Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/1997 z dne 12. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/1997 z dne 12. 12. 1997

Kazalo

3693. Proračun Republike Slovenije za leto 1997 (DP97), stran 6513.

Na podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. decembra 1997 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 1997 (DP97)
Proračun RS za leto 1997 se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
              in odhodkov       financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki          710,000.000        54,890.000
Odhodki          743,584.628        33,461.683
Primanjkljaj        33,584.628
Presežek                       21,428.317
Zmanjšanje sredstev
na računih                      12,156.311
---------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu tega proračuna.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA               - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek

------------------------------------------------------------------------------

A. DAVČNI PRIHODKI                  666.380.600

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB           33.270.000

2.1. POSEBNI DAVEK NA 
   DOLOČENE PREJEMKE                 3.680.000

2.2. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE             33.850.000

3. DOHODNINA                     134.290.600

4. DAVKI OD PROMETA PROIZVODOV 
  IN STORITEV                    389.000.000

4.1. Davki od prometa proizvodov    298.000.000
   v tem:

  - naftni derivati          95.000.000

  - tobak               27.200.000

  - alkoholne pijače          8.000.000

  - ostali davek na 
   promet proizvodov         167.800.000

4.2. Davki od prometa storitev     91.000.000

5. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA            8.150.000

6. CARINE IN UVOZNE TAKSE               59.300.000

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST            4.840.000
  v tem:

  Prispevek za zaposlovanje       2.440.000

  Prispevek za porodniški dopust    2.400.000

B. NEDAVČNI PRIHODKI                 43.619.400
  v tem:

  Registracijske takse         8.550.000

  Vodna povračila            1.125.000

  Odškodnine zaradi spremembe
  namembnosti               850.000

  Sodne takse              5.400.000

  Prenočitvene takse           101.000

  Upravne in druge takse        3.920.000

  Pristojbine              2.250.000

  Denarne kazni in povprečnine     4.005.000
  
  Prihodki upravnih organov       4.600.000

  Prihodki od obresti          1.100.000

  Presežek prihodkov 
  Banke Slovenije po ZR             0

  Drugi prihodki proračuna       11.718.400
------------------------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA             710.000.000
------------------------------------------------------------------------------


II. ODHODKI PRORAČUNA              - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek

------------------------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI                  662.783.674

1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI 
  OSEBNI PREJEMKI                  205.977.667

1.1. V državnih organih        100.892.862

1.2. V izvajalskih organizacijah   105.084.805

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            48.059.251

2.1. V državnih organih        33.859.251

2.2. V izvajalskih organizacijah    14.200.000

4. SOCIALNI TRANSFERI                115.961.379

4.1. Zaposlovanje           25.688.000

4.2. Otroško varstvo          48.129.989

4.3. Socialno varstvo         11.784.033

4.4. Varstvo vojnih invalidov,
veteranov in žrtev vojnega nasilja   11.951.930

4.5. Drugi socialni transferi      5.164.486

4.6. Štipendije            13.192.941

4.7. Obveznosti do Jamstvenega sklada   50.000

4.1.1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ        111.689.529

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    46.928.104

5.1. Javni zavodi v zdravstvu      2.384.978

5.2. Drugi javni zavodi in ustanove  44.543.126

6. PLAČILA STORITEV                  20.655.994

7. PLAČILA OBRESTI                  34.139.886

7.1. Plačila domačih obresti      20.126.345

7.2. Plačila tujih obresti       14.013.541

8. JAMSTVA                       1.351.225

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU        37.293.546

9.1. Železnica             7.966.857

9.2. Kmetijstvo            10.968.442

9.3. Prestrukturiranje industrije    2.041.697

9.4. Tehnološki razvoj         2.157.914

9.5. Ostali transferi v gospodarstvu  14.158.636

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM            28.030.000

11. DRUGI ODHODKI                   10.956.826

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE                1.740.267

B. INVESTICIJSKI ODHODKI               80.349.105

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     73.086.606

13.1. Ceste              11.564.750

13.2. Avtoceste            21.450.000

13.3. Železnica             3.734.064

13.4. Ostali promet in zveze       571.924

13.5. Energetika            2.639.100

13.6. Kmetijstvo            1.033.294

13.7. Komunala in urejanje voda      260.740

13.8. Javni zavodi in ustanove     10.500.669

13.9. Zdravstvo             1.772.575

13.10. Demografsko ogrožena območja   1.218.338

13.11. Državni organi          9.758.910

13.12. Obramba             8.582.242

14. KAPITALSKE NALOŽBE                 7.262.499

C. SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE             451.849
------------------------------------------------------------------------------

  SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             743.584.628
------------------------------------------------------------------------------

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             33.584.628
------------------------------------------------------------------------------


RAČUN FINANCIRANJA                - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                            Znesek
------------------------------------------------------------------------------

IV. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA              54.890.000

V. ODPLAČILA DOLGA                  33.461.683

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      13.413.151

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO      20.048.532
------------------------------------------------------------------------------

VI. NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA            21.428.317
------------------------------------------------------------------------------

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          12.156.311
------------------------------------------------------------------------------
POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH

                        - v 000 tolarjih

------------------------------------------------------------------------------

Postavka    Naziv postavke             Znesek
------------------------------------------------------------------------------
           1                  2
------------------------------------------------------------------------------

11  PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1111 Predsednik Republike Slovenije

3000 Plače                      155.104

3108 Drugi osebni odhodki (prejemki)         11.256

3216 Prispevki delodajalca              35.247

Skupaj 11 Plače - državni organi           201.607
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       201.607
-----------------------------------------------------------------------------

3324 Materialni stroški                54.071

3432 Amortizacija                    269

3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe     2.339

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     56.679
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          56.679
-----------------------------------------------------------------------------

6950 Razvoj informacijskega sistema          6.400

Skupaj 108 Investicije - državni organi         6.400
.............................................................................

4768 Investicijsko vzdrževanje             9.721

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi        9.721
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   16.121
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije      274.407
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE       274.407
*****************************************************************************


121  DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

3001 Plače                     1.820.000

3109 Drugi osebni odhodki (prejemki)         131.000

3217 Prispevki delodajalca              404.431

Skupaj 11 Plače - državni organi          2.355.431
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                      2.355.431
-----------------------------------------------------------------------------

3325 Materialni stroški               340.000

3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    370.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     710.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         710.000
-----------------------------------------------------------------------------

5485 Sofinanciranje strank              430.000

6455 Svet za radiodifuzijo              25.000

6456 Svet za varstvo okolja              25.000

8273 Povračilo stroškov volilne kampanje       29.313

Skupaj 9 Drugi odhodki                509.313
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                509.313
-----------------------------------------------------------------------------

2604 Reševanje stanovanjske problematike       25.000

4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje    311.100

Skupaj 108 Investicije - državni organi        336.100
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  336.100
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1211 Državni zbor              3.910.844
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR               3.910.844
*****************************************************************************


122  DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet

8131 Plače                      89.244

8132 Drugi osebni odhodki (prejemki)          6.175

8133 Prispevki delodajalca              20.563

Skupaj 11 Plače - državni organi           115.982
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       115.982
-----------------------------------------------------------------------------

8134 Materialni stroški                50.039

8139 Drugi odhodki za delo              118.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     168.039
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         168.039
-----------------------------------------------------------------------------

6197 Investicije                    5.806

Skupaj 108 Investicije - državni organi         5.806
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   5.806
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1212 Državni svet               289.827
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET                289.827
*****************************************************************************


123  REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

7660 Plače                      10.042

7668 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1.049

7669 Prispevki delodajalca               1.979

Skupaj 11 Plače - državni organi            13.070
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        13.070
-----------------------------------------------------------------------------

7670 Materialni stroški                12.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     12.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          12.000
-----------------------------------------------------------------------------

7000 Izvedba volitev v državni zbor          7.000

7334 Izvedba volitev predsednika republike      314.013

7335 Izvedba volitev članov Državnega sveta      70.000

8259 Izvedba zakonodajnega referenduma        65.000

8267 Nadomestne volitve člana državnega sveta     20.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                476.013
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                476.013
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija        501.083
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA        501.083
*****************************************************************************


124  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic

3095 Plače                      103.861

3203 Drugi osebni odhodki (prejemki)          8.369

3311 Prispevki delodajalca              24.652

Skupaj 11 Plače - državni organi           136.882
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       136.882
-----------------------------------------------------------------------------

3419 Materialni stroški                35.620

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     35.620
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          35.620
-----------------------------------------------------------------------------

6061 Nakup poslovnih prostorov            29.255

6451 Nakup pisarniške opreme             20.853

6452 Računalniška oprema                7.065

Skupaj 108 Investicije - državni organi        57.173
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   57.173
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic          229.675
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC          229.675
*****************************************************************************


131  USTAVNO SODIŠČE

1311 Ustavno sodišče

3007 Plače                      249.596

3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)         18.327

3223 Prispevki delodajalca              60.469

Skupaj 11 Plače - državni organi           328.392
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       328.392
-----------------------------------------------------------------------------

3331 Materialni stroški                48.188

3439 Amortizacija                   1.752

3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    11.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     61.540
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          61.540
-----------------------------------------------------------------------------

8752 Upravljanje in vzdrževanje službenih in
   najemnih stanovanj                3.000

Skupaj 99 Plačila storitev               3.000
.............................................................................

Skupaj 6 Plačila storitev                3.000
-----------------------------------------------------------------------------

1864 Obnova in delna preureditev
   zgradbe-Beethovnova 10             101.042

1866 Nakup službenih vozil               8.500

1867 Informatizacija                  8.000

6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 5    3.000

6516 Nakup opreme                   20.645

7340 Nakup službenih stanovanj            23.176

Skupaj 108 Investicije - državni organi        164.363
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  164.363
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1311 Ustavno sodišče              557.295
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE              557.295
*****************************************************************************


132  RAČUNSKO SODIŠČE

1312 Računsko sodišče

5911 Plače                      315.863

5912 Drugi osebni odhodki (prejemki)         23.013

5913 Prispevki delodajalca              73.433

Skupaj 11 Plače - državni organi           412.309
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       412.309
-----------------------------------------------------------------------------

5914 Materialni stroški                59.842

5916 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      486

6400 Raziskovalne naloge                 457

6401 Delo zunanjih strokovnjakov           16.348

6503 Izobraževanje                   6.897

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     84.030
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          84.030
-----------------------------------------------------------------------------

6053 Informatizacija                   947

6054 Nakup opreme                   1.069

Skupaj 108 Investicije - državni organi         2.016
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.016
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1312 Računsko sodišče             498.355
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE              498.355
*****************************************************************************


133  AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV 
   LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

1313 Agencija za revidiranje postopkov
   lastninskega preoblikovanja

7278 Plače                      112.400

7279 Drugi osebni odhodki (prejemki)          9.516

7280 Prispevki delodajalca              25.700

Skupaj 11 Plače - državni organi           147.616
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       147.616
-----------------------------------------------------------------------------

7281 Materialni stroški                42.004

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     42.004
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          42.004
-----------------------------------------------------------------------------

7345 Informatizacija                   700

8243 Nakup opreme                   6.544

8244 Nakup računalniške opreme            12.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        19.244
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   19.244
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja              208.864
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1313 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA              208.864
*****************************************************************************


14  URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 Urad predsednika vlade

3002 Plače                      374.102

3110 Drugi osebni odhodki (prejemki)         50.610

3218 Prispevki delodajalca              82.745

Skupaj 11 Plače - državni organi           507.457
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       507.457
-----------------------------------------------------------------------------

3326 Materialni stroški               100.000

1823 Financiranje projektov              16.100

2474 Stroški za delo SODP               2.000

3650 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    176.235

4900 Sistem varovanja                 20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     314.335
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         314.335
-----------------------------------------------------------------------------

7347 Obnova letala Learjet 35 A            56.192

Skupaj 108 Investicije - državni organi        56.192
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   56.192
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade          877.984
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE           877.984
*****************************************************************************


15  VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije

3005 Plače                      38.960

3113 Drugi osebni odhodki (prejemki)          5.611

3221 Prispevki delodajalca               7.784

Skupaj 11 Plače - državni organi            52.355
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        52.355
-----------------------------------------------------------------------------

3329 Materialni stroški                7.438

3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    190.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     197.438
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         197.438
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije   249.793
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve

3006 Plače                      238.790

3114 Drugi osebni odhodki (prejemki)         51.577

3222 Prispevki delodajalca              45.504

Skupaj 11 Plače - državni organi           335.871
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       335.871
-----------------------------------------------------------------------------

3330 Materialni stroški                47.907

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     47.907
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          47.907
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve      383.778
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1514 Urad za priseljevanje in begunce

7672 Plače                      21.180

7673 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.546

7674 Prispevki delodajalca               4.227

Skupaj 11 Plače - državni organi            27.953
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        27.953
-----------------------------------------------------------------------------

7675 Materialni stroški                15.964

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     15.964
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          15.964
-----------------------------------------------------------------------------

1294 Oskrba beguncev                1.529.526

2605 Včlanitev v IOM                  4.070

7351 Pomoč pri obnovi BIH              206.671

Skupaj 120 Oskrba beguncev             1.740.267
.............................................................................

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV              1.740.267
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce    1.784.184
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1515 Urad za žensko politiko

7678 Plače                      18.657

7679 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1.956

7680 Prispevki delodajalca               3.709

Skupaj 11 Plače - državni organi            24.322
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        24.322
-----------------------------------------------------------------------------

7681 Materialni stroški                21.337

8755 UNDP projekt (20% soudeležba)           2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     23.337
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          23.337
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko          47.659
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije

3003 Plače                      10.258

3111 Drugi osebni odhodki (prejemki)           806

3219 Prispevki delodajalca               2.069

Skupaj 11 Plače - državni organi            13.133
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        13.133

---------------------------------------------------------------

3327 Materialni stroški                 3.216

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      3.216
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          3.216
-----------------------------------------------------------------------------

1821 Sofinanciranje organizacij romske skupnosti     562

1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome    3.224

5203 Obveznosti do ustanov italijanske 
   narodne skupnosti                27.350

6952 Informativna dejavnost narodnih skupnosti    143.500

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam    174.636
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 174.636
-----------------------------------------------------------------------------

5205 Narodnostne skupnosti              25.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                 25.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                25.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike
Slovenije                       215.985
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1517 Službe vlade za zakonodajo

3014 Plače                      68.382

3122 Drugi osebni odhodki (prejemki)          7.156

3230 Prispevki delodajalca              13.891

Skupaj 11 Plače - državni organi            89.429
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        89.429
-----------------------------------------------------------------------------

3338 Materialni stroški                17.948

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU     7.760

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     25.708
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          25.708
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo        115.137
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje

3013 Plače                      75.144

3121 Drugi osebni odhodki (prejemki)          8.184

3229 Prispevki delodajalca              14.819

Skupaj 11 Plače - državni organi            98.147
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        98.147
-----------------------------------------------------------------------------

3337 Materialni stroški                38.236

6202 Strokovno usposabljanje              1.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     39.736
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          39.736
-----------------------------------------------------------------------------

5285 Slovenska tiskovna agencija           165.000

Skupaj 99 Plačila storitev              165.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV               165.000
-----------------------------------------------------------------------------

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega
   obveščanja                     900

2549 Financiranje sodelovanja na razstavi 
   EXPO 1998                    15.000

5244 Obveščanje domače in tuje javnosti        95.093

5245 Tiskovna in publicistična dejavnost       24.500

5284 Promocija Slovenije               73.389

6198 Programi RTV za tujino              37.000

6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne   14.000

6201 Sofinanciranje glasil za gluhe          12.100

7360 Financiranje aktivnosti glede pristopa 
   Slovenije v EU                  48.000

8212 Financiranje prireditev ob počastitvi
   državnih praznikov                58.490

Skupaj 9 Drugi odhodki                378.472
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                378.472
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje        681.355
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade

1287 Nadurno delo organov             2.002.150

1838 Sredstva za delovno uspešnost in nove 
   zaposlitve upravnih organov          2.633.500

3004 Plače                      73.510

3112 Drugi osebni odhodki (prejemki)         11.577

3220 Prispevki delodajalca              14.475

Skupaj 11 Plače - državni organi          4.735.212
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                      4.735.212
-----------------------------------------------------------------------------

3328 Materialni stroški                 9.478

3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko
   evidenco                      1.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      10.978
.............................................................................

Skupaj 21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         10.978
-----------------------------------------------------------------------------

5221 Republiške štipendije               164.564

Skupaj 45 Transferi - štipendije            164.564
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI               164.564
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade          4.910.754
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

3102 Plače                       187.642

3210 Drugi osebni odhodki (prejemki)          45.898

3318 Prispevki delodajalca               35.169

Skupaj 11 Plače - državni organi            268.709
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        268.709
-----------------------------------------------------------------------------

3426 Materialni stroški                 17.000

1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov       91.584

1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški  699.613

6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni
   ravni                       468.468

6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih
   prehodih                     191.543

6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj        6.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     1.474.708
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         1.474.708
-----------------------------------------------------------------------------

8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in 
   najemnih stanovanj                 86.000

Skupaj 99 Plačila storitev                86.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                86.000
-----------------------------------------------------------------------------

8757 Obresti za stanovanjske kredite           3.000

Skupaj 61 Plačila domačih obresti             3.000
.............................................................................

Skupaj 7 Plačila obresti                 3.000
-----------------------------------------------------------------------------

1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih
   organov                        491

5300 Adaptacije in rekonstrukcije           527.000

6509 Investicije na mejnih prehodih           40.000

6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas (PHARE)  3.164

6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko (PHARE)  1.179

6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja (PHARE)    2.217

6931 Lastna udeležba za mejni prehod Predel (PHARE)   1.904

6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič (PHARE)    2.354

6934 Lastna udeležba za mejni prehod Neblo (PHARE)     966

7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi cesti    80.000

8221 Nakupi opreme za potrebe državnih organov     132.837

8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih
organov - pogodbene obveznosti             595.769

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.387.881
.............................................................................

5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih
   prostorov                     103.908

6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov     18.525

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi        122.433
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  1.510.314
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade        3.342.731
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1521 Center vlade za informatiko

3103 Plače                       120.867

3211 Drugi osebni odhodki (prejemki)          16.692

3319 Prispevki delodajalca               24.016

Skupaj 11 Plače - državni organi            161.575
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        161.575
-----------------------------------------------------------------------------

3427 Materialni stroški                 66.272

6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih
   organov                     1.100.000

6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih
   enotah                      192.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     1.358.272
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         1.358.272
-----------------------------------------------------------------------------

5254 Informatizacija državnih organov z razvojem
   elektronske pošte                1.500.000

6724 Informacijski sistem v upravnih enotah      268.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.768.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  1.768.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko        3.287.847
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije

3033 Plače                       645.559

3141 Drugi osebni odhodki (prejemki)          106.934

3249 Prispevki delodajalca               126.219

Skupaj 11 Plače - državni organi            878.712
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        878.712
-----------------------------------------------------------------------------

3357 Materialni stroški                 88.762

1886 Uporaba tal                      500

5211 Mednarodno sodelovanje               12.000

6967 Redne letne raziskave - ankete           70.000

6968 Razvojne naloge                   6.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      177.762
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          177.762
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije   1.056.474
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

1983 Plače                       941.663

1984 Drugi osebni odhodki (prejemki)          103.254

1985 Prispevki delodajalca               267.043

Skupaj 11 Plača - državni organi           1.311.960
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       1.311.960
-----------------------------------------------------------------------------

1988 Materialni stroški                289.600

1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih     98.412

8792 Oborožitev in strelivo               1.000

8793 Posebna tehnična sredstva             19.758

8794 Zaščitna oprema                   1.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      410.270
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          410.270
-----------------------------------------------------------------------------

5341 Operativna tehnika                147.894

8194 Poslovni prostori in oprema            123.500

8800 Telekomunikacijski center              5.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi         276.894
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   276.894
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 1.999.124
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1525 Služba vlade za lokalno samoupravo

4735 Plače                       52.114

4745 Drugi osebni odhodki (prejemki)          10.699

4755 Prispevki delodajalca               12.002

Skupaj 11 Plače - državni organi             74.815
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         74.815
-----------------------------------------------------------------------------

4733 Drugi materialni stroški              27.765

7380 Projekt "Pokrajine v Republiki Sloveniji"      5.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      32.765
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           32.765
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo     107.580
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1526 Urad vlade za verske skupnosti

4736 Plače                       10.692

4746 Drugi osebni odhodki (prejemki)           1.709

4756 Prispevki delodajalca                2.085

Skupaj 11 Plače - državni organi             14.486
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         14.486
-----------------------------------------------------------------------------

4720 Materialni stroški                  3.664

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       3.664
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALI IN DRUGI STROŠKI            3.664
-----------------------------------------------------------------------------

4702 Prispevki duhovnikom               195.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo              195.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI               195.000
-----------------------------------------------------------------------------

4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki           6.700

6209 Pomoč verskim skupnostim              2.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                  8.700
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  8.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti       221.850
-----------------------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide

4737 Plače                       14.369

4747 Drugi osebni odhodki (prejemki)           1.284

4757 Prispevki delodajalca                2.878

Skupaj 11 Plače - državni organi             18.531
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         18.531
-----------------------------------------------------------------------------

4767 Materialni stroški                 11.139

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      11.139
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           11.139
-----------------------------------------------------------------------------

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov 1.700

Skupaj 9 Drugi odhodki                  1.700
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  1.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide            31.370
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE               18.435.621
*****************************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

3008 Plače                       665.405

3116 Drugi osebni odhodki (prejemki)          98.669

3224 Prispevki delodajalca               133.036

Skupaj 11 Plače - državni organi            897.110
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        897.110
-----------------------------------------------------------------------------

3332 Materialni stroški                145.000

4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF   639.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      784.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          784.500
-----------------------------------------------------------------------------

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ    31.621.563

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ           80.067.966

Skupaj 47 Transferi - obveznosti do ZPIZ       111.689.529
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI             111.689.529
-----------------------------------------------------------------------------

1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic     215.520

4980 Sklad RS za sukcesijo                38.000

7523 Stroški tiskanja in distribucije tobačne 
   znamke in vrednotnic                112.500

Skupaj 99 Plačila storitev                366.020
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                366.020
-----------------------------------------------------------------------------

6579 Obresti - RS 1                   275.042

6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)       1.824.294

6581 Obresti - RS 3 (Irak)               232.722

6582 Obresti - RS 4 (devizne vloge - občani)      305.904

6583 Obresti - RS 4 (devizne vloge - banke)      3.919.648

6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge)     1.464.053

6586 Obresti - zakladni zapis 1993              97

6589 Obresti novega domačega zadolževanja        530.000

6590 Obresti - domači krediti             1.733.844

6591 Obresti - domači krediti (avtoceste)        615.026

6592 Obresti železnica - infrastruktura         240.437

6923 Obresti - obveznice za sanacijo bank       8.982.278

Skupaj 61 Plačila domačih obresti           20.123.345
.............................................................................

6600 Obresti - tuji krediti              3.535.354

6601 Obresti - sukcesija SFRJ             3.268.677

6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste)        2.283.305

6604 Obresti železnica - infrastruktura        1.421.300

7386 Obresti - Eurobond                3.504.905

Skupaj 62 Plačila obresti v tujino          14.013.541
.............................................................................

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI               34.136.886
-----------------------------------------------------------------------------

6611 Jamstva Republike Slovenije           1.351.225

Skupaj 63 Jamstvo                   1.351.225
.............................................................................

Skupaj 8 JAMSTVA                    1.351.225
-----------------------------------------------------------------------------

8680 Subvencije - obresti Slovenskih železarn     1.831.697

Skupaj 75 Subvencije - prestrukturiranje industrije  1.831.697
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI            1.831.697
-----------------------------------------------------------------------------

7505 Dopolnilna sredstva občinam           27.630.000

6399 Uresničevanje 29. člena Zakona o
   financiranju občin                 400.000

Skupaj 8 Transferi občinam              28.030.000
.............................................................................

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM              28.030.000
-----------------------------------------------------------------------------

4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji       7.790

6522 Stroški finančnih razmerij            1.490.000

7610 Odškodnine po sodnih sklepih            341.518

7654 Stroški plačilnega prometa             62.000

8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino    35.000

8761 Stroški izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev   5.000

8762 Stroški storitev tuje tehnične pomoči (CAS)     11.700

Skupaj 9 Drugi odhodki                 1.953.008
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                1.953.008
-----------------------------------------------------------------------------

4622 Investicije v informacijski sistem         412.558

8763 Lastna udeležba - PHARE               1.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi         413.558
.............................................................................

4623 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)      21.450.000

Skupaj 110 Investicije - avtoceste          21.450.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  21.863.558
-----------------------------------------------------------------------------

8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov    220.695

Skupaj 111 Kapitalske naložbe              220.695
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE               220.695
-----------------------------------------------------------------------------

7640 Rezerva Republike Slovenije (stalna)        370.000

Skupaj 121 Stalna rezerva                370.000
.............................................................................

7608 Tekoča proračunska rezerva             71.849

8684 Intervencije na trgu vrednostnih papirjev      10.000

Skupaj 122 Tekoča rezerva                 81.849
.............................................................................

Skupaj 15 REZERVE                    451.849
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance          203.576.077
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS

3030 Plače                      4.891.990

3138 Drugi osebni odhodki (prejemki)          723.548

3246 Prispevki delodajalca               967.584

Skupaj 11 Plače - državni organi            6.583.122
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        6.583.122
-----------------------------------------------------------------------------

3354 Materialni stroški                2.127.081

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     2.127.081
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          2.127.081
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1612 Davčna uprava RS              8.710.203
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1613 Carinska uprava RS

3096 Plače                       4.318.937

3204 Drugi osebni odhodki (prejemki)           717.783

3312 Prispevki delodajalca                853.641

Skupaj 11 Plače - državni organi            5.890.361
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        5.890.361
-----------------------------------------------------------------------------

3420 Materialni stroški                  885.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       885.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           885.000
-----------------------------------------------------------------------------

6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil          49.750

Skupaj 99 Plačila storitev                 49.750
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 49.750
-----------------------------------------------------------------------------

7295 Nakup orožja                     4.000

8260 Lastna udeležba - PHARE                7.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi          11.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     11.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1613 Carinska uprava RS             6.836.111
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor

5917 Plače                        20.510

5918 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.424

5919 Prispevki delodajalca                 4.086

Skupaj 11 Plače - državni organi              28.020
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          28.020
-----------------------------------------------------------------------------

4501 Materialni stroški                  16.400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       16.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            16.400
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor         44.420
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

5920 Plače                        25.628

5921 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.908

5922 Prispevki delodajalca                 5.082

Skupaj 11 Plače - državni organi              34.618
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          34.618
-----------------------------------------------------------------------------

4502 Materialni stroški                  6.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            6.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja    41.118
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1616 Devizni inšpektorat RS

5923 Plače                        43.256

5924 Drugi osebni odhodki (prejemki)            7.276

5925 Prispevki delodajalca                 8.535

Skupaj 11 Plače - državni organi              59.067
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          59.067
-----------------------------------------------------------------------------

4503 Materialni stroški                  7.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            7.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS             66.267
-----------------------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

7233 Plače                        33.810

7234 Drugi osebni prejemki (odhodki)            4.190

7235 Prispevki delodajalca                 6.719

Skupaj 11 Plače - državni organi              44.719
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          44.719
-----------------------------------------------------------------------------

7236 Materialni stroški                  10.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       10.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo   55.219
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE           219.329.415
*****************************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

3107 Plače                      16.422.025

3215 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.567.474

3323 Prispevki delodajalca               4.494.897

Skupaj 11 Plače - državni organi            23.484.396
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        23.484.396
-----------------------------------------------------------------------------

3431 Materialni stroški                3.523.195

1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje          84.000

3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      310.000

4700 Učni center - materialni stroški           85.000

7400 Lastna udeležba - PHARE - reorganizacija
   državne uprave                    20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      4.022.195
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          4.022.195
-----------------------------------------------------------------------------

5387 Štipendije                      12.937

Skupaj 45 Transferi - štipendije              12.937
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                12.937
-----------------------------------------------------------------------------

6099 Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo
   v cestnem prometu                  35.198

Skupaj 99 Plačila storitev                 35.198
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 35.198
-----------------------------------------------------------------------------

1726 Brnik - hangar                    8.000

1738 Predhodna dela                    20.000

1773 Redno reševanje stanovanjskih vprašanj - MNZ    100.000

1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb         14.000

1906 Oprema za nadzor južne meje             14.500

1907 Elektronska pošta                  20.000

1911 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ        15.000

1926 Oprema za zaščito podatkov              34.000

2550 Lastna udeležba - PHARE - preoblikovanje javne
   uprave (prometni davek)                1.500

5314 Prevozna sredstva                  160.000

5315 Telekomunikacijska oprema              292.000

5316 Informacijska oprema                163.000

5317 Kriminalistična tehnična oprema           47.200

5318 Oprema delavnic in laboratorijev           17.590

5319 Birotehnična oprema MNZ               10.000

5321 Pisarniška oprema MNZ                16.000

5323 Sredstva za varstvo pri delu             4.000

5324 Oborožitev                      50.000

5325 Strelivo, plinska sredstva              29.000

5326 Osebna oprema                    285.500

5332 Sredstva za nadzor prometa              13.000

5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki       54.878

5337 Oprema za zdravstveno varstvo             2.000

5339 Zaščitna sredstva                  32.000

5445 UNZ Novo mesto                   340.000

6229 Dograditev centralnega računalnika          64.000

6230 Oprema Učnega centra MNZ               60.000

6231 Oprema Uprave za sistem državne uprave        3.000

6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev         5.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi         1.875.168
.............................................................................

5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ       150.000

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         150.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.025.168
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve       29.579.894
-----------------------------------------------------------------------------


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

6025 Plače                        94.686

6026 Drugi osebni odhodki (prejemki)           17.791

6027 Prispevki delodajalca                22.374

Skupaj 11 Plače - državni organi             134.851
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         134.851
-----------------------------------------------------------------------------

5345 Materialni stroški                  58.893

5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu           24.500

6232 Prevozi tujcev                    25.900

6233 Oskrba tujcev                    10.707

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       120.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           120.000
-----------------------------------------------------------------------------

8768 Prehodni dom za tujce - oddelek za 
   mladoletne tujce                   1.400

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   1.400
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    1.400
-----------------------------------------------------------------------------

5359 Oprema Predhodnega doma za tujce           6.060

Skupaj 108 Investicije - državni organi           6.060
.............................................................................

5357 Vzdrževalna dela na objektih Predhodnega doma     4.562

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi          4.562
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     10.622
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce   266.873
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE        29.846.767
*****************************************************************************


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve

3015 Plače                        361.434

3123 Drugi osebni odhodki (prejemki)           70.760

3231 Prispevki delodajalca                72.997

2539 Drugi osebni odhodki (prejemki) DKP         29.742

Skupaj 11 Plače - državni organi             534.933
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         534.933
-----------------------------------------------------------------------------

3339 Materialni stroški                 200.000

3663 Meddržavno sodelovanje               208.700

5198 Raziskovalne naloge                  1.300

7432 Vključevanje RS v NATO in VS OZN           17.136

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       427.136
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           427.136
-----------------------------------------------------------------------------

1297 Članarine in kotizacije v tujini          365.106

5201 Delovanje predstavništev RS v tujini       3.855.000

6211 Ureditev državne meje                 2.000

6524 Morska meja - Piranski zaliv             1.000

8270 Humanitarna pomoč R Albaniji in R Bolgariji     19.894

Skupaj 9 Drugi odhodki                 4.243.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 4.243.000
-----------------------------------------------------------------------------

5202 Prostori in oprema za predstavništva        179.000

6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije      205.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi          384.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    384.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve        5.589.069
-----------------------------------------------------------------------------


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

6019 Plače                        20.093

6021 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.887

6023 Prispevki delodajalca                 4.060

Skupaj 11 Plače - državni organi              27.040
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          27.040
-----------------------------------------------------------------------------

4504 Materialni stroški                  6.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            6.000
-----------------------------------------------------------------------------

4750 Svetovni slovenski kongres              9.000

4975 Slovenska izseljenska matica             54.000

5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski 
   narodnostni skupnosti               1.116.000

6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu   52.000

7275 Sofinanciranje radijskih in TV programov za
   Slovence po svetu                   5.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                 1.236.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 1.236.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu                          1.269.040
-----------------------------------------------------------------------------


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1813 Urad RS za evropske zadeve

6020 Plače                        36.329

6022 Drugi osebni odhodki (prejemki)            7.397

6024 Prispevki delodajalca                 7.146

Skupaj 11 Plače - državni organi              50.872
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          50.872
-----------------------------------------------------------------------------

4505 Materialni stroški                  17.800

7439 Lastna udeležba - PHARE                2.000

8770 EU Sporazum                      1.200

8771 Strokovni dialogi                   1.200

8772 Usposabljanje                     4.000

8773 Prevajanje                      1.000

8774 Ekspertize                      2.000

8775 INDOK                          800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       30.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1813 Urad RS za evropske zadeve           80.872
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE         6.938.981
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo

3009 Plače                      12.142.540

3117 Drugi osebni odhodki (prejemki)          2.061.007

3225 Prispevki delodajalca               3.029.099

Skupaj 11 Plače - državni organi            17.232.646
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        17.232.646
-----------------------------------------------------------------------------

3333 Materialni stroški                3.481.862

6280 Prehrana enot rezervnega sestava           18.000

6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PFP          185.064

6283 Inšpekcije s praktičnimi preverjanji         1.600

6284 Mednarodni program - CISM              17.500

6285 Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih
   predstavništev                   217.500

6286 Civilno služenje vojaškega roka           43.952

6287 Medicina dela                    76.927

6288 Zdravstvena, kurativna in lekarniška dejavnost   151.000

6289 Zdravstveno preventivna dejavnost          21.000

6290 Vaje Slovenske vojske                29.000

6291 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   Slovenske vojske                  761.706

6292 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   ostalih uprav in organov v sestavi MORS       200.585

6544 Obvezno cepljenje                  78.600

6948 Usposabljanje rezervne sestave za zaščito in
   reševanje                       7.000

8274 Mirovna operacija ZORA                25.781 

8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni      240.000

8803 Usposabljanje rezervnega sestava Slovenske vojske  133.933

8804 Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka  730.000

8805 Zdravstveni pregledi nabornikov           460.000

8806 Prehrana vojakov na služenju vojaškega roka     967.273

8807 Vojaško šolstvo                   99.491

8808 Obrambne vaje                     4.450

8809 Usposabljanje republiškega odreda za zveze      2.200

8810 Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze       12.875

8812 Spremljanje mobilizacijske priprave          9.900

8813 Popolnitev z vojaškimi obvezniki           12.700

8814 Nabor                        47.949

8815 Napotitev                      16.600

8817 Izobraževalna dejavnost COU             14.000

8818 Spremljajoča dejavnost COU              14.700

8819 Tekoče vzdrževanje objektov             437.182

8820 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   Tehničnega zavoda                  185.340

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      8.705.670
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          8.705.670
-----------------------------------------------------------------------------

7641 Vojaške štipendije V., VI. in VII. stopnje      3.840

Skupaj 45 Transferi - štipendije              3.840
.............................................................................

Skupaj 4 Socialni transferi                 3.840 
-----------------------------------------------------------------------------

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA     73.616

4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih 
   častnikov in drugih organizacij           25.791

4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet       3.200

7441 Sodelovanje in sporazumi s fakultetami        35.427

Skupaj 9 Drugi odhodki                  138.034
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  138.034
-----------------------------------------------------------------------------

2947 Strojna in druga oprema Tehničnega zavoda      50.000

2950 Sredstva za tehnično varovanje in zaščito objektov  77.500

2968 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve TZ                    221.058

2971 Sofinanciranje programov razvoja proizvodnje    130.000

2975 Razvoj, preizkušanje in nabava vzorcev        2.000

2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite        24.557

4465 Urejanje prostora                  60.100

4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za obrambo           307.000

4468 Sredstva za operativno tehniko in elektronsko
   izvidovanje                     68.354

4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v
   sestavi MORS                     62.000

4470 Nakup OVO za enote za zveze             79.000

4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo
   državnih organov                   8.582

4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in varstvo
   pri delu                       17.221

4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij     40.000

4475 Nakup sanitetne opreme                21.650

5142 Pehotna oborožitev Slovenske vojske         288.928

5143 Taktična sredstva zvez                75.000

5144 Vojaška vozila                   174.400

5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in
   bojnih enot Slovenske vojske           1.031.350

5161 Oprema Centra za obrambno
   usposabljanje (Poljče)                7.576

5180 Oprema za redno dejavnost MORS           134.671

6293 Nakup računalniške, programske, strojne in
   komunikacijske opreme                200.000

6294 Strelivo in MES za usposabljanje (vadbeno in bojno) 172.000

6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in
   oborožitve ter nabava vzorcev            33.160

6297 Strojna in druga oprema delavnic Slovenske vojske  66.200

6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve Slovenske vojske            1.020.000

8840 Dograditev stacionarnega sistema upravnih zvez    36.000

Skupaj 411 Investicije - obramba            4.408.307
.............................................................................

4481 Investicije v temeljne razvojne programe
   obrambnih sil                   2.901.074

Skupaj 412 Investicije - odplačila TRP         2.901.074
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   7.309.381
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1991 Ministrstvo za obrambo           33.389.571
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

4921 Plače                        137.951

4922 Drugi osebni odhodki (prejemki)           22.786

4923 Prispevki delodajalca                33.012

Skupaj 11 Plače - državni organi             193.749
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         193.749
-----------------------------------------------------------------------------

4925 Materialni stroški                  51.672

4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite      16.000

4459 Izobraževalni programi, učna sredstva,
   informativna dejavnost                28.900

4461 Informacijski sistemi o nesrečah           1.503

4463 Izobraževalni center Ig               13.282

4464 Preizkušanje in razvijanje opreme            100

4926 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni         30

4927 Tekoče vzdrževanje objektov              2.750

4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   11.000

4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ       7.200

4930 Vaje, tekmovanja, demonstracije           18.000

4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi      21.381

6306 Regijski štabi in specializirane enote - tekoči
   odhodki                       10.400

6307 Razvojno - raziskovalni projekti           11.000

8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za
   zaščito in reševanje                 4.571

8829 Nacionalni preventivni programi - tekoči odhodki    900

8833 Mednarodno sodelovanje                9.984

8837 Operativno načrtovanje                 400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       209.073
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           209.073
-----------------------------------------------------------------------------

7645 Gasilska zveza Slovenije               41.916

Skupaj 9 Drugi odhodki                   41.916
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  41.916
-----------------------------------------------------------------------------

4791 Požarni sklad                    779.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi          779.500
.............................................................................

4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za zaščito in reševanje     62.476

4476 Zaščitna in reševalna oprema za CZ in OO       90.248

4477 Državne rezerve za zaščito in reševanje       121.463

4478 Vozila za zaščito in reševanje            57.906

4932 Oprema za redno dejavnost               4.000

5132 Oprema in tehnična sredstva za civilno zaščito   270.382

6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito in
   reševanje Ig                     20.000

6309 Sofinanciranje društev in drugih organizacij    541.157

6311 Nacionalni preventivni programi - investicije     1.636

6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje - oprema
   za zaščito in reševanje               94.093

Skupaj 411 Investicije - obramba            1.263.361
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.042.861
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje      2.487.599
*****************************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
   drugimi nesrečami

4951 Plače                        179.267

4952 Drugi osebni odhodki (prejemki)           21.520

4953 Prispevki delodajalca                44.865

Skupaj 11 Plače - državni organi             245.652
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         245.652
-----------------------------------------------------------------------------

4955 Materialni stroški                  20.000

4956 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni       1.000

4957 Tekoče vzdrževanje objektov               253

4961 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       23.253
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            23.253
-----------------------------------------------------------------------------

4958 Investicijsko vzdrževanje opreme            1.000

4959 Oprema za redno dejavnost               2.000

4960 Nabava vozil za redno dejavnost            6.500

Skupaj 411 Investicije - obramba               9.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      9.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami                      278.405
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO            36.155.575
*****************************************************************************


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje

3010 Plače                        182.953

3118 Drugi osebni odhodki (prejemki)            24.728

3226 Prispevki delodajalca                 37.921

Skupaj 11 Plače - državni organi              245.602
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          245.602
-----------------------------------------------------------------------------

3334 Materialni stroški                  38.500

3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih       19.000

5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih
   organih                        55.000

6500 Najemnine poslovnih prostorov upravnih sodišč    120.500

8776 Materialni stroški pri investicijah za 
   pravosodne organe                   3.000

8777 Strokovne naloge - dodelitev in odvzem licenc
   stečajnim upraviteljem                  500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       236.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            236.500
-----------------------------------------------------------------------------

5295 Štipendije                      17.500

Skupaj 45 Transferi - štipendije              17.500
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 17.500
-----------------------------------------------------------------------------

1928 Sodni svet                      15.341

5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim    571.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                   586.341
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  586.341
-----------------------------------------------------------------------------

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
   organov                       609.000

6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov    452.061

8778 Sodna palača v Ljubljani                6.939

Skupaj 108 Investicije - državni organi         1.068.000
.............................................................................

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
   organov in sodnikov za prekrške           173.500

8779 Počitniške enote                     300

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         173.800
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.241.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje          2.327.743
-----------------------------------------------------------------------------


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

6028 Plače                       1.614.047

6029 Drugi osebni odhodki (prejemki)           265.301

6030 Prispevki delodajalca                444.504

Skupaj 11 Plače - državni organi             2.323.852
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         2.323.852
-----------------------------------------------------------------------------

4508 Materialni stroški                  544.390

6392 Drugi odhodki URSIKS                  3.000

6394 Inventarizacija objektov zavodov IKS         10.695

6680 Oprema PUO in obsojencev               24.182

6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in
   zdravstveno varstvo                  25.000

7448 Zdravstveno zavarovanje obsojencev          114.900

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       722.167
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            722.167
-----------------------------------------------------------------------------

7449 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje obsojencev   371.400

Skupaj 46 Transferi - ostalo                371.400
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                371.400
-----------------------------------------------------------------------------

6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov 
   za prestajanje kazni                 90.000

8782 Investicije v zemljišča in opremo zaporov       45.763

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi         135.763

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     135.763
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij  3.553.182
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE           5.880.925
*****************************************************************************


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

3018 Plače                        259.024

3126 Drugi osebni odhodki (prejemki)            24.702

3234 Prispevki delodajalca                 52.706

Skupaj 11 Plače - državni organi              336.432
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          336.432
-----------------------------------------------------------------------------

3342 Materialni stroški                  164.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       164.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            164.000
-----------------------------------------------------------------------------

8289 Dokup zavarovalne dobe - Anhovo           420.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                420.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                420.000
-----------------------------------------------------------------------------

5194 Agencija za radioaktivne odpadke           120.000

6104 Center za promocijo turizma             485.000

6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo       290.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   895.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    895.000
-----------------------------------------------------------------------------

1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo       130.000

5193 Program prestrukturiranja v energetiki        36.500

6106 Sofinanciranje turističnih programov         70.000

6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s
   tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU  50.000

8785 Izvajanje konvencij o nevarnih snoveh         15.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 301.500
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 301.500
-----------------------------------------------------------------------------

1731 Projekt prenove podjetij               210.000

Skupaj 75 Subvencije - prestrukturiranje industrije    210.000
.............................................................................

4651 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
   delovnih mest                    720.000

8195 Programi zapiranja rudnikov rjavega premoga 
   Kanižarica, Senovo in Zagorje           1.690.000

8786 Rudarska škoda - Idrija               100.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale              2.510.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI             2.720.000
-----------------------------------------------------------------------------

4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično
   sanacijo energetskih objektov             40.000

4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok,
   Zbilje, Most na Soči                 15.000

5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica in
   Kamnik                       1.050.000

6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo
   in Zagorje                     1.065.000

7471 Sofinanciranje investicij v obnovo in razvoj
   turističnih objektov                 66.000

Skupaj 103 Investicije - energetika           2.236.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    2.236.000
-----------------------------------------------------------------------------

6112 Slovenske železarne                 710.000

7476 Dokapitalizacija Sklada RS za razvoj        3.000.000

7477 Kapitalski delež RS v gospodarske družbe za
   nakup brezazbestnih tehnologij            800.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe              4.510.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE               4.510.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti    11.582.932
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2112 Urad RS za obrt

5932 Plače                         6.983

5933 Drugi osebni odhodki (prejemki)             556

5934 Prispevki delodajalca                 1.404

Skupaj 11 Plače - državni organi               8.943
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           8.943
-----------------------------------------------------------------------------

4509 Materialni stroški                   2.704

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2.704
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.704
-----------------------------------------------------------------------------

8791 Sofinanciranje dualnega sistema izobraževanja     20.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 20.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  20.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2112 Urad RS za obrt                 31.647
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo

5935 Plače                         3.866

5936 Drugi osebni odhodki (prejemki)             834

5937 Prispevki delodajalca                  768

Skupaj 11 Plače - državni organi               5.468
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           5.468
-----------------------------------------------------------------------------

4511 Materialni stroški                   2.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.500
-----------------------------------------------------------------------------

6103 Intervencije v obnovljive vire energije        25.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 25.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  25.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo        32.968
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije

5938 Plače                         9.082

5939 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.167

5940 Prispevki delodajalca                 1.825

Skupaj 11 Plače - državni organi              12.074
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          12.074
-----------------------------------------------------------------------------

4512 Materialni stroški                  12.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        12.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            12.000
-----------------------------------------------------------------------------

6102 Intervencije v učinkovito rabo energije       160.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 160.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 160.000
-----------------------------------------------------------------------------

1557 Lastna udeležba - PHARE                59.000

Skupaj 77 Subvencije - Ostale                59.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              59.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije    243.074
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva

5941 Plače                         3.908

5946 Drugi osebni odhodki (prejemki)             278

5951 Prispevki delodajalca                  792

Skupaj 11 Plače - državni organi               4.978
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           4.978
-----------------------------------------------------------------------------

4513 Materialni stroški                   2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.000
-----------------------------------------------------------------------------

1558 Storitve                        8.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  8.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  8.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva         14.978
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče

5942 Plače                         8.297

5947 Drugi osebni odhodki (prejemki)             834

5952 Prispevki delodajalca                 1.667

Skupaj 11 Plače - državni organi              10.798
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          10.798
-----------------------------------------------------------------------------

4514 Materialni stroški                  13.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.500
-----------------------------------------------------------------------------

6545 Trgovinsko središče                  14.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 14.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  14.000
-----------------------------------------------------------------------------

1992 Trgovinsko središče - investicije           4.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi           4.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      4.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče                          42.298
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2117 Republiški energetski inšpektorat

5943 Plače                        122.968

5948 Drugi osebi odhodki (prejemki)            11.214

5953 Prispevki delodajalca                 24.440

Skupaj 11 Plače - državni organi              158.622
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          158.622
-----------------------------------------------------------------------------

4515 Materialni stroški                  33.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        33.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            33.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat       191.622


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat

5944 Plače                         27.220

5949 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.231

5954 Prispevki delodajalca                 6.424

Skupaj 11 Plače - državni organi              35.875
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          35.875
-----------------------------------------------------------------------------

4516 Materialni stroški                  13.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat         48.875
-----------------------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2119 Republiški gradbeni inšpektorat

5945 Plače                         16.757

5950 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.111

5955 Prispevki delodajalca                 3.356

Skupaj 11 Plače - državni organi              21.224
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          21.224
-----------------------------------------------------------------------------

4517 Materialni stroški                   3.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat         24.724
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     12.213.118
*****************************************************************************


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

3019 Plače                        238.772

3127 Drugi osebni odhodki (prejemki)            34.386

3235 Prispevki delodajalca                 49.404

Skupaj 11 Plače - državni organi              322.562
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          322.562
-----------------------------------------------------------------------------

3343 Materialni stroški                  140.104

1687 Lastninski certifikati                 9.000

1948 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s
   tujino                        20.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       169.104
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            169.104
-----------------------------------------------------------------------------

1389 Revizija podjetij, sodelovanje z znanstvenimi in
   ostalimi inštitucijami                 5.000

4748 Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo  316.000

5487 Raziskave in ekspertize                35.000

7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve         192.276

7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv    910.000

Skupaj 99 Plačila storitev                1.458.276
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                1.458.276
-----------------------------------------------------------------------------

1442 Regresiranje cen določenih proizvodov       1.646.553

8694 Regresiranje izvoznih kreditov            600.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale              2.246.553
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                   2.246.553
-----------------------------------------------------------------------------

1559 Članarine mednarodnim organizacijam          12.050

6759 Ustanovitev enote Phare CBC PIU             500

Skupaj 9 Drugi odhodki                   12.550
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                   12.550
-----------------------------------------------------------------------------

1563 Cesta Livške Ravne - Solarji - lastna udeležba
   za sofinanciranje PHARE CBC program          6.000

1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov     20.000

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture     1.163.588

8167 Cesta Volče - Solarji - lastna udeležba za
   sofinanciranje PHARE-CBC programa           28.750

Skupaj 107 Investicije - demografsko ogroženi      1.218.338
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.218.338
-----------------------------------------------------------------------------

2481 Dokapitalizacija SID                 727.771

Skupaj 111 Kapitalske naložbe               727.771
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                727.771
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj  6.155.154
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov

5956 Plače                         5.243

5960 Drugi osebni odhodki (prejemki)             666

5958 Prispevki delodajalca                 1.067

Skupaj 11 Plače - državni organi               6.976
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           6.976
-----------------------------------------------------------------------------

4518 Materialni stroški                   3.500

7689 Priprava nacionalnega programa študija         1.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.500
-----------------------------------------------------------------------------

6118 Informiranje, izobraževanje in svetovanje 
   potrošnikom z ocenjevanjem kvalitete proizvodov 
   in storitev                      45.000

Skupaj 99 Plačila storitev                 45.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  45.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov         56.476
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence

5957 Plače                         10.330

5961 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1.566

5959 Prispevki delodajalca                 1.992

Skupaj 11 Plače - državni organi              13.888
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          13.888
-----------------------------------------------------------------------------

4519 Materialni stroški                   3.250

7691 Udeležba na mednarodnih konferencah in seminarjih    500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.750
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.750
-----------------------------------------------------------------------------

6119 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna
   mnenja                          500

Skupaj 99 Plačila storitev                  500
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence          18.138
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
   investicije

5962 Plače                         14.626

5964 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.335

5963 Prispevki delodajalca                 2.893

Skupaj 11 Plače - državni organi              19.854
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          19.854
-----------------------------------------------------------------------------

4520 Materialni stroški                  25.400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        25.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            25.400
-----------------------------------------------------------------------------

1946 Spodbujanje izvoza                  81.350

6764 Razvoj novih trgov                  77.950

Skupaj 99 Plačila storitev                 159.300
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 159.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in
tuje investicije                      204.554
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

3032 Plače                          128.360

3140 Drugi osebni odhodki (prejemki)              17.090

3248 Prispevki delodajalca                   25,522

Skupaj 11 Plače - državni organi                170.972
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            170.972
-----------------------------------------------------------------------------

3356 Materialni stroški                    29.965

1957 Strategije gospodarskega razvoja: spremljanje,
   raziskave, ipd.                      9.887

3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         14.163

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          54.015
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              54.015
-----------------------------------------------------------------------------

6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam      500

Skupaj 9 Drugi odhodki                       500
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj    225.487
-----------------------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS

5965 Plače                          435.338

5966 Drugi osebni odhodki (prejemki)              53.108

5967 Prispevki delodajalca                   86.416

Skupaj 11 Plače - državni organi                574.862
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            574.862
-----------------------------------------------------------------------------

4521 Materialni stroški                    63.000


Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          63.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              63.000
-----------------------------------------------------------------------------

5248 Analize vzorcev                      5.200

5766 Plačilo stroškov postopka                  800

Skupaj 99 Plačila storitev                    6.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    6.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS                643.862
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ     7.303.671
*****************************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3020 Plače                          266.824

3128 Drugi osebni odhodki (prejemki)              37.413

3236 Prispevki delodajalca                   54.655

Skupaj 11 Plače - državni organi                358.892
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            358.892
-----------------------------------------------------------------------------

3344 Materialni stroški                    158.000

1509 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         15.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         173.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              173.000
-----------------------------------------------------------------------------

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - 
   praktični pouk                      56.154

1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč         1.846

Skupaj 51 Dotacija javnim zavodom in ustanovam         58.000
.............................................................................

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji        176.000

1841 Javna gozdarska služba                 2.581.000

6767 Javni zavod Kobilarna Lipica               100.000

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji       443.562

2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji       916.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    4.216.562
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     4.274.562
-----------------------------------------------------------------------------

1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in
   vinogradništvo                      155.000

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
   kmetijstva                        46.770

1489 Stroški strokovnih opravil - Poslovno združenje 
   prehrane                         49.400

1511 Obramba pred točo                     18.462

2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje        23.077

2622 Genska banka v kmetijstvu                 27.693

2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu           15.300

2424 PHARE - lastna udeležba                  46.154

8227 Vzdrževanje melioracijskih sistemov            92.309

7702 Promocija gozdov in gozdarstva               4.615

7704 Zdravstveno varstvo rastlin                13.846

7706 Mednarodni center za senzorično analizo vina        1.846

2425 Kataster trajnih nasadov                  7.385

2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v kmetijstvu     9.231

2428 Mednarodni projekti - lastna udeležba           14.308

2429 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - 
   dokumentacija                       21.077

2431 Izdelava predhodnih analiz in investicijske
   tehnične dokumentacije ter promocije           36.924

2432 Sanacija nedokončanih komasacij              73.847

1457 Vrtnarski centri - podpora                18.500

2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora     176.000

2552 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu         73.847

2553 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju      6.185

2554 Raziskovalne naloge s področja podeželja in vasi
   ter promocija CRPOV                    27.693

2606 Komasacije                        19.924

7703 Kredit Svetovne banke - lastna udeležba          4.000

8745 Komasacijske pritožbe                   5.000

8746 Denacionalizacija: reševanje pritožb in revizija 
   pravnomočnih odločb                    9.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   997.393
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   997.393
-----------------------------------------------------------------------------

1424 Poljedelstvo: Seme pšenice in rži - regres        109.848

1425 Poljedelstvo: Seme sladkorne pese - regres        104.000

1428 Poljedelstvo: Podpora razvoju semenarstva         64.616

7294 Vinogradništvo: Obnova vinogradov            850.000

1471 Hmeljarstvo: Sadike hmelja, regres pri nakupu 
   kakovostnih sadik                     46.000

1401 Živinoreja: Podpora vzreji plemenskih živali       279.696

1486 Živinoreja: Podpora razvoju govedoreje, konjereje 
   in drobnice                      3.570.051

2437 Živinoreja: Razvoj konjereje               15.669

1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih
   proizvodov                        265.002

1443 Skupni nameni: Subvencioniranje obresti za 
   financiranje tekoče proizvodnje             627.703

1466 Skupni nameni: Strukturne spremembe v kmetijstvu 
   in živilstvu                       738.472

1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje kmetijskih
   pridelkov - podpora                   101.540

2629 Skupni nameni: Izravnava stroškov pri pripravi blaga 
   za zunanji trg                     2.308.226

7708 Skupni nameni: Financiranje prestrukturiranja 
   zadrug                          276.927

2438 Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov        46.154

2447 Skupni nameni: Podpora pri usposabljanju 
   laboratorijev v kmetijstvu                46.154

1407 Obnova gozdov: Obnova gozdov, ki so predmet
   denacionalizacije                     3.868

1411 Obnova gozdov: Obnova zasebnih gozdov           67.622

6331 Obnova gozdov: Sanacija pogorišča nad Renčami in 
   sanacija gozdov po žledu                 100.000
 
2248 Obnova gozdov: Obnova gozdov na pogoriščih in
   obnova gozdov poškodovanih v naravnih ujmah       100.775

1438 Nega gozdov: Nega gozdov, ki so predmet 
   denacionalizacije                     30.000

1441 Nega gozdov: Nega v zasebnih gozdovih          125.002

6326 Varstvo gozdov: Preventivno varstvo gozdov        123.122

6327 Varstvo gozdov: Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih    27.693

6329 Varstvo gozdov: Protipožarno varstvo na Krasu       13.846

6330 Gozdarstvo - ostalo: Semenarska in drevesničarska 
   dejavnost v gozdarstvu                   5.354

6328 Gozdarstvo - ostalo: Vzdrževanje življenjskega okolja
   prosto živečih živali v zasebnih gozdovih         8.231

6332 Gozdarstvo - ostalo: Odškodnine zaradi razglasitve 
   gozdov s posebnim namenom                 13.846

6772 Gozdarstvo - ostalo: Financiranje nakupa varovalnih 
   gozdov s posebnim namenom                 36.924

1859 Ribištvo - Ulov plave ribe - podpora           28.616

6550 Skupni nameni: Sofinanciranje delovanja strojnih 
   krožkov                          20.308

2449 Skupni nameni: Podpora ukrepom za pospeševanje 
   kmetijstva v občinah                   541.322

2555 Pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč
   in gospodarskih škod                   100.701

2556 Podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in
   interesnemu povezovanju                  46.154

2557 Morsko ribištvo - subvencije in socialne podpore     20.000

Skupaj 73 Subvencije - kmetijstvo              10.968.442
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI              10.968.442
-----------------------------------------------------------------------------

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od zavarovane divjadi   18.462

2558 Humanitarna pomoč                     14.615

2559 Izvršba odločb ZZG Slovenije                4.615

7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah     6.462

Skupaj 9 Drugi odhodki                     44.154
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     44.154
-----------------------------------------------------------------------------

1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba   72.309

3804 Kmetijska infrastruktura                 64.616

3805 Vinske ceste                       56.154

1409 Sanacija večjih onesnaževalcev               4.231

1491 Agromelioracije                      33.463

1494 Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč       333.081

1497 Akumulacije                        69.616

3807 Poizkusni centri za namakanje               9.231

2451 Vodooskrba Bele Krajine                  31.154

1422 Morsko ribištvo in marikultura               9.231

1449 Sladkovodno ribogojstvo                  11.077

2419 Nakup kmetijskih zemljišč v skladu s 16. čl.
   Zakona o kmetijskih zemljiščih, v smislu
   zaokroževanja kmečkih gospodarstev             2.769

6555 Nacionalni program namakanja               37.000

Skupaj 104 Investicije - kmetijstvo              733.932
.............................................................................

6557 Usposobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih
   centrov v kmetijstvu                   68.363

6562 Obramba pred točo - oprema                 9.805

2471 Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov
   v kmetijstvu - oprema                   13.846

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove        92.014
.............................................................................

1467 Vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki so predmet
   denacionalizacije                     66.690

1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih           150.363

1508 Vzdrževanje akumulacije Vogršček             23.462

6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih           58.847

Skupaj 204 Inv. vzdržev. - kmetijstvo             299.362
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.125.308
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano                         17.941.751
-----------------------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS

5968 Plače                          372.208

5971 Drugi osebni odhodki (prejemki)              33.226

5974 Prispevki delodajalca                   73.807

Skupaj 11 Plače - državni organi                479.241
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    479.241
-----------------------------------------------------------------------------

4522 Materialni stroški                    102.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         102.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              102.000
-----------------------------------------------------------------------------

2562 Veterinarski inštitut Slovenije             425.620

2563 Veterinarski zavod Slovenije              1.280.792

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    1.706.412
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.706.412
-----------------------------------------------------------------------------

2473 Vakcinacija lisic                     73.847

6685 Predpisano zdravstveno varstvo živali ter ukrepi 
   v veterini                        703.000

7715 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci      6.462

Skupaj 99 Plačila storitev                   783.309
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   783.309
-----------------------------------------------------------------------------

2564 Investicije VZS                     135.041

Skupaj 108 Investicije - državni organi            135.041
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       135.041
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS              3.206.003
*****************************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva

5969 Plače                           26.159

5972 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2.732

5975 Prispevki delodajalca                   5.197

Skupaj 11 Plače - državni organi                34.088
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     34.088
-----------------------------------------------------------------------------

4523 Materialni stroški                     6.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          6.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.500
-----------------------------------------------------------------------------

2565 Republiška kmetijsko svetovalna služba         1.535.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    1.535.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.535.000
-----------------------------------------------------------------------------

7718 Pospeševalne naloge                    46.154

Skupaj 99 Plačila storitev                   46.154
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    46.154
-----------------------------------------------------------------------------

2566 Usposobitev objekta za Kmetijsko svetovalno službo    27.693

Skupaj 108 Investicije - državni organi             27.693
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       27.693
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva       1.649.435
-----------------------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in 
   ribolov

5970 Plače                          374.500

5973 Drugi osebni odhodki (prejemki)              34.250

5976 Prispevki delodajalca                   74.163

Skupaj 11 Plače - državni organi                482.913
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    482.913
-----------------------------------------------------------------------------

4524 Materialni stroški                    67.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          67.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              67.000
-----------------------------------------------------------------------------

2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora - izvoz        1.846

2619 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije in izvedenci      8.308

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb in odškodnine        12.923

Skupaj 99 Plačila storitev                   23.077
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    23.077
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
in ribolov                           572.990
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO                          23.370.179
*****************************************************************************


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze

3021 Plače                          233.612

3129 Drugi osebni odhodki (prejemki)              47.731

3237 Prispevki delodajalca                   47.512

Skupaj 11 Plače - državni organi                328.855
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    328.855
-----------------------------------------------------------------------------

3345 Materialni stroški                    159.500

1568 Stroški TER projekta                    4.000

3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         52.000

5498 Strokovno razvojne naloge                 37.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         253.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              253.000
-----------------------------------------------------------------------------

1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in
   telekomunikacijskih naprav               1.253.010

1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in
   elektroenergetskih objektov               746.467

1675 Sprotno vzdrževanje prog                3.427.143

4209 Upravni stroški                     548.686

4210 Splošni stroški                     483.812

4211 Zavarovalne premije                   274.524

Skupaj 99 Plačila storitev                  6.733.642
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  6.733.642
-----------------------------------------------------------------------------

5196 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu     7.363.106

5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem
   prometu                         603.751

Skupaj 72 Subvencije - železnica               7.966.857
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               7.966.857
-----------------------------------------------------------------------------

2917 Sofinanciranje zavarovanj in rekonstrukcij CPR      30.000

2926 Oprema sekcij                       40.000

2932 PROJEKTI (projektna dokumentacija)            159.898

4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ               102

4244 Povečanje kapacitete proge Divača - Koper        331.000

4400 Lastna udeležba - obstoječi krediti           717.064

6407 Odprava odločb PIRS                   130.000

6411 Sanacija predorov                     25.000

7288 Nova železniška povezava z Madžarsko           
   (projekti in odkup zemljišč)               720.000

7722 Elektroalarmne naprave na odseku 
   Ljubljana - Zidani most                  30.000

7724 Preureditev SVTK Celje - Šentjur             30.000

7731 Remont proge Murska Sobota - Puconci            1.000

7733 Gradnja madžarske proge (sprememba namembnosti 30%)   720.000

Skupaj 109 Investicije - železnica              2.934.064
.............................................................................

1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
   elektroenergetskih objektov               100.000

1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave        200.000

1665 Investicijsko vzdrževanje prog              500.000

Skupaj 209 Inv. vzdržev. - železnica              800.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      3.734.064
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze         19.016.418
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo

3039 Plače                           68.971

3147 Drugi osebni odhodki (prejemki)              10.587

3255 Prispevki delodajalca                   13.700

Skupaj 11 Plače - državni organi                93.258
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     93.258
-----------------------------------------------------------------------------

3363 Materialni stroški                    20.000

5556 Materialni stroški za pomorski promet           9.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          29.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              29.500
-----------------------------------------------------------------------------

7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe      10.080

Skupaj 99 Plačila storitev                   10.080
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    10.080
-----------------------------------------------------------------------------

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa            3.500

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze         3.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        3.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo               136.338
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo

3097 Plače                          350.518

3205 Drugi osebni odhodki (prejemki)              51.761

3313 Prispevki delodajalca                   78.907

Skupaj 11 Plače - državni organi                481.186
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    481.186
-----------------------------------------------------------------------------

3421 Materialni stroški                    11.000

3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa       375.000

1577 Izdelava študije za mednarodni center KL in 
   izdelave drugih študij                  10.000

3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         5.600

5220 Šolanje kontrolorjev letenja               74.810

7738 Strokovno usposabljanje in urjenje letalskega
   in drugega osebja                     14.000

7739 Zagotavljanje varnosti in rednosti prometa
   (alternativna letališča)                 15.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         505.410
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              505.410
-----------------------------------------------------------------------------

2567 Nabava rentgenskih aparatov                39.873

5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa   44.374

6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo  2.580

6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja
   Maribor                          8.688

6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču
   Ljubljana                         5.552

6263 Zamenjava rezervnih sistemov napajanja za 
   radionavigacijske naprave                 5.471

6265 Rezervni moduli in oprema                 15.684

6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS         67.295

6267 Dokončanje energetske postaje v Obm KL LJ         7.000

6778 ILS kat III - operativno uvajanje             6.829

6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja   7.484

6780 Tehnično varovanje radarja dolgega dosega         8.200

7740 Adaptacija objektov - Portorož               6.600

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze        225.630
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       225.630
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo            1.212.226
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2414 Uprava RS za telekomunikacije

3098 Plače                           57.070

3206 Drugi osebni odhodki (prejemki)              11.982

3314 Prispevki delodajalca                   11.279

Skupaj 11 Plače - državni organi                 80.331
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     80.331
-----------------------------------------------------------------------------

3422 Materialni stroški                     26.600

3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          5.793

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          32.393
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               32.393
-----------------------------------------------------------------------------

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in
   evidenco TK naprav                     15.000

3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST    8.000

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
   Slovenija                         146.060

7804 Najem satelitskega kanala za slovenski program      144.000

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze         313.060
.............................................................................

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in
   nekomercialne programe                   29.734

Skupaj 202 Inv. vzdržev. - ostali promet in zveze        29.734
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       342.794
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije            455.518
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste

3091 Plače                           127.043

3199 Drugi osebni odhodki (prejemki)              21.871

3307 Prispevki delodajalca                   24.995

Skupaj 11 Plače - državni organi                173.909
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     173.909
-----------------------------------------------------------------------------

3415 Materialni stroški                    107.300

1130 Informiranje                        3.500

1131 Izobraževanje                        5.000

1580 Plačila članarin (PIARC)                   600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          116.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              116.400
-----------------------------------------------------------------------------

1008 Razvojno raziskovalne naloge                40.000

1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta     155.000

1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje     14.000

1124 Ekspropriacija M.R cest                  90.000

1127 Štetje prometa                       35.000

1141 Redno vzdrževanje magistralnih cest            750.000

1142 Redno vzdrževanje regionalnih cest            920.000

1143 Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste   415.000

1144 Obnova vertikalne signalizacije              125.000

1145 Vzdrževanje signalnih naprav               122.000

1147 Obnova in nove varnostne ograje              136.000

1148 Električna energija                    40.000

1154 Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah   450.000

1581 Kontrolne preiskave in meritve               43.000

1582 Sofinanciranje javnih del (BCP za občinske ceste)      6.600

1583 Revizije projektov                     36.000

1584 Redni pregledi objektov na M in R cestah          33.000

1626 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko      20.000

2599 Priprava tehničnih predpisov                5.000

2737 Zalivanje reg in razpok                  80.000

2738 Sanacije sredinskega stika                 30.000

2776 Obnova odvodnjavanja M in R cest             100.000

2778 Krpanje                          400.000

4761 Obnova makadamskih vozišč                 50.000

7269 Redno vzdrževanje - zimska služba M in R cest      1.500.000

7296 Letna povračila za uporabo cest              85.000

7743 Vzdrževanje banke cestnih podatkov (BCP)          10.000

7744 Vzpostavitev BCP za nove državne ceste           1.000

7745 Vzdrževanje BCP signalizacije in opreme           1.000

7747 Cestno-železniška križanja na M in R cestah         1.000

7748 Manjša popravila zidov                   20.000

7752 Prometna študija Slovenije                 5.000

7753 Kopiranje, tisk in ostalo                 11.000

7754 Mesta za izločanje tovornih vozil             20.000

7755 Upravljanje in varstvo cest                60.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  5.809.600
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   5.809.600
-----------------------------------------------------------------------------

1117 Sofinanciranje AMZ                    100.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  100.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                100.000
-----------------------------------------------------------------------------

1001 Projekti - obnove                     67.000

1002 Projekti - geomehanika                   33.000

1003 Projekti - objekti                     50.000

1004 Projekti za zagotovitev prometne varnosti         12.000

1005 Projekti - večje rekonstrukcije              80.000

1007 Projekti - novogradnje (obvoznice)             30.000

1040 R 309/1059, Aver - Gračišče                130.000

1041 R 310/1061, Pobegi - Sveti Anton              27.000

1050 Ostalo in sofinanciranje                  45.000

1097 M 3/245, zahodna obvoznica v Mariboru           390.000

1118 Odkupi in odškodnine                   251.000

1119 Inženiring in ostale storitve               600.000

1263 R 340/1249, Ljubno - Luče                 150.000

1589 R 335/1212 Črnomelj                     1.000

1853 M 10 - 3/328 Železniški nadvoz v Laškem          50.000

2681 Obvozi v času gradnje objektov               15.000

2704 R 324/1144 Todraž - Brebovnica               25.000

2712 Študije                          16.000

2714 Svetovalne storitve                    38.000

2732 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur               35.000

2770 R 363/1337 Impoljca - Zavratec               72.000

2771 M 3/245 Vrbanski plato                  211.000

2784 M 10/295 Domžale - Črnuče (EBRD)             321.000

2906 M 3/248 Ptuj - železniški nadvoz (EBRD)          354.000

3812 Oprema za kontrolo cest                  10.000

3839 M 10-8/1257 Dravograd                   12.000

4708 Investicijski programi                   50.000

4762 R 326/1159 Žužemberk - Dobrava               30.000

4989 Osilnica - Čačič - Borovec - Kočevska reka         36.307

4990 M 10-3/332 Vrhovo - Hotemež                60.000

4991 R 330 Radeče - priključek M 10-3              20.000

5558 M 10-1/322 Kapca - Hotiza                 50.000

6465 R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovniku         23.400

6466 M 10-8/1260 mostova čez Pako v Hudi luknji         71.200

6467 R 302/1029 Most čez Sočo v Trenti             50.000

6470 M 10-1/366 Gornja Radgona - Mele              50.000

6471 M 1/212 Medvode                        500

6475 M 4/253 Obvoznica Novo mesto                1.600

6478 R 319/1105 mostovi na Jezerskem              20.000

6481 R 322/1134 Mlaka - Kokrica                 3.000

6482 R 315/1093 Zlatorog - Savica                31.000

6486 R 343B/1431 Limbuš - Laznica                95.000

6490 R 319/1109 Škofja Loka (Žabnica - Grenc)          1.000

6493 M 10-1/314-315 Lenart                   100.000

6498 M 2/373 križišče Strunjan                 20.000

6691 M 3/242 obvoznica Radlje                  3.946

6692 M 10-8/1260 Huda luknja                  47.000

6698 M 10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče - Litija)        3.500

6701 R 356/1317 Petrovci naselje                30.000

6705 M 10-1/318 Petanjci - Murska Sobota (Cankarjeva cesta)   3.000

6706 R 326/1166 Sevnica - Planina                30.000

6708 R 348/1292 Spodnji Duplek - Zgornji Duplek - Dvorjane   40.000

6717 R 343/1430, Zreče - križišče                38.000

6792 L Zelena meja (Pungart, Črni potok)             5.000

6794 R 320/1120 Sodražica - Žlebič               10.000

6796 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem mostu         15.000

6798 M 10/282 Celje severna magistrala              6.000

6799 R 314/1077-1078 Škofja Loka (Stari Dvor - Petrol)      1.000

6975 Zelena meja (Bezgarji)                   1.000

6977 M 10-10/1040 Prapetno                    1.000

6978 R 324/1144 Gorenja vas - Ljubljanica            50.000

6979 R 314/3085 Most čez Dreto v Gornjem Gradu         45.100

6982 R 351/1302 inundacije v Veržeju              20.000

7239 M 10-5 Ajdovščina - križišča                59.000

7240 M 10-10/1033 križišče Kalce                22.892

7242 M 10-3/328 Debro - Laško                  1.000

7244 R 326/1169 most čez Sušico v Lesičnem           10.500

7245 R 359A/1330 most čez Svečino v Plaču            12.461

7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije        16.000

7297 R 319/1111 Gorenja vas - Trebija              3.500

7298 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti           35.000

7302 R 337/1234 Majšperk - Jurovci               31.000

7303 R 329/1187 Moravče - Čatež                 2.263

7304 R 314/1072 Hudajužna                    1.000

7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik              40.000

7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič             1.000

7757 R 314/1079 križišče Valburga                1.000

7761 Zelena meja (Božakovo - Drašiči)              1.000

7766 R 314/1076 Klančar - Podlubnik               1.000

7767 R 305D/1425 Kojsko                     25.000

7768 R 357/1318 most čez Ratišče v Filovcih           12.000

7769 R 336/1224 most čez Gračnico v Dežnem            2.000

7770 R 356/1317 most čez Merak v Šulincih            2.000

7771 R 338/1237 skozi Zgornje Poljšane              1.000

7772 R 326/1162 most čez Mirno v Puščavi             2.000

7774 R 373/1364 Trava - Podplanina                1.000

7775 R 346/1285 Spodnja Hajdina                 20.000

7777 M 10-10/1037 most čez Jesenico v Reki           50.000

7780 R 321/1121 Lipniška dolina                 1.000

7783 R 302/1029 galerija Berebica v Trenti            1.000

7784 M 10-1/366 Mele - Šratovci - Radenci            2.000

7785 R 340/1249 Ljubno - Luče                  1.000

7786 R 315/1089 obvoznica Bled                  1.000

7787 R 319/1110 obvoznica Škofja Loka              1.000

7788 M 10-1/317 Petanjci - Tišina                1.000

Skupaj 101 Investicije - ceste                4.498.169
.............................................................................

1139 Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti          66.000

1146 Osvetlitev prehodov za pešce                13.000

1151 Oprema cest                        40.000

1153 Počivališča in avtobusne postaje              2.500

1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih             7.000

1167 Ostalo in sofinanciranje                  31.000

1174 Popravila lesenih mostov                  20.000

1220 R 352/1307, Segovci - Podgrad               77.000

1254 Elementar - naravne nesreče M ceste            30.000

1255 Elementar - naravne nesreče R ceste            110.000

1590 R 308/1413 Col                       1.000

1591 R 333/1205 Kostanjevica (otok)               1.000

1639 Manjša intervencijska popravila objektov          70.500

1655 Zaščita brežin na M in R cestah              44,000

2602 Obnova odsekov M in R cest                 82.546

2626 Obnova v zimi 1996/97 uničenih MC in RC         2.000.000

2680 R 301A/1019 Cesta na Mangart                15.000

2698 M1/207 Žirovnica - Lesce                  27.000

2721 R 326/1162 Trebnje - Mokronog               17.000

2726 R 333/1205 Kostanjevica - Križaj               300

2728 Program PHARE (Učja)                    5.720

2735 R 364/1343 Vinica - Stari trg               48.000

2725 R 352/1306 Šentilj - Trate                 51.000

2754 R 301/1004 Žaga - Kobarid                 34.000

2755 R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik              119.158

2757 Obvozi v času sanacij objektov               8.108

2764 Sanacije propustov                     55.000

2766 R 342/1265 Črna-Šentvid                  50.000

2769 R 338/1241-1242 Bizeljsko                 80.000

2777 Zaporni sloji in površinske prevleke           444.000

2782 Sanacije zidov                      100.000

2783 R 314/1076 Selca - Praprotno                35.000

4022 Sanacije plazov (po spisku)                300.000

4023 Zasaditve in ozelenitve brežin               1.000

4081 R 324/1148 Ig                        1.000

4854 R 315/1089 Bled - Soteska                 80.000

4984 R 301/F Zalošče                      25.000

4987 R 345/1279 Žiče - Dramlje                 18.000

4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici - Okoslavci          66.000

5557 M 1/368 Jesenice                      70.000

6484 R 330/1189 Sostro - Besnica                 5.000

6488 R 368/1351 Podmeja                     44.000

6492 M 10-5/347 Selo - Nova Gorica (Črniče)           32.000

6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero           1.000

6497 M 1/221-229 Višnja Gora - Obrežje             53.000

6570 R 338/1236 Križni vrh                   30.000

6695 M 6/263 Ribnica - Dolenja vas                5.000

6696 R 335/1214 Črnomelj - Vinica                22.000

6699 R 345/1281 Črnolica - Lesično               31.000

6703 R 374/1365 Pudob                      30.000

6704 R 314/1081 Križišče Podgorje                10.000

6707 R 336/1224 Jurklošter - Dežno               25.000

6712 R 355/1315 Plaz Dankovci                  5.000

6787 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt             133.000

6790 R 346/1284 Rogatec - Stoperce               34.000

6791 R 387/1412 Kalce - Hrušica                 80.000

6795 R 330/1191 Sopota (Podkum) - Jagnjenica          50.000

6800 M 10-10/1034-1039 Bača - Godovič              65.000

6801 Manjše sanacije objektov                 158.800

6802 Večje sanacije objektov po spisku             450.000

6803 R361/1332 Hoče - Areh                   20.000

6976 R 349/1296 Cankova                     42.500

6986 M 3-3/1290 Šikole - Hajdina                31.000

6987 M 10/300 Brezovica - Sinja Gorica             41.000

6988 R 339/1245 Višnja vas - Dobrna               20.000

6989 R 323/1143 Spodnji Brnik - Cerklje             41.000

6990 R 381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica           60.000

6991 R 381/1380 Ilirska Bistrica                20.000

6992 R 313/1069 Prem - Obrov                  75.000

7290 R 362/1333 Senovo (naselje)                44.500

7291 R 323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec            24.000

7307 R 320/117 Rakek (skozi naselje)              30.500

7308 R 322/1134 Tržič - Križe                  21.200

7309 R 387/1412 Kalce - Hrušica                 20.500

7310 R 356/1317 Martinje - Dolič                76.300

7311 R 374/1365 Lož - Stari trg                 12.000

7312 M 10-10/1033 Hotedršica - Podstrane            36.800

7313 R 358/1322 Črenšovci - Razkrižje              42.000

7314 R 357/1318-1319 Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas     65.000

7315 M 10-10/1005 Kobarid                    15.000

7316 R 308/1058 Črni vrh - Col                 21.000

7317 R 306/1048 Opatje Selo - Komen               22.000

7318 M 10-3/336 Križišče Krško                  1.000

7760 R 327/1174 Plešivica - Luče                 2.000

7762 Cestno-železniška križanja                 1.600

7764 R 321C/1129 sanacija plazov Sorica - Petrovo brdo      1.000

7794 R 340a/1252 Pavličevo sedlo (PHARE)            20.000

7795 R 381/1380 Knežak                      1.000

7797 R 333/1205 Šentjernej                    2.000

7798 M 1/206 viadukt Završnica                  5.000

7799 L 3610 Petrina - Mirtoviči                 1.000

7800 R 362/1334 most čez Savo v Krškem              1.000

7801 M 1-1/232 predor Ljubelj                 734.000

7802 R 342/1266 Šentvid - Šoštanj                 640

8710 R 354/1313 Središče ob Dravi                5.409

Skupaj 201 Inv. vzdržev. - ceste               7.066.581
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      11.564.750
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste              17.764.659
-----------------------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2418 Prometni inšpektorat RS

5977 Plače                           142.021

5978 Drugi osebni odhodki (prejemki)              28.056

5979 Prispevki delodajalca                   28.201

Skupaj 11 Plače - državni organi                198.278
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     198.278
-----------------------------------------------------------------------------

4534 Materialni stroški                     31.147

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          31.147
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               31.147
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS               229.425
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE           38.814.584
*****************************************************************************


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor

3016 Plače                           343.478

3124 Drugi osebni odhodki (prejemki)              48.979

3232 Prispevki delodajalca                   69.034

Skupaj 11 Plače - državni organi                461.491
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     461.491
-----------------------------------------------------------------------------

3340 Materialni stroški                    112.623

1597 Sodelovanje v okviru OZN                  5.000

1599 Sredstva za delo sistema slovenske
   geoinformacijske infrastrukture               4.000

4404 Predpisi                          57.000

4405 Promocije, razstave in publikacije             22.500

5043 Sredstva za delo GIS                    10.000

6342 Alpska konvencija                      4.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          215.123
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              215.123
-----------------------------------------------------------------------------

5496 Sofinanciranje društev za varstvo okolja v RS        9.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam          9.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       9.000
-----------------------------------------------------------------------------

1747 Nastavitev digitalne topografske baze           34.000

2139 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj doline Soče   5.340

2140 Lastna udeležba - PHARE - trajnostni razvoj obale      2.000

2186 Lastna udeležba - PHARE - Jesenice - industrijska
   obnova                           1.750

4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista             2.000

6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor          14.000

6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja         4.653

6339 Nastavitev drugih geoorientalnih digitalnih baz      40.000

6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje           20.000

7617 Delovanje geoinformacijskega sistema            24.000

8283 Kredit MBOR za projekt Geografski informacijski sistem   79.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   226.743
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    226.743
-----------------------------------------------------------------------------

1598 Aktivnosti za približevanje k Evropski uniji        6.000

1600 Članarine in prispevki mednarodnim organizacijam      8.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                      14.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     14.000
-----------------------------------------------------------------------------

1930 Zagotavljanje informacijske opreme             45.000

1931 Oprema za vodenje sistema slovenske 
   geoinformacijske infrastrukture               8.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi             53.000
.............................................................................

2137 Lastna udeležba - PHARE - čistilna naprava 
   Gornja radgona                       8.000

2138 Lastna udeležba - PHARE - ECO ADRIA             5.700

2185 Lastna udeležba - PHARE - ravnanje z odpadki 
   na Gorenjskem                        5.340

2189 Lastna udeležba - PHARE - Triglavski narodni park      4.600

2416 Plačilo prometnega davka in provizij za program PHARE   16.000

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejenaje voda       39.640 
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        92.640
-----------------------------------------------------------------------------

6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada         1.000.000

7809 Dokapitalizacija Ekološko razvojnega sklada        700.000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 1.700.000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 1.700.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor         2.718.997
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2512 Geodetska uprava RS

3029 Plače                          1.080.017

3137 Drugi osebni odhodki (prejemki)              208.135

3245 Prispevki delodajalca                   211.364

Skupaj 11 Plače - državni organi               1.499.516
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    1.499.516
-----------------------------------------------------------------------------

3353 Materialni stroški                    370.000

1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen    4.100

1932 Promocije, razstave, publikacije              5.000

4407 Strokovne komisije za preizkus znanja             500

6345 Vodenje geodetskih evidenc                390.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          770.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              770.400
-----------------------------------------------------------------------------

6811 Sanacija geodetske mreže                  22.000

6812 Geodetske podlage za državno mejo s Hrvaško        27.000

6814 Nastavitev registra stavb                 16.600

6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra    38.000

6817 Ciklično aerosnemanje                   27.902

6818 Izdelava državnih topografskih kart             9.100

6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih baz          21.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   161.602
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    161.602
-----------------------------------------------------------------------------

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah        1.498

1933 Sofinanciranje mednarodnega projekta Tempus         1.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                      2.498
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      2.498
-----------------------------------------------------------------------------

7810 Nakup specialne geodetske in informacijske opreme     43.000


Skupaj 108 Investicije - državni organi             43.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        43.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS               2.477.016
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost

3031 Plače                           76.612

3139 Drugi osebni odhodki (prejemki)               9.633

3247 Prispevki delodajalca                   15.202

Skupaj 11 Plače - državni organi                101.447
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     101.447
-----------------------------------------------------------------------------

3355 Materialni stroški                     20.160

1319 Publikacije in obveščanje javnosti              900

3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          2.310

4411 Varstvo pri delu                      1.155

4412 Knjižnica URSJV                        485

5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje operaterjev   2.225

5060 Enkratne naloge jedrske varnosti              3.850

5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti          5.005

6356 Vzdrževanje pripravljenosti                 1.925

6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov            485

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          38.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               38.500
-----------------------------------------------------------------------------

1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti          7.000

5020 Jedrska varnost                      23.400

Skupaj 99 Plačila storitev                    30.400
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    30.400
-----------------------------------------------------------------------------

1299 Center za analizo ponezgodnih stanj             2.300

4413 Simulacija transientov-analizator NEK            1.288

5021 Dozimetri                           460

5409 Povezave NEK, URSJV, RSCZ - II. faza             552

5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja v radioloških
   nesrečah                          4.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi              8.600
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        8.600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost            178.947
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje

3104 Plače                           122.159

3212 Drugi osebni odhodki (prejemki)              17.866

3320 Prispevki delodajalca                   24.203

Skupaj 11 Plače - državni organi                164.228
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     164.228
-----------------------------------------------------------------------------

3428 Materialni stroški                     47.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          47.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               47.000
-----------------------------------------------------------------------------

1799 Prostorske analize in plan Slovenije            79.000

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija    79.690

1934 Metodologija in priporočila za prostorsko načrtovanje    8.000

1935 Publikacije in posvetovanja za prostorsko načrtovanje    8.000

6351 Regionalne in urbanistično načrtovanje           54.500

6352 Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov     20.000

6354 Planska kartografija in informatika            22.410

7822 Regionalno sodelovanje v Evropi               8.900

Skupaj 99 Plačila storitev                   280.500
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    280.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje          491.728
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS

3034 Plače                           450.054

3142 Drugi osebni odhodki (prejemki)              69.094

3250 Prispevki delodajalca                   89.007

Skupaj 11 Plače - državni organi                608.155
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     608.155
-----------------------------------------------------------------------------

3358 Materialni stroški                     62.370

1791 Limnološka postaja Bled                    830

1792 Mednarodni projekt 7SWT                    800

1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve           5.500

1795 Redne publikacije                      9.300

3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah   4.600

5009 Kakovost zraka - monitoring                12.900

5010 Kakovost voda - monitoring                 51.000

5011 Hidrološki monitoring                   24.500

5012 Agrometeorologija - meteorološki monitoring        23.000

5013 Merjenje ionizirajočega sevanja               1.200

5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa           5.900

5015 Mednarodne komunikacije                   8.500

5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov     4.000

5018 Obramba pred točo - HMZ                   3.400

6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov            2.600

6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov              2.000

6361 Kataster emisij v zrak                    800

6820 Informacijski sistem varstva okolja             3.000

6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije           3.500

6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah     3.000

6824 Mednarodni monitoring voda                 4.000

6825 Monitoring vodnih virov                   2.500

6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova    3.000

6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center      1.400

7824 Promocijska dejavnost                    2.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          245.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              245.600
-----------------------------------------------------------------------------

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah       12.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                      12.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     12.000
-----------------------------------------------------------------------------

4420 Interventna sredstva                    7.500

5008 Ekološki laboratorij - merilna oprema           36.000

5017 Računski center - nabava računalnika in specifične
   programske opreme                     14.000

5429 Meteorološko radarski center                15.000

6357 Letalska meteorološka oprema (vzdrževanje, montaža,
   nakup)                           12.000

6360 Razvoj novih merilnikov in metod              6.200

6528 Monitoringi, instrumentalna oprema             44.200

7826 Rekonstrukcija AMP mreže VO                10.000

7827 GAW postaja                         3.000

7828 MEDPOL                           2.000

Skupaj 108 Investicije - državni organi             149.900
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       149.900
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS            1.015.655
*****************************************************************************


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko

3035 Plače                           49.531

3143 Drugi osebni odhodki (prejemki)               8.080

3251 Prispevki delodajalca                    9.785

Skupaj 11 Plače - državni organi                 67.396
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     67.396
-----------------------------------------------------------------------------

3359 Materialni stroški                     17.500

1753 Potresno inženirstvo                    2.300

1754 Inženirska seizmologija                   2.300

1755 Državna mreža potresnih opazovalnic            11.500

2963 Geofizikalni monitoring                   8.110

2964 Geološki monitoring                     2.500

5006 Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih       3.250

6364 Priprava osnov za zakonodajo                1.500

6365 Strokovna srečanja                     1.600

6829 Geološki informacijski sistem               10.640

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          61.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               61.200
-----------------------------------------------------------------------------

6363 Mednarodne članarine                     600

Skupaj 9 Drugi odhodki                       600
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                       600

-----------------------------------------------------------------------------

1940 Seizmološka programska oprema                1.700

5005 Modernizacija seizmološke mreže              13.500

7830 Monitoring močnih potresov                 3.500

Skupaj 108 Investicije - državni organi             18.700
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        18.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko               147.896
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave

5980 Plače                           253.606

5982 Drugi osebni odhodki (prejemki)              38.934

5984 Prispevki delodajalca                   50.173

Skupaj 11 Plače - državni organi                342.713
.............................................................................

6546 Plače regionalnih zavodov                 59.000

6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov     8.300

6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov         11.741

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije            79.041
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     421.754
-----------------------------------------------------------------------------

3430 Materialni stroški                     79.374

1844 Pospeševanje razvoja javnih služb               930

5418 Poročilo o stanju okolja                  5.000

5420 Manipulativni stroški in rezerve              1.000

6055 Mednarodne konvencije - varstvo narave           7.500

6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah              5.000

6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in
   evidence                          11.000

6377 Mednarodni promet z odpadki                 4.000

6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah         3.500

7832 Naravovarstveno usposabljanje                1.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          118.804
.............................................................................

6549 Materialni stroški regionalnih zavodov           29.000

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije      29.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              147.804
-----------------------------------------------------------------------------

6572 Spominski park Trebče                   36.000

6573 Triglavski narodni park                  115.000

6911 Škocjanske jame                      36.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         187.000
.............................................................................

6072 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju Mure    5.393

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam      5.393
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      192.393
-----------------------------------------------------------------------------

1782 Recenzije in revizije                    1.000

1943 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah      20.000

1944 Nacionalni program varstva okolja             14.000

1945 Mednarodno sodelovanje in konvencije - varstvo narave    4.000

2119 Kartiranje habitatov                    3.270

2120 Publikacije za varstvo narave               10.000

2121 Javna vodnogospodarska služba - skupni program       30.000

2122 Služba varstva obalnega morja (SVOM)            29.735

2123 Intervencije - naravna dediščina              3.000

2124 Akcije varstva narave                   15.000

2125 Vodnogospodarska javna služba na območju Mure       226.000

2126 Vodnogospodarska javna služba na območju Drave      306.000

2127 Vodnogospodarska javna služba na območju 
   Savinje - Sotle                      266.000

2128 Vodnogospodarska javna služba na območju Dolenjske    271.893

2130 Vodnogospodarska javna služba na območju 
   Ljubljanice - Save                    424.000

2131 Vodnogospodarska javna služba na območju Gorenjske    265.000

2132 Vodnogospodarska javna služba na območju Soče       241.000

2133 Vodnogospodarska javna služba na območju Primorske    159.000

2135 Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti         8.000

4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
   dokumentacijo                       20.000

5046 Informacijski sistem varstva okolja            10.000

5048 Študija ranljivosti okolja                 2.000

5049 Presoje vplivov na okolje                  2.000

5423 Intervencije ob naravnih nesrečah              6.000

6060 Upravna in razvojna dokumentacija              8.000

6070 Študije in raziskave                    5.000

6071 Zavarovana območja narave                 20.000

6666 Azil za zavarovane živalske vrste              4.000

6831 Standardi komunalne oskrbe                 2.000

6832 Notranjski park (Life program)               1.000

7833 Priprava baz podatkov in strokovnih podlag
   varstva okolja                       5.600

7835 Strokovna podlaga za lokalne javne službe
   varstva okolja                       4.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  2.386.498
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   2.386.498
-----------------------------------------------------------------------------

2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in
   varstvo okolja                      543.904

5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV               30.500

6667 Dolžanova soteska                      2.500

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  576.904
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                576.904
-----------------------------------------------------------------------------

6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva narave       5.000

6575 Odškodnine - živalske vrste                 5.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                      10.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     10.000 
-----------------------------------------------------------------------------

5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh           274.700

6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh          128.400

Skupaj 103 Investicije - energetika               403.100
.............................................................................

7843 Škocjanske jame - infrastruktura              13.500

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove        13.500
.............................................................................

1845 Vzdrževalno - ureditvena dela na obalnem morju       10.900

2191 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave      10.500

2954 Primorski vodovod in kanalizacija             164.400

4425 HE Vrhovo sofinanciranje urejanja zalednih voda      35.300

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda       221.100 
.............................................................................

2194 Informacijski center in drugi objekti TNP         13.500

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove       13.500
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       651.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave            4.386.553
-----------------------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor

5981 Plače                           357.360

5983 Drugi osebni odhodki (prejemki)              45.678

5985 Prispevki delodajalca                   71.015

Skupaj 11 Plače - državni organi                474.053
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     474.053
-----------------------------------------------------------------------------

4526 Materialni stroški                     65.400

5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa    2.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          68.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               68.000
-----------------------------------------------------------------------------

5001 Rušenje nedovoljeno zgrajenih objektov           13.000

6834 Izvršbe odločb                       2.500

6835 Izvedenska mnenja                      3.500

Skupaj 99 Plačila storitev                    19.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    19.000
-----------------------------------------------------------------------------

7846 Javna dela                         13.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  13.000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 13.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor         574.053
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR          11.990.845
*****************************************************************************


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

3011 Plače                           308.727

3119 Drugi osebni odhodki (prejemki)              35.656

3227 Prispevki delodajalca                   62.370

Skupaj 11 Plače - državni organi                406.753
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     406.753
-----------------------------------------------------------------------------

3335 Materialni stroški                     88.333

3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          1.900

4428 Izobraževanje                        3.500

5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami           7.000

6185 Delo organov in komisij                   3.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          103.733
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              103.733
-----------------------------------------------------------------------------

1826 DN in DN v enkratnem znesku              24.565.000

7022 Denarna pomoč                      1.123.000

Skupaj 41 Transferi - zaposlovanje              25.688.000
.............................................................................

2195 Dodatek za nego otroka                  632.500

4429 Starševski dodatek                    578.668

7011 Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta     21.362.000

7013 Otroški dodatek - družbene pomoči otrokom       25.120.000

7014 Pomoč pri opremi novorojenca               436.821

Skupaj 42 Transferi - otroško varstvo            48.129.989
.............................................................................

6838 Varstvo vojnih invalidov (VI)              5.616.930

6839 Varstvo vojnih veteranov (VV)              1.122.000

6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN)           2.600.000

7042 Republiške priznavalnine                  74.000

7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI, VV, ŽVN     378.000

7048 Druge zakonske pravice VI, VV, ŽVN           2.161.000

Skupaj 43 Transferi - varstvo VI, VV, ŽVN          11.951.930
.............................................................................

7016 Denarne pomoči - edini vir                376.746

7017 Denarni dodatek                     8.900.000

7018 Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb   2.292.242

7320 Varstvo družin vojakov                   3.100

8503 Zdravstveno zavarovanje prejemnikov edinega vira      53.711

8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno 
   prizadetih oseb                      158.234

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo            11.784.033
.............................................................................

7054 Republiške štipendije                 12.458.000

Skupaj 45 Transferi - štipendije               12.458.000
.............................................................................

5629 Subvencioniranje študentske prehrane          1.013.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 1.013.000
.............................................................................

2546 Jamstveni sklad                      50.000

Skupaj 48 Transferi - obveznosti do Jamstvenega sklada      50.000

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 111.074.952
-----------------------------------------------------------------------------

6841 Krizni centri                       21.000

6842 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve nasilja       14.000

7089 Sofinanciranje tiska                    13.986

7091 Zveza prijateljev mladine Slovenije             8.000

8505 Materinski domovi                     28.800

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam          85.786
.............................................................................

1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji   1.270.000

1279 Inštitut - SVC                       14.072

1283 Dejavnost centrov za socialno delo           2.640.600

1284 Socialna zbornica                      9.047

1285 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva    13.500

1286 Strokovni nadzor                      2.500

2196 Razvoj zaposlitvenih projektov za težje zaposlive
   in invalide in razvoj mreže usposabljanja za
   invalide                          10.000

2197 Računalniška podpora za potrebe invalidov          2.500

2198 Vzdrževanje in razvoj informacijskih sistemov
   socialnega varstva in družinskih prejemkov         18.275

2607 Stroški izvajanja zakona o jamstvenem skladu        44.578

2608 Eksperimentalni in razvojni programi socialnega 
   varstva ter sofinanciranje programov nevladnega
   sektorja                         102.277

2609 Socialna rehabilitacija zasvojenih             67.201

2610 Koncesije na področju socialnega varstva          5.000

2611 Vzdrževanje informacijskega sistema in obdelava
   podatkov po vojnih zakonih                 21.150

2623 Stroški izvajanja študentske prehrane           17.000

2624 Izvajanje in nadzor aktivne politike zaposlovanja     10.000

4430 Uresničevanje resolucije o družinski politiki        3.400

4432 Republiški zavod za zaposlovanje            3.043.600

7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in
   rejnikov                          63.504

7057 Rejnine                          648.700

7094 Institucionalno varstvo v zavodih            1.781.000

7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih prejemkih      103.444

7147 Interventne službe CSD                   24.000

7148 Prevozi slepih                       6.021

7149 Oskrba oseb neznanega bivališča               1.000

7171 Raziskave, razvoj                     30.550

7172 Mednarodno sodelovanje                   41.000

7870 Stroški izvajanja vojnih zakonov             100.000

8663 Sofinanciraje institucij in programov izobraževanja
   odraslih                          50.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    10.144.419
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     10.230.205
-----------------------------------------------------------------------------

2199 Sofinanciranje regijskih projektov in razvoja
   delovnih mest                       30.000

4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene          158.000

6530 Presežki v državnih podjetjih               254.000

7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev           1.920.000

7024 Pospeševanje novega zaposlovanja            1.020.000

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb        1.104.000

7027 Preusposabljanje zaposlenih                100.000

7029 Javna dela                       1.790.000

7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
   mest                           450.000

7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
   mest - izvozniki                     450.000

7871 Ukrepi aktivne politike zaposlovanja - 
   vladni projekt                      568.819

8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranje podjetij
   (SRSP)                           40.000

8665 Tehnična izvedba IPP                    5.000

8674 Pomoč pri samozaposlovanju                745.000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                 8.634.819
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               8.634.819
-----------------------------------------------------------------------------

2200 Vladna komisija za grobišča in medresorski
   gradbeni odbor                       1.500

2201 Pokojninska reforma                    10.000

4433 Sofinanciranje PHARE programov               19.208

4904 Sofinanciranje ZZB-NOV                  144.050

6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne za Slovenijo     23.630

6181 Sofinanciranje združenja "SEVER"              3.430

6846 Druge organizacije žrtev vojnega nasilja          5.100

6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev Slovenije      4.280

7190 Priznanja socialnega varstva                2.505

7193 Sofinanciranje društev                   1.740

7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji          22.018

7198 Vzdrževanje grobov v tujini                 2.398

7874 Sofinanciranje organizacij vojnih invalidov        10.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                     250.359
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     250.359
-----------------------------------------------------------------------------

1288 Računalniška oprema CSD                  22.200

2456 Poslovni prostor RZZ                   112.864

2570 Dom upokojencev Ptuj - Muretinci              7.000

4441 CSD - zamenjava avtomobilov                10.140

4442 Poslovni prostori CSD                   249.999

4443 Poslovni prostori in oprema VDC              170.000

4444 Poslovni prostori in oprema zavodov za usposabljanje    30.500

4996 Stanovanjske skupnosti za invalide             15.000

6190 Dom upokojencev Šentjur                  268.000

6191 Dom upokojencev Trebnje                  90.000

6192 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve nasilja        2.500

6661 Grobišča - Teharje, Kočevski rog             115.037

6848 Zagotavljanje, vzdrževanje in oprema posebnih
   socialnovarstvenih zavodov                 20.000

7875 Terapevtski center                     17.500

7884 Program mreže domov za starostnike             1.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       1.131.740
.............................................................................

2202 Investicijsko vzdrževanje grobišč v RS in tujini      10.900

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih      
   zavodov                          150.000

6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ               71.136

7881 Intervencije socialnega varstva              40.000

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove       272.036
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.403.776
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve                           132.104.597
-----------------------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu

5986 Plače                            9.170

5988 Drugi osebni odhodki (prejemki)               1.740

5990 Prispevki delodajalca                    1.814

Skupaj 11 Plače - državni organi                 12.724
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     12.724
-----------------------------------------------------------------------------

4527 Materialni stroški                     4.559

6850 Mednarodno sodelovanje                    888

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi           5.447
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.447
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu        18.171
-----------------------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo

5987 Plače                           266.472

5989 Drugi osebni odhodki (prejemki)              31.810

5991 Prispevki delodajalca                   52.840

Skupaj 11 Plače - državni organi                351.122
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     351.122
-----------------------------------------------------------------------------

4528 Materialni stroški                     48.000

7888 Varstvena oprema, varstvo pri delu             2.400

7889 Izobraževanje                        1.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          52.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               52.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo               403.322
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE                           132.526.090
*****************************************************************************


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

3023 Plače                          154.204

3131 Drugi osebni odhodki (prejemki)             22.402

3239 Prispevki delodajalca                  32.448

Skupaj 11 Plače - državni organi               209.054
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    209.054
-----------------------------------------------------------------------------

3347 Materialni stroški                    83.700

3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         1.200

6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne
   zdravstvene zavode                    2.700

7891 Zdravstveni svet                     1.700

7892 Verifikacija prostorov za zasebno zdravstveno delo    5.200

7893 Strokovni izpiti                     2.000

8730 Medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi    3.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         99.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              99.500
-----------------------------------------------------------------------------

7085 Svet za zdravje - programi za krepitev zdravja      8.000

7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje          65.896

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu                  73.869
.............................................................................

1292 Sekundariji                       775.000

5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji     15.458

5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili       21.678

6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje            4.148

6855 Nacionalni programi boja proti AIDS            6.000

6856 Nujna medicinska pomoč                  6.000

7075 Raziskovalne naloge in študije              19.783

7077 Univerzitetne naloge                   11.000

7079 Aplikativne študije                   12.000

7082 Zdravstveno informacijski sistem             4.500

7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja              74.500

7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva      937.498

7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja       25.379

7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb       45.000

7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila          28.700

7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine    4.000

7125 Publicistična dejavnost                  1.800

7283 Humanitarna pomoč za BIH                  700

7894 Programi terapije in nadzora               3.000

7895 Evropska konferenca o metadonu              8.137

7896 Preventiva zastrupitev                  3.000

7897 Razvoj toksikologije                   2.000

8272 Plač. str. za zdravstveno varstvo slov. 
   upokojencev na Hrvaškem                 136.828

8288 Odškodnine                       165.000

Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu            2.311,109
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    2.384,978
-----------------------------------------------------------------------------

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva         4.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   4.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    4.000
-----------------------------------------------------------------------------

1964 Medicinski tisk                      7.400

7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja         30.621

7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva        6.900

7284 Mednarodno sodelovanje                  11.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                     55.921
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    55.921
-----------------------------------------------------------------------------

2204 Izgradnja pediatrične klinike              27.300

3850 Splošna bolnišnica Novo mesto              37.057

3851 Splošna bolnišnica Izola                141.512

3852 Splošna bolnišnica Celje                366.170

3853 Bolnišnica Topolšica                   35.000

3854 Klinični center Ljubljana, Tehnične službe        96.118

3855 Klinični center Ljubljana, Očesna klinika        112.325

3856 Psihiatrična bolnišnica Vojnik              36.129

3857 Onkološki inštitut Ljubljana              402.298

3858 Splošna bolnišnica Jesenice               30.000

3859 Klinični center Ljubljana, Nevrološka klinika      27.340

3860 Splošna bolnišnica Maribor                93.613

3862 Ortopedska bolnišnica Valdoltra              7.800

3863 Klinični center Ljubljana; ORL klinika          28.350

3864 Splošna bolnišnica Celje - adaptacija kuhinje       3.000

3865 Splošna bolnišnica Ptuj                 24.328

3866 Super nadzor                       20.500

3979 Splošna bolnišnica Murska Sobota             44.530

3980 Splošna bolnišnica Ormož                 34.000

6385 Odplačila kreditov za UKC                134.900

6515 Sofinanciranje PHARE programa                485

6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade          25.820

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo             1.728.575
.............................................................................

2568 Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih zavodih     44.000

Skupaj 206 Inv. vzdržev. - zdravstvo              44.000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.772.575
-----------------------------------------------------------------------------

2203 SB Nova Gorica                     104.033

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 104.033
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 104.033
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo            4.630.061
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno 
   zdravstveno organizacijo

5992 Plače                           4.887

5994 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2.587

5996 Prispevki delodajalca                    950

Skupaj 11 Plače - državni organi                8.424
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     8.424
-----------------------------------------------------------------------------

4529 Materialni stroški                    6.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          6.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              6.000
-----------------------------------------------------------------------------

6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO           3.500

6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev           1.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                     5.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     5.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo                          19.424
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS

5993 Plače                          401.026

5995 Drugi osebni odhodki (prejemki)             47.001

5997 Prispevki delodajalca                  79.562

Skupaj 11 Plače - državni organi               527.589
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    527.589
-----------------------------------------------------------------------------

4530 Materialni stroški                    72.373

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         72.373
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              72.373
-----------------------------------------------------------------------------

6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti          6.000

6136 Analize vzorcev                     35.677

6137 Ionizirana sevanja                    2.900

Skupaj 9 Drugi odhodki                     44.577
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    44.577
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS            644.539
-----------------------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2714 Urad RS za zdravila

8222 Plače                          18.559

8223 Drugi osebni odhodki (prejemki)              3.139

8224 Prispevki delodajalca                   3.689

Skupaj 11 Plače - državni organi                25.387
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    25.387
-----------------------------------------------------------------------------

8225 Materialni stroški                    28.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         28.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              28.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2714 Urad RS za zdravila                53.387
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO            5.347.411
*****************************************************************************


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport

3024 Plače                          362.837

3132 Drugi osebni odhodki (prejemki)             47.402

3240 Prispevki delodajalca                  73.110

Skupaj 11 Plače - državni organi               483.349
.............................................................................

6672 Plače - osnovno šolstvo               41.932.180

6678 Drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo        5.600.000

6679 Prispevki delodajalca - osnovno šolstvo        7.606.520

6676 Plače - srednje šolstvo               18.659.950

6533 Drugi osebni prejemki - srednje šolstvo        2.400.000

6534 Prispevki delodajalca - srednje šolstvo        3.513.350

6675 Plače - visoko šolstvo                11.752.120

6535 Drugi osebni prejemki - visoko šolstvo        1.032.500

6536 Prispevki delodajalca - visoko šolstvo        2.226.880

6674 Plače - zavodi za usposabljanje            1.671.710

6677 Drugi osebni prejemki - zavodi za usposabljanje     245.000

6538 Prispevki delodajalca - zavodi za usposabljanje     303.990

6673 Plače - dijaški domovi                1.137.400

6539 Drugi osebni prejemki - dijaški domovi         150.100

6540 Prispevki delodajalca - dijaški domovi         195.600

8733 Plače - višje šolstvo                  94.275

8734 Drugi osebni prejemki - višje šolstvo           2.700

8735 Prispevki delodajalca - višje šolstvo          18.725

8736 Plače - pripravnikov PVŠ                 44.500

8737 Drugi osebni prejemki - PVŠ                7.752

8738 Prispevki delodajalca                   7.072

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije         98.602.324
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  99.085.673
-----------------------------------------------------------------------------

3348 Materialni stroški                   154.500

7908 Stroški komisij za strokovne izpite           10.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         165.000
.............................................................................

7004 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema - 
   srednje šolstvo                    3.967.000

6537 Materialni stroški, vzdrževanje in oprema - 
   visoko šolstvo                    2.607.000

6541 Materialni stroški vzdrževanje in oprema - 
   zavodi za usposabljanje                 520.000

6542 Materialni stroški vzdrževanje in oprema - 
   dijaški domovi                     156.000

8228 Materialni stroški in nabava učil osnovnih šol    3.500.000

8739 Materialni stroški vzdrževanje in oprema - 
   višje šolstvo                      26.000

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   10.776.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            10.941.000
-----------------------------------------------------------------------------

5491 Štipendije                       458.014

Skupaj 45 Transferi - štipendije               458.014
.............................................................................

7050 Regresiranje prevozov                 1.382.000

7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov         4.500

7226 PIZ vrhunskih športnikov                 5.000

7909 Subvencije za šolo v naravi               22.000

8638 Regresirana prehrana učencev in dijakov        1.115.885

8741 Nevarni prevozi v osnovno šolo             265.701

Skupaj 46 Transferi - ostalo                2.795.086
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 3.253.100
-----------------------------------------------------------------------------

5619 Šport otrok in mladine                 110.000

6862 Preverjanje znanja in vpisa v SŠ             26.000

7096 Študentski domovi                    359.000

7097 Strokovna literatura                   55.000

7098 Tekmovanja učencev in dijakov              16.682

7100 Program vrhunskega športa                506.000

8875 Sofinanciranje strokovne literature za predšolsko
   vzgojo                           553

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam        1.073.235
.............................................................................

2216 Tekmovanje športnikov (olimpiade, univerziade,
   Alpe - Jadran)                      60.000

2217 Sofinanciranje zavodov na področju športa        88.000

4830 Računalniško opismenjevanje               840.000

4831 Tuji jeziki                       70.000

4832 Odkup in zalaganje učbenikov              268.000

6238 Šport za vse                       67.000

6247 Center za mlajše odrasle                 13.000

6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja        5.000

6252 Projekt Prenova slovenskega jezika            15.000

6864 Sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko obdobje   3.000

6869 Visoko šolski študij na daljavo              3.000

6870 Strokovni sveti in kurikularne komisije         175.000

6872 Center poklicnega izobraževanja             85.000

7153 Izobraževanje učiteljev                 180.000

7154 Izobraževanje otrok zdomcev               80.000

7155 Učbeniki in učna tehnologija               20.000

7157 Zdravniški pregledi                   45.000

7159 Strokovne naloge športa                 45.000

7160 Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine    44.970

7162 Lektorati                        75.000

7163 Podiplomski študij                    60.000

7164 Asistenti stažisti                   170.000

7165 Računalniška dejavnost in univerzitetna mreža      50.000

7166 Visokošolska knjižnica                 475.000

7167 Mednarodna dejavnost                   83.000

7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva             7.371

7169 Raziskovalne naloge in strokovne naloge         100.245

7224 Storitve po vlogah                    10.000

7229 Izobraževanje odraslih                 270.000

7231 Priprave na maturo in njeno izvedbo           270.000

7910 Projekti EU                       10.000

7914 Izobraževanje mladih odraslih za poklic         50.000

8165 Zavod RS za šolstvo                   850.000

8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti         430.000

8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike       59.000

8632 Slovenski šolski muzej                  27.000

8633 Projekt informatizacije šolstva             61.000

8634 Državni izpitni center                 210.000

8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov            5.000

8871 Izobraževanje vzgojno - varstvenih delavcev in
   mentorstvo                         600

8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko vzgojo     16.500

9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela
   visokošolskih učiteljev                 80.000

9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih      80.000

9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev             45.000

9142 Dopolnilni pouk materinega jezika za 
   otroke drugih narodnosti                 1.000

9144 Mednarodna šola                     19.000

9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev           10.000

Skupaj 53 Plačila storitev javnim zavodom in ustanovam   5.881.686
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    6.954.921
-----------------------------------------------------------------------------

6249 Šolski sejmi in razstave                 19.000

7915 Projekti PHARE - davki (lastna udeležba)          3.000

8644 Inventarizacija premoženja in dokumentacija        12.000

Skupaj 99 Plačila storitev                   34.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    34.000
-----------------------------------------------------------------------------

7187 Nagrade v izobraževanju                  7.600

7188 Priznanja Stanka Bloudka                  4.000

7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja     16.000

7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva              50.000

8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske
   narodnosti                        72.947

8877 Sofinanciranje programa predšolske vzgoje v društvih     500

Skupaj 9 Drugi odhodki                     151.047
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    151.047
-----------------------------------------------------------------------------

3867 Šola za ravnatelje                     9.000

3868 Center za permanentno izobraževanje            5.000

4828 Priprava dokumentacije                  21.426

4829 Intervencijska sredstva                  96.500

3869 OŠ Izola                         25.000

3871 OŠ Genterovci Lendava                   90.000

3875 Srednja gostinsko turistična in ekonomska šola Bled   318.400

3876 Srednja živilska, tekstilna in frizerska šola Maribor  188.356

3878 Srednja zdravstvena šola Ljubljana            307.800

3879 Srednja agroživilska šola Nova Gorica          154.275

3880 Srednja šola Krško                    14.356

3913 Srednja elektro in strojna šola Kranj           49.000

3914 Srednja tehnična in zdravstvena šola Novo mesto      33.319

3916 Gimnazija Šentvid                       61

3917 Gimnazija Celje - Center                 47.773

3918 Srednja šola Zagorje                   81.700

3920 Telovadnica Velenje                   123.000

3923 Športna dvorana Zreče                   80.000

3924 Športna dvorana Trbovlje - SREŠ              2.313

3925 Srednja gradbena šola Ljubljana              1.350

3930 Univerza v Mariboru                    10.000

3931 Fakulteta za družbene vede Ljubljana           97.600

3932 Visoka upravna šola Ljubljana               63.634

3933 Fakulteta za organizacijo dela Univerze v Mariboru    148.166

3934 Fakulteta za šport Ljubljana               200.000

3935 Nakup Korotana                      92.000

3936 Fakulteta za farmacijo                  70.000

3937 Večnamenska športna dvorana Univerze v Ljubljani       787

3949 Odkup samskega doma Topniška               246.149

3950 Obnova študentskega doma V.               183.000

3951 Študentski domovi v Mariboru               50.000

3954 Prehodni mladinski dom Ljubljana             115.000

3955 Vzgojni zavod Preddvor                  14.725

3959 OŠ Sedraž, Laško                      3.275

3960 OŠ Korena, Duplek                     35.324

3962 OŠ Grad, Kuzma                      32.273

3963 OŠ Boštanj, Sevnica                    60.000 

3964 OŠ Sodražica, Ribnica                   13.000

3965 OŠ Kuteževo, Ilirska Bistrica               20.000

3966 OŠ Ig, Ig                         27.900

3967 OŠ Zavrč, Zavrč                     110.945

3968 OŠ Desternik                       30.000

3969 OŠ Idrija                         16.000

3970 OŠ Dobravlje Ajdovščina - Vipavsko            33.483 

3977 OŠ Kobilje, Kobilje                    10.000

6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost          200.000

8743 Odkup objekta za PF UL                 1.728.000

8744 Višja gostinska šola Bled                 6.300

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      5.266.190
.............................................................................

2220 Investicije v športno infrastrukturo           185.000

5492 Obnova visokogorskih planinskih postojank         15.000

6316 Investicijsko vzdrževanje                 3.500

3882 Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice        69.026

3884 Gimnazija Trbovlje                    73.260

3892 Gimnazija Ljutomer                    56.709

3893 Gostinska šola Celje                   360.121

3899 Srednja ekonomska šola Nova Gorica             2.760

3900 Srednja trgovska šola Celje               201.123

3901 Gimnazija Novo mesto                   118.283

3902 Srednja šola Slovenj Gradec                8.533

3907 Steklarska šola Rogaška Slatina              90.000

3910 Srednja mlekarska in kmetijska šola Kranj          330

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove     1.183.645
............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      6.449.835
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport        126.869.567
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3312 Urad RS za šolstvo

3037 Plače                           27.761

3145 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4.115

3253 Prispevki delodajalca                   5.531

Skupaj 11 Plače - državni organi                37.407
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     37.407
-----------------------------------------------------------------------------

3361 Materialni stroški                    27.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          27.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              27.500
-----------------------------------------------------------------------------

6244 Nacionalni kurikulum                   40.000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam     40.000
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      40.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo                 104.907
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino

3099 Plače                           14.396

3207 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2.216

3315 Prispevki delodajalca                   2.843

Skupaj 11 Plače - državni organi                19.455
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     19.455
-----------------------------------------------------------------------------

3423 Materialni stroški                     8.000

3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         4.000

8654 Mladinski svet Slovenije                  8.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          20.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              20.000
-----------------------------------------------------------------------------

2221 EU - mladi za Evropo                    3.000

2222 Center: Sever - Jug                    5.000

2223 Evropska mladinska fondacija                2.400

6234 Mladinski centri                     12.000

6235 Evropska mladinska akcija                 19.000

7223 Mladinski program                     85.115

7921 Mobilnost mladih - Servisne organizacije za mlade     8.000

7922 Regresiranje potovanj in mladinska kartica        75.000

9131 Mladinske raziskave                    4.000

9132 Mladinska prenočišča                   45.000

9133 Mednarodna dejavnost mladih                6.000

9134 Informiranje in svetovanje za mlade            9.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         273.515
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      273.515
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3313 Urad RS za mladino                 312.970
-----------------------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

5998 Plače                           24.041

5999 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4.434

6000 Prispevki delodajalca                   4.799

Skupaj 11 Plače - državni organi                33.274
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     33.274
-----------------------------------------------------------------------------

4531 Materialni stroški                     7.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          7.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport         40.274
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT         127.327.727
*****************************************************************************


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo

3026 Plače                          250.186

3134 Drugi osebni odhodki (prejemki)              27.637

3242 Prispevki delodajalca                   51.532

Skupaj 11 Plače - državni organi                329.355
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    329.355
-----------------------------------------------------------------------------

3350 Materialni stroški                    103.465

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         103.465
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              103.465
-----------------------------------------------------------------------------

6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT             2.175.827

6141 Temeljne in aplikativne raziskave           6.561.000

6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov       3.930.000

6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje        1.416.000

7924 Raziskovalna oprema                   200.000

7925 Informacijska in komunikacijska infrastruktura      654.000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam       14.936.827
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    14.936.827
-----------------------------------------------------------------------------

4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi      2.157.914

Skupaj 76 Subvencije - tehnološki razvoj           2.157.914
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               2.157.914
-----------------------------------------------------------------------------

2290 Recenzije, evalvacije in ekspertize            50.986

7058 Programi mednarodnega sodelovanja            198.487

7186 Nagrade na področju znanosti               25.252

7926 Promocija znanstveno-raziskovalne dejavnosti MZT     66.496

Skupaj 9 Drugi odhodki                     341.221
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    341.221
-----------------------------------------------------------------------------

2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani           393.871

6147 Dom podiplomcev - družboslovno središče v Ljubljani    77.750

6148 Biološko središče v Ljubljani               71.784

7927 Morsko biološko središče                  6.061

7928 Univerza Maribor                     65.000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       614.466
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       614.466
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo      18.483.248
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje

3100 Plače                          172.028

3208 Drugi osebni odhodki (prejemki)             25.520

3316 Prispevki delodajalca                  33.777

Skupaj 11 Plače - državni organi               231.325
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    231.325
-----------------------------------------------------------------------------

3424 Materialni stroški                    75.000

2625 Lastna udeležba pri tujih donacijah            7.147

6150 Splošni sektor                      26.250

8566 Mednarodno sodelovanje                  22.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         130.897
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             130.897
-----------------------------------------------------------------------------

4495 Meroslovje                        72.000

6149 Akreditacija                       23.000

6151 Standardizacija                     30.000

6152 PRSPO - program RS za poslovno odličnost         25.000

7931 NIST (lastna udeležba)                  2.000

Skupaj 99 Plačila storitev                  152.000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   152.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje     514.222
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3413 Urad RS za intelektualno lastnino

3101 Plače                          110.955

3209 Drugi osebni odhodki (prejemki)             20.139

3317 Prispevki delodajalca                  21.881

Skupaj 11 Plače - državni organi               152.975
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    152.975
-----------------------------------------------------------------------------

3425 Materialni stroški                    55.113

4498 Program prenosa pravic (JU)                6.193

4499 Program mednarodne znamke Madrid             7.468

4500 Program Evropske patentne organizacije          4.661

6153 Avtorsko pravo                      4.409

8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine         7.073

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         84.917
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              84.917
-----------------------------------------------------------------------------

8282 Plačilo mednarodnih pristojbin              1.031

Skupaj 9 Drugi odhodki                     1.031
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     1.031
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino         238.923
-----------------------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO

6001 Plače                           3.915

6002 Drugi osebni odhodki (prejemki)               278

6003 Prispevki delodajalca                    807

Skupaj 11 Plače - državni organi                5.000
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     5.000
-----------------------------------------------------------------------------

4532 Materialni stroški                    10.400

6139 Izvajanje programa UNESCO                 7.735

7935 Mednarodni geološki korelacijski program         2.250

7936 Mednarodni hidrološki program              13.326

7937 Mednarodna ocenografska komisija             6.910

7938 Človek in biosfera (MAB)                 5.510

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         46.131
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              46.131
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO    51.131
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO      19.287.524
*****************************************************************************


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

3025 Plače                          145.628

3133 Drugi osebni odhodki (prejemki)             16.685

3241 Prispevki delodajalca                  30.540

Skupaj 11 Plače - državni organi               192.853
.............................................................................

7006 Plače                         4.745.766

7007 Drugi osebni odhodki (prejemki)             695.928

7008 Prispevki delodajalca                  961.746

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije          6.403.440
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   6.596.293
-----------------------------------------------------------------------------

3349 Materialni stroški                    83.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         83.200
.............................................................................

7009 Materialni stroški                  2.828.200

7010 Amortizacija                      566.800

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   3.395.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            3.478.200
-----------------------------------------------------------------------------

7052 Kultura - štipendije                   78.086

Skupaj 45 Transferi - štipendije                78.086
.............................................................................

7094 Samostojni ustvarjalci na področju kulture       350.000

7285 Republiška priznavalnina                 20.000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 370.000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                  448.086
-----------------------------------------------------------------------------

6154 Dotacije javnim zavodom                 288.975

6878 Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti      394.160

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam        683.135
.............................................................................

1966 Enciklopedija Slovenije                 25.070

2308 Stalni stroški neinstitucionalnih izvajalcev       27.000

2309 Evropski mesec kulture                 240.000

6155 Knjižnično nadomestilo                 141.788

6156 Izvajanje zakona o arhivih - odkupi           20.000

7102 Scenske umetnosti                    110.500

7103 Glasbena dejavnost                    70.856

7104 Likovna dejavnost                    88.002

7105 Založništvo                       412.288

7106 Knjižničarstvo                     514.000

7110 Filmski sklad                      343.350

7111 ZKOS                           21.800

7112 Raziskovalne naloge                   22.331

7113 RTV - snemanje gledaliških predstav in koncertov     10.900

7114 Mednarodno sodelovanje                 377.685

7115 Nepredvidene akcije                   53.500

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   2.479.070
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    3.162.205
-----------------------------------------------------------------------------

7182 Demografsko ogroženi - kultura              51.016

7185 Prešernov sklad                     19.075

7199 Kulturni dejavnost narodnih skupnosti, Romov 
   in priseljencev                     74.280

7202 Kultura za Slovence zunaj RS              114.500

Skupaj 9 Drugi odhodki                    258.871
..............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    258.871
-----------------------------------------------------------------------------

1862 Kulturni dom Lendava                  157.929

2477 Investicije v kulturi                  215.000

2478 ZVNKD - skupna nabava računalnikov            3.500

2479 Arhivi - skupna nabava računalnikov            3.500

6157 Metelkova - Etnografski muzej              180.000

6158 Roška - Zgodovinski arhiv, Restavratorski center     71.656

6577 Viba film                        15.700

8217 Cerkev sv. Jožefa                    250.461

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       897.746
.............................................................................

8596 Investicijsko vzdrževanje                263.200

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove      263.200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.160.946
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo             15.104.601
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino

3036 Plače                          73.352

3144 Drugi osebni odhodki (prejemki)             11.170

3252 Prispevki delodajalca                  14.491

Skupaj 11 Plače - državni organi                99.013
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    99.013
-----------------------------------------------------------------------------

3360 Materialni stroški                    30.570

6160 Kotizacije, članarine                    775

7941 INDOK                           6.000

7942 Mednarodno sodelovanje                  6.155

7943 Popularizacija dediščine                 21.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         65.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              65.000
-----------------------------------------------------------------------------

6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov        20.000

7107 Muzejska dejavnost                   108.800

7108 Arhivski programi                    25.750

7109 Programi zavodov                     2.500

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    157.050
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     157.050
-----------------------------------------------------------------------------

7292 Arboretum Volčji potok                  18.360

Skupaj 77 Subvencije - ostale                 18.360
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                18.360
-----------------------------------------------------------------------------

1974 Nujni posegi - intervencije               44.150

1975 Arheologija                       37.000

1976 Lesena plastika in restavratorstvo           105.940

2313 Spomeniki - last RS                   20.000

2494 Projekt izmer                      12.742

2495 Projekt Skansen                     20.000

6381 Kulturna krajina                     18.500

8594 Spomeniki                        494.300

Skupaj 205 Inv. vzdržev. - javni zavodi in ustanove      752.632
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      752.632
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino         1.092.055
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3513 Arhiv Republike Slovenije

3038 Plače                          153.800

3146 Drugi osebni odhodki (prejemki)             26.433

3254 Prispevki delodajalca                  30.403

Skupaj 11 Plače - državni organi               210.636
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    210.636
-----------------------------------------------------------------------------

3362 Materialni stroški                    37.485

8712 Izvajanje zakona ZAGA                  36.270

8713 Odkupi filmskega gradiva                 10.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         83.755
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              83.755
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije             294.391
-----------------------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine

6004 Plače                          9.392

6005 Drugi osebni odhodki (prejemki)              556

6006 Prispevki delodajalca                  1.911

Skupaj 11 Plače - državni organi               11.859
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    11.859
-----------------------------------------------------------------------------

4533 Materialni stroški                    4.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         4.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              4.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine   15.859
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO             16.506.906
*****************************************************************************


39  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

3092 Plače                          77.007

3200 Drugi osebni odhodki (prejemki)             15.627

3308 Prispevki delodajalca                  14.386

Skupaj 11 Plače - državni organi               107.020
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   107.020
-----------------------------------------------------------------------------

3416 Materialni stroški                    8.386

3524 Amortizacija                       1.455

3740 Meddržavno sodelovanje                  4.000

6163 Nakup revij in knjig                   4.000

6164 Materialni stroški bibilioteke              5.000

7944 Fond upokojenih akademikov                6.971

7945 ZF, PUGWASH, ESEP                    3.632

8719 Spremljanje odmevnosti slovenske znanosti skozi čas   3.270

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         36.714
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             36.714
-----------------------------------------------------------------------------

4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU           45.161

6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU            10.291

Skupaj 99 Plačila storitev                  55.452
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   55.452
-----------------------------------------------------------------------------

5252 Članske nagrade akademikom               155.000

Skupaj 9 Drugi odhodki                    155.000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                   155.000
-----------------------------------------------------------------------------

2476 Adaptacija objektov SAZU                28.442

6518 Adaptacija ZRC SAZU                   76.900

Skupaj 208 Inv. vzdržev. - državni organi          105.342
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      105.342
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti    459.528
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI     459.528
*****************************************************************************


41  VRHOVNO SODIŠČE

4111 Vrhovno sodišče RS

3053 Plače                         293.113

3161 Drugi osebni odhodki (prejemki)             23.652

3269 Prispevki delodajalca                  63.508

Skupaj 11 Plače - državni organi               380.273
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   380.273
-----------------------------------------------------------------------------

3377 Materialni stroški                   26.991

6880 Centralna pravosodna knjižnica              6.009

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         33.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             33.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS                413.273
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE                  413.273
*****************************************************************************


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 Višje sodišče Celje

3055 Plače                         109.845

3163 Drugi osebni odhodki (prejemki)             12.787

3271 Prispevki delodajalca                  23.754

Skupaj 11 Plače - državni organi               146.386
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   146.386
-----------------------------------------------------------------------------

3379 Materialni stroški                    5.390

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5.390
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5.390
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje               151.776
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4212 Višje sodišče Koper

3056 Plače                         115.165

3164 Drugi osebni odhodki (prejemki)             16.816

3272 Prispevki delodajalca                  24.162

Skupaj 11 Plače - državni organi               156.143
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   156.143
-----------------------------------------------------------------------------

3380 Materialni stroški                    6.130

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         6.130
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              6.130
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper               162.273
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4213 Višje sodišče Ljubljana

3057 Plače                         424.247

3165 Drugi osebni odhodki (prejemki)             59.722

3273 Prispevki delodajalca                  89.309

Skupaj 11 Plače - državni organi               573.278
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   573.278
-----------------------------------------------------------------------------

3381 Materialni stroški                   17.760

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         17.760
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             17.760
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana             591.038
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor

3058 Plače                         200.778

3166 Drugi osebni odhodki (prejemki)             29.399

3274 Prispevki delodajalca                  41.767

Skupaj 11 Plače - državni organa               271.944
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   271.944
-----------------------------------------------------------------------------

3382 Materialni stroški                   12.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         12.800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             12.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor              284.744
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4215 Okrožno sodišče v Celju

3073 Plače                         573.386

3181 Drugi osebni odhodki (prejemki)             77.212

3289 Prispevki delodajalca                 118.267

Skupaj 11 Plače - državni organi               768.865
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   768.865
-----------------------------------------------------------------------------

3397 Materialni stroški                   208.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        208.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             208.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju             977.065
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4216 Okrožno sodišče v Kopru

3074 Plače                         399.411

3182 Drugi osebni odhodki (prejemki)             65.007

3290 Prispevki delodajalca                  84.790

Skupaj 11 Plače - državni organi               549.208
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   549.208
-----------------------------------------------------------------------------

3398 Materialni stroški                   166.025

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        166.025
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             166.025
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru             715.233
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju

3075 Plače                         349.107

3183 Drugi osebni odhodki (prejemki)             54.806

3291 Prispevki delodajalca                  72.357

Skupaj 11 Plače - državni organi               476.270
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   476.270
-----------------------------------------------------------------------------

3399 Materialni stroški                   179.272

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        179.272
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             179.272
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju             655.542
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4218 Okrožno sodišče v Ljubljani

3076 Plače                        1.291.034

3184 Drugi osebni odhodki (prejemki)            176.172

3292 Prispevki delodajalca                 266.740

Skupaj 11 Plače - državni organi              1.733.946
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  1.733.946
-----------------------------------------------------------------------------

3400 Materialni stroški                   648.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        648.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             648.500
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani          2.382.446
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru

3077 Plače                         548.928

3185 Drugi osebni odhodki (prejemki)             86.077

3293 Prispevki delodajalca                 112.744

Skupaj 11 Plače - državni organi               747.749
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   747.749
-----------------------------------------------------------------------------

3401 Materialni stroški                   296.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        296.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             296.600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru           1.044.349
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti

3078 Plače                         242.518

3186 Drugi osebni odhodki (prejemki)             38.873

3294 Prispevki delodajalca                  49.847

Skupaj 11 Plače - državni organi               331.238
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   331.238
-----------------------------------------------------------------------------

3402 Materialni stroški                   88.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         88.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             88.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti         419.438
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici

3079 Plače                         255.466

3187 Drugi osebni odhodki (prejemki)             36.074

3295 Prispevki delodajalca                  52.471

Skupaj 11 Plače - državni organi               344.011
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   344.011
-----------------------------------------------------------------------------

3403 Materialni stroški                   116.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        116.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             116.600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici          460.611
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu

3080 Plače                         253.967

3188 Drugi osebni odhodki (prejemki)             37.186

3296 Prispevki delodajalca                  52.739

Skupaj 11 Plače - državni organi               343.892
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   343.892
-----------------------------------------------------------------------------

3404 Materialni stroški                   97.400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         97.400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             97.400
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu          441.292
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4223 Okrožno sodišče v Krškem

4540 Plače                         161.102

4571 Drugi osebni odhodki (prejemki)             31.383

5632 Prispevki delodajalca                  33.033

Skupaj 11 Plače - državni organi               225.518
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   225.518
-----------------------------------------------------------------------------

5663 Materialni stroški                   75.900

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         75.900
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             75.900
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem             301.418
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju

4546 Plače                         145.127

4577 Drugi osebni odhodki (prejemki)             19.504

5638 Prispevki delodajalca                  29.662

Skupaj 11 Plače - državni organi               194.293
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   194.293
-----------------------------------------------------------------------------

5669 Materialni stroški                   73.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        73.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             73.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju             267.293
-----------------------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

4547 Plače                         129.375

4578 Drugi osebni odhodki (prejemki)             17.603

5639 Prispevki delodajalca                  26.982

Skupaj 11 Plače - državni organi               173.960
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   173.960
-----------------------------------------------------------------------------

5670 Materialni stroški                   60.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         60.800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             60.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu         234.760
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA             9.089.278
*****************************************************************************


44  TOŽILSTVA

4411 Državno tožilstvo RS

3054 Plače                         101.412

3162 Drugi osebni odhodki (prejemki)             9.286

3270 Prispevki delodajalca                  22.282

Skupaj 11 Plače - državni organi               132.980
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   132.980
-----------------------------------------------------------------------------

3378 Materialni stroški                   19.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         19.800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             19.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS               152.780
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju

3059 Plače                         19.656

3167 Drugi osebni odhodki (prejemki)             1.044

3275 Prispevki delodajalca                  4.224

Skupaj 11 Plače - državni organi               24.924
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   24.924
-----------------------------------------------------------------------------

3383 Materialni stroški                   3.530

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         3.530
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.530
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju         28.454
----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru

3060 Plače                         14.370

3168 Drugi osebni odhodki (prejemki)              874

3276 Prispevki delodajalca                  3.117

Skupaj 11 Plače - državni organi               18.361
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   18.361
-----------------------------------------------------------------------------

3384 Materialni stroški                   1.900

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         1.900
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1.900
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru         20.261
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani

3061 Plače                         67.748

3169 Drugi osebni odhodki (prejemki)             5.438

3277 Prispevki delodajalca                 14.939

Skupaj 11 Plače - državni organi               88.125
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   88.125
-----------------------------------------------------------------------------

3385 Materialni stroški                   2.940

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         2.940
.............................................................................

Skupaj 22 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.940
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani       91.065
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru

3062 Plače                         36.211

3170 Drugi osebni odhodki (prejemki)             3.860

3278 Prispevki delodajalca                  8.510

Skupaj 11 Plače - državni organi               48.581
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   48.581
-----------------------------------------------------------------------------

3386 Materialni stroški                   2.300

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         2.300
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru        50.881
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

3081 Plače                         119.464

3189 Drugi osebni odhodki (prejemki)             7.978

3297 Prispevki delodajalca                 25.729

Skupaj 11 Plače - državni organi              153.171
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   153.171
-----------------------------------------------------------------------------

3405 Materialni stroški                   12.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        12.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             12.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju        165.171
----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru

3082 Plače                         77.410

3190 Drugi osebni odhodki (prejemki)             5.941

3298 Prispevki delodajalca                 17.500

Skupaj 11 Plače - državni organi              100.851
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   100.851
-----------------------------------------------------------------------------

3406 Materialni stroški                   15.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             15.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru        116.351
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4418 Okrožno državno tožilstvo Kranju

3083 Plače                         90.715

3191 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.616

3299 Prispevki delodajalca                 19.507

Skupaj 11 Plače - državni organi              118.838
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  118.838
-----------------------------------------------------------------------------

3407 Materialni stroški                   5.700

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.700
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju       124.538
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

3084 Plače                        251.759

3192 Drugi osebni odhodki (prejemki)            19.826

3300 Prispevki delodajalca                 54.079

Skupaj 11 Plače - državni organi              325.664
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  325.664
-----------------------------------------------------------------------------

3408 Materialni stroški                  34.395

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        34.395
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            34.395
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani     360.059
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

3085 Plače                        139.673

3193 Drugi osebni odhodki (prejemki)            9.498

3301 Prispevki delodajalca                 30.117

Skupaj 11 Plače - državni organi              179.288
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  179.288
-----------------------------------------------------------------------------

3409 Materialni stroški                   9.100

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9.100
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9.100
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru      188.388
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

3086 Plače                         61.570

3194 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.418

3302 Prispevki delodajalca                 13.453

Skupaj 11 Plače - državni organi              79.441
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   79.441
-----------------------------------------------------------------------------

3410 Materialni stroški                   5.100

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.100
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.100
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti    84.541
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

3087 Plače                         52.141

3195 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.937

3303 Prispevki delodajalca                 11.288

Skupaj 11 Plače - državni organi              67.366
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   67.366
-----------------------------------------------------------------------------

3411 Materialni stroški                   7.800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7.800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             7.800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici     75.166
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

3088 Plače                         61.073

3196 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4.531

3304 Prispevki delodajalca                 13.516

Skupaj 11 Plače - državni organi              79.120
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   79.120
-----------------------------------------------------------------------------

3412 Materialni stroški                   4.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu     83.620
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

4560 Plače                         24.890

4591 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.274

5652 Prispevki delodajalca                 5.233

Skupaj 11 Plače - državni organi              32.397
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   32.397
-----------------------------------------------------------------------------

5683 Materialni stroški                   3.600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3.600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3.600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem       35.997
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

4566 Plače                         39.688

4597 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.940

5658 Prispevki delodajalca                 8.431

Skupaj 11 Plače - državni organi              51.059
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   51.059
-----------------------------------------------------------------------------

5689 Materialni stroški                   5.300

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5.300
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5.300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju       56.359
-----------------------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

6039 Plače                         30.463

6040 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2.327

6041 Prispevki delodajalca                 6.734

Skupaj 11 Plače - državni organi              39.524
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   39.524
-----------------------------------------------------------------------------

6042 Materialni stroški                   8.500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.500
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu   48.024
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 44 TOŽILSTVA                   1.681.655
*****************************************************************************


45  PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS

3050 Plače                         54.488

3158 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.441

3266 Prispevki delodajalca                 11.635

Skupaj 11 Plače - državni organi              74.564
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   74.564
-----------------------------------------------------------------------------

3374 Materialni stroški                  13.788

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.788
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.788
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS            88.352
-----------------------------------------------------------------------------


45  PRAVOBRANILSTVA

4514 Državno pravobranilstvo RS

3052 Plače                        212.595

3160 Drugi osebni odhodki (prejemki)            32.625

3268 Prispevki delodajalca                 46.378

Skupaj 11 Plače - državni organi              291.598
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  291.598
-----------------------------------------------------------------------------

3376 Materialni stroški                  46.099

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        46.099
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            46.099
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS           293,568
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA                 426.049
*****************************************************************************


49  SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4911 Senat za prekrške Republike Slovenije

3051 Plače                        109.887

3159 Drugi osebni odhodki (prejemki)            12.885

3267 Prispevki delodajalca                 22.071

Skupaj 11 Plače - državni organi              144.843
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  144.843
-----------------------------------------------------------------------------

3375 Materialni stroški                   8.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije     152.843
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE      152.843
*****************************************************************************


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4100 Plače                        102.966

4101 Drugi osebni odhodki (prejemki)            9.794

4102 Prispevki delodajalca                 21.951

Skupaj 11 Plače - državni organi              134.711
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  134.711
-----------------------------------------------------------------------------

4103 Materialni stroški                  14.524

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14.524
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14.524
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani 149.235
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju

4110 Plače                         34.009

4111 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3.486

4112 Prispevki delodajalca                 6.996

Skupaj 11 Plače - državni organi              44.491
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   44.491
-----------------------------------------------------------------------------

4113 Materialni stroški                  13.674

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        13.674
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            13.674
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju             58.165
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5013 Delovno sodišče v Kopru

4120 Plače                         57.721

4121 Drugi osebni odhodki (prejemki)            9.566

4122 Prispevki delodajalca                 11.591

Skupaj 11 Plače - državni organi              78.878
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   78.878
-----------------------------------------------------------------------------

4123 Materialni stroški                  14.463

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14.463
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14.463
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru            93.341
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4130 Plače                        191.303

4131 Drugi osebni odhodki (prejemki)            25.065

4132 Prispevki delodajalca                 39.190

Skupaj 11 Plače - državni organi             255.558
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  255.558
-----------------------------------------------------------------------------

4133 Materialni stroški                  56.000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        56.000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            56.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani    311.558
-----------------------------------------------------------------------------


50  DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5015 Delovno sodišče v Mariboru

4140 Plače                         97.675

4141 Drugi osebni odhodki (prejemki)            8.797

4142 Prispevki delodajalca                 20.503

Skupaj 11 Plače - državni organi              126.975
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  126.975
-----------------------------------------------------------------------------

4143 Materialni stroški                  34.777

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        34.777
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            34.777
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru           161.752
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA           774.051
*****************************************************************************


51  SODNIKI ZA PREKRŠKE

5111 Sodniki za prekrške

6010 Plače                        997.367

6011 Drugi osebni odhodki (prejemki)           175.929

6012 Prispevki delodajalca                198.190

Skupaj 11 Plače - državni organi             1.371.486
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 1.371.486
-----------------------------------------------------------------------------

6013 Materialni stroški                  519.200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       519.200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            519.200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške             1.890.686
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE              1.890.686
*****************************************************************************


52  UPRAVNE ENOTE

5211 Upravne enote

6014 Plače                       5.514.703

6015 Drugi osebni prihodki (prejemki)           901.769

6016 Prispevki delodajalca               1.074.004

Skupaj 11 Plače - državni organi             7.490.004
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI 7.490.476
-----------------------------------------------------------------------------

6017 Materialni stroški                 2.583.116

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      2.583.116
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           2.583.116
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5211 Upravne enote                10.073.592
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE                 10.073.592
*****************************************************************************

Skupaj vse:                      743.584.628
-----------------------------------------------------------------------------
POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH - ODPLAČILA GLAVNIC

15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov       137.000

Skupaj 131 Odplačilo domačega dolga             137.000
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILO DOLGA                  137.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade            137.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE                   137.000
*****************************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

6620 Glavnica - RS 1                   4.684.559

6621 Glavnica - RS 3 (Irak)                 932.860

6622 Glavnica - RS 4 (devizne vloge - občani)        846.195

6625 Glavnica - domači krediti              3.455.236

6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste)         925.878

6629 Odkup državnih vrednostnih papirjev od ZZZS      943.848

6630 Glavnica železnica - infrastruktura          445.034

6924 Glavnica - zakladni zapis                1.935

7264 Odkup obveznic za izplačane devizne vloge      1.000.606

Skupaj 131 Odplačilo domačega dolga            13.236.151
.............................................................................

6640 Glavnica - tuji krediti               7.036.143

6641 Glavnica - sukcesija SFRJ              9.077.597

6642 Glavnica avtoceste                  1.934.598

6643 Glavnica železnica - prometna dejavnost       1.177.230

6644 Glavnica železnica - infrastruktura          822.964

Skupaj 132 Odplačilo dolga v tujino            20.048.532
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILO DOLGA                 33.284.683
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance            33.284.683
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE             33.284.683
*****************************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov 
   najetih do l. 1990                   40.000

Skupaj 131 Odplačilo domačega dolga              40.000
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILO DOLGA                   40.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve          40.000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE           40.000
*****************************************************************************

Skupaj vse:                        33.461.683
*****************************************************************************
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/97).
Št. 411-01/97-36/9
Ljubljana, dne 2. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti