Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2698. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Triglavskega narodnega parka, stran 4391.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 32. seji dne16. julija 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto Triglavskega narodnega parka
(PUP TNP Uradni list RS, št. 23/91)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo spremembe in dopolnitve PUP TNP, katere bodo nastale z adaptacijo in rekonstrukcijo objekta na Mrzlem studencu. Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah, način njihovega sodelovanja, ter roki za posamezne faze priprave in sprejema prostorsko izvedbenega akta.
II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV
2. člen
Spremembe in doplnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93), v nadaljevanju ZUNDPP.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi:
– Strokovna služba za prostor in varstvo okolja pri Občini Bled;
– kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus;
– Odbor za prostor in varstvo okolja.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP Bled so:
1. JP Komunala Radovljica,
2. Cestno podjetje Kranj,
3. Elektro Žirovnica,
4. Pošta Slovenije, PE Kranj,
5. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj,
6. Triglavski narodni park.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PUP TNP pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev upoštevati pri njegovi pripravi.
5. člen
Program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-14/98
Bled, dne 16. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti