Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2706. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica, stran 4399.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in Uradni list RS, št. 26/97), 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95), 3., 4., 34., 44., 45. in 82. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 43/95 in 1/97) je 2. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na javnih prometnih površinah v Občini Mežica, na drugih javnih površinah in v naseljih na območju Občine Mežica in sicer na področjih:
– postavljanja in vzdrževanja prometne signalizacije;
– načrtovanja, postavljanja in vzdrževanja semaforskih naprav;
– stalne omejitve in prepovedi prometa;
– začasne omejitve, preusmeritve ali prepovedi prometa;
– parkirnih prostorov in parkiranja;
– avtobusnih postaj in postajališč;
– posebnih prometnih režimov (dostava blaga, čiščenje prometnih površin, posebna uporaba prometnih površin, odstranitev in zadržanje nepravilno parkiranih vozil);
– posebnih varnostnih ukrepih;
– prepovedi ogrožanja javnih prometnih površin in prometa na njih.
2. člen
(1) Javne prometne površine so po tem odloku vse kategorizirane lokalne ceste, nekategorizirane ceste, javne poti, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, posebne površine za pešce (za promet z vozili zaprto območje), parkirne površine in avtobusna postajališča, ki jih lahko vsak uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.
(2) Območje za pešce je prometno območje, ki je namenjeno izključno pešcem. Drugi udeleženci v prometu ga lahko uporabljajo samo v primeru, ko to dovoljuje prometna signalizacija.
II. POSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE
3. člen
(1) Odločbo o postavitvi, odstranitvi ali dopolnitvi prometne signalizacije in drugih naprav, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa na javnih prometnih površinah, izda občinska uprava.
(2) Investitor del financira pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest oziroma javnih prometnih površinah postavitev nove ali nadomestitev stare prometne signalizacije. Le ta se določi v tehnični dokumentaciji, h kateri je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave.
(3) Soglasje občinske uprave oziroma upravljalca ceste za priključitev objektov na javne prometne površine je pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebno pridobiti tudi za gradnjo več stanovanjskih objektov, poslovnih objektov in za spremembe namembnosti objektov v poslovne prostore.
(4) S soglasjem se preverijo in predpišejo prometno tehnični pogoji.
4. člen
(1) Prometno signalizacijo postavlja in vzdržuje upravljalec javnih prometnih površin. Sredstva za postavljanje in vzdrževanje prometne signalizacije na javnih prometnih površinah zagotovi Občina Mežica.
(2) O postavljeni prometni signalizaciji mora upravljalec javnih prometnih površin voditi ustrezno evidenco.
(3) En izvod evidence z vsemi spremembami in dopolnitvami hrani občinska uprava.
(4) Evidenca o prometni signalizaciji mora vsebovati naslednje podatke:
1. datum in uro postavitve,
2. naziv in številko,
3. kraj in cesto postavitve,
4. številko odločbe občinske uprave.
5. člen
Splošni nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in nad evidenco o njej opravlja občinska uprava, operativni nadzor pa inšpektor za ceste, ki opravlja nadzor tudi nad varstvom občinskih cest oziroma javnih prometnih površin v smislu zakona o javnih cestah in določb tega odloka.
III. SEMAFORSKE IN SVETLOBNE NAPRAVE
6. člen
(1) Semaforske in svetlobne naprave načrtuje in določa njihovo postavitev občinska uprava.
(2) Občina zagotovi postavitev svetlobnih naprav na prehodih za pešce na lokalnih cestah in javnih poteh.
IV. STALNE OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA
1. Omejitev hitrosti
7. člen
Na območju naselja Občina Mežica je hitrost omejena na 50 km/h.
2. Območja za pešce
8. člen
(1) Območja za pešce so namenjena pešcem in so posebej označene javne prometne površine, na katerih je promet z motornimi vozili, razen za dovoljene izjeme, prepovedan.
(2) Promet s kolesi je v območjih za pešce dovoljen samo tam, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.
9. člen
V območju za pešce je promet v vsakem času dovoljen za nujne vožnje vozilom Ministrstva za notranje zadeve – policije, reševalne službe, gasilcev, republiških in lokalnih javnih gospodarskih služb in zdravstvene službe ob obiskih bolnikov.
10. člen
Območja za pešce se določijo z odredbo.
11. člen
(1) Za kakršenkoli izredni dovoz v območja za pešce ali prometne površine, na katerih je prepovedan promet za določene vrste vozil, je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.
(2) Občinska uprava lahko ob izdaji dovoljenja zahteva plačilo varščine.
3. Območje omejene hitrosti
12. člen
Za območje omejene hitrosti lahko svet občine določi del naselja ali ulico, če je zaradi gostote prometa pešcev in njihove varnosti potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h. Hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
V. ZAČASNE OMEJITVE, PREUSMERITVE ALI PREPOVEDI PROMETA
13. člen
(1) Zaradi izvajanja gradbenih del in za športne, kulturne ali druge prireditve na ali ob prometni površini, lahko upravni organ ob soglasju upravljalca ceste spremeni prometni režim. Upravljalec ceste v soglasju določi pogoje, ki jih mora predlagatelj spremembe izpolniti.
(2) Vlogi za začasno spremembo prometnega režima je potrebno predložiti dokumentacijo, ki mora vsebovati situacijo začasne spremembe prometnega režima, s predlogom postavitve prometne signalizacije in vsa soglasja, ki jih za posamezno začasno spremembo prometnega režima zahteva upravni organ. Predlagatelj mora situacijo začasne spremembe prometnega režima z ustreznim besedilom objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
(3) Predlagatelj mora vložiti zahtevek za začasno spremembo prometnega režima najmanj 15 dni pred pričetkom spremembe.
(4) Investitor del mora v 30. dneh po izvedbi gradbenih del (prekopi vozišč ipd.) urediti cestišče v prvotno stanje.
14. člen
Če inšpektor za ceste ugotovi, da je bil spremenjen prometni režim brez dovoljenja občinske uprave, z odločbo odredi upravljalcu javne prometne površine takojšnjo vzpostavitev prometnega režima v prvotno stanje, na stroške povzročitelja.
15. člen
(1) Občinska uprava lahko na predlog upravljalca javne ceste ali policije ali izvajalca obnovitvenih del prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil, če je javna cesta v takem stanju, da:
– promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti,
– se rekonstrukcija, obnovitvena ali vzdrževalna dela drugače ne bi mogla izvesti,
– to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnosti prometa na njej (posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, vetra, posledic naravnih in drugih nesreč in podobno).
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka je potrebno označiti s prometno signalizacijo in o njih obvestiti policijsko postajo, inšpektorja za ceste in javnost, po sredstvih javnega obveščanja. Obvestilo je potrebno objaviti najmanj en dan pred izvedbo ukrepa, kadar ne gre za posebne razmere.
(3) Po prenehanju vzrokov za prepoved ali omejitev prometa se takoj vzpostavi prvotno stanje.
VI. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
16. člen
Na območju Občine Mežica so za parkiranje motornih vozil namenjene javne parkirne površine:
– urejene javne parkirne površine, določene s prometnimi znaki kot parkirni prostori in površine, kjer je parkiranje časovno omejeno ali nadzorovano,
– rezervirane parkirne površine,
– druge javne parkirne površine.
17. člen
Urejeni parkirni prostori so prostori, ki so določeni s tem odlokom. Župan z uredbo določi način parkiranja na urejenih parkirnih prostorih.
18. člen
(1) Rezervirane parkirne površine se lahko z odločbo občinske uprave določijo za:
– potrebe službenih vozil na podlagi predhodnega dovoljenja,
– parkiranje vozil, ki so označene s posebnim znakom za invalide,
– parkiranje intervencijskih vozil,
– parkiranje vozil najemnikov parkirnih prostorov,
– parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov,
– parkiranje turističnih avtobusov,
– avto-taxi vozila.
(2) Rezervirane parkirne površine morajo biti vidno označene s predpisano prometno signalizacijo.
(3) Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba parkirne površine.
(4) Parkirne površine za potrebe službenih vozil se lahko rezervirajo za posamezne časovne termine in se v ostalem času uporabljajo kot splošno urejeni javni parkirni prostori.
(5) Za rezervirane parkirne površine se zaračunava najemnina ali pristojbina, ki jo s sklepom določi občinski svet občine. Kriteriji za določitev najemnine ali pristojbine verificira odbor za komunalno – cestno gospodarstvo pri Občini Mežica.
19. člen
(1) Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je dovoljeno le na javnih parkirnih površinah, določenih za tovorna vozila in avtobuse.
(2) Javne parkirne površine za tovorna vozila in avtobuse določi z odločbo občinska uprava.
(3) Občinska uprava lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih javnih površinah podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v zvezi z njihovo proizvodnjo ali storitveno dejavnostjo, če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
20. člen
(1) Kadar voznik zapusti vozilo, mora izključiti motor vozila.
(2) Če se voznik z vozilom ustavi na cesti za več kot 3 minute, mora ugasniti motor.
21. člen
(1) Na javnih površinah in parkiriščih je prepovedano parkirati, shranjevati ali zapustiti stanovanjske in tovorne prikolice, neregistrirana in nevozna vozila, čolne in druge plovne objekte in druge materiale.
(2) Ustavljanje in parkiranje vozil je prepovedano:
– kadar je prepoved določena s prometnim znakom,
– na kolesarski stezi, pločniku ali pešpoti,
– na označenem avtobusnem postajališču; dovoljeno je ustavljanje na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet,
– pred uvozom ali na dohodu v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče oziroma v primeru, da ovira pristop v stavbo, garažo, dvorišče ali gradbišče ter v oddaljenosti manj kot 2m od izložb,
– na ali pred komunalnimi napravami (priključki na vodovodno omrežje, vhodi v kanalizacijo, hidranti, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami in tam, kjer je posebej označeno),
– na vseh javnih prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil.
(3) Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavljanje, je izjemoma dovoljeno ustavljanje z vozili zaradi dostave v času, določenim s tem odlokom.
VII. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
22. člen
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na javnih cestah izven naselja ter na delu lokalnih in regionalnih cest v naselju morajo biti izven vozišč. Izpolnjevati morajo tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določeni s pravilnikom republiškega upravnega organa, pristojnega za promet.
23. člen
Občinska uprava lahko izjemoma, po presoji okoliščin pomembnih za varnost prometa, dovoli ureditev avtobusnega postajališča na vozišču lokalnih cest in javnih poti. Svoje dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno oziroma so nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča ali da zanj ni več potrebe.
24. člen
Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih so dolžni vzdrževati upravljalci javnih prometnih površin. Inšpektor za ceste lahko izda odločbo upravljalcu javnih prometnih površin o vzdrževanju nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.
VIII. POSEBEN PROMETNI REŽIM
1. Dostava blaga
25. člen
Dostava blaga za oskrbo trgovin v območjih za pešce je dovoljena samo v času od 7. do 9. ure.
26. člen
Dostava in dovoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočiti normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti. Blago in embalažo, dostavljeno in odloženo na javne površine, je potrebno odstraniti takoj po dostavi.
2. Posebna uporaba javnih prometnih površin
27. člen
(1) Javne prometne površine se lahko s soglasjem občinske uprave uporabljajo tudi za:
– občasno postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, panojev, stebrov in podobno,
– izvajanje športnih prireditev,
– organizacijo zborovanj, zabavnih in kulturnih prireditev, kadar to ne moti prometa.
(2) Dovoljenje za posebno uporabo javnih površin izda občinska uprava ob soglasju upravljalca javnih površin, na katere se nanaša, v skladu z odlokom o komunalnih taksah.
28. člen
Če inšpektor za ceste ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka prejšnjega člena brez soglasja občinske uprave ali v nasprotju s soglasjem, z odločbo odredi upravljalcu prometne površine takojšnjo odstranitev na stroške lastnika objekta.
3. Čiščenje ceste, posebnih javnih površin in drugih javnih prometnih površin
29. člen
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov morajo izvajalci organizirati tako, da je promet čimmanj oviran. Na prometno zelo obremenjenih javnih cestah lahko občinska uprava določi čas, v katerem je izvajanje teh dejavnosti prepovedano.
(2) Pred pričetkom čiščenja, odvoza odpadkov, vzdrževalnih del na cesti in opravil zimske službe lahko izvajalec postavi prometne znake za prepoved parkiranja na odsekih cest, kjer bo izvajal ta dela.
4. Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
30. člen
Cestni inšpektor oziroma pooblaščena uradna oseba lahko odredi odvoz vozila:
– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parkih,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo, oziroma na dovozu do stavbe,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),
– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni površini,
– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna prometna signalizacija,
– če je vozilo parkirano na cestišču, ki je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne in druge prireditve.
31. člen
(1) Kadar je vozilo ali priklopno vozilo, ki ni označeno s predpisanimi registrskimi tablicami ali veljavnimi preizkusnimi tablicami, parkirano na javni prometni površini več kot 3 dni, se smatra vozilo za zapuščeno in zanj odredi inšpektor za ceste z odločbo odstranitev vozila na stroške lastnika, če lastnika ni možno ugotoviti, pa na stroške občine.
(2) Pooblaščena uradna oseba mora pred odvozom vozila fotografirati mesto in vozilo, ki se odstranjuje, ter zapisniško ugotoviti stanje vozila.
32. člen
Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti zagotovljen primerno urejen prostor. Postopek odvoza, hrambe in izdajanja vozil in višino stroškov določi občinska uprava.
33. člen
Župan občine sklene posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in z izvajalcem shranjevanja odpeljanih vozil.
34. člen
Če voznik, lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila odstrani vozilo po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
5. Polje preglednosti
35. člen
(1) V bližini križišč občinskih cest v ravnini (pregledni trikotnik) ali na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost (polje preglednosti).
(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo inšpektorja za ceste odstraniti ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na njegove stroške inšpektor za ceste.
(3) Pregledni trikotnik in pregledna berma se določi na podlagi predpisa republiškega upravnega organa, pristojnega za promet.
(4) Inšpektor za ceste ukrepa tudi v primeru, če je višina ovire v preglednem trikotniku nad 80 cm, merjeno od nivelete vozišča in če so ovire bližje kot 100 cm od roba vozišča.
IX. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI
36. člen
Občinska uprava, s soglasjem župana, odredi dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno-varstvenih in zdravstvenih zavodov, šol, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.
37. člen
(1) Občinski upravni organ, s soglasjem župana, odredi območje umirjanja prometa. Za območje umirjanja prometa se lahko določi del ceste ali cesto v naselju ali delu naselja.
(2) V območju umirjanja prometa imajo prednost pešci. Voznik mora biti posebno pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju.
38. člen
(1) Občinska uprava, s soglasjem župana, odredi naprave in ukrepe za umirjanje prometa.
(2) Naprave za umirjanje prometa so lahko fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na nevarnem odseku ceste.
(3) Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
X. PREPOVED OGROŽANJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN IN PROMETA NA NJIH
39. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto oziroma javno prometno površino ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti.
(2) Na občinski cesti oziroma javni prometni površini je prepovedano predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. puščati na cesto živali brez nadzorstva,
5. voditi po cesti konje in druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
6. namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;
7. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
8. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena;
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati les, opeko ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem poškoduje cesta;
10. obračati na cesti vprežne živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
11. orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1m od ceste vzporedno z njo;
12. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale in ogrožale promet;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače onesnažiti cesto;
14. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
15. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug material ali predmete;
16. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo.
XI. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
1. Inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem odlokom.
2. Pooblaščeni delavci uprave občine oziroma komunalnega nadzora nadzirajo izvajanje določil:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in garaže, na dovozih do stavb v primeru, da ovirajo pristop, na avtobusnih postajališčih, na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami), oziroma da ovirajo pristop,
– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah,
– o posebni uporabi površin za javne prireditve,
– nadzirajo upravljalce parkirnih prostorov in izvajalce za odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih motornih vozil,
– odrejajo odvoz nepravilno parkiranih in zapuščenih motornih vozil.
3. Upravljalci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila župana občine.
4. Upravljalec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
41. člen
(1) Pooblaščena oseba občine ima v zvezi z opravljanjem nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzoruje javne površine, določene s tem odlokom in sprejema ukrepe za izvajanje odloka,
– namešča na vozila obvestila o prekršku za mandatne kazni,
– izreka mandatne kazni in jih izterja od kršitelja na kraju samem,
– predlaga kršitelje v postopek sodniku za prekrške,
– izdaja dovoljenja za odvoz nepravilno parkiranih vozil po 30. členu,
– nadzoruje pooblaščene upravljalce parkirnih prostorov,
– sodeluje z delavci policije, če to zahtevajo razlogi varnosti.
(2) Delavec, ki opravlja komunalni nadzor, lahko zahteva od voznika ob ugotovljeni kršitvi naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva in kraj bivanja.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek podjetje ali druga pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če upravljalec javnih prometnih površin ne ravna po določilih 4. člena,
2. če si ne pridobi dovoljenja za izredni dovoz ali dovoljenje ne postavi na vidno mesto v skladu z 11. členom,
3. če kot organizator prireditve ali kot izvajalec del zapre ali preusmeri promet in si ne zagotovi dovoljenja upravnega organa v skladu s 13. členom,
4. če kot investitor del ne ukrepa v skladu s 4. točko 13. člena,
5. če ne vzdržuje nadstrešnic na avtobusnih postajališčih v skladu s 24. členom,
6. če čiščenje in pranje javnih prometnih površin, ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov ne poteka v skladu z 29. členom,
7. če ne zagotovi polja preglednosti v skladu s 35. členom,
8. če ogroža javne prometne površine po določilih 39. člena.
43. člen
Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje posameznika na kraju samem, če stori prekršek:
1. če ne parkira tovornega vozila ali avtobusa v skladu z 19. členom,
2. če parkira, shrani ali zapusti stanovanjsko prikolico, tovorno prikolico ali neregistrirano ali nevozno motorno vozilo, čoln ali drugi plovni objekt ali druge materiale v nasprotju z 21. členom,
3. če pri dostavi blaga ne upošteva določil 25. člena,
4. če dostava ne poteka v skladu z 26. členom,
5. če ogroža javne prometne površine po določilih 39. člena.
44. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje posameznika na kraju samem, če stori prekršek:
1. če se vozi s kolesom v območju za pešce tam, kjer to ni določeno s prometno signalizacijo (drugi odstavek 8. člena),
2. če neopravičeno parkira na rezerviranih parkirnih površinah, kot to določa 18. člen,
3. če ne izključi motorja, kot to določa 20. člen,
4. če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz 21. člena.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Mežica veljati odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Ravne na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/80).
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-2/98
Mežica, dne 3. julija 1998
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti