Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1997 z dne 12. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1997 z dne 12. 12. 1997

Kazalo

3694. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A), stran 6646.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. decembra 1997.
Št. 001-22-116/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA (ZIPRS-A)
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, v nadaljnjem besedilu: zakon) se v 4. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Proračun se poveča za znesek prihodkov in odhodkov iz naslova prodaje in zamenjave državnega premoženja iz 52. člena tega zakona.”
Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedama “tega zakona” doda besedilo “ter prihodki od upravljanja s temi sredstvi”.
3. člen
V 10. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen za obveznosti iz naslova najemnin, donacij in namenskih posojil.”
4. člen
V 13. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva, ki se nanašajo na odplačila glavnic državnega dolga predstavljajo načrtovane vrednosti in ne najvišjih zneskov, do katerih se lahko vršijo plačila iz tega naslova.”
5. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način sporočanja in izvrševanja mesečnih načrtov.”
Tretji odstavek se črta.
6. člen
23. člen se črta.
7. člen
Za 24. členom se dodata 24.a in 24.b člen, ki se glasita:
“24.a člen
Sredstva za plače zaposlenih pri uporabniku se zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje plač.
V finančnem načrtu uporabnika se zagotovijo sredstva za plače že zaposlenih, za uspešnost, nove zaposlitve, napredovanja, nadurno delo in druge dodatke za delo v posebnih pogojih.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo na podlagi načrta delovnih mest, ki jih za upravne organe sprejme vlada, za druge uporabnike pa njihovi predstojniki oziroma z zakonom določen organ.
24.b člen
Načrt delovnih mest vsebuje pregled sistemiziranih delovnih mest in funkcij ter zasedenih delovnih mest in funkcij. Prikazu števila zasedenih delovnih mest po plačilnih razredih je potrebno dodati prikaz števila plačilnih koeficientov po plačilnih razredih, število koeficientov za predvidena napredovanja, predvidene spremembe v zaposlenosti in spremenjeno število koeficientov iz tega naslova. Prav tako se v načrtu prikažejo sredstva za uspešnost, predvideno število nadur in potrebna sredstva za njihovo izplačilo ter potrebna sredstva za posamezen dodatek za delo v posebnih pogojih.
Kadar se plače izračunavajo od različnih osnov, je potrebno zaradi lažje primerljivosti v prikazu vse koeficiente preračunati na osnovo, ki velja za določanje plače zaposlenih v upravi.”
8. člen
25., 26., 27., 28. in 29. člen se črta.
9. člen
V 31. členu se v prvem odstavku besedilo “25., 26., 27., 28. in 29.” nadomesti z besedilom “24.a in 24.b.”.
10. člen
V 34. členu se v prvi alinei drugega odstavka besedilo “Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo” nadomesti z besedilom “spodaj navedene upravne organe in službe”, za šesto alineo pa se doda sedma alinea, ki se glasi:
“– Ministrstva za okolje in prostor – za specialno opremo za organe v sestavi.”
V četrtem in šestem odstavku se za besedami “Varuh človekovih pravic” dodajo besede “Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja”.
Doda se osmi odstavek, ki se glasi:
“V načrtu nabav iz prvega odstavka tega člena se ločeno izkažejo tudi nabave na osnovi leasinga in drugih odplačnih načinov pridobitve lastninske pravice.”
11. člen
Za 34. členom se doda 34.a člen, ki se glasi:
“34.a člen
Upravičence in način uporabe službenih avtomobilov za proračunske uporabnike, razen za uporabnike iz četrtega odstavka prejšnjega člena, določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.”
12. člen
V prvem odstavku 35. člena se za besedami “Računskega sodišča” dodajo besede “Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja”.
13. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:
“40.a člen
“Sredstva subvencij in posojil se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če s posebnim zakonom ni določeno drugače.”
14. člen
V 42. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko uporabniki v letu 1997 sklepajo pogodbe do vključno 20. decembra 1997, zahteve za izdajo soglasja k pogodbam, za katere je potrebno soglasje Ministrstva za finance, pa predložijo Ministrstvu za finance do vključno 15. decembra 1997.”
15. člen
V 43. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“K finančnim določbam pogodb, ki jih sklepajo proračunski uporabniki v imenu in za račun Republike Slovenije in katerih vrednost presega 150,000.000 tolarjev, razen k pogodbam, ki se nanašajo na zadolževanje, je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za finance. Predhodno soglasje je sestavni del pogodbe.”
16. člen
V prvem odstavku 44. člena se besedi “z najetjem” nadomestita z besedama “s črpanjem”.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“O sklepanju poslov, ki so podlaga za zadolževanje iz prejšnjega odstavka odloča vlada, pogodbe pa sklepa minister, pristojen za finance, ki lahko za sklenitev posameznega posla pooblasti drugo osebo.”
Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“Če se zaradi občasno neusklajenih prihodkov in odhodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko Republika Slovenija kratkoročno zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Kot kratkoročno zadolževanje se šteje tudi črpanje kratkoročnih sredstev na podlagi pogodbe sklenjene za daljše časovno obdobje.
O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za finance.”
17. člen
V 45. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen če s posebnim zakonom ni določeno drugače.”
18. člen
Za 48. členom se doda 48.a člen, ki se glasi:
“48.a člen
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance, določi:
– seznam oseb javnega prava, ki pošiljajo Ministrstvu za finance podatke o stanju in spremembah svojih dolgov in dolgov tretjih oseb, za katerih obveznosti so izdale svoja jamstva in način ter roke poročanja;
– posle za pridobitev denarnega posojila, prevzem obveznosti za tuje dolgove ali obremenitev lastnega premoženja, ki jih smejo pravne osebe javnega prava sklepati samo s soglasjem ministra, pristojnega za finance, ter pogoje in postopek za pridobitev soglasja iz prejšnje alinee.
Organizacije iz prejšnjega odstavka se lahko zadolžijo le do skupne višine, določene s tem zakonom.
Osebe javnega prava po tem zakonu so pravne osebe, ki so registrirane kot javna podjetja, javni zavodi ali javni gospodarski zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ter pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Republika Slovenija in so ustanovljene s posebnim zakonom ali podzakonskim predpisom vlade zaradi izvajanja dejavnosti v javnem interesu.
Vlada poroča Državnemu zboru o stanju in spremembah dolgov in poroštev javnega sektorja enkrat letno.”
19. člen
V 51. členu se v prvem odstavku za besedo “uporabnik” doda pika in črta besedilo”v soglasju s komisijo, ki jo imenuje vlada.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95) razpolaga vlada, na predlog ministra, pristojnega za finance, s kapitalskimi vlogami Republike Slovenije v gospodarskih družbah, ki niso javna podjetja in s terjatvami, ki so predmet postopkov prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij, v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94 – odločba US, 8/96 – odločba US in 39/97), če je to potrebno zaradi zagotavljanja prihodkov in odhodkov proračuna.”
20. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prihodki od prodaje in zamenjave državnega premoženja ter od odškodnin iz naslova zavarovanj, se uporabljajo za investicijske izdatke za izvajanje nalog uporabnikov, ki so določene s posebnimi zakoni, v skladu s posebnim načrtom prodaj in nabav, ki ga določi vlada na način iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 34. člena tega zakona.
Odprodaja in oddaja državnega premoženja se lahko izvrši samo na podlagi predhodno objavljenega javnega razpisa.
Za razpolaganje z državnim premoženjem za namene iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).”
21. člen
V 53. in 54. členu se besedilo “Javno pravobranilstvo Republike Slovenije” nadomesti z besedilom “Državno pravobranilstvo Republike Slovenije” v ustreznem sklonu.
22. člen
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Država lahko neplačane dajatve tudi pobota s terjatvami dolžnikov do Republike Slovenije. Pobotane dajatve se knjižijo med prihodke, pobotani dolgovi med odhodke.”
23. člen
Za 56. členom se doda 56.a člen, ki se glasi:
“56.a člen
Pravne osebe, v katerih ima Republika Slovenija najmanj 25% delež v kapitalu, morajo najkasneje v 180 dneh po zaključku poslovnega leta vendar najmanj 30 dni pred sklicem seje skupščine, posredovati Ministrstvu za finance vsa revizijska poročila in poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto.
Minister, pristojen za finance, lahko v pravnih osebah, v katerih ima Republika Slovenija najmanj 25% delež v kapitalu, zahteva revizijo poslovanja na stroške revidirane osebe.”
24. člen
V 59. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “enako tudi v letu 1997.”.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“Vlada poroča državnemu zboru o stanju in spremembah dolgov z državnim poroštvom dvakrat letno.”
Dodata se novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vlada na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru zneska iz prvega odstavka tega člena daje poroštva tudi za izpolnitev posojilnih obveznosti študentov za kritje stroškov študija.
Natančnejši način, pogoje in merila za dajanje poroštev iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.”
Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
25. člen
V 60. členu se v prvem odstavku črtajo besede “nadziranje in informiranje”, beseda “obračunane” pa se nadomesti z besedama “zakonite zamudne”.
Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi:
“Sredstva proračuna, ki so bila uporabljena za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih obveznosti dolžnikov, se evidentirajo v knjigovodstvu proračuna kot terjatev do dolžnika.”
26. člen
V 67. členu se v prvem odstavku besedilo “porabe proračunskih sredstev” nadomesti z besedilom “upravljanja s proračunskimi sredstvi ter državnim premoženjem”.
27. člen
V 75. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih potreb, se v letu 1997 zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom.”
28. člen
V 76. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“V letu 1997 se za sredstva rezerve Republike Slovenije, oziroma za državne pomoči v skladu s posebnim zakonom, nameni 250,000.000 tolarjev.”
29. člen
V 78. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva za graditev avtocest se v letu 1997 zagotavljajo skladno z drugim odstavkom 75. člena tega zakona.”
30. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ne glede na določbo prvega stavka prvega odstavka 10. člena tega zakona, lahko Ministrstvo za promet in zveze za izvedbo del na cestnih odsekih:
– M 3 244, 245 Dravograd–Maribor,
– M 10-8 1257-1262 Dravograd–Celje,
– M 10-9 Šentjakob–Ribče–Litija–Trbovlje–Hrastnik,
– M 10-3 Celje–Krško,
– M 10-10 Robič–Kalce–Logatec,
– R 301/1008 Kanal,
– R 355/1314 in R 355/1315 Hodoš–Martjanci,
– R 370/1355 Ribnica–Podvelka,
– M 1 Višnja gora–Obrežje (preplastitve),
prevzema obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih.”
31. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V okviru sredstev iz 59. člena tega zakona lahko vlada odloča tudi o dajanju poroštev za domače kredite, ki jih najameta Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve za odkup pšenice v letu 1997, pri katerih skupna višina glavnic ne presega 3.500,000.000 tolarjev in Slovenske železnice d.d., Ljubljana za pokritje obveznosti do EIB in EBRD, ki zapadejo v letu 1997 in pri katerih skupna višina glavnic ne presega 1.500,000.000 tolarjev.”
32. člen
V 83. členu se v prvem odstavku v prvi alinei za besedo “pravic,” doda besedilo “ne glede na omejitev iz prvega odstavka 44. člena tega zakona,”, v drugi alinei pa se beseda “vnovči” nadomesti z besedo “odplača”.
33. člen
V 85. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo “v letu 1997 pa do višine 55.000,000.000 tolarjev.”
Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi stanje kratkoročne zadolžitve na dan 31. decembra tekočega leta.
V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje izdaja obveznic na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97).”
34. člen
Za 85. členom se dodajo 85.a, 85.b in 85.c člen, ki se glasijo:
“85.a člen
Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in 31/97) se določi kot skupni največji možni obseg rizikov za leto 1997:
– iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki 73.000,000.000 tolarjev;
– iz naslova zavarovanj pred riziki sprememb vrednosti valut 51.000,000.000 tolarjev.
85.b člen
Skupna višina zadolžitve na podlagi 48.a člena tega zakona se za leto 1997 določi v višini 55.000,000.000 tolarjev.
85.c člen
Ustanovitelj javnega zavoda lahko izda soglasje za povečano delovno uspešnost, skladno s tretjim odstavkom 18. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) le, če z javnim zavodom sklene pogodbo o upravljanju sredstev ustanovitelja in če javni zavod presega cilje in načrtovane rezultate. Obseg povečanja delovne uspešnosti ne sme presegati 1/12 načrtovanih letnih sredstev za plače in ne more biti večji od polovice presežka prihodkov nad odhodki.”
35. člen
V 86. členu se v prvem odstavku druga alinea nadomesti z novo alineo, ki se glasi:
“– če odpre račun brez soglasja Ministrstva za finance (drugi odstavek 57. člena),”.
Doda se četrta alinea, ki se glasi:
“– če sklene pogodbo brez soglasja Ministrstva za finance (prvi odstavek 43. člen).”
36. člen
V roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona izda minister, pristojen za finance, predpis iz 16. člena zakona, vlada pa predpisa iz 34.a in 48.a člena zakona.
37. člen
Določbe 1., 7., 8. in 9. člena tega zakona se začnejo uporabljati s 1. januarjem 1998, določbe 85.a člena zakona pa se začnejo uporabljati s 1. aprilom 1998.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997 (Uradni list RS, št. 31/97).
39. člen
Prvo poročilo o stanju in spremembah dolga in poroštev javnega sektorja v skladu z 48.a členom zakona se pripravi za leto 1998.
40. člen
Med prihodke proračuna Republike Slovenije za leto 1997 se vključijo tudi prihodki od prometnega davka, ki so vplačani do 15. januarja leta 1998 in se nanašajo na promet v letu 1997.
Med odhodke proračuna Republike Slovenije za leto 1997 se vključujejo tudi sredstva, ki so bila zagotovljena iz prihodkov leta 1997 in nakazana proračunskim uporabnikom do 30. januarja leta 1998 za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu 1997.
Med prihodke in odhodke uporabnikov se vključujejo tudi sredstva, ki so nakazana proračunskim uporabnikom do 30. januarja leta 1998 in se nanašajo na poravnavo obveznosti za leto 1997.
Dokumentacija za izplačilo iz proračuna Republike Slovenije leta 1997 mora biti predložena Ministrstvu za finance najkasneje do vključno 15. januarja 1998.
41. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), se v občinske proračune za leto 1997 vključijo vsa sredstva, ki so do 31. decembra 1997 kot prihodki proračuna vplačana in razporejena na račune proračuna ali kot odhodki proračuna nakazana iz proračuna.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 11. člena in 21. člen zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US, 7/93 in 43/93).
43. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-45/12
Ljubljana, dne 3. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti