Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2416. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G), stran 3990.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 1997.
Št. 001-22-81/97
Ljubljana, dne 21. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR (ZUN-G)
1. člen
V zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) se v tretjem odstavku 25. člena črta besedica “le”, na koncu odstavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo “kakor tudi gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur.”
Četrti odstavek se črta.
2. člen
Za 45.i členom se doda 45.j člen, ki glasi:
“45.j člen
Določbe 45.a, 45.b, 45.c, 45.č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 45.h člena tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge infrastrukturne objekte državnega pomena.
Drugi infrastrukturni objekti državnega pomena po tem zakonu so objekti in naprave prometa in zvez ter energetski, vodnogospodarski, ekološki in drugi objekti in naprave, ki so v skladu s predpisi namenjeni izvajanju obveznih republiških javnih služb in jih določajo prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ter objekti, naprave in drugi posegi v prostor s področja obrambe, zaščite in reševanja, ki so z zakonom določeni kot objekti posebnega pomena za obrambo in zaščito.”
3. člen
V 47. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Če je podlaga za parcelacijo stavbnih zemljišč načrt gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije, mora lastnik zemljišča obvestiti občino o nameravani parcelaciji.”
4. člen
Tretji odstavek 49. člena se črta; četrti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki glasi:
“49.a člen
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta, morajo dopustiti dostop do teh nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.”
6. člen
V prvem odstavku 51. člena se prva alinea spremeni tako, da glasi:
“– za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta;”.
Doda se nova druga alinea, ki glasi:
“– za dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela;”.
Dosedanja druga, tretja in četrta alinea postanejo tretja, četrta in peta alinea.
V drugem odstavku se črtajo besede “za potrebe občanov in njihovih družin”.
V tretjem odstavku se besedilo “iz prve, druge in tretje alinee” nadomesti z besedilom “iz prve, tretje in četrte alinee”.
7. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
“V zahtevi za lokacijsko dovoljenje mora investitor navesti osnovne podatke o namenu in zmogljivosti nameravanega objekta, naprave ali drugega posega v prostor ter predložiti dokazilo, da ima pravico graditi na določenem zemljišču ali drugače posegati v prostor.”
8. člen
66. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravne naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona lahko opravlja občinski upravni organ v okviru prenešenih pristojnosti pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za prostor, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.”
9. člen
V napovednem besedilu 67. člena se besede “Upravna organizacija iz prejšnjega člena” nadomestijo z besedo “Občina”.
Peta alinea se črta.
Šesta alinea, ki postane peta alinea, se spremeni tako, da glasi:
“– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti;”.
Dosedanja sedma, osma in deveta alinea postanejo šesta, sedma in osma alinea.
10. člen
69. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za dejavnost urbanističnega načrtovanja se šteje izdelovanje strokovnih podlag za prostorske plane, osnutkov prostorskih izvedbenih aktov in lokacijske dokumentacije.
Dejavnost urbanističnega načrtovanja lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima gospodarska družba v sodni register vpisano, samostojni podjetnik posameznik pa v sodni register vpisano oziroma pri pristojni davčni upravi priglašeno dejavnost urbanističnega načrtovanja;
– da ima v času opravljanja dejavnosti zagotovljeno sodelovanje diplomiranega inženirja arhitekture, diplomiranega inženirja krajinske arhitekture ali druge primerne strokovne izobrazbe s področja urbanističnega načrtovanja, ki je pooblaščeni inženir po predpisih o graditvi objektov ali, da je samostojni podjetnik posameznik diplomirani inženir navedenih strok in pooblaščeni inženir po predpisih o graditvi objektov.
Podrobnejše pogoje iz druge alinee prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za prostor, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.”
11. člen
V 76.c členu se dodata četrti in peti odstavek, ki glasita:
“Prepovedi iz četrte, šeste in sedme alinee prvega odstavka tega člena ne veljajo, če gre za sklepanje pravnih poslov, katerih namen je legalizacija nedovoljenega posega, ki jo prostorski izvedbeni akt dopušča.
Pravni posli iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo, če investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki se gradi na način iz 73. ali 75. člena tega zakona, s potrdilom organa, pristojnega po določbah 67. člena tega zakona izkaže, da prostorski izvedbeni akt omogoča legalizacijo njegovega nedovoljenega posega.”
12. člen
V 76.č členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki glasita:
“Zaznamba iz prvega odstavka tega člena se izbriše iz zemljiške knjige na predlog organa urbanistične inšpekcije, lahko pa tudi na predlog investitorja oziroma lastnika objekta, zgrajenega brez predpisanega dovoljenja, če predlogu priloži pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pravnomočno odločbo o dovolitvi priglašenih del, če gre za poseg, za katerega po določbah 51. člena tega zakona zadostuje priglasitev.
Če je investitor oziroma lastnik objekta, zgrajenega brez predpisanega dovoljenja, objekt ali del objekta odstranil in vzpostavil prejšnje stanje, mora predlogu iz prejšnjega odstavka tega člena priložiti potrdilo organa urbanistične inšpekcije, da je nedovoljeni poseg odstranjen in vzpostavljeno prejšnje stanje.”
13. člen
V prehodnih določbah zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona (Uradni list RS, št. 18/93) se v 13. členu črta besedilo “vendar ne dlje kot za 15 mesecev od dneva uveljavitve tega zakona, če ni z njim določeno drugače.”, v 14. členu pa se besedilo “odločbe o gradbenem dovoljenju, vendar največ za devet mesecev od izteka roka iz prejšnjega člena” nadomesti z besedilom “odločbe o uporabnem dovoljenju”.
14. člen
Osebe, ki opravljajo dejavnost urbanističnega načrtovanja in ne izpolnjujejo pogojev iz drugega odstavka 11. člena tega zakona, lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register, oziroma so priglašene pri pristojni davčni upravi, še 18 mesecev po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 803-01/89-1/37
Ljubljana, dne 11. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina