Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996

Kazalo

4094. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, stran 8258.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Makedonije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz izuvozli v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi kateri koli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Makedonije in so po poreklu iz te države, se v letu 1997 uporablja carinska stopnja "prosto".
Za industrijske izdelke se v smislu prejšnjega odstavka štejejo proizvodi, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature carinske tarife.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Makedonije, ki so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja itprostole, posebne uvozne dajatve se ne plačujejo, in sicer v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 1 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 1 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 1 za prvo polletje, se vloži najkasneje enaindvajset dni po uveljavitvi te uredbe in za drugo polletje najkasneje do 15. 6. 1997.
Zahtevek iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov, vlagatelja in koristnika blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz Republike Makedonije.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členom te uredbe.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz četrtega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Makedonije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Makedonijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Makedonijo in Republiko Slovenijo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 2 k tej uredbi.
9. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9101 za izdelke iz priloge 1 k tej uredbi,
– 9102 za izdelke iz 3. člena te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1997.
Št. 300-08/93-10/16-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                                PRILOGA 1
------------------------------------------------------------------------------
TARIFNA     POIMENOVANJE     CARINSKA    I.     II.
OZNAKA (1)              KVOTA V     polletju  polletje
                   LETU 1997
                   (V TONAH)
------------------------------------------------------------------------------
0204      Meso, ovčeje ali
        kozje, sveže ali
        ohlajeno ali
        zamrznjeno

0204 10 000   - Trupi in polovice, 100       100
        jagnječji, sveži
        ali ohlajeni


------------------------------------------------------------------------------

0604      Listje, veje in
        drugi deli rastlin,
        brez cvetov ali
        cvetnih brstov, in
        trave, mahovi in
        lišaji, primerni
        za šopke ali okras,
        sveži, posušeni,
        pobarvani, beljeni,
        impregirani ali
        drugače pripravljeni

0604 10     - Mahovi in lišaji  50             50

0604 91     -- sveže       50             50


------------------------------------------------------------------------------

0702 00     Paradižnik, svež ali 2500      1000    1500
        ohlajen


------------------------------------------------------------------------------

0703      Čebula, šalotka,
        česen, por, druge
        užitne čebulice;
        sveža ali ohlajena

0703 10     - Čebula in šalotka  500       150    350


------------------------------------------------------------------------------

0704      Zelje, cvetača,
        koleraba, ohrovt in
        druge užitne
        kopusnice, sveže ali
        ohlajene

0704 90     - Drugo        2000      1500    500


------------------------------------------------------------------------------

0707 00     Kumare in kumarice,  500       400    100
        sveže ali ohlajene


------------------------------------------------------------------------------

0709      Druge vrtnine, sveže
        ali ohlajene

0709 60     - Paprike iz rodu   1000      500    500
        Capsicum ali Pimenta

0709 60 100   -- sladke rdeče
Ex.:      kurtovska paprika za
        industrijsko
        predelavo

        -- druge:

0709 60 910   --- za proizvodnjo
        kapsicina ali barvil
        na bazi capsicum
        oljnjih smol

0709 60 950   --- za industrijsko
        proizvodnjo eteričnih
        olj ali smol

0709 60 990   --- drugo
 ____________ ______________________ ________________ __________ __________
0709 60 100   -- sladke:      1500            1500
        rdeča kurtovksa
        paprika za
        industrijsko
        predelavo


------------------------------------------------------------------------------

0710      Vrtnine (nekuhane
        ali kuhane v pari
        ali vreli vodi),
        zamrznjene

0710 21 000   -- grah        100       50     50

0710 80     - Druge vrtnine    200       100    100


------------------------------------------------------------------------------

0713      Sušene strošnice v
        zrnu, oluščene ali
        neoluščene ali
        zdrobljene

0713 33     -- navadni fižol,   100       40     60
        vštevši beli
        (Phaseolus vulgaris)


------------------------------------------------------------------------------

0806      Grozdje, sveže ali
        suho

0806 10     - Sveže        2000            2000


------------------------------------------------------------------------------

0807      Dinje, lubenice in  2500            2500
        papaja, sveže

0807 11 000   -- lubenice

0807 19 000   -- drugo


------------------------------------------------------------------------------

0809      Marelice, češnje in
        višnje, breskve
        (vključno z
        nektarinami), slive,
        trnulje, sveže

0809 10     - Marelice      200       100    100


------------------------------------------------------------------------------

0904      Poper rodu Piper;
        suha, zdrobljena ali
        zmleta paprika rodu
        Capsicum ali Pimenta

0904 20     - paprika rodu    100       30     70
        Capsicum ali Pimenta,
        suha, zdrobljena ali
        zmleta


------------------------------------------------------------------------------

0909      Seme janeža,
        baldrijana,
        komarčka, orientalske
        kumine ali brina

0909 50     - Seme komarčka in  600       100    500
        brinove jagode


------------------------------------------------------------------------------

1006      Riž

1006 30     - Riž, manj brušen  500       250    250
        ali dobro brušen,
        tudi poliran ali
        glaziran


------------------------------------------------------------------------------

1207      Drugo oljno seme in
        plodovi, vključno z
        zdrobljenimi

1207 91     -- makovo seme    100       30     70


------------------------------------------------------------------------------

1211      Rastline in njihovi
        deli (vključno
        semena in plodovi),
        sveži ali sušeni,
        rezani ali celi,
        zdrobljeni ali
        zmleti, vrst, ki se
        uporabljajo predvsem
        v parfumeriji,
        farmaciji ali za
        insekticidne,
        fungicidne ali
        podobne namene

1211 90     - Drugo        200       50     150


------------------------------------------------------------------------------

1601      Klobase in podobni
        izdelki iz mesa,
        drugih užitnih
        klavničnih proizvodov
        ali krvi; sestavljena
        živila na osnovi teh
        proizvodov


------------------------------------------------------------------------------

1704      Sladkorni proizvodi
        (vključno z belo
        čokolodao), brez
        kakava

1704 90     - Drugo        100       40     60


------------------------------------------------------------------------------

1806      Čokolada in druga   250       100    150
        živila, ki vsebujejo
        kakav


------------------------------------------------------------------------------

1905      Kruh, peciva,
        sladice, biskviti in
        drugi pekovski
        izdelki z dodatkom
        kakava ali brez
        njega; hostije,
        kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati,
        rižev papir in
        podobni izdelki

1905 30     - Sladki biskviti,  800       350    450
        vaflji in oblati


------------------------------------------------------------------------------

2001      Vrtnine, sadje in
        drugi užitni deli
        rastlin, pripravljeni
        ali konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini

2001 10 000   - Kumare in kumarice 700       350    350

2001 90 700   -- sladke paprike   200       100    100


------------------------------------------------------------------------------

2002      Paradižnik,      600       300    300
        pripravljen ali
        konzerviran kako
        drugače, razen s
        kisom ali ocetno
        kislino


------------------------------------------------------------------------------

2005      Druge vrtnine,
        pripravljene ali
        konzervirane
        drugače, razen v
        kisu ali ocetni
        kislini,
        nezamrznjene,
        razen proizvodov
        iz tar. št. 2006

2005 90     - Druge vrtnine in  700       350    350
        mešanice vrtnin

2005 90 100   -- plodovi rodu
        Capsicum, razen
        sladkih paprik ali
        pimenta

2005 90 300   -- kapre

2005 90 500   -- okrogle artičoke

2005 90 600   -- korenje

2005 90 800   -- drugo

2005 90 700   -- mešanice vrtnin  500       250    250


------------------------------------------------------------------------------

2009      Sadni sokovi (tudi
        grozdni mošt) in
        zelenjavni sokovi,
        nefermentirani in
        brez dodatka
        alkohola, z
        dodatkom sladkorja
        ali drugih sladil
        ali brez njih

2009 80     - Sok iz drugega   600       300    300
        sadja ali vrtnin


------------------------------------------------------------------------------

2204      Vino iz svežega            140 000  (2)
        grozdja, vključno           hl
        ojačena vina; grozdni
        mošt, razen tistega
        iz tar. št. 2009


------------------------------------------------------------------------------

2208      Nedanaturiran
        etanol, z vsebnostjo
        manj kot 80% vol%;
        žganja, likerji in
        druge alkoholne
        pijače

2208 20     - Alkoholne pijače,  100       50     50
        dobljene z
        destilacijo vina in
        grozdja, grozdnega
        drozga ali grozdnih
        tropin

2208 20 260   --- grappa

2208 20 860   ---- grappa


------------------------------------------------------------------------------

2401      Tobak, surov ali
        nepredelan; tobačni
        odpadki

2401 10     - Tobak, neotrebljen 1 500      750    750


------------------------------------------------------------------------------

2402      Cigarete, cigarilosi 100       50     50
        cigarete iz tobaka in
        tobačnih nadomestkov
------------------------------------------------------------------------------

(1) Kjer je navedena tarifna številka (štirimestna tarifna oznaka)
se carinska stopnja "prosto" uporablja za vse tarifne podštevilke
(šestmestne oz. devetmestne oznake) v okviru navedene tarifne številke.

(2) Carinska kvota bo naknadno določena.

Ex.: Blago označeno z opombo Ex. ni vključeno v navedeno tarifno
številko.

                            PRILOGA 2

              PROTOKOL 3

           (omenjen v 16. členu)

   V ZVEZI Z OPREDELITVIJO POJMA "PROIZVODI S POREKLOM"
        IN METODAMI UPRAVNEGA SODELOVANJA

              POGLAVJE I

       Definicija pojma "proizvodi s poreklom"

               1. člen

Za namene izvajanja tega sporazuma in ne glede na določila 2.
člena, štejejo:

1. kot proizvodi s poreklom iz Republike Slovenije:

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Republiki Sloveniji v skladu
s 3. členom;

b) proizvodi, pridobljeni v Republiki Sloveniji in pri katerih
proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki
so omenjeni pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali
predelani v smislu 4. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode,
ki so po tem protokolu s poreklom iz Republike Makedonije, če so
bili obdelani ali predelani v Republiki Sloveniji, pogoj pri tem
pa je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje, kot je
nezadostna obdelava ali predelava po četrtem odstavku 4. člena.

2. kot proizvodi s poreklom iz Republike Makedonije:

a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Republiki Makedoniji v
skladu s 3. členom;

b) proizvodi, pridobljeni v Republiki Makedoniji in pri katerih
proizvodnji so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki
so omenjeni pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali
predelani v smislu 4. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode,
ki so po tem protokolu s poreklom iz Republike Slovenije, če so
bili v Republiki Makedoniji obdelani ali predelani, pogoj pri tem
pa je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje, kot je
nezadostna obdelava ali predelava po četrtem odstavku 4. člena.

               2. člen

Proizvodi s poreklom iz ene od držav pogodbenic v skladu s tem
protokolom in izvoženi iz ene pogodbenice v drugo pogodbenico v
enakem stanju, ali pa proizvodi, ki niso bili obdelani ali
predelani bolj, kot je opisano v drugem, tretjem ali četrtem
odstavku 4. člena, ohranijo svoje poreklo.

               3. člen

1. Štelo se bo, da je v celoti pridobljeno v pogodbenici v
skladu s pododstavkom 1a) in 2 a) 1. člena naslednje:

a) mineralni proizvodi, pridobljeni na njenem ozemlju ali morskem
dnu;

b) rastlinski proizvodi, pridelani na njenem ozemlju;

c) žive živali, povržene in vzrejene na njenem ozemlju;

d) proizvodi, pridobljeni od živih živali, vzrejenih na njenem
ozemlju;

e) proizvodi, pridobljeni z lovom ali ribolovom na njenem
ozemlju;

f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi iz morja,
pridobljeni z njenimi ladjami;

g) proizvodi, izdelani na krovu predelovalnih ladij izključno iz
proizvodov, omenjenih v pododstavku f);

h) rabljeni predmeti, zbrani na njenem ozemlju, primerni le za
reciklažo;

i) odpadki in ostanki od proizvodnih postopkov na njenem ozemlju;

j) blago, proizvedeno na njenem ozemlju izključno iz proizvodov,
opisanih v  pododstavkih a) do i).

2. Izraz "njihove ladje" v pododstavku f) prvega odstavka se
nanaša samo na plovila:

- ki so registrirana ali vpisana v pogodbenicah;

- ki plujejo pod zastavo pogodbenic;

- ki so vsaj polovico v lasti državljanov pogodbenic ali podjetja
s sedežem v pogodbenicah in v katerem so direktor ali
direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora
ter večina članov teh odborov državljani ene od pogodbenic, in
če, v primeru osebne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo,
vsaj polovica kapitala pripada tem državam, njihovim javnim
ustanovam ali njihovim državljanom;

- katere poveljniški kader v celoti sestavljajo državljani
pogodbenic;

- katere najmanj 75% posadke so državljani pogodbenic.

3. Izraz "pogodbenica" zajema tudi teritorialne vode pogodbenic.

Ladje, ki se nahajajo na odprtem morju, vključno z ladjami-
tovarnami, na katerih ulovljene ribe obdelajo ali predelajo, se
štejejo kot del ozemlja pogodbenice, če so izpolnjeni pogoji iz
drugega odstavka.

               4. člen

1. Izraza "poglavja" in "tarifne številke," uporabljena v tem
protokolu bosta pomenila poglavja in tarifne številke
(štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja
"Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga" (v
nadaljnem besedilu Harmonizirani sistem ali HS). Izraz "uvrščen"
se nanaša na uvrstitev proizvoda ali materiala v določeno tarifno
številko.

2. Za namene 1. člena se šteje, da so materiali brez porekla
dovolj obdelani ali predelani, kadar je dobljeni proizvod uvrščen
v tarifno številko, ki se razlikuje od tarifnih številk, v katere
so uvrščeni vsi materiali brez porekla, uporabljeni v njegovi
proizvodnji, s pridržkom določil tretjega in četrtega odstavka
tega člena.

3. Proizvod, omenjen v 1. in 2. stolpcu seznama v prilogi 2 tega
protokola, mora izpolnjevati pogoje, določene za ta proizvod v 3.
stolpcu, namesto pravila v drugem odstavku tega člena.

Če se v seznamu priloge 2 za določitev porekla proizvoda,
pridobljenega v eni od pogodbenic, uporablja procentualno
pravilo, mora zaradi obdelave ali predelave dodana vrednost
ustrezati ceni franko tovarna ob odštetju vrednosti materialov iz
tretjih držav, uvoženih na zadevno ozemlje.

4. Zaradi izvajanja odstavka 1 b) in 2 b) 1. člena, se bo štelo,
da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi
proizvod pridobil status proizvoda s poreklom, ne glede na to,
ali gre za spremembo tarifne številke ali ne:

a) postopki, ki naj zagotovijo ohranitev blaga v dobrem stanju
med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje,
sušenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne
raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni
postopki);

b) preprosti postopki kot odstranjevanje prahu, sejanje,
prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem
garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje
  pošiljk;

  ii) enostavno polnjenje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje,
  škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi ostali
  preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje znakov, nalepk in drugih podobnih znakov za
razlikovanje, na proizvode ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje proizvodov, ne glede na to ali so različnih
vrst ali ne, kjer ena ali več sestavin mešanice ne ustreza
pogojem, določenim v tem protokolu, da bi jih lahko šteli za
proizvode s poreklom;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v zaključen izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v odstavkih a) do
f);

h) zakol živali.

5. Da bi določili, ali je proizvod s poreklom, ne bo potrebno
ugotavljati, ali je bila uporabljena energija in gorivo, naprave
in oprema, stroji in orodje za pridobitev teh izdelkov, s
poreklom iz tretjih držav ali ne.

6. Dodatki, rezervni deli in orodje, poslani skupaj z delom
opreme, stroja, naprave ali vozila, in ki so del običajne opreme
in vključeni v njeno ceno, ali niso posebej zaračunani, štejejo
za del tiste opreme, stroja, naprave ali vozila.

7. Garniture v skladu s temeljnim pravilom št.3 Harmoniziranega
sistema se štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo
vsi njeni sestavni izdelki. Kljub temu pa bo takrat, kadar je
garnitura sestavljena iz izdelkov, ki imajo poreklo in takih
brez, veljalo, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem,
da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15% cene garniture
franko tovarna.

               5. člen

1. Izraz "vrednost" v seznamu v prilogi 2 tega protokola pomeni
carinsko vrednost v času uvoza uporabljenih materialov brez
porekla, ali če ta ni znana ali se ne da ugotoviti, prva
preverjena cena, ki je bila plačana za materiale na tistem
ozemlju.

Kjer je potrebno ugotoviti vrednost uporabljenih materialov s
poreklom, se ta odstavek uporablja mutatis mutandis.

2. Izraz "cena franko tovarna" v seznamu priloge 2 pomeni ceno,
plačano tistemu proizvajalcu, ki je v svojem podjetju nazadnje
opravil obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da cena vključuje
vrednost vseh materialov, ki jih je pri izdelavi uporabil, brez
domačih dajatev, ki so bile ali mu utegnejo biti povrnjene, ko se
izdelek izvozi.

               6. člen

1. Pogoji, določeni v tem poglavju, ki se nanašajo na pridobitev
statusa blaga s poreklom, morajo biti brez prekinitev izpolnjeni
v pogodbenici, razen kot je predvideno v 2. členu.

Če se proizvodi s poreklom, ki jih pogodbenica tega sporazuma
izvaža v neko drugo državo, vračajo, razen v obsegu, ki je
določen v 2. členu, jih je potrebno šteti za proizvode brez
porekla, razen če se lahko carinskim organom zadovoljivo dokaže,
da:

- je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

- na njem, medtem ko je bilo v tisti državi, niso bili opravljeni
nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v
dobrem stanju.

2. Blago, ki ima poreklo v smislu tega protokola in predstavlja
eno pošiljko, ki se ne deli, se lahko prevaža, če je potrebno,
preko ozemlja, ki ni ozemlje pogodbenic tega sporazuma,
pretovarja ali začasno skladišči na takem ozemlju, pod pogoji, da
je prečkanje tega ozemlja upravičeno iz geografskih razlogov, da
je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom
carinskih organov, da v teh državah niso z njim trgovali ali ga
izročali v domačo uporabo in na njem niso opravili drugačnih
postopkov razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali
kakršnih koli postopkov za ohranitev dobrega stanja.

3. Kot dokazilo, da so pogoji iz drugega odstavka izpolnjeni, je
treba predložiti pristojnim carinskim organom:

a) tovorni list, ki ga izda država izvoznica in s katerim se je
izvršil prevoz čez državo tranzita, ali

b) potrdilo, ki ga izda carinski organ tranzitne države in ki
vsebuje:

 - natančen opis blaga,

 - datum raztovarjanja ali ponovnega natovarjanja blaga in, kjer
je potrebno navedbo ladij ali drugih uporabljenih transportnih
sredstev,

 - potrditev pogojev, pod katerimi je blago ostalo v tranzitni
državi, ali

c) če ni gornjih, katero koli drugo veljavno dokazilo.


              POGLAVJE II

            Dokazilo o poreklu

               7. člen

1. Za namene izvajanja tega sporazuma se dokazuje, da je proizvod
s poreklom v smislu tega protokola pri uvozu v pogodbenico tega
sporazuma s predložitvijo enega od naslednjih dokumentov:

a) Potrdila EUR.1 o prometu blaga, v nadaljnem besedilu
imenovanega potrdilo EUR.1 ali potrdila EUR.1, veljavnega za
daljše obdobje, in faktur, ki se nanašajo na to potrdilo,
izdelanih v skladu s 13. členom. Vzorec potrdila EUR.1 je podan v
prilogi 3 tega protokola.

b) Obrazca EUR.2, katerega vzorec je podan v prilogi 4 tega
protokola, ki ga izvoznik naredi za vsako pošiljko, ki jo
sestavlja en ali več paketov s proizvodi s poreklom, katerih
celotna vrednost ne presega 5.110 ECU-jev.

2. Naslednji proizvodi s poreklom v smislu tega protokola, pri
uvozu v pogodbenico koristijo ugodnosti tega sporazuma, ne da bi
bilo potrebno predložiti katerega koli od dokumentov, omenjenih v
prvem odstavku:

a) proizvodi, ki jih v malih paketih pošiljajo fizične osebe
fizičnim osebam, pod pogojem, da vrednost proizvodov ne presega
215 ECU-jev;

b) proizvodi, ki so del potnikove osebne prtljage, pod pogojem,
da vrednost proizvodov ne presega 600 ECU-jev.

Te določbe se uporabljajo samo, kadar se to blago ne uvaža v
komercialne namene in je bila dana izjava, da ustreza pogojem, ki
se zahtevajo za uporabo tega sporazuma, in kjer ni dvomov v
resničnost take izjave.

Občasni uvozi, pri katerih gre le za blago za osebno uporabo
prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za
uvoze v komercialne namene, če je iz narave in količine blaga
razvidno, da ni namenjeno za trgovanje.

3. Zneske v domači valuti izvozne pogodbenice, ki ustrezajo
zneskom, izraženim v ECU-jih, bo določila izvozna pogodbenica in
jih sporočila drugi pogodbenici. Kadar so zneski višji od
ustreznih zneskov, ki jih je določila uvozna pogodbenica, jih
mora uvozna pogodbenica sprejeti, če je blago fakturirano v
valuti izvozne pogodbenice.

4. Osnovni tečaj za ECU, izražen v domači valuti, je tečaj, ki je
veljal na prvi delovni dan v oktobru 1994. Za vsako naslednje
dvoletno obdobje bodo omejitve v ECU-jih ustrezale znesku v
domači valuti na prvi delovni dan v oktobru pred tem dvoletnim
obdobjem. Prva sprememba teh tečajev bo nastopila na prvi delovni
dan v oktobru 1996.

Protivrednosti vrednostih omejitev, omenjenih v pododstavkih 1
b), 2 a) in 2 b) 7. člena tega protokola, izraženi v domači
valuti, se morajo spreminjati v skladu z navedenimi pogoji.

               8. člen

1. Potrdilo EUR.1 izdajo carinski organi oziroma za to pooblaščen
organ izvozne pogodbenice, na podlagi pisne zahteve izvoznika
ali, na njegovo odgovornost, na podlagi pisne zahteve njegovega
pooblaščenega zastopnika, ob izvozu blaga, na katerega se nanaša.
Izvozniku bo dano na razpolago takoj, ko je bil dejanski izvoz
izvršen ali zagotovljen.

2. Potrdilo EUR.1 morajo izdati carinski organi oziroma za to
pooblaščen organ pogodbenice, če se blago, ki se izvaža, lahko
uvrsti med proizvode s poreklom v tej pogodbenici v skladu s 1.
členom.

3. Carinski organi oziroma za to pooblaščen organ pogodbenice
lahko, pod pogojem, da je blago, na katerega naj se potrdila
EUR.1 nanašajo, na njenem ozemlju, izdajajo potrdila EUR.1 pod
pogoji, določenimi s tem protokolom, če se lahko blago, namenjeno
izvozu, šteje za blago s poreklom iz ene od pogodbenic v skladu
z 2. členom in pod pogojem, da je blago, na katerega se potrdilo
nanaša, na njenem ozemlju, razen v primerih, omenjenih v 15.
členu.

V takih primerih je izdaja potrdila EUR.1 odvisna od predložitve
predhodno izdanih dokazil o poreklu.

4. Potrdilo EUR.1 se lahko izda samo takrat, kadar lahko služi
kot dokumentarno dokazilo, ki se zahteva za obravnavanje,
določeno v tem sporazumu.

Datum izdaje potrdila EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11
potrdila EUR.1, rezervirani za carinske organe oziroma za organ,
pooblaščen za izdajo potrdila EUR.1.

5. V izjemnih okoliščinah se lahko potrdilo EUR.1 izda tudi po
izvozu blaga, na katerega se nanaša, če v času izvoza ni bilo
izdano zaradi napak, nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin.

Carinski organi oziroma za to pooblaščen organ lahko izdajo
potrdilo EUR.1 naknadno samo potem, ko so preverile, da podatki,
navedeni v izvoznikovi prošnji, ustrezajo podatkom na ustreznem
dokumentu.

Potrdila EUR.1, izdana naknadno, morajo biti označena z eno od
naslednjih navedb:

"Issued retrospectively",

"Izdano naknadno",

.....................................

6. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila EUR.1 lahko
izvoznik zaprosi carinske organe oziroma za to pooblaščen organ,
ki so ga izdali, za dvojnik, ki ga izdajo na osnovi izvoznih
dokumentov, ki jih imajo. Tako izdani dvojnik mora biti označen z
eno od naslednjih besed:

"Duplicate",

"Dvojnik",

.................

Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila
EUR.1, velja od tega datuma.

7. Oznake, omenjene v petem in šestem odstavku, morajo biti
vpisane v rubriki 7 "Opombe" potrdila EUR.1.

8. Vedno je možna zamenjava enega ali več potrdil EUR.1 z enim
ali več potrdili EUR.1, pod pogojem, da se to opravi pri
carinskem organu, kjer se blago nahaja.

9. Zaradi preverjanja, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v drugem
in tretjem odstavku, imajo carinski organi pravico zahtevati
kakršno koli dokumentarno dokazilo ali izvesti kakršen koli
pregled, ki ga štejejo za potrebnega.

               9. člen

1. Potrdilo EUR.1 se izdaja samo na pisno prošnjo izvoznika ali,
na njegovo odgovornost, njegovega pooblaščenega zastopnika, na
obrazcu, katerega vzorec je v prilogi 3 tega protokola in ki mora
biti izpolnjen v skladu s tem protokolom.

2. Carinski organi izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ
so odgovorni za zagotavljanje pravilnega izpolnjevanja obrazca,
navedenega v prvem odstavku. Še posebej morajo preverjati, če je
rubrika, namenjena opisu blaga, izpolnjena tako, da izključuje
možnost ponarejanj. V ta namen je treba opisati blago brez
praznih vrstic. Kjer rubrika ni v celoti izpolnjena, je treba
dodati vodoravno črto pod zadnjo vrstico opisa, tako, da je
prazen prostor prečrtan.

3. Ker predstavlja potrdilo EUR.1 dokumentarno dokazilo za
uporabo sporazuma, so carinski organi oziroma pooblaščen organ
izvozne pogodbenice odgovorni za potrebno preverjanje porekla
blaga in pregledovanje drugih izjav na potrdilu.

4. Kadar se izdaja potrdilo EUR.1 v skladu s petim odstavkom 8.
člena, potem, ko je bilo blago, na katero se nanaša, že izvoženo,
mora izvoznik v prošnji, omenjeni v prvem odstavku:

a) navesti kraj in datum izvoza blaga, na katerega se potrdilo
EUR.1 nanaša, in

b) potrditi, da v času izvoza potrdilo EUR.1 za to blago ni bilo
izdano in navesti razloge.

5. Prošnje za potrdila EUR.1 in dokazilo o poreklu, omenjeno v
drugem pododstavku tretjega odstavka 8. člena, ob predložitvi
katere se izdajo nova potrdila EUR.1, morajo carinski organi
izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ hraniti vsaj dve
leti.

              10. člen

1. Potrdila EUR.1 je treba napisati na obrazcu, katerega vzorec
je v prilogi 3 tega protokola. Ta obrazec mora biti natisnjen v
enem od uradnih jezikov pogodbenic tega sporazuma ali v
angleščini. Potrdilo EUR.1 mora biti izpolnjeno v enem od teh
jezikov in v skladu z določbami notranje zakonodaje izvozne
pogodbenice; če so pisana z roko, morajo biti izpolnjena s
črnilom, s tiskanimi črkami in brez prekinitev.

2. Mere obrazca EUR.1 so 210 x 297 milimetrov. Dopustna so
odstopanja do plus 8 milimetrov ali minus 5 milimetrov po
dolžini. Uporabiti je treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne
vsebuje lesnih delcev in ni lažji od 25 gramov na kvadratni
meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche",
tako da je vsako ponarejanje z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi
opazno na prvi pogled.

3. Pogodbenici si lahko pridržita pravico, da sami tiskata
obrazce ali pa jih data v tisk pooblaščenim tiskarjem. V slednjem
primeru mora vsak obrazec EUR.1 vsebovati oznako o takem
pooblastilu. Na vsakem obrazcu EUR.1 mora biti navedeno ime in
naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je mogoče identificirati.
Prav tako bo navedena serijska številka, lahko tudi tiskana, s
katero bo potrdilo mogoče identificirati.

              11. člen

1. Potrdilo EUR.1 je treba v štirih mesecih od datuma izdaje s
strani carinskih organov oziroma za to pooblaščenega organa
izvozne pogodbenice predati carinskim organom uvozne pogodbenice,
kjer je blago prešlo mejo, v skladu s postopki, ki jih je
predpisala ta pogodbenica. Omenjeni organi lahko zahtevajo
prevod potrdila.

Lahko tudi zahtevajo, da uvozno deklaracijo spremlja izjava
uvoznika, da blago ustreza pogojem, ki se zahtevajo za izvajanje
tega sporazuma.

2. Kadar se na zahtevo osebe, ki blago prijavlja na carinjenje,
demontirani ali nesestavljeni izdelek, ki sodi v 84. ali 85.
poglavje Harmoniziranega sistema, uvaža po delih po pogojih, ki
so jih predpisale pristojne oblasti uvozne pogodbenice, se bo
upoštevalo, da gre za en izdelek in potrdilo EUR.1 se lahko izda
za celoten izdelek ob prvem uvozu po delih.

3. Potrdilo EUR.1, ki se predloži carinskim organom uvozne
pogodbenice po preteku datuma za predložitev, določenem v prvem
odstavku, se lahko sprejme, kadar potrdila pred potekom datuma ni
bilo možno dostaviti zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin.

4. Če pride do manjših razlik med izjavami na potrdilu EUR.1 in
dokumenti, ki so bili predloženi carinskemu organu za izvršitev
fomalnosti uvoza blaga, potrdilo ne bo ipso facto razveljavljeno,
pod pogojem, da je zadovoljivo ugotovljeno, da potrdilo ustreza
blagu.

5. Potrdilo EUR.1 morajo carinski organi uvozne pogodbenice
hraniti v skladu s pravili, ki veljajo v tej pogodbenici.

              12. člen

1. Obrazec EUR.2 izpolni in podpiše izvoznik ali, na njegovo
odgovornost, njegov pooblaščeni zastopnik. Izdajal se bo na
obrazcu, katerega vzorec je podan v prilogi 4. Ta obrazec bo
tiskan v enem od uradnih jezikov pogodbenic tega sporazuma ali v
angleščini. Obrazec mora biti izpolnjen v enem od teh jezikov in
v skladu z določbami notranje zakonodaje izvozne pogodbenice. Če
je pisan z roko, mora biti izpolnjen s črnilom in s tiskanimi
črkami.

2. Za vsako pošiljko se izpolni en obrazec EUR.2.

3. Mere obrazca EUR.2 so 210 x 148 milimetrov. Dopustna so
odstopanja do plus 8 mm ali minus 5 mm po dolžini. Uporabiti je
treba pisalni papir z belo prevleko, ki ne vsebuje lesnih delcev
in ni lažji od 64 gramov na kvadratni meter.

4. Pogodbenici tega sporazuma si lahko pridržita pravico, da sami
tiskata obrazce EUR.2 ali pa da jih data v tisk pooblaščenim
tiskarjem. V slednjem primeru mora obrazec imeti oznako takega
pooblastila. Poleg tega mora biti na obrazcu navedeno ime in
naslov tiskarja ali znak, s katerim ga je mogoče identificirati.
Imeti mora tudi serijsko številko, tiskano ali tudi ne, po kateri
bo obrazec možno identificirati.

5. Če je blago, ki ga pošiljka vsebuje, že bilo predmet
verifikacije v izvozni pogodbenici v skladu z definicijo koncepta
proizvodov s poreklom, se tak primer na obrazcu EUR.2 lahko
označi v rubriki "Opombe".

6. Izvoznik, ki je izpolnil obrazec EUR.2 bo, na zahtevo
carinskih organov oziroma pooblaščenega organa izvozne
pogodbenice, moral predložiti ustrezna dokazila v zvezi z uporabo
tega obrazca.

              13. člen

1. Ne glede na prvi do sedmi odstavek 8. člena in prvi, četrti
in peti odstavek 9. člena, lahko carinski organ oziroma za to
pooblaščen organ izvozne pogodbenice izda potrdilo o prometu
blaga EUR.1 tudi, če je izvožen samo del blaga, navedenega v
potrdilu. V tem primeru eno potrdilo zajema vrsto izvozov enakega
blaga istega izvoznika istemu uvozniku v obdobju največ enega
leta od dneva izdaje potrdila, imenovanega v nadaljevanju
"potrdilo LT".

2. Če so carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne
pogodbenice prepričani o potrebnosti takega postopka, lahko
izdajo potrdilo LT v skladu z 9. členom samo, če se pričakuje, da
bo status blaga s poreklom, ki se izvaža, ostal nespremenjen v
času veljavnosti LT potrdila. Če LT potrdilo ne krije več
določenega blaga, mora izvoznik takoj obvestiti carinske organe
oziroma pooblaščen organ.

3. Kjer se uporablja postopek s potrdilom LT carinski organi
oziroma pooblaščen organ izvozne pogodbenice lahko predpišejo
uporabo potrdil EUR.1, ki imajo razločevalno oznako, po kateri
jih je moč prepoznati.

4. Rubriko 11 "Carinska overovitev" potrdila EUR.1 morajo
carinski organi oziroma za to pooblaščen organ izvozne
pogodbenice izpolniti kot običajno.

5. V primeru, omenjenem v tretjem odstavku, je treba v rubriko 7
potrdila EUR.1 vpisati eno od naslednjih navedb:

"LT certificate valid until."

"LT potrdilo velja do."

.......................................

(datum, zapisan z arabskimi številkami)

6. V rubrikah 8 in 9 LT potrdila ni potrebno navajati oznak in
številk ter število in vrsto pakiranja, bruto težo (kg) ali drugo
mero (liter, m3 itd.). Rubrika 8 pa mora seveda vsebovati dovolj
natančen opis in oznake blaga, da se blago lahko identificira.

7. Ne glede na prvi do tretji odstavek 13. člena je treba LT
potrdilo predložiti carinskemu organu uvozne pogodbenice ob ali
pred prvim uvozom kakršnega koli blaga, na katero se nanaša.
Kadar uvoznik opravi carinjenje pri več carinskih organih v
uvozni pogodbenici, lahko carinski organi od njega zahtevajo
predložitev dvojnikov LT potrdila vsem tem carinskim organom.

8. Ko je LT potrdilo predloženo carinskim organom, je treba
dokazila o statusu porekla uvoženega blaga v času veljavnosti LT
potrdila izkazovati s fakturami, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

a) kadar faktura zajema tako blago s poreklom iz države
pogodbenice, kot tudi blago brez porekla, mora izvoznik ti dve
vrsti blaga jasno razlikovati;

b) izvoznik mora na vsaki fakturi navesti številko LT potrdila,
ki zadeva to blago.

Navedba številke LT potrdila, ki jo na fakturi zapiše izvoznik,
predstavlja izjavo, da blago izpolnjuje pogoje, predpisane v tem
protokolu, za pridobitev statusa blaga s poreklom v trgovanju med
pogodbenicami tega sporazuma.

Carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne pogodbenice
lahko zahtevajo, da so vpisi, ki morajo biti po zgornjih določbah
na fakturi, potrjeni z lastnoročnim podpisom, ki mu sledi
razločno zapisano ime podpisnika;

c) opis in oznake blaga na fakturi morajo biti dovolj podrobni,
da jasno pokažejo, da je blago navedeno tudi na LT potrdilu, na
katerega se faktura nanaša;

d) fakture se lahko izdajo samo za blago, ki se izvaža v času
veljavnosti ustreznega LT potrdila. Lahko se jih predloži pri
uvoznem carinskem organu v štirih mesecih potem, ko jih je
izvoznik izstavil.

9. V okviru postopka s potrdilom LT se lahko fakture, ki
zadovoljujejo pogoje tega člena, izdajajo in/ali prenašajo z
uporabo telekomunikacij ali elektronske obdelave podatkov. Take
fakture bodo carinski organi uvozne pogodbenice sprejeli kot
dokaz o statusu porekla blaga, ki se uvaža v skladu s postopki,
ki so jih predpisali tamkajšnji carinski organi oziroma za to
pooblaščen organ.

10. Če carinski organi oziroma pooblaščen organ izvozne
pogodbenice ugotovijo, da potrdilo in/ali faktura, izdana po
določbah tega člena, ne velja za dobavljeno blago, morajo o
ugotovitvah nemudoma obvestiti carinske organe uvozne
pogodbenice.

11. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo pravil pogodbenic
o carinskih formalnostih in uporabi carinskih dokumentov.

              14. člen

1. Izvoznik ali njegov zastopnik mora k svoji prošnji za potrdilo
EUR.1 predložiti ustrezen dokument, ki dokazuje, da blago, ki se
izvaža, izpolnjuje pogoje za izdajo potrdila EUR.1. Mora se
obvezati, da bo na zahtevo ustreznih organov predložil vsa
dodatna dokazila, ki bi jih zahtevali z namenom, da ugotovijo
pravilnost statusa porekla blaga in se mora obvezati, da se
strinja z vsakim pregledom svojih poslovnih knjig in vsakim
pregledom postopkov za pridobivanje tega blaga, ki ga izvedejo
omenjeni organi.

2. Izvozniki morajo vsaj dve leti hraniti spremljajoče dokumente,
omenjene v prvem odstavku.

3. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo
mutatis mutandis v primeru uporabe postopkov, predpisanih v prvem
in drugem odstavku 13. člena in obrazca EUR.2, omenjenega v
pododstavku 1 b) 7.člena.

              15. člen

1. Blago, ki ga država pogodbenica pošilja na razstavo v državo,
ki ni pogodbenica in ga po razstavi proda z namenom uvoza v
pogodbenico, lahko ob uvozu koristi določbe tega sporazuma, pod
pogojem, da blago ustreza zahtevam tega protokola, ki mu daje
pravico, da je lahko priznano kot blago s poreklom iz države
pogodbenice in pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo
dokaže, da je:

a) izvoznik to blago poslal iz pogodbenice v državo, kjer se
odvija razstava in ga je tam razstavljal;

b) ta izvoznik blago prodal ali drugače oddal nekomu v
pogodbenici;

c) blago bilo poslano med razstavo ali takoj za tem v pogodbenico
v stanju, v kakršnem je bilo poslano na razstavo;

d) blago, potem ko je bilo poslano na razstavo, ni bilo
uporabljeno v noben  drugačen namen, kot za razstavo.

2. Potrdilo EUR.1 je treba predložiti carinskim organom na
običajen način. Na njem morata biti navedena ime in naslov
razstave. Kjer je treba, se lahko zahtevajo dodatna dokumentirana
dokazila o lastnostih blaga in pogojih, v katerih je bilo
razstavljeno.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse vrste trgovinskih,
industrijskih, kmetijskih ali obrtnih razstav, sejmov, podobnih
javnih prireditev in prikazov, ki se ne prirejajo iz zasebnih
razlogov v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje
tujega blaga, in v času katerih blago ostaja pod carinskim
nadzorom.


             POGLAVJE III

         Dogovori o upravnem sodelovanju

              16. člen

1. Mešana komisija bo pooblaščena, da sprejme potrebne odločitve
v zvezi z uporabo tega protokola in metodami upravnega
sodelovanja, ki naj se uporabijo v pogodbenicah.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si bosta
pogodbenici preko svojih carinskih uprav in pooblaščenega organa
medsebojno pomagali pri preverjanju verodostojnosti in točnosti
potrdil EUR.1 vključno s fakturami, ki so izdane v skladu s 13.
členom, in izjav izvoznikov, izdelanih na obrazcih EUR.2.

3. Carinski organi pogodbenic oziroma pooblaščen organ se morajo
medsebojno oskrbeti z vzorčnimi odtisi žigov, ki jih uporabljajo
v svojih carinskih organih oziroma v organu, pooblaščenem za
izdajo potrdil EUR.1.

 Potrdila EUR.1 se v skladu s tem sporazumom sprejemajo peti dan
od datuma prejema žigov, omenjenih v prejšnjem odstavku.

4. Pgodbenici morata ukreniti vse potrebno za zagotovitev, da se
blago, s katerim se trguje s potrdilom EUR.1 in ki med prevozom
uporablja prosto carinsko cono na njunem ozemlju, ne zamenja z
drugim blagom in da se z njim ne ravna kako drugače, razen
običajnih postopkov, namenjenih za preprečitev njegovega
kvarjenja.

5. Kadar so proizvodi s poreklom iz države pogodbenice, ki jih
zajema potrdilo EUR.1 in ki so uvoženi v prosto carinsko cono,
obdelani ali predelani, morajo tamkajšnji carinski organi na
zahtevo izvoznika izdati novo potrdilo EUR.1, če je izvedena
obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

              17. člen

1. Naknadna preverjanja potrdil EUR.1, dolgoročnih potrdil EUR.1
in obrazcev EUR.2 se izvajajo naključno ali kadar carinski organi
uvozne ogodbenice upravičeno dvomijo glede pristnosti dokumenta
ali natančnosti informacij glede resničnega porekla zadevnega
blaga.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi
uvozne pogodbenice vrniti potrdilo EUR.1 in fakturo, če je bila
predložena ali fakturo, ki se nanaša na LT potrdilo ali obrazec
EUR.2 ali dvojnike teh dokumentov, carinskim organom oziroma
pooblaščenemu organu izvozne pogodbenice in kjer tako ustreza,
navesti vsebinske ali formalne razloge za poizvedbo.

Carinski organi morajo, da bi podprli zahtevo za naknadno
preverjanje, poslati vsak dokument ali informacijo, ki kaže, da
so podatki na potrdilu EUR.1 ali obrazcu EUR.2 napačni.

Če se carinski organi uvozne pogodbenice odločijo, da začasno ne
bodo uporabili določb tega sporazuma, medtem ko čakajo na
rezultate preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga,
pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

3. Carinski organi uvozne pogodbenice morajo biti o rezultatih
preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Ti rezultati morajo
biti taki, da je mogoče določiti, če se dokumenti, vrnjeni po
drugem odstavku tega člena, nanašajo na dejansko izvoženo blago.

Če v kakršnem koli primeru upravičenega dvoma ni odgovora v
desetih mesecih od datuma zahtevka za preverjanje pravilnosti ali
če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij, da bi določili
pristnost zadevnega dokumenta ali resnično poreklo proizvoda,
bodo organi, ki so zahtevek vložili, zavrnili vsakršne ugodnosti
preferencialne obravnave, določene s tem sporazumom, razen v
primeru višje sile ali izjemnih okoliščin.

Kjer takih sporov ne morejo poravnati carinski organi uvozne in
izvozne pogodbenice ali kadar se pojavi vprašanje razlage tega
protokola, jih je potrebno predati Podkomisiji za poreklo blaga
in carinska vprašanja, omenjeni v 22. členu. Odločitve sprejema
Mešana komisija. V vseh primerih pa je poravnava sporov med
uvoznikom in carinskimi organi uvozne pogodbenice v pristojnosti
zakonodaje te pogodbenice.

Kjer postopek preverjanja ali katera koli druga razpoložljiva
informacija kaže na to, da se kršijo določbe tega protokola, bodo
proizvodi priznani kot proizvodi s poreklom po tem protokolu šele
po izvedbi vseh tistih oblik upravnega sodelovanja, predpisanih v
tem protokolu, ki so bile sprožene, še posebej postopka
preverjanja.

Zaradi naknadnega preverjanja potrdil EUR.1 morajo carinski
organi izvozne pogodbenice oziroma pooblaščen organ hraniti
izvozne dokumente ali dvojnike potrdil EUR.1, ki so jih uporabili
namesto njih, vsaj dve leti.


              POGLAVJE IV

             Končne določbe

              18. člen

Pgodbenici tega sporazuma bosta ukrenilii vse potrebno za
izvajanje tega protokola.

              19. člen

Priloge tega protokola so njegov sestavni del.

              20. člen

Blago, ki ustreza določbam poglavja I in ki je na dan začetka
veljavnosti tega sporazuma bodisi na poti ali v začasnem
skladiščenju v pogodbenici, v carinskem skladišču ali prosti
coni, se lahko prizna kot blago s poreklom, pod pogojem, da se v
štirih mesecih od tega datuma carinskim organom uvozne države
pogodbenice predloži dokazila o poreklu, ki so bila izstavljena
naknadno in katere koli dokumente, ki dodatno dokazujejo
okoliščine prevoza.

              21. člen

Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ukrenili vse potrebno za
zagotovitev, da se potrdila EUR.1, ki jih izdajajo carinski
organi oziroma za to pooblaščen organ v skladu s tem protokolom,
izdajajo pod pogoji, določenimi s tem protokolom. Obvezujeta se
tudi, da bosta poskrbeli za potrebno upravno sodelovanje, še
posebej pri preverjanju poti in krajev, kjer se je hranilo blago,
s katerim se trguje po tem sporazumu.

              22. člen

1. V skladu s petim odstavkom 35. člena tega sporazuma bo v
okviru Mešane komisije ustanovljena Podkomisija za poreklo blaga
in carinska vprašanja, z nalogo, da izvaja administrativno
sodelovanje za zagotovitev smotrne, pravilne in enotne uporabe
tega protokola, kakor tudi nenehno obveščanje in posvetovanje med
strokovnjaki.

2. Sestavljena bo iz strokovnjakov pogodbenic tega sporazuma, ki
so odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in
poreklom.

              23. člen

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi
dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, zato da bi pridobil
status blaga s poreklom.

          PRILOGA 1 K PROTOKOLU 3

           Pojasnjevalne opombe

Opomba 1 - 3. in 4. člen

1. Enota za kvalifikacijo za uporabo pravil o poreklu je določen
proizvod, ki šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev ob
uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema. V primeru garnitur
proizvodov, ki se uvrščajo po temeljnem pravilu št.3, se enoto
kvalifikacije določi glede na vsak kos garniture; to velja tudi
za garniture iz tarifnih št. 6308, 8206 in 9605.

Iz tega sledi:

- kadar je proizvod, ki ga sestavlja skupina izdelkov ali je
sestavljen iz izdelkov, uvrščen po pogojih Harmoniziranega
sistema v eno tarifno številko, potem celota predstavlja enoto
kvalifikacije,

- kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila istovetnih
proizvodov, ki se uvrščajo v isto tarifno številko
Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi pravil o poreklu
vsak proizvod obravnavati posebej.

2. Kjer je po temeljnem pravilu št.5 Harmoniziranega sistema
embalaža vključena v proizvod zaradi uvrstitve, mora biti
vključena tudi pri določanju porekla.

Opomba 2 - drugi odstavek 4. člena

Uvodne opombe k prilogi 2 tega protokola se uporabljajo ustrezno
tudi za vse proizvode, izdelane ob uporabi materialov brez
porekla, četudi zanje ne velja posebni pogoj iz seznama v prilogi
2, ampak pravilo o spremembi tarifne številke, določeno v drugem
odstavku 4. člena tega protokola.

Opomba 3 - 5. člen

"Carinska vrednost" pomeni carinsko vrednost, določeno v skladu s
sporazumom o izvajanju VII. člena Splošnega sporazuma o carinah
in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti).

Opomba 4 - prvi odstavek 7. člena

V primeru, da se proizvodi, ki v skladu s prvim odstavkom 7.
člena ne štejejo med komercialne uvoze, pošiljajo po pošti, se
lahko izjavo o statusu porekla poda na carinski deklaraciji
C2/CP3 ali na listu papirja, kot dodatku k tej deklaraciji.

Opomba 5 - prvi odstavek 16. člena in 21. člen

Kadar je bilo izdano potrdilo EUR.1 po pogojih, določenih v
tretjem odstavku 8. člena in se nanaša na blago, ponovno izvoženo
v enakem stanju, morajo carinski organi namembne države v okviru
upravnega sodelovanja prejeti prave dvojnike dokazil o poreklu,
ki so bila izdana ali narejena predhodno in se nanašajo na to
blago.

          PRILOGA 2 K PROTOKOLU 3

   Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
  na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani proizvod
         dobil status blaga s poreklom

             UVODNE OPOMBE

             S p l o š n o

Opomba 1

1.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta dobljeni proizvod. Prvi
stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se
uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis
blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali
poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo
v 3. stolpcu. Kjer je, v nekaterih primerih, pred vpisom v prvem
stolpcu "ex", pravila v 3. stolpcu veljajo samo za ta del tarifne
številke oziroma poglavja, opisanega v 2. stolpcu.

1.2 Če je v 1. stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je
navedena številka poglavja in je zato opis proizvoda v 2. stolpcu
splošen, velja zraven navedeno pravilo v 3. stolpcu za vse
proizvode, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne
številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke,
združene v 1. stolpcu.

1.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki veljajo za različne
proizvode v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem
odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega velja
zraven navedeno pravilo v 3. stolpcu.

Opomba 2

2.1 Izraz "Izdelava" pomeni vsako vrsto obdelave ali predelave,
vključno s "sestavljanjem" ali specifičnimi postopki. Vendar,
glej tudi 5. odstavek 3. opombe spodaj.

2.2 Izraz "material" pomeni vsako "sestavino", "surovino",
"sestavni del" ali "del", itd., ki se uporablja pri izdelavi
proizvoda.

2.3 Izraz "proizvod" se nanaša na proizvod, ki se izdeluje,
čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave.

Opomba 3

3.1 Če tarifne številke ni na seznamu, oziroma za vse dele
tarifne številke, ki niso na seznamu, se uporablja pravilo "o
spremebi tarifne številke", določeno v 2. odstavku 4. člena. Če
se pogoj "spremembe tarifne številke" uporablja za vsak vpis v
seznamu, potem je že vsebovan v pravilu v 3. stolpcu.

3.2 Obdelava ali predelava, ki jo zahteva pravilo v 3. stolpcu,
mora biti opravljena samo na materialih brez porekla. Omejitve iz
pravila v 3. stolpcu ravno tako veljajo samo za uporabljene
materiale brez porekla.

3.3 Kadar pravilo določa, da se lahko uporabi "materiale iz
katere koli tarifne številke", se lahko uporabi materiale iz iste
tarifne številke kot proizvod, ki pa morajo, seveda, upoštevati
kakršne koli specifične omejitve, ki jih pravilo tudi lahko
vsebuje. Seveda pa izraz "proizvodnja iz materialov iz katere
koli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne
številke." pomeni, da se lahko uporabi samo materiale, uvrščene v
isto tarifno številko kot proizvod z drugačnim opisom, kot ga ima
proizvod, opisan v 2. stolpcu seznama.

3.4 Če se proizvod, narejen iz materialov brez porekla, ki je med
proizvodnjo pridobil status porekla zaradi pravila o spremembi
tarifne številke ali svojega pravila na seznamu, uporabi kot
material v postopku izdelave drugega proizvoda, potem zanj ne
velja pravilo, ki velja za proizvod, v katerem je vsebovan.

- Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da
vrednost materialov brez porekla, ki se jih lahko vgradi, ne sme
presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih
legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne
številke 7224.

Če je bilo to kovanje izvedeno v zadevni državi iz ingotov brez
porekla, potem je kovanje že prineslo poreklo zaradi veljavnosti
pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu. Zato se pri
izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to,
ali je bilo izdelano v isti tovarni ali drugje. Zato se
vrednosti ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva
vrednosti uporabljenih materialov brez porekla.

3.5 Čeprav je zadoščeno pravilu o spremembi tarifne številke ali
pravilu na seznamu, pa proizvod nima porekla, če celotna obdelava
ni zadostna v smislu četrtega odstavka 4.člena.

Opomba 4

4.1 Če pravilo v seznamu predstavlja najmanjši del obdelave ali
predelave, in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status
blaga s poreklom, pa nasprotno manj predelave ali obdelave ne
dodeli porekla. Če torej pravilo pravi, da je možno na določeni
stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega
materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega
materiala na kasnejši stopnji pa ni.

4.2 Kadar pravilo na seznamu določa, da se proizvod lahko izdela
iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri
koli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je potrebno
uporabiti vse.

- Na primer:

Pravilo za tkanine pravi, da se lahko uporabijo naravna vlakna,
prav tako pa se lahko med ostalimi materiali uporabijo tudi
kemični materiali. To pa ne pomeni, da je potrebno uporabiti
oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

Če seveda omejitev velja za en material, druge omejitve v istem
pravilu pa za druge materiale, potem omejitve veljajo samo za
dejansko uporabljene materiale.

- Na primer:

Pravilo za šivalne stroje določa, da mora imeti uporabljeni
mehanizem za napetost niti poreklo, prav tako mora imeti poreklo
cikcak mehanizem; ti dve omejitvi veljata samo, če sta ta dva
mehanizma dejansko vgrajena v šivalni stroj.

4.3 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti proizvod izdelan
iz določenega materiala, pa ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe
drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti
pravilu.

- Na primer:

V primeru, da je izdelek narejen iz netkanih materialov in je za
to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni
možno začeti pri netkanih blagih - čeprav netkana blaga običajo
ne morejo biti izdelana iz preje. V teh primerih je začetni
material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji
vlaken.

Glej tudi 3. odstavek 7. opombe v zvezi s tekstilom.

4.4 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost mateialov
brez porekla, ki se jih lahko uporabi, dvoje ali več odstotnih
postavk, potem se ti odstotki ne smejo seštevati. Največja
vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme
preseči najvišjih navedenih odstotnih postavk. Tudi posamezne
odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo
biti presežene.

               Tekstil

Opomba 5

5.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki
niso umetna ali sintetična in je omejen na stopnje pred
predenjem, vključno z odpadnimi vlakni, razen če ni drugače
določeno; izraz "naravna vlakna" zajema vlakna, ki so bila
mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne spredena.

5.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi
volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in
druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

5.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za
izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki
se ne uvrščajo v 50. do 63.poglavje in ki se lahko uporabljajo za
izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

5.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu
uporabljajo za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali
odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 6

6.1 V primeru, ko se proizvodi uvrstijo v okviru tistih tarifnih
številk v seznamu, kjer se sklicuje na to uvodno opombo, se za
osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi proizvodnji,
ki skupno ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih
tekstilnim materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3.
stolpcu seznama (vendar glej tudi 3. in 4. odstavek opombe 6
spodaj).

6.2 Seveda pa se to odstopanje lahko uporabi le za mešane
proizvode, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih
materialov, ne glede na njihov delež v proizvodu.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila,

- volna,

- groba živalska dlaka,

- fina živalska dlaka,

- konjska žima,

- bombaž,

- materiali za izdelavo papirja in papir,

- lan,

- konoplja,

- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna
vlakna,

- sintetični filamenti,

- umetni filamenti,

- sintetična rezana vlakna,

- umetna rezana vlakna.

- Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken in
sintetičnih rezanih vlaken, je mešana preja. Zato se lahko v
obsegu do 10% teže preje uporabijo materiali brez porekla, ki ne
zadovoljujejo pravil o poreklu.

- Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene
preje in preje iz sintetičnih rezanih vlaken, je mešana tkanina.
Zato se smejo sintetične preje brez porekla ali volnene preje
brez porekla ali kombinacija obeh prej uporabiti le do 10% teže
tkanine.

- Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz
bombažne preje in iz bombažne tkanine, je mešan proizvod le v
primeru, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz
dveh ali več različnih osnovnih tekstilnih materialov ali če so
uporabljene bombažne preje ravno tako mešane.

- Na primer:

Če bi taftana tekstilna tkanina bila izdelana iz bombažne preje
in iz sintetične tkanine, bi očitno bila uporabljena dva različna
osnovna tekstilna materiala.

- Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot bombažne
preje, na podlagi iz jute, je mešan proizvod, ker so uporabljeni
trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez
porekla, ki se uporabi na kasnejši stopnji izdelave, kot
dovoljuje pravilo, lahko uporabi, pod pogojem da skupna teža
tako uporabljenih materialov ne presega 10% teže tekstilnih
materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz jute,
umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod
pogojem, da se upošteva pogoj glede teže.

6.3 V primeru proizvodov, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana,
laminirano z fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne",
je ta toleranca pri preji 20%.

6.4 V primeru proizvodov, v katerih je trak z jedrom iz
aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja,
prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega
5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima
slojema, je ta toleranca pri traku 30%.

Opomba 7

7.1 Tisti tekstilni proizvodi, ki so v seznamu označeni z opombo,
ki se nanaša na to uvodno opombo, in tekstilnimi materiali, z
izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan
proizvod, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo
pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki ni enaka
tarifni številki proizvoda, ter da njihova vrednost ne presega 8%
cene proizvoda franko tovarna.

7.2 Pogojev v 3. stolpcu ni treba izpolnjevati pozamenteriji,
izdelani iz umetnih vlaken in priboru ali drugim uporabljenim
materialom, ki vsebujejo tekstil, čeprav se uvrščajo zunaj okvira
3. odstavka opombe 4.

7.3 V skladu s 3. odstavkom opombe 4 se lahko prosto uporablja
vsa pozamenterija izdelana iz umetnih vlaken in dodatki ter drugi
proizvodi, ki ne vsebujejo tekstila, kadar ne morejo biti
narejeni iz materialov na seznamu v 3. stolpcu.

- Na primer:

Če pravilo iz seznama pravi, da mora biti za določen tekstilni
izdelek, kot na primer bluzo, uporabljena preja, to ne preprečuje
uporabe kovinskih detajlov, kot so gumbi, ker se jih ne da
izdelati iz tekstilnih materialov.

7.4 Kjer se uporablja pravilo odstotkov, je potrebno pri izračunu
vrednosti vgrajenih materialov brez porekla upoštevati vrednost
pozamenterije in dodatkov.

             Mineralna olja

Opomba 8

8.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, so "specifični procesi" naslednji:

a) vakumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali anhidridom žveplove
kisline (žveplov trioksid); nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktivnim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

8.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712, so "specifični
procesi" naslednji:

a) vakumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja
1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju
kombinirane nomeklature

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje naslednje postopke: obdelavo s
koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali anhidridom žveplove
kisline (žveplov trioksid); nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi,
razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano
prstjo, aktivnim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
razžveplanje s vodikom, pri katerem se zmanjša za najmanj 85 %
vsebine žvepla v predelanih proizvodih ( metoda ASTM D 1266-59
T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710,
odstranjevanje parafina s postopki, ki so drugačni od
filtriranja;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad
2500C, z uporabo katalizatorja, razen kadar se le-ta uporablja v
procesu razžveplanja, in kadar ima vodik vlogo aktivnega elementa
v kemični reakciji. Vendar, se nadaljnja obdelava olj za mazanje
iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali
razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barvo
ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710,
atmosferska destilacija pri 300oC po metodi ASTM D 86, ob pogoju,
da predestilira manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno izgube;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se
uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo
visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

8.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex
2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije kot so:
čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija,
filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot
rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera koli
kombinacija teh operacij ali podobne operacije.


-----------------------------------------------------------------------------
Tar. štev. HS  Poimenovanje blaga   Obdelava ali predelava, opravljena na
                    materialih brez porekla, ki jim da
                    status blaga brez porekla
-----------------------------------------------------------------------------
(1)       (2)           (3)
-----------------------------------------------------------------------------

0201      Meso, goveje, sveže   Proizvodnja iz materialov iz katere
        ali ohlajeno      koli tar. št., razen zamrznjenega
                    govejega mesa iz tar. št. 0202.


0202      Meso, goveje      Proizvodnja iz materialov iz katere
        zamrznjeno       koli tar. št. razen govejega mesa,
                    svežega ali ohlajenega iz
                    tar. št. 0201.


0206      Drugi užitni klavnični Proizvodnja iz materialov iz katere
        prozvodi iz govejega,  koli tar.št. razen trupov iz tar.št.
        svinjskega, ovčjega,  0201 do 0205.
        kozjega in konjskega
        mesa in mesa oslov ali
        mesa mul in mezgov,
        sveži, ohlajeni ali
        zamrznjeni


0210      Meso in drugi užitni  Proizvodnja iz materialov iz katere
        mesni klavnični     koli tar. št. razen mesa in užitnih
        proizvodi, nasoljeni,  klavničnih proizvodi iz tar. št. 0201
        v slanici, sušeni ali  do 0206 in 0208 ali jeter perutnine
        prekajeni; užitna moka iz tar. št. 0207.
        in zdrob iz mesa ali
        drugih klavničnih
        proizvodov


0302      Ribe, razen živih rib  Proizvodnja, pri kateri morajo biti
do                   vsi uporabljeni materiali iz 3.
0305                  poglavja že s poreklom.


0402,      Mleko in mlečni     Proizvodnja iz materialov iz katere
0404      izdelki         koli tar. št. 0404 razen mleka ali
do                   smetane iz tar. št. 0401 ali 0402.
0406


0403      Pinjenec, kislo mleko, Proizvodnja, pri kateri:
        kisla smetana, jogurt,
        kefir in drugo     - morajo biti vsi uporabljeni
        fermentirano ali    materiali iz 4. poglavja že s poreklom
        kislno mleko in
        smetana, koncentrirano - mora biti vsak uporabljen sadni sok
        ali ne, z dodatkom   (razen ananasovega, limetinega ali
        sladkorja ali drugih  soka grenivke) iz tar. št. 2009 s
        sladil, aromatizirano  poreklom in
        ali z dodanim sadjem
        ali kakavom       - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene proizvoda franko
                    tovarna.


0408      Perutninska in ptičja  Proizvodnja iz materialov iz katere
        jajca brez lupine in  koli tar. št., razen ptičjih jajc iz
        jajčni rumenjaki,    tar. št. 0407.
        sveža sušena, kuhana
        v vodi ali sopari,
        oblikovana, zamrznjena
        ali kako drugače
        konzervirana, z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil ali brez
        njih


ex 0502     Obdelane ščetine in   Čiščenje, dezinfekcija, sortiranje
        dlaka domačih ali    in ravnanje ščetin in dlake.
        divjih pašičev


ex 0506     Kosti in strženi    Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        rogov, surovi      vsi uporabljeni materiali iz
                    2. poglavja že s poreklom.


0710      Užitne vrtnine,     Proizvodnja, pri kateri morajo biti
do       zamrznjene ali sušene, vse uporabljene vrtnine že s poreklom.
0713      začasno konzervirane,
        razen tar. št. ex 0710
        in ex 0711, za katere
        so pravila o uporabi
        podana v nadaljevanju


ex 0710    Sladka koruza (kuhana  Proizvodnja iz sveže ali ohlajene
        ali nekuhana v sopari  sladke koruze.
        ali vodi), zamrznjena


ex 0711    Sladka koruza, začasno Proizvodnja iz sveže ali ohlajene
        konzervirana      sladke koruze.


0811      Sadje, nekuhano ali
        kuhano v vodi ali
        sopari, zamrznjeno, z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil

        - Z dodanim sladkorjem Proizvodnja, pri kateri vrednost
                    vseh uporabljenih materialov iz
                    17. poglavja ne sme presegati
                    30% cene proizvodov franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri mora biti
                    vse uporabljeno sadje že s poreklom


0812      Sadje, začasno     Proizvodnja, pri kateri mora biti
        konzervirano (npr.:   vse uporabljeno sadje že s poreklom.
        z žveplovim dioksidom,
        v slani vodi ali v
        drugih raztopinah za
        konzerviranje), vendar
        kot tako neustrezno za
        takojšnjo prehrano


0813      Sadje, sušeno, razen  Proizvodnja, pri kateri mora biti
        tistega, ki se uvršča  vse uporabljeno sadje že s poreklom.
        v tar. št. 0801 do
        0806; mešanica
        lupinastega ali suhega
        sadja iz tega poglavja


0814      Lupine agrumov ali   Proizvodnja, pri kateri mora biti
        dinj in lubenic,    vse uporabljeno sadje že s poreklom.
        sveže, zamrznjene,
        suhe ali začasno
        konzervirane v slani
        vodi, žveplani vodi
        ali drugih raztopinah
        za konzerviranje, ali
        posušene


ex pgl. 11   Proizvodi mlinske    Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        industrije; slad:    uporabljena žita, užitne vrtnine,
        škrobi; inulin;     koreni in gomolji iz tar. št. 0714
        pšenični gluten razen  ali sadje že s poreklom.
        iz tar št. ex 1106,
        za katere so pravila
        podana v nadaljevanju


ex 1106     Moka in zdrob iz    Sušenje in mletje stročnic iz tar.
        sušenih stročnic, ki  št. 0708.
        se uvrščajo v tar. št.
        0713, oluščene


1301      Šelak, naravne gume,  Proizvodnja, pri kateri vrednost
        smole, gumijeve smole  uporabljenih materialov iz tar.
        in balzami       št. 1301 ne sme presegati 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 1302    Sluzi in zgoščevalci,  Proizvodnja iz nemodificiranih sluzi
        dobljeni iz rastlin,  in zgoščevalcev.
        modificirani


1501      Masti in druge
        svinjske in peruninske
        maščobe dobljene s
        topljenjem, stiskanjem
        ali s solventno
    ž    ekstrakcijo:

        - Maščobe iz kosti ali Proizvodnja iz materialov iz katere
        odpadkov        koli tar. št. razen tistih iz tar.
                    št. 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz
                    tar. št. 0506.

        - Drugo         Proizvodnja iz mesa ali užitnih
                    klavničnih proizvodov prašičev iz
                    tar. št. 0203 ali 0206 ali mesa in
                    užitne perutninske drobovine iz
                    tar. št. 0207.


1502      Maščobe živali vrste
        goved, ovac in koz,
        surove ali topljene,
        vštevši stiskane ali
        dobljene s solventno
        ekstrakcijo:

        - Maščobe iz kosti   Proizvodnja iz materialov iz katere
        ali odpadkov      koli tar. št. razen tistih iz tar.
                    št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali
                    kosti iz tar. št. 0506.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri morajo biti
                    vsi uporabljeni živalski materiali
                    iz 2. poglavja že s poreklom.


1504      Masti in olja rib ali
        prečiščeni ali
        neprečiščeni, toda
        kemično
        nemodificirani:

        - Trdne frakcije    Proizvodnja iz materialov iz katere
        morskih sesalcev ter  koli tar. št., vštevši druge
        njihove frakcije,    materiale iz tar. št. 1504.
        ribjih olj in masti
        ter olj morskih
        sesalcev

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri mora biti
                    ves uporabljen živalski material iz
                    2. in 3. poglavja že s poreklom.


ex 1505     Rafinirani lanolin   Proizvodnja iz maščob iz volne,
                    surove, iz tar. št. 1505.


1506      Druge masti in olja
        živalskega izvora in
        njihove frakcije,
        prečiščene ali
        neprečiščene, toda
        kemično nemodificirane

        - Trdne frakcije    Proizvodnja iz materialov iz katere
                    koli tar. št., vštevši tudi druge
                    materiale iz tar. št. 1506.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri morajo biti
                    vsi uporabljeni materiali iz
                    2. poglavja že s poreklom.


ex 1507     Nehlapna rastlinska
do 1515     olja in njihove
        frakcije, rafinirana
        ali nerafinirana, toda
        kemično nemodificirana

        - Trdne frakcije,    Proizvodnja iz drugih materialov iz
        razen jojoba olja    tar. št. 1507 do 1515.

        - Drugo, razen:     Proizvodnja, pri kateri morajo biti
                    vsi uporabljeni rastlinski materiali
                    že s poreklom.

        - - tungovo olje,
        oleococca in oiticica
        olje, mirtinega voska
        in japonskega voska

        - - olja za tehnične
        in industrijske
        namene, razen za
        proizvodnjo hrane za
        ljudi


ex 1516     Masti in olja      Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        živalskega ali     vsi uporabljeni živalski in rastlinski
        rastlinskega izvora in materiali že s poreklom.
        njihove frakcije,
        reesterificirane,
        rafinirane ali
        nerafinirane, toda
        nadalje nepredelane


ex 1517     Jedilne tekoče     Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        mešanice rastlinskih  vsi uporabljeni rastlinski materiali
        olj iz tar. št. 1507  že s poreklom
        do 1515


ex 1519     Industrijski maščobni  Proizvodnja iz materialov iz katere
        alkoholi z lastnostmi  koli tar. št., vštevši industrijske
        umetnih voskov     maščobne kisline iz tar. št. 1519.


1601      Klobase in podobni   Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja.
        izdelki iz mesa,
        drugih užitnih
        klavničnih proizvodov
        ali krvi, sestavljena
        živila na osnovi teh
        proizvodov


1602      Drugi pripravljeni ali Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja.
        konzervirani izdelki
        iz mesa, drugih
        klavničnih proizvodov
        ali krvi


1603      Ekstrakti in sokovi iz Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja.
        mesa, rib, rakov,    Vse uporabljene ribe, raki, mehkužci
        mehkužcev ali drugih  ali drugi vodni nevretenčarji morajo
        vodnih nevretenčarjev  biti že s poreklom.


1604      Pripravljene ali    Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        konzervirane ribe,   vse uporabljene ribe ali ribja jajčeca
        kaviar in kaviarjevi  že s poreklom.
        nadomestki,
        pripravljeni iz ribjih
        jajčec


1605      Raki, mehkužci in    Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        drugi vodni       vsi uporabljeni raki, mehkužci in
        nevretenčarji,     drugi vodni nevretenčarji že s
        pripravljeni ali    poreklom.
        konzervirani


ex 1701     Sladkor iz sladkornega Proizvodnja, pri kateri vrednost
        trsa in sladkorne pese materiala iz 17. poglavja ne
        ter kemično čista    presega 30 % cene proizvoda
        saharoza, v trdnem   franko tovarna.
        stanju, z dodatkom
        arom ali barvil

1702      Drugi sladkorji,
        vštevši kemično čisto
        laktozo, maltozo,
        glukozo in fruktozo,
        trdnem stanju;
        sladkorni sirup brez
        dodatkov za
        aromatiziranje ali
        barvil; umetni med
        in mešanice umetnega
        in naravnega medu;
        karamel sladkor

        - Kemično čista     Proizvodnja iz materialov iz katere
        maltoza ali fruktoza  koli tar. št., vštevši druge materiale
                    iz tar. št. 1702.

        - Drugi sladkorji v   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        trdnem stanju,     katerega koli uporabljenega materiala
        aromatizirani ali    iz 17. poglavja ne presega 30% cene
        obarvani        proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri morajo biti
                    vsi uporabljeni materiali že
                    s poreklom.


ex 1703     Melase, dobljene pri  Proizvodnja, pri kateri vrednost
        ekstrakciji ali     katerega koli uporabljenega materiala
        rafiniranju sladkorja, iz 17. poglavja ne presega 30% cene
        z dodatkom arom ali   proizvoda franko tovarna.
        barvil


1704      Sladkorni proizvodi   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        (vštevši belo      uporabljeni materiali uvrščajo v
        čokolado), brez     drugo tar. št., kot je tar. št.
        kakava         proizvoda pod pogojem, da vrednost
                    katerega koli uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.


1806      Čokolada in druga    Proizvodnja, pri kateri se vsi
        živila, ki vsebujejo  uporabljeni materiali uvrščajo v
        kakav          drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda pod pogojem, da vrednost
                    katerega koli uporabljenega materiala
                    iz 17. poglavja ne presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.


1901      Sladni ekstrakt:
        živila iz moke,
        zdroba, škroba in
        sladnega ekstrakta
        brez dodatka kakava
        ali z dodatkom kakava
        v prahu v količini
        manj kot 50% po teži,
        ki niso omenjena in
        ne zajeta na drugem
        mestu; živila iz
        materiala iz tar. št.
        0401 do 0404 brez
        dodatkov kakavovega
        prahu ali z dodatkom
        kakavovega prahu v
        količini manj kot 10%
        po teži, ki niso
        omenjena in ne zajeta
        na drugem mestu:

        - Sladni ekstrakt    Proizvodnja iz žit iz 10. poglavja.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
                    tar. št., kot je tar. št. proizvoda
                    pod pogojem, da vrednost katerega
                    koli uporabljenega materiala iz
                    17. poglavja ne presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.


1902      Testenine, kuhane ali  Proizvodnja pri kateri morajo biti
        nekuhane ali polnjene  vsa uporabljena žita (razen trde
        (z mesom ali drugimi  pšenice), meso, drobovine, ribe, raki
        snovmi) ali drugače   ali mehkužci že s poreklom.
        pripravljene, kot so
        špageti, makaroni,
        rezanci, lazanje,
        cmoki, ravioli,
        kaneloni; kuskus,
        pripravljen ali
        nepripravljen


1903      Tapioka in njeni    Proizvodnja iz materialov iz katere
        nadomestki,       koli tar. št. razen krompirjevega
        pripravljeni iz škroba škroba iz tar. št. 1108.
        kot kosmiči, zrna,
        perle in v podobnih
        oblikah


1904      Živila, dobljena z
        nabrekanjem ali
        praženjem žit ali
        žitnih izdelkov (npr.:
        koruzni kosmiči);
        žita, razen koruze v
        zrnu, delno kuhana ali
        drugače pripravljena:

        - Brez dodatka kakava:

        - - žitarice, z izjemo Proizvodnja iz materialov iz vseh tar.
        koruze v zrnu, delno  št. pri čemer se ne sme uporabljati
        kuhane ali drugače   pripravljenih konzerviranih žit ali
        pripravljene      koruznih storžev iz tar. št. 2001,
                    2004 in 2005 in v vodi ali sopari
                    kuhane ali nekuhane koruze, zamrznjene,
                    iz tar. št. 0710.

        - - drugo        Proizvodnja, pri kateri:

                    - morajo biti vsa žita in moka (razen
                    koruze sorte Zea indurata in trde
                    pšenice in njunih derivatov) v celoti
                    pridobljeni in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov iz 17. poglavja ne sme
                    presegati 30% cene proizvoda franko
                    tovarna.

        - Z dodatkom kakava   Proizvodnja iz materialov, iz vseh
                    tar. št. razen materialov v tar. št.
                    1806 pod pogojem, da vrednost
                    uporabljenih materialov iz 17.
                    poglavja ne presega 30% cene proizvoda
                    franko tovarna.


1905      Kruh, peciva, sladice, Proizvodnja iz materialov iz katere
        biskvit in drugi    koli tar. št. razen tistih iz 11.
        pekovski izdelki z   poglavja.
        dodatkom kakava ali
        brez njega: hostije,
        kapsule za
        farmacevtske
        proizvode, oblati,
        rižev papir in podobni
        proizvodi


2001      Vrtnine, sadje in    Proizvodnja, pri kateri mora biti vse
        drugi užitni deli    uporabljeno sadje ali vrtnina že s
        rastlin, pripravljeni  poreklom.
        ali konzervirani v
        kisu ali ocetni
        kislini


2002      Paradižnik,       Proizvodnja, pri kateri mora biti ves
        pripravljen ali     uporabljen paradižnik že s poreklom.
        konzerviran kako
        drugače, razen s kisom
        ali ocetno kislino


2003      Gobe in gomoljike,   Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        pripravljene ali    vse uporabljene gobe in gomoljike že
        konzervirane drugače,  s poreklom.
        razen v kisu ali
        ocetni kislini


2004      Druge vrtnine,     Proizvodnja, pri kateri mora biti vsa
in       pripravljene ali    uporabljena vrtnina že s poreklom.
2005      konzervirane drugače,
        razen v kisu ali
        ocetni kislini,
        zamrznjene,
        nezmrznjene


2006      Sadje, sadne lupine in Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        drugi deli rastlin,   uporabljenih materialov iz 17. poglavja
        konzervirani v     ne presega 30% cene proizvodov franko
        sladkorju (glazirano  tovarna.
        ali konzervirano)


2007      Džemi, sadni želeji,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        marmelada, sadni    uporabljenih materialov iz 17. poglavja
        pireji in sadne paste, ne presega 30% cene proizvodov franko
        dobljeni s kuhanjem,  tovarna.
        z dodatkom sladkorja
        ali drugih sladil ali
        brez njih


2008      Sadje in drugi užitni
        deli rastlin, drugače
        pripravljeni ali
        konzervirani z
        dodatkom sladkorja ali
        drugih sladil ali
        alkohola ali brez
        njih, ki niso omenjeni
        in ne zajeti na drugem
        mestu:

        - Sadje (tudi sadje z  Proizvodnja, pri kateri mora biti vse
        lupino), kuhano na   uporabljeno sadje že s poreklom.
        drug način, razen v
        sopari ali vodi, brez
        dodanega sladkorja,
        zmrznjeno

        - Lupinasto sadje brez Proizvodnja, pri kateri vrednost
        dodatka sladkorja ali  uporabljenega lupinastega sadja in
        alkohola        oljnic s poreklom iz tar. št. 0801 in
                    0802 ter 1202 do 1207 presega 60% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
                    tar. št., kot je tar. št. proizvoda
                    pod pogojem, da vrednost katerega koli
                    uporabljenega materiala iz
                    17. poglavja ne presega 30% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 2009    Sadni sokovi (tudi   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        grozdni mošt),     uporabljeni materiali uvrščajo v drugo
        nefermentirani in brez tar. št., kot je tar. št. proizvoda
        dodatka alkohola, z   pod pogojem, da vrednost katerega koli
        dodatkom sladkorja ali uporabljenega materiala iz 17.
        drugih sladil ali brez poglavja ne presega 30% cene proizvoda
        njih          franko tovarna.


ex 2101    Pražena cikorija in   Proizvodnja, pri kateri mora biti vsa
        ekstrakti, esence in  uporabljena cikorija že s poreklom.
        koncentrati


ex 2103    - Pripravki za omake  Proizvodnja, pri kateri se ves
        in pripravljene omake, uporabljeni material uvršča v drugo
        mešane začimbe in    tar. št., kot je tar. št. proizvoda.
        mešana začimbna
        sredstva        Lahko se uporabijo gorčična moka ali
                    prah ali pripravljena gorčica.

        - Pripravljena gorčica Proizvodnja iz gorčične moke.


ex 2104    Juhe in ragu juhe in  Proizvodnja iz materiala iz katere
        pripravki za te juhe  koli tar. št., razen pripravljene ali
                    konzervirane vrtnine iz tar. št. 2002
                    do 2005.

        - Homogenizirana    Uporablja se pravilo za tar. št., v
        sestavljena živila   katero bi bil proizvod klasificiran
                    v velikih pakiranjih.


ex 2106    Sladkorni sirupi, z   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        dodatkom arom ali    katerega koli uporabljenega materiala
        barvil         iz 17. poglavja ne sme presegati 30%
                    cene proizvoda franko tovarna.


2201      Vode, vštevši naravne  Proizvodnja, pri kateri mora biti vsa
        in umetne mineralne   uporabljena voda že s poreklom.
        vode in sodavice, brez
        sladkorja ali drugih
        sladil ali sredstev
        za aromatiziranje; led
        in sneg


2202      Vode, vštevši      Proizvodnja, pri kateri se ves
        mineralne vode in    uporabljen material uvršča v drugo
        sodavice, s sladkorjem tar. št., kot je tar. št. proizvoda,
        ali drugimi sladili   pod pogojem, da vrednost katerega
        ali sredstvi za     koli uporabljenega materiala iz
        aromatiziranje ter   17. poglavja ne presega 30% cene
        druge brezalkoholne   proizvoda franko tovarna in da mora
        pijače, razen sadnih  biti vsak uporabljen sadni sok
        in zelenjavnih sokov,  (razen ananasa, limete in grenivke)
        ki se uvrščajo v tar.  že s poreklom.
        št. 2009


ex 2204    Vino iz svežega     Proizvodnja iz drugega grozdnega
        grozdja, vštevši    mošta.
        ojačena vina in
        grozdni mošt z
        dodatkom alkohola


  2205,    Naslednji proizvodi,  Proizvodnja iz materiala iz katere
ex 2207,    ki vsebujejo grozdje:  koli tar. št. razen grozdja in
ex 2208                katerega koli materiala, dobljenega
  in                 iz grozdja.
ex 2209    vermut in druga vina
        iz svežega grozdja,
        aromatizirana z
        rastlinami ali
        sredstvi za
        aromatiziranje;
        etilalkohol in drugi
        alkoholi, denaturirani
        ali ne; žganja,
        likerji in druge
        alkoholne pijače;
        sestavljeni alkoholni
        izdelki, ki se
        uporabljajo za
        proizvodnjo pijač; kis

        Whisky, z alkoholno   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        stopnjo manj kot 50   katerega koli uporabljenega alkohola,
        vol. %         dobljenega iz žit z destilacijo, ne
                    presega 15% cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex 2303     Ostanki pri       Proizvodnja, pri kateri mora biti
        proizvodnji koruznega  vsa uporabljena koruza že s poreklom.
        škroba (razen
        koncentriranih močil)
        z vsebnostjo
        beljakovin,
        preračunanih na suho
        snov, nad 40% po teži


ex 2306     Oljne pogače in drugi  Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        trdni ostanki,     vse uporabljene olive že s poreklom.
        dobljeni pri
        ekstrakciji olivnega
        olja z vsebnostjo nad
        3% olivnega olja


2309      Izdelki, ki se     Proizvodnja, pri kateri morajo biti
        uporabljajo kot hrana  vsa uporabljena žita, sladkor ali
        za živali        melasa, meso ali mleko že s poreklom.


2402      Cigare (vključno s   Proizvodnja, pri kateri mora biti
        tistimi z rezano    najmanj 70% po teži uporabljenega
        konico), cigarillosi  nepredelanega tobaka ali tobakovih
        in cigarete iz tobaka  odpadkov iz tar. št. 2401 že s
        in tobakovega      poreklom.
        nadomestka


ex 2403     Tobak za kajenje    Proizvodnja, pri kateri mora biti
                    najmanj 70% po teži uporabljenega
                    nepredelanega tobaka ali
                    tobakovih odpadkov iz tar. št. 2401
                    že s poreklom.


ex 2504     Naravni kristalni    Obogatitev vsebnosti ogljika,
        grafit, obogaten z   prečiščevanje in mletje surovega
        ogljikom, prečiščen   kristalnega grafita.
        in mlet


ex 2515     Marmor, razžagan ali  Razžagan ali kako drugače razrezan
        kako drugače razrezan  marmor (tudi če je že razžagan),
        v pravokotne bloke ali debeline nad 25 cm.
        plošče (vštevši
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2516     Granit, porfir,     Razžagan ali kako drugače razrezan
        bazalt, peščenec in   kamen (tudi če je že razžagan),
        drug kamen za      debeline nad 25 cm.
        spomenike,
        gradbeništvo:

        razžagan ali kako
        drugače razrezan v
        pravokotne bloke in
        plošče (vštevši
        kvadratne) debeline
        do vključno 25 cm


ex 2518     Žgan dolomit      Žganje nežganega dolomita.


ex 2519     Zdrobljen naravni    Proizvodnja, pri kateri se vsi
        magnezijev karbonat   uporabljeni materiali uvrščajo
        (magnezit) v      v drugo tar. št., kot je tar. št.
        hermetično zaprtih   proizvoda. Lahko se uporablja
        kontejnerjih in     naravni magnezijev karbonat
        magnezijev oksid,    (magnezit).
        čisti ali nečisti,
        razen topljenega
        magnezijevega oksida
        ali mrtvo žganega
        (sintranega)
        magnezijevega oksida


ex 2520     Sadra, specialno    Proizvodnja, pri kateri vrednost
        pripravljena za     vseh uporabljenih materialov ne
        zobozdravstvo      sme presegati 50% cene proizvoda
                    franko tovarna.


ex 2524     Naravna azbestna    Proizvodnja iz azbestnega
        vlakna         koncentrata.


ex 2525     Sljuda v prahu     Mletje sljude ali odpadkov sljude.


ex 2530     Zemeljske barve, žgane Žganje ali mletje zemeljskih barv.
        ali v prahu


ex 2707     Olja, pri katerih teža Postopki rafiniranja in/ali eden
        aromatskih sestavin   ali več specifičnih procesov.
        presega težo      (1. Glej uvodno opombo št. 8)
        nearomatskih, podobna
        mineralnim oljem,    Drugi postopki, pri katerih se vsi
        dobljenim z       uporabljeni materiali uvrščajo v
        destilacijo katrana iz drugo tar. št., kot je tar. št.
        črnega premoga pri   proizvoda. Lahko se uporabljajo
        visoki temperaturi,   materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        pri katerih se 65% ali pod pogojem, da njihova vrednost ne
        več prostornine     presega 50% cene proizvoda franko
        destilira pri      tovarna.
        temperaturi do 250oC
        (vštevši mešanice
        naftnih olj in
        benzena), za uporabo
        kot pogonska goriva
        ali kurilna olja


ex 2709     Surova nafta, dobljena Destruktivna destilacija bitumunoznih
        iz bituminoznih     materialov.
        mineralov


2710      Mineralna olja in    Postopki rafiniranja in/ali eden ali
do       njihovi destilati;   več specifičnih procesov.
2715      bituminozne substance; (1. Glej uvodno opombo št. 8)
        mineralni voski
                    Drugi postopki, pri katerih se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    pod pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex pgl. 28   Anorganski kemični   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        proizvodi; organske in uporabljeni materiali uvrščajo v
        anorganske spojine   drugo tar. št., kot je tar. št.
        plemenitih kovin,    proizvoda.
        kovin redkih zemelj,
        radioaktivnih      Lahko se uporabljajo materiali, ki
        elementov in izotopov, so uvrščeni v isto tar. št. pod
        razen proizvodov iz   pogojem, da njihova vrednost ne
        tar. št. 2811 in    presega 20% cene proizvoda franko
        ex 2833, za katerega  tovarna.
        so pravila podana
        v nadaljevanju


ex 2811     Žveplov trioksid    Proizvodnja iz žveplovega dioksida.


ex 2833     Aluminijev sulfat    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 29   Organski kemični    Proizvodnja, pri kateri se vsi
        proizvodi razen     uporabljeni materiali uvrščajo
        tar. št. ex 2901,    v drugo tar. št., kot je tar. št.
        ex 2902, ex 2905,    proizvoda.
        2915, ex 2932,
        2933 in 2934, za    Lahko se uporabljajo materiali, ki so
        katere so veljavna   uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem,
        pravila podana     da njihova vrednost ne presega
        v nadaljevanju     20% cene proizvoda franko tovarna.


ex 2901     Aciklični        Postopki rafiniranja in/ali eden ali
        ogljikovodiki za    več specifičnih procesov.
        uporabo kot pogonsko  (1. Glej uvodno opombo št. 8)
        gorivo ali kurilno
        olje          Drugi postopki, pri katerih se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    pod pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex 2902     Ciklani, cikleni    Postopki rafiniranja in/ali eden
        (razen azulena),    ali več specifičnih procesov.
        benzeni, toluen,    (1. Glej uvodno opombo št. 8)
        ksileni, za uporabo
        kot pogonsko gorivo   Drugi postopki, pri katerih se vsi
        ali kurilno olje    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    pod pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 50% cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex 2905     Alkoholati kovin iz   Proizvodnja iz materialov iz katere
        alkoholov te tar. št.  koli tar. št. vštevši druge materiale
        in etanola ali     iz tar. št. 2905. Alkoholati iz te
        glicerina        tar. št. se lahko uporabljajo pod
                    pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene proizvoda franko
                    tovarna.


2915      Nasičene aciklične   Proizvodnja iz materiala iz katere
        monokarboksilne     koli tar. št. Vrednost vseh
        kisline in njihovi   uporabljenih materialov iz tar. št.
        anhidridi, halogenidi, 2915 in 2916 ne presega 20% cene
        peroksidi in      proizvoda franko tovarna.
        peroksikisline;
        njihovi halogenski,
        sulfo-, nitro- in
        nitrozo -derivati


ex 2932     - Notranji etri in   Proizvodnja iz materiala iz katere
        njihovi halogenski,   koli tar. št. Vrednost vseh
        sulfo-, nitro- ali   uporabljenih materialov iz tar. št.
        nitrozo - derivati   2909 ne sme presegati 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.
        - Ciklični acetati
        in notranji hemia    Proizvodnja iz materiala iz katere
        - cetati in njihovi   koli tar. št.
        halogenski, sulfo -
        nitro-, nitrozo -
        derivati


2933      Heterociklične spojine Proizvodnja iz materiala iz katere
        samo s heteroatomom   koli tar. št. Vrednost vseh
        ali heteroatomi     uporabljenih materialov iz tar. št.
        dušika; nukleinske   2932 in 2933 ne sme presegati
        kisline in njihove   20% cene proizvoda franko tovarna.
        soli


2934      Druge heterociklične  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        spojine         uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda.

                    Lahko se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 30   Farmacevtski      Proizvodnja, pri kateri se vsi
        proizvodi, razen tar.  uporabljeni materiali uvrščajo v
        št. 3002, 3003 in    drugo tar. št., kot je tar. št.
        3004, za katere so   proizvoda.
        pravila podana v
        nadaljevanju      Lahko se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.

3002      Človeška kri; živalska
        kri, pripravljena za
        uporabo v terapevtske,
        profilaktične ali
        diagnostične namene;
        serumi in druge
        frakcije krvi; cepiva,
        toksini, kulture
        mikroorganizmov (razen
        kvasovk) in podobni
        proizvodi

        - Proizvodi, ki so
        sestavljeni iz dveh
        sestavin ali več, ki
        so pomešani za
        terapevtske ali
        profilaktične namene
        ali nepomešani
        proizvodi za te
        namene, pripravljeni
        v odmerjene doze ali
        v oblike ali pakiranja
        za prodajo na drobno

        - Drugo:

        -- človeška kri     Proizvodnja iz materiala iz katere
                    koli tar. št., vštevši druge
                    materiale iz tar. št. 3002.
                    Lahko se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št.,
                    pod pogojem, da njihova vrednost
                    ne presega 20% cene proizvoda
                    franko tovarna.

        -- živalska kri,    Proizvodnja iz materiala iz katere
        pripravljena za     koli tar. št., vštevši druge
        terapevtske ali     materiale iz tar. št. 3002. Lahko
        profilaktične namene  se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št., pod
                    pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene proizvoda franko
                    tovarna.

        -- frakcije krvi,    Proizvodnja iz materiala iz katere
        razen serumov,     koli tar. št., vštevši druge
        hemoglobina ali     materiale iz tar. št. 3002. Lahko
        serumskih globulinov  se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št., pod
                    pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene proizvoda franko
                    tovarna.

        -- hemoglobin, krvni  Proizvodnja iz materiala iz katere
        globulin in serumski  koli tar. št., vštevši druge
        globulin        materiale iz tar. št. 3002. Lahko
                    se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št., pod
                    pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene proizvoda franko
                    tovarna.

        - drugo         Proizvodnja iz materiala iz katere
                    koli tar. št., vštevši druge
                    materiale iz tar. št. 3002.
                    Lahko se uporabljajo materiali, ki
                    so uvrščeni v isto tar. št., pod
                    pogojem, da njihova vrednost ne
                    presega 20% cene proizvoda franko
                    tovarna.


3003      Zdravila (razen     Proizvodnja, pri kateri:
in       proizvodov iz tar. št.
3004      3002, 3005 ali 3006)  - so vsi uporabljeni materiali
                    uvrščeni v drugo tar. št., kot je
                    tar. št. proizvoda. Lahko se
                    uporabljajo materiali iz tar. št.
                    3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova
                    skupna vrednost ne presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne sme presegati
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 31   Gnojila, razen iz    Proizvodnja, pri kateri se vsi
        tar. št. ex 3105, za  uporabljeni materiali uvrščajo v
        katero so pravila    drugo tar. št., kot je tar. št.
        podana v nadaljevanju  proizvoda.

                    Lahko se uporabljajo materiali, ki so
                    uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


ex 3105     Mineralna ali kemična  Proizvodnja, pri kateri:
        gnojila, ki vsebujejo
        dva ali tri gnojilne  - se vsi uporabljeni materiali
        elemente - dušik,    uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        fosfor in kalij;    tar. št. proizvoda. Materiali, ki
        druga gnojila;     se uvrščajo v isto tar. št. se
        proizvodi iz tega    lahko uporabljajo pod pogojem, da
        poglavja v obliki    njihova vrednost ne presega 20% cene
        tablet ali podobnih   proizvoda franko tovarna
        oblik ali pakiranjih
        do 10 kg bruto teže   in
        razen:
                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne sme presegati
                    50% cene proizvoda franko tovarna.
        - Natrijev nitrat

        - Kalcijev cianamid

        - Kalcijev sulfat

        - Magnezijev kalijev
        sulfat


ex pgl. 32   Ekstrakti za strojenje Proizvodnja, pri kateri se vsi
        ali barvanje; tanini  uporabljeni materiali uvrščajo
        in njihovi derivati;  v drugo tar. št., kot je tar. št.
        barve za tekstil,    proizvoda.
        pigmenti in druga
        barvila; pripravljena  Materiali iz iste tar. št. se
        premazna sredstva in  lahko uporabljajo pod pogojem, da
        laki; kiti in druge   njihova vrednost ne presega 20% cene
        tesnilne mase;     proizvoda franko tovarna.
        tiskarske barve in
        črnila; razen
        proizvodov iz tar. št.
        ex 3201 in 3205, za
        katere so pravila
        podana v nadaljevanju


ex 3201     Tanini in njihove    Proizvodnja iz ekstraktov tanina
        soli, etri, estri in  rastlinskega porekla.
        drugi derivati


3205      Lak barve; preparati,  Proizvodnja iz materialov iz katere
        predvideni v 3. opombi koli tar. št., razen materialov iz
        v tem poglavju, na   tar. št. 3202 in 3204 pod pogojem,
        osnovi barvnih lakov  da vrednost katerega koli materiala
        (1. Opomba 3 iz     uvrščenega v tar. št. 3205 ne presega
        poglavja 32 določa, da 20% cene proizvoda franko tovarna.
        gre za preparate na
        osnovi barvil, ki se
        uporabljajo za
        barvanje katerega koliž
        materiala ali ki se
        uporabljajo kot
        sestavine za
        proizvodnjo barvil pod
        pogojem, da niso
        uvrščene v drugo
        tar. št. poglavja 32.)


ex pgl. 33   Eterična olja in    Proizvodnja, pri kateri se vsi
        rezinoidi;       uporabljeni materiali uvrščajo
        parfumerijski,     v drugo tar. št., kot je tar. št.
        kozmetični ali     proizvoda.
        toaletni izdelki,
        razen iz tar. št.    Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        3301, za katero je   se lahko uporabljajo pod pogojem,
        pravilo podano     da njihova vrednost ne presega
        v nadaljevanju     20% cene proizvoda franko tovarna.


3301      Eterična olja (z ali  Proizvodnja iz materialov iz katere
        brez terpena), vštevši koli tar. št. vštevši materiale
        t. i. "concretes" olja različne "skupine" (2. Izraz
        in čista olja;     "skupina" pomeni katerikoli del
        rezinoidi, koncentrati besedila te tar. št. med dvema
        eteričnih olj v     podpičjema) te tar. št.
        masteh, nehlapnih
        oljih, voskih ali    Materiali uvrščeni v isto skupino
        podobno dobljeni z   se lahko uporabljajo pod pogojem,
        ekstrakcijo eteričnih  da njihova vrednost ne presega
        olj z mastjo ali    20% cene proizvoda franko tovarna.
        maceracijo; stranski
        terpenski proizvodi,
        dobljeni z
        deterpenacijo
        eteričnih olj; vodni
        destilati in vodne
        raztopine eteričnih
        olj


ex pgl. 34   Mila, organska     Proizvodnja, pri kateri se vsi
        površinsko aktivna   uporabljeni materiali uvrščajo
        sredstva, pralni    v drugo tar. št., kot je tar. št.
        preparati, mazalni   proizvoda.
        preparati, umetni,
        pripravljeni voski,   Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        proizvodi za čiščenje, se lahko uporabljajo pod pogojem,
        sveče in podobni    da njihova vrednost ne presega
        proizvodi za      20% cene proizvoda franko tovarna.
        modeliranje in
        zobozdravstveni voski
        ter zobozdravstveni
        preparati na osnovi
        sadre, razen tar. št.
        ex 3403 in ex 3404,
        za katere so pravila
        podana v nadaljevanju


ex 3403     Mazalni preparati, ki  Postopki rafiniranja in/ali eden
        vsebujejo po teži manj ali več specifičnih procesov.
        kot 70% naftnih olj   1. Glej uvodno opombo št. 8
        ali olj iz
        bituminoznih      Drugi postopki, pri katerih se vsi
        materialov       uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Lahko se uporabljajo
                    materiali, uvrščeni v isto
                    tar. št. pod pogojem, da njihova
                    vrednost ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 3404     Umetni voski in
        pripravljeni voski:

        - Na osnovi parafina,  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        voskov iz nafte,    uporabljeni materiali uvrščajo v
        voskov, dobljenih iz  drugo tar. št., kot je tar. št.
        bituminoznih      proizvoda.
        mineralov, stisnjenega
        parafina ali parafina  Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        z odstranjenim oljem  se lahko uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja iz materialov iz katere
                    koli tar. št. razen:

                    - hidrogeniziranih olj, ki imajo
                    lastnost voska iz tar. št. 1516,

                    - maščobnih kislin, ki niso kemično
                    definirane in mastnih industrijskih
                    alkoholov, ki imajo lastnost voskov
                    iz tar. št. 1519

                    - materialov iz tar. št. 3404.

                    Ti materiali se lahko uporabljajo
                    pod pogojem, da njihova vrednost
                    na presega 20% cene proizvoda
                    franko tovarna.


ex pgl. 35   Beljakovinaste snovi;  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        modificirani škrobi;  uporabljeni materiali uvrščajo
        lepila, encimi; razen  v drugo tar. št., kot je tar. št.
        proizvodov iz tar. št. proizvoda.
        3505 in ex 3507, za
        katere so pravila    Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        podana v nadaljevanju  se lahko uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


3505      Dekstrini in drugi
        modificirani škrobi
        (npr.
        preželatinizirani in
        modificirani škrobi);
        lepila na osnovi
        škrobov ali na osnovi
        dekstrina ali drugih
        modificiranih škrobov:

        - Škrobni etri in    Proizvodnja iz materialov iz katere
        estri          koli tar. št., vštevši druge
                    materiale iz tar. št. 3505.

        - Drugo         Proizvodnja iz materialov iz katere
                    koli tar. št., razen tistih iz
                    tar. št. 1108.


ex 3507     Pripravljeni encimi,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        ki niso omenjeni in ne uporabljenih materialov ne presega
        zajeti na drugem mestu 50% cene proizvoda franko tovarna.


pgl.36     Razstreliva;      Proizvodnja, pri kateri se vsi
        pirotehnični      uporabljeni materiali uvrščajo
        proizvodi; vžigalice;  v drugo tar. št., kot je tar. št.
        piroforne zlitine;   proizvoda.
        vnetljive snovi
                    Materiali uvrščeni v isto tar. št.
                    se lahko uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 37   Proizvodi za      Proizvodnja, pri kateri se vsi
        fotografske in     uporabljeni materiali uvrščajo
        kinematografske namene v drugo tar. št., kot je tar. št.
        razen tar. št. 3701,  proizvoda.
        3702 in 3704, za
        katere so pravila    Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        podana v nadaljevanju  se lahko uporabljajo pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


3701      Fotografske plošče in  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        plani filmi,      uporabljeni materiali uvrščajo
        občutljivi za      v katero koli tar. št., razen v
        svetlobo,        3701 ali 3702.
        neosvetljeni, iz
        kakršnegakoli
        materiala, razen iz
        papirja, kartona ali
        tekstila; fotografski
        plani filmi za hitro
        razvijanje in
        kopiranje, občutljivi
        za svetlobo,
        neosvetljeni, v
        kasetah ali brez njih


3702      Fotografski filmi v   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        zvitkih, občutljivi za uporabljeni materiali uvrščajo
        svetlobo,        v katero koli tar. št., razen
        neosvetljeni,      3701 ali 3702.
        iz kakršnegakoli
        materiala, razen iz
        papirja, kartona ali
        tekstila; filmi v
        zvitkih za hitro
        razvijanje in
        kopiranje, občutljivi
        za svetlobo,
        neosvetljeni


3704      Fotografske plošče,   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        filmi, papir, karton  uporabljeni materiali uvrščajo
        in tekstil,       v katero koli tar. št., razen
        osvetljeni, toda    3701 do 3704.
        nerazviti


ex pgl. 38   Razni proizvodi     Proizvodnja, pri kateri se vsi
        kemične industrije,   uporabljeni materiali uvrščajo
        razen tar. št. ex    v drugo tar. št., kot je tar. št.
        3801, ex 3803,     proizvoda.
        ex 3805, ex 3806,
        ex 3807, 3808 do    Materiali uvrščeni v isto tar. št.
        3814, 3818 do 3820,   se lahko uporabljajo pod pogojem,
        3822 in 3823, za    da njihova vrednost ne presega
        katere so pravila    20% cene proizvoda franko tovarna.
        podana v nadaljevanju


ex 3801     - Koloidni grafit v   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        suspenziji v olju in  vseh uporabljenih materialov ne
        polkoloidni grafit;   sme presegati 50% cene proizvoda
        ogljikove paste za   franko tovarna.
        elektrode

        - Grafit v obliki    Proizvodnja iz materialov iz vseh
        paste kot mešanica   tar. št., pri kateri vrednost
        grafita z mineralnimi  uprabljenih materialov iz tar. št.
        olji z več kot 30%   3403 ne presega 20% cene proizvoda
        grafita po teži     franko tovarna.


ex 3803     Rafinirano tal - olje  Rafiniranje surovega tal - olja.


ex 3805     Sulfatni terpentin,   Prečiščevanje z destilacijo ali
        prečiščeni       rafiniranjem surovega sulfatnega
                    terpentina.


ex 3806     Smolni estri      Proizvodnja iz smolnih kislin.


ex 3807     Lesni katran (ostanki  Destilacija lesnega katrana.
        destilacije katrana
        rastlinskega izvora)


3808      Razni kemični      Proizvodnja, pri kateri se vsi
do       proizvodi:       uporabljeni materiali uvrščajo
ex 3811                 v drugo tar. št., kot je tar. št.
3812      - Naslednji proizvodi  proizvoda.
do       iz tar. št. 3823:
3814                  Materiali uvrščeni v isto tar. št.
3818      -- pripravljena     se lahko uporabljajo pod pogojem,
do       vezivna sredstva za   da njihova vrednost ne presega
3820      livarske forme in    20% cene proizvoda franko tovarna.
3822 in     jedra na osnovi
3823      naravnih smolnih
        proizvodov

        -- naftenske kisline,
        njihove v vodi netopne
        soli in njihovi estri

        -- sorbitol, razen
        sorbitola iz tar. št.
        2905

        -- sulfonati nafte,
        razen naftnih
        sulfonatov alkalnih
        kovin, amoniaka ali
        etanolaminov;
        tiofenizirane
        sulfonske kisline,
        dobljene iz olj iz
        bituminoznih mineralov
        in njihove soli

        -- ionski
        izmenjevalniki

        -- absorbcijska
        sredstva za vakuumske
        cevi

        -- alkalni železov
        oksid za prečiščevanje
        plina

        -- amoniakova voda in
        surovi amoniak
        (izkoriščeni oksid),
        dobljen s
        prečiščevanjem
        svetilnega plina

        -- sulfonaftenske
        kisline, njihove v
        vodi netopne soli
        in njihovi estri

        -- fuzelno in
        dipelovo olje

        -- mešanice soli,
        ki vsebujejo
        različne anione

        -- paste za
        kopiranje na osnovi
        želatine, z ali
        brez podloge iz
        papirja ali tekstila

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


ex 3811     Pripravljeni dodatki  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        za maziva, ki      uporabljenih materialov iz tar.št.
        vsebujejo naftna olja, 3811 ne presega 50% cene proizvoda
        dobljena iz       franko tovarna.
        bituminoznih mineralov
        iz tar. št. 3811


ex 3901     Plastične mase v
do       primarnih oblikah,
3915      odpadki, ostružki in
        ostanki iz plastičnih
        mas razen proizvodov
        pod tar. št. ex 3907
        za katere je veljavno
        pravilo navedeno v
        nadaljevanju

        - Proizvodi dodatne   Proizvodnja, pri kateri:
        homopolimerizacije
                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene proizvoda
                    franko tovarna. (1. Za proizvode, ki
                    so sestavljeni iz materialov, ki so
                    po eni strani uvrščeni v tar. št.
                    3901 do 3906 in po drugi strani v
                    tar. št. 3907 do 3911, se to določilo
                    uporablja samo za tisto kategorijo
                    proizvodov, ki v proizvodu
                    prevladujejo po teži)

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov iz
                    39. poglavja ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so sestavljeni
                    iz materialov, ki so po eni strani
                    uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v tar. št. 3907 do
                    3911, se to določilo uporablja samo
                    za tisto kategorijo proizvodov, ki v
                    proizvodu prevladujejo po teži)


ex 3907     Kopolimeri iz      Proizvodnja, pri kateri so vsi
        polikarbonata in    materiali, ki se uporabljajo,
        akrilo-nitrila-     uvrščeni v drugo tar.št., kot je
        butadiena-stirena    tar.št. proizvoda.
        (ABS)
                    Lahko se uporabljajo materiali iz
                    iste tar.št. kot prozvod, pod pogojem,
                    da njihova vrednost ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


3916      Polizdelki in izdelki
do       iz plastike, z izjemo
3921      proizvodov pod
        tarifnimi številkami
        ex 3916, ex 3917 in
        ex 3920, za katere so
        pravila podana v
        nadaljevanju:

        - Ploščati proizvodi,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        več obdelani od     uporabljenih materialov iz
        površinske obdelave   39. poglavja ne presega 50% cene
        ali rezani v druge   proizvoda franko tovarna.
        oblike razen
        pravokotnih ali
        kvadratnih; drugi
        proizvodi, več
        obelani od površinske
        obdelave

        - Drugi:

        -- proizvodi dodatne  Proizvodnja, pri kateri:
        homopolimerizacije
                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov iz 39. poglavja ne
                    presega 20% cene proizvoda
                    franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so sestavljeni
                    iz materialov, ki so po eni strani
                    uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v tar. št. 3907 do
                    3911, se to določilo uporablja samo
                    za tisto kategorijo proizvodov, ki v
                    proizvodu prevladujejo po teži)

        -- drugi        Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov iz
                    39. poglavja ne presega 20% cene
                    proizvoda franko tovarna.
                    (1. Za proizvode, ki so sestavljeni
                    iz materialov, ki so po eni strani
                    uvrščeni v tar. št. 3901 do 3906 in
                    po drugi strani v tar. št. 3907 do
                    3911, se to določilo uporablja samo
                    za tisto kategorijo proizvodov, ki v
                    proizvodu prevladujejo po teži)


ex 3916     Profilni izdelki in   Proizvodnja, pri kateri:
in       cevi
ex 3917                 - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    in

                    - vrednost materialov uvrščenih v
                    isto tar.št. kot proizvod ne presega
                    20% cene proizvoda franko tovarna.


ex 3920     Folije ali filmi iz   Proizvodnja iz delne termoplastične
        ionomerov        soli, ki je kopolimer etilena in
                    metakrilne kisline in je delno
                    nevtralizirana z ioni kovine,
                    predvsem cinka in natrija.


3922      Proizvodi iz      Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
do       plastičnih mas     uporabljenih materialov ne presega
3926                  50% cene proizvoda franko tovarna.


ex 4001     Laminirane plošče iz  Laminacija folij iz naravnega kavčuka.
        krep kavčuka za
        podplate


4005      Mešanice kavčuka,    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        nevulkanizirane, v   uporabljenih materialov, razen
        primarnih oblikah ali  naravnega kavčuka, ne presega
        ploščah, listih ali   50% cene proizvoda franko tovarna.
        trakovih


4012      Protektirane ali    Proizvodnja iz materialov iz katere
        rabljene zunanje gume  koli tar. št. razen iz tar. št.
        (plašči); polne gume  4011 ali 4012.
        ali gume za polnjenje,
        zamenljivi protektorji
        (plati) in ščitniki
        iz gume


ex 4017     Proizvodi iz trde gume Proizvodnja iz trde gume.


ex 4102     Surove kože ovc in   Odstranjevanje volne s kože ovc in
        jagnjet, brez volne   jagnjet z volno.


4104      Strojena koža brez   Ponovno strojenje predhodno strojenih
do       dlake ali volne, razen kož.
4107      kože iz tar. št. 4108
        ali 4109        ali

                    Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda.


4109      Lakasto usnje in    Proizvodnja iz usnja iz tar. št.
        lakasto plastovito   4104 do 4107 pod pogojem, da njihova
        (prevlečeno s folijo)  vrednost ne presega 50% cene
        usnje, metalizirano   proizvoda franko tovarna.
        usnje


ex 4302     Strojena ali obdelana
        krzna, sestavljena:

        - Plošče, križi in   Beljenje ali barvanje z rezanjem in
        podobne oblike     sestavljanjem nesestavljenega
                    strojenega ali obdelanega krzna.

        - Drugo         Proizvodnja iz nesestavljenih,
                    strojenih ali obdelanih krzen.


4303      Oblačila, oblačilni   Proizvodnja iz nesestavljenih
        dodatki in drugi    strojenih ali obdelanih krzen
        krzneni izdelki     tar. št. 4302.


ex 4403     Les, neobdelan, z    Proizvodnja iz grobo obdelanega lesa
        lubjem ali grobo    z lubjem ali brez lubja ali samo
        obdelan (štirikotno   tesanega.
        tesan)


ex 4407     Les, obdelan po     Skoblanje, brušenje ali lepljenje s
        dolžini z žaganjem,   prstastim spajanjem.
        rezkanjem ali sekanjem
        ali lupljenjem,
        vštevši tudi skoblan,
        brušen, prstasto ali
        zobčasto lepljen,
        debeline nad 6 mm


ex 4408     Listi furnirja in    Spajanje, skobljanje, brušenje ali
        listi za vezane plošče lepljenje s prstastim spajanjem.
        debeline do vključno
        6 mm, sestavljen in
        drug les, žagan po
        dolžini, razsekan ali
        olupljen, skoblan ali
        neskoblan, brušen ali
        nebrušen ali lepljen z
        zobčastim
        sestavljanjem,
        debeline do vključno
        6 mm


ex 4409     Les (vštevši lamele in Brušenje ali lepljenje s prstastim
        frize za parket,    spajanjem.
        nesestavljene),
        profiliran (pero in
        žleb, žlebljen ali
        poševno rezan, spojen
        v obliki črke V,
        opasan, zaokrožen ali
        podobno obdelan) po
        dolžini katerega koli
        roba ali strani,
        vštevši skobljan,
        brušen ali prstasto
        spojen

        - Palice, venci in   Predelava v obliki palic, vencev ali
        okrasne letve      okrasnih letev.


ex 4410     Palice, venci in    Predelava v obliki palic, vencev ali
do       okrasne letve za    okrasnih letev.
ex 4413     pohištvo, okvirje, za
        notranjo dekoracijo,
        električno napeljavo
        in podobno


ex 4415     Zaboji za pakiranje,  Proizvodnja iz desk, ki niso
        škatle, gajbe, bobni  razrezane na določeno velikost.
        in podobna embalaža
        za pakiranje iz lesa


ex 4416     Sodi, kadi, vedra,   Proizvodnja iz klanih dog, nadalje
        škafi in drugi     neobdelanih, razen razžaganih z
        sodarski proizvodi   dvema glavnima površinama.
        in njihovi deli iz
        lesa


ex 4418     - Stavbno pohištvo in  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        leseni proizvodi za   uporabljeni materiali uvrščajo
        gradbeništvo      v drugo tar. št. kot proizvod.
                    Lahko se uporabljajo celičaste
                    plošče, skodle in opaži (žagane
                    ali klane).

        - Palice, venci in   Predelava v obliki palic, vencev
        okrasne letve      ali okrasnih letev.


ex 4421     Les za vžigalice;    Proizvodnja iz lesa iz katere koli
        leseni čepki za obutev tar. št., razen lesene žice iz
                    tar. št. 4409.


4503      Izdelki iz naravne   Proizvodnja iz plute iz tar. št. 4501.
        plute


ex 4811     Papir in karton, samo  Proizvodnja iz materialov za izdelavo
        s črtami ali kvadrati  papirja iz 47. poglavja.


4816      Karbon papir,      Proizvodnja iz materialov za izdelavo
        samokopirni papir in  papirja iz 47. poglavja.
        drug papir za
        kopiranje in
        prenašanje (razen
        tistih iz tar. št.
        4809); matrice za
        razmnoževanje in
        ofsetne plošče iz
        papirja, v škatlah
        ali brez škatel


4817      Pisemski ovitki,    Proizvodnja, pri kateri:
        zložene pisemske
        karte, dopisnice    - se vsi uporabljeni materiali
        in karte za       uvrščajo v drugo tar. št. kot je
        dopisovanje iz     tar. št. proizvoda
        papirja ali kartona;
        kompleti za       in
        dopisovanje v
        škatlah, vrečkah,    - vrednost vseh uporabljenih
        notesih in podobnih   materialov ne presega 50% cene
        pakiranjih iz papirja  proizvoda franko tovarna.
        ali kartona


ex 4818     Toaletni papir     Proizvodnja iz materialov za izdelavo
                    papirja iz 47. poglavja.


ex 4819     Škatle, zaboji,     Proizvodnja, pri kateri:
        pakiranja, vreče in
        drugi kontejnerji za  - se vsi uporabljeni materiali
        pakiranje iz papirja,  uvrščajo v drugo tar. št. kot je
        kartona, celulozne   tar. št. proizvoda
        vate in listov ali
        trakov iz celuloznih  in
        vlaken
                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 4820     Bloki papirja za pisma Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne
                    presega 50% cene proizvoda
                    franko tovarna.


ex 4823     Drug papir, karton,   Proizvodnja iz materialov za izdelavo
        celulozna vata in    papirja iz 47. poglavja.
        koprene ali trakovi
        iz celuloznih vlaken,
        razrezani v določene
        velikosti ali oblike


4909      Poštne razglednice,   Proizvodnja iz materialov, iz katerih
        čestitke in karte z   koli tar. št. razen tistih, ki so
        osebnimi sporočili,   uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.
        tiskane, ilustrirane
        ali neilustrirane,
        brez kuvert,
        z okraski ali
        brez njih


4910      Koledarji vseh vrst,
        tiskani, vštevši
        koledarske bloke

        - Koledarji vrste    Proizvodnja, pri kateri:
        "večni" ali z
        zamenljivimi bloki   - se vsi uporabljeni materiali
        na drugačnih podlagah, uvrščajo v drugo tar. št. kot je
        ki niso iz papirja   tar. št. proizvoda
        ali kartona
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja iz materialov, iz vseh
                    tar. št. razen tistih, ki so uvrščeni
                    v tar. št. 4909 ali 4911.


ex 5003     Svileni odpadki     Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.
        (vštevši zapredke,
        neprimerne za
        odvijanje, odpadke
        preje in raztrgane
        tekstilne materiale),
        mikani ali česani


5501      Umetna in sintetična  Proizvodnja iz kemičnih materialov
do       rezana vlakna      ali tekstilne kaše.
5507


ex pgl. 50   Preja, monofilament   Proizvodnja iz:
do       in sukanec       (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
pgl. 55                 proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - surove svile, ostankov svile,
                    mikanih ali česanih ali kako drugače
                    predelanih za predenje,

                    - naravnih vlaken, nemikanih in
                    nečesanih ali kako drugače predelanih
                    za predenje,

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše

                    ali

                    - materialov za izdelavo papirja.

        Tkanine:

        - Z vtkanimi
        gumijastimi nitmi

        - Drugo         Proizvodnja iz enojne preje.
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - preje iz kokosovega vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako
                    drugače predelanih za predenje,

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše

                    ali

                    - papirja.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano najmanj z dvema
                    pripravljalnima ali končnima
                    operacijama (kot so razmaščevanje,
                    beljenje, merciriziranje,
                    termostabiliziranje, dviganje,
                    kalendriranje, obdelava za odpornost
                    na krčenje, trajna zaključna obdelava,
                    obogatitev, impregnacija, popravljanje
                    in odstranjevanje vozlov), pod
                    pogojem, da vrednost uporabljene
                    netiskane tkanine ne presega
                    47,5% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 56   Vata, klobučevina in  - Proizvodnja iz:
        netkani materiali;   (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
        specialne preje; vrvi, proizvode iz mešanice tekstilnih
        motvozi, konopi in   materialov, so navedeni v opombi 6)
        prameni ter proizvodi
        iz njih, razen     - preje iz kokosovega vlakna,
        proizvodov iz tar. št.
        5602, 5604, 5605 in   - naravnih vlaken,
        5606, za katere so
        pravila podana v    - kemičnih materialov ali tekstilne
        nadaljevanju      kaše,

                    ali

                    - materialov za proizvodnjo papirja.


5602      Klobučevina, vštevši
        impregnirano,
        prevlečeno ali
        laminirano:

        - Iglana klobučevina  Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

                    Lahko se uporabljajo:

                    - preje iz polipropilenskega
                    filamenta iz tar. št. 5402,

                    - polipropilenska vlakna iz
                    tar. št. 5303 ali 5506,

                    - filamentni trak iz polipropilena
                    iz tar. št. 5501,

                    pri katerih je v vseh primerih
                    vsebina vsakega filamenta ali
                    vlakna nižja od 9 decitekstov,
                    pod pogojem, da njihova vrednost
                    ne presega 40% cene proizvoda
                    franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih rezanih vlaken
                    pridobljenih iz kazeina,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilnih kaš.


5604      Niti in vrvi iz gume,
        prekriti s tekstilnim
        materialom; tekstilna
        preja, trakovi in
        podobno iz tar. št.
        5404 in 5405,
        impregnirani,
        prevlečeni, obloženi
        z gumo ali plastično
        maso

        - Gumijaste niti in   Proizvodnja iz gumijastih niti in
        vrvi, prekrite s    vrvi, ki niso prekrite s tekstilom.
        tekstilom

        - Drugo         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken, nemikanih in
                    nečesanih ali kako drugače
                    predelanih za predenje,

                    - kemičnih materialov ali
                    tekstilne kaše,

                    ali

                    - materialov za izdelavo papirja.


5605      Metalizirana preja,   Proizvodnja iz:
        vštevši posukano    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
        prejo, izdelano iz   proizvode iz mešanice tekstilnih
        tekstilne preje,    materialov, so navedeni v opombi 6)
        trakov in podobno
        iz tar. št. 5404 in   - naravnih vlaken,
        5405, in kombinirano
        s kovino v obliki    - sintetičnih ali umetnih rezanih
        niti, traku ali prahu  vlaken, nemikanih in nečesanih ali
        kovine ali prevlečene  kako drugače predelanih za predenje,
        s kovino
                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše

                    ali

                    - materialov za izdelavo papirja.


5606      Posukana preja,     Proizvodnja iz:
        trakovi in podobno   (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
        iz tar. št. 5404 in   proizvode iz mešanice tekstilnih
        5405, razen tiste iz  materialov, so navedeni v opombi 6)
        tar. št. 5605 in
        posukane preje iz    - naravnih vlaken,
        konjske žime;
        ženiljska preja;    - sintetičnih ali umetnih rezanih
        efektno vozličasta   vlaken, nemikanih in nečesanih ali
        preja          kako drugače predelanih za predenje,

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše ali

                    - materialov za izdelavo papirja.


pgl. 57     Preproge in druga
        tekstilna talna
        prekrivala:

        - Iz iglane       Proizvodnja iz:
        klobučevine       (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

                    Lahko se uporabljajo:

                    - preja iz polipropilenskega
                    filamenta iz ta. št. 5402,

                    - polipropilenska vlakna iz
                    tar. št. 5503 ali 5506,

                    - filamentni trak iz polipropilena
                    iz tar. št. 5501,

                    pri katerih je v vseh primerih
                    vsebina vsakega filamenta ali
                    vlakna manjša od 9 decitekstov,
                    pod pogojem, da njihova vrednost
                    ne presega 40% cene proizvoda
                    franko tovarna.

        - Iz druge       Proizvodnja iz:
        klobučevine
                    - naravnih vlaken, nemikanih in
                    nečesanih ali kako drugače
                    predelanih za predenje

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

        - Drugo         Proizvodnja iz:

                    - preje iz kokosovega vlakna,

                    - preje iz sintetičnih ali umetnih
                    filamentov,

                    - naravnih vlaken

                    ali

                    - sintetičnih ali umetnih rezanih
                    vlaken, nemikanih in nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje.


ex pgl. 58   Specialne tkanine;
        taftirane tekstilne
        obloge; čipke;
        tapiserije;
        pozamentarija;
        vezenine, razen
        proizvodov iz tar. št.
        5805 in 5810; pravilo
        za tar. št. 5810 je
        podano v nadaljevanju

        - Kombinirane z
        gumijastimi nitmi

        - Druge         Proizvodnja iz enojne preje.
                    (2. Glej opombo 7)

                    Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih in nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilnih
                    kaš.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano z najmanj dvema
                    pripravljalnima ali končnima
                    operacijma (kot so razmaščevanje,
                    beljenje, merceriziranje,
                    termostabiliziranje, dviganje,
                    kalendiranje, obdelava za odpornost
                    na krčenje, trajno dokončevanje na
                    obogatitev, impregnacija), pod
                    pogojem, da vrednost uporabljene
                    netiskane tkanine ne presega
                    47,5% cene proizvoda franko tovarna


5810      Vezenina v metraži,   Proizvodnja, pri kateri:
        trakovih ali motivih
                    - morajo biti vsi uporabljeni
                    materiali uvrščeni v drugo tar.št.
                    kot proizvod

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


5901      Tekstilne tkanine,   Proizvodnja iz preje.
        prevlečene z lepilom
        ali škrobnimi snovmi,
        ki se uporabljajo za
        zunanjo vezavo knjig
        in podobne namene:
        tkanine za kopiranje;
        platna pripravljena za
        slikanje; toge tkanine
        (buckram) in podobne
        tkanine, ki se
        uporabljajo za
        izdelavo klobukov


5902      Kord tkanine za
        avtomobilske plašče
        iz preje iz najlona,
        poliestra in
        viskoznega rajona,
        velike jakosti:

        - Z vsebnostjo do 90%  Proizvodnja iz preje.
        ali manj tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge         Proizvodnja iz kemičnih materialov
                    ali tekstilne kaše.


5903      Tekstilne tkanine,   Proizvodnja iz preje.
        impregnirane,
        premazane, prevlečene
        ali prekrite ali
        laminirane s
        plastičnimi masami,
        razen tistih iz
        tar. št. 5902


5904      Linolej, vštevši    Proizvodnja iz preje.
        rezanega v oblike;   (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
        talna prekrivala na   proizvode iz mešanice tekstilnih
        tekstilni podlagi,   materialov, so navedeni v opombi 6)
        premazani, prevlečeni
        ali prekriti, vštevši
        razrezane v oblike


5905      Zidne tapete iz
        tekstila:

        - Impregnirane,     Proizvodnja iz preje.
        premazane, prevlečene
        ali prekrite ali
        laminirane z gumo,
        plastičnimi masami
        ali drugimi materiali

        - Druge         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - preje iz kokosovega vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih in nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

                    ali

                    Tiskanje, spremljano z najmanj dvema
                    pripravljalnima ali končnima
                    operacijma (kot so razmaščevanje,
                    beljenje, merceriziranje,
                    termostabiliziranje, dviganje,
                    kalendriranje, obdelava za odpornost
                    na krčenje, trajno dokončevanje na
                    obogatitev, impregnacija), pod
                    pogojem, da vrednost uporabljene
                    netiskane tkanine ne presega
                    47,5% cene proizvoda franko tovarna.


5906      Gumirane tkanine razen
        tistih iz tar. št.
        5902:

        - Pletene ali kvačkane Proizvodnja iz:

                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih in nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

        - Druge tkanine iz   Proizvodnja iz kemičnih materialov.
        sintetične filament
        preje, ki vsebujejo
        več kot 90% tekstilnih
        materialov po teži

        - Druge         Proizvodnja iz preje.


5907      Tekstilne tkanine,   Proizvodnja iz preje.
        drugače impregnirane,
        premazane, prevlečene
        ali prekrite; platna,
        poslikana platna za
        odrske kulise, tkanine
        za atelje in podobne
        namene


ex 5908     Impregnirani rokavci  Proizvodnja iz cevasto pletene
        za plinsko       tkanine za rokavce za plinsko
        razsvetljavo      razsvetljavo.


5909      Tekstilni proizvodi,
do       za industrijsko
5911      uporabo

        - Diski ali obroči za  Proizvodnja iz preje ali odpadkov
        poliranje, razen iz   tkanin ali krp iz tar. št. 6310.
        klobučevine iz
        tar. št. 5911

        - drugi         Proizvodnja iz:

                    - preje iz kokosovega vlakna,

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih in sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.


pgl. 60     Tkanine, pletene ali  Proizvodnja iz:
        kvačkane        (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.


pgl. 61     Oblačila in oblačilni
        dodatki, pleteni ali
        kvačkani:

        - Dobljeni s      Proizvodnja iz preje.
        sestavljanjem, npr.   (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
        šivanjem ali drugače,  proizvode iz mešanice tekstilnih
        iz dveh ali več kosov  materialov, so navedeni v opombi 6)
        pletene ali kvačkane
        tkanine, ki je urezana
        v določeno obliko ali
        že dobljenih v taki
        obliki

        - drugi         Proizvodnja iz:
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih in sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih, nečesanih ali
                    kako drugače obdelanih za predenje,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.


ex pgl. 62   Oblačila in oblačilni  Proizvodnja iz preje.
        dodatki, razen     (2. Glej opombo 7)
        pletenih ali
        kvačkanih; razen
        tar. št. ex 6202,
        ex 6204, ex 6206,
        ex 6209, ex 6210,
        ex 6211, 6213, 6214,
        ex 6216 in ex 6217,
        za katere so pravila
        podana v nadaljevanju


ex 6202,    Oblačila in oblačilni  Proizvodnja iz preje.
        dodatki, ženska,
        dekliška in za
        dojenčke, vezeni    ali
ex 6204,
ex 6206,                Proizvodnja iz nevezene tkanine,
ex 6209,                če vrednost uporabljene nevezene
ex 6211                 tkanine ne presega 40% cene
in                   proizvoda franko tovarna.

ex 6217     Ognjevarna oprema iz  Proizvodnja iz preje.
ex 6210,    tkanin, prevlečenih   (2. Glej opombo 7)
ex 6216     s folijo
in       aluminiziranega     ali
ex 6217     poliestra
                    Proizvodnja iz neprevlečene tkanine,
                    če vrednost uporabljene neprevlečene
                    tkanine ne presega 40% cene proizvoda
                    franko tovarna.


6213      Robčki, žepni robčki,
in       šali, ešarpe, rute,
6214      naglavne rute, tančice
        in podobni izdelki:

        - Vezeni        Proizvodnja iz surove enojne preje.
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)
                    (2. Glej opombo 7)

                    ali

                    Proizvodnja iz nevezene tkanine, če
                    vrednost uporabljene nevezene tkanine
                    ne presega 40% cene proizvoda
                    franko tovarna.
                    (2. Glej opombo 7)

                    Proizvodnja iz surove enojne preje.
                    (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)
                    (2. Glej opombo 7)

        - Drugi


ex 6217     Medvloge za ovratnike  Proizvodnja, pri kateri:
        in manšete, urezane
                    - so vsi uporabljeni materiali
                    uvrščeni v drugo tar. št., kot je
                    tar.št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.


6301      Odeje, posteljno
do       perilo, zavese itd.,
6304      drugi izdelki za
        notranjo opremo:

        - Iz klobučevine, iz  Proizvodnja iz:
        netkanih tkanin     (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

        - Drugi:        ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

        -- vezeni        Proizvodnja iz surove enojne preje.
                    (2. Glej opombo 7)
                    (3. Za pletene ali kvačkane izdelke
                    brez dodatka elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov (rezanih ali
                    tkanih neposredno v obliko) glej
                    opombo 7.)

                    ali

                    Proizvodnja iz nevezene tkanine
                    (razen iz pletene ali kvačkane),
                    pod pogojem, da vrednost uporabljene
                    nevezene tkanine ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.

        -- drugi        Proizvodnja iz surove enojne preje.
                    (2. Glej opombo 7)
                    (3. Za pletene ali kvačkane izdelke
                    brez dodatka elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov (rezanih ali
                    tkanih neposredno v obliko) glej
                    opombo 7.)


6305      Vreče in vrečke za   Proizvodnja iz:
        pakiranje blaga     (1. Posebni pogoji, ki veljajo za
                    proizvode iz mešanice tekstilnih
                    materialov, so navedeni v opombi 6)

                    - naravnih vlaken,

                    - umetnih ali sintetičnih rezanih
                    vlaken, nemikanih in nečesanih ali
                    kako drugače predelanih za predenje

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.


6306      Cerade, jadra za
        plovila, jadralne
        deske ali suhozemna
        plovila, zunanje
        platnene zavese,
        šotori in izdelki
        za taborjenje:

        - Netkani        Proizvodnja iz:
                    (3. Za pletene ali kvačkane izdelke
                    brez dodatka elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov (rezanih ali
                    tkanih neposredno v obliko) glej
                    opombo 7.)

                    - naravnih vlaken,

                    ali

                    - kemičnih materialov ali tekstilne
                    kaše.

        - Drugi         Proizvodnja iz surove enojne preje.
                    (3. Za pletene ali kvačkane izdelke
                    brez dodatka elastike ali gume,
                    dobljenih s šivanjem ali
                    sestavljanjem kosov (rezanih ali
                    tkanih neposredno v obliko) glej
                    opombo 7.)


ex 6307     Drugi gotovi izdelki,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        vštevši kroje za    uporabljenih materialov ne presega
        oblačila        40% cene proizvoda franko tovarna.


6308      Garniure, ki so     Vsak predmet v garnituri mora
        sestavljene iz     izpolnjevati pravilo, ki bi zanj
        tkanin in preje, s   veljalo, če ne bi bil v garnituri.
        priborom ali brez    Predmeti brez porekla pa se lahko
        njega, za izdelovanje  vključijo, če njihova skupna vrednost
        preprog, tapiserij,   ne presega 15% cene garniture franko
        vezenih namiznih prtov tovarna.
        in serviet ali
        podobnih tekstilnih
        izdelkov,
        pripravljenih v
        zavitkih za prodajo
        na drobno


6401      Obutev         Proizvodnja iz materialov iz katere
do                   koli tarifne številke, razen spajanja
6405                  gornjih delov, pritrjenih na notranje
                    podplate ali druge sestavne dele
                    podplatov iz tar. št. 6406.


6503      Klobuki in druga    Proizvodnja iz preje ali tekstilnih
        pokrivala iz      vlaken. (2. Glej opombo 7)
        klobučevine, izdelani
        iz tulcev, stožcev in
        drugih izdelkov iz
        tar. št. 6501, vštevši
        tudi podložene ali
        okrašene


6505      Klobuki in druga    Proizvodnja iz preje ali tekstilnih
        pokrivala, pleteni ali vlaken. (2. Glej opombo 7)
        kvačkani ali izdelani
        s pomočjo čipke,
        klobučevine ali drugih
        tekstilnih proizvodov
        (razen trakov), tudi
        okrašene ali
        podložene; mrežice za
        lase iz kakršnega koli
        materiala, vštevši
        okrašene ali podložene


6601      Dežniki in sončniki   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        (vštevši        uporabljenih materialov ne presegati
        palice-dežnike,     50% cene proizvoda franko tovarna.
        vrtne sončnike in
        podobne proizvode


ex 6803     Izdelki iz naravnega  Proizvodnja iz obdelanega skrilavca.
        skrilavca ali
        aglomeriranega
        skrilavca


ex 6812     Izdelki iz azbesta ali Proizvodnja iz materiala iz katere
        mešanic na osnovi    koli tar. št.
        azbesta in
        magnezijevega karbonata


ex 6814     Proizvodi iz sljude,  Proizvodnja iz obdelane sljude
        vštevši aglomerirano  (vštevši aglomerirano ali
        ali rekonstruirano   rekonstruirano sljudo).
        sljudo na podlagi iz
        papirja, kartona ali
        drugih materialov


7006      Steklo iz tar. št.   Proizvodnja iz materialov iz
        7003, 7004 ali 7005,  tar. št. 7001.
        upognjeno, z
        obdelanimi robovi,
        gravirano, luknjano,
        emajlirano ali drugače
        obdelano, neokvirjeno
        in ne spojeno z
        drugimi materiali


7007      Varnostno steklo iz   Proizvodnja iz materialov iz
        kaljenega ali      tar. št. 7001.
        plastnega stekla


7008      Večzidni panelni    Proizvodnja iz materialov iz
        elementi za izolacijo, tar. št. 7001.
        iz stekla


7009      Steklena ogledala, z  Proizvodnja iz materialov iz
        okvirom ali brez    tar. št. 7001.
        njega, vštevši tudi
        vzvratna ogledala


7010      Baloni, steklenice,   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        stekleničke, bokali,  uporabljeni materiali uvrščajo
        kozarci, lonci, fiole, v drugo tar. št., kot je tar. št.
        ampule in druge posode proizvoda.
        iz stekla za transport
        ali pakiranje blaga;  ali
        stekleni kozarci za
        vlaganje, čepi,     Brušenje steklenih proizvodov,
        pokrovi in druga    če vrednost uporabljenih nebrušenih
        zapirala, iz stekla   steklenih proizvodov ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


7013      Stekleni proizvodi za  Proizvodnja, pri kateri se vsi
        namizno in kuhinjsko  uporabljeni materiali uvrščajo
        uporabo, za uporabo   v drugo tar. št., kot je tar. št.
        v kopalnicah, v     proizvoda.
        pisarnah, proizvodi
        za notranjo opremo   ali
        in podobne namene
        razen tistih iz     Brušenje steklenih proizvodov,
        tar. št. 7010 ali 7018 če vrednost uporabljenih nebrušenih
                    steklenih proizvodov ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.

                    ali

                    Ročno okraševanje (razen sitotiska)
                    ročno pihanih steklenih izdelkov,
                    če vrednost ročno pihanih steklenih
                    izdelkov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 7019     Izdelki iz steklenih  Proizvodnja iz:
        vlaken (razen preje)
                    - nebarvanih trakov steklenih vlaken,
                    rovinga, preje in pečenih niti

                    ali

                    - steklene volne.


ex 7102,    Obdelani dragi ali   Proizvodnja iz neobdelanih dragih
ex 7103     poldragi kamni     ali poldragih kamnov.
in       (naravni, sintetični
ex 7104     ali rekonstruirani)


7106,      Plemenite kovine:
7108
in       - Neobdelane      Proizvodnja iz materialov, ki niso
7110                  uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali
                    7110.

                    ali

                    Elektrolitska, toplotna ali kemična
                    separacija plemenitih kovin iz
                    tar. št. 7106, 7108 ali 7110.

                    ali

                    Legiranje plemenitih kovin iz tar. št.
                    7106, 7108 ali 7110 med seboj ali
                    z navadnimi kovinami.

        - Polproizvodi, ali v  Proizvodnja iz surovih plemenitih
        obliki prahu      kovin.


ex 7107,    Kovine, platirane s   Proizvodnja iz kovin, platiranih s
ex 7109     plemenitimi kovinami,  plemenitimi kovinami, neobdelanih.
in       v obliki polizdelkov
ex 7111


7116      Predmeti iz naravnih  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        ali gojenih biserov,  uporabljenih materialov ne presega
        dragih ali poldragih  50% cene proizvoda franko tovarna.
        kamnov (naravnih,
        sintetičnih ali
        rekonstruiranih)


7117      Imitacije nakita    Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda.

                    ali

                    Proizvodnja iz delov navadne kovine,
                    nepozlačenih, neposrebrenih niti
                    neprevlečenih s platino, če vrednost
                    vseh uporabljenih materialov ne
                    presega 50% cene proizvoda
                    franko tovarna.


7207      Polproizvodi iz železa Proizvodnja iz materialov iz tar. št.
        ali nelegiranega jekla 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.


7208      Ploščati valjani    Proizvodnja iz ingotov ali drugih
do       izdelki, palice in   primarnih oblik iz tar. št. 7206.
7216      profili iz železa ali
        nelegiranega jekla


7217      Žica iz železa ali   Proizvodnja iz polproizvodov iz
        nelegiranega jekla   tar. št. 7207.


ex 7218,    Polproizvodi,      Proizvodnja iz ingotov ali drugih
7219      ploščati valjani    primarnih oblik iz tar. št. 7218.
do       proizvodi, palice
7222      in pofili iz
        nerjavnega jekla


7223      Žica iz nerjavnega   Proizvodnja iz polproizvodov iz
        jekla          nerjavnega jekla iz tar. št. 7218.


ex 7224,    Polproizvodi,      Proizvodnja iz ingotov ali drugih
7225      ploščati valjani    primarnih oblik iz tar. št. 7224.
do       proizvodi, strojna
7227      žica, palice v kolutih
        in profili iz drugih
        vrst legiranega jekla


7228      Palice in profili iz  Proizvodnja iz ingotov ali drugih
        drugih legiranih    primarnih oblik iz tar. št.
        jekel; votle palice   7206, 7218 ali 7224.
        za vrtanje iz
        legiranega ali
        nelegiranega jekla


7229      Žica iz drugih vrst   Proizvodnja iz polproizvodov iz
        legiranega jekla    tar. št. 7224.


ex 7301     Piloti         Proizvodnja iz materialov iz
                    tar. št. 7206.


7302      Deli za železniške in  Proizvodnja iz materialov iz
        tramvajske tire, iz   tar. št. 7206.
        železa ali jekla;
        tirnice, vodila in
        zobate tirnice,
        kretniški jezički,
        križišča, spojne
        palice in drugi
        deli kretnic, pragovi,
        tirne vezice, tirna
        ležišča, podložne
        plošče, pričvrščevalne
        ploščice, distančne
        palice, drugi deli,
        posebej konstruirani
        za postavljanje,
        spajanje in
        pritrjevanje tirnic


7304,      Cevi in votli profili  Proizvodnja iz materialov iz
7305      iz železa in jekla   tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224.
in       (razen iz litega
7306      železa)


7308      Konstrukcije (razen   Proizvodnja, pri kateri se vsi
        montažnih konstrukcij  uporabljeni materiali uvrščajo v
        iz tar. št. 9406) in  drugo tar. št., kot je tar. št.
        deli konstrukcij    izdelka. Zvarjeni kotniki in profili
        (npr.: mostovi in    iz tar. št. 7301 se ne smejo
        elementi za mostove,  uporabljati.
        vrata za zapornice,
        stolpi, predalčni
        stebri, strehe,
        strešna ogrodja,
        vrata in okna ter
        okviri zanje, opaži,
        pragovi za vrata,
        roloji, ograje in
        stebri), iz zlitin
        železa ali jekla;
        pločevine, palice,
        kotniki in profili
        cevi in podobno,
        pripravljeni za
        uporabo v
        konstrukcijah iz
        zlitin železa in
        jekla


ex 7315     Verige zoper drsenje  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov iz tar. št.
                    7315 ne presega 50% cene proizvoda
                    franko tovarna.


ex 7322     Radiatorji za      Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        centralno kurjavo,   uporabljenih materialov iz tar. št.
        ki se ne grejejo na   7322 ne presega 50% cene proizvoda
        elektriko        franko tovarna.


ex pgl. 74   Baker in bakreni    Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen
        proizvodov iz tar. št. - se vsi uporabljeni materiali
        7401 do 7405; pravilo  uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        za tar. št. ex 7403   tar. št. proizvoda
        je podano v
        nadaljevanju      in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 7403     Bakrove zlitine,    Proizvodnja iz rafiniranega surovega
        surove         bakra ali odpadkov in ostankov.


ex pgl. 75   Nikelj in nikljevi   Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz
        tar. št. 7501 do 7503  - se vsi uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar. št., kot je
                    tar. št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 76   Proizvodi iz aluminija Proizvodnja, pri kateri:
        razen iz tar. št.
        7601, 7602 in ex 7616; - se vsi uporabljeni materiali
        pravila za tar št. ex  uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        7601 in ex 7616 so   tar. št. proizvoda
        podana v nadaljevanju
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 7601     Aluminij, surovi    Proizvodnja s toplotno ali
                    elektrolitsko obdelavo iz
                    nelegiranega aluminija ali
                    iz aluminijevih odpadkov in ostankov.


ex 7616     Proizvodi iz aluminija Proizvodnja, pri kateri:
        razen žičnih mrež
        (vključno z       - se vsi uporabljeni materiali
        neskončnimi mrežami),  uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        gaze, tkanin, rešetk,  tar. št. proizvoda. Lahko se
        mrež, ograj, materiala uporabljajo gaza, tkanine, rešetke,
        za ojačenje in     mreže, ograje, materiali za ojačenje
        podobnih materialov   in podobni materiali (vštevši tudi
        (vštevši neskončne   neskončne trakove) iz aluminijaste
        trakove) iz       žice ali ekspandirane kovine iz
        aluminijaste žice in  aluminija,
        ekspandirane kovine
        iz aluminija      in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 78   Svinec in svinčeni   Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz
        tar. št. 7801 in 7802. - se vsi uporabljeni materiali
        Pravilo za tar.št.   uvrščajo v drugo tar. št., kot
        7891 je podano v    je tar. št. proizvoda
        nadaljevanju
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


7801      Svinec, surov:

        - Rafiniran svinec   Proizvodnja iz obdelanega svinca
                    ("bullion" ali "work lead").

        - Drugo         Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Ne smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz tar. št. 7802.


ex pgl. 79   Cink in cinkovi     Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen
        tar. št. 7901 in 7902; - se vsi uporabljeni materiali
        pravilo za tar. št.   uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        7901 je podano v    tar. št. proizvoda
        nadaljevanju
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


7901      Cink, surov       Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Ne smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz tar. št. 7902.


ex pgl. 80   Kositer in kositrni   Proizvodnja, pri kateri:
        proizvodi, razen iz
        tar. št. 8001, 8002   - se vsi uporabljeni materiali
        in 8007; pravilo za   uvrščajo v drugo tar. št., kot je
        tar. št. 8001 je    tar. št. proizvoda
        podano v nadaljevanju
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


8001      Kositer, surov     Proizvodnja, pri kateri se vsi
                    uporabljeni materiali uvrščajo
                    v drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Ne smejo se uporabljati
                    odpadki in ostanki iz tar. št. 8002.


ex pgl.81    Druge navadne kovine;  Proizvodnja, pri kateri vrednost
        obdelane; njihovi    vseh uporabljenih materialov,
        proizvodi        uvrščenih v isto tar. št., kot je
                    tar. št. proizvoda, ne presega
                    50% cene proizvoda franko tovarna.


8206      Orodje iz dveh ali več Proizvodnja, pri kateri se vsi
        tar. št. 8202 do 8205  uporabljeni materiali uvrščajo
        v garniturah za     v drugo tar. št. razen 8202 do
        prodajo na drobno    8205. Orodje iz tar. št. 8202
                    do 8205 se lahko sestavi v garniture,
                    če njihova vrednost ne presega
                    15% cene garniture franko tovarna.


8207      Izmenljivo orodje za  Proizvodnja, pri kateri:
        ročne obdelovalne
        priprave na mehanični  - se vsi uporabljeni materiali
        pogon ali brez njega  uvrščajo v drugo tar. št., kot
        ali za obdelovalne   je tar. št. proizvoda
        stroje (npr.: za
        stiskanje, kovanje,   in
        presekanje,
        narezovanje in     - vrednost vseh uporabljenih
        vrezovanje navojev,   materialov ne presega 40% cene
        vrtanje, vtiskanje,   proizvoda franko tovarna.
        povečevanje odprtine
        s struganjem,
        prevlačenje,
        rezkanje), vštevši
        matrice za valjanje
        ali ekstrudiranje
        kovine in orodje
        za vrtanje sten
        in podlage


8208      Noži in rezila, za   Proizvodnja, pri kateri:
        stroje ali mehanične
        priprave        - se vsi uporabljeni materiali
                    uvrščajo v drugo tar. št., kot
                    je tar. št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 8211     Noži z rezili,     Proizvodnja, pri kateri se vsi
        nazobljenimi ali    uporabljeni materiali uvrščajo
        nenazobljenimi     v drugo tar. št., kot je tar. št.
        (vštevši vrtnarske   proizvoda. Lahko pa se uporabljajo
        nože), razen nožev   ročaji in rezila iz navadnih kovin.
        iz tar. št. 8208


8214      Drugi nožarski     Proizvodnja, pri kateri se vsi
        proizvodi (npr.:    uporabljeni materiali uvrščajo
        stroji za striženje,  v drugo tar. št., kot je tar. št.
        sekire za cepljenje,  proizvoda. Lahko pa se uporabljajo
        mesarske in kuhinjske  ročaji iz navadnih kovin.
        sekače, mesarske
        sekire in noži za
        sekljanje mesa,
        noži za papir);
        garniture in
        priprave za
        manikiranje in
        pedikiranje (vštevši
        tudi pilice za nohte)


8215      Žlice vilice,      Proizvodnja, pri kateri se vsi
        zajemalke, penovke,   uporabljeni materiali uvrščajo
        lopatice za serviranje v drugo tar. št., kot je tar. št.
        kolačev, noži za ribe, proizvoda. Lahko pa se uporabljajo
        noži za maslo,     ročaji iz navadnih kovin.
        prijemalke za sladkor
        in podobni kuhinjski
        in namizni pribor


ex 8306     Kipci in drugi okraski Proizvodnja, pri kateri se vsi
        iz navadnih kovin    uporabljeni materiali uvrščajo
                    v drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Lahko pa se uporabljajo
                    tudi materiali iz tar. št. 8306,
                    če njihova vrednost ne presega
                    30% cene proizvoda franko tovarna.


ex pgl. 84   Jedrski reaktorji,   Proizvodnja, pri kateri:
        kotli, stroji, aparati
        in mehanične naprave;  - vrednost vseh uporabljenih
        njihovi deli razen   materialov ne presega 40% cene
        tistih, ki se uvrščajo proizvoda franko tovarna.
        v naslednje tar. št.
        ali dele tar. št., za  in
        katere so pravila
        podana spodaj: 8403,  - pri kateri se v okviru zgornje meje
        ex 8404, 8406 do 8409, vsi materiali, uvrščeni v isto tar.
        8412, 8415, 8418,    št. kot proizvod, uporabljajo samo do
        ex 8419, 8420, 8425   vrednosti 5% cene proizvoda franko
        do 8430, ex 8431,    tovarna.
        8439, 8441, 8444
        do 8447, ex 8448,
        8452, 8456 do
        8466, 8469 do 8472,
        8480, 8484 in 8485


8403      Kotli za centralno   Proizvodnja, pri kateri se vsi
in       kurjavo, razen tistih  uporabljeni materiali uvrščajo
ex 8404     iz tar. št. 8402 in   v drugo tar. št., kot sta tar. št.
        pomožne naprave za   8403 ali 8404. Lahko pa se
        kotle za centralno   uporabljajo materiali, ki se
        kurjavo         uvrščajo v tar. št. 8403 ali 8404,
                    če njihova skupna vrednost ne presega
                    5% cene proizvoda franko tovarna.


8406      Turbine na vodno in   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        drugo paro       uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna.


8407      Batni motorji z     Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        notranjim        uporabljenih materialov ne presega
        izgorevanjem, na vžig  40% cene proizvoda franko tovarna.
        s svečkami, z
        izmeničnim ali
        vrtilnim gibanjem bata


8408      Batni motorji z     Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        notranjim        uporabljenih materialov ne presega
        izgorevanjem,      40% cene proizvoda franko tovarna.
        na vžig s kompresijo
        (dieselski ali
        poldieselski motorji)


8409      Deli, ki so primerni  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        izključno ali pretežno uporabljenih materialov ne presega
        za motorje iz      40% cene proizvoda franko tovarna.
        tar. št. 8407 ali 8408


8412      Drugi pogonski stroji  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        in motorji       uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna.


8415      Klimatizacijske     Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        naprave z        uporabljenih materialov ne presega
        ventilatorjem na    40% cene proizvoda franko tovarna.
        motorni pogon in
        elementi za
        spreminjanje
        temperature in
        vlažnosti, vštevši
        tiste stroje, pri
        katerih vlažnosti
        ni mogoče posebej
        regulirati


8418      Hladilniki,       Proizvodnja, pri kateri:
        zamrzovalniki in
        druge naprave za    - vrednost vseh uporabljenih
        hlajenje ali      materialov ne presega 40% cene
        zmrzovanje, električni proizvoda franko tovarna,
        in drugi; toplotne
        črpalke, razen     - kjer se v okviru zgornje meje
        klimatizacijskih    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        naprav iz tar. št.   kot proizvod, uporabljajo samo do
        8415          vrednosti 5% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih materialov
                    s poreklom.


ex 8419     Stroji in naprave za  Proizvodnja, pri kateri:
        lesno industrijo, za
        proizvodnjo papirne   - vrednost vseh uporabljenih
        kaše, papirja in    materialov ne presega 40% cene
        kartona         proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene proizvoda
                    franko tovarna.


8420      Kalandri in drugi    Proizvodnja, pri kateri:
        stroji za valjanje,
        razen za kovine ali   - vrednost uporabljenih materialov ne
        steklo in valji zanje  presega 40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8425      Stroji in aparati za  Proizvodnja, pri kateri:
do       dviganje,
8428      manipulacijo,      - vrednost uporabljenih materialov ne
        natovarjanje ali    presega 40% cene proizvoda franko
        raztovarjanje      tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8431,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.


8429      Buldožerji,
        angledožerji,
        grejderji,
        ravnalniki,
        skreperji, bagri,
        stroji za čiščenje
        ulic, cestni valjarji,
        nakladalniki z lopato,
        samovozni:

        - Cestni valjarji    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri:

                    - vrednost uporabljenih materialov ne
                    presega 40% cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8431,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.


8430      Drugi stroji za     Proizvodnja, pri kateri:
        ravnanje, strganje,
        izkopavanje,      - vrednost uporabljenih materialov ne
        nabijanje, kopanje   presega 40% cene proizvoda franko
        ali vrtanje zemlje,   tovarna
        mineralov ali rud;
        smuke in stroji za   in
        izdiranje pilotov;
        snežni plugi in     - kjer se v okviru zgornje meje
        snežni odmetalniki   materiali, uvrščeni v tar. št. 8431,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 8431     Deli za cestne     Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        valjarje        uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna.


8439      Stroji za proizvodnjo  Proizvodnja:
        kaše iz vlaknastih
        celuloznih materialov; - pri kateri vrednost uporabljenih
        stroji za proizvodnjo  materialov ne presega 40% cene
        ali dodelavo papirja  proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8441      Drugi stroji za     Proizvodnja:
        predelavo papirne
        kaše, papirja ali    - pri kateri vrednost uporabljenih
        kartona, vštevši    materialov ne presega 40% cene
        stroje za rezanje    proizvoda franko tovarna
        vseh vrst
                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 25% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8444      Stroji iz te tar.št.,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
do       ki se uporabljajo v   uporabljenih materialov ne presega
8447      tekstilni industriji  40% cene proizvoda franko tovarna.


ex 8448     Pomožni stroji in    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        naprave za uporabo   uporabljenih materialov ne presega
        s stroji iz tar. št.  40% cene proizvoda franko tovarna.
        8444 in 8445


8452      Šivalni stroji, razen
        strojev za šivanje
        knjig iz tar. št.
        8440; omarice, stojala
        in pokrovi, predvideni
        za šivalne stroje;
        igle za šivalne
        stroje:

        - Šivalni stroji (samo Proizvodnja:
        verižni vbodi), z
        glavo, težko ne več   - pri kateri vrednost uporabljenih
        kot 16 kg, brez     materialov ne presega 40% cene
        motorja, ali 17 kg,   proizvoda franko tovarna,
        z motorjem
                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    pri sestavljanju glave (brez motorja)
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom

                    in

                    - uporabljeni mehanizmi za
                    zategovanje niti, kvačkanje in
                    cikcak morajo biti že s poreklom.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri vrednost
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna.


8456      Obdelovalni stroji in  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
do       stroji ter njihovi   uporabljenih materialov ne presega
8466      deli in pribor iz tar. 40% cene proizvoda franko tovarna.
        št. 8456 do 8466


8469      Pisarniški stroji    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
do       (npr.: pisalni stroji, uporabljenih materialov ne presega
8472      računski stroji,    40% cene proizvoda franko tovarna.
        stroji za avtomatsko
        obdelavo podatkov,
        razmnoževalni stroji,
        stroji za spajanje)


8480      Livarski okvirji za   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        livarne kovin, modelne uporabljenih materialov ne presega
        plošče; modeli za    50% cene proizvoda franko tovarna.
        kalupe; kalupi za
        kovino (razen kalupov
        za ingote), kovinske
        karbide, steklo,
        mineralne materiale,
        gumo ali plastične
        mase


8484      Tesnila iz kovinskih  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        listov, kombinirana   uporabljenih materialov ne presega
        z drugim materialom,  40% cene proizvoda franko tovarna.
        ali iz dveh ali več
        plasti kovine;
        garniture tesnil,
        različne po sestavi
        materiala, v vrečkah,
        ovitkih ali podobnih
        pakiranjih


8485      Deli strojev ali    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        naprav brez       uporabljenih materialov ne presega
        električnih       40% cene proizvoda franko tovarna.
        priključkov,
        izolatorjev,
        tuljav, kontaktov
        ali drugih
        električnih delov,
        ki so omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu v
        tem poglavju


ex pgl. 85   Električni stroji    Proizvodnja, pri kateri:
        in oprema ter
        njihovi deli;      - vrednost vseh uporabljenih
        aparati za snemanje   materialov ne presega 40% cene
        in reprodukcijo zvoka; proizvoda franko tovarna,
        aparati za snemanje in
        reprodukcijo      - kjer se v okviru zgornje meje
        televizijske slike in  materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        zvoka ter deli in    kot proizvod, uporabljajo samo do
        pribor za te      vrednosti 5% cene proizvoda franko
        proizvode; razen    tovarna.
        tistih, ki se uvrščajo
        v naslednje tar. št.
        ali dele tar. št., za
        katere so pravila
        podana spodaj: 8501,
        8502, ex 8518, 8519
        do 8529, 8535 do 8537,
        8542, 8544 do 8546 in
        8548


8501      Elektromotorji in    Proizvodnja:
        električni generatorji
        razen generatorskih   - pri kateri vrednost uporabljenih
        agregatov        materialov ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8503,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna


8502      Električni       Proizvodnja:
        generatorski agregati
        in rotacijski      - pri kateri vrednost uporabljenih
        konvertorji       materialov ne presega 40% cene
        (pretvorniki)      proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8501
                    ali 8503, uporabljajo skupaj samo do
                    vrednosti 5% cene proizvoda franko
                    tovarna.


ex 8518     Mikrofoni in njhova   Proizvodnja:
        stojala; zvočniki
        vštevši zvočnike v   - pri kateri vrednost uporabljenih
        zvočnih omaricah;    materialov ne presega 40% cene
        avdio-frekvenčni    proizvoda franko tovarna,
        električni
        ojačevalniki;      - pri kateri vrednost uporabljenih
        kompletne električne  materialov brez porekla ne sme
        enote za ojačevanje   presegati vrednosti uporabljenih
        zvoka          materialov s poreklom.


8519      Gramofoni z lastnim   Proizvodnja:
        ojačevalnikom ali
        brez njega, kasetni   - pri kateri vrednost uporabljenih
        magnetofoni in drugi  materialov ne presega 40% cene
        aparati za       proizvoda franko tovarna in
        reprodukcijo zvoka, ki
        nimajo vdelane naprave - pri kateri vrednost vseh
        za snemanje zvoka    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


8520      Magnetofoni in drugi  Proizvodnja:
        aparati za snemanje
        zvoka, vštevši aparate - pri kateri vrednost uporabljenih
        z vdelanimi napravami  materialov ne presega 40% cene
        za reprodukcijo zvoka  proizvoda franko tovarna in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


8521      Aparati za snemanje   Proizvodnja:
        in reprodukcijo slike
        in zvoka        - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne sme presegati vrednosti
                    uporabljenih materialov s poreklom.


8522      Deli in pribori     Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        aparatov iz tar. št.  uporabljenih materialov ne presega
        8519 do 8521      40% cene proizvoda franko tovarna.


8523      Pripravljeni prazni   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        nosilci za zvočna in  uporabljenih materialov ne presega
        podobna snemanja -   40% cene proizvoda franko tovarna.
        neposneti razen
        izdelkov iz
        37. poglavja


8524      Plošče, trakovi in
        drugi posneti nosilci
        vključno z zvočnimi
        in drugimi, vštevši
        matrice in galvanske
        odtise za proizvodnjo
        plošč, razen
        proizvodov iz
        37. poglavja:

        - Matrice in galvanski Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        odtisi za proizvodnjo  uporabljenih materialov ne presega
        plošč          40% cene proizvoda franko tovarna.

        - Drugo         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost uporabljenih
                    materialov ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna,

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8523,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5%
                    cene proizvoda franko tovarna.


8525      Oddajniki za      Proizvodnja:
        radiotelefonijo,
        raditelegrafijo in   - pri kateri vrednost uporabljenih
        radiodifuzijo ali    materialov ne presega 40% cene
        televizijo, vštevši   proizvoda franko tovarna in
        oddajnike z vdelanim
        sprejemnikom ali    - pri kateri vrednost vseh
        aparatom za snemanje  uporabljenih materialov brez porekla
        ali reprodukcijo    ne sme presegati vrednosti
        zvoka; televizijske   uporabljenih materialov s poreklom.
        kamere


8526      Radarji, pomožne    Proizvodnja:
        naprave za
        radionavigacijo in   - pri kateri vrednost uporabljenih
        aparati za radijsko   materialov ne presega 40% cene
        daljinsko krmiljenje  proizvoda franko tovarna in

                    - pri kateri vrednost uporabljenih
                    materialov brez porekla ne presega
                    vrednosti uporabljenih materialov
                    s poreklom.


8527      Sprejemniki za     Proizvodnja:
        radiotelefonijo,
        radiotelegrafijo ali  - pri kateri vrednost uporabljenih
        radiodifuzijo, vštevši materialov ne presega 40% cene
        sprejemnike,      proizvoda franko tovarna in
        kombinirane v istem
        ohišju z aparatom za  - pri kateri vrednost vseh
        snemanje ali      uporabljenih materialov brez
        reprodukcijo zvoka ali porekla ne presega vrednosti
        z uro          uporabljenih materialov s poreklom.


8528      Televizijski      Proizvodnja:
        sprejemniki (vštevši
        video monitorje in   - pri kateri vrednost uporabljenih
        video projektorje),   materialov ne presega 40% cene
        kombinirani ali     proizvoda franko tovarna in
        nekombinirani v istem
        ohišju z radijskimi   - pri kateri vrednost vseh
        sprejemniki ali     uporabljenih materialov brez porekla
        aparati za snemanje   ne presega vrednosti uporabljenih
        ali reprodukcijo    materialov s poreklom.
        zvoka ali slike


8529      Deli, ki so izključno
        ali pretežno primerni
        za uporabo z aparati
        iz tar. št.
        8525 do 8528:

        - Izključno ali     Proizvodnja, pri kateri vrednost
        pretežno primerni za  uporabljenih materialov ne presega
        uporabo pri aparatih  40% cene proizvoda franko tovarna.
        za video snemanje in
        reprodukcijo slike

        - Drugi         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


8535      Električni aparati za  Proizvodnja:
in       vklapljanje in
8536      izklapljanje ali    - pri kateri vrednost uporabljenih
        zavarovanje       materialov ne presega 40% cene
        električnih tokokrogov proizvoda franko tovarna,
        ali za povezavo z
        električnimi tokokrogi - kjer se v okviru zgornje meje
        ali v njih       materiali, uvrščeni v tar. št. 8538,
                    uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.


8537      Table, plošče (vštevši Proizvodnja:
        plošče za numerično
        krmiljenje), pulti,   - pri kateri vrednost uporabljenih
        mize, omare in druge  materialov ne presega 40% cene
        osnove, opremljene z  proizvoda franko tovarna
        dvema ali več aparati
        iz tar. št. 8535 ali  - kjer se v okviru zgornje meje
        8536, za električno   materiali, uvrščeni v tar. št. 8538,
        krmiljenje ali     uporabljajo samo do vrednosti 5% cene
        razdeljevanje      proizvoda franko tovarna.
        električnega toka,
        vštevši tiste z
        vdelanimi instrumenti
        ali aparati iz
        90. poglavja, razen
        komutacijskih aparatov
        iz tar. št. 8517


8542      Elektronska       Proizvodnja:
        integrirana vezja
        in mikrosestavi     - pri kateri vrednost uporabljenih
                    materialov ne presega 40% cene
                    proizvoda franko tovarna

                    - kjer se v okviru zgornje meje
                    materiali, uvrščeni v tar. št. 8541
                    ali 8542 uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene proizvoda
                    franko tovarna.


8544      Izolirana žica     Proizvodnja, pri kateri vrednost
        (vštevši lakirano    uporabljenih materialov ne presega
        in anodizirano žico),  40% cene proizvoda franko tovarna.
        kabli (vštevši
        koaksialne kable) in
        drugi izolirani
        električni vodniki,
        s konektorjem ali
        brez; kabli iz
        optičnih vlaken,
        izdelani iz
        posamičnih oplaščenih
        vlaken, kombinirani z
        električnimi vodniki
        ali ne, s konektorjem
        ali brez njega


8545      Ogljene elektrode,   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        ogljene ščetke, oglje  uporabljenih materialov ne presega
        za svetilke, oglje za  40% cene proizvoda franko tovarna.
        baterije in drugi
        proizvodi iz grafita
        ali drugega oglja,
        s kovino ali brez nje,
        za električne namene


8546      Električni izolatorji  Proizvodnja, pri kateri vrednost
        iz kakršnega koli    uporabljenih materialov ne presega
        materiala        40% cene proizvoda franko tovarna.


8548      Električni deli     Proizvodnja, pri kateri vrednost
        strojev in aparatov,  uporabljenih materialov ne presega
        ki niso omenjeni in   40% cene proizvoda franko tovarna.
        ne zajeti na drugem
        mestu v tem poglavju


8601      Tirna vozila in     Proizvodnja, pri kateri vrednost
do       njihovi deli      uporabljenih materialov ne presega
8607                  40% cene proizvoda franko tovarna.


8608      Železniški in      Proizvodnja:
        tramvajski tirni
        sklopi in pribor;    - pri kateri vrednost vseh
        mehanične (vštevši   uporabljenih materialov ne presega
        elektromehanična)    40% cene proizvoda franko tovarna
        naprave za
        signalizacijo,     in
        varnost, kontrolo
        ali krmiljenje     - kjer se v okviru zgornje meje
        prometa v železniškem, materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        tramvajskem in cestnem kot proizvod, uporabljajo samo do
        prometu, prometu na   vrednosti 5% cene proizvoda franko
        notranjih vodnih    tovarna.
        poteh, parkiriščih,
        luških instalacijah
        ali letališčih;
        njihovi deli


8609      Zabojniki (vštevši   Proizvodnja, pri kateri vrednost
        zabojnike za transport uporabljenih materialov ne presega
        tekočin), specialno   40% cene proizvoda franko tovarna.
        kostruirani in
        opremljeni za enega
        ali več načinov
        prevoza


ex pgl. 87   Vozila, traktorji in  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        cestna ali terenska   uporabljenih materialov ne presega
        vozila, njihovi deli  40% cene proizvoda franko tovarna.
        in pribor; razen
        tistih, ki se
        uvrščajo v naslednje
        tar. št. ali dele
        tar. št., za katere
        so pravila podana v
        nadaljevanju: 8709
        do 8711, ex 8712 in
        8716


8709      Samovozna tovorna    Proizvodnja:
        vozila, brez naprav
        za dviganje ali     - pri kateri vrednost uporabljenih
        manipuliranje, ki se  materialov ne presega 40% cene
        uporabljajo v      proizvoda franko tovarna
        tovarnah, skladiščih,
        pristaniščih ali na   in
        letališčih, za prevoz
        blaga na kratki     - kjer se v okviru zgornje meje vsi
        razdaljah; vlečna    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        vozila, ki se      kot proizvod, uporabljajo samo do
        uporabljajo na peronih vrednosti 5% cene proizvoda franko
        železniških postaj;   tovarna.
        njihovi deli


8710      Tanki in druga oklepna Proizvodnja:
        bojna vozila vštevši
        tista, ki so      - pri kateri vrednost vseh
        opremljena z      uporabljenih materialov ne presega
        oborožitvenimi     40% cene proizvoda franko tovarna
        sredstvi; njihovi deli
                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8711      Motorna kolesa     Proizvodnja:
        (vštevši mopede) in
        kolesa s pomožnim    - pri kateri vrednost vseh
        motorjem, z bočno    uporabljenih materialov ne presega
        prikolico ali brez   40% cene proizvoda franko tovarna in
        nje; bočne prikolice
                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


ex 8712     Kolesa brez krogličnih Proizvodnja iz materialov iz katere
        ležajev         koli tar. št., razen tistih iz
                    tar. št. 8714.


8715      Otroški vozički in   Proizvodnja:
        njihovi deli
                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8716      Priklopniki in     Proizvodnja:
        polpriklopniki za
        vsa vozila; druga    - pri kateri vrednost vseh
        vozila, nesamovozna;  uporabljenih materialov ne presega
        njihovi deli      40% cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - kjer se v okviru zgornje meje vsi
                    materiali, uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljajo samo do
                    vrednosti 5% cene proizvoda franko
                    tovarna.


8803      Deli za naprave iz   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        tar. št. 8801 ali 8802 uporabljenih materialov iz tar. št.
                    8803 ne sme presegati 5% cene
                    proizvoda franko tovarna.


8804      Padala (vštevši
        krmiljena padala) in
        rotošuti; njihovi
        deli in pribor:

        - Rotošuti       Proizvodnja iz materialov iz katere
                    koli tar. št., vštevši druge
                    materiale iz tar. št. 8804.

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov iz tar. št.
                    8804 ne presega 5% cene proizvoda
                    franko tovarna.


8805      Oprema za lansiranje  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        letal; krovna      uporabljenih materialov iz tar. št.
        prestrezala letal in  8805 ne presega 5% cene proizvoda
        podobna oprema;     franko tovarna.
        naprave za treniranje
        letenja na tleh; deli
        navedenih proizvodov


pgl. 89     Ladje, čolni in     Proizvodnja, pri kateri se vsi
        plavajoče konstrukcije uporabljeni materiali uvrščajo v
                    drugo tar. št., kot je tar. št.
                    proizvoda. Ne smejo se uporabljati
                    ladijski trupi iz tar. št. 8906.


ex pgl. 90   Optični, fotografski,  Proizvodnja:
        kinematografski,
        merilni, kontrolni ali - pri kateri vrednost vseh
        precizni, medicinski  uporabljenih materialov ne
        ali kirurški      presegati 40% cene proizvoda
        instrumenti in     franko tovarna
        aparati; njihovi deli
        in pribor; razen    in
        tistih, ki so uvrščeni
        pod tar. št. ali pod  - pri kateri so v okviru zgornje
        dele tar. št., za    meje vsi materiali, uvrščeni v isto
        katere so pravila    tar. št. kot proizvod, uporabljeni
        podana v nadaljevanju: do 5% cene proizvoda franko tovarna.
        9001, 9004, ex 9005,
        ex 9006, 9007, 9011,
        ex 9014, 9015 do 9017,
        ex 9018, 9024 do 9033


9001      Optična vlakna in    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        kabli iz optičnih    uporabljenih materialov ne presegati
        vlaken razen iz     40% cene proizvoda franko tovarna.
        tar. št. 8544;
        listi in plošče iz
        polarizirajočega
        materiala; leče
        (vštevši kontaktne
        leče), prizme,
        zrcala in drugi
        optični elementi,
        iz kakršnega koli
        materiala,
        nemontirani, razen
        takih optično
        neobdelanih
        steklenih elementov


9002      Leče, prizme, zrcala  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        in drugi optični    uporabljenih materialov ne presega
        elementi, iz      40% cene proizvoda franko tovarna.
        kakršnegakoli
        materiala, montirani,
        ki so deli ali pribor
        instrumentov ali
        aparatov, razen takih
        optično nebdelanih
        steklenih elementov


9004      Očala (korektivna,   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        zaščitna in druga),   uporabljenih materialov ne presega
        podobni proizvodi    40% cene proizvoda franko tovarna.


ex 9005     Daljnogledi (z enim   Proizvodnja:
        ali dvema
        objektivoma), optični  - pri kateri vrednost vseh
        teleskopi in njihova  uporabljenih materialov ne presega
        stojala, razen     40% cene proizvoda franko tovarna,
        astronomskih
        refrakcijskih      - pri kateri so v okviru zgornje meje
        teleskopov in      vsi materiali, uvrščeni v isto
        njihovih podstavkov   tar. št. kot proizvodi, uporabljeni
                    do 5% cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


ex 9006     Fotografski aparati,  Proizvodnja:
        aparati in naprave
        razen kinematografskih - pri kateri vrednost vseh materialov
        kamer, fotografski   ne presega 40% cene proizvoda franko
        bliskovni aparati in  tovarna,
        bliskovne žarnice
        razen bliskovnih    - pri kateri so v okviru zgornje meje
        žarnic z električnim  vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št.
        vžigom         kot proizvod uporabljeni do 5% vrednosti
                    cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


9007      Kinematografske kamere Proizvodnja:
        in projektorji,
        vštevši tiste z     - pri kateri vrednost vseh
        vgrajenimi aparati za  uporabljenih materialov ne presega
        snemanje ali      40% cene proizvoda franko tovarna,
        reprodukcijo zvoka
                    - pri kateri so v okviru zgornje meje
                    vsi materiali, uvrščeni v isto
                    tar. št. kot proizvod uporabljeni do
                    5% vrednosti cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presegati vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


9011      Optični mikroskopi,   Proizvodnja:
        vštevši tiste za
        mikrofotografijo,    - pri kateri vrednost vseh
        mikrokinematografijo  uporabljenih materialov ne presega
        in mikroprojekcijo   40% cene proizvoda franko tovarna,

                    - pri kateri so v okviru zgornje meje
                    vsi materiali, uvrščeni v isto
                    tar. št. kot proizvod uporabljeni do
                    5% vrednosti cene proizvoda franko
                    tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


ex 9014     Drugi navigacijski   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        instrumenti in aparati uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna.


9015      Geodetski (vštevši   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        fotogrametrijske),   uporabljenih materialov ne presega 40%
        hidrografski,      cene proizvoda franko tovarna.
        oceanografski,
        hidrološki,
        meteorološki,
        geofizikalni
        instrumenti in
        aparati, razen
        kompasov; daljinomeri


9016      Tehtnice z       Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        občutljivostjo do    uporabljenih materialov ne presega 40%
        5 centigramov ali    cene proizvoda franko tovarna.
        manj, z utežmi
        ali brez


9017      Instrumenti in aparati Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        za risanje,       uporabljenih materialov ne presega 40%
        zaznamovanje ali    cene proizvoda franko tovarna.
        matematično računanje
        (npr. risalni aparati,
        pantografi, kotomeri,
        risalni pribor v
        kompletu, logaritemska
        računala, kalkulatorji
        v obliki okrogle
        plošče); ročni
        instrumenti za
        merjenje dolžine
        (npr. metri,
        mikrometri, kljunasta
        merila), ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu v tem poglavju


ex 9018     Zobozdravniški stoli  Proizvodnja iz materialov iz katere
        z vgrajenimi      koli tar. št., vštevši materiale iz
        zobozdravniškimi    tar. št. 9018.
        napravami ali
        zobozdravniškimi
        pljuvalniki


9024      Stroji in aparati za  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        preiskušanje trdote,  uporabljenih materialov ne presega 40%
        natezne trdnosti, ali  cene proizvoda franko tovarna.
        trdnosti na tlak,
        elastičnosti ali
        drugih mehanskih
        lastnosti materiala
        (npr.: kovin, lesa,
        tekstilnega materiala,
        papirja, plastične
        mase)


9025      Hidrometri in podobni  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        plavajoči instrumenti, uporabljenih materialov ne presega 40%
        termometri, barometri, cene proizvoda franko tovarna.
        higrometri, gostomeri,
        pirometri, psihometri,
        z možnostjo
        registriranja ali
        brez, vštevši
        kombinacije teh
        instrumentov


9026      Instrumenti in aparati Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        za merjenje ali     uporabljenih materialov ne presega 40%
        kontrolo pretoka,    cene proizvoda franko tovarna.
        nivoja, tlaka ali
        drugih spremenljivk
        pri tekočinah ali
        plinih (npr.:
        merilniki pretoka,
        kazalniki nivoja,
        manometri, merilniki
        toplote, števci porabe
        toplote); razen
        instrumentov in
        aparatov iz tar. št.
        9014, 9015, 9028
        ali 9032


9027      Instrumenti in aparati Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        za fizikalne in     uporabljenih materialov ne presega 40%
        kemične analize (npr.: cene proizvoda franko tovarna.
        polarimetri,
        refraktometri,
        spektometri, aparati
        za analizo plina ali
        dima); instrumenti in
        aparati za
        preiskušanje
        viskoznosti,
        poroznosti,
        ekspanzije, površinske
        napetosti ali podobno
        ali za
        kalorimetrijska,
        akustična in
        fotometrijska merjenja
        ali kontrolo (vštevši
        ekspozimetre);
        mikrotomi


9028      Merilniki porabe ali
        proizvodnje plinov,
        tekočin ali
        električne energije,
        vštevši merilnike za
        njihovo umerjanje

        - Deli in pribor    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna.

        - Drugi         Proizvodnja:

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


9029      Števci vrtljajev,    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        števci proizvodnje,   uporabljenih materialov ne presega 40%
        taksimetri,       cene proizvoda franko tovarna.
        kilometrski števci
        in podobno);
        kazalniki hitrosti
        in tahometri, razen
        tistih, ki se uvrščajo
        v tar. št. 9014 ali
        9015; stroboskopi


9030      Osciloskopi,      Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        spektralni       uporabljenih materialov ne presega 40%
        analizatorji in drugi  cene proizvoda franko tovarna.
        instrumenti in aparati
        za merjenje ali
        kontrolo električnih
        veličin; razen
        merilnikov iz tar.št.
        9028; instrumenti in
        aparati za merjenje
        ali odkrivanje alfa,
        beta, gama,
        rentgenskih, kozmičnih
        ali drugih ioniziranih
        sevanj


9031      Instrumenti, aparati  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        in stroji za merjenje  uporabljenih materialov ne presega 40%
        ali kontrolo, ki niso  cene proizvoda franko tovarna.
        omenjeni in ne zajeti
        na drugem mestu v tem
        pogavju; projektorji
        profilov


9032      Instrumenti in aparati Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        za avtomatično     uporabljenih materialov ne presega 40%
        regulacijo ali     cene proizvoda franko tovarna.
        krmiljenje


9033      Deli in pribor (ki   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        niso omenjeni in ne   uporabljenih materialov ne presega 40%
        zajeti na drugem mestu cene proizvoda franko tovarna.
        v tem poglavju) za
        stroje, naprave,
        instrumente ali
        aparate iz 90.
        poglavja


ex pgl. 91   Ure in njhovi deli;   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        razen tistih iz     uporabljenih materialov ne presega 40%
        naslednjih tar. št.   cene proizvoda franko tovarna.
        za katere so pravila
        podana v nadaljevanju:
        9105, 9109 do 9113


9105      Budilke, stenske ure,  Proizvodnja:
        stropne ure in podobno
        (razen ur z mehanizmom - pri kateri vrednost vseh
        za osebne ure)     uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


9109      Urni mehanizmi,     Proizvodnja:
        kompletni in
        sestavljeni, razen   - pri kateri vrednost vseh
        za osebne ure      uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov brez porekla
                    ne presega vrednosti uporabljenih
                    materialov s poreklom.


9110      Kompletni urni     Proizvodnja:
        mehanizmi,
        nesestavljeni ali    - pri kateri vrednost vseh
        delno sestavljeni    uporabljenih materialov ne presega
        (šablone), nekompletni 40% cene proizvoda franko tovarna
        urni mehanizmi,
        sestavljeni; grobi   in
        urni mehanizmi
                    - pri kateri so v okviru zgornje meje
                    vsi materiali uvrščeni v tar. št.
                    9114, uporabljeni samo do 5% vrednosti
                    cene proizvoda franko tovarna.


9111      Ohišja za osebne ure  Proizvodnja:
        in njihovi deli
                    - pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega
                    40% cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri so v okviru zgornje meje
                    vsi materiali uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljeni do 5%
                    vrednosti cene proizvoda franko
                    tovarna.


9112      Ohišja za javne in   Proizvodnja:
        podobne ure in ohišja
        podobne vrste za druge - pri kateri vrednost vseh
        proizvode iz tega    uporabljenih materialov ne presega
        poglavja, deli ohišij  40% cene proizvoda franko tovarna

                    in

                    - pri kateri so v okviru zgornje meje
                    vsi materiali uvrščeni v isto tar. št.
                    kot proizvod, uporabljeni do 5%
                    vrednosti cene proizvoda franko
                    tovarna.


9113      Jermenčki in
        zapestnice za ročne
        ure in njihovi deli:

        - Iz navadnih kovin,  Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        tudi pozlačeni,     uporabljenih materialov ne presega 40%
        posrebreni ali     cene proizvoda franko tovarna.
        prevlečeni s kovino

        - Drugi         Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
                    uporabljenih materialov ne presega 50%
                    cene proizvoda franko tovarna.


pgl. 92     Glasbila; njihovi    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        deli in pribor     uporabljenih materialov ne presega 40%
                    cene proizvoda franko tovarna.


pgl. 93     Orožje in strelivo;   Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        njuni deli in pribor  uporabljenih materialov ne presega 50%
                    cene proizvoda franko tovarna.


ex 9401     Pohištvo iz navadnih  Proizvodnja, pri kateri so vsi
in       kovin, z vdelano    uporabljeni materiali uvrščeni
ex 9403     nenapolnjeno bombažno  v drugo tar. št. kot je tar. št.
        tkanino, katere teža  proizvoda.
        ne presega 300 g/m2
                    ali

                    Proizvodnja iz bombažne tkanine,
                    ki je že pripravljena za uporabo
                    iz tar. št. 9401 ali 9403, pod
                    pogojem, da:

                    - njena vrednost ne presega 25%
                    cene proizvoda franko tovarna in

                    - če so vsi drugi uporabljeni
                    materiali že s poreklom in so
                    uvrščeni v drugo tar. št., kot
                    je tar. št. 9401 ali 9403.


9405      Svetilke in druga    Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        svetila, vštevši    uporabljenih materialov ne presega 50%
        reflektorje in     cene proizvoda franko tovarna.
        njihove dele, ki
        niso omenjeni in
        ne zajeti na
        drugem mestu;
        svetlobni napisi,
        osvetljene plošče,
        in podobno, s
        stalnim svetlobnim
        virom, in njihovi
        deli, ki niso
        omenjeni in ne
        zajeti na drugem
        mestu


9503      Druge igrače;      Proizvodnja, pri kateri:
        zmanjšani modeli in
        podobni modeli za    - so vsi uporabljeni materiali
        igro, vštevši tudi s  uvrščeni v drugo tar. št., kot
        pogonom; sestavljanke  je tar. št. proizvoda
        vseh vrst
                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


ex 9506     Glave za palice za   Proizvodnja iz grobo oblikovanih
        golf          blokov.


9507      Palice, trnki in drug  Proizvodnja, pri kateri so vsi
        pribor za ribolov,   uporabljeni materiali uvrščeni
        mreže za vse vrste   v drugo tar. št., kot je tar. št.
        uporabe; vabe (razen  proizvoda. Lahko se uporabljajo
        tistih iz tar. št.   tudi materiali, uvrščeni pod isto
        9208 in 9705) in    tar. št., če njihova vrednost ne
        podobni rekviziti za  presega 5% cene proizvoda franko
        lov           tovarna.


ex 9601     Proizvodi iz      Proizvodnja iz obdelanih materialov
in       materialov živalskega, za rezljanje iz istih tar. št.
ex 9602     rastlinskega ali
        mineralnega izvora za
        rezljanje


ex 9603     Metle in ščetke (razen Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh
        metel iz protja in   uporabljenih materialov ne presega 50%
        podobnih materialov   cene proizvoda franko tovarna.
        ter ščetke iz
        veveričje ali
        podlasičje dlake)
        mehanične naprave za
        čiščenje tal, ročna,
        brez motorja;
        soboslikarski vložki
        in valji, strgala iz
        gume ali brisalniki
        za pod


9605      Potovalni kompleti   Vsak predmet v garnituri mora
        (neseserji) za osebno  zadovoljiti pravilo, ki bi zanj
        nego, za šivanje ali  veljalo, če ne bi bil vključen v
        čiščenje obutve ali   garnituro. Lahko pa se vključijo
        obleke         predmeti brez porekla, če njihova
                    skupna vrednost ne presega 15% cene
                    garniture franko tovarna.


9606      Gumbi in pritiskači;  Proizvodnja, pri kateri:
        gumbi za preoblačenje
        in drugi deli;     - so vsi uporabljeni materiali
        nedokončani gumbi    uvrščeni v drugo tar. št., kot
                    je tar. št. proizvoda

                    in

                    - vrednost vseh uporabljenih
                    materialov ne presega 50% cene
                    proizvoda franko tovarna.


9608      Kemični svinčniki;   Proizvodnja, pri kateri so vsi
        flomastri in markerji  uporabljeni materiali uvrščeni
        z vložkom iz polsti   v drugo tar. št., kot je tar. št.
        ali iz drugih poroznih proizvoda. Lahko se uporabljajo
        materialov; nalivna   konice ali peresa in drugi materiali,
        peresa in podobna    uvrščeni v isto tar. št., če vrednost
        peresa; peresa za    vseh uporabljenih materialov ne
        kopiranje, patentni   presega 5% cene proizvodov franko
        svinčniki; peresniki,  tovarna.
        držala za svinčnike in
        podobna držala, deli
        (vštevši kapice in
        ščipalke) navedenih
        proizvodov, razen
        tistih iz tar. št.
        9609


9612      Trakovi za pisalne   Proizvodnja, pri kateri:
        stroje in podobni
        trakovi, prepojeni s  - so vsi uporabljeni materiali
        tiskarsko barvo ali   uvrščeni v drugo tar. št., kot
        drugače pripravljeni  je tar. št. proizvoda
        za odtiskovanje,
        vštevši trakove na   in
        kolescih ali v
        patronah; blazinice   - vrednost vseh uporabljenih
        za žige, prepojene   materialov ne presega 50% cene
        ali neprepojene, s   proizvoda franko tovarna.
        škatlo ali brez nje


ex 9614     Tobačne pipe ali    Proizvodnja iz grobo obdelanih blokov.
        glave za pipe

           PRILOGA 5 K PROTOKOLU 3

Državi pogodbenici soglašata, da se bodo v zvezi z ugotavljanjem
in dokazovanjem porekla blaga proučile možnosti nadomestitve tega
protokola z harmoniziranimi preferencialnimi pravili o poreklu.

           PRILOGA 6 K PROTOKOLU 3

1. Določbe te priloge veljajo za spodaj naštete proizvode:

Tarifna oznaka Poimenovanje

7106      Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali
        platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov
        ali prahu

7108      Zlato (vključno zlato, platirano s platino),
        neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

7403      Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi

        - Rafiniran baker:

7403 11     - - katode (negativne elektrode) in katodni
          profili

7403 12     - - valjarniške gredice

7403 13     - - valjarniški drogovi

7403 19     - - drugo

7404      Bakrovi odpadki in ostanki

7407      Bakrene palice in profili

7407 10     - Iz rafiniranega bakra

7408      Bakrena žica

        - Iz rafiniranega bakra:

7408 11     - - s prečnim prerezom, katerega največja
          dimenzija presega 6 mm

7408 19     - - druga

7409      Plošče, pločevine in trakovi iz bakra,
        debeline več kot 0,15 mm

        - Iz rafiniranega bakra:

7409 11     - - v kolobarjih

7409 19     - - drugo

7410      Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago
        iz papirja, kartona, plastične mase ali
        podobnih podložnih materialov),
        debeline do vključno 0,15 mm (brez vštete
        podlage)

        - Brez podlage:

7410 11     - - iz rafiniranega bakra

        - S podlago:

7410 21     - - iz rafiniranega bakra

7411      Bakrene cevi

7411 10     - Iz rafiniranega bakra:

7412      Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra
        (npr.spojnice, kolena, oglavki)

7412 10     - Iz rafiniranega bakra

2. Državi pogodbenici sta soglasni, da se določbe prvega odstavka
6.člena tega protokola za izdelke iz 1.točke, pridobljene iz
surovin s poreklom iz Republike Makedonije, ne uporabljajo.

Mešana komisija spremlja izvajanje določbe iz prvega odstavka te
točke in obvezno enkrat letno, računajoč od datuma podpisa tega
sporazuma, obravnava navedeno problematiko. Če se kot posledica
te izjeme poveča uvoz katerega od zgoraj navedenih izdelkov v
Republiko Slovenijo v takem obsegu ali pod takimi pogoji, da to
ogroža ali bi lahko ogrozilo domačo proizvodnjo Republike
Slovenije, se bo Mešana komisija sestala po potrebi, z namenom,
da bi proučila nastalo situacijo in bo sprejela ustrezne ukrepe,
vključno tudi možnost ponovne uvedbe določb prvega odstavka
6.člena tega protokola za zadevni izdelek, upoštevajoč prakso med
državami pogodbenicami in Evropsko skupnostjo.

3. Za proizvode iz te priloge se mutatis mutandis uporabljajo
dogovori o upravnem sodelovanju iz Poglavja III tega protokola.

AAA Zlata odličnost