Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1998 z dne 19. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1998 z dne 19. 2. 1998

Kazalo

513. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, stran 785.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 5. in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 48. seji dne 5. februarja 1998 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Republika Slovenija ureja status javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drama). Ustanoviteljske obveznosti in pravice izvaja Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Drama je začela delovati leta 1867 kot Dramatično društvo. Leta 1944 je bilo, z odlokom Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenskega naroda št. 13/44, ustanovljeno Slovensko narodno gledališče. Leta 1992 je Republika Slovenija z odlokom o razdelitvi Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana na javne zavode (Uradni list RS, št. 19/92) ustanovila Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana.
Drama je pravni naslednik Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, Erjavčeva št. 1.
3. člen
Ime zavoda je: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Erjavčeva št. 1.
Drama je pravna oseba.
II. DEJAVNOST DRAME
4. člen
Drama opravlja naslednje dejavnosti:
– O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturo
– DE/22.1 Založništvo
– L/74.84 Druge poslovne dejavnosti
– K/71.34 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
– I/60.24 Cestni tovorni prevoz
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka drama izvaja zlasti naslednje naloge:
– dramaturška priprava programa
– spodbujanje in motiviranje avtorstva
– študij in raziskave programa
– priprava in izvedba gledaliških predstav in drugih prireditev s scenskega področja
– priprava in izdelava opreme za scenske projekte
– audio in video snemanje za svoje potrebe ter za potrebe radia, televizije, filma in videa
– organiziranje gostovanj doma in v tujini
– izdajanje publikacij, knjig, plošč in kaset s področja dramskega gledališča
– posojanje kostumov, dekorja in druge gledališke opreme
– transport opreme gledaliških predstav.
III. ORGANI DRAME
5. člen
Organi drame so:
– direktor
– svet
– strokovni svet.
Direktor
6. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja, organizira in vodi delo ter poslovanje drame, predstavlja in zastopa dramo ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela drame.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta drame in strokovnega sveta drame. Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
7. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba s področja družboslovja ali humanistike,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– izkušnje s področja gledališke dejavnosti,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu,
– znanje najmanj dveh tujih jezikov.
Svet
8. člen
Dramo upravlja svet drame, ki ga sestavljajo:
– predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije (trije člani)
– predstavnik delavcev drame (trije člani)
– predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (trije člani), pri čemer imenujejo po enega Združenje dramskih umetnikov Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev v Ljubljani in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut drame.
Mandat članov sveta traja pet let, po poteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
9. člen
Svet drame sprejema statut zavoda, program dela, letni finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge zadeve, ki jih določa statut.
Statut drame in spremembe statuta začnejo veljati, ko da nanje soglasje ustanovitelj. Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje minister za kulturo, po predhodnem mnenju strokovnega sveta.
Strokovni svet
10. člen
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določa statut drame v skladu z zakonom.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI DRAME
11. člen
Drama prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljalo Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana.
12. člen
Drama pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna
– s prodajo svojih storitev drugim uporabnikom
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom drame
– s smotrnim gospodarjenjem z ne-muzeološkim premoženjem drame
– iz dobička podjetij, ki jih zavod v soglasju z ustanoviteljem ustanovi z razvojem možnosti v okviru dejavnosti drame.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja drama za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet drame na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj, na predlog direktorja in v soglasju s svetom drame.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRAME V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Drama je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
15. člen
Premoženje drame je last ustanovitelja. Z vsem premoženjem upravlja drama. S premičnim premoženjem upravlja samostojno, s stanovanjskim skladom in drugimi nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelju.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI DRAME TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN DRAME
16. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti drame, ki jih drama prevzema v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom, s katerim je soglašal minister, pristojen za kulturo, in sicer do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravlja drama in so v lasti ustanovitelja.
Drama prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Drama vsako leto pripravi program dela, finančni načrt in zakjučni račun zavoda ter jih posreduje ustanovitelju v soglasje.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Organi drame morajo biti imenovani najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi drame.
Statut drame mora biti sprejet najpozneje v treh mesecih od imenovanja oziroma izvolitve članov sveta drame. Do sprejema novega statuta velja obstoječi statut v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem sklepom.
18. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-02/98-1
Ljubljana, dne 5. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti