Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1324. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine, stran 2108.

Na podlagi 30. člena zakona o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine
1. člen
V tretjem odstavku 11. člena uredbe o pridobitvi začasnega zatočišča za državljane Republike Bosne in Hercegovine (Uradni list RS, št. 41/97) se besedi: ‘največ dvakrat‘ nadomestita z besedo ‘večkrat‘ in besede ‘vsakič za tri mesece‘ nadomestijo z besedami ‘vendar ne več kot za dvanajst mesecev‘.
2. člen
V 8. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita:
‘Pri izdaji mnenja iz prvega odstavka tega člena se lahko urad posvetuje tudi s predstavnikom Visokega Komisariata Združenih narodov za begunce.
Urad mora pozitivno mnenje obrazložiti.‘
3. člen
Doda se nov 13.a člen, ki glasi:
‘Začasno zatočišče se lahko podaljša.
Vlogo za podaljšanje začasnega zatočišča mora oseba vložiti najkasneje en mesec po poteku veljavnosti začasnega zatočišča na obrazcu iz priloge številka 1 uredbe.
Osebe, ki so zaradi priprav na trajno vrnitev odpotovale v Bosno in Hercegovino in so se v roku določenem v potovalnem dokumentu vrnile v Republiko Slovenijo, hkrati pa so zamudile rok iz drugega odstavka tega člena, lahko za podaljšanje začasnega zatočišča zaprosijo v roku osmih dni po vrnitvi v Republiko Slovenijo.
Vlogi za podaljšanje začasnega zatočišča morajo osebe iz prve alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe predložiti veljaven potni list Bosne in Hercegovine, osebe iz tretje alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe pa morajo poleg veljavnega potnega lista Bosne in Hercegovine priložiti še nova mnenja iz 8. člena uredbe.
Pristojni organ podaljšanje začasnega zatočišča označi tako, da v veljavni potni list odtisne štampiljko iz priloge številka 2 uredbe.‘
4. člen
Črtata se prvi in drugi odstavek 16. člena.
Dodajo se novi prvi, drugi in tretji odstavek, ki glasijo:
‘Osebam, ki so upravičene do začasnega zatočišča po tej uredbi se začasno zatočišče prizna oziroma podaljša za čas, dokler Vlada Republike Slovenije ne ugotovi, da so za njih prenehale razmere iz 2. člena zakona o začasnem zatočišču in jim določi rok za zapustitev države.
Osebam, katerim veljavnost potnega lista poteče pred ugotovitvijo Vlade Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena, s potekom veljavnosti potnega lista Bosne in Hercegovine preneha tudi začasno zatočišče.
Za podaljšanje začasnega zatočišča morajo osebe iz drugega odstavka tega člena zaprositi pred potekom veljavnosti potnega lista Bosne in Hercegovine.‘
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 262-02/98-1
Ljubljana, dne 16. aprila 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina