Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/1998 z dne 28. 3. 1998

Kazalo

1051. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 1573.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz držav pogodbenic CEFTA (Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske in Slovaške republike) ter carinske stopnje in višino posebne uvozne dajatve v obdobju od 1. aprila 1998 do 31. decembra 1998.
2. člen
Izraz “uvoz“ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Češke republike, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Slovaške republike, ki so navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
5. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 12 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 13 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 14 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 15 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Madžarske, ki so navedeni v prilogi 16 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
6. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 17 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 18 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 19 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 20 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 40% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 21 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Poljske, ki so navedeni v prilogi 22 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Uvozna dajatev iz tretjega in petega odstavka tega člena predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve izražene v odstotku, v skladu z dodatnim protokolom št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
7. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 in 22 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 in 22 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
8. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 in 22 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje petnajst dni po začetku veljavnosti te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 23 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 3., 4., 5. in 6. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
9. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
10. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 7. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu z 8. členom te uredbe.
11. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3., 4., 5., in 6. člena te uredbe, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu z Dodatnim protokolom št. 4 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (v nadaljnjem besedilu: Dodatni protokol št. 4).
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v države pogodbenice CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Srednjeevropskim sporazumom o prosti trgovini uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v Dodatnem protokolu št. 4.
12. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1111 – za izdelke iz prilog 1 in 2 k tej uredbi,
– 1113 – za izdelke iz priloge 3 k tej uredbi,
– 1114 – za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi,
– 1115 – za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi,
– 1211 – za izdelke iz prilog 6 in 7 k tej uredbi,
– 1213 – za izdelke iz priloge 8 k tej uredbi,
– 1214 – za izdelke iz priloge 9 k tej uredbi,
– 1215 – za izdelke iz priloge 10 k tej uredbi,
– 1311 – za izdelke iz prilog 11 in 12 k tej uredbi,
– 1313 – za izdelke iz priloge 13 k tej uredbi,
– 1314 – za izdelke iz priloge 14 k tej uredbi,
– 1315 – za izdelke iz priloge 15 k tej uredbi,
– 1316 – za izdelke iz priloge 16 k tej uredbi,
– 1411 – za izdelke iz prilog 17 in 18 k tej uredbi,
– 1413 – za izdelke iz priloge 19 k tej uredbi,
– 1414 – za izdelke iz priloge 20 k tej uredbi,
– 1415 – za izdelke iz priloge 21 k tej uredbi,
– 1416 – za izdelke iz priloge 22 k tej uredbi.
13. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1998.
Št. 334-01/98-10
Ljubljana, dne 19. marca 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost