Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1998 z dne 29. 5. 1998

Kazalo

1817. Uredba o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij, stran 2987.

Na podlagi 29. člena zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu, pogojih in postopku uporabe obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij
1. člen
Ta uredba določa način, pogoje in postopek uporabe obveznic, ki jih Republika Slovenija izda na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97, v nadaljevanju: ZSRDPP) in katerih imetnik je v skladu z 10. členom uredbe o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic iz obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 63/97, v nadaljevanju: UDIPVPO) Slovenska razvojna družba za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju: obveznice).
Uporaba obveznic v tej uredbi pomeni vsak prenos obveznic iz računa Slovenske razvojne družbe na račun druge osebe.
2. člen
Obveznice se lahko uporabijo:
– za odkup obstoječih terjatev z diskontom, ki je odvisen od kvalitete terjatev, zlasti od stopnje zavarovanja;
– za odkup novih terjatev v polnem znesku;
– za odkup delnic, poslovnih deležev, ter drugega premoženja po cenah, ki ne smejo presegati tržne vrednosti takšnega premoženja.
3. člen
O uporabi obveznic odloča projektni svet iz 21. člena ZSRDPP, ki v skladu s sprejetim programom prestrukturiranja podjetij določi glavne pogoje pravnega posla, na podlagi katerega se obveznice uporabijo in za sklenitev posla v imenu Republike Slovenije pooblasti določeno osebo.
Kot glavni pogoji posla iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:
1) število obveznic, ki se uporabijo in njihova vrednost v skladu z 11. členom UDIPVPO;
2) natančna določitev premoženja, ki ga bo Republika Slovenija prejela v zameno za obveznice in njegovo vrednost;
3) določila o pogodbeni kazni in možnostih ter posledicah razveze ali odstopa od pogodbe;
4) odložni ali razvezni pogoji za veljavnost obveznosti;
5) druge zaveze in zagotovila pogodbenih strank.
4. člen
Pravni posel, na podlagi katerega se obveznice uporabijo, ne sme vsebovati določila, v skladu s katerim bi bila Republika Slovenija dolžna izpolniti posel z uporabo obveznic preden sama prejme nasprotno izpolnitev ali ustrezno zavarovanje.
Pogodbena določila v nasprotju s prejšnjim odstavkom so nična.
5. člen
Izpolnitev posla z uporabo obveznic izvede Slovenska razvojna družba za račun Republike Slovenije.
Pred uporabo obveznic se mora Slovenska razvojna družba na podlagi ustreznih in verodostojnih listin prepričati o skladnosti uporabe obveznic z veljavnimi predpisi in pravnimi posli.
Listine iz prejšnjega odstavka mora Slovenska razvojna družba predložiti Ministrstvu za finance skupaj z obvestilom iz tretjega odstavka 10. člena UDIPVPO.
6. člen
Premoženje, ki ga Republika Slovenija pridobi v zameno za obveznice, se prenese v upravljanje Slovenski razvojni družbi na podlagi pogodbe, ki jo v imenu Republike Slovenije sklene minister za finance.
Slovenska razvojna družba je dolžna pri upravljanju s premoženjem iz prejšnjega odstavka ravnati v skladu s predpisi in navodili pristojnih organov Republike Slovenije.
Minister za finance lahko predpiše pogoje in način upravljanja s premoženjem iz prvega odstavka tega člena in navodila za vplačevanje zneskov iz četrtega odstavka 29. člena ZSRDPP v proračun Republike Slovenije.
7. člen
Minister za finance lahko predpiše, da so državni organi, njihova delovna telesa in osebe, ki opravljajo posamezna dejanja v zvezi z uporabo obveznic ter upravljanjem s premoženjem iz 6. člena te uredbe, dolžne o tem poročati Ministrstvu za finance, ter roke in način njihovega poročanja.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-06/98-1
Ljubljana, dne 14. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti