Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2422. Odlok o občinskih upravnih taksah, stran 3998.

Na podlagi 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 20/91-I, 12/92, 8/93, 16/94 in 19/95) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine Kamnik na 27. seji dne 2. 7. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v Občini Kamnik določi obveznost plačevanja upravnih taks, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina taks je določena z vrednostjo točke v zakonu o upravnih taksah in taksno tarifo, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo upravnih taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v taksni tarifi.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, kolikšen znesek in po kateri številki taksne tarife.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo upravni postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
5. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini takrat, ko nastane taksna obveznost.
Neposredno od strank se ne sme sprejeti vloge ali zahteve, za katero ni bila plačana upravna taksa. Če je vloga oziroma zahteva poslana po pošti, se taksnemu zavezancu pošlje pisni opomin, da v 10 dneh po prejemu opomina plača takso v skladu s tem odlokom.
6. člen
Če taksni zavezanec ne plača takse po opominu, se mu ne izda odločba, mnenje oziroma drugo dejanje, za katero je pristojen občinski upravni organ.
7. člen
Taksna obveznost nastane, ko vloga prispe po pošti, oziroma se izroči pristojnemu organu občine.
8. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, kot jih imajo slovenski državljani.
9. člen
Kdor plača takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal večjo takso, kot je določeno v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne takse oziroma dela preveč plačane takse.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po pooblastilu tajnik občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-26/97
Kamnik, dne 2. julija 1997.
Predsednik
Občinskega sveta občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
TAKSNA TARIFAI. VLOGE                             Taksa v točkahTarifna številka 1

- obrazci: prošnje, zahteve, predloge, prijave,

priglasitve in druge vloge, če ni v tej tarifi

predpisana drugačna taksa                           5

Opomba:

Taksa se ne plača za poznejše vloge, ki se navezujejo na že vloženo zahtevo.Tarifna številka 2

- vloga, s katero stranka zaprosi za koncesijo               120Tarifna številka 3

- vloge o odkupu, menjavi ali najemu

družbene lastnine v splošni rabi                      100Tarifna številka 4

- vloga o odkupu, menjavi družbene

lastnine oziroma pravice uporabe                       80Tarifna številka 5

- za pritožbo zoper sklep ali odločbo izdano

v upravni zadevi                               20Tarifna številka 6

- za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju

obratovalnega časa za gostinske dejavnosti                  20II. POTRDILA


Tarifna številka 7

- za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem

družbenem planu, izdanega na podlagi posebnega

ugotovitvenega postopka                           20

Tarifna številka 8

- za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem

družbenem planu, izdanega na podlagi uradnih evidenc             10III. ODLOČBE


Tarifna številka 9

- za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin               20

Opomba:

Za odločbo o pritožbi se ne plača taksa


Tarifna številka 10

- za vse odločbe, za katere ni predpisana

posebna taksa                                20IV. OPOMIN


Tarifna številka 11

- za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:

1. do 75 točk                                15

2. nad 75 točk                                50