Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1998 z dne 16. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1998 z dne 16. 4. 1998

Kazalo

1224. Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO), stran 1961.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO)
Razglašam zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 1998.
Št. 001-22-44/98
Ljubljana, dne 10. aprila 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE (ZZLPPO)
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(predmet zakona)
Ta zakon ureja:
– zaključek lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom;
– privatizacijo pravnih oseb, ki so delno ali v celoti v lasti Slovenske razvojne družbe;
– statusno preoblikovanje pravnih oseb z družbenim kapitalom v gospodarske družbe;
– vrste premoženja v neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, namenjenega razdelitvi pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
II. ZAKLJUČEK LASTNINJENJA
2. člen
(pojem)
Zaključek lastninjenja po tem zakonu je prehod družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe s sočasnim preoblikovanjem v kapitalsko družbo, kolikor ta v času prehoda družbenega kapitala še ni organiziran kot kapitalska družba.
3. člen
(datumi zaključka lastninjenja)
(1) Družbeni kapital podjetij oziroma drugih pravnih oseb, ki se lastninsko preoblikujejo na podlagi enega od naslednjih zakonov:
– zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, in 1/96 – v nadaljnjem besedilu: ZLPP);
– zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 – v nadaljnjem besedilu: ZGJS);
– zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92 in 7/93 – v nadaljnjem besedilu: ZZad);
in do uveljavitve tega zakona še niso pridobila soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP, preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe na dneve, določene v tem členu.
(2) Družbeni kapital podjetij iz prejšnjega odstavka, ki v treh mesecih od uveljavitve tega zakona ne pridobijo soglasja agencije iz drugega odstavka 19. člena ZLPP, preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe z iztekom trimesečnega roka.
(3) Družbeni kapital podjetij iz prvega odstavka tega člena, ki so v roku iz prejšnjega odstavka pridobila soglasja agencije iz drugega odstavka 19. člena ZLPP in v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona ne pridobijo soglasja agencije iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP, preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe z iztekom šestmesečnega roka.
(4) Družbeni kapital podjetij, kjer je bil v zvezi s premoženjem podjetja ali njegovim poslovanjem uveden kazenski postopek proti osebam, odgovornim za to podjetje ali poslovanje, preide z dnem uveljavitve tega zakona oziroma z dnem uvedbe kazenskega postopka, na Slovensko razvojno družbo.
4. člen
(pravne posledice zaključka lastninjenja)
(1) Z dnem prenosa družbenega kapitala na Slovensko razvojno družbo na podlagi prejšnjega člena pridobi Slovenska razvojna družba vse pravice delničarja oziroma družbenika, v pravni osebi iz prejšnjega člena v razmerju prenešenega družbenega kapitala do celotnega kapitala podjetja in nanjo preidejo vsi zahtevki iz naslova oškodovanja družbenega kapitala v teh podjetjih, razen v primerih, ko družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: družbeni pravobranilec) vloži tožbo po določbah drugega in tretjega odstavka 50. člena ZLPP.
(2) Če podjetje iz prejšnjega člena še ni organizirano v pravno organizacijski obliki kapitalske družbe, prenehajo s prenosom družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe vsa pooblastila dosedanjih organov upravljanja, razen pooblastil direktorja oziroma poslovodje.
(3) Z dnem prenosa družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe prenehajo pravice in obveznosti agencije pri izbiri in izvedbi postopkov lastninskega preoblikovanja. Slovenska razvojna družba vstopi v postopke lastninskega preoblikovanja oziroma likvidacije podjetij na mesto agencije v fazi, kot so bili na dan prenosa družbenega kapitala in jih nadaljuje v skladu s sprejetim programom in pravili postopka.
5. člen
(druge pravne posledice zaključka lastninjenja)
(1) Pri pravnih osebah, ki so pred uveljavitvijo tega zakona izvedle postopek lastninskega preoblikovanja v nasprotju z zakonskimi predpisi, preide z dnem uveljavitve tega zakona v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe družbeni kapital, ki ga je revizijski organ ugotovil z odločbo v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja.
(2) Z dnem pravnomočnosti preidejo na Slovensko razvojno družbo vsi učinki pravnomočnih sodnih odločitev oziroma sklenjenih poravnav med pravdnimi strankami v pravdah iz naslova oškodovanja družbenega kapitala, ki jih je začel družbeni pravobranilec.
(3) Če je nad podjetjem z družbenim kapitalom začet postopek stečaja oziroma likvidacije, ima Slovenska razvojna družba pravico do ostanka stečajne oziroma likvidacijske mase po poplačilu upnikov, v sorazmerju z udeležbo družbenega kapitala v lastniškem kapitalu podjetja.
(4) Na Slovensko razvojno družbo preidejo tudi ostale oblike družbenega premoženja, ki bi se lahko lastninilo po zakonih iz prvega odstavka 3. člena tega zakona.
6. člen
(ugotavljanje oškodovanja družbenega premoženja)
(1) Za družbeni kapital, ki z dnem uveljavitve tega zakona preide v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe in se preoblikuje po tem zakonu, se šteje tudi premoženje fizičnih in pravnih oseb doma in v tujini skupaj z njegovim povečanjem iz poslovanja, ki izvira iz poslovanja nekdanjih družbenih podjetij, oziroma drugih pravnih oseb registriranih v Republiki Sloveniji, ki se lastninsko preoblikujejo ali so se preoblikovale na podlagi ZLPP ali posebnega zakona, če to premoženje ni bilo upoštevano v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1. 1. 1993 v skladu z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94, 32/94 in 45/94).
(2) Fizične in pravne osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona sporočiti Slovenski razvojni družbi vse potrebne podatke, da Slovenska razvojna družba to premoženje evidentira ter prenese v svojo posest, upravljanje in razpolaganje.
(3) Slovenska razvojna družba in Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sta dolžni sprejeti ukrepe, s katerimi se prepozna, izsledi in zaseže premoženje, ki je po prvem odstavku tega člena prešlo v last Slovenske razvojne družbe in preprečiti kakršnekoli posle s tem premoženjem, njegov prenos in razpolaganje z njim.
(4) Slovenska razvojna družba pri izvajanju nalog iz prejšnjih odstavkov tega člena sodeluje z Banko Slovenije, Agencijo Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Družbenim pravobranilcem Republike Slovenije, Ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, Državnim tožilcem Republike Slovenije, Ministrstvom, pristojnim za pravosodje, Uradom za preprečevanje pranja denarja ter drugimi pristojnimi državnimi institucijami doma in v tujini.
7. člen
(uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega premoženja)
(1) Z dnem prenosa družbenega premoženja oziroma kapitala iz 5. člena tega zakona na Slovensko razvojno družbo, ta družba uveljavlja zahtevke iz naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala, za katere še ni bil uveden sodni postopek.
(2) Družbeni pravobranilec lahko 15 dni po prejemu revizijskega poročila Agencije Republike Slovenija za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem besedilu: Agencija za revidiranje) predlaga Slovenski razvojni družbi sodno uveljavljanje zahtevka iz naslova oškodovanja družbenega premoženja oziroma kapitala.
(3) Če Slovenska razvojna družba pobude družbenega pravobranilca ne sprejme, ga je dolžna o razlogih za to obvestiti v roku 8 dni po prejemu pobude. Če družbeni pravobranilec oceni, da razlogi Slovenske razvojne družbe niso opravičeni, lahko ta zahtevek iz prejšnjega odstavka uveljavlja sam iz razlogov in po postopku, ki velja na dan uveljavitve tega zakona.
8. člen
(preoblikovanje v kapitalsko družbo)
(1) Če podjetje iz 3. člena tega zakona še ni organizirano v pravno organizacijski obliki kapitalske družbe, se s prenosom družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe preoblikuje v delniško družbo ali v družbo z omejeno odgovornostjo. Slovenska razvojna družba sprejme statut delniške družbe oziroma akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.
(2) Preoblikovanje v kapitalsko družbo iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register. Predlogu za vpis v sodni register je potrebno poleg listin, ki jih je potrebno priložiti vsakemu predlogu za vpis preoblikovanja, priložiti tudi naslednje listine:
1. statut delniške družbe oziroma akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo;
2. zadnjo letno bilanco stanja, ki je bila v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98) predložena Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: APP), na podlagi katere je bil oblikovan osnovni kapital družbe;
3. izjavo agencije, da podjetje do izteka roka iz drugega odstavka 3. člena ni pridobilo soglasja agencije iz drugega odstavka 19. člena ZLPP oziroma izjavo agencije, da podjetje do izteka roka iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona ni pridobilo soglasja agencije iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP.
(3) Če je podjetje iz 3. člena tega zakona že organizirano v pravno organizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo, se pri poslovnem deležu, ki je enak deležu družbenega kapitala v osnovnem kapitalu družbe, kot družbenik vpiše Slovenska razvojna družba.
(4) Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register, o osebi, upravičeni zahtevati vpis v sodni register, vloži predlog za vpis sprememb iz prvega oziroma prejšnjega odstavka Slovenska razvojna družba.
(5) Slovenska razvojna družba mora vložiti predlog za vpis sprememb iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena v roku 60 dni šteto od predaje dokumentacije iz 58. člena tega zakona.
(6) Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 30 dni oziroma poslati predlagatelju odredbo, s katero mu naloži odpravo pomanjkljivosti. Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno.
9. člen
(oblikovanje osnovnega kapitala)
(1) Pri sprejemu statuta delniške družbe oziroma akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena, oblikuje Slovenska razvojna družba višino osnovnega kapitala na podlagi bilance stanja iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena. Slovenska razvojna družba lahko pri oblikovanju višine osnovnega kapitala razčleni in izkaže posamezne postavke kapitala v drugačni višini kot je izkazan v zadnji bilanci stanja, vendar v osnovni kapital ne sme prerazporediti neizplačanega dobička preteklih let. Osnovni kapital se lahko zmanjša zaradi pokrivanja nepokrite izgube.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka oblikuje Slovenska razvojna družba osnovni kapital v višini najnižjega zneska osnovnega kapitala, določenega za ustrezno pravno organizacijsko obliko z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, če je kapital podjetja, izkazan v zadnji bilanci stanja, nižji od tega zneska.
10. člen
(izdaja delnic)
(1) Podjetje iz 3. člena tega zakona, ki je organizirano v pravno organizacijski obliki delniške družbe oziroma se z zaključkom lastninjenja preoblikuje v delniško družbo, mora izdati imenske delnice v nematerializirani obliki (v nadaljnjem besedilu: delnice) v roku 60 dni.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka teče:
1. če podjetje ob zaključku lastninjenja po tem zakonu še ni bilo organizirano v pravno organizacijski obliki delniške družbe, od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register;
2. če je bilo podjetje ob zaključku lastninjena že organizirano kot delniška družba, od dneva uveljavitve tega zakona.
(3) Podjetje (izdajatelj delnic) izda delnice z izročitvijo naloga Klirinško depotni družbi, da v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vknjiži delnice kot vrednostne papirje v dobro Slovenske razvojne družbe in morebitnih drugih delničarjev.
(4) V primeru iz 1. točke drugega odstavka tega člena opravi vsa pravna dejanja, potrebna za izdajo delnic, Slovenska razvojna družba v imenu in za račun izdajatelja.
(5) Pred izdajo delnic Slovenska razvojna družba ne sme začeti privatizacije.
(6) Če je bila pred izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena izdana pravnomočna odločba o denacionalizaciji, ki se glasi na vrnitev lastninskega deleža v podjetju iz 1. točke drugega odstavka tega člena, mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu, določenem s pravnomočno odločbo o denacionalizaciji, vknjižijo v dobro denacionalizacijskega upravičenca.
(7) Če je podjetje iz prvega odstavka tega člena delno v lasti Republike Slovenije ali mesta Ljubljane oziroma lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država ali lokalna skupnost) na podlagi ZGJS, mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu, ki ustreza vrednosti deleža družbenega kapitala, ki je na podlagi 69. in 73. člena ZGJS, postal last države oziroma lokalne skupnosti in vrednosti deleža, ki ga je država pridobila z vložitvijo objektov in naprav, pridobljenih na podlagi 76. člena ZGJS oziroma vložitvijo pravice uporabe navedenih objektov in naprav v premoženje podjetja, vknjiži v dobro države.
(8) Če je bila pred izdajo delnic iz prvega odstavka tega člena izdana pravnomočna odločba o deležu zadružnih upravičencev na družbenem kapitalu podjetja po 57. členu ZZad, mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu, določenim s pravnomočno odločbo, vknjižijo v dobro zadružnih upravičencev.
(9) Če ima država v skladu z zakonom, ki ureja privatizacijo državne lastnine, oziroma drugim posebnim zakonom, pravico do delnice posebnega razreda (v nadaljnjem besedilu: zlata delnica), mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da zlato delnico vknjiži v dobro države.
11. člen
(uporaba določb za druge pravne osebe)
(1) Določbe 4., 5., 7., 8., 9. in 10. člena tega zakona se uporabljajo tudi za pravne osebe iz 1. do 5. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače določeno.
(2) Rok iz prvega odstavka prejšnjega člena teče za pravne osebe iz prejšnjega odstavka:
1. če je pravna oseba iz prejšnjega odstavka ob uveljavitvi tega zakona že organizirana v pravno organizacijski obliki delniške družbe, od dneva uveljavitve tega zakona;
2. če pravna oseba iz prejšnjega odstavka ob uveljavitvi tega zakona še ni organizirana v pravno organizacijski obliki delniške družbe in se zaradi izvedbe privatizacije preoblikuje v delniško družbo, od dneva vpisa preoblikovanja v sodni register.
III. PRIVATIZACIJA PRAVNIH OSEB IN DRUGEGA PREMOŽENJA V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE
1. Splošne določbe
12. člen
(privatizacija)
(1) Privatizacija po tem zakonu je prodaja delnic pravnih oseb, katerih imetnica je Slovenska razvojna družba, oziroma drugega premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe, fizičnim osebam in pravnim osebam zasebnega prava.
(2) Slovenska razvojna družba premoženja iz prejšnjega odstavka ne sme odtujiti neodplačno, odplačno pa samo pod pogoji in na način, določen s tem zakonom.
13. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za privatizacijo delnic naslednjih pravnih oseb:
1. ki so svoj družbeni kapital pred uveljavitvijo ZLPP s pogodbo prenesle na Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: sklad);
2. katerih celotni družbeni kapital je na podlagi četrtega odstavka 50. člena ZLPP prešel v last in upravljanje sklada;
3. ki niso zagotovile revidiranja letnih računovodskih izkazov povezanih družb v tujini v skladu z določbo četrtega odstavka 31.a člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) in katerih celotni družbeni kapital je na podlagi 25.a člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95 – v nadaljnjem besedilu: ZPPOLS) prešel v last in upravljanje sklada;
4. katerih osnovni kapital je bil delno ali v celoti v obliki dolgoročne finančne naložbe dolžnika kot preostanek stečajne mase prenešen na sklad;
5. ki niso opravile postopka lastninskega preoblikovanja v roku iz 20. člena ZLPP in katerih lastnik je postal sklad na podlagi pogodbe o prenosu delnic nanj v skladu z določbo drugega odstavka 23. člena ZPPOLS;
6. katerih družbeni kapital je prešel v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe na podlagi tega zakona.
(2) Določbe tega zakona o privatizaciji delnic se smiselno uporabljajo tudi za privatizacijo poslovnih deležev pravnih oseb iz prejšnjega odstavka, poslovnih deležev in delnic drugih pravnih oseb, katerih imetnik je Slovenska razvojna družba, in privatizacijo drugega premoženja v lasti Slovenske razvojne družbe.
14. člen
(kupnina)
(1) Kupnina, pridobljena s privatizacijo po tem zakonu, pripada Slovenski razvojni družbi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se kupnina, pridobljena s privatizacijo delnic pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, uporabi v skladu s posebnim zakonom, ki ureja uporabo sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi ZLPP.
15. člen
(privatizacija po potrjenem programu)
(1) V primeru, da je pravna oseba iz 3. člena tega zakona že pridobila soglasje agencije iz drugega odstavka 19. člena ZLPP, je Slovenska razvojna družba dolžna opraviti privatizacijo na podlagi potrjenega privatizacijskega programa.
(2) Če je pravna oseba že izvedla postopek interne razdelitve in notranjega odkupa, Slovenska razvojna družba izvedbo posameznega postopka preveri in ga v primeru, da je bil izveden v skladu s programom in predpisi, potrdi.
2. Postopek privatizacije
16. člen
(sklep o privatizaciji)
(1) Privatizacijo po tem zakonu izvede Slovenska razvojna družba na podlagi sklepa o privatizaciji.
(2) Slovenska razvojna družba izda sklep iz prejšnjega odstavka po določbah zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/87), ki veljajo za izdajo odločbe. Sklep se vroči pravni osebi, ki se privatizira ter denacionalizacijskim upravičencem, ki so zavarovali svoj zahtevek v skladu z 48. členom tega zakona. Slovenska razvojna družba sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in vsaj enem dnevnem časopisu.
(3) Zoper sklep Slovenske razvojne družbe je dopustna pritožba v roku petnajst dni od vročitve oziroma zadnje objave na ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
17. člen
(vsebina sklepa o privatizaciji)
(1) Sklep o privatizaciji mora obsegati:
1. podatke, ki določno označujejo predmet prodaje;
2. prodajno ceno in plačilne pogoje;
3. način privatizacije;
4. druge podatke, pomembne za privatizacijo.
(2) Kadar so predmet prodaje delnice, mora sklep o privatizaciji obsegati najmanj naslednje podatke o predmetu prodaje:
1. firmo in sedež ter matično številko izdajatelja delnic;
2. opis dejavnosti in poslovanja izdajatelja delnic;
3. število in nominalno vrednost delnic;
4. določen opis pravic, ki iz delnic izhajajo.
18. člen
(vrednost delnic)
(1) Vrednost delnic se določi na podlagi ocene, ki jo opravi pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost). Za način privatizacije z interno razdelitvijo in z notranjim odkupom ter v primeru prodaje pooblaščenim investicijskim družbam se ocenjena vrednost določi po stanju in vrednosti na dan 1. 1. 1993, v vseh ostalih primerih pa po tekočem stanju in vrednostih.
(2) Pooblaščeni cenilec po tem zakonu je oseba, ki ima za opravljanje cenitev licenco agencije.
19. člen
(določitev prodajne cene delnic)
(1) Prodajne cene ob prvi prodaji ni mogoče določiti pod ocenjeno vrednostjo.
(2) Če je bila prva javna prodaja neuspešna se lahko pri naslednji prodaji cena zniža za največ 30%.
(3) Če tudi prodaja za ceno, znižano v obsegu iz prejšnjega odstavka, ni uspešna, se lahko prodaja opravi tudi za ceno, ki je nižja od cene iz prejšnjega odstavka.
(4) Pogodba, s katero so bile delnice prodane za ceno, ki je bila določena v nasprotju s prvim, drugim oziroma prejšnjim odstavkom, je nična.
20. člen
(določitev cene v primeru interne razdelitve oziroma notranjega odkupa)
(1) Ne glede na določbe 18. člena tega zakona se prodajna cena delnic, ki se prodajajo v okviru interne razdelitve oziroma notranjega odkupa po tem zakonu, določi v višini ocenjene vrednosti ali knjigovodske vrednosti iz otvoritvene bilance, pri čemer se uporabi za upravičence ugodnejša vrednost.
(2) Vrednost iz otvoritvene bilance se ugotovi po metodologiji, predpisani z uredbo o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja.
21. člen
(izročitev delnic)
Kadar je v tem zakonu določeno, da mora Slovenska razvojna družba v določenem roku izročiti delnice določeni osebi, mora Slovenska razvojna družba v tem roku izdati Klirinško depotni družbi nalog za preknjižbo delnic z računa nematerializiranih vrednostnih papirjev Slovenske razvojne družbe na račun te osebe – pridobiteljice delnic.
3. Načini privatizacije
Skupne določbe
22. člen
(načini privatizacije)
(1) Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z uporabo enega ali nekaterih od naslednjih načinov:
1. prenosa delnic na sklade;
2. prodaje delnic pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate;
3. interne razdelitve v primeru pravnih oseb iz 1., 2., 3., 4. oziroma 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona;
4. notranjega odkupa v primeru pravnih oseb iz 1., 2., 3., 4. oziroma 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona;
5. javne prodaje;
6. privatizacije s sočasnim ekonomsko finančnim prestrukturiranjem.
(2) O izbiri načinov privatizacije odloča Slovenska razvojna družba, če ni v posameznih primerih za posamezne načine določeno, da jih Slovenska razvojna družba mora opraviti.
(3) Delnice, ki jih Slovenska razvojna družba proda v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa za certifikate oziroma potrdila, so neprenosljive dve leti šteto od izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic.
Prenos delnic na sklade
23. člen
(prenos delnic na sklade)
(1) Slovenska razvojna družba mora prenesti 10% delež delnic pravnih oseb iz 2., 3. in 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, katerih imetnica je, na Slovenski odškodninski sklad (v nadaljnjem besedilu: Odškodninski sklad) in 10% delež teh delnic na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Kapitalski sklad).
(2) Slovenska razvojna družba mora delnice iz prejšnjega odstavka prenesti na naslednji način in v naslednjih rokih:
1. v primeru iz 1. točke drugega odstavka 10. člena tega zakona mora Slovenska razvojna družba z nalogom za izdajo delnic Klirinško depotni družbi naložiti, da se delnice v deležu iz prejšnjega odstavka vknjižijo v dobro Odškodninskega sklada oziroma Kapitalskega sklada;
2. v primeru iz 2. točke drugega odstavka 10. člena tega zakona mora Slovenska razvojna družba izročiti delnice Odškodninskemu skladu oziroma Kapitalskemu skladu, v roku petnajst dni šteto od izdaje delnic;
3. če je izdajatelj delnice izdal v nematerializirani obliki že pred uveljavitvijo tega zakona, mora Slovenska razvojna družba izročiti delnice Odškodninskemu skladu oziroma Kapitalskemu skladu, najkasneje v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.
Prodaja delnic in drugega premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
24. člen
(premoženje, ki je predmet prodaje)
(1) Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate naslednje premoženje v svoji lasti, kolikor to predstavlja dopustno obliko naložb pooblaščenih investicijskih družb v skladu z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97 in 10/98 – v nadaljnjem besedilu: ZISDU):
1. delnice, prenešene na sklad oziroma Slovensko razvojno družbo na podlagi tretje alinee prvega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 23. člena, šestega odstavka 25. člena in 29. člena ZLPP;
2. delnice pravnih oseb iz 2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, razen delnic, ki jih privatizira na načine iz 1., 3. oziroma 4. točke 22. člena tega zakona;
3. poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so bile v postopku lastninskega preoblikovanja prenešene na sklad in drugo premoženje, ki je bilo po do sedaj veljavnih predpisih namenjeno prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate;
4. nadomestno premoženje iz 25. člena tega zakona;
5. zadržane delnice v primeru iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona;
6. delnice oziroma denarna sredstva, ki jih pridobi na podlagi drugega odstavka 47. člena tega zakona;
7. terjatve in naložbe bank v sanaciji iz 26. člena tega zakona razen tistih, ki jih po posebnem sklepu vlade potrebuje za izvajanje programa prestrukturiranja podjetij.
(2) Ne glede na določbe tega zakona se premoženje 4., 5. in 6. točke tega člena pred prodajo pooblaščenim investicijskim družbam, prenese v višini 25% na Odškodninski sklad.
25. člen
(nadomestno premoženje)
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena tega zakona Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim družbam ne proda delnic podjetja, nad katerim je bil začet postopek stečaja. Če je bil nad podjetjem iz prejšnjega člena začet postopek prisilne poravnave, se privatizacija prekine do zaključka tega postopka.
(2) Kadar je bil nad podjetjem iz prejšnjega člena opravljen postopek stečaja oziroma likvidacije, proda Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate denarna sredstva oziroma drugo premoženje, ki ga je prejela na podlagi pravice iz delnic iz prejšnjega člena do sorazmernega dela ostanka premoženja v primeru stečaja oziroma likvidacije podjetja.
(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru, kadar Slovenska razvojna družba v skladu s četrtim odstavkom 40. člena tega zakona proda delnice iz prejšnjega člena za gotovino oziroma za drugo premoženje.
26. člen
(terjatve in naložbe bank v sanaciji)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preide na Slovensko razvojno družbo naslednje premoženje agencije za sanacijo bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Agencija za sanacijo):
1. terjatve, ki jih je agencija za sanacijo odkupila od bank v sanaciji z obveznicami (v nadaljnjem besedilu: sanacijske obveznice) izdanimi na podlagi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 57/92), oziroma zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95);
2. lastniški deleži v pravnih osebah, ki jih je agencija za sanacijo odkupila od bank v sanaciji s sanacijskimi obveznicami, oziroma pridobila s stvarnim vložkom terjatev iz prejšnje točke.
(2) V primeru privatizacije pravne osebe, do katere ima Slovenska razvojna družba terjatve, ki jih je pridobila na podlagi 1. točke prejšnjega odstavka, lahko Slovenska razvojna družba pred privatizacijo izvede povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, katerih predmet so navedene terjatve. V takšnem primeru proda Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate delnice, ki jih pridobi z vplačilom takšnega stvarnega vložka.
27. člen
(prodajna cena)
Ne glede na določbe 18. in 19. člena tega zakona se prodajna cena v primeru prodaje premoženja iz 24., 25., 26. in 52. člena tega zakona pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate določi na način iz 3. člena zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 59/96 – v nadaljevanju: ZZSPID).
28. člen
(način in roki prodaje)
(1) Slovenska razvojna družba proda delnice pooblaščenim investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja ponudb.
(2) Podrobnejše predpise o načinu prodaje iz prejšnjega odstavka, določi vlada.
Interna razdelitev delnic
29. člen
(upravičenci do interne razdelitve)
(1) Slovenska razvojna družba mora zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem pravne osebe iz 1., 2., 3., 4., 5. oziroma 6. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona z javno ponudbo ponuditi v odkup 20% tistih delnic te pravne osebe, katerih imetnica je Slovenska razvojna družba.
(2) Pravico do nakupa delnic iz prejšnjega odstavka imajo tudi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci pravnih oseb, ki jih je ustanovila pravna oseba, katere delnice so predmet prodaje po prejšnjem odstavku, in so še v celoti ali delno v lasti te pravne osebe.
30. člen
(ponudba za odkup)
(1) Ponudbo za odkup v okviru interne razdelitve mora Slovenska razvojna družba objaviti v roku 30 dni šteto od dneva, ko je postal sklep o privatizaciji dokončen in ko je pristojni organ izdal soglasje k izdaji potrdil o premalo izplačanih plačah v skladu s 25.a členom ZLPP.
(2) Ponudba za odkup iz prejšnjega odstavka mora obsegati:
1. ceno delnic in način vplačila;
2. navedbo vpisnih mest in pogojev za vpis delnic;
3. začetek in zaključek vpisovanja in vplačila delnic (v nadaljnjem besedilu: rok za vpis in vplačilo delnic);
4. opozorilo, da upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic ne bodo vpisali in vplačali, izgubijo pravico do sodelovanja pri interni razdelitvi.
(3) Datum začetka vpisovanja delnic mora biti določen najmanj osem dni in največ petnajst dni po dnevu objave.
(4) Vpisovanje in vplačilo delnic traja 60 dni.
(5) Upravičenci, ki v roku za vpis in vplačilo delnic iz prejšnjega odstavka delnic ne vpišejo in vplačajo, izgubijo pravico do sodelovanja pri interni razdelitvi.
31. člen
(ožji družinski člani zaposlenih)
(1) Če upravičenci iz 29. člena tega zakona v roku za vpis in vplačilo ne vpišejo in vplačajo vseh delnic, ki so predmet prodaje v okviru interne razdelitve, imajo pravico do nakupa teh delnic ožji družinski člani zaposlenih iz prvega odstavka 29. člena tega zakona.
(2) S ponudbo za odkup iz prejšnjega člena mora Slovenska razvojna družba ponuditi upravičencem iz prejšnjega odstavka delnice v odkup pod odložnim pogojem, da upravičenci iz 29. člena tega zakona ne bodo vplačali in vpisali vseh delnic, ki so predmet prodaje v okviru interne razdelitve, v roku za vpis in vplačilo teh delnic.
(3) Za ožje družinske člane po tem zakonu štejejo zakonec zaposlenega ali oseba, s katero živi upravičenec v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, njegovi otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
32. člen
(vplačilo delnic)
(1) Vplačilo delnic v okviru interne razdelitve se opravi z izročitvijo lastniških certifikatov oziroma potrdil.
(2) Pri vplačilu delnic v okviru interne razdelitve morajo upravičenci iz 29. člena tega zakona najprej v celoti uporabiti potrdila in nato lastniške certifikate.
(3) Pri izračunavanju in izdaji potrdil iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe uredbe o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač (Uradni list RS, št. 59/93).
(4) Slovenska razvojna družba izroči delnice upravičencem, ki so delnice vpisali in vplačali v roku za vpis in vplačilo delnic, v roku petnajstih dni šteto od dneva plačila kupnine po pogodbi o prodaji delnic med Slovensko razvojno družbo in pravno osebo.
Notranji odkup delnic
33. člen
(notranji odkup delnic)
(1) Slovenska razvojna družba lahko ponudi upravičencem iz prvega oziroma drugega odstavka 29. člena tega zakona, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, v odkup delnice pravne osebe, katerih imetnica je Slovenska razvojna družba, vendar največ 40% vseh delnic te pravne osebe, katerih imetnica je Slovenska razvojna družba.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ponudi Slovenska razvojna družba delnice pravne osebe, ki je podjetje iz 57. člena ZZad, v odkup upravičencem iz prvega odstavka 60. člena ZZad.
34. člen
(uporaba določb o interni razdelitve)
(1) Za notranji odkup se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o interni razdelitvi, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače določeno.
(2) Upravičenci do notranjega odkupa imajo pravico do 50% popusta na prodajno ceno delnic.
(3) Delnice se v okviru notranjega odkupa plačajo z denarnimi vplačili. Prodajna cena delnic se revalorizira z rastjo drobnoprodajnih cen do dneva podpisa pogodbe.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vplačilo delnic v okviru notranjega odkupa lahko opravi z izročitvijo lastniških certifikatov oziroma potrdil, ki jih upravičenec iz prvega odstavka tega člena ni mogel v celoti uporabiti v okviru interne razdelitve.
Javna prodaja delnic
35. člen
(način prodaje)
(1) Javna prodaja delnic se lahko opravi na enega od naslednjih načinov:
1. na podlagi javne ponudbe delnic;
2. z javnim zbiranjem ponudb;
3. na podlagi javne dražbe.
(2) Javna ponudba delnic je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu delnic pod vnaprej objavljenimi pogoji.
(3) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic.
(4) Javna dražba delnic je javna prodaja delnic, pri kateri je pogodba o nakupu delnic sklenjena s tistim, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno delnic.
(5) Podrobnejše predpise o načinih javne prodaje delnic določi vlada.
36. člen
(izbira najboljšega ponudnika)
Pri prodaji delnic na podlagi javnega zbiranja ponudb, Slovenska razvojna družba upošteva predvsem naslednje kriterije:
1. predloženi poslovni načrt;
2. poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika;
3. zagotovila ponudnika za ohranitev delovnih mest;
4. zagotovila ponudnika za investicije v družbo;
5. ponujeno ceno in plačilne pogoje.
37. člen
(plačilo delnic)
(1) Plačilo delnic, ki so predmet javne prodaje, se lahko opravi z denarnim vplačilom ali izročitvijo drugega premoženja oziroma prenosom pravic.
(2) Kadar se delnice, ki so predmet javne prodaje plačajo z izročitvijo drugega premoženja oziroma prenosom pravic, mora vrednost tega premoženja oziroma pravic oceniti pooblaščeni cenilec oziroma izvedenec ustrezne stroke.
Posebne določbe o načinih privatizacije s sočasnim ekonomsko finančnim prestrukturiranjem
38. člen
(pojem)
(1) Kadar je zaradi ekonomsko finančnega položaja podjetja, ki se privatizira po tem zakonu, potrebno opraviti ekonomsko finančno prestrukturiranje podjetja, se takšno prestrukturiranje opravi sočasno s privatizacijo podjetja.
(2) O tem, da se ekonomsko finančno prestrukturiranje podjetja opravi sočasno s privatizacijo, odloči Slovenska razvojna družba.
(3) Ekonomsko finančno prestrukturiranje se opravi v obsegu, določenem s tem zakonom.
39. člen
(povečanje osnovnega kapitala s terjatvami delavcev)
(1) V primeru iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona se lahko kot način privatizacije opravi povečanje osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, katerih predmet so terjatve do podjetja.
(2) Zaradi izvedbe povečanja kapitala s terjatvami delavcev iz naslova neizplačanih plač in drugih prejemkov iz dela, za katere niso bila izdana potrdila, lahko podjetje z delavci sklene poravnavo, katere predmet so vse terjatve iz naslova neizplačanih plač in drugih prejemkov iz dela in s katero ugotovi skupno višino teh terjatev.
(3) Kadar so predmet povečanja osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki terjatve delavcev iz naslova neizplačanih plač in drugih prejemkov iz dela, za katere niso bila izdana potrdila, se osnovni kapital poveča tudi z vsemi terjatvami na plačilo davkov in prispevkov v zvezi s temi terjatvami delavcev in se delnice, ki se štejejo za vplačane s temi terjatvami izročijo Kapitalskemu skladu.
(4) Delnice, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega kapitala na podlagi prvega odstavka tega člena, se vplačajo s terjatvami v višini, ki je enaka ali večja od nominalne vrednosti delnice.
(5) Za povečanje osnovnega kapitala na podlagi prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo naslednje določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe:
– o reviziji stvarnega vložka;
– o obveznem denarnem vplačilu novega vložka v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo.
40. člen
(prodaja strateškemu kupcu)
(1) Kadar je v primeru iz prvega odstavka 38. člena tega zakona zaradi ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti prodajo strateškemu kupcu, se ne glede na določbe 29. do 37. člena tega zakona privatizacija opravi v skladu z določbami tega člena.
(2) Za strateškega kupca se šteje oseba, ki je pripravljena odkupiti celoten ali večinski delež delnic z namenom aktivnega upravljanja podjetja, ki se privatizira.
(3) Kadar je v primeru iz prvega odstavka tega člena zaradi ekonomsko finančnega prestrukturiranja potrebno opraviti tudi povečanje osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom, je način privatizacije s prodajo delnic pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate obvezen samo, če pooblaščene investicijske družbe sočasno z nakupom delnic za certifikate, vpišejo in vplačajo delnice, ki se izdajajo zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki.
(4) Če nobena pooblaščena investicijska družba na pogoje iz prejšnjega odstavka ne pristane, proda Slovenska razvojna družba delnice drugemu strateškemu kupcu, ki na takšen pogoj pristane.
41. člen
(kriteriji za prodajo strateškemu kupcu)
Pri odločitvi o prodaji delnic strateškemu kupcu upošteva Slovenska razvojna družba predvsem naslednje kriterije:
– natančneje razčlenjen poslovni načrt družbe, ki ga predloži ponudnik s podrobnim prikazom podatkov o predlogu razvojne strategije družbe vključno s posledicami za zaposlovanje, okolje, razvoj tehnologij in uveljavitev na domačem in tujih trgih;
– zagotovilo ponudnika za možnost uresničitve poslovnega načrta;
– poslovno in finančno bonitetno poročilo o ponudniku;
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
4. Stroški privatizacije
42. člen
(1) Stroški zaključka lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, ki se izvede v skladu z 29. do 37. členom tega zakona, se štejejo kot stroški pravne osebe, ki se lastnini oziroma privatizira.
(2) Če pravna oseba iz prejšnjega odstavka stroškov privatizacije ne more pokriti, jih pokrije Slovenska razvojna družba v breme lastnih sredstev.
5. Posebne določbe v primerih ugotovljenega oškodovanja premoženja podjetja oziroma oškodovanja družbenega kapitala
43. člen
(uporaba določb)
(1) Zahtevki iz naslova oškodovanja sredstev podjetja oziroma oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma revizijsko odločbo, izdano na podlagi 48.b oziroma 48.c člena ZLPP, se pri izvedbi privatizacije upoštevajo na način, določen v tem razdelku.
(2) Če revidirana pravna oseba oziroma drugi upravičenec iz petega odstavka 48.b člena ZLPP s tožbo izpodbijajo odločbo revizijskega organa, se izvede privatizacijski postopek po določbah tega zakona, vendar pa Slovenska razvojna družba in podjetje ne smeta razpolagati z zahtevki iz naslova oškodovanja, dokler ni s pravnomočno sodno odločbo odločeno o tožbenem zahtevku revidirane pravne osebe oziroma drugega upravičenca.
44. člen
(vrste zahtevkov)
(1) Zahtevek iz naslova oškodovanja premoženja podjetja je:
– zahtevek podjetja na vrnitev odtujenega premoženja oziroma izplačilo ustreznega denarnega nadomestila, če je do odtujitve prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48.a člena ZLPP in
– zahtevek podjetja na povrnitev škode, če je do povzročitve škode prišlo zaradi dejanja iz 48. oziroma 48.a člena ZLPP.
(2) Zahtevek iz naslova oškodovanja družbenega kapitala je zahtevek Slovenske razvojne družbe nasproti imetnikom delnic oziroma poslovnih deležev, ki so te delnice oziroma poslovne deleže pridobili z dejanjem iz 48. oziroma 48.a člena ZLPP, na izročitev teh delnic oziroma poslovnih deležev oziroma na plačilo ustreznega denarnega nadomestila.
45. člen
(uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja)
(1) Tožbo zaradi uveljavitve zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja podjetja vloži Slovenska razvojna družba v imenu in za račun podjetja, razen če tožbo vloži družbeni pravobranilec.
(2) Slovenska razvojna družba lahko pravico vložiti tožbo iz tretjega odstavka tega člena prenese na podjetje. V takšnem primeru lahko podjetje s tožbenim zahtevkom, katerega vrednost presega 2,000.000 tolarjev, razpolaga samo v soglasju s Slovensko razvojno družbo.
(3) O uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja podjetja in razpolaganju s temi zahtevki odloča Slovenska razvojna družba.
46. člen
(upoštevanje zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja)
(1) Vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja podjetja se upošteva pri izdelavi otvoritvene bilance oziroma cenitve, ki je podlaga za določitev prodajne cene delnic, v višini, ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma z revizijsko odločbo, izdano na podlagi 48.b oziroma 48.c člena ZLPP.
(2) Če je vrednost zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja podjetja enaka ali večja od 30% vrednosti kapitala podjetja, Slovenska razvojna družba pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, katerih knjigovodska vrednost je enaka vrednosti zahtevka in opravi privatizacijo preostalih delnic v skladu z določbami tega zakona.
(3) Če Slovenska razvojna družba v imenu podjetja pridobi pravnomočno sodbo, oziroma z zavezanci doseže poravnavo, na podlagi katere ima podjetje pravico zahtevati vrnitev premoženja oziroma plačilo ustreznega denarnega nadomestila ali odškodnine, prenese 25% zadržanih delnic iz prejšnjega odstavka na Odškodninski sklad, ostalo pa proda pooblaščenim investicijskim družbam.
(4) Če je tožbeni zahtevek, ki ga Slovenska razvojna družba uveljavlja v imenu podjetja, pravnomočno zavrnjen, ali če skupščina delničarjev podjetja s tričetrtinsko večino ob soglasju Slovenske razvojne družbe sklene, da se odpove uveljavljanju zahtevka, se zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena umaknejo. Za umik zadržanih delnic se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, razen določb o plačilu povračila, ki ga je potrebno delničarjem zagotoviti v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala in s tem povezanih določb o varstvu upnikov. Sklep o umiku zadržanih delnic sprejme uprava v soglasju s Slovensko razvojno družbo.
47. člen
(uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega kapitala)
(1) O uveljavljanju zahtevkov iz naslova oškodovanja družbenega kapitala in razpolaganju s temi zahtevki odloča Slovenska razvojna družba, razen kolikor zahtevek uveljavlja družbeni pravobranilec s tožbo pri pristojnem sodišču.
(2) Če Slovenska razvojna družba v primeru zahtevka iz naslova oškodovanja družbenega kapitala na podlagi pravnomočne sodbe oziroma poravnave pridobi delnice oziroma poslovne deleže oziroma doseže plačilo ustreznega denarnega nadomestila, prenese 25% tako pridobljenih delnic, poslovnih deležev oziroma denarnih sredstev na Odškodninski sklad, ostalo pa proda pooblaščenim investicijskim družbam.
6. Posebne določbe v primerih predlogov denacionalizacijskih upravičencev za izdajo začasnih odredb
48. člen
(uporaba določb)
Pravice upravičencev po predpisih o denacionalizaciji, ki so vložili predlog za izdajo začasne odredbe v roku iz 11. člena ZLPP, pa predlog za izdajo začasne odredbe oziroma zahtevek za denacionalizacijo ob začetku privatizacije ni bil pravnomočno zavrnjen oziroma zavržen, se pri izvedbi privatizacije upoštevajo na način, določen v tem zakonu.
49. člen
(zahtevek na vrnitev stvari)
(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz prejšnjega člena nanaša na vrnitev stvari, se vrednost stvari upošteva pri izdelavi otvoritvene bilance oziroma cenitve, ki je podlaga za določitev prodajne cene delnic.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Slovenska razvojna družba pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, katerih knjigovodska vrednost je enaka vrednosti sredstev iz prejšnjega odstavka in opravi privatizacijo preostalih delnic.
(3) Če je zahtevku na vrnitev stvari iz prvega odstavka tega člena z odločbo o denacionalizaciji pravnomočno ugodeno in podjetje upravičencu vrne sredstva, se zadržane delnice iz prejšnjega odstavka umaknejo. Za umik zadržanih delnic se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic, razen določb o plačilu povračila, ki ga je potrebno delničarjem zagotoviti v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala in s tem povezanih določb o varstvu upnikov. Sklep o umiku zadržanih delnic sprejme uprava v soglasju s Slovensko razvojno družbo.
(4) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi stvari in je Odškodninski sklad na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu obveznice, izroči Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz drugega odstavka tega člena Odškodninskemu skladu v roku petnajst dni šteto od dneva, ko ga Odškodninski sklad obvesti o pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o pravnomočnosti.
50. člen
(zahtevek na vrnitev lastninskega deleža v podjetju)
(1) Če se predlog za izdajo začasne odredbe iz 48. člena tega zakona nanaša na vrnitev lastninskega deleža v podjetju, Slovenska razvojna družba pred privatizacijo zadrži delež delnic podjetja, ki je enak deležu višine zahtevka glede na višino kapitala podjetja po otvoritveni bilanci.
(2) Če je zahtevku na vrnitev lastninskega deleža v podjetju pravnomočno ugodeno izroči Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz prejšnjega odstavka upravičencu do denacionalizacije v roku petnajstih dni šteto od dneva, ko ga upravičenec obvesti o pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu mora upravičenec priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o pravnomočnosti.
(3) Če se v postopku denacionalizacije upravičenec odpove vrnitvi lastninskega deleža in je Odškodninski sklad na podlagi pravnomočne odločbe o denacionalizaciji izdal upravičencu obveznice, izroči Slovenska razvojna družba zadržane delnice iz prvega odstavka tega člena Odškodninskemu skladu v roku petnajstih dni šteto od dneva, ko ga Odškodninski sklad obvesti o pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. Obvestilu mora Odškodninski sklad priložiti odločbo o denacionalizaciji s potrdilom pristojnega organa o pravnomočnosti.
51. člen
(zavrnjene zahteve za denacionalizacijo)
(1) Sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega preoblikovanja zavarovane v korist upravičencev do denacionalizacije v smislu II. poglavja ZLPP, (zavarovane delnice in sredstva), pa je bila njihova izročitev denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, postanejo last Slovenske razvojne družbe.
(2) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, priznana pa jim je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba v ustreznem deležu na Odškodninski sklad.
(3) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, ker denacionalizacija sploh ni možna, ponudi Slovenska razvojna družba delničarjem oziroma družbenikom podjetja v razmerju njihovih lastniških deležev v odkup za denarna vplačila.
(4) Prodajna cena delnic iz prejšnjega odstavka ter roki prodaje se določijo v skladu z 18., 19., 20. in 27. členom tega zakona.
(5) Delničarji oziroma družbeniki podjetja, za katere veljajo enaka cena in pogoji za odkup delnic, se lahko med seboj sporazumejo o drugačnih deležih pri odkupu ponujenih delnic kot bi sledili iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko pooblaščene investicijske družbe odkupijo pripadajoči delež delnic ali lastniški delež z lastniškimi certifikati.
(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, Slovenska razvojna družba prenese pripadajoči delež delnic na Odškodninski sklad in Kapitalski sklad brezplačno.
(8) Če gre za delnice ali delež podjetja iz 57. člena ZZad, prenese Slovenska razvojna družba, ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena, ustrezen del na delničarje ali družbenike, ki so zadružni upravičenci v skladu s pravnomočno odločbo iz 62. člena ZZad.
(9) Zavarovana sredstva podjetja, ki so bila izločena iz otvoritvene bilance podjetja po ZLPP in glede katerih je bila zahteva upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za vrnitev v naravi pravnomočno zavrnjena, Slovenska razvojna družba ponudi v odkup podjetju z opcijo 60 dni.
(10) Če je bil upravičencu po predpisih o denacionalizaciji s pravnomočno odločbo zavrnjen zahtevek za izročitev zavarovanih sredstev podjetja, priznana pa mu je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba ustrezen del kupnine za ta sredstva oziroma delnice po 49. členu tega zakona na Odškodninski sklad.
(11) Zavarovane delnice in sredstva, ki jih Slovenska razvojna družba ne proda na način iz tretjega oziroma devetega odstavka tega člena, proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
(12) Kupnino za delnice in deleže podjetij iz tretjega odstavka tega člena ter za sredstva iz devetega odstavka tega člena, ki jo Slovenska razvojna družba pridobi v denarju, razporedi po odbitku stroškov prodaje za naslednje namene:
– 20% za Odškodninski sklad;
– 20% za Kapitalski sklad;
– 20% za prenos pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate;
– 40% za uporabo v skladu s 14. členom tega zakona.
(13) Slovenska razvojna družba prenese deleže kupnine na uporabnike iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, če ni za posamezne primere določeno drugače. Prenos deleža kupnine pooblaščenim investicijskim družbam se izvede pri prvi prodaji premoženja za certifikate.
IV. DOLOČITEV VRSTE IN OBSEGA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA, NAMENJENEGA PRODAJI POOBLAŠČENIM INVESTICIJSKIM DRUŽBAM ZA CERTIFIKATE
52. člen
(dodatno premoženje)
(1) Če vrednost premoženja iz 24. člena tega zakona, ugotovljena na način iz 3. člena ZZSPID, ne zadošča za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije iz ZZSPID vključno z izpolnitvijo obveznosti za certifikate iz 69. člena tega zakona, vlada v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona z odlokom določi seznam dodatnega premoženja, ki se proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
(2) Vlada lahko na podlagi prejšnjega odstavka prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate nameni naslednje premoženje:
1. delnice oziroma poslovne deleže, katerih imetnica je Republika Slovenija;
2. druge vrednostne papirje, katerih imetnica je Republika Slovenija;
3. druge oblike premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je v skladu z ZISDU dopustna oblika naložb pooblaščenih investicijskih družb;
4. delnice oziroma poslovne deleže, druge vrednostne papirje oziroma druge oblike premoženja v lasti pravnih oseb, katerih edina lastnica je Republika Slovenija, če se s tem strinja pristojni organ take pravne osebe in če gre za premoženje, ki je dopustna oblika naložbe pooblaščenih investicijskih družb.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vlada prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate ne sme nameniti premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je potrebno za enega od naslednjih namenov:
1. izvrševanje funkcij in nalog državnih organov;
2. upravljanje s prihodki in odhodki proračuna;
3. infrastrukturo za zagotavljanje javnih služb;
4. opravljanje dejavnosti skladov, ustanovljenih s posebnimi zakoni.
53. člen
(izvedbena komisija)
(1) Vlada v petnajstih dneh od uveljavitve tega zakona imenuje medresorsko izvedbeno komisijo za prodajo premoženja pooblaščenim investicijskim družbam (v nadaljnjem besedilu: izvedbena komisija).
(2) Vlada določi sestavo izvedbene komisije tako, da so v njej zastopana ministrstva, ki imajo v svoji pristojnosti privatizacijo državnega premoženja ter Slovenska razvojna družba.
(3) Izvedbena komisija skrbi za usklajeno izvedbo vseh nalog pri določanju in prodaji premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate in pri tem zlasti:
1. predlaga vladi premoženje, ki se nameni prodaji v skladu s 24., 25. in 52. členom tega zakona;
2. daje mnenje o prodajni ceni tega premoženja;
3. predlaga vladi odločitve o zadevah iz 28. člena tega zakona.
54. člen
(prenos premoženja pred določitvijo seznama)
(1) Vlada lahko prenese na Slovensko razvojno družbo del državnega premoženja, ki ustreza kriterijem iz drugega odstavka 52. člena tega zakona in ga nameni prodaji za lastniške certifikate pooblaščenim investicijskim družbam tudi pred določitvijo seznama iz prvega odstavka 52. člena tega zakona.
(2) Slovenska razvojna družba mora to premoženje prodati pooblaščenim investicijskim družbam na način določen v 56. členu tega zakona.
55. člen
(vsebina odloka o določitvi seznama)
V odloku, s katerim določi seznam iz prvega odstavka 52. člena tega zakona, vlada:
1. ugotovi skupno višino neporabljenih certifikatov pooblaščenih investicijskih družb iz drugega odstavka 1. člena ZZSPID;
2. ugotovi vrednost premoženja iz 24., 25. in 26. člena tega zakona, ki je še na razpolago za prodajo pooblaščenim investicijskim družbam;
3. ugotovi vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi ZLPP namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam;
4. ugotovi skupno višino certifikatov pooblaščenih investicijskih družb iz 1. točke tega člena, ki nima kritja v vrednosti premoženja iz 2. točke, zmanjšano za vrednost premoženja iz prejšnje točke;
5. določi seznam z navedbo vrste in obsega ter vrednosti premoženja, ugotovljeno na način iz 3. člena ZZSPID, ki se dodatno nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.
56. člen
(način prodaje)
(1) Prodajo premoženja iz 5. točke prejšnjega člena pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate opravi Slovenska razvojna družba v imenu in za račun Republike Slovenije.
(2) Za prodajo premoženja iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja določba 28. člena tega zakona.
57. člen
(rok za zagotovitev premoženja)
Če v roku devet mesecev od uveljavitve tega zakona pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno v prodajo premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe pravico iz 5. člena ZZSPID.
V. PREDAJA DOKUMENTACIJE SLOVENSKI RAZVOJNI DRUŽBI
58. člen
(predaja dokumentacije agencije)
(1) Agencija mora v zvezi s podjetji, ki zaključijo lastninjenje na podlagi določb tega zakona, Slovenski razvojni družbi predati celotno dokumentacijo v zvezi z lastninskim preoblikovanjem teh podjetij s časovnim popisom vseh dokumentov, v naslednjih rokih:
1. v zvezi s podjetji iz drugega odstavka 3. člena tega zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona;
2. v zvezi s podjetji iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona najkasneje v sedmih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) O predaji dokumentacije za vsako posamezno podjetje iz prejšnjega odstavka izdelata osebi, ki ju za predajo oziroma prevzem v zvezi s tem podjetjem pooblastita direktor agencije oziroma predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik o predaji, katerega sestavni del je časovni popis vseh dokumentov iz prejšnjega odstavka.
(3) Ob predaji dokumentacije iz prvega odstavka tega člena mora agencija izročiti Slovenski razvojni družbi tudi izjavo iz 3. točke drugega odstavka 8. člena tega zakona.
59. člen
(predaja dokumentacije Agencije za sanacijo)
(1) Agencija za sanacijo mora v zvezi s terjatvami in naložbami iz 26. člena tega zakona, Slovenski razvojni družbi predati celotno dokumentacijo s popisom vseh dokumentov v zvezi s posamezno terjatvijo oziroma naložbo, v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona.
(2) O predaji dokumentacije iz prejšnjega odstavka izdelata osebi, ki ju za predajo oziroma prevzem pooblastita direktor Agencije za sanacijo oziroma predsednik uprave Slovenske razvojne družbe, zapisnik o predaji, katerega sestavni del je popis vseh dokumentov iz prejšnjega odstavka.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
(kaznivo dejanje)
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist velike vrednosti, ne ravna v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) V primeru, da posameznik ravna v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona, se za predhodna kazniva dejanja v zvezi s tem premoženjem, ki se na ta način odkrijejo, ne kaznuje.
61. člen
(prekršek)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki razpolaga in upravlja s premoženjem iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, pa v predpisanem roku ne sporoči Slovenski razvojni družbi potrebnih podatkov za prenos tega premoženja v njeno last in upravljanje.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena posameznik, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev.
(4) Premoženjska korist pridobljena s prekrškom iz prvega odstavka tega člena se storilcu prekrška odvzame.
VII. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE
62. člen
(poročanje Slovenske razvojne družbe)
Slovenska razvojna družba je dolžna vsake tri mesece poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o izvajanju nalog, ki jih ima na podlagi tega zakona.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(prenehanje veljavnosti ZLPP z izjemo posameznih določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe drugega odstavka 13. člena in 25. člena ZLPP uporabljajo še naprej glede podjetij, ki so pridobila soglasje agencije iz četrtega odstavka 20. člena ZLPP pred uveljavitvijo tega zakona, razen če je bilo to soglasje razveljavljeno oziroma odpravljeno in podjetij, ki pridobijo ustrezno soglasje agencije pred iztekom rokov iz drugega oziroma tretjega odstavka 3. člena tega zakona.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se določbe 48. in 48.a člena ZLPP uporabljajo še naprej za uveljavljanje zahtevkov iz naslova oškodovanja premoženja in družbenega kapitala.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 48. in 48.a člen, prvi, drugi in tretji odstavek 48.b člena, 48.c člena, prvi odstavek 49. člena in 49.a člena ter drugi in tretji odstavek 50. člena ZLPP smiselno uporabljajo še naprej za postopke revizij, ki jih opravlja agencija za revidiranje na podlagi zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95) ter za postopke in stroške družbenega pravobranilca.
(5) Zaradi ugotavljanja oškodovanja družbenega premoženja iz prvega odstavka 6. člena tega zakona lahko agencija za revidiranje uvede ali obnovi revizijski postopek pri pravnih osebah, ki so že izvedle lastninsko preoblikovanje, če to zahtevajo delničarji ali družbeniki, katerih skupni delež dosega najmanj desetino kapitala družbe.
64. člen
(prenehanje veljavnosti določbe ZGJS)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretja alinea 78. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 59/93).
65. člen
(prenehanje veljavnosti ZPPOLS z izjemo posameznih določb)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe o družbi pooblaščenki opredeljeni v 17. členu, 25. člen, prvi in tretji odstavek 25.e člena, zadnja alinea drugega odstavka 25.j člena in 25.m člen, uporabljajo še naprej glede podjetij iz drugega odstavka 3. člena tega zakona in za postopke, ki jih vodi družbeni pravobranilec.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se prvi in tretji odstavek 25.e člena, prvi odstavek 25.h člena ter 25.i člena zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/94 in 57/95) uporabljajo še naprej za postopke revizij, ki jih opravlja Agencija Republike Slovenije za revidiranje na podlagi zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 in 58/95).
66. člen
(dokončanje postopkov revidiranja)
Postopki revidiranja lastninskega preoblikovanja in postopki preverjanja finančno materialnega poslovanja, ki jih na dan uveljavitve tega zakona vodi Agencija za revidiranje, se dokončajo po sedaj veljavnih predpisih.
67. člen
(izjema od prepovedi privatizacije)
Za premoženje, ki se v skladu s tem zakonom nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, se ne uporabljajo določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).
68. člen
(premoženje Agencije za sanacijo)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo terjatve Republike Slovenije do agencije za sanacijo iz prvega odstavka 7. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 8. člen zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/95).
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona postane Republika Slovenija lastnica delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor d.d., Maribor.
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona postane Sklad Republike Slovenije za sukcesijo lastnik delnic Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Kreditne banke Maribor d.d., Ljubljana.
69. člen
(povečanje kapitala pooblaščenih investicijskih družb)
(1) Državljani, ki so želeli prenesti sredstva iz svojih evidenčnih računov na ustrezne račune pooblaščenih investicijskih družb in so do 30. 6. 1997 predali pravilno izpolnjene lastninske nakaznice tem družbam, pa jih družbe niso sprejele, ker so prenešena sredstva presegla osnovni kapital družb, določen s sklepom agencije za trg vrednostnih papirjev, lahko to store do višine opredeljene v zavrnjeni lastninski nakaznici, pod pogoji in na način opredeljen v tem členu.
(2) Pooblaščene družbe za upravljanje, ki želijo zbirati certifikate iz prejšnjega odstavka, morajo v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona vložiti na agencijo za trg vrednostnih papirjev zahtevo za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala pooblaščene investicijske družbe.
(3) Zahteve za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala iz prejšnjega odstavka, vložene po preteku šestdesetdnevnega roka, Agencija za trg vrednostnih papirjev, zavrže.
(4) Pooblaščena družba za upravljanje, ki pridobi dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala iz drugega odstavka tega člena, mora pričeti s postopkom vpisa in vplačila delnic pooblaščene investicijske družbe v roku petnajstih dni, od vročitve odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev. V nasprotnem primeru dovoljenje preneha veljati.
(5) Ne glede na določbe ZISDU, mora biti rok za vpis in vplačilo delnic pooblaščene investicijske družbe zaključen stodvajseti dan po uveljavitvi tega zakona.
(6) Vlada v roku petnajstih dni po uveljavitvi tega zakona predpiše postopek za ugotavljanje upravičenosti državljanov do vpisa, po prvem odstavku tega člena.
70. člen
(likvidacija podjetij z družbenim kapitalom)
(1) Za podjetja, za katera ne obstajajo pogoji za uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, se uvede postopek likvidacije.
(2) Postopek začne agencija z odločbo, s katero ugotovi, da obstajajo za likvidacijo razlogi iz prejšnjega odstavka. Odločbo objavi agencija v Uradnem listu RS ter jo vroči pravni osebi, za katero predlaga likvidacijo.
(3) Zoper odločbo agencije iz prejšnjega odstavka je možna pritožba v roku 15 dni od vročitve oziroma objave na ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
(4) Dokončna odločba iz drugega odstavka tega člena nadomesti sklep skupščine o likvidaciji iz druge alinee prvega odstavka 371. člena zakona o gospodarskih družbah. Vse pravice in dolžnosti organov družbe v zvezi z likvidacijo preidejo z dnem dokončnosti odločbe iz drugega odstavka tega člena na agencijo.
71. člen
(zapiranje računov lastniških certifikatov)
(1) Imetniki certifikatov lahko uporabijo certifikat najkasneje do izteka šestmesečnega roka od uveljavitve tega zakona. Po izteku tega roka se evidenčni računi certifikatov zaprejo tako, da imetniki s certifikati ne morejo več razpolagati.
(2) Imetniki lahko certifikate uporabijo v okviru interne razdelitve oziroma notranjega odkupa za pridobitev delnic ali deležev v podjetjih, v katerih bosta interna razdelitev oziroma notranji odkup izvedena po roku iz prejšnjega odstavka tega člena, če v roku iz prejšnjega odstavka pri takšnem podjetju z lastninsko nakaznico uporabijo certifikat.
(3) Imetniki lahko certifikate uporabijo v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (Uradni list RS, št. 24/96), če v roku iz prvega odstavka tega člena, pri Skladu za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka z lastninsko nakaznico uporabijo certifikat.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko v primeru, če je imetnik certifikata umrl pred iztekom roka iz prvega odstavka tega člena in do tega datuma še ni bil izdan pravnomočen sklep o dedovanju, dediči oziroma skrbnik zapuščine v imenu dedičev uporabijo certifikat v roku, ki se izteče devetdeseti dan po izteku roka iz prvega odstavka tega člena.
(5) Vlada v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona predpiše podrobnejša navodila glede zapiranja evidenčnih računov iz prvega odstavka tega člena in uporabo certifikatov iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
72. člen
(roki za izdajo predpisov vlade)
(1) Vlada izda predpise iz drugega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena tega zakona v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporablja uredba o načinu prodaje delnic v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 6/94).
73. člen
(prednostno obravnavanje zahtevkov iz naslova oškodovanja)
Vsi sodni postopki v zvezi z oškodovanjem premoženja podjetja oziroma oškodovanjem družbenega kapitala se obravnavajo kot prednostne zadeve.
74. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/97-27/2
Ljubljana, dne 2. aprila 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti