Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1053. Sklep o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času, stran 1655.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96 in 87/97), v zvezi s 4. točko sklepa o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, dugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 13/98) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vzpostavitvi sistema bruto poravnave v realnem času
1. točka
S tem sklepom Banka Slovenije vzpostavlja sistem bruto poravnave v realnem času (v nadaljevanju: BPRČ), ki udeleženkam sistema BPRČ omogoča individualno in takojšnjo poravnavo plačil v dobro in v breme pozicij na poravnalnih računih pri Banki Slovenije.
V sistemu BPRČ se lahko poravnavajo plačila med udeleženkami samimi in plačila velikih vrednosti iz naslova plačilnih storitev, ki jih udeleženke izvajajo za komitente.
2. točka
Neposredne udeleženke sistema BPRČ so lahko Banka Slovenije ter banke in hranilnice, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje poslovanja in imajo pri njej odprt poravnalni račun.
Posredne udeleženke sistema BPRČ so lahko hranilno kreditne službe ter tiste banke in hranilnice, ki pri Banki Slovenije nimajo odprtega poravnalnega računa, imajo pa pri neposrednih udeleženkah odprt transakcijski račun.
Računi udeleženk sistema BPRČ pri Agenciji RS za plačilni promet se štejejo kot pozicije na poravnalnem oziroma transakcijskem računu. Stanja pozicij na teh računih se vsak delovni dan poravnavajo v dobro in v breme poravnalnih računov v sistemu BPRČ.
3. točka
V sistemu BPRČ se poravnavajo vsa plačila med neposrednimi udeleženkami ter plačila med pozicijo, ki jo ima neposredna udeleženka pri Agenciji RS za plačilni promet, in poravnalnim računom pri Banki Slovenije.
V sistemu BPRČ se poravnavajo tudi vsa plačila, ki jih neposredne udeleženke opravljajo za račun posrednih udeleženk.
Možnost nudenja plačilnih storitev udeleženk sistema BPRČ drugim komitentom za plačila velikih vrednosti se opredeli s posebnim sklepom.
4. točka
Plačila neposrednih udeleženk se poravnajo le do višine kritja na poravnalnem računu.
Plačilni nalogi, izdani do višine kritja na poravnalnem računu, so nepreklicni, plačila pa dokončna z valuto preknjižbe v sistemu BPRČ.
Plačilni nalogi, ki jih neposredne udeleženke predložijo v breme svojega poravnalnega računa, na katerem ni dovolj kritja za poravnavo, so razvrščeni v prioritetni vrstni red.
5. točka
Stroške delovanja sistema BPRČ Banka Slovenije neposrednim udeleženkam zaračunava v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Banke Slovenije.
6. točka
Banka Slovenije pred dnem vzpostavitve sistema BPRČ izda pravila delovanja sistema BPRČ, ki urejajo pogoje vstopa, izstopa in izključitve iz sistema BPRČ, način in postopke delovanja sistema BPRČ, postopke izpolnjevanja obveznosti iz naslova kliringov, postopke posredovanja informacij neposrednim udeleženkam in postopke ravnanja v izjemnih razmerah.
7. točka
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 6. aprila 1998.
Ljubljana, dne 24. marca 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost