Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2694. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bled, stran 4387.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3., 4., 6. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2., 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 32. seji dne 16. julija 1998 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na območju Občine Bled.
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Bled zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.
II. JAVNE SLUŽBE
2. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom, izbirne so predpisane s tem odlokom.
3. člen
Na območju Občine Bled se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti.
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb;
9. vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri);
10. upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč;
11. pogrebne storitve;
12. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
2. distribucija zemeljskega plina, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture,
3. opravljanje javnega cestnega in vodnega prometa,
4. vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih,
5. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
6. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
7. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
8. načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v Občini Bled.
4. člen
Izbirne gospodarske javne službe so tudi tiste turistične, športne in kulturne dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje gospodarskih funkcij določenega dela gospodarstva v občini:
1. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč, čolnarn in privezov ter campa;
2. posredovanje kulturnih, športnih, filmskih in drugih prireditev, razen prireditev, ki jih organizirajo športna, kulturna in druga društva v Občini Bled v okviru svoje registrirane dejavnosti.
5. člen
Javne dobrine so pod enakimi pogoji, ki so določeni z zakoni in tem odlokom, dostopne vsakomur.
Če zakon ali na njegovi podlagi sprejet predpis za posamezne primere ne določa drugače; je obvezna uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v 3. členu tega odloka, razen točk 2, 3 in 7.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Bled so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– objekti in naprave za oskrbo z zemeljskim plinom,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za sanacijo jezera,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste (ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste), parkirišča in druge javne površine v naseljih,
– javna kopališča, čolnarne in privezi ter camp;
– dvorana za predvajanje filmov na Bledu;
– Festivalna dvorana na Bledu,
– Ledena dvorana na Bledu z mini golfom,
– Blejski grad.
7. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
8. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
9. člen
Z drugimi akti se podrobneje opredeljijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Župan in občinska uprava so pri predlaganju odločitev na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter sprejemanju odločitev, ki so v njihovi pristojnosti, dolžni zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
11. člen
Občina zagotovlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih organizacijskih oblikah:
A) v javnem podjetju,
B) v gospodarskem javnem zavodu,
C)
– z dajanjem koncesij:
– z neposrednim prenosom javne službe v izvajanje, zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je taka oblika primernejša od drugih organizacijskih oblik,
D) z režijskim obratom.
12. člen
V kakšni organizacijski obliki se bodo izvajale posamezne dejavnosti iz 3. člena tega odloka, določi občina z aktom o ustanovitvi gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom, s katerim uredi način izvajanja gospodarske javne službe.
Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske javne službe.
13. člen
Ob izpolnjevanju pogojev iz 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah lahko občina določene gospodarske javne službe prenese v neposredno izvajanje.
Navedene gospodarske javne službe opravljajo zasebne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin, če izpolnjujejo vse predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde in normative.
IV. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
14. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno javnih dobrin,
b) iz proračunskih sredstev,
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.
15. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila, ali povračila.
Cene določa izvajalec v soglasju z občinskim svetom, razen če občinski odlok ali zakon ne določa drugače. Oblikovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in mora omogočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je obratovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovostni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih osnovnih sredstev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter rednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
16. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
17. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
V. UPRAVNE, STROKOVNOTEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
18. člen
Upravne, strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava, v skladu z odlokom o organizaciji in delu občinske uprave in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
19. člen
Naloge iz prejšnjega člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
3. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
4. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev ter postopke neposrednega prenosa,
5. strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
6. financiranje gospodarskih javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb,
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.
20. člen
Zaradi ekonomičnosti in racionalnosti lahko strokovne naloge iz 1. in 2. točke prejšnjega člena tega odloka občina prenese na javno podjetje ali na drugo za to usposobljeno institucijo.
21. člen
Naloge iz 7. in 8. točke 19. člena tega odloka se kot javno pooblastilo prenesejo na izvajalce javnih gospodarskih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
22. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje 5-članski svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno tehnična opravila.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju s tem odlokom.
24. člen
Ureditev gospodarskih javnih služb v skladu z določbami tega odloka, se izvede postopoma, vendar najkasneje do konca leta 1999.
V tem času mora Občina Bled:
– sprejeti ustrezne akte in druge odločitve iz 12. člena tega odloka,
– urediti vsa sporna vprašanja glede prenosa infrastrukturnih objektov in naprav ter drugega premoženja, kadrov in drugih zadev za tiste gospodarske javne službe, ki jih skupno za občine Bled, Bohinj in Radovljica kot pravne naslednice nekdanje občine Radovljica opravlja Komunala Radovljica,
– postopoma, skladno s prenosom izvajanja posamezne gospodarske javne službe, prenesti informacijsko bazo Komunale Radovljica, ki se nanaša na posamezno gospodarsko javno službo na območju Občine Bled, v last Občine Bled.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Bled veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94), razen določb, ki se še uporabljajo v prehodnem obdobju.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-12/98
Bled, dne 16. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti