Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2701. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina, stran 4393.

V skladu s prvim odstavkom 18. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/97) ter na podlagi 21. in 134. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na redni seji dne 17. 7. 1998 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Cankova-Tišina
1. člen
V statutu Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 53/95) se 1. člen spremeni in se glasi:
Statut Občine Cankova-Tišina določa temeljna načela za organizacijo in delovanje Občine Cankova-Tišina, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, organizacijo občinske uprave in javnih služb, premoženja in financiranja občine, splošne in posamične akte, varstvo občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in na širših lokalnih skupnosti ter druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
2. člen
V 10. členu statuta se v prvem odstavku besedilo “V občini so ustanovljene krajevne skupnosti”, spremeni in glasi:
“Na območju občine so ustanovljene krajevne skupnosti, katerih imena in območja so določena s tem statutom“.
V drugem odstavku za besedilom “Krajevna skupnost je pravna oseba“, se doda besedilo “javnega prava”.
3. člen
V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima pristojnosti:
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Občinski svet je dolžan poročilo nadzornega odbora uvrstiti na prvo sejo.
Nadzorni odbor v skladu s statutom občine sprejme svoj poslovnik.
4. člen
V 41. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
5. člen
42. člen se spremeni, tako da glasi:
Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.
6. člen
52. člen se v celoti spremeni in glasi:
Krajevna skupnost ima svoj poslovnik za delo sveta s katerim ureja način delovanja sveta (sklici in vodenje sej ipd.).
7. člen
53. člen se v celoti spremeni in glasi:
Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njene prebivalce, in sicer:
– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih cest ter drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavnosti.
Podrobnejše naloge, ki se prenesejo v izvajanje krajevnim skupnostim, se določijo z odlokom.
8. člen
55. člen se v celoti spremeni in glasi:
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta krajevne skupnosti določa zakon.
Število članov sveta krajevne skupnosti in število volilnih enot v posamezni krajevni skupnosti določi občinski svet po predhodnem mnenju sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov navzočih članov.
Svet krajevne skupnosti veljavno sklepa, če je na seji navzočih večina članov. Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta krajevne skupnosti in zastopa krajevno skupnost.
Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta krajevne skupnosti brez pravice glasovanja.
9. člen
Za 55. členom se doda novi 55.a in 55.b in glasita:
55.a člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno odgovarja občina.
V primeru, da krajevna skupnost preneha obstajati ali če je prenehala pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na občino oziroma na nove ožje dele občine z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo ali razdružitvijo prejšnjih ožjih delov občine.
55.b člen
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevne skupnosti. Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
10. člen
59. člen se v celoti spremeni in glasi:
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi krajevne, vaške ali četrtne odbore.
Člane teh odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih ožjih delov občine.
Z odlokom se določi, da ima krajevni, vaški ali četrtni odbor pravico občinskemu svetu predlagati odločitve, ki se nanašajo na ožji del občine. Če tako določa odlok mora občinski svet pred vsako odločitvijo, ki se nanaša na ožji del občine, obvezno pridobiti mnenje krajevnega, vaškega oziroma četrtnega odbora.
11. člen
68. člen se spremeni, tako da glasi:
Občinsko upravo sestavljajo organi občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom ter določi njihovo organizacijo in delovno področje.
12. člen
V 69. členu se spremeni prvi odstavek, črta se tretji odstavek in glasi:
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
13. člen
Za 69. členom se dodajo novi 69.a, 69.b, 69.c in 69.č členi, ki glasijo:
69.a člen
Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloga občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski sveti.
69.b člen
Organ skupne občinske uprave vodi predstojnik, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin, ki so ustanovili organ skupne občinske uprave.
Predstojnik organa skupne občinske uprave določi sistematizacijo delovnih mest v organu in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v tem organu.
69.c člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada.
Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine, v katero pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.
O izločitvi predstojnika organa skupne občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve predstojnika o stvari tudi odloči.
69.č člen
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave zagotavljajo občine, ki so skupni organ skupne občinske uprave ustanovile, v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin.
Za škodo povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v organu skupne občinske uprave odgovarjajo solidarno občine, ki so organ ustanovile.
14. člen
V 70. členu se v drugem odstavku besedilo glasi:
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan, ki tudi odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, lahko pa za to pooblasti tajnika občine.
Župan pooblasti tajnika občine tudi za ostale naloge, ki so po zakonu neposredno v pristojnosti predstojnika organa uprave, zlasti v zvezi z delovnimi razmerji.
15. člen
V 71. členu se za besedilom “tajnik” doda beseda “občine“.
16. člen
V 79. členu se črta besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka, tako se spremeni in glasi:
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve tudi odloči.
O odločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
17. člen
Za 81. členom se doda novi 81.a člen, ki glasi:
81.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.
18. člen
V 84. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
Za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja se lahko s statutom ali odlokom občinskega sveta na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi pooblasti župana.
19. člen
Spremembe oziroma dopolnitve statuta pričnejo veljati v roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/98-1
Cankova-Tišina, 20. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti