Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2693. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 4385.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
V uredbi o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), (Uradni list RS, št. 85/97) se v 4. členu dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Za izdelke označene z zvezdico se posebna uvozna dajatev plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Romunije, ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.“
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 5. člena se besedilo “5 in 6“ nadomesti z besedilom: “5, 6, 9 in 10“.
3. člen
V 6. členu se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 9 in 10 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 7 k uredbi, ki je njen sestavni del.“
4. člen
V 10. členu se besedilo “iz priloge 1 k tej uredbi“ nadomesti z besedilom: “iz 3. člena te uredbe“.
Besedilo “– 1502 – za izdelke iz prilog 2, 3 in 4 k tej uredbi,
– 1503 – za izdelke iz priloge 5 in 6 k tej uredbi“ se nadomesti z besedilom:
– “– 1512 – za izdelke iz prilog 2 k tej uredbi,
– 1513 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1514 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi,
– 1515 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi,
– 1516 – za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi,
– 1517 – za izdelke iz priloge 9 k tej uredbi,
– 1518 – za izdelke iz priloge 10 k tej uredbi.“
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-03/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 9

--------------------------------------------------------------------------------
Tarifna    Poimenovanje                Carinska  Količina (t)
oznaka                          stopnja1
--------------------------------------------------------------------------------
0103     Prašiči, žive živali                      10

       - Drugi:

010391    - - mase pod 50 kg:

0103 91 100* - - - domačih pasem               4,3

0103 91 900  - - - drugi                   10

0103 92    - - mase 50 kg ali več:

       - - - domačih pasem:

0103 92 110* - - - - svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg             4,3

0103 92 190* - - - - drugi                  4,3

0103 92 900  - - - drugi                  10,7
--------------------------------------------------------------------------------
0105     Domača perutnina (kokoši, race, gosi,
       purani in pegatke), žive živali                 40

       - Mase do vključno 185 g:

0105 11    - - kokoši, domače (Gallus domesticus):

       - - - kokoši iz matične jate (plemenske):

0105 11 110  - - - - nesnice                 pr

0105 11 190  - - - - druge                  pr

       - - - druge:

0105 11 910* - - - - nesnice                 4,3

0105 11 990* - - - - druge                  4,3

0105 12 00  - - purani

0105 12 001  - - - plemenski                 pr

0105 12 009  - - - drugi                   16

0105 19    - - druga:

0105 19 20  - - - gosi:

0105 19 201  - - - - plemenske                pr

0105 19 209  - - - - druge                   9

0105 19 900  - - - race in pegatke              pr

       - Druga:

0105 92 00  - - - - kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže do 2000 g:

0105 92 001  - - - plemenske                 pr

0105 92 009* - - - druge                   3,6

0105 93 00  - - kokoši, domače (Gallus domesticus),
       teže več kot 2000g:

0105 93 001  - - - plemenske                 pr

0105 93 009* - - - druge                   3,6

0105 99    - - druga:

0105 99 10  - - - race:

0105 99 101  - - - - plemenske                pr

0105 99 109  - - - - druge                  16

0105 99 20  - - - gosi:

0105 99 201  - - - - plemenske                pr

0105 99 209  - - - - druge                  16

0105 99 30  - - - purani:

0105 99 301  - - - - plemenski                pr

0105 99 309  - - - - drugi                 21,3

0105 99 50  - - - pegatke:

0105 99 501  - - - - plemenske                pr

0105 99 509  - - - - druge                   5
--------------------------------------------------------------------------------
0201*     Meso, goveje, sveže ali ohlajeno        4,3       10

0202*     Meso goveje, zamrznjeno             4,3
--------------------------------------------------------------------------------
0203*     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
       zamrznjeno                   5,1       10
--------------------------------------------------------------------------------
0210     Meso in drugi užitni mesni klavnični
       izdelki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali 
       prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa
       ali iz drugih klavničnih izdelkov                10

       - Meso, prašičje:

0210 11*   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s
       kostmi:                     5,1

0210 12*   - - prsi s potrebušnino in njihovi kosi     5,1

0210 19*   - - drugo                    5,1

0210 20*   - Meso, goveje                 5,1

0210 90*   - Drugo, vključno užitno moko, zdrob iz
       mesa in drugih klavničnih izdelkov:       4,3
--------------------------------------------------------------------------------
1602     Drugi pripravljeni ali konzervirani
       izdelki iz mesa, drobovje ali kri        50

       - Iz perutnine iz tar. št. 0105:

1602 31    - - puranov                   15

1602 32*   - - kokoši vrste Gallus domesticus       5,1

1602 39*   - - drugo                    5,1

       - Prašičev:

1602 42*   - - plečeta in njihovi kosi           5,1

1602 49*   - - drugo, vključno mešanice          5,1

1602 50*   - Goved                     5,1
--------------------------------------------------------------------------------

1 Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna oznaka, se
carinska stopnja, kot je določena v prilogi, uporablja za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 10

--------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Poimenovanje            Uvozna dajatev1 Količina (t)
--------------------------------------------------------------------------------
0204      Meso, ovčje ali kozje, sveže,
        ohlajeno ali zamrznjeno             pr      10
--------------------------------------------------------------------------------

1 Uvozna dajatev, določena v prilogi, se uporablja za vse tarifne podštevilke v
okviru navedene tarifne oznake.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti