Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1060. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, stran 1659.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
1. člen
S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo soglasja k cenam proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, v primeru ko je storitev določena kot gospodarska javna služba.
Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev soglasja k cenam proizvodov in storitev iz prejšnjega odstavka.
2. člen
Soglasje iz 1. člena te uredbe da Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavezanci), ki opravljajo storitve dejavnosti, navedene v 1. členu te uredbe, vložijo zahtevek za izdajo soglasja k cenam naštetih storitev (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek s svojim mnenjem posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine, na območju katere se opravlja dejavnost in pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k cenam.
4. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovnega registra,
– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitev kot javne službe,
– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec koncesionar,
– navedbo občin na območju katerih se opravljajo storitve navedenih dejavnosti,
– ceno po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter povprečno ceno, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in odstotek povečanja teh cen v letih 1996, 1997 in do datuma vložitve zahtevka,
– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov ter povprečno ceno za katere se vlaga zahtevek z datumom predvidene uveljavitve,
– pregled fakturirane realizacije z navedbo količine prodane storitve za posamezne vrste porabnikov po posameznih mesecih za leta 1996, 1997 in do datuma vložitve zahtevka,
– pregled obračunanih in porabljenih sredstev amortizacije v letih 1996, 1997 in do datuma vložitve zahtevka,
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za proizvod oziroma storitev, za katero se vlaga zahtevek v letih 1996, 1997 do datuma vložitve zahtevka,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za celotno podjetje za leti 1996 in 1997.
5. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln o tem obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1998.
Št. 383-03/98-1
Ljubljana, dne 26. marca 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost