Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998

Kazalo

1824. Uredba o postopku za ugotavljanje upravičenosti državljanov Republike Slovenije do vpisa lastniških certifikatov, ki so jih do 30. junija 1997 uporabili pri pooblaščenih investicijskih družbah, pa so jim bili zaradi presežnega vpisa zavrnjeni, stran 3007.

Na podlagi 69. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku za ugotavljanje upravičenosti državljanov Republike Slovenije do vpisa lastniških certifikatov, ki so jih do 30. junija 1997 uporabili pri pooblaščenih investicijskih družbah, pa so jim bili zaradi presežnega vpisa zavrnjeni
1. člen
Pooblaščene družbe za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: družba za upravljanje), ki upravljajo pooblaščene investicijske družbe iz prvega odstavka 69. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (v nadaljnjem besedilu: zakon), dostavijo Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) podatke o zavrnjenih lastninskih nakaznicah iz prvega odstavka 69. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: nakaznice).
Družbe za upravljanje dostavijo podatke iz prvega odstavka tega člena ministrstvu v standardizirani obliki na elektronskih medijih, hkrati pa morajo v dogovorjeni obliki poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, dostaviti tudi naslednje podatke v pisni obliki:
– ime in sedež pooblaščene investicijske družbe,
– ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in EMŠO imetnika lastniškega certifikata,
– višino vrednosti sredstev na nakaznici,
– število nakaznic,
– skupno vrednost nakaznic,
– izjavo odgovorne osebe, da so posredovani podatki resnični in dokončni,
– podpis odgovorne osebe,
– datum dostave podatkov.
2. člen
Ministrstvo izda državljanom iz prvega odstavka 69. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) na podlagi podatkov, ki jih v skladu s prvim členom te uredbe prejme od družb za upravljanje, potrdilo o vrednosti sredstev, v višini vrednosti, opredeljeni v nakaznici.
3. člen
Potrdilo o vrednosti sredstev iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: potrdilo) vsebuje naslednje podatke:
– številko potrdila,
– številko evidenčnega računa imetnika lastniškega certifikata,
– ime in priimek imetnika lastniškega certifikata,
– naslov imetnika lastniškega certifikata,
– višina vrednosti sredstev na nakaznici.
4. člen
Upravičenec lahko uporabi certifikat na vpisnih mestih, kjer poteka vpis in vplačilo delnic pooblaščenih investicijskih družb.
Upravičenec lahko certifikat uporabi tako, da pravilno izpolnjeno in podpisano lastninsko nakaznico izroči prejemniku ter s tem dovoli, da se z njegovega evidenčnega računa prenese in preknjiži v lastninski nakaznici zapisana vrednost na poseben evidenčni račun prejemnika, ki je zapisan v lastninski nakaznici.
Pravilno izpolnjena lastninska nakaznica mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi številko potrdila.
Številko potrdila se na lastninski nakaznici vpiše v polje: “Gotovinsko vplačilo.”
5. člen
Upravičenec, ki izda lastninsko nakaznico, se mora identificirati kot upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik s potrdilom in osebnim dokumentom, pooblaščenec upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika pa tudi s pisnim pooblastilom.
Pooblaščena oseba prejemnika lastninske nakaznice mora preveriti identiteto upravičenca oziroma zastopnika, preveriti enotno matično številko občana oziroma številko evidenčnega računa ter to potrditi s svojim podpisom na lastninski nakaznici.
Pooblaščena oseba prejemnika lastninske nakaznice vrne upravičencu oziroma zastopniku en izvod izpolnjene in potrjene lastninske nakaznice, drugi in tretji izvod pa zadrži za lastno evidenco oziroma za potrebe arhiviranja.
6. člen
Osnova za knjiženje sprememb na evidenčnih računih upravičencev so nalogi in zbirni seznami vseh certifikatov, ki jih prejemniki pošiljajo ministrstvu v standardizirani obliki na elektronskih medijih.
7. člen
Ministrstvo izda potrdila upravičencem v 60 dneh od uveljavitve zakona.
8. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-07/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina