Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1058. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1998 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje Občine Vojnik, stran 1657.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Vojnik na podlagi 9. člena statuta Občine Vojnik na seji dne 18. 3. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1998 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1998 za območje Občine Vojnik
1. člen
Dolgoročni plan Občine Celje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in srednjeročni družbeni plan Občine Celje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) se dopolnita in spremenita s sestavinami navedenimi v členih tega odloka za območje, ki leži v Občini Vojnik.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 se nanaša na programsko zasnovo zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar), ki jo je izdelal zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje pod št. 281/97 in je podlaga za ustrezen prostorski izvedbeni akt.
2. člen
I. DOLGOROČNI PLAN
V točki 3.1.2.2 “Kmetijstvo” se spremeni drugi odstavek in glasi:
“V prvo območje kmetijskih zemljišč je razvrščenih 6.841,5 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 11.971 ha površin.”
3. člen
V točki 3.6.1.6.2 “Ureditveno območje Dobrna” se doda odstavek, ki glasi:
“Na skrajnem zahodnem delu naselja Dobrna ob cesti proti Lokovini (Kačji grad) je predvidena gradnja novega objekta za delovno usposabljanje motenih otrok – zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar). Ureditveno območje Dobrna se razširi za območje programske zasnove za PIA zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar).”
4. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje (za območje Občine Vojnik) za obdobje 1986–2000, in sicer:
– v kartografskem delu se dopolni karta zasnove osnovne rabe prostora 12/1 v merilu 1:25000 z ureditvenim območjem zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar),
– v kartografski dokumentaciji se dopolni karta številka 11 (Šoštanj 48) z detajlnejšim prikazom ureditvenega območja zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar) v merilu 1:5000.
5. člen
II. PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA
Programska zasnova za PIA zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar)
1. Meja območja kompleksnega urejanja:
Programska zasnova obravnava območje na skrajnem zahodnem delu naselja Dobrna ob krajevni cesti proti Lokovini (Kačji grad). Ureditveno območje obsega parcele v k. o. Dobrna: 1356/1-del, 1356/2-del, 1349/1, 1345, 1356/7, 1347/2, 1343/1-del in 1356/5.
Površina ureditvenega območja meri ca. 15.000 m2.
2. Organizacija dejavnosti v prostoru:
Območje je, znotraj opisanega obsega v prejšnjem poglavju in prikazane meje v grafičnem delu programske zasnove, namenjeno:
– gradnji objekta, ki bo namenjen za delovno usposabljanje umsko motenih otrok in bo lociran na zahodnem delu kompleksa ob cesti v Lokovino,
– preostali del zemljišča bo urejen za različne dejavnosti v naravi in parkovno urejen.
3. Tehnološki pogoji in omejitve:
Objekt mora biti grajen iz naravnih materialov s poudarkom na materialih, ki so značilni za to arhitekturno območje.
4. Podrobnejša namenska raba območja:
Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar) je namenjen predvsem delovnemu usposabljanju otrok, ki se dopolnjuje z različnimi dejavnostmi v naravnem okolju, zato bo potrebno s posebno pozornostjo urediti okolico in vključiti v program zunanjih dejavnosti naravni grič na vzhodni strani kompleksa.
5. Infrastrukturno omrežje, objekti in naprave:
– Dovozni priključek bo urejen iz obstoječe krajevne asfaltirane ceste proti Kačjemu gradu, ki jo bo po potrebi potrebno rekonstruirati.
– Vodovodni, električni in telefonski priključek se izvede od obstoječih vodov.
– Odpadne fekalne vode je potrebno z izgradnjo ustreznega kanalizacijskega odvodnika speljati v obstoječo čistilno napravo v Dobrni in predvsem varovati nižje ležeče ribnike pred onesnaženjem okolja.
6. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
– Ustrezno arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ob upoštevanju značilnosti ruralne arhitekture in višinskimi gabariti, ki prostorsko ne smejo izstopati iz krajine.
– Priporoča se členitev objekta in gradnja v zamikih.
– Okolico objekta je potrebno parkovno urediti ob pogoju uporabe avtohtonih dreves in zelenja.
7. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine:
– Območje ureditvenega kompleksa zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar) leži izven območij, ki so z odlokom razglašena za kulturne in zgodovinske spomenike v občini, pa tudi naravovarstveno območje ni zavarovano.
– Glede na to, da je v neposredni bližini kulturni spomenik – graščina Novi grad, ki je z odlokom zavarovana, je potrebno pri zasnovi objekta upoštevati vse že navedene pogoje in posvetiti posebno pozornost gradbenim masam objekta in višini, ki ne sme izstopati iz naravnega okolja.
8. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:
– Območje predlagane ureditve ni naseljeno, leži ca. 300 m od bližnje nestrnjene pozidave tako, da objekt ne bo moteč za okolico, niti okolica ne bo motila dejavnosti v objektu.
– Da ne bi prišlo do onesnaženja okolice in predvsem nižje ležečih ribnikov, bo potrebno v skladu z vsemi pogoji soglasjedajalcev urediti odvajanje fekalnih in površinski voda.
9. Usmeritve za obrambo in zaščito:
Predlagano območje leži izven območij, ki so namenjena za program obrambe in zaščite.
6. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnega posega na I. kmetijsko območje: list PKN št. 11 – Šoštanj 48 ter programsko zasnovo zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna (Miha Pintar), ki jo je pod št. 281/97 v novembru 1997 izdelal zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-393/90
Vojnik, dne 18. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost