Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1059. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9, stran 1658.

Občinski svet občine Vojnik je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 9. člena statuta Občine Vojnik dne 18. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Vojnik kare 8 in 9
1. člen
Zazidalni načrt Vojnik kare 8 in 9 (projekt – zavod za napredek gospodarstva Celje pod št. 308/65 ter 309/65 in projekt – Razvojni center Celje št. 3/79) se v skladu z določili prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) ter prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) dopolni s projektom, ki ga je pod št. 033/97 izdelal razvojni center – planiranje.
2. člen
Meja spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta zajema kompleks, ki poteka ob južnem robu krajevne ceste s parc. št. 159, se nadaljuje po vzhodnih mejah parcel 161/3, 160, 169, 170 in 174, nato se obrne proti jugovzhodu po robu parcel 181/4, 181/1 in 177 ter se ob krajevni cesti s parc. št. 1031 obrne proti severozahodu tako, da poteka ob njenem robu do parcele 167/2, kjer prečka cesto in poteka po južnem robu parcel 576 in 564/3, se ob vzhodni meji parcele 564/5 obrne proti severu in poteka po robu parcele 206, nato do severnega roba parcele 203/1, kjer se ob krajevni cesti 1030 obrne proti jugu, preide na južni rob ceste 1031, nato po severnem robu parcele 167/2 zavije proti severu tako, da preseka parcelo 161/1 ter se po mejah parcel 163/1 in 161/3 spoji z začetno točko ob krajevni cesti 159, vse k. o. Vojnik – trg.
Poleg tega zajema sprememba ZN tudi območje parcel 136, 136/1, 137, 135/1 ter 134/3, vse k. o. Vojnik – trg.
Velikost celotnega ureditvenega območja spremembe zazidalnega načrta znaša 4,15 ha.
3. člen
Odlok o ZN Vojnik kare 8 in 9, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Celje, št. 30/68, se sprememni tako, da se na koncu 2. člena dodajo naslednje alinee:
Urbanistično arhitektonski pogoji:
– v šolskem kompleksu je predvidena gradnja prizidka v dimenzijah ca. 25 x 18 m in višinskih gabaritih – pritličje in nadstropje za potrebe povečanja učilnic in pomožnih šolskih prostorov, podkletene telovadnice in dimenzijah ca. 32 x 24 m in 8 x 18 m ter ureditev parkirišča in zelenih ter športnih površin, arhitektura prizidkov se mora prilagoditi obstoječi arhitekturi objekta. Naklon strehe prizidka se mora prilagoditi naklonu strehe obstoječega objekta,
– za gradnjo doma upokojencev so predvidene le gradbene linije objekta ter višinski gabarit K + P + 2 + IP s simetrično dvokapno streho v naklonu najmanj 35° in smerjo slemena sever–jug in temno kritino,
– poslovno-stanovanjski objekt je predviden v dimenzijah ca. 17,50 x 7,50 m za poslovni del, oziroma nehrupno in ekološko neoporečno dejavnost v pritličnem višinskem gabaritu ter stanovanjsko hišo v dimenzijah ca. 17,30 x 16,20 m in višinami K + P + IP ter veznim elementom ob pogoju dvokapnih streh v naklonu najmanj 35° in temno kritino.
– individualne stanovanjske hiše so predvidene v tlorisnih gabaritih ca. 12 x 10 m s kletjo, pritličjem in mansardo ter možnostjo garažnega prizidka, s simetričnimi dvokapnimi strehami v naklonu najmanj 35° s kritino opečne barve.
– v območju meja celotnega zazidalnega načrta so mogoče nadomestne gradnje, adaptacije in dozidave obstoječih stanovanjskih objektov do 50% obstoječe tlorisne površine, gradnja pomožnih objektov ter bazenov za individualno uporabo ter spremembe namembnosti, ki jih dopušča že odlok o tolerancah v Uradni listu RS, št. 69/93. Pri obstoječih objektih, katerih nakloni streh so drugačni od 35°, se morajo nakloni streh prizidkov prilagoditi obstoječim naklonom.
Tolerance:
– kot tolerance pri gradnji objektov iz tega projekta so mogoče spremembe namembnosti, kot jih dopušča odlok o tolerancah v Uradnem listu RS, št. 69/93, povečanje tlorisnih gabaritov za ca. 10% ter smiselno višinske gabarite, gradnja pomožnih in drugih objektov, povečanje ali zmanjšanje prizidkov k šoli, razširitev gradbene linije doma upokojencev proti zahodu ter smiselne spremembe funkcionalnih zemljišč in zunanje ureditve ter možnost gradnje prizidka k otroškemu vrtcu.
Pogoji komunalne ureditve:
– obvezno je upoštevati pogoje odmikov od koridorja visokonapetostnega koridorja, pogoje geološko – geomehanskega poročila, priključkov na obstoječe in predvideno komunalno omrežje ter gradnjo dovoznih priključkov.
– kot tolerance pri komunalni ureditvi so mogoče smiselne in utemeljene spremembe posameznih priključkov ob ustreznih pozitivnih soglasjih in pogojih upravljalcev komunalnih vodov.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Občine Vojnik.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-41/97
Vojnik, dne 18. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost