Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov, stran 4397.

Na podlagi zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 21. julija 1998 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
1. člen
V pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 27/96) se v drugem odstavku 10. člena beseda “komisija” nadomesti z besedama: “občinska uprava”.
2. člen
Črta se besedilo 14. člena in nadomesti z besedilom:
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe, če je bila ta sklenjena za nedoločen čas, z odpovednim rokom enega leta,
– s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, če je bila sklenjena za določen čas,
– z odstopom od najemne pogodbe,
– po veljavni zakonodaji za to področje v Republiki Sloveniji.
Občina lahko s sklepom odpove najemno pogodbo in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času ob upoštevanju pogodbenih in zakonskih določb. Sklep o odpovedi izda župan.
V sklepu o odpovedi mora biti navedeno, do katerega dne se mora najemnik izseliti iz poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora in ga praznega predmetov, urejenega in čistega, izročiti občini.
3. člen
Doda se 14.a člen, ki glasi:
Najemnina (Nm) se določi po naslednjem obrazcu:
Nm = C x P x K x f
Legenda:
Nm = mesečna najemnina,
C = povprečna cena mesečne najemnine za poslovne prostore v Občini Majšperk v SIT/m2,
P = površina prostorov v m2,
K = stopnja najemnine,
f = korekcijski faktor.
Povprečna cena mesečne najemnine za poslovne prostore v Občini Majšperk je 400 SIT/m2. Cena najemnine se letno usklajuje z gibanjem drobno prodajnih cen v Republiki Sloveniji.
Stopnja najemnine (K) je odvisna od lege in namembnosti poslovnega prostora in znaša:
--------------------------------------------------
Namembnost:         Cona (območje)
         I.       II.     III.
--------------------------------------------------
A skupina    1,0       0,5      0,4
B skupina    1,5       1,0      0,8
C skupina    2,0       1,5      1,0
--------------------------------------------------
V skupini A so naslednje dejavnosti: organi lokalne skupnosti, politične organizacije in društva, osnovno izobraževanje, otroško in socialno varstvo, varovanje kulturnih dobrin, kulturno-umetniške dejavnosti.
V B skupini so naslednje dejavnosti: proizvodne dejavnosti, storitvene dejavnosti, čevljarstvo, krojaštvo, pletilstvo, pralnice, domača in umetna obrt, inštalaterstvo za elektriko, vodo in klimo naprave, popravila, montaža in izdelava sobnega in stavbnega pohištva, RTV mehanika, skladišča.
V C skupini so naslednje dejavnosti: trgovina, gostinstvo, druge dejavnosti (npr. bančništvo, zavarovalništvo, igralništvo, zdravstvo, poštne storitve...) in vse ostale dejavnosti, ki niso zajete v A in B skupini.
V primeru, ko glede namembnosti poslovnega prostora za določeno dejavnost nastane dvom in je ni mogoče razvrstiti v eno izmed navedenih skupin, odloči o razvrstitvi v skupino župan občine ob uporabi določb uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Uradni list RS, št. 34/94).
Korekcijski faktor (f) je odvisen od opremljenosti poslovnega prostora, lege prostora in drugih pogojev (dostop, parkirišče...), ki lahko vplivajo na uspešnost opravljanja dejavnosti.
f = 1,2 – pomeni nadpovprečna opremljenost, ugodna lega ali drugo
f = 1,0 – normalni pogoji glede opremljenosti prostorov, lege ali drugo
f = 0,8 – slabši pogoji pri opremljenosti, legi ali drugo.
4. člen
Doda se 14.b člen, ki glasi:
Območja občine, kjer je poslovni prostor so razdeljena na tri kakovostna območja in sicer:
I. območje: centri naselij Majšperk, Breg, Ptujska Gora, Stoperce in Žetale
II. območje: ostali deli naselij, navedenih pod I. točko in naselja Lešje, Sestrže, Dobrina, Stogovci, Podlože
III. območje: vsa ostala naselja v Občini Majšperk.
5. člen
Doda se 14.c člen, ki glasi:
Uporabnina za garaže se določi po obrazcu iz 3. člena teh sprememb in dopolnitev, s tem, da stopnja uporabnine (K) znaša 0,3.
6. člen
Doda se 14.č člen, ki glasi:
Pri določitvi najemnine za javne površine se upoštevata območje in namembnost.
Osnova za izračun najemnine za javne površine je za območje:
I.    100 SIT/dan/m2,
II.    75 SIT/dan/m2,
III.   50 SIT/dan/m2.
Najemnina za javno površino je odvisna od posameznega namena uporabe, določi se od osnove iz drugega odstavka tega člena pravilnika po naslednjih stopnjah (v %):
1. kioski                          50%
2. samostojni gostinski vrtovi                80%
3. stojnice za prodajo hrane in pijače ter
raznih izdelkov                       100%
4. stojnice za prodajo časopisov, revij,
knjig, cvetja, tradicionalnih romarskih izdelkov
in pijač ter razstavne vitrine                30%
5. za gradbene namene (fasadni odri,
gradbene barake) in začasne deponije gradbenega
materiala:
– v okviru terminskega plana                 10%
– po preteku terminskega plana               100%.
7. člen
Doda se novi 14.d člen, ki glasi:
Za organizirano parkiranje se pobira parkirnina, ki znaša za:
– osebni avto                      200 SIT
– avtobus                       1000 SIT.
8. člen
Doda se 14.e člen, ki glasi:
Najemniku poslovnega prostora se lahko odda v najem tehnično opremljen in dokončan ali nedokončan poslovni prostor, ki ga je potrebno za določeno dejavnost v celoti obnoviti. Stanje poslovnega prostora se ugotavlja zapisniško.
Najemnik in najemodajalec se s pogodbo dogovorita o obsegu in obliki potrebnih del za usposobitev poslovnega prostora.
Vsa vlaganja v poslovni prostor se posebej opredelijo in po končanih delih preverijo na podlagi ustrezne dokumentacije in računov.
Priznana vlaganja najemnika se lahko vračajo najemniku v obliki dogovorjene zmanjšane najemnine ali za določen čas v celoti oproščene najemnine, kar se določi s pogodbo in je sestavni del pogodbe. Po končani dobi vračanja plačuje najemnik polno vrednost mesečne najemnine.
9. člen
Doda se 14.f člen, ki glasi:
Vse sklenjene najemne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov v najem, ki so sklenjene za določen ali nedoločen čas, se uskladijo z določili tega pravilnika najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi sprememb in dopolnitev pravilnika.
Najemnine se uskladijo v roku enega leta po uveljavitvi sprememb in dopolnitev pravilnika. O spremembi najemnin se mora pisno obvestiti vse najemnike poslovnih prostorov.
10. člen
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev pravilnika preneha veljati sklep o oblikovanju najemnin za poslovne prostore (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 1/91).
11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 361-01-0001/98
Majšperk, dne 21. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti