Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998

Kazalo

1818. Pravilnik Slovenske razvojne družbe, d.d., o izvajanju javnih razpisov razvojnega projektnega financiranja, stran 2988.

V skladu z zakonom o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine Slovenske razvojne družbe, d.d., na 60. seji dne 7. maja 1998 sprejela
P R A V I L N I K
Slovenske razvojne družbe, d.d., o izvajanju javnih razpisov razvojnega projektnega financiranja
1. člen
Pravilnik Slovenske razvojne družbe, d.d., (v nadaljnjem besedilu: SRD) o izvajanju javnih razpisov razvojno projektnega financiranja ureja:
I. Vsebino javnega razpisa in postopek v zvezi z javnim razpisom (v nadaljevanju: javni razpis)
II. Opredelitev pogojev za uporabo posameznih instrumentov pri izvajanju dejavnosti SRD – oblike financiranja
III. Določbe o vsebini in zagotavljanju podatkov pri pripravi poslovnega načrta
IV. Postopek pri spremljanju uresničevanja investicijskih načrtov in njihovih učinkov.
I. JAVNI RAZPIS
2. člen
SRD v skladu s sprejetim letnim poslovnim načrtom objavlja javne razpise za pospeševanje razvojnih projektov.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in najmanj v enem izmed sredstev javnega obveščanja.
Vsebina razpisa
3. člen
Javni razpis obvezno vsebuje naslednje elemente:
– ime in sedež pravne osebe, ki objavlja javni razpis,
– predmet razpisa in višina razpisanih sredstev,
– maksimalna višina sredstev financiranja posameznega projekta,
– pogoji za udeležbo na razpisu,
– finančni pogoji,
– zavarovanje posojil in poroštev,
– kriteriji pri izbiri,
– vsebina vloge za prijavo na razpis,
– način in rok prijave,
– postopek pri izbiri vlog.
Predmet razpisa
4. člen
Predmet razpisa je določen v skladu z 11. členom zakona o Slovenski razvojni družbi in programa prestrukturiranj podjetij in letnim poslovnim načrtom SRD ter podrobneje opredeljen v razpisu.
Predmet razpisa je dodeljevanje posojil, dajanje poroštev in kapitalsko vlaganje predvsem za:
– razvoj novega proizvoda oziroma tehnologije,
– proizvodnjo in trženje novih proizvodov in storitev na podlagi lastnega razvoja in novih tehnologij,
– prenos raziskovalno razvojnih rezultatov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,
– ustanavljanje gospodarskih družb na osnovi novih lastnih proizvodov in tehnologij,
– povečanje kvalitete proizvodnje in njene konkurenčnosti, ki temelji na novi lastni tehnologiji in invencijah.
Trajanje razpisa in način določanja višine razpisanih sredstev
5. člen
Javni razpis predstavlja vabilo za zbiranje ponudb – vlog tistih interesentov, ki menijo, da ustrezajo pogojem razpisa.
Javni razpis je odprt do roka, ki ga je potrebno objaviti v razpisu, vendar najdlje do porabe namenskih sredstev. Ko so sredstva porabljena pred iztekom roka, SRD, na enak način kot je predpisan za objavo, obvesti javnost o zaprtju razpisa.
Skupni znesek razpisne vsote in maksimalne zneske financiranja posameznega projekta določi ob vsakem razpisu v skladu z letnim poslovnim načrtom uprava SRD.
Vse denarne vrednosti v razpisu in v vlogah se prikazujejo v SIT.
Razpisni pogoji
6. člen
Glede razpisnih pogojev je potrebno v razpisu objaviti naslednje osnovne formalne pogoje, ki jih mora prosilec obvezno izpolniti:
– pri javnem razpisu lahko sodelujejo slovenske pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, državljani Republike Slovenije,
– projekti morajo biti ekološko nesporni,
– druge pogoje določene z razpisom.
Na podlagi tega pravilnika lahko pri javnem razpisu sodelujejo tudi vse pravne in fizične osebe, ki se pojavljajo kot ustanovitelji novih gospodarskih družb, katere bodo ustrezale gornjim razpisnim pogojem.
Za samostojnega podjetnika posameznika in fizične osebe se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
Kadar sodelujejo pri javnem razpisu samostojni podjetniki in fizične osebe, je sklep o odobritvi ene od oblik financiranja sprejet pod odložnim pogojem, da bo prosilec najkasneje v času 6 mesecev po odobritvi ustanovil gospodarsko družbo v eni izmed pravnoveljavnih oblik.
Finančni pogoji
7. člen
Finančni pogoji razpisa so vsakokrat opredeljeni skladno s poslovno politiko SRD in zajemajo:
– največjo višino udeležbe SRD v posameznem projektu glede na njegovo predračunsko vrednost in način koriščenja,
– najdaljšo odplačilno oziroma naložbeno dobo,
– najdaljšo dobo moratorija,
– najdaljši odplačilni rok,
– višino obrestne mere,
– način in roke odplačevanja glavnice in obresti,
– višino nadomestila stroškov SRD.
Način prijave
8. člen
Interesenti lahko oddajo vloge v zaprtih kuvertah osebno v tajništvu SRD ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov:
SLOVENSKA RAZVOJNA DRUŽBA, d.d., Dunajska 160, 1001 LJUBLJANA z oznako, ki je predvidena v razpisu.
Vsebina vloge za prijavo
9. člen
Vloga v pisni obliki mora praviloma vsebovati:
A) Prijavo za razvojno projektno financiranje, iz katere so razvidni vsaj naslednji podatki:
– naziv projekta,
– firma in sedež prosilca,
– matična številka in šifra dejavnosti,
– leto ustanovitve,
– število zaposlenih,
– osnovni podatki o poslovanju,
– člani uprave,
– za fizične osebe ime in priimek, naslov bivališča, rojstni podatki,
– podatek, za katero obliko financiranja oziroma udeležbe SRD je prosilec zainteresiran.
B) Opis razvojnega projekta, iz katerega mora biti predvsem razvidno:
– prijavitelj,
– kadrovska predstavitev,
– opis predmeta razvoja,
– tržna analiza,
– plan razvojnega projekta,
– donos vloženih sredstev v razvojni projekt.
C) Predstavitev družbe nosilke razvojnega projekta z naslednjimi podatki:
– osnovni podatki o družbi,
– lastninska struktura družbe,
– organi družbe,
– zaposleni,
– poslovanje,
– tržišče, kupci in dobavitelji,
– finančno poslovanje,
– utemeljitev projekta,
– izjavo o resničnosti in verodostojnosti podatkov ter prevzemanje odgovornosti v zvezi s tem s prilogami:
– overjena fotokopija podatkov iz sodnega registra, ne starejša od 30 dni,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena tega pravilnika in razpisa,
– za samostojne podjetnike in obrtnike potrdilo o plačanih davkih,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu, življenjepisi in reference prijavitelja in drugih sodelavcev oziroma družbenikov,
– podatki o zastopniku pravne osebe in obsegu pooblastil,
– za obstoječe gospodarske družbe bilanco uspeha in bilanco stanja za zadnje dve leti ter bilanco stanja za zadnje polletje pred oddajo vloge,
– BON 1 in BON 2 (ne starejša od 30 dni),
– izkazi uspeha, bilance stanja in denarni tokovi za zadnji dve leti in zadnje polletje pred oddajo vloge.
D) Poslovni načrt družbe z vključenim razvojnim projektom, ki obsega obvezno vsaj naslednja poglavja:
– povzetek poslovnega načrta,
– opis poslovanja,
– management in kadri,
– trženje,
– raziskovanje in razvoj,
– proizvodnja,
– kritična tveganja,
– terminski načrt,
– finančne projekcije.
V primeru ko se zaradi specifičnosti razpisa zahtevajo še druga poglavja poslovnega načrta, morajo ta biti opredeljena z razpisom.
E) Druge z razpisom zahtevane dokumente ali dokumente, za katere prijavitelj meni, da lahko pripomorejo pri obravnavi vloge
Kadar gre za ustanavljanje novih gospodarskih družb, navede ustanovitelj v vlogi svoje podatke, podatki o nazivu projekta in poslovnem načrtu oziroma njegovi idejni zasnovi pa se smiselno nanašajo na družbo, ki jo ustanovitelj želi ustanoviti.
Kadar da vlogo samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, mora le-ta pridobiti status pravne osebe najkasneje v šestih mesecih od sprejetega sklepa o odobritvi ene od oblik financiranja.
Vsi obrazci za prijavo in navodila za pripravo drugih gradiv so za vsak razpis dosegljivi na sedežu SRD.
Postopek pri izbiri projektov
Razpisna komisija
10. člen
Najkasneje do dneva objave razpisa imenuje uprava SRD izmed strokovnih delavcev SRD vsaj tričlansko razpisno komisijo, ki je odgovorna za izvedbo razpisa in za vsa opravila, ki jih določa ta pravilnik v zvezi s tem.
Komisija najprej ugotovi, katere izmed prejetih vlog ustrezajo formalnim pogojem iz 6. do 9. člena tega pravilnika.
Po kontroli formalnih kriterijev začne komisija s postopkom za ocenjevanje primernosti projekta za financiranje. Komisija lahko zaradi hitrejšega in objektivnejšega ocenjevanja projektov pri svojem delu angažira strokovne sodelavce iz SRD ali izven nje.
Pozitivne ocene in predloge komisije obravnava in dokončno potrdi ali zavrne uprava SRD.
Kriteriji pri izbiri
11. člen
V postopku ocenjevanja projektov razpisna komisija izbere projekte, za katere na podlagi predložene dokumentacije po lastni prosti presoji oceni, da bodo zagotavljali primerne ekonomske rezultate.
Poleg tega splošnega kriterija imajo prednost pri izbiri projekti, ki izpolnjujejo še posebne pogoje, ki so določeni z razpisom.
Način dela komisije
12. člen
Razpisna komisija deluje kontinuirano – stalno v roku, ko je razpis odprt, če ni z razpisom določeno drugače.
Popolne vloge, ki prispejo na SRD prej, imajo pri obravnavi in odločanju prednost pred pozneje prispelimi popolnimi vlogami. Zaradi doslednega upoštevanja načela prioritete obravnavanja in odločanja o vlogah, ki so prispele pred drugimi, so vse popolne vloge označene z zaporednimi številkami.
13. člen
Vloge, ki niso v skladu s 6., 7., 8. in 9. členom tega pravilnika in določili razpisa, zavrne razpisna komisija SRD brez nadaljne obravnave projekta. Preden vlogo dokončno zavrne lahko razpisna komisija zahteva dopolnitev vloge in določi primeren rok za tako dopolnitev. Po odpravi pomanjkljivosti se šteje vloga kot popolna in se lahko označi z zaporedno številko.
Pri vlogah, ki izpolnjujejo formalne pogoje pravilnika in razpisa, razpisna komisija SRD opravi presojo projekta po kriterijih za izbiro projektov.
Če na osnovi kriterijev razpisna komisija presodi, da projekt ni primeren za finančno udeležbo SRD, sprejme razpisna komisija sklep, s katerim vlogo prosilca s kratko utemeljitvijo zavrne.
Pri pozitivni presoji sprejme razpisna komisija sklep, da je projekt primeren za finančno udeležbo SRD. V tem primeru je dolžna razpisna komisija v obrazložitvi sklepa utemeljiti razloge za finančno udeležbo SRD, predlagati obliko financiranja, znesek in pogoje finančne udeležbe.
Odločanje o financiranju projektov
14. člen
Dokončno odobravanje financiranja projektov, ki jih izbere razpisna komisija, poteka tako, da je pozitiven predlog komisije z obrazložitvijo podan upravi SRD, ki ga lahko potrdi ali pa sprejme negativen sklep. V primeru če bi se obravnavalo financiranje, ki bi preseglo pooblastila uprave SRD določena s statutom, le-ta posreduje svoj predlog v obravnavo Nadzornemu svetu SRD.
Obveščanje o rezultatih razpisa
15. člen
SRD s pisnim sklepom obvesti vse, ki so se s popolnim naslovom pisno prijavili na razpis o pozitivni rešitvi oziroma zavrnitvi njihove vloge.
Organ, ki je pristojen za odločanje o vlogi, je dolžan sprejeti sklep praviloma v 90 dnevih od prispetja popolne vloge na naslov SRD.
Rok za obvestilo o uspehu pri razpisu je petnajst dni po sprejemu sklepa pristojnega organa.
Varovanje poslovne tajnosti
16. člen
Ne glede na to ali je prosilec s svojo vlogo uspel ali ne, mu SRD ni dolžna vrniti dokumentacije, ki jo je priložil k osnovni vlogi.
SRD obravnava vse podatke in dokumentacijo, ki jo je dobila od prosilcev, kot poslovno tajnost.
Način reševanja pritožb
17. člen
Kolikor prosilec meni, da je bil v procesu odločanja o njegovi vlogi oškodovan se ima pravico pritožiti na Nadzorni svet SRD. Pritožbo mora podati najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa SRD, na katerega se pritožba nanaša.
II. POGOJI ZA UPORABO POSAMEZNIH OBLIK FINANCIRANJA
Dodeljevanje posojil
18. člen
SRD dodeljuje posojila za odobrene projekte pod pogoji opredeljenimi v razpisu zlasti pa so podane opredelitve glede:
1. dobe za odplačilo posojila
2. moratorija na odplačevanje
3. višine obrestne mere
4. višine deleža proračunskih sredstev posameznega projekta, za katere lahko SRD dodeli posojilo
5. namena uporabe posojila.
Provizija SRD
19. člen
SRD zaračunava nadomestila svojih stroškov v skladu z določili razpisa.
Zavarovanje
20. člen
Posojilojemalec je dolžan posojilodajalcu za posojilo nuditi ustrezno zavarovanje. Zavarovanje posojila je poleg akceptnih nalogov in menic potrebno tudi z enim ali istočasno z večimi izmed naslednjih instrumentov:
– bančno garancijo,
– zastavo vrednostnih papirjev,
– vpisom hipoteke na nepremičnine,
– zastavo premičnega premoženja ali deleža družbe.,
– drugimi primernimi instrumenti zavarovanja.
Natančni pogoji glede zavarovanja so določeni z razpisom.
Poroštva SRD
21. člen
SRD spodbuja tehnični in tehnološki razvoj tudi z izdajanjem poroštev SRD za najetje posojil pri drugih finančnih institucijah.
Postopki za oceno primernosti, kakor tudi postopki odobravanja izdaje poroštva so enaki kot postopki za dodeljevanje posojil.
Obseg sredstev, ki so namenjena za dajanje poroštev in maksimalna višina zneska, do katerega se daje poroštvo so določeni z razpisom.
Izdajanje poroštev SRD je praviloma namenjeno predvsem majhnim in srednje velikim družbam.
Pogoji za pridobitev poroštva
22. člen
Pogoji za pridobitev poroštva (kreditni pogoji ipd.) so določeni v razpisu.
Poroštvo je lahko izdano največ za delež predračunskih sredstev projekta, ki je določen v razpisu.
Pogodba o poroštvu
23. člen
S prosilcem, ki mu SRD odobri poroštvo, se sklene pogodba.
S pogodbo o danem poroštvu se določi višina poroštva SRD. Poroštvo SRD se praviloma ne daje za obresti in druge stroške najetja posojila.
Glede nadomestil stroškov SRD in zavarovanja poroštva veljajo smiselno določila 19. in 20. člena tega pravilnika.
Kapitalska udeležba
24. člen
Najkvalitetnejšo obliko sodelovanja SRD v posameznem projektu predstavlja kapitalska udeležba v gospodarskih družbah in zavodih.
V tem primeru SRD zagotovi svoj delež v osnovnem kapitalu družbe bodisi v fazi ustanovitve družbe, bodisi z naknadnim vstopom v družbo kot družbenik.
Udeležba SRD v kapitalu drugih družb je možna v primeru predhodno preverjene in iz ustanovitvenih aktov jasno razvidne lastniške strukture gospodarske družbe. Praviloma je udeležba SRD v kapitalu drugih družb povezana z vnaprej določenim načinom in rokom izstopa SRD iz lastništva družbe. V obdobju do izstopa SRD praviloma zahteva prenos pravice upravljanja na SRD.
Ob upoštevanju zakonskih pogojev in v skladu z določili tega pravilnika sprejme sklep o kapitalski udeležbi v drugih gospodarskih družbah na podlagi predloga komisije uprava SRD.
Kapitalska vlaganja so namenjena predvsem majhnim in srednje velikim družbam.
25. člen
Natančnejši pogoji za kapitalsko udeležbo SRD so razvidni v razpisu, v katerem je tudi opredeljeno komu so predvsem namenjena sredstva za kapitalske udeležbe.
26. člen
Postopek ocenjevanja projektov in odločanja o kapitalskih vlaganjih je smiselno enak kot postopek ocenjevanja projektov in odobravanja posojil.
27. člen
Pri kapitalski udeležbi SRD zagotovi svojo udeležbo pri upravljanju druge družbe najmanj sorazmerno s svojim deležem v osnovnem kapitalu te družbe, v vsakem primeru pa ima pravico veta pri nekaterih ključnih odločitvah v zvezi s preoblikovanjem družbe, odprodajami deleža družbe, uvedbo stečajnega oziroma likvidacijskega postopka, predvsem pa v zvezi z odprodajo tehnično-tehnološkega znanja, ki je bil osnova za vlaganje SRD ipd.
SRD sodeluje pri upravljanju družbe z namenom nadzora nad svojim vložkom, z namenom uresničevanja svoje dejavnosti v zvezi s spodbujanjem tehnološkega razvoja v kapitalsko povezani družbi, kot tudi z namenom ustvarjanja čim večjega dobička.
Praviloma bo SRD za svoja vlaganja zahtevala participativno kumulativno prednostne deleže s pravico do upravljanja.
28. člen
SRD lahko proda svoj poslovni delež, ki ga ima v drugi gospodarski družbi, takrat ko na osnovi ekonomskih kriterijev ali po lastni prosti presoji ugotovi, da je čas primeren za prodajo.
29. člen
SRD zagotovi v ustanovitvenih aktih družb, kamor vlaga svoj kapital, določbe, da brez glasov predstavnikov SRD kot družbenika ni mogoče spreminjati družbene pogodbe, kadar gre za:
– dokapitalizacijo družbe,
– zmanjšanje osnovnega kapitala družbe,
– združitev in preoblikovanje družbe in druge statusne spremembe,
– prodajo oziroma odtujitev tehnično tehnološkega znanja, ki je bilo v določeni obliki pogoj za vstop SRD v družbo,
– druge za družbo pomembne zadeve.
30. člen
Na podlagi novega javnega razpisa in nove vloge lahko SRD financira projekte, ki jih je v preteklosti že financiral, če gre za širitev projektov, oziroma so za to podani drugi ekonomski razlogi.
Za zaščito svojih gospodarskih interesov lahko SRD odobri dodatna sredstva gospodarskim družbam, v katerih ima že vložena sredstva kot posojilo ali kot vložek v osnovnem kapitalu.
Vsebina in zagotavljanje podatkov poslovnega načrta
31. člen
Poslovni načrt je sestavni del vloge za sofinanciranje oziroma udeležbo SRD.
Okvirne sestavine, ki jih mora poslovni načrt obvezno vsebovati, so določene v 9. členu tega pravilnika.
SRD lahko zahteva potrebno prilagoditev vsebine določenega poslovnega načrta z ozirom na specifičnosti projekta in z ozirom na obliko udeležbe SRD.
Opomnik za pripravo z razpisom zahtevanega poslovnega načrta je na razpolago na sedežu SRD.
Pri poslovnem načrtu je potrebno obvezno navesti podatek, katera institucija oziroma posameznik ga je izdelal.
Spremljanje uresničevanja pogodb (projektov) in njihovih učinkov
32. člen
SRD spremlja uresničevanje poslovno-investicijskih načrtov na podlagi sklenjenih pogodb in v odvisnosti od oblike financiranja oziroma udeležbe SRD.
Kontrola SRD je upravno-pravna, tehnično-tehnološka in finančna.
Kontrola poteka praviloma v skladu z določili pogodbe med SRD in prosilcem. Poslovni načrt mora biti definiran kot priloga in kot sestavni del pogodbe.
Ne glede na določila posamezne pogodbe lahko SRD po predhodni najavi kadarkoli preizkusi izvajanje pogodbe po upravno-pravni, tehnično-tehnološki in finančni plati.
33. člen
Poleg običajnih določil morajo tako posojilne pogodbe kot tudi pogodbe o izdaji poroštev obvezno vsebovati določila o kontroli izvajanja projekta in izpolnjevanja pogodbenih določil s strani SRD, o načinu in pogostosti obveščanja SRD ter o sankcijah zaradi neizpolnjevanja projektnih načrtov in pogodbenih določil.
Kontrola posojilnih pogodb
34. člen
SRD spremlja in kontrolira namensko porabo odobrenih sredstev na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan zagotoviti posojilojemalec.
Najkasneje v roku treh mesecev po črpanju sredstev je koristnik dolžan predložiti dokaze o namenski porabi sredstev.
V primeru dodeljevanja posojila po tranšah je posojilojemalec dolžan dokumentirati namensko porabo posojila za vsako tranšo posebej in nato še za celotni znesek posojila.
35. člen
Posojilojemalec mora SRD brez odlašanja obvestiti o:
– vseh eventualnih odstopanjih od pogodbe,
– statusnih in drugih bistvenih organizacijskih in kadrovskih spremembah,
– spremembi zakonitega zastopnika,
– najetju novih posojil.
Kontrola poroštev SRD
36. člen
Kadar SRD nastopa v vlogi garanta, se v pogodbi s posojilojemalcem opredeli njegova obveznost, da garantu posreduje podatke o namenski porabi posojila, o vračanju posojila in druge za garanta pomembne podatke o uresničevanju osnovne pogodbe med posojilodajalcem in posojilojemalcem.
Nadzor srd pri ugotovljenih odstopanjih od projektov
37. člen
V primerih, ko SRD pri kontroli izvajanja projekta ugotovi odstopanja od pogodbe, o svojih ugotovitvah obvesti drugo pogodbeno stranko.
Druga pogodbena stranka je dolžna sodelovati s predstavniki SRD pri odpravi napak, oziroma pri sanaciji stanja na projektu.
Pomoč pri sanaciji projektov, ki jih financira SRD
38. člen
Kadar obe pogodbeni stranki ugotovita večje zastoje ali odstopanja pri realizaciji projekta, se lahko dogovorita za oblike strokovne pomoči in nadzora, ki jih zagotovi SRD.
V tem primeru se druga pogodbena stranka v pogodbi zaveže, da bo upoštevala predloge, navodila in druge rezultate strokovne pomoči SRD pri izvajanju oziroma sanaciji projekta.
Kadar gre za strokovno pomoč zunanjih strokovnjakov, gredo stroški za tako pomoč v breme projekta.
39. člen
Kadar je pri kontroli izvajanja projekta ugotovljeno, da bi zaradi pomanjkanja finančnih sredstev lahko nastala večja gospodarska škoda pri projektu, lahko uprava v mejah pooblastil, ki jih ima po ustanovitvenem aktu SRD, odobri dodatna sredstva kot kratkoročno premostitveno posojilo.
40. člen
Določbe o dolžnosti posredovanja dokumentacije, nadzora SRD, dolžnosti sodelovanja pri odpravi napak in zastojev ter upoštevanja predlogov, navodil in strokovne pomoči, se smiselno uporabljajo tudi pri kapitalskih vlaganjih SRD.
41. člen
SRD lahko odstopi od kreditiranja projekta in zahteva vračilo že vloženih sredstev ali primerno odškodnino zlasti v naslednjih primerih, ko:
– je ugotovljena nenamenska poraba posojila,
– so ugotovljene druge nepravilnosti pri porabi posojila,
– so ugotovljena odstopanja od sprejetih pogodbenih obveznosti,
– pride do statusnih sprememb posojilojemalca, ki niso bile prej usklajene s SRD,
– se bistveno poslabša finančna in likvidnostna situacija posojilojemalca,
– koristnik ne upošteva ugotovitev, navodil in drugih rezultatov dogovorjene strokovne pomoči SRD.
Namesto odstopa SRD od pogodbe se lahko ugotovljene pomanjkljivosti na novo uredijo z ustrezno prenovo oziroma dopolnitvijo pogodbe.
Smiselno veljajo določila tega člena tudi pri pogodbah o izdaji poroštev.
42. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 408-12/98-5
Ljubljana, dne 7. maja 1998.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
skupščine Slovenske
razvojne družbe, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti