Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1998 z dne 20. 8. 1998

Kazalo

2691. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, stran 4253.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1998 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Države Izrael.
2. člen
Izraz “uvoz“ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Države Izrael, se uporablja carinska stopnja “prosto“, razen za izdelke, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Za industrijske izdelke navedene v prilogi 1 k tej uredbi, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife, razen izdelkov, navedenih v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države Izrael, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v prilogi 3 in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Države Izrael, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v prilogi 4.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 3 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 3 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list, RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Državo Izrael, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 6 k tej uredbi.
9. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1811 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1812 za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi;
– 1813 za izdelke 4 k tej uredbi.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1998.
Št. 333-04/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                  PRILOGA 1

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna            Poimenovanje            Carinska
oznaka                              stopnja (1)
-----------------------------------------------------------------------------
 1                 2                 3
-----------------------------------------------------------------------------

2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena
       iz bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali
       več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, če so ta olja
       osnovne sestavine teh proizvodov

       - Lahka olja:

2710 00 110 - - za uporabo v posebnih procesih ..................  3,3

2710 00 610 - - - za uporabo v specifičnih procesih .............  3,3


3005     Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi
       (npr. obliži, obkladki), impregnirani,
       premazani ali prevlečeni s farmacevtskimi
       snovmi ali pripravljeni v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno, za
       medicinske, kirurške, zobarske ali
       veterinarske namene

3005 90   - Drugo .............................................  3,3


3925     Gradbeni proizvodi za vgraditev iz
       plastičnih mas, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije)
       ter podobni proizvodi in njihovi deli ...............  5

3925 90   - Drugo:

3925 90 10  - - pribor in armatura, namenjeni stalni
       vgradnji v vratih ali na njih, oknih,
       stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:

3925 90 101 - - - iz ekstrudiranega polistirena, z
       zaprtimi porami in utori ali žlebovi na
       robovih za toplotno izolacijo
       (npr. vrste STYRODUR) ...............................  2,6

3925 90 109 - - - drugo .........................................  5

3925 90 200 - - razdelilne doze, instalacijski vodniki
       in kabelske armature za električno napeljavo ........  5

3925 90 800 - - drugo ...........................................  5


4410     Iverne plošče in podobne plošče iz lesa
       in drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami
       ali drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

4410 90 00  - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

4410 90 001 - - plošče debeline do vključno 10 mm ...............  2

4410 90 009 - - druge ...........................................  5


4412     Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran les

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

4412 29   - - druge:

4412 29 20  - - - vezane plošče in druge večplastne
       lesene plošče .......................................  5

       - Druge:

4412 99   - - druge:

4412 99 200 - - - vezane plošče in druge slojevite
       lesene plošče .......................................  5


4418     Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi
       za gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in
       klane skodle

4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri ......................  7,5

4418 30   - Parketne plošče ...................................  7,5

4418 40 00  - Opaži za betonska dela:

4418 40 001 - - kompletni opaži za betonska dela ................  3,3

4418 40 009 - - opažne plošče in drugo za betonska dela .........  7,5

4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) .........................  7,5

4418 90   - Drugo:

4418 90 100 - - lepljen lameliran les (glulam) ..................  7,5


4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor ........  6


4420     Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
       škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
       leseni proizvodi, leseni kipci in drugi leseni
       okraski; proizvodi za notranjo opremo, ki se ne
       uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

4420 90   - Drugo .............................................  6


4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne
       namene, celulozna vata, listi in trakovi iz
       celuloznih vlaken, vključno nabrane (krep,
       plisirane idr.), reliefne, luknjane, površinsko
       barvane, površinsko okrašene ali tiskane izdelke,
       v zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno stranico
       daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem stanju

       - Krep papir in podoben vpojni papir iz
       celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

4803 00 310 - - do vključno 25 g/m 2 ............................  5

4803 00 390 - - nad 25 g/m 2 ....................................  5

4803 00 90  - Drugo:

4803 00 909 - - drugo ...........................................  3


4818     Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti ..............  6,6


5106     Preja iz mikane volne, nepripravljena za
       prodajo na drobno

5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

5106 10 100 - - nebeljena .......................................  2,5


5107     Preja iz česane volne, nepripravljena za
       prodajo na drobno

5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

5107 10 100 - - nebeljena .......................................  2,5

5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       - - ki vsebuje po masi 85% ali več volne
       in fine živalske dlake:

5107 20 100 - - - nebeljena .....................................  3,5


5108     Preja iz fine živalske dlake (mikana ali česana),
       nepripravljena za prodajo na drobno

5108 10   - Mikana:

5108 10 100 - - nebeljena .......................................  2,5

5108 20   - Česana:
5108 20 100 - - nebeljena .......................................  2,5


5109     Preja iz volne ali fine živalske dlake,
       pripravljena za prodajo na drobno

5109 90   - Druga:

5109 90 100 - - v klobčičih, štrenah ali štrenicah z
       maso nad 125 g, vendar do 500 g .....................  3


5112     Tkanine iz česane volne ali česane fine
       živalske dlake

5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi filamenti .................  8,5


5204     Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen
       ali pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

5204 11 000 - - ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža .........  4

5204 19 000 - - drug ............................................  4


5205     Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

5205 31 000 - - številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
       več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

5205 33 000 - - številke na eno nit od 192,31 do
       232,56 deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do
       52 na eno nit) ......................................  3

5205 34 000 - - številke na eno nit od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm 52 do 80 na eno nit) ..........  3

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

5205 41 000 - - številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
       več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

5205 42 00  - - številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do
       43 na eno nit):

5205 42 009 - - - drugo .........................................  3

5205 43 00  - - številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do
       52 na eno nit):

5205 43 009 - - - drugo .........................................  3


5206     Bombažna preja (razen sukanca za šivanje),
       ki vsebuje po masi pod 85% bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

5206 31 000 - - številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
       več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .........  3

5206 32 000 - - številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do
       43 na eno nit) ......................................  3

5206 33 000 - - številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do
       52 na nit) ..........................................  3

5206 34 000 - - številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80
       na eno nit) .........................................  3

5206 35   - - številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit) ............  3

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

5206 41 000 - - številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) .............  3

5206 42 000 - - številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do
       43 na eno nit) ......................................  3


5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več bombaža, mase do 200 g/m 2

       - Iz raznobarvne preje:

5208 41 000 - - v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m 2 ...  6

5208 42 000 - - v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m 2 ...........  6

5208 43 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ........................................  6

5208 49 000 - - druge tkanine ...................................  6

       - Tiskane:

5208 51 000 - - v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m 2 ...  6

5208 52   - - v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m 2 ...........  6

5208 53 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ........................................  6

5208 59 000 - - druge tkanine ...................................  6


5210     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod
       85 % bombaža, v mešanici pretežno ali samo
       z umetnimi ali sintetičnimi vlakni,
       mase do 200 g/m 2

       - Beljene:

5210 21   - - v platnovi vezavi:

5210 21 900 - - - širine nad 165 cm .............................  2,5

       - Barvane:

5210 31   - - v platnovi vezavi:

5210 31 900 - - - širine nad 165 cm .............................  2,5

       - Iz raznobarvne preje:

5210 42 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ........................................  2,5

5210 52 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ........................................  2,5


5211     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod
       85% bombaža, v mešanici pretežno ali samo
       z umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase
       nad 200 g/m 2

       - Iz raznobarvne preje:

5211 43 000 - - druge tkanine iz trinitnega ali
       štirinitnega kepra, vključno križni keper ...........  2,5

       - Tiskane:

5211 52 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper ........................................  2,5


5212     Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m 2 :

5212 11   - - nebeljene:

5212 11 900 - - - v drugi mešanici ..............................  6

5212 12   - - beljene:

5212 12 900 - - - v drugi mešanici ..............................  6

       - Mase nad 200 g/m 2 :

5212 21   - - nebeljene:

5212 21 900 - - - v drugi mešanici ..............................  6

5212 22   - - beljene:

5212 22 900 - - - v drugi mešanici ..............................  6

5212 23   - - barvane:

5212 23 900 - - - v drugi mešanici ..............................  6


5407     Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več poliestrskih filamentov:

5407 61   - - druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

5407 61 900 - - - potiskane .....................................  5,5

5407 69   - - druge:
5407 69 900 - - - druge .........................................  5,5


5408     Tkanine iz preje iz umetnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz
       tar. št. 5405

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
       ali več umetnih filamentov ali trakov ali
       podobnih izdelkov:

5408 22   - - barvane:

5408 22 900 - - - druge .........................................  5,5

5408 23   - - iz raznobarvne preje:

5408 23 900 - - - druge .........................................  5,5


5509     Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo
       na drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

5509 21   - - enojna preja:

5509 21 100 - - - nebeljena ali beljena .........................  4,5

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5509 32   - - dvojna, večnitna ali pramenska preja:

5509 32 900 - - - druga .........................................  4,5

       - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
       drugih rezanih sintetičnih vlaken:

5509 41   - - enojna preja:

5509 41 100 - - - nebeljena ali beljena .........................  4,5

5509 42   - - dvojna, večnitna ali pramenska preja ............  4,5

       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

5509 61   - - v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako .................................  4,5

       - Druga preja:

5509 91   - - v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako .................................  4,5


5512     Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih sintetičnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

5512 11 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5512 21 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

       - Druge:

5512 91 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5


5513     Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m 2

       - Nebeljene ali beljene:

5513 12 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .........  5,5

5513 13 000 - - druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken ....  5,5

5513 19 000 - - druge tkanine ...................................  5,5

       - Barvane:

5513 21   - - iz rezanih poliestrskih vlaken v
       platnovi vezavi .....................................  5,5

5513 22 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .........  3

5513 23 000 - - druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken ....  5,5

5513 29 000 - - druge tkanine ...................................  5,5

       - Iz preje različnih barv:

5513 31 000 - - iz rezanih poliestrskih vlaken v
       platnovi vezavi .....................................  5,5

5513 32 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .........  5,5

5513 33 000 - - druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken ....  5,5

5513 39 000 - - druge tkanine ...................................  5,5

       - Tiskane:

5513 41 000 - - iz rezanih poliestrskih vlaken v
       platnovi vezavi .....................................  5,5

5513 42 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken .........  5,5

5513 43 000 - - druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken ....  5,5

5513 49 000 - - druge tkanine ...................................  5,5


5514     Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase
       nad 170 g/m 2 .......................................  5,5

5516     Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

5516 11 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

5516 12 000 - - barvane .........................................  5,5

5516 13 000 - - iz raznobarvne preje ............................  5,5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
       umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo
       z umetnimi ali sintetičnimi filamenti:

5516 21 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

5516 22 000 - - barvane .........................................  5,5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
       umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo
       z volno ali fino živalsko dlako:

5516 31 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

5516 33 000 - - iz raznobarvne preje ............................  5,5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
       umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo
       z bombažem:

5516 41 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

5516 42 000 - - barvane .........................................  5,5

5516 43 000 - - iz preje različnih barv .........................  5,5

5516 44 000 - - tiskane .........................................  5,5

       - Druge:

5516 91 000 - - nebeljene ali beljene ...........................  5,5

5516 92 000 - - barvane .........................................  5,5

5516 93 000 - - iz preje različnih barv .........................  5,5

5516 94 000 - - tiskane .........................................  5,5


5601     Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

       - Vata; drugi proizvodi iz vate:

5601 21   - - bombažni:

5601 21 100 - - - vpojni ........................................  1,7

5601 21 900 - - - drugi .........................................  2,6

5601 22   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5601 22 100 - - - zvitki premera do 8 mm ........................  1,7

       - - - drugi:

5601 22 910 - - - - iz sintetičnih vlaken .......................  2

5601 22 990 - - - - iz umetnih vlaken ...........................  2


5603     Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

5603 11   - - z maso 25 g/m 2 ali manj:

5603 11 100 - - - prevlečen ali prekrit .........................  6

5603 12   - - z maso nad 25 g/m 2 do vključno 70 g/m 2:

5603 12 100 - - - prevlečen ali prekrit .........................  6

5603 13   - - z maso nad 70 g/m 2 do vključno 150 g/m 2:

5603 13 100 - - - prevlečen ali prekrit .........................  6

5603 14   - - z maso nad 150 g/m 2 :

5603 14 100 - - - prevlečen ali prekrit .........................  6

       - Drug:

5603 91   - - z maso 25 g/m 2 ali manj:

5603 91 100 - - - prevlečen ali prekrit .........................  4

5603 91 900 - - - drug ..........................................  6

5603 92   - - z maso nad 25 g/m 2 do vključno 70 g/m 2 ........  6

5603 93   - - z maso nad 70 g/m 2 do vključno 150 g/m 2 .......  6

5603 94   - - z maso nad 150 g/m 2 ............................  6


5607     Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
       pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
       obložene z gumo ali plastično maso

5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz
       tar.št. 5303 ........................................  3

       - Iz sisala in drugih tekstilnih
       vlaken iz rodu agave:

5607 21 000 - - vrvi za vezanje ali strojno pakiranje ...........  6

5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee)
       ali drugih listnih vlaken ...........................  5

       - Iz polietilena ali polipropilena:

5607 41 000 - - vrvi za vezanje ali strojno vezanje .............  6


5702     Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
       vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana
       ali nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
       "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala

5702 10 000 - "Kelim", "šumak", "karamani" in podobna
       ročno tkana prekrivala ..............................  5

5702 20 000 - Talna prekrivala iz kokosovega vlakna .............  5

       - Druga, z lasasto površino, nedokončana:

5702 32   - - iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin:

5702 32 900 - - - druga .........................................  5

5702 39   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  5

       - Druga, z lasato površino, dokončana:

5702 42   - - iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin:

5702 42 900 - - - druga .........................................  5

5702 49   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  5

       - Druga, brez lasaste površine, nedokončana:

5702 51 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  5

5702 52 000 - - iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin ...  5

       - Druga, brez lasaste površine, dokončana:

5702 91 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  5

5702 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih surovin ...  5


5703     Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
       taftana, dokončana ali nedokončana

5703 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

5703 10 900 - - druga ...........................................  7

5703 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5703 90 900 - - druga ...........................................  7

5803     Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št. 5806

5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5803 90 100 - - iz svile ali njenih odpadkov ....................  6


5804     Til in drug mrežast material, razen tkanega,
       pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
       trakovih ali motivih

       - Strojno izdelane čipke:

5804 21   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5804 21 100 - - - izdelane na bobinet strojih ...................  6


5805 00 000 Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin,
       flandrijske, beauvais, aubusson in podobne)
       in z iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim
       in križnim vbodom), vključno konfekcionirane ........  3


5810     Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10   - Vezenina brez vidne podlage .......................  6,5

       - Druga vezenina:

5810 91   - - bombažna ........................................  5

5810 92   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  5

5810 99   - - iz drugih tekstilnih surovin:

5810 99 100 - - - vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ........  5


5901     Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene; tkanine za risanje
       (projektno platno; kanafas, pripravljen za
       slikanje; toge tkanine (buckram) in podobne
       tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

5901 10 000 - Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene ......................  5


6001     Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi
       in bukle materiali, pleteni in kvačkani

       - Drugi:

6001 92   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6001 92 100 - - - nebeljene ali beljene .........................  6


6002     Drugi pleteni ali kvačkani materiali

6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

6002 30 900 - - drugi ...........................................  6

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi
       (vključno z materiali, dobljenimi z
       "galloon" pletilnimi stroji):

6002 43   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       - - - iz sintetičnih vlaken:

       - - - - drugi:

6002 43 310 - - - - - nebeljeni ali beljeni .....................  6

6002 43 390 - - - - - tiskani ...................................  6

6002 49 000 - - drugi ...........................................  6

       - Drugi:

6002 93   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       - - - iz sintetičnih vlaken:

6002 93 100 - - - - za zavese, vključno z mrežastim
       blagom za zavese ....................................  6


6103     Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

6103 11 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6103 12 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6103 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Kompleti:

6103 21 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6103 22 000 - - iz bombaža ......................................  9

6103 23 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6103 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Sukniči in jopiči:

6103 31 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6103 32 000 - - iz bombaža ......................................  9

6103 33 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6103 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6104     Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom
       in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

6104 11 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6104 12 000 - - iz bombaža ......................................  9

6104 13 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6104 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Kompleti:

6104 21 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6104 22 000 - - iz bombaža ......................................  9

6104 23 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6104 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Sukniči in jopiči:

6104 31 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6104 32 000 - - iz bombaža ......................................  9

6104 33 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6104 39 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Obleke:

6104 41 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6104 42 000 - - iz bombaža ......................................  9

6104 43 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6104 44 000 - - iz umetnih vlaken ...............................  9

6104 49 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Krila in hlačna krila:

6104 51 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6104 52 000 - - iz bombaža ......................................  9

6104 53 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6104 59 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6105     Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

6105 10 000 - Iz bombaža ........................................  9


6106     Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

6106 10 000 - Iz bombaža ........................................  9

6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken .................  9


6107     Spodnje hlače, spalne srajce, pižame,
       kopalni plašči, domače halje in
       podobni izdelki za moške in dečke,
       pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

6107 11 000 - - iz bombaža ......................................  9

6107 12 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6107 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Spalne srajce in pižame:

6107 21 000 - - iz bombaža ......................................  9

6107 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6107 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Drugo:

6107 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6107 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6108     Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki, za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

6108 21 000 - - iz bombaža ......................................  9

6108 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6108 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Spalne srajce in pižame:

6108 39 000 - - druge ...........................................  9

       - Drugo:

6108 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9


6109     T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6109 90 100 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  10


6110     Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki,
       pleteni ali kvačkani

6110 20   - Iz bombaža ........................................  9

6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken .................  9


6111     Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

6111 20   - Iz bombaža ........................................  9

6111 30   - Iz sintetičnih vlaken .............................  9


6112     Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke
       ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Moške in deške kopalne hlačke:

6112 31   - - iz sintetičnih vlaken ...........................  10

6112 39   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in
       kopalne obleke:

6112 49   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6114     Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno
       z "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken .................  5,9


6115     Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice
       za krčne žile in nogavice brez podplatov,
       pletene ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

6115 19   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       - - iz sintetičnih vlaken:

6115 20 110 - - - dokolenke .....................................  9

       - Drugo:

6115 93   - - iz sintetičnih vlaken:

6115 93 100 - - - nogavice za krčne žile ........................  9


6201     Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar.št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

6201 12   - - iz bombaža ......................................  9

6201 13   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9


6202     Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za ženske ali deklice,
       razen izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

6202 12   - - iz bombaža ......................................  9

6202 13   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9


6203     Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške
       in dečke

       - Obleke:

6203 19   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Kompleti:

6203 22   - - iz bombaža ......................................  9

6203 23   - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6203 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:

       - - - iz umetnih vlaken .............................  9

       - Sukniči in jopiči:

6203 32   - - iz bombaža ......................................  9

6203 39   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

6203 41   - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6203 42   - - iz bombaža ......................................  9

6203 43   - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6203 49   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6204     Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom
       in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

6204 19   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Kompleti:

6204 23   - - iz sintetičnih vlaken: ..........................  9

6204 29   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Sukniči in jopiči:

6204 32   - - iz bombaža ......................................  9

6204 33   - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

6204 62   - - iz bombaža ......................................  9


6205     Srajce za moške in dečke

6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin ......................  11


6206     Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice

6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin ......................  11


6207     Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

6207 11 000 - - iz bombaža ......................................  9

6207 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Spalne srajce in pižame:

6207 21 000 - - iz bombaža ......................................  9

6207 22 000 - - iz umetnih in sintetičnih vlaken ................  9

       - Drugo:

6207 91   - - iz bombaža ......................................  9

6207 92 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6207 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6208     Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki, za
       ženske in deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

6208 11 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6208 19   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Spalne srajce in pižame:

6208 21 000 - - iz bombaža ......................................  9

6208 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6208 29 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Drugo:

6208 91   - - iz bombaža ......................................  9

6208 92   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9


6209     Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ..................  9

6209 20 000 - Iz bombaža ........................................  9


6210     Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

6210 10   - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603 .............  9


6211     Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke
       ali kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

6211 11 000 - - moške in deške ..................................  9

6211 12 000 - - ženske in dekliške ..............................  9

6211 20 000 - Smučarske obleke ..................................  9

       - Druga oblačila za moške in dečke:

6211 31 000 - - iz volne ali fine živalske dlake ................  9

6211 32   - - iz bombaža:

6211 32 100 - - - delovna in poklicna oblačila ..................  9

       - - - podložene trenirke:

6211 33   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 33 900 - - - drugo .........................................  9

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

6211 42   - - iz bombaža ......................................  9

6211 43   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6211 49 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6212     Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali kvačkanimi

6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ...............  9

6212 30 000 - Stezniki ..........................................  9


6213     Robčki

6213 20 000 - Iz bombaža ........................................  9

6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ......................  9


6214     Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute,
       tančice in podobni izdelki ..........................  9


6215     Kravate in metuljčki ................................  9


6301     Odeje in podobni pokrivači ..........................  9


6302     Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano ............  9

       - Drugo posteljno perilo, tiskano:

6302 22   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 22 900 - - - drugo .........................................  9

6302 29   - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Drugo posteljno perilo:

6302 31   - - iz bombaža ......................................  9

6302 32   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

       - Drugo namizno perilo:

6302 51   - - iz bombaža ......................................  9

6302 52 000 - - laneno ..........................................  9

6302 53   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...............  9

6302 59 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja
       ali podobne tkanine, bombažno .......................  9

       - Drugo:

6302 91   - - iz bombaža ......................................  9

6302 92 000 - - laneno ..........................................  9

6302 93   - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 93 100 - - - iz netkanih tekstilij .........................  9


6303     Zavese (vključno draperije) in notranje
       platnene navojnice, kratke okrasne draperije
       za okna ali postelje

       - Pletene ali kvačkane:

6303 11 000 - - iz bombaža ......................................  9

6303 12 000 - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9

6303 19 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9

       - Druge:

6303 91 000 - - iz bombaža ......................................  9

6303 92   - - iz sintetičnih vlaken ...........................  9


6304     Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
       iz tar.št. 9404

       - Posteljna pregrinjala:

6304 19   - - druga ...........................................  9


6306     Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki
       za taborjenje

       - Drugo:

6306 91 000 - - iz bombaža ......................................  9

6306 99 000 - - iz drugih tekstilnih surovin ....................  9


6307     Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi
       kroji za oblačila

6307 90   - Drugo .............................................  9


7213     Žica, toplo valjana, v ohlapnih kolobarjih,
       iz železa ali nelegiranega jekla

7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ...........  3,3


7214     Palice iz železa ali nelegiranega jekla,
       kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite
       po valjanju .........................................  3,3


7215     Palice iz železa ali nelegiranega jekla .............  3,3


7419     Drugi bakreni izdelki

       - Drugi deli:

7419 99 000 - - drugo ...........................................  5


7604     Aluminijaste palice in profili

       - Iz aluminijevih zlitin:

7604 29   - - drugo:

7604 29 100 - - - palice ........................................  3,3


7606     Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Drugi:

7606 91 00  - - iz nelegiranega aluminija:

7606 91 001 - - - aluminijeva pločevina za litografiranje
       (litografska pločevina) .............................  1,8

7606 91 009 - - - drugo .........................................  3,3


7610     Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz
       tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.:
       mostovi in deli mostov, stolpi, predalčni
       stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in
       okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje
       in stebri) iz aluminija; pločevine, palice,
       profili, cevi in podobno, iz aluminija,
       pripravljeni za uporabo v konstrukcijah

7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter
       pragi za vrata ......................................  5

7610 90   - Drugo:

7610 90 900 - - drugo ...........................................  5


7612     Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
       kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti
       kontejnerji) za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s
       prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali
       brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje,
       toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7612 10 000 - Upogljive cevaste posode (tube) ...................  2,3

7612 90   - Drugo:

7612 90 100 - - togi cevasti kontejnerji ........................  4

7612 90 200 - - pločevinke, ki se uporabljajo
       za pršila (aerosole) ................................  4

       - - drugi, s prostornino:

7612 90 910 - - - 50 litrov ali več .............................  4

7612 90 98  - - - manj kot 50 litrov:

7612 90 989 - - - - drugo .......................................  4


8419     Stroji, naprave in laboratorijska oprema
       (vključno električno ogrevani), za obdelavo
       materiala s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in akumulacijski
       grelniki za vodo, neelektrični

8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski
       aparati za sterilizacijo ............................  5

8419 40 000 - Naprave za destilacijo ali prečiščevanje
       z destilacijo: ......................................  1,7


8422     Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in
       sušenje steklenic in druge posode; stroji
       za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje
       ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel,
       vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje
       steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in
       podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali
       zavijanje (vključno stroji za zavijanje na
       osnovi toplotnega krčenja); stroji za
       gaziranje pijač

       - Pomivalni stroji:

8422 19 000 - - drugi ...........................................  5


8481     Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

8481 80   - Druge naprave:

       - - pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke,
       banje in podobne instalacije:

8481 80 110 - - - mešalni ventili ...............................  5

       - - ventili za centralno ogrevanje:

8481 80 310 - - - termostatski ventili ..........................  5

8481 80 390 - - - drugi .........................................  5

       - - druge:

       - - - procesno kontrolni in krmilni ventili:

8481 80 590 - - - - drugi .......................................  5

       - - - drugi:

       - - - - prepustni ventili:

8481 80 610 - - - - - litoželezni ...............................  5

8481 80 690 - - - - - drugi .....................................  5

       - - - - zapirni ventili (sedežni):

8481 80 710 - - - - - litoželezni ...............................  5

8481 80 730 - - - - - jekleni ...................................  5

8481 80 790 - - - - - drugi .....................................  5

8481 80 810 - - - - kroglaste pipe in pipe s čepom ..............  5

8481 80 850 - - - - lopute ......................................  5

8481 80 870 - - - - membranski ventili ..........................  5

8481 80 99  - - - - drugi:

8481 80 999 - - - - - drugi .....................................  5


8505     Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki
       so namenjeni, da po magnetenju postanejo
       trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne
       naprave in podobna držala za obdelovance na
       osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave

       - Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni,
       da po magnetenju postanejo trajni magneti:

8505 11 000 - - kovinski ........................................  3,3


8517     Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
       ali za digitalne žične sisteme

8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim
       tokom ali za digitalne žične sisteme:

8517 50 100 - - aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
       (analogni, modulirani) ..............................  2


8536     Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

       - Releji:

8536 41   - - za napetost do vključno 60 V ....................  3,3

8536 49 000 - - drugi ...........................................  3,3


8537     Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
       tar. št. 8535 in 85.36, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz
       90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje,
       razen komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517

8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

8537 10 100 - - numerične upravljalne plošče z vgrajenimi
       avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov .........  3,3


8538     Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni
       za uporabo z aparati iz tar. št. 8535,
       8536 in 8537 ........................................  3,3


8703     Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan",
       "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

8703 23   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm 3 do
       vključno 3000 cm 3 :

       - - - nova:

8703 23 19  - - - - druga:

8703 23 199 - - - - - druga ....................................   8,9

8703 24   - - s prostornino cilindrov nad 3000 cm 3 :

8703 24 100 - - - nova .........................................   8,3

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

8703 32   - - s prostornino cilindrov nad 1500 cm 3 do
       vključno 2500 cm3:

       - - - nova:

8703 32 19  - - - - druga:

8703 32 199 - - - - - druga ....................................   8,9

8703 33   - - s prostornino cilindrov nad 2500 cm 3 :

       - - - nova:

8703 33 190 - - - - druga .......................................  8,3


8716     Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
       nesamovozna; njihovi deli

8716 80 000 - Druga vozila ......................................  5,6


9018     Medicinski, kirurški, zobozdravniški in
       veterinarski instrumenti in aparati, vključno
       z scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati
       in aparati za preiskavo vida

       - Injekcijske brizgalke, igle, katetri,
       kanile in podobno:

9018 31   - - injekcijske brizgalke, z iglami ali brez njih:

9018 31 100 - - - plastične .....................................  1,7

9018 39 000 - - drugo ...........................................  1,7


9019     Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
       aparati za psihološka testiranja; aparati za
       ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo,
       umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni
       aparati

9019 10   - Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
       aparati za psihološka testiranja ....................  5


9020 00   Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen
       varovalnih mask brez mehanskih delov in
       zamenljivih filtrov

9020 00 100 - Dihalne naprave in plinske maske (razen
       njihovih delov), za uporabo v civilnem letalstvu ....  1,7


9026     Instrumenti in aparati za merjenje ali
       kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih
       spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih
       (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja,
       manometri, merilniki količine toplote), razen
       instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015,
       9028 ali 9032

9026 80   - Drugi instrumenti in aparati:

9026 80 100 - - za uporabo v civilnem letalstvu .................  3,3

       - - drugi:

9026 80 910 - - - elektronski ...................................  3,3


9402     Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in
       veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize,
       mize za preglede, bolniške postelje z
       mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli);
       frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
       vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih
       izdelkov

9402 90 000 - Drugo .............................................  4,6


9403     Drugo pohištvo in njegovi deli

9403 20   - Drugo kovinsko pohištvo:

       - - drugo:

9403 20 990 - - - drugo .........................................  4


9404     Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno
       blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice,
       blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so
       napolnjeni s kakršnim koli materialom ali iz
       penaste gume ali plastične mase, vključno
       prevlečene

9404 90   - Drugo .............................................  5

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne
oznake.

              PRILOGA 2

Oznaka HS    Poimenovanje

3501      Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
        kazeinska lepila

3502      Albumini, albuminati in drugi albuminski derivati
        (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz
        sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali več proteinov iz
        sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi
        albuminski derivati

3505      Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.
        reželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih
        modificiranih škrobov.

                  PRILOGA 3

--------------------------------------------------------------------------------
Tarifna          Poimenovanje         Carinska    Količina
oznaka                         stopnja (1)    (t)
--------------------------------------------------------------------------------
  1              2              3        4
--------------------------------------------------------------------------------

0601     Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji,
       stebelni gomolji, živice in korenike v
       mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče;
       rastlina in korenine cikorije, razen
       korenin iz tar. št. 1212 ...............   pr       3,33
--------------------------------------------------------------------------------


0602     Druge žive rastline (vštevši njihove
       korenine), potaknjenci in cepiči, gobji
       miceliji                           5

0602 20   - Sadno drevje, grmičevje in grmovje,
       cepljeno ali necepljeno, ki rodi
       užitno sadje ali oreščke:

0602 20 900 - - drugo ..............................   pr

0602 90   - Drugo ................................   pr
--------------------------------------------------------------------------------


0603     Rezano cvetje in cvetni brsti,
       primerni za šopke ali za okras,
       sveže, posušeno, pobarvano, beljeno,
       impregnirano ali drugače
       pripravljeno                        133,33

0603 10   - Sveže:

       - - od 1. novembra do 31. maja:

0603 10 510 - - - vrtnice ..........................   pr

0603 10 530 - - - nageljni .........................   pr

0603 10 550 - - - orhideje .........................   pr

0603 10 610 - - - gladiole .........................   pr

0603 10 650 - - - krizanteme .......................   pr

0603 10 690 - - - drugo ............................   pr
--------------------------------------------------------------------------------
0603 90 000 - Drugo ................................   pr       3,33
--------------------------------------------------------------------------------


0604     Listje, veje in drugi deli rastlin,
       brez cvetov ali cvetnih brstov, in
       trave, mahovi in lišaji, primerni
       za šopke ali za okras, sveži,
       posušeni, pobarvani, beljeni,
       impregnirani ali drugače pripavljeni             3,33

       - Drugo:

0604 91   - - sveže ..............................   pr

0604 99   - - drugo ..............................   pr
--------------------------------------------------------------------------------


0701     Krompir, svež ali ohlajen                  66,66

0701 90   - Drug:

       - - drugo:

       - - - nov:

0701 90 510 - - - - od 1. januarja do 15. maja .....   pr
--------------------------------------------------------------------------------


0702 00 00  Paradižnik, svež ali ohlajen                 16,66

0702 00 001 - od 1. januarja do 14. maja ...........   pr

0702 00 005 - od 1. novembra do 31. decembra .......   pr
--------------------------------------------------------------------------------


0805     Agrumi, sveži ali suhi

0805 20   - Mandarine (vštevši tangerinke in
       satsuma mandarine); klementine,
       wilking mandarine in podobni
       hibridi agrumov) .......................   3,5      333,33
--------------------------------------------------------------------------------
0805 30   - Limone (Citrus limon, Citrus limonum)
       in limete (Citrus aurantifolia) ........   1,5      333,33
--------------------------------------------------------------------------------
0805 90 000 - Drugo ................................   pr       16,66
--------------------------------------------------------------------------------


0807     Dinje, lubenice in papaja, sveže               16,66

       - Dinje in lubenice:

0807 11 000 - - lubenice ...........................   pr

0807 19 000 - - druge ..............................   pr
--------------------------------------------------------------------------------


0810     Drugo sadje, sveže

0810 90   - Drugo:

0810 90 850 - - drugo (velja samo za "kaki") .......   pr       3,33
--------------------------------------------------------------------------------


0811     Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani
       v vodi ali sopari, zamrznjeni, ki
       vsebujejo dodani sladkor ali druga
       sladila ali ne vsebujejo dodanega
       sladkorja oz. sladil

0811 90   - Drugo:

       - - drugo:

0811 90 850 - - - tropsko sadje in tropski oreščki
       (samo "zamrznjeni datlji") .............   pr       3,33
--------------------------------------------------------------------------------


1806     Čokolada in druga živila, ki
       vsebujejo kakav                       50

1806 20   - Drugi izdelki v blokih, mase
       nad 2 kg, ali v tekočem stanju,
       pastozni masi, prahu, zrnih ali
       v drugih oblikah v razsutem stanju,
       v posodah ali pakiranjih nad 2 kg ......  17,6

       - Drugo, v blokih ali palicah:

1806 31 000 - - polnjeni ...........................  17,6

1806 32   - - nepolnjeni .........................  11,1

1806 90   - Drugo ................................  10
--------------------------------------------------------------------------------


1901     Sladni ekstrakt; živila iz moke,
       zdroba, škroba in sladnega ekstrakta
       brez dodatka kakava ali z dodatkom
       kakava v prahu v količini manj kot
       40 ut.%, preračunano na popolnoma
       odmaščeno osnovo, ki niso navedena
       in ne zajeta na drugem mestu; živila
       iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
       brez dodatka kakavovega prahu ali z
       dodatkom kakavovega prahu v količini
       manj kot 5 ut.%, preračunano na
       popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
       navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 000 - Proizvodi za otroško hrano, v
       pakiranjih za prodajo na drobno ........  10        16,66
--------------------------------------------------------------------------------


2001     Vrtnine, sadje in drugi užitni deli
       rastlin, pripravljeni ali konzervirani
       v kisu ali ocetni kislini

2001 20 000 - Čebula ...............................  10        6,66
--------------------------------------------------------------------------------


2007     Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni
       pireji in sadne paste, dobljeni s
       kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali
       drugih sladil ali brez njih

2007 10   - Homogenizirani izdelki ...............  17,5       16,66
--------------------------------------------------------------------------------


2103     Pripravki za omake in pripravljene
       omake, mešane začimbe in mešana
       začimbna sredstva; gorčična moka in
       zdrob in pripravljena gorčica

2103 20 000 - Paradižnikov ketchup in druge
       paradižnikove omake ....................  11,5       16,66
--------------------------------------------------------------------------------


2106     Živila, ki niso navedena in ne zajeta
       na drugem mestu                       100

2106 90   - Drugo:

2106 90 300 - - - izoglukozni sirupi ...............   7,8

       - - - drugo:

2106 90 510 - - - - laktozni sirupi ................   7,8

2106 90 550 - - - - glukozni sirupi in
       maltodekstrinski sirup .................   7,8

2106 90 590 - - - - drugo ..........................   7,8

       - - drugo:

2106 90 920 - - - ki ne vsebujejo mlečnih maščob,
       saharoze, izoglukoze, glukoze ali
       škroba ali ki vsebujejo manj kot
       1,5 ut.% mlečnih maščob, 5 ut.%
       saharoze ali izoglukoze, 5 ut.%
       glukoze ali škroba .....................   6

2106 90 98  - - - drugo:

2106 90 989 - - - - drugo (razen baze za osvežilne
       pijače in koncentrirani izvlečki z
       30 ut.% agrumov ali več) ...............   7,8
--------------------------------------------------------------------------------
2106 90 98  - - - drugo:

2106 90 989 - - - - drugo (samo baze za osvežilne
       pijače in koncentrirani izvlečki z
       30 ut.% agrumov ali več) ...............   7,8      100
--------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

                  PRILOGA 4

-----------------------------------------------------------------------------
Tarifna            Poimenovanje            Carinska
oznaka                              stopnja (1)
-----------------------------------------------------------------------------
 1                 2                 3
-----------------------------------------------------------------------------

0703     Čebula, šalotka, česen, por druge užitne
       čebulnice; sveža ali ohlajena

0703 10   - Čebula in šalotka:

       - - čebula:

0703 10 110 - - - čebulček ......................................  3,5


0709     Druge vrtnine, sveže ali ohlajene

0709 90   - Drugo (samo sveža zelišča):

0709 90 100 - - solatna zelenjava, razen zelene solate
       (Lactuca sativa) in radiča (Cichorium spp.) .........  6,5

0709 90 200 - - artičoke in kardij ..............................  5

       - - olive:

0709 90 310 - - - za razne namene, razen za proizvodnjo olja ....  22,5

0709 90 390 - - - drugo .........................................  22,5

0709 90 400 - - kapre ...........................................  3,5

0709 90 500 - - janež ...........................................  5

0709 90 600 - - sladka koruza ...................................  5

0709 90 70  - - bučke:

0709 90 701 - - - od 1. januarja do 31. marca ...................  5

0709 90 702 - - - od 1. aprila do 31. maja ......................  8

0709 90 703 - - - od 1. junija do 31. julija ....................  12,5

0709 90 704 - - - od 1. avgusta do 31. decembra .................  8

0709 90 900 - - drugo ...........................................  8


0711     Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
       dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
       raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
       neprimerne za takojšnjo prehrano

0711 20   - Olive .............................................  2,5


0804     Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango
       in mangusta, sveži ali suhi

0804 40   - Avokado ...........................................  2,5

0804 50 000 - Guava, mango in mangusta ..........................  2


0805     Agrumi, sveži ali suhi

0805 10   - Pomaranče .........................................  3,5

0805 40   - Grenivka ..........................................  2,5


0806     Grozdje, sveže ali suho

0806 10   - Sveže:

0806 10 100 - - namizno grozdje .................................  3,5


0910     Ingver, žafran, kurkuma, materina dušica,
       lovorjev list, curry in druge začimbe

0910 40   - Materina dušica in lovorjev list:

       - - materina dušica:

       - - - nezdrobljena in nezmleta:

0910 40 110 - - - - poljska materina dušica (Thymus serpyllum) ..  2,5

0910 40 900 - - lovorjev list ...................................  2,5


1211     Rastline in njihovi deli (vključno semena in
       plodovi), sveži ali sušeni, rezani ali celi,
       zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za
       insekticidne, fungicidne ali podobne namene

1211 90   - Drugo .............................................  2,5


2008     Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače
       pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja
       ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

       - Lupinasto sadje, kikiriki in druga semena,
       vključno mešanice:

2008 11   - - kikiriki ........................................  3

2008 19   - - drugo, vključno mešanice ........................  2,5

2008 30   - Agrumi ............................................  5


2106     Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
       drugem mestu

2106 10   - Beljakovinski koncentrati in teksturirane
       beljakovinaste snovi:

2106 10 200 - - brez mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze,
       glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot
       1,5 ut.% mlečnih maščob, 5 ut.% saharoze ali
       izoglukoze, 5 ut.% glukoze ali škroba ...............  5

2106 10 800 - - drugo ...........................................  5


2202     Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
       razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
       uvrščajo v tar. št. 2009

2202 10 000 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
       sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
       aromatiziranje ......................................  12,5

2203 00   Pivo iz slada (z vsebnostjo alkohola nad 0,5 vol.%) .  20

(1) Kjer je navedena štirimestna, šestmestna oziroma osemmestna tarifna
oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi uporablja za vse
tarifne podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.

              PRILOGA 6

              PROTOKOL 3
           (omenjen v 12.členu)

 o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega
              sodelovanja

              -----------

               VSEBINA

I. ODDELEK       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen        Definicije

II. ODDELEK      DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

2. člen        Merila porekla

3. člen        Dvostranska kumulacija porekla

4. člen        V celoti pridobljeni izdelki

5. člen        Zadosti obdelani ali predelani izdelki

6. člen        Nezadostni postopki obdelave ali predelave

7. člen        Enota kvalifikacije

8. člen        Dodatki, nadomestni deli in orodje

9. člen        Garniture

10. člen        Nevtralni elementi

III. ODDELEK      ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

11. člen        Načelo teritorialnosti

12. člen        Obdelava ali predelava, opravljena zunaj
            ene od pogodbenic

13. člen        Neposredni prevoz

14. člen        Razstave

IV. ODDELEK      POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA
            CARINE

15. člen        Prepoved povračila carine ali oprostitve
            plačila carine

V. ODDELEK       DOKAZILO O POREKLU

16. člen        Splošne zahteve

17. člen        Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga
            EUR.1

18. člen        Naknadno izdana potrdila o prometu blaga
            EUR.1

19. člen        Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga
            EUR.1

20. člen        Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na
            podlagi predhodno izdanega ali izdelanega
            dokazila o poreklu

21. člen        Pogoji za izjavo na računu

22. člen        Pooblaščeni izvoznik

23. člen        Veljavnost dokazila o poreklu

24. člen        Predložitev dokazila o poreklu

25. člen        Uvoz po delih

26. člen        Izjeme pri dokazilu o poreklu

27. člen        Spremljajoči dokumenti

28. člen        Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih
            dokumentov

29. člen        Razlike in formalne napake

30. člen        Zneski, izraženi v ekujih

VI. ODDELEK      DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

31. člen        Medsebojno sodelovanje

32. člen        Preverjanje dokazil o poreklu

33. člen        Reševanje sporov

34. člen        Kazni

35. člen        Proste cone

VII. ODDELEK      KONČNE DOLOČBE

36. člen        Pododbor za carinske zadeve in vprašanja
            porekla

37. člen        Priloge

38. člen        Izvajanje Protokola

39. člen        Blago na poti in v skladiščenju


              I. ODDELEK

             SPLOŠNE DOLOČBE

               1. člen

              Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave
vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali
del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen
kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) "carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s
Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII. člena Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski
vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek
franko tovarna proizvajalcu v pogodbenici, v podjetju katerega se
opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da cena
vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse
notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu
pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu
uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne
da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v
pogodbenici;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih
materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja
mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za
carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla
pogodbenice;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne
številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki
predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak
blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem"
ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v
določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu
prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem
dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali
če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.


              II. ODDELEK

          DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S
              POREKLOM"

               2. člen

             Merila porekla

Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo
za izdelke s poreklom iz pogodbenice:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v pogodbenici v smislu 4. člena
tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v tej pogodbenici, ki vsebujejo
materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju,
pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali
predelani v tej pogodbenici v smislu 5. člena tega Protokola.

               3. člen

         Dvostranska kumulacija porekla

Materiali s poreklom iz pogodbenice se štejejo za materiale s
poreklom iz druge pogodbenice, če so vsebovani v izdelku, ki je
bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti
obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali
predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 6. člena tega
Protokola.

               4. člen

         V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v pogodbenici:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja,
pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda
pogodbenice;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno
iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo
surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za
protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj
njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno
pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v
pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje" v
pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in
predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v pogodbenici;

b) ki plujejo pod zastavo pogodbenice;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov te pogodbenice
ali družbe s sedežem v tej pogodbenici in v kateri so direktor
ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora
ter večina članov takih odborov državljani te pogodbenice in, še
dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica
kapitala pripada tej pogodbenici ali javnim organom ali
državljanom te pogodbenice;

d) katerih kapitan in častniki so državljani te pogodbenice; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani te
pogodbenice.

               5. člen

       Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti
pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni
pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja
ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti
opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi
teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če
se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz
seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se
uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo
zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda
uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek in razen kot je določeno v četrtem
odstavku 12. člena se materiali brez porekla, ki se v skladu z v
seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri
izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene
izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot
zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi
uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do
63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih
določa 6. člen.

               6. člen

      Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe drugega odstavka se šteje, da so naslednji
postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek
pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je
zadoščeno zahtevam iz 5. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in
skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje,
soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine,
odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
pošiljk;

 ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi
preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih
vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem,
določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s
poreklom iz pogodbenice;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a)
do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na
posameznem izdelku, štejejo za nezadostne v smislu prvega
odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem
izdelku v pogodbenici.

               7. člen

            Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je
določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa
uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema
v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih
izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega
sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek
obravnavati posebej.

2. če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega
sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

               8. člen

        Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in
so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se
štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

               9. člen

              Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi
njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura
sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez,
velja, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da
vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene
garniture franko tovarna.

              10. člen

            Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati
porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi
izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno
sestavo izdelka.


             III. ODDELEK

           ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

              11. člen

           Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti v pogodbenici izpolnjeni
neprekinjeno, razen kot je določeno v 12. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz pogodbenice v drugo
državo, vrne, se z izjemo določb 12. člena mora šteti za blago
brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo
dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom,
niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so
potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

              12. člen

  Obdelava ali predelava, opravljena zunaj ene od pogodbenic

1. Ne glede na določbe 3.člena na pridobitev statusa blaga s
poreklom iz pogodbenic po pogojih, določenih v II.Oddelku ne bo
vplivala obdelava ali predelava, opravljena izven te pogodbenice
na materialih, izvoženih iz te pogodbenice in ponovno tam
uvoženih pod pogojem, da:

a) so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v pogodbenici ali
so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki,
navedeni v 6. členu, pred njihovim izvozom;
in

b) se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

  i) je ponovno uvoženo blago rezultat obdelave ali predelave
izvoženih materialov; in

 ii) skupna dodana vrednost, pridobljena izven pogodbenice ob
uporabi tega člena ne presega 10 odstotkov cene franko tovarna
končnega izdelka, za katerega se ugotavlja status porekla.

2. Za namene prvega odstavka se pogoji, določeni v II.Oddelku, ki
se nanašajo na pridobitev statusa porekla, ne uporabljajo za
obdelavo ali predelavo, opravljeno izven zadevne pogodbenice.
Kljub temu, kjer se v zadevni navedbi v Prilogi II za določitev
statusa porekla zadevnega končnega izdelka uporablja pravilo, ki
navaja največjo vrednost uporabljenih materialov brez porekla,
skupna vrednost uporabljenih materialov brez porekla v zadevni
pogodbenici in skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj
pogodbenice z uporabo tega člena, upoštevani skupaj ne moreta
presegati danega odstotka.

3. Za namene izvajanja prvega in drugega odstavka "skupna dodana
vrednost" pomeni vse stroške, nastale zunaj pogodbenice, vključno
vrednosti vseh tam dodanih materialov.

4. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljajo za izdelke, ki ne
izpolnjujejo pogojev, določenih v zadevni navedbi Priloge II in
ki se lahko štejejo samo za zadosti obdelane ali predelane na
podlagi uporabe splošnega odstopanja iz drugega odstavka 5.
člena.

              13. člen

            Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se
uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protokola
in se prevažajo neposredno med ozemlji pogodbenic. Vendar se
izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko
prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem
ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je
blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi
postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnikoli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja,
ki niso ozemlja pogodbenic.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem
odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države
izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

  (i) vsebuje natančen opis izdelkov,

 (ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja
izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih
prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v
državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

              14. člen

              Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo
državo kot je pogodbenica in so po razstavi prodani z namenom
uvoza v pogodbenico, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega
Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz pogodbenice v državo, v
kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v
pogodbenici;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem
stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z
določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom uvozne
pogodbenice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv
in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno
dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili
razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve
ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah
ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času
katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


              IV. ODDELEK

         POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV
             PLAČILA CARINE

              15. člen

   Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi
izdelkov s poreklom iz pogodbenice, za katere se izda ali izdela
dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v tej
pogodbenici ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine
ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli
povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti,
carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se
lahko uporablja v pogodbenici, izrecno ali z učinkom za
materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki,
pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam
ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo
na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti
katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale
brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo
prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali
dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take
materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo
za embalažo v smislu drugega odstavka 7. člena, za dodatke,
nadomestne dele in orodje v smislu 8. člena in za izdelke v
garniturah v smislu 9. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za
materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo
uporabe sistema cenovnih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu
kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek se prepoved povračila, ali
oprostitve plačila carinskih dajatev začasno ne uporabljajo do
31.decembra 2000. Določbe tega odstavka se lahko ob soglasju
ponovno pregledajo.


              V. ODDELEK
            DOKAZILO O POREKLU

              16. člen

             Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz pogodbenice pri uvozu v drugo
pogodbenico, veljajo ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi
bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi
III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave
izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu
o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno
opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v
nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega
Protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti
tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od
zgoraj navedenih dokumentov.

              17. člen

     Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi izvozne
pogodbenice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega
pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik
potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu,
katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od
jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum, ali v francoščini
ali nemščini in v skladu z določbami domačega prava izvozne
pogodbenice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s
črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki morajo biti opisani v za
to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni
v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti
vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov
izvozne pogodbenice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga
EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo
status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega
Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi
pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz
pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse
potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih
zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati
katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih
poslovnih knjig ali kakršenkoli drug pregled, ki se jim zdi
potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi
zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno
izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen
opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti
goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden
v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga
dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen
ali zagotovljen.

              18. člen

     Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu
blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu
izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih
opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo
potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz
tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti
kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o
prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1
naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v
izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo
vsebovati eno od naslednjih navedb:

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT"

"DELIVRE A POSTERIORI"

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

"IZDANO NAKNADNO"

""

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

              19. člen

     Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali,
zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih
imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od
naslednjih besed:

"DUPLICATA"

"DUPLIKAT"

"DUPLICATE"

"DVOJNIK"

""

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko
"Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

              20. člen

    Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi
   predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v
pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z
enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja
vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj pogodbenic. Nadomestno
potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod
nadzorom katerih so bili dani izdelki.

              21. člen

          Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega odstavka
16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden
ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna
vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se
nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli
pripravljen, da na zahtevo carinskih organov izvozne pogodbenice
predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla
blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik
natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug
trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene
v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države
izvoznice. če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s
tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis
izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22.
člena ne zahteva , da podpisuje take izjave, pod pogojem, da
carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da
sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri
ga je možno identificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko izda izvoznik ob izvozu izdelkov, na
katere se nanaša, ali izjemoma po izvozu. Če je izjava na računu,
izdana po izvozu, predložena carinskim organom uvozne pogodbenice
potem, ko so bili izdelki, na katere se nanaša, če prijavljeni
tem organom, je uvoznik dolžan navesti vse potrebne reference na
uvozne dokumente.

              22. člen

           Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi izvozne pogodbenice lahko pooblastijo
kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po
tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost
izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako
pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa
jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot
tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika
glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primerni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko
carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki
uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To
morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev,
navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v
drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

              23. člen

         Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v
izvozni pogodbenici in v tem roku mora biti predloženo carinskim
organom uvozne pogodbenice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom uvozne pogodbenice
predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem
odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialne
obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno
predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi
uvozne pogodbenice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili
izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

              24. člen

         Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom uvozne
pogodbenice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej
pogodbenici. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o
poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja
izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo
potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.

              25. člen

             Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo
carinski organi uvozne pogodbenice, razstavljeni ali
nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka
splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in
XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega
sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem
uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

              26. člen

         Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim
posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo
za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o
poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske
namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega
Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. če se izdelki
pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko
deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu
dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo
prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za
uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov
razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500
ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za
izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

              27. člen

           Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem
odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da
se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo
na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz pogodbenice in
izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko
naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik
ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga, kot je
vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem
knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih
materialov, izdani ali izdelani v pogodbenici, kjer se
uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave
materialov v pogodbenici, izdani ali izdelani v pogodbenici, kjer
se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki
dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali
izdelana v pogodbenici v skladu s tem Protokolom.

              28. člen

   Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga
EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem
odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti
kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku
21. člena.

3. Carinski organi izvozne pogodbenice, ki izdajajo potrdilo o
prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve,
omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi uvozne pogodbenice morajo vsaj tri leta
hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki
so jim bili predloženi.

              29. člen

          Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o
poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi
carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za
izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če
se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o
poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne
ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

              30. člen

          Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti izvozne pogodbenice, ki ustrezajo zneskom,
izraženim v ekujih, določi izvozna pogodbenica in jih sporoči
uvozni pogodbenici.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila
uvozna pogodbenica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki
zaračunani v valuti izvozne pogodbenice. Kadar so izdelki
zaračunani v valuti države članice Evropske skupnosti ali EFTA
države, mora uvozna pogodbenica priznati zneske, ki jih je
notificirala ta država ali Evropska komisija.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli
države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov,
izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo pogodbenice pregleda v ekujih izražene
zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah pogodbenic.
Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je
treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo
nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih
vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo
zneskov izraženih v ekujih.


              VI. ODDELEK

         DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

              31. člen

           Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi pogodbenic si medsebojno izmenjajo vzorčne
odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri
izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih
organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na
računih.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si
pogodbenici preko pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata
pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali
izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

              32. člen

         Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar
carinski organi uvozne pogodbenice upravičeno dvomijo o
pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali
izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
uvozne pogodbenice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in
račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh
dokumentov carinskim organom izvozne pogodbenice in, če tako
ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za
preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija,
ki kaže, da so podatki na dokazilu poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi izvozne pogodbenice. V
ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti
kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli
drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi uvozne pogodbenice odločijo, da bodo
začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim
izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku
ponuditi sprostitev blaga, pogojeno varnostnimi ukrepi, ki se jim
zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o
izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo
jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na
katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke poreklom iz
pogodbenice ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

Kjer se uporabljajo določbe o kumulaciji iz 3. člena in zvezi z
četrtim odstavkom 17. člena mora odgovor vsebovati kopijo
(kopije) potrdil (a) o prometu blaga ali izjav (e) na računu, na
katerih sloni.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora desetih mesecih
od datuma zahteve za preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje
zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih
dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so
zahtevali preverjanje, razen izjemnih okoliščinah, zavrnejo
upravičenost za preferencialno obravnavo.

              33. člen

            Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32.
člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki
zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za
izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede
razlage tega Protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi
uvozne pogodbenice rešujejo v skladu z zakonodajo te pogodbenice.

              34. člen

               Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil
preferencialno obravnavo za izdelke.

              35. člen

              Proste cone

1. Pogodbenici ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se
izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu
in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne
zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni
drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje
njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s
poreklom iz pogodbenice uvozijo v prosto cono s priloženim
dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali
obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo
potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali
predelava v skladu z določbami tega Protokola.


             VII. ODDELEK

             KONČNE DOLOČBE

              36. člen

    Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

V okviru Skupnega odbora bo ustanovljen Pododbor za carinske
zadeve in vprašanja porekla z namenom, da pomaga pri izvajanju
njegovih nalog ter zagotovi nenehno obveščanje in posvetovanje
med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz pogodbenic, ki so odgovorni za
vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in poreklom blaga.

              37. člen

               Priloge

Priloge tega Protokola so njegov sestavni del.

              38. člen

            Izvajanje Protokola

Pogodbenici ukreneta vse potrebno za izvajanje tega Protokola.

              39. člen

         Blago na poti in v skladiščenju

Ta določba Protokola se lahko uporablja za blago, ki ustreza
določbam tega Protokola in je na dan začetka veljavnosti tega
Sporazuma bodisi na poti ali na ozemlju pogodbenice, v začasnem
skladiščenju v carinskih skladiščih ali v prostih conah, pod
pogojem, da se v štirih mesecih od tega datuma carinskim organom
uvozne pogodbenice predloži potrdilo o prometu blaga EUR.1,
izdano naknadno s strani pristojnih organov izvozne pogodbenice,
skupaj z dokumenti, ki dokazujejo neposreden prevoz blaga.

              PRILOGA I

       Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se
lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 5. člena
tega Protokola.

Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek.
Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja,
ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa
vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno
številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je
določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih
primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4.
stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke ali poglavja,
opisanega v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu
splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu
uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu
uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli
tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za
različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se
uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v
3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi
pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. če v 4.
stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3.
stolpcu.

Opomba 3:

3.1 Določbe 5. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili
status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih
izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status
pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali
v drugi tovarni v pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v pogodbenici iz ingota brez
porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za
tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu
vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je
bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v pogodbenici.
Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave
in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla,
nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa
porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko
uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko
uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa
morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo
tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz
katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali,
uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom,
kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi
katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je
treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko
uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi
materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da
je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa
oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan
iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki
posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne
preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov,
ki niso izdelani iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti
izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko
izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji
izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih
materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba
preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav
netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih
primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to
je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov
brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka , potem se ta
odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega
posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene
materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem,
vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema
vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne
predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in
ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh
uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo
pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in
5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za
mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih
tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila

- volna

- groba živalska dlaka

- fina živalska dlaka

- konjska žima

- bombaž

- materiali za izdelavo papirja in papir

- lan

- konoplja

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna

- sintetični filamenti

- umetni filamenti

- sintetična rezana vlakna iz polipropilena

- sintetična rezana vlakna iz poliestra

- sintetična rezana vlakna iz poliamida

- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila

- sintetična rezana vlakna iz poliimida

- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena

- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida

- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida

- druga sintetična rezana vlakna

- umetna rezana vlakna iz viskoze

- druga umetna rezana vlakna

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
polietra, povezana ali ne

- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti
poliestra, povezana ali ne

- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki
vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz
plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom,
širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim
ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema

- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz
tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne
številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana
vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše)
uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih
rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato
se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki
zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali
volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo
izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej
uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže
tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz
tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna
tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve
različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje
same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne
preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz
tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh
različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem
taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje
pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne
presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko
uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na
tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede
teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s
fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to
odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste
folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z
aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti
zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to
odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod
črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo
podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek,
določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem,
da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne
številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene
izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v
50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi
tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali
ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne
preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi
niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne
preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo
tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu
vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi
vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.

Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. Poglavju
kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
(1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27. poglavju
kombinirane nomeklature);

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom;
nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z
naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali
boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine
žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
250 stopinj C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za
razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični
reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne
številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje),
še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne
obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.%
izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 stopinjah C po
metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

              PRILOGA II

   Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih
  brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

       Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom.
        Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma.

------------------------------------------------------------------------------
Tar.štev. HS  Poimenovanje blaga  Obdelava ali predelava, opravljena
                   na materialih brez porekla, ki jim
                   da status blaga s poreklom
------------------------------------------------------------------------------
(1)          (2)         (3)      ali    (4)
------------------------------------------------------------------------------

1.pgl.     Žive živali     Vse živali iz 1.
                   poglavja morajo biti
                   v celoti pridobljene.


2.pgl.     Meso in užitni    Izdelava, pri kateri
        mesni klavnični   morajo biti vsi
        izdelki       uporabljeni
                   materiali iz 1.in 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


3.pgl.     Ribe in raki,    Izdelava, pri kateri
        mehkužci in drugi  morajo biti vsi
        vodni nevretenčarji uporabljeni
                   materiali iz 3.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 4.pgl.    Mlečni izdelki;   Izdelava, pri kateri
        ptičja jajca;    morajo biti vsi
        naravni med; užitni uporabljeni
        izdelki živalskega  materiali iz 4.
        izvora, ki niso   poglavja v celoti
        navedeni in ne    pridobljeni.
        zajeti na drugem
        mestu


0403      Pinjenec, kislo   Izdelava, pri
        mleko in smetana,  kateri:
        jogurt, kefir in
        drugo fermentirano  - morajo biti vsi
        ali skisano mleko  uporabljeni
        in smetana,     materiali iz 4.
        koncentrirano ali  poglavja v celoti
        ne, z dodanim    pridobljeni;
        sladkorjem ali
        drugimi sladili,   - mora biti vsak
        aromatizirano ali  uporabljeni sadni
        z dodanim sadjem,  sok (razen
        lešniki, orehi,   ananasovega,
        mandlji       citroninega ali soka
        (lupinasto sadje)  grenivke) iz tar.
        ali kakavom     št. 2009 s poreklom;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 5.pgl.    Izdelki živalskega  Izdelava, pri kateri
        izvora, ki niso   morajo biti vsi
        navedeni in ne    uporabljeni
        zajeti na drugem   materiali iz 5.
        mestu; razen za:   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 0502     Pripravljene     Čiščenje,
        ščetine in dlaka   dezinfekcija,
        domačih ali     razvrščanje in
        divjih prašičev   izravnavanje ščetin
                   in dlak.


6.pgl.     Živo drevje in    Izdelava, pri
        druge rastline;   kateri:
        čebulice, korenine
        in podobno; rezano  - morajo biti vsi
        cvetje in okrasno  uporabljeni
        listje        materiali iz 6.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni;

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


7.pgl.     Užitne vrtnine in  Izdelava, pri kateri
        nekateri koreni in  morajo biti vsi
        gomolji       uporabljeni
                   materiali iz 7.
                   poglavjav celoti
                   pridobljeni.


8.pgl.     Užitno sadje in   Izdelava, pri
        oreščki; lupine   kateri:
        agrumov ali dinj
        in lubenic      - mora biti vse
                   uporabljeno sadje
                   in reščki v celoti
                   pridobljeno;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% vrednosti cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 9.pgl.    Kava, čaj, mate čaj Izdelava, pri kateri
        in začimbe; razen  morajo biti vsi
        za:         uporabljeni
                   materiali iz 9.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


0901      Kava, pražena ali  Izdelava iz
        nepražena ali brez  materialov iz
        kofeina; lupine in  katerekoli
        kožice kave; kavni  tarifne številke.
        nadomestki, ki
        vsebujejo
        kakršenkoli
        odstotek kave


0902      Pravi čaj,      Izdelava iz
        aromatiziran ali ne materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


ex 0910     Mešanice začimb   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tarifne
                   številke.


10.pgl.     Žita         Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 10.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 11.pgl.   Izdelki mlinske   Izdelava, pri kateri
        industrije; slad;  morajo biti vsa
        škrob; inulin;    uporabljena žita,
        pšenično lepilo;   užitne vrtnine,
        razen:        korenine in gomolji
                   iz tar. št. 0714 ali
                   sadje v celoti
                   pridobljena.


ex 1106     Moka, zdrob in prah Sušenje in mletje
        iz sušenih stročnic sušenih stročnic
        iz tar. št. 0713   iz tar. št.0708.


12.pgl.     Oljna semena in   Izdelava, pri kateri
        plodovi; razno    morajo biti vsi
        zrnje, semena in   uporabljeni
        plodovi;       materiali iz 12.
        industrijske ali   poglavja v
        zdravilne rastline; celoti pridobljeni.
        slama in krma


1301      Šelak; naravne    Izdelava, pri kateri
        gume, smole,     vrednost
        gumijeve smole in  kateregakoli
        oljne smole (na   uporabljenega
        primer balzami)   materiala iz tar. št.
                   1301 ne sme
                   presegati 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


1302      Rastlinski sokovi
        in ekstrakti;
        pektinske snovi;
        pektinati in
        pektati; agar-agar
        in druge sluzi ter
        sredstva za
        zgoščevanje,
        dobljeni iz
        rastlinskih
        proizvodov,
        modificirani ali
        nemodificirani:

        - Sluzi in sredstva Izdelava iz
        za zgoščevanje,   nemodificiranih
        dobljena iz     sluzi in sredstev
        rastlinskih     za zgoščevanje.
        proizvodov,
        modificirani

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


14.pgl.     Rastlinski      Izdelava, pri kateri
        materiali za     morajo biti vsi
        pletarstvo;     uporabljeni
        rastlinski izdelki, materiali iz 14.
        ki niso omenjeni   poglavja v
        in ne zajeti na   celoti pridobljeni.
        drugem mestu


ex 15.pgl.   Masti in olja    Izdelava, pri kateri
        živalskega ali    se vsi uporabljeni
        rastlinskega izvora materiali uvrščajo
        in izdelki      v drugo tar. št.,
        njihovega      kot je tar. št.
        razkrajanja;     izdelka.
        predelane užitne
        masti; voski
        živalskega ali
        rastlinskega
        izvora, razen:


1501      Prašičja in
        piščančja mast,
        razen tiste iz
        tar. št.0209 ali
        1503

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen iz tar. št.
                   0203, 0206 ali
                   0207 ali kosti
                   iz tar. št. 0506.

        - Drugo       Izdelava iz
                   prašičjega mesa ali
                   užitnih klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št.0203 ali 0206
                   ali iz piščančjega
                   mesa in užitnih
                   klavničnih
                   proizvodov iz tar.
                   št. 0207.


1502      Maščobe govedi,
        ovac ali koz, razen
        tistih iz tar. št.
        1503:

        - Maščobe iz kosti  Izdelava iz
        ali odpadkov     materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   razen tistih iz
                   tar. št. 0201, 0202,
                   0204 ali 0206 ali
                   kosti iz tar. št.
                   0506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


1504      Masti in olja rib
        ali morskih
        sesalcev ter
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1504.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2. in
                   3. poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 1505     Prečiščen lanolin  Izdelava iz surove
                   maščobe iz volne iz
                   tar. št.1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora
        in njihove
        frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično
        nemodificirane:

        - Trdne frakcije   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1506.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 2.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


1507 do 1515  Olja rastlinskega
        izvora in njihove
        frakcije:

        - Sojino olje, olje Izdelava, pri kateri
        iz kikirikija,    se vsi uporabljeni
        palmovo, kopre,   materiali uvrščajo
        palmovega jedra,   v drugo tar. št.,
        babassu, tungovo in kot je tar. št.
        oiticica olje,    izdelka.
        mirtin vosek in
        japonski vosek,
        frakcije jojoba
        olja in olja za
        tehnične ali
        industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane
        za človeško
        prehrano

        - Trdne frakcije,  Izdelava iz drugih
        razen iz jojoba   materialov iz tar.
        olja         št. 1507 do 1515.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   rastlinski materiali
                   v celoti
                   pridobljeni.


1516      Živalske ali     Izdelava, pri
        rastlinske masti in kateri:
        olja in njihove
        frakcije, deloma   - morajo biti vsi
        ali v celoti     uporabljeni
        hidrogenirani,    materiali iz 2.
        interesterificirani, poglavja v celoti
        reesterificirani   pridobljeni;
        ali elaidinizirani,
        rafinirani ali    - vsi uporabljeni
        nerafinirani, toda  rastlinski materiali
        nadalje nepredelani morajo biti v
                   celoti pridobljeni.
                   Lahko pa se
                   uporabijo materiali
                   iz tar. št.1507,
                   1508, 1511 in 1513.


1517      Margarina;mešanice  Izdelava, pri
        ali preparati iz   kateri:
        masti ali olj
        živalskega ali    - morajo biti vsi
        rastlinskega izvora uporabljeni
        ali frakcij     materiali iz 2. in
        različnih masti ali 4. poglavja v
        olj iz tega     celoti pridobljeni;
        poglavja, primerni
        za prehrano, razen  - vsi uporabljeni
        jedilnih masti ali  rastlinski
        olj ali njihovih   materiali morajo
        frakcij iz tar.   biti v celoti
        št.1516       pridobljeni. Lahko
                   pa se uporabijo
                   materiali iz tar.
                   št.1507, 1508,
                   1511 in 1513.


16.pgl.     Izdelki iz mesa,   Izdelava iz živali
        rib ali rakov,    iz 1.poglavja. Vsi
        mehkužcev ali    uporabljeni
        drugih vodnih    materiali iz 3.
        nevretenčarjev    poglavja morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni.


ex 17.pgl    Sladkor in      Izdelava, pri kateri
        sladkorni izdelki;  se vsi uporabljeni
        razen:        materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št. kot je
                   tar. št. izdelka.


ex 1701     Sladkor iz      Izdelava, pri kateri
        sladkornega trsa   vrednost
        ali sladkorne pese  kateregakoli
        ter kemično čista  materiala iz 17.
        saharoza, v trdnem  poglavja ne presega
        stanju, z dodatkom  30% cene izdelka
        arom ali barvil   franko tovarna.


1702      Drugi sladkorji,
        vključno s kemično
        čisto laktozo,
        maltozo, glukozo in
        fruktozo, v trdnem
        stanju; sladkorni
        sirupi brez
        dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med
        in mešanice
        umetnega ter
        naravnega medu;
        karamelni sladkor:

        - Kemično čista   Izdelava iz
        maltoza in fruktoza materialov iz
                   katerekoli tar. št.
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 1702.

        - Drugi sladkorji v Izdelava, pri kateri
        trdnem stanju, z   vrednost
        dodatki za      kateregakoli
        aromatiziranje ali  uporabljenega
        barvili       materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene   Izdelava, pri kateri
        pri ekstrakciji ali vrednost
        rafiniranju     kateregakoli
        sladkorja, z     uporabljenega
        dodatkom arom in   materiala iz 17.
        barvil        poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1704      Sladkorni izdelki  Izdelava, pri
        (vštevši belo    kateri:
        čokolado) brez
        kakava        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


18.pgl.     Kakav in kakavovi  Izdelava, pri
        izdelki       kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1901      Sladni ekstrakt;
        živila iz moke,
        zdroba, škroba ali
        sladnega ekstrakta,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 40%ut.
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        omenjena na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar.
        št. 0401 do 0404,
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom
        kakava v količini
        manj kot 5%ut.,
        računano na osnovo,
        ki ne vsebuje
        maščob, ki niso
        navedena in ne
        zajeta na drugem
        mestu:

        - Ekstrakt slada   Izdelava iz žit iz
                   10. poglavja.

        - Drugo       Izdelava, pri
                   kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1902      Testenine, kuhane
        ali nekuhane ali
        polnjene (z mesom
        ali drugimi
        sestavinami) ali
        drugače
        pripravljene, kot
        so špageti,
        makaroni, rezanci,
        lazanje, njoki,
        ravioli, kaneloni;
        kuskus,
        pripravljen ali
        nepripravljen:

        - Ki vsebujejo 20%
        ut. ali manj mesa,
        drobovine, rib,
        školjkarjev ali
        mehkužcev      Izdelava, pri kateri
                   morajo biti vsa
                   uporabljena žita in
                   žitni derivativi
                   (razen pšenice
                   vrste "durum" in
                   njenih derivativov)
                   v celoti
                   pridobljena.

        - Ki vsebujejo več  Izdelava, pri
        kot 20% ut. mesa,  kateri:
        drobovine, rib,
        školjkarjev ali   - morajo biti vsa
        mehkužcev      uporabljena žita in
                   žitni derivativi
                   (razen pšenice vrste
                   "durum" in njenih
                   derivativov) v
                   celoti pridobljena;

                   - vsi uporabljeni
                   materiali iz 2. in 3.
                   poglavja morajo biti
                   v celoti pridobljeni.


1903      Tapioka in njeni   Izdelava iz
        nadomestki,     materialov iz
        pripravljeni iz   katerekoli tar.
        škroba kot kosmiči, št. razen iz
        zrnca, perle ali v  krompirjevega
        podobnih oblikah   škroba iz tar.
                   št. 1108.


1904      Pripravljena     Izdelava:
        živila, dobljena z
        nabrekanjem ali   - iz materialov,
        praženjem žit ali  ki niso uvrščeni v
        žitnih izdelkov   tar. št.1806;
        (npr. koruzni
        kosmiči); žita,   - pri kateri morajo
        razen koruze, v   biti vsa uporabljena
        zrnu ali v obliki  žita in moka (razen
        kosmičev ali druga  pšenice vrste "durum"
        obdelana zrnja    in njenih
        (razen moke in    derivativov) v
        zdroba),       celoti pridobljena;
        predkuhana ali
        drugače       - pri kateri
        pripravljena, ki   vrednost
        niso omenjena in   kateregakoli
        ne zajeta na     uporabljenega
        drugem mestu     materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


1905      Kruh, peciva,    Izdelava iz
        sladice, biskviti  materialov iz
        in drugi pekovski  katerekoli tar. št.
        izdelki z dodatkom  razen tistih iz
        kakava ali brez   11. poglavja.
        njega: hostije,
        prazne kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati
        in vaflji, rižev
        papir in podobni
        izdelki


ex 20.pgl.   Izdelki iz vrtnin,  Izdelava, pri kateri
        sadja, lupinastega  mora biti vse
        sadja in drugih   uporabljeno sadje,
        delov rastlin,    lupinasto sadje
        razen:        ali vrtnine v celoti
                   pridobljeno.


ex 2001     Yam, sladek krompir Izdelava, pri kateri
        in pododbni užitni  se vsi uporabljeni
        deli rastlin, ki   materiali uvrščajo
        vsebujejo 5% ut.   v drugo tar. št.,
        ali več škroba,   kot je tar. št.
        pripravljeni ali   izdelka.
        konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


ex 2004 in ex  Krompir v obliki   Izdelava, pri kateri
2005      moke, zdroba ali   se vsi uporabljeni
        kosmičev,      materiali uvrščajo
        pripravljen ali   v drugo tar. št.,
        konzerviran     kot je tar. št.
        drugače kot v    izdelka.
        kisu ali ocetni
        kislini


2006      Vrtnine, sadje,   Izdelava, pri kateri
        lupinasto sadje,   vrednost
        sadne lupine in   kateregakoli
        drugi deli rastlin, uporabljenega
        konzervirani v    materiala iz 17.
        sladkorju (sušeni,  poglavja ne presega
        glazirani ali    30% cene izdelka
        kristalizirani)   franko tovarna.


2007      Džemi, sadni     Izdelava, pri
        želeji, marmelade,  kateri:
        sadni pireji in
        paste iz sadja in  - se vsi uporabljeni
        lupinastega sadja,  materiali uvrščajo
        dobljeni s      v drugo tar. št.,
        kuhanjem, z     kot je tar. št.
        dodatkom sladkorja  izdelka;
        ali drugih sladil
        ali brez njih    - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2008     - Lupinasto sadje,  Izdelava, pri kateri
        brez dodanega    vrednost
        sladkorja ali    uporabljenega
        alkohola       lupinastega sadja
                   in oljnih semen s
                   poreklom iz tar. št.
                   0801, 0802 in 1202
                   do 1207 presega
                   60% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Kikirikijevo    Izdelava, pri kateri
        maslo; mešanice na  se vsi uporabljeni
        osnovi žit;     materiali uvrščajo
        palmova jedra;    v drugo tar. št.,
        koruza        kot je tar. št.
                   izdelka.

        - Drugi, razen    Izdelava, pri
        sadja in       kateri:
        lupinastega sadja,
        kuhani drugače kot  - se vsi uporabljeni
        v sopari ali vodi,  materiali uvrščajo
        brez dodanega    v drugo tar. št.,
        sladkorja;      kot je tar. št.
        zmrznjeni      izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


2009      Sadni sokovi (tudi  Izdelava, pri
        grozdni mošt) in   kateri:
        zelenjavni sokovi,
        nefermentirani in  - se vsi uporabljeni
        brez dodanega    materiali uvrščajo
        alkohola, z     v drugo tar. št.,
        dodatkom sladkorja  kot je tar. št.
        ali drugih sladil  izdelka;
        ali brez njih
                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 21.pgl.   Razna živila,    Izdelava, pri kateri
        razen za:      se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


2101      Ekstrakti, esence  Izdelava, pri
        in koncentrati    kateri:
        kave, čaja, mate
        čaja in pripravki  - se vsi uporabljeni
        na osnovi teh    materiali uvrščajo
        produktov, ali na  v drugo tar. št.,
        osnovi kave, čaja  kot je tar. št.
        ali mate čaja;    izdelka;
        pražena cikorija
        in drugi kavni    - vsa uporabljena
        nadomestki in    cikorija mora biti
        ekstrakti,      v celoti
        esence in      pridobljena.
        koncentrati


2103      Omake in pripravki
        za omake; mešane
        začimbe in mešana
        začimbna sredstva;
        gorčična moka in
        zdrob in
        pripravljena
        gorčica:

        - Omake in      Izdelava, pri kateri
        pripravki za omake; se vsi uporabljeni
        mešane začimbe in  materiali uvrščajo
        mešana začimbna   v drugo tar. št.,
        sredstva       kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo gorčična
                   moka ali zdrob ali
                   pripravljena
                   gorčica.

        - Gorčična moka in  Izdelava iz
        zdrob in       materialov iz
        pripravljena     katerekoli
        gorčica       tarifne številke.


ex 2104     Juhe in ragu juhe  Izdelava iz
        in pripravki za te  materialov iz
        juhe         katerekoli tarifne
                   številke, razen
                   pripravljene ali
                   konzervirane vrtnine
                   iz tar. št. 2002 do
                   2005.


2106      Živila, ki niso   Izdelava, pri
        navedena in ne    kateri:
        zajeta na drugem
        mestu        - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št.izdelka;

                   - vrednost
                   kateregakoli
                   uporabljenega
                   materiala iz 17.
                   poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 22.pgl.   Pijače, alkoholi in Izdelava, pri
        kis, razen:     kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št. kot
                   je tar. št. izdelka;

                   - vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   materiali, dobljeni
                   iz grozdja, morajo
                   biti v celoti
                   pridobljeni


2202      Vode, vštevši    Izdelava, pri
        mineralne vode in  kateri:
        sodavice, z dodanim
        sladkorjem ali    - se vsi uporabljeni
        drugimi sladili   materiali uvrščajo
        ali sredstvi za   v drugo tar. št.,
        aromatiziranje ter  kot je tar. št.
        druge        izdelka;
        brezalkoholne
        pijače, razen    - vrednost
        sadnih in      kateregakoli
        zelenjavnih sokov,  uporabljenega
        ki se uvrščajo v   materiala iz 17.
        tar. št. 2009    poglavja ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna;

                   - mora biti vsak
                   uporabljeni sadni
                   sok (razen
                   ananasovega,
                   citroninega ali soka
                   grenivke) že s
                   poreklom.


2208      Nedenaturiran    Izdelava:
        etanol z
        vsebnostjo manj   - iz materialov, ki
        kot 80 vol.%;    niso uvrščeni v
        žganja, likerji   tar. št. 2207 ali
        in druge žgane    2208;
        alkoholne pijače
                   - pri kateri mora
                   biti vse uporabljeno
                   grozdje ali
                   katerikoli material,
                   dobljen iz grozdja
                   v celoti pridobljen
                   ali, če so vsi drugi
                   uporabljeni
                   materiali že s
                   poreklom, se lahko
                   uporabi arak do
                   višine 5 vol.%.


ex 23.pgl.   Ostanki in odpadki  Izdelava, pri kateri
        živilske       se vsi uporabljeni
        industrije;     materiali uvrščajo
        pripravljena krma  v drugo tar. št.,
        za živali; razen:  kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2301     Kitov zdrob; moke,  Izdelava, pri kateri
        zdrobi in peleti iz morajo biti vsi
        mesa rib ali rakov, uporabljeni
        mehkužcev ali    materiali iz 2.
        drugih vodnih    in 3.poglavja v
        nevretenčarjev,   celoti pridobljeni.
        neustreznih za
        prehrano ljudi


ex 2303     Ostanki pri     Izdelava, pri kateri
        proizvodnji škroba  mora biti vsa
        iz koruze (razen   uporabljena koruza v
        zgoščenih tekočin  celoti pridobljena.
        za namakanje), z
        vsebnostjo
        proteinov več kot
        40 ut.%, računano
        na suh proizvod


ex 2306     Oljne pogače in   Izdelava, pri kateri
        drugi trdni     morajo biti vse
        ostanki, dobljeni  uporabljene olive v
        pri ekstrakciji   celoti pridobljene.
        olivnega olja, ki
        vsebujejo več kot
        3 ut.% olivnega
        olja


2309      Izdelki, ki se    Izdelava, pri
        uporabljajo kot   kateri:
        hrana za živali
                   - morajo biti vsa
                   uporabljena žita,
                   sladkor ali melase,
                   meso ali mleko že
                   s poreklom;

                   - morajo biti vsi
                   uporabljeni
                   materiali iz 3.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


ex 24.pgl.   Tobak in tobačni   Izdelava, pri kateri
        nadomestki; razen:  morajo biti vsi
                   materiali iz 24.
                   poglavja v celoti
                   pridobljeni.


2402      Cigare, cigarilosi  Izdelava, pri kateri
        in cigarete iz    mora biti najmanj
        tobaka ali      70 ut.%
        tobačnega      uporabljenega
        nadomestka      nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že s
                   poreklom.


ex 2403     Tobak za kajenje   Izdelava, pri kateri
                   mora biti najmanj
                   70 ut.%
                   uporabljenega
                   nepredelanega tobaka
                   ali tobačnega odpada
                   iz tar. št. 2401 že
                   s poreklom.


ex 25.pgl.   Sol; žveplo;     Izdelava, pri kateri
        zemljine in kamen;  se vsi uporabljeni
        sadra, apno in    materiali uvrščajo
        cement; razen:    v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka.


ex 2504     Naravni kristalni  Bogatenje vsebine
        grafit, z obogateno ogljika,
        vsebino ogljika,   prečiščevanje in
        prečiščen in mlet  mletje surovega
                   kristalnega grafita.


ex 2515     Marmor, rezan z   Rezanje, z žaganjem
        žaganjem ali kako  ali kako drugače,
        drugače razrezan v  marmorja (tudi če
        pravokotne bloke   je že razžagan)
        ali plošče      debeline nad 25 cm.
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,   Rezanje, z žaganjem
        bazalt, peščenec in ali kako drugače,
        drug kamen za    kamna (tudi če
        spomenike in     je že razžagan)
        gradbeništvo, rezan debeline nad 25 cm.
        z žaganjem ali kako
        drugače, v
        pravokotne bloke
        ali plošče
        (vključno
        kvadratne)
        debeline do
        vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit     Žganje nežganega
                   dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni  Izdelava, pri kateri
        magnezijev karbonat se vsi uporabljeni
        (magnezit), v    materiali uvrščajo
        hermetično zaprtih  v drugo tar. št.,
        kontejnerjih, in   kot je tar. št.
        magnezijev oksid,  izdelka. Lahko se
        čisti ali nečisti,  uporablja naravni
        razen topljenega   magnezijev karbonat
        magnezijevega    (magnezit).
        oksida ali mrtvo
        žganega
        (sintranega)
        magnezijevega
        oksida


ex 2520     Sadra, specialno   Izdelava pri kateri
        pripravljena za   vrednost vseh
        zobozdravstvo    uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna   Izdelava iz
        vlakna        azbestnega
                   koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu    Mletje sljude ali
                   odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve,   Žganje ali mletje
        žgane ali v prahu  zemeljskih barv.


26.pgl.     Rude, žlindra in   Izdelava, pri kateri
        pepel        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 27.pgl.   Mineralna goriva,  Izdelava, pri kateri
        mineralna olja in  se vsi uporabljeni
        izdelki njihove   materiali uvrščajo
        destilacije;     v drugo tar.št.,
        bituminozne snovi;  kot je tar. št.
        mineralni voski;   izdelka.
        razen:


ex 2707     Olja, pri katerih  Operacije
        teža aromatskih   rafiniranja in/ali
        sestavin presega   en ali več
        težo nearomatskih,  specifičnih
        ki so podobna    procesov.
        mineralnim oljem,  (1. Za specialne
        dobljenim z     pogoje v zvezi s
        destilacijo katrana "specifičnimi
        iz črnega premoga  procesi" glej Uvodni
        pri visoki      opombi 7.1 ali 7.3.)
        temperaturi,
        katerih se 65% ali  ali
        več prostornine
        destilira pri    Druge operacije,
        temperaturi do    pri katerih se vsi
        250o C (vštevši   uporabljeni
        mešanice naftnih   materiali uvrščajo
        olj in benzena),   v drugo tar.št.,
        za uporabo kot    kot je tar.št.
        pogonska goriva   izdelka. Lahko se
        ali kurilna olja   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


ex 2709     Nafta, dobljena iz  Destruktivna
        bituminoznih     destilacija
        mineralov, surova  bituminoznih
                   mineralov.


2710      Olja, dobljena iz  Operacije
        nafte in olja,    rafiniranja in/ali
        dobljena iz     en ali več
        bituminoznih     specifičnih
        materialov, razen  procesov.
        surovih; izdelki,  (2. Za specialne
        ki niso omenjeni   pogoje v zvezi s
        niti zajeti na    "specifičnimi
        drugem mestu, ki   procesi" glej Uvodno
        vsebujejo po teži  opombo 7.2)
        70% ali več olj
        iz nafte ali olj,  ali
        dobljenih iz
        bituminoznih     Druge operacije,
        materialov, če so  pri katerih se vsi
        ta olja osnovne   uporabljeni
        sestavine teh    materiali
        proizvodov      uvrščajo v drugo
                   tar.št., kot je
                   tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2711      Naftni plini in   Operacije
        drugi plinasti    rafiniranja in/ali
        ogljikovodiki    en ali več
                   specifičnih
                   procesov.
                   (2. Za "specifične
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.2)

                   ali

                   Druge operacije,
                   pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št.izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da
                   njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna.


2712       Vazelin;      Operacije
         parafinski vosek,  rafiniranja in/ali
         mikrokristalni   en ali več
         vosek iz nafte,   specifičnih
         stiskani vosek,   procesov.
         ozokerit, vosek   (1. Za specifične
         iz lignita, vosek  pogoje v zvezi s
         iz šote, drugi   "specifičnimi
         mineralni voski   procesi" glej Uvodno
         in podobni     opombo 7.2)
         izdelki, dobljeni
         s sintezo ali    ali
         drugimi postopki,
         pobarvani ali    Druge operacije,
         nepobarvani     pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da
                   njihova vrednost
                   ne presega 50%
                   cene proizvodov
                   franko tovarna.


2713      Naftni koks,     Operacije
        bitumen in drugi   rafiniranja in/ali
        ostanki iz nafte   en ali več
        ali olj iz      specifičnih
        bituminoznih     procesov.
        materialov      (2. Za specialne
                   pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije,
                   pri katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar.št.,
                   kot je tar.št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2714      Bitumen in asfalt,  Operacije
        naravni;       rafiniranja in/ali
        bituminozni in    en ali več
        oljni skrilavci in  specifičnih
        katranski pesek;   procesov.
        asfaltiti in     (2. Za specifične
        asfaltne kamnine   pogje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


2715      Bitumenske mešanice Operacije
        na osnovi naravnega rafiniranja in/ali
        asfalta, naravnega  en ali več
        bitumna, bitumna iz specifičnih
        nafte, mineralnega  procesov.
        katrana ali     (2. Za specifične
        mineralne katranske pogoje v zvezi s
        smole        "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar.št., kot
                   je tar.št. izdelka.
                   Lahko se uporabijo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar.št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


ex 28.pgl.   Anorganski kemični  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki; organske  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        in anorganske    materiali uvrščajo   vseh
        spojine ali     v drugo tar.št.,    uporabljenih
        plemenite kovine,  kot je tar.št.     materialov ne
        redkih zemeljskih  izdelka. Lahko se   presega 40% cene
        kovin,        uporabljajo      izdelka franko
        radioaktivnih    materiali, ki so    tovarna.
        elementov ali    uvrščeni v isto
        izotopov, razen   tar.št. pod pogojem,
        proizvodov iz    da njihova vrednost
        tar.št.       ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2805     "Mischmetall"    Izdelava z
                   elektrolitsko ali
                   toplotno obdelavo,
                   pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2811     Žveplov trioksid   Izdelava iz      Izdelava, pri
                   žveplovega dioksida.  kateri vrednost
                              vseh
                              uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 2833     Aluminijev sulfat  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2840     Natrijev perborat  Izdelava iz      Izdelava, pri
                   dinatrijevega     kateri vrednost
                   tetraborata      vseh uporabljenih
                   pentahidrata.     materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 29.pgl.  Organski kemični   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        izdelki, razen:    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št,.   materialov ne
                   kot je tar. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 2901     Aciklični      Operacije rafiniranja
        ogljikovodiki za   in/ali en ali več
        uporabo kot     specifičnih procesov.
        pogonsko gorivo   (1. Za specifične
        ali ogrevanje    pogoje v zvezi s
                   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar.št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2902     Ciklani in cikleni  Operacije rafiniranja
        (razen azulenov),  in/ali en ali več
        benzeni, tolueni,  specifičnih procesov.
        ksileni, za uporabo (1. Za specifične
        kot pogonsko gorivo pogoje v zvezi s
        ali kurilno olje   "specifičnimi
                   procesi" glej Uvodno
                   opombo 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 50% cene
                   proizvodov franko
                   tovarna


ex 2905     Kovinski alkoholati Izdelava iz      Izdelava, pri
        iz alkoholov iz   materialov iz     kateri vrednost
        te tar. št. in iz  katerekoli       vseh
        etanola ali     tar. št. vštevši    uporabljenih
        glicerina      druge materiale iz   materialov ne
                   tar.št.        presega 40% cene
                   2905. Kovinski     izdelka franko
                   alkoholati iz te    tovarna.
                   tar. št. se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


2915      Nasičene aciklične  Izdelava iz      Izdelava, pri
        monokarboksilne   materialov iz     kateri vrednost
        kisline in njihovi  katerekoli tar. št.  vseh
        anhidridi,      Vendar vrednost    uporabljenih
        halogenidi,     vseh uporabljenih   materialov ne
        peroksidi in     materialov iz tar.   presega 40% cene
        perkisline; njihovi št. 2915 in 2916    izdelka franko
        halogenski      ne sme presegati    tovarna.
        sulfo-nitro- in   20% cene izdelka
        nitrozo- derivati  franko tovarna.


ex 2932     - Notranji etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        njihovi halogenski  materialov iz     kateri vrednost
        sulfo-, nitro- in  katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        nitrozoderivati   Vendar vrednost    materialov ne
                   vseh uporabljenih   presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2909 ne sme    tovarna.
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Ciklični acetali  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in notranji     materialov iz     kateri vrednost
        hemiacetali in    katerekoli tar. št..  vseh uporabljenih
        njihovi halogenski,             materialov ne
        sulfo- nitro- ali              presega 40% cene
        nitrozoderivati               izdelka franko
                              tovarna.


2933      Heterociklične    Izdelava iz      Izdelava, pri
        spojine samo s    materialov iz     kateri vrednost
        heteroatomom ali   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heteroatomi dušika; Vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2932 in 2933 ne  tovarna.
                   sme presegati 20%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


2934      Nukleinske kisline  Izdelava iz      Izdelava, pri
        in njihove soli;   materialov iz     kateri vrednost
        druge        katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        heterociklične    Vrednost vseh     materialov ne
        spojine       uporabljenih      presega 40% cene
                   materialov iz tar.   izdelka franko
                   št. 2932, 2933 in   tovarna.
                   2934 ne sme
                   presegati 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna


ex 30.pgl.   Farmacevtski     Izdelava, pri kateri
        izdelki razen:    se vsi porabljeni
                   materiali uvrščajo
                   v drugo tar. št.,
                   kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabljajo
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št., pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarne.


3002      Človeška kri;
        živalska kri,
        pripravljena za
        uporabo v
        terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične
        namene; antiserumi
        in druge frakcije
        krvi in
        modificirani
        imunološki izdelki,
        ne glede na to, ali
        so pridobljeni z
        uporabo
        biotehnoloških
        procesov; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov
        (razen kvasovk) in
        podobni izdelki:

        - Izdelki, ki so   Izdelava iz
        sestavljeni iz dveh materialov iz
        sestavin ali več,  katerekoli tar. št.,
        ki so pomešani za  vštevši druge
        terapevtske ali   materiale iz tar.
        profilaktične    št. 3002. Materiali
        namene ali      iz tega opisa se
        nepomešani izdelki  lahko uporabljajo
        za te namene,    pod pogojem, da
        pripravljeni v    njihova vrednost ne
        odmerjene doze ali  presega 20% cene
        v oblike ali     izdelka franko
        pakiranje za     tovarna.
        prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri   Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar. št.
                   3002. Materiali iz
                   tega opisa se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.

        -- živalska kri   Izdelava iz
        pripravljena za   materialov iz
        terapevtske ali   katerekoli tar. št.,
        profilaktične    vštevši druge
        namene        materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        -- frakcije krvi,  Izdelava iz
        razen antiserumov,  materialov iz
        hemoglobina in    katerekoli tar. št.,
        serumskih      vštevši druge
        globulinov      materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        -- hemoglobin,    Izdelava iz
        krvni globulin in  materialov iz
        serumski globulin  katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - - drugo      Izdelava iz
                   materialov iz
                   katerekoli tar. št.,
                   vštevši druge
                   materiale iz tar.
                   št. 3002. Materiali
                   iz tega opisa se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3003 in 3004  Zdravila (razen
        proizvodov iz tar.
        št. 3002, 3005 ali
        3006)

        - Pridobljeni iz   Izdelava, pri kateri
        amikacina iz tar.  se vsi uporabljeni
        št. 2941       materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri:

                   - se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Lahko se uporabljajo
                   materiali iz tar. št.
                   3003 ali 3004 pod
                   pogojem, da njihova
                   skupna vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 31.pgl    Gnojila, razen:   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Lahko se uporabljajo  izdelka franko
                   materiali, ki so    tovarna.
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3105     Mineralna ali    Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        kemična gnojila, ki             kateri vrednost
        vsebujejo dva ali  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        tri gnojilne     materiali uvrščajo   materialov ne
        elemente dušik,   v drugo tar. št., kot presega 40% cene
        fosfor in kalij;   je tar. št. izdelka.  izdelka franko
        druga gnojila;    Lahko se uporabljajo  tovarna.
        izdelki iz tega   materiali, ki so
        poglavja v obliki  uvrščeni v isto tar.
        tablet ali podobnih št. pod pogojem, da
        oblikah ali     njihova vrednost ne
        pakiranjih do 10 kg presega 20% cene
        bruto teže razen:  izdelka franko
                   tovarna, in

        - natrijev nitrat  - vrednost vseh
                   uporabljenih
        - kalcijev cianamid materialov ne
                   presega 50% cene
        - kalijevega     izdelka franko
        sulfata       tovarna.

        - magnezijevega
        sulfata


ex 32.pgl.   Ekstrati za     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        strojenje ali    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        barvanje; tanini in materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        njihovi derivati;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        barve za tekstil,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        pigmenti in druga  izdelka. Lahko se   izdelka franko
        barvila;       uporabljajo      tovarna.
        pripravljena     materiali, ki so
        premazna sredstva  uvrščeni v isto tar.
        in laki; kiti in   št. pod pogojem, da
        druge tesnilne    njihova vrednost ne
        mase; tiskarske   presega 20% cene
        barve in črnila;   izdelka franko
        razen:        tovarna.


ex 3201     Tanini in njihove  Izdelava iz      Izdelava, pri
        soli, etri, estri  ekstraktov tanina   kateri vrednost
        in drugi derivati  rastlinskega      vseh uporabljenih
                   porekla.        materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3205      Lak barve;      Izdelava iz      Izdelava, pri
        preparati,      materialov iz     kateri vrednost
        predvideni v 3.   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
        opombi v tem     razen materialov iz  materialov ne
        poglavju, na osnovi tar. št. 3203, 3204  presega 40% cene
        "lak barv"      in 3205. Materiali,  izdelka franko
        (1. Opomba 3 k 32.  uvrščeni v tar. št.  tovarna.
        poglavju določa, da 3205 se lahko
        gre za preparate,  uporabljajo pod
        ki se uporabljajo  pogojem da njihova
        za barvanje     vrednost ne presega
        kateregakoli     20% cene izdelka
        materiala ali ki   franko tovarna.
        se uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodno barvil,
        pod pogojem, da
        niso uvrščene v
        drugo tarifno
        številko 32.
        poglavja.)


ex 33.pgl.   Eterična olja in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        rezinoidi;      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        parfumerijski,    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kozmetični ali    v drugo tar. št.,   materialov ne
        toaletni izdelki,  kot je tar. št.    presega 40% cene
        razen:        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3301      Eterična olja (brez Izdelava iz      Izdelava, pri
        terpenov ali s    materialov iz     kateri vrednost
        terpeni), vključno  katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
        zgoščena (trda)   vštevši materiale   materialov ne
        olja (concretes) in iz druge "skupine"   presega 40% cene
        čista olja;     (1. Izraz "skupina"  izdelka franko
        rezinoidi; izvlečki pomeni katerikoli   tovarna.
        oleosmol;      del besedila te
        koncentrati     tarifne številke
        eteričnih olj v   med dvema
        masteh,       podpičjema) v tej
                   tar. št. Materiali,
                   uvrščeni v isto
                   skupino, se lahko

        v neeteričnih    uporabljajo pod
        oljih, voskih ali  pogojem, da njihova
        podobno, dobljeni  vrednost ne presega
        z ekstrakijo     20% cene izdelka
        eteričnih olj z   franko tovarna.
        mastjo ali
        macereacijo;
        stranski
        terpenski izdelki,
        dobljeni z
        deterpenacijo
        eteričnih olj;
        vodni destilati in
        vodne raztopine
        eteričnih olj


ex 34.pgl.   Mila, organska    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        površinsko aktivna  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        sredstva, pralni   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        preparati, mazalni  v drugo tar. št.,   materialov ne
        preparati, umetni  kot je tar. št.    presega 40% cene
        voski,        izdelka. Lahko se   izdelka franko
        pripravljeni     uporabljajo      tovarna.
        voski, izdelki za  materiali, ki so
        loščenje ali     uvrščeni v isto
        čiščenje, sveče in  tar. št. pod pogojem,
        podobni izdelki,   da njihova vrednost
        paste za       ne presega 20% cene
        modeliranje in    izdelka franko
        "zobozdravstveni   tovarna.
        voski" ter zobarski
        preparati na osnovi
        sadre, razen:


ex 3403     Mazalni preparati,  Operacije
        ki vsebujejo naftno rafiniranja in/ali
        olje ali olja,    en ali več
        dobljenih iz     specifičnih procesov.
        bituminoznih     (2. Za specialne
        mineralov, pod    pogoje v zvezi s
        pogojem, da     "specifičnimi
        predstavljajo manj  procesi" glej Uvodni
        kot 70% po teži   opombi 7.1 in 7.3)

                   ali

                   Druge operacije, pri
                   katerih se vsi
                   uporabljeni materiali
                   uvrščajo v drugo tar.
                   št., kot je tar. št.
                   izdelka. Lahko se
                   uporabijo materiali,
                   ki so uvrščeni v
                   isto tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene proizvodov
                   franko tovarna.


3404      Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi     Izdelava, pri kateri
        parafina, voskov iz se vsi uporabljeni
        nafte, voskov,    materiali uvrščajo
        dobljenih iz     v drugo tar. št.,
        bituminoznih     kot je tar. št.
        mineralov,      izdelka. Lahko se
        stisnjenega     uporabljajo
        parafina ali     materiali, ki so
        parafina z      uvrščeni v isto
        odstranjenim oljem  tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov katerekoli kateri vrednost
                   tar. št., razen:    vseh uporabljenih
                              materialov ne
                   - hidrogeniziranih   presega 40% cene
                   olj, ki imajo     izdelka franko
                   lastnost voska iz   tovarna.
                   tar. št. 1516

                   - maščobnih kislin,
                   ki niso kemično
                   definirane, ali
                   maščobnih
                   industrijskih
                   alkoholov, ki imajo
                   lastnost voskov iz
                   tar. št. 3823

                   - materialov iz
                   tar. št. 3404.

                   Ti materiali se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 35.pgl.   Beljakovinske    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        snovi; modificirani se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        škrobi; lepila;   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        encimi; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani
        in esterificirani
        škrobi); lepila na
        osnovi škrobov ali
        na osnovi dekstrina
        ali drugih
        modificiranih
        škrobov:

        - Škrobni etri in  Izdelava iz      Izdelava, pri
        estri        materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar.   presega 40% cene
                   št. 3505.       izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugo       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   razen tistih iz    materialov ne
                   tar. št. 1108.     presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3507     Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        encimi, ki niso   vrednost vseh
        omenjeni in ne    uporabljenih
        zajeti na drugem   materialov ne
        mestu        presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


36.pgl.     Razstreliva;     Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        pirotehnični     se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        izdelki; vžigalice; materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        piroforne zlitine;  v drugo tar. št.,   materialov ne
        določene vnetljive  kot je tar. št.    presega 40% cene
        snovi        izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna.
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. pod pogojem,
                   da njihova vrednost
                   ne presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 37.pgl.   Izdelki za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        fotografske in    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kinematografske   materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        namene; razen:    v drugo tar. št.,   materialov ne
                   kot je tar. št.    presega 40% cene
                   izdelka. Lahko se   izdelka franko
                   uporabljajo      tovarna
                   materiali, ki so
                   uvrščeni v isto tar.
                   št. pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3701      Fotografske plošče
        in plani filmi,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen
        iz papirja, kartona
        ali tekstila;
        fotografski plani
        filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez
        njih:

        - Plani filmi za   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        trenutno (hitro)   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        fotografijo, v    materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        kasetah       v drugo tar. št.,   materialov ne
                   razen v tar. št. 3701 presega 40% cene
                   ali 3702. Materiali,  izdelka franko
                   uvrščeni v tar. št.  tovarna
                   3702 se lahko
                   uporabljajo pod
                   pogojem, da njihova
                   vrednost ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
                   se vsi uporabljeni   kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št. razen  materialov ne
                   v tar. št. 3701 ali  presega 40% cene
                   3702. Materiali    izdelka franko
                   uvrščeni v tar. št.  tovarna
                   3701 ali 3702 se
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   20% cene izdelka
                   franko tovarna.


3702      Fotografski filmi v Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        zvitkih, občutljivi se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        za svetlobo,     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        neosvetljeni, iz   v katerokoli tar.   materialov ne
        kakršnegakoli    št., razen v tar.   presega 40% cene
        materiala, razen iz št. 3701 ali 3702.   izdelka franko
        papirja, kartona              tovarna.
        ali tekstila; filmi
        v zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje,
        občutljivi za
        svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče, Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        filmi, papir,    se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        karton in tekstil,  materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
        osvetljeni toda   v katerokoli tar.   materialov ne
        nerazviti      št. razen v tar.    presega 40% cene
                   št. 3701 do 3704.   izdelka franko
                              tovarna.


ex 38.pgl.   Razni izdelki    Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        kemične industrije, se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        razen:        materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar. št. izdelka.  presega 40% cene
                   Materiali uvrščeni v  izdelka franko
                   isto tar. št., se   tovarna.
                   lahko uporabljajo
                   pod pogojem, da
                   njihova vrednost ne
                   presega 20% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 3801     - Koloidni grafit v Izdelava, pri kateri
        suspenziji v olju  vrednost vseh
        in polkoloidni    uporabljenih
        grafit; ogljikove  materialov ne
        paste za elektrode  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Grafit v obliki  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        paste kot mešanica  vrednost vseh     kateri vrednost
        grafita z      uporabljenih      vseh uporabljenih
        mineralnimi olji z  materialov iz tar.   materialov ne
        več kot 30% grafita št. 3403 ne presega  presega 40% cene
        po teži       20% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna.    tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal-olje Rafiniranje surovega  Izdelava, pri
                   tal-olja.       kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3805     Sulfatna       Prečiščevanje z    Izdelava, pri
        terpentinska olja,  destilacijo ali    kateri vrednost
        prečiščena      rafiniranjem      vseh uporabljenih
                   surovega sulfatnega  materialov ne
                   terpentinskega olja.  presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 3806     Smolni estri     Izdelava iz smolnih  Izdelava, pri
                   kislin.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna


ex 3807     Lesni katran (lesna Destilacija lesnega  Izdelava, pri
        katranska smola)   katrana.        kateri vrednost
                              vseh uporabljenih
                              materialov ne
                              presega 40% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


3808      Insekticidi,     Izdelava, pri kateri
        rodenticidi,     vrednost vseh
        fungicidi,      uporabljenih
        herbicidi,      materialov ne
        sredstva zoper    presega 50% cene
        klitje, sredstva za izdelka franko
        urejanje rasti    tovarna.
        rastlin,
        dezinfektanti in
        podobni izdelki,
        pripravljeni v
        oblikah ali
        pakiranjih za
        prodajo na drobno
        ali kot preparati
        ali kot izdelki
        (npr. žveplani
        trakovi, stenji,
        sveče in muholovke)


3809      Sredstva za     Izdelava, pri kateri
        dodelavo, nosilci  vrednost vseh
        barv, sredstva za  uporabljenih
        pospeševanje     materialov ne
        barvanja in     presega 50% cene
        fiksiranje barvil  izdelka franko
        ter drugi izdelki  tovarna.
        (npr. sredstva za
        apreturo in
        jedkanje), ki se
        uporabljajo v
        tekstilni, papirni,
        usnjarski in
        podobnih
        industrijah, ki
        niso omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu


3810      Preparati za     Izdelava, pri kateri
        dekapiranje     vrednost vseh
        kovinskih površin;  uporabljenih
        talila in drugi   materialov ne
        pomožni preparati  presega 50% cena
        za spajkanje in   izdelka franko
        varjenje; praški   tovarna.
        in paste za
        spajkanje in
        varjenje, ki so
        sestavljeni iz
        kovin in drugih
        materialov;
        preparati, ki se
        uporabljajo kot
        jedra ali obloge
        za elektrode ali
        varilne palice


3811      Preparati zoper
        detonacijo,
        preparati za
        preprečevanje
        oksidacije, za
        preprečevanje
        kopičenja smole, za
        izboljšanje
        viskoznosti,
        preparati za
        preprečevanje
        korozije in drugi
        pripravljeni
        aditivi, za
        mineralna olja
        (vštevši bencin)
        ali za druge
        tekočine, ki se
        uporabljajo v
        iste namene kot
        mineralna olja:

        - Pripravljeni    Izdelava, pri kateri
        aditivi za mazalna  vrednost vseh
        olja, ki vsebujejo  uporabljenih
        naftna olja ali   materialov, ki so
        olja iz       uvrščeni v tar. št.
        bituminoznih     3811 ne presega
        materialov      50% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugo       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


3812      Pripravljeni     Izdelava, pri kateri
        pospeševalci     vrednost vseh
        vulkanizacije;    uporabljenih
        sestavljeni     materialov ne
        plastifikatorji za  presega 50% cene
        gumo in plastične  izdelka franko
        mase, ki niso    tovarna.
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu; preparati za
        preprečevanje
        oksidacije in drugi
        sestavljeni
        stabilizatorji za
        gumo in plastične
        mase


3813      Preparati in     Izdelava, pri kateri
        polnila za aparate  vrednost vseh
        za gašenje požara;  uporabljenih
        napolnjene granate  materialov ne
        za gašenje požara  presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3814      Sestavljena     Izdelava, pri kateri
        organska topila in  vrednost vseh
        razredčila, ki    uporabljenih
        niso omenjena in ne materialov ne
        zajeta na drugem   presega 50% cene
        mestu; pripravljena izdelka franko
        sredstva za     tovarna.
        odstranjevanje
        premazov


3818      Kemični elementi,  Izdelava, pri kateri
        dopirani za uporabo vrednost vseh
        v elektroniki, v   uporabljenih
        obliki kolutov,   materialov ne
        ploščic in v     presega 50% cene
        podobnih oblikah;  izdelka franko
        kemične spojine,   tovarna.
        dopirane za uporabo
        v elektroniki


3819      Tekočine za     Izdelava, pri kateri
        hidravlične zavore  vrednost vseh
        in druge       uporabljenih
        pripravljene     materialov ne
        tekočine za     presega 50% cene
        hidravlični prenos, izdelka franko
        ki ne vsebujejo ali tovarna.
        vsebujejo po teži
        manj kot 70%
        naftnega olja ali
        olj, dobljenih iz
        bituminoznih
        mineralov


3820      Preparati zoper   Izdelava, pri kateri
        zmrzovanje in    vrednost vseh
        pripavljene     uporabljenih
        tekočine za     materialov ne
        odtajanje      presega 50% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


3822      Diagnostični ali   Izdelava, pri kateri
        laboratorijski    vrednost vseh
        reagenti na podlogi uporabljenih
        in pripravljeni   materialov ne
        diagnostični ali   presega 50% cene
        laboratorijski    izdelka franko
        reagenti s podlogo  tovarna.
        ali brez nje,
        razen tistih iz
        tar. št. 3002 ali
        3006


3823      Industrijske
        monokarboksilne
        maščobne kisline;
        kisla olja iz
        rafiniranja;
        industrijski
        maščobni alkoholi

        - Industrijske   Izdelava, pri kateri se
        monokarboksilne  vsi uporabljeni
        maščobne kisline; materiali uvrščajo v
        kisla olja iz   drugo tar.št., kot je
        rafiniranja    tar. št. izdelka.

        - Industrijski   Izdelava iz materialov
        maščobni alkoholi iz katerekoli tar.št.
                  vključno druge materiale
                  iz tar.št. 3823.


3824      Pripravljena
        vezivna sredstva
        za livarske
        modele ali
        livarska jedra,
        kemični izdelki
        in preparati
        kemične industrije
        in sorodnih
        industrij (vštevši
        tudi tiste, ki so
        sestavljeni iz
        mešanic naravnih
        proizvodov), ki
        niso omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu,
        stranski izdelki
        kemične industrije
        ali sorodnih
        industrij, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu:

        - Naslednje iz te Izdelava, pri kateri se Izdelava, pri
        tarifne številke: vsi uporabljeni     kateri vrednost
                  materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        Pripravljena    drugo tar. št., kot je  materialov ne
        vezivna sredstva  tar. št. izdelka.    presega 40% cene
        za livarske    Materiali, ki se     izdelka franko
        modele ali     uvrščajo v isto tar.   tovarna.
        livarska jedra   št. kot je proizvod se
        na osnovi naravnih lahko uporabljajo, pod
        smolnih produktov pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega
        Naftenske kisline, 20% cene izdelka franko
        njihove v vodi   tovarna.
        netopne soli in
        njihovi estri

        Sorbitol, razen
        sorbitola iz tar.
        št. 2905

        Petrolejevi
        sulfonati, razen
        petrolejevih
        sulfonatov
        alkalnih kovin,
        amoniaka ali
        etanolaminov,
        tiofeniranih
        sulfonskih oljnih
        kislin,
        pridobljenih iz
        bituminoznih snovi
        in njihovih soli

        Ionski
        izmenjevalci

        Sušilci za
        vakumske cevi

        Alkalni železovi
        oksidi za
        prečiščevanje
        plina

        Amoniakova voda
        in surovi amoniak
        (izkoriščeni
        oksid) dobljen s
        prečiščevanjem
        svetlega plina

        Sulfonaftenske
        kisline, njihove
        v vodi netopne
        soli in njihovi
        estri

        Fuzelno in
        dipelovo olje

        Mešanice soli, ki
        vsebujejo
        različne anione

        Paste za
        kopiranje na
        osnovi želatine,
        z ali brez
        podlage iz
        papirja ali
        tekstila

        - Drugi      Izdelava, pri kateri
                  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


3901 do 3915  Plastične mase v
        primarnih oblikah;
        odpadki, ostružki
        in ostanki iz
        plastike; razen
        za tar.št.ex 3907
        in 3912, za kateri
        so pravila podana
        v nadaljevanju:

        - Izdelki     Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        adicijske     - vrednost vseh     kateri vrednost
        homopolomerizacije uporabljenih       vseh uporabljenih
        pri kateri enojni materialov ne presega  materialov ne
        monomer prispeva  50% cene izdelka franko presega 25% cene
        več kot 99% po   tovarna in        izdelka franko
        teži celotne    - vrednost kateregakoli tovarna.
        vsebine polimerov uporabljenega materiala
                  iz 39. poglavja ne
                  presega 20% cene
                  izdelka franko tovarna.

                  (1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.)

        - Drugo      Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
                  vrednost vseh      kateri vrednost
                  uporabljenih materialov vseh uporabljenih
                  iz 39. poglavja ne    materialov ne
                  presega 20% cene     presega 25% cene
                  izdelka franko tovarna. izdelka franko
                              tovarna.
                  (1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.)


ex 3907     Kopolimeri,    Izdelava, pri kateri
        narejeni iz    se vsi uporabljeni
        polikarbonata   materiali uvrščajo
        in akrilonitril-  v drugo tar. št.
        butadien-stiren  izdelka. Lahko se
        kopolimera (ABS)  uporabljajo materiali
                  ki se uvrščajo v isto
                  tar.št., pod pogojem,
                  da njihova vrednost ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna

                  (1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.)

        - Poliester    Izdelava, pri kateri
                  vrednost kateregakoli
                  uporabljenega materiala
                  iz 39.poglavja ne
                  presega 20% cene
                  izdelka franko tovarna
                  in /ali izdelava iz
                  tetrabrom-(bisfenol A)
                  polikarbonata


3912      Celuloza in njeni Izdelava, pri kateri
        kemični derivati, vrednost kateregakoli
        ki niso navedeni  uporabljenega materiala
        in ne zajeti na  iz iste tar.št.kot je
        drugem mestu, v  proizvod ne presega 20%
        primarnih oblikah cene izdelka franko
                  tovarna


3916 do 3921  Polizdelki in
        izdelki iz
        plastike; razen
        iz tar. št. ex
        3916, ex 3917,
        ex 3920 in ex
        3921, za katere
        so pravila podana
        v nadaljevanju

        - Ploščati     Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
        izdelki, bolj kot vrednost kateregakoli  kateri vrednost
        le površinsko   uporabljenega materiala vseh uporabljenih
        obdelani ali    iz 39. poglavja ne    materialov ne
        rezani v druge   presega 50% cene     presega 25% cene
        oblike razen    izdelka franko tovarna. izdelka franko
        pravokotnih                 tovarna.
        (vštevši
        kvadratne);
        drugi izdelki,
        bolj obdelani
        kot le površinsko
        obdelani

        - Drugi:

        - - izdelki    Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        adicijske     - vrednost  vseh    kateri vrednost
        homopolimerai-   uporabljenih materialov kateregakoli
        zacije, pri    ne presega 50% cene   uporabljenih
        kateri enojni   izdelka franko tovarna, materialov ne
        monomer prispeva  in            presega 25% cene
        več kot 99% po   - vrednost kateregakoli izdelka franko
        masi celotne    uporabljenega materiala tovarna.
        vsebine polimerov iz. 39. poglavja ne
                  presega 20% cene izdelka
                  franko tovarna

                  (1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.)

        - - drugi     Izdelava, pri kateri   Izdelava, pri
                  vrednost kateregakoli  kateri vrednost
                  uporabljenega materiala vseh uporabljenih
                  iz 39. poglavja ne    materialov ne
                  presega 20% cene     presega 25% cene
                  izdelka franko tovarna. izdelka franko
                              tovarna.

                  (1. Za proizvode, ki so
                  sestavljeni iz
                  materialov, ki so po
                  eni strani uvrščeni
                  v tar.št.3901 do 3906
                  in po drugi strani v
                  tar.št.3907 do 3911,
                  se to določilo
                  uporablja samo za
                  tisto skupino
                  materialov, ki v
                  proizvodu prevladujejo
                  po teži.)


ex 3916 in   Profilni izdelki  Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
ex 3917     in cevi      -vrednost kateregakoli  kateri vrednost
                  uporabljenega materiala vseh uporabljenih
                  ne presega 50% cene   materialov ne
                  izdelka franko tovarna, presega 25% cene
                  in            izdelka franko
                  - vrednost materialov  tovarna.
                  uvrščenih v isto tar.
                  št. ne presega 20%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 3920     - Folije ali    Izdelava iz delne    Izdelava, pri
        filmi iz      termoplastične soli, ki kateri vrednost
        ionomerov     je kopolimer etilena in vseh uporabljenih
                  metakrilne kisline in  materialov ne
                  je delno nevtralizirana presega 25% cene
                  z ioni kovine, predvsem izdelka franko
                  cinka in natrija.    tovarna.

        - Folije iz    Izdelava, pri kateri
        regenerirane    vrednost kateregakoli
        celuloze,     uporabljenega materiala
        poliamidov ali   iz iste tar.št. kot je
        polietilena    proizvod ne presega 20%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 3921     Folije iz     Izdelava iz visoko    Izdelava, pri
        plastičnih mas,  prosojnih poliestrskih  kateri vrednost
        metalizirane    folij debeline manj kot vseh uporabljenih
                  23 mikronov.       materialov ne
                              presega 25% cene
                  (2. Naslednje folije se izdelka franko
                  štejejo kot visoko    tovarna.
                  prosojne: folije,
                  katerih zatemnitev
                  (merjeno z Gardner
                  Hazemetromv skladu z
                  ASTM-D 1003-16, tki.
                  Hazefaktor) je manjša
                  kot 2 odstotka)


3922 do 3926  Izdelki iz     Izdelava, pri kateri
        plastičnih mas   vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 40.pgl    Kavčuk in izdelki Izdelava, pri kateri
        iz kavčuka in   se vsi uporabljeni
        gume; razen:    materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka.


ex 4001     Laminirane plošče Laminacija folij iz
        ali krpe kavčuka  naravnega kavčuka.
        za čevlje


4005      Mešanice kavčuka, Izdelava, pri kateri
        nevulkanizirane,  vrednost vseh
        v primarnih    uporabljenih
        oblikah ali    materialov, razen
        ploščah, listih  naravnega kavčuka,
        ali trakovih    ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


4012      Protektirane ali
        rabljene zunanje
        gume (plašči);
        polne gume ali
        gume z zračnimi
        komorami,
        zamenljivi
        protektorji
        (plasti) in
        ščitniki iz gume:

        - Protektirane   Protektiranje
        gume, polne gume  rabljenih zunanjih
        ali gume z     gum.
        zračnimi komorami

        - Drugo      Izdelava iz materialov
                  iz katerekoli tar.št.,
                  razen iz tar. št. 4011
                  ali 4012.


ex 4017     Izdelki iz trde  Izdelava iz trde gume.
        gume


ex 41.pgl.   Surove kože z   Izdelava, pri kateri
        dlako ali brez   se vsi uporabljeni
        dlake (razen    materiali uvrščajo v
        krzna) in usnje;  drugo tar. št., kot je
        razen:       tar. št. izdelka.


ex 4102     Surove kože ovac  Odstranjevanje volne s
        ali jagnjet, brez kože ovac ali jagnjet,
        volne       z volno.


4104 do 4107  Usnje, brez dlake Ponovno strojenje
        ali volne, razen  predhodno strojenih
        usnja iz tar. št. kož.
        4108 ali 4109
                  ali

                  Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


4109      Lakasto usnje in  Izdelava iz usnja iz
        lakasto      tar. št. 4104 do 4107
        plastovito     pod pogojem, da
        (prevlečeno s   njihova vrednost ne
        folijo) usnje,   presega 50% cene
        metalizirano    izdelka franko tovarna.
        usnje


42.pgl.     Usnjeni izdelki,  Izdelava, pri kateri se
        sedlarski in    vsi uporabljeni
        jermenarski    materiali uvrščajo v
        izdelki; predmeti drugo tar. št., kot je
        za potovanje,   tar. št. izdelka.
        ročne torbe in
        podobni izdelki
        iz živalskih črev
        (razen
        sviloprejkine niti)


ex 43.pgl.   Naravno in umetno Izdelava, pri kateri se
        krzno; krzneni   vsi uporabljeni
        izdelki, razen:  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 4302     Strojena ali
        obdelana krzna,
        sestavljena:

        - Plošče, križi,  Beljenje ali barvanje
        kvadrati in    vključno z rezanjem in
        podobne oblike   sestavljanjem
                  nesestavljenega
                  strojenega ali
                  obdelanega krzna.

        - Drugo      Izdelava iz
                  nesestavljenih,
                  strojenih ali obdelanih
                  krzen.


4303      Oblačila,     Izdelava iz
        oblačilni dodatki nesestavljenih
        in drugi krzneni  strojenih ali obdelanih
        izdelki      krzen iz tar. št. 4302.


ex 44.pgl.   Les in lesni    Izdelava, pri kateri se
        izdelki; oglje;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka.


ex 4403     Les, grobo     Izdelava iz grobo
        obdelan      obdelanega lesa, z
        (štirikotno    lubjem ali brez lubja
        tesan)       ali samo tesanega.


ex 4407     Les, vzdolžno   Skobljanje, brušenje
        žagan ali iverjen ali lepljenje s topim
        rezan ali luščen, ali zobatim dolžinskim
        skobljan, brušen  spajanjem.
        ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen, debeline
        nad 6 mm


ex 4408     Furnirski listi  Spajanje, skobljanje,
        in listi za    brušenje ali lepljenje
        vezane plošče   s topim ali zobatim
        debeline do 6 mm, dolžinskim spajanjem.
        sestavljen in
        drug les, žagan
        po dolžini,
        rezan ali
        lupljen,
        skobljen brušen
        ali lepljen s
        topim ali zobatim
        dolžinskim
        spajanjem,
        debeline do 6 mm


ex 4409     Les, kontinuirano
        profiliran po
        dolžini katerega-
        koli roba ali
        strani, vključno
        skobljan, brušen
        ali topo ali
        zobato dolžinsko
        spojen ali ne:

        - Brušeni ali   Brušenje ali topo
        topo ali zobato  ali zobato
        dolžinsko spojeni dolžinsko spajanje.

        - Okrasne palice, Predelava v obliki
        venci in okrasne  palic ali okrasnih
        letve       letev.


ex 4410 do   Okrasne palice,  Predelava v obliki
ex 4413     venci in okrasne  palic in okrasnih
        letve za pohištvo, letev.
        za notranjo
        dekoracijo


ex 4415     Zaboji za     Izdelava iz desk, ki
        pakiranje, škatle, niso razrezane na
        gajbe, bobni in  določeno velikost.
        podobna embalaža
        za pakiranje, iz
        lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra, Izdelava iz klanih dog,
        in drugi sodarski nadalje neobdelanih,
        izdelki in njihovi razen razžaganih na
        deli, iz lesa,   dveh glavnih površinah.
        vključno tudi doge


ex 4418     - Stavbno pohištvo Izdelava pri kateri se
        in leseni izdelki vsi uporabljeni
        za gradbeništvo  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Lahko
                  se uporabljajo
                  celičaste plošče,
                  skodle in opaži.

        - Okrasne palice  Predelava v obliki
        in okrasne letve  palic ali okrasnih
                  letev.


ex 4421     Les za vžigalice; Izdelava iz lesa iz
        lesni čepki za   katerekoli tar.št.,
        obutev       razen lesene žice iz
                  tar. št. 4409.


----------------------------------------------------------------------------

ex 45.pgl.   Pluta in plutasti Izdelava, pri kateri
        izdelki, razen:  se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka.


4503      Izdelki iz     Izdelava iz plute iz
        naravne plute   tar. št. 4501.


46.pgl.     Izdelki iz slame, Izdelava, pri kateri
        esparta in drugih se vsi uporabljeni
        materialov za   materiali uvrščajo v
        pletarstvo;    drugo tar. št., kot
        košarski in    je tar. št. izdelka.
        pletarski izdelki


47.pgl.     Lesovina ali    Izdelava, pri kateri
        celuloza iz    se vsi uporabljeni
        drugih vlaknastih materiali uvrščajo v
        celuloznih     drugo tar. št., kot
        materialov;    je tar. št. izdelka.
        recikliran papir
        ali karton
        (ostanki in
        odpadki)


ex 48.pgl.   Papir in karton;  Izdelava, pri kateri
        izdelki iz     se vsi uporabljeni
        papirne kaše,   materiali uvrščajo v
        papirja ali    drugo tar. št., kot
        kartona; razen:  je tar. št. izdelka.


ex 4811     Papir in karton,  Izdelava iz materialov
        samo s črtami ali za izdelavo papirja iz
        kvadrati      47. poglavja.


4816      Karbon papir,   Izdelava iz materialov
        samokopirni papir za izdelavo papirja iz
        in drug papir za  47. poglavja.
        kopiranje in
        prenašanje (razen
        tistih iz tar. št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v
        škatlah ali brez
        škatel


4817      Pisemski ovitki,  Izdelava, pri kateri:
        pisemske kartice, - se vsi uporabljeni
        dopisnice in    materiali uvrščajo v
        karte za      drugo tar. št., kot
        dopisovanje iz   je tar. št. izdelka,
        papirja ali    in
        kartona; kompleti - vrednost vseh
        za dopisovanje v  uporabljenih
        škatlah, vrečkah, materialov ne presega
        notesih in     50% cene izdelka
        podobnih      franko tovarna.
        pakiranjih iz
        papirja in kartona


ex 4818     Toaletni papir   Izdelava iz materialov
                  za izdelavo papirja iz
                  47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,  Izdelava, pri kateri:
        vreče in drugi   - se vsi uporabljeni
        kontejnerji za   materiali uvrščajo v
        pakiranje iz    drugo tar. št., kot je
        papirja, kartona, tar. št. izdelka, in
        celulozne vate   - vrednost vseh
        ali listov ali   uporabljenih
        trakov iz     materialov ne presega
        celuloznih     50% cene izdelka
        vlaken       franko tovarna.


ex 4820     Bloki papirja   Izdelava, pri kateri
        za pisma      vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.


ex 4823     Drug papir,    Izdelava iz materialov
        karton, celulozna za izdelavo papirja iz
        vata ter listi in 47. poglavja.
        trakovi iz
        celuloznih vlaken,
        razrezani v
        določene velikosti
        ali oblike


ex 49.pgl.   Tiskane knjige,  Izdelava, pri kateri
        časopisi, slike  se vsi uporabljeni
        in drugi izdelki  materiali uvrščajo v
        grafične      drugo tar. št., kot
        industrije,    je tar. št. izdelka.
        rokopisi, tipkana
        besedila in
        načrti, razen:


4909      Poštne       Izdelava iz materialov,
        razglednice,    ki niso uvrščeni v tar.
        čestitke in karte št.4909 ali 4911.
        z osebnimi
        sporočili,
        tiskane,
        ilustrirane ali
        neilustrirane,
        z ovitki ali
        okraski ali
        brez njih


4910      Koledarji vseh
        vrst, tiskani,
        vštevši
        koledarske bloke:

        - Koledarji vrste Izdelava, pri kateri:
        "večni" ali z   - se vsi uporabljeni
        zamenljivimi    materiali uvrščajo v
        bloki na      drugo tar. št., kot
        podlagah, ki niso je tar.št. izdelka,
        iz papirja ali   in
        kartona      - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.

        - Drugo      Izdelava iz materialov
                  ki niso uvrščeni v tar.
                  št. 4909 ali 4911.


ex 50.pgl.   Svila, razen:   Izdelava, pri kateri
                  se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 5003     Svileni odpadki  Mikanje ali česanje
        (vštevši zapredke svilenih odpadkov.
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne
        materiale), mikani
        ali česani


5004 do     Svilena preja in  Izdelava iz:
ex 5006     preja iz odpadkov - surove svile ali iz
        svile       odpadkov svile, mikanih
                  ali česanih ali drugače
                  predelanih za predenje,
                  - drugih naravnih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5007      Tkanine iz svile
        ali svilenih
        odpadkov:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Drugi      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalandiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 51.pgl.   Volna, fina ali  Izdelava, pri kateri
        groba živalska   se vsi uporabljeni
        dlaka; preja in  materiali uvrščajo v
        tkanine iz     drugo tar. št., kot
        konjske žime;   je tar. št. izdelka.
        razen:


5106 do 5110  Preja iz volne,  Izdelava iz:
        iz fine ali grobe - surove svile ali iz
        živalske dlake   odpadkov svile,
        ali iz konjske   mikanih ali česanih
        žime        ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - naravnih vlaken ,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5111 do 5113  Tkanine iz volne,
        iz fine ali grobe
        živalske dlake ali
        iz konjske žime

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Drugi      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,
                  ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama

                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalandiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 52.pgl.   Bombaž, razen:   Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


5204 do 5207  Preja in sukanec  Izdelava iz:
        iz bombaža     - surove svile ali
                  odpadkov svile, mikanih
                  ali česanih ali drugače
                  pripravljenih za
                  predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5208 do 5212  Bombažne tkanine:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

        - Druge      (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 53.pgl.   Druga rastlinska  Izdelava, pri kateri se
        tekstilna vlakna; vsi uporabljeni
        papirna preja in  materiali uvrščajo v
        tkanine iz     drugo tar. št., kot je
        papirne preje;   tar. št. izdelka.
        razen:


5306 do 5308  Preja iz drugih  Izdelava iz:
        rastlinskih    - surove svile ali
        tekstilnih     ostankov svile,
        vlaken; papirna  mikanih ali česanih ali
        preja       drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali drugače predelanih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5309 do 5311  Tkanine iz drugih
        rastlinskih
        tekstilnih
        vlaken; tkanine
        iz papirne preje:

        - Z vtkanini    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje, merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev, impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da vrednost
                  uporabljene netiskane
                  tkanine ne presega 47,5%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


5401 do 5406  Preja,       Izdelava iz:
        monofilamenti in  - surove svile ali
        sukanec iz     ostankov svile, mikanih
        umetnih ali    ali česanih ali drugače
        sintetičnih    pripravljenih za
        filamentov     predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5407 in 5408  Tkanine iz preje
        iz umetnih ali
        sintetičnih
        filamentov:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje, merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost na
                  krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev, impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov)
                  pod pogojem, da vrednost
                  uporabljene netiskane
                  tkanine ne presega 47,5%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


5501 do 5507  Umetna ali     Izdelava iz kemičnih
        sintetična rezana materialov ali
        vlakna       tekstilne kaše.


5508 do 5511  Preja in sukanec  Izdelava iz:
        za šivanje iz   - surove svile ali
        umetnih ali    odpadkov svile, mikanih
        sintetičnih    ali česanih ali drugače
        rezanih vlaken   pripravljenih za
                  predenje,
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih ali nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5512 do 5516  Tkanine iz
        umetnih in
        sintetičnih
        rezanih vlaken:

        - Z vtkanimi    Izdelava iz enojne
        gumijastimi nitmi preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Druge      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovih
                  vlaken,
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih in
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelavnih
                  za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko
                  tovarna.


ex 56.pgl.   Vata, klobučevina Izdelava iz:
        in netkani     - preje iz kokosovega
        materiali;     vlakna,
        specialne preje;  - naravnih vlaken,
        vrvi, motvozi,   - kemičnih materialov
        konopi in prameni ali tekstilne kaše, ali
        ter izdelki iz   - materialov za
        njih, razen:    proizvodnjo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

5602      Klobučevina,
        vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana      Izdelava iz:
        klobučevina    - naravnih vlaken,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  Lahko se uporabljajo:
                  - preje iz
                  polipropilenskega
                  filamenta iz tar. št.
                  5402,
                  - polipropilenska
                  vlakna iz tar. št.
                  5503 ali 5506, ali
                  - filamentni trak iz
                  polipropilena iz tar.
                  št. 5501, pri katerih
                  je v vseh primerih
                  vsebina vsakega
                  filamenta ali vlakna
                  nižja od 9 decitekstov,
                  pod pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, pridobljenih
                  iz kazeina, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5604      Niti in vrvi iz
        gume, prekriti s
        tekstilnim
        materialom;
        tekstilna preja,
        trakovi in
        podobno iz tar.
        št. 5404 ali
        5405,
        impregnirani,
        prevlečeni,
        obloženi z gumo
        ali plastično
        maso

        - Gumijaste niti  Izdelava iz
        in vrvi, prekrite gumijastih niti
        s tekstilom    in vrvi, ki niso
                  prekrite s
                  tekstilom

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  pripravljenih za
                  predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše, ali
                  - materialov za
                  izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5605      Metalizirana    Izdelava iz:
        preja, posukana  - naravnih vlaken,
        ali ne, izdelana  - umetnih in
        iz tekstilne    sintetičnih rezanih
        preje, trakov,   vlaken, nemikanih in
        in podobno iz tar. nečesanih ali kako
        št. 5404 ali 5405, drugače pripravljenih
        in kombinirana s  za predenje,
        kovino v obliki  - kemičnih materialov
        niti, traku ali  ali tekstilne kaše, ali
        prahu ali     - materialov za
        prevlečene s    izdelavo papirja.
        kovino
                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


5606      Posukana preja,  Izdelava iz:
        trakovi in podobno - naravnih vlaken,
        iz tar. št. 5404  - umetnih in
        ali 5405 (razen  sintetičnih rezanih
        tiste iz tar. št. vlaken, nemikanih in
        5605 in posukane  nečesanih ali kako
        preje iz konjske  drugače pripravljenih
        žime); ženiljska  za predenje,
        preja (vštevši   - kemičnih materialov
        ženiljsko prejo); ali tekstilne kaše, ali
        efektno vozličasta - materialov za
        preja       izdelavo papirja.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


57.pgl.     Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane    Izdelava iz:
        klobučevine    - naravnih vlaken, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  Lahko se uporabljajo:
                  - preja iz
                  polipropilenskega
                  filamenta iz tar. št.
                  5402,- polipropilenska
                  vlakna iz tar. št. 5503
                  ali 5506 ali
                  - filamentni traki iz
                  polipropilena iz tar.
                  št. 5501, pri katerih
                  je v vseh primerih
                  vsebina vsakega
                  filamenta ali vlakna
                  manjša od 9
                  decitekstov, pod
                  pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Iz druge     Izdelava iz:
        klobučevine    - naravnih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  pripravljenih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali teksilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Drugo      Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovega
                  vlakna,
                  - preje iz sintetičnih
                  ali umetnih filamentov,
                  - naravnih vlaken, ali
                  - sintetičnih ali
                  umetnih rezanih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


ex 58.pgl.   Specialne
        tkanine; taftane
        tekstilne obloge;
        čipke; tapiserije;
        pozamentarije;
        vezenine; razen:

        - Kombinirane z  Izdelava iz enojne
        gumijasto nitjo  preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Druge      Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih
                  in nečesanih ali kako
                  drugače pripravljenih
                  za predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode
                  iz mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje ali
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5805      Ročno tkane    Izdelava, pri kateri
        tapiserije     se vsi uporabljeni
        (vrsta: gobelin,  materiali uvrščajo v
        flandrijske,    drugo tar. št., kot je
        beauvais, aubusson tar. št. izdelka.
        in podobne) in z
        iglo izdelane
        tapiserije (npr.:
        z drobnim in
        križnim vbodom),
        konfekcionirane
        ali ne


5810      Vezenine v     Izdelava, pri kateri:
        metraži, trakovih - so vsi uporabljeni
        ali motivih    materiali uvrščeni v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


5901      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine,
        prevlečene z
        lepilom ali
        škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo
        za zunanjo vezavo
        knjig in podobne
        namene: tkanine
        za kopiranje;
        platna,
        pripravljena za
        slikanje, toge
        tkanine (bugram)
        in podobne
        tkanine, ki se
        uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske
        plašče iz preje
        in najlona,
        poliestra in
        viskoznega rajona
        velike jakosti:

        - Z vsebnostjo do Izdelava iz preje.
        vključno 90%
        tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge      Izdelava iz kemičnih
                  materialov ali
                  tekstilne kaše.


5903      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine,
        impregnirane,   ali
        premazane,
        prevlečene ali   Tiskanje, spremljano z
        prekrite ali    najmanj dvema
        laminirane s    pripravljalnima ali
        plastičnimi    končnima operacijama
        masami, razen   (kot so razmaščevanje,
        tistih iz tar.   beljenje,
        št. 5902      merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5904     Linolej, vštevši   Izdelava iz preje.
       rezanega v oblike;
       talna prekrivala na (1. Posebni pogoji, ki
       tekstilni podlagi,  veljajo za proizvode
       premazani      iz mešanice tekstilnih
       prevlečeni ali    materialov, so navedeni
       prekriti, razrezani v Uvodni opombi 5.)
       v oblike ali ne


5905     Zidne tapete iz
       tekstila:

       - Impregnirane,   Izdelava iz preje.
       premazane,
       prevlečene ali
       prekrite ali
       laminirane z gumo,
       plastičnimi masami
       ali drugimi
       materiali

       - Druge       Izdelava iz:
                  - preje iz kokosovega
                  vlakna,
                  - naravnih vlaken,
                  - sintetičnih ali
                  umetnih rezanih vlaken,
                  nemikanih in nečesanih
                  ali kako drugače
                  predelanih za predenje,
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše,

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  ali

                  Tiskanje, spremljano z
                  najmanj dvema
                  pripravljalnima ali
                  končnima operacijama
                  (kot so razmaščevanje,
                  beljenje,
                  merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5906      Guminirane
        tekstilne
        tkanine, razen
        tistih iz tar.
        št. 5902:

        - Pletene ali   Izdelava iz:
        kvačkane tkanine  - naravnih vlaken,
                  - umetnih ali
                  sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih in
                  nečesanih ali kako
                  drugače predelanih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Druge tkanine  Izdelava iz kemičnih
        iz sintetične   materialov.
        filament preje,
        ki vsebuje več
        kot 90%
        tekstilnih
        materialov po
        teži

        - Druge      Izdelava iz preje.


5907      Tekstilne     Izdelava iz preje.
        tkanine, drugače
        impregnirane,   ali
        premazane,
        prevlečene ali   Tiskanje, spremljano z
        prekrite; platna, najmanj dvema
        poslikana platna  pripravljalnima ali
        za odrske kulise, končnima operacijama
        tkanine za     (kot so razmaščevanje,
        ateljeje in    beljenje,
        podobne namene   merceriziranje,
                  termostabiliziranje,
                  dviganje, kalendiranje,
                  obdelava za odpornost
                  na krčenje, trajna
                  zaključna obdelava,
                  obogatitev,
                  impregnacija,
                  popravljanje in
                  odstranjevanje vozlov),
                  pod pogojem, da
                  vrednost uporabljene
                  netiskane tkanine ne
                  presega 47,5% cene
                  izdelka franko tovarna.


5908      Stenji iz
        tekstila, tkani,
        opleteni ali
        pleteni, za
        svetilke, peči,
        vžigalnike,
        sveče, ipd.;
        žarilne mrežice
        za plinsko
        razsvetljavo in
        cevasto pleteni
        materiali za
        plinske svetilke,
        impregnirani ali
        neimpregnirani:

        - Žarilne mrežice Izdelava iz cevasto
        za plinske     pletenih materialov za
        svetilke,     svetilke.
        impregnirane

        - Drugi      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. , kot je
                  tar. št. izdelka.


5909 do 5911  Tekstilni
        izdelki, za
        industrijsko
        uporabo:

        - Diski ali    Izdelava iz preje ali
        obroči za     odpadkov tkanin ali krp
        poliranje,     iz tar. št. 6310.
        razen iz
        klobučevine iz
        tar. št. 5911

        - Tekstilne    Izdelava iz:
        tkanine, ki se
        uporabljajo pri  - preje iz kokosovega
        izdelavi papirja  vlakna,
        ali v druge
        tehnične namene,  - naslednjih materialov:
        podložene ali    - preja iz
        nepodložene s    politetrafluoretilena (2),
        klobučevino,     - preje, večnitne, iz
        prevlečene ali    poliamida, prekrite,
        prekrite ali ne,   impregnirane ali
        cevaste ali     prevlečene s fenolno
        neskončne, z eno   smolo,
        ali več osnovami   - preje iz sintetičnih
        in/ali votki     tekstilnih vlaken iz
        ali ravno tkane z  aromatičnih poliamidov,
        več osnovami     dobljenih z
        in/ali votki iz   polikondenzacijo
        tar.št.5911     m-fenilendiamina in
                   izoftalne kisline,
                   - monofilamenta iz
                   politetrafluoretilena (2)
                   - preje iz sintetičnih
                   tekstilnih vlaken iz
                   poli-p-
                   fenilentereftalamida,
                   - preje iz steklenih
                   vlaken, prekrite s
                   fenolno smolo in
                   ojačene z akrilno
                   prejo (2),
                   - kopoliestrskih
                   monofilamentov iz
                   poliestra in smole
                   iz tereftalne
                   kisline in 1.4
                   cikloheksandietanola
                   in izoftalne kisline,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in
                   nečesanih ali kako
                   drugače predelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   (1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)

                   (2. Uporaba tega
                   materiala je omejena na
                   izdelavo tekstilnih
                   tkanin, ki se
                   uporabljajo za
                   proizvodnjo papirja.)

          - Drugo      Izdelava iz:
                   - preje iz kokosovega
                   vlakna,
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, razen vlaken,
                   nemikanih in nečesanih
                   ali kako drugače
                   obdelanih za predenje,
                   ali- kemičnih
                   materialov ali
                   tekstilne kaše.

                   (1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)


60.pgl.     Pleteni ali     Izdelava iz:
        kvačkani       - naravnih vlaken,
        materiali      - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   (1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)


61.pgl.     Oblačila in
        oblačilni
        dodatki, pleteni
        ali kvačkani:

        - Dobljeni s     Izdelava iz preje.
        šivanjem ali
        drugačnim      (1. Posebni pogoji, ki
        sestavljanjem,    veljajo za proizvode iz
        iz dveh ali več   mešanice tekstilnih
        kosov pletene    materialov, so navedeni
        ali kvačkane     v Uvodni opombi 5.)
        tkanine, ki je
        urezana v      (2. Glej Uvodno opombo 6.)
        določeno obliko
        ali dobljena v
        neposredno
        obdelovanje

        - Drugi       Izdelava iz:
                   - naravnih vlaken,
                   - umetnih ali
                   sintetičnih rezanih
                   vlaken, nemikanih ali
                   nečesanih ali kako
                   drugače obdelanih za
                   predenje, ali
                   - kemičnih materialov
                   ali tekstilne kaše.

                   (1. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)


ex 62.pgl.   Oblačila in     Izdelava iz preje.
        oblačilni
        dodatki, ki niso   (2. Glej Uvodno opombo 6.)
        pletena ali
        kvačkana; razen:


ex 6202,    Oblačila in     Izdelava iz preje
ex 6204,    oblačilni      ali
ex 6206,    dodatki, ženska,   Izdelava iz nevezene
ex 6209     dekliška in za    tkanine, pod pogojem,
in       dojenčke, vezeni   da vrednost uporabljene
ex 6211               nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna.

                   (2. Glej Uvodno opombo 6.)


ex 6210 in   Ognjevarna oprema  Izdelava iz preje.
ex 6216     iz tkanin,      ali
        prevlečenih s    Izdelava iz
        folijo iz      neprevlečene tkanine,
        aluminiziranega   če vrednost uporabljene
        poliestra      neprevlečene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna1.

                   (2. Glej Uvodno opombo 6.)


6213 in     Robčki, žepni
6214      robčki, šali,
        ešarpe, rute,
        naglavne rute,
        tančice in
        podobni izdelki:

        - Vezeni       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje.

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

                   (2. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode iz
                   mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine, pod pogojem,
                   da vrednost uporabljene
                   nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna.

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

        - Drugi       Izdelava iz nebeljene
                   enojne preje.

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

                   (2. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)

                   ali

                   Tiskanje, spremljano z
                   najmanj dvema
                   pripravljalnima ali
                   končnima operacijama
                   (kot so razmaščevanje,
                   beljenje,
                   merceriziranje,
                   termostabiliziranje,
                   dviganje, kalendiranje,
                   obdelava za odpornost
                   na krčenje, trajna
                   zaključna obdelava,
                   obogatitev,
                   impregnacija,
                   popravljanje in
                   odstranjevanje vozlov),
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   netiskane tkanine iz
                   tar.št. 6213 in 6214 ne
                   presega 47,5% cene
                   izdelka franko tovarna.


6217      Drug gotov pribor
        za oblačila, deli
        oblačil ali,
        pribora za
        oblačila, razen
        tistih iz tar.
        št. 6212:

        - Vezeni       Izdelava iz preje

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

                   ali

                   Izdelava iz nevezene
                   tkanine,pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   nevezene tkanine ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko tovarna.

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

        - Ognje-varna    Izdelava iz preje.
        oprema iz tkanin,
        prevlečena s     (1. Glej Uvodno opombo 6.)
        folijo        ali
        aluminiziranega
        poliestra      (2. Posebni pogoji, ki
                   veljajo za proizvode
                   iz mešanice tekstilnih
                   materialov, so navedeni
                   v Uvodni opombi 5.)

                   Izdelava iz
                   neprevlečene tkanine,
                   pod pogojem, da
                   vrednost uporabljene
                   neprevlečene tkanine
                   ne presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna

                   (1. Glej Uvodno opombo 6.)

        - Medvloge za   Izdelava, pri kateri:
        ovratnike in    - so vsi uporabljeni
        manšete, urezane  materiali uvrščeni v
                  drugo tar. št. ,kot
                  je tar. št. izdelka,
                  in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  40% cene izdelka franko
                  tovarna.

        - Drugi      Izdelava iz preje.

                  (1. Glej Uvodno opombo 6.)


ex 63.pgl.   Drugi gotovi    Izdelava, pri kateri se
        tekstilni     vsi uporabljeni
        izdelki;      materiali uvrščajo v
        kompleti;     drugo tar. št., kot je
        ponošena-rabljena tar. št. izdelka.
        oblačila in
        rabljeni
        tekstilni
        izdelki; krpe,
        razen:


6301 do 6304  Odeje, volnene
        odeje, posteljno
        perilo, zavese
        itd., drugi
        izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine  Izdelava iz:
        ali iz nekaterih  - naravnih vlaken ali
        tkanin       - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (2. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

        - Drugi:

        -- vezeni     Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  (1. Glej Uvodno opombo 6.)

                  (3. Za pletene ali
                  kvačkane izdelke, brez
                  dodatka elastike ali
                  gume, dobljene s
                  šivanjem ali
                  sestavljanjem kosov
                  pletenih ali kvačkanih
                  tkanin (rezanih ali
                  pletenih direktno v
                  oblike) glej Uvodno
                  opombo 6.)

                  ali

                  Izdelava iz nevezene
                  tkanine (razen pletenih
                  ali kvačkanih), pod
                  pogojem, da vrednost
                  uporabljene nevezene
                  tkanine ne presega 40%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.

        - - drugi     Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  (1. Glej Uvodno opombo 6.)

                  (3. Za pletene ali
                  kvačkane izdelke, brez
                  dodatka elastike ali
                  gume, dobljene s
                  šivanjem ali
                  sestavljanjem kosov
                  pletenih ali kvačkanih
                  tkanin (rezanih ali
                  pletenih direktno v
                  oblike) glej Uvodno
                  opombo 6.)


6305      Vreče in vrečke,  Izdelava iz:
        ki se uporabljajo - naravnih vlaken,
        za pakiranje    - umetnih ali
        blaga       sintetičnih rezanih
                  vlaken, nemikanih ali
                  nečesanih ali kako
                  drugače obdelanih za
                  predenje, ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali
        suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje

        - Netkani     Izdelava iz:
                  - naravnih vlaken ali
                  - kemičnih materialov
                  ali tekstilne kaše.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  (2. Glej Uvodno opombo 6.)


        - Drugi      Izdelava iz nebeljene
                  enojne preje.

                  (1. Posebni pogoji, ki
                  veljajo za proizvode iz
                  mešanice tekstilnih
                  materialov, so navedeni
                  v Uvodni opombi 5.)

                  (2. Glej Uvodno opombo 6.)


6307      Drugi gotovi    Izdelava, pri kateri
        izdelki, vštevši  vrednost vseh
        kroje za oblačila uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


6308      Garniture, ki so  Vsak predmet v kompletu
        sestavljene iz   mora izpolnjevati
        tkanine in preje, pravilo, ki bi zanj
        s priborom ali   veljalo, če ne bi bil
        brez njega za   v kompletu. Predmeti
        izdelovanje    brez porekla pa se
        preprog in     lahko vključijo, če
        pregrinjal,    njihova skupna vrednost
        tapiserij,     ne presega 15% cene
        vezenih namiznih  kompleta franko tovarna.
        prtov in serviet
        ali podobnih
        tekstilnih
        izdelkov,
        pripravljenih v
        zavitkih za
        prodajo na drobno


ex 64.pgl.   Obutev; gamaše in Izdelava iz materialov
        podobni izdelki;  iz katerekoli tar. št.,
        razen:       razen spajanja gornjih
                  delov, pritrjenih na
                  notranje podplate ali
                  druge komponente
                  podplatov iz tar. št.
                  6406.


6406      Deli obutve    Izdelava, pri kateri se
        (vštevši zgornje  vsi uporabljeni
        dele, pritrjene  materiali uvrščajo v
        ali ne na     drugo tar. št., kot je
        podplate razen na tar. št. izdelka
        zunanje podplate)
        odstranljivi
        vložki za obutev,
        vstavki za pete
        in podobni
        izdelki; gamaše,
        ovijači in
        podobni izdelki
        in njihovi deli


ex 65.pgl.   Pokrivala in    Izdelava, pri kateri se
        njihovi deli,   vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


6503      Klobuki in druga  Izdelava iz preje ali
        pokrivala iz    tekstilnih vlaken.
        klobučevine,
        izdelani iz    (1. Glej Uvodno opombo 6.)
        tulcev, stožcev
        in drugih
        izdelkov iz tar.
        št. 6501, vštevši
        tudi podložene
        ali okrašene


6505      Klobuki in druga  Izdelava iz preje ali
        pokrivala, iz   tekstilnih vlaken
        pletiv ali
        pleteni ali    (1. Glej Uvodno opombo 6.)
        izdelani iz čipke
        klobučevine ali
        drugih tekstilnih
        proizvodov (razen
        trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene;
        mrežice za lase
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        okrašeni ali
        podloženi ali ne


ex 66.pgl.   Dežniki,      Izdelava, pri kateri se
        sončniki,     vsi uporabljeni
        sprehajalne    materiali uvrščajo v
        palice,      drugo tar. št., kot je
        palice-stolčki,  tar. št. izdelka.
        biči, korobači in
        njihovi deli;
        razen:


6601      Dežniki in     Izdelava, pri kateri
        sončniki (vštevši vrednost vseh
        palice-dežnike,  uporabljenih materialov
        vrtne sončnike in ne presega 50% cene
        podobne dežnike)  izdelka franko tovarna.


67.pgl.     Preparirano perje Izdelava, pri kateri se
        in puh in izdelki vsi uporabljeni
        iz njih; umetno  materiali uvrščajo v
        cvetje;      drugo tar. št., kot je
        lasuljarski    tar. št. izdelka.
        izdelki


ex 68.pgl.   Izdelki iz kamna, Izdelava, pri kateri se
        sadre, cementa,  vsi uporabljeni
        azbesta, sljude,  materiali uvrščajo v
        ali podobnih    drugo tar. št., kot je
        materialov;    tar. št. izdelka.
        razen:


ex 6803     Izdelki iz     Izdelava iz obdelanega
        naravnega     skrilavca.
        skrilavca ali
        aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz     Izdelava iz materialov
        azbesta, mešanice iz katerekoli tar. št.
        na osnovi azbesta
        ali na osnovi
        azbesta in
        magnezijevega
        karbonata


ex 6814     Izdelki iz     Izdelava iz obdelane
        sljude, vštevši  sljude (vštevši
        aglomerirano ali  aglomerirano ali
        rekonstituirano,  rekonstitutirano).
        na podlagi iz
        papirja, kartona
        ali drugih
        materialov


69.pgl.     Keramični izdelki Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 70.pgl    Steklo in     Izdelava, pri kateri se
        stekleni izdelki; vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7003,    Steklo z      Izdelava iz materialov
ex 7004 in   neodbojno plastjo iz tar. št. 7001.
ex 7005


7006      Steklo iz tar.št. Izdelava iz materialov
        7003, 7004 ali   iz tar. št. 7001.
        7005, upognjeno,
        z obdelanimi
        robovi, gravirano,
        luknjano,
        emajlirano ali
        drugače obdelano,
        neokvirjeno in ne
        spojeno z drugimi
        materiali


7007      Varnostno steklo  Izdelava iz materialov
        iz kaljenega ali  iz tar. št. 7001.
        plastnega stekla


7008      Večzidni panelni  Izdelava iz materialov
        elementi za    iz tar. št. 7001.
        izolacijo, iz
        stekla


7009      Steklena      Izdelava iz materialov
        ogledala, z    iz tar. št. 7001.
        okvirom ali brez
        njega, vštevši
        tudi vzvratna
        ogledala


7010      Baloni,      Izdelava, pri kateri se
        steklenice,    vsi uporabljeni
        kozarci, lonci,  materiali uvrščajo v
        fiole, ampule in  drugo tar. št., kot je
        druge posode iz  tar. št. izdelka.
        stekla za
        transport ali   ali
        pakiranje blaga;
        stekleni kozarci  Brušenje steklenih
        za vlaganje,    proizvodov, če
        čepi, pokrovi in  vrednost nebrušenih
        druga zapirala,  steklenih proizvodov
        iz stekla     ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7013      Stekleni izdelki  Izdelava, pri kateri se
        za namizno in   vsi uporabljeni
        kuhinjsko uporabo, materiali uvrščajo v
        za toaletne    drugo tar. št., kot je
        namene, v     tar. št. izdelka.
        pisarnah, izdelki
        za notranjo    ali
        dekoracijo in
        podobne namene   Brušenje steklenih
        (razen tistih iz  proizvodov, če
        tar. št. 7010 ali vrednost nebrušenih
        7018)       steklenih proizvodov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.

                  ali

                  Ročno okraševanje
                  (razen sitotiska),
                  ročno pihanje steklenih
                  izdelkov, če vrednost
                  ročno pihanih steklenih
                  izdelkov ne presega 50%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 7019     Izdelki iz     Izdelava iz:
        steklenih vlaken  - nebarvanih trakov
        (razen preje)   steklenih vlaken,
                  rovinga, preje ali
                  pečenih niti, ali
                  - steklene volne.


ex 71.pgl.   Naravni in     Izdelava, pri kateri se
        kultivirani    vsi uporabljeni
        biseri, dragi   materiali uvrščajo v
        in poldragi    drugo tar. št., kot je
        kamni; plemenite  tar. št. izdelka.
        kovine, kovine
        platirane s
        plemenitimi
        kovinami in
        izdelki iz njih,
        imitacija nakita;
        kovanci; razen:


ex 7101     Naravni ali    Izdelava, pri kateri
        kultivirani    vrednost vseh
        biseri, obdelani, uporabljenih materialov
        začasno nanizani  ne presega 50% cene
        zaradi lažjega   izdelka franko tovarna.
        transporta


ex 7102     Obdelani dragi   Izdelava iz neobdelanih
ex 7103 in   ali poldragi    dragih ali poldragih
ex 7104     kamni (naravni,  kamnov.
        sintetični ali
        rekonstruirani)


7106      Plemenite kovine:
7108 in
7110

        - Neobdelane    Izdelava iz materialov,
                  ki niso uvrščeni v tar.
                  št. 7106, 7108 ali 7110.

                  ali

                  Elektrolitska, toplotna
                  ali kemična separacija
                  plemenitih kovin iz tar.
                  št. 7106, 7108 ali 7110.

                  ali

                  Legiranje plemenitih
                  kovin iz tar. št. 7106,
                  7108 ali 7110 med seboj
                  ali z navadnimi
                  kovinami.

        - Polpredelane   Izdelava iz neobdelanih
        (polizdelki) ali  plemenitih kovin.
        v obliki prahu


ex 7107,    Kovine,      Izdelava iz kovin,
ex 7109 in   platirane s    platiranih s plemenitmi
ex 7111     plemenitimi    kovinami, neobdelanih.
        kovinami, v
        obliki
        polizdelkov


7116      Predmeti iz    Izdelava, pri kateri
        naravnih ali    vrednost vseh
        gojenih biserov,  uporabljenih materialov
        dragih ali     ne presega 50% cene
        poldragih kamnov  izdelka franko tovarna.
        (naravnih,
        sintetičnih ali
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita  Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.

                  ali

                  Izdelava iz delov
                  navadne kovine,
                  neprekritih niti ne
                  prevlečenih s
                  plemenitimi kovinami
                  pod pogojem, da
                  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 72.pgl.   Železo in jeklo;  Izdelava, pri kateri se
        razen:       vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


7207      Polizdelki iz   Izdelava iz materialov
        železa ali     iz tar. št. 7201, 7202,
        nelegiranega    7203, 7204 ali 7205.
        jekla


7208 do 7216  Pločati valjani  Izdelava iz ingotov
        izdelki, palice  ali drugih primarnih
        in profili iz   oblik iz tar. št. 7206.
        železa ali
        nelegiranega
        jekla


7217      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz železa   iz tar. št. 7207.
        ali nelegiranega
        jekla


ex 7218, 7219  Polizdelki,    Izdelava iz ingotov ali
do       ploščati valjani  drugih primarnih oblik
7222      izdelki, palice  iz tar. št. 7218.
        in profili iz
        nerjavega jekla


7223      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz nerjavega iz tar. št. 7218.
        jekla


ex 7224, 7225  Polizdelki,    Izdelava iz ingotov ali
do       ploščati valjani  drugih primarnih oblik
7228      izdelki, toplo   iz tar. št. 7206, 7218
        valjane palice v  ali 7224.
        ohlapno navitih
        kolobarjih,
        kotniki in
        profili iz
        drugih vrst
        legiranega jekla;
        votle palice za
        svedre iz
        legiranih ali
        nelegiranih jekel


7229      Hladno vlečena   Izdelava iz polizdelkov
        žica iz drugih   iz tar. št. 7224.
        vrst legiranega
        jekla


ex 73.pgl.   Železni in     Izdelava, pri kateri se
        jekleni izdelki;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7301     Piloti       Izdelava iz materialov
                  iz tar. št. 7206.


7302      Deli za      Izdelava iz materialov
        železniške in   iz tar. št. 7206.
        tramvajske tire,
        iz železa ali
        jekla; tirnice,
        vodila in zobate
        tirnice,
        kretniški jezički
        križišča, spojne
        palice in drugi
        deli kretnic,
        pragovi tirne
        veznice, tirna
        ležišča, klini
        za tirna ležišča,
        podložne plošče
        pričvrščevalne
        ploščice,
        distančne
        palice, drugi
        deli, posebej
        konstruirani za
        postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje
        tirnic


7304, 7305   Cevi in votli   Izdelava iz materialov
in 7306     profili iz železa iz tar. št. 7206, 7207,
        in jekla (razen  7218 ali 7224.
        iz litega železa)


ex 7307     Pribor za cevi in Struženje, vrtanje,
        votle profile, iz širitev lukenj,
        nerjavega jekla  izrezovanje navojev,
        (ISO No. X5CrNiMo urezovanje s peščenim
        1712), sestavljen curkom kovanih
        iz več delov    polizdelkov, katerih
                  vrednost ne presega
                  35% cene izdelka
                  franko tovarna.


7308      Konstrukcije    Izdelava, pri kateri se
        (razen montažnih  vsi uporabljeni
        konstrukcij iz   materiali uvrščajao v
        tar. št. 9406) in drugo tar. št., kot je
        deli konstrukcij  tar. št. izdelka.
        (npr. mostovi in  Zvarjeni kotniki in
        elementi za    profili iz tar. št.
        mostove, vrata za 7301 se ne smejo
        zapornice, stolpi, uporabljati.
        predalčni stebri,
        strehe, strešna
        orodja, vrata in
        okna ter okviri
        zanje, opaži,
        pragovi za vrata,
        roloji, ograje in
        stebri), iz
        železa ali jekla;
        pločevine,
        palice, kotniki
        in profili cevi
        in podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah;
        iz železa ali
        jekla


ex 7315     Verige zoper    Izdelava, pri kateri
        drsenje      vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  iz tar. št. 7315 ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 74.pgl.   Baker in bakreni  Izdelava, pri kateri:
        izdelki, razen:  - se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št.,kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka franko
                  tovarna.


7401      Bakrenec,     Izdelava, pri kateri se
        cementni baker   vsi uporabljeni
        (precipitat    materiali uvrščajo v
        bakra)       drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


7402      Nerafinirani    Izdelava, pri kateri se
        baker; bakrene   vsi uporabljeni
        anode (pozitivne  materiali uvrščajo v
        elektrode) za   drugo tar. št., kot je
        elektrolitno    tar. št. izdelka.
        rafinacijo


7403      Rafinirani baker
        in bakrove
        zlitine:

        - Rafinirani    Izdelava, pri kateri se
        baker       vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.

        - Bakrove zlitine Izdelava iz
                  rafiniranega surovega
                  bakra ali bakrovih
                  odpadkov in ostankov.


7404      Bakrovi odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št.,kot je
                  tar. št. izdelka.


7405      Predzlitine bakra Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 75.pgl    Nikelj in     Izdelava, pri kateri:
        nikljevi izdelki, - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7501 do 7503  Nikljev kamen,   Izdelava, pri kateri se
        sintrani oksidi  vsi uporabljeni
        niklja in drugi  materiali uvrščajo v
        vmesni izdelki   drugo tar. št., kot je
        metalurgije    tar. št. izdelka.
        niklja; surovi
        nikelj; nikljasti
        odpadki in
        ostanki


ex 76.pgl.   Aluminij in    Izdelava, pri kateri:
        izdelki iz     - se vsi uporabljeni
        aluminija; razen: materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih
                  materialov ne presega
                  50% cene izdelka
                  franko tovarna.


7601      Aluminij, surovi  Izdelava s toplotno ali
                  elektronsko obdelavo iz
                  nelegiranega aluminija
                  ali iz aluminijevih
                  odpadkov in ostankov.


7602      Aluminijasti    Izdelava, pri kateri se
        odpadki in     vsi uporabljeni
        ostanki      materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 7616     Izdelki iz     Izdelava, pri kateri:
        aluminija razen  - se vsi uporabljeni
        gaze, tkanin,   materiali uvrščajo v
        rešetk, mrež,   drugo tar. št., kot je
        ograj ali     tar. št. izdelka. Lahko
        zaklonov      se uporabljajo gaza,
        materiala za    tkanine, rešetke,
        ojačanje in    mreže, ograje ali
        podobnih      zakloni, materiali za
        materialov     ojačanje in podobni
        (vštevši      materiali (vštevši tudi
        neskončne     neskončne trakove) iz
        trakove) iz    aluminijaste žice ali
        aluminijaste    ekspandirane kovine iz
        žice in      aluminija,in
        ekspandirane    - vrednost vseh
        kovine iz     uporabljenih materialov
        aluminija     ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


 77.pgl.    Rezervirano za
        možno bodočo
        uporabo HS


ex 78.pgl.   Svinec in     Izdelava, pri kateri:
        svinčeni izdelki, - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7801      Surovi svinec:

        - Rafiniran    Izdelava iz obdelanega
        svinec       svinca ("bullion" ali
                  "work lead").

        - Drugi      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in ostank iz
                  tar. št. 7802.


7802      Svinčeni odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 79.pgl.   Cink in cinkovi  Izdelava, pri kateri:
        izdelki; razen:  - se vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. ,kot je
                  tar. št. izdelka,in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


7901      Cink, surov    Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št. ,kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in odpadki iz
                  tar. št. 7902.


7902      Cinkovi odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki     vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 80.pgl.   Kositer in     Izdelava, pri kateri:
        kositrni izdelki; - se vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.


8001      Kositer, surov   Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka. Ne
                  smejo se uporabljati
                  odpadki in ostružki iz
                  tar. št. 8002.


8002 in 8007  Kositrni odpadki  Izdelava, pri kateri se
        in ostanki;    vsi uporabljeni
        drugi kositrni   materiali uvrščajo v
        izdelki      drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


81.pgl.     Druge navadne
        kovine; kermeti;
        njihovi izdelki:

        - Druge navadne  Izdelava, pri kateri
        kovine; obdelane; vrednost vseh
        njihovi izdelki  uporabljenih
                  materialov, uvrščenih
                  v isto tar. št., kot
                  je tar. št. izdelka, ne
                  presega 50% cene
                  izdelka franko tovarna.

        - Druge      Izdelava, pri kateri se
                  vsi uporabljeni
                  materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar. št. izdelka.


ex 82.pgl.   Orodje, nožarski  Izdelava, pri kateri se
        izdelki, žlice in vsi uporabljeni
        vilice iz     materiali uvrščajo v
        navadnih kovin;  drugo tar. št., kot je
        njihovi deli iz  tar.št. izdelka.
        navadnih kovin;
        razen:


8206      Orodje iz dveh   Izdelava, pri kateri se
        ali več tar. št.  vsi uporabljeni
        8202 do 8205 v   materiali uvrščajo v
        garniturah za   drugo tar. št. razen
        prodajo na drobno 8202 do 8205. Orodje iz
                  tar. št. 8202 do 8205
                  se lahko sestavi v
                  garniture, če njihova
                  vrednost ne presega 15%
                  cene garniture franko
                  tovarna.


8207      Izmenljivo orodje Izdelava, pri kateri:
        za ročno      - se vsi uporabljeni
        obdelovalne    materiali uvrščajo v
        priprave na    drugo tar. št., kot je
        mehanični pogon  tar.št. izdelka, in
        ali brez njega   - vrednost vseh
        ali za       uporabljenih
        obdelovalne    materialov ne presega
        stroje (npr. za  40% cene izdelka
        stiskanje,     franko tovarna.
        kovanje,
        prebadanje,
        rezanje navojev,
        vrtanje,
        vtiskanje,
        grezenje,
        rezkanje,
        struženje ali
        navijanje ali
        odvijanje
        vijakov), vštevši
        matice za
        valjanje ali
        ekstrudiranje
        kovine in orodje
        za vrtanje skal
        in zemlje


8208      Noži in rezila,  Izdelava, pri kateri:
        za stroje ali   - se vsi uporabljeni
        mehanične     materiali uvrščajo v
        priprave      drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka, in
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,   Izdelava, pri kateri se
        nezobljenimi ali  vsi uporabljeni
        nenazobljenimi   materiali uvrščajo v
        (vštevši      drugo tar. št., kot je
        vrtnarske nože),  tar.št. izdelka. Lahko
        razen nožev iz   se uporabljajo ročaji
        tar. 8208     in rezila iz navadnih
                  kovin.


8214      Drugi nožarski   Izdelava, pri kateri se
        izdelki (npr.   vsi uporabljeni
        stroji za     materiali uvrščajo v
        striženje,     drugo tar. št., kot je
        mesarske in    tar.št. izdelka. Lahko
        kuhinjske sekače, se uporabljajo ročaji
        mesarske sekire  iz navadnih kovin.
        in noži za
        sekljanje mesa,
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje
        (vštevši tudi
        pilice za nohte)


8215      Žlice, vilice,   Izdelava, pri kateri se
        zajemalke,     vsi uporabljeni
        penovke, lopatice materiali uvrščajo v
        za serviranje   drugo tar. št., kot je
        kolačev, noži za  tar.št. izdelka. Lahko
        ribe, noži za   se uporabljajo ročaji
        maslo, prijemalke iz navadnih kovin.
        za sladkor in
        podobni kuhinjski
        in namizni pribor


ex 83.pgl.   Razni izdelki iz  Izdelava, pri kateri se
        navadnih kovin;  vsi uporabljeni
        razen:       materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka.


ex 8302     Drugo okovje,   Izdelava, pri kateri
        pribor (fitingi)  se vsi uporabljeni
        in podobni     materiali uvrščajo v
        izdelki, primerni drugo tar. št., kot je
        za stavbarstvo,  tar.št. izdelka. Lahko
        in avtomatična   se uporabijo materiali
        zapirala za vrata iz tar. št. 8302 pod
                  pogojem, da njihova
                  vrednost ne presega
                  20% cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 8306     Kipci in drugi   Izdelava, pri kateri se
        okraski iz     vsi uporabljeni
        navadnih kovin   materiali uvrščajo v
                  drugo tar. št., kot je
                  tar.št. izdelka. Lahko
                  pa se uporabljajo tudi
                  materiali iz tar. št.
                  8306, če njihova
                  vrednost ne presega 30%
                  cene izdelka franko
                  tovarna.


ex 84.pgl.   Jedrski      Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        reaktorji;     - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        kotli, stroji   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        in mehanične    drugo tar. št., kot je  materialov ne
        naprave; njihovi  tar.št. izdelka, in   presega 30% cene
        deli; razen:    - vrednost vseh     izdelka franko
                  uporabljenih       tovarna.
                  materialov ne presega
                  40% cene izdelka
                  franko tovarna.


ex 8401     Gorilni elementi  Izdelava, pri kateri so Izdelava, pri
        (polnjenja)    vsi uporabljeni     kateri vrednost
                  materiali uvrščeni v   vseh uporabljenih
                  drugo tar. št., kot je  materialov ne
                  tar.št. izdelka.     presega 30% cene
                              izdelka franko
                              tovarna.
                  1. To pravilo se bo
                  uporabljalo do 31.
                  decembra 1998.


8402      Kotli za      Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        pridobivanje    - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vodne in druge   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        pare (razen    drugo tar. št., kot   materialov ne
        kotlov za     je tar.št. izdelka,   presega 25% cene
        centralno     in            izdelka franko
        kurjavo s     - vrednost vseh     tovarna.
        toplo vodo,    uporabljenih
        ki lahko      materialov ne presega
        proizvajajo    40% cene izdelka
        paro z nizkim   franko tovarna.
        tlakom); kotli
        za pregreto vodo


8403      Kotli za      Izdelava, pri kateri se Izdelava, pri
in       centralno     vsi uporabljeni     kateri vrednost
ex 8404     kurjavo, razen   materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        tistih iz tar.   drugo tar. št. kot sta  materialov ne
        št. 8402 in    8403 ali 8404.      presega 40% cene
        pomožne naprave               izdelka franko
        za kotle za                 tovarna.
        centralno kurjavo


8406      Turbine na vodno  Izdelava, pri kateri
        in drugo paro   vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8407      Batni motorji z  Izdelava, pri kateri
        notranjim     vrednost vseh
        zgorevanjem, na  uporabljenih
        vžig s svečkami,  materialov ne presega
        z izmeničnim ali  40% cene izdelka
        vrtilnim gibanjem franko tovarna.
        bata


8408      Batni motorji z  Izdelava, pri kateri
        notranjim     vrednost vseh
        zgorevanjem, na  uporabljenih
        vžig s kompresijo materialov ne presega
        (dizelski ali   40% cene izdelka
        poldizelski    franko tovarna.
        motorji)


8409      Deli, ki so    Izdelava, pri kateri
        primerni      vrednost vseh
        izključno ali   uporabljenih materialov
        pretežno za    ne presega 40% cene
        motorje iz tar.  izdelka franko tovarna.
        št. 8407 ali 8408


8411      Turboreaktivni   Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        motorji,      - se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        turbopropelerski  materiali uvrščajo v   vseh uporabljenih
        motorji in druge  drugo tar. št., kot je  materialov ne
        plinske turbine  tar.št. izdelka, in   presega 25% cene
                  - vrednost vseh     izdelka franko
                  uporabljenih materialov tovarna.
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8412      Drugi pogonski   Izdelava, pri kateri
        stroji in motorji  vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8413     Tlačne črpalke z  Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        rotacijskim                 kateri vrednost
        gibanjem      - se vsi uporabljeni   vseh uporabljenih
                  materiali uvrščajo v   materialov ne
                  drugo tar. št., kot   presega 25% cene
                  je tar.št. izdelka in  izdelka franko
                              tovarna.
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


ex 8414     Industrijske    Izdelava, pri kateri:  Izdelava, pri
        nape,                    kateri vrednost
        ventilatorji in  - se vsi uporabljeni   vseh uporabljenih
        podobno      materiali uvrščajo v   materialov ne
                  drugo tar. št., kot   presega 25% cene
                  je tar.št. izdelka, in  izdelka franko
                              tovarna.
                  - vrednost vseh
                  uporabljenih materialov
                  ne presega 40% cene
                  izdelka franko tovarna.


8415      Klimatizacijske  Izdelava, pri kateri
        naprave z     vrednost vseh
        ventilatorjem na  uporabljenih materialov
        motorni pogon in  ne presega 40% cene
        elementi za    izdelka franko tovarna.
        spreminjanje
        temperature in
        vlažnosti,
        vštevši tiste
        stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        zmrzovalniki in               kateri vrednost
        druge naprave za   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        hlajenje ali     materiali uvrščajo v  materialov ne
        zmrzovanje,     drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        električni in    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        drugi; toplotne               tovarna.
        črpalke, razen    in
        klimatizacijskih
        naprav iz tar.    - vrednost vseh
        št. 8415       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave  Izdelava:       Izdelava, pri
        za lesno                  kateri vrednost
        industrijo, za    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        proizvodnjo     vseh uporabljenih   materialov ne
        papirne kaše,    materialov ne presega presega 30% cene
        papirja in kartona  40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8420      Kalandri in drugi  Izdelava:       Izdelava, pri
        stroji za valjanje,             kateri vrednost
        razen za kovine ali - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        steklo in valji   vseh uporabljenih   materialov ne
        zanje        materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti
                   25% cene izdelka
                   franko tovarna.


8423      Tehtnice (razen   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tehtnic z                  kateri vrednost
        občutljivostjo do  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        5 cg oz. 0,05 g),  materiali uvrščajo v  materialov ne
        vštevši stroje za  drugo tar. št., kot  presega 25% cene
        štetje in kontrolo, je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        ki delujejo na    in           tovarna.
        podlagi merjenja
        teže; uteži in    - vrednost vseh
        tehtnice vseh vrst  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8425      Stroji in aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
do       za dviganje,                kateri vrednost
8428      razkladanje in    - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        manipulacijo     vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        nakladalniki z
        lopato, samovozni:

        - Cestni valjarji  Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
                   vseh uporabljenih   materialov ne
                   materialov ne presega presega 30% cene
                   40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8430      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        ravnanje, strganje,             kateri vrednost
        izkopavanje,     - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        nabijanje, kopanje  vseh uporabljenih   materialov ne
        ali vrtanje zemlje, materialov ne presega presega 30% cene
        mineralov ali rud;  40% cene franko    izdelka franko
        smuke in stroji za  tovarna, in      tovarna.
        izdiranje pilotov;
        snežni plugi in   - pri kateri se v
        snežni odmetalniki  okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar.
                   št. 8431, uporabljajo
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8431     Deli za cestne    Izdelava, pri kateri
        valjarje       vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8439      Stroji za      Izdelava:       Izdelava, pri
        proizvodnjo kaše iz             kateri vrednost
        vlaknastih      - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        celuloznih      vseh uporabljenih   materialov ne
        materialov ali za  materialov ne presega presega 30% cene
        proizvodnjo ali   40% cene franko    izdelka franko
        dovrševanje papirja tovarna, in      tovarna.
        ali kartona
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8441      Drugi stroji za   Izdelava:       Izdelava, pri
        predelavo papirne              kateri vrednost
        kaše, papirja ali  - pri kateri vrednost vseh uporabljenih
        kartona, vštevši   vseh uporabljenih   materialov ne
        stroje za rezanje  materialov ne presega presega 30% cene
        vseh vrst      40% cene franko    izdelka franko
                   tovarna, in      tovarna.

                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v isto
                   tar. št. kot
                   proizvod, uporabljajo
                   samo do vrednosti 25%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8444 do     Stroji iz teh tar.  Izdelava, pri kateri
8447      št, ki se      vrednost vseh
        uporabljajo v    uporabljenih
        tekstilni      materialov ne presega
        industriji      40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in  Izdelava, pri kateri
        naprave za uporabo  vrednost vseh
        s stroji iz tar.   uporabljenih
        št. 8444 in 8445  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8452      Šivalni stroji,
        razen strojev za
        šivanje knjig iz
        tar. št. 8440;
        omarice, stojala in
        pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji   Izdelava:
        (samo verižasti
        vbod), z glavo,   - pri kateri vrednost
        težko ne več kot   vseh uporabljenih
        16 kg, brez     materialov ne presega
        motorja, ali 17 kg  40% cene izdelka
        z motorjem      franko tovarna,

                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla pri
                   sestavljanju glave
                   (brez motorja) ne
                   presega vrednosti
                   uporabljenega
                   materiala s
                   poreklom, in

                   - uporabljeni
                   mehanizmi za
                   zategovanje niti,
                   kvačkanje in cik-cak
                   morajo biti že s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji  Izdelava, pri kateri
do       in naprave ter    vrednost vseh
8466      njihovi deli in   uporabljenih
        pribor iz tar. št.  materialov ne
        8456 do 8466     presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8469 do     Pisarniški stroji  Izdelava, pri kateri
8472      (npr.: pisalni    vrednost vseh
        stroji, računski   uporabljenih
        stroji, stroji za  materialov ne
        avtomatsko obdelavo presega 40% cene
        podatkov,      izdelka franko
        razmnoževalni    tovarna.
        stroji, stroji za
        spajanje)


8480      Livarski okvirji   Izdelava, pri kateri
        za ivarne; modelne  vrednost vseh
        plošče; modeli za  uporabljenih
        kalupe; kalupi za  materialov ne
        kovino (razen    presega 50% cene
        kalupov za ingote), izdelka franko
        kovinske karbide,  tovarna.
        steklo, mineralne
        materiale, gume ali
        plastične mase


8482      Kotalni ležaji    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25% cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8484      Tesnila iz      Izdelava, pri kateri
        kovinskih listov,  vrednost vseh
        kombinirana z    uporabljenih
        drugim materialom,  materialov ne
        ali iz dveh ali   presega 40% cene
        več plasti kovine;  izdelka franko
        garniture tesnil,  tovarna.
        različne po sestavi
        materiala, v
        vrečkah, ovitkih
        ali podobnih
        pakiranjih;
        mehanski čepi
        (tesnila)


8485      Deli strojev ali   Izdelava, pri kateri
        naprav brez     vrednost vseh
        električnih     uporabljenih
        priključkov,     materialov ne
        izolatorjev,     presega 40% cene
        tuljav, kontaktov  izdelka franko
        ali drugih      tovarna.
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu v
        tem poglavju


ex 85.pgl.   Električni stroji  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        in oprema ter    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        njihovi deli;    materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        aparati za snemanje drugo tar. št., kot  materialov ne
        in reprodukcijo   je tar.št. izdelka,  presega 30% cene
        zvoka; aparati za  in           izdelka franko
        snemanje in     - vrednost vseh    tovarna.
        repodukcijo     uporabljenih
        televizijske slike  materialov ne presega
        in zvoka ter deli  40% cene izdelka
        in pribor za te   franko tovarna.
        proizvode; razen:


8501      Elektromotorji in  Izdelava:       Izdelava, pri
        električni      - pri kateri      kateri vrednost
        generatorji (razen  vrednost vseh     vseh uporabljenih
        generatorskih    uporabljenih      materialov ne
        agregatov)      materialov ne     presega 30% cene
                   presega 40% cene    izdelka franko
                   izdelka franko     tovarna.
                   tovarna, in
                   - pri kateri se v
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8503 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8502      Električni      Izdelava:       Izdelava, pri
        generatorski     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        agregati in     vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        rotacijski      materialov ne presega materialov ne
        konvertorji     40% cene izdelka    presega 30% cene
        (pretvorniki)    franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8501 ali 8503
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


ex 8504     Napajalniki za    Izdelava, pri kateri
        stroje za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        obdelavo podatkov  materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in     Izdelava:       Izdelava, pri
        njihova stojala;   - pri kateri      kateri vrednost
        zvočniki vštevši   vrednost vseh     vseh uporabljenih
        zvočnike v zvočnih  uporabljenih      materialov ne
        omaricah;      materialov ne presega presega 25% cene
        avdio-frekvenčni   40% cene izdelka    izdelka franko
        električni      franko tovarna, in   tovarna.
        ojačevalniki;    - pri kateri vrednost
        kompletne      vseh uporabljenih
        električne enote za materialov brez
        ojačevanje zvoka   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8519      Gramofoni z     Izdelava:       Proizodnja, pri
        vgrajenim      - pri kateri vrednost kateri vrednost
        ojačevalnikom ali  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        brez njega,     materialov ne presega materialov ne
        glasbeni avtomati  40% cene izdelka    presega 30% cene
        na plošče,kasetni  franko tovarna, in   izdelka franko
        magnetofoni in    - pri kateri vrednost tovarna.
        drugi aparati za   vseh uporabljenih
        reprodukcijo zvoka, materialov brez
        ki nimajo vgrajene  porekla ne presega
        naprave za snemanje vrednosti
        zvoka        uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8520      Magnetofoni in    Izdelava:       Izdelava, pri
        drugi aparati za   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        snemanje zvoka,   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        vštevši aparate z  materialov ne presega materialov ne
        vgrajenimi      40% cene izdelka    presega 30% cene
        napravami za     franko tovarna, in   izdelka franko
        reprodukcijo zvoka, - pri kateri vrednost tovarna.
        ali brez njih    vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8521      Aparati za snemanje Izdelava:       Izdelava, pri
        in reprodukcijo   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        slike in zvoka, ki  vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        imajo vgrajen    materialov ne presega materialov ne
        video-tuner ali ne  40% cene izdelka    presega 30% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8522      Deli in pribor,   Izdelava, pri kateri
        uporabni predvsem  vrednost vseh
        ali vglavnem z    uporabljenih
        aparati iz tar. št. materialov ne presega
        8519 do 8521     40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8523      Pripravljeni in   Izdelava, pri kateri
        prazni nosilci za  vrednost vseh
        zvočna in podobna  uporabljenih
        snemanja drugih   materialov ne presega
        fenomenov, razen   40% cene izdelka
        izdelkov iz 37.   franko tovarna.
        poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti
        nosilci vključno z
        zvočnimi in
        drugimi, vštevši
        matrice in
        galvanske odtise za
        proizvodnjo plošč,
        razen proizvodov iz
        37. poglavja

        - Matrice in     Izdelava, pri kateri
        galvanski odtisi za vrednost vseh
        proizvodnjo plošč  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

                   Izdelava:
        - Drugo       - pri kateri vrednost Izdelava, pri
                   vseh uporabljenih   kateri vrednost
                   materialov ne presega vseh uporabljenih
                   40% cene izdelka    materialov ne
                   franko tovarna, in   presega 30% cene
                   - pri kateri se v   izdelka franko
                   okviru zgornje meje  tovarna.
                   vsi materiali,
                   uvrščeni v tar. št.
                   8523 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8525      Oddajniki za     Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri     kateri vrednost
        radiotelegrafijo in vrednost vseh     vseh uporabljenih
        radiodifuzijo ali  uporabljenih      materialov ne
        televizijo, vštevši materialov ne presega presega 25% cene
        oddajnike z     40% cene izdelka    izdelka franko
        vdelanim       franko tovarna, in   tovarna.
        sprejemnikom ali   - pri kateri vrednost
        aparatom za     vseh uporabljenih
        snemanje ali     materialov brez
        reprodukcijo zvoka; porekla ne presega
        televizijske     vrednosti
        kamere; video    uporabljenih
        kamere za snemanje  materialov s
        posamičnih slik in  poreklom.
        druge video
        snemalne kamere


8526      Radarji, pomožne   Izdelava:       Izdelava, pri
        naprave za radio-  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        navigacijo in    vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        aparati za radijsko materialov ne presega materialov ne
        daljinsko      40% cene izdelka    presega 25% cene
        krmiljenje      franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8527      Sprejemniki za    Izdelava:       Izdelava, pri
        radiotelefonijo,   - pri kateri vrednost kateri vrednost
        radiotelegrafijo   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        ali radiodifuzijo,  materialov ne presega materialov ne
        vštevši       40% cene izdelka    presega 25% cene
        sprejemnike,     franko tovarna, in   izdelka franko
        kombinirane v istem - pri kateri vrednost tovarna.
        ohišju z aparatom  vseh uporabljenih
        za snemanje ali   materialov brez
        reprodukcijo zvoka  porekla ne presega
        ali z uro      vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8528      Televizijski     Izdelava:       Izdelava, pri
        sprejemniki,     - pri kateri vrednost kateri vrednost
        kombinirani ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        nekombinirani v   materialov ne presega materialov ne
        istem ohišju z    40% cene izdelka    presega 25% cene
        radijskimi      franko tovarna, in   izdelka franko
        sprejemniki ali   - pri kateri vrednost tovarna.
        aparati za snemanje vseh uporabljenih
        ali reprodukcijo   materialov brez
        zvoka ali slike;   porekla ne presega
        videomonitorji in  vrednosti
        videoprojektorji   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8529      Deli, ki so
        predvsem ali v
        glavnem primerni
        za uporabo z
        aparati iz. tar.
        št. 8525 do 8528:

        - Izključno ali   Izdelava, pri kateri
        pretežno primerni  vrednost vseh
        za uporabo pri    uporabljenih
        aparatih za video  materialov ne presega
        snemanje in     40% cene izdelka
        reprodukcijo slike  franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava:
                   - pri kateri vrednost Izdelava, pri
                   vseh uporabljenih   kateri vrednost
                   materialov ne presega vseh uporabljenih
                   40% cene izdelka    materialov ne
                   franko tovarna, in   presega 25% cene
                   - pri kateri vrednost izdelka franko
                   vseh uporabljenih   tovarna.
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


8535      Električni aparati  Izdelava:       Izdelava, pri
in       za vklapljanje in  - pri kateri vrednost kateri vrednost
8536      izklapljanje ali   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        zavarovanje     materialov ne presega materialov ne
        električnih     40% cene izdelka    presega 30% cene
        tokokrogov ali za  franko tovarna, in   izdelka franko
        povezavo z      - pri kateri se v   tovarna.
        električnimi     okviru zgornje meje
        tokokrogi ali v   vsi materiali
        njih         uvrščeni v tar. št.
                   8538 uporabljajo samo
                   do vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


8537      Table, plošče,    Izdelava:       Izdelava, pri
        pulti, mize, omare  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in druge osnove   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
        opremjene z dvema  materialov ne presega materialov ne
        ali več aparati iz  40% cene izdelka    presega 30% cene
        tar. št. 8535 ali  franko tovarna, in   izdelka franko
        8536, za električno - pri kateri se v   tovarna.
        krmiljenje ali    okviru zgornje meje
        razdeljevanje    vsi materiali
        električnega toka,  uvrščeni v tar. št.
        vštevši tiste z   8538 uporabljajo
        vdelanimi      samo do vrednosti 10%
        instrumenti ali   cene izdelka franko
        aparati iz 90.    tovarna.
        poglavja, razen
        komutacijskih
        aparatov iz tar.
        št. 8517


ex 8541     Diode, tranzistorji Izdelava:       Izdelava, pri
        in podobni      - pri kateri so vsi  kateri vrednost
        polprevodniški    uporabljeni materiali vseh uporabljenih
        elementi, razen   uvrščeni v drugo tar. materialov ne
        silicijevih rezin,  št., kot je tar.št.  presega 25% cene
        ki še niso      izdelka, in      izdelka franko
        razrezane v čipe   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


8542      Elektronska     Izdelava:       Izdelava, pri
        integrirana vezja  - pri kateri vrednost kateri vrednost
        in mikrosestavi   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 25% cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri se v   tovarna.
                   okviru zgornje meje
                   vsi materiali
                   uvrščeni v tar. št.
                   8541 ali 8542
                   uporabljajo skupaj
                   samo do vrednosti 10%
                   cene izdelka franko
                   tovarna.


8544      Izolirana žica    Izdelava, pri kateri
        (vštevši lakirano  vrednost vseh
        in anodizirano    uporabljenih
        žico), kabli    materialov ne presega
        (vštevši       40%cene izdelka
        koaksialne kable)  franko tovarna.
        in drugi izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        kombinirani z
        električnimi
        vodniki ali ne, s
        konektorjem ali
        brez njega


8545      Ogljene elektrode,  Izdelava, pri kateri
        ogljene ščetke,   vrednost vseh
        oglje za svetilke,  uporabljenih
        oglje za baterije  materialov ne presega
        in drugi izdelki iz 40%cene izdelka
        grafita ali drugega franko tovarna.
        oglja, s kovino ali
        brez nje, za
        električne namene


8546      Električni      Izdelava, pri kateri
        izolatorji iz    vrednost vseh
        kakršnegakoli    uporabljenih
        materiala      materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8547      Izolirni deli za   Izdelava, pri kateri
        električne stroje,  vrednost vseh
        naprave ali opremo, uporabljenih
        izdelani v celoti  materialov ne presega
        iz izolirnega    40%cene izdelka
        materiala ali samo  franko tovarna.
        z manjšimi
        kovinskimi
        komponentami (npr.
        tulci z navojem),
        vdelanimi med
        stiskanjem
        izključno zaradi
        vezave, razen
        izolatorjev iz tar.
        št. 8546; cevi za
        električne vodnike
        in spojke zanje,
        iz navadnih kovin,
        obložene z
        izolirnim
        materialom


8548      Odpadki in ostanki  Izdelava, pri kateri
        primarnih celic,   vrednost vseh
        primarnih baterij  uporabljenih
        in električnih   materialov ne presega
        akumulatorjev;    40%cene izdelka
        iztrošene primarne  franko tovarna.
        celice; iztrošene
        primarne baterije
        in iztrošeni
        električni
        akumulatorji;
        električni deli
        strojev in
        aparatov, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


ex 86.pgl.   Železniške ali    Izdelava, pri kateri
        tramvajske      vrednost vseh
        lokomotive, vozni  uporabljenih
        park in njihovi   materialov ne presega
        deli; železniški   40%cene izdelka
        ali tramvajski    franko tovarna.
        tirni sklopi in
        pribor in njihovi
        deli;mehanska
        (vključno
        elektromehanska)
        oprema za prometno
        signalizacijo vseh
        vrst; razen:


8608      Železniški in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        tramvajski tirni   - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        sklopi in pribor;  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        mehanska (vštevši  drugo tar. št., kot  materialov ne
        elektromehanska)   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        oprema za      in           izdelka franko
        signalizacijo,    - vrednost vseh    tovarna.
        varnost, nadzor in  uporabljenih
        upravljanje prometa materialov ne presega
        v železniškem,    40%cene izdelka
        tramvajskem in    franko tovarna.
        cestnem prometu,
        prometu na
        notranjih vodnih
        poteh, parkiriščih,
        lukah ali
        letališčih; njihovi
        deli


ex 87.pgl.   Vozila, druga,    Izdelava, pri kateri
        razen železniških  vrednost vseh
        ali tramvajskih   uporabljenih
        vozil, njihovi deli materialov ne presega
        in pribor; razen:  40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8709      Samovozni tovorna  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        vozila, brez naprav - se vsi uporabljeni kateri vrednost
        za dviganje ali   materiali uvrščajo v vseh uporabljenih
        manipuliranje, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        se uporabljajo v   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        tovarnah,      in           izdelka franko
        skladiščih,     - vrednost vseh    tovarna.
        pristaniščih ali na uporabljenih
        letališčih, za    materialov ne presega
        prevoz blaga na   40%cene izdelka
        kratkih razdaljah;  franko tovarna.
        vlečna vozila, ki
        se uporabljajo na
        peronih železniških
        postaj; njihovi
        deli


8710      Tanki in druga    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        oklepna bojna    - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
        motorna vozila,   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vštevši tista, ki  drugo tar. št., kot  materialov ne
        so opremljena z   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        oborožitvenimi    in           izdelka franko
        sredstvi; njihovi  - vrednost vseh    tovarna.
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka franko
                   tovarna.


8711      Motorna kolesa
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim
        motorjem, z bočno
        prikolico ali brez
        nje; bočne
        prikolice:

        - Z batnim motorjem
        (razen rotacijskih
        batnih motorjev) in
        prostornino
        cilindrov:

        -- do 50 cm3     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                   - vrednost vseh    kateri vrednost
                   uporabljenih      vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 20%cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

       -- nad 50 cm3      Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri      kateri vrednost
                   vrednost vseh     vseh uporabljenih
                   uporabljenih      materialov ne
                   materialov ne presega presega 25%cene
                   40% cene izdelka    izdelka franko
                   franko tovarna, in   tovarna.
                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                   - pri kateri vrednost kateri vrednost
                   vseh uporabljenih   vseh uporabljenih
                   materialov ne presega materialov ne
                   40% cene izdelka    presega 30%cene
                   franko tovarna, in   izdelka franko
                   - pri kateri vrednost tovarna.
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


ex 8712     Kolesa brez     Izdelava iz      Izdelava, pri
        krogličnih ležajev  materialov iz vseh   kateri vrednost
                   tar. št. razen tistih vseh uporabljenih
                   iz tar. št. 8714.   materialov ne
                              presega 30%cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


8715      Otroški vozički in  Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        njihovi deli     - se vsi uporabljeni  kateri vrednost
                   materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
                   in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


8716      Priklopniki in    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        polpriklopniki;   - se vsi uporabljeni kateri vrednost
        druga vozila; druga materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        vozila,       drugo tar. št., kot  materialov ne
        nesamovozna;     je tar.št. izdelka,  presega 30%cene
        njihovi deli     in           izdelka franko
                   - vrednost vseh    tovarna.
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


ex 88.pgl.   Letala, vesoljska  Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        vozila in njihovi  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        deli; razen:     materiali uvrščajo   vseh uporabljenih
                   v drugo tar. št., kot materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40%cene
                              izdelka franko
                              tovarna.


ex 8804     Rotošuti       Izdelava iz      Izdelava, pri
                   materialov iz     kateri vrednost
                   katerekoli tar. št.,  vseh uporabljenih
                   vštevši druge     materialov ne
                   materiale iz tar. št. presega 40%cene
                   8804.         izdelka franko
                              tovarna.


8805      Oprema za      Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        lansiranje letal;  se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        krovna prestrezala  materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
        letal in podobna   drugo tar. št., kot  materialov ne
        oprema; naprave za  je tar.št. izdelka.  presega 30%cene
        treniranje letenja             izdelka franko
        na tleh; deli                tovarna.
        navedenih
        proizvodov


89.pgl.     Ladje, čolni in   Izdelava, pri kateri  Izdelava, pri
        plavajoče      se vsi uporabljeni   kateri vrednost
        konstrukcije     materiali uvrščajo v  vseh uporabljenih
                   drugo tar. št., kot  materialov ne
                   je tar.št. izdelka.  presega 40%cene
                   Ne sme se uporabljati izdelka franko
                   ladijske trupe iz   tovarna.
                   tar. št. 8906.


ex 90.pgl.   Optični,       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        fotografski,                kateri vrednost
        kinematografski,   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        merilni, kontrolni  materiali uvrščajo v  materialov ne
        ali precizni,    drugo tar. št., kot  presega 30% cene
        medicinski ali    je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        kirurški       in           tovarna.
        instrumenti in
        aparati; njihovi   - vrednost vseh
        deli in pribor;   uporabljenih
        razen:        materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9001      Optična vlakna in  Izdelava, pri kateri
        kabli iz optičnih  vrednost vseh
        vlaken razen iz   uporabljenih
        tar. št. 8544;    materialov ne
        listi in plošče iz  presega 40% cene
        polarizirajočega   izdelka franko
        materiala; leče   tovarna.
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnegakoli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        obdelanih steklenih
        elementov


9002      Leče, prizme,    Izdelava, pri kateri
        zrcala in drugi   vrednost vseh
        optični elementi,  uporabljenih
        iz kakršnegakoli   materialov ne presega
        materiala,      40%cene izdelka
        montirani, ki so   franko tovarna.
        deli ali pribor
        instrumentov ali
        aparatov, razen
        takih optičnih
        neobdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala in podobni   Izdelava, pri kateri
        izdelki in njihovi  vrednost vseh
        deli         uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z enim Izdelava pri kateri:  Izdelava, pri
        ali dvema                  kateri vrednost
        objektivoma),    - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        optični teleskopi  materiali uvrščajo v  materialov ne
        in njihova stojala, drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        razen astronomskih  je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        refrakcijskih    in           tovarna.
        teleskopov in
        njihovih podstavkov - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti porabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 9006     Fotografske     Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        naprave, razen               kateri vrednost
        kinematografskih   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        kamer, fotografski  materiali uvrščajo v  materialov ne
        bliskovni aparati  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        in bliskovne     je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        žarnice, razen    in           tovarna.
        bliskovnih žarnic z
        električnim vžigom  - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9007      Kinematografske   Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        kamere in                  kateri vrednost
        projektorji,     - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        vštevši tiste z   materiali uvrščajo v  materialov ne
        vgrajenimi aparati  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
        za snemanje ali   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        reprodukcijo zvoka  in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9011      Optični mikroskopi, Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        vštevši tiste za              kateri vrednost
        mikrofotografijo,  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        mikrokinematografijo materiali uvrščajo v  materialov ne
        in mikroprojekcijo  drugo tar. št., kot  presega 30%cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna, in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski  Izdelava, pri kateri
        instrumenti in    vrednost vseh
        aparati       uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40%cene izdelka
                   franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši  Izdelava, pri kateri
        fotografski,     vrednost vseh
        oceanografski,    uporabljenih
        hidrološki.     materialov ne presega
        meteorološki,    40%cene izdelka
        geofizikalni     franko tovarna.
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov;
        daljinomeri


9016      Tehtnice z      Izdelava, pri kateri
        občutljivostjo do  vrednost vseh
        vključno 5      uporabljenih
        centigramov (0,05g), materialov ne
        z utežmi ali brez  presega 40%cene
        njih         izdelka franko
                   tovarna.


9017      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za risanje, vrednost vseh
        označevanje ali   uporabljenih
        matematično     materialov nepresega
        računanje (npr.   40%cene izdelka
        risalni aparati,   franko tovarna.
        pantografi,
        kotomeri, risalni
        pribor v kompletu,
        logaritemska
        računala, računala
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. merilne
        palice in trakovi,
        mikrometrska
        merila, merila z
        nonijem), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem
        poglavju


9018      Medicinski,
        kirurški,
        zobozdravniški in
        veterinarski
        instrumenti in
        aparati, vštevši
        scintigrafske,
        elektromedicinske
        aparate in aparate
        za preiskavo vida:

        - Zobozdravniški   Izdelava iz      Izdelava, pri
        stoli z vgrajenimi  materialov iz     kateri vrednost
        zobozdravniškimi   katerekoli tar. št.  vseh uporabljenih
        napravami ali    vštevši materiale iz  materialov ne
        zobozdravniški    tar. št. 9018.     presega 40%cene
        pljuvalniki                 izdelka franko
                              tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št., kot  presega 25%cene
                   je tar.št. izdelka,  izdelka franko
                   in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9019      Aparati za      Izdelava,pri kateri:  Izdelava, pri
        mehanoterapijo;               kateri vrednost
        aparati za masažo;  - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        aparati za      materiali uvrščajo v  materialov ne
        psihološka      drugo tar. št., kot  presega 25%cene
        testiranja; aparati je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        za ozonoterapijo,  in           tovarna.
        kisikoterapijo,
        aerosolno terapijo, - vrednost vseh
        umetno dihanje in  uporabljenih
        drugi terapevtski  materialov ne presega
        dihalni aparati   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9020      Drugi dihalni    Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        aparati in plinske             kateri vrednost
        maske razen     - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
        varovalnih mask   materiali uvrščajo v  materialov ne
        brez mehaničnih   drugo tar. št., kot  presega 25%cene
        delov in       je tar.št. izdelka,  izdelka franko
        zamenljivih filtrov in           tovarna.

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9024      Stroji in aparati  Izdelava, pri kateri
        za preiskušanje   vrednost vseh
        trdote, natezne   uporabljenih
        trdnosti, ali    materialov ne presega
        odpornosti na tlak, 40%cene izdelka
        elastičnosti ali   franko tovarna.
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega
        materiala, papirja,
        plastične mase)


9025      Hidrometri in    Izdelava, pri kateri
        podobni merilniki, vrednost vseh
        termometri,     uporabljenih
        pirometri,      materialov ne presega
        barometri,      40%cene izdelka
        higrometri      franko tovarna.
        (vlagomeri) in
        psihometri, tudi
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za merjenje vrednost vseh
        ali kontrolo     uporabljenih
        pretoka, nivoja   materialov ne presega
        tlaka ali drugih   40%cene izdelka
        spremenljivih    franko tovarna.
        veličin pri
        tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri,
        merilniki toplote,
        števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar.
        št. 9014, 9015,
        9028 ali 9032


9027      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        kemične analize   uporabljenih
        (npr.: polarimetri, materialov ne presega
        refraktometri,    40%cene izdelka
        fizikalne in     franko tovarna.
        spektometri,
        aparati za analizo
        plina ali dima);
        instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        raztezanja,
        površinske
        napetosti ali
        podobno ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska
        merjenja ali
        kontrolo ( vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe
        ali proizvodnje
        plinov, tekočin ali
        električne
        energije, vštevši
        merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.

        - Drugi       Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne presega izdelka franko
                   40% cene izdelka    tovarna.
                   franko tovarna, in

                   - pri kateri vrednost
                   vseh uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9029      Števci vrtljajev,  Izdelava, pri kateri
        števci proizvodnje, vrednost vseh
        kilometrski števci, uporabljenih
        števci korakov in  materialov ne
        podobno; kazalniki  presega 40%cene
        hitrosti in     izdelka franko
        tahometri, razen   tovarna.
        tistih, ki se
        uvrščajo v tar. št.
        9014 ali 9015;
        stroboskopi


9030      Osciloskopi,     Izdelava, pri kateri
        spektralni      vrednost vseh
        analizatorji in   uporabljenih
        drugi instrumenti  materialov ne
        in aparati za    presega 40%cene
        merjenje ali     izdelka franko
        kontrolo       tovarna.
        električnih
        veličin, razen
        merilnikov iz tar.
        št.9028;
        instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih,
        kozmičnih ali
        drugih
        ionizirajočih
        sevanj


9031      Instrumenti,     Izdelava, pri kateri
        aparati in stroji  vrednost vseh
        za merjenje ali   uporabljenih
        kontrolo, ki niso  materialov ne
        omenjeni in ne    presega 40%cene
        zajeti na drugem   izdelka franko
        mestu v tem     tovarna.
        poglavju;
        projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in    Izdelava, pri kateri
        aparati za      vrednost vseh
        avtomatično     uporabljenih
        regulacijo ali    materialov ne
        krmiljenje      presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9033      Deli in pribor    Izdelava, pri kateri
        (ki niso omenjeni  vrednost vseh
        in ne zajeti na   uporabljenih
        drugem mestu v tem  materialov ne
        poglavju) za stroje, presega 40%cene
        naprave,       izdelka franko
        instrumente ali   tovarna.
        aparate iz 90.
        poglavja


ex 91.pgl.   Ure in osebne ure  Izdelava, pri kateri
        in njihovi deli;   vrednost vseh
        razen za:      uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40%cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9105      Druge ure      Izdelava:       Izdelava, pri
                              kateri vrednost
                   - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne     izdelka franko
                   presega 40% cene    tovarna.
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s poreklom.


9109      Urni mehanizmi,   Izdelava:       Izdelava, pri
        kompletni in                kateri vrednost
        sestavljeni     - pri katerih     vseh uporabljenih
                   vrednost vseh     materialov ne
                   uporabljenih      presega 30%cene
                   materialov ne presega izdelka franko
                   40% cene izdelka    tovarna.
                   franko tovarna, in

                   - pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov brez
                   porekla ne presega
                   vrednosti
                   uporabljenih
                   materialov s
                   poreklom.


9110      Kompletni      Izdelava:       Izdelava, pri
        mehanizmi                  kateri vrednost
        za osebne      - pri katerih     vseh uporabljenih
        ali druge ure,    vrednost vseh     materialov ne
        nesestavljeni ali  uporabljenih      presega 30%cene
        delno sestavljeni  materialov ne     izdelka franko
        (šablone);      presega 40% cene    tovarna.
        nekompletni     izdelka franko
        mehanizmi za osebne tovarna, in
        ali druge ure,
        sestavljeni; grobi  - pri kateri se v
        urni mehanizmi za  okviru zgornje meje
        osebne ali druge   materiali, uvrščeni v
        ure         tar. št. 9114
                   uporabljajo samo do
                   vrednosti 10% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9111      Ohišja za osebne   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        ure in deli ohišij             kateri vrednost
                   - se vsi uporabljeni  vseh uporabljenih
                   materiali uvrščajo v  materialov ne
                   drugo tar. št. kot je presega 30% cene
                   tar. št. izdelka, in  izdelka franko
                              tovarna.
                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


9112      Ohišja za hišne,   Izdelava, pri kateri: Izdelava, pri
        pisarniške in                kateri vrednost
        podobne ure in    - se vsi uporabljeni vseh uporabljenih
        ohišja podobne    materiali uvrščajo v  materialov ne
        vrste za druge    drugo tar. št. kot je presega 30% cene
        proizvode iz tega  tar. št. izdelka, in  izdelka franko
        poglavja in deli              tovarna.
        zanje        - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne
                   presega 40% cene
                   izdelka franko
                   tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi deli:

        - Iz navadnih kovin, Izdelava, pri kateri
        prevlečeni sali ne  vrednost vseh
        s plemenito kovino  uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.

        - Drugi       Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


92.pgl.     Glasbila; njihovi  Izdelava, pri kateri
        deli in pribor    vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   40% cene izdelka
                   franko tovarna.


93.pgl.     Orožje in strelivo; Izdelava, pri kateri
        njuni deli in    vrednost vseh
        pribor        uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 94.pgl.   Pohištvo;      Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
        posteljnina,     so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        žimnice, nosilci   materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        za žimnice, blazine drugo tar. št., kot  materialov ne
        in podobni polnjeni je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        izdelki; svetilke              izdelka franko
        in druga svetila,              tovarna.
        ki niso omenjena
        ali zajeta na
        drugem mestu;
        osvetljeni znaki,
        osvetljene ploščice
        z imeni in podobno;
        montažne zgradbe;
        razen:


ex 9401 in   Pohištvo iz     Izdelava pri kateri  Izdelava, pri
ex 9403     navadnih kovin, z  so vsi uporabljeni   kateri vrednost
        vdelano       materiali uvrščeni v  vseh uporabljenih
        nenapolnjeno     drugo tar. št., kot  materialov ne
        bombažno tkanino,  je tar.št. izdelka.  presega 40% cene
        katere teža ne    ali          izdelka franko
        presega 300g/m2   Izdelava iz bombažne  tovarna.
                   tkanine, ki je že
                   pripravljena za
                   uporabo iz tar. št.
                   9401 ali 9403, pod
                   pogojem da:

                   - njena vrednost ne
                   presega 25% cene
                   izdelka franko
                   tovarna, in

                   - so vsi drugi
                   uporabljeni materiali
                   že s poreklom in se
                   uvrščajo v druge tar.
                   št. razen tar. št.
                   9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga  Izdelava, pri kateri
        svetila, vštevši   vrednost vseh
        reflektorje in    uporabljenih
        njihove dele, ki   materialov ne presega
        niso omenjeni in ne 50% cene izdelka
        zajeti na drugem   franko tovarna.
        mestu; osvetljeni
        napisi, osvetljene
        ploščice z imeni in
        podobno, s
        fiksiranim
        svetlobnim virom,
        in njihovi deli, ki
        niso omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9406      Montažne zgradbe   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 95.pgl.   Igrače, rekviziti  Izdelava, pri kateri
        za družabne igre in so vsi uporabljeni
        šport; njihovi deli materiali uvrščeni v
        in pribor; razen:  drugo tar. št., kot
                   je tar.št. izdelka.


9503      Druge igrače;    Izdelava, pri kateri:
        zmanjšani modeli in
        podobni modeli za  - se vsi uporabljeni
        igro, vštevši tudi  materiali uvrščajo v
        s pogonom;      drugo tar. št., kot
        sestavljanke vseh  je tar. št. izdelka,
        vrst         in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za  Izdelava pri kateri
        golf in njihovi   se vsi uporabljeni
        deli         materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
                   Za izdelavo glav za
                   palice za golf se
                   lahko uporabijo grobo
                   obdelani bloki.


ex 96.pgl.   Razni izdelki,    Izdelava pri kateri
        razen;        se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.


ex 9601 in   Izdelki iz      Izdelava iz obdelanih
ex 9602     materialov      materialov za
        živalskega,     izrezovanje iz istih
        rastlinskega ali   tar. št.
        mineralnega izvora
        za rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke   Izdelava, pri kateri
        (razen metel iz   vrednost vseh
        protja ter ščetk iz uporabljenih
        materialov      materialov ne presega
        veveričje ali    50%cene izdelka
        podlasičje dlake)  franko tovarna.
        mehanične priprave
        za čiščenje podov,
        ročne, brez
        motorja:
        soboslikarski
        vložki in valji,
        brisalniki za pod
        in omela


9605      Potovalni kompleti  Vsak predmet v
        (neseserji) za    kompletu mora
        osebno nego, za   zadovoljiti pravila,
        šivanje ali     ki bi zanj veljala,
        čiščenje obutve ali če ne bi bil vključen
        obleke        v komplet. Lahko pa
                   se vključijo predmeti
                   brez porekla, če
                   njihova skupna
                   vrednost ne presega
                   15% cene kompleta
                   franko tovarna.


9606      Gumbi, pritiskači,  Izdelava, pri kateri:
        zaklopni gumbi,
        gumbi za srajce in  - se vsi uporabljeni
        drugi deli teh    materiali uvrščajo v
        izdelkov;      drugo tar. št., kot
        nedokončani gumbi  je tar. št. izdelka,
                   in

                   - vrednost vseh
                   uporabljenih
                   materialov ne presega
                   50% cene izdelka
                   franko tovarna.


9612      Trakovi za pisalne  Izdelava, pri kateri:
        stroje in podobni
        trakovi, prepojeni  - se vsi uporabljeni
        s tiskarsko barvo  materiali uvrščajo v
        ali drugače     drugo tar. št., kot
        pripravljeni za   je tar. št. izdelka,
        odtiskovanje,    in
        vštevši trakove na
        kolescih ali v    - vrednost vseh
        patronah; blazinice uporabljenih
        za žige, prepojene  materialov ne
        ali neprepojene, s  presega 50% cene
        škatlo ali brez nje izdelka franko
                   tovarna


ex 9613     Piezo vžigalniki   Izdelava, pri kateri
                   vrednost vseh
                   materialov iz tar.
                   št. 9613 ne presega
                   30% cene izdelka
                   franko tovarna.

ex 9614     Tobačne pipe ali   Izdelava iz grobo
        glave za pipe    obdelanih blokov.


97.pgl.     Umetniški predmeti, Izdelava, pri kateri
        zbirke in starine  se vsi uporabljeni
                   materiali uvrščajo v
                   drugo tar. št., kot
                   je tar. št. izdelka.
-----------------------------------------------------------------------------

              PRILOGA 5

Za namene izvajanja 12. Člena Protokola 3 pogodbenici soglašata, da se obdelava ali predelava, opravljena zunaj pogodbenic izvaja s pomočjo začasnega izvoza na oplemenitenje ali podobnega sistema.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti