Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2418. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL), stran 3996.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL)
Razglašam zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 1997.
Št. 001-22-83/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O LASTNINJENJU NEPREMIČNIN V DRUŽBENI LASTNINI (ZLNDL)
1. člen
(1) Ta zakon ureja lastninjenje zemljišč in stavb v družbeni lastnini (v nadaljnjem besedilu: nepremičnine), ki niso predmet lastninjenja po drugih zakonih.
(2) Lastninjenje vodnih zemljišč, lastninjenje sindikalnega premoženja, nepremičnin športnih društev ter lastninjenje nepremičnin v družbeni lastnini, na katerih imajo tuje osebe pravico uporabe ali razpolaganja, se uredi s posebnim zakonom.
2. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina fizičnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog.
3. člen
(1) Nepremičnine postanejo lastnina pravnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe oziroma njihovih pravnih naslednikov.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog.
4. člen
(1) Nepremičnine, na katerih ima pravico uporabe Republika Slovenija, postanejo lastnina Republike Slovenije.
(2) Vpis lastninske pravice se v zemljiški knjigi opravi na predlog.
(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini vpisana v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, se vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti.
5. člen
(1) Nepremičnine, na katerih ima pravico uporabe občina ali mesto, postanejo lastnina preoblikovane občine ali mesta.
(2) Vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi se opravi na predlog.
(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini vpisana v zemljiški knjigi v korist občine ali mesta, se vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti.
(4) V primeru občine, ki se je razdelila, sodišče dovoli vpis na predlog in na podlagi sporazuma o delitvi premoženja med občinami.
6. člen
(1) Vpisi v zemljiški knjigi po tem zakonu so takse prosti.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, določi v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona obrazec, s katerim se vloži predlog za vpis v zemljiški knjigi po tem zakonu.
7. člen
Osebe iz 2., 3., 4. in 5. člena pridobijo lastninsko pravico na podlagi tega zakona z dnem njegove uveljavitve.
8. člen
Vknjižba lastninske pravice po tem zakonu nima pravnih posledic za stranke v postopku po zakonu o denacionalizaciji.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-06/97-3/1
Ljubljana, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.