Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk, stran 4395.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 8. in 9. člena uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 21. julija 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk
1. člen
Spremeni se 1. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk (Uradni list RS, št. 21/97, 43/97) in glasi:
“S tem odlokom Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32/a (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja na področju dejavnosti vrtca, predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Majšperk”.
2. člen
V 2. členu odloka se za drugo alineo doda tretja alinea in besedilo:
– organizacijska enota Vrtec Majšperk, Breg 6 A.
3. člen
V zadnjem odstavku 3. člena se za besedo “šol” dodajo besede: “in enota vrtca”.
4. člen
Spremeni se besedilo prvega stavka 10. člena odloka in glasi:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in izobraževanju otrok na območju Občine Majšperk na področju naselij:”.
5. člen
Na koncu prvega odstavka 13. člena se črta pika in doda besedilo: “in dejavnost vrtcev in predšolskega izobraževanja”.
6. člen
Drugi odstavek 16. člena se spremeni in glasi:
“Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed pedagoških, administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer dva člana iz centralne šole, po enega člana iz vsake podružnice in enega člana iz enote vrtca”.
V tretjem odstavku 16. člena se črta besedilo: “Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev, in sicer po enega člana iz matične šole in enega iz vsake podružnične šole”.
7. člen
V peti alinei 17. člena odloka se pred besedo “izobraževalni” vstavi beseda “vzgojno”,
v šesti alinei 17. člena se beseda “učenca” črta in nadomesti z besedo “otrok”,
v sedmi alinei 17. člena se za besedo “zvezi” črta besedilo: “z izobraževalnim delom v šoli” in nadomesti z besedilom: “vzgojno-izobraževalnim delom zavoda”.
8. člen
V 24. členu se za tretjo alineo vstavi nova alinea z besedilom: predlaga ceno vzgojno-varstvenih storitev”.
9. člen
Za 28. členom se doda novi 28.a člen, ki glasi:
“Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja organizacijske naloge v enoti vrtca, delo vzgojitelja in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote o sistematizaciji delovnih mest”.
10. člen
V 29. členu se za besedo “razrednik” postavi vejica in dodata besedi: “vzgojiteljski zbor”.
11. člen
Za 30. členom se doda novi 30.a člen, ki glasi:
“Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja povezana z vzgojno-varstvenim delom in predloge posreduje organom zavoda,
– pripravi predlog letnega delovnega načrta vrtca,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– predlaga posodobitve programov vzgoje in varstva ter njihovo izvedbo v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja zavoda,
– in opravlja druge naloge, v skladu z zakonom”.
12. člen
Za 33. členom se doda novi 33.a člen, ki glasi:
“Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktiv obravnava vzgojno delo, daje vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje dela, obravnava pripombe staršev ter opravlja druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu”.
13. člen
V 37. členu se za besedo “učitelji” vstavijo besede: “vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev”.
14. člen
V 40. členu se za besedo “učencev” dodata besedi: “in staršev”.
15. člen
Z dnem uveljavitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majšperk, preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/92).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-06-0002/98
Majšperk, dne 21. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti