Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/1997 z dne 24. 7. 1997

Kazalo

2415. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi (ZObr-A), stran 3989.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi (ZObr-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o obrambi (ZObr-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 1997.
Št. 001-22-80/97
Ljubljana, dne 18. julija 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O OBRAMBI (ZObr-A)
1. člen
V zakonu o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) se 29. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“29. člen
(obrambni objekti in okoliši)
(1) Vlada določi objekte in okoliše objektov, ki so posebnega pomena za obrambo ter predpiše ukrepe za njihovo varovanje.
(2) Okoliš iz prejšnjega odstavka je funkcionalno, ograjeno ali neograjeno zemljišče vojaškega ali drugega objekta, ki je posebnega pomena za obrambo ter varnostni pas ali območje, ki je potrebno za varno uporabo takega objekta. Kot okoliš posebnega pomena za obrambo se lahko določi tudi območje, predvideno za razmestitev vojske.
(3) Ministrstvo daje soglasje k prometu z zemljišči v okoliših iz tega člena, če obrambni interes ni zavarovan z drugimi predpisi ter soglasje za meritve, snemanje in raziskave v teh okoliših in objektih, posebnega pomena za obrambo.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 200-01/90-3/40
Ljubljana, dne 10. julija 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost