Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996

Kazalo

4095. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, stran 8329.

Na podlagi 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 35. in 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 11. 12. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je Mestna občina Novo mesto.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.
Sedež zavoda je v Novem mestu.
Trenutni naslov zavoda je Novo mesto, Rozmanova ul. 26, 28.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– 0/92.511 Dejavnost knjižnic,
– 0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– DE/22.12 Izdajanje knjig,
– DE/22.15 Drugo zalo.ni.tvo,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/74.84 Druge poslovne dejavnosti.
4. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti lahko opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti kot so:
– sistematično zbiranje, strokovno obdelovanje in hranjenje knjižničnega gradiva,
– predstavlja knjižnično gradivo javnosti in ga daje v uporabo,
– izvaja bibliografsko in informacijsko, dokumentacijska in komunikacijska dela,
– organizira kulturne prireditve, razstave in delavnice povezane s kulturno-umetniško dejavnostjo,
– ukvarja se z zalo.ni.tvom strokovnih publikacij (katalogov, bibliografij ipd.),
– organizira antikvariat (bukvarno),
– prodaja predmetov unikatne in umetniške vrednosti.
IV. PEČAT ZAVODA
5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Zavod ima tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega stavka tega člena. Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. ENOTE IN ODDELKI ZAVODA
6. člen
V zavodu se lahko organizirajo enote zavoda za izvajanje registrirane dejavnosti na različnih lokacijah. Oddelki se organizirajo za lažje izvajanje registrirane dejavnosti.
Statut zavoda določi, kje in katere enote zavoda se organizirajo. Statut določi tudi organizacijo oddelkov zavoda.
VI. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet.
Pristojnosti in naloge direktorja zavoda in strokovnega sveta določi zavod na podlagi zakona in akta o ustanovitvi v statutu.
a) Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov, od tega dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog zavoda imenuje Občinski svet mestne občine Novo mesto.
Predstavnike delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet, reprezentativni sindikati in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila največ glasov delavcev, ki so volili.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnika delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s šestim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.
8. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi, statut ali drugi splošni akti zavoda,
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo izvrševanje,
– razpisuje volitve članov v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– po potrebi podrobneje določi postopek volitev delavcev zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
b) Direktor
9. člen
Zavod ima direktorja, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Pristojnosti in naloge direktorja opredeljujeta zakon in statut zavoda.
10. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Statut zavoda določi pogoje za opravljanje posamezne funkcije. Direktor zavoda mora izpolnjevati pogoje za opravljanje obeh funkcij.
c) Strokovni svet
11. člen
Zavod ima strokovni svet.
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturne skupnosti Slovenije.
Sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
12. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in opremo, ki jo je zavod Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto p.o., uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje leto poslovanja.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
13. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna Mestne občine Novo mesto,
– iz donacij,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.
14. člen
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod za opravljanje in razvoj svoje registrirane dejavnosti, za druge namene pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno, razen za promet z nepremičninami, za katerega je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 12. členom tega odloka.
18. člen
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavlja podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. JAVNOST DELA
19. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili uporabnikom knjižnice, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti. Uporabniki knjižnice, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikom dela organov zavoda, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali ko jih direktor zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
20. člen
Direktor zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– dokumenti in podatki, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– dokumenti in podatki, ki jih zaupno sporoče zavodu pristojni organi,
– dokumenti in podatki, ki jih svet zavoda določi za tajne,
– dokumenti in podatki o vseh v zavodu zaposlenih delavcih,
– dokumenti in podatki, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
Dosedanji v.d. ravnatelja zavoda opravlja funkcijo direktorja zavoda do izteka mandata za katerega je imenovan oziroma do izvolitve v skladu z zakonom in tem odlokom.
22. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega odloka.
Organi zavoda se morajo v skladu z zakonom in tem odlokom konstituirati v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
23. člen
Zavod je pravni naslednik zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, p.o., ki je vpisan v sodni register pri registriranem sodišču v Novem mestu, pod št. 1-69/00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
24. člen
Dokler Kulturna skupnost Slovenije ne predlaga članov strokovnega sveta oziroma dokler se strokovni svet ne oblikuje v skladu z zakonom o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, sestavljajo strokovni svet vodje oddelkov.
25. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, p.o., objavljen v Uradnem listu, št. 60/93.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-59/96-12
Novo mesto, dne 11. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo Mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost