Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1996 z dne 24. 12. 1996

Kazalo

4091. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo, stran 7681.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 72. člena carinskega zakona (Uradni list RS, 1/95 in 28/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v Republiko Slovenijo iz Republike Bolgarije in je po poreklu iz te države.
2. člen
Izraz izuvozlj v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drugi carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz Republike Bolgarije in so po poreklu iz te države ter so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Bolgarije, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu iz te države v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, ki so določene v prilogi 2 in v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo po dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po en predstavnik Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz priloge 2 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 2 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje 21 dni po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov, vlagatelja in koristnika blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz Republike Bolgarije.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 4. členon te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer morajo biti carinske kvote v celoti razdeljene najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko na predlog komisije iz 5. člena te uredbe izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant iz 11. točke 3. člena carinskega zakona (v nadaljnjem besedilu: carinski deklarant), ki želi uveljaviti preferencialno carinsko obravnavo pri uvozu blaga iz 3. oziroma 4. člena te uredbe iz Republike Bolgarije v Republiko Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga iz priloge 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Za uporabljene materiale brez porekla se uporabljajo določbe šestega odstavka 15. člena priloge 3 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo carinskega deklaranta potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Bolgarijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo uživa preferencialno obravnavo, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolu o poreklu blaga iz priloge 3 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant, ki želi pridobiti dokazila o preferencialnem statusu porekla blaga za izvoz v Republiko Bolgarijo po 1. januarju 1997, za izdelke in materiale iz držav, ki niso naštete v 4. členu priloge 3 k tej uredbi in ki so bili uvoženi v letu 1996 po postopku uvoza zaradi proizvodnje za izvoz v skladu z 2. in 3. točko 89. člena carinskega zakona, lahko zahteva uvedbo postopka v skladu s 1. točko 89. člena carinskega zakona (v nadaljevanju: sistem povračila carine – drawback sistem). V tem primeru se carinski dolg obračuna na osnovi predpisov, ki veljajo na dan vložitve zahtevka za uvedbo carinskega postopka po sistemu povračila carine – drawback sistema in ob upoštevanju določbe šestega odstavka 15. člena priloge 3 k tej uredbi. Obveznost plačila kompenzacijskih obresti ugasne v skladu z določbo petega odstavka 99. člena carinskega zakona.
11. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95, 76/95 in 68/96) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 1911 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 1912 za izdelke iz priloge 2 k tej uredbi.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997, razen določbe 10. člena, ki se uporablja od uveljavitve te uredbe do 30. junija 1997.
Št. 300-08/94-16/5-8
Ljubljana, dne 12. decembra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

              PRILOGA 1

           INDUSTRIJSKI IZDELKI

              V. oddelek

            MINERALNI PROIZVODI

             25. poglavje

   SOL; ŽVEPLO; ZEMLJINE IN KAMEN; SADRA, APNO IN CEMENT

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka        Poimenovanje          Carinska stopnja
------------------------------------------------------------------------------
 1               2                 3
------------------------------------------------------------------------------

 2501 00   Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol)
       in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali
       ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za
       sipkost ali ne; morska voda

 2501 00 100 - Morska voda in slanice ........................ pr

       - Navadna sol (vključno z jedilno soljo in
       denaturirano soljo) in čisti natrijev klorid, v
       vodni raztopini ali neraztopljen z dodatkom ali
       brez dodatka snovi proti skepljanju ali za
       sipkost:

 2501 00 310 -- za kemično predelavo (ločevanje natrija od
       klora), za proizvodnjo drugih proizvodov ........ pr

       -- drugo:

 2501 00 510 --- denaturirana ali za uporabo v industriji
       (vključno za rafiniranje), razen za shranjevanje
       ali pripravo hrane za človeško ali živalsko
       prehrano ........................................ pr

       --- drugo:

 2501 00 910 ---- sol, primerna za človeško prehrano ......... pr

 2501 00 990 ---- drugo ...................................... pr


 2502 00 000 Železovi piriti, nepraženi ...................... pr


 2503 00   Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega,
       usedlinskega in koloidnega žvepla

 2503 00 100 - Žveplo, surovo ali neprečiščeno ............... pr

 2503 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2504    Grafit, naravni

 2504 10 000 - V prahu ali v luskah .......................... pr

 2504 90 000 - Drug .......................................... pr


 2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
       razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

 2505 10 00 - Silikatni in kremenov pesek:

*2505 10 001 -- kremenov pesek za proizvodnjo stekla ......... pr

*2505 10 002 -- kremenčeva moka za glazure v keramični
       industriji ...................................... pr

*2505 10 009 -- drug ......................................... pr

 2505 90 000 - Drug .......................................... pr


 2506    Kremen (razen naravnega peska); kvarcit,
       vključno grobo klesan ali razžagan ali kako
       drugače razrezan v pravokotne (vključno
       kvadratne) bloke ali plošče

 2506 10 000 - Kremen ........................................ pr

       - Kvarcit (kremenec):

 2506 21 000 -- surov ali grobo klesan ....................... pr

 2506 29 000 -- drug ......................................... pr


 2507 00   Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali
       nežgane

 2507 00 200 - Kaolin ........................................ pr

 2507 00 800 - Druge kaolinske gline ......................... pr


 2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
       št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit, žgani
       ali nežgani; mulit; šamotne in dinas zemljine

 2508 10 000 - Bentonit ...................................... pr

 2508 20 000 - Zemljine za razbarvanje in fullerjeva zemlja .. pr

 2508 30 000 - Ognjevarna glina .............................. pr

 2508 40 000 - Druge gline ................................... 2.5

 2508 50 000 - Andaluzit, kianit in silimanit ................ pr

 2508 60 000 - Mulit ......................................... pr

 2508 70   - Šamotne in dinas zemljine:

 2508 70 100 -- šamotna zemljina ............................. 2.5

 2508 70 900 -- dinas zemljina ............................... 2.5


 2509 00 000 Kreda ........................................... pr


 2510    Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi
       kalcijevi fosfati in fosfatna kreda

 2510 10 000 - Nezmleti ...................................... pr

 2510 20 000 - Zmleti ........................................ pr


 2511    Naravni barijev sulfat (bariti); naravni barijev
       karbonat (viterit), žgan ali nežgan, razen
       barijevega oksida iz tar. št. 2816

 2511 10 000 - Naravni barijev sulfat (bariti) ............... pr

 2511 20 000 - Naravni barijev karbonat (viterit) ............ pr


 2512 00 000 Silikatna fosilna moka (npr.: kremenka,
       tripolit, diatomit) in podobne silikatne
       zemljine, žgane ali nežgane, navidezne
       specifične teže 1 ali manjše .................... pr


 2513    Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat
       in druge naravne snovi za brušenje, termično
       obdelane ali neobdelane

       - Plovec:

 2513 11 000 -- surov ali v nepravilnih kosih, vključno
       lomljeni plovec ................................. pr

 2513 19 000 -- drug ......................................... pr

 2513 20 000 - Smirek, naravni korund, naravni granat in
       druge naravne snovi za brušenje (abrazivi) ...... pr


 2514 00 000 Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan
       ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno
       kvadratne) bloke ali plošče ..................... pr


 2515    Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen
       za spomenike ali gradbeništvo, navidezne
       specifične teže 2,5 ali večje, in alabaster,
       tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače
       razrezani v pravokotne (vključno kvadratne)
       bloke ali plošče

       - Marmor in travertin:

 2515 11 000 -- surova in grobo klesana ...................... pr

 2515 12   -- razžagana ali kako drugače razrezana v
       pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali
       plošče:

 2515 12 200 --- debeline do vključno 4 cm ................... pr

 2515 12 500 --- debeline nad 4 cm do vključno 25 cm ......... pr

 2515 12 900 --- drugo ....................................... pr

 2515 20 000 - Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali
       gradbeništvo; alabaster ........................ pr


 2516    Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen
       za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo
       klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani
       v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče

       - Granit:

 2516 11 000 -- surov ali grobo klesan ....................... pr

 2516 12   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:

 2516 12 100 --- debeline do vključno 25 cm .................. pr

 2516 12 900 --- drugo ....................................... pr

       - Peščenec:

 2516 21 000 -- surov ali grobo klesan ....................... pr

 2516 22   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:

 2516 22 100 --- debeline do vključno 25 cm .................. pr

 2516 22 900 --- drugo ....................................... pr

 2516 90   - Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo:

 2516 90 100 -- porfir, sienit, lava, bazalt, gnajs, trahit
       in drugi podobni trdi kamni, samo razžagani ali
       kako drugače razrezani v kvadratne ali
       pravokotne bloke ali plošče, debeline do
       vključno 25 cm .................................. pr

 2516 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki
       se navadno uporabljajo kot agregati za beton, za
       nasipanje cest in železniških prog ter za druga
       nasipanja, debeli gramoz, vključno termično
       obdelan; makadam iz žlindre, troske in podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno mešani z
       materiali iz prvega dela te tarifne številke;
       termakadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna
       iz tar. št. 2515 ali 2516, vključno termično
       obdelani

 2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen kamen,
       ki se navadno uporabljajo kot agregati za beton,
       za nasipanje cest ali železniških prog in za
       druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
       vključno termično obdelani:

 2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz ... pr

 2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine,
       lomljene ali zdrobljene ......................... pr

 2517 10 800 -- drugi ........................................ pr

 2517 20 000 - Makadam iz žlindre, troske ali podobnih
       industrijskih odpadkov, vključno tudi pomešani z
       materiali iz tar. podšt. 2517 10 ................ pr

 2517 30 000 - Termakadam .................................... pr

       - Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar.
       št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani:

 2517 41 000 -- iz marmorja .................................. pr

 2517 49 000 -- drugo ........................................ pr


 2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo klesan
       ali razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
       aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

 2518 10 000 - Dolomit, nežgan .............................. pr

 2518 20 000 - Dolomit, žgan ................................. pr

 2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) ..... pr


 2519    Naravni magnezijev karbonat (magnezit); taljeni
       magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran)
       magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih
       oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez njih;
       drugi magnezijevi oksidi, čisti ali nečisti

 2519 10 000 - Naravni magnezijev karbonat (magnezit) ........ pr

 2519 90   - Drugo:

 2519 90 100 -- magnezijev oksid, razen žganega naravnega
       magnezijevega karbonata ......................... pr

 2519 90 300 -- mrtvopečeni (sintran) magnezijev oksid ....... pr

 2519 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2520    Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra (ki
       sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega sulfata),
       barvana ali nebarvana, z majhnimi količinami
       pospeševalcev ali zaviralcev vezanja ali brez
       njih

 2520 10 000 - Surova sadra; anhidrit sadre .................. pr

 2520 20   - Žgana sadra:

 2520 20 100 -- gradbena ..................................... pr

 2520 20 900 -- druga ........................................ pr


 2521 00 000 Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo;
       apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine, ki
       se uporabljajo za proizvodnjo apna in cementa ... pr


 2522    Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno,
       razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tar.
       št. 2825

 2522 10 000 - Živo apno ..................................... pr

 2522 20 000 - Gašeno apno ................................... pr

 2522 30 000 - Hidravlično apno .............................. pr


 2523    Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani
       cement, supersulfatni cement in podobni
       hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki
       klinkerja

 2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ..................... 5.0

       - Portlandski cement:

 2523 21 000 -- beli cement, umetno barvan ali nebarvan ...... pr

 2523 29 000 -- drug ......................................... 5.0

 2523 30 000 - Aluminatni cement ............................ pr

 2523 90   - Drugi hidravlični cementi:

 2523 90 100 -- cement iz visokih peči ....................... pr

 2523 90 300 -- pozolanski cement ............................ pr

 2523 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2524 00   Azbest

 2524 00 300 - Vlakna, kosmiči ali prah ...................... pr

 2524 00 800 - Drugo ......................................... pr


 2525    Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki

 2525 10 000 - Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih .... pr

 2525 20 000 - Sljuda v prahu ................................ pr

 2525 30 000 - Odpadki sljude ................................ pr


 2526    Steatit, naravni, vključno grobo klesan ali
       razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne
       ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec

 2526 10 000 - Nezdrobljen ali nezmlet ....................... pr

 2526 20 000 - Zdrobljen ali zmlet ........................... pr


 2527 00 000 Kriolit, naravni; kiolit, naravni ............... pr


 2528    Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani
       ali nežgani), razen boratov, izločenih iz
       naravne slane vode; naravna borova kislina, ki
       vsebuje do 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek

 2528 10 000 - Natrijevi borati, naravni, in njihovi
       koncentrati (žgani ali nežgani) ................. pr

 2528 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2529    Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit;
       fluorit

 2529 10 000 - Glinenec ...................................... pr

       - Fluorit:

 2529 21 000 -- s 97 % ali manj kalcijevega fluorida ......... pr

 2529 22 000 -- z nad 97 % kalcijevega fluorida .............. pr

 2529 30 000 - Leucit, nefelin in nefelin sienit ............. pr


 2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
       na drugem mestu

 2530 10   - Vermikulit, perlit in kloriti, neekspandirani:

 2530 10 100 -- perlit ....................................... pr

 2530 10 900 -- vermikulit in kloriti ........................ pr

 2530 20 000 - Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati,
       naravni) ........................................ pr

 2530 40 000 - Sljudni železovi oksidi, naravni .............. pr

 2530 90   - Drugo:

 2530 90 200 -- morska pena .................................. pr

 2530 90 950 -- drugo ........................................ 1.0


             26. poglavje

           RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI

 2601    Železove rude in koncentrati, tudi praženi
       železovi piriti

       - Železove rude in koncentrati, razen praženih
       železovih piritov:

 2601 11 000 -- neaglomerirani ............................... pr

 2601 12 000 -- aglomerirani ................................. pr

 2601 20 000 - Praženi železovi piriti ....................... pr


 2602 00 000 Manganove rude in koncentrati, vključno železo -
       manganove rude in koncentrati z 20% in več
       mangana, računano na suh izdelek ................ pr


 2603 00 000 Bakrove rude in koncentrati ..................... pr


 2604 00 000 Nikljeve rude in koncentrati .................... pr


 2605 00 000 Kobaltove rude in koncentrati ................... pr


 2606 00 000 Aluminijeve rude in koncentrati ................ pr


 2607 00 000 Svinčeve rude in koncentrati .................... pr


 2608 00 000 Cinkove rude in koncentrati ..................... pr


 2609 00 000 Kositrove rude in koncentrati ................... pr


 2610 00 000 Kromove rude in koncentrati ..................... pr


 2611 00 000 Volframove rude in koncentrati .................. pr


 2612    Uranove ali torijeve rude in koncentrati

 2612 10   - Uranove rude in koncentrati:

 2612 10 100 -- uranove rude in mešanice (uraninit) in
       njihovi koncentrati, z vsebnostjo urana nad 5%
       po masi ......................................... pr

 2612 10 900 -- drugo ........................................ pr

 2612 20   - Torijeve rude in koncentrati:

 2612 20 100 -- monazit; urano-torianit in druge torijeve
       rude in koncentrati, z vsebnostjo torija nad 20%
       po masi ......................................... pr

 2612 20 900 -- drugo ........................................ pr


 2613    Molibdenove rude in koncentrati

 2613 10 000 - Praženi ....................................... pr

 2613 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2614 00   Titanove rude in koncentrati

 2614 00 100 - Ilmenit in njegovi koncentrati ................ pr

 2614 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2615    Niobijeve, tantalove, vanadijeve in cirkonijeve
       rude in koncentrati

 2615 10 000 - Cirkonijeve rude in koncentrati ............... pr

 2615 90   - Drugo:

 2615 90 100 -- niobijeve in tantalove rude in koncentrati ... pr

 2615 90 900 -- vanadijeve rude in koncentrati ............... pr


 2616    Rude plemenitih kovin in koncentrati

 2616 10 000 - Srebrove rude in koncentrati .................. pr

 2616 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2617    Druge rude in koncentrati

 2617 10 000 - Antimonove rude in koncentrati ................ pr

 2617 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2618 00 000 Granulirana žlindra (žlindrni pesek) pri
       pridobivanju železa ali jekla ................... pr


 2619 00   Žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in
       drugi odpadki pri pridobivanju železa in jekla

 2619 00 100 - Prah iz visokih peči .......................... pr

       - Drugo:

 2619 00 910 -- odpadki, primerni za pridobivanje železa ali
       mangana ........................................ pr

 2619 00 930 -- žlindra, uporabna za ekstrakcijo titanovega
       oksida .......................................... pr

 2619 00 950 -- odpadki, uporabni za ekstrakcijo vanadija .... pr

 2619 00 990 -- drugo ........................................ pr


 2620    Pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje
       železa in jekla), ki vsebujejo kovine ali
       kovinske spojine

       - Ki vsebujejo pretežno cink:

 2620 11 000 -- usedlina pri galvanizaciji s cinkom .......... pr

 2620 19 000 -- drugo ........................................ pr

 2620 20 000 - Ki vsebujejo pretežno svinec .................. pr

 2620 30 000 - Ki vsebujejo pretežno baker ................... pr

 2620 40 000 - Ki vsebujejo pretežno aluminij ................ pr

 2620 50 000 - Ki vsebujejo pretežno vanadij ................. pr

 2620 90   - Drugo:

 2620 90 100 -- ki vsebujejo pretežno nikelj ................. pr

 2620 90 200 -- ki vsebujejo pretežno niobij in tantal ....... pr

 2620 90 300 -- ki vsebujejo pretežno volfram ................ pr

 2620 90 400 -- ki vsebujejo predvsem kositer ................ pr

 2620 90 500 -- ki vsebujejo predvsem molibden ............... pr

 2620 90 600 -- ki vsebujejo pretežno titan .................. pr

 2620 90 700 -- ki vsebujejo pretežno antimon ................ pr

 2620 90 800 -- ki vsebujejo pretežno kobalt ................. pr

 2620 90 910 -- ki vsebujejo pretežno cirkonij ............... pr

 2620 90 990 -- drugo ........................................ pr


 2621 00 000 Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih
       alg ............................................. pr


                 27. poglavje

       MINERALNA GORIVA, MINERALNA OLJA IN PROIZVODI NJIHOVE
        DESTILACIJE; BITUMINOZNE SNOVI; MINERALNI VOSKI

 2701    Črni premog, tudi briketi raznih oblik iz črnega
       premoga

       - Črni premog, tudi v prahu, toda neaglomeriran:

 2701 11   -- antracit :

 2701 11 100 --- pri katerem delež hlapljivih snovi (na bazi
       suhega proizvoda brez mineralnih snovi) ne
       presega 10% ..................................... pr

 2701 11 900 --- drugo ....................................... pr

 2701 12   -- bituminozni črni premog :

 2701 12 100 --- premog za koksanje .......................... pr

 2701 12 900 --- drug ........................................ pr

 2701 19 000 -- drug črni premog ............................. pr

 2701 20 00 - Briketi raznih oblik iz črnega premoga:

*2701 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... pr

*2701 20 009 -- drugo ........................................ pr


 2702    Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali
       neaglomeriran, razen gagata

 2702 10 00 - Rjavi premog (lignit), tudi v prahu,
       neaglomeriran:

*2702 10 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... pr

*2702 10 009 -- drugo ........................................ pr

 2702 20 00 - Aglomeriran rjavi premog (lignit):

*2702 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MJ ........... pr

*2702 20 009 -- drugo ........................................ pr


 2703 00 000 Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana ali
       aglomerirana .................................... pr


 2704 00   Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega
       premoga, lignita ali šote, neaglomerirana ali
       aglomerirana; retortno oglje

       - Koks in polkoks iz črnega premoga:

 2704 00 110 -- za proizvodnjo elektrod ...................... pr

 2704 00 190 -- drugo ....................................... pr

 2704 00 300 - Koks in polkoks iz rjavega premoga ali lignita
       ................................................ pr

 2704 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2705 00 000 Plin iz črnega premoga, vodni plin, generatorski
       plin in podobni plini, razen naftnih plinov in
       drugih plinskih ogljikovodikov .................. pr


 2706 00 000 Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga,
       rjavega premoga, lignita in šote, in drugi
       mineralni katrani, dehidratirani ali
       nedehidratirani ali deloma destilirani ali ne,
       vključno rekonstituirani katrani ................ pr


 2707    Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo
       katrana iz črnega premoga pri visoki
       temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa
       aromatskih sestavin presega maso nearomatskih
       sestavin

 2707 10   - Benzen:

 2707 10 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... pr

 2707 10 900 -- za druge namene .............................. pr

 2707 20   - Toluen:

 2707 20 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... pr

 2707 20 900 -- za druge namene .............................. pr

 2707 30   - Ksilen:

 2707 30 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... pr

 2707 30 900 -- za druge namene .............................. pr

 2707 40 000 - Naftalen ...................................... pr

 2707 50   - Mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri
       katerih 65 vol.% ali več (vštevši izgube)
       destilira pri temperaturi 250oC (po metodi ASTM
       D-86):

 2707 50 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............... pr

       -- za druge namene:

 2707 50 910 --- solventna nafta ............................. pr

 2707 50 990 --- drugo ....................................... pr

 2707 60 000 - Fenoli ........................................ pr

       - Drugo:

 2707 91 000 -- kreozotna olja ............................... pr

 2707 99   -- drugo:

       --- surova olja:

 2707 99 110 ---- surova lahka olja, katerih 90% prostornine
       ali več destilira pri temperaturah do 200oC ..... pr

 2707 99 190 ---- drugo ...................................... pr

 2707 99 300 --- sulfunirane vrhnje frakcije ................. pr

 2707 99 500 --- temeljni proizvodi .......................... pr

 2707 99 700 --- antracen .................................... pr

       --- drugo:

 2707 99 910 ---- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št. 2803 .. pr

 2707 99 990 ---- drugo ...................................... pr


 2708    Smola in smolni koks, dobljena iz katrana črnega
       premoga ali iz drugih mineralnih katranov

 2708 10 000 - Smola ......................................... pr

 2708 20 000 - Smolni koks ................................... pr


 2709 00   Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih
       mineralov, surovi

 2709 00 100 - Kondenzati naravnega plina .................... pr

 2709 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh
       proizvodov

       - Lahka olja:

 2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih ............... 5.0

 2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki so
       določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 110 ...... 1.5

       -- za druge namene:

       --- posebni bencini:

 2710 00 210 ---- beli špirit ................................ 5.0

 2710 00 250 ---- drugo ...................................... 5.0

       --- drugo:

       ---- motorni bencin:

 2710 00 260 ----- letalski bencin ........................... 5.0

       ----- drug, z vsebnostjo svinca:

       ------ do 0,013 g/l:

 2710 00 270 ------- z oktanskim številom do 95 .............. 5.0

 2710 00 290 ------- z oktanskim številom od 95 do manj kot
       98 .............................................. 5.0

 2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 5.0

       ------ nad 0,013 g/l:

 2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 ..... 5.0

 2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več ......... 5.0

 2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva ................. 5.0

 2710 00 390 ---- druga lahka olja ........................... pr

       - Srednja olja:

 2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ............ 5.0

 2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 410 ..................................... 1.5

       -- za druge namene:

       --- kerozini:

 2710 00 510 ---- reaktivno letalsko gorivo .................. pr

 2710 00 550 ---- drugo ...................................... 5.0

 2710 00 590 --- drugo ....................................... 5.0

       - Težka olja:

       -- plinska olja:

 2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 5.0

 2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2710 00 610 ..................................... 1.5

       --- za druge namene:

 2710 00 660 ---- z vsebnostjo žvepla do vključno 0,05 ut.% .. 5.0

 2710 00 670 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,05 ut.% do
       vključno 0,2 ut.% ............................... 5.0

 2710 00 680 ---- z vsebnostjo žvepla več kot 0,2 ut.% ....... 5.0

       -- kurilna olja:

 2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... 5.0

 2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 710 ... 5.0

       --- za druge namene:

 2710 00 74 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1 ut.%:

*2710 00 741 ----- z dodanim rdečim barvilom in indikatorjem . 2.5

*2710 00 749 ----- druga ..................................... 2.5

 2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1 ut.% do manj kot 2
       ut.% ............................................ 6.5

 2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2 ut.% do manj kot
       2,8 ut.% ........................................ 8.0

 2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8 ut.% in več ..... 10.0

       -- mazalna olja; druga olja:

 2710 00 810 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... pr

 2710 00 830 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
       so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 810 ... pr

 2710 00 850 --- za mešanje v skladu s pogoji dodatne opombe
       6 k temu poglavju ............................... pr

       --- za druge namene:

 2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
       turbinska mazalna olja .......................... 3.0

 2710 00 880 ---- tekočine za hidravlične namene ............. pr

 2710 00 890 ---- bela olja, tekoči parafin .................. pr

 2710 00 920 ---- olja za menjalnike in reduktorje ........... pr

 2710 00 940 ---- sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje
       kalupov, antikorozivna olja ..................... pr

 2710 00 960 ---- elektroizolacijska olja .................... pr

 2710 00 980 ---- druga mazalna in druga olja ter masti ...... pr


 2711    Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

       - Utekočinjeni:

 2711 11 000 -- naravni plin ................................. pr

 2711 12   -- propan:

       --- propan s čistočo vsaj 99%:

 2711 12 110 ---- za pogonsko gorivo ali kurjavo ............. pr

 2711 12 190 ---- za druge namene ............................ pr

       --- drug:

 2711 12 910 ---- za uporabo v specifičnih procesih .......... pr

 2711 12 930 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2711 12 91 ...................................... pr

       ---- za druge namene:

 2711 12 940 ----- čistoče nad 90%, toda manj od 99% ......... pr

 2711 12 970 ----- drugo ..................................... pr

 2711 13   -- butan:

 2711 13 100 --- za uporabo v specifičnih procesih ........... pr

 2711 13 300 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2711 13 10 ...................................... pr

       --- za druge namene:

 2711 13 910 ---- čistoče nad 90%, toda manj od 95% .......... pr

 2711 13 970 ---- drugo ...................................... pr

 2711 14 000 -- etilen, propilen, butilen in butadien ........ pr

 2711 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - V plinskem stanju:

 2711 21 000 -- naravni plin ................................. pr

 2711 29 000 -- drugo ........................................ pr


 2712    Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek
       iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz
       rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote,
       drugi mineralni voski in podobni proizvodi,
       dobljeni s sintezo ali drugimi postopki,
       pobarvani ali nepobarvani

 2712 10   - Vazelin:

 2712 10 100 -- surov ........................................ pr

 2712 10 900 -- drug ......................................... pr

 2712 20   - Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75%
       mase olja:

 2712 20 100 -- sintetični parafinski vosek molekulske mase
       460 ali več, vendar manj kot 1.560 .............. pr

 2712 20 900 -- drug ......................................... pr

 2712 90   - Drugo:

       -- ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali
       lignita ali vosek iz šote (naraven proizvod):

 2712 90 110 --- surov ....................................... pr

 2712 90 190 --- drug ........................................ pr

       -- drugo:

       --- surov:

 2712 90 310 ---- za uporabo v specifičnih procesih .......... pr

 2712 90 330 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
       procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
       2712 90 31 ...................................... pr

 2712 90 390 ---- za druge namene ............................ pr

       --- drugo:

 2712 90 910 ---- mešanice 1-alkenov, ki vsebujejo 80 ut.%
       ali več 1-alkenov dolžine verige več kot 24,
       vendar manj kot 28 ogljikovih atomov ............ pr

 2712 90 990 ---- drugo ...................................... pr


 2713    Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte
       ali olj iz bituminoznih mineralov

       - Naftni koks:

 2713 11 000 -- nežgan (surov) ............................... pr

 2713 12 000 -- žgan ......................................... pr

 2713 20 000 - Naftni bitumen ................................ pr

 2713 90   - Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov:

 2713 90 100 -- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št. 2803 .... pr

 2713 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2714    Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni
       skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in
       asfaltne kamnine

 2714 10 000 - Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski
       pesek ........................................... pr

 2714 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2715 00   Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta,
       naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega
       katrana ali mineralne katranske smole (npr.:
       bituminozni kit, "cutback")

 2715 00 100 - bituminozni kiti .............................. pr

 2715 00 900 - drugo ......................................... pr


 2716 00 000 Električna energija ............................. pr


                 VI. oddelek

       PROIZVODI KEMIČNE INDUSTRIJE ALI PODOBNIH INDUSTRIJ

 2801    Fluor, klor, brom in jod

 2801 10 000 - Klor .......................................... pr

 2801 20 000 - Jod ........................................... pr

 2801 30   - Fluor; brom:

 2801 30 100 -- fluor ........................................ pr

 2801 30 900 -- brom ......................................... pr


 2802 00 000 Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno
       žveplo .......................................... pr


 2803 00   Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika, ki
       niso navedene in ne zajete na drugem mestu)

 2803 00 100 - Metanske saje ................................. pr

 2803 00 300 - Acetilenske saje .............................. pr

 2803 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

 2804 10 000 - Vodik ......................................... pr

       - Žlahtni plini:

 2804 21 000 -- argon ........................................ pr

 2804 29   -- drugi:

 2804 29 100 --- helij ....................................... pr

 2804 29 900 --- drugi ....................................... pr

 2804 30 000 - Dušik ......................................... 5.0

 2804 40 000 - Kisik ......................................... pr

 2804 50   - Bor, telur:

 2804 50 100 -- bor .......................................... pr

 2804 50 900 -- telur ........................................ pr

       - Silicij:

 2804 61 000 -- z najmanj 99,99 ut. % silicija ............... pr

 2804 69 000 -- drug ......................................... pr

 2804 70 000 - Fosfor ....................................... pr

 2804 80 000 - Arzen ......................................... pr

 2804 90 000 - Selen ......................................... pr


 2805    Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine; redke
       zemeljske kovine in skandij in itrij, vključno
       njihove medsebojne mešanice in zlitine; živo
       srebro

       - Alkalijske kovine:

 2805 11 000 -- natrij ....................................... pr

 2805 19 000 -- druge ........................................ pr

       - Zemeljsko-alkalijske kovine:

 2805 21 000 -- kalcij ....................................... pr

 2805 22 000 -- stroncij in barij ............................ pr

 2805 30   - Redke zemeljske kovine, skandij in itrij,
       vključno njihove medsebojne mešanice in zlitine:

 2805 30 100 -- njihove mešanice ali zlitine ................. pr

 2805 30 900 -- drugo ........................................ pr

 2805 40   - Živo srebro:

 2805 40 100 -- v steklenicah z neto vsebino 34,5 kg
       (standardna teža), katerih fob vrednost po
       steklenici ne presega 224 ECU ................... pr

 2805 40 900 -- drugo ........................................ pr


     II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN

 2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
       klorsulfonska kislina

 2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ............ pr

 2806 20 000 - Klorsulfonska kislina ......................... pr


 2807 00   Žveplova kislina; oleum

 2807 00 100 - Žveplova kislina .............................. pr

 2807 00 900 - Oleum (kadeča se žveplova kislina) ............ pr


 2808 00 000 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline ......... pr


 2809    Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in
       polifosforjeve kisline

 2809 10 000 - Difosforjev pentoksid ......................... pr

 2809 20 000 - Fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline .. pr


 2810 00   Borovi oksidi; borove kisline:

 2810 00 100 - Diborov trioksid .............................. pr

 2810 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin

       - Druge anorganske kisline:

 2811 11 000 -- fluorovodik (fluorovodikova kislina) ......... pr

 2811 19   -- druge:

 2811 19 100 --- bromovodikova kislina ....................... pr

 2811 19 900 --- druge ....................................... pr

       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

 2811 21 000 -- ogljikov dioksid ............................. pr

 2811 22 000 -- silicijev dioksid ........................... pr

 2811 23 000 -- žveplov dioksid .............................. pr

 2811 29   -- druge:

 2811 29 100 --- žveplov trioksid (žveplov anhidrid);
       diarzenov trioksid .............................. pr

 2811 29 300 --- dušikovi oksidi ............................. pr

 2811 29 900 --- drugo ....................................... pr


      III. HALOGENSKE IN ŽVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN

 2812    Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

 2812 10   - Kloridi in oksikloridi:

       -- fosforja:

 2812 10 110 --- fosforjev triklor oksid (fosforil triklorid)
       ................................................ pr

 2812 10 150 --- fosforjev triklorid ......................... pr

 2812 10 190 --- drugo ....................................... pr

 2812 10 900 -- drugo ........................................ pr

 2812 90 000 - Drugi ......................................... pr


 2813    Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid,
       komercialni

 2813 10 000 - Ogljikov disulfid ............................. pr

 2813 90   - Drugi:

 2813 90 100 -- fosforjevi sulfidi, komercialni fosforjev
       trisulfid ....................................... pr

 2813 90 900 -- drugo ........................................ pr


   IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI
               KOVIN

 2814    Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

 2814 10 000 - Amoniak, brezvodni ............................ pr

 2814 20 000 - Amoniak, v vodni raztopini .................... pr


 2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi

       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

 2815 11 000 -- trden ........................................ pr

 2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) .............. 6.0

 2815 20   - Kalijev hidroksid (kavstična pepelika):

 2815 20 100 -- trden ........................................ pr

 2815 20 900 -- v vodni raztopini (kalijev lug ali tekoči
       kalijev lug) .................................... pr

 2815 30 000 - Natrijevi ali kalijevi peroksidi .............. pr


 2816    Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi
       ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

 2816 10 000 - Magnezijev hidroksid in peroksid .............. pr

 2816 20 000 - Stroncijev oksid, hidroksid in peroksid ....... pr

 2816 30 000 - Barijev oksid, hidroksid in peroksid .......... pr


 2817 00 000 Cinkov oksid; cinkov peroksid ................... pr


 2818    Umetni korund, kemično določen ali ne;
       aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

 2818 10   - Umetni korund, kemično določen ali ne:

 2818 10 100 -- bel, rožnat ali rubinasto rdeč, ki vsebuje
       več kot 97,5 ut.% aluminijevega oksida .......... pr

 2818 10 900 -- drug ......................................... pr

 2818 20 000 - Aluminijev oksid, razen umetnega korunda ...... pr

 2818 30 000 - Aluminijev hidroksid .......................... pr


 2819    Kromovi oksidi in hidroksidi

 2819 10 000 - Kromov trioksid (CrO3) ........................ pr

 2819 90   - Drugi:

 2819 90 100 -- kromov dioksid ............................... pr

 2819 90 900 -- drugi ........................................ pr


 2820    Manganovi oksidi

 2820 10 000 - Manganov dioksid .............................. pr

 2820 90   - Drugi:

 2820 90 100 -- manganov oksid, ki vsebuje 77 ut.% ali več
       mangana ......................................... pr

 2820 90 900 -- drugi ........................................ pr


 2821    Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske barve,
       ki vsebujejo po masi 70 ut.% ali več vezanega
       železa, preračunanega kot Fe2O3

 2821 10 000 - Železovi oksidi in hidroksidi ................. pr

 2821 20 000 - Zemeljske barve ............................... pr

 2822 00 000 Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni
       kobaltovi oksidi ................................ pr


 2823 00 000 Titanovi oksidi ................................. pr


 2824    Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev oksid

 2824 10 000 - Svinčev monoksid (emajl, svinčevo rumenilo) ... pr

 2824 20 000 - Minij in oranžni svinčev oksid ................ pr

 2824 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2825    Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske
       soli; druge anorganske baze; drugi kovinski
       oksidi, hidroksidi in peroksidi

 2825 10 000 - Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske
       soli ............................................ pr

 2825 20 000 - Litijev oksid in hidroksid .................... pr

 2825 30 000 - Vanadijevi oksidi in hidroksidi ............... pr

 2825 40 000 - Nikljevi oksidi in hidroksidi ................ pr

 2825 50 000 - Bakrovi oksidi in hidroksidi .................. pr

 2825 60 000 - Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid ...... pr

 2825 70 000 - Molibdenovi oksidi in hidroksidi .............. pr

 2825 80 000 - Antimonovi oksidi ............................. pr

 2825 90   - Drugo:

       -- kalcijev oksid, hidroksid in peroksid:

 2825 90 110 --- kalcijev hidroksid čistote 99% ali več,
       računano na suho snov, v obliki delcev od
       katerih ima:- ne več kot 1 ut.% velikost delcev
       večjo od 75 mm in- ne več kot 4 ut.% velikost
       delcev manj kot 1,3 mm .......................... pr

 2825 90 190 --- drugo ....................................... pr

 2825 90 200 -- berilijev oksid in hidroksid ................. pr

 2825 90 300 -- kositrovi oksidi ............................. pr

 2825 90 400 -- volframovi oksidi in hidroksidi .............. pr

 2825 90 500 -- živosrebrovi oksidi .......................... pr

 2825 90 600 -- kadmijev oksid ............................... pr

 2825 90 800 -- drugi ........................................ pr


    V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN

 2826    Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in
       druge kompleksne fluorove soli

       - Fluoridi:

 2826 11 000 -- amonija ali natrija .......................... pr

 2826 12 000 -- aluminija .................................... pr

 2826 19 000 -- drugi ........................................ pr

 2826 20 000 - Natrijevi ali kalijevi fluorosilikati ......... pr

 2826 30 000 - Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični
       kriolit) ........................................ pr

 2826 90   - Drugo:

 2826 90 100 -- dikalijev heksafluorocirkonat ................ pr

 2826 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2827    Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi; bromidi
       in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

 2827 10 000 - Amonijev klorid ............................... pr

 2827 20 000 - Kalcijev klorid ............................... pr

       - Drugi kloridi:

 2827 31 000 -- magnezija .................................... pr

 2827 32 000 -- aluminija .................................... pr

 2827 33 000 -- železa ....................................... pr

 2827 34 000 -- kobalta ...................................... pr

 2827 35 000 -- niklja ....................................... pr

 2827 36 000 -- cinka ........................................ pr

 2827 38 000 -- barija ....................................... pr

 2827 39   -- drugi:

 2827 39 100 --- kositra ..................................... pr

 2827 39 900 --- drugi ....................................... pr

       - Oksikloridi in hidroksikloridi:

 2827 41 000 -- bakra ........................................ pr

 2827 49   -- drugi:

 2827 49 100 --- svinca ...................................... pr

 2827 49 900 --- drugi ....................................... pr

       - Bromidi in oksibromidi:

 2827 51 000 -- natrijevi in kalijevi bromidi ................ pr

 2827 59 000 -- drugi ........................................ pr

 2827 60 000 - Jodidi in oksijodidi .......................... pr


 2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

 2828 10 000 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi
       kalcijevi hipokloriti ........................... pr

 2828 90 00 - Drugo:

*2828 90 001 -- natrijev hipoklorit .......................... 5.0

*2828 90 009 -- drugo ........................................ pr


 2829    Klorati in perklorati; bromati in perbromati;
       jodati in perjodati

       - Klorati:

 2829 11 000 -- natrija ...................................... pr

 2829 19 000 -- drugi ........................................ pr

 2829 90   - Drugo:

 2829 90 100 -- perklorati ................................... pr

 2829 90 500 -- kalijev bromat ............................... pr

 2829 90 600 -- natrijev bromat .............................. pr

 2829 90 800 -- drugi ........................................ pr


 2830    Sulfidi; polisulfidi

 2830 10 000 - Natrijevi sulfidi ............................. pr

 2830 20 000 - Cinkov sulfid ................................. pr

 2830 30 000 - Kadmijev sulfid .............................. pr

 2830 90   - Drugi:

       -- sulfidi:

 2830 90 110 --- kalcija; antimona; železa ................... pr

 2830 90 190 --- drugi ....................................... pr

 2830 90 900 -- polisulfidi .................................. pr


 2831    Ditioniti in sulfoksilati

 2831 10 000 - Natrija ....................................... pr

 2831 90 000 - Drugi ......................................... pr


 2832    Sulfiti; tiosulfati

 2832 10 000 - Natrijevi sulfiti ............................. pr

 2832 20 000 - Drugi sulfiti ................................. pr

 2832 30 000 - Tiosulfati .................................... pr


 2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

       - Natrijevi sulfati:

 2833 11 000 -- dinatrijev sulfat ............................ pr

 2833 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi sulfati:

 2833 21 000 -- magnezija .................................... pr

 2833 22 000 -- aluminija .................................... 5.0

 2833 23 000 -- kroma ........................................ pr

 2833 24 000 -- niklja ....................................... pr

 2833 25 000 -- bakra ........................................ pr

 2833 26 000 -- cinka ........................................ pr

 2833 27 000 -- barija ....................................... pr

 2833 29   -- drugi:

 2833 29 100 --- kadmija ..................................... pr

 2833 29 300 --- kobalta; titana ............................. pr

 2833 29 500 --- železa ...................................... pr

 2833 29 700 --- živega srebra; svinca ....................... pr

 2833 29 900 --- drugi ....................................... pr

 2833 30   - Galuni:

 2833 30 100 -- aluminijev amonijev bisulfat ................. pr

 2833 30 900 -- drugo ........................................ pr

 2833 40 000 - Peroksisulfati (persulfati) ................... pr


 2834    Nitriti; nitrati

 2834 10 000 - Nitriti ....................................... pr

       - Nitrati:

 2834 21 000 -- kalija ....................................... pr

 2834 22 000 -- bizmuta ...................................... pr

 2834 29   -- drugi:

 2834 29 100 --- barija; berilija; kadmija; kobalta; niklja .. pr

 2834 29 300 --- bakra; živega srebra ........................ pr

 2834 29 500 --- svinca ...................................... pr

 2834 29 900 --- drugi ....................................... pr


 2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati

 2835 10 000 - Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati
       (fosfiti) ....................................... pr

       - Fosfati:

 2835 22 000 -- mononatrija in dinatrija ..................... pr

 2835 23 000 -- trinatrija ................................... pr

 2835 24 000 -- kalija ...................................... pr

 2835 25   -- kalcijev hidrogenortofosfat ("dikalcijev
       fosfat"):

 2835 25 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem, anhidridnem proizvodu .................... pr

 2835 25 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več, toda
       manj kot 0,2% po masi, v suhem anhidridnem
       proizvodu ....................................... pr

 2835 26   -- drugi kalcijevi fosfati:

 2835 26 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem anhidridnem proizvodu ..................... pr

 2835 26 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več po masi,
       v suhem anhidridnem proizvodu ................... pr

 2835 29   -- drugi:

 2835 29 100 --- triamonija .................................. pr

 2835 29 900 --- drugi ....................................... pr

       - Polifosfati:

 2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat) .. 7.5

 2835 39   -- drugi:

 2835 39 100 --- amonijev .................................... pr

 2835 39 300 --- natrijev .................................... pr

 2835 39 700 --- drug ........................................ pr


 2836    Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
       komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
       amonijev karbamat

 2836 10 000 - Komercialni amonijev karbonat in drugi
       amonijevi karbonati ............................. pr

 2836 20 000 - Dinatrijev karbonat ........................... pr

 2836 30 000 - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev
       bikarbonat) ..................................... pr

 2836 40 000 - Kalijevi karbonati ............................ pr

 2836 50 000 - Kalcijev karbonat ............................. pr

 2836 60 000 - Barijev karbonat .............................. pr

 2836 70 000 - Svinčev karbonat .............................. pr

       - Drugo:

 2836 91 000 -- litijevi karbonati ........................... pr

 2836 92 000 -- stroncijev karbonat .......................... pr

 2836 99   -- drugo:

       --- karbonati:

 2836 99 110 ---- magnezija; bakra ........................... pr

 2836 99 180 ---- drugi ...................................... pr

 2836 99 900 --- peroksikarbonati (perkarbonati) ............. pr


 2837    Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

       - Cianidi in oksicianidi:

 2837 11 000 -- natrija ...................................... pr

 2837 19 000 -- drugi ........................................ pr

 2837 20 000 - Kompleksni cianidi ............................ pr


 2838 00 000 Fulminati, cianati in tiocianati ................ pr


 2839    Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin

       - Natrija:

 2839 11 000 -- natrijevi metasilikati ....................... pr

 2839 19 000 -- drugi ........................................ pr

 2839 20 000 - Kalija ........................................ pr

 2839 90 000 - Drugi ......................................... pr


 2840    Borati; peroksiborati (perborati)

       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

 2840 11 000 -- brezvodni .................................... pr

 2840 19   -- drug:

 2840 19 100 --- dinatrijev tetraboratni pentahidrat ......... pr

 2840 19 900 --- drug ........................................ pr

 2840 20   - Drugi borati:

 2840 20 100 -- natrijevi borati, brezvodni .................. pr

 2840 20 900 -- drugo ........................................ pr

 2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) ..................... pr


 2841    Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

 2841 10 000 - Aluminati ..................................... pr

 2841 20 000 - Kromati cinka ali svinca ...................... pr

 2841 30 000 - Natrijev dikromat ............................. pr

 2841 40 000 - Kalijev dikromat .............................. pr

 2841 50 000 - Drugi kromati in dikromati; peroksikromati .... pr

       - Manganiti; manganati in permanganati:

 2841 61 000 -- kalijev permanganat .......................... pr

 2841 69 000 -- drugi ........................................ pr

 2841 70 000 - Molibdati ..................................... pr

 2841 80 000 - Volframati .................................... pr

 2841 90   - Druge:

 2841 90 100 -- antimonati ................................... pr

 2841 90 300 -- cinkati in vanadati .......................... pr

 2841 90 900 -- druge ........................................ pr


 2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov

 2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ................ 5.0

 2842 90   - Drugo:

 2842 90 100 -- soli, dvojne ali kompleksne soli selenove in
       telurjeve kisline ............................... pr

 2842 90 900 -- drugo ........................................ pr


              VI. RAZNO

 2843    Plemenite kovine v koloidnem stanju, anorganske
       in organske spojine plemenitih kovin, kemično
       določene ali nedoločene; amalgami plemenitih
       kovin

 2843 10   - Plemenite kovine v koloidnem stanju:

 2843 10 100 -- srebro ....................................... pr

 2843 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Srebrove spojine:

 2843 21 000 -- srebrov nitrat ............................... pr

 2843 29 000 -- druge ........................................ pr

 2843 30 000 - Spojine zlata ................................. pr

 2843 90   - Druge spojine; amalgami:

 2843 90 100 -- amalgami ..................................... pr

 2843 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2844    Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni
       izotopi (vključno fisijski in oploditveni
       kemični elementi in izotopi) in njihove spojine;
       mešanice in ostanki, ki vsebujejo te proizvode

 2844 10   - Uran, naravni in njegove spojine, zlitine,
       disperzije (vključno kermete), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran
       ali spojine naravnega urana:

       -- naravni uran:

 2844 10 100 --- surov; odpadki in ostanki ................... pr

       --- obdelan:

 2844 10 310 ---- palice, kotniki, profili in druge oblike,
       žica, listi in trakovi ......................... pr

 2844 10 390 ---- drugo ..................................... pr

 2844 10 500 -- fero-uran .................................... pr

 2844 10 900 -- drugo ....................................... pr

 2844 20   - Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
       plutonij in njegove spojine; zlitine, disperzije
       (vključno kermete), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, obogaten z U 235,
       plutonij ali spojine teh proizvodov:

       -- uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
       zlitine, disperzije (vključno kermeti),
       keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
       uran, obogaten z U 235, ali spojine teh
       proizvodov z vsebnostjo U 235:

       --- z vsebnostjo po masi do 20%:

 2844 20 210 ---- fero-uran .................................. pr

 2844 20 290 ---- drugo ..................................... pr

       --- z vsebnostjo 20% po masi ali več:

 2844 20 310 ---- fero-uran .................................. pr

 2844 20 390 ---- drugo ..................................... pr

       -- plutonij in njegove spojine; zlitine,
       raztopine (vštevši kermete), keramični proizvodi
       in zmesi, ki vsebujejo plutonij ali spojine teh
       proizvodov:

       --- zmesi urana in plutonija:

 2844 20 510 ---- fero-uran .................................. pr

 2844 20 590 ---- drugo ..................................... pr

       --- drugo:

 2844 20 810 ---- fero-uran .................................. pr

 2844 20 890 ---- drugo ...................................... pr

 2844 30   - Uran, osiromašen z U 235, in njegove spojine;
       torij in njegove spojine; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235,
       torij in spojine teh proizvodov:

       -- uran, osiromašen z U 235; zlitine, disperzije
       (vključno kermeti), keramični proizvodi in
       mešanice, ki vsebujejo uran, osiromašen z U 235,
       ali spojine tega proizvoda:

 2844 30 110 --- kermeti ..................................... pr

 2844 30 190 --- drugo ....................................... pr

       -- torij; zlitine, disperzije (vključno
       kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki
       vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:

 2844 30 510 --- kermeti ..................................... pr

       --- drugo :

 2844 30 550 ---- surovi, odpadki in ostanki ................. pr

       ---- obdelani:

 2844 30 610 ----- palice, kotniki, profili in druge oblike,
       listi in trakovi ................................ pr

 2844 30 690 ----- drugo ..................................... pr

       -- spojine urana, osiromašenega z U 235 ali
       torija, v zmesi ali ne:

 2844 30 910 --- torija ali urana, osiromašenega z U 235, v
       zmesi ali ne, razen torijevih soli .............. pr

 2844 30 990 --- drugo ....................................... pr

 2844 40   - Radioaktivni elementi in izotopi ter spojine,
       razen tistih iz tar. podšt. 2844 10, 2844 20 ali
       2844 30; zlitine, disperzije (vključno kermeti),
       keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te
       elemente, izotope ali spojine; radioaktivni
       ostanki:

       -- uran, dobljen iz U 233 in njegove spojine;
       disperzije zlitin (vštevši kermete), keramični
       proizvodi ter zmesi in spojine, dobljene iz teh
       proizvodov:

 2844 40 110 --- ferouran .................................... pr

 2844 40 190 --- drugo ....................................... pr

       -- drugo:

 2844 40 200 --- umetni radioaktivni izotopi ................ pr

 2844 40 300 --- spojine umetnih radioaktivnih izotopov ..... pr

 2844 40 400 --- anorganski proizvodi vrst, ki se uporabljajo
       kot luminoforji aktivirani z radioaktivnimi
       spojinami ....................................... pr

 2844 40 90 --- drugo:

*2844 40 901 ---- diagnostični ali terapeutski preparati, ki
       se uporabljajo v medicini ....................... pr

*2844 40 909 ---- drugo ...................................... pr

 2844 50 000 - Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja)
       jedrskih reaktorjev ............................. pr


 2845    Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844;
       anorganske in organske spojine teh izotopov,
       kemično določene ali nedoločene

 2845 10 000 - Težka voda (devterijev oksid) ................. pr

 2845 90   - Drugo:

 2845 90 100 -- devterij in njegove spojine; vodik in njegove
       spojine; obogaten z devterijem; mešanice in
       raztopine, ki vsebujejo te proizvode ............ pr

 2845 90 90 -- drugo:

*2845 90 901 --- diagnostični ali terapeutski preparati, ki
       se uporabljajo v medicini ....................... pr

*2845 90 909 --- drugo ....................................... pr


 2846    Anorganske in organske spojine redkih zemeljskih
       kovin, itrija ali skandija ali iz mešanic teh
       kovin

 2846 10 000 - Cerijeve spojine .............................. pr

 2846 90 000 - Druge ......................................... pr


 2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne ....... pr


 2848 00 000 Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni, razen
       železovih fosfidov .............................. pr


 2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

 2849 10 000 - Kalcija ....................................... 7.0

 2849 20 000 - Silicija ...................................... pr

 2849 90   - Drugi:

 2849 90 100 -- bora ......................................... pr

 2849 90 300 -- volframa ..................................... pr

 2849 90 500 -- aluminija; kroma; molibdena; vanadija;
       tantala; titana ................................. pr

 2849 90 900 -- drugi ........................................ pr


 2850 00   Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi,
       kemično določeni ali ne; razen spojin, ki so
       tudi karbidi iz tar. št. 2849

 2850 00 100 - Hidridi ....................................... pr

 2850 00 300 - Nitridi ....................................... pr

 2850 00 500 - Azidi ......................................... pr

 2850 00 700 - Silicidi ...................................... pr

 2850 00 900 - Boridi ........................................ pr


 2851 00   Druge anorganske spojine (vključno z destilirano
       ali elektroneprevodno vodo in vodo podobne
       čistoče); utekočinjen zrak (z izločenimi ali
       neizločenimi žlahtnimi plini); stisnjen zrak;
       amalgami, razen amalgamov plemenitih kovin

 2851 00 100 - Destilirana in elektroneprevodna voda in voda
       podobne čistoče ................................. pr

 2851 00 300 - Tekoči zrak (z odstranjenimi ali
       neodstranjenimi žlahtnimi plini); stisnjeni
       zrak ............................................ pr

 2851 00 90 - Drugo:

*2851 00 901 -- cianamid ..................................... pr

*2851 00 909 -- drugo ........................................ pr


             29. poglavje

          ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

 2901    Aciklični ogljikovodiki

 2901 10   - Nasičeni:

 2901 10 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje . pr

 2901 10 900 -- za druge namene .............................. pr

       - Nenasičeni:

 2901 21   -- etilen:

 2901 21 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . pr

 2901 21 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. pr

 2901 22   -- propen (propilen):

 2901 22 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . pr

 2901 22 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. pr

 2901 23   -- buten (butilen) in njegovi izomeri:

       --- but-1-en in but-2-en: .......................

 2901 23 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... pr

 2901 23 190 ---- ki se uporablja za druge namene ............ pr

       --- drugo:

 2901 23 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... pr

 2901 23 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ pr

 2901 24   -- buta-1,3-dien in izopren:

       --- buta-1,3-dien

 2901 24 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... pr

 2901 24 190 ---- ki se uporablja za druge namene ............ pr

       --- izopren:

 2901 24 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... pr

 2901 24 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ pr

 2901 29   -- drugo:

 2901 29 200 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . pr

 2901 29 80 --- ki se uporablja za druge namene:

*2901 29 801 ---- acetilen ................................... pr

*2901 29 809 ---- drugo ...................................... pr


 2902    Ciklični ogljikovodiki

       - Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:

 2902 11   -- cikloheksan

 2902 11 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za ogrevanje . pr

 2902 11 900 --- ki se uporablja za druge namene ............. pr

 2902 19   -- drugi:

 2902 19 100 --- cikloterpeni ................................ pr

 2902 19 300 --- azulen in njegovi alkilni derivati .......... pr

       --- drugo:

 2902 19 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
       ogrevanje ....................................... pr

 2902 19 990 ---- ki se uporablja za druge namene ............ pr

 2902 20   - Benzen:

 2902 20 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... pr

 2902 20 900 -- za druge namene .............................. pr

 2902 30   - Toluen:

 2902 30 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... pr

 2902 30 900 -- za druge namene .............................. pr

       - Ksileni (čistoče nad 95%):

 2902 41 000 -- o-ksilen ..................................... pr

 2902 42 000 -- m-ksilen ..................................... pr

 2902 43 000 -- p-ksilen ..................................... pr

 2902 44   -- izomeri ksilenov v mešanici:

 2902 44 100 --- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo ......................................... pr

 2902 44 900 --- za druge namene ............................. pr

 2902 50 000 - Stiren ........................................ pr

 2902 60 000 - Etilbenzen .................................... pr

 2902 70 000 - Kumen ......................................... pr

 2902 90   - Drugi:

 2902 90 100 -- naftalen in antracen ......................... pr

 2902 90 300 -- bifenil in terfenili ......................... pr

 2902 90 500 -- viniltolueni ................................. pr

 2902 90 600 -- 1,3-diizopropilbenzen ........................ pr

 2902 90 800 -- drugo ........................................ pr


 2903    Halogenski ogljikovodiki derivati

       - Nasičeni klorirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov:

 2903 11 000 -- monoklormetan (metilklorid) in monokloretan
       (etilklorid) - C2H5Cl ........................... pr

 2903 12 000 -- diklormetan (metilenklorid) - CH2Cl2 ......... pr

 2903 13 000 -- kloroform (triklormetan) - CHCl3 ............. pr

 2903 14 000 -- ogljikov tetraklorid - CCl4 .................. pr

 2903 15 000 -- 1,2-dikloretan (etilenklorid) - C2H4Cl2 ...... pr

 2903 16 000 -- 1,2-diklorpropan (propilen-diklorid) in
       diklorbutani .................................... pr

 2903 19   -- drugi:

 2903 19 100 --- 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform) -
       C2H3Cl3 ......................................... pr

 2903 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Klorirani derivati nenasičenih acikličnih
       ogljikovodikov:

 2903 21 000 -- vinilklorid (kloretilen) ..................... pr

 2903 22 000 -- trikloretilen - C2HCl3 ....................... pr

 2903 23 000 -- tetrakloretilen (perkloretilen) - C2Cl4 ...... pr

 2903 29 000 -- drugi ........................................ pr

 2903 30   - Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati
       acikličnih ogljikovodikov:

 2903 30 10 -- fluorirani:

*2903 30 101 --- tetrafluoroetan (HFC 134a) .................. pr

*2903 30 109 --- drugo ....................................... pr

       -- bromirani:

 2903 30 310 --- dibromoetan in vinilbromid .................. pr

 2903 30 330 --- bromometan - CH3Br .......................... pr

 2903 30 350 --- dibromometan - CHBr2 ........................ pr

 2903 30 370 --- drugo ....................................... pr

 2903 30 900 -- jodirani ..................................... pr

       - Halogenirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
       različnih halogenskih elementov:

 2903 41 000 -- triklorofluorometan - (CFC - 11) ............. pr

 2903 42 000 -- diklordifluorometan - (CFC - 12) ............. pr

 2903 43 000 -- triklrotrifluoroetani - (CFC - 113) .......... pr

 2903 44   -- diklortetrafluoroetani in klorpentafluoretan:

 2903 44 100 --- diklortetrafluoroetani - (CFC - 114)) ....... pr

 2903 44 900 --- klorpentafluoroetan - (CFC - 115) ........... pr

 2903 45   -- drugi perhalogenirani derivati, samo z
       fluorom in klorom:

 2903 45 100 --- klorotrifluorometan - (CFC - 13) ............ pr

 2903 45 150 --- pentaklorofluoroetan - (CFC - 111) .......... pr

 2903 45 200 --- tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112) ....... pr

 2903 45 250 --- heptaklorofluoropropani - (CFC - 211) ....... pr

 2903 45 300 --- heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212) ..... pr

 2903 45 350 --- pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213) .... pr

 2903 45 400 --- tetraklorotetrafluoropropani - (CFC - 214) .. pr

 2903 45 450 --- trikloropentafluoropropani - (CFC - 215) .... pr

 2903 45 500 --- dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216) ..... pr

 2903 45 550 --- kloroheptafluoropropani - (CFC - 217) ....... pr

 2903 45 900 --- drugo ....................................... pr

 2903 46   -- bromoklorodifluorometan, bromotrifluorometan
       in dibromtetrafluoroetani:

 2903 46 100 --- bromoklorodifluorometan - HALON - 1211 ...... pr

 2903 46 200 --- bromotrifluorometan - HALON - 1301 .......... pr

 2903 46 900 --- dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402 ....... pr

 2903 47 000 -- drugi perhalogenirani derivati ............... pr

 2903 49   -- drugi:

       --- halogenirani samo s fluorom in klorom:

 2903 49 100 ---- iz metana, etana ali propana ............... pr

 2903 49 200 ---- drugi ...................................... pr

       --- halogenirani samo s fluorom in bromom:

 2903 49 300 ---- iz metana, etana in propana ................ pr

 2903 49 400 ---- drugi ...................................... pr

 2903 49 800 --- drugi ....................................... pr

       - Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih
       in cikloterpenskih ogljikovodikov:

 2903 51   -- 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan:

 2903 51 100 --- lindan (ISO) ................................ pr

 2903 51 900 --- drugo ....................................... pr

 2903 59   -- drugi:

 2903 59 100 --- 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksan .. pr

 2903 59 300 --- tetrabromociklooktani ....................... pr

 2903 59 900 --- drugi ....................................... pr

       - Halogenirani derivati aromatičnih
       ogljikovodikov:

 2903 61 000 -- klorbenzen, o- diklorbenzen in
       p-diklorbenzen .................................. pr

 2903 62 000 -- heksaklorbenzen in DDT (1,1,1-triklor-2,2
       bis(p-klorfenil) etan) .......................... pr

 2903 69   -- drugi:

 2903 69 100 --- 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen .............. pr

 2903 69 900 --- drugi ....................................... pr


 2904    Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani

 2904 10 000 - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in etil estre ...................... pr

 2904 20   - Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali
       nitrozo- skupine:

 2904 20 100 -- trinitrotolueni in dinitronaftaleni (TNT in
       DNT) ............................................ pr

 2904 20 90 -- drugi:

*2904 20 901 --- 1-2-3 propantrioltrinitrat .................. pr

*2904 20 909 --- drugi ....................................... pr

 2904 90   - Drugi:

 2904 90 200 -- sulfohalogenirani derivati ................... pr

 2904 90 800 -- drugi ........................................ pr


       II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI
                NITROZO DERIVATI

 2905    Aciklični alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 11 000 -- metanol (metilalkohol) ....................... pr

 2905 12 000 -- propan-1-ol (propilalkohol) in propan- 2-ol
       (izopropil- alkohol) ............................ pr

 2905 13 000 -- butan-1-ol (n-butilalkohol) .................. pr

 2905 14   -- drugi butanoli:

 2905 14 100 --- 2-metilpropan-2-ol (terc-butil alkohol) ..... pr

 2905 14 900 --- drugi ....................................... pr

 2905 15 000 -- pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri .... pr

 2905 16   -- oktanol (oktilalkohol) in njegovi izomeri:

 2905 16 100 --- 2-etilheksan-1-ol ........................... pr

 2905 16 200 --- oktan-2-ol .................................. pr

 2905 16 800 --- drugi ....................................... pr

 2905 17 000 -- dodekan-1-ol (laurilalkohol), heksadekan-1-ol
       (cetilalkohol) in oktadekan-1-ol
       (stearilalkohol) ................................ pr

 2905 19   -- drugi:

 2905 19 100 --- kovinski alkoholati ......................... pr

 2905 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:

 2905 22   -- aciklični terpenski alkohol:

 2905 22 100 --- geraniol, citronelol, linalol, rodinol in
       nerol ........................................... pr

 2905 22 900 --- drugi ....................................... pr

 2905 29   -- drugi:

 2905 29 100 --- alilalkohol ................................. pr

 2905 29 900 --- drugi ....................................... pr

       - Dioli:

 2905 31 000 -- etilenglikol (etandiol) ...................... pr

 2905 32 000 -- propilenglikol (propan-1,2-diol) ............. pr

 2905 39   -- drugi:

 2905 39 100 --- 2-metilpentan-2,4-diol (heksilenglikol) ..... pr

 2905 39 200 --- butan-1,3-diol .............................. pr

 2905 39 300 --- 2,4,7,9-tetrametildeka-5-in-4,7-diol ........ pr

 2905 39 800 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi večhidroksilni alkoholi:

 2905 41 000 -- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol
       (trimetilolpropan) .............................. pr

 2905 42 000 -- pentaeritritol ............................... pr

 2905 43 000 -- manitol ...................................... pr

 2905 44   -- D-glucitol (sorbitol):

       --- v vodni raztopini:

 2905 44 110 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
       D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola .... pr

 2905 44 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 2905 44 910 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
       D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola .... pr

 2905 44 990 ---- drugi ...................................... pr

 2905 45 000 -- glicerol ..................................... pr

 2905 49   -- drugi:

 2905 49 100 --- trioli; tetroli ............................. pr

       --- drugi:

       ---- estri glicerola s spojinami, ki vsebujejo
       kislinske funkcije iz tar. št. 2904:

 2905 49 510 ----- s sulfohalogeniranimi derivati ............ pr

 2905 49 590 ----- drugi ..................................... pr

 2905 49 900 ---- drugi ...................................... pr

 2905 50   - Halogenski, sulfo-,nitro- ali nitrozo-derivati
       acikličnih alkoholov:

 2905 50 100 -- iz nasičenih monohidridnih alkoholov ......... pr

 2905 50 30 -- iz nenasičenih monohidridnih alkoholov:

*2905 50 301 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) .............. pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2905 50 309 --- drugo ....................................... pr

       -- iz polihidridnih alkoholov:

 2905 50 910 --- 2,2-bis(bromoetil)propandiol ................ pr

 2905 50 990 --- drugi ....................................... pr


 2906    Ciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:

 2906 11 000 -- mentol ....................................... pr

 2906 12 000 -- cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
       dimetilcikloheksanoli ........................... pr

 2906 13   -- steroli in inozitoli:

 2906 13 100 --- steroli ..................................... pr

 2906 13 900 --- inozitoli ................................... pr

 2906 14 000 -- terpinoli (terpineoli) ....................... pr

 2906 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Aromatski:

 2906 21 000 -- benzilalkohol ................................ pr

 2906 29   -- drugo:

 2906 29 100 --- cinamil (cimetni) alkohol ................... pr

 2906 29 900 --- drugi ....................................... pr


     III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-,
             NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2907    Fenoli; fenolni alkoholi

       - Monofenoli:

 2907 11 000 -- fenol (hidroksibenzen) in njegove soli ....... pr

 2907 12 000 -- krezoli in njihove soli ...................... pr

 2907 13 000 -- oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri;
       njune soli ...................................... pr

 2907 14 000 -- ksilenoli in njihove soli .................... pr

 2907 15   -- naftoli in njihove soli:

 2907 15 100 --- 1-naftol .................................... pr

 2907 15 900 --- drugi ....................................... pr

 2907 19   -- drugi:

 2907 19 100 --- p-terc-butilfenol ........................... pr

 2907 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Polifenoli:

 2907 21 000 -- rezorcinol in njegove soli ................... pr

 2907 22   -- hidrokinon (kinol) in njegove soli:

 2907 22 100 --- hidrokinon (kinol) .......................... pr

 2907 22 900 --- drugo ....................................... pr

 2907 23   -- 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) in njegove soli:

 2907 23 100 --- 4, 4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) ................................ pr

 2907 23 900 --- drugi ....................................... pr

 2907 29   -- drugo:

 2907 29 100 --- dihidroksinaftaleni in njihove soli ......... pr

 2907 29 900 --- drugo ....................................... pr

 2907 30 000 - Fenol alkoholi ................................ pr


 2908    Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       fenolov ali fenol alkoholov

 2908 10   - Derivati, ki vsebujejo samo halogenske skupine
       in njihove soli:

 2908 10 100 -- bromirani derivati ........................... pr

 2908 10 900 -- drugi ........................................ pr

 2908 20 000 - Derivati,ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in estri ........................... pr

 2908 90 000 - Drugo ......................................... pr


      IV. ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV, PEROKSIDI
     KETONOV, EPOKSIDI S TRIČLENSKIM OBROČEM, ACETALI IN POLACETALI
     IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2909    Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-
       fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov (kemično določeni ali
       nedoločeni) in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklični etri in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 11 000 -- dietileter ................................... pr

 2909 19 000 -- drugo ........................................ pr

 2909 20 000 - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri
       in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
       nitrozo- derivati ............................... pr

 2909 30   - Aromatski etri in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 30 100 -- difenileter .................................. pr

       -- bromirani derivati:

 2909 30 310 --- pentabromodifenil eter;
       1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenoksi)
       benzen .......................................... pr

 2909 30 350 --- 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoksi)etan, namenjen
       za proizvodnjo akrilonitril-butadien-stirena
       (ABS) ........................................... pr

 2909 30 380 --- drugi ....................................... pr

 2909 30 900 -- drugo ........................................ pr

       - Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 41 000 -- 2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol) ..... pr

 2909 42 000 -- monometil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. pr

 2909 43 000 -- monobutil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. pr

 2909 44 000 -- drugi monoalkil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola ................................. pr

 2909 49   -- drugo:

       --- aciklični:

 2909 49 110 ---- 2-(2-kloroetoksi)etanol .................... pr

 2909 49 190 ---- drugo ...................................... pr

 2909 49 900 --- ciklični .................................... pr

 2909 50   - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi
       halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo- derivati:

 2909 50 100 -- gvajakol in gvajakolsulfonati kalija ......... pr

 2909 50 900 -- drugo ........................................ pr

 2909 60 000 - Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati .................... pr


 2910    Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in
       epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 2910 10 000 - Etilenoksid (oksiran) ......................... pr

 2910 20 000 - Propilenoksid (metiloksiran) .................. pr

 2910 30 000 - Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) ...... pr

 2910 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2911 00 000 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ............ pr


            V. SPOJINE Z ALDEHIDNO FUNKCIJO

 2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid

       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ........................ 5.0

 2912 12 000 -- etanal (acetaldehid) ......................... pr

 2912 13 000 -- butanal (butiraldehid, normalni izomeri) ..... pr

 2912 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2912 21 000 -- benzaldehid .................................. pr

 2912 29 000 -- drugi ........................................ pr

 2912 30 000 - Aldehid-alkoholi .............................. pr

       - Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z
       drugimi kisikovimi funkcijami:

 2912 41 000 -- vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) .... pr

 2912 42 000 -- etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) . pr

 2912 49 000 -- drugi ........................................ pr

 2912 50 000 - Ciklični polimeri aldehidov ................... pr

 2912 60 000 - Paraformaldehid ............................... pr


 2913 00 000 Halogenski,sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati
       proizvodov iz tar. št. 2912 ..................... pr


         VI. SPOJINE S KETONSKO IN KINONSKO FUNKCIJO

 2914    Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi funkcijami
       ali brez njih in njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Akciklični ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 11 000 -- aceton ....................................... pr

 2914 12 000 -- butanon (metil etil keton) ................... pr

 2914 13 000 -- 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) .... pr

 2914 19   -- drugi:

 2914 19 100 --- 5-metiloheksan-2-on ......................... pr

 2914 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski ketoni
       brez drugih kisikovih funkcij:

 2914 21 000 -- kafra ........................................ pr

 2914 22 000 -- cikloheksanon in metilcikloheksanoni ......... pr

 2914 23 000 -- jononi in metiljononi ........................ pr

 2914 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Aromatski ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:

 2914 31 000 -- fenilaceton (fenilpropan-2-on) ............... pr

 2914 39 000 -- drugo ........................................ pr

 2914 40   - Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:

 2914 40 100 -- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton
       alkohol) ........................................ pr

 2914 40 900 -- drugi ........................................ pr

 2914 50 000 - Ketonski fenoli in ketoni z drugimi kisikovimi
       funkcijami ...................................... pr

       - Kinoni:

 2914 61 000 -- antrakinon ................................... pr

 2914 69   -- drugi:

 2914 69 100 --- 1,4-naftokinon .............................. pr

 2914 69 900 --- drugi ....................................... pr

 2914 70   - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati:

 2914 70 100 -- 4'-terc-butil-2',6'-dimetil-3',5'-
       dinitroacetofenon (mošusni keton) kovin ........ pr

 2914 70 900 -- drugi ........................................ pr


      VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI,
    PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-
               ALI NITROZO- DERIVATI

 2915    Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo derivati

       - Mravljinčna kislina, njene soli in estri:

 2915 11 000 -- mravljinčna kislina .......................... pr

 2915 12 000 -- soli mravljinčne kisline ..................... pr

 2915 13 000 -- estri mravljinčne kisline .................... pr

       - Ocetna kislina in njene soli; anhidrid ocetne
       kisline:

 2915 21 000 -- ocetna kislina ............................... pr

 2915 22 000 -- natrijev acetat .............................. pr

 2915 23 000 -- kobaltovi acetati ............................ pr

 2915 24 000 -- anhidrid ocetne kisline ...................... pr

 2915 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Estri ocetne kisline:

 2915 31 000 -- etilacetat ................................... pr

 2915 32 000 -- vinilacetat .................................. pr

 2915 33 000 -- n-butilacetat ................................ pr

 2915 34 000 -- izobutilacetat ............................... pr

 2915 35 000 -- 2-etoksietilacetat ........................... pr

 2915 39   -- drugi:

 2915 39 100 --- propilacetat in izopropilacetat ............. pr

 2915 39 300 --- metilacetat, pentilacetat (amilacetat),
       izopentilacetat (izoamilacetat) in glicerol
       acetati ......................................... pr

 2915 39 500 --- p-tolilacetat, fenilpropilacetati,
       benzilacetati, rodinilacetati, santalilacetati
       in acetati feniletan-1,2-diola .................. pr

 2915 39 90 --- drugo:

*2915 39 901 ---- metil - cikloheksoil acetat ................ pr

*2915 39 909 ---- drugo ...................................... pr

 2915 40 000 - Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene
       soli in estri ................................... pr

 2915 50 000 - Propionska kislina, njene soli in estri ....... pr

 2915 60   - Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove
       soli in estri:

       -- maslene kisline, njihove soli in estri:

 2915 60 110 --- 1-izopropil-2,2-dimetiltrimetilen
       diizobutirat .................................... pr

 2915 60 190 --- drugo ....................................... pr

 2915 60 900 -- valerijanske kisline, njihove soli in estri .. pr

 2915 70   - Palmitinska kislina, stearinska kislina, njune
       soli in estri:

 2915 70 150 -- palmitinska kislina .......................... pr

 2915 70 200 -- soli in estri palmitinske kisline ............ pr

 2915 70 250 -- stearinska kislina ........................... pr

 2915 70 300 -- soli stearinske kisline ...................... pr

 2915 70 800 -- estri stearinske kisline ..................... pr

 2915 90   - Drugo:

 2915 90 100 -- lavrinska kislina ............................ pr

 2915 90 200 -- kloroformati ................................. pr

 2915 90 80 -- drugo:

*2915 90 801 --- natrijev valproat ........................... pr

*2915 90 809 --- drugo ....................................... pr


 2916    Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:

 2916 11   -- akrilna kislina in njene soli:

 2916 11 100 --- akrilna kislina ............................. pr

 2916 11 900 --- soli akrilne kisline ........................ pr

 2916 12   -- estri akrilne kisline:

 2916 12 100 --- metilakrilat ................................ pr

 2916 12 200 --- etilakrilat ................................. pr

 2916 12 900 --- drugo ....................................... pr

 2916 13 000 -- metakrilna kislina in njene soli ............. pr

 2916 14   -- estri metakrilne kisline:

 2916 14 100 --- metil metakrilat ............................ pr

 2916 14 900 --- drugo ....................................... pr

 2916 15 000 -- oleinska, linolna in linoleinska kislina,
       njihove soli in estri ........................... pr

 2916 19   -- drugo:

 2916 19 100 --- undecenske kisline, njihove soli in estri ... pr

 2916 19 300 --- heksa-2,4-dienoična kislina (sorbinska
       kislina) ........................................ pr

 2916 19 400 --- krotonska kislina ........................... pr

 2916 19 800 --- drugo ....................................... pr

 2916 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati ........................................ pr

       - Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2916 31 000 -- benzojska kislina, njene soli in estri ....... pr

 2916 32   -- benzoilperoksid in benzoilklorid:

 2916 32 100 --- benzoilperoksid ............................. pr

 2916 32 900 --- benzoilklorid ............................... pr

 2916 34 000 -- fenilocetna kislina, in njene soli ........... pr

 2916 35 000 -- estri fenilocetne kisline .................... pr

 2916 39 000 -- drugo ........................................ pr


 2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 11 000 -- oksalna kislina, njene soli in estri ......... pr

 2917 12   -- adipinska kislina, njene soli in estri:

 2917 12 100 --- adipinska kislina in njene soli ............. pr

 2917 12 900 --- estri adipinske kisline ..................... pr

 2917 13   -- azelainska kislina, sebacinska kislina, njune
       soli in estri:

 2917 13 100 --- sebacinska kislina .......................... pr

 2917 13 900 --- drugo ....................................... pr

 2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline ................... pr

 2917 19   -- drugo:

 2917 19 100 --- malonska kislina, njene soli in estri ....... pr

 2917 19 900 --- drugo ....................................... pr

 2917 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi
       derivati ........................................ pr

       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2917 31 000 -- dibutil ortoftalati .......................... pr

 2917 32 000 -- dioktil ortoftalati .......................... 6.5

 2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati .............. pr

 2917 34   -- drugi estri ortoftalne kisline:

 2917 34 100 --- diizooktil, diizononil in diizodecil
       ortoftalati ..................................... pr

 2917 34 900 --- drugo ....................................... pr

 2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ...................... 6.5

 2917 36 000 -- tereftalna kislina in njene soli ............. pr

 2917 37 000 -- dimetiltereftalat ............................ pr

 2917 39   -- drugo:

       --- bromirani derivati:

 2917 39 110 ---- ester ali anhidrid tetrabromoftalne
       kisline ......................................... pr

 2917 39 190 ---- drugo ...................................... pr

       --- drugo:

 2917 39 300 ---- benzen-1,2,4-trikarboksilna kislina ........ pr

 2917 39 400 ---- izoftaloilov diklorid, ki vsebuje 0,8 ut.%
       ali manj tetraftaloilovega diklorida ............ pr

 2917 39 500 ---- naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksilna kislina . pr

 2917 39 600 ---- tetrakloroftalov anhidrid .................. pr

 2917 39 700 ---- natrijev
       3,5-bis(metoksikarbonil)benzensulfonat .......... pr

 2917 39 800 ---- drugo ...................................... pr


 2918    Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo
       in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro- ali nitrozo- derivati

       - Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda
       brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali
       njihovi derivati

 2918 11 000 -- mlečna kislina, njene soli in estri .......... pr

 2918 12 000 -- vinska kislina ............................... pr

 2918 13 000 -- soli in estri vinske kisline ................. pr

 2918 14 000 -- citronska kislina ............................ pr

 2918 15 000 -- soli in estri citronske kisline .............. pr

 2918 16 000 -- glukonska kislina, njene soli in estri ....... pr

 2918 17 000 -- fenilglikolna kislina (mandeljnova kislina)
       njene soli in estri ............................. pr

 2918 19   -- drugo:

 2918 19 100 --- malična kislina, njene soli in estri
       (jabolčna) ...................................... pr

 2918 19 300 --- holna kislina, 3-alfa,
       12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska kislina
       (dezoksiholna kislina), njune soli in estri ..... pr

 2918 19 400 --- 2,2-bis(hidroksimetil)propionska kislina .... pr

 2918 19 800 --- drugo ....................................... pr

       - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
       brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline
       in njihovi derivati:

 2918 21 000 -- salicilna kislina in njene soli .............. pr

 2918 22 000 -- 0-acetilsalicilna kislina, njene soli in
       estri ........................................... pr

 2918 23   -- drugi estri salicilne kisline in njihove
       soli:

 2918 23 100 --- metilsalicilat in fenilsalicilat (salol) .... pr

 2918 23 900 --- drugo ....................................... pr

 2918 29   -- drugo:

 2918 29 100 --- sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske
       kisline; njihove soli in estri .................. pr

 2918 29 300 --- 4-hidroksibenzojska kislina, njene soli in
       estri ........................................... pr

 2918 29 500 --- galna kislina, njene soli in estri .......... pr

 2918 29 900 --- drugo ....................................... pr

 2918 30 000 - Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
       funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati .............. pr

 2918 90   - Drugo:

 2918 90 100 -- 2,6-dimetoksibenzojska kislina ............... pr

 2918 90 200 -- dikamba (ISO) ................................ pr

 2918 90 300 -- natrijev fenoksiacetat ....................... pr

 2918 90 900 -- drugo ........................................ pr


      VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI
    HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

 2919 00   Estri fosforne kisline in njene soli, vključno z
       laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-, nitro
       ali nitrozo- derivati

 2919 00 100 - Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil
       fosfati, triksilil fosfati in tris(2-kloretil)
       fosfat .......................................... pr

 2919 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2920    Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov
       vodikovih halogenidov) in njihove soli; njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

 2920 10 000 - Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in
       njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-,
       nitro-, ali nitrozo- derivati ................... pr

 2920 90   - Drugo:

 2920 90 100 -- estri žveplove kisline in estri ogljikove
       kisline ter njihove soli, njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ............ pr

 2920 90 200 -- dimetil fosfonat (dimetil fosfit) ............ pr

 2920 90 300 -- trimetil fosfit (trimetoksifosfin) ........... pr

 2920 90 800 -- drugi proizvodi .............................. pr


            IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO FUNKCIJO

 2921    Spojine z amino funkcijo

       - Aciklični monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 11   -- metilamin, di- ali tri- metilamin in njihove
       soli:

 2921 11 100 --- metilamin, di- ali trimetilamin ............. pr

 2921 11 900 --- soli ........................................ pr

 2921 12 000 -- dietilamin in njegove soli ................... pr

 2921 19   -- drugo:

 2921 19 100 --- trietilamin in njegove soli ................. pr

 2921 19 300 --- izopropilamin in njegove soli ............... pr

 2921 19 400 --- 1,1,3,3-tetrametilbutilamin ................. pr

 2921 19 800 --- drugo ....................................... pr

       - Aciklični poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 21 000 -- etilendiamin in njegove soli ................. pr

 2921 22 000 -- heksametilendiamin in njegove soli ........... pr

 2921 29 000 -- drugo ........................................ pr

 2921 30   - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono-
       ali poliamini in njihovi derivati; njihove soli:

 2921 30 100 -- cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin in
       njune soli ...................................... pr

 2921 30 910 -- cikloheksa-1,3-ilenediamin
       (1,3-diaminocikloheksan) ........................ pr

 2921 30 990 -- drugo ........................................ pr

       - Aromatski monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 41 000 -- anilin in njegove soli ....................... pr

 2921 42   -- derivati anilina in njihove soli:

 2921 42 100 --- halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
       nitrozirani derivati in njihove soli ............ pr

 2921 42 900 --- drugo ....................................... pr

 2921 43   -- toluidini in njihovi derivati; njihove soli:

 2921 43 100 --- toluidini in njihove soli ................... pr

 2921 43 900 --- drugo ....................................... pr

 2921 44 000 -- difenilamin in njegovi derivati; njihove
       soli ............................................ pr

 2921 45 000 -- 1-naftilamin (alfa-naftilamin), 2-naftilamin
       (beta- naftilamin) in njihovi derivati; njihove
       soli ............................................ pr

 2921 49   -- drugo:

 2921 49 100 --- ksilidini in njihovi derivati; njihove soli . pr

 2921 49 90 --- drugo:

*2921 49 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............. pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2921 49 909 ---- drugo ...................................... pr

       - Aromatski poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2921 51   -- o-,m-, p-fenilendiamini, diaminotolueni in
       njihovi derivati; njihove soli:

       --- o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni in
       njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
       nitrozirani derivati; njihove soli:

 2921 51 110 ---- m-fenilendiamin čistote 99 % ali več, ki
       vsebuje:- 1ut.% ali manj vode;- 200 mg/kg ali
       manj o-fenilendiamina in- 450 mg/kg ali manj
       p-fenilendiamina ................................ pr

 2921 51 190 ---- drugo ...................................... pr

 2921 51 900 --- drugo ....................................... pr

 2921 59   -- drugo:

 2921 59 100 --- m-fenilenbis(metilamin) ..................... pr

 2921 59 200 --- 2,2'-diklor-4,4'-metilendianilin ............ pr

 2921 59 300 --- 4,4'-bi-o-toluidin .......................... pr

 2921 59 400 --- 1,8-naftalendiamin .......................... pr

 2921 59 900 --- drugo ....................................... pr


 2922    Aminospojine s kisikovo funkcijo

       - Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen
       tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:

 2922 11 000 -- monoetanolamin in njegove soli ............... pr

 2922 12 000 -- dietanolamin in njegove soli ................. pr

 2922 13 000 -- trietanolamin in njegove soli ................ pr

 2922 19 00 -- drugo:

*2922 19 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2922 19 009 --- drugo ....................................... pr

       - Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi
       etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo več
       kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:

 2922 21 000 -- aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
       njihove soli .................................... pr

 2922 22 000 -- anizidini, dianizidini, fenetidini in njihove
       soli ............................................ pr

 2922 29 000 -- drugo ........................................ pr

 2922 30 00 - Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni,
       razen tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:

*2922 30 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................. pr

*2922 30 009 -- drugo ........................................ pr

       - Amino kisline in njihovi estri, razen tistih,
       ki vsebujejo več kot eno kisikovo funkcijo;
       njihove soli:

 2922 41 000 -- lizin in njegovi estri; njegove soli ......... pr

 2922 42   -- glutaminska kislina in njene soli:

 2922 42 100 --- mononatrijev glutamat ....................... pr

 2922 42 900 --- druge ....................................... pr

 2922 43 000 -- antranilna kislina (2-aminobenzojska kislina)
       in njene soli ................................... pr

 2922 49   -- drugo:

 2922 49 100 --- glicin ...................................... pr

 2922 49 200 --- b-alanin .................................... pr

 2922 49 70 --- drugo:

*2922 49 701 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2922 49 709 ---- drugo ...................................... pr

 2922 50 00 - Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin in
       druge aminospojine s kisikovo funkcijo:

*2922 50 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................. pr

*2922 50 009 -- drugo ........................................ pr


 2923    Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; lecitini
       in drugi fosfoaminolipidi

 2923 10   - Holin in njegove soli:

 2923 10 100 -- holinov klorid ............................... pr

 2923 10 900 -- drugo ........................................ pr

 2923 20 000 - Lecitini in drugi fosfoaminolipidi ............ pr

 2923 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2924    Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine
       ogljikove kisline z amidno funkcijo

 2924 10 00 - Aciklični amidi (vključno aciklični karbamati)
       in njihovi derivati; njihove soli:

*2924 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............... pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2924 10 009 -- drugo ........................................ pr

       - Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati)
       in njihovi derivati; njihove soli:

 2924 21   -- ureini in njihovi derivati; njihove soli:

 2924 21 100 --- izoproturon (ISO) ........................... pr

 2924 21 900 --- druge ....................................... pr

 2924 22 000 -- 2-acetamidobenzojska kislina
       (N-acetilantranilična kislina) .................. pr

 2924 29   -- drugo:

 2924 29 100 --- lidokain (INN) .............................. pr

 2924 29 300 --- paracetamol (INN) ........................... pr

 2924 29 90 --- drugo:

*2924 29 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2924 29 909 ---- drugo ...................................... pr


 2925    Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno
       saharin in njegove soli) in spojine z imino
       funkcijo

       - Imidi in njihovi derivati; njihove soli:

 2925 11 000 -- saharin in njegove soli ...................... pr

 2925 19   -- drugo:

 2925 19 100 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabromo-N,N'-etilenediftalimid
       derivati pr

 2925 19 300 --- etilenbisdibromonorbornandikarboksimid ...... pr

 2925 19 80 --- drugi:

*2925 19 801 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2925 19 809 ---- drugo ...................................... pr

 2925 20 000 - Imini in njihovi derivati; njihove soli ....... pr


 2926    Spojine z nitrilno funkcijo

 2926 10 000 - Akrilonitril .................................. pr

 2926 20 000 - 1-cianogvanidin (diciandiamid) ................ pr

 2926 90   - Drugo:

 2926 90 100 -- 2-hidroksi-2-metilpropiononitril (aceton
       cianohidrin) .................................... pr

 2926 90 200 -- izoftalonitril ............................... pr

 2926 90 80 -- drugo:

*2926 90 801 --- verapamil ................................... pr

*2926 90 802 --- klosantel ................................... pr

*2926 90 803 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2926 90 804 --- benzil cianid (benzen acetonitril) .......... pr

*2926 90 809 --- drugo ....................................... pr


 2927 00 000 Diazo-, azo- ali azoksi spojine ................. pr


 2928 00   Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina

 2928 00 100 - N,N-bis(2-metoksetil)hidroksilamin    ........... pr

 2928 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2929    Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

 2929 10   - Izocianati:

 2929 10 100 -- metilfenilen diizocianati (toluenovi
       diizocianati) (MDI, TDI) ........................ pr

 2929 10 900 -- drugo ........................................ pr

 2929 90 000 -- drugo ........................................ pr


      X. ORGANSKO - ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIČNE SPOJINE,
        NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI

 2930    Organske žveplove spojine

 2930 10 000 - Ditiokarbonati (ksantati) ..................... pr

 2930 20 000 - Tiokarbamati in ditiokarbamati ................ pr

 2930 30 000 - Tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi ........... pr

 2930 40 000 - Metionin ...................................... pr

 2930 90   - Drugo:

 2930 90 120 -- cistein ...................................... pr

 2930 90 140 -- cistin ....................................... pr

 2930 90 160 -- derivati cisteina in cistina ................. pr

 2930 90 200 -- tiodiglikol (INN) (2, 2'-tiodietanol) ........ pr

 2930 90 300 -- DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslena kislina .... pr

 2930 90 400 -- 2,2'-tiodietil
       bisŠ3-(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)propionat]
       ................................ pr

 2930 90 500 -- mešanice izomerjev, ki vsebujejo
       4-metil-2,6-bis (metiltio) - metafenilendiamin
       in 2-metil-4,6-bis(metiltio)-metafenilendiamin .. pr

 2930 90 700 -- druge ........................................ pr


 2931 00   Druge organsko-anorganske spojine

 2931 00 100 - Dimetil metilfosfonat ......................... pr

 2931 00 200 - Metilfosfonoil difluorid (metilfosfonski
       difluorid) ...................................... pr

 2931 00 300 - Metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski
       diklorid) ....................................... pr

 2931 00 400 - 2-kloroetilfosfonska kislina .................. pr

 2931 00 500 - Organo - silicijeve spojine ................... pr

 2931 00 80 - Drugo:

*2931 00 801 -- glifosfatna kislina in njene soli ............ pr

*2931 00 809 -- drugo ........................................ pr


 2932    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi kisika

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       furanov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2932 11 000 -- tetrahidrofuran .............................. pr

 2932 12 000 -- 2-furaldehid (furfuraldehid) ................. pr

 2932 13 000 -- furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril
       alkohol ......................................... pr

 2932 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Laktoni:

 2932 21 000 -- kumarin, metilkumarini in etilkumarini ....... pr

 2932 29   -- drugi laktoni:

 2932 29 100 --- fenolftalein ................................ pr

 2932 29 200 --- 1-hidroksi-4-Š1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil
       -1-naftil)-3-okso-1H, 3H-benzoŠde]izokromen-1-il]
       -6-oktadekaloksi-2-naftojska kislina ............ pr

 2932 29 300 --- 3'kloro-6'-cikloheksaminospiroŠizobenzofuran
       -1(3H), 9'-ksanten]-3-on ........................ pr

 2932 29 400 --- 6'-(N-etil-paratoluidino)-2'-metilspiro
       Šizobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on ........... pr

 2932 29 500 --- metil-6-dikosaloksi-1-hidroksi-4-Š1-(4-
       hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-naftol
       Š1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karboksilat ....... pr

 2932 29 800 --- drugo ....................................... pr

       - Drugi:

 2932 91 000 -- izosafrol .................................... pr

 2932 92 000 -- 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on ......... pr

 2932 93 000 -- piperonal .................................... pr

 2932 94 000 -- safrol ....................................... pr

 2932 99   -- drugi:

 2932 99 100 --- benzofuran (kumaron) ........................ pr

 2932 99 300 --- interni etri ................................ pr

 2932 99 500 --- epoksidi s štiričlenim obročem .............. pr

 2932 99 700 --- ciklični acetali in interni hemiacetali, z
       drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih, in
       njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati ........................................ pr

 2932 99 90 --- drugo:

*2932 99 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............. pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2932 99 909 ---- drugo ...................................... pr


 2933    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi dušika

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       pirazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 11   -- fenazon (antipirin) in njegovi derivati:

 2933 11 100 --- propifenazon (INN) .......................... pr

 2933 11 900 --- drugo ....................................... pr

 2933 19   -- druge:

 2933 19 100 --- fenilbutazon (INN) .......................... pr

 2933 19 90 --- drugo:

*2933 19 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2933 19 909 ---- drugo ...................................... pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 21 000 -- hidantoin in njegovi derivati ................ pr

 2933 29   -- drugo:

 2933 29 100 --- nafazolin hidroklorid (INNM) in nafazolin
       nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin
       hidroklorid (INNM) .............................. pr

 2933 29 90 --- drugo:

*2933 29 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2933 29 909 ---- drugo ...................................... pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       piridinov obroč (hidrogenirane ali ne):

 2933 31 000 -- piridin in njegove soli ...................... pr

 2933 32 000 -- piperidin in njegove soli .................... pr

 2933 39   -- druge:

 2933 39 100 --- iproniazid (INN); ketobemidon hidroklorid
       (INNM); piridostigmin bromid (INN) .............. pr

 2933 39 200 --- 2,3,5,6-tetraklorpiridin .................... pr

 2933 39 250 --- 3,6-diklorpiridin-2-karboksilna kislina ..... pr

 2933 39 350 --- 2-hidroksiletilamonij-3.6-diklorpiridin-2-
       karboksilat ..................................... pr

 2933 39 400 --- 2-butoksietil(3,5,6-triklor-2-piridiloksi)
       acetat .......................................... pr

 2933 39 450 --- 3,5-diklor-2,4,6-trifluorpiridin ............ pr

 2933 39 500 --- fluoroksipir (ISO), metilni ester ........... pr

 2933 39 550 --- 4-metilpiridin .............................. pr

 2933 39 95 --- drugo:

*2933 39 951 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2933 39 959 ---- drugo ...................................... pr

 2933 40   - Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko
       obročasto strukturo (hidrogenirane ali ne),
       nadalje nekondenzirane:

 2933 40 100 -- halogeni derivati kinolina; derivati
       kinolinkarboksilne kisline ...................... pr

 2933 40 300 -- dekstrometorfan (INN) in njegove soli ........ pr

 2933 40 90 -- drugo:

*2933 40 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2933 40 909 --- drugo ....................................... pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski
       obroč (hidrogenirane ali ne) ali piperazinski
       obroč:

 2933 51   -- malonilurea (barbiturna kislina) in njeni
       derivati; njene soli:

 2933 51 100 --- fenobarbital (INN) in njegove soli .......... pr

 2933 51 300 --- barbital (INN) in njegove soli .............. pr

 2933 51 90 --- drugo:

*2933 51 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2933 51 909 ---- drugo ...................................... pr

 2933 59   -- drugo:

 2933 59 100 --- diazinon (ISO) .............................. pr

 2933 59 200 --- 1,4-diazobiciklolŠ2.2.2.]oktan
       (trietilendiamin) ............................... pr

 2933 59 70 --- drugo:

*2933 59 701 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ............... pr

*2933 59 709 ---- drugo ...................................... pr

       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       obroč triazina (hidrogenirane ali ne):

 2933 61 000 -- melamin ...................................... pr

 2933 69   -- druge:

 2933 69 100 --- atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin
       (ISO); heksahidro- 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
       (heksogen, trimetilentrinitramin) ............... pr

 2933 69 200 --- metenamin (INN) (heksametilentetramin) ...... pr

 2933 69 300 --- 2,6-di-tert-butil-4-Š4,6-bis(oktiltio)-1,3,3
       -triazin-2-ilamino]fenol ........................ pr

 2933 69 800 --- drugo ....................................... pr

       - Laktami:

 2933 71 000 -- 6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam) .......... pr

 2933 79 00 -- drugi laktami:

*2933 79 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) .............. pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2933 79 009 --- drugo ....................................... pr

 2933 90   - Drugo:

 2933 90 200 -- benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) ... pr

 2933 90 400 -- indol, 3-metilindol (skatol-,
       6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz(c,e)azepin
       (azapetin), klordiazepoksid (INN), fenindamin
       (INN) in njihove soli; imipramin hidroklorid
       (INNM) .......................................... pr

 2933 90 500 -- monoazepini .................................. pr

 2933 90 600 -- diazepini .................................... pr

 2933 90 650 -- 2,4-di-tert-butil-6-(5-klorobenzotriazol-2-il)
       fenol ........................................... pr

 2933 90 95 -- drugo:

*2933 90 951 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2933 90 959 --- drugo ....................................... pr


 2934    Nukleinske kisline in njihove soli; druge
       heterociklične spojine

 2934 10 000 - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       tiazolov obroč (hidrogenirane ali ne) ........... pr

 2934 20   - Spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov
       obroč (hidrogenirane ali ne) naprej
       nekondenzirane:

 2934 20 200 -- di(benzotiazol-2-il)disulfid;
       benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in
       njegove soli .................................... pr

 2934 20 500 -- benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol)
       derivati (razen soli) ........................... pr

 2934 20 900 -- drugo ........................................ pr

 2934 30   - Spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov
       obroč (hidrogenirane ali ne), naprej
       nekondenzirane:

 2934 30 100 -- tietilperazin (INN); tioridazin (INN) in
       njegove soli .................................... pr

 2934 30 900 -- drugo ........................................ pr

 2934 90   - Drugo:

 2934 90 100 -- tiofen ....................................... pr

 2934 90 300 -- klorpotiksen (INN), tenalidin (INN) in njuni
       tartrati in maleati ............................. pr

 2934 90 400 -- furazolidon (INN) ............................ pr

 2934 90 500 -- monotiamonoazepini, hidrogenirani ali
       nehidrogenirani ................................. pr

 2934 90 600 -- monotioli, hidrogenirani ali nehidrogenirani . pr

 2934 90 700 -- monooksamonoazini, hidrogenirani ali ne ...... pr

 2934 90 800 -- monotiini .................................... pr

 2934 90 850 -- 7-aminocefalosporanska kislina ............... pr

 2934 90 890 -- nukleinske kisline in njihove soli ........... pr

 2934 90 910 -- soli in estri (6R,7R)-3-acetoksimetil-7-Š(R)-
       2-formiloksi-2-fenilacetamido]-8-okso-5-tia-1-
       azabicikloŠ4.2.0.]okt-2-en-2-karboksilne kisline  pr

 2934 90 930 -- 1-Š2-(1,3-dioksan-2-il)etil]-2-
       metilpiridinijev bromid ......................... pr

 2934 90 98 -- drugo:

*2934 90 981 --- kalijev klavulanat .......................... pr

*2934 90 982 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2934 90 989 --- drugo ....................................... pr


 2935 00   Sulfonamidi:

 2935 00 100 - 3-š1-Š7-(heksadecilsulfonilamino)-1H-indol-3
       -il]-3-okso-1H, 3H-naftoŠ1,8-cd]piran-1-il}-
       N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid ............... pr

 2935 00 200 - metosulam (ISO) ............................... pr

 2935 00 900 - drugo ......................................... pr


           XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI

2936    Provitamini in vitamini, naravni ali sintetični
       (vključno z naravnimi koncentrati), njihovi
       derivati, ki se uporabljajo predvsem kot
       vitamini, in medsebojne mešanice navedenih
       proizvodov, vključno s tistimi, ki so v kakršnem
       koli topilu

 2936 10 000 - Provitamini, nepomešani ....................... pr

       - Vitamini in njihovi derivati, nepomešani:

 2936 21 000 -- vitamini A in njihovi derivati ............... pr

 2936 22 000 -- vitamin B 1 in njegovi derivati .............. pr

 2936 23 000 -- vitamin B 2 in njegovi derivati .............. pr

 2936 24 000 -- D ali DL pantotenska kislina (vitamin B 3 ali
       vitamin B 5) in njeni derivati .................. pr

 2936 25 000 -- vitamin B 6 in njegovi derivati .............. pr

 2936 26 000 -- vitamin B 12 in njegovi derivati ............. pr

 2936 27 000 -- vitamin C in njegovi derivati ................ pr

 2936 28 000 -- vitamin E in njegovi derivati ................ pr

 2936 29   -- drugi vitamini in njihovi derivati:

 2936 29 100 --- vitamin B9 in njegovi derivati .............. pr

 2936 29 300 --- vitamin H in njegovi derivati ............... pr

 2936 29 900 --- drugo ....................................... pr

 2936 90   - Drugi, vključno z naravnimi koncentrati:

       -- naravni koncentrati vitamninov:

 2936 90 110 --- naravni koncentrati vitaminov A+D ........... pr

 2936 90 190 --- drugo ....................................... pr

 2936 90 900 -- medsebojne mešanice, v topilu ali ne ......... pr


 2937    Hormoni, naravni ali sintetični; njihovi
       derivati, ki se uporabljajo predvsem kot
       hormoni; drugi steroidi, ki se uporabljajo
       predvsem kot hormoni

 2937 10   - Hormon hipofize (sprednjega režnja) in podobni
       hormoni ter njihovi derivati:

 2937 10 100 -- gonadotropični hormoni ....................... pr

 2937 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Adrenokortikalni hormoni in njihovi derivati:

 2937 21 000 -- kortizon, hidrokortizon, prednizon
       (dehidrokortizon) in prednizolon
       (dehidrohidrokortizon) .......................... pr

 2937 22 000 -- halogenski derivati adrenokortikalnih
       hormonov ........................................ pr

 2937 29   -- drugo:

 2937 29 100 --- acetati kortizona ali hidrokortizona ........ pr

 2937 29 900 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi hormoni in njihovi derivati; drugi
       steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot
       hormoni:

 2937 91 000 -- insulin in njegove soli ...................... pr

 2937 92 000 -- estrogeni in progestogeni .................... pr

 2937 99 000 -- drugo ........................................ pr


    XII. GLIKOZIDI IN RASTLINSKI ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIČNI,
         NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI

 2938    Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove
       soli, etri, estri in drugi derivati

 2938 10 000 - Rutozid (rutin) in njegovi derivati ........... pr

 2938 90   - Drugo:

 2938 90 100 -- digitalis glikozidi .......................... pr

 2938 90 300 -- glicirizinska kislina in glicirizati ......... pr

 2938 90 900 -- drugo ........................................ pr


 2939    Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični,
       njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 2939 10 00 - Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove
       soli:

*2939 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............... pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*2939 10 009 -- drugo ........................................ pr

       - Alkaloidi kininovca in njihovi derivati,
       njihove soli:

 2939 21   -- kinin in njegove soli:

 2939 21 100 --- kinin in kininov sulfat ..................... pr

 2939 21 900 --- drugo ....................................... pr

 2939 29 000 -- drugo ........................................ pr

 2939 30 000 - Kofein in njegove soli ........................ pr

       - Efedrini in njihove soli:

 2939 41 000 -- efedrin in njegove soli ...................... pr

 2939 42 000 -- psevdoefedrin (INN) in njegove soli .......... pr

 2939 49 00 -- drugo:

*2939 49 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2939 49 009 --- drugo ....................................... pr

 2939 50   - Teofilin in aminofilin (teofilin-etilendiamin)
       in njuni derivati; njune soli:

 2939 50 100 -- teofilin in aminofilin
       (teofilin-etilenediamin); njune soli ............ pr

 2939 50 90 -- drugo:

*2939 50 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2939 50 909 --- drugo ....................................... pr

       - Alkaloidi rženih rožičkov in njihovi derivati;
       njihove soli:

 2939 61 000 -- ergometrin (INN) in njegove soli ............. pr

 2939 62 000 -- ergotamin (INN) in njegove soli .............. pr

 2939 63 000 -- lizergična kislina in njene soli ............. pr

 2939 69 000 -- drugo ........................................ pr

 2939 70 000 - Nikotin in njegove soli ....................... pr

 2939 90   - Drugo:

       -- kokain in njegove soli:

 2939 90 110 --- surovi kokain ............................... pr

 2939 90 190 --- drugo ....................................... pr

 2939 90 300 -- emetin in njegove soli ....................... pr

 2939 90 90 -- drugo:

*2939 90 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ................ pr

*2939 90 909 --- drugo ....................................... pr


             XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE

 2940 00   Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze,
       laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni
       etri in sladkorni estri in njihove soli, razen
       proizvodov iz tar. št. 2937, 2938 ali 2939

 2940 00 100 - Ramnoza, rafinoza in manoza ................... pr

 2940 00 900 - Drugo ......................................... pr


 2941    Antibiotiki

 2941 10   - Penicilini in njihovi derivati s strukturo
       penicilanske kisline; njihove soli:

 2941 10 100 -- amoksicilin (INN) in njegove soli ............ pr

 2941 10 200 -- ampicilin (INN), metampicilin (INN),
       pivampicilin in njihove soli .................... pr

 2941 10 900 -- drugo ........................................ pr

 2941 20   - Streptomicini in njihovi derivati; njihove
       soli:

 2941 20 100 -- dihidrostreptomicin .......................... pr

 2941 20 200 -- soli, estri in hidrati dihidrostreptomicina .. pr

 2941 20 800 -- drugi ........................................ pr

 2941 30 000 - Tetraciklini in njihovi derivati; njihove
       soli ............................................ pr

 2941 40 000 - Kloramfenikol in njegovi derivati; njihove
       soli ............................................ pr

 2941 50 000 - Eritromicin in njegovi derivati; njihove soli . pr

 2941 90 000 - Drugo ......................................... pr


 2942 00 000 Druge organske spojine .......................... pr


                 30. poglavje

               FARMACEVTSKI PROIZVODI

 3001    Žleze in drugi organi za organoterapevtske
       namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez
       in drugih organov ali njihovih izločkov za
       organoterapevtske namene; heparin in njegove
       soli; druge človeške ali živalske snovi,
       pripravljene za terapevtske ali profilaktične
       namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem
       mestu

 3001 10   - Žleze in drugi organi, sušeni, v prahu ali ne:

 3001 10 100 -- v prahu ...................................... pr

 3001 10 900 -- drugo ........................................ pr

 3001 20   - Ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali iz
       njihovih izločkov:

 3001 20 100 -- človeškega izvora ............................ pr

 3001 20 900 -- drugi ........................................ pr

 3001 90   - Drugo:

 3001 90 100 -- človeškega izvora ............................ pr

       -- drugo:

 3001 90 910 --- heparin in njegove soli ..................... pr

 3001 90 990 --- drugo ....................................... pr


 3002    Človeška kri; živalska kri, pripravljena za
       uporabo v terapevtske, profilaktične ali
       diagnostične namene; antiserumi in druge
       frakcije krvi ter modificirani imunološki
       proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih
       ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture
       mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni
       proizvodi

 3002 10   - Antiserumi in druge frakcije krvi ter
       modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po
       biotehničnih postopkih ali kako drugače:

 3002 10 100 -- antiserumi ................................... pr

       -- drugo:

 3002 10 910 --- hemoglobin, krvni globulin in serumski
       globulini ....................................... pr

       --- drugo:

 3002 10 950 ---- človeškega izvora .......................... pr

 3002 10 990 ---- drugo ...................................... pr

 3002 20 000 - Cepiva za humano medicino ..................... pr

 3002 30 000 - Cepiva za uporabo v veterini .................. pr

 3002 90   - Drugo:

 3002 90 100 -- človeška kri ................................ pr

 3002 90 300 -- živalska kri, pripravljena za terapevtsko,
       profilaktično ali diagnostično rabo ............. pr

 3002 90 500 -- kulture mikroorganizmov ...................... pr

 3002 90 90 -- drugo:

*3002 90 901 --- diagnostični reagenti v setih, ki vsebujejo
       najmanj eno komponento iz tar. št. 3002 ......... pr

*3002 90 909 --- drugo ....................................... pr


 3003    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz dveh ali več
       sestavin in ki so pomešana za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, toda niso pripravljena v
       odmerjenih dozah in ne v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno

 3003 10 000 - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate ............................ pr

 3003 20 000 - Ki vsebujejo druge antibiotike ................ pr

       - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
       tar. št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

 3003 31 000 -- ki vsebujejo insulin ......................... pr

 3003 39 000 -- druga ........................................ pr

 3003 40 000 - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov ali drugih proizvodov
       iz tar. št. 2937 ali antibiotikov ............... pr

 3003 90   - Druga:

 3003 90 100 -- ki vsebujejo jod ali jodove spojine .......... pr

 3003 90 900 -- druga ........................................ pr


 3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
       3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
       nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
       profilaktično uporabo, pripravljena v odmerjenih
       dozah ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na
       drobno

 3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate s
       strukturo penicilanske kisline ali streptomicine
       ali njihove derivate:

 3004 10 100 -- ki kot aktivne substance vsebujejo le
       penicilin ali njegove derivate s strukturo
       penicilanske kisline ............................ 7.5

 3004 10 900 -- drugo ........................................ 7.5

 3004 20   - Ki vsebujejo druge antibiotike:

 3004 20 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... pr

 3004 20 900 -- drugo ........................................ pr

       - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
       tar.št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

 3004 31   -- ki vsebujejo insulin:

 3004 31 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

 3004 31 900 --- drugo ....................................... pr

 3004 32   -- ki vsebujejo adrenokortikalne hormone:

 3004 32 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

 3004 32 900 --- drugo ....................................... pr

 3004 39   -- druga:

 3004 39 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

 3004 39 900 --- drugo ....................................... pr

 3004 40   - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
       toda ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov iz
       tar.št. 2937 ali antibiotikov:

 3004 40 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 7.5

 3004 40 900 -- drugo ........................................ pr

 3004 50   - Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali
       druge proizvode iz tar. št. 2936:

 3004 50 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... 1.0

 3004 50 900 -- drugo ........................................ pr

 3004 90   - Drugo:

       -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno

 3004 90 110 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... pr

 3004 90 190 --- drugo ....................................... pr

       -- drugo:

 3004 90 910 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ......... pr

 3004 90 990 --- drugo ....................................... pr


 3005    Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr.
       obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali
       prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali
       pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo
       na drobno, za medicinske, kirurške, zobarske ali
       veterinarske namene

 3005 10 000 - Lepljive obveze in drugi proizvodi z lepljivo
       plastjo ......................................... pr

 3005 90   - Drugo:

 3005 90 100 -- vata in proizvodi iz vate .................... pr

       -- drugo:

       --- iz tekstilnih materialov:

 3005 90 310 ---- gaza in proizvodi iz gaze .................. pr

       ---- drugo:

 3005 90 510 ----- iz netkanega blaga ........................ pr

 3005 90 550 ----- drugo ..................................... pr

 3005 90 990 --- drugo ....................................... pr


 3006    Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu
       poglavju

 3006 10   - Sterilni kirurški katgut, sterilni material in
       sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje ran;
       sterilna laminarija in sterilni tamponi;
       sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje
       krvavite v kirurgiji in zobarstvu:

 3006 10 100 -- sterilni kirurški katgut ..................... pr

 3006 10 900 -- drugo ........................................ pr

 3006 20 000 - Reagenti za določanje krvnih skupin ........... pr

 3006 30 000 - Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave;
       diagnostični reagenti, namenjeni za uporabo na
       bolnikih ........................................ pr

 3006 40 00 - Zobarski cementi in druga zobarska polnila;
       cementi za rekonstrukcijo kosti:

*3006 40 001 -- za prodajo na drobno ......................... pr

*3006 40 009 -- drugo ........................................ pr

 3006 50 000 - Omarice in kompleti za prvo pomoč ............. pr

 3006 60   - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
       hormonov ali spermicidov:

       -- na osnovi hormonov:

 3006 60 110 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

 3006 60 190 --- drugo ....................................... pr

 3006 60 900 -- na osnovi spermicidov ........................ pr


                 31. poglavje

                  GNOJILA

 3101 00 000 Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora,
       nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično
       obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali
       kemično obdelavo proizvodov živalskega ali
       rastlinskega izvora ............................. pr


 3102    Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

 3102 10   - Sečnina, vključno s sečnino v vodni raztopini:

 3102 10 100 -- sečnina, ki vsebuje nad 45% po masi dušika v
       suhem brezvodnem proizvodu ...................... pr

 3102 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Amonijev sulfat; dvojne soli in mešanice
       amonijevega sulfata in amonijevega nitrata:

 3102 21 000 -- amonijev sulfat .............................. pr

 3102 29 000 -- drugo ........................................ pr

 3102 30   - Amonijev nitrat, vključno amonijev nitrat v
       vodni raztopini:

 3102 30 100 -- v vodni raztopini ............................ pr

 3102 30 900 -- drugo ........................................ pr

 3102 40   - Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim
       karbonatom (KAN) ali drugimi anorganskimi
       negnojilnimi snovmi:

 3102 40 100 -- pri katerih delež dušika ne presega 28% po
       masi ............................................ pr

 3102 40 900 -- pri katerih delež dušika presega 28% po masi . pr

 3102 50   - Natrijev nitrat:

 3102 50 100 -- naravni natrijev nitrat ...................... pr

 3102 50 900 -- drugo ........................................ pr

 3102 60 000 - Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in
       amonijevega nitrata ............................. pr

 3102 70   - Kalcijev cianamid:

 3102 70 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ........ pr

 3102 70 900 -- drug ......................................... pr

 3102 80 000 - Mešanice sečnine in amonijevega nitrata v
       vodni ali amoniakalni raztopini ................. pr

 3102 90 000 - Druga, tudi mešanice, ki niso določene v
       predhodnih podštevilkah ......................... pr


 3103    Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična

 3103 10   - Superfosfati:

 3103 10 100 -- ki vsebujejo nad 35% difosforjevega
       pentaoksida po masi ............................. pr

 3103 10 900 -- drugo ........................................ pr

 3103 20 000 - Bazična žlindra ............................... pr

 3103 90 000 - Druga ......................................... pr


 3104    Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična

 3104 10 000 - Karnalit, silvit in druge surove naravne
       kalijeve soli ................................... pr

 3104 20   - Kalijev klorid:

 3104 20 100 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       do vključno 40% v suhem brezvodnem proizvodu .... pr

 3104 20 500 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       presega 40%, vendar do vključno 62% v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ pr

 3104 20 900 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po masi
       presega 62% v suhem brezvodnem proizvodu ........ pr

 3104 30 000 - Kalijev sulfat ................................ pr

 3104 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3105    Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in
       kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja
       v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih
       do vključno 10 kg bruto mase

 3105 10 000 - Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10
       kg bruto mase ................................... pr

 3105 20   - Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo
       tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij:

 3105 20 100 -- v katerih delež dušika presega 10% po masi v
       suhem brezvodnem proizvodu ...................... pr

 3105 20 900 -- druga ........................................ pr

 3105 30   - Diamonijevhidrogenortofosfat (diamonijev
       fosfat):

 3105 30 100 -- z deležem železa, ki ne presega 0,03% po masi
       v suhem brezvodnem proizvodu .................... pr

 3105 30 900 -- z deležem železa, ki presega 0,03% po masi v
       suhem brezvodnem proizvodu ...................... pr

 3105 40   - Amonijevdihidrogenortofosfat (monoamonijev
       fosfat) in njegove mešanice z diamonijevim
       hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat):

 3105 40 100 -- z deležem železa pod 0,03% po masi v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ pr

 3105 40 900 -- z deležem železa nad 0,03% po masi v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ pr

       - Druga mineralna in kemična gnojila, ki
       vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in
       fosfor:

 3105 51 000 -- ki vsebujejo nitrate in fosfate .............. pr

 3105 59 000 -- druga ........................................ pr

 3105 60   - Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo dva
       gnojilna elementa - fosfor in kalij:

 3105 60 100 -- kalijevi superfosfati ........................ pr

 3105 60 900 -- druga ........................................ pr

 3105 90   - Druga:

 3105 90 100 -- naravni kalijev natrijev nitrat, sestavljen
       iz naravne mešanice natrijevega nitrata in
       kalijevega nitrata (delež kalijevega nitrata je
       lahko do 44%), pri kateri skupni delež dušika ne
       sme presegati 16,3% po masi v suhem brezvodnem
       proizvodu ....................................... pr

       -- druga:

 3105 90 910 --- z deležem dušika nad 10% po masi v suhem
       brezvodnem proizvodu ............................ pr

 3105 90 990 --- druga ....................................... pr


                 32. poglavje

       EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI
    DERIVATI; BARVE, PIGMENTI IN DRUGA BARVILA; PRIPRAVLJENA PREMAZNA
    SREDSTVA IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN
                   ČRNILA

 3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini
       in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

 3201 10 000 - Quebrachev ekstrakt ........................... pr

 3201 20 000 - Ekstrakt mimoze ............................... pr

 3201 90   - Drugo:

 3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia, hrastovi
       ali kostanjevi ekstrakt ......................... pr

 3201 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3202    Sintetična organska strojila; anorganska
       strojila; strojilni preparati ne glede na to,
       ali vsebujejo naravna strojila; encimski
       preparati za predstrojenje

 3202 10 000 - Sintetična organska strojila .................. pr

 3202 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3203 00   Barvila rastlinskega ali živalskega izvora
       (vključno z ekstrakti za barvanje, toda brez
       živalskega oglja), kemično določena ali
       nedoločena; preparati na osnovi barvil
       rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v
       3. opombi v tem poglavju

       - Barvila rastlinskega izvora in preparati na
       njihovi osnovi:

 3203 00 110 -- črna akacija (Acacia catechu) ................ pr

 3203 00 190 -- drugo ........................................ pr

 3203 00 900 - Barvila živalskega izvora in preparati na
       njihovi osnovi .................................. pr


 3204    Sintetična organska barvila, kemično določena
       ali nedoločena; preparati na osnovi sintetičnih
       organskih barvil, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju; sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot sredstva za fluorescenco ali kot
       luminofori, kemično določeni ali nedoločeni

       - Sintetična organska barvila in preparati na
       osnovi teh barvil, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju:

 3204 11 000 -- disperzijska barvila in preparati na osnovi
       teh barvil ...................................... pr

 3204 12 000 -- kisla barvila, metalizirana ali
       nemetalizirana, in preparati na osnovi teh
       barvil; jedkalna barvila in preparati na osnovi
       teh barvil ...................................... pr

 3204 13 000 -- bazična barvila in preparati na osnovi teh
       barvil .......................................... pr

 3204 14 000 -- direktna barvila in preparati na osnovi teh
       barvil .......................................... pr

 3204 15 000 -- redukcijska barvila (vključno tista, ki so v
       tem stanju uporabna kot pigmenti) in preparati
       na osnovi teh barvil ............................ pr

 3204 16 000 -- reaktivna barvila in preparati na osnovi ter
       barvil .......................................... pr

 3204 17 000 -- pigmenti in preparati na osnovi pigmentov .... pr

 3204 19 000 -- drugo, vključno mešanice barvil iz dveh ali
       več tarifnih podštevilk 3204.11 do 3204.19 ...... pr

 3204 20 000 - Sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva . pr

 3204 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3205 00 000 Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v
       tem poglavju na osnovi "lak barv" ............... pr


 3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v
       tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni ali
       nedoločeni

       - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
       dioksida:

 3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 ut.% ali več titanovega
       dioksida, računano na suhi izdelek .............. pr

 3206 19 00 -- drugi:

*3206 19 001 --- koncentrirane disperzije v plastičnih masah
       Masterbatch ..................................... pr

*3206 19 009 --- drugi ....................................... pr

 3206 20 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kromovih
       spojin .......................................... pr

 3206 30 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih
       spojin .......................................... pr

       - Druga barvila in drugi preparati:

 3206 41 000 -- ultramarin in preparati na osnovi
       ultramarina ..................................... pr

 3206 42 000 -- litopon in drugi pigmenti ter preparati na
       osnovi cinkovega sulfida ........................ pr

 3206 43 000 -- pigmenti in preparati na osnovi
       heksacianoferatov (ferocianidov in
       fericianidov) ................................... pr

 3206 49   -- drugo:

 3206 49 100 --- magnetit .................................... pr

 3206 49 900 --- drugo ....................................... pr

 3206 50 000 - Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
       luminofori ...................................... pr


 3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za
       motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
       emajli in glazure, lošči, tekoči keramični laki
       in podobni preparati, ki se uporabljajo v
       keramični, emajlni in steklarski industriji;
       steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah

 3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
       za motnenje, pripravljene barve in podobni
       preparati ....................................... pr

 3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in podobni
       preparati:

 3207 20 100 -- glineni lošči ................................ pr

 3207 20 900 -- drugi ........................................ pr

 3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni preparati .... pr

 3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
       ali luskah:

 3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
       steklo" ......................................... 5.0

 3207 40 200 -- steklo v luskah dolžine 0,1 mm ali več,
       vendar ne več kot 3,5 mm ter debeline 2 mm ali
       več, vendar ne več kot 5 mm ..................... 5.0

 3207 40 300 -- steklo v obliki prahu ali zrnc, ki vsebuje 99
       ut.% ali več silicijevega dioksida .............. 5.0

 3207 40 800 -- drugo ........................................ 5.0


 3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine,
       definirane v 4. opombi v tem poglavju

 3208 10   - Na osnovi poliestrov:

 3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju ........................................ 9.0

 3208 10 90 -- druge:

*3208 10 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. 2.5

*3208 10 909 --- druge ....................................... 9.0

 3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

 3208 20 10 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

*3208 20 101 --- termovarljivi premazi za uporabo v
       prehrambeni in farmacevtski industriji .......... pr

*3208 20 109 --- druge ....................................... pr

 3208 20 90 -- druge:

*3208 20 901 --- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. pr

*3208 20 909 --- druge ....................................... pr

 3208 90   - Drugo:

       -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu
       poglavju:

 3208 90 110 --- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butilamino)dietanola in iz
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 48
       ut.% ali več polimerov .......................... pr

 3208 90 130 --- kopolimer parakreozola in divinilbenzena, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 48 ut.% ali več polimerov ............... pr

 3208 90 19 --- druge:

*3208 90 191 ---- zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni,
       in farmacevtski industriji ...................... pr

*3208 90 199 ---- druge ...................................... pr

       -- drugo:

 3208 90 91 --- na osnovi sintetičnih polimerov:

*3208 90 911 ---- za uporabo v proizvodnji pločevinaste
       embalaže, ki se uporablja v prehrambeni,
       kozmetični in sorodnih industrijah .............. pr

*3208 90 919 ---- druge ...................................... pr

 3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
       polimerov ....................................... pr


 3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
       sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
       naravnih polimerov, dispergiranih ali
       raztopljenih v vodni sredini

 3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ..... 4.0

 3209 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3210 00   Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
       barve) in pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
       uporabljajo za dodelavo usnja

 3210 00 100 - Oljne barve in laki (vključno emajli) ......... pr

 3210 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3211 00 000 Pripravljeni sikativi ........................... pr


 3212    Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
       dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
       stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
       barve); tiskarske folije, barve in druga
       barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno

 3212 10   - Tiskarske folije:

 3212 10 100 -- na osnovi kovin .............................. pr

 3212 10 900 -- drugo ........................................ pr

 3212 90   - Drugo:

       -- pigmenti (vključno s kovinskim prahom in
       lističi), dispergirani v nevodnih medijih, v
       tekoči obliki ali v obliki paste, vrste, ki se
       uporablja za proizvodnjo barv (vključno z
       emajli):

 3212 90 100 --- biserna esenca .............................. pr

       --- drugo:

 3212 90 310 ---- z osnovo iz aluminijevega prahu ............ pr

 3212 90 390 ---- drugo ...................................... pr

 3212 90 900 -- barvila in druge barvne snovi v obliki ali
       embalaži za prodajo na drobno ................... pr


 3213    Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za
       pleskanje, barve za niansiranje, barve in
       podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah,
       tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali
       podobnih oblikah ali pakiranjih

 3213 10 000 - Barve v kompletih ............................. pr

 3213 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3214    Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
       ometi, druge tesnilne mase, polnila za
       pleskarsko-barvarska dela; preparati za
       površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal,
       stropov in podobno, ki niso ognjevarni

 3214 10   - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti;
       polnila za pleskarskobarvarska dela:

 3214 10 10 -- steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
       smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti:

*3214 10 101 --- tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega
       kavčuka ......................................... pr

*3214 10 109 --- drugo ....................................... pr

 3214 10 900 -- pleskarskobarvarska polnila .................. pr

 3214 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3215    Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
       risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju

       - Tiskarske barve:

 3215 11 00 -- črna:

*3215 11 001 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ pr

*3215 11 009 --- drugo ....................................... pr

 3215 19 00 -- druge:

*3215 19 001 --- zaščitne barve za tiskanje mednarodnih
       papirjev, dokumentov,ipd. (barve, ki spreminjajo
       barvo pod UV-svetlobo) .......................... pr

*3215 19 002 --- za tisk na belo in Alu pločevino ............ pr

*3215 19 009 --- druge ....................................... pr

 3215 90   - Drugo:

 3215 90 100 -- črnilo za pisanje ali risanje ................ pr

 3215 90 800 -- drugo ........................................ pr


                 33. poglavje

       ETERIČNA OLJA IN REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČNI
               IN TOALETNI IZDELKI

 3301    Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni),
       vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in
       čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol;
       koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh,
       neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni
       z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali
       maceracijo; stranski terpenski proizvodi,
       dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni
       destilati in vodne raztopine eteričnih olj

       - Eterična olja agrumov:

 3301 11   -- iz bergamota:

 3301 11 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 11 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 12   -- iz pomaranče:

 3301 12 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 12 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 13   -- iz limone:

 3301 13 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 13 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 14   -- iz citronovca:

 3301 14 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 14 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 19   -- drugo:

 3301 19 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 19 900 --- deterpenirana ............................... pr

       - Eterična olja, druga, razen iz citronskega
       sadja (agrumov):

 3301 21   -- iz geranije:

 3301 21 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 21 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 22   -- iz jasmina:

 3301 22 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 22 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 23   -- iz sivke ali lavandina:

 3301 23 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 23 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 24   -- iz mete (Mentha piperita):

 3301 24 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 24 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 25   -- iz drugih met:

 3301 25 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 25 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 26   -- iz vetivera:

 3301 26 100 --- nedeterpenirana ............................. pr

 3301 26 900 --- deterpenirana ............................... pr

 3301 29   -- druga:

       --- nageljnova, niaouli in ylang-ylang:

 3301 29 110 ---- nedeterpenirana ............................ pr

 3301 29 310 ---- deterpenirana .............................. pr

       --- druga:

 3301 29 610 ---- nedeterpenirana ............................ pr

 3301 29 910 ---- deterpenirana .............................. pr

 3301 30 000 - Rezinoidi ..................................... pr

 3301 90   - Drugo:

 3301 90 100 -- terpenski stranski produkti deterpenizacije
       eteričnih olj ................................... pr

       -- ekstrahirane oleo-smole:

 3301 90 210 --- sladkih koreninic in hmelja ................. pr

 3301 90 290 --- iz piretra ali iz korenin rastlin, ki
       vsebujejo rotenon; medsebojne mešanice
       zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali
       prehrambenih izdelkov ........................... pr

       --- drugo:

 3301 90 310 ---- medicinski ................................. pr

 3301 90 390 ---- drugo ...................................... pr

 3301 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
       raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
       se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi
       preparati na osnovi dišav vrst, ki se
       uporabljajo v proizvodnji pijač

 3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

       -- za uporabo v industriji pijač:

       --- preparati, ki vsebujejo vse arome, značilne
       za določeno vrsto pijače:

 3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega
       0,5 vol.% ....................................... 5.0

       ---- drugo:

 3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze,
       izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo
       manj kot 1,5 % mlečnih maščob, manj kot 5%
       saharoze ali izoglukoze, manj kot 5% glukoze ali
       škroba ......................................... 6.0

 3302 10 290 ----- drugo .................................... 6.0

 3302 10 400 --- drugo ....................................... 5.0

 3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ................ 5.0

 3302 90   - Drugo:

 3302 90 100 -- alkoholne raztopine .......................... 5.0

 3302 90 90 -- drugo:

*3302 90 901 --- mešanice dišav za uporabo v industriji
       detergentov ..................................... 3.3

*3302 90 909 --- drugo ....................................... 5.0


 3303 00   Dišave (parfumi) in toaletne vode

 3303 00 100 - Parfumi ....................................... pr

 3303 00 900 - Toaletne vode ................................. pr


 3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
       nego kože (razen zdravil), vključno preparati za
       zaščito pred soncem ali za pojačenje
       pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
       preparati za manikiranje in pedikiranje

 3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

*3304 10 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... pr

*3304 10 009 -- drugi (in bulk) .............................. pr

 3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

*3304 20 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... pr

*3304 20 009 -- drugi (in bulk) .............................. pr

 3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

*3304 30 001 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno ... pr

*3304 30 009 -- drugi (in bulk) .............................. pr

       - Drugo:

 3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

*3304 91 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

*3304 91 009 --- drugi (in bulk) ............................. pr

 3304 99 00 -- drugo:

*3304 99 001 --- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .. pr

*3304 99 009 --- drugi (in bulk) ............................. pr


 3305    Preparati za lase

 3305 10 000 - Šamponi ....................................... pr

 3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ...... pr

 3305 30 000 - Laki za lase .................................. pr

 3305 90   - Drugo:

 3305 90 100 -- losioni za lase .............................. pr

 3305 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
       praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke
       za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za
       prodajo na drobno

 3306 10 000 - Zobne paste ................................... pr

 3306 20 000 - Nitke za čiščenje zob ......................... 7.5

 3306 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3307    Preparati za britje, vključno s preparati za
       uporabo pred britjem in po njem, dezodoranti za
       osebno nego, preparati za kopanje, depilatorji
       ter drugi parfumerijski, kozmetični ali toaletni
       preparati, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu; pripravljeni dezodoranti za
       prostore, parfumirani ali neparfumirani,
       vključno s tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi

 3307 10 000 - Preparati za britje, vključno s tistimi za
       uporabo pred britjem in po njem ................. pr

 3307 20 000 - Dezodoranti za osebno nego in preparati proti
       potenju ......................................... pr

 3307 30 000 - Parfumirane soli in drugi preparati za
       kopanje ......................................... pr

       - Preparati za parfumiranje ali dezodoriranje
       prostorov, vključno z dišečimi preparati za
       verske obrede:

 3307 41 000 -- "agarbatti" in drugi dišeči preparati, ki
       dišijo pri zgorevanju ........................... pr

 3307 49 000 -- drugo ........................................ pr

 3307 90 000 - Drugo ......................................... pr


                 34. poglavje

     MILA, ORGANSKA POVRŠINSKO AKTIVNA SREDSTVA, PRALNI PREPARATI,
    MAZALNI PREPARATI, UMETNI VOSKI, PRIPRAVLJENI VOSKI, PREPARATI ZA
  LOŠČENJE ALI ČIŠČENJE, SVEČE IN PODOBNI PROIZVODI, PASTE ZA MODELIRANJE
      IN "ZOBARSKI VOSKI" TER ZOBARSKI PREPARATI NA OSNOVI SADRE

 3401    Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in
       preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki
       paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z
       dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst
       in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom

       - Milo in organski površinsko aktivni proizvodi
       in preparati v paličicah, kolutih, litih ali
       oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in
       netkane tkanine, impregnirani ali premazani z
       milom ali detergentom:

 3401 11 000 -- za toaletno uporabo (vključno proizvode z
       zdravilnimi substancami) ........................ pr

 3401 19 000 -- drugo ........................................ pr

 3401 20   - Milo v drugih oblikah:

 3401 20 100 -- kosmiči, lističi, zrna ali praški ............ pr

 3401 20 900 -- drugo ........................................ pr


 3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
       mila); površinsko aktivni preparati, preparati
       za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in
       preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3401

       - Organska površinsko aktivna sredstva,
       pripravljena in nepripravljena za prodajo na
       drobno:

 3402 11   -- anionska:

 3402 11 100 --- vodna raztopina, ki vsebuje 30 ut.% ali več,
       vendar ne več kot 50 ut.% dinatrijevega alkil
       Šoksidi(benzensulfonata)] ....................... pr

 3402 11 900 --- drugo ....................................... pr

 3402 12 000 -- kationska .................................... pr

 3402 13 000 -- neionogena ................................... pr

 3402 19 000 -- druga ........................................ pr

 3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

 3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati ................. 5.0

 3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... 5.0

 3402 90   - Drugo:

 3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati ................. pr

 3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati ....... pr


 3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
       osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati za
       popuščanje vijakov in matic, preparati zoper rjo
       in korozijo ter preparati za ločevanje kalupov
       na osnovi mazalnih sredstev) ter preparati, ki
       se uporabljajo za pooljitev in maščenje
       tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih
       materialov, toda brez preparatov, ki vsebujejo
       70 % ali več naftnega olja ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, kot osnovne sestavine

       - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
       bituminoznih mineralov:

 3403 11 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna ali drugih materialov .............. pr

 3403 19   -- drugo:

 3403 19 100 --- ki vsebujejo nad 70% po masi naftnih olj ali
       olj, pridobljenih iz bituminoznih mineralov, ki
       pa niso temeljna sestavina ...................... pr

       --- drugo:

 3403 19 910 ---- preparati za mazanje strojev, naprav in
       vozil ........................................... pr

 3403 19 990 ---- drugo ...................................... pr

       - Drugo:

 3403 91 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih materialov,
       usnja, krzna in drugih materialov ............... pr

 3403 99   -- drugo:

 3403 99 100 --- preparati za mazanje strojev, naprav in
       vozil ........................................... pr

 3403 99 900 --- drugo ....................................... pr


 3404    Umetni voski in pripravljeni voski

 3404 10 000 - Iz kemično modificiranega lignita ali rjavega
       premoga ........................................ pr

 3404 20 000 - Iz polietilenglikola .......................... pr

 3404 90   - Drugo:

 3404 90 100 -- pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi
       voski ........................................... pr

 3404 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
       karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
       za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
       to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
       netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
       plastike ali gume, impregnirani ali premazani s
       takimi preparati), razen voskov iz tar. št. 3404

 3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za obutev
       in usnje ........................................ pr

 3405 20 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
       vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih
       lesenih predmetov ............................... pr

 3405 30 000 - Loščila in podobni preparati za karoserije,
       razen loščil za kovine .......................... pr

 3405 40 000 - Paste, praški in drugi preparati za čiščenje .. pr

 3405 90   - Drugo:

 3405 90 100 -- loščila za kovine ............................ pr

 3405 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3406 00   Sveče, svečke in podobno

       - Sveče:

 3406 00 110 -- navadne, neparfumirane ....................... pr

 3406 00 190 -- druge ........................................ pr

 3406 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3407 00 000 Mase za modeliranje (tudi pripravljene za
       otroško igro); t.i. "zobarski voski" ali "zmesi
       za zobne odtise" v kompletih, pakiranjih za
       prodajo na drobno, v ploščicah, podkvicah,
       paličicah in podobno; drugi preparati, ki se
       uporabljajo v zobarstvu, na osnovi sadre (žgane
       sadre ali kalcijevega sulfata) .................. pr


                 35. poglavje

      BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI

 3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila

 3501 10   - Kazein:

 3501 10 100 -- za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih
       vlaken .......................................... pr

 3501 10 500 -- za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo
       hrane ali krme .................................. pr

 3501 10 900 -- drugo ........................................ pr

 3501 90   - Drugo:

 3501 90 100 -- kazeinska lepila ............................. pr

 3501 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati

       - Jajčni albumin:

 3502 11   -- posušen:

 3502 11 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. pr

 3502 11 900 --- drugo ....................................... pr

 3502 19   -- drugo:

 3502 19 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. pr

 3502 19 900 --- drugo ....................................... pr

       - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
       ali več mlečnih proteinov:

 3502 20 100 -- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
       neustrezen za človeško prehrano ................. pr

       -- drugo:

 3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
       prahu) .......................................... pr

 3502 20 990 --- drugo ....................................... pr

 3502 90   - Drugo:

       -- albumini, razen jajčnih albuminov in mlečnih
       albuminov (laktoalbuminov):

 3502 90 200 --- za človeško prehrano neprimeren ali ki bo s
       predelavo postal neprimeren ..................... pr

 3502 90 700 --- drugo ....................................... pr

 3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ........ pr


 3503 00   Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in
       pravokotnih listih; po površini obdelano ali
       neobdelano ali barvano) in njeni derivati; ribje
       lepilo; drugo lepilo živalskega izvora, razen
       kazeinskih lepil iz tar. št. 3501

 3503 00 100 - Želatina in njeni derivati .................... pr

 3503 00 800 - Drugo ......................................... pr


 3504 00 000 Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske
       snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali
       usnja, vključno tudi prah iz kromovo strojenega
       usnja ........................................... pr


 3505    Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.
       preželatinizirani in estrificirani škrobi);
       lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina
       in drugih modificiranih škrobov

 3505 10   - Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

 3505 10 100 -- dekstrini .................................... pr

       -- drugi modificirani škrobi:

 3505 10 500 --- škrobi, esterificirani ali eterificirani .... pr

 3505 10 900 --- drugo ....................................... pr

 3505 20   - Lepila:

 3505 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 25% škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... pr

 3505 20 300 -- ki po masi vsebujejo od vključno 25% do 55%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... pr

 3505 20 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 55% do 80%
       škrobov ali dekstrinov ali drugih modificiranih
       škrobov ......................................... pr

 3505 20 900 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več škrobov ali
       dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ..... pr


 3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
       sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
       zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
       primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
       lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot
       lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do
       vključno 1 kg neto mase

 3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
       lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
       za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva za
       lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto
       mase ............................................ pr

       - Drugo:

 3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
       plastičnih mas (vključno umetne smole) .......... pr

 3506 99 000 -- drugo ........................................ pr


 3507    Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu

 3507 10 000 - Sirilo in njegovi koncentrati ................. pr

 3507 90   - Drugo:

 3507 90 100 -- lipoproteinska lipaza ........................ pr

 3507 90 200 -- aspergilna alkalna proteaza .................. pr

 3507 90 900 -- drugo ........................................ pr


                 36. poglavje

      RAZSTRELIVA; PIROTEHNIČNI PROIZVODI; VŽIGALICE; PIROFORNE
             ZLITINE; VNETLJIVI PREPARATI

 3601 00 00 Smodniki:

*3601 00 001 - Črni .......................................... pr

*3601 00 009 - Malodimni ..................................... pr


 3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika:

*3602 00 001 - Brizantni eksplozivi, z detonacijsko hitrostjo
       nad 6000 m/s .................................... pr

*3602 00 009 - Drugo 11.0


 3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice;
       udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki;
       električni detonatorji

 3603 00 10 - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice:

*3603 00 101 -- počasi goreče vžigalne vrvice ................ pr

*3603 00 109 -- detonirne vrvice ............................. pr

 3603 00 90 - Drugo:

*3603 00 901 -- neelektrični sestavljen inicialni komplet, ki
       sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
       povezovalnimi elementi ali brez njih, razen
       dvojno oploščen ................................. pr

*3603 00 909 -- drugo ........................................ pr


 3604    Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne
       rakete, rakete proti toči, signalne rakete za
       gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi

 3604 10 000 - Pirotehnični proizvodi za ognjemete ........... pr

 3604 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3605 00 000 Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz
       tar. št. 3604 ................................... pr


 3606    Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh
       oblikah; proizvodi iz vnetljivih snovi, navedeni
       v 2. opombi k temu poglavju

 3606 10 000 - Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki se
       uporabljajo za vžigalnike za cigarete in podobne
       vžigalnike, v posodah s prostornino do vključno
       300 cm3 ......................................... pr

 3606 90   - Drugo:

 3606 90 100 -- ferocerijske in druge piroforne zlitine v
       vseh oblikah .................................... pr

 3606 90 900 -- drugo ........................................ pr


                 37. poglavje

        PROIZVODI ZA FOTOGRAFSKE IN KINEMATOGRAFSKE NAMENE

 3701    Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za
       svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; plan filmi za trenutno (hitro)
       fotografijo, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni, v kasetah ali brez njih

 3701 10   - Za rentgensko snemanje:

 3701 10 100 -- za medicinsko, zobarsko ali veterinarsko
       rabo ............................................ pr

 3701 10 900 -- drugi ........................................ pr

 3701 20 000 - Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid) ...................................... pr

 3701 30 000 - Druge plošče in plan filmi, katerih ena stran
       je daljša od 255 mm ............................. pr

       - Drugo:

 3701 91 000 -- za barvne fotografije (večbarvne) ............ pr

 3701 99 000 -- drugo: ....................................... pr


 3702    Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na
       svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre)
       fotografije, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni

 3702 10 000 - Za rentgenska snemanja ........................ pr

 3702 20 000 - Film za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid) ...................................... pr

       - Drugi filmi, neperforirani, široki do vključno
       105 mm:

 3702 31   -- za barvno fotografijo (večbarvno):

 3702 31 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... pr

       --- dolžine nad 30 m:

 3702 31 910 ---- barvni negativni film:- širine 75 mm ali
       več, vendar ne več kot 105 mm in- dolžine 100 m
       ali več za proizvodnjo vložkov za trenutne
       fotografije ..................................... pr

 3702 31 990 ---- drugi ...................................... pr

 3702 32   -- drugi, z emulzijo srebrovega halogenida:

       --- širine do vključno 35 mm:

 3702 32 110 ---- mikrofilm; film za grafične namene ......... pr

 3702 32 190 ---- drug ....................................... pr

       --- širine nad 35 mm:

 3702 32 310 ---- mikrofilm .................................. pr

 3702 32 510 ---- film za grafične namene .................... pr

 3702 32 900 ---- drugi ...................................... pr

 3702 39 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi filmi, neperforirani, široki nad 105 mm:

 3702 41 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, za
       barvno fotografijo (večbarvno) .................. pr

 3702 42 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, razen
       za barvno fotografijo ........................... pr

 3702 43 000 -- široki nad 610 mm in dolgi do vključno 200 m . pr

 3702 44 000 -- široki nad 105 mm do vključno 610 mm ......... pr

       - Drugi filmi, za barvno fotografijo
       (večbarvno):

 3702 51 000 -- široki do vključno 16 mm in dolgi do vključno
       14 m ............................................ pr

 3702 52   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad
       vključno 14 m:

 3702 52 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... pr

 3702 52 900 --- dolžine nad 30 m ............................ pr

 3702 53 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m za diapozitive ................. pr

 3702 54 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m, razen za diapozitive .......... pr

 3702 55 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       nad 30 m ........................................ pr

 3702 56   -- široki nad 35 mm:

 3702 56 100 --- dolžine do vključno 30 m .................... pr

 3702 56 900 --- dolžine nad 30 m ............................ pr

       - Drugo:

 3702 91   -- široki do vključno 16 mm in dolgi do vključno
       14 m:

 3702 91 100 --- filmi za grafične namene .................... pr

 3702 91 900 --- drugi ....................................... pr

 3702 92   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad 14 m:

 3702 92 100 --- filmi za grafične namene .................... pr

 3702 92 900 --- drugi ....................................... pr

 3702 93   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       do vključno 30 m:

 3702 93 100 --- mikrofilm; film za grafične namene .......... pr

 3702 93 900 --- drug ........................................ pr

 3702 94   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
       nad 30 m:

 3702 94 100 --- mikrofilm; film za grafične namene .......... pr

 3702 94 900 --- drug ........................................ pr

 3702 95 000 -- široki nad 35 mm ............................. pr


 3703    Fotografski papir, karton in tekstil, občutljivi
       na svetlobo, neosvetljeni

 3703 10 000 - V zvitkih, širokih nad 610 mm ................. pr

 3703 20   - Drugo, za barvno fotografijo (večbarvno):

 3703 20 100 -- za fotografije, za katere se uporablja
       negativ film .................................... pr

 3703 20 900 -- drugo ........................................ pr

 3703 90   - Drugo:

 3703 90 100 -- senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi
       solmi ........................................... pr

 3703 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3704 00   Fotografske plošče, filmi, papir, karton in
       tekstil, osvetljeni toda nerazviti

 3704 00 100 - Plošče in film ................................ pr

 3704 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3705    Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in
       razviti, razen kinematografskih filmov

 3705 10 000 - Za ofsetno reprodukcijo ....................... pr

 3705 20 000 - Mikrofilmi .................................... pr

 3705 90   - Drugo:

 3705 90 100 -- za grafične namene ........................... pr

 3705 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3706    Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti, s
       posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali samo
       s posnetim zvočnim zapisom

 3706 10   - Široki 35 mm in več:

       -- samo z zvočnim zapisom:

 3706 10 110 --- negativi; vmesni pozitivi ................... pr

 3706 10 190 --- drugi pozitivi .............................. pr

       -- drugo:

 3706 10 910 --- negativi; vmesni pozitivi ................... pr

 3706 10 990 --- drugi pozitivi .............................. pr

 3706 90   - Drugo:

       -- samo z zvočnim zapisom:

 3706 90 110 --- negativi; vmesni pozitivi ................... pr

 3706 90 190 --- drugi pozitivi .............................. pr

       -- drugo:

 3706 90 310 --- negativi; vmesni pozitivi ................... pr

       --- drugi pozitivi:

 3706 90 510 ---- filmske novice ............................. pr

       ---- drugi, širine:

 3706 90 910 ----- do 10 mm .................................. pr

 3706 90 990 ----- 10 mm ali več ............................. pr


 3707    Kemični preparati za fotografske namene (razen
       lakov, lepil, sredstev za lepljenje in podobnih
       preparatov); nepomešani proizvodi za fotografsko
       uporabo, pripravljeni v odmerjene količine ali
       pripravljeni za prodajo na drobno v obliki
       pripravljeni za uporabo

 3707 10 000 - Emulzije, občutljive na svetlobo .............. pr

 3707 90   - Drugo:

       -- razvijalci in fiksirji:

       --- za barvno fotografijo (polychrome):

 3707 90 110 ---- za fotografske filme in plošče ............. pr

 3707 90 190 ---- drugi ...................................... pr

 3707 90 300 --- drugi ....................................... pr

 3707 90 900 -- drugi ........................................ pr


                 38. poglavje

           RAZNI PROIZVODI KEMIJSKE INDUSTRIJE

 3801    Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit;
       preparati na osnovi grafita ali drugih vrst
       ogljika v obliki paste, blokov, plošč in drugih
       polizdelkov

 3801 10 000 - Umetni grafit ................................. pr

 3801 20   - Koloidni ali polkoloidni grafit:

 3801 20 100 -- koloidni grafit v oljni suspenziji;
       polkoloidni grafit .............................. pr

 3801 20 900 -- drug ......................................... pr

 3801 30 000 - Ogljikove paste za elektrode in podobne paste
       za oblaganje peči ............................... pr

 3801 90 000 - Drugi ......................................... pr


 3802    Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni
       proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno
       živalsko oglje

 3802 10 000 - Aktivno oglje ................................. pr

 3802 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3803 00   Tal-olje, surovo ali rafinirano

 3803 00 100 - Surovo ........................................ pr

 3803 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3804 00   Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
       nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane
       ali kemično obdelane, vključno z lignin
       sulfonati, toda brez tal-olja iz tar. št. 3803

 3804 00 100 - Koncentrirana sulfitna lužnica ................ pr

 3804 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3805    Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
       terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali po
       drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
       dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
       paracimeni; borovo olje, ki vsebuje
       alfa-terpineol kot glavno sestavino

 3805 10   - Smolna (gumijeva) ali sulfatna lesna
       terpentinova olja:

 3805 10 100 -- smolni terpentin ............................. pr

 3805 10 300 -- lesni terpentin .............................. pr

 3805 10 900 -- sulfatni terpentin ........................... pr

 3805 20 000 - Borovo olje ................................... pr

 3805 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3806    Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi
       derivati; smolni špirit in smolna olja; staljene
       smole

 3806 10   - Kolofonija in smolne kisline:

 3806 10 100 -- dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo smol) . pr

 3806 10 900 -- druge ........................................ pr

 3806 20 00 - Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivati
       kolofonije ali smolnih kislin, razen soli
       aduktov kolofonije:

*3806 20 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............... pr

(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.)

*3806 20 009 -- druge ........................................ pr

 3806 30 000 - Smolni estri .................................. pr

 3806 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3807 00   Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni
       kreozot; lesna nafta; rastlinska smola;
       pivovarska smola in podobni preparati na osnovi
       kolofonije, smolnih kislin ali rastlinskih smol

 3807 00 100 - Lesni katran .................................. pr

 3807 00 900 - Drugo ......................................... pr


 3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi,
       sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje
       rasti rastlin, dezinfektanti in podobni
       proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih
       za prodajo na drobno ali kot preparati ali
       proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče
       in muholovke)

 3808 10   - Insekticidi:

 3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ........................ pr

 3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov .......... pr

 3808 10 300 -- na osnovi karbamatov ......................... pr

 3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin ............. pr

 3808 10 900 -- drugi ........................................ pr

 3808 20   - Fungicidi:

       -- anorganski:

 3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin ......... pr

 3808 20 150 --- drugi ....................................... pr

       -- drugi:

 3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov ................... pr

 3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov .................... pr

 3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ............ pr

 3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov ........... pr

 3808 20 800 --- drugi ....................................... pr

 3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
       za urejanje rasti rastlin:

       -- herbicidi:

 3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ............ pr

 3808 30 130 --- na osnovi triazinov ......................... pr

 3808 30 150 --- na osnovi amidov ............................ pr

 3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ........................ pr

 3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov ....... pr

 3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
       sulfonil sečnine ................................ pr

 3808 30 270 --- drugi ....................................... pr

 3808 30 300 -- proizvodi proti klitju ....................... pr

 3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti ................. pr

 3808 40   - Dezinfektanti:

 3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli ......... pr

 3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin ............. pr

 3808 40 900 -- drugi ........................................ pr

 3808 90   - Drugo:

 3808 90 100 -- rodenticidi .................................. pr

 3808 90 900 -- drugi ........................................ pr


 3809    Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za
       pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter
       drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in
       jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni,
       papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 3809 10   - Na osnovi škrobnih snovi:

 3809 10 100 -- ki po masi vsebujejo do 55% takih substanc ... pr

 3809 10 300 -- ki po masi vsebujejo 55% ali več, vendar do
       70% takih substanc .............................. pr

 3809 10 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 70% do 83%
       takih substanc .................................. pr

 3809 10 900 -- ki po masi vsebujejo 83% ali več takih
       substanc ........................................ pr

       - Drugo:

 3809 91 000 -- ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih
       industrijah ..................................... pr

 3809 92 000 -- ki se uporabljajo v papirni ali podobnih
       industrijah ..................................... pr

 3809 93 000 -- ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih
       industrijah ..................................... pr


 3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
       in varjenje; praški in paste za spajkanje in
       varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
       materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
       jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

 3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
       praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
       drugih materialov, za spajkanje ali varjenje .... pr

 3810 90   - Drugo:

 3810 90 100 -- preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
       prevleke za varilne elektrode in palice ......... pr

 3810 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3811    Preparati zoper detonacijo, antioksidanti,
       preparati za preprečevanje kopičenja smole, za
       zboljšanje viskoznosti, preparati za
       preprečevanje korozije in drugi pripravljeni
       aditivi, za mineralna olja (vključno bencin) ali
       za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste
       namene kot mineralna olja

       - Preparati zoper detonacijo:

 3811 11   -- na osnovi svinčevih spojin:

 3811 11 100 --- na osnovi tetraetil-svinca .................. pr

 3811 11 900 --- drugi ....................................... pr

 3811 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Aditivi za mazalna olja:

 3811 21 000 -- ki vsebujejo naftna olja in olja iz
       bituminoznih mineralov .......................... pr

 3811 29 000 -- drugi ........................................ pr

 3811 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3812    Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije,
       sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične
       mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu, antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične mase

 3812 10 000 - Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za
       gumo ............................................ pr

 3812 20   - Sestavljeni mehčalci za gumo in plastične
       mase:

 3812 20 100 -- reagenčne mešanice, ki vsebujejo
       benzil3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,
       2-dimetilpropilftalat in benzil3-
       izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftalat ....... pr

 3812 20 900 -- drugo ........................................ pr

 3812 30   - Antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične mase:

 3812 30 200 -- antioksidanti ................................ pr

 3812 30 800 -- drugi ........................................ pr


 3813 00 000 Preparati in polnila za aparate za gašenje
       požara; napolnjene granate za gašenje požara .... pr


 3814 00   Sestavljena organska topila in razredčila, ki
       niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
       pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov
       ali lakov

 3814 00 100 - Na osnovi butil acetata ....................... pr

 3814 00 90 - Druga:

*3814 00 901 -- ki vsebujejo kloro, fluoro ali bromo
       ogljikovodike ................................... pr

*3814 00 909 -- druga ........................................ pr


 3815    Iniciatorji reakcije, pospeševalci reakcije in
       katalitični preparati, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

       - Katalizatorji na nosilcu:

 3815 11 000 -- z nikljem ali nikljevimi spojinami kot
       aktivnimi snovmi ................................ pr

 3815 12 000 -- s plemenitimi kovinami ali spojinami
       plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi ........... pr

 3815 19   -- drugi:

 3815 19 100 --- katalizatorji v obliki zrnc, katerih 90 ut.%
       ali več delcev ne presega 10 mikronov in ki
       sestoje iz mešanic oksidov na nosilcu iz
       magnezijevega silikata, in ki vsebujejo:- 20
       ut.% ali več, vendar ne več kot 35 ut.% bakra
       in- 2 ut% ali več, vendar ne več kot 3 ut.%
       bizmuta,katerih specifična teža je 0,2 ali več,
       vendar ne več kot 1,0 ........................... pr

 3815 19 900 --- drugi ....................................... pr

 3815 90   - Drugo:

 3815 90 100 -- katalizatorji, ki sestoje iz
       etilentrifenilfosfonijevega acetata v obliki
       raztopine v metanolu ............................ pr

 3815 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3816 00 000 Ognjevarni cementi, ognjevarne malte, ognjevarni
       betoni in podobne ognjevarne mase, razen
       proizvodov iz tar. št. 3801 ..................... pr


 3817    Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni,
       razen tistih iz tar. št. 2707 ali 2902

 3817 10   - Mešani alkilbenzeni:

 3817 10 100 -- dodecilbenzen ................................ pr

 3817 10 500 -- linearni alkilbenzen ......................... pr

 3817 10 800 -- drugi ........................................ pr

 3817 20 000 - Mešani alkilnaftaleni ......................... pr


 3818 00   Kemični elementi, dopirani za uporabo v
       elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali
       podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za
       uporabo v elektroniki

 3818 00 100 - Dopirani silicij .............................. pr

 3818 00 900 - Drugi ......................................... pr


 3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
       pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki
       po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
       naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih
       mineralov ....................................... pr


 3820 00 000 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene
       tekočine za odtajanje ........................... pr


 3821 00 000 Pripravljene podlage za razvoj mikroorganizmov .. pr


 3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez
       njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006:

*3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu) in
       pripravljeni diagnostični reagenti na nosilcu
       ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002
       ali 3006 ....................................... 4.0

*3822 00 009 - Laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu)
       in pripravljeni laboratorijski reagenti na
       nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št.
       3002 ali 3006 .................................. pr


 3823    Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni
       alkoholi

       - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije:

 3823 11 000 -- stearinska kislina ........................... pr

 3823 12 000 -- oleinska kislina ............................. pr

 3823 13 000 -- maščobne kisline talovega olja ............... pr

 3823 19   -- drugo:

 3823 19 100 --- destilirane maščobne kisline ................ pr

 3823 19 300 --- destilati maščobnih kislin .................. pr

 3823 19 900 --- drugo ....................................... pr

 3823 70 000 - Industrijski maščobni alkoholi ................ pr


 3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele
       in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu

 3824 10 000 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske
       modele ali livarska jedra ....................... pr

 3824 20 000 - Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli
       in njihovi estri ................................ pr

 3824 30 000 - Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj
       pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi ....... pr

 3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
       betone .......................................... pr

 3824 50   - Neognjevarne malte in betoni:

 3824 50 100 -- beton, pripravljen za vlivanje ............... pr

 3824 50 900 -- drugo ........................................ pr

 3824 60   - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podšt. 2905
       44:

       -- v vodni raztopini:

 3824 60 110 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
       računano glede na vsebnost D-glucitola .......... pr

 3824 60 190 --- drug ........................................ pr

       -- drug:

 3824 60 910 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
       računano glede na vsebnost D-glucitola .......... pr

 3824 60 990 --- drug ........................................ pr

       - Mešanice, ki vsebujejo perhalogenirane
       derivate acikličnih ogljikovodikov, ki vsebujejo
       dva ali več različnih halogenov:

 3824 71 000 -- ki vsebujejo aciklične ogljikovodike, ki so
       perhalogenirani zgolj s fluorom in klorom ....... pr

 3824 79 000 -- drugi ........................................ pr

 3824 90   - Drugo:

 3824 90 100 -- petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih
       sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali
       etanolaminov; tiofeniranih sulfonskih kislin, iz
       olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in
       njihovih soli ................................... pr

 3824 90 150 -- ionski izmenjalci ............................ pr

 3824 90 200 -- sušilci (getterji) za vakuumske cevi ......... pr

 3824 90 250 -- piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
       kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat ........ pr

 3824 90 300 -- alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
       plina ........................................... pr

 3824 90 350 -- antikorozijski preparati, ki vsebujejo amine
       kot aktivne sestavine ........................... pr

 3824 90 400 -- anorganska sestavljena topila in razredčila
       za lake in podobne proizvode .................... pr

       -- drugo:

 3824 90 450 --- preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega
       kamna in podobni preparati ...................... pr

 3824 90 500 --- preparati za elektro-galvanizacijo .......... pr

 3824 90 550 --- mešanice mono-, di- in tri- estrov maščobnih
       kislin z glicerinom (emulgatorji za maščobe) .... pr

       --- proizvodi in preparati za farmacevtsko ali
       kirurško uporabo:

 3824 90 610 ---- vmesni proizvodi pri proizvodnji
       antibiotikov, dobljeni s fermentacijo
       Streptomyces tenebarius, posušeni ali
       neposušeni, namenjeni za proizvodnjo človeških
       zdravil iz tar. številke 3004 ................... pr

 3824 90 620 ---- vmesni proizvodi iz proizvodnje
       monensinskih soli ............................... pr

 3824 90 640 ---- drugi ...................................... pr

 3824 90 650 --- pomožni proizvodi za livarne (razen tistih,
       uvrščenih v tar.podšt. 3824 10 00) .............. pr

 3824 90 700 --- ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni
       preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu ..... pr

       --- drugi:

 3824 90 750 ---- vaferji litijevega niobata, nedopirani ..... pr

 3824 90 800 ---- mešanice aminov iz dimerizacije maščobnih
       kislin, povprečne molekulske mase 520 ali več,
       vendar ne več kot 550 ........................... pr

 3824 90 850 ---- 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin,
       v obliki raztopine v toluenu .................... pr

 3824 90 95 ---- drugo:

*3824 90 951 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
       ne vsebujejo halogenov (Y6, Y42 (1)) .......................... pr

(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih
odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja (Ur. list RS 48/93)

*3824 90 952 ----- odpadna organska topila ali razredčila, ki
       vsebujejo halogene (Y41(1)) ..................... pr

*3824 90 953 ----- odpadki in ostanki, ki vsebujejo poleg
       organskih topil še druge substance, razen
       emulzij (Y6(1)) ................................. pr

*3824 90 954 ----- tekoči odpadki in ostanki v obliki emulzij
       (npr. voda/olje, voda/organska topila ipd.)
       (Y9(1)) ......................................... pr

*3824 90 955 ----- blata, brozge, usedline in slične oblike
       odpadkov in ostankov, ki niso zajeti in omenjeni
       na drugem mestu (Y12, Y13(1)) ................... pr

*3824 90 956 ----- odpadki in ostanki nastali pri uporabi ali
       proizvodnji mineralnih goriv, olj, masti in
       drugih proizvodov destilacije, vključno
       bituminoznih substanc in mineralnih voskov
       (Y11(1)) ........................................ pr

*3824 90 957 ----- proizvodi iz 30. do 38. poglavja, katerih
       rok uporabnosti je potekel ali so kako drugače
       postali neuporabni za uporabo, za katero so bili
       prvotno namenjeni ............................... pr

*3824 90 958 ----- drugi odpadki in ostanki, ki niso omenjeni
       ali zajeti na drugem mestu (navesti Y oznako iz
       Baselske konvencije(1)) ......................... pr

*3824 90 959 ----- drugo ..................................... pr


                 VII. oddelek

      PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS, KAVČUK IN
             PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka        Poimenovanje          Carinska stopnja
------------------------------------------------------------------------------
 1               2                 3
------------------------------------------------------------------------------

 3901    Polimeri etilena v primarnih oblikah

 3901 10   - Polietilen s specifično gostoto pod 0,94:

 3901 10 100 -- linearni polietilen .......................... pr

 3901 10 900 -- drug ......................................... pr

 3901 20   - Polietilen s specifično gostoto 0,94 ali več:

 3901 20 100 -- polietilen v eni izmed oblik, navedenih v
       opombi št. 6 (b) k temu poglavju, specifične
       gostote 0,958 ali več pri 23 oC, in ki vsebuje:-
       50 mg/kg ali manj aluminija;- 2 mg/kg ali manj
       kalcija;- 2 mg/kg ali manj kroma;- 2mg/kg ali
       manj železa;- 2mg/kg ali manj niklja;- 2 mg/kg
       ali manj titana in- 8 mg/kg ali manj vanadija,
       in ki je namenjen za proizvodnjo
       klorosulfoniranega polietilena. ................. pr

 3901 20 900 -- drug. ........................................ pr

 3901 30 000 - Kopolimeri etilen-vinil acetata ............... pr

 3901 90   - Drugo:

 3901 90 100 -- ionomerska smola, ki vsebuje sol terpolimera
       etilena z izobutilnim akrilatom in metakrilno
       kislino ......................................... pr

 3901 90 200 -- A-B-A blok-polimer polistirena, kopolimer
       etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35
       ut.% ali manj stirena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... pr

 3901 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3902    Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
       primarnih oblikah

 3902 10 000 - Polipropilen .................................. pr

 3902 20 000 - Poliizobutilen ................................ pr

 3902 30 000 - Kopolimeri propilena .......................... pr

 3902 90   - Drugo:

 3902 90 100 -- A-B-A blok-kopolimer polistirena, kopolimer
       etilen-butilena in polistirena, ki vsebuje 35
       ut.% ali manj stirena, v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... pr

 3902 90 200 -- Polibut-1-en, kopolimer but-1-ena z etilenom,
       ki vsebuje 10 ut% ali manj etilena, in mešanice
       polibut-1-ena s polietilenom in/ali s
       polipropilenom, ki vsebujejo 10 ut.% ali manj
       polietilena in/ali 25 ut.% ali manj
       polipropilena, v eni izmed oblik, navedenih v
       opombi št. 6 b k temu poglavju .................. pr

 3902 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3903    Polimeri stirena v primarnih oblikah

       - Polistiren:

 3903 11 000 -- za ekspandiranje ............................. pr

 3903 19 000 -- drugi ........................................ pr

 3903 20 000 - Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN) .......... pr

 3903 30 000 - Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS) . pr

 3903 90   - Drugo:

 3903 90 100 -- kopolimer izključno iz stirena z alilnim
       alkoholom, acetilne vrednosti 175 ali več ....... pr

 3903 90 200 -- bromirani polistiren, ki vsebuje 58 ut.% ali
       več, vendar ne več kot 71 ut.% broma, v eni
       izmed oblik, navedenih v opombi št 6 b k temu
       poglavju ........................................ pr

 3903 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3904    Polimeri viniklorida ali drugih halogeniranih
       olefinov, v primarnih oblikah

 3904 10 000 - Polivinilklorid, nepomešan z drugimi snovmi ... pr

       - Drug polivinilklorid:

 3904 21 000 -- nemehčan ..................................... pr

 3904 22 000 -- mehčan ....................................... pr

 3904 30 000 - Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata .......... pr

 3904 40 000 - Drugi kopolimeri vinilklorida ................. pr

 3904 50   - Polimeri viniliden klorida:

 3904 50 100 -- kopolimeri vinilidenklorida z akrilonitrilom,
       v obliki razteznostnih venčkov premera 4 mm ali
       več, vendar ne več kot 20 mm .................... pr

 3904 50 900 -- drugo ........................................ pr

       - Fluoro-polimeri:

 3904 61   -- politetrafluoroetilen (PTFE):

 3904 61 100 --- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov ....... pr

 3904 61 900 --- drugi ....................................... pr

 3904 69   -- drugi:

 3904 69 100 --- polivinil fluorid v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju ...... pr

 3904 69 900 --- drugi ....................................... pr

 3904 90 000 - Drugi ......................................... pr


 3905    Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov, v
       primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v
       primarnih oblikah

       - Polimeri vinilacetata:

 3905 12 000 -- v vodni disperziji ........................... pr

 3905 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Kopolimeri vinilacetata:

 3905 21 00 -- v vodni disperziji:

*3905 21 001 --- kopolimer etilenvinilacetata ................ pr

*3905 21 009 --- drugi ....................................... pr

 3905 29 000 -- drugi ........................................ pr

 3905 30 000 - Polivinilalkoholi, s hidroliziranimi ali
       nehidroliziranimi acetatnimi skupinami .......... pr

       - Drugi:

 3905 91 000 -- Kopolimeri ................................... pr

 3905 99   -- drugi:

 3905 99 100 --- poli(vinilformal), v eni izmed oblik,
       navedenih v opombi št. 6 b k temu poglavju,
       molekulske mase 10.000 ali več, vendar ne več
       kot 40.000, ki vsebuje:- 9,5 ut.% ali več,
       vendar ne več kot 13 ut.% acetilnih skupin,
       vrednotenih kot vinilni acetati in- 5 ut.% ali
       več, vendar ne več kot 6,5 ut.% hidroksilnih
       skupin, vrednotenih kot vinilni alkohol ......... pr

 3905 99 900 --- drugi ....................................... pr


 3906    Akrilni polimeri v primarnih oblikah

 3906 10 00 - Polimetilmetakrilat:

*3906 10 001 -- gotovi laki v prahu .......................... pr

*3906 10 009 -- drugo ........................................ pr

 3906 90   - Drugi:

 3906 90 100 -- poliŠN-(3-hidroksiamino-1,1-dimetilbutil)akrilamid]
       polietilena.

        pr

 3906 90 200 -- kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata
       z decilmetakrilatom, v obliki raztopine v
       N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 55 ut.% ali več
       kopolimerov ..................................... pr

 3906 90 300 -- kopolimer akrilne kisline z 2-etilheksil
       akrilatom, ki vsebuje 10 ut.% ali več, vendar ne
       več kot 11 ut.% 2-etilheksil akrilata .......... pr

 3906 90 400 -- kopolimer akrilonitrila z metilakrilatom,
       modificiran z polibutadien-akrilonitrilom (NBR) . pr

 3906 90 500 -- polimerizacijski proizvodi akrilne kisline z
       alkilnim metakrilatom in z majhnimi količinami
       drugih monomerov, namenjeni za uporabo kot
       zgoščevalca v proizvodnji tekstilnih barvnih
       past ............................................ pr

 3906 90 600 -- kopolimer metilnega acetata z etilenom in
       monomerom, ki kot substituenta vsebuje
       neterminalne karboksilne skupine in ki vsebuje
       50 ut.% ali več metil acetata, spojenega ali
       nespojenega s silicijem ......................... pr

 3906 90 90 -- drugi:

*3906 90 901 --- policianoakrilat ............................ pr

*3906 90 902 --- natrijeve soli poliakrilne kisline .......... pr

*3906 90 903 --- raztopine akrilnih polimerov v organskih
       topilih ......................................... pr

*3906 90 909 --- drugi ....................................... pr


 3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole,
       v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
       smole, polialilestri in drugi poliestri, v
       primarnih oblikah

 3907 10 000 - Poliacetali ................................... pr

 3907 20   - Drugi polietri:

       -- polieter alkoholi:

       --- polietilen glikoli:

 3907 20 120 ---- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov ...... pr

 3907 20 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 3907 20 210 ---- s hidroksilnim številom do vključno 100 .... pr

 3907 20 290 ---- drugo ...................................... pr

       -- drugi:

 3907 20 910 --- kopolimer 1-kloro-2,3-epoksipropana z
       etilenovim oksidom .............................. pr

 3907 20 990 --- drugi ....................................... pr

 3907 30 00 - Epoksidne smole (vključno epoksi-estri):

*3907 30 001 -- gotovi laki v prahu .......................... pr

*3907 30 009 -- drugo ........................................ pr

 3907 40 000 - Polikarbonati ................................ pr

 3907 50 000 - Alkidne smole ................................. pr

 3907 60   - Polietilentereftalat:

 3907 60 100 -- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov ........ pr

 3907 60 900 -- drug ......................................... pr

       - Drugi poliestri:

 3907 91   -- nenasičeni:

 3907 91 100 --- tekoči ...................................... pr

 3907 91 900 --- drugi ....................................... pr

 3907 99   -- drugi:

       --- s hidroksilnim številom do vključno 100:

 3907 99 110 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... pr

 3907 99 19 ---- drugo:

*3907 99 191 ----- polibutilentereftalat ..................... pr

*3907 99 199 ----- drugi ..................................... pr

       --- drugo:

 3907 99 910 ---- poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) .... pr

 3907 99 990 ---- drugo ...................................... pr


 3908    Poliamidi v primarnih oblikah

 3908 10 000 - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali
       6,12 ........................................... pr

 3908 90 000 - Drugi ......................................... pr


 3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
       primarnih oblikah

 3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole ........... 5.0

 3909 20 000 - Melaminske smole .............................. pr

 3909 30 000 - Druge amino smole ............................. pr

 3909 40 000 - Fenolne smole ................................. 5.0

 3909 50   - Poliuretani:

 3909 50 100 -- poliuretan iz
       2,2'-(tert-butiloamino)dietanola in
       4,4'-metilendicikloheksil diizocianata, v obliki
       raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki vsebuje 50
       ut.% ali več polimerov .......................... pr

 3909 50 900 -- drugi ........................................ pr


 3910 00 000 Silikoni v primarnih oblikah .................... pr


 3911    Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni,
       polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi,
       navedeni v 3. opombi v tem poglavju, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
       primarnih oblikah

 3911 10 000 - Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden
       smole in politerpeni ............................ pr

 3911 90   - Drugo:

       -- proizvodi kondenzacije ali preureditvene
       polimerizacije, kemično modificirani ali
       nemodificirani:

 3911 90 110 --- poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-
       fenilenoksi-1,4-fenilenizopropiliden-
       1,4-fenilen), v eni izmed oblik, navedenih
       v opombi št. 6 b k temu poglavju ................ pr

 3911 90 130 --- poli(tio-1,4-fenilen) ....................... pr

 3911 90 190 --- drugo ....................................... pr

       -- drugo:

 3911 90 910 --- kopolimer parakreozola z divinilbenzenom, v
       obliki raztopine v N,N-dimetilacetamida, ki
       vsebuje 50 ut.% ali več polimerov ............... pr

 3911 90 930 --- hidrogenirani kopolimeri viniltoluena z
       a-metilstirenom ................................. pr

 3911 90 990 --- drugo ....................................... pr


 3912    Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
       primarnih oblikah

       - Celulozni acetati:

 3912 11 000 -- nemehčani .................................... pr

 3912 12 000 -- mehčani ...................................... pr

 3912 20   - Nitrati celuloze (vključno s kolodiji):

       -- nemehčani:

 3912 20 110 --- kolodije in keloidin (celulozni
       tetranitrat) .................................... pr

 3912 20 190 --- drugo ....................................... pr

 3912 20 900 -- mehčani ...................................... pr

       - Celulozni etri:

 3912 31 000 -- karboksimetilceluloza in njene soli .......... pr

 3912 39   -- drugi:

 3912 39 100 --- etilceluloza ............................... pr

 3912 39 200 --- hidroksipropilna celuloza ................... pr

 3912 39 800 --- drugo ....................................... pr

 3912 90   - Drugo:

 3912 90 100 -- celulozni estri .............................. pr

 3912 90 900 -- drugo, vključno mikrokristalna celuloza ...... pr


 3913    Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in
       modificirani naravni polimeri (npr.: strjene
       beljakovine, kemični derivati naravnega
       kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah

 3913 10 000 - Alginska kislina, njene soli in estri ......... pr

 3913 90   - Drugi:

 3913 90 100 -- kemični derivati naravnega kavčuka ........... pr

 3913 90 200 -- amilopektin .................................. pr

 3913 90 300 -- amiloza ...................................... pr

 3913 90 800 -- drugo ........................................ pr


 3914 00 000 lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tar.
       št. 3901 do 3913, v primarnih oblikah ........... pr


       II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI

 3915    Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

 3915 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... pr

 3915 20 000 - Iz polimerov stirena .......................... pr

 3915 30 000 - Iz polimerov viniklorida ...................... pr

 3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3915 90 110 --- iz polimerov propilena ...................... pr

 3915 90 130 --- iz akrilnih polimerov ....................... pr

 3915 90 190 --- drugi ....................................... pr

       -- drugi:

 3915 90 910 --- iz epoksidnih smol .......................... pr

 3915 90 930 --- iz celuloze in njenih kemičnih derivatov .... pr

 3915 90 990 --- drugo ....................................... pr


 3916    Monofilamenti, katerih kateri koli prečni prerez
       presega 1 mm, palice, paličice in profilne
       oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane
       ali ne, toda drugače neobdelane

 3916 10 000 - Iz polimerov etilena .......................... pr

 3916 20   - Iz polimerov viniklorida:

 3916 20 100 -- iz polivinilklorida .......................... pr

 3916 20 900 -- drugo ........................................ pr

 3916 90   - Iz drugih plastičnih mas:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani:

 3916 90 110 --- iz poliestrov ............................... pr

 3916 90 130 --- iz poliamidov ............................... pr

 3916 90 150 --- iz epoksidnih smol ......................... pr

 3916 90 190 --- drugo ....................................... pr

       -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3916 90 510 --- iz polimerov propilena ...................... pr

 3916 90 590 --- drugo ....................................... pr

 3916 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas

 3917 10   - Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
       strjenih beljakovin ali celuloznih materialov:

 3917 10 100 -- iz strjenih beljakovin ....................... pr

 3917 10 900 -- iz celuloznih snovi .......................... pr

       - Cevi in tulci, togi:

 3917 21   -- iz polimerov etilena:

 3917 21 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... pr

       --- drugi:

 3917 21 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 21 990 ---- drugo ...................................... pr

 3917 22   -- iz polimerov propilena:

 3917 22 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preskea, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... pr

       --- drugo:

 3917 22 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 22 990 ---- drugo ...................................... pr

 3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

 3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, vendar drugače neobdelani ....... pr

       --- drugo:

 3917 23 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ...................................... pr

 3917 23 990 ---- drugo ...................................... pr

 3917 29   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- brezšivne, z dolžino, ki presega največjo
       dimenzijo prečnega preseka, površinsko obdelani
       ali neobdelani, drugače neobdelani:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani:

 3917 29 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ pr

 3917 29 130 ----- drugo ..................................... pr

 3917 29 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ..... pr

 3917 29 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugo:

 3917 29 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 29 990 ---- drugo ...................................... pr

       - Druge cevi in tulci:

 3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
       (276 barov) ali več:

 3917 31 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 31 900 --- drugo ....................................... pr

 3917 32   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 32 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ pr

 3917 32 190 ----- drugo .................................... pr

       ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3917 32 310 ----- iz polimerov etilena ...................... pr

 3917 32 350 ----- iz polimerov vinilklorida ................. pr

 3917 32 390 ----- drugo ..................................... pr

 3917 32 510 ---- drugo ...................................... pr

       --- drugo:

 3917 32 910 ---- umetna čreva za klobase .................... pr

 3917 32 990 ---- drugo ...................................... pr

 3917 33   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, s priborom:

 3917 33 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 33 900 --- drugo ....................................... pr

 3917 39   -- druge:

       --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so večje
       od največje dimenzije prečnega preseka,
       površinsko obdelane ali neobdelane, toda drugače
       neobdelane:

       ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3917 39 110 ----- iz epoksidnih smol ........................ pr

 3917 39 130 ----- drugo ..................................... pr

 3917 39 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije .... pr

 3917 39 190 ---- drugo ...................................... pr

       --- drugo:

 3917 39 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 3917 39 990 ---- drugo ...................................... pr

 3917 40   - Pribor:

 3917 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 3917 40 900 -- drugo ........................................ pr


 3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali
       ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali
       strope, definirane z 9. opombo v tem poglavju

 3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

 3918 10 100 -- na nosilci, ki je impregniran, prevlečen ali
       premazan s polivinilkloridom .................... 7.5

 3918 10 900 -- druge ........................................ 6.5

 3918 90 000 - Iz drugih plastičnih mas ...................... pr


 3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih
       mas, vključno tudi tiste v zvitkih

 3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

       -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
       naravnim ali sintetičnim kavčukom:

 3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 7.5

 3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ............. 7.5

 3919 10 150 --- iz polipropilena ............................ 7.5

 3919 10 190 --- drugo ....................................... 7.5

       -- drugo:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3919 10 310 ---- iz poliestrov .............................. pr

 3919 10 350 ---- iz epoksidnih smol ......................... pr

 3919 10 390 ---- drugo ...................................... pr

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena ..................................... 7.5

 3919 10 690 ---- drugo ...................................... 7.5

 3919 10 900 --- drugo ....................................... pr

 3919 90   - Drugo:

 3919 90 100 -- nadalje obdelane razen površinsko obdelanih
       ali rezane v druge oblike razen pravokotnih
       (vključno s kvadratnimi) ....................... pr

       -- drugo:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih

 3919 90 310 ---- iz polikarbonatov, alkidnih smol,
       polialilnih estrov ali drugih poliestrov ........ pr

 3919 90 350 ---- iz epoksidnih smol ......................... pr

 3919 90 390 ---- drugo ...................................... pr

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3919 90 61 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
       polietilena:

*3919 90 611 ----- iz mehkega PVC z elektroizolacijskim
       lepilnim nanosom ................................ pr

*3919 90 619 ----- drugo ..................................... pr

 3919 90 690 ---- drugo ...................................... pr

 3919 90 900 --- drugo ....................................... pr


 3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
       neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
       niso kombinirani z drugimi materiali

 3920 10   - Iz polimerov etilena:

       -- debeline do vključno 0,125 mm:

       --- iz polietilena s specifično težo:

       ---- manj od 0,94:

 3920 10 230 ----- polietilenski film debeline 20 mm ali več,
       vendar ne več kot 40 mm, za proizvodnjo
       fotoobstojnih filmov, ki se uporabljajo v
       proizvodnji polprevodnikov in tiskanih vezij ... 7.5

 3920 10 250 ----- drugo ..................................... 7.5

 3920 10 280 ---- 0,94 ali več ............................... 7.5

 3920 10 40 --- drugo:

*3920 10 401 ---- večslojne folije s prevladujočim
       polietilenskim slojem ........................... 3.7

*3920 10 409 ---- drugo ...................................... 7.5

       -- debeline več od 0.125 mm:

 3920 10 810 --- sintetična papirna pulpa v obliki vlažnih
       listov, izdelanih iz nepovezanih fino
       razcepljenih polietilenskih vlaken, pomešana ali
       nepomešana s celuloznimi vlakni do 15%, ki
       vsebuje polivinilni alkohol, razredčen v vodi
       kot vlažilcu .................................... pr

*3920 10 89 --- drugo:

*3920 10 891 ---- debeline do vključno 0.6 mm ................ 7.5

*3920 10 892 ---- večplastna folija "tuba laminate" .......... pr

*3920 10 899 ---- drugo ...................................... pr

 3920 20   - Iz polimerov propilena:

       -- debeline do vključno 0,10 mm:

 3920 20 210 --- biaksialno usmerjenih ....................... pr

 3920 20 290 --- drugo ....................................... pr

       -- debeline nad 0,10 mm:

       --- trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
       20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

 3920 20 710 ---- dekorativni trakovi ........................ pr

 3920 20 790 ---- drugi ...................................... pr

 3920 20 900 --- drugo ....................................... pr

 3920 30 000 - Iz polimerov stirena .......................... pr

       - Iz polimerov vinilklorida:

 3920 41   -- togi (negibki):

       --- nemehčani, debeline:

 3920 41 110 ---- do vključno 1 mm ........................... pr

 3920 41 190 ---- nad 1 mm ................................... pr

       --- mehčani, debeline:

 3920 41 910 ---- do vključno 1 mm ........................... pr

 3920 41 990 ---- nad 1 mm ................................... pr

 3920 42   -- gibki:

       --- nemehčani, debeline:

 3920 42 110 ---- do vključno 1 mm ........................... pr

 3920 42 190 ---- nad 1 mm ................................... pr

       --- mehčani, debeline:

 3920 42 910 ---- do vključno 1 mm ........................... pr

 3920 42 990 ---- nad 1 mm ................................... pr

       - Iz akrilnih polimerov:

 3920 51 000 -- iz polimetilmetakrilata ...................... pr

 3920 59   -- drugo:

 3920 59 100 --- kopolimer akrilnih in metakrilnih estrov, v
       obliki filma debeline, ki ne presega 150 mm ..... pr

 3920 59 900 --- drugo ....................................... pr

       - Iz polikarbonatov, alkidnih smol, polialilnih
       estrov ali drugih poliestrov

 3920 61 000 -- iz polikarbonatov ............................ pr

 3920 62   -- iz polietilentereftalata:

       --- debeline do vključno 0,35 mm:

 3920 62 110 ---- film polietilenterftalata debeline 72 mm
       ali več, vendar ne več kot 79 mm, za proizvodnjo
       gibkih magnetnih diskov ......................... pr

 3920 62 130 ---- film polietilenterftalata debeline 100 mm
       ali več, vendar ne več kot 150 mm, za
       proizvodnjo fotopolimerskih tiskarskih plošč .... pr

 3920 62 190 ---- drugo ...................................... pr

 3920 62 900 --- debeline nad 0,35 mm ........................ pr

 3920 63 000 -- iz nenasičenih poliestrov .................... pr

 3920 69 000 -- iz drugih poliestrov ......................... pr

       - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:

 3920 71   -- iz regenerirane celuloze:

       --- folije, filmi ali trakovi, naviti ali
       nenaviti, debeline pod 0,75 mm:

 3920 71 110 ---- nepotiskani ................................ pr

 3920 71 190 ---- potiskani .................................. pr

 3920 71 900 --- drugo ....................................... pr

 3920 72 000 -- iz vulkanfibra ............................... pr

 3920 73   -- iz celuloznega acetata:

 3920 73 100 --- filmi v kolutih ali trakovih, za
       kinematografijo ali fotografijo ................. pr

 3920 73 500 --- listi, filmi ali trakovi, naviti na tuljavo
       ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm .............. pr

 3920 73 900 --- drugo ....................................... pr

 3920 79 000 -- iz drugih derivatov celuloze ................. pr

       - Iz drugih plastičnih mas:

 3920 91 000 -- iz polivinilbutirala ......................... pr

 3920 92 000 -- iz poliamidov ............................... pr

 3920 93 000 -- iz amino smol ................................ pr

 3920 94 000 -- iz fenolnih smol ............................. pr

 3920 99   -- iz drugih plastičnih mas:

       --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

 3920 99 110 ---- iz epoksidnih smol ......................... pr

 3920 99 210 ---- poliimidni listi ali trakovi, neprevlečeni,
       ali pa prevlečeni ali prekriti le s plastiko .... pr

 3920 99 290 ---- drugo ...................................... pr

       --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

 3920 99 510 ---- listi polivinilfluorida .................... pr

 3920 99 530 ---- membrane za izmenjavo ionov iz fluoriranega
       plastičnega materiala, namenjene za uporabo v
       kloroalkalnih elektrolitskih celicah ............ pr

 3920 99 550 ---- biaksialno usmerjen film polivinilalkohola,
       ki vsebuje 97 ut.% ali več polivinilalkohola,
       neprevlečen in debeline, ki ne presega 1 mm ..... pr

 3920 99 590 ---- drugo ...................................... pr

 3920 99 900 --- drugo ....................................... pr


 3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
       plastičnih mas

       - Celičaste strukture:

 3921 11 00 -- iz polimerov stirena:

*3921 11 001 --- iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za
       toplotno izolacijo (npr. vrsta STYRODUR) ........ pr

*3921 11 009 --- drugo ....................................... pr

 3921 12 000 -- iz polimerov viniklorida ..................... pr

 3921 13   -- iz poliuretanov:

 3921 13 100 --- gibkih ...................................... pr

 3921 13 900 --- drugih ...................................... pr

 3921 14 000 -- iz regenerirane celuloze ..................... pr

 3921 19   -- iz drugih plastičnih mas:

 3921 19 100 --- iz epoksidnih smol .......................... pr

 3921 19 900 --- drugo ....................................... pr

 3921 90   - Drugo:

       -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:

       --- iz poliestrov:

 3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče ................... pr

 3921 90 190 ---- drugo ...................................... pr

 3921 90 200 --- iz epoksidnih smol .......................... pr

 3921 90 300 --- iz fenolnih smol ............................ pr

       --- iz amino smol:

       ---- laminirani:

 3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod visokim
       pritiskom z dekorativno površino na eni ali na
       obeh straneh .................................... pr

 3921 90 430 ----- drugi ..................................... pr

 3921 90 490 ---- drugi ...................................... pr

 3921 90 500 --- drugi ....................................... pr

 3921 90 60 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

*3921 90 601 --- tekstilna tkanina popolnoma (obojestransko)
       vgrajena v polivinilklorid (PVC) ................ pr

*3921 90 609 --- drugo ....................................... pr

 3921 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
       školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
       in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih mas

 3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki ................... 7.5

 3922 20 000 - Straniščne deske in pokrovi ................... pr

 3922 90 000 - Drugo ......................................... pr


 3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
       plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
       druga zapirala iz plastičnih mas

 3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi .... 7.5

       - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

 3923 21 000 -- iz polimerov etilena ......................... 7.5

 3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

 3923 29 100 --- iz polivinilklorida ......................... pr

 3923 29 900 --- druge ....................................... pr

 3923 30   - Baloni,steklenice, stekleničke in podobni
       proizvodi:

 3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov ......... 10.0

 3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra ................... 10.0

 3923 40   - Motki, kopsi, vretena in podobne podloge:

 3923 40 100 -- motki, koluti in podobni nosilci za
       fotografske ali kinematografske filme ali za
       trakove, filme in podobno, ki se uvrščajo v
       tar.št. 8523 in 8524 ............................ pr

 3923 40 900 -- drugo ........................................ pr

 3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala:

 3923 50 100 -- pokrovčki in zapirala za steklenice .......... pr

 3923 50 900 -- drugo ........................................ pr

 3923 90   - Drugo:

 3923 90 100 -- mreže, vlečene v cevno obliko ................ pr

 3923 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3924    Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
       gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
       plastičnih mas

 3924 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... pr

 3924 90   - Drugo:

       -- iz regenerirane celuloze:

 3924 90 110 --- spužve ...................................... pr

 3924 90 190 --- drugo ....................................... pr

 3924 90 900 -- drugo ........................................ pr


 3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
       mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
       mestu

 3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
       s prostornino nad 300 l ......................... 7.5

 3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za vrata .. pr

 3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije) ter
       podobni proizvodi in njihovi deli ............... pr

 3925 90   - Drugo:

 3925 90 10 -- pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji
       v vratih ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih
       ali drugih delih stavb:

*3925 90 101 --- iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi
       porami in utori ali žlebovi na robovih za
       toplotno izolacijo (npr. vrste STYRODUR) ........ pr

*3925 90 109 --- drugo ....................................... pr

 3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
       kabelske armature za električno napeljavo ....... pr

 3925 90 800 -- drugo ........................................ pr


 3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
       iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

 3926 10 000 - Proizvodi za pisarne in šole .................. pr

 3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice) .... pr

 3926 30 000 - Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno .... pr

 3926 40 000 - Kipci in drugi okrasni predmeti ............... pr

 3926 90   - Drugo:

 3926 90 100 -- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugo:

 3926 90 500 --- perforirana vedra in podobni predmeti, ki se
       uporabljajo za precejanje (filtriranje) vode pri
       dotoku v drenažo ................................ pr

       --- drugo:

 3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ................ pr

 3926 90 99 ---- drugo:

*3926 90 991 ----- plastične mreže za zemljine iz polietilena
       visoke gostote (PEHD), kombinirana ali ne z
       geotekstilom iz polipropilena ................... pr

*3926 90 999 ----- drugo ..................................... pr


                 40. poglavje

           KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME

 4001    Naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala, čikl
       in podobne naravne gume, v primarnih oblikah ali
       ploščah, listih ali trakovih

 4001 10 000 - Lateks iz naravnega kavčuka, predvulkaniziran
       ali ne .......................................... pr

       - Naravni kavčuk v drugih oblikah:

 4001 21 000 -- dimljeni kavčuk v obliki listov .............. pr

 4001 22 000 -- naravni kavčuk, tehnično specificiran (TSNR) . pr

 4001 29   -- drug:

 4001 29 100 --- krep ........................................ pr

 4001 29 900 --- drugo ....................................... pr

 4001 30 000 - Balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne
       naravne gume ................................... pr


 4002    Sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja, v
       primarnih oblikah ali ploščah, listih ali
       trakovih; mešanice katerega koli proizvoda iz
       tar. št. 4001 s katerim koli proizvodom iz te
       tarifne številke, v primarnih oblikah ali
       ploščah, listih ali trakovih

       - Stiren-butadien kavčuk (SBR); karboksilirani
       stiren-butadien kavčuk (XSBR):

 4002 11 000 -- lateks ....................................... pr

 4002 19 000 -- drugo ........................................ pr

 4002 20 000 - Butadien kavčuk (BR) .......................... pr

       - Izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR);
       haloizobutenizopren kavčuk (CIIR ali BIIR):

 4002 31 000 -- izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR) ........ pr

 4002 39 000 -- drugo ........................................ pr

       - Kloropren (klorobutadien) kavčuk (CR):

 4002 41 000 -- lateks ....................................... pr

 4002 49 000 -- drugo ........................................ pr

       - Akrilonitril-butadien kavčuk (NBR):

 4002 51 000 -- lateks ....................................... pr

 4002 59 000 -- drugo ........................................ pr

 4002 60 000 - Izopren kavčuk (IR) ........................... pr

 4002 70 000 - Etilen-propilen nekonjugirani dien kavčuk
       (EPDM) .......................................... pr

 4002 80 000 - Mešanica proizvodov iz tar. št. 4001 s katerim
       koli proizvodom iz te tarifne številke ......... pr

       - Drugo:

 4002 91 000 -- lateks ....................................... pr

 4002 99   -- drugo:

 4002 99 100 --- proizvodi, modificirani z vgradnjo plastike . pr

 4002 99 900 --- drugo (npr., SBS - termoplastičen kavčuk) ... pr


 4003 00 000 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v
       ploščah, listih ali trakovih .................... pr


 4004 00 000 Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde
       gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov . pr


 4005    Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih
       oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

 4005 10 000 - Mešanice ("masterbači") s sajami ali
       silicijevim dioksidom (bele saje) ............... pr

 4005 20 000 - Raztopine; disperzije, razen tistih iz tar.
       podšt. 400510 ................................... pr

       - Drugo:

 4005 91 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... pr

 4005 99 000 -- drugo ........................................ pr


 4006    Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in
       proizvodi (npr. koluti in obroči) iz
       nevulkaniziranega kavčuka

 4006 10 000 - Profilirani trakovi z vzorci za protektiranje
       pnevmatike ...................................... pr

 4006 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4007 00 000 Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume) .. pr


 4008    Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz
       gume, razen iz trde gume

       - Iz celularne gume:

 4008 11 000 -- plošče, listi in trakovi ..................... pr

 4008 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Iz necelularne gume:

 4008 21   -- plošče, listi in trakovi:

 4008 21 100 --- talne obloge in predpražniki ................ pr

 4008 21 90 --- drugo:

*4008 21 901 ---- elastika v obliki trakov ................... pr

*4008 21 902 ---- tiskarske in lakirne gumi prevleke za
       aplikacijo tiskarskih barv in lakov na
       pločevino ....................................... pr

*4008 21 909 ---- drugo ...................................... pr

 4008 29   -- drugo:

 4008 29 100 --- profili, rezani po meri, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 4008 29 900 --- drugo ....................................... pr


 4009    Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz
       trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)

 4009 10 000 - Neojačene in nekombinirane z drugimi
       materiali, brez pribora ......................... pr

 4009 20 000 - Ojačene ali kombinirane samo s kovino, brez
       pribora ......................................... pr

 4009 30 000 - Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi
       materiali, brez pribora ......................... pr

 4009 40 000 - Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali,
       brez pribora .................................... pr

 4009 50   - S priborom:

 4009 50 100 -- ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

       -- drugo:

 4009 50 300 --- neojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... pr

 4009 50 500 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       kovinami ........................................ pr

 4009 50 700 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
       tekstilnimi materiali ........................... pr

 4009 50 900 --- ojačane ali drugače kombinirane z drugimi
       materiali ....................................... pr


 4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
       (gume) za transport ali transmisijo

       - Transportni trakovi in jermeni:

 4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino ....................... pr

 4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ........ pr

 4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ........ pr

 4010 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Transmisijski jermeni ali trakovi:

 4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm, vendar ne
       več kot 180 cm .................................. pr

 4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni trapezastega
       preseka (V-jermeni), nažlebljeni ali
       nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm, vendar ne
       več kot 240 cm .................................. pr

 4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot 60
       cm, vendar ne več kot 150 cm .................... pr

 4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
       150 cm, vendar ne več kot 198 cm ................ pr

 4010 29 000 -- drugi ........................................ pr


 4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

 4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 7.5

 4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:

 4011 20 100 -- z indeksom obremenitve do vključno 121 ....... pr

 4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 ............... pr

 4011 30   - Za letala:

 4011 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 4011 30 900 -- druge ........................................ pr

 4011 40   - Za motorna kolesa:

 4011 40 100 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
       30,5 cm ......................................... pr

       -- druge, z maso:

 4011 40 910 --- do vključno 1,4 kg .......................... pr

 4011 40 990 --- nad 1,4 kg .................................. pr

 4011 50   - Za dvokolesa:

 4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami .......... 7.5

 4011 50 900 -- druge ........................................ 7.5

       - Druge:

 4011 91   -- z vzorcem ribje kosti ali podobnim vzorcem:

 4011 91 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... pr

 4011 91 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. pr

 4011 91 900 --- druge ....................................... pr

 4011 99   -- druge:

 4011 99 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in gozdarska
       vozila .......................................... pr

 4011 99 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno mehanizacijo .. pr

 4011 99 900 --- druge ....................................... pr


 4012    Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči);
       polne gume in gume z zračnimi komorami,
       zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz
       gume

 4012 10   - Protektirane gume

 4012 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 4012 10 300 --- ki se uporabljajo za motorna vozila
       (vključno z avtohišami in dirkalnimi
       avtomobili) ..................................... pr

 4012 10 500 --- ki se uporabljajo za avtobuse ali
       tovornjake ...................................... pr

 4012 10 800 --- druge ....................................... pr

 4012 20   - Rabljene zunanje gume (plašči):

 4012 20 10 -- za uporabo v civilnem letalstvu:

*4012 20 101 --- za protektiranje ............................ pr

*4012 20 109 --- druge ....................................... pr

 4012 20 90 -- druge:

*4012 20 901 --- za protektiranje ............................ pr

*4012 20 909 --- druge ....................................... pr

 4012 90   - Drugo:

 4012 90 100 -- trdne gume ali gume z zračnimi komorami in
       zamenljivi protektorji .......................... pr

 4012 90 900 -- zaščitne "zavesice" (ščitniki iz gume) ....... pr


 4013    Notranje gume (zračnice)

 4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile), avtobuse in tovornjake:

 4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome in
       dirkalne avtomobile) ............................ 7.5

 4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse .................... 7.5

 4013 20 000 - Za dvokolesa .................................. pr

 4013 90   - Druge:

 4013 90 100 -- za motorna kolesa ............................ pr

 4013 90 900 -- druge ........................................ pr


 4014    Higienski in farmacevtski izdelki (vključno s
       cuclji), iz gume, razen iz trde gume s priborom
       iz trde gume ali brez njega

 4014 10 000 - Preservativi .................................. pr

 4014 90   - Drugo:

 4014 90 100 -- cuclji in podobni proizvodi za dojenčke ...... pr

 4014 90 900 -- drugo ........................................ pr


 4015    Oblačilni predmeti in pribor za oblačila
       (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz
       gume, razen trde gume

       - Rokavice:

 4015 11 000 -- kirurške ..................................... pr

 4015 19   -- druge:

 4015 19 100 --- gospodinjske rokavice ....................... pr

 4015 19 900 --- druge ....................................... pr

 4015 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4016    Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

 4016 10   - Iz celularne gume:

 4016 10 100 -- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 4016 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo:

 4016 91 000 -- talne obloge, pregrinjala in predpražniki .... pr

 4016 92 000 -- radirke ...................................... pr

 4016 93   -- tesnila:

 4016 93 100 --- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 4016 93 900 --- drugo ....................................... pr

 4016 94 000 -- odbijala za ladje ali doke (bokobrani),
       napihljiva ali ne ............................... pr

 4016 95 000 -- drugi napihljivi proizvodi ................... pr

 4016 99   -- drugo:

 4016 99 100 --- za tehnične namene, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

       --- drugo:

 4016 99 300 ---- ekspanderji ................................ pr

       ---- drugo:

       ----- za vozila iz tarifnih številk 8701 do
       8705:

 4016 99 520 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine ....... pr

 4016 99 580 ------ drugo .................................... pr

       ----- drugo:

 4016 99 820 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine ....... pr

 4016 99 880 ------ drugo .................................... pr


 4017 00   Trda guma (npr.: ebonit) v vseh oblikah,
       vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trde
       gume

       - Trda guma (na primer ebonit) v kateri koli
       obliki, vključno z odpadki in ostanki:

 4017 00 110 -- v razsutem stanju ali v blokih, ploščah,
       listih ali trakovih, v palicah, v obliki
       profilov ali cevi ............................... pr

 4017 00 190 -- odpadki in ostanki, prah trde gume ........... pr

       - Izdelki iz trde gume:

 4017 00 910 -- cevi in upogljive cevi z dodanim priborom,
       ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

 4017 00 990 -- drugo ........................................ pr


                 VIII. oddelek

     SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE, USNJE, KRZNA IN KRZNENI
    IZDELKI; SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI ZA POTOVANJE,
      ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH ČREV

                 41. poglavje

      SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 4101    Surove kože, govedi ali kopitarjev (sveže ali
       nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
       konservirane, toda nestrojene niti pergamentno
       obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali
       brez dlake, cepljene ali necepljene

 4101 10   - Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8
       kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho
       nasoljene, ali do vključno 14 kg, če so sveže,
       mokro soljene ali drugače konservirane:

 4101 10 100 -- sveže ali mokro nasoljene .................... pr

 4101 10 900 -- druge ........................................ pr

       - Druge goveje, sveže ali mokro nasoljene:

 4101 21 000 -- cele ......................................... pr

 4101 22 000 -- kruponi ali polkruponi ....................... pr

 4101 29 000 -- drugo ........................................ pr

 4101 30   - Druge goveje, drugače konservirane:

 4101 30 100 -- posušene ali nasoljene na suho ............... pr

 4101 30 900 -- druge ........................................ pr

 4101 40 000 - Kože kopitarjev ............................... pr


 4102    Surove kože ovc ali jagnjet (sveže ali
       nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
       konservirane, toda nestrojene, pergamentno
       neobdelane in tudi ne kako drugače naprej
       obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali
       necepljene, razen tistih, ki so izključene s
       prvo opombo pod (c) k temu poglavju

 4102 10   - Z volno:

 4102 10 100 -- jagnjet ...................................... pr

 4102 10 900 -- druge ........................................ pr

       - Brez volne:

 4102 21 000 -- piklane ..................................... pr

 4102 29 000 -- druge ........................................ pr


 4103    Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene,
       lužene, piklane ali drugače konservirane, toda
       nestrojene in pergamentno neobdelane niti
       nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake,
       cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so
       izključene s prvo opombo pod (b) ali (c) k temu
       poglavju

 4103 10   - Kozje ali kozličje:

 4103 10 100 -- sveže, nasoljene ali sušene .................. pr

 4103 10 900 -- druge ........................................ pr

 4103 20 000 - Plazilcev ..................................... pr

 4103 90 000 - Druge ......................................... pr


 4104    Usnje goveda ali kopitarjev, brez dlake, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

 4104 10   - Cele goveje kože, strojene, skupne površine do
       vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):

 4104 10 100 -- vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi
       ali neodstranjenimi glavami in nogami, posamične
       teže do vključno 4,5 kg, drugače neobdelane,
       razen rastlinsko strojene, obdelane ali
       neobdelane na določen način, vendar očitno
       neustrezne za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih izdelkov ............................... pr

 4104 10 300 -- drugo usnje, neobdelano, razen strojeno s
       kromom (wet-blue) ............................... pr

       -- druge:

 4104 10 910 --- neobdelane, razen strojene .................. pr

       --- drugače pripravljene:

 4104 10 950 ---- goveji boks ................................ pr

 4104 10 990 ---- drugo ...................................... pr

       - Druge strojene ali dostrojene goveje kože ali
       kože kopitarjev, toda nadalje neobdelane,
       cepljene ali necepljene:

 4104 21 000 -- goveje kože, strojene z rastlinskim
       predstrojem ..................................... pr

 4104 22   -- goveje kože, strojene z drugo vrsto
       predstroja:

 4104 22 100 --- neobdelane, razen strojene s kromom
       (wet-blue) ...................................... pr

 4104 22 900 --- druge ....................................... pr

 4104 29 000 -- druge ........................................ pr

       - Druge strojene kože, goveje in kopitarjev,
       pergamentno obdelane ali dodelane po strojenju:

 4104 31   -- nebrušene kože na sprednji strani (lice) in
       nebrušene cepljene:

       --- goveje usnje:

       ---- nebrušene kože na sprednji strani (lice):

 4104 31 110 ----- usnje za podplate ........................ pr

 4104 31 190 ----- drugo ..................................... pr

 4104 31 300 ---- nebrušene cepljene ......................... pr

 4104 31 900 --- usnje kopitarjev ............................ pr

 4104 39   -- drugo:

 4104 39 100 --- goveje usnje ................................ pr

 4104 39 900 --- usnje kopitarjev ............................ pr


 4105    Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4105 11   -- z rastlinskim predstrojem:

 4105 11 100 --- indijskih kosmatih ovac, obdelano ali
       neobdelano na določen način, vendar očitno
       neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih proizvodov ............................. pr

       --- drugo:

 4105 11 910 ---- necepljeno ................................. pr

 4105 11 990 ---- cepljeno ................................... pr

 4105 12   -- z drugimi vrstami predstroja:

 4105 12 100 --- necepljeno .................................. pr

 4105 12 900 --- cepljeno .................................... pr

 4105 19   -- drugo:

 4105 19 100 --- necepljeno .................................. pr

 4105 19 900 --- cepljeno .................................... pr

 4105 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
       strojenju ....................................... pr


 4106    Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen
       uznja iz tar.št. 4108 in 4109

       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

 4106 11   -- z rastlinskim predstrojem:

 4106 11 100 --- indijskih koz ali kozličkov, obdelano ali
       neobdelano na določen način, vendar očitno
       neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
       usnjenih izdelkov ............................... pr

 4106 11 900 --- drugo ....................................... pr

 4106 12 000 -- z drugo vrsto predstroja .................... pr

 4106 19 000 -- drugo ........................................ pr

 4106 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
       strojenju ....................................... pr


 4107    Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja iz
       tar.št. 4108 ali 4109

 4107 10   - Prašičev:

 4107 10 100 -- samo strojeno, drugače neobdelano ............ pr

 4107 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Plazilcev:

 4107 21 000 -- z rastlinskim predstrojem .................... pr

 4107 29   -- drugo:

 4107 29 100 --- samo strojeno, drugače neobdelano ........... pr

 4107 29 900 --- drugo ....................................... pr

 4107 90   - Drugih živali:

 4107 90 100 -- neobdelano, razen s strojenjem ............... pr

 4107 90 900 -- drugo ........................................ pr


 4108 00   Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja)

 4108 00 100 - Ovac in jagnjet ............................... pr

 4108 00 900 - Drugih živali ................................. pr

 4109 00 000 Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje;
       metalizirano usnje .............................. pr

 4110 00 000 Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega
       usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih
       izdelkov; prah in moka iz usnja ................. pr

 4111 00 000 Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken
       v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih .. pr


                 42. poglavje

     USNJENI IZDELKI, SEDLARSKI IN JERMENARSKI IZDELKI; PREDMETI
    ZA POTOVANJE, ROČNE TORBE IN PODOBNI IZDELKI; IZDELKI IZ ŽIVALSKIH
                   ČREV

 4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero
       koli žival (vključno vprežne vrvi za komate,
       povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki,
       podstavki in blazine za sedla, torbe-bisage,
       plašči za pse in podobno), iz kakršnega koli
       materiala ...................................... pr


 4202    Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za
       daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za
       glasbila, toki za puške, toki za samokrese in
       podobni izdelki; potne torbe, toaletne torbe,
       nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe,
       listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za
       zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički
       za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle
       za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder,
       škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz
       usnja, umetnega usnja, iz folij iz plastičnih
       mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali
       iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s
       temi materiali ali papirjem

       - Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
       aktovke, šolske torbe in podobne torbe:

 4202 11   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakiranega usnja:

 4202 11 100 --- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... pr

 4202 11 900 --- drugo ....................................... pr

 4202 12   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

       --- v obliki plastične prevleke:

 4202 12 110 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... pr

 4202 12 190 ---- drugo ...................................... pr

 4202 12 500 --- iz lite plastike ............................ pr

       --- iz drugih materialov, vključno z
       vulkaniziranimi vlakni:

 4202 12 910 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
       podobne torbe ................................... pr

 4202 12 990 ---- drugo ...................................... pr

 4202 19   -- drugo:

 4202 19 100 --- iz aluminija ................................ pr

 4202 19 900 --- iz drugih materialov ........................ pr

       - Ročne torbe z naramnim jermenom ali brez, tudi
       tiste brez ročajev:

 4202 21 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. pr

 4202 22   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
       tekstilnih materialov:

 4202 22 100 --- s plastično prevleko ....................... pr

 4202 22 900 --- iz tekstilnih materialov .................... pr

 4202 29 000 -- druge ........................................ pr

       - Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali
       ročni torbici:

 4202 31 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja ............................. pr

 4202 32   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

 4202 32 100 --- s plastično prevleko ........................ pr

 4202 32 900 --- iz tekstilnih materialov .................... pr

 4202 39 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugo:

 4202 91   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
       ali lakastega usnja:

 4202 91 100 --- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... pr

 4202 91 800 --- drugo ....................................... pr

 4202 92   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
       tekstilnih materialov:

       --- s plastično prevleko:

 4202 92 110 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... pr

 4202 92 150 ---- kovčki za glasbene instrumente ............. pr

 4202 92 190 ---- drugo ...................................... pr

       --- iz tekstilnih materialov:

 4202 92 910 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
       športne torbe ................................... pr

 4202 92 980 ---- drugo ...................................... pr

 4202 99 000 -- drugo ........................................ pr


 4203    Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali
       umetnega usnja

 4203 10 000 - Oblačilni predmeti ............................ pr

       - Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

 4203 21 000 -- športne ...................................... pr

 4203 29   -- druge:

 4203 29 100 --- zaščitne za vse poklice ..................... pr

       --- druge:

 4203 29 910 ---- moške in fantovske ......................... pr

 4203 29 990 ---- druge ...................................... pr

 4203 30 000 - Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za
       naboje .......................................... pr

 4203 40 000 - Drug pribor za oblačila ....................... pr


 4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se
       uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah
       ali za druge tehnične namene

 4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi ....... pr

 4204 00 900 - Drugi ......................................... pr


 4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja ..... pr


 4206    Izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev ali
       kit

 4206 10 000 - Katgut (kirurška nit za šivanje) .............. pr

 4206 90 000 - Drugi ......................................... pr


                 43. poglavje

          NARAVNO IN UMETNO KRZNO; KRZNENI IZDELKI

 4301    Surovo krzno (vključno z glavami, repi, tacami
       in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za
       krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se
       uvrščajo v tar. št. 4101, 4102 ali 4103

 4301 10 000 - Nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... pr

 4301 20 000 - Zajca ali kunca, celega, z glavo, repom ali
       tacami ali brez njih ............................ pr

 4301 30 000 - Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih, jagnjet
       s širokim repom, karakut, perzijskih in podobnih
       jagnjet, indijskih, kitajskih, mongolskih ali
       tibetskih jagnjet, celo, z glavo, repom ali
       tacami ali brez ................................. pr

 4301 40 000 - Bobra, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... pr

 4301 50 000 - Pižmovke, cele, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... pr

 4301 60 000 - Lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih ....................................... pr

 4301 70   - Tjulnja, celega, z glavo, repom ali tacami ali
       brez njih:

 4301 70 100 -- mladičev sedlastega ali grenlandskega belega
       tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. pr

 4301 70 900 -- drugo ........................................ pr

 4301 80   - Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami
       ali brez njih:

 4301 80 100 -- morske vidre ali nutrije (coypu) ............. pr

 4301 80 300 -- svizcev ...................................... pr

 4301 80 500 -- divjih mačk (zveri) .......................... pr

 4301 80 900 -- drugo ........................................ pr

 4301 90 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
       primerni za krznarsko rabo ...................... pr


 4302    Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami,
       repi, tacami ali drugimi kosi ali odrezki),
       nesestavljeno ali sestavljeno (z dodajanjem
       drugih materialov ali brez dodajanja), razen
       tistega, ki se uvršča v tar. št. 4303

       - Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali
       brez, nesestavljeno:

 4302 11 000 -- nerca ........................................ pr

 4302 12 000 -- zajca ali kunca .............................. pr

 4302 13 000 -- naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih,
       jagnjet s širokim repom, karakul, perzijskih in
       podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
       mongolskih ali tibetskih jagnjet ................ pr

 4302 19   -- drugo:

 4302 19 100 --- bobra ....................................... pr

 4302 19 200 --- pižmovke .................................... pr

 4302 19 300 --- lisice ...................................... pr

       --- tjulnja:

 4302 19 410 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. pr

 4302 19 490 ---- drugo ...................................... pr

 4302 19 500 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ pr

 4302 19 600 --- svizcev ..................................... pr

 4302 19 700 --- divjih mačk (zveri) ........................ pr

 4302 19 800 --- ovac ali jagnjet ............................ pr

 4302 19 950 --- drugo ....................................... pr

 4302 20 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
       nesestavljeni ................................... pr

 4302 30   - Celo krzno in deli ali odrezki iz njega,
       sestavljeno:

 4302 30 100 -- spuščeno krzno ............................... pr

       -- drugo:

 4302 30 210 --- nerca ....................................... pr

 4302 30 250 --- zajca ali kunca ............................. pr

 4302 30 310 --- ovac vrst astrahan, širokorepih, karakul,
       perzijskih in podobnih ovac, indijskih,
       kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet ..... pr

 4302 30 350 --- bobrov ...................................... pr

 4302 30 410 --- pižmovk ..................................... pr

 4302 30 450 --- lisic ....................................... pr

       --- tjulnja:

 4302 30 510 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
       belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
       kapucastega tjulnja ............................. pr

 4302 30 550 ---- drugo ...................................... pr

 4302 30 610 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ............ pr

 4302 30 650 --- svizcev ..................................... pr

 4302 30 710 --- divjih mačk (zveri) ......................... pr

 4302 30 750 --- drugo ....................................... pr


 4303    Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni
       izdelki

 4303 10   - Oblačila in pribor za oblačila:

 4303 10 100 -- iz krzna mladičev sedlastega ali
       grenlandskega belega tjulna in mladičev
       kapucinastega ali kapucastega tjulnja ........... pr

 4303 10 900 -- drugo ........................................ pr

 4303 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4304 00 00 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

*4304 00 001 - Umetno krzno (tj. s prilepljenimi ali
       prišitimi vlakni) ............................... pr

*4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna ................... pr


                 IX. oddelek

    LES IN LESNI IZDELKI; OGLJE; PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI; IZDELKI
    IZ SLAME, ESPARTA ALI DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO; KOŠARSKI IN
                PLETARSKI IZDELKI

                 44. poglavje

            LES IN LESNI IZDELKI, LESNO OGLJE

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 4401    Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah,
       butarah ali podobnih oblikah; iverje in podobni
       drobci, žagovina, lesni odpadki in ostanki,
       aglomerirani ali neaglomerirani v okroglice,
       brikete, pelete ali podobne oblike

 4401 10 000 - Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
       vejah, butarah ali podobnih oblikah ............. pr

       - Iverji, sekanci in podobno:

 4401 21 000 -- iglavcev ..................................... pr

 4401 22 000 -- neiglavcev ................................... pr

 4401 30   - Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani ali
       neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete ali
       podobne oblike:

 4401 30 100 -- žagovina ..................................... pr

 4401 30 900 -- drugo ........................................ pr


 4402 00 000 Lesno oglje (vključno oglje iz lusk),
       aglomerirano ali neaglomerirano ................. pr


 4403    Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
       beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen)

 4403 10   - Obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi
       zaščitnimi sredstvi:

 4403 10 100 -- hlodi iglavcev, inicirani ali drugače
       impregnirani do katere koli stopnje, dolgi med 6
       m in 18 m, z obsegom spodnjega konca več kot 45
       cm, pa do vključno 90 cm ........................ pr

 4403 10 900 -- drugo ........................................ pr

 4403 20   - Drugo, iglavcev:

 4403 20 100 -- smreka vrste Picea abies Karst. ali srebrna
       (bela) jelka (Abies alba Mill.) ................. pr

 4403 20 300 -- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L ........... pr

 4403 20 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo, iz vrst tropskega drevja, ki je
       navedeno v opombi 1. k tar. podštevilki v tem
       poglavju:

 4403 41 000 -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau ................................... pr

 4403 49   -- drugo:

 4403 49 100 --- sapelli, acajou d'afrique, in iroko ......... pr

 4403 49 200 --- okoume ...................................... pr

 4403 49 300 --- obeche ...................................... pr

 4403 49 400 --- sipo ........................................ pr

 4403 49 500 --- limba ....................................... pr

 4403 49 600 --- tiama, mansonia, ilomba, dibetou in azobe ... pr

 4403 49 700 --- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula,
       palissandre de Rio, palissandre de para,
       palissandre de rose ............................. pr

 4403 49 900 --- drugo ....................................... pr

       - Drugo:

 4403 91 000 -- hrastov (Quercus spp.) ....................... pr

 4403 92 000 -- bukov (Fagus spp.) ........................... pr

 4403 99   -- drugo:

 4403 99 100 --- topolov ..................................... pr

 4403 99 200 --- kostanjev ................................... pr

 4403 99 300 --- evkaliptusov ................................ pr

 4403 99 500 --- brezov ...................................... pr

 4403 99 990 --- drugo ....................................... pr


 4404    Les za obroče, klani, količi; zašiljeni količi,
       planke, letve in stebri za lesene ograje,
       zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; les, grobo
       skrajšan, toda ne stružen, neupognjen ali
       drugače obdelan, primeren za izdelavo
       sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za orodje
       ali podobne proizvode, trakovi, cepke in podobno
       iz lesa

 4404 10 000 - Iglavcev ...................................... pr

 4404 20 000 - Drugo ......................................... pr


 4405 00 000 Lesna volna, lesna moka ......................... pr


 4406    Leseni železniški in tramvajski pragovi

 4406 10 000 - Neimpregnirani ................................ pr

 4406 90 000 - Ostali ........................................ pr


 4407    Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm

 4407 10   - Iglavcev:

 4407 10 100 -- skobljan ali ne, topo ali zobato dolžinsko
       spojen, brušen ali ne ........................... pr

       -- drugo:

       --- skobljan:

 4407 10 310 ---- smreka vrste Picea abies Karst. ali srebrna
       (bela) jelka (Abies alba Mill.) ................. pr

 4407 10 390 ---- drug ....................................... pr

 4407 10 500 --- brušen ...................................... pr

       --- Drugo:

 4407 10 710 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... pr

 4407 10 790 ---- les dolžine do vključno 125 cm in debeline
       manjše od 12,5 mm ............................... pr

       ---- drugo:

 4407 10 910 ----- smreka vrste Picea abies Karst. ali
       srebrna (bela) jelka (Abies alba Mill.) ......... pr

 4407 10 930 ----- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L. ....... pr

 4407 10 990 ----- drugo ..................................... pr

       - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
       opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju:

 4407 24   -- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula in
       balsa:

 4407 24 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

 4407 24 300 ---- skobljan ................................... pr

 4407 24 500 ---- brušen ..................................... pr

 4407 24 900 ---- drugo ...................................... pr

 4407 25   -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau:

 4407 25 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 25 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... pr

 4407 25 390 ----- drugo ..................................... pr

 4407 25 500 ---- brušen ..................................... pr

       ---- drugo:

 4407 25 600 ----- dark red meranti, light red meranti ....... pr

 4407 25 800 ----- meranti bakau ............................. pr

 4407 26   -- white lauan in white meranti, white seraya,
       yellow meranti in alan:

 4407 26 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 26 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... pr

 4407 26 390 ----- drugo ..................................... pr

 4407 26 500 ---- brušen ..................................... pr

       ---- drugo:

 4407 26 700 ----- white lauan in white meranti .............. pr

 4407 26 800 ----- white seraya, yellow meranti in alan  pr

 4407 29   -- drugo:

       --- keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
       merbau, jelutong, kempas, okoume, obeche,
       sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makore, iroko,
       tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobe,
       palissandre de Rio, palissandre de para in
       palissandre de rose:

 4407 29 100 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       ---- drugo:

       ----- skobljan:

 4407 29 200 ------ palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose .......................... pr

       ------ drugo:

 4407 29 310 ------- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... pr

 4407 29 390 ------- drugo ................................... pr

 4407 29 500 ----- brušen .................................... pr

       ----- drugo:

 4407 29 610 ------ azobe .................................... pr

 4407 29 690 ------ drugo ................................... pr

       --- drugo:

 4407 29 700 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       ---- drugo:

 4407 29 830 ----- skobljan .................................. pr

 4407 29 850 ----- brušen .................................... pr

 4407 29 990 ----- drugo ..................................... pr

       - Drugo:

 4407 91   -- hrastov (Quercus spp.):

 4407 91 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

       ---- skobljan:

 4407 91 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni .......... pr

 4407 91 390 ----- drugo ..................................... pr

 4407 91 500 ---- brušen ..................................... pr

 4407 91 900 ---- drugo ..................................... pr

 4407 92   -- bukov (Fagus spp.):

 4407 92 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

 4407 92 300 ---- skobljan ................................... pr

 4407 92 500 ---- brušen ..................................... pr

 4407 92 900 ---- drugo ...................................... pr

 4407 99   -- drugo:

 4407 99 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

 4407 99 300 ---- skobljan ................................... pr

 4407 99 500 ---- brušen ..................................... pr

       ---- drugo:

 4407 99 910 ----- topolov ................................... pr

 4407 99 930 ----- orehov .................................... pr

 4407 99 980 ----- drugo ..................................... pr


 4408    Furnirski listi ali listi za vezan les (spojeni
       ali ne) in drug vzdolžno žagan les, rezan ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline do vključno 6 mm

 4408 10   - Iglavcev:

 4408 10 100 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       -- drugo:

 4408 10 300 --- skobljan .................................... pr

 4408 10 500 --- brušen ...................................... pr

       --- drugih iglavcev:

 4408 10 910 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... pr

       ---- drugo:

 4408 10 930 ----- debeline do vključno 1 mm ................. pr

 4408 10 990 ----- debeline več kot 1 mm ..................... pr

       - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
       opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju:

 4408 31   -- dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau:

 4408 31 110 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       --- drugo:

 4408 31 210 ---- skobljan ................................... pr

 4408 31 250 ---- brušen ..................................... pr

 4408 31 300 ---- drugo ...................................... pr

 4408 39   -- drugo:

       --- white lauan, sipo, limba, okoume, obeche,
       acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni
       (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre de rose:

 4408 39 110 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       ---- drugo:

 4408 39 210 ----- skobljan .................................. pr

 4408 39 250 ----- brušen .................................... pr

       ----- drugo:

 4408 39 310 ------ debeline do vključno 1 mm ................ pr

 4408 39 350 ------ debeline več kot 1 mm .................... pr

       --- drugo:

 4408 39 510 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       ---- drugo:

 4408 39 610 ----- skobljan .................................. pr

 4408 39 650 ----- brušen .................................... pr

       ----- drugega drevja:

 4408 39 700 ------ deščice za proizvodnjo svinčnikov ........ pr

       ------ drugo:

       ------- debeline do vključno 1 mm:

 4408 39 810 -------- makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
       dibetou, azobe, white meranti, white seraya,
       yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
       teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia
       in balsa ........................................ pr

 4408 39 890 -------- drugo .................................. pr

       ------- debeline več kot 1 mm:

 4408 39 910 -------- makore, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
       dibetou, azobe, white meranti, white seraya,
       yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur,
       teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, imbuia
       in balsa ........................................ pr

 4408 39 990 -------- drugo .................................. pr

 4408 90   - Drugo:

 4408 90 110 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne ........................... pr

       -- drugo:

 4408 90 210 --- skobljan .................................... pr

 4408 90 250 --- brušen ...................................... pr

       --- drugo:

 4408 90 350 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov .......... pr

       ---- drugo:

 4408 90 810 ----- debeline do vključno 1 mm ................. pr

 4408 90 890 ----- debeline več kot 1 mm ..................... pr


 4409    Les (vključno lamele in frize za parket,
       nesestavljene), profiliran (pero in utor,
       utorjen ali podobno obdelan) po dolžini katerega
       koli roba ali strani, vključno skobljan, brušen
       ali topo ali zobato dolžinsko spojen

 4409 10   - Iglavcev:

       -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščicami:

 4409 10 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete ........ pr

 4409 10 190 --- drugo ....................................... pr

 4409 10 900 -- drugo ........................................ pr

 4409 20   - Drugo:

       -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščami:

 4409 20 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete ........ pr

 4409 20 190 --- drugo ....................................... pr

       -- drug:

 4409 20 910 --- bloki, lamele in frize za parket ali
       ladijski pod, nesestavljeni ..................... pr

 4409 20 990 --- drugo ....................................... pr


 4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi

       - Iz lesa:

 4410 11   -- iverne plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:

 4410 11 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

*4410 11 101 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 11 109 ---- druge ...................................... pr

 4410 11 90 --- druge:

*4410 11 901 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 11 909 ---- druge ...................................... pr

 4410 19   -- druge:

 4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

*4410 19 101 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 19 109 ---- druge ...................................... pr

 4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

*4410 19 301 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 19 309 ---- druge ...................................... pr

 4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:

*4410 19 501 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 19 509 ---- druge ...................................... pr

 4410 19 90 --- druge:

*4410 19 901 ---- plošče debeline do vključno 10 mm .......... pr

*4410 19 909 ---- druge ...................................... pr

 4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

*4410 90 001 --- plošče debeline do vključno 10 mm ........... pr

*4410 90 009 --- druge ....................................... pr


 4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

 4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

*4411 11 003 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... pr

*4411 11 009 --- druge ....................................... pr

 4411 19 00 -- druge:

*4411 19 003 --- lakirane ali barvane, kakršne koli debeline . pr

*4411 19 004 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... pr

*4411 19 009 --- druge ....................................... pr

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3 do
       vključno 0,8 g/cm3:

 4411 21 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:

*4411 21 001 --- plošče debeline do vključno 18 mm ........... 5.0

*4411 21 009 --- druge ....................................... pr

 4411 29 00 -- druge:

*4411 29 001 --- lakirane ali barvane, kakršne koli debeline . pr

*4411 29 002 --- enostransko ali obojestransko prevlečene s
       tankimi plastificiranimi papirnatimi folijami,
       ali plastičnimi folijami, skupne debeline plošč
       do vključno 18 mm ............................... 5.0

*4411 29 009 --- druge ....................................... pr

       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,35 g/cm3 do
       vključno 0,5 g/cm3:

 4411 31 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... pr

 4411 39 000 -- druge ........................................ pr

       - Druge:

 4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene .................................... 5.0

 4411 99 000 -- druge ........................................ 5.0


 4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran
       les

       - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
       furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:

 4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 13 11 --- iz lesa okoume:

*4412 13 111 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... pr

*4412 13 119 ---- druge ...................................... pr

 4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red meranti,
       white lauan, sipo, limba, obeche, acajou
       d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni (Swietenia
       spp.), palissandre de Rio, palissandre de para
       in palissandre de rose:

*4412 13 191 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... pr

*4412 13 199 ---- druge ...................................... pr

 4412 13 90 --- druge:

*4412 13 901 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... pr

*4412 13 909 ---- druge ...................................... pr

 4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:

*4412 14 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ............ pr

*4412 14 009 --- druge ....................................... pr

 4412 19 00 -- druge:

*4412 19 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ............ pr

*4412 19 009 --- druge ....................................... pr

       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa,
       ki ni les iglavcev:

 4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

*4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... pr

*4412 22 109 ---- druge ...................................... pr

       --- druge:

 4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 22 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... pr

*4412 22 919 ----- druge ..................................... pr

 4412 22 99 ---- druge:

*4412 22 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... pr

*4412 22 999 ----- druge ..................................... pr

 4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... pr

 4412 29   -- druge:

 4412 29 20 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 29 201 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... 5.0

*4412 29 209 ----- druge ..................................... 5.0

 4412 29 80 ---- druge:

*4412 29 801 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... 5.0

*4412 29 809 ----- druge ..................................... 5.0

       - Druge:

 4412 92   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k tarifnim
       podštevilkam št. 1 v tem poglavju:

 4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

*4412 92 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm ........... pr

*4412 92 109 ---- druge ...................................... pr

       --- druge:

 4412 92 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
       plošče:

*4412 92 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... pr

*4412 92 919 ----- druge ..................................... pr

 4412 92 99 ---- druge:

*4412 92 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm .......... pr

*4412 92 999 ----- druge ..................................... pr

 4412 93 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ...... pr

 4412 99   -- druge:

 4412 99 200 --- vezane plošče in druge slojevite lesene
       plošče .......................................... 5.0

 4412 99 800 --- drugo ....................................... 5.0


 4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih
       ali profilih .................................... pr


 4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
       in podobne predmete

 4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.0

 4414 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 6.0


 4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
       podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
       (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
       palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
       paletne prirobnice iz lesa

 4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna lesena
       embalaža, bobni (tulci) za kable:

 4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
       embalaža ........................................ 4.0

 4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable ....................... 4.0

 4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
       plošče, paletne prirobnice:

 4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice .......... 4.0

 4415 20 900 -- drugo ........................................ 4.0


 4416 00   Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi in
       njihovi deli, iz lesa, vključno tudi doge

 4416 00 100 - Razcepljene lesene doge, drugače neobdelane
       razen žagane po glavni ploskvi; žagane lesene
       doge, pri katerih je vsaj glavna površina
       cilindrično žagana, neobdelane, razen z
       žaganjem ........................................ pr

 4416 00 900 - Drugo ......................................... pr


 4417 00   Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
       lesena držala za metle in ščetke, lesena kopita
       za obutev

 4417 00 200 - Ročaji za jedilni pribor (razen za jedilne
       nože, vilice in žlice), držala za krtače ........ 6.0

 4417 00 900 - Drugo ......................................... 6.0


 4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
       gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
       sestavljene parketne plošče, žagane in klane
       skodle

 4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri:

 4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 7.5

 4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 7.5

 4418 10 900 -- iz drugega lesa .............................. 7.5

 4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

 4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 7.5

 4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ............................. 7.5

 4418 20 800 -- iz drugega lesa .............................. 7.5

 4418 30   - Parketne plošče:

 4418 30 100 -- za mozaična tla .............................. 7.5

       -- druge:

 4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa ..... 7.5

 4418 30 990 --- druge ....................................... 7.5

 4418 40 00 - Opaži za betonska dela:

*4418 40 001 -- kompletni opaži za betonska dela ............. pr

*4418 40 009 -- opažne plošče in drugo za betonska dela ...... pr

 4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) ..................... 7.5

 4418 90   - Drugo:

 4418 90 100 -- lepljen lameliran les ........................ 7.5

 4418 90 900 -- drugo ........................................ 3.3

 4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

 4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.0


 4419 00 900 - Iz drugega lesa ............................... 6.0


 4420    Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
       škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
       leseni proizvodi, leseni kipci in drugi leseni
       okraski; proizvodi za notranjo opremo, ki se ne
       uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

 4420 10   - Kipci in drugi okraski iz lesa:

 4420 10 110 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.0

 4420 10 190 -- iz drugega lesa .............................. 6.0

 4420 90   - Drugo:

       -- lesena marketerija in intarziran les:

 4420 90 110 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.0

 4420 90 190 --- iz drugega lesa ............................. 6.0

       -- drugo:

 4420 90 910 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
       opombi 2 k temu poglavju ........................ 6.0

 4420 90 990 --- drugo ....................................... 6.0


 4421    Drugi leseni proizvodi

 4421 10 000 - Obešalniki .................................... 6.0

 4421 90   - Drugo:

 4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
       podobno, iz struženega lesa ..................... 6.0

 4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
       neopremljene z vzmetmi .......................... 6.0

 4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
       zatiči za obuvala ............................... 6.0

 4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice ..... 6.0

       -- drugo:

 4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč ......................... 6.0

 4421 90 990 --- drugo ....................................... 6.0


                 45. poglavje

              PLUTA IN PLUTASTI IZDELKI

 4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
       odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali zmleta
       pluta

 4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana . 1.0

 4501 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


 4502 00 000 Pluta naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo
       štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih
       blokov, plošč, listov ali trakov (vključno z
       nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi robovi,
       za čepe in zamaške) ............................. pr


 4503    Izdelki iz naravne plute

 4503 10   - Čepi in zamaški:

 4503 10 100 -- valjasti .................................... pr

 4503 10 900 -- drugi ....................................... pr

 4503 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4504    Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in
       izdelki iz aglomerirane plute

 4504 10   - Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice vseh
       oblik, valji s polnim prerezom, vključno kolute:

       -- čepi in zamaški:

 4504 10 110 --- za peneče vino, vključno z zamaški s
       tesnilom iz naravne plutovine ................... pr

 4504 10 190 --- drugi ....................................... pr

       -- Drugo:

 4504 10 910 --- z vezivom ................................... pr

 4504 10 990 --- drugo ....................................... pr

 4504 90   - Drugo:

 4504 90 100 -- tesnila in podobno za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugo:

 4504 90 910 --- čepi in zamaški ............................. pr

 4504 90 990 --- drugo ....................................... pr


                 46. poglavje

     IZDELKI IZ SLAME, ESPARTA IN DRUGIH MATERIALOV ZA PLETARSTVO;
             KOŠARSKI IN PLETARSKI IZDELKI

 4601    Pletenice in podobni proizvodi iz pletarskega
       materiala, povezani v trakove ali ne; pletarski
       materiali, pletenice in podobni proizvodi iz
       pletarskega materiala, povezani v vzporedne
       pramene ali tkani v obliki listov, ne glede na
       to, ali so dokončani ali nedokončani proizvodi
       (npr. podstavki, pregrinjala in zastirala)

 4601 10   - Pletenice in podobni proizvodi iz pletarskega
       materiala, povezani v trakove ali nepovezani:

 4601 10 100 -- iz nevpredenih rastlinskih materialov ........ pr

 4601 10 900 -- drugo ........................................ pr

 4601 20   - Predpražniki, podstavki, pregrinjala in
       zastirala iz rastlinskih materialov:

 4601 20 100 -- iz pletenic in podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 4601 10 .................................. pr

 4601 20 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo:

 4601 91   -- iz rastlinskih materialov:

 4601 91 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 460110 ................................... pr

 4601 91 900 --- drugo ....................................... pr

 4601 99   -- drugo:

 4601 99 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz tar.
       podšt. 460110 ................................... pr

 4601 99 900 --- drugo ....................................... pr


 4602    Košarski, pletarski in podobni proizvodi,
       izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
       materiala ali iz proizvodov, ki se uvrščajo v
       tar. št. 4601, proizvodi iz plute

 4602 10   - Iz rastlinskih materialov:

 4602 10 100 -- slamnati ovoji za steklenice ................. pr

       -- drugo:

 4602 10 910 --- košarski in pletarski proizvodi, neposredno
       izoblikovani iz pletarskih materialov ........... pr

 4602 10 990 --- drugo ....................................... pr

 4602 90 000 - Drugo ......................................... pr


                  X. oddelek

    CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV;
    PAPIRNI IN KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI; PAPIR IN KARTON, PAPIRNI
             IZDELKI IN KARTONSKI IZDELKI

                 47. poglavje

    CELULOZA, LESNA ALI IZ DRUGIH VLAKNASTIH CELULOZNIH MATERIALOV;
          PAPIRNI ALI KARTONSKI ODPADKI IN OSTANKI

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 4701 00   Mehanična lesna celuloza (lesovina)

 4701 00 100 - Termomehanična lesna celuloza (lesovina) ...... pr

 4701 00 900 - Druga ......................................... pr


 4702 00 000 Topljiva kemična lesna celuloza ................. pr


 4703    Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna,
       razen topljive

       - Nebeljena:

 4703 11 000 -- iglavcev ..................................... pr

 4703 19 000 -- neiglavcev ................................... pr

       - Polbeljena ali beljena:

 4703 21 000 -- iglavcev ..................................... pr

 4703 29 000 -- neiglavcev ................................... pr


 4704    Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

       - Nebeljena:

 4704 11 000 -- iglavcev ..................................... pr

 4704 19 000 -- neiglavcev ................................... pr

       - Polbeljena ali beljena:

 4704 21 000 -- iglavcev ..................................... pr

 4704 29 000 -- neiglavcev ................................... pr


 4705 00 000 Polkemična lesna celuloza (CTMP, CRMP, TCMP,
       NSSC) ........................................... pr


 4706    Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
       starega papirja ali lepenke ali iz drugih
       vlaknastih celuloznih materialov

 4706 10 000 - Celuloza iz bombažnega lintersa ............... pr

 4706 20 000 - Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
       starega papirja ali lepenke ..................... pr

       - Druga:

 4706 91 000 -- mehanična .................................... pr

 4706 92 000 -- kemična ...................................... pr

 4706 93 000 -- polkemična ................................... pr


 4707    Papirni ali kartonski odpadki in ostanki

 4707 10 000 - Iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali
       valovitega papirja ali kartona .................. pr

 4707 20 000 - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
       beljene kemične celuloze, nebarvani v masi ...... pr

 4707 30   - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
       lesovine (časopisi, revije in podobne
       tiskovine):

 4707 30 100 -- stari ali neprodani časopisi in revije,
       telefonski imeniki, brošure in tiskan
       propagandni material ............................ pr

 4707 30 900 -- drugo ........................................ pr

 4707 90   - Drugi, vključno z nesortiranimi odpadki in
       ostanki:

 4707 90 100 -- nesortirani .................................. pr

 4707 90 900 -- sortirani .................................... pr


                 48. poglavje

       PAPIR IN KARTON; IZDELKI IZ PAPIRNE MASE, PAPIRJA ALI
                  KARTONA

 4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali listih

 4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k temu poglavju .... 1.0

 4801 00 900 - Drug .......................................... 1.0


 4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za
       pisanje, tiskanje ali druge grafične namene,
       vključno papir in karton za luknjane kartice in
       trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
       tar.št. 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in
       karton

 4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ................ 5.0

 4802 20 000 - Papir in karton, ki se uporabljata kot podlaga
       za fotoobčutljiv, toplotno občutljiv ali
       elektro-občutljiv papir ali karton .............. pr

 4802 30 000 - Papirna podlaga za karbon papir ............... pr

 4802 40   - Papirna podlaga za tapete:

 4802 40 100 -- ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z
       mehanskimi postopki, ali ki vsebuje po masi do
       vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
       vlaken .......................................... pr

 4802 40 900 -- druga ........................................ pr

       - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje
       po masi do vključno 10% teh vlaken od skupne
       vsebine vlaken:

 4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

 4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice ....... 5.0

 4802 51 900 --- drugo ....................................... 5.0

 4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

 4802 52 200 --- v zvitkih ................................... 5.0

 4802 52 800 --- v listih .................................... 5.0

 4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

 4802 53 200 --- v zvitkih ................................... 5.0

 4802 53 800 --- v listih .................................... 5.0

 4802 60   - Drug papir in karton, ki od skupne količine
       vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

       -- z maso do vključno 72 g/m2, ki po masi
       vsebuje nad 50% lesnih vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom, od skupne vsebine lesnih
       vlaken:

 4802 60 110 --- v zvitkih ................................... pr

 4802 60 190 --- v listih .................................... pr

       -- drugo:

 4802 60 910 --- v zvitkih ................................... pr

 4802 60 990 --- v listih .................................... pr


 4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila,
       papir za brisače, serviete in robčke ter podoben
       papir za uporabo v gospodinjstvu ali za
       sanitarne namene, celulozna vata, listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, vključno nabrane
       (krep, plisirane idr.), reliefne, luknjane,
       površinsko barvane, površinsko okrašene ali
       tiskane izdelke, v zvitkih, širokih nad 36 cm,
       ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
       najmanj eno stranico daljšo kot 36 cm, v
       neprepognjenem stanju

 4803 00 100 - Celulozna vata ................................ 2.4

       - Krep papir in podoben vpojni papir iz
       celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

 4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 .......................... 7.5

 4803 00 390 -- nad 25 g/m2 .................................. 7.5

 4803 00 90 - drugo:

*4803 00 901 -- papir izdelan po suhem postopku .............. 3.3

*4803 00 909 -- drugo ........................................ 4.5


 4804    Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
       ali listih, razen tistih iz tar.št. 4802 ali
       4803

       - Kraftliner:

 4804 11   -- nebeljen:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

 4804 11 110 ---- z maso do 150 g/m2 ......................... pr

 4804 11 150 ---- z maso 150 g/m2 ali več, vendar do 175
       g/m2 ............................................ pr

 4804 11 190 ---- z maso 175 g/m2 ali več .................... pr

 4804 11 900 --- drug ........................................ pr

 4804 19   -- drug:

       --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
       vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi procesi:

       ---- ki je sestavljen iz ene ali več nebeljenih
       plasti z zunanjo beljeno, polbeljeno ali
       obarvano plastjo, z maso na m2:

 4804 19 110 ----- do 150 g .................................. pr

 4804 19 150 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ............ pr

 4804 19 190 ----- 175 g ali več ............................. pr

       ---- drug, z maso na m2:

 4804 19 310 ----- do 150 g .................................. pr

 4804 19 350 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ............ pr

 4804 19 390 ----- 175 g ali več ............................. pr

 4804 19 900 --- drug ........................................ pr

       - Kraft papir za vreče:

 4804 21   -- nebeljen:

 4804 21 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi .... pr

 4804 21 900 --- drug ........................................ pr

 4804 29   -- drug:

 4804 29 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi .... pr

 4804 29 900 --- drug ........................................ pr

       - Drug kraft papir in karton, z maso do vključno
       150 g/m2:

 4804 31   -- nebeljena:

 4804 31 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino iz tar.št.
       5607 ............................................ pr

       --- drugo:

       ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnimi ali sulfatnimi
       kemičnimi postopki, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:

 4804 31 510 ----- kraft elektrotehnični izolirni papir ...... pr

 4804 31 590 ----- drugo ..................................... pr

 4804 31 900 ---- drugo ...................................... pr

 4804 39   -- drugo:

 4804 39 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št. 5308
       ali papirne preje, ojačane s kovino, iz tar.št.
       5607 ............................................ pr

       --- drugo:

       ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
       kemičnim postopkom, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:

 4804 39 510 ----- beljena v masi ............................ pr

 4804 39 590 ----- drugo ..................................... pr

 4804 39 900 ---- drugo ...................................... pr

       - Drug kraft papir in karton, mase nad 150 g/m2,
       vendar pod 225 g/m2:

 4804 41   -- nebeljena:

 4804 41 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim postopkom ................... pr

       --- drugo:

 4804 41 910 ---- vpojni kraft papir ......................... pr

 4804 41 990 ---- drugo ...................................... pr

 4804 42   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
       vsebuje po masi nad 95% lesnih vlaken, dobljenih
       s kemičnim postopkom:

 4804 42 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim procesom .................... pr

 4804 42 900 --- drugo ....................................... pr

 4804 49   -- drugo:

 4804 49 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom .... pr

 4804 49 900 --- drugo ....................................... pr

       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2 ali
       več:

 4804 51   -- nebeljena:

 4804 51 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase vlaken,
       vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
       sulfatnim kemičnim postopkom ................... pr

 4804 51 900 --- drugo ....................................... pr

 4804 52   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
       vsebuje po masi nad 95 % lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom:

 4804 52 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom .... pr

 4804 52 900 --- drugo ....................................... pr

 4804 59   -- drugo:

 4804 59 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..... pr

 4804 59 900 --- drugo ....................................... 4.0


 4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
       navedene v 2. opombi tega poglavja

 4805 10 000 - Papir iz polkemične celuloze za valovit sloj
       (fluting) ....................................... pr

       - Papir in karton, večplasten:

 4805 21 000 -- katerih vse plasti so beljene ................ pr

 4805 22   -- s samo eno zunanjo beljeno plastjo:

 4805 22 100 --- testliner ................................... pr

 4805 22 900 --- drugo ....................................... pr

 4805 23 000 -- s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
       dva zunanja beljena ............................. pr

 4805 29   -- drugo:

 4805 29 100 --- testliner ................................... pr

 4805 29 900 --- drugo ....................................... pr

 4805 30   - Sulfitni ovojni papir:

 4805 30 100 -- z maso do 30 g/m2 ............................ pr

 4805 30 900 -- z maso 30 g/m2 ali več ....................... pr

 4805 40 000 - Filtrirni papir in karton ..................... pr

 4805 50 000 - Klobučni papir in klobučni karton ............. pr

 4805 60   - Drug papir in karton, z maso do vključno 150
       g/m2:

 4805 60 100 -- papir in lepenka iz slame .................... pr

       -- papir in lepenka za valovit papir in lepenko:

 4805 60 200 --- papir za valovito lepenko (Wellenstoff) ..... pr

 4805 60 400 --- testliner ................................... pr

 4805 60 600 --- drugo ....................................... pr

 4805 60 900 -- drugo ........................................ pr

 4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2,
       toda pod 225 g/m2:

       -- papir in karton za valoviti papir in karton:

 4805 70 110 --- testliner ................................... pr

 4805 70 190 --- drugo ....................................... pr

 4805 70 900 -- drugo ........................................ pr

 4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več:

       -- izdelan iz odpadnega papirja:

 4805 80 110 --- testliner ................................... pr

 4805 80 190 --- drugo ....................................... pr

 4805 80 900 -- drugo ........................................ pr


 4806    Pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir,
       pavs papir in prozorni papir ter drugi glazirani
       prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali
       listih

 4806 10 000 - Pergamentni papir ............................. 2.4

 4806 20 000 - Papir, neprepusten za maščobe ................. pr

 4806 30 000 - Pavs papir .................................... 5.0

 4806 40   - Prozorni ali drugi glazirani prozorni ali
       prosojni papirji:

 4806 40 100 -- prozoren papir ............................... pr

 4806 40 900 -- drugo ........................................ pr


 4807    Sestavljena papir in karton (izdelana z
       lepljenjem ravnih slojev), površinsko
       nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačena
       ali neojačena, v zvitkih ali listih

 4807 10 000 - Papir in karton, z vmesnim slojem iz bitumna,
       katrana ali asfalta ............................. 5.0

 4807 90   - Drugo:

 4807 90 100 -- papir in karton iz slame, neprekrita ali
       prekrita z drugim papirjem, razen iz slame ...... pr

       -- drugo:

 4807 90 500 --- narejena iz odpadnega papirja, prekrita ali
       neprekrita s papirjem ........................... pr

 4807 90 900 --- drugo ....................................... pr


 4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz
       tar. št. 4803

 4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana .. pr

 4808 20 000 - Kraft papir za vreče, nabran (krep ali
       plisiran), vključno reliefni ali luknjani ....... 5.0

 4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep ali plisiran),
       vključno reliefni ali luknjani .................. 3.3

 4808 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje (vključno premazan ali
       impregniran papir za matrice za razmnoževanje
       ali ofsetne plošče), tiskan ali netiskan, v
       zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih
       (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno
       stranico, daljšo od 36 cm, v neprepognjenem
       stanju

 4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir ............. 5.0

 4809 20   - Samokopirni papir:

 4809 20 100 -- v zvitkih .................................... pr

 4809 20 900 -- v listih ..................................... pr

 4809 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali
       netiskana, v zvitkih ali listih

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi do vključno 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:

 4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

 4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
       ali elektrosenzibilni papir ali karton .......... 5.0

       --- drugo:

 4810 11 910 ---- v zvitkih .................................. 3.3

 4810 11 990 ---- v listih ................................... 5.0

 4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 ......................... 5.0

       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge
       grafične namene, ki v skupni količini vlaken
       vsebujeta po masi nad 10 % vlaken, dobljenih z
       mehaničnim postopkom:

 4810 21 000 -- papir majhne mase, premazan .................. pr

 4810 29   -- drugo:

       --- v zvitkih:

 4810 29 110 ---- tapetni papir .............................. pr

 4810 29 190 ---- drugo ...................................... pr

 4810 29 900 --- v listih .................................... pr

       - Kraft papir in karton, razen tistih, ki se
       uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge
       grafične namene:

 4810 31 000 -- beljena v masi, ki v skupni količini
       vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom, z maso do
       vključno 150 g/m2 ............................... pr

 4810 32   -- beljena v masi, ki v skupni količini
       vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom, z maso nad 150
       g/m2:

 4810 32 100 --- prevlečena s kaolinom ....................... pr

 4810 32 900 --- drugo ....................................... pr

 4810 39 000 -- drugo ........................................ pr

       - Drug papir in karton:

 4810 91   -- večplastna:

 4810 91 100 --- pri katerima je vsaka plast beljena ......... pr

 4810 91 300 --- pri katerima je beljena le ena zunanja
       plast ........................................... pr

 4810 91 900 --- drugo ....................................... pr

 4810 99   -- drugo:

 4810 99 100 --- beljen papir ali karton, prevlečen s
       kaolinom ........................................ pr

 4810 99 300 --- prevlečena s sljudnim prahom ................ pr

 4810 99 900 --- drugo ....................................... pr


 4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803, 4809,
       4810

 4811 10 000 - Papir in karton, premazana s katranom ali
       bitumnom ali asfaltom ........................... 4.5

       - Papir in karton, premazana z lepilom:

 4811 21 000 -- samolepilna .................................. 4.5

 4811 29 00 -- drugo:

*4811 29 001 --- za izdelavo medicinske embalaže mase od 58
       do 62 g/m2 v zvitkih širine od 411 mm do
       vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti za uporabo
       v medicini ...................................... pr

*4811 29 009 --- drugo ...................................... 4.5

       - Papir in karton, premazana, impregnirana ali
       pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):

 4811 31 000 -- beljena, z maso nad 150 g/m2 ................. pr

 4811 39 00 -- drugo:

*4811 39 001 --- papir za izdelavo filtrov, impregniran ...... 3.3

*4811 39 009 --- drugo ...................................... 4.5

 4811 40 000 - Papir in karton, premazana, prekrita ali
       impregnirana z voskom, parafinskim voskom,
       stearinom, oljem ali glicerinom ................. 5.0

 4811 90   - Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
       in trakovi iz celuloznih vlaken:

 4811 90 100 -- nepretrgani (continous) obrazci .............. pr

 4811 90 900 -- drugo ........................................ pr


 4812 00 000 Filter bloki in plošče iz papirne mase .......... pr


 4813    Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v
       določene velikosti ali v knjižicah ali ceveh

 4813 10 000 - V knjižicah ali ceveh ......................... pr

 4813 20 000 - V zvitkih, širokih do vključno 5 cm ........... pr

 4813 90   - Drugo:

 4813 90 100 -- neimpregniran, v zvitkih širine nad 15 cm ali
       v pravokotnih (vključno s kvadratnimi) polah,
       pri katerih ena stranica presega 36 cm .......... pr

 4813 90 900 -- drugo ........................................ pr


 4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja; prozorni papir za okna

 4814 10 000 - Papir z zrnato površino ("ingrain") ........... pr

 4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s prednjo stranjo, premazano ali
       prekrito s slojem plastične mase, ki ima zrnato,
       reliefno, barvano, tiskano ali drugače okrašeno
       površino ........................................ 7.5

 4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       papirja s sprednjo stranjo prekrito s pletarskim
       materialom, ki je med seboj spojen ali nespojen
       v vzporedne niti ali tkan ....................... 7.5

 4814 90   - Drugo:

 4814 90 100 -- stenske tapete in podobne stenske obloge iz
       zrnatega, reliefnega, površinsko obarvanega,
       potiskanega z vzorci ali drugače površinsko
       okrašenega papirja, prevlečenega ali prekritega
       s prozorno zaščitno plastiko .................... pr

 4814 90 900 -- drugo ........................................ pr


 4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali kartona,
       nerazrezane ali razrezane v določene velikosti .. 5.5


 4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
       kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar.
       št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne
       plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

 4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir ............... 7.5

 4816 20 000 - Samokopirni papir ............................. pr

 4816 30 000 - Matrice za razmnoževanje ...................... pr

 4816 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in
       karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali
       kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah,
       vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz
       papirja ali kartona

 4817 10 000 - Pisemske ovojnice ............................. 10.0

 4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
       dopisovanje (brez slike) ........................ 10.0

 4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
       notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
       kartona ......................................... 6.0


 4818    Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje
       ličila, brisače, namizni prti, serviete, otroške
       plenice, tamponi, rjuhe in podobni predmeti za
       gospodinjstvo, bolnišnice ali sanitarne potrebe,
       oblačilni predmeti in pribor iz papirne mase,
       papirja, celulozne vate ali iz listov ali trakov
       iz celuloznih vlaken

 4818 10   - Toaletni papir:

 4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ........ 7.5

 4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ................ 7.5

 4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
       brisače:

 4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila ..... 10.0

       -- ročne brisače:

 4818 20 910 --- v zvitkih ................................... 10.0

 4818 20 990 --- drugo ....................................... 10.0

 4818 30 000 - Namizni prti in serviete ...................... 10.0

 4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
       predloge in podobni sanitarni predmeti:

       -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

 4818 40 110 --- damski vložki ............................... 10.0

 4818 40 130 --- tamponi ..................................... 10.0

 4818 40 190 --- drugo ....................................... 10.0

       -- otroške plenice, plenične predloge in podobni
       sanitarni pedmeti:

 4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno ......... 10.0

 4818 40 990 --- drugo ....................................... 10.0

 4818 50 000 - Obleka in pribor za obleko .................... 10.0

 4818 90   - Drugo:

 4818 90 100 -- predmeti, ki se uporabljajo za kirurške,
       medicinske ali higienske namene, nepripravljeni
       za prodajo na drobno ............................ 10.0

 4818 90 900 -- drugo ........................................ 10.0


 4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
       papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali
       trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki,
       iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v
       pisarnah, trgovinah ali podobno

 4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ...... 10.0

 4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in
       kartona:

 4819 20 100 -- z maso papirja ali kartona do 600 g/m2 ....... 7.5

 4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali več .. 7.5

 4819 30 000 - Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več ... 5.5

 4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne
       vrečke .......................................... 6.0

 4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki
       za gramofonske plošče ........................... pr

 4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki
       se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno . 10.0


 4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
       naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
       za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
       knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
       mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi
       poslovni obrazci; kompleti z vstavljenim karbon
       papirjem in podobni izdelki za pisanje iz
       papirja ali kartona, albumi za vzorce ali zbirke
       in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

 4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
       za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
       dnevniki in podobni izdelki:

 4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
       naročilnic in dobavnic .......................... 10.0

 4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in notesi . 10.0

 4820 10 500 -- dnevniki ..................................... 10.0

 4820 10 900 -- drugo ........................................ 10.0

 4820 20 000 - Šolski zvezki ................................. 10.0

 4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise ... 10.0

 4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
       vstavljenim karbon papirjem:

 4820 40 100 -- neskončne oblike ............................. 10.0

 4820 40 900 -- drugo ........................................ 10.0

 4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke ................... 10.0

 4820 90 000 - Drugo ......................................... 10.0


 4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
       tiskane ali netiskane

 4821 10   - Tiskane:

 4821 10 100 -- samolepilne .................................. 10.0

 4821 10 900 -- druge ....................................... 10.0

 4821 90   - Druge:

 4821 90 100 -- samolepilne .................................. 10.0

 4821 90 900 -- druge ........................................ 10.0


 4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
       papirne mase, papirja ali kartona (luknjani ali
       neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

 4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje .................. 7.5

 4822 90 000 - Drugo ......................................... 7.5


 4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
       celuloze, papirja, kartona, celulozne vate ali
       listov ali trakov iz celuloznih vlaken

       - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
       lepilom:

 4823 11   -- samolepilni:

       --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
       premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
       sintetično gumo:

 4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani .................. 7.0

 4823 11 190 ---- samolepilni na obeh straneh ................ 2.8

 4823 11 900 --- drugo ....................................... 7.0

 4823 19 00 -- drugo:

*4823 19 001 --- sterilizacijski papir ....................... 2.8

*4823 19 009 --- drugo ....................................... 7.5

 4823 20 000 - Filtrirni papir in karton ..................... 7.5

 4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti, tiskani za
       registrirne aparate ............................. pr

       - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
       druge grafične namene:

 4823 51   -- tiskana, reliefna ali luknjana:

 4823 51 100 --- neskončne oblike ............................ pr

 4823 51 900 --- drugo ....................................... pr

 4823 59   -- drugo:

 4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške stroje
       in podobno ...................................... 10.0

 4823 59 900 --- drugo ....................................... 10.0

 4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
       krožniki, skodelice in podobno:

 4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki .................. 10.0

 4823 60 900 -- drugo ........................................ 10.0

 4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

 4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca .............. pr

 4823 70 900 -- drugo ........................................ pr

 4823 90   - Drugo:

 4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. 10.0

       -- drugo:

 4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
       luknjanimi karticami, v trakovih ali ne ......... 6.0

 4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
       podobne stroje .................................. 10.0

 4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
       okvirji zanje in njihovi deli ................... 10.0

       --- drugo:

 4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki ................. 10.0

 4823 90 900 ---- drugo ...................................... 10.0


                 49. poglavje

     TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE
        INDUSTRIJE, ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI

 4901    Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno
       tiskano gradivo, vključno s prostimi listi

 4901 10 000 - V prostih listih, zgibano ali nezgibano ....... pr

       - Drugo:

 4901 91 000 -- slovarji in enciklopedije ter njihovi
       serijski deli, ki izhajajo v nadaljevanjih ...... pr

 4901 99 000 -- drugo ........................................ pr


 4902    Časopisi, revije in druge periodične
       publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami ali
       brez

 4902 10 000 - Ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko ........ pr

 4902 90   - Drugo:

 4902 90 100 -- ki izhajajo enkrat tedensko .................. pr

 4902 90 300 -- ki izhajajo enkrat mesečno ................... pr

 4902 90 900 -- drugi ........................................ pr


 4903 00 000 Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje
       ali barvanje .................................... pr


 4904 00 000 Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana
       ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana ..... pr


 4905    Zemljevidi in hidrografske karte in podobne
       karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi
       zemljevidi, topografskimi načrti in globusi,
       tiskani

 4905 10 000 - Globusi ....................................... pr

       - Drugo:

 4905 91 000 -- v obliki knjig ............................... pr

 4905 99 000 -- drugo ........................................ pr


 4906 00 000 Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za
       arhitekturo, strojegradnjo, industrijo,
       trgovino, topografijo ali podobne namene;
       rokopisi; fotografske reprodukcije na
       občutljivem papirju in karbon kopije prej
       navedenih izdelkov .............................. pr


 4907 00   Poštne znamke, kolki ali podobne znamke,
       neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v
       namembni državi; taksni papirji; bankovci; čeki;
       akcije, delnice, obligacije in podobne listine

 4907 00 100 - Poštne znamke, kolki in podobne znamke ........ pr

 4907 00 300 - Bankovci ...................................... pr

       - Drugo:

 4907 00 910 -- podpisani in oštevilčeni ..................... pr

 4907 00 990 -- drugo ........................................ pr


 4908    Papir za preslikavanje (dekalkomanije)

 4908 10 000 - Papir za preslikavanje (dekalkomanije), za
       steklo .......................................... pr

 4908 90 000 - Drugo ......................................... pr


 4909 00   Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi
       sporočili, tiskane, ilustrirane ali
       neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez
       njih

 4909 00 100 - Tiskane ali ilustrirane razglednice ........... pr

 4909 00 900 - Drugo ......................................... pr


 4910 00 000 Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s
       koledarskimi bloki .............................. pr


 4911    Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
       fotografije

 4911 10   - Trgovinski reklamni material, katalogi in
       podobno:

 4911 10 100 -- trgovski katalogi ............................ pr

 4911 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo:

 4911 91   -- slike, gravure in fotografije:

 4911 91 100 --- listi (ki niso prodajni reklamni material),
       neprepognjeni, z ilustracijami ali slikami, brez
       besedila ali naslovov, za izdajanje knjig ali
       periodičnega tiska, ki izhajajo v različnih
       državah, v enem ali več jezikih ................. pr

 4911 91 800 --- drugo ....................................... pr

 4911 99 000 -- drugo ........................................ pr


                 XI. oddelek

             TEKSTIL IN TEKSTILNI IZDELKI

                 50. poglavje

                   SVILA

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 5001 00 000 Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje ...... pr


 5002 00 000 Surova svila (nepredena) ........................ pr


 5003    Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni
       za odvijanje, odpadki preje in raztrgani
       tekstilni svileni materiali)

 5003 10 000 - Nemikani in nečesani .......................... pr

 5003 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5004 00   Svilena preja (razen preje iz svilenih
       odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno

 5004 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. 2.5

 5004 00 900 - Druga ......................................... 2.5


 5005 00   Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za
       prodajo na drobno

 5005 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ............. pr

 5005 00 900 - Drugo ......................................... pr


 5006 00   Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov,
       pripravljena za prodajo na drobno; svileni
       katgut

 5006 00 100 - Svilena preja ................................. pr

 5006 00 900 - Preja iz odpadkov buretne ali druge svile;
       svileni katgut .................................. pr


 5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

 5007 10 000 - Tkanine iz buretne svile ...................... pr

 5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
       buretne svile:

       -- krep:

 5007 20 110 --- nebeljene, degumirane ali beljene svile ..... pr

 5007 20 190 --- drug ........................................ pr

       -- pongee, habutai, honan, šantung, corah in
       podobne daljnjevzhodne tkanine, v celoti svilene
       (nemešane z buretno svilo ali drugimi svilenimi
       odpadki ali z drugimi svilenimi materiali):

 5007 20 210 --- v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje
       neobdelane, razen degumirane .................... pr

       --- druge:

 5007 20 310 ---- v platnovi vezavi .......................... pr

 5007 20 390 ---- druge ...................................... pr

       -- drugo:

 5007 20 410 --- prozorne tkanine (odprto tkane) ............. pr

       --- druge:

 5007 20 510 ---- nebeljene, degumirane ali beljene .......... pr

 5007 20 590 ---- barvane .................................... pr

       ---- iz raznobarvnih prej:

 5007 20 610 ----- širine nad 57 cm do 75 cm ................. pr

 5007 20 690 ----- druge ..................................... pr

 5007 20 710 ---- tiskane .................................... pr

 5007 90   - Druge tkanine:

 5007 90 100 -- nebeljene, degumirane ali beljene ............ pr

 5007 90 300 -- barvane ...................................... pr

 5007 90 500 -- iz raznobarvnih prej ......................... pr

 5007 90 900 -- tiskane ...................................... pr


                 51. poglavje

       VOLNA, FINA ALI GROBA ŽIVALSKA DLAKA, PREJA IN TKANINE
                IZ KONJSKE ŽIME

 5101    Volna, nemikana in nečesana

       - Mastna volna, vključno z volno, oprano na
       ovci:

 5101 11 000 -- strojarska volna ............................. pr

 5101 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Razmaščena volna, nekarbonizirana:

 5101 21 000 -- strojarska volna ............................. pr

 5101 29 000 -- druga ........................................ pr

 5101 30 000 - Karbonizirana ................................. pr


 5102    Fina ali groba živalska dlaka, nemikana in
       nečesana

 5102 10   - Fina živalska dlaka:

 5102 10 100 -- angorskega zajca ............................. pr

 5102 10 300 -- alpake, lame ali vikunje ..................... pr

 5102 10 500 -- kamele ali jaka ali angorske, tibetanske,
       kašmirske ali podobnih koz ...................... pr

 5102 10 900 -- divjih in domačih zajcev (razen angorskih),
       bobrov, nutrij ali pižmovk ...................... pr

 5102 20 000 - Groba živalska dlaka .......................... pr


 5103    Odpadki volne in fine ali grobe živalske dlake,
       vključno z odpadki preje, toda brez
       razvlaknjenih tekstilnih materialov

 5103 10   - Izčesek iz volne ali fine živalske dlake:

 5103 10 100 -- nekarbonizirani .............................. pr

 5103 10 900 -- karbonizirani ................................ pr

 5103 20   - Drugi odpadki iz volne ali fine živalske
       dlake:

 5103 20 100 -- odpadki preje ................................ pr

       -- drugi:

 5103 20 910 --- nekarbonizirani ............................. pr

 5103 20 990 --- karbonizirani ............................... pr

 5103 30 000 - Odpadki iz grobe živalske dlake ............... pr


 5104 00 000 Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne in
       fine ali grobe živalske dlake ................... pr


 5105    Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana
       ali česana (vključno s česano volno, v masi)

 5105 10 000 - Mikana volna .................................. pr

       - Česana volna:

 5105 21 000 -- česana volna, v razsutem stanju - v pramenih . pr

 5105 29 000 -- druga ........................................ pr

 5105 30   - Fina živalska dlaka, mikana ali česana:

 5105 30 100 -- mikana ....................................... pr

 5105 30 900 -- česana ....................................... pr

 5105 40 000 - Groba živalska dlaka, mikana ali česana ....... pr


 5106    Preja iz mikane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5106 10 100 -- nebeljena .................................... 2.5

 5106 10 900 -- druga ........................................ 2.5

 5106 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5106 20 110 --- nebeljena ................................... 2.5

 5106 20 190 --- druga ....................................... 2.5

       -- druga:

 5106 20 910 --- nebeljena ................................... 3.0

 5106 20 990 --- druga ....................................... 3.0


 5107    Preja iz česane volne, nepripravljena za prodajo
       na drobno

 5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

 5107 10 100 -- nebeljena .................................... 2.5

 5107 10 900 -- druga ........................................ 2.5

 5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

       -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in fine
       živalske dlake:

 5107 20 100 --- nebeljena ................................... 3.5

 5107 20 300 --- druga ....................................... 3.5

       -- Druga:

       --- mešana samo ali pretežno s sintetičnimi
       rezanimi vlakni:

 5107 20 510 ---- nebeljena .................................. 3.5

 5107 20 590 ---- druga ...................................... 3.5

       --- drugače mešana:

 5107 20 910 ---- nebeljena .................................. 3.5

 5107 20 990 ---- druga ...................................... 3.5


 5108    Preja iz fine živalske dlake (mikana ali
       česana), nepripravljena za prodajo na drobno

 5108 10   - Mikana:

 5108 10 100 -- nebeljena .................................... 2.5

 5108 10 900 -- druga ........................................ 2.5

 5108 20   - Česana:

 5108 20 100 -- nebeljena .................................... 2.5

 5108 20 900 -- druga ........................................ 2.5


 5109    Preja iz volne ali fine živalske dlake,
       pripravljena za prodajo na drobno

 5109 10   - Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine
       živalske dlake:

 5109 10 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... 2.0

 5109 10 900 -- druga ........................................ 3.5

 5109 90   - Druga:

 5109 90 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso nad
       125 g, vendar do 500 g .......................... pr

 5109 90 900 -- druga ........................................ pr


 5110 00 000 Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime
       (vključno ovita preja iz konjske žime),
       pripravljena ali nepripravljena za prodajo na
       drobno .......................................... pr


 5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5111 11   -- mase do vključno 300 g/m2:

       --- loden tkanine:

 5111 11 110 ---- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več .............. pr

 5111 11 190 ---- druge ...................................... pr

       --- druge tkanine:

 5111 11 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. pr

 5111 11 990 ---- druge ...................................... pr

 5111 19   -- druge:

       --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno 450
       g/m2

       ---- loden tkanine:

 5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ............. 6.5

 5111 19 190 ----- druge ..................................... 7.0

       ---- druge tkanine:

 5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
       ali več ......................................... 6.5

 5111 19 390 ----- druge ..................................... 8.0

       --- z maso, večjo od 450 g/m2

 5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2 ali
       več ............................................. 6.5

 5111 19 990 ---- druge ...................................... 8.0

 5111 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... pr

 5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 .................. 8.5

 5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .... 8.5

 5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 .......................... 8.5

 5111 90   - Druge:

 5111 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih surovin iz poglavja 50 ............... pr

       -- druge:

 5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ................. pr

 5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ... pr

 5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 ......................... pr


 5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske
       dlake

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
       fine živalske dlake:

 5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

 5112 11 100 --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več .................. 6.5

 5112 11 900 --- druge ....................................... 8.0

 5112 19   -- druge:

       --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

 5112 19 110 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. pr

 5112 19 190 ---- druge ...................................... pr

       --- z maso nad 375 g/m2:

 5112 19 910 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................. pr

 5112 19 990 ---- druge ...................................... pr

 5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti ...................... 8.5

 5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

 5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 .................. 8.5

 5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .... 8.5

 5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 .......................... 8.5

 5112 90   - Druge:

 5112 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih materialov iz poglavja 50 ............ pr

       -- druge:

 5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ................. 8.5

 5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ... 8.5

 5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 ......................... 8.5


 5113 00 000 Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske
       žime ............................................ 6.0


                 52. poglavje

                   BOMBAŽ

 5201 00   Bombaž, nemikan in nečesan

 5201 00 100 - Izkuhan ali beljen ............................ pr

 5201 00 900 - Drug .......................................... pr


 5202    Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5202 10 000 - Odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) .... pr

       - Drugi:

 5202 91 000 -- razvlaknjene tekstilne surovine .............. pr

 5202 99 000 -- drugi ........................................ pr


 5203 00 000 Bombaž, mikan ali česan ......................... pr


 5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen ali
       pripravljen za prodajo na drobno

       - Nepripravljen za prodajo na drobno:

 5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ...... 4.0

 5204 19 000 -- drug ......................................... 4.0

 5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno .............. 3.0


 5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5205 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. pr

 5205 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrična številka Nm nad 14 do 43) ............. pr

 5205 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. pr

 5205 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. pr

 5205 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5205 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar najmanj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ pr

 5205 15 900 --- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ pr

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5205 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. pr

 5205 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm 14 do 43) ................. pr

 5205 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. pr

 5205 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. pr

 5205 26 000 -- številke od 106,38 do 125 deciteksov
       (metrične številke Nm več kot 80 do vključno
       94) ............................................. pr

 5205 27 000 -- številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne
       manj kot 83,33 deciteksov (metrične številke Nm
       nad 94 do 120) .................................. pr

 5205 28 000 -- številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ pr

       - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 3.0

 5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5205 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na eno
       nit) ............................................ pr

 5205 35   -- številke na eno nit pod 125 decitesov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5205 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) .................... pr

 5205 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... pr

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 3.0

 5205 42 00 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit):

*5205 42 001 --- mercerizirana ............................... pr

*5205 42 009 --- drugo ....................................... 3.0

 5205 43 00 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit):

*5205 43 001 --- mercerizirana ............................... pr

*5205 43 009 --- drugo ....................................... 3.0

 5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..................... 3.0

 5205 47 000 -- številke na eno nit pod 106,38 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 94 do 120 na eno nit) .................... pr

 5205 48 000 -- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... pr


 5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža, nepripravljena
       za prodajo na drobno

       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

 5206 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. pr

 5206 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43) ............. pr

 5206 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. pr

 5206 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. pr

 5206 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5206 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ pr

 5206 15 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ pr

       - Enojna preja iz česanih vlaken:

 5206 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 14) .............................. pr

 5206 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 decitesov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43) ............. pr

 5206 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52) ............. pr

 5206 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80) ............. pr

 5206 25   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):

 5206 25 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80 do
       120) ............................................ pr

 5206 25 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120) ............................ pr

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       nečesanih vlaken:

 5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 3.0

 5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       nit) ............................................ 3.0

 5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5206 35   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm od 80 do 120 na eno nit) ..................... pr

 5206 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... pr

       - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
       česanih vlaken:

 5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ......... 3.0

 5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
       deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
       deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
       deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80 na
       eno nit) ........................................ 3.0

 5206 45   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

 5206 45 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
       vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 80 do 120 na eno nit) .................... pr

 5206 45 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) ....... pr


 5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
       pripravljena za prodajo na drobno

 5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ....... 6.0

 5207 90 000 - Druga ......................................... pr


 5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5208 11   -- v platnovi vezavi, mase do 100 g/m2:

 5208 11 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................ pr

 5208 11 900 --- druge ....................................... pr

 5208 12   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2, in širine:

 5208 12 110 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 12 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 12 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 12 190 ---- nad 165 cm ................................. pr

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 12 910 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 12 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 12 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 12 990 ---- nad 165 cm ................................. pr

 5208 13 000 -- trinitne ali štirinitne keper tkanine,
       vključno križni keper ........................... pr

 5208 19 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Beljene:

 5208 21   -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2:

 5208 21 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in medicinske
       gaze ............................................ pr

 5208 21 900 --- druge ....................................... pr

 5208 22   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 22 110 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 22 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 22 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 22 190 ---- nad 165 cm ................................. pr

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 22 910 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 22 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 22 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 22 990 ---- nad 165 cm ................................. pr

 5208 23 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5208 29 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Barvane:

 5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . pr

 5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

       --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 in širine:

 5208 32 110 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 32 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 32 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 32 190 ---- nad 165 cm ................................. pr

       --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
       širine:

 5208 32 910 ---- do vključno 115 cm ......................... pr

 5208 32 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm .............. pr

 5208 32 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm .............. pr

 5208 32 990 ---- nad 165 cm ................................. pr

 5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5208 39 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Iz raznobarvne preje:

 5208 41 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . pr

 5208 42 000 -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 ......... pr

 5208 43 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5208 49 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Tiskane:

 5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100 g/m2 . pr

 5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

 5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
       vključno 130 g/m2 ............................... pr

 5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 ....... pr

 5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5208 59 000 -- druge tkanine ................................ pr


 5209    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5209 11 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5209 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5209 19 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Beljene:

 5209 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5209 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5209 29 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Barvane:

 5209 31 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5209 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5209 39 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Iz preje različnih barv:

 5209 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5209 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim .......... pr

 5209 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... pr

 5209 49   -- druge tkanine:

 5209 49 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm do
       vključno 140cm .................................. pr

 5209 49 900 --- druge ....................................... pr

       - Tiskane:

 5209 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5209 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5209 59 000 -- druge tkanine ................................ pr


 5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5210 11   -- v platnovi vezavi:

 5210 11 100 --- širine do vključno 165 cm ................... pr

 5210 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... pr

 5210 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5210 19 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Beljene:

 5210 21   -- v platnovi vezavi:

 5210 21 100 --- širine do vključno 165 cm ................... pr

 5210 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... pr

 5210 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5210 29 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Barvane:

 5210 31   -- v platnovi vezavi:

 5210 31 100 --- širine do vključno 165 cm ................... pr

 5210 31 900 --- širine nad 165 cm ........................... pr

 5210 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5210 39 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Iz raznobarvne preje:

 5210 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5210 49 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Tiskane:

 5210 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5210 59 000 -- druge tkanine ................................ pr


 5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2

       - Nebeljene:

 5211 11 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5211 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5211 19 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Beljene:

 5211 21 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5211 29 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Barvane:

 5211 31 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5211 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5211 39 000 -- druge tkanine ................................ pr

       - Iz raznobarvne preje:

 5211 41 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5211 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim .......... pr

 5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega
       kepra, vključno križni keper .................... pr

 5211 49   -- druge tkanine:

 5211 49 100 --- jacquard tkanine ............................ pr

 5211 49 900 --- druge ....................................... pr

       - Tiskane:

 5211 51 000 -- v platnovi vezavi ............................ pr

 5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper .................................... pr

 5211 59 000 -- druge tkanine ................................ pr


 5212    Druge bombažne tkanine

       - Mase do 200 g/m2:

 5212 11   -- nebeljene:

 5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 11 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 12   -- beljene:

 5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 12 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 13   -- barvane:

 5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 13 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 14   -- iz raznobarvne preje:

 5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 14 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 15   -- tiskane:

 5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 15 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

       - Mase nad 200 g/m2:

 5212 21   -- nebeljene:

 5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 21 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 22   -- beljene:

 5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 22 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 23   -- barvane:

 5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 23 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 24   -- iz raznobarvne preje:

 5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 24 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0

 5212 25   -- tiskane:

 5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom ....... 6.0

 5212 25 900 --- v drugi mešanici ............................ 6.0


                 53. poglavje

     DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE
                IZ PAPIRNE PREJE

 5301    Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno
       predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5301 10 000 - Lan, surov ali močen .......................... pr

       - Lan, lomljen, trt, grebenan ali kako drugače
       obdelan, toda nepreden:

 5301 21 000 -- lomljen ali trt .............................. pr

 5301 29 000 -- drug ......................................... pr

 5301 30   - Laneno predivo in odpadki:

 5301 30 100 -- predivo ...................................... pr

 5301 30 900 -- odpadki ...................................... pr


 5302    Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali
       predelana, toda nepredena; konopljeno predivo in
       odpadki (vključno z odpadki preje in
       razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5302 10 000 - Konoplja, surova ali močena ................... pr

 5302 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5303    Juta in druga tekstilna ličnata vlakna (brez
       lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana,
       toda nepredena; predivo in odpadki iz teh vlaken
       (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi
       tekstilnimi surovinami)

 5303 10 000 - Juta in druga tekstilna ličnata vlakna, surova
       ali močena ...................................... pr

 5303 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5304    Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
       surova ali predelana, toda nepredena; predivo in
       odpadki iz teh vlaken (vključno z odpadki preje
       in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

 5304 10 000 - Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
       surova .......................................... pr

 5304 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5305    Kokosovo vlakno, abaka (manila ali Musa textilis
       Nee), ramija in druga rastlinska tekstilna
       vlakna, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
       mestu, surova ali predelana, toda nepredena;
       predivo, izčesek in odpadki teh vlaken (vključno
       z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi
       surovinami)

       - Kokosovo vlakno:

 5305 11 000 -- surovo ....................................... pr

 5305 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Vlakno iz abake:

 5305 21 000 -- surovo ....................................... pr

 5305 29 000 -- drugo ........................................ pr

       - Druga vlakna:

 5305 91 000 -- surova ....................................... pr

 5305 99 000 -- druga ........................................ pr


 5306    Lanena preja

 5306 10   - Enojna:

       -- nepripravljena za prodajo na drobno:

       --- številke 833,3 deciteksov ali več (do 12
       metrične številke Nm):

 5306 10 110 ---- nebeljena .................................. pr

 5306 10 190 ---- druga ...................................... pr

       --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
       277,8 deciteksov (metrične številke Nm od 12 do
       36):

 5306 10 310 ---- nebeljena .................................. pr

 5306 10 390 ---- druga ...................................... pr

 5306 10 500 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 36) ............................. pr

 5306 10 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ pr

 5306 20   - Dvojna, večnitna ali pramenska:

       -- nepripravljena za prodajo na drobno:

 5306 20 110 --- nebeljena ................................... pr

 5306 20 190 --- druga ....................................... pr

 5306 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ pr


 5307    Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5307 10   - Enojna:

 5307 10 100 -- številke pod 1000 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 10) ............................. pr

 5307 10 900 -- številke nad 1000 deciteksov (metrične
       številke Nm do 10) .............................. pr

 5307 20 000 - Dvojna, večnitna ali pramenska ................ pr


 5308    Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       papirna preja

 5308 10 000 - Preja iz kokosovega vlakna .................... pr

 5308 20   - Preja iz konoplje:

 5308 20 100 -- nepripravljena za prodajo na drobno .......... pr

 5308 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ............ pr

 5308 30 000 - Preja iz papirja .............................. pr

 5308 90   - Druga:

       -- preja iz ramije:

 5308 90 110 --- številke 833,3 deciteksov ali več (metrične
       številke Nm do 12) .............................. pr

 5308 90 130 --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
       277,8 deciteksov (metrične številke Nm nad 12 do
       36) ............................................. pr

 5308 90 190 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 36) ............................. pr

 5308 90 900 -- druga ........................................ pr


 5309    Lanene tkanine

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več lanu:

 5309 11   -- nebeljene ali beljene:

       --- nebeljene, z maso:

 5309 11 110 ---- do vključno 400 g/m2 ....................... pr

 5309 11 190 ---- nad 400 g/m2 ............................... pr

 5309 11 900 --- beljene ..................................... pr

 5309 19   -- druge:

 5309 19 100 --- barvane ali iz raznobarvnih prej ............ pr

 5309 19 900 --- tiskane ..................................... pr

       - Ki vsebujejo po masi do 85 % lanu:

 5309 21   -- nebeljene ali beljene:

 5309 21 100 --- nebeljene ................................... pr

 5309 21 900 --- beljene ..................................... pr

 5309 29   -- druge:

 5309 29 100 --- barvane ali iz raznobarvnih prej ............ pr

 5309 29 900 --- potiskane ................................... pr


 5310    Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih liičnatih
       vlaken iz tar. št. 5303

 5310 10   - Nebeljene:

 5310 10 100 -- širine do vključno 150 cm .................... pr

 5310 10 900 -- širine nad 150 cm ............................ pr

 5310 90 000 - Druge ......................................... 5.0


 5311 00   Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
       tkanine iz papirne preje

 5311 00 100 - Iz ramije ..................................... 7.0

 5311 00 900 - Druge ......................................... 7.0


                 54. poglavje

          FILAMENTI IZ UMETNIH IN SINTETIČNIH VLAKEN

 5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih ali
       sintetičnih vlaken, nepripravjen ali pripravljen
       za prodajo na drobno

 5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5401 10 110 --- temeljna nit, sukanec z oploščenim jedrom -
       core preja ...................................... 4.5

 5401 10 19 --- drug:

*5401 10 191 ---- iz polipropilena ali akrilata .............. pr

*5401 10 199 ---- drug ....................................... 4.5

 5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.5

 5401 20   - Iz umetnih filamentov:

 5401 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... pr

 5401 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. pr


 5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov

 5402 10   - Preja velike trdnosti (iz najlona ali drugih
       poliamidov):

 5402 10 100 -- iz aramidov .................................. pr

 5402 10 900 -- druga ........................................ pr

 5402 20 000 - Preja velike trdnosti iz poliestra ............ pr

       - Teksturirana preja:

 5402 31   -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit do vključno 50 teksov:

 5402 31 100 --- številke na enojno prejo največ 5 teksov .... pr

 5402 31 300 --- številke na enojno prejo nad 5 teksov,
       vendar največ 33 teksov ......................... pr

 5402 31 900 --- številke na enojno prejo nad 33 teksov,
       vendar največ 50 teksov ......................... pr

 5402 32 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke na
       eno nit nad 50 teksov ........................... 5.0

 5402 33   -- iz poliestra:

 5402 33 100 --- številke na enojno prejo največ 14 teksov ... pr

 5402 33 900 --- številke na enojno prejo nad 14 teksov ...... pr

 5402 39   -- druga:

 5402 39 100 --- iz polipropilena ............................ pr

 5402 39 900 --- druga ....................................... pr

       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena, do
       50 zavojev na meter:

 5402 41   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 41 100 --- številke največ 7 teksov .................... pr

 5402 41 300 --- številke nad 7 teksov, vendar največ 33
       teksov .......................................... pr

 5402 41 900 --- številke več kot 33 teksov .................. 5.0

 5402 42 000 -- iz poliestrov, delno orientiranih ............ pr

 5402 43   -- iz poliestrov, druga:

 5402 43 100 --- številke največ 14 teksov ................... pr

 5402 43 900 --- številke nad 14 teksov ...................... pr

 5402 49   -- druga:

 5402 49 100 --- elastomerna ................................. pr

       --- drugo:

 5402 49 910 ---- iz propilena ............................... pr

 5402 49 990 ---- druge ...................................... pr

       - Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50 zavoji
       na meter:

 5402 51   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 51 100 --- številke največ 7 teksov .................... pr

 5402 51 300 --- številke nad 7 teksov, vendar največ 33
       teksov .......................................... pr

 5402 51 900 --- številke nad 33 teksov ...................... pr

 5402 52   -- iz poliestra:

 5402 52 100 --- številke največ 14 teksov ................... pr

 5402 52 900 --- številke več kot 14 teksov .................. pr

 5402 59   -- druga:

 5402 59 100 --- iz polipropilena ............................ pr

 5402 59 900 --- druga ....................................... pr

       - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

 5402 61   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5402 61 100 --- številke na eno nit največ 7 teksov ......... 4.5

 5402 61 300 --- številke na eno nit nad 7 teksov, vendar
       največ 33 teksov ................................ 4.5

 5402 61 900 --- številke na eno nit nad 33 teksov ........... 4.5

 5402 62   -- iz poliestra:

 5402 62 100 --- številke na eno nit največ 14 teksov ........ pr

 5402 62 900 --- številke na eno nit nad 14 teksov ........... pr

 5402 69   -- druga:

 5402 69 100 --- iz polipropilena ............................ 4.5

 5402 69 900 --- drugo ....................................... pr


 5403    Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za
       šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno,
       vključno z umetnimi monofilamenti številke manj
       kot 67 deciteksov

 5403 10 000 - Preja velike trdnosti, iz viskoznega rajona ... pr

 5403 20   - Teksturirana preja:

 5403 20 100 -- iz celuloznega acetata ....................... pr

 5403 20 900 -- druga ........................................ pr

       - Druga preja, enojna:

 5403 31 000 -- iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do 120
       zavojev na meter ................................ pr

 5403 32 000 -- iz viskoznega rajona z nad 120 zavoji na
       meter ........................................... pr

 5403 33   -- iz celuloznega acetata:

 5403 33 100 --- enojna, brez zavojev ali z največ 250 zavoji
       na meter ........................................ pr

 5403 33 900 --- druga ....................................... pr

 5403 39 000 -- druga ........................................ pr

       - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

 5403 41 000 -- iz viskoznega rajona ......................... pr

 5403 42 000 -- iz celuloznega acetata ....................... pr

 5403 49 000 -- druga ........................................ pr


 5404    Sintetični monofilamenti, številke 67 deciteksov
       ali več, katerih noben prečni prerez ne presega
       1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz
       sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do
       5 mm

 5404 10   - Monofilamenti:

 5404 10 100 -- elastomerni .................................. pr

 5404 10 900 -- drugi ........................................ 3.0

 5404 90   - Drugo:

       -- iz polipropilena:

 5404 90 110 --- dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za
       pakiranje ....................................... 3.5

 5404 90 190 --- drugo ....................................... 3.5

 5404 90 900 -- drugo ........................................ 3.5


 5405 00 000 Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov ali
       več, katerih dimenzija prečnega prereza ne
       presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
       slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne
       širine do 5 mm .................................. 2.0


 5406    Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov
       (razen sukanca za šivanje), pripravljena za
       prodajo na drobno

 5406 10 000 - Preja iz sintetičnih filamentov ............... pr

 5406 20 000 - Preja iz umetnih filamentov ................... 6.0


 5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404

 5407 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona
       ali drugih poliamidov ali iz poliestra .......... 5.5

 5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih
       izdelkov:

       -- iz polietilena ali polipropilena, širine:

 5407 20 11 --- pod 3 m:

*5407 20 111 ---- iz polietilena ............................. pr

*5407 20 119 ---- drugo ...................................... pr

 5407 20 190 --- 3 m ali več ................................. pr

 5407 20 900 -- druge ........................................ pr

 5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI. oddelku . 5.5

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več filamentov iz najlona ali drugih poliamidov:

 5407 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5407 42 000 -- barvane ...................................... pr

 5407 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... pr

 5407 44 000 -- tiskane ...................................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več teksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 51 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5407 52 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5407 53 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 5.5

 5407 54 000 -- tiskane ...................................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več poliestrskih filamentov:

 5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več neteksturiranih poliestrskih filamentov:

 5407 61 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5407 61 300 --- barvane ..................................... 5.5

 5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 5.5

 5407 61 900 --- potiskane ................................... 5.5

 5407 69   -- druge:

 5407 69 100 --- nebeljene ali beljene ....................... pr

 5407 69 900 --- druge ....................................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več sintetičnih filamentov:

 5407 71 00 -- nebeljene ali beljene:

*5407 71 001 --- iz polipropilena ............................ pr

*5407 71 009 --- drugo ....................................... pr

 5407 72 00 -- barvane:

*5407 72 001 --- iz polipropilena ............................ pr

*5407 72 009 --- drugo ....................................... pr

 5407 73 000 -- iz raznobarvne preje ......................... pr

 5407 74 000 -- tiskane ...................................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
       sintetičnih filamentov, v mešanici pretežno z
       bombažem ali samo z bombažem:

 5407 81 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5407 82 000 -- barvane ...................................... pr

 5407 83 000 -- iz raznobarvne preje ......................... pr

 5407 84 000 -- tiskane ...................................... pr

       - Druge tkanine:

 5407 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5407 92 000 -- barvane ...................................... pr

 5407 93 000 -- iz raznobarvne preje ......................... pr

 5407 94 000 -- tiskane ...................................... pr


 5408    Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno
       tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar. št. 5405

 5408 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz
       viskoznega rajona ............................... pr

       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
       več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
       izdelkov:

 5408 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5408 22   -- barvane:

 5408 22 100 --- širine nad 135 cm, vendar do vključno 155
       cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali v
       vezavi atlas .................................... 5.5

 5408 22 900 --- druge ....................................... 5.5

 5408 23   -- iz raznobarvne preje:

 5408 23 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm, vendar
       do vključno 140 cm, z maso nad 250 g/m2 ......... 5.5

 5408 23 900 --- druge ....................................... 5.5

 5408 24 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Druge tkanine:

 5408 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ pr

 5408 32 000 -- barvane ...................................... pr

 5408 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... pr

 5408 34 000 -- tiskane ...................................... pr


                 55. poglavje

           UMETNA IN SINTETIČNA VLAKNA, REZANA

 5501    Prameni iz sintetičnih filamentov

 5501 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov .............. 4.0

 5501 20 000 - Iz poliestra .................................. 4.0

 5501 30 000 - Akrilni ali modakrilni ........................ pr

 5501 90 000 - Drugi ......................................... 4.0


 5502 00   Prameni iz umetnih filamentov

 5502 00 100 - Iz viskoznega rajona .......................... 4.0

 5502 00 900 - Drugi ......................................... pr


 5503    Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
       ne drugače pripravljena za predenje

 5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- iz aramidov:

 5503 10 110 --- velike trdnosti ............................. pr

 5503 10 190 --- druga ....................................... pr

 5503 10 900 -- druga ........................................ pr

 5503 20 000 - Iz poliestra .................................. pr

 5503 30 000 - Akrilna ali modakrilna ........................ pr

 5503 40 00 - Iz polipropilena:

*5503 40 001 -- od 1,7 do 2,2 deciteksov ..................... pr

*5503 40 009 -- drugo ........................................ 4.0

 5503 90   - Druga:

 5503 90 100 -- polivinilkloridna vlakna (PVC) ............... pr

 5503 90 900 -- druga ........................................ pr


 5504    Umetna vlakna, rezana, nemikana, nečesana in ne
       drugače pripravljena za predenje

 5504 10 000 - Iz viskoznega rajona .......................... pr

 5504 90 000 - Druga ......................................... pr


 5505    Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
       česanju,odpadke iz preje in razvlaknjene
       tekstilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih
       vlaken

 5505 10   - Iz sintetičnih vlaken:

 5505 10 100 -- iz najlona ali drugih poliamidov ............. 3.5

 5505 10 300 -- iz poliestrov ................................ 3.5

 5505 10 500 -- iz akrila ali modakrila ...................... 3.5

 5505 10 700 -- iz polipropilena ............................. 3.5

 5505 10 900 -- drugi ........................................ 3.5

 5505 20 000 - Iz umetnih vlaken ............................. pr


 5506    Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje

 5506 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov .............. pr

 5506 20 000 - Iz poliestra .................................. pr

 5506 30 000 - Iz akrila ali modakrila ....................... pr

 5506 90   - Druga:

 5506 90 100 -- polivinilkloridna vlakna (PVC) ............... 4.0

       -- druga:

 5506 90 910 --- iz polipropilena ............................ pr

 5506 90 990 --- druga ....................................... 4.0


 5507 00 000 Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje ................ pr


 5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
       sintetičnih vlaken, pripravljen ali
       nepripravljen za prodajo na drobno

 5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

       -- nepripravljen za prodajo na drobno:

 5508 10 110 --- iz poliestrov ............................... 4.5

 5508 10 190 --- drug ........................................ 4.5

 5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.5

 5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

 5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno ........... 4.5

 5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ............. 4.5


 5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več najlona ali
       drugih rezanih poliamidnih vlaken:

 5509 11 000 -- enojna preja ................................. 4.5

 5509 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja ......... pr

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5509 21   -- enojna preja:

 5509 21 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 21 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 22   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 22 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 22 900 --- druga ....................................... 4.5

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5509 31   -- enojna preja:

 5509 31 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 31 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 32   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 32 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 32 900 --- druga ....................................... 4.5

       - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
       drugih rezanih sintetičnih vlaken:

 5509 41   -- enojna preja:

 5509 41 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 41 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 42   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

 5509 42 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 42 900 --- druga ....................................... 4.5

       - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5509 51 000 -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       rezanimi vlakni ................................. 4.5

 5509 52   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 52 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 52 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 53 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... pr

 5509 59 000 -- druga ........................................ 4.5

       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:

 5509 61   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 61 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 61 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 62 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 4.5

 5509 69 000 -- druga ........................................ pr

       - Druga preja:

 5509 91   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

 5509 91 100 --- nebeljena ali beljena ....................... 4.5

 5509 91 900 --- druga ....................................... 4.5

 5509 92 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ...... 4.5

 5509 99 000 -- druga ........................................ 4.5


 5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno

       - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5510 11 00 -- enojna preja:

*5510 11 001 --- preja iz modalnih vlaken .................... pr

*5510 11 009 --- druga ....................................... 4.5

 5510 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja ......... pr

 5510 20 000 - Druga preja, v mešanici, pretežno ali samo z
       volno ali fino živalsko dlako ................... 4.5

 5510 30 000 - Druga preja, v mešanici pretežno ali samo z
       bombažem ........................................ pr

 5510 90 000 - Druga preja ................................... 4.5


 5511    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za
       prodajo na drobno

 5511 10 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje po
       masi 85 % ali več teh vlaken .................... 5.0

 5511 20 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po
       masi pod 85 % teh vlaken ........................ 5.0

 5511 30 000 - Iz rezanih umetnih vlaken ..................... 5.0


 5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
       rezanih sintetičnih tkanin

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       poliestrskih vlaken:

 5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 19   -- druge:

 5512 19 100 --- tiskane ..................................... 5.5

 5512 19 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 29   -- druge:

 5512 29 100 --- potiskane ................................... 5.5

 5512 29 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Druge:

 5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5512 99   -- druge:

 5512 99 100 --- potiskane ................................... 5.5

 5512 99 900 --- druge ....................................... 5.5


 5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 11 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 5.5

 5513 11 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 5.5

 5513 11 900 --- širine nad 165 cm ........................... 5.5

 5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 19 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Barvane:

 5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi:

 5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm ................... 5.5

 5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ..... 5.5

 5513 21 900 --- širine nad 165 cm ........................... 5.5

 5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... pr

 5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 29 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Iz preje različnih barv:

 5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Tiskane:

 5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5513 49 000 -- druge tkanine ................................ 5.5


 5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v mešanici
       pretežno ali samo z bombažem, mase nad 170 g/m2

       - Nebeljene ali beljene:

 5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5514 19 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Barvane:

 5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5514 29 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Iz raznobarvne preje:

 5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5514 39 000 -- druge tkanine ................................ 5.5

       - Tiskane:

 5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
       vezavi .......................................... 5.5

 5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ..... 5.5

 5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih vlaken . 5.5

 5514 49 000 -- druge tkanine ................................ 5.5


 5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

       - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

 5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
       vlakni iz viskoznega rayona:

 5515 11 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 11 300 --- tiskane ..................................... 5.5

 5515 11 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 12 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 12 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 12 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 13 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 13 990 ---- druge ...................................... 5.5

 5515 19   -- druge:

 5515 19 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 19 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 19 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

 5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 21 100 --- nebeljene ali beljene ....................... pr

 5515 21 300 --- tiskane ..................................... pr

 5515 21 900 --- druge ....................................... pr

 5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali fino
       živalsko dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 22 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 22 990 ---- druge ...................................... 5.5

 5515 29   -- druge:

 5515 29 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 29 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 29 900 --- druge ....................................... 5.5

       - Druge tkanine:

 5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
       sintetičnimi filamenti:

 5515 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 91 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 91 900 --- druge ....................................... 5.5

 5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino živalsko
       dlako:

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako (grebenano):

 5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 92 190 ---- druge ...................................... 5.5

       --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano volno
       ali fino živalsko dlako:

 5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ...................... 5.5

 5515 92 990 ---- druge ...................................... 5.5

 5515 99   -- Druge:

 5515 99 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 5.5

 5515 99 300 --- potiskane ................................... 5.5

 5515 99 900 --- druge ....................................... 5.5


 5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

       - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
       umetnih vlaken:

 5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 12 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 13 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 5.5

 5516 14 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:

 5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 22 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 23   -- iz raznobarvne preje:

 5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
       (blago za žimnice) .............................. 5.5

 5516 23 900 --- druge ....................................... 5.5

 5516 24 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z volno ali
       fino živalsko dlako:

 5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 32 000 -- barvane ...................................... pr

 5516 33 000 -- iz raznobarvne preje ......................... 5.5

 5516 34 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih umetnih
       vlaken v mešanici pretežno ali samo z bombažem:

 5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 42 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 43 000 -- iz preje različnih barv ...................... 5.5

 5516 44 000 -- tiskane ...................................... 5.5

       - Druge:

 5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ........................ 5.5

 5516 92 000 -- barvane ...................................... 5.5

 5516 93 000 -- iz preje različnih barv ...................... 5.5

 5516 94 000 -- tiskane ...................................... 5.5


                 56. poglavje

      VATA, KLOBUČEVINA IN NETKANI MATERIAL; SPECIALNE PREJE;
      VRVI, MOTVOZI, KONOPCI IN PRAMENI TER PROIZVODI IZ NJIH

 5601    Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm (kosmiči);
       prah in nopki - vlaknati vozlički

 5601 10   - Damski vložki in tamponi, serviete in otroške
       plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate:

 5601 10 100 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 3.0

 5601 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 4.0

       - Vata; drugi proizvodi iz vate:

 5601 21   -- bombažni:

 5601 21 100 --- vpojni ...................................... 2.5

 5601 21 900 --- drugi ....................................... 4.0

 5601 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5601 22 100 --- zvitki premera do 8 mm ...................... 2.5

       --- drugi:

 5601 22 910 ---- iz sintetičnih vlaken ...................... 3.0

 5601 22 990 ---- iz umetnih vlaken .......................... 3.0

 5601 29 000 -- drugi ........................................ pr

 5601 30 000 - Tekstilni kosmiči, prah in nopki .............. pr


 5602    Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno
       ali laminirano

 5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste
       vlaknovine ("stich-bonded"):

       -- neimpregnirana, neprevlečena, neprekrita ali
       nelaminirana:

       --- iglana klobučevina:

 5602 10 110 ---- iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih
       likastih vlaken in tar.št. 5303 ................. pr

 5602 10 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... pr

       --- koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:

 5602 10 310 ---- iz volne ali fine živalske dlake ........... pr

 5602 10 350 ---- iz grobe živalske dlake .................... pr

 5602 10 390 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... pr

 5602 10 900 -- impregnirana, prevlečena, prekrita ali
       laminirana ...................................... pr

       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

 5602 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. pr

 5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake ..................... 5.0

 5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 5.0

 5602 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5603    Netkani tekstil, vključno impregniran,
       prevlečen, prekrit ali laminiran

       - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

 5603 11   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 11 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 11 900 --- drug ........................................ pr

 5603 12   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 12 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 12 900 --- drug ........................................ pr

 5603 13   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 13 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 13 900 --- drug ........................................ pr

 5603 14   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 14 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 14 900 --- drug ........................................ pr

       - Drug:

 5603 91   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

 5603 91 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 91 900 --- drug ........................................ 6.0

 5603 92   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

 5603 92 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 92 900 --- drug ........................................ 6.0

 5603 93   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

 5603 93 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 93 900 --- drug ........................................ 6.0

 5603 94   -- z maso nad 150 g/m2:

 5603 94 100 --- prevlečen ali prekrit ....................... 6.0

 5603 94 900 --- drug ........................................ 6.0


 5604    Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim
       materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno
       iz tar.št. 5404 in 5405, impregnirani,
       prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali
       plastično maso

 5604 10 000 - Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim
       materialom ...................................... pr

 5604 20 000 - Poliestrske, najlon in druge poliamidne preje
       in preje iz viskozne svile, velike jakosti,
       impregnirane ali prevlečene ..................... pr

 5604 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5605 00 000 Metalizirana preja, vključno s posukano prejo,
       ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali
       podobnih oblik iz tar.št. 5404 in 5405,
       kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali
       prahu ali prevlečenih s kovino .................. 2.5


 5606 00   Posukana preja, zviti trakovi in podobne oblike
       iz tar.št. 5404 in 5405, razen povitih
       proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje iz
       konjske dlake iz grive in repa; ženiljska preja
       (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno
       vozličasta preja

 5606 00 100 - Vozličasta preja .............................. pr

       - Drugo:

 5606 00 910 -- posukana preja ............................... pr

 5606 00 990 -- drugo ........................................ pr


 5607    Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
       pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
       obložene z gumo ali plastično maso

 5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz tar.št.
       5303 ............................................ 3.0

       - Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu
       agave:

 5607 21 000 -- vrvi za vezanje ali strojno pakiranje ........ 6.0

 5607 29   -- drugo:

 5607 29 100 --- številke nad 100.000 deciteksov (10 g/m) .... 6.0

 5607 29 900 --- številke 100.000 deciteksov (10 g/m) ali
       manj ............................................ 6.0

 5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali
       drugih listnih vlaken ........................... 5.0

       - Iz polietilena ali polipropilena:

 5607 41 000 -- vrvi za vezanje ali strojno vezanje .......... 6.0

 5607 49   -- drugo:

       --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

 5607 49 110 ---- pleteno .................................... 6.0

 5607 49 190 ---- drugo ...................................... 6.0

 5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 6.0

 5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

       -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
       poliestrov:

       --- številke nad 50.000 deciteksov (5 g/m):

 5607 50 110 ---- pleteni .................................... 6.0

 5607 50 190 ---- drugi ...................................... 6.0

 5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali manj . 6.0

 5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ................. 6.0

 5607 90 000 - Drugo ......................................... 6.0


 5608    Vozlani mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali
       konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge
       zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala

       - Iz umetnega ali sintetičnega tekstilnega
       materiala:

 5608 11   -- zgotovljene ribiške mreže:

       --- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 11 110 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 5.5

 5608 11 190 ---- iz preje ................................... 5.5

       --- drugo:

 5608 11 910 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .... 5.5

 5608 11 990 ---- iz preje ................................... 5.5

 5608 19   -- drugo:

       --- zgotovljene mreže:

       ---- iz najlona ali drugih poliamidov:

 5608 19 110 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ... 5.5

 5608 19 190 ----- drugo ..................................... 5.5

       ---- drugo:

 5608 19 310 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ... 5.5

 5608 19 390 ----- drugo ..................................... 5.5

       --- Drugo:

 5608 19 910 ---- iz najlona ali drugih poliamidov ........... 5.5

 5608 19 990 ---- drugo ...................................... 5.5

 5608 90 000 - Drugo ......................................... pr


 5609 00 000 Izdelki iz preje, trakov in podobno iz tar.št.
       5404 in 5405, motvozov, vrvi, konopcev in
       pramenov, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu .................................... pr


                 57. poglavje

            PREPROGE IN DRUGA TALNA PREKRIVALA

 5701    Preproge in druga talna prekrivala, vozlana,
       dokončana ali nedokončana

 5701 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 5701 10 100 -- ki po masi vsebujejo skupno 10% svile ali
       odpadne svile, razen buretne svile .............. 5.0

       -- drugo:

 5701 10 910 --- z več kot 350 vozli na meter osnove ......... 5.0

 5701 10 930 --- z več kot 350, vendar do vključno 500 vozli
       na meter osnove ................................. 5.0

 5701 10 990 --- z več kot 500 vozli na meter osnove ......... 5.0

 5701 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5701 90 100 -- iz svile, svilenih odpadkov razen buretne
       svile, iz sintetičnih vlaken, iz preje, ki sodi
       v tar.št. 5605, ali iz tekstilnih materialov, ki
       vsebujejo kovinske niti ......................... 5.0

 5701 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.0


 5702    Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
       vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali
       nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
       "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala

 5702 10 000 - "Kelim", "šumak", "karamani" in podobna ročno
       tkana prekrivala ................................ 5.0

 5702 20 000 - Talna prekrivala iz kokosovega vlakna ......... 5.0

       - Druga, z lasasto površino, nedokončana:

 5702 31   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 5702 31 100 --- axminster ................................... pr

 5702 31 300 --- wilton ...................................... pr

 5702 31 900 --- druga ....................................... pr

 5702 32   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

 5702 32 100 --- axminster ................................... 5.0

 5702 32 900 --- druga ....................................... 5.0

 5702 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 39 100 --- bombažna .................................... 5.0

 5702 39 900 --- druga ....................................... 5.0

       - Druga, z lasato površino, dokončana:

 5702 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 5702 41 100 --- axminster ................................... 5.0

 5702 41 900 --- druga ....................................... 5.0

 5702 42   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

 5702 42 100 --- axminster ................................... 5.0

 5702 42 900 --- druga ....................................... 5.0

 5702 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5702 49 100 --- bombažna .................................... 5.0

 5702 49 900 --- druga ....................................... 5.0

       - Druga, brez lasaste površine, nedokončana:

 5702 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.0

 5702 52 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 5.0

 5702 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.0

       - Druga, brez lasaste površine, dokončana:

 5702 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.0

 5702 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin ......................................... 5.0

 5702 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.0


 5703    Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
       taftana, dokončana ali nedokončana

 5703 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 5703 10 100 -- tiskana taftana .............................. 7.0

 5703 10 900 -- druga ........................................ 7.0

 5703 20   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

       -- tiskana taftana:

 5703 20 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 7.0

 5703 20 190 --- druga ....................................... 7.0

       -- druga:

 5703 20 910 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 7.0

 5703 20 990 --- druga ....................................... 4.0

 5703 30   - Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       surovin:

       -- iz polipropilena:

 5703 30 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ............. 7.0

 5703 30 190 --- druga ....................................... 7.0

       -- druga:

       --- tiskana taftana:

 5703 30 510 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 7.0

 5703 30 590 ---- druga ...................................... 7.0

       --- druga:

 5703 30 910 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ............ 7.0

 5703 30 990 ---- druga ...................................... 7.0

 5703 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5703 90 100 -- plošče s površino največ 0,3 m2 .............. 7.0

 5703 90 900 -- druga ........................................ 7.0


 5704    Preproge in druga talna prekrivala iz
       klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena,
       dokončana ali nedokončana

 5704 10 000 - Plošče, velikosti do 0,3 m2 površine .......... 5.0

 5704 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 5705 00   Druge preproge in druga talna prekrivala iz
       tekstila, dokončana ali nedokončana

 5705 00 100 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. pr

       - Iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih surovin:

 5705 00 310 -- ploščice s površino do največ 0,3 m2 ......... pr

 5705 00 390 -- druga ........................................ pr

 5705 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. pr


                 58. poglavje

       SPECIALNE TKANINE; TAFTANE TKANINE; ČIPKE; TAPISERIJE;
              POZAMENTERIJA, VEZENINE

 5801    Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar.št. 5802 in 5806

 5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 7.5

       - Iz bombaža:

 5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... 6.0

 5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 7.5

 5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . 7.5

 5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 7.5

 5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 7.5

 5801 26 000 -- ženiljske tkanine ............................ 7.5

       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ..... pr

 5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi zankami
       po votku) ....................................... 7.5

 5801 33 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po votku . pr

 5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi .... 7.5

 5801 35 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ...... 7.5

 5801 36 000 -- ženiljske tkanine ............................ 7.5

 5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5801 90 100 -- lanene ....................................... 7.5

 5801 90 900 -- druge ........................................ 7.5


 5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št.
       5806; taftane tekstilne tkanine, razen
       proizvodov iz tar.št. 5703

       - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

 5802 11 000 -- nebeljene .................................... 6.0

 5802 19 000 -- druge ........................................ 6.0

 5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in podobne
       zankaste frotirne tkanine iz drugih tekstilnih
       surovin ......................................... 7.5

 5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine ..................... 7.5


 5803    Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
       5806

 5803 10 000 - Iz bombaža .................................... 6.0

 5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 5803 90 100 -- iz svile ali njenih odpadkov ................. 6.0

 5803 90 300 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 6.0

 5803 90 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 6.0

 5803 90 900 -- drugo ........................................ 7.0


 5804    Til in drug mrežast material, razen tkanega,
       pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
       trakovih ali motivih

 5804 10   - Til in drug mrežast material:

       -- navaden:

 5804 10 110 --- vozlano mrežasto blago ...................... 6.0

 5804 10 190 --- drugo ....................................... 6.0

 5804 10 900 -- drugo ........................................ 6.5

       - Strojno izdelane čipke:

 5804 21   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5804 21 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 6.0

 5804 21 900 --- druge ....................................... 6.0

 5804 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5804 29 100 --- izdelane na bobinet strojih ................. 6.0

 5804 29 900 --- druge ....................................... 6.0

 5804 30 000 - Ročno izdelane čipke .......................... 6.5


 5805 00 000 Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin,
       flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z
       iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in
       križnim vbodom), vključno konfekcionirane ....... 3.0


 5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št. 5807;
       ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
       preje ali vlaken (bolduk)

 5806 10 000 - Ozke tkanine z lasasto površino (vključno
       frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
       frotirne tkanine) in ženiljske tkanine .......... 5.0

 5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
       ali več elastomerne preje ali gumenih niti ...... 5.0

       - Druge ozke tkanine:

 5806 31   -- bombažne:

 5806 31 100 --- zarobljene .................................. 5.0

 5806 31 900 --- druge ....................................... 5.0

 5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5806 32 100 --- zarobljene .................................. 5.0

 5806 32 900 --- druge ....................................... 5.0

 5806 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.0

 5806 40 000 - Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
       osnove, katere niti so med seboj zlepljene
       (bolduk) ........................................ 5.0


 5807    Nalepke, značke in podobni izdelki iz
       tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali
       razrezani v določene oblike ali velikosti,
       nevezeni

 5807 10   - Tkani:

 5807 10 100 -- z vtkanimi napisi ............................ pr

 5807 10 900 -- drugi ........................................ pr

 5807 90   - Drugi:

 5807 90 100 -- iz klobučevine ali netkanega tekstila ........ pr

 5807 90 900 -- drugi ........................................ pr


 5808    Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
       podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni,
       razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in
       podobni izdelki

 5808 10 000 - Pletenice v metraži ........................... 5.0

 5808 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 5809 00 000 Tkanine iz kovinskih niti in tkanine iz
       metalizirane preje iz tar.št. 5605, ki se
       uporabljajo za izdelavo oblačil, notranjo opremo
       in podobno, ki niso navedene in ne zajete na
       drugem mestu .................................... pr


 5810    Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

 5810 10   - Vezenina brez vidne podlage:

 5810 10 100 -- vrednosti nad 35 ECU/kg (neto teže) .......... pr

 5810 10 900 -- druga ........................................ pr

       - Druga vezenina:

 5810 91   -- bombažna:

 5810 91 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ...... pr

 5810 91 900 --- druga ....................................... pr

 5810 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 5810 92 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ...... pr

 5810 92 900 --- druga ....................................... pr

 5810 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 5810 99 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ...... pr

 5810 99 900 --- druga ....................................... pr


 5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so
       sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih
       materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem ali
       na drug način, razen vezenin iz tar.št. 5810 .... 5.5


                 59. poglavje

      TEKSTILNI MATERIALI, IMPREGNIRANI, PREMAZANI, PREVLEČENI,
  PREKRITI ALI LAMINIRANI; TEKSTILNI IZDELKI, PRIMERNI ZA TEHNIČNE NAMENE

 5901    Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene; tkanine za
       risanje (projektno platno; kanafas, pripravljen
       za slikanje; toge tkanine (buckram) in podobne
       tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

 5901 10 000 - Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
       škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
       vezavo knjig in podobne namene .................. 5.0

 5901 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 5902    Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje iz
       najlona, poliestra ali viskoznega rajona, velike
       trdnosti

 5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:

 5902 10 100 -- impregnirane z gumo .......................... pr

 5902 10 900 -- druge ........................................ 5.5

 5902 20   - Iz poliestrov:

 5902 20 100 -- impregnirane z gumo .......................... pr

 5902 20 900 -- druge ........................................ 5.5

 5902 90   - Druge:

 5902 90 100 -- impregnirane z gumo .......................... pr

 5902 90 900 -- druge ........................................ pr


 5903    Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane,
       prevlečene ali prekrite ali laminirane s
       plastičnimi masami, razen tistih iz tar.št. 5902

 5903 10   - S polivinilkloridom:

 5903 10 100 -- impregnirane ................................. pr

 5903 10 900 -- premazane, prevlečene ali laminirane ......... pr

 5903 20   - S poliuretanom:

 5903 20 100 -- impregnirane ................................. pr

 5903 20 900 -- premazane, prevlečene ali laminirane ......... pr

 5903 90   - Druge:

 5903 90 100 -- impregnirane ................................. pr

       -- premazane, prevlečene ali laminirane:

 5903 90 910 --- s celuloznimi derivati ali drugimi
       plastičnimi snovmi, s tkanino na licu ........... pr

 5903 90 990 --- druge ....................................... pr


 5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
       prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
       prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi
       v oblike

 5904 10 000 - Linolej ....................................... 5.0

       - Drugo:

 5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
       netkanega tekstila:

 5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ............ 6.0

 5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ............ 6.0

 5904 92 000 -- na podlagi iz drugih tekstilnih materialov ... 5.0


 5905 00   Zidne tapete iz tekstilnih surovin

 5905 00 100 - Ki so izdelane iz paralelnih niti, pritrjenih
       na podlago iz katerih koli surovin .............. pr

       - Druge:

       -- lanene:

 5905 00 310 --- nebeljene ................................... pr

 5905 00 390 --- druge ....................................... pr

 5905 00 500 -- iz jute ...................................... pr

 5905 00 700 -- iz umetnih vlaken ............................ pr

 5905 00 900 -- druge ........................................ pr


 5906    Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
       tar.št. 5902

 5906 10   - Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm:

 5906 10 100 -- širine do vključno 10 cm ..................... 5.0

 5906 10 900 -- širine nad 10 cm, vendar do vključno 20 cm ... 5.0

       - Drugi:

 5906 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 5.0

 5906 99   -- drugo:

 5906 99 100 --- tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu
       poglavju ........................................ 6.0

 5906 99 900 --- drugo ....................................... pr


 5907 00   Tekstilne tkanine, drugače impregnirane,
       premazane, prevlečene ali prekrite; platna,
       slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in
       podobne namene

 5907 00 100 - Povoščeno platno in druge tekstilne tkanine,
       preparirane s snovmi na bazi sušečih olj ........ 2.5

 5907 00 900 - drugo ......................................... 2.5


 5908 00 000 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali
       pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče
       ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in
       cevasto pleteni materiali za plinske svetilke,
       impregnirani ali neimpregnirani ................. 3.0


 5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih
       surovin, vključno obložene in armirane, s
       priborom iz drugega materiala ali brez njega

 5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 2.8

 5909 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 3.5


 5910 00 000 Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za
       transportne ali transmisijske namene, ojačeni
       ali neojačeni s kovino ali drugim materialom .... pr


 5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju

 5911 10 000 - Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine,
       podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite
       ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim
       materialom, ki se uporabljajo za oblaganje
       mikalnikov, in podobne tkanine za druge tehnične
       namene, vključno ozki tekstil iz žameta,
       impregniran z gumo, ki se uporablja za
       prekrivanje tkalskih vreten ..................... 5.0

 5911 20 000 - Tkanine za sita, vključno gotove za neposredno
       uporabo ......................................... pr

       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement)

 5911 31   -- mase manj kot 650 g/m2:

       --- svilene ali iz umetnih in sintetičnih
       vlaken:

 5911 31 110 ---- tekstilne tkanine, podložene ali
       nepodložene s klobučevino, iz sintetičnih
       vlaken, ki se uporabljajo v strojih za izdelavo
       papirja ......................................... pr

 5911 31 190 ---- druge ...................................... pr

 5911 31 900 --- druge ....................................... pr

 5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

 5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken ................. 5.0

 5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 5.0

 5911 40 000 - Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se
       uporabljajo v stiskalnicah za olje in podobno,
       vključno tkanine, izdelane iz človeških las ..... pr

 5911 90   - Drugo:

 5911 90 100 -- iz klobučevine ............................... 3.0

 5911 90 900 -- drugo ........................................ 3.0


                 60. poglavje

             PLETENI ALI KVAČKANI MATERIALI

 6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi in
       bukle materiali, pleteni in kvačkani

 6001 10 000 - Materiali z dolgolasasto površino (nad 5 mm) .. pr

       - Bukle (zankasti) materiali:

 6001 21 000 -- iz bombaža ................................... pr

 6001 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ pr

 6001 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6001 29 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ pr

 6001 29 900 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi:

 6001 91   -- iz bombaža:

 6001 91 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 6.0

 6001 91 300 --- barvane ..................................... 6.0

 6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 6.0

 6001 91 900 --- tiskane ..................................... 6.0

 6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6001 92 100 --- nebeljene ali beljene ....................... 6.0

 6001 92 300 --- barvane ..................................... 6.0

 6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 6.0

 6001 92 900 --- tiskane ..................................... 6.0

 6001 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6001 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 6.0

 6001 99 900 --- drugi ....................................... 6.0


 6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

 6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali
       več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali
       gume:

 6002 10 100 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti ............... pr

 6002 10 900 -- drugi ........................................ pr

 6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

 6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 6.0

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6002 20 310 --- čipka rašel ................................. 6.0

 6002 20 390 --- drugi ....................................... 6.0

 6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ............................ 6.0

 6002 20 700 -- iz bombaža ................................... 6.0

 6002 20 900 -- drugi ........................................ 6.0

 6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi 5%
       ali več elastomerne preje ali niti iz kavčuka
       ali gume:

 6002 30 10 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
       preje, vendar brez gumijaste niti:

*6002 30 101 --- tiskani ..................................... pr

*6002 30 109 --- drugi ....................................... 6.0

 6002 30 900 -- drugi ........................................ 6.0

       - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z
       materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
       stroji):

 6002 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. pr

 6002 42   -- iz bombaža:

 6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 6.0

 6002 42 300 --- barvani ..................................... 6.0

 6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 6.0

 6002 42 900 --- tiskani ..................................... 6.0

 6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 6.0

 6002 43 190 ---- čipka rašel, razen za zavese ali mrežaste
       zavese .......................................... 6.0

       ---- drugi:

 6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 6.0

 6002 43 33 ----- barvani:

*6002 43 331 ------ iz "goretexa" ............................ pr

*6002 43 333 ------ drugi .................................... 6.0

 6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 3.7

 6002 43 390 ----- tiskani ................................... 6.0

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 6.0

       ---- drugi:

 6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 6.0

 6002 43 930 ----- barvani ................................... 6.0

 6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 6.0

 6002 43 990 ----- tiskani ................................... 6.0

 6002 49 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi:

 6002 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. pr

 6002 92   -- iz bombaža:

 6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni ....................... 6.0

 6002 92 300 --- barvani ..................................... 6.0

 6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ........................ 6.0

 6002 92 900 --- tiskani ..................................... 6.0

 6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 6.0

       ---- drugi:

 6002 93 310 ----- nebeljeni ali beljeni ..................... 6.0

 6002 93 330 ----- barvani ................................... 6.0

 6002 93 350 ----- iz raznobarvnih prej ...................... 6.0

 6002 93 390 ----- tiskani ................................... 6.0

       --- iz umetnih vlaken:

 6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
       zavese .......................................... 6.0

 6002 93 990 ---- drugi ...................................... 6.0

 6002 99 00 -- drugi:

*6002 99 001 --- termovelur mase nad 200 g/m2 ................ pr

*6002 99 009 --- drugi ....................................... pr


                 61. poglavje

       OBLAČILA IN PRIBOR ZA OBLAČILA, PLETENI ALI KVAČKANI

 6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
       (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
       ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za
       moške in dečke, pleteni ali kvačkani, razen
       izdelkov iz tar.št. 6103

 6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6101 20   - Bombažni:

 6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

 6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0


 6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske in deklice, pleteni
       ali kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6104

 6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6102 20   - Iz bombaža:

 6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
       smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
       vložkom ali brez njih in podobni izdelki ........ 9.0

 6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči, pelerine
       in podobni izdelki .............................. 9.0

 6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
       vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
       brez njih in podobni izdelki .................... 9.0


 6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke, pleteni ali kvačkani

       - Obleke:

 6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Kompleti:

 6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6103 22 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Sukniči in jopiči:

 6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6103 32 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6103 41 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6103 42   -- iz bombaža:

 6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6103 42 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

 6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6103 43 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

       --- kratke in druge:

 6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 9.0

 6103 49 990 ---- druge ...................................... 9.0


 6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
       (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
       ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kostimi:

 6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6104 12 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Kompleti:

 6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6104 22 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Sukniči in jopiči:

 6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6104 32 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Obleke:

 6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6104 42 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 9.0

 6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Krila in hlačna krila:

 6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6104 52 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6104 61 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6104 62   -- iz bombaža:

 6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6104 62 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

 6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6104 63 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

       --- kratke in druge:

 6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken .......................... 9.0

 6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 9.0


 6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

 6105 10 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ............................ 9.0

 6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
       deklice, pletene ali kvačkane

 6106 10 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.0

 6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov ............... 9.0

 6106 90 500 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.0

 6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6107    Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
       plašči, domače halje in podobni izdelki za moške
       in dečke, pleteni ali kvačkani

       - Spodnje hlače:

 6107 11 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6107 12 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6107 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Spalne srajce in pižame:

 6107 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6107 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6107 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6107 91   -- iz bombaža:

 6107 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 9.0

 6107 91 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6107 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6107 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6108    Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice, pleteni ali kvačkani

       - Kombineže in spodnja krila:

 6108 11   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6108 11 100 --- iz sintetičnih vlaken ....................... 9.0

 6108 11 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 9.0

 6108 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6108 19 100 --- iz bombaža .................................. pr

 6108 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ pr

       - Spodnje hlače:

 6108 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6108 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6108 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. pr

       - Spalne srajce in pižame:

 6108 31   -- iz bombaža:

 6108 31 100 --- spalne srajce ............................... 9.0

 6108 31 900 --- pižame ...................................... 9.0

 6108 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

       --- iz sintetičnih vlaken:

 6108 32 110 ---- spalne srajce .............................. 9.0

 6108 32 190 ---- pižame ..................................... 9.0

 6108 32 900 --- iz umetnih vlaken ........................... 9.0

 6108 39 000 -- druge ........................................ 9.0

       - Drugo:

 6108 91   -- iz bombaža:

 6108 91 100 --- iz plišastih pletenin ....................... 9.0

 6108 91 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6108 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6108 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6108 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ pr

 6108 99 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ pr


 6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
       pletene ali kvačkane

 6109 10 000 - Iz bombaža .................................... 10.0

 6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 10.0

 6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ............ 10.0

 6109 90 900 -- druge ........................................ 10.0


 6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
       brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
       kvačkani

 6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo vsaj
       50% volne in tehtajo 600 g ali več po kosu ...... 9.0

       -- drugo:

       --- moški ali deški:

 6110 10 310 ---- iz volne ................................... 9.0

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 350 ----- kašmirskih koz ............................ 9.0

 6110 10 380 ----- drugo ..................................... 9.0

       --- ženski ali dekliški:

 6110 10 910 ---- iz volne ................................... 9.0

       ---- iz fine živalske dlake:

 6110 10 950 ----- kašmirskih koz ............................ 9.0

 6110 10 980 ----- drugo ..................................... 9.0

 6110 20   - Iz bombaža:

 6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 9.0

       -- drugo:

 6110 20 910 --- moški ali deški ............................. 9.0

 6110 20 990 --- za ženske ali deklice ....................... 9.0

 6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji-puliji,
       s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ............ 9.0

       -- drugo:

 6110 30 910 --- za moške ali dečke .......................... 9.0

 6110 30 990 --- za ženske ali deklice ....................... 9.0

 6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6110 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 9.0

 6110 90 900 -- drugo ........................................ 9.0


 6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
       pleteni ali kvačkani

 6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

 6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 9.0

 6111 10 900 -- drugo ........................................ 9.0

 6111 20   - Iz bombaža:

 6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 9.0

 6111 20 900 -- drugo ........................................ 9.0

 6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

 6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ... 9.0

 6111 30 900 -- drugo ........................................ 9.0

 6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 9.0


 6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke, pletene ali kvačkane

       - Trenirke:

 6112 11 000 -- Iz bombaža ................................... 10.0

 6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 10.0

 6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 10.0

 6112 20 000 - Smučarske obleke .............................. pr

       - Moške in deške kopalne hlačke:

 6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 10.0

 6112 31 900 --- drugo ....................................... 10.0

 6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 9.0

 6112 39 900 --- drugo ....................................... 9.0

       - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
       obleke:

 6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

 6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 10.0

 6112 41 900 --- drugo ....................................... 10.0

 6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
       niti ............................................ 9.0

 6112 49 900 --- drugo ....................................... 9.0


 6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
       materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

 6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
       št. 5906 ........................................ 9.0

 6113 00 900 - Drugo ......................................... 9.0


 6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana (vključno z
       "bodiji", ki se nosijo kot zgornja oblačila)

 6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.0

 6114 20 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.0

 6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 9.0


 6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za
       krčne žile in nogavice brez podplatov, pletene
       ali kvačkane

       - Hlačne nogavice:

 6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       manj kot 67 deciteksov .......................... 9.0

 6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne preje
       67 deciteksov ali več ........................... 9.0

 6115 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6115 19 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ............ 9.0

 6115 19 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke, številke
       enojne preje manj kot 67 deciteksov:

       -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 20 110 --- dokolenke ................................... 9.0

 6115 20 190 --- drugo ....................................... 9.0

 6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6115 92 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

 6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ...................... 9.0

 6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) .... 9.0

       --- drugo:

 6115 93 910 ---- ženske nogavice ............................ 9.0

 6115 93 990 ---- drugo ...................................... 9.0

 6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
       pletene ali kvačkane

 6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
       plastično maso ali gumo:

 6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
       prekrite s plastično maso ....................... 5.0

 6116 10 800 -- drugo ........................................ 5.0

       - Drugo:

 6116 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 5.0

 6116 92 000 -- bombažne ..................................... 5.0

 6116 93 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 5.0

 6116 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 5.0


 6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
       kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
       pribora za oblačila

 6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute,
       tančice in podobni izdelki ...................... 9.0

 6117 20 000 - Kravate in metuljčki .......................... 9.0

 6117 80   - Drug pribor:

 6117 80 100 -- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran .... 9.0

 6117 80 900 -- drugo ........................................ 4.0

 6117 90 000 - Deli .......................................... 9.0


                 62. poglavje

     OBLAČILA IN PRIBOR ZA OBLAČILA, RAZEN PLETENIH IN KVAČKANIH
                  IZDELKOV

 6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju
       in podobni izdelki za moške in dečke, razen
       izdelkov iz tar.št. 6203

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6201 12   -- iz bombaža:

 6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg ........... 9.0

 6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg .......... 9.0

 6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 9.0

 6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 9.0

 6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6201 92 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 8.5

 6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
       tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
       vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in
       podobni izdelki za ženske ali deklice, razen
       izdelkov iz tar. št. 6204

       - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
       podobni izdelki:

 6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.5

 6202 12   -- iz bombaža:

 6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 9.0

 6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 9.0

 6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo .................... 9.0

 6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo ................... 9.0

 6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6202 92 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
       oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
       kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in
       dečke

       - Obleke:

 6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6203 19 100 --- iz bombaža .................................. 9.0

 6203 19 300 --- iz umetnih vlaken ........................... 9.0

 6203 19 900 --- druge ....................................... 9.0

       - Kompleti:

 6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 10.5

 6203 22   -- iz bombaža:

 6203 22 100 --- delovni ..................................... 9.0

 6203 22 800 --- drugi ....................................... 9.0

 6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 23 100 --- delovni ..................................... 9.0

 6203 23 800 --- drugi ....................................... 9.0

 6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 29 110 ---- delovni .................................... 9.0

 6203 29 180 ---- drugi ...................................... 9.0

 6203 29 900 --- drugi ....................................... 9.0

       - Sukniči in jopiči:

 6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6203 32   -- iz bombaža:

 6203 32 100 --- delovni ..................................... 9.0

 6203 32 900 --- drugi ....................................... 9.0

 6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6203 33 100 --- delovni ..................................... 8.5

 6203 33 900 --- drugi ....................................... 8.5

 6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6203 39 110 ---- delovni .................................... 9.0

 6203 39 190 ---- drugi ...................................... 9.0

 6203 39 900 --- drugi ....................................... 9.0

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače in kratke hlače:

 6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 9.0

 6203 41 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6203 42   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače:

 6203 42 110 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

       ---- druge:

 6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) ............. 9.0

 6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 9.0

 6203 42 350 ----- druge ..................................... 9.0

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 42 510 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

 6203 42 590 ---- druge ...................................... 9.0

 6203 42 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6203 43 110 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

 6203 43 190 ---- druge ...................................... 9.0

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 43 310 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

 6203 43 390 ---- druge ...................................... 9.0

 6203 43 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

 6203 49 110 ----- delovne in poklicne ....................... 9.0

 6203 49 190 ----- druge ..................................... 9.0

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6203 49 310 ----- delovne in poklicne ....................... 9.0

 6203 49 390 ----- druge ..................................... 9.0

 6203 49 500 ---- kratke in druge ............................ 9.0

 6203 49 900 --- druge ....................................... 9.0


 6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
       krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in
       naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
       hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

       - Kostimi:

 6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6204 12 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 19 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 9.0

 6204 19 900 --- drugi ....................................... 9.0

       - Kompleti:

 6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6204 22   -- iz bombaža:

 6204 22 100 --- delovni in poklicni ......................... 9.0

 6204 22 800 --- drugi ....................................... 9.0

 6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 23 100 --- delovni in poklicni ......................... 9.0

 6204 23 800 --- drugi ....................................... 9.0

 6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 29 110 ---- delovni in poklicni ........................ 9.0

 6204 29 180 ---- drugi ...................................... 9.0

 6204 29 900 --- drugi ....................................... 9.0

       - Sukniči in jopiči:

 6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6204 32   -- iz bombaža:

 6204 32 100 --- delovni in poklicni ......................... 9.0

 6204 32 900 --- drugi ....................................... 9.0

 6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

 6204 33 100 --- delovni in poklicni ......................... 9.0

 6204 33 900 --- drugi ....................................... 9.0

 6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

 6204 39 110 ---- delovni in poklicni ........................ 9.0

 6204 39 190 ---- drugi ...................................... 9.0

 6204 39 900 --- druge ....................................... 9.0

       - Obleke:

 6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6204 42 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ............................ 9.0

 6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

 6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov .............. 9.0

 6204 49 900 --- druge ....................................... 9.0

       - Krila in hlačna krila:

 6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 8.5

 6204 52 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6204 59 100 --- iz umetnih vlaken ........................... 9.0

 6204 59 900 --- druga ....................................... 9.0

       - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
       jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

 6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

 6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) .......... 9.0

 6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ............ 9.0

 6204 61 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6204 62   -- iz bombaža:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 62 110 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

       ---- druge:

 6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) ........... 9.0

 6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ...................... 9.0

 6204 62 390 ----- drugo ..................................... 9.0

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 62 510 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

 6204 62 590 ---- druge ...................................... 9.0

 6204 62 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6204 63   -- iz sintetičnih vlaken:

       --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 63 110 --- delovne in poklicne ......................... 9.0

 6204 63 180 ---- druge ...................................... 9.0

       --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 63 310 ---- delovne in poklicne ........................ 9.0

 6204 63 390 ---- druge ...................................... 9.0

 6204 63 900 --- kratke in druge ............................. 9.0

 6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

       --- iz umetnih vlaken:

       ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

 6204 69 110 ----- delovne in poklicne ....................... 9.0

 6204 69 180 ----- druge ..................................... 9.0

       ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

 6204 69 310 ----- delovne in poklicne ....................... 9.0

 6204 69 390 ----- druge ..................................... 9.0

 6204 69 500 ---- druge ...................................... 9.0

 6204 69 900 --- kratke in druge ............................. 9.0


 6205    Srajce za moške in dečke

 6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 11.0

 6205 20 000 - Iz bombaža .................................... 8.5

 6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 11.0

 6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6205 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 11.0

 6205 90 900 -- druge ........................................ 11.0


 6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
       deklice

 6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 11.0

 6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 11.0

 6206 30 000 - Iz bombaža .................................... 11.0

 6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 11.0

 6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6206 90 100 -- iz lanu ali ramije ........................... 11.0

 6206 90 900 -- druge ........................................ 11.0


 6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
       spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
       halje in podobni izdelki za moške in dečke

       - Spodnje hlače:

 6207 11 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Spalne srajce in pižame:

 6207 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ............. 9.0

 6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6207 91   -- iz bombaža:

 6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
       izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
       tkanih plišastih materialov ..................... 9.0

 6207 91 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
       spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
       srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
       domače halje in podobni izdelki, za ženske in
       deklice

       - Kombineže in spodnja krila:

 6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6208 19 100 --- bombažne .................................... 9.0

 6208 19 900 --- drugo ....................................... 9.0

       - Spalne srajce in pižame:

 6208 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............ 9.0

 6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo:

 6208 91   -- iz bombaža:

       --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki:

 6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
       plišastih materialov ............................ 9.0

 6208 91 190 ---- drugo ...................................... 9.0

 6208 91 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6208 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6208 92 100 --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
       izdelki ......................................... 9.0

 6208 92 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

 6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.0

 6209 20 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... 9.0

 6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 9.0


 6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št.
       5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

 6210 10   - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603:

 6210 10 100 -- iz materialov iz tar.št. 5602 ................ 9.0

       -- iz materialov iz tar.št. 5603:

 6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ........................ 9.0

 6210 10 990 --- druga ....................................... 9.0

 6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6201 11
       do 620119 ....................................... 9.0

 6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6202 11
       do 620219 ....................................... 9.0

 6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke .............. 9.0

 6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice ........... 9.0


 6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali
       kopalne obleke; druga oblačila

       - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

 6211 11 000 -- moške in deške ............................... 9.0

 6211 12 000 -- ženske in dekliške ........................... pr

 6211 20 000 - Smučarske obleke .............................. 9.0

       - Druga oblačila za moške in dečke:

 6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6211 32   -- iz bombaža:

 6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ................ 9.0

       --- podložene trenirke:

 6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 9.0

       ---- drugo:

 6211 32 410 ----- zgornji deli .............................. 9.0

 6211 32 420 ----- spodnji deli .............................. 9.0

 6211 32 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 33 10 --- delovna in poklicna oblačila:

*6211 33 101 ---- pilotski zaščitni telovniki ................ pr

*6211 33 109 ---- drugo ...................................... 9.0

       --- podložene trenirke:

 6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga .. 9.0

       ---- drugo:

 6211 33 410 ----- zgornji deli .............................. 9.0

 6211 33 420 ----- spodnji deli .............................. 9.0

 6211 33 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Druga oblačila za ženske in deklice:

 6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ............. 9.0

 6211 42   -- iz bombaža:

 6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 9.0

       --- podložene trenirke:

 6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 9.0

       ---- drugo:

 6211 42 410 ----- zgornji deli .............................. 9.0

 6211 42 420 ----- spodnji deli .............................. 9.0

 6211 42 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
       zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
       neustrezna za domačo rabo) ...................... 9.0

       --- podložene trenirke:

 6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
       blaga ........................................... 9.0

       ---- drugo:

 6211 43 410 ----- zgornji deli .............................. 9.0

 6211 43 420 ----- spodnji deli .............................. 9.0

 6211 43 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki,
       naramnice, podveze in podobni izdelki ter
       njihovi deli, vključno s pletenimi ali
       kvačkanimi

 6212 10 000 - Modrčki ....................................... pr

 6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi ........... 9.0

 6212 30 000 - Stezniki ...................................... pr

 6212 90 000 - Drugo (vključno z "bodiji", ki se nosijo kot
       spodnja oblačila) ............................... 9.0


 6213    Robčki

 6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 9.0

 6213 20 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

 6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 9.0


 6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in
       podobni izdelki

 6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 9.0

 6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake .............. 9.0

 6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken ......................... pr

 6214 40 000 - Iz umetnih vlaken ............................. pr

 6214 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

 6214 90 100 -- iz bombaža ................................... pr

 6214 90 900 -- drugi ........................................ pr


 6215    Kravate in metuljčki

 6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ................ 9.0

 6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ............. 9.0

 6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih odpadkov ................. pr


 6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ...... pr


 6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali
       pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
       št.6212

 6217 10 000 - Pribor ........................................ 9.0

 6217 90 000 - Deli .......................................... 9.0


                 63. poglavje

       DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI; KOMPLETI; PONOŠENA -
      IZRABLJENA OBLAČILA IN IZRABLJENI TEKSTILNI IZDELKI; KRPE

       I. DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI

 6301    Odeje in podobni pokrivači

 6301 10 000 - Električne odeje .............................. pr

 6301 20   - Odeje (razen električnih odej), potovalne
       odeje in slična pregrinjala iz volne ali fine
       živalske dlake:

 6301 20 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 9.0

       -- drugi:

 6301 20 910 --- v celoti iz volne ali fine živalske dlake ... 9.0

 6301 20 990 --- drugi ....................................... 9.0

 6301 30   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
       pregrinjala iz bombaža:

 6301 30 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 9.0

 6301 30 900 -- drugi ........................................ 9.0

 6301 40   - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna
       pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:

 6301 40 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 9.0

 6301 40 900 -- drugi ........................................ 9.0

 6301 90   - Druge odeje in podobna pregrinjala:

 6301 90 100 -- pleteni ali kvačkani ......................... 9.0

 6301 90 900 -- drugi ........................................ 9.0


 6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo

 6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:

 6302 10 100 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6302 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Drugo posteljno perilo, tiskano:

 6302 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6302 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 22 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6302 22 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 29 100 --- iz lanu ali ramije .......................... 9.0

 6302 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 9.0

       - Drugo posteljno perilo:

 6302 31   -- iz bombaža:

 6302 31 100 --- mešano z lanom .............................. 9.0

 6302 31 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 32 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6302 32 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6302 39 100 --- iz lanu ..................................... 9.0

 6302 39 300 --- iz ramije ................................... 9.0

 6302 39 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 9.0

 6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano .......... 9.0

       - Drugo namizno perilo:

 6302 51   -- iz bombaža:

 6302 51 100 --- mešano z lanom .............................. 9.0

 6302 51 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 52 000 -- laneno ....................................... 9.0

 6302 53   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 53 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6302 53 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

 6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja ali
       podobne tkanine, bombažno ....................... 9.0

       - Drugo:

 6302 91   -- iz bombaža:

 6302 91 100 --- mešano z lanom .............................. 9.0

 6302 91 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 92 000 -- laneno ....................................... 9.0

 6302 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

 6302 93 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6302 93 900 --- drugo ....................................... 9.0

 6302 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6303    Zavese (vključno draperije) in notranje platnene
       navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali
       postelje

       - Pletene ali kvačkane:

 6303 11 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6303 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6303 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0

       - Druge:

 6303 91 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6303 92   -- iz sintetičnih vlaken:

 6303 92 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6303 92 900 --- druge ....................................... 9.0

 6303 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

 6303 99 100 --- iz netkanih tekstilij ....................... 9.0

 6303 99 900 --- druge ....................................... 9.0


 6304    Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov
       iz tar.št. 9404

       - Posteljna pregrinjala:

 6304 11 000 -- pletena ali kvačkana ......................... 9.0

 6304 19   -- druga:

 6304 19 100 --- iz bombaža .................................. 9.0

 6304 19 300 --- iz lanu ali ramije .......................... 9.0

 6304 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ................ 9.0

       - Drugi:

 6304 91 000 -- pleteni ali kvačkani ......................... 9.0

 6304 92 000 -- iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih ..... 9.0

 6304 93 000 -- iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
       kvačkanih ....................................... 9.0

 6304 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin, razen pletenih
       ali kvačkanih ................................... 9.0


 6305    Vreče in vrečke za pakiranje blaga

 6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken
       iz tar.št. 5303:

 6305 10 100 -- rabljene ..................................... 9.0

 6305 10 900 -- druge ........................................ 9.0

 6305 20 000 - Iz bombaža .................................... 9.0

       - Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
       materialov:

 6305 32   -- fleksibilne vreče:

       --- iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 32 110 ---- pleteni ali kvačkani ....................... 3.0

       ---- drugo:

 6305 32 810 ----- iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj .... 9.0

 6305 32 890 ----- iz materiala z maso nad 120 g/m2 .......... 9.0

 6305 32 900 --- druge ....................................... 9.0

 6305 33   -- druge, iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:

 6305 33 100 --- pletene ali kvačkane ........................ 3.0

       --- druge:

 6305 33 910 ---- iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj ... 9.0

 6305 33 990 ---- iz materiala z maso nad 120 g/m2 ........... 9.0

 6305 39 000 -- drugo ........................................ 9.0

 6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin .................. 9.0


 6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
       jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za
       taborjenje

       - Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene
       navojnice:

 6306 11 000 -- iz bombaža ................................... pr

 6306 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ....................... pr

 6306 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. pr

       - Šotori:

 6306 21 000 -- iz bombaža ................................... 9.0

 6306 22 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ 9.0

 6306 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 7.0

       - Jadra:

 6306 31 000 -- iz sintetičnih vlaken ........................ pr

 6306 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. pr

       - Napihljive blazine:

 6306 41 000 -- iz bombaža ................................... pr

 6306 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. pr

       - Drugo:

 6306 91 000 -- iz bombaža ................................... pr

 6306 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 9.0


 6307    Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji
       za oblačila

 6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
       čiščenje:

 6307 10 100 -- pletene ali kvačkane ......................... 9.0

 6307 10 300 -- iz netkanega tekstila ........................ 9.0

 6307 10 900 -- druge: ....................................... 9.0

 6307 20 000 - Reševalni jopiči in pasovi .................... pr

 6307 90   - Drugo:

 6307 90 100 -- pleteno ali kvačkano ......................... 9.0

       -- drugo:

 6307 90 910 --- iz klobučevine .............................. 9.0

 6307 90 990 --- drugo ....................................... 9.0


                 II. KOMPLETI

 6308 00 000 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin
       in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo
       preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih
       namiznih prtov in serviet ali podobnih
       tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za
       prodajo na drobno ............................... pr


      III. RABLJENA OBLEKA IN RABLJENI TEKSTILNI PREDMETI; KRPE

 6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi
       izrabljeni tekstilni izdelki .................... 5.0


 6310    Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v obliki
       odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz
       tekstilnega materiala

 6310 10   - Sortirani:

 6310 10 100 -- iz volne ali fine ali grobe živalske dlake ... 2.5

 6310 10 300 -- laneni ali iz bombaža ........................ 2.5

 6310 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ................. 2.5

 6310 90 000 - Drugo ......................................... 2.5


                 XII. oddelek

     OBUTEV; KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA; DEŽNIKI, SONČNIKI,
   PALICE, BIČI, KOROBAČI IN NJIHOVI DELI; PREPARIRANO PERJE IN IZDELKI
         IZ PERJA; UMETNO CVETJE; LASULJARSKI IZDELKI

                 64. poglavje

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
       delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
       katere zgornji del ni pritrjen na podplat in ne
       spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali z
       žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih postopkih

 6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

 6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume ..................... 10.0

 6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase ........... 10.0

       - Druga obutev:

 6401 91   -- ki pokriva kolena:

 6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 10.0

 6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 10.0

 6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

 6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 10.0

 6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 10.0

 6401 99   -- drugo:

 6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 10.0

 6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase .......... 10.0


 6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
       kavčuka, gume ali plastične mase

       - Športna obutev:

 6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

 6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh ... 10.0

 6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ... 10.0

 6402 19 000 -- druga ........................................ 10.0

 6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
       jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi čepi . 10.0

 6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 10.0

       - Druga obutev:

 6402 91 000 -- ki pokriva gležnje ........................... 10.0

 6402 99   -- druga:

 6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume .................... 10.0

       --- z zgornjim delom iz plastične mase:

       ---- obutev s prednjikom iz trakov ali jermenov
       ali z enim ali več izrezanimi deli:

 6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad 3
       cm .............................................. 10.0

 6402 99 390 ----- druga ..................................... 10.0

 6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev ............... 10.0

       ---- druga, z notranjkom dolžine:

 6402 99 910 ----- pod 24 cm ................................. 10.0

       ----- 24 cm ali več:

 6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali žensko
       obutev .......................................... 10.0

       ------ druga:

 6402 99 960 ------- moška ................................... 10.0

 6402 99 980 ------- ženska .................................. 10.0


 6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz usnja

       - Športna obutev:

 6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in
       čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ....... 10.0

 6403 19 000 -- druga ........................................ 10.0

 6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
       iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
       palca ........................................... 10.0

 6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
       brez kovinske kapice ............................ 10.0

 6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ................ 10.0

       - Druga obutev z usnjenimi podplati:

 6403 51   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
       notranjki dolžine:

 6403 51 110 ---- pod 24 cm .................................. 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 150 ----- moška ..................................... 10.0

 6403 51 190 ----- ženska .................................... 10.0

       --- druga, z notranjkom dolžine:

 6403 51 910 ---- do 24 cm ................................... 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 51 950 ----- moška ..................................... 10.0

 6403 51 990 ----- ženska .................................... 10.0

 6403 59   -- druga:

       --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
       eneim ali več izrezanimi kosi:

 6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad 3
       cm .............................................. 10.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 310 ----- pod 24 cm ................................. 10.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 59 350 ------ moška .................................... 10.0

 6403 59 390 ------ ženska ................................... 10.0

 6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ................ 10.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 59 910 ---- pod 24 cm .................................. 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 59 950 ----- moška ..................................... 10.0

 6403 59 990 ----- ženska .................................... 10.0

       - Druga obutev:

 6403 91   -- ki pokriva gležnje:

       --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
       goleni, z notranjki dolžine:

 6403 91 110 ---- pod 24 cm .................................. 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 10.0

       ----- druga:

 6403 91 160 ------ moška .................................... 10.0

 6403 91 180 ------ ženska ................................... 10.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 91 910 ---- pod 24 cm .................................. 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 10.0

       ----- druga:

 6403 91 960 ------ moška .................................... 10.0

 6403 91 980 ------ ženska ................................... 10.0

 6403 99   -- druga:

       --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
       jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
       delov:

 6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja od
       3 cm ............................................ 10.0

       ---- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 310 ----- pod 24 cm ................................. 10.0

       ----- 24 cm ali več:

 6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
       žensko .......................................... 10.0

       ------ druga:

 6403 99 360 ------- moška ................................... 10.0

 6403 99 380 ------- ženska .................................. 10.0

 6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev ............... 10.0

       --- druga, z notranjki dolžine:

 6403 99 910 ---- pod 24 cm .................................. 10.0

       ---- 24 cm ali več:

 6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali žensko . 10.0

       ----- druga:

 6403 99 960 ------ moška .................................... 10.0

 6403 99 980 ------ ženska ................................... 10.0


 6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
       mase, iz usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
       delom iz tekstilnih materialov

       - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
       gimnastiko in podobno ........................... 10.0

 6404 19   -- druga:

 6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ................ 10.0

 6404 19 900 --- druga ....................................... 10.0

 6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega usnja:

 6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev ................. 10.0

 6404 20 900 -- druga ........................................ 10.0


 6405    Druga obutev

 6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja:

 6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 10.0

 6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov ............. 10.0

 6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

 6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ................ 10.0

       -- s podplatom iz drugih materialov:

 6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ................ 10.0

 6405 20 990 --- druga ....................................... 10.0

 6405 90   - Druga:

 6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase,
       usnja ali umetnega usnja ........................ 10.0

 6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov .............. 10.0


 6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
       in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
       izdelki in njihovi deli

 6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
       opetnikov:

       -- iz usnja:

 6406 10 110 --- zgornji deli ................................ 7.5

 6406 10 190 --- deli zgornjega dela ......................... 7.5

 6406 10 900 -- iz drugih materialov ......................... 7.5

 6406 20   - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali
       plastične mase:

 6406 20 100 -- iz gume ...................................... 7.5

 6406 20 900 -- iz plastične mase ............................ 7.5

       - Drugo:

 6406 91 000 -- iz lesa ...................................... pr

 6406 99   -- iz drugih materialov:

 6406 99 100 --- gamaše, ovijači in podobni izdelki ter
       njihovi deli .................................... 7.5

 6406 99 300 --- kompleti zgornjih delov, pritrjeni na
       notranje podplate ali druge dele podplatov,
       vendar brez zunanjih podplatov .................. 7.5

 6406 99 500 --- vložki in drugi zamenljivi dodatki .......... 7.5

 6406 99 600 --- podplati iz usnja ali sestavljenega usnja ... pr

 6406 99 800 --- drugo ....................................... 7.5


                 65. poglavje

        KLOBUKI, KAPE IN DRUGA POKRIVALA TER NJIHOVI DELI

 6501 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine,
       neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri
       (vključno z rezanimi cilindri) iz klobučevine ... pr


 6502 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali
       izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, neoblikovani in brez oboda,
       nepodloženi in neokrašeni ....................... pr


 6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
       izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov
       iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali
       okrašeni

 6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz
       klobučevine, izdelane iz volne in krzna ......... 9.0

 6503 00 900 - Drugi ......................................... 9.0


 6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani
       s sestavljanjem trakov iz katerega koli
       materiala, vključno tudi podloženi ali okrašeni . 9.0


 6505    Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani
       ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih
       tekstilnih metražnih materialov (razen iz
       trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi;
       mrežice za lase iz kakršnega koli materiala,
       vključno podložene ali okrašene

 6505 10 000 - Mrežice za lase ............................... pr

 6505 90   - Drugo:

 6505 90 10 -- beretke, čepice, kape, fesi in podobna
       pokrivala:

*6505 90 101 --- iz pletenih ali kvačkanih materialov,
       polnjenih ali podloženih s klobučevino .......... pr

*6505 90 109 --- drugo ....................................... pr

 6505 90 300 -- koničaste kape ............................... pr

 6505 90 900 -- drugo ........................................ pr


 6506    Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena

 6506 10   - Zaščitna (čelade ipd.):

 6506 10 100 -- iz plastične mase ............................ pr

 6506 10 80 -- iz drugih materialov:

*6506 10 801 --- kovinska .................................... pr

*6506 10 809 --- druga ....................................... pr

       - Drugo:

 6506 91 000 -- iz gume ali plastične mase ................... 9.0

 6506 92 000 -- iz krzna ..................................... pr

 6506 99 000 -- iz drugih materialov ......................... 9.0


 6507 00 000 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge,
       prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in
       podbradniki, za pokrivala ....................... pr


                 66. poglavje

      DEŽNIKI, SONČNIKI, PALICE, PALICE-STOLČKI, BIČI, KOROBAČI
                IN NJIHOVI DELI

 6601    Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki,
       vrtni dežniki in podobni dežniki)

 6601 10 000 - Vrtni in podobni dežniki sončniki: ............ 9.0

       - Drugo:

 6601 91 000 -- teleskopski .................................. pr

 6601 99   -- drugo:

       --- s prevleko iz tkanih tekstilnih materialov:

 6601 99 110 ---- iz umetnih vlaken .......................... 9.0

 6601 99 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin ............... 9.0

 6601 99 900 --- drugo ....................................... 9.0


 6602 00 000 Palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd. ..... pr


 6603    Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št. 6601
       in 6602

 6603 10 000 - Držaji ........................................ pr

 6603 20 000 - Ogrodja za dežnike, vključno montirana ogrodja
       na palicah ...................................... pr

 6603 90 000 - Drugo ......................................... pr


                 67. poglavje

       PREPARIRANO PERJE IN PUH IN IZDELKI IZ PERJA IN PUHA;
            UMETNO CVETJE; LASULJARSKI IZDELKI

 6701 00 000 Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in
       puhom, perje, deli perja, puh in izdelki iz njih
       (razen izdelkov iz tar. št. 0505 in obdelanih
       peresnih tulcev iz perja) ....................... 6.0


 6702    Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli;
       izdelki, izdelani iz umetnega cvetja, listja ali
       sadežev

 6702 10 000 - Iz plastičnih mas ............................. 9.0

 6702 90 000 - Iz drugih materialov .......................... 9.0


 6703 00 000 Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni ali
       drugače obdelani; volna, dlaka ali druge
       tekstilne surovine, pripravljeni za uporabo pri
       izdelavi lasulj in podobnih izdelkov ............ pr


 6704    Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite
       ipd. iz človeških las, živalske dlake ali drugih
       tekstilnih surovin; izdelki iz človeških las, ki
       niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

       - Iz sintetičnih tekstilnih surovin:

 6704 11 000 -- lasulje ...................................... pr

 6704 19 000 -- drugo ........................................ pr

 6704 20 000 - Iz človeških las .............................. pr

 6704 90 000 - Iz drugih materialov .......................... pr


                 XIII. oddelek

      IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, SLJUDE
   ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

                 68. poglavje

      IZDELKI IZ KAMNA, SADRE, CEMENTA, BETONA, AZBESTA, SLJUDE
   ALI PODOBNIH MATERIALOV; KERAMIČNI IZDELKI; STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 6801 00 000 Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za
       pločnike iz naravnega kamna (razen iz
       skrilavcev) ..................................... pr


 6802    Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
       skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov
       iz tar.št. 6801; kockice za mozaik in podobno iz
       naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na
       podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna,
       luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz
       skrilavcev)

 6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s
       pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko
       največja površina strani vklopi v kvadrat s
       stranico, ki je manjša od 7 cm; umetno obarvane
       granule, luskine in prah ........................ pr

       - Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki
       iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno -
       izravnano površino:

 6802 21 000 -- marmor, travertin in alabaster ............... pr

 6802 22 000 -- drug apnenčev kamen .......................... pr

 6802 23 000 -- granit ....................................... pr

 6802 29 000 -- drug kamen ................................... pr

       - Drugo:

 6802 91   -- marmor, travertin in alabaster:

 6802 91 100 --- poliran alabaster, okrašen ali drugače
       obdelan, vendar ne klesan ....................... pr

 6802 91 900 --- drugo ....................................... pr

 6802 92   -- drug apnenčev kamen:

 6802 92 100 --- poliran, okrašen ali drugače obdelan, vendar
       ne klesan ....................................... pr

 6802 92 900 --- drugo ....................................... pr

 6802 93   -- granit:

 6802 93 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več ....... pr

 6802 93 900 --- drug ........................................ pr

 6802 99   -- drug kamen:

 6802 99 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
       vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več ....... pr

 6802 99 900 --- drug ........................................ pr


 6803 00   Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali
       aglomeriranega skrilavca

 6803 00 100 - Strešne in zidne plošče ....................... pr

 6803 00 900 - Drugo ......................................... pr


 6804    Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in podobno
       brez ogrodja, za mletje, brušenje, ostrenje,
       poliranje, izravnavanje ali rezanje, brusi za
       ročno ostrenje ali poliranje in njihovi deli iz
       naravnega kamna, iz aglomeriranega naravnega ali
       umetnega abrazivnega materiala ali iz keramike,
       z deli iz drugih materialov ali brez njih

 6804 10 000 - Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje ..... pr

       - Drugo:

 6804 21 00 -- iz aglomeriranega sintetičnega ali naravnega
       diamanta:

*6804 21 001 --- za steklarsko industrijo, razen plošč 1EE1
       in 9EE1 (oznake po mednarodnih FEPA oznakah) .... 1.0

*6804 21 009 --- drugo ....................................... 8.5

 6804 22   -- iz drugih aglomeriranih abrazivnih materialov
       ali iz keramike

       --- iz umetnih abrazivnih materialov, z vezivom:

       ---- iz sintetičnih ali umetnih smol:

 6804 22 120 ----- neojačani ................................. 5.0

 6804 22 180 ----- ojačani ................................... 5.0

 6804 22 300 ---- iz keramike ali silikatov .................. pr

 6804 22 500 ---- iz drugih materialov ....................... 5.0

 6804 22 900 --- drugo ....................................... 5.0

 6804 23 000 -- iz naravnega kamna ........................... pr

 6804 30 000 - Brusi za ročno ostrenje ali poliranje ......... pr


 6805    Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu
       ali zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja,
       kartona ali drugih materialov, vključno tudi
       razrezane v določene oblike, prešite ali kako
       drugače sestavljene

 6805 10 00 - Na podlagi iz tekstilnih tkanin:

*6805 10 001 -- širine več kot 100 cm ........................ pr

*6805 10 009 -- drugo ........................................ pr

 6805 20 00 - Na podlagi iz papirja ali kartona:

*6805 20 001 -- širine več kot 100 cm ........................ pr

*6805 20 009 -- drugo ........................................ pr

 6805 30   - Na podlagi iz drugih materialov:

 6805 30 100 -- na osnovi tkanega tekstila, kombiniranega s
       papirjem ali kartonom ........................... pr

 6805 30 200 -- na podlagi iz vulkaniziranih vlaken .......... pr

 6805 30 800 -- drugo ........................................ pr


 6806    Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
       mineralne volne; ekspandirani ali listasti
       vermikulit, ekspandirane gline, penasta žlindra
       in podobni ekspandirani mineralni materiali,
       mešanice in izdelki iz mineralnih materialov za
       toplotno ali zvočno izolacijo ali za absorbcijo
       zvoka, razen izdelkov iz tar.št. 6811, 6812 ali
       iz 69. poglavja

 6806 10 000 - Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
       mineralne volne (vključno tudi medsebojne
       mešanice), v razsutem stanju, listih, ploščah
       ali zvitkih ..................................... pr

 6806 20   - Ekspandirani ali listasti vermikulit,
       ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni
       ekspandirani mineralni materiali (vključno
       medsebojne mešanice):

 6806 20 100 -- ekspandirane gline ........................... pr

 6806 20 900 -- drugo ........................................ pr

 6806 90 000 - Drugo ......................................... pr


 6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
       (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
       katranske smole)

 6807 10   - V zvitkih:

 6807 10 100 -- izdelki za strehe in fasade .................. pr

 6807 10 900 -- drugo ........................................ pr

 6807 90 000 - Drugo ......................................... pr


 6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih
       vlaken, slame, koruznega ličja, iverja, žagovine
       ali drugih lesnih odpadkov, aglomerirani s
       cementom, sadro ali drugimi mineralnimi vezivi .. pr


 6809    Izdelki iz sadre ali mešanice na bazi sadre

       - Table, listi, plošče, ploščice in podobni
       izdelki, neokrašeni:

 6809 11 000 -- prevlečeni ali ojačeni s papirjem ali
       kartonom ........................................ pr

 6809 19 000 -- drugo ........................................ pr

 6809 90 000 - Drugi izdelki ................................. pr


 6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
       armirani ali nearmirani

       - Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

 6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

 6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
       plovca, zrnate žlindre) ......................... pr

 6810 11 900 --- drugi ....................................... pr

 6810 19   -- drugo:

 6810 19 100 --- strešniki ................................... pr

       --- druge ploščice in tlaki:

 6810 19 310 ---- iz cementa ................................. pr

 6810 19 390 ---- drugi ...................................... pr

 6810 19 900 --- drugo ....................................... pr

       - Drugi izdelki:

 6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

 6810 91 100 --- talni montažni elementi ..................... pr

 6810 91 900 --- drugi ....................................... pr

 6810 99 000 -- drugo ........................................ pr


 6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
       celuloznimi vlakni ipd.

 6811 10 000 - Valovite plošče ............................... pr

 6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
       izdelki:

 6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove ... pr

 6811 20 800 -- drugo ........................................ pr

 6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ........................ pr

 6811 90 000 - Drugi izdelki ................................. pr


 6812    Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi
       azbesta ali na bazi azbesta in magnezijevega
       karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz azbesta
       (npr. preja, tkanine, oblačila, pokrivala,
       obutev, tesnila), ojačeni ali neojačeni, razen
       izdelkov iz tar. št. 6811 in 6813

 6812 10 000 - Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi
       azbesta ali na bazi azbesta z magnezijevim
       karbonatom ...................................... pr

 6812 20 000 - Preja ......................................... pr

 6812 30 000 - Motvozi in vrvi, pleteni ali nepleteni ........ pr

 6812 40 000 - Tkani ali pleteni materiali ................... pr

 6812 50 000 - Oblačila, pribor za oblačila, obutev in
       pokrivala ....................................... pr

 6812 60 000 - Papir, karton in klobučevina .................. pr

 6812 70 000 - Tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v
       obliki listov, plošč ali zvitkov ................ pr

 6812 90   - Drugo:

 6812 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 6812 90 900 -- drugo ........................................ pr


 6813    Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega
       materiala (npr. plošče, valji, trakovi,
       segmenti, koluti, podstavki, obloge),
       nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno, na
       bazi azbesta, drugih mineralnih materialov ali
       celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom ali
       drugimi materiali

 6813 10   - Zavorne obloge in ploščice:

 6813 10 100 -- na bazi azbesta ali drugih mineralnih
       substanc, za uporabo v civilnem letalstvu ....... pr

 6813 10 900 -- druge ........................................ pr

 6813 90   - Drugo:

 6813 90 100 -- na bazi azbesta ali drugih mineralnih
       substanc, za uporabo v civilnem letalstvu ....... pr

 6813 90 900 -- drugo ........................................ pr


 6814    Sljuda, obdelana in izdelki iz sljude, vključno
       z aglomerirano ali rekonstruirano sljudo na
       podlagi ali brez podlage iz papirja, kartona ali
       drugih materialov

 6814 10 000 - Plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali
       rekonstruirane sljude, na podlagi ali brez
       podlage ......................................... pr

 6814 90   - Drugo:

 6814 90 100 -- plošče ali razcepljeni kosi sljude ........... pr

 6814 90 900 -- drugo ........................................ pr


 6815    Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih
       materialov (vključno s izdelki iz šote), ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu

 6815 10   - Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki
       niso za elektrotehnične namene:

 6815 10 100 -- grafitna vlakna in izdelki iz grafitnih
       vlaken .......................................... pr

 6815 10 900 -- drugo ........................................ pr

 6815 20 000 - Izdelki iz šote ............................... pr

       - Drugi izdelki:

 6815 91 000 -- ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit .... pr

 6815 99   -- drugo:

 6815 99 100 --- iz refrakcijskih materialov, kemično
       vezanih ......................................... pr

 6815 99 900 --- drugo ....................................... pr


                 69. poglavje

                KERAMIČNI IZDELKI

 6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
       izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
       kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
       silikatnih zemljin

 6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 .................... pr

 6901 00 900 - Drugo ......................................... pr


 6902    Ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni
       ognjevarni keramični izdelki za vgraditev, razen
       tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih
       silikatnih zemljin

 6902 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % elementov
       Mg, Ca in/ali Cr, izraženih kot MgO, CaO in
       Cr2O3, posamično ali skupaj ..................... pr

 6902 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice
       (Al2O3), silicijevega dioksida (SiO2) ali
       mešanice ali spojin teh izdelkov:

 6902 20 100 -- ki vsebujejo 93% ali več silicijevega
       dioksida (SiO2) po masi ......................... pr

       -- drugo:

 6902 20 910 --- ki po masi vsebujejo več kot 7%, vendar do
       45% aluminijevega oksida (Al2O3) ................ pr

 6902 20 990 --- drugo ....................................... pr

 6902 90 000 - Drugo ......................................... pr


 6903    Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr.:
       retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne
       šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi,
       obloge in palice), razen iz silikatne fosilne
       moke ali iz podobne silikatne zemljine

 6903 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % grafita ali
       drugega ogljika ali iz mešanic teh izdelkov ..... pr

 6903 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice
       (Al2O3) ali mešanice ali spojine glinice ali
       silicijevega dioksida (SiO2):

 6903 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 45% aluminijevega
       oksida (Al2O3) .................................. pr

 6903 20 900 -- ki po masi vsebujejo 45% ali več
       aluminijevega oksida (Al2O3) .................... pr

 6903 90   - Drugo:

 6903 90 100 -- ki po masi vsebujejo več kot 25%, vendar do
       50% grafita ali drugih oblik ogljika ali mešanic
       teh snovi ....................................... pr

 6903 90 200 -- ki po masi vsebujejo, posamično ali skupaj,
       nad 50% elementov Mg, Ca ali Cr, izraženih kot
       MgO, CaO ali Cr2O3 .............................. pr

 6903 90 800 -- drugo ........................................ pr


             II. DRUGI KERAMIČNI IZDELKI

 6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni
       bloki in podobno

 6904 10 000 - Zidarske opeke ................................ 10.0

 6904 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
       izdelki za gradbeništvo iz keramike

 6905 10 000 - Strešniki ..................................... 10.0

 6905 90 000 - Drugo ......................................... 5.0


 6906 00 000 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za
       cevi ............................................ pr


 6907    Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje; neglazirane keramične kockice za
       mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage

 6907 10 000 - Ploščice, kockice in podobni izdelki
       pravokotnih ali drugih oblik, pri katerih se
       lahko površina največje strani vklopi v kvadrat
       s stranico, manjšo od 7 cm ...................... pr

 6907 90   - Drugo:

 6907 90 100 -- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .......... pr

       -- drugo:

 6907 90 910 --- kamnite ..................................... pr

 6907 90 930 --- lončene ..................................... pr

 6907 90 990 --- druge ....................................... pr


 6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
       oblaganje, glazirane keramične kockice in
       podobno, za mozaik, na podlagi ali brez podlage

 6908 10   - Ploščice, kockice in podobni izdelki
       pravokotnih ali drugih oblik, pri katerih se
       lahko površina največje strani vklopi v kvadrat
       s stranico, manjšo od 7 cm:

 6908 10 100 -- iz navadne lončenice ......................... pr

 6908 10 900 -- drugo ........................................ pr

 6908 90   - Drugo:

       -- iz navadne lončenine:

 6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 10.0

       --- druge, maksimalne debeline:

 6908 90 210 ---- do vključno 15 mm .......................... 10.0

 6908 90 290 ---- nad 15 mm .................................. 10.0

       -- drugo:

 6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ......... 10.0

       --- drugo:

 6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 ................... 10.0

       ---- drugo:

 6908 90 910 ----- kamnite ................................... 10.0

 6908 90 930 ----- lončene ................................... 10.0

 6908 90 990 ----- druge ..................................... 10.0


 6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično in
       drugo tehnično rabo; korita in podobne posode,
       ki se uporabljajo v kmetijstvu; keramični lonci,
       kozarci in podobni izdelki, ki se uporabljajo za
       transport ali pakiranje blaga

       - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
       in drugo tehnično rabo:

 6909 11 000 -- iz porcelana ................................. 3.5

 6909 12 000 -- izdelki s trdoto 9 ali več po Mohs-evi
       lestvici ........................................ pr

 6909 19 000 -- drugo ........................................ pr

 6909 90 000 - Drugo ......................................... 3.0


 6910    Pomivalna korita, umivalniki, stebri za
       umivalnike, kadi, bideji, straniščne školjke,
       izplakovalni kotliči, pisoarji in podobni
       sanitarni izdelki

 6910 10 000 - Iz porcelana .................................. pr

 6910 90 000 - Drugo ......................................... pr


 6911    Namizna posoda, kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, iz porcelana

 6911 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda ................... pr

 6911 90 000 - Drugo ......................................... pr


 6912 00   Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
       predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali
       za toaleto, razen iz porcelana

 6912 00 100 - Iz navadne lončenine .......................... 5.0

 6912 00 300 - Izdelki iz kamna .............................. 5.0

 6912 00 500 - Iz fine lončenine ............................. 5.5

 6912 00 900 - Druga ......................................... 4.0


 6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

 6913 10 000 - Iz porcelana .................................. pr

 6913 90   - Drugo:

 6913 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... 2.5

       -- drugo:

 6913 90 910 --- kamniti ..................................... 4.5

 6913 90 930 --- lončeni ali iz fine lončenine ............... 4.5

 6913 90 990 --- drugo ....................................... 4.5


 6914    Drugi izdelki iz keramike

 6914 10 000 - Iz porcelana .................................. pr

 6914 90   - Drugo:

 6914 90 100 -- iz navadne lončenine ......................... pr

 6914 90 90 -- drugo:

*6914 90 901 --- piezzo keramični elementi za uporabo v
       industriji ...................................... pr

*6914 90 909 --- drugo ....................................... pr


                 70. poglavje

              STEKLO IN STEKLENI IZDELKI

 7001 00   Razbito steklo in drugi stekleni odpadki; steklo
       v masi

 7001 00 100 - Razbito steklo in drugi stekleni odpadki ...... pr

       - Steklo v masi:

 7001 00 910 -- optično steklo ............................... pr

 7001 00 990 -- drugo ........................................ pr


 7002    Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tar.
       št. 7018), palic ali cevi, neobdelano

 7002 10 000 - Krogle ........................................ pr

 7002 20   - Palice:

 7002 20 100 -- iz optičnega stekla .......................... pr

 7002 20 900 -- druge ........................................ pr

       - Cevi:

 7002 31 000 -- iz taljenega kremena ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida ........................... pr

 7002 32 000 -- iz drugega stekla, ki ima linearni
       dilatacijski koeficient do 5x10-6 po Kelvinu pri
       temperaturi med 0oC in 300oC .................... pr

 7002 39 000 -- drugo ........................................ pr


 7003    Lito ali valjano steklo, v obliki listov, plošč
       ali profilov s plastjo za absorbcijo, refleksijo
       ali proti refleksiji ali brez nje, toda drugače
       neobdelano

       - Nearmirani listi in plošče:

 7003 12   -- barvani v masi, neprozorni, plakirani ali s
       plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti
       refleksiji:

 7003 12 100 --- iz optičnega stekla ......................... pr

       --- drugi:

 7003 12 910 ---- s plastjo proti refleksiji ................. pr

 7003 12 990 ---- drugi ...................................... pr

 7003 19   -- drugi:

 7003 19 100 --- optični ..................................... pr

 7003 19 900 --- drugi ....................................... pr

 7003 20 000 - Plošče, ojačane z žico ........................ pr

 7003 30 000 - Profili ....................................... pr


 7004    Vlečeno ali pihano steklo, v obliki listov ali
       plošč s plastjo za absorbcijo ali refleksijo ali
       brez nje, toda drugače neobdelano

 7004 20   - Barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
       plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti
       refleksiji:

 7004 20 100 -- optično steklo ............................... pr

       -- drugo:

 7004 20 910 --- s plastjo proti refleksiji .................. pr

 7004 20 990 --- drugo ....................................... pr

 7004 90   - Drugo steklo:

 7004 90 100 -- optično steklo ............................... pr

 7004 90 700 -- hortikulturno ravno steklo v ploščah ......... pr

       -- drugo, debeline:

 7004 90 920 --- do vključno 2,5 mm .......................... pr

 7004 90 980 --- nad 2,5 mm .................................. pr


 7005    Float steklo in površinsko brušeno ali polirano
       steklo, v obliki listov ali plošč, s plastjo za
       absorbcijo, refleksijo ali proti refleksiji ali
       brez nje, toda drugače neobdelano

 7005 10   - Nearmirano steklo s plastjo za absorbcijo,
       refleksijo ali proti refleksiji:

 7005 10 050 -- s plastjo proti refleksiji ................... pr

       -- drugo, debeline:

 7005 10 250 --- do vključno 3,5 mm .......................... pr

 7005 10 300 --- nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm ....... pr

 7005 10 800 --- nad 4,5 mm .................................. pr

       - Drugo nearmirano steklo:

 7005 21   -- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali
       samo površinsko brušeno:

 7005 21 250 --- debeline do vključno 3,5 mm ................. pr

 7005 21 300 --- debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5
       mm .............................................. pr

 7005 21 800 --- debeline nad 4,5 mm ......................... pr

 7005 29   -- drugo:

 7005 29 250 --- do vključno 3,5 mm .......................... pr

 7005 29 350 --- nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm ....... pr

 7005 29 800 --- nad 4,5 mm .................................. pr

 7005 30 000 - Armirano steklo ............................... pr


 7006 00   Steklo iz tar.št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno,
       z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano,
       emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in
       ne spojeno z drugimi materiali

 7006 00 100 - Optično steklo ................................ pr

 7006 00 900 - Drugo ......................................... pr


 7007    Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
       stekla

       - Kaljeno varnostno steklo:

 7007 11   -- velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
       vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

 7007 11 100 --- velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v
       motorna vozila .................................. pr

 7007 11 900 --- drugo ....................................... pr

 7007 19   -- drugo:

 7007 19 100 --- emajlirano .................................. 3.0

 7007 19 200 --- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
       plastjo za absorbcijo ali refleksijo ............ 3.0

 7007 19 800 --- drugo ....................................... 3.0

       - Plastno varnostno steklo:

 7007 21   -- velikosti in oblik, primernih za vgraditev v
       vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

 7007 21 100 --- vetrobranska stekla, neuokvirjena, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

       --- drugo:

 7007 21 910 ---- velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo v
       motorna vozila .................................. pr

 7007 21 990 ---- drugo ...................................... pr

 7007 29 000 -- drugo ........................................ 3.0


 7008 00   Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz
       stekla

 7008 00 200 - Barvani v masi, neprozorni, ali s plastjo za
       absorbcijo oziroma odboj svetlobe ............... pr

       - Drugo:

 7008 00 810 -- iz dveh steklenih plošč, spojenih po robovih
       z zračno neprepustnim spojem, ločenih s plastjo
       zraka, drugih plinov ali z vakuumom ............. pr

 7008 00 890 -- drugo ........................................ pr


 7009    Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega,
       vključno tudi vzvratna ogledala

 7009 10 000 - Vzvratna ogledala (ogledala za vozila) ........ pr

       - Drugo:

 7009 91 000 -- brez okvirja ................................. pr

 7009 92 000 -- v okvirju .................................... pr


 7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla

 7010 10 000 - Ampule ........................................ pr

 7010 20 000 - Zamaški, pokrovi in druga zapirala ............ 7.5

       - Drugo, s prostornino:

 7010 91   -- več kot enega litra:

 7010 91 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
       sterilizacijo) .................................. 6.0

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 5.0

 7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 5.0

 7010 91 600 ----- drugo ..................................... 5.0

 7010 91 900 ---- za druge izdelke ........................... 5.0

 7010 92   -- več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l:

 7010 92 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
       sterilizacijo) .................................. 6.0

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 92 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 3.3

 7010 92 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 3.3

 7010 92 600 ----- drugo ..................................... 3.3

 7010 92 900 ---- za druge izdelke ........................... 5.0

 7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

 7010 93 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
       sterilizacijo) .................................. 6.0

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

       ----- steklenice:

 7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla ................... 5.0

 7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ...................... 5.0

       ----- drugo, s prostornino:

 7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
       0,33 litra ...................................... 5.0

 7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot 0,25
       litra ........................................... 5.0

 7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke .................... 5.0

 7010 93 900 ---- za druge izdelke ........................... 5.0

 7010 94   -- 0,15 l ali manj:

 7010 94 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
       sterilizacijo) .................................. 6.0

       --- drugo:

       ---- za pijače in hrano:

 7010 94 200 ----- steklenice ................................ 5.0

 7010 94 600 ----- drugo ..................................... 5.0

       ---- za farmacevtske izdelke, s prostornino:

 7010 94 710 ----- nad 0,055 litra ........................... pr

 7010 94 790 ----- 0,055 litra ali manj ...................... pr

 7010 94 900 ---- za druge izdelke ........................... 5.0


 7011    Stekleni plašči (vključno baloni in cevmi),
       odprti, in njihovi stekleni deli brez fitingov,
       za električne žarnice, katodne cevi ipd.

 7011 10   - Za električno razsvetljavo:

 7011 10 100 -- žarnice za svetilke z maksimalnim zunanjim
       premerom 25 mm ali več, vendar do 70 mm ......... pr

 7011 10 900 -- drugo ........................................ pr

 7011 20 000 - Za katodne cevi ............................... pr

 7011 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7012 00   Vložki za termovke ali za druge vakuumske posode

 7012 00 100 - Nedokončani ................................... pr

 7012 00 900 - Dokončani ..................................... pr


 7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
       kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki
       za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen
       tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

 7013 10 000 - Iz steklene keramike .......................... pr

       - Kozarci za pitje, razen iz steklene keramike:

 7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

       --- ročno obdelani:

 7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 10.0

 7013 21 190 ---- drugi ...................................... 10.0

       --- strojno obdelani:

 7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni ............... 10.0

 7013 21 990 ---- drugi ...................................... 10.0

 7013 29   -- drugi:

 7013 29 100 --- iz ojačanega stekla ......................... 10.0

       --- drugi:

       ---- ročno obdelani:

 7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 10.0

 7013 29 590 ----- drugi ..................................... 10.0

       ---- strojno obdelani:

 7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni .............. 12.5

 7013 29 990 ----- drugi ..................................... 12.5

       - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
       (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
       namene, razen steklene keramike:

 7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 31 100 --- ročno obdelani .............................. 10.0

 7013 31 900 --- strojno obdelani ............................ 10.0

 7013 32 000 -- iz stekla, ki ima linearni dilatacijski
       koeficient do 5 x10-6 po Kelvinu pri temperaturi
       med 0oC in 300oC ................................ pr

 7013 39   -- drugi:

 7013 39 100 --- iz kaljenega stekla ......................... 10.0

       --- drugi:

 7013 39 910 ---- ročno obdelani ............................. 10.0

 7013 39 990 ---- strojno obdelani ........................... 12.5

       - Drugi stekleni predmeti:

 7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

 7013 91 100 --- ročno obdelani .............................. 10.0

 7013 91 900 --- strojno obdelani ............................ 10.0

 7013 99   -- drugi:

 7013 99 100 --- ročno obdelani .............................. 10.0

 7013 99 900 --- strojno obdelani ............................ 11.0


 7014 00 000 Stekleni izdelki za signalizacijo in optični
       deli iz stekla (razen tistih iz tar.št. 7015),
       optično neobdelani .............................. pr


 7015    Stekla za ure in podobna stekla, stekla za
       nekorektivna ali korektivna očala, izkrivljena,
       upognjena, votla in podobno obdelana, optično
       neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za
       proizvodnjo takih stekel

 7015 10 000 - Stekla za korektivna očala .................... pr

 7015 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7016    Bloki, zidaki, kocke, ploščice in drugi izdelki
       iz stisnjenega ali litega stekla, armirani ali
       nearmirani, ki se uporabljajo v gradbeništvu;
       steklene kocke in drugo drobno stekleno blago,
       na podlagi ali brez podlage, za mozaike ali
       podobne okrasne namene; okenska barvna stekla v
       okviru iz svinca ("vitražna", "katedralna",
       "umetniška") in podobno; multicelularno ali
       penasto steklo v obliki blokov, panelov, plošč
       ali v podobnih oblikah

 7016 10 000 - Steklene kockice in drugo drobno stekleno
       blago, na podlagi ali brez podlage, za mozaike
       ali podobne dekorativne namene .................. pr

 7016 90   - Drugo:

 7016 90 100 -- okenska barvna stekla v okviru iz svinca
       (vitražna stekla) in podobno .................... pr

 7016 90 300 -- multicelularno ali penasto steklo ............ pr

 7016 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7017    Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske
       ali farmacevtske namene, graduirani ali
       negraduirani, umerjeni ali neumerjeni

 7017 10 000 - Iz taljenega kremena ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida ........................... pr

 7017 20 000 - Iz drugega stekla, ki ima linearni
       dilatacijski koeficient do 5x10-6 po Kelvinu pri
       temperaturi med 0o C in 300o C .................. pr

 7017 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7018    Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije
       dragih ali poldragih kamnov in podobno drobno
       stekleno blago ter predmeti iz teh izdelkov,
       razen imitacij nakita; steklena očesa, razen
       protetičnih predmetov; kipci in drugi okraski iz
       stekla, izdelani na pihalnikih, razen imitacij
       nakita; steklene kroglice s premerom do 1 mm

 7018 10   - Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije
       dragih in poldragih kamnov in podobno drobno
       stekleno blago:

       -- stekleni biseri:

 7018 10 110 --- rezani in mehanično polirani ................ pr

 7018 10 190 --- drugi ....................................... pr

 7018 10 300 -- umetni biseri ................................ pr

       -- umetni dragi in poldragi kamni:

 7018 10 510 --- rezani in mehanično polirani ................ pr

 7018 10 590 --- drugi ....................................... pr

 7018 10 900 -- drugi ........................................ pr

 7018 20 000 - Steklene kroglice s premerom do 1 mm .......... pr

 7018 90   - Drugo:

 7018 90 100 -- steklena očesa; drobni stekleni izdelki ...... pr

 7018 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
       izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

       - Trakovi iz steklenih vlaken, roving preja in
       rezane niti:

 7019 11 000 -- rezane niti dolžine 50 mm ali manj ........... pr

 7019 12 000 -- roving prediva ............................... pr

 7019 19   -- drugo:

 7019 19 100 --- iz filamentov ............................... pr

 7019 19 900 --- iz rezanih vlaken ........................... pr

       - Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice,
       plošče in podobni netkani izdelki:

 7019 31 000 -- rogoznice .................................... pr

 7019 32 000 -- tančice (voal) ............................... pr

 7019 39   -- drugo:

 7019 39 100 --- prevlečeno s papirjem ali kovino ............ 5.0

 7019 39 900 --- drugo ....................................... 5.0

 7019 40 000 - Tkanine, narejene iz roving prediva ........... pr

       - Druge tkanine:

 7019 51   -- širine ne več kot 30 cm:

 7019 51 100 --- iz filamentov ............................... pr

 7019 51 900 --- iz rezanih vlaken ........................... pr

 7019 52 000 -- širine več kot 30 cm, navadno tkane, ki so
       težke manj kot 250 g/m2, iz filamentov, ki na
       eno nit merijo več kot 136 teksov ............... pr

 7019 59   -- drugo:

 7019 59 100 --- iz filamentov ............................... pr

 7019 59 900 --- iz rezanih vlaken ........................... pr

 7019 90   - Drugo:

 7019 90 100 -- netekstilna vlakna v razsutem stanju ......... pr

 7019 90 300 -- podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske
       cevi ............................................ pr

       -- drugo:

 7019 90 910 --- iz tekstilnih vlaken ........................ pr

 7019 90 990 --- drugo ....................................... pr


 7020 00   Drugi stekleni izdelki

 7020 00 100 - Iz taljenega kvarca ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida .......................... 3.0

 7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni
       koeficient do 5x10-6 po Kelvinu v temperaturnem
       obsegu 0 do 300oCelzija ......................... 3.0

 7020 00 900 - Drugo ......................................... 3.0


                 XIV. oddelek

      NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI,
   PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZDELKI
            IZ NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI

                 71. poglavje

      NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI;
   PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZDELKI
            IZ NJIH; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI


       I. NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI
       KAMNI

 7101    Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali
       neobdelani, nesortirani, sortirani, toda
       nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni
       ali kultivirani biseri, začasno nanizani zaradi
       lažjega transporta

 7101 10 000 - Naravni biseri ................................ pr

       - Kultivirani biseri:

 7101 21 000 -- neobdelani ................................... pr

 7101 22 000 -- obdelani ..................................... pr


 7102    Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda
       nemontirani in nevdelani

 7102 10 000 - Nesortirani ................................... pr

       - Industrijski:

 7102 21 000 -- neobdelani ali samo razžagani, razklani ali
       tesani .......................................... pr

 7102 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Neindustrijski:

 7102 31 000 -- neobdelani ali samo razžagani, razklani ali
       tesani .......................................... pr

 7102 39 000 -- drugi ........................................ pr


 7103    Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni,
       neobdelani ali obdelani, nesortirani ali
       sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali
       nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen
       diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani
       zaradi lažjega transporta

 7103 10 000 - Neobdelani ali samo razžagani ali grobo
       oblikovani ...................................... pr

       - Drugače obdelani:

 7103 91 000 -- rubini, safirji in smaragdi .................. pr

 7103 99 000 -- drugi ........................................ pr


 7104    Sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi
       kamni, obdelani ali neobdelani, nesortirani ali
       sortirani, toda nenanizani, nemontirani,
       nevdelani; nesortirani sintetični ali
       rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno
       nanizani zaradi lažjega transporta

 7104 10 000 - Piezoelektrični kremen ........................ pr

 7104 20 000 - Drugi neobdelani ali samo razžagani ali grobo
       oblikovani ...................................... pr

 7104 90 000 - Drugi ......................................... pr


 7105    Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali
       poldragih kamnov

 7105 10 000 - Diamantni ..................................... pr

 7105 90 000 - Drug .......................................... pr


       II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO

 7106    Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom ali
       platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov
       ali prahu

 7106 10 000 - Prah .......................................... pr

       - Drugo:

 7106 91   -- neobdelano:

 7106 91 100 --- čistoče najmanj 999 delov na 1000 ........... pr

 7106 91 900 --- čistoče manj kot 999 delov na 1000 .......... pr

 7106 92   -- polizdelki:

 7106 92 100 --- opilki in odrezki ........................... pr

       --- drugo:

 7106 92 910 ---- čistoče najmanj 750 delov na 1000 .......... pr

 7106 92 990 ---- čistoče pod 750 delov na 1000 .............. pr


 7107 00 000 Navadne kovine, platirane s srebrom, brez
       nadaljnje obdelave, kot polizdelki .............. pr


 7108    Zlato (vključno zlato, platirano s platino),
       neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

       - Nemonetarno:

 7108 11 000 -- prah ......................................... pr

 7108 12 000 -- neobdelano ................................... pr

 7108 13   -- polizdelki:

 7108 13 100 --- palice, žica in profili; plošče; pločevina
       in trakovi debeline, ki brez podlage presega
       0,15 mm ......................................... pr

 7108 13 300 --- cevi in votle palice ........................ pr

 7108 13 500 --- tanka pločevina in trakovi (folija)
       debeline, ki brez podlage ne presega 0,15 mm .... pr

 7108 13 900 --- drugo ....................................... pr

 7108 20 000 - Monetarno ..................................... pr


 7109 00 000 Navadne kovine ali srebro, platirani z zlatom,
       brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki ......... pr


 7110    Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

       - Platina:

 7110 11 000 -- neobdelana ali v prahu ....................... pr

 7110 19   -- drugo:

 7110 19 100 --- palice, žica in odrezki; plošče; pločevina
       in trakovi debeline, ki brez podlage presega
       0,15 mm ......................................... pr

 7110 19 300 --- cevi in votle palice ........................ pr

 7110 19 500 --- tanka pločevina in trakovi (folija)
       debeline, ki brez podlage ne presega 0,15 mm .... pr

 7110 19 900 --- drugo ....................................... pr

       - Paladij:

 7110 21 000 -- neobdelan ali v prahu ........................ pr

 7110 29 000 -- drugo ........................................ pr

       - Rodij:

 7110 31 000 -- neobdelan ali v prahu ........................ pr

 7110 39 000 -- drugo ........................................ pr

       - Iridij, osmij in rutenij:

 7110 41 000 -- neobdelani ali v prahu ....................... pr

 7110 49 000 -- drugo ........................................ pr


 7111 00 000 Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s
       platino, brez nadaljnje obdelave, kot
       polizdelki ...................................... pr


 7112    Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin,
       platiranih s plemenito kovino; drugi ostanki in
       odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali
       njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo
       predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih
       kovin

 7112 10 000 - Iz zlata, tudi iz kovin, platiranih z zlatom,
       toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge plemenite
       kovine .......................................... pr

 7112 20 000 - Iz platine, tudi iz kovin, platiranih s
       platino, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge
       plemenite kovine ................................ pr

 7112 90 000 - Drugo ......................................... pr


       III. NAKIT, ZLATARSKI IN DRUGI IZDELKI

 7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
       kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami . 10.0

 7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
       plemenitimi kovinami ............................ 10.0

 7113 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
       kovinami ........................................ 10.0


 7114    Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz
       plemenitih kovin ali kovin, platiranih s
       plemenitimi kovinami

       - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami:

 7114 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
       prevlečeni ali platirani s plemenitimi kovinami . pr

 7114 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
       tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
       plemenitimi kovinami ............................ pr

 7114 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
       kovinami ........................................ pr


 7115    Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin,
       platiranih s plemenitimi kovinami

 7115 10 000 - Katalizatorji v obliki žične tkanine, rešetke
       ali mreže iz platine ............................ pr

 7115 90   - Drugo:

 7115 90 100 -- iz plemenitih kovin .......................... pr

 7115 90 900 -- iz kovine, prevlečene z plemenito kovino ..... pr


 7116    Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov,
       dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih)

 7116 10 000 - Iz naravnih ali kultiviranih biserov .......... 10.0

 7116 20   - Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
       sintetičnih ali rekonstruiranih):

       -- v celoti iz naravnih dragih ali poldragih
       kamnov:

 7116 20 110 --- ogrlice, zapestnice in drugi izdelki iz
       naravnih dragih ali poldragih kamnov, preprosto
       nanizanih, brez sponk in drugega pribora ........ 9.0

 7116 20 190 --- drugo ....................................... 9.0

 7116 20 900 -- drugo ........................................ 10.0


 7117    Imitacije nakita

       - Iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so
       prevlečene s plemenitimi kovinami:

 7117 11 000 -- manšetni gumbi in podobni gumbi .............. pr

 7117 19   -- drugo:

 7117 19 100 --- s steklenimi deli ........................... pr

       --- brez steklenih delov:

 7117 19 910 ---- pozlačeno, posrebreno ali prekrito s
       platino ......................................... pr

 7117 19 990 ---- drugo ...................................... pr

 7117 90 000 - Drugo ......................................... 10.0


 7118    Kovanci

 7118 10   - Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito
       plačilno sredstvo:

 7118 10 100 -- srebrni ...................................... pr

 7118 10 900 -- drugi ........................................ pr

 7118 90 000 - Drugi ......................................... pr


                 XV. oddelek

         NAVADNE KOVINE IN IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

                 72. poglavje

                ŽELEZO IN JEKLO

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

       I. IZDELKI V PRIMARNIH OBLIKAH, ZRNIH ALI PRAHU

 7201    Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in
       drugih primarnih oblikah

 7201 10   - Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 ut.%
       fosforja:

       -- ki vsebuje najmanj 0,4 ut.% mangana:

 7201 10 110 --- ki vsebuje 1 ut.% ali manj silicija ......... pr

 7201 10 190 --- ki vsebuje več kot 1 ut.% silicija .......... pr

 7201 10 300 -- ki vsebuje najmanj 0,1 ut.%, toda manj kot
       0,4 ut.% mangana ................................ pr

 7201 10 900 -- ki vsebuje manj kot 0,1 ut.% mangana ......... pr

 7201 20 000 - Nelegirani grodelj, ki vsebuje več kot 0,5
       ut.% fosforja ................................... pr

 7201 50   - Legirani grodelj; zrcalovina:

 7201 50 100 -- legirani grodelj, ki vsebuje najmanj 0,3
       ut.%, vendar največ 1 ut.% titana in najmanj 0,5
       ut.%, vendar največ 1 ut.% vanadija ............. pr

 7201 50 900 -- drugo ........................................ pr


 7202    Fero-predzlitine

       - Fero-mangan:

 7202 11   -- ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika:

 7202 11 200 --- z granulacijo, ki ne presega 5 mm in
       vsebnostjo mangana več kot 65 ut.% .............. pr

 7202 11 80 --- drugo:

*7202 11 801 ---- "carbure", ki vsebujejo: ogljika 6-8 ut.%,
       mangana 70-80 ut.%, silicija maks. 1,5 ut.%,
       fosforja maks. 0,25 ut% in granulacijo 10-80 mm . pr

*7202 11 809 ---- drugo ...................................... pr

 7202 19 00 -- drugo:

*7202 19 001 --- "offine", ki vsebujejo: ogljika 0,5-2 ut.%,
       mangana 78-85 ut.%, silicija 0,5-1,5 ut.%,
       fosforja maks. 0,25 ut% in granulacijo 10-80 mm . pr

*7202 19 009 --- drugo ....................................... pr

       - Fero-silicij:

 7202 21   -- ki vsebuje več kot 55 ut.% silicija:

 7202 21 10 --- ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80
       ut.% silicija:

*7202 21 101 ---- ki vsebuje do 65 ut.% silicija ............. 5.0

*7202 21 109 ---- drugo ...................................... 5.0

 7202 21 900 --- ki vsebuje več kot 80 ut.% silicija ........ 5.0

 7202 29   -- drugo:

 7202 29 100 --- ki vsebujejo 4 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 10 ut.% magnezija ........................... pr

 7202 29 900 --- drugo ....................................... pr

 7202 30 000 - Fero-siliko-mangan ............................ pr

       - Fero-krom:

 7202 41   -- ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika:

 7202 41 100 --- ki vsebuje več kot 4 ut.%, vendar največ 6
       ut.% ogljika .................................... pr

       --- ki vsebuje več kot 6 ut.% ogljika:

 7202 41 910 ---- ki vsebuje do vključno 60 ut.% kroma ...... pr

 7202 41 990 ---- ki vsebuje več kot 60 ut.% kroma ......... pr

 7202 49   -- drugo:

 7202 49 100 --- ki vsebuje največ 0,05 ut.% ogljika ........ pr

 7202 49 500 --- ki vsebuje več kot 0,05 ut.%, vendar
       največ 0,5 ut.% ogljika ......................... pr

 7202 49 900 --- ki vsebuje več kot 0,5 ut.%, vendar največ
       4 ut.% ogljika .................................. pr

 7202 50 000 - Fero-siliko-krom .............................. pr

 7202 60 000 - Fero-nikelj ................................... pr

 7202 70 000 - Fero-molibden ................................. pr

 7202 80 000 - Fero-volfram in fero-siliko-volfram: ......... pr

       - Druge:

 7202 91 000 -- fero-titan in fero-siliko-titan: ............. pr

 7202 92 000 -- fero-vanadij ................................. pr

 7202 93 000 -- fero-niobij .................................. pr

 7202 99   -- drugo:

       --- fero-fosfor:

 7202 99 110 ---- ki vsebuje več kot 3 ut.%, vendar manj
       kot 15 ut.% fosforja ............................ pr

 7202 99 190 ---- ki vsebuje 15 ut.% ali več fosforja ....... pr

 7202 99 300 --- fero-siliko-magnezij ........................ pr

 7202 99 800 --- drugo ....................................... pr


 7203    Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove
       rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih,
       peletih in podobnih oblikah; železo minimalne
       čistoče 99,94 ut.%, v kosih, peletih ali
       podobnih oblikah

 7203 10 000 - Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove
       rude ............................................ pr

 7203 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7204    Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni
       ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

 7204 10 000 - Odpadki in ostanki litega železa .............. pr

       - Odpadki in ostanki legiranega jekla:

 7204 21   -- iz nerjavnega jekla:

 7204 21 100 --- ki vsebujejo 8 ut.% ali več niklja ......... pr

 7204 21 900 --- drugi ....................................... pr

 7204 29 000 -- drugi ........................................ pr

 7204 30 000 - Odpadki in ostanki pokositrenega železa ali
       jekla ........................................... pr

       - Drugi odpadki in ostanki:

 7204 41   -- ostružki, opilki, odrezki, mleti odpadki,
       okruški ipd., vključno tudi v paketih

 7204 41 100 --- ostružki, opilki, odrezki ipd., v paketih
       ali ne .......................................... pr

       --- ostružki in drobci:

 7204 41 910 ---- v paketih .................................. pr

 7204 41 990 ---- drugi ...................................... pr

 7204 49   -- drugi:

 7204 49 100 --- fragmentirani (razkosani) ................... pr

       --- drugi:

 7204 49 300 ---- v paketih .................................. pr

       ---- drugi:

 7204 49 910 ----- nesortirani in nekategorizirani ........... pr

 7204 49 990 ----- drugi ..................................... pr

 7204 50   - Odpadni ingoti za pretaljevanje:

 7204 50 100 -- iz legiranega jekla .......................... pr

 7204 50 900 -- drugi ........................................ pr


 7205    Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa
       ali jekla

 7205 10 000 - Granule ....................................... pr

       - Prah:

 7205 21 000 -- iz legiranega jekla .......................... pr

 7205 29 000 -- drug ......................................... pr


       II. ŽELEZO IN NELEGIRANO JEKLO

 7206    Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali drugih
       primarnih oblikah (razen železa iz tar.št. 7203)

 7206 10 000 - Ingoti ........................................ pr

 7206 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7207    Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

       - Ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7207 11   -- s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim
       prerezom, širine, ki je manjša od dvojne
       debeline:

       --- valjani ali kontinuirno vliti:

 7207 11 110 ---- iz avtomatnega jekla ....................... pr

       ---- drugi:

 7207 11 140 ----- debeline največ 130 mm .................... pr

 7207 11 160 ----- debeline več kot 130 mm ................... pr

 7207 11 900 --- kovani ...................................... pr

 7207 12   -- drugi s pravokotnim (razen kvadratnega)
       prečnim prerezom:

 7207 12 100 --- valjani ali kontinuirno vliti ............... pr

 7207 12 900 --- kovani ...................................... pr

 7207 19   -- drugi:

       --- s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:

       ---- valjani ali kontinuirno vliti:

 7207 19 110 ----- iz avtomatnega jekla ...................... pr

       ----- drugi:

 7207 19 140 ------ kontinuirno vliti ........................ pr

 7207 19 160 ------ drugi .................................... pr

 7207 19 190 ---- kovani ..................................... pr

       --- surovci za kotnike in profile:

 7207 19 310 ---- valjani ali kontinuirno vliti .............. pr

 7207 19 390 ---- kovani ..................................... pr

 7207 19 900 --- drugi ....................................... pr

 7207 20   - Ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika:

       -- s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim
       prerezom širine, ki je manjša od dvojne
       debeline:

       --- valjani ali kontinuirno vliti:

 7207 20 110 ---- iz avtomatnega jekla ....................... pr

       ---- drugi, ki vsebujejo:

 7207 20 150 ----- 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6
       ut.% ogljika .................................... pr

 7207 20 170 ----- 0,6 ut.% ali več ogljika .................. pr

 7207 20 190 --- kovani ...................................... pr

       -- drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega)
       prečnim prerezom:

 7207 20 320 --- valjani ali kontinuirno vliti ............... pr

 7207 20 390 --- kovani ...................................... pr

       -- krožnega ali mnogokotnega prereza:

       --- valjani ali kontinuirno vliti:

 7207 20 510 ---- iz avtomatnega jekla ....................... pr

       ---- drugi:

 7207 20 550 ----- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar
       manj kot 0,6ut.% ogljika ........................ pr

 7207 20 570 ----- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ..... pr

 7207 20 590 --- kovani ...................................... pr

       -- surovci za kotnike in profile:

 7207 20 710 --- valjani ali kontinuirno vliti ............... pr

 7207 20 790 --- kovani ...................................... pr

 7207 20 900 -- drugi ........................................ pr


 7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni

 7208 10 000 - V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci ................... pr

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

 7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več ..................... 5.0

 7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm .. 5.0

 7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... 5.0

       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 36 000 -- debeline več kot 10 mm ....................... pr

 7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot 10
       mm:

 7208 37 100 --- za ponovno valjanje ......................... pr

 7208 37 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75 mm:

 7208 38 100 --- za ponovno valjanje ......................... pr

 7208 38 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 39 100 --- za ponovno valjanje ......................... pr

 7208 39 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez nadaljnje
       obdelave, z reliefnimi vzorci:

 7208 40 100 -- debeline 2 mm ali več ........................ pr

 7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm ....................... 5.0

       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

 7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 5.0

       --- drugi, debeline:

 7208 51 300 ---- več kot 20 mm .............................. 5.0

 7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ..... 5.0

       ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
       širine:

 7208 51 910 ----- 2.050 mm ali več .......................... pr

 7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm ......................... 5.0

 7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
       več kot 10mm:

 7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 5.0

       --- drugi, širine:

 7208 52 910 ---- 2.050 mm ali več ........................... pr

 7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm .......................... 5.0

 7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
       več ............................................. 5.0

 7208 53 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

 7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več ....................... 5.0

 7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ...................... 5.0

 7208 90   - Drugi:

 7208 90 100 -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih ...................... pr

 7208 90 900 -- drugi ........................................ 5.0


 7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani
       in neprevlečeni

       - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7209 15 000 -- debeline 3 mm in več ......................... pr

 7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 16 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

 7209 16 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 17 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

 7209 17 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 18 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

       --- drugi:

 7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
       0,5 mm .......................................... 5.0

 7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm .................. 5.0

       - Drugi, ne v kolobarjih, hladno valjani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7209 25 000 -- debeline 3 mm in več ......................... pr

 7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7209 26 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

 7209 26 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
       kot 1 mm:

 7209 27 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

 7209 27 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7209 28 100 --- elektropločevine ............................ 5.0

 7209 28 900 --- drugi ....................................... 5.0

 7209 90   - Drugi:

 7209 90 100 -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih ...................... pr

 7209 90 900 -- drugi ........................................ 5.0


 7210    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       platirani ali prevlečeni

       - Platirani ali prevlečeni s kositrom:

 7210 11   -- debeline 0,5 mm ali več:

 7210 11 100 --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih ................... pr

 7210 11 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 12   -- debeline do 0,5 mm:

       --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih:

 7210 12 110 ---- pokositrena pločevina ...................... pr

 7210 12 190 ---- drugo ...................................... pr

 7210 12 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 20   - Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno
       tudi prevlečene z zlitino svinca in kositra:

 7210 20 100 -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih ...................... pr

 7210 20 900 -- drugi ........................................ pr

 7210 30   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7210 30 100 -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih ...................... pr

 7210 30 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugače platirani prevlečeni s cinkom:

 7210 41   -- valoviti:

 7210 41 100 --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih ................... pr

 7210 41 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 49   -- drugi:

 7210 49 100 --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih ................... pr

 7210 49 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 50   - Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi
       ali s kromom in kromovimi oksidi:

 7210 50 100 -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih ...................... pr

 7210 50 900 -- drugi ........................................ pr

       - Platirani ali prevlečeni z aluminijem:

 7210 61   -- platirani ali prevlečeni z zlitino aluminija
       in cinka:

 7210 61 100 --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih ................... pr

 7210 61 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 69   -- drugi:

 7210 69 100 --- ne dalje obdelani, razen površinske
       obdelave, in ne rezani v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih ................... pr

 7210 69 900 --- drugi ....................................... pr

 7210 70   - Pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično
       maso:

       -- ne dalje obdelani, razen površinske obdelave,
       in ne rezani v oblike, ki so drugačne od
       pravokotnih ali kvadratnih:

 7210 70 310 --- pokositrena pločevina in izdelki iz nje,
       platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi ali
       s kromom in kromovimi oksidi, lakirani .......... pr

 7210 70 390 --- drugo ....................................... pr

 7210 70 900 -- drugi ........................................ pr

 7210 90   - Drugi:

 7210 90 100 -- prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino ali
       emajlirani ...................................... pr

       -- drugi:

       --- ne dalje odelani, razen površinske obdelave,
       vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami
       (npr., pokositrani, pocinkani, pobakreni,
       pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so
       drugačne od pravokotnih ali kvadratnih:

 7210 90 310 ---- platirani .................................. pr

 7210 90 330 ---- prevlečeni s kositrom in tiskani ........... pr

 7210 90 380 ---- drugi ...................................... pr

 7210 90 900 --- drugi ....................................... pr


 7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
       neplatirani in neprevlečeni

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
       kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
       manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez reliefnih
       vzorcev (gladki) ................................ 6.0

 7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

 7211 14 100 --- širine več kot 500 mm ....................... 5.0

 7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 5.0

 7211 19   -- drugi:

 7211 19 200 --- širine več kot 500 mm ....................... 5.0

 7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... 5.0

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7211 23   --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7211 23 100 --- širine več kot 500 mm ....................... pr

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 23 510 ---- v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo bele
       (pokositrene) pločevine, ........................ pr

       ---- drugi:

 7211 23 910 ----- elektropločevine .......................... pr

 7211 23 990 ----- drugi ..................................... pr

 7211 29   -- Drugi:

 7211 29 200 --- širine več kot 500 mm ....................... pr

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7211 29 500 ---- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar manj
       kot 0,6 ut.% ogljika ............................ pr

 7211 29 900 ---- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ...... pr

 7211 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7211 90 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7211 90 190 --- drugi ....................................... pr

 7211 90 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... pr


 7212    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm,
       platirani ali prevlečeni

 7212 10   - Platirani ali prevlečeni s kositrom:

 7212 10 100 -- pokositrena pločevina, površinsko obdelana,
       brez nadaljnje obdelave ......................... pr

       -- drugi:

       --- širine več kot 500 mm:

 7212 10 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7212 10 930 ---- drugi ...................................... pr

 7212 10 990 --- širine ne več kot 500 mm .................... pr

 7212 20   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

       -- širine več kot 500 mm :

 7212 20 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7212 20 190 --- drugi ....................................... pr

 7212 20 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... pr

 7212 30   - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 30 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7212 30 190 --- drugi ....................................... pr

 7212 30 900 -- širine ne več kot 500 mm ..................... pr

 7212 40   - Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično
       maso:

 7212 40 100 -- pokositrena pločevina, lakirana, brez
       nadaljnje obdelave .............................. pr

       -- drugi:

       --- širine več kot 500 mm:

 7212 40 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ 2.0

 7212 40 930 ---- drugi ...................................... 2.0

       --- širine ne več kot 500 mm:

 7212 40 950 ---- platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi
       ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani ...... pr

 7212 40 980 ---- drugi ...................................... pr

 7212 50   - Platirani ali prevlečeni na drug način:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 50 100 --- posrebreni, pozlačeni, prevlečeni s platino
       ali emajlirani .................................. pr

       --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7212 50 310 ---- prevlečeni s svincem ....................... pr

 7212 50 510 ---- drugi ...................................... pr

 7212 50 580 --- drugi ....................................... pr

       -- širine ne več kot 500 mm:

 7212 50 750 --- prevlečeni ali platirani z bakrom ........... pr

 7212 50 910 --- prevlečeni ali platirani s kromom ali
       nikljem ......................................... pr

       --- prevlečeni ali platirani z aluminijem:

 7212 50 930 ---- prevlečeni ali platirani z zlitinami iz
       aluminija in cinka .............................. pr

 7212 50 970 ---- drugi ...................................... pr

 7212 50 990 --- drugi ....................................... pr

 7212 60   - Platirani:

       -- širine več kot 500 mm:

 7212 60 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7212 60 190 --- drugi ....................................... pr

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7212 60 910 ---- toplo valjani, platirani, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7212 60 930 ---- drugi ...................................... pr

 7212 60 990 --- drugi ....................................... pr


 7213    Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

 7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ....... 5.0

 7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla ................... pr

       - Druge:

 7213 91   -- s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
       14 mm:

 7213 91 100 --- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona .......................................... pr

 7213 91 200 -- iz jekla, ki se uporablja za žično armiranje
       pnevmatik (tyre cord) ........................... pr

       --- druge:

 7213 91 410 ---- ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika ... pr

 7213 91 490 ---- ki vsebujejo več kot 0,06 ut.%, vendar ne
       več kot 0.25 ut.% ogljika ....................... pr

 7213 91 700 ---- ki vsebujejo več kot 0,25 ut.%, vendar ne
       več kot 0.75 ut.% ogljika ....................... pr

 7213 91 900 ---- ki vsebujejo več kot 0.75 ut.% ogljika ..... pr

 7213 99   -- druge:

 7213 99 100 --- ki vsebujejo manj kot 0.25 ut.% ogljika ..... pr

 7213 99 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika ...... pr


 7214    Druge palice in žica, iz železa ali nelegiranega
       jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
       toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave,
       vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po
       valjanju

 7214 10 000 - Kovane ........................................ 5.0

 7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
       deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
       spiralno zvite po valjanju ...................... 5.0

 7214 30 000 - Druge, iz avtomatnega jekla ................... pr

       - Druge:

 7214 91   -- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

 7214 91 100 --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika ..... pr

 7214 91 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ogljika ali več ...... pr

 7214 99   -- druge:

       --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7214 99 100 ---- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
       betona .......................................... pr

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 310 ----- 80 mm ali več ............................. pr

 7214 99 390 ----- manj kot 80 mm ............................ pr

 7214 99 500 ---- druge ...................................... pr

       --- druge, ki vsebujejo 0,25 ut.% in več, toda
       manj kot 0,6 ut.% ogljika:

       ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
       premerom:

 7214 99 610 ----- 80 mm ali več ............................. pr

 7214 99 690 ----- manj kot 80 mm ............................ pr

 7214 99 800 ---- druge ...................................... pr

 7214 99 900 - Druge,ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ... pr


 7215    Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali
       hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave ........ pr

 7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

       -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
       prereza ......................................... 5.0

 7215 50 190 --- druge ....................................... 5.0

 7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 5.0

 7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ........ 5.0

 7215 90   - Druge:

 7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7215 90 900 -- druge ........................................ pr


 7216    Kotni profili in drugi profili iz železa ali
       nelegiranega jekla

 7216 10 000 - U, I ali H profili, toplo valjani, toplo
       vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave,
       višine manj kot 80 mm ........................... pr

       - L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni
       ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine
       manj kot 80 mm:

 7216 21 000 -- L profili .................................... pr

 7216 22 000 -- T profili .................................... pr

       - U, I ali H profili, toplo valjani, toplo
       vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave,
       višine 80 mm in več:

 7216 31   -- U profili:

       --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220
       mm:

 7216 31 110 ---- s paralelnima pasnicama .................... pr

 7216 31 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- višine več kot 220 mm:

 7216 31 910 ---- s paralelnima pasnicama .................... pr

 7216 31 990 ---- drugi ...................................... pr

 7216 32   -- I profili:

       --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 220
       mm:

 7216 32 110 ---- z paralelnima pasnicama .................... pr

 7216 32 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- višine več kot 220 mm:

 7216 32 910 ---- s paralelnima pasnicama .................... pr

 7216 32 990 ---- drugi ...................................... pr

 7216 33   -- H profili:

 7216 33 100 --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot 180
       mm .............................................. pr

 7216 33 900 --- višine več kot 180 mm ....................... pr

 7216 40   - L ali T profili, toplo valjani, toplo vlečeni
       ali iztiskani, brez nadaljnje obdelave, višine
       80 mm in več:

 7216 40 100 -- L profili .................................... pr

 7216 40 900 -- T profili .................................... pr

 7216 50   - Kotni profili in drugi profili, toplo valjani,
       toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7216 50 100 -- s prečnim prerezom, ki ga lahko zajamemo v
       kvadrat s stranico 80 mm ........................ pr

       -- drugi:

 7216 50 910 --- tračno železo z robno izboklino ............ pr

 7216 50 990 --- drugo ....................................... pr

       - Kotni profili in drugi profili, hladno
       oblikovani ali hladno dodelani, brez nadaljnje
       obdelave:

 7216 61   -- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:

 7216 61 100 --- C, L, U, Z, omega ali odprti profili ........ pr

 7216 61 900 --- drugi ....................................... pr

 7216 69 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi:

 7216 91   -- hladno oblikovani ali hladno dodelani iz
       plosko valjanih izdelkov:

 7216 91 100 --- profilirana (rebrasta) pločevina ............ pr

       --- drugi:

       ---- platirani ali prevlečeni s cinkom debeline:

 7216 91 300 ----- manj kot 2,5 mm ........................... pr

 7216 91 500 ----- 2,5 mm ali več ............................ pr

 7216 91 900 ---- drugi ...................................... pr

 7216 99   -- drugi:

 7216 99 100 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7216 99 900 --- drugi ....................................... pr


 7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla

 7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 10 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm ...................................... pr

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali druge
       deformacije, povzročene med procesom valjanja ... 5.0

 7217 10 390 ---- druga ...................................... 5.0

 7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 5.0

 7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 5.0

 7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 20 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm ...................................... pr

 7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... 5.0

 7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 5.0

 7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... 5.0

 7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8 mm:

 7217 30 110 ---- prevlečena z bakrom ........................ 2.0

 7217 30 190 ---- druga ...................................... 5.0

       --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več:

 7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ........................ 5.0

 7217 30 390 ---- druga ...................................... 5.0

 7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ 5.0

 7217 30 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... pr

 7217 90   - Druga:

       -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

 7217 90 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
       kot 0,8mm ....................................... pr

 7217 90 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8 mm
       ali več ......................................... pr

 7217 90 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot
       0,6 ut.% ogljika ................................ pr

 7217 90 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika .......... pr


       III. NERJAVNO JEKLO

 7218    Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih
       oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla

 7218 10 000 - Ingoti in druge primarne oblike ............... pr

       - Drugo:

 7218 91   -- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim
       prerezom:

       --- valjani ali dobljeni s kontinuiranim litjem:

 7218 91 110 ----- 2,5% ali več niklja ....................... pr

 7218 91 190 ----- manj kot 2,5 % niklja ..................... pr

 7218 91 900 --- kovani ...................................... pr

 7218 99   -- drugi:

       --- s kvadratnim prečnim prerezom:

 7218 99 110 ---- valjani ali dobljeni s kontinuiranim
       litjem .......................................... pr

 7218 99 190 ---- kovani ..................................... pr

       --- drugi:

 7218 99 200 ---- valjani ali kontinuirno vliti .............. pr

       ---- kovani:

 7218 99 910 ----- z okroglim ali mnogokotnim prečnim
       prerezom ........................................ pr

 7218 99 990 ----- drugi ..................................... pr


 7219    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine 600 mm in več

       - Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 11 000 -- debeline več kot 10 mm ....................... pr

 7219 12   -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
       10 mm:

 7219 12 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 12 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 13   -- debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 13 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 13 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 14   -- debeline manj kot 3 mm:

 7219 14 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 14 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

       - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez nadaljnje
       obdelave:

 7219 21   -- debeline več kot 10 mm:

 7219 21 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 21 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 22   -- debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot 10
       mm:

 7219 22 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 22 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 23 000 -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm .............................................. pr

 7219 24 000 -- debeline manj kot 3 mm ....................... pr

       - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7219 31 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... pr

 7219 32   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
       mm:

 7219 32 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 32 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 33   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3 mm:

 7219 33 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 33 900 --- ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja ......... pr

 7219 34   -- debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1
       mm:

 7219 34 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 34 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 35   -- debeline manj kot 0,5 mm:

 7219 35 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7219 35 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7219 90   - Drugi:

 7219 90 100 -- ne dalje odelani, razen površinske obdelave,
       vključno s prevlekanjem z drugimi kovinami
       (npr., pokositrani, pocinkani, pobakreni,
       pozlačeni ipd.) in ne rezani v oblike, ki so
       drugačne od pravokotnih ali kvadratnih .......... pr

 7219 90 900 -- drugi ........................................ pr


 7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
       širine manj kot 600 mm

       - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 11 000 -- debeline 4,75 mm in več ...................... pr

 7220 12 000 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... pr

 7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7220 20 100 -- širine več kot 500 mm ........................ pr

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7220 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ........................ pr

 7220 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... pr

       --- debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot 3
       mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7220 20 510 ---- 2,5% ali več niklja ........................ pr

 7220 20 590 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... pr

       --- debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

 7220 20 91 ---- 2,5% ali več niklja:

*7220 20 911 ----- širine 13 mm ali manj ..................... pr

*7220 20 919 ----- drugo ..................................... pr

 7220 20 990 ---- manj kot 2,5% niklja ....................... pr

 7220 90   - Drugi:

       -- širine več kot 500 mm:

 7220 90 110 --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave ......................... pr

 7220 90 19 --- drugi:

*7220 90 191 ---- pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok
       sijaj ........................................... pr

*7220 90 199 ---- drugi ...................................... pr

       -- širine ne več kot 500 mm:

       --- površinsko obdelani, vključno s platiranjem,
       brez nadaljnje obdelave:

 7220 90 310 ---- toplo valjani, platirani ................... pr

 7220 90 390 ---- drugi ...................................... pr

 7220 90 900 --- drugi ....................................... pr


 7221 00   Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih
       kolobarjih, iz nerjavnega jekla

 7221 00 100 - Ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja .......... pr

 7221 00 900 - Ki vsebujejo do 2,5 ut.% niklja ............... pr


 7222    Druge palice in žica, kotni profili in drugi
       profili iz nerjavnega jekla

       - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7222 11   -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 11 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 11 190 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... pr

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
       mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 11 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 11 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... pr

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 11 910 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 11 990 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... pr

 7222 19   -- druge:

 7222 19 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7222 19 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7222 20   - Palice in žica, hladno oblikovane ali hladno
       dodelane, brez nadaljnje obdelave:

       -- okroglega prečnega prereza:

       --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 110 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 20 190 ---- do 2,5 % niklja ............................ pr

       --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
       mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 210 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 20 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... pr

       --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
       utežnih %):

 7222 20 310 ---- 2,5 % ali več niklja ....................... pr

 7222 20 390 ---- manj kot 2,5 % niklja ...................... pr

       -- druge, ki vsebujejo (v utežnih %):

 7222 20 810 --- 2,5 % ali več niklja ........................ pr

 7222 20 890 --- manj kot 2,5 % niklja ....................... pr

 7222 30   - Druge palice in žica:

 7222 30 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. pr

       -- kovane:

 7222 30 510 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........ pr

 7222 30 910 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja ....... pr

 7222 30 980 -- druge ........................................ pr

 7222 40   - Kotni profili in drugi profili:

 7222 40 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       brez nadaljnje obdelave pr

       -- drugi:

 7222 40 300 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

       --- drugi:

       ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave:

 7222 40 910 ----- dobljeni iz ploščato valjanih izdelkov .... pr

 7222 40 930 ----- drugi ..................................... pr

 7222 40 990 ---- drugi ...................................... pr


 7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

       - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

 7223 00 11 -- ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot
       31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 22 ut.% kroma:

*7223 00 111 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... pr

*7223 00 119 --- drugo ....................................... pr

 7223 00 19 -- druga:

*7223 00 191 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... pr

*7223 00 199 --- drugo ....................................... pr

       - Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:

 7223 00 91 -- ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot
       25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar ne več
       kot 6 ut.% aluminija:

*7223 00 911 --- premera 0,8 mm ali manj ..................... pr

*7223 00 919 --- drugo ....................................... pr

 7223 00 990 -- druga ........................................ pr


       IV. DRUGA LEGIRANA JEKLA; VOTLE PALICE ZA SVEDRE, IZ LEGIRANEGA
       ALI NELEGIRANEGA JEKLA

 7224    Druga legirana jekla v ingotih ali drugih
       primarnih oblikah; polizdelki iz drugih
       legiranih jekel

 7224 10 000 - Ingoti in druge primarne oblike ............... pr

 7224 90   - Drugo:

       -- s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim
       prerezom:

       --- toplo valjani ali kontinuirno vliti:

       ---- pri katerih je širina manjša od dvakratne
       debeline:

 7224 90 010 ----- iz hitroreznega jekla ..................... pr

 7224 90 050 ----- ki vsebujejo največ 0,7 ut.% ogljika, 0,5
       ut.% ali več, vendar največ 1,2 ut.% mangana in
       0,6 ut.% ali več, vendar največ 2,3 ut.%
       silicija; ki vsebujejo 0,0008 ut.% ali več bora
       z vsebnostjo katerih koli drugih elementov, ki
       je nižja od minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k
       temu poglavju ................................... pr

 7224 90 080 ----- drugi ..................................... pr

 7224 90 150 ---- drugi ...................................... pr

 7224 90 190 --- kovani ...................................... pr

       -- drugi:

       --- toplo valjani ali kontinuirno vliti :

 7224 90 310 ---- ki vsebujejo ne manj kot 0,9 ut.%, vendar
       ne več kot 1,15 ut.% ogljika, ne manj kot 0,5
       ut.%, vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je
       prisoten, ne več kot 0,5 ut.% molibdena ......... pr

 7224 90 390 ---- drugi ...................................... pr

       --- kovani:

 7224 90 910 ---- s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom . pr

 7224 90 990 ---- kovani ..................................... pr


 7225    Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine 600 mm in več

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7225 11 000 -- zrnato usmerjeni ............................. pr

 7225 19   -- drugi:

 7225 19 100 --- toplo valjani ............................... pr

 7225 19 900 --- hladno valjani .............................. pr

 7225 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7225 20 200 -- valjani, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave, ali
       enostavno rezani v pravokotne oblike (vključno
       kvadratne) ..................................... pr

 7225 20 900 -- drugi ........................................ pr

 7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave .............................. pr

 7225 40   - Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
       nadaljnje obdelave:

 7225 40 200 -- debeline več kot 15 mm ....................... pr

 7225 40 500 -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
       15 mm ........................................... pr

 7225 40 800 -- debeline manj kot 4,75 mm .................... pr

 7225 50 000 - Drugi, hladno valjani (hladno deformirani),
       brez nadaljnje obdelave ......................... pr

       - Drugi:

 7225 91   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7225 91 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... pr

 7225 91 900 --- drugi ....................................... pr

 7225 92   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7225 92 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... pr

 7225 92 900 --- drugi ....................................... pr

 7225 99   -- drugi:

 7225 99 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani v
       pravokotne oblike (vključno kvadratne) ......... pr

 7225 99 900 --- drugi ....................................... pr


 7226    Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih
       jekel, širine manj kot 600 mm

       - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

 7226 11   -- zrnato usmerjeni:

 7226 11 100 --- katerih širina presega 500 mm ............... pr

 7226 11 900 --- katerih širina ne presega 500 mm ............ pr

 7226 19   -- drugi:

 7226 19 100 --- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave ...... pr

       --- drugi:

 7226 19 300 ---- katerih širina presega 500 mm .............. pr

 7226 19 900 ---- katerih širina ne presega 500 mm ........... pr

 7226 20   - Iz hitroreznega jekla:

 7226 20 200 -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave;
       širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, hladno valjani (hladno deformirani)
       ali površinsko obdelani, vključno platirani,
       brez nadaljnje obdelave ......................... pr

 7226 20 800 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi:

 7226 91   -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

 7226 91 100 --- debeline 4,75 mm ali več .................... pr

 7226 91 900 --- debeline manj kot 4,75 mm ................... pr

 7226 92   -- hladno valjani (hladno deformirani), brez
       nadaljnje obdelave:

 7226 92 100 --- širine več kot 500 mm ....................... pr

 7226 92 900 --- širine ne več kot 500 mm .................... pr

 7225 93   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:

 7226 93 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7226 93 800 --- drugi ....................................... pr

 7226 94   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

 7226 94 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7226 94 800 --- drugi ....................................... pr

 7226 99   -- drugi:

 7226 99 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
       kot 500 mm, površinsko obdelani, vključno
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7226 99 800 --- drugi ....................................... pr


 7227    Palice in žica, toplo valjani, v ohlapno navitih
       kolobarjih, iz drugih legiranih jekel

 7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... pr

 7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel ................... pr

 7227 90   - Druga:

 7227 90 100 -- ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z
       vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od
       minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu
       poglavju ........................................ pr

 7227 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. pr

 7227 90 950 -- druga ........................................ pr


 7228    Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih
       legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
       legiranih ali nelegiranih jekel

 7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

 7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave ........................ pr

       -- druge:

 7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7228 10 500 --- kovane ...................................... pr

 7228 10 900 --- druge ....................................... pr

 7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

       -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
       prerezom, valjane s štirih strani ............... pr

 7228 20 190 --- druge ....................................... pr

       -- druge:

 7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       platirane, brez nadaljnje obdelave .............. pr

 7228 20 600 --- druge ....................................... pr

 7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 30 200 -- iz orodnega jekla ............................ pr

       -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena:

 7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80
       mm ali več ...................................... pr

 7228 30 490 --- druge ....................................... pr

       -- druge:

       --- krožnega prereza, s premerom:

 7228 30 610 ---- 80 mm ali več .............................. pr

 7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ............................. pr

 7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
       valjane s štirih strani ......................... pr

 7228 30 890 --- druge ....................................... pr

 7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

 7228 40 100 -- iz orodnega jekla ............................ pr

 7228 40 900 -- druge ........................................ pr

 7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
       brez nadaljnje obdelave:

 7228 50 200 -- iz orodnega jekla ............................ pr

 7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar ne
       več kot 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. pr

       -- druge:

       --- s krožnim prerezom, s premerom:

 7228 50 610 ---- 80 mm ali več .............................. pr

 7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ............................. pr

 7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prerezom,
       valjane s štirih strani ......................... pr

 7228 50 890 --- druge ....................................... pr

 7228 60   - Druge palice:

 7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
       samo platirane, brez nadaljnje obdelave ......... pr

       -- druge:

 7228 60 810 --- iz orodnega jekla ........................... pr

 7228 60 890 --- druge ....................................... pr

 7228 70   - Kotni profili in drugi profili:

 7228 70 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       brez nadaljnje obdelave: ........................ pr

       -- drugi:

 7228 70 310 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
       platirani, brez nadaljnje obdelave .............. pr

       --- drugi:

 7228 70 910 ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani, brez
       nadaljnje obdelave .............................. pr

 7228 70 990 ---- drugi ...................................... pr

 7228 80   - Votle palice za svedre:

 7228 80 100 -- iz legiranega jekla .......................... pr

 7228 80 900 -- iz nelegiranega jekla ........................ pr


 7229    Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

 7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla ......................... pr

 7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla .................. pr

 7229 90   - Druga:

 7229 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
       1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
       največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
       0,5 ut.% molibdena .............................. pr

 7229 90 900 -- druga ........................................ pr


                 73. poglavje

              IZDELKI IZ ŽELEZA IN JEKLA

 7301    Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani,
       prebiti ali izdelani iz sestavljenih elementov;
       zvarjeni profili in kotniki iz železa ali jekla

 7301 10 000 - Piloti ........................................ pr

 7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki ................... 2.5


 7302    Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa
       ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice,
       kretniški jezički, križišča, spojne palice in
       drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna
       ležišča, klini za tirna ležišča, podložne
       plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne
       palice, drugi deli, posebej konstruirani za
       postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

 7302 10   - Tirnice:

 7302 10 100 -- elektroprevodne, z deli iz neželeznih kovin .. pr

       -- druge:

       --- nove:

 7302 10 310 ---- z maso 20 kg ali več na meter .............. pr

 7302 10 390 ---- z maso manj kot 20 kg na meter ............. pr

 7302 10 900 --- rabljene .................................... pr

 7302 20 000 - Pragovi za tirnice ............................ pr

 7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice in
       drugi deli kretnic .............................. pr

 7302 40   - Tirne vezice in podložne plošče:

 7302 40 100 -- valjane ...................................... pr

 7302 40 900 -- druge ........................................ pr

 7302 90   - Drugo:

 7302 90 100 -- tirna vodila ................................. pr

 7302 90 300 -- tirne vezice, tirna ležišča in klini za tirna
       ležišča ......................................... pr

 7302 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7303 00   Cevi in votli profili iz litega železa

 7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v
       tlačnih sistemih ................................ pr

 7303 00 900 - Drugi ......................................... pr


 7304    Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa
       (razen litega železa) ali jekla

 7304 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:

 7304 10 100 -- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm ..... pr

 7304 10 300 -- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm, vendar
       do vključno 406,4 mm ............................ pr

 7304 10 900 -- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ......... pr

       - Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi
       ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo
       pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

 7304 21 000 -- vrtalne cevi ................................. pr

 7304 29   -- drugo:

 7304 29 110 --- z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm .... pr

 7304 29 190 --- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ........ pr

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
       in nelegiranega jekla:

 7304 31   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

 7304 31 100 --- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       --- drugi:

 7304 31 910 ---- precizne cevi .............................. pr

 7304 31 990 ---- drugi ...................................... pr

 7304 39   -- drugi:

 7304 39 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
       votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
       debelinami sten ................................. pr

       --- drugi:

 7304 39 200 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

       ---- drugi:

 7304 39 300 ----- z zunanjim premerom več kot 421 mm in z
       debelino sten več kot 10,5 mm ................... pr

       ----- drugi:

       ------ navojne cevi (za plinovode):

 7304 39 510 ------- platirane ali prevlečene s cinkom ....... pr

 7304 39 590 ------- druge ................................... pr

       ------ drugi, z zunanjim premerom:

 7304 39 910 ------- do vključno 168,3 mm .................... pr

 7304 39 930 ------- več kot 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm ........................................ pr

 7304 39 990 ------- več kot 406,4 mm ........................ pr

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       nerjavnega jekla:

 7304 41   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

 7304 41 100 --- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 7304 41 900 --- drugi ....................................... pr

 7304 49   -- drugi:

 7304 49 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
       votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
       debelinami sten ................................. pr

       --- drugi:

 7304 49 300 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

       ---- drugi:

 7304 49 910 ----- z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm .. pr

 7304 49 990 ----- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ...... pr

       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz drugega
       legiranega jekla:

 7304 51   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani):

       --- ravni in z enakomerno debelino sten, iz
       legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%,
       vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5
       ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do
       0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:

 7304 51 110 ---- do vključno 4,5 m .......................... pr

 7304 51 190 ---- več kot 4,5 m .............................. pr

       --- drugi:

 7304 51 300 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
       za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

       ---- drugi:

 7304 51 910 ----- precizne cevi ............................. pr

 7304 51 990 ----- drugi ..................................... pr

 7304 59   -- drugi:

 7304 59 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
       sten, za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z
       drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami sten .. pr

       --- drugi, ravni, z enakomerno debelino sten, iz
       legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%,
       vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5
       ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ do
       0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo, dolžine:

 7304 59 310 ---- do vključno 4,5 m .......................... pr

 7304 59 390 ---- več kot 4,5 m .............................. pr

       --- drugi:

 7304 59 500 ---- opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       ---- drugi:

 7304 59 910 ----- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm .. pr

 7304 59 930 ----- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm,
       vendar do vključno 406,4 mm ..................... pr

 7304 59 990 ----- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ...... pr

 7304 90   - Drugi:

 7304 90 100 -- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 7304 90 900 -- drugi ........................................ pr


 7305    Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte na
       podoben način), s krožnim prečnim prerezom,
       katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz
       železa ali jekla

       - Cevi za naftovode ali plinovode:

 7305 11 000 -- vzdolžno varjene, električno obločno ......... pr

 7305 12 000 -- druge, vzdolžno varjene ...................... pr

 7305 19 000 -- druge ........................................ pr

 7305 20   - Zaščitne cevi ("casing"), ki se uporabljajo
       pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

 7305 20 100 -- vzdolžno varjene ............................. pr

 7305 20 900 -- druge ........................................ pr

       - Druge, varjene:

 7305 31 000 -- vzdolžno varjene ............................. pr

 7305 39 000 -- druge ........................................ pr

 7305 90 000 - Druge ......................................... pr


 7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla

 7306 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:

       -- vzdolžno varjene, z zunanjim premerom:

 7306 10 110 --- do vključno 168,3 mm ........................ pr

 7306 10 190 --- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
       mm .............................................. pr

 7306 10 900 -- spiralno varjene ............................. pr

 7306 20 000 - Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi
       ("tubing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za
       pridobivanje nafte ali plina .................... pr

 7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       železa ali nelegiranega jekla:

 7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugi:

       --- precizne cevi, z debelino sten:

 7306 30 210 ---- do vključno 2 mm ........................... pr

 7306 30 290 ---- več kot 2 mm ............................... pr

       --- drugi:

       ---- navojne cevi (za plinovode)

 7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom ......... pr

 7306 30 590 ----- druge ..................................... pr

       ---- drugi, z zunanjim premerom:

       ----- do vključno 168,3 mm:

 7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ........ pr

 7306 30 780 ------ drugi .................................... pr

 7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
       mm .............................................. pr

 7306 40   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       nerjavnega jekla:

 7306 40 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugi:

 7306 40 910 --- hladno vlečeni ali hladno oblikovani (hladno
       deformirani) .................................... pr

 7306 40 990 --- drugi ....................................... pr

 7306 50   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
       drugih legiranih jekel:

 7306 50 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugi:

 7306 50 910 --- precizne cevi ............................... pr

 7306 50 990 --- drugi ....................................... pr

 7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
       prereza:

 7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugi:

       --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, z debelino sten:

 7306 60 310 ---- do vključno 2 mm ........................... pr

 7306 60 390 ---- več kot 2 mm ............................... pr

 7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi ............... pr

 7306 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
       kolena, oglavki) iz železa ali jekla

       - Liti pribor (fitingi):

 7307 11   -- iz netempranega litega železa:

 7307 11 10 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih:

*7307 11 101 ---- fazonski kosi za litoželezne cevi .......... 2.8

*7307 11 109 ---- drug ....................................... 5.0

 7307 11 900 --- drug ........................................ 5.0

 7307 19   -- drug:

 7307 19 100 --- iz tempranega litega železa ................. 5.0

 7307 19 900 --- drug ........................................ 5.0

       - Drug, iz nerjavnega jekla:

 7307 21 000 -- prirobnice ................................... 5.0

 7307 22   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 22 100 --- oglavki z navojem ........................... pr

 7307 22 900 --- spojnice in kolena .......................... pr

 7307 23   -- pribor (fitingi) za varjenje:

 7307 23 100 --- kolena in loki .............................. pr

 7307 23 900 --- drugo ....................................... pr

 7307 29   -- drug:

 7307 29 100 --- navojni ..................................... pr

 7307 29 300 --- za varjenje ................................. pr

 7307 29 900 --- drug ........................................ pr

       - Drugo:

 7307 91 000 -- prirobnice ................................... 5.0

 7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

 7307 92 100 --- oglavki z navojem ........................... 5.0

 7307 92 900 --- spojnice in kolena .......................... 5.0

 7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

       --- z največjim zunanjim premerom do vključno
       609,6 mm:

 7307 93 110 ---- kolena in loki ............................. 5.0

 7307 93 190 ---- drugo ...................................... 5.0

       --- z največjim zunanjim premerom več kot 609,6
       mm:

 7307 93 910 ---- kolena in loki ............................. 5.0

 7307 93 990 ---- drugo ...................................... 5.0

 7307 99   -- drug:

 7307 99 100 --- navojni ..................................... 5.0

 7307 99 300 --- za varjenje ................................. 5.0

 7307 99 900 --- drug ........................................ 5.0


 7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in
       mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
       predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata
       in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata,
       roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla;
       pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in
       podobno, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah, iz železa ali jekla

 7308 10 000 - Mostovi in deli mostne konstrukcije ........... pr

 7308 20 000 - Stolpi in predalčni stebri .................... pr

 7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
       vrata ........................................... 5.0

 7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene odre
       in opaže in podporniki za rudniške jaške:

 7308 40 100 -- jamsko podporje .............................. 2.5

 7308 40 900 -- drugo ........................................ 2.8

 7308 90   - Drugo:

 7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški odri,
       trdni doki in druge pomorske in rečne
       konstrukcije .................................... 5.0

       -- drugo:

       --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

 7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
       (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ...... 5.0

 7308 90 590 ---- drugo ...................................... 5.0

 7308 90 99 --- drugo:

*7308 90 991 ---- konstrukcije za vzrejo malih domačih živali
       (npr. baterije za kunce) ........................ pr

*7308 90 999 ---- drugo ...................................... 5.0


 7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
       kontejnerji za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino več kot 300
       litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno
       izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
       termičnih naprav

 7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali
       utekočinjenega plina) ........................... 5.0

       - Za tekočine:

 7309 00 300 -- obloženi ali toplotno izolirani .............. 5.0

       -- drugi, s prostornino:

 7309 00 510 --- več kot 100.000 litrov ...................... 5.0

 7309 00 590 --- do vključno 100.000 litrov .................. 5.0

 7309 00 900 - Za trdne snovi ................................ pr


 7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
       kontejnerji, za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
       železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov, z
       oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav

 7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več ................ 5.0

       - S prostornino manj kot 50 litrov:

 7310 21   -- pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali
       robljenjem:

 7310 21 10 --- pločevinke za shranjevanje hrane in pijače:

*7310 21 101 ---- za shranjevanje mesnih izdelkov s
       pravokotnim dnom in pokrovom 103x166 mm (flat) .. pr

*7310 21 102 ---- za shranjevanje pijače skupaj s pokrovčki
       in z debelino pločevinke manj kot 0,5 mm ........ pr

*7310 21 109 ---- drugo ...................................... pr

       --- drugo, z debelino stene:

 7310 21 910 ---- manj kot 0,5 mm ............................ pr

 7310 21 990 ---- 0,5 mm ali več ............................. pr

 7310 29   -- drugo:

 7310 29 100 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm ............ 3.3

 7310 29 900 --- z debelino stene 0,5 mm ali več ............. 5.0


 7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene
       pline, iz železa ali jekla

 7311 00 10 - Brezšivni:

*7311 00 101 -- za tehnične pline: vodik - H2, kisik - O2,
       argon - Ar, ogljikov dioksid - CO2 in njihove
       mešanice ........................................ pr

*7311 00 109 -- drugo ........................................ pr

       - Drugi, s prostornino:

 7311 00 910 -- manj kot 1.000 litrov ........................ pr

 7311 00 990 -- 1.000 litrov ali več ......................... pr


 7312    Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi
       ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno
       izolirani

 7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:

 7312 10 100 -- opremljeni s priborom (fitingi) ali predelani
       v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu ....... pr

       -- drugi:

 7312 10 300 --- iz nerjavnega jekla ......................... pr

       --- drugi, z največjim prečnim prerezom:

       ---- do vključno 3 mm:

 7312 10 510 ----- platirani ali prevlečeni z zlitinami bakra
       in cinka (medenina) ............................. pr

 7312 10 590 ----- drugi ..................................... pr

       ---- več kot 3 mm:

       ----- vpredena žica:

 7312 10 710 ------ neprevlečena ............................. pr

       ------ prevlečena:

 7312 10 750 ------- platirana ali prevlečena s cinkom ....... pr

 7312 10 790 ------- druga ................................... pr

       ----- vrvi in kabli (vključno z zaporo spiralno
       zavitih):

       ------ neprevlečeni ali samo prekriti ali
       prevlečeni s cinkom, z največjim prečnim
       prerezom:

 7312 10 820 ------- več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm .... pr

 7312 10 840 ------- več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm ... pr

 7312 10 860 ------- več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm ... pr

 7312 10 880 ------- več kot 48 mm  ......................... pr

 7312 10 990 ------ drugi .................................... pr

 7312 90   - Drugo:

 7312 90 100 -- opremljeno s priborom (fitingi) ali predelano
       v izdelke za uporabo v civilnem letalstvu ....... pr

 7312 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko
       zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata
       žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo
       torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se
       uporablja za ograje, iz železa ali jekla ........ 5.0


 7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene
       žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali
       raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz
       železa ali jekla

       - Tkani izdelki:

 7314 12 000 -- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega
       jekla ........................................... pr

 7314 13 000 -- drugi neskončni trakovi za stroje ............ pr

 7314 14 000 -- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla ..... pr

 7314 19 000 -- drugi ........................................ pr

 7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih
       točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega
       prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100
       cm2 ali več:

 7314 20 100 -- iz rebraste žice ............................. 5.0

 7314 20 900 -- druge ........................................ 5.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
       stičnih točkah:

 7314 31 000 -- platirane ali prevlečene s cinkom ............ 5.0

 7314 39 000 -- druge ........................................ 5.0

       - Druge rešetke, mreže in ograje:

 7314 41   -- platirane ali prevlečene s cinkom:

 7314 41 100 --- šesterokotne mreže .......................... 5.0

 7314 41 900 --- druge ....................................... 5.0

 7314 42   -- prevlečene s plastično maso:

 7314 42 100 --- šesterokotne mreže .......................... pr

 7314 42 900 --- druge ....................................... pr

 7314 49 000 -- druge ........................................ 5.0

 7314 50 000 - Rešetke, dobljene z razrezovanjem in
       raztegovanjem kosa pločevine ali traku .......... pr


 7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

       - Členaste verige in njihovi deli:

 7315 11   -- valjaste verige:

 7315 11 100 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna
       kolesa .......................................... 3.5

 7315 11 900 --- druge ....................................... 5.0

 7315 12 000 -- druge verige ................................. pr

 7315 19 000 -- deli ......................................... 5.0

 7315 20 000 - Verige zoper drsenje .......................... pr

       - Druge verige:

 7315 81 000 -- z ojačanimi členki (razponske) ............... pr

 7315 82   -- druge, z varjenimi členki:

 7315 82 100 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez do vključno 16 mm ........................ 5.0

 7315 82 900 --- katerih sestavni členi imajo največji prečni
       prerez več kot 16 mm ............................ 5.0

 7315 89 000 -- druge ........................................ 5.0

 7315 90 000 - Drugi deli .................................... pr


 7316 00 000 Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz
       železa ali jekla ................................ pr


 7317 00   Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno
       zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz
       tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz železa in
       jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez
       nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo

 7317 00 100 - Risalni žebljički ............................. 5.0

       - Drugi:

       -- hladno stisnjeni, iz žice:

 7317 00 200 --- žeblji v trakovih ali kolutih ............... 5.0

 7317 00 400 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 ut.% ali
       več ogljika, utrjeni ............................ 5.0

       --- drugi:

 7317 00 610 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom .......... 5.0

 7317 00 690 ---- drugi ...................................... 5.0

 7317 00 900 -- Drugi ........................................ 5.0


 7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s
       kavljem, kovice, klini za natezanje, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz železa ali jekla

       - Izdelki z navojem:

 7318 11 000 -- tirni vijaki (tirfoni) ....................... pr

 7318 12   -- drugi lesni vijaki:

 7318 12 100 --- iz nerjavnega jekla ......................... pr

 7318 12 900 --- drugi ....................................... pr

 7318 13 000 -- vijaki s kavljem in vijaki z obročem ......... pr

 7318 14   -- samovrezni vijaki:

 7318 14 100 --- iz nerjavnega jekla ......................... pr

       --- drugi:

 7318 14 910 ---- z distančnimi navoji ....................... pr

 7318 14 990 ---- drugi ...................................... pr

 7318 15   -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami ali
       podložkami ali brez njih:

 7318 15 100 --- vijaki iz palic, profilov ali žice, s polnim
       prerezom, z debelino do vključno 6 mm ........... 5.0

       --- drugi:

 7318 15 200 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na
       železniške tire ................................. 5.0

       ---- drugi:

       ----- brez glave:

 7318 15 300 ------ iz nerjavnega jekla ...................... 5.0

       ------ drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 410 ------- manj kot 800 MPa ........................ 5.0

 7318 15 490 ------- 800 MPa ali več ......................... 5.0

       ----- z glavo:

       ------ z ravno ali križno zarezo:

 7318 15 510 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 2.8

 7318 15 590 ------- drugi ................................... 5.0

       ------ vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:

 7318 15 610 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 5.0

 7318 15 690 ------- drugi ................................... 5.0

       ------ šesterokotni sorniki:

 7318 15 700 ------- iz nerjavnega jekla ..................... 5.0

       ------- drugi, z natezno trdnostjo:

 7318 15 810 -------- manj kot 800 MPa ....................... 5.0

 7318 15 890 -------- 800 MPa ali več ........................ 5.0

 7318 15 900 ------ drugi .................................... 5.0

 7318 16   -- matice:

 7318 16 100 --- izdelane iz palic, profilov ali žice,
       polnega prereza, s premerom odprtine do vključno
       6 mm ............................................ 5.0

       --- druge:

 7318 16 300 ---- iz nerjavnega jekla ........................ 5.0

       ---- druge:

 7318 16 500 ----- samozaporne matice ........................ 5.0

       ----- druge, z notranjim premerom:

 7318 16 910 ------ do vključno 12 mm ........................ 5.0

 7318 16 990 ------ več kot 12 mm ............................ 5.0

 7318 19 000 -- drugo ........................................ 5.0

       - Izdelki brez navoja:

 7318 21 000 -- vzmetne podložke in druge varnostne podložke . 3.5

 7318 22 000 -- druge podložke ............................... 5.0

 7318 23 000 -- kovice ....................................... 5.0

 7318 24 000 -- zatiči in razcepke ........................... 5.0

 7318 29 000 -- drugo ........................................ 5.0


 7319    Šivalne igle, pletilne igle, tope igle, kvačke,
       igle za vezenje in podobni izdelki za ročno
       delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in
       druge igle iz železa ali jekla, ki niso navedene
       in ne zajete na drugem mestu

 7319 10 000 - Igle za šivanje, krpanje nogavic ali vezenje .. pr

 7319 20 000 - Varnostne zaponke ............................. pr

 7319 30 000 - Druge igle .................................... pr

 7319 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7320    Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

 7320 10   - Listnate vzmeti in peresa zanje:

       -- toplo oblikovani:

 7320 10 110 --- ploščate (laminirane) vzmeti in peresa
       zanje ........................................... pr

 7320 10 190 --- drugi ....................................... pr

 7320 10 900 -- drugi ........................................ pr

 7320 20   - Vijačne vzmeti:

 7320 20 200 -- toplo oblikovane ............................. 5.0

       -- druge:

 7320 20 810 --- tlačne navite vzmeti ........................ 5.0

 7320 20 850 --- natezne navite vzmeti ....................... 5.0

 7320 20 890 --- druge ....................................... pr

 7320 90   - Druge:

 7320 90 100 -- ploščate spiralne vzmeti ..................... 5.0

 7320 90 300 -- krožnikaste (obročne) vzmeti ................. 5.0

 7320 90 900 -- druge ........................................ 5.0


 7321    Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki,
       rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno s
       pomožnim kotlom za centralno ogrevanje), ražnji,
       prenosne pločevinaste posode z žerjavico,
       plinski kuhalniki, grelniki krožnikov in podobni
       neelektrični gospodinjski aparati in njihovi
       deli, iz železa ali jekla

       - Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:

 7321 11   -- na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko
       gorivo in na druga goriva:

 7321 11 100 --- s pečico, vključno z ločenimi pečicami ...... pr

 7321 11 900 --- drugi ....................................... pr

 7321 12 000 -- na tekoča goriva ............................. pr

 7321 13 000 -- na trda goriva ............................... pr

       - Drugi aparati:

 7321 81   -- na plin ali kombinirani na plin in na druga
       goriva:

 7321 81 100 --- z odvodom v dimnik .......................... pr

 7321 81 900 --- drugi ....................................... pr

 7321 82   -- na tekoča goriva:

 7321 82 100 --- z odvodom v dimnik .......................... pr

 7321 82 900 --- drugi ....................................... pr

 7321 83 000 -- na trda goriva ............................... pr

 7321 90 000 - Deli .......................................... pr


 7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
       ogrevajo z električno energijo, in njihovi deli
       iz železa ali jekla; grelniki na topli zrak in
       distributorji toplega zraka (vključno z
       razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
       obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z električno
       energijo, z vgrajenim eletričnim ventilatorjem,
       in njihovi deli iz železa ali jekla

       - Radiatorji in njihovi deli:

 7322 11 000 -- iz litega železa ............................. pr

 7322 19 000 -- drugi ........................................ pr

 7322 90   - Drugo:

 7322 90 100 -- grelci zraka in razdelilci toplega zraka
       (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... 5.0

 7322 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7323    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali
       jekla; železna ali jeklena volna; gobe za
       čiščenje posode in blazinice za čiščenje in
       poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

 7323 10 000 - Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje
       posode in blazinice za čiščenje in poliranje,
       rokavice ipd. ................................... pr

       - Drugo:

 7323 91 000 -- iz litega železa, neemajlirano ............... pr

 7323 92 000 -- iz litega železa, emajlirano ................. 5.0

 7323 93   -- iz nerjavnega jekla:

 7323 93 100 --- namizni izdelki ............................. pr

 7323 93 900 --- drugo ....................................... pr

 7323 94   -- iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
       emajlirano:

 7323 94 100 --- namizni izdelki ............................. 5.0

 7323 94 900 --- drugo ....................................... 5.0

 7323 99   -- drugi:

 7323 99 100 --- namizni izdelki ............................. 5.0

       --- drugo:

 7323 99 910 ---- lakirano ali poslikano ..................... 5.0

 7323 99 990 ---- drugo ...................................... 5.0


 7324    Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa
       ali jekla

 7324 10   - Pomivalna korita in umivalniki, iz nerjavnega
       jekla:

 7324 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 7324 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Kadi:

 7324 21 000 -- iz litega železa, emajlirane ali
       neemajlirane .................................... pr

 7324 29 000 -- druge ........................................ pr

 7324 90   - Drugo, vključno z deli:

 7324 90 100 -- sanitarna oprema (brez njihovih delov) za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... 5.0

 7324 90 900 -- drugo ........................................ 5.0


 7325    Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

 7325 10   - Iz netempranega litega železa:

 7325 10 500 -- pokrovi in ohišja za vgradnjo ............... pr

       -- drugo:

 7325 10 920 --- za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd. ..... pr

 7325 10 990 --- drugo ....................................... pr

       - Drugi:

 7325 91 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje .......... pr

 7325 99   -- drugi:

 7325 99 100 --- iz tempranega litega železa ................. 5.0

 7325 99 900 --- drugi ....................................... 5.0


 7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

       - Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje obdelave:

 7326 11 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje .......... 3.0

 7326 19   -- drugi:

 7326 19 100 --- kovani v odprti matrici ..................... 5.0

 7326 19 900 --- drugo ....................................... 3.3

 7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene žice:

 7326 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 7.5

       -- drugi:

 7326 20 300 --- majhne kletke in velike kletke za ptice
       (aviariji) ..................................... 7.5

 7326 20 500 --- žične košare ................................ 7.5

 7326 20 900 --- drugo ....................................... 7.5

 7326 90   - Drugi:

 7326 90 100 -- škatlice za njuhanec, cigaretnice, kozmetične
       škatlice in pudrnice in podobni žepni artikli ... 7.5

 7326 90 300 -- lestve in stopnice ........................... 7.5

 7326 90 400 -- palete in podobni podesti za prekladanje
       blaga ........................................... 7.5

 7326 90 500 -- koluti za kable, cevi in podobno ............. 7.5

 7326 90 600 -- nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke in
       podobni izdelki, ki se uporabljajo v
       gradbeništvu .................................... 7.5

 7326 90 700 -- perforirana vedra in podobni izdelki iz
       pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje vode
       pri vstopu v drenažo ............................ 7.5

 7326 90 800 -- priključki (konektorji) za optična steklena
       vlakna .......................................... 7.5

       -- drugi izdelki iz železa in jekla:

 7326 90 910 --- kovani v odprti matrici ..................... 7.5

 7326 90 930 --- utopno kovani ............................... 7.5

 7326 90 950 --- sintrani .................................... 7.5

 7326 90 97 --- drugi:

*7326 90 971 ---- varilne kabine za izdelavo karoserijskih
       delov, njihovo industrijsko sestavo in montažo
       vozil iz tar. št. 8701 do 8705 .................. pr

*7326 90 979 ---- drugi ...................................... 3.6


                 74. poglavje

              BAKER IN BAKRENI IZDELKI

 7401    Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina
       bakra)

 7401 10 000 - Bakrov kamen .................................. pr

 7401 20 000 - Cementni baker (precipitat bakra) ............. pr


 7402 00 000 Nerafiniran baker; bakrene anode (pozitivne
       elektrode) za elektrolizo ....................... pr


 7403    Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi

       - Rafiniran baker:

 7403 11 000 -- katode (negativne elektrode) in katodni
       profili ......................................... pr

 7403 12 000 -- valjarniške gredice .......................... pr

 7403 13 000 -- valjarniški drogovi .......................... pr

 7403 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Bakrove zlitine:

 7403 21 000 -- zlitine bakra in cinka (medenina) ............ pr

 7403 22 000 -- zlitine bakra in kositra (bron) .............. pr

 7403 23 000 -- zlitine bakra in niklja ali bakra, niklja in
       cinka (novo srebro) ............................. pr

 7403 29 000 -- druge bakrove zlitine (razen predzlitin bakra
       iz tar. št. 7405) ............................... pr


 7404 00   Bakrovi odpadki in ostanki

 7404 00 100 - Iz rafiniranega bakra ......................... pr

       - Iz bakrenih litin:

 7404 00 910 -- iz bakreno-cinkovih zlitin (medenine) ........ pr

 7404 00 990 -- drugi ........................................ pr


 7405 00 000 Predzlitine bakra ............................... pr


 7406    Prah in luskine, iz bakra

 7406 10 000 - Prah nelamelarne strukture .................... pr

 7406 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine ............. pr


 7407    Bakrene palice in profili

 7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra ......................... 5.0

       - Iz bakrovih zlitin:

 7407 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7407 21 100 --- palice ...................................... 5.0

 7407 21 900 --- profili ..................................... 6.0

 7407 22   -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
       niklja in cinka (novo srebro):

 7407 22 100 --- iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj) ... pr

 7407 22 900 --- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo
       srebro) ......................................... pr

 7407 29 000 -- drugo ........................................ pr


 7408    Bakrena žica

       - Iz rafiniranega bakra:

 7408 11 000 -- s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija presega 6 mm ......................... pr

 7408 19   -- druga:

 7408 19 100 --- s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija presega 0,5 mm ....................... pr

 7408 19 900 --- s prečnim prerezom, katerega največja
       dimenzija je največ 0,5 mm ..................... pr

       - Iz bakrovih zlitin:

 7408 21 000 -- iz zlitine bakra in cinka (medenina) ......... pr

 7408 22 000 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
       niklja in cinka (novo srebro) ................... pr

 7408 29 000 -- druga ........................................ pr


 7409    Plošče, pločevine in trakovi iz bakra, debeline
       več kot 0,15 mm

       - Iz rafiniranega bakra:

 7409 11 000 -- v kolobarjih ................................. pr

 7409 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7409 21 000 -- v kolobarjih ................................. pr

 7409 29 000 -- drugo ........................................ pr

       - Iz zlitine bakra in kositra (brona):

 7409 31 000 -- v kolobarjih ................................. pr

 7409 39 000 -- drugo ........................................ pr

 7409 40   - iz zlitine bakra in niklja ali bakra in niklja
       in cinka (novo srebro):

 7409 40 100 -- iz zlitine bakra in niklja (bakrov nikelj) ... pr

 7409 40 900 -- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo
       srebro) ......................................... pr

 7409 90   - Iz drugih bakrovih zlitin:

 7409 90 100 -- v kolobarjih ................................. pr

 7409 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7410    Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz
       papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       podložnih materialov), debeline do vključno 0,15
       mm (brez vštete podlage)

       - Brez podlage:

 7410 11 000 -- iz rafiniranega bakra ........................ pr

 7410 12 000 -- iz bakrovih zlitin ........................... pr

       - S podlago:

 7410 21 000 -- iz rafiniranega bakra ........................ pr

 7410 22 000 -- iz bakrovih zlitin ........................... pr


 7411    Bakrene cevi

 7411 10   - Iz rafiniranega bakra:

       -- ravne, z debelino sten:

 7411 10 110 --- več kot 0,6 mm .............................. pr

 7411 10 190 --- do vključno 0,6 mm .......................... pr

 7411 10 900 -- drugo ........................................ pr

       - Iz bakrovih zlitin:

 7411 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

 7411 21 10 --- ravne:

*7411 21 101 ---- cevi iz zlitine bakra in cinka z debelino
       stene manjše od 3mm ............................. 1.8

*7411 21 109 ---- drugo ...................................... 5.0

 7411 21 90 --- drugo:

*7411 21 901 ---- cevi z debelino stene 3mm in manj .......... 1.8

*7411 21 909 ---- drugo ...................................... 3.0

 7411 22 000 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
       niklja in cinka (novo srebro) ................... pr

 7411 29   -- druge:

 7411 29 100 --- ravne ....................................... pr

 7411 29 90 --- drugo:

*7411 29 901 ---- gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4
       mm .............................................. pr

*7411 29 909 ---- drugo ...................................... pr


 7412    Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.
       spojnice, kolena, oglavki)

 7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra ......................... pr

 7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin ............................ pr


 7413 00   Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz
       bakra, električno neizolirani

 7413 00 100 - Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

       - Drugo:

 7413 00 910 -- iz rafiniranega bakra ........................ pr

 7413 00 990 -- iz bakrovih zlitin ........................... pr


 7414    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
       rešetke in mreže iz bakrene žice; rešetke iz
       bakra, dobljene z razrezovanjem in raztegovanjem
       kosa pločevine ali traku

 7414 20 000 - Tkanine ....................................... pr

 7414 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7415    Žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične
       sponke (razen iz tar. št. 8305) in podobni
       izdelki iz bakra ali železa ali iz jekla z
       bakreno glavo; vijaki, sorniki, zatiči, matice,
       vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke,
       podložke (vključno vzmetne podložke) in podobni
       izdelki, iz bakra

 7415 10 000 - Žičniki in žeblji, risalni žebljički,
       posamične žične sponke in podobni izdelki ....... pr

       - Drugi izdelki, brez navoja:

 7415 21 000 -- podložke (vključno vzmetne podložke) ......... pr

 7415 29 000 -- drugo ........................................ pr

       - Drugi izdelki, z navojem:

 7415 31 000 -- lesni vijaki ................................. pr

 7415 32 000 -- drugi vijaki; zatiči in matice ............... pr

 7415 39 000 -- drugo ........................................ pr


 7416 00 000 Bakrene vzmeti .................................. pr


 7417 00 000 Neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki
       se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi deli
       iz bakra ........................................ pr


 7418    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli iz bakra; gobe za
       čiščenje posede in blazinice za čiščenje ali
       poliranje, rokavice ipd. iz bakra; sanitarni
       izdelki in njihovi deli iz bakra

       - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje
       posode in blazinice za čiščenje ali poliranje,
       rokavice ipd:

 7418 11 000 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za
       čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. ........... pr

 7418 19 000 -- drugo. ....................................... pr

 7418 20 000 - Sanitarni izdelki; njihovi deli ............... pr


 7419    Drugi bakreni izdelki

 7419 10 000 - Verige in njihovi deli ........................ pr

       - Drugi deli:

 7419 91 000 -- odlitki, stiskanci in odkovki, brez nadaljnje
       obdelave ........................................ pr

 7419 99 000 -- drugo ........................................ 7.5


                 75. poglavje

              NIKELJ IN NIKLJEVI IZDELKI

 7501    Nikljev kamen ("matte"), sintrani oksidi niklja
       in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja

 7501 10 000 - Nikljev kamen ("matte") ....................... pr

 7501 20 000 - Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki
       metalurgije niklja .............................. pr


 7502    Surovi nikelj

 7502 10 000 - Nelegirani nikelj ............................. pr

 7502 20 000 - Nikljeve zlitine .............................. pr


 7503 00   Nikljasti odpadki in ostanki

 7503 00 100 - Iz nelegiranega niklja ........................ pr

 7503 00 900 - Iz nikljevih zlitin ........................... pr


 7504 00 000 Nikljasti prah in luskine ....................... pr


 7505    Nikljaste palice, profili in žica

       - Palice in profili:

 7505 11 000 -- iz nelegiranega niklja ....................... pr

 7505 12 000 -- iz nikljevih zlitin .......................... pr

       - Žica:

 7505 21 000 -- iz nelegiranega niklja ....................... pr

 7505 22 000 -- iz nikljevih zlitin .......................... pr


 7506    Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz niklja

 7506 10 000 - Iz nelegiranega niklja ........................ pr

 7506 20 000 - Iz nikljevih zlitin ........................... pr


 7507    Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz niklja

       - Cevi:

 7507 11 000 -- iz nelegiranega niklja ....................... pr

 7507 12 000 -- iz nikljevih zlitin .......................... pr

 7507 20 000 - Pribor za cevi ................................ pr


 7508    Drugi nikljevi izdelki

 7508 10 000 - Tkanine, rešetke, mreže in žične ograje, iz
       nikljeve žice ................................... pr

 7508 90 000 - Drugo ......................................... pr


                 76. poglavje

            ALUMINIJ IN ALUMINIJASTI IZDELKI

 7601    Aluminij, surov

 7601 10 000 - Aluminij, nelegiran ........................... pr

 7601 20   - Aluminijeve zlitine:

 7601 20 100 -- primarne ..................................... pr

       -- sekundarne:

 7601 20 910 --- v ingotih ali v tekočem stanju .............. pr

 7601 20 990 --- drugi ....................................... pr


 7602 00   Aluminijasti odpadki in ostanki

       - Odpadki:

 7602 00 110 -- ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki
       ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali
       podloženih pločevin in folij, debeline (brez
       podlage) do vključno 0,2 mm ..................... pr

 7602 00 190 -- drugo (vključno s tovarniškim izmetom) ....... pr

 7602 00 900 - Odpadki ....................................... pr


 7603    Aluminijasti prah in luskine

 7603 10 000 - Prah nelamelarne strukture .................... pr

 7603 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine ............. pr


 7604    Aluminijaste palice in profili

 7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7604 10 100 -- palice ....................................... pr

 7604 10 900 -- profili ...................................... pr

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7604 21 00 -- votli profili:

*7604 21 001 --- varjeni in perforirani profili .............. pr

*7604 21 009 --- drugi ....................................... pr

 7604 29   -- drugo:

 7604 29 100 --- palice ...................................... pr

 7604 29 90 --- profili:

*7604 29 901 ---- profili dimenzije 12 x 8 mm in manj ........ pr

*7604 29 909 ---- drugi ...................................... pr


 7605    Aluminijasta žica

       - Iz nelegiranega aluminija:

 7605 11 000 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot
       7 mm ............................................ pr

 7605 19 000 -- druga ........................................ pr

       - Iz aluminijevih zlitin:

 7605 21 000 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot
       7 mm ............................................ pr

 7605 29 000 -- druga ........................................ pr


 7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm

       - Pravokotni (tudi kvadratni):

 7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

 7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso .................................. pr

       --- drugi, debeline:

 7606 11 910 ---- manj kot 3 mm .............................. pr

 7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ......... pr

 7606 11 990 ---- 6 mm in več ................................ pr

 7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

 7606 12 100 --- trakovi za žaluzije ......................... pr

       --- drugi:

 7606 12 500 ---- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso .................................. pr

       ---- drugi, debeline:

 7606 12 910 ----- manj kot 3 mm ............................. pr

 7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm ....... pr

 7606 12 990 ----- 6 mm ali več .............................. pr

       - Drugi:

 7606 91 00 -- iz nelegiranega aluminija:

*7606 91 001 --- aluminijeva pločevina za litografiranje
       (litografska pločevina) ......................... pr

*7606 91 009 --- drugo ....................................... pr

 7606 92 00 -- iz aluminijevih zlitin:

*7606 92 001 --- pobarvana pločevina v kolobarjih ............ pr

*7606 92 009 --- drugo ....................................... pr


 7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago
       iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
       podlage)

       - Brez podlage:

 7607 11   -- samo valjane:

 7607 11 10 --- debeline manj kot 0,021 mm:

*7607 11 101 ---- debeline manj kot 0,008 mm ................. pr

*7607 11 109 ---- druge ...................................... pr

 7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm .............................................. pr

 7607 19   -- druge:

 7607 19 100 --- debeline manj kot 0,021 mm .................. pr

       --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2
       mm:

 7607 19 910 ---- samolepilne ................................ pr

 7607 19 99 ---- druge:

*7607 19 991 ----- aluminijeva folija za litografiranje
       (litografska folija) ............................ pr

*7607 19 999 ----- druge ..................................... pr

 7607 20   - S podlago:

 7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
       0,021 mm ........................................ pr

       -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
       0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

 7607 20 910 ---- samolepilne ................................ pr

 7607 20 990 ---- druge ...................................... pr


 7608    Aluminijaste cevi

 7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:

 7608 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 7608 10 900 -- druge ........................................ pr

 7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:

 7608 20 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- druge:

 7608 20 30 --- varjene:

*7608 20 301 ---- votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za
       umetniško zastekljevanje ........................ pr

*7608 20 309 ---- drugo ...................................... pr

       --- druge:

 7608 20 910 ---- samo iztiskane ............................. pr

 7608 20 990 ---- druge ...................................... pr


 7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki) ...................... pr


 7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št.
       9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli
       mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe,
       strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji
       zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz
       aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in
       podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
       konstrukcijah

 7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
       vrata ........................................... 7.5

 7610 90   - Drugo:

 7610 90 100 -- mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni
       stebri .......................................... pr

 7610 90 900 -- drugo ........................................ pr


 7611 00 000 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
       kontejnerji, iz aluminija, za kakršen koli
       material (razen komprimiranih ali utekočinjenih
       plinov), s prostornino več kot 300 litrov, z
       oblogo ali brez nje ali s toplotno izolacijo ali
       brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
       naprav .......................................... pr


 7612    Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
       kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti
       kontejnerji) za kakršen koli material (razen
       komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s
       prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali brez
       nje, s toplotno izolacijo ali brez nje, toda
       brez mehaničnih ali termičnih naprav

 7612 10 000 - Upogljive cevaste posode (tube) ............... pr

 7612 90   - Drugo:

 7612 90 100 -- togi cevasti kontejnerji ..................... pr

 7612 90 200 -- pločevinke, ki se uporabljajo za pršila
       (aerosole) ...................................... pr

       -- drugi, s prostornino:

 7612 90 910 --- 50 litrov ali več ........................... pr

 7612 90 980 --- manj kot 50 litrov .......................... pr


 7613 00 000 Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali
       utekočinjene pline .............................. pr


 7614    Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz
       aluminija, električno neizolirani

 7614 10 000 - Z jeklenim jedrom ............................. pr

 7614 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7615    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli iz aluminija; gobe
       za čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali
       poliranje, rokavice ipd., iz aluminija;
       sanitarni izdelki in njihovi deli, iz aluminija

       - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
       gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za čiščenje
       posode in blazinice za čiščenje ali poliranje,
       rokavice ipd.:

 7615 11 000 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za
       čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. ........... pr

 7615 19   -- drugo:

 7615 19 100 --- vliti ....................................... pr

 7615 19 900 --- drugo ....................................... pr

 7615 20 000 - Sanitarni izdelki in njihovi deli ............. pr


 7616    Drugi izdelki iz aluminija

 7616 10 000 - Žičniki, žeblji, žične sponke (razen tistih iz
       tar. št. 8305), vijaki, sorniki, zatiči, matice,
       vijaki s kavljem, kovice, klini, razcepke,
       podložke in podobni izdelki ..................... pr

       - Drugo:

 7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ...... 5.0

 7616 99   -- drugo:

 7616 99 100 --- vliti ....................................... 7.5

 7616 99 900 --- drugo ....................................... 7.5


                 78. poglavje

              SVINEC IN SVINČENI IZDELKI

 7801    Surovi svinec

 7801 10 000 - Rafiniran svinec .............................. pr

       - Drugo:

 7801 91 000 -- ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje nad
       drugimi elementi ................................ pr

 7801 99   -- drugo:

 7801 99 100 --- za rafiniranje, ki vsebuje 0,02 ut.% ali več
       srebra .......................................... pr

       --- drugo:

 7801 99 910 ---- svinčeve zlitine ........................... pr

 7801 99 990 ---- drugo ...................................... pr


 7802 00 000 Svinčeni odpadki in ostanki ..................... pr


 7803 00 000 Svinčene palice, profili in žica ................ 4.0


 7804    Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz svinca;
       prah in luskine iz svinca

       - Plošče, pločevine, trakovi in folije:

 7804 11 000 -- pločevine, trakovi in folije, debeline do
       vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage) .... pr

 7804 19 000 -- drugo ........................................ pr

 7804 20 000 - Prah in luskine ............................... pr


 7805 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz svinca ........... pr


 7806 00   Drugi svinčeni izdelki

 7806 00 100 - Kontejnerji s svinčeno prevleko proti
       radiacijam, za transport ali shranjevanje
       radioaktivnih snovi ............................. pr

 7806 00 900 - Drugo ......................................... pr


                 79. poglavje

              CINK IN CINKOVI IZDELKI

 7901    Cink, surov

       - Nelegiran cink:

 7901 11 000 -- ki vsebuje 99,99 ut.% cinka ali več .......... pr

 7901 12   -- ki vsebuje manj kot 99,99 ut.% cinka:

 7901 12 100 --- ki vsebuje 99,95 ut.% ali več, vendar manj
       kot 99,99 ut.% cinka ............................ pr

 7901 12 300 --- ki vsebuje 98,5 ut.% ali več, vendar manj
       kot 99,95 ut.% cinka ............................ pr

 7901 12 900 --- ki vsebujejo 97,5 ut.% ali več, vendar manj
       kot 98,5 ut.% cinka ............................. pr

 7901 20 000 - Cinkove zlitine ............................... pr


 7902 00 000 Cinkovi odpadki in ostanki ...................... pr


 7903    Cinkov prah in luskine

 7903 10 000 - Cinkov prah ................................... pr

 7903 90 000 - Drugo ......................................... pr


 7904 00 000 Cinkove palice, profili in žica ................. pr


 7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije .... pr


 7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz cinka ............ pr


 7907 00 000 Drugi cinkovi izdelki ........................... pr


                 80. poglavje

             KOSITER IN KOSITRNI IZDELKI

 8001    Kositer, surov:

 8001 10 000 - Kositer, nelegiran ............................ pr

 8001 20 000 - Kositrove zlitine ............................. pr


 8002 00 000 Kositrni odpadki in ostanki ..................... pr


 8003 00 000 Kositrne palice, profili in žica ................ pr


 8004 00 000 Kositrne plošče, pločevine in trakovi, debeline
       več kot 0,20 mm ................................. pr


 8005 00   Kositrne folije (tudi tiskane ali s podlago iz
       papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
       materialov), debeline do 0,20 mm (brez podlage);
       kositrni prah in luskine

 8005 00 100 - Folije ........................................ pr

 8005 00 200 - Prah in luskine ............................... pr


 8006 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz kositra .......... pr


 8007 00 000 Drugi kositrni izdelki .......................... pr


                 81. poglavje

         DRUGE NAVADNE KOVINE; KERMETI; NJIHOVI IZDELKI

 8101    Volfram in volframovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki

 8101 10 000 - Prah .......................................... pr

       - Drugo:

 8101 91   -- volfram, surov, vključno palice, dobljene
       samo s sintranjem; odpadki in ostanki:

 8101 91 100 --- volfram, surov, vključno s palicami,
       dobljenimi samo s sintranjem .................... pr

 8101 91 900 --- odpadki in ostanki .......................... pr

 8101 92 000 -- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s
       sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine
       in folije ....................................... pr

 8101 93 000 -- žica ......................................... pr

 8101 99 000 -- drugo ........................................ pr


 8102    Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki

 8102 10 000 - Prah .......................................... pr

       - Drugo:

 8102 91   -- molibden, surov, vključno palice, dobljene
       samo s sintranjem; odpadki in ostanki:

 8102 91 100 --- molibden, surov, vključno s palicami,
       dobljenimi samo s sintranjem .................... pr

 8102 91 900 --- odpadki in ostanki .......................... pr

 8102 92 000 -- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s
       sintranjem, profili, plošče, trakovi, pločevine
       in folije ....................................... pr

 8102 93 000 -- žica ......................................... pr

 8102 99 000 -- drugo ........................................ pr


 8103    Tantal in tantalovi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki

 8103 10   - Tantal, surov, vključno palice, dobljene samo
       s sintranjem; odpadki in ostanki; prah:

 8103 10 100 -- surovi tantal, vključno s palicami,
       dobljenimi samo s sintranjem; prah .............. pr

 8103 10 900 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8103 90   - Drugo:

 8103 90 100 -- palice, razen tistih, dobljenih samo s
       sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina,
       trakovi in folije ............................... pr

 8103 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8104    Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki

       - Magnezij, surov:

 8104 11 000 -- če vsebuje najmanj 99,8 ut.% magnezija ....... pr

 8104 19 000 -- drug ......................................... pr

 8104 20 000 - Odpadki in ostanki ............................ pr

 8104 30 000 - Opilki, ostružki in zrna, sortirani po
       velikosti; prah ................................. pr

 8104 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8105    Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
       metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi
       izdelki, vključno z odpadki in ostanki

 8105 10   - Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
       metalurgije kobalta; kobalt, surov; odpadki in
       ostanki; prah:

 8105 10 100 -- kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
       metalurgije kobalta; surovi kobalt; prah ........ pr

 8105 10 900 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8105 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8106 00   Bismut in bismutovi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki

 8106 00 100 - Bismut, surov ter odpadki in ostanki; prah .... pr

 8106 00 900 - Drugo ......................................... pr


 8107    Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki

 8107 10   - Kadmij, surov; odpadki in ostanki; prah

 8107 10 100 -- surov kadmij; prah ........................... pr

 8107 10 900 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8107 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8108    Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki in
       ostanki

 8108 10   - Titan, surov; odpadki in ostanki; prah:

 8108 10 100 -- titan, surov; prah .......................... pr

 8108 10 900 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8108 90   - Drugo:

 8108 90 100 -- cevi in votlli profili, opremljeni s priborom
       (fitingi), ustrezni za pretok plina ali
       tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu ....... pr

       -- drugo:

 8108 90 300 --- palice, profili in žica ..................... pr

 8108 90 500 --- plošče, pločevina, trakovi in folije ........ pr

 8108 90 700 --- cevi in votli profili ....................... pr

 8108 90 900 --- drugo ....................................... pr


 8109    Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki

 8109 10   - Cirkonij, surov; odpadki in ostanki; prah:

 8109 10 100 -- Cirkonij, surov; prah ....................... pr

 8109 10 900 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8109 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8110 00   Antimon in antimonovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki

       - Antimon, surov; odpadki in ostanki; prah:

 8110 00 110 -- antimon, surov; prah ......................... pr

 8110 00 190 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8110 00 900 - Drugo ......................................... pr


 8111 00   Mangan in manganovi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki

       - Mangan, surov; odpadki in ostanki; prah:

 8111 00 110 -- mangan, surov; prah .......................... pr

 8111 00 190 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8111 00 900 - Drugo ......................................... pr


 8112    Berilij, krom, germanij, vanadij, galij, hafnij,
       indij, niobij (kolumbij), renij in talij ter
       izdelki iz teh kovin, vključno z odpadki in
       ostanki

       - Berilij:

 8112 11   -- surov; odpadki in ostanki; prah:

 8112 11 100 --- surov; prah ................................. pr

 8112 11 900 --- odpadki in ostanki .......................... pr

 8112 19 000 -- drugo ........................................ pr

 8112 20   - Krom:

       -- surov; odpadki in ostanki; prah:

 8112 20 100 --- zlitine, ki vsebujejo več kot 10 ut.%
       niklja .......................................... pr

       --- drugo:

 8112 20 310 ---- surov; prah ................................ pr

 8112 20 390 ---- odpadki in ostanki ......................... pr

 8112 20 900 -- drugo ........................................ pr

 8112 30   - Germanij:

 8112 30 200 -- surov; prah .................................. pr

 8112 30 400 -- odpadki in ostanki ........................... pr

 8112 30 900 -- drugo ........................................ pr

 8112 40   - Vanadij:

       -- surov; odpadki in ostanki; prah

 8112 40 110 --- surov; prah ................................. pr

 8112 40 190 --- odpadki in ostanki .......................... pr

 8112 40 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo:

 8112 91   -- surovi; odpadki in ostanki; prah:

 8112 91 100 --- hafnij ...................................... pr

       --- niobij; renij:

 8112 91 310 ---- surov; prah ................................ pr

 8112 91 390 ---- odpadki in ostanki ......................... pr

       --- galij; indij; talij:

 8112 91 500 ---- odpadki in ostanki ......................... pr

       ---- drugi:

 8112 91 810 ----- indij ..................................... pr

 8112 91 890 ----- galij; talij .............................. pr

 8112 99   -- drugo:

 8112 99 100 --- hafnij ...................................... pr

 8112 99 300 --- niobij; renij ............................... pr

 8112 99 900 --- galij; indij; talij ......................... pr


 8113 00   Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z
       odpadki in ostanki

 8113 00 200 - Surovi ........................................ pr

 8113 00 400 - Odpadki in ostanki ............................ pr

 8113 00 900 - Drugo ......................................... pr


                 82. poglavje

       ORODJE, NOŽARSKI IZDELKI, ŽLICE IN VILICE IZ NAVADNIH
           KOVIN; NJIHOVI DELI IZ NAVADNIH KOVIN

 8201    Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače,
       motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in
       podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst (razen
       škarij z ušesi za prste); kose, srpi, kline za
       travo, škarje za živo mejo, klini za klanje
       debel in drugo orodje, ki se uporablja v
       kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

 8201 10 000 - Rezače in lopate .............................. pr

 8201 20 000 - Vile .......................................... pr

 8201 30 000 - Krampi, kopače, motike in grablje ............. pr

 8201 40 000 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje ..... pr

 8201 50 000 - Škarje, ki se uporabljajo z eno roko (vključno
       škarje za žico) ................................. pr

 8201 60 000 - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje vej
       in podobne škarje, ki se uporabljajo z obema
       rokama .......................................... pr

 8201 90 000 - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v
       kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu ......... pr


 8202    Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno z
       listi za žage za vrezovanje, prerezovanje ter
       listi žag brez zob)

 8202 10 000 - Ročne žage .................................... pr

 8202 20 000 - Listi za tračne žage .......................... pr

       - Krožni listi za žage, vključno žagasta
       rezkala:

 8202 31 000 -- z delovnim delom iz jekla .................... pr

 8202 39 000 -- drugo, vključno z deli ....................... pr

 8202 40 000 - Rezilne verige za žage ........................ pr

       - Drugi listi za žage:

 8202 91 000 -- ravni listi za žage, za obdelavo kovin ....... pr

 8202 99   -- drugi:

       --- z jekleno delovno površino:

 8202 99 110 ---- za obdelavo kovin .......................... pr

 8202 99 190 ---- za obdelavo drugih materialov .............. pr

 8202 99 900 --- z delovno površino iz drugih materialov ..... pr


 8203    Pile, rašple, klešče (vključno klešče za
       rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin,
       sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
       vrtanje in podobno ročno orodje

 8203 10 000 - Pile, rašple in podobno orodje ................ pr

 8203 20   - Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete
       in podobno orodje:

 8203 20 100 -- kombinirane klešče ........................... pr

 8203 20 900 -- drugo ........................................ pr

 8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje ..... pr

 8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
       vrtanje in podobno orodje ....................... pr


 8204    Navadni in francoski ključi za vijake, ročni
       (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi
       vložki za ključe, z držajem ali brez njega

       - Navadni in francoski ključi za vijake, ročni:

 8204 11 000 -- nenastavljivi ................................ pr

 8204 12 000 -- nastavljivi .................................. pr

 8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali brez
       njega ........................................... pr


 8205    Ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
       primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
       delov za obdelovalne stroje; nakovala; prenosne
       kovačnice; brusi s stojali na ročni ali nožni
       pogon

 8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje
       navojev ......................................... pr

 8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva .................... pr

 8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in podobno
       orodje za obdelavo lesa ......................... pr

 8205 40 000 - Izvijači ...................................... pr

       - Drugo ročno orodje in priprave (vključno s
       stekloreškimi diamanti):

 8205 51 000 -- priprave za gospodinjstvo .................... pr

 8205 59   -- drugo:

 8205 59 100 --- orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in
       pleskarje ....................................... pr

 8205 59 300 --- orodje za zakovičenje in spenjanje (s
       kartušami) itd. ................................. pr

 8205 59 900 --- drugo ....................................... pr

 8205 60 000 - Spajkalne plamenke ............................ pr

 8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno .................. pr

 8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali
       na ročni ali nožni pogon ........................ pr

 8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej
       omenjenih podštevilk ............................ pr


 8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v
       garniturah za prodajo na drobno ................. pr


 8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave
       na mehanični pogon ali brez njega ali za
       obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje,
       vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in
       vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje
       odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje),
       vključno z matricami za izvlačenje ali
       iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
       zemlje

       - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

 8207 13 000 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih
       karbidov ........................................ 7.5

 8207 19   -- drugo, vključno z deli:

 8207 19 100 --- z delovnim delom iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 7.5

 8207 19 900 --- drugo ....................................... 7.5

 8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

 8207 20 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 7.5

 8207 20 90 -- z delovno površino iz drugih materialov:

*8207 20 901 --- za izdelavo karoserijskih delov za
       industrijsko sestavljanje vozil iz tar. št. 8701
       do 8705 ......................................... pr

*8207 20 909 --- drugo ....................................... 7.5

 8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali
       prerezovanje:

 8207 30 100 -- za obdelavo kovin ............................ pr

 8207 30 900 -- drugo ........................................ 7.5

 8207 40   - Orodje za vrezovanje navojev:

       -- za obdelavo kovin:

 8207 40 100 --- orodje za narezovanje ....................... 7.5

 8207 40 300 --- orodje za vrezovanje ........................ 7.5

 8207 40 900 -- drugo ........................................ 7.5

 8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
       zemlje:

 8207 50 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 7.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 50 300 --- zidarski svedri ............................. 7.5

       --- drugo:

       ---- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 50 500 ----- iz sintranih kovinskih karbidov .......... 7.5

 8207 50 600 ----- iz hitroreznega jekla ..................... 7.5

 8207 50 700 ----- iz drugih materialov ...................... 7.5

 8207 50 900 ---- drugo ...................................... pr

 8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin:

 8207 60 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 7.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

       --- vrtalna orodja:

 8207 60 300 ---- za obdelavo kovin .......................... 7.5

 8207 60 500 ---- druga ...................................... 7.5

       --- povrtala:

 8207 60 700 ---- za obdelavo kovin, z delovno površino ...... 7.5

 8207 60 900 ---- druga ...................................... 7.5

 8207 70   - Orodje za rezkanje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 70 100 --- iz sintranih kovinskih karbidov ............ 7.5

       --- iz drugih materialov:

 8207 70 310 ---- vretenastega tipa .......................... 7.5

 8207 70 350 ---- polžasto ................................... 7.5

 8207 70 380 ---- drugo ...................................... 7.5

 8207 70 900 -- drugo ........................................ 7.5

 8207 80   - Orodje za struženje:

       -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

 8207 80 110 --- iz sintranih kovinskih karbidov ............. 7.5

 8207 80 190 --- iz drugih materialov ........................ 7.5

 8207 80 900 -- drugo ........................................ 7.5

 8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:

 8207 90 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
       aglomeriranega diamanta ......................... 7.5

       -- z delovno površino iz drugih materialov:

 8207 90 300 --- izvijači .................................... 7.5

 8207 90 500 --- orodje za rezkanje zobnikov ................. 7.5

       --- drugo, z delovno površino:

       ---- iz sintranih kovinskih karbidov:

 8207 90 710 ----- za obdelavo kovin ......................... 7.5

 8207 90 780 ----- drugo ..................................... 7.5

       ---- iz drugih materialov:

 8207 90 910 ----- za obdelavo kovin ......................... 7.5

 8207 90 99 ----- drugo:

*8207 90 991 ------ za rezanje papirja in kartona ............ 5.0

*8207 90 999 ------ drugo .................................... 7.5


 8208    Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

 8208 10 000 - Za obdelavo kovin ............................. pr

 8208 20 000 - Za obdelavo lesa .............................. pr

 8208 30   - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se
       uporabljajo v živilski industriji:

 8208 30 100 -- krožni noži .................................. pr

 8208 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8208 40 000 - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in
       gozdarstvu ...................................... pr

 8208 90 00 - Drugi:

*8208 90 001 -- za rezanje papirja in kartona ................ pr

*8208 90 009 -- drugi ........................................ pr


 8209 00   Ploščice, paličice, vrhovi in podobno za orodje,
       nemontirani, iz sintranih kovinskih karbidov ali
       kermetov

 8209 00 200 - Nastavljivi vstavki ........................... pr

 8209 00 800 - Drugo ......................................... pr


 8210 00 000 Mehanične priprave na ročni pogon, mase do 10 kg
       ali manj, ki se uporabljajo za pripravljanje ali
       streženje hrane ali pijač ....................... pr


 8211    Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi
       (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz
       tar.št. 8208 in rezil zanje

 8211 10 000 - Garniture ..................................... pr

       - Drugo:

 8211 91   -- namizni noži z nezložljivimi rezili:

 8211 91 300 --- namizni noži z ročajem in rezilom iz
       nerjavnega jekla ................................ pr

 8211 91 800 --- drugo ....................................... pr

 8211 92 000 -- drugi noži z nezložljivimi rezili ............ pr

 8211 93 000 -- noži z zložljivimi rezili .................... pr

 8211 94 000 -- rezila ....................................... pr

 8211 95 000 -- ročaji iz osnovne kovine ..................... pr


 8212    Brivski aparati, britve in rezila za britje,
       britvice idr. (vključno nedokončana rezila v
       trakovih)

 8212 10   - Brivski aparati in britve:

 8212 10 100 -- britvice z nezamenljivim rezilom ............. pr

 8212 10 900 -- drugo ........................................ pr

 8212 20 000 - Rezila za britje (britvice in drugo, vključno
       nedokončana rezila v trakovih) .................. pr

 8212 90 000 - Drugi deli .................................... pr


 8213 00 000 Škarje (vključno krojaške in podobne škarje) in
       rezila zanje .................................... pr


 8214    Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za
       striženje, mesarske ali kuhinjske sekače,
       mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži
       za papir); garniture in priprave za manikiranje
       in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

 8214 10 000 - Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje
       (strganje - radiranje), šiljenje svinčnikov in
       rezila zanje .................................... pr

 8214 20 000 - Garniture in priprave za manikiranje ali
       pedikiranje (vključno pilice za nohte) .......... pr

 8214 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8215    Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno,
       lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe,
       noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben
       kuhinjski in namizni pribor

 8215 10   - Garniture, ki imajo najmanj en izdelk,
       prevlečen s plemenito kovino:

 8215 10 200 -- ki vsebujejo le predmete, prevlečene z
       plemenimi kovinami .............................. pr

       -- drugo:

 8215 10 300 --- iz nerjavnega jekla ......................... pr

 8215 10 800 --- drugo ....................................... pr

 8215 20   - Druge garniture:

 8215 20 100 -- iz nerjavnega jekla .......................... pr

 8215 20 900 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo:

 8215 91 000 -- prevlečeno s plemenito kovino ................ pr

 8215 99   -- drugo:

 8215 99 100 --- iz nerjavnega jekla ......................... pr

 8215 99 900 --- drugo ....................................... pr


                 83. poglavje

            RAZNI IZDELKI IZ NAVADNIH KOVIN

 8301    Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali
       električne) iz navadnih kovin; zapirala in
       okovje z zapirali, ki imajo vgrajene
       ključavnice, iz navadnih kovin; ključi katerega
       koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin

 8301 10 000 - Žabice ........................................ pr

 8301 20 000 - Ključavnice za motorna vozila ................. pr

 8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo ....................... pr

 8301 40   - Druge ključavnice:

       -- ključavnice za vrata (za stavbe):

 8301 40 110 --- cilindrične ................................. pr

 8301 40 190 --- druge ....................................... pr

 8301 40 900 -- druge ključavnice ............................ pr

 8301 50 000 - Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo
       vgrajene ključavnice ............................ pr

 8301 60 000 - Deli .......................................... pr

 8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej .................... pr


 8302    Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
       navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
       okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
       kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
       za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za pohištvo
       ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
       kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz
       navadnih kovin

 8302 10   - Tečaji:

 8302 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8302 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8302 20   - Koleščki (za pohištvo ipd.):

 8302 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8302 20 900 -- drugi ........................................ pr

 8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki za motorna vozila ....................... 2.5

       - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
       izdelki:

 8302 41 000 -- stavbno okovje ............................... pr

 8302 42   -- drugi, za pohištvo:

 8302 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.0

 8302 42 900 --- drugi ....................................... 7.5

 8302 49   -- drugi:

 8302 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.0

 8302 49 900 --- drugi ....................................... 7.5

 8302 50 000 - Obešalniki za klobuke, konzole in podobno ..... pr

 8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:

 8302 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 5.0

 8302 60 900 -- druga ........................................ 7.5


 8303 00   Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje,
       prenosne varnostne kasete za denar ali dokumente
       in podobno, iz navadnih kovin

 8303 00 100 - Prenosne varnostne kasete ..................... pr

 8303 00 300 - Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za
       sefe in podobne prostore ........................ pr

 8303 00 900 - Blagajne za denar, dokumente itd. ............. pr


 8304 00 000 Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za
       sortiranje dokumentov, regali za papir, stojala
       za peresa, stojala za žige in podobna pisarniška
       ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen
       pisarniškega pohištva iz tar.št. 9403 ........... pr


 8305    Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za
       fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni
       jezdeci in podobni pisarniški predmeti, iz
       navadnih kovin; sponke v "trakovih" (npr. za
       pisarne, tapetništvo, pakiranje) iz navadnih
       kovin

 8305 10 000 - Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za
       fascikle ........................................ pr

 8305 20 000 - Sponke v "trakovih" ........................... pr

 8305 90 000 - Drugo, vključno z deli ........................ pr


 8306    Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz
       navadnih kovin; kipci in drugi okraski iz
       navadnih kovin; okviri za fotografije, slike
       ipd. iz navadnih kovin; ogledala iz navadnih
       kovin

 8306 10 000 - Zvonci, gongi in podobno ...................... pr

       - Kipci in drugi okraski:

 8306 21 000 -- platirani s plemenito kovino ................. pr

 8306 29   -- drugi:

 8306 29 100 --- bakreni ..................................... pr

 8306 29 900 --- iz drugih osnovnih kovin .................... pr

 8306 30 000 - Okviri za fotografije, slike in podobno;
       ogledala ........................................ pr


 8307    Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom ali
       brez njega

 8307 10   - Iz železa ali jekla:

 8307 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 8307 10 900 -- drugo ........................................ pr

 8307 90   - Iz drugih navadnih kovin:

 8307 90 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 8307 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8308    Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z
       zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko,
       obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge
       gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz
       navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih
       kovin

 8308 10 000 - Sponke in očesca .............................. pr

 8308 20 000 - Cevaste ali razcepne kovice ................... pr

 8308 90 00 - Drugo, vključno z deli:

*8308 90 001 -- zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za
       smučarsko obutev in rolke ....................... pr

*8308 90 009 -- drugo ........................................ pr


 8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
       zamaški in zamaški, skozi katere se vliva), čepi
       za steklenice, pokrovi iz pločevine z navojem
       ali brez njega, zalivke in drug pribor za
       pakiranje, iz navadnih kovin

 8309 10 000 - Kronska zapirala .............................. pr

 8309 90   - Drugo:

 8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
       premerom več kot 21 mm .......................... 7.5

 8309 90 90 -- drugo:

*8309 90 901 --- pokrovi za pločevinke iz tar. podšt. 7310 21
       102 ............................................. pr

*8309 90 909 --- drugo ....................................... 7.5


 8310 00 000 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne
       plošče, številke, črke in drugi znaki iz
       navadnih kovin, razen tistih iz tar.št. 9405 .... pr


 8311    Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni
       izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih
       karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki
       se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo
       spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali
       kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane
       iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z
       brizganjem

 8311 10   - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za
       obločno varjenje:

 8311 10 100 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim
       jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom ... 6.5

 8311 10 900 -- druge ........................................ 6.5

 8311 20 000 - Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno
       elektro- varjenje ............................... pr

 8311 30 000 - Oplaščene palice in žica z jedrom, iz navadnih
       kovin, za mehko spajkanje, trdo spajkanje in
       plamensko varjenje .............................. pr

 8311 90 000 - Drugo, vključno z deli ........................ pr


                 XVI. oddelek

     STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; ELEKTROTEHNIŠKA OPREMA; NJIHOVI
   DELI; APARATI ZA SNEMANJE IN REPRODUKCIJO ZVOKA, APARATI ZA SNEMANJE
    IN REPRODUKCIJO TELEVIZIJSKE SLIKE IN ZVOKA, DELI IN PRIBOR ZA TE
                  PROIZVODE

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 8401    Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja),
       neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in
       aparati za separacijo izotopov

 8401 10 000 - Jedrski reaktorji ............................ pr

 8401 20 000 - Stroji in aparati za separacijo izotopov in
       njihovi deli ................................... pr

 8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani ..... pr

 8401 40 000 - Deli jedrskih reaktorjev ...................... pr


 8402    Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen
       kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki
       lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli
       za pregreto paro

       - Kotli za pridobivanje vodne in druge pare:

 8402 11 000 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad 45
       t/h ............................................. pr

 8402 12 000 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare do
       vključno 45 t/h ................................. pr

 8402 19   -- drugi kotli za pridobivanje pare, vključno s
       hibridnimi kotli:

 8402 19 100 --- plamenocevni kotli .......................... pr

 8402 19 900 --- drugi ....................................... pr

 8402 20 000 - Kotli za pregreto vodo ........................ pr

 8402 90 000 - Deli .......................................... pr


 8403    Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar.
       št. 8402

 8403 10   - Kotli:

 8403 10 100 -- litoželezni .................................. pr

 8403 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8403 90   - Deli:

 8403 90 100 -- litoželezni .................................. pr

 8403 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8404    Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in
       8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in
       lovilniki plina, kondenzatorji za energetske
       enote na vodno ali drugo paro)

 8404 10 000 - Pomožne naprave za uporabo s kotli iz tar. št.
       8402 ali 8403 ................................... pr

 8404 20 000 - Kondenzatorji za energetske enote na vodno ali
       drugo paro ...................................... pr

 8404 90 000 - Deli .......................................... 7.5


 8405    Generatorji za generatorski ali vodni plin, s
       svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski
       generatorji in podobni generatorji na moker
       postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih

 8405 10 000 - Generatorji za generatorski ali vodni plin, s
       svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski
       generatorji in podobni generatorji na moker
       postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih .... pr

 8405 90 000 - Deli .......................................... pr


 8406    Turbine na vodno in drugo paro

 8406 10 000 - Turbine za pogon plovil ....................... pr

       - Druge turbine:

 8406 81   -- z izhodno močjo nad 40 MW:

 8406 81 100 --- parne turbine za proizvodnjo elektrike ...... pr

 8406 81 900 --- druge ....................................... pr

 8406 82   -- z izhodno močjo, ki ne presega 40 MW:

       --- parne turbine za proizvodnjo elektrike,
       moči:

 8406 82 110 ---- do vključno 10 MW .......................... pr

 8406 82 190 ---- nad 10 MW .................................. pr

 8406 82 900 --- druge ....................................... pr

 8406 90   - Deli:

 8406 90 100 -- statorske lopatice, rotorji in njihove
       lopatice ........................................ pr

 8406 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8407    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
       bata

 8407 10   - Letalski motorji:

 8407 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8407 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Pogonski motorji za plovila:

 8407 21   -- izvenkrmni motorji:

 8407 21 100 --- s prostornino do vključno 325 cm3 ........... pr

       --- s prostornino nad 325 cm3:

 8407 21 910 ---- z močjo do vključno 30 kW .................. pr

 8407 21 990 ---- z močjo nad 30 kW .......................... pr

 8407 29   -- drugi:

 8407 29 200 --- z močjo do vključno 200 KW .................. pr

 8407 29 800 --- z močjo nad 200 KW .......................... pr

       - Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
       pogon vozil iz 87. poglavja:

 8407 31 000 -- s prostornino do vključno 50 cm3 ............. pr

 8407 32   -- s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:

 8407 32 100 --- s prostornino nad 50 cm3, do vključno 125
       cm3 ............................................. pr

 8407 32 900 --- s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250
       cm3 ............................................. pr

 8407 33   -- s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3:

 8407 33 100 --- za industrijsko sestavljanje: traktorjev s
       pedalnim vodenjem iz tar. št. 8701 10; motornih
       vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705 ............ pr

 8407 33 900 --- drugi ....................................... pr

 8407 34   -- s prostornino nad 1000 cm3:

 8407 34 100 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno
       vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10;
       motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil
       iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino do
       vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz tar. št.
       8705 ............................................ pr

       --- drugi:

 8407 34 300 ---- rabljeni ................................... pr

       ---- novi, s prostornino:

 8407 34 910 ----- do vključno 1.500 cm3 ..................... pr

 8407 34 990 ----- nad 1.500 cm3 ............................. pr

 8407 90   - Drugi motorji:

 8407 90 100 -- s prostornino do vključno 250 cm3 ............ pr

       -- s prostornino nad 250 cm3:

 8407 90 500 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno
       vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10;
       motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih vozil
       iz tar. št. 8704 z motorjem prostornine do
       vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz tar. št.
       8705 ............................................ pr

       --- drugi:

 8407 90 800 ---- z močjo do vključno 10 KW .................. pr

 8407 90 900 ---- z močjo nad 10 KW .......................... pr


 8408    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
       kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

 8408 10   - Pogonski motorji za plovila:

       -- rabljeni:

 8408 10 110 --- za morska plovila in tar. številk od 8901 do
       8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10 in
       bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ...... pr

 8408 10 190 --- drugi ....................................... pr

       -- novi, z močjo:

       --- do vključno 15 KW:

 8408 10 220 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 240 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 15 KW do vključno 50 KW:

 8408 10 260 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 280 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 50 KW do vključno 100 KW:

 8408 10 310 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 390 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 100 KW do vključno 200 KW:

 8408 10 410 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 490 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 200 KW do vključno 300 KW:

 8408 10 510 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 590 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 300 KW do vključno 500 KW:

 8408 10 610 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 690 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 500 KW do vključno 1000 KW:

 8408 10 710 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 790 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 1000 KW do vključno 5000 KW:

 8408 10 810 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 890 ---- drugi ...................................... pr

       --- nad 5000 KW:

 8408 10 910 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
       do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00 10
       in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00 10 ... pr

 8408 10 990 ---- drugi ...................................... pr

 8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

 8408 20 100 -- za industrijsko sestavljanje: pedalno vodenih
       traktorjev iz tar. št. 8701 10; motornih vozil
       iz tar. št. 8703; motornih vozil iz tar. št.
       8704 z motorjem s prostornino do 2.500 cm3;
       motornih vozil iz tar. št. 8705 ................. pr

       -- drugi:

       --- za kmetijske ali gozdarske traktorje na
       kolesih, z močjo:

 8408 20 310 ---- do vključno 50 kW .......................... pr

 8408 20 350 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ................ pr

 8408 20 370 ---- nad 100 kW ................................. pr

       --- za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:

 8408 20 510 ---- do vključno 50 kW .......................... pr

 8408 20 550 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ................ pr

 8408 20 570 ---- od 100 kW do vključno 200 kW ............... pr

 8408 20 990 ---- nad 200 kW ................................. pr

 8408 90   - Drugi motorji:

 8408 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8408 90 210 --- za tirno vleko .............................. pr

       --- drugi:

 8408 90 290 ---- rabljeni ................................... pr

       ---- novi, z močjo:

 8408 90 310 ----- do vključno 15 kW ......................... pr

 8408 90 330 ----- od 15 kW do vključno 30 kW ................ pr

 8408 90 360 ----- od 30 kW do vključno 50 kW ................ pr

 8408 90 370 ----- od 50 kW do vključno 100 kW ............... pr

 8408 90 510 ----- od 100 kW do vključno 200 kW .............. pr

 8408 90 550 ----- od 200 kW do vključno 300 kW .............. pr

 8408 90 570 ----- od 300 kW do vključno 500 kW .............. pr

 8408 90 710 ----- od 500 kW do vključno 1.000 kW ............ pr

 8408 90 750 ----- od 1.000 kW do vključno 5.000 kW .......... pr

 8408 90 990 ----- nad 5.000 kW .............................. pr


 8409    Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za
       motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

 8409 10   - Za letalske motorje:

 8409 10 100 -- za motorje za uporabo v civilnem letalstvu ... pr

 8409 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi:

 8409 91 000 -- primerni izključno ali pretežno za batne
       motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s
       svečko .......................................... pr

 8409 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8410    Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
       regulatorji

       - Hidravlične turbine in vodna kolesa:

 8410 11 000 -- z močjo do vključno 1000 kW .................. pr

 8410 12 000 -- z močjo nad 1000 do vključno 10.000 kW ....... pr

 8410 13 000 -- z močjo nad 10.000 kW ........................ pr

 8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:

 8410 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8410 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8411    Turboreaktivni motorji; turbopropelerski motorji
       in druge plinske turbine

       - Turboreaktivni motorji:

 8411 11   -- s potisno silo do vključno 25 kN:

 8411 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8411 11 900 --- drugi ....................................... pr

 8411 12   -- s potisno silo nad 25 kN:

       --- za uporabo v civilnem letalstvu:

 8411 12 110 ---- s potisno silo od 25 kN do vključno 44 kN .. pr

 8411 12 130 ---- s potisno silo od 44 kN do vključno 132 kN . pr

 8411 12 190 ---- s potisno silo nad 132 kN .................. pr

 8411 12 900 --- drugi ....................................... pr

       - Turbopropelerski motorji:

 8411 21   -- z močjo do vključno 1100 kW:

 8411 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8411 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8411 22   -- z močjo nad 1100 kW:

       --- za uporabo v civilnem letalstvu:

 8411 22 110 ---- z močjo od 1.100 kW do vključno 3.730 kW ... pr

 8411 22 190 ---- z močjo nad 3.730 kW ....................... pr

 8411 22 900 --- drugi ....................................... pr

       - Druge plinske turbine:

 8411 81   -- z močjo do vključno 5000 kW:

 8411 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8411 81 900 --- druge ....................................... pr

 8411 82   -- z močjo nad 5000 kW:

 8411 82 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- druge:

 8411 82 910 ---- z močjo od 5.000 kW do vključno 20.000 kW .. pr

 8411 82 930 ---- z močjo nad 20.000 kW, vendar do vključno
       50.000kW ........................................ pr

 8411 82 990 ---- z močjo nad 50.000 kW ...................... pr

       - Deli:

 8411 91   -- turboreaktivnih ali turbopropelerskih
       motorjev:

 8411 91 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8411 91 900 --- drugi ....................................... pr

 8411 99   -- drugi:

 8411 99 100 --- plinskih turbin, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 8411 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8412    Drugi pogonski stroji in motorji

 8412 10   - Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih
       motorjev:

 8412 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8412 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Hidravlični stroji in motorji:

 8412 21   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

 8412 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8412 21 910 ---- hidravlični sistemi ........................ pr

 8412 21 990 ---- drugi ...................................... pr

 8412 29   -- drugi:

 8412 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8412 29 500 ---- hidravlični sistemi ........................ pr

       ---- drugi:

 8412 29 910 ----- hidravlični motorji na tekočine ........... pr

 8412 29 990 ----- drugi ..................................... pr

       - Pnevmatični stroji in motorji:

 8412 31   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

 8412 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8412 31 900 --- drugi ....................................... pr

 8412 39   -- drugi:

 8412 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8412 39 900 --- drugi ....................................... pr

 8412 80   - Drugi:

 8412 80 100 -- parni stroji ali drugi stroji na parni pogon . pr

       -- drugi:

 8412 80 910 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8412 80 990 --- drugi ....................................... pr

 8412 90   - Deli:

 8412 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8412 90 300 --- reaktivnih motorjev, razen turboreaktivnih
       motorjev ........................................ pr

 8412 90 500 --- hidravličnih strojev in motorjev ............ pr

 8412 90 900 --- drugi ....................................... pr


 8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
       brez njih; elevatorji za tekočine

       - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
       za delovanje z merilnimi napravami:

 8413 11 000 -- črpalke za gorivo ali mazivo, ki se
       uporabljajo na bencinskih postajah ali v
       garažah ......................................... pr

 8413 19   -- druge:

 8413 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 4.0

 8413 19 900 --- druge ....................................... 4.0

 8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt.
       8413 11 in 8413 19:

 8413 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.0

 8413 20 900 -- druge ........................................ 4.0

 8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne medije
       batnih motorjev z notranjim zgorevanjem:

 8413 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8413 30 910 --- črpalke z vbrizgavanjem goriva .............. 4.0

 8413 30 990 --- druge ....................................... 4.0

 8413 40 000 - Črpalke za beton ............................. 4.0

 8413 50   - Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

 8413 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8413 50 300 --- hidravlične enote ........................... pr

 8413 50 500 --- dozirne in proporcionalne črpalke ........... pr

       --- druge:

       ---- batne črpalke:

 8413 50 710 ----- hidravlično gnane črpalke ................. pr

 8413 50 790 ----- druge ..................................... pr

 8413 50 900 ---- druge ...................................... pr

 8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

 8413 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8413 60 300 --- hidravlične enote ........................... pr

       --- druge:

       ---- zobniške črpalke:

 8413 60 410 ----- hidravlično gnane ......................... pr

 8413 60 490 ----- druge ..................................... pr

       ---- krilne črpalke:

 8413 60 510 ----- hidravlično gnane ......................... pr

 8413 60 590 ----- druge ..................................... pr

 8413 60 600 ---- vijačne črpalke ............................ pr

 8413 60 900 ---- druge ...................................... pr

 8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:

 8413 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       -- druge:

       --- potopne črpalke:

 8413 70 210 ---- enostopenjske .............................. pr

 8413 70 290 ---- večstopenjske .............................. pr

 8413 70 300 --- rotacijske črpalke brez tesnil za ogrevalne
       sisteme in toplovode ............................ pr

       --- druge, z izhodnim premerom:

 8413 70 400 ---- do vključno 15 mm .......................... pr

       ---- nad 15 mm:

 8413 70 500 ----- cevne rotacijske črpalke in bočne cevne
       črpalke ........................................ pr

       ----- radialne pretočne črpalke:

       ------ enostopenjske:

       ------- z enojnim vhodnim pogonskim propelerjem:

 8413 70 610 -------- monoblok ............................... pr

 8413 70 690 -------- druge .................................. pr

 8413 70 700 ------- z več kot enim vhodnim pogonskim
       propelerjem ..................................... pr

 8413 70 800 ------ večstopenjske ............................ pr

       ----- druge centrifugalne črpalke:

 8413 70 910 ------ enostopenjske ............................ pr

 8413 70 990 ------ večstopenjske ............................ pr

       - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

 8413 81   -- črpalke:

 8413 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8413 81 900 --- druge ....................................... pr

 8413 82 000 -- elevatorji za tekočine: ...................... 2.5

       - Deli:

 8413 91   -- črpalk:

 8413 91 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8413 91 900 --- drugi ....................................... pr

 8413 92 000 -- elevatorjev za tekočine ...................... pr


 8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
       kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
       recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem,
       vključno s tistimi, ki imajo filtre

 8414 10   - Vakuumske črpalke:

 8414 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8414 10 300 --- rotacijske batne črpalke, drsne krilne
       rotacijske črpalke, molekularne črpalke in Roots
       črpalke ......................................... pr

       --- druge:

 8414 10 500 ---- difuzijske črpalke, krio črpalke in
       adsorbcijske črpalke ............................ pr

 8414 10 900 ---- druge ...................................... pr

 8414 20   - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon:

 8414 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8414 20 910 --- ročne črpalke za kolesa ..................... pr

 8414 20 990 --- druge ....................................... pr

 8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:

 8414 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8414 30 300 --- z močjo do vključno 0,4 kW .................. pr

       --- z močjo nad 0,4 kW:

 8414 30 910 ---- nepredušni ali pol-nepredušni .............. pr

 8414 30 990 ---- drugi ...................................... pr

 8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji
       priklopnika:

 8414 40 100 -- z zmogljivostjo do vključno 2m3/min .......... pr

 8414 40 900 -- z zmogljivostjo nad 2 m3/min ................. pr

       - Ventilatorji:

 8414 51   -- namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
       strešni ventilatorji, z vgrajenim
       elektromotorjem moči do vključno 125W:

 8414 51 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8414 51 900 --- drugi ....................................... pr

 8414 59   -- drugi:

 8414 59 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8414 59 300 ---- osni ventilatorji .......................... pr

 8414 59 500 ---- centrifugalni ventilatorji ................. pr

 8414 59 900 ---- drugi ventilatorji ......................... pr

 8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico do
       vključno 120 cm ................................. pr

 8414 80   - Drugo:

 8414 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugo:

       --- turbokompresorji:

 8414 80 210 ---- enostopenjski .............................. pr

 8414 80 290 ---- večstopenjski .............................. pr

       --- recipročni prenosni kompresorji z delovnim
       tlakom:

       ---- do vključno 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 310 ----- do vključno 60 m3 ......................... pr

 8414 80 390 ----- nad 60 m3 ................................. pr

       ---- nad 15 barov, pri pretoku na uro:

 8414 80 410 ----- do vključno 120 m3 ........................ pr

 8414 80 490 ----- nad 120 m3 ................................ pr

       --- rotacijski prenostni kompresorji:

 8414 80 600 ---- z eno gredjo ............................... pr

       ---- z več gredmi:

 8414 80 710 ----- vijačni kompresorji ....................... pr

 8414 80 790 ----- drugi ..................................... pr

 8414 80 900 --- drugo ....................................... pr

 8414 90   - Deli:

 8414 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8414 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8415    Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
       motorni pogon in elementi za spreminjanje
       temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri
       katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

 8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni ............... pr

 8415 20 000 - Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v
       motornih vozilih ................................ pr

       - Drugo:

 8415 81   -- z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim
       ventilom za hlajenje ali gretje:

 8415 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8415 81 900 --- drugo ....................................... pr

 8415 82   -- drugo, z vgrajeno hladilno enoto:

 8415 82 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8415 82 800 --- drugo ....................................... pr

 8415 83   -- brez vgrajene hladilne enote:

 8415 83 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8415 83 900 --- drugo ....................................... pr

 8415 90   - Deli:

 8415 90 100 -- klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415
       81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 8415 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8416    Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno
       gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za
       kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi
       rešetkami, mehanskimi odstranjevalniki pepela in
       podobnimi napravami

 8416 10   - Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo:

 8416 10 100 -- z vgrajeno avtomatsko kontrolno napravo ...... pr

 8416 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8416 20   - Drugi gorilniki za kurišča, vključno s
       kombiniranimi gorilniki:

 8416 20 100 -- samo za plin, monoblok, z vgrajenim
       ventilatorjem in kontrolno napravo .............. pr

 8416 20 900 -- drugi ........................................ pr

 8416 30 000 - Mehanske naprave za kurjenje, vključno z
       njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi
       odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami .. pr

 8416 90 000 - Deli .......................................... pr


 8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
       peči za sežiganje, neelektrične

 8417 10 000 - Peči za praženje, taljenje ali drugo toplotno
       obdelavo rud, pirita ali kovin .................. pr

 8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za kekse:

 8417 20 100 -- tunelske peči ................................ 5.0

 8417 20 900 -- druge ........................................ 5.0

 8417 80   - Druge:

 8417 80 100 -- peči za upepeljevanje odpadkov ............... pr

 8417 80 900 -- druge ........................................ pr

 8417 90 000 - Deli .......................................... pr


 8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
       hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
       toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav
       iz tar. št. 8415

 8418 10   - Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s
       posebnimi vrati:

 8418 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8418 10 910 --- prostornine nad 340 litrov .................. pr

 8418 10 990 --- druge ....................................... pr

       - Hladilniki za gospodinjstva:

 8418 21   -- kompresorski:

 8418 21 100 --- prostornine nad 340 litrov .................. pr

       --- drugi:

 8418 21 510 ---- namizni .................................... pr

 8418 21 590 ---- za vgradnjo ................................ pr

       ---- drugi, s prostornino:

 8418 21 910 ----- do vključno 250 litrov .................... pr

 8418 21 990 ----- od 250 do vključno 340 litrov ............. pr

 8418 22 000 -- absorbcijski, električni ..................... pr

 8418 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do
       vključno 800 l:

 8418 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8418 30 910 --- s prostornino do vključno 400 litrov ........ pr

 8418 30 990 --- s prostornino od 400 do vključno 800 litrov . pr

 8418 40   - Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo do
       vključno 900 l:

 8418 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8418 40 910 --- prostornine do vključno 250 litrov .......... pr

 8418 40 990 --- s prostornino od 250 do vključno 900 litrov . pr

 8418 50   - Druge skrinje, omare, vitrine in podobno
       pohištvo za hlajenje ali zamrzovanje:

       -- hladilne razstavne vitrine in pulti (ki imajo
       vgrajeno hladilno enoto ali izparilnik):

 8418 50 110 --- za shranjevanje zamrznjenih živil ........... pr

 8418 50 190 --- drugi ....................................... pr

       -- drugo hladilno pohištvo:

 8418 50 910 --- za globoko zamrzovanje, razen tistih iz tar.
       podšt. 8418 30 in 8418 40 ....................... pr

 8418 50 990 --- drugo ....................................... pr

       - Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
       toplotne črpalke:

 8418 61   -- kompresorske enote za hlajenje, katerih
       kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:

 8418 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.0

 8418 61 900 --- druge ....................................... 5.0

 8418 69   -- druge:

 8418 69 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. 5.0

       --- druge:

 8418 69 910 ---- absorpcijske grelne črpalke ................ 5.0

 8418 69 990 ---- druge ...................................... 5.0

       - Deli:

 8418 91 000 -- pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje ali
       zamrzovanje ..................................... pr

 8418 99   -- drugi:

 8418 99 100 --- izparilniki in kondenzatorji, razen tistih
       za hladilnike za gospodinjstva .................. pr

 8418 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8419    Stroji, naprave in laboratorijska oprema
       (vključno električno ogrevani), za obdelavo
       materiala s spremembo temperature, kot je
       ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
       rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
       parjenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija,
       kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih
       strojev in naprav; pretočni in akumulacijski
       grelniki za vodo, neelektrični

       - Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
       neelektrični:

 8419 11 000 -- pretočni grelniki za vodo na plin ............ pr

 8419 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski
       aparati za sterilizacijo ........................ pr

       - Sušilnice:

 8419 31 000 -- za kmetijske izdelke ......................... pr

 8419 32 000 -- za les, papirno maso, papir ali karton ....... pr

 8419 39 000 -- druge ........................................ pr

 8419 40 000 - Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z
       destilacijo: .................................... pr

 8419 50   - Toplotni izmenjalniki:

 8419 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8419 50 900 -- drugi ........................................ pr

 8419 60 000 - Naprave za utekočinjanje zraka in drugih
       plinov .......................................... pr

       - Drugi stroji, naprave in oprema:

 8419 81   -- za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje
       ali gretje hrane:

 8419 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugo:

 8419 81 910 ---- perkolatorji (precejevalniki) in druge
       naprave za pripravljanje kave in drugih toplih
       napitkov ........................................ pr

 8419 81 990 ---- drugo ...................................... pr

 8419 89   -- drugo:

 8419 89 100 --- hladilni stolpi in podobne naprave za
       neposredno hlajenje (brez predelne stene) s
       pomočjo kroženja vode ........................... pr

 8419 89 150 --- aparati za hitro gretje polprevodnikov ...... pr

 8419 89 200 --- aparati za kemično naparevanje
       polprevodnikov .................................. pr

 8419 89 250 --- aparati za fizikalno parno naparevanje s
       pomočjo elektronskega snopa ali evaporizacijo na
       polprevodnikih .................................. pr

 8419 89 300 --- naprave za naparevanje kovin v vakuumu ...... pr

 8419 89 95 --- drugi:

*8419 89 951 ---- druge naprave za hlajenje proizvodov v
       postopku obdelave s temperaturo ali pri kateri
       se sprošča temperatura .......................... pr

*8419 89 952 ---- drugi stroji, aparati in oprema za uporabo
       v farmacevtski industriji (npr. naprave za
       pripravo vode, liofilizatorji, emajl. reaktorji
       ipd.) ........................................... pr

*8419 89 959 ---- drugi ...................................... pr

 8419 90   - Deli:

 8419 90 100 -- toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v
       civilnem letalstvu .............................. pr

 8419 90 200 -- iz tar. podštevilke 8419 20 00 ............... pr

 8419 90 950 -- drugo ........................................ pr


 8420    Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za
       kovine ali steklo, in valji zanje

 8420 10   - Kalandri in drugi stroji za valjanje:

 8420 10 100 -- ki se uporabljajo v tekstilni industriji ..... pr

 8420 10 300 -- ki se uporabljajo v papirni industriji ....... pr

 8420 10 500 -- ki se uporabljajo v gumarski industriji in
       industriji plastičnih mas ....................... pr

 8420 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Deli:

 8420 91   -- valji:

 8420 91 100 --- litoželezni ................................. pr

 8420 91 800 --- drugi ....................................... pr

 8420 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8421    Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje;
       naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin ali plinov

       - Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:

 8421 11 000 -- izločevalniki smetane ........................ pr

 8421 12 000 -- centrifuge za sušenje (ožemanje) perila ...... pr

 8421 19   -- druge:

 8421 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- druge:

 8421 19 910 ---- centrifuge, ki se uporabljajo v
       laboratorijih ................................... pr

 8421 19 930 ---- centrifugalna naprava za nanašanje
       fotografske emulzije na polprevodnike ........... pr

 8421 19 980 ---- druge ...................................... pr

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       tekočin:

 8421 21   -- za filtriranje in čiščenje vode:

 8421 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8421 21 90 --- druge:

*8421 21 901 ---- za filtriranje in čiščenje odpadnih vod ... pr

*8421 21 909 ---- druge ...................................... pr

 8421 22 000 -- za filtriranje in čiščenje pijač, razen vode . pr

 8421 23   -- filtri za olje ali gorivo, za motorje z
       notranjim zgorevanjem:

 8421 23 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8421 23 900 --- drugi ....................................... pr

 8421 29   -- druge:

 8421 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8421 29 900 --- druge ....................................... pr

       - Naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
       plinov:

 8421 31   -- filtri za vsesani zrak za motorje z notranjim
       zgorevanjem:

 8421 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8421 31 900 --- drugi ....................................... pr

 8421 39   -- druge:

 8421 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- druge:

 8421 39 300 ---- naprave in aparati za filtriranje ali
       očiščevanje zraka ............................... pr

       ---- naprave in aparati za filtriranje ali
       čiščenje drugih plinov:

 8421 39 510 ----- s tekočim procesom ........................ pr

 8421 39 710 ----- s katalitičnim procesom ................... pr

 8421 39 98 ----- drugi:

*8421 39 981 ------ elektro filtri za dimne pline ............ pr

*8421 39 989 ------ drugi .................................... pr

       - Deli:

 8421 91 000 -- centrifug, vključno centrifuge za sušenje .... pr

 8421 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8422    Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje
       steklenic in druge posode; stroji za polnjenje,
       zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje
       steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih
       posod; stroji za kapsuliranje steklenic,
       kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod;
       drugi stroji za pakiranje ali zavijanje
       (vključno stroji za zavijanje na osnovi
       toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač

       - Pomivalni stroji:

 8422 11 000 -- gospodinjski ................................. pr

 8422 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8422 20 000 - Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in
       druge posode .................................... pr

 8422 30 000 - Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično
       zapiranje, ali etiketiranje steklenic,
       pločevink, škatel, vreč in druge posode; stroji
       za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje,
       cevi in podobnih posod; stroji za gaziranje
       pijač ........................................... pr

 8422 40 000 - Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje
       (vključno stroji za zavijanje na osnovi
       toplotnega krčenja) ............................. pr

 8422 90   - Deli:

 8422 90 100 -- pomivalnih strojev ........................... pr

 8422 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8423    Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z
       občutljivostjo do vključno 5 centigramov
       (0,05g)), vključno s stroji za štetje in
       kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase;
       uteži za tehtnice vseh vrst

 8423 10   - Osebne tehtnice, vključno tehtnice za
       dojenčke; gospodinjske tehtnice:

 8423 10 100 -- gospodinjske tehtnice ........................ pr

 8423 10 900 -- druge ........................................ pr

 8423 20 000 - Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na
       konvejerjih ..................................... pr

 8423 30 000 - Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice za
       izpuščanje vnaprej določene mase materiala v
       vrečko ali posodo, vključno tehtnice za
       doziranje ....................................... pr

       - Druge tehtalne naprave:

 8423 81   -- z maksimalnim tehtalnim območjem do vključno
       30 kg:

 8423 81 100 --- tehtnice za preverjanje teže in stroji z
       avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej
       nastavljeno težo ................................ pr

 8423 81 300 --- tehtnice - naprave za tehtanje in
       etiketiranje pakiranega blaga ................... pr

 8423 81 500 --- trgovske tehtnice ........................... pr

 8423 81 900 --- druge ....................................... pr

 8423 82   -- s tehtalnim območjem nad 30 do vključno 5000
       kg:

 8423 82 100 --- tehtnice za preverjanje teže in stroji za
       avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej
       nastavljeno težo ................................ pr

 8423 82 900 --- druge ....................................... pr

 8423 89   -- druge:

 8423 89 100 --- mostne ...................................... pr

 8423 89 900 --- druge ....................................... pr

 8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic ..... pr


 8424    Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega)
       za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin
       ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali
       nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
       naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
       podobni stroji za brizganje s curkom

 8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni:

 8424 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8424 10 910 --- težki do vključno 21 kg ..................... pr

 8424 10 990 --- drugi ....................................... pr

 8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave .......... pr

 8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni
       stroji za brizganje s curkom:

       -- vodne čistilne naprave z vgrajenim motorjem:

 8424 30 010 --- z grelno napravo ............................ pr

       --- druge, z močjo motorja:

 8424 30 050 ---- do vključno 7,5 kW ......................... pr

 8424 30 090 ---- nad 7,5 kW ................................. pr

       -- drugi stroji:

 8424 30 100 --- s pogonom na stisnjeni zrak ................. pr

 8424 30 900 --- drugi ....................................... pr

       - Druge naprave:

 8424 81   -- za kmetijstvo ali hortikulturo:

 8424 81 100 --- škropilnice ................................. pr

       --- druge:

       ---- prenosne naprave:

 8424 81 310 ----- brez motorja .............................. pr

 8424 81 390 ----- z motorjem ................................ pr

       ---- druge:

 8424 81 910 ----- razpršilniki in razpraševalci, prirejeni
       za rabo na poljedelskih traktorjih ali za vleko
       z le-temi ....................................... pr

 8424 81 990 ----- druge ..................................... pr

 8424 89   -- druge:

 8424 89 200 --- razpršilne naprave za jedkanje, guljenje ali
       čiščenje polprevodnikov ......................... pr

 8424 89 80 --- druge:

*8424 89 801 ---- naprave za elektrostatski nanos barve s
       transportnim sistemom in sušilno napravo ........ pr

*8424 89 809 ---- druge ...................................... pr

 8424 90 000 - Deli .......................................... pr


 8425    Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični
       vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno
       višino

       - Škripčevja in škripci:

 8425 11   -- na električni pogon:

 8425 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8425 11 900 --- drugi ....................................... pr

 8425 19   -- drugi:

 8425 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8425 19 910 ---- ročno vodeni verižni škripci ............... pr

 8425 19 990 ---- drugi ...................................... pr

 8425 20 000 - Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno
       izdelani za uporabo pod zemljo .................. pr

       - Drugi vitli:

 8425 31   -- na električni pogon:

 8425 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8425 31 900 --- drugi ....................................... pr

 8425 39   -- drugi:

 8425 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............ pr

       --- drugi:

 8425 39 910 ---- na pogon z batnimi motorji z notranjim
       izgorevanjem .................................... pr

 8425 39 990 ---- drugi ...................................... pr

       - Dvigala za velike tovore z majhno dvižno
       višino; dvigala za dviganje vozil:

 8425 41 000 -- nepremična dvigala za vgraditev v delavnicah
       za popravilo cestnih vozil ...................... pr

 8425 42   -- druga dvigala, hidravlična:

 8425 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8425 42 900 --- druga ....................................... pr

 8425 49   -- druga:

 8425 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8425 49 900 --- druga ....................................... pr


 8426    Dvigala, vključno kabelska dvigala; ladijski
       žerjavi; portalna dvigala, luška dvigala in avto
       dvigala, opremljena z dvigalom

       - Mostna, prekladalna in portalna dvigala in
       luška dvigala:

 8426 11 000 -- mostna dvigala na fiksnih stebrih ............ pr

 8426 12 000 -- portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in
       luška dvigala ................................... pr

 8426 19 000 -- druga ........................................ pr

 8426 20 000 - Stolpna vrtljiva dvigala ...................... pr

 8426 30 000 - Portalna dvigala s pomolom .................... pr

       - Druga dvigala, samovozna:

 8426 41 000 -- na pnevmatičnih kolesih ...................... pr

 8426 49 000 -- druga ........................................ pr

       - Druga dvigala:

 8426 91   -- predvidena za vgraditev v cestna vozila:

 8426 91 100 --- hidravlični žerjavi za nakladanje in
       razkladanje vozil ............................... pr

 8426 91 900 --- druga ....................................... pr

 8426 99   -- druga:

 8426 99 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8426 99 900 --- druga ....................................... pr


 8427    Viličarji; druga avto dvigala z napravami za
       dviganje ali manipulacijo

 8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

 8427 10 10 -- z dvigalno višino 1 m ali več:

*8427 10 101 --- bočno-stranski in paletno regalni (s
       pomičnim stebrom) viličarji ..................... pr

*8427 10 109 --- drugi ....................................... 7.5

 8427 10 900 -- drugi ........................................ 7.5

 8427 20   - Drugi samovozni:

       -- z dvigalno višino 1 m ali več:

 8427 20 110 --- viličarji za težavne terene in drugi
       nakladalni kamioni .............................. 7.5

 8427 20 190 --- drugi ....................................... 7.5

 8427 20 900 -- drugi ........................................ 5.0

 8427 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8428    Drugi stroji za dviganje, manipulacijo,
       nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala,
       premične stopnice, transporterji in žičnice)

 8428 10   - Dvigala in skipi:

 8428 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8428 10 910 --- električno vodeni ........................... pr

 8428 10 990 --- drugi ....................................... pr

 8428 20   - Transporterji, pnevmatični:

 8428 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8428 20 300 --- posebno prilagojeni uporabi v kmetijstvu .... pr

       --- drugi:

 8428 20 910 ---- za razsuti tovor ........................... pr

 8428 20 990 ---- drugi ...................................... pr

       - Drugi transporterji, ki delujejo kontinuirano,
       za blago ali material:

 8428 31 000 -- specialno predvideni za uporabo pod zemljo ... pr

 8428 32 000 -- drugi, z vedri ............................... pr

 8428 33   -- drugi, s trakom:

 8428 33 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8428 33 900 --- drugi ....................................... pr

 8428 39   -- drugi:

 8428 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8428 39 910 ---- valjčni transporterji ...................... pr

 8428 39 930 ---- avtomatske naprave za transport, rokovanje
       in shranjevanje polprevodnikov, kaset, škatel in
       drugega materijala za polprevodniške naprave .... pr

 8428 39 980 ---- drugi ...................................... pr

 8428 40 000 - Premične stopnice in premične steze: .......... pr

 8428 50 000 - Potiskala rudarskih vozičkov, prenašalniki za
       lokomotive in vagone, razkladalne naprave za
       vagone in podobna manipulacijska oprema za
       železniške vagone ............................... pr

 8428 60 000 - Žičnice in vlečnice; vlečni mehanizmi za tirne
       žičnice ......................................... pr

 8428 90   - Drugi stroji:

 8428 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8428 90 300 --- valjčne proge (za valjarne); vrtljive mize
       za prinašanje in odnašanje izdelkov; prekucniki
       in manipulatorji za ingote, krogle, palice in
       plošče .......................................... pr

       --- drugi:

       ---- nakladalniki, prilagojeni uporabi v
       kmetijstvu:

 8428 90 710 ----- prilagojeni priključitvi na kmetijske
       traktorje ....................................... pr

 8428 90 790 ----- drugi ..................................... pr

       ---- drugi:

 8428 90 910 ----- mehanski nakladalniki za razsuti tovor .... pr

 8428 90 980 ----- drugi ..................................... pr


 8429    Buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki,
       skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji
       za nabijanje in cestni valjarji, samovozni

       - Buldožerji in angledozerji:

 8429 11 000 -- goseničarji .................................. pr

 8429 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki ....................... pr

 8429 30 000 - Skreperji ..................................... pr

 8429 40   - Stroji za nabijanje in cestni valjarji:

       -- cestni valjarji:

 8429 40 100 --- vibracijski ................................. pr

 8429 40 300 --- drugi ....................................... pr

 8429 40 900 -- teptalniki ................................... pr

       - Bagri in nakladalniki:

 8429 51   -- nakladalniki s prednjo lopato:

 8429 51 100 --- nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod
       zemljo .......................................... pr

       --- drugi:

 8429 51 910 ---- lopatasti nakladalniki - goseničarji ....... pr

 8429 51 990 ---- drugi ...................................... pr

 8429 52   -- stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360o:

 8429 52 100 --- tračni bagri ................................ pr

 8429 52 900 --- drugi ....................................... pr

 8429 59 000 -- drugi ........................................ pr


 8430    Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje,
       nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov
       ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov;
       snežni plugi in snežni odmetalniki

 8430 10 000 - Ovni in stroji za izdiranje pilotov ........... pr

 8430 20 000 - Snežni plugi in snežni odmetalniki ............ pr

       - Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin in
       stroji za prebijanje predorov:

 8430 31 000 -- samovozni .................................... pr

 8430 39 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi stroji za vrtanje:

 8430 41 000 -- samovozni .................................... pr

 8430 49 000 -- drugi ........................................ pr

 8430 50 000 - Drugi stroji, samovozni ....................... pr

       - Drugi stroji, nesamovozni:

 8430 61 000 -- stroji za nabijanje .......................... pr

 8430 62 000 -- skreperji (strgalniki) ....................... pr

 8430 69 000 -- drugi ........................................ pr


 8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno
       s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

 8431 10 000 - Za stroje iz tar. št. 8425 .................... pr

 8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 .................... 7.5

       - Za stroje iz tar. št. 8428:

 8431 31 000 -- za dvigala, skipe ali premične stopnice ...... pr

 8431 39   -- drugi:

 8431 39 100 --- za valjčne proge iz tar. podšt. 8428 90 30 .. pr

 8431 39 900 --- drugi ....................................... pr

       - Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:

 8431 41 000 -- vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala ... pr

 8431 42 000 -- lemeži za buldožerje ali angledozerje ........ pr

 8431 43 000 -- deli strojev za vrtanje iz tar. podšt. 8430
       41 in 8430 49 ................................... pr

 8431 49   -- drugi:

 8431 49 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8431 49 800 --- drugi ....................................... pr


 8432    Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
       kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji
       za travnike in športne terene

 8432 10   - Plugi:

 8432 10 100 -- odrivna plošča ............................... pr

 8432 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Brane, kolutne brane, kultivatorji, plevelniki
       in izkopalniki:

 8432 21 000 -- kolutne brane ................................ pr

 8432 29   -- drugo:

 8432 29 100 --- kolutne brane in kultivatorji ............... pr

 8432 29 300 --- brane ....................................... pr

 8432 29 500 --- roto kultivatorji ........................... pr

 8432 29 900 --- drugo ....................................... pr

 8432 30   - Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje:

       -- stroji za sejanje:

 8432 30 110 --- sejalniki na centralni pogon s preciznim
       preslednikom .................................... pr

 8432 30 190 --- drugi ....................................... pr

 8432 30 900 -- stroji za sajenje in presajevanje ............ pr

 8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil:

 8432 40 100 -- trosilniki za mineralna ali kemična gnojila .. 7.5

 8432 40 900 -- drugi ........................................ 7.5

 8432 80 000 - Drugi stroji .................................. pr

 8432 90   - Deli:

 8432 90 100 -- plužna rezila ................................ pr

       -- drugi:

 8432 90 910 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8432 90 990 --- drugi ....................................... pr


 8433    Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z
       balarji za slamo in krmo; kosilnice za travo;
       stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo
       jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov,
       razen strojev iz tar. št. 8437

       - Kosilnice za travo (za travnike, parke ali
       športne terene):

 8433 11   -- motorne, z rezalno napravo, vrtljivo v
       vodoravni ravni:

 8433 11 100 --- električne .................................. pr

       --- druge:

       ---- samovozne:

 8433 11 510 ----- s sedežem ................................. pr

 8433 11 590 ----- druge ..................................... pr

 8433 11 900 ---- druge ...................................... pr

 8433 19   -- druge:

       --- motorne:

 8433 19 100 ---- električne ................................. pr

       ---- druge:

       ----- samovozne:

 8433 19 510 ------ s sedežem ................................ pr

 8433 19 590 ------ druge .................................... pr

 8433 19 700 ----- druge ..................................... pr

 8433 19 900 --- brez motorja ................................ pr

 8433 20   - Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne
       kosilnice za montiranje na traktor:

 8433 20 100 -- motorne ...................................... pr

       -- druge:

       --- prilagojene za prenašanje oziroma vlečenje s
       traktorjem:

 8433 20 510 ---- z rotirajočim rezilom v horizontalni ravni . pr

 8433 20 590 ---- druge ...................................... pr

 8433 20 900 --- druge ....................................... pr

 8433 30   - Drugi stroji za seno:

 8433 30 100 -- obračalniki, stranski zgrabljalniki in
       rotacijski obračalniki .......................... pr

 8433 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8433 40   - Balarji za seno in krmo, vključno s stroji za
       pobiranje in povezovanje v bale:

 8433 40 100 -- stroji za pobiranje in povezovanje v bale
       (npr. za povezovanje in ovijanje bal za silažo) . pr

 8433 40 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov
       (žetev in obiranje itd.);stroji za ločevanje zrn
       od rastline (za mlatev, robkanje itd.):

 8433 51 00 -- kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in
       za ločevanje zrn od rastline:

*8433 51 001 --- brez lastnega pogona ........................ pr

*8433 51 009 --- drugi ....................................... pr

 8433 52 000 -- drugi stroji za ločevanje zrn od rastline
       (mlatev, robkanje itd.) ......................... pr

 8433 53   -- stroji za izkopavanje korenastih ali
       gomoljastih plodov:

 8433 53 100 --- stroji za izkopavanje in pobiranje
       krompirja ....................................... pr

 8433 53 300 --- stroji za pobiranje repe in stroji za
       pobiranje pese (npr. rdeče, sladkorne) .......... pr

 8433 53 900 --- drugi ....................................... pr

 8433 59   -- drugi:

       --- silažni kombajni:

 8433 59 110 ---- na lastni pogon ............................ pr

 8433 59 190 ---- drugi ...................................... pr

 8433 59 300 --- stroji za obiranje grozdja .................. pr

 8433 59 800 --- drugi ....................................... pr

 8433 60   - Stroji za čiščenje ali sortiranje jajc, sadja
       ali drugih kmetijskih pridelkov:

 8433 60 100 -- stroji za sortiranje in čiščenje jajc ........ pr

 8433 60 900 -- drugi ........................................ pr

 8433 90 000 - Deli .......................................... pr


 8434    Molzni stroji in mlekarski stroji

 8434 10 000 - Molzni stroji ................................. pr

 8434 20 000 - Mlekarski stroji .............................. pr

 8434 90 000 - Deli .......................................... pr


 8435    Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki
       se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika,
       sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač

 8435 10   - Stroji:

 8435 10 100 -- stiskalnice .................................. 7.5

 8435 10 90 -- drugi:

*8435 10 901 --- sadni mlini s kapaciteto nad 100 kg
       enkratnega polnjenja ............................ pr

*8435 10 909 --- drugi ....................................... 5.0

 8435 90 000 - Deli .......................................... pr


 8436    Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo,
       gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo,
       vključno z napravami za kalitev z mehansko ali
       termično opremo; valilniki in tople baterije za
       piščance

 8436 10   - Stroji za pripravo krme:

 8436 10 100 -- drobilniki in drugi mlini za žitarice,
       stročnice in podobno ............................ pr

 8436 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Stroji za perutninarstvo; valilniki in tople
       baterije za piščance:

 8436 21 000 -- valilniki in tople baterije za piščance ...... pr

 8436 29 000 -- drugo ........................................ pr

 8436 80   - Drugi stroji:

 8436 80 100 -- gozdarski stroji ............................. pr

       -- drugi:

 8436 80 910 --- avtomatski napajalniki ...................... pr

 8436 80 990 --- drugi ....................................... pr

       - Deli:

 8436 91 000 -- strojev za perutninarstvo, valilnikov in
       toplih baterij za piščance ...................... pr

 8436 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8437    Stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja
       ali suhih stročnic; stroji za mlinsko industrijo
       ali za predelavo žit ali suhih stročnic, razen
       strojev za kmetijska gospodarstva

 8437 10 000 - Stroji za čiščenje ali sortiranje semena,
       zrnja ali suhih stročnic ........................ pr

 8437 80 000 - Drugi stroji .................................. pr

 8437 90 000 - Deli .......................................... pr


 8438    Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih
       tarifnih številkah tega poglavja, za
       industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane
       ali pijač, razen strojev za ekstrakcijo ali
       pripravljanje živalskih ali rastlinskih masti in
       olj

 8438 10   - Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo
       makaronov, špagetov in podobnih izdelkov:

 8438 10 100 -- pekarski stroji .............................. pr

 8438 10 900 -- stroji za proizvodnjo testenin, špagetov in
       podobnih izdelkov ............................... pr

 8438 20 000 - Stroji za proizvodnjo slaščic, kakava in
       čokolade ........................................ pr

 8438 30 000 - Stroji za proizvodnjo sladkorja ............... pr

 8438 40 000 - Pivovarniški stroji ........................... pr

 8438 50 000 - Stroji za pripravljanje perutninskega in
       drugega mesa .................................... pr

 8438 60 000 - Stroji za pripravljanje sadja, orehov in
       zelenjave ....................................... pr

 8438 80   - Drugi stroji:

 8438 80 100 -- za pripravo kave ali čaja .................... pr

       -- drugi:

 8438 80 910 --- za pripravo ali proizvodnjo pijač ........... pr

 8438 80 990 --- drugi ....................................... pr

 8438 90 000 - Deli .......................................... pr


 8439    Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih
       celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali
       dovrševanje papirjev ali kartona

 8439 10 000 - Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih
       celuloznih materialov ........................... pr

 8439 20 000 - Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona ..... pr

 8439 30 000 - Stroji za dovrševanje papirja ali kartona ..... pr

       - Deli:

 8439 91   -- strojev za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih
       celuloznih materialov:

 8439 91 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8439 91 900 --- drugi ....................................... pr

 8439 99   -- drugi:

 8439 99 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8439 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8440    Knjigoveški stroji, vključno s stroji za šivanje
       knjig

 8440 10   - Stroji:

 8440 10 100 -- stroji za zgibanje ........................... pr

 8440 10 200 -- stroji za znašanje ........................... pr

 8440 10 300 -- stroji za šivanje, šivanje z žico in
       spenjanje s sponkami ............................ pr

 8440 10 400 -- stroji za vezavo brez šivanja (perfect) -
       lepljenje ....................................... pr

 8440 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8440 90 000 - Deli .......................................... pr


 8441    Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja
       ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh
       vrst

 8441 10   - Stroji za rezanje:

 8441 10 100 -- stroji za rezanje zvitkov in premotavanje
       zvitkov ......................................... pr

 8441 10 200 -- drugi stroji za vzdolžno in prečno rezanje ... pr

 8441 10 300 -- giljotine .................................... pr

 8441 10 400 -- noži s tremi rezili (trorezniki) ............. pr

 8441 10 800 -- drugi ........................................ pr

 8441 20 000 - Stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih
       ovojnic ......................................... pr

 8441 30 000 - Stroji za izdelavo škatel, trikotnih vrečk,
       cevi, bobnov in podobnih škatel, razen s
       stiskanjem ...................................... pr

 8441 40 000 - Stroji za oblikovanje izdelkov iz papirne
       mase, papirja ali kartona s stiskanjem .......... pr

 8441 80 00 - Drugi stroji:

*8441 80 001 -- stroji za lepljenje kartonskih škatel ........ pr

*8441 80 002 -- stroji za izsekavanje ........................ pr

*8441 80 009 -- drugi ........................................ pr

 8441 90   - Deli:

 8441 90 100 -- strojev za rezanje ........................... pr

 8441 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8442    Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih
       strojev iz tar. št. 8456 do 8465), za vlivanje
       in stavljanje črk, za pripravljanje ali
       izdelovanje klišejev, plošč, valjev in drugih
       tiskarskih oblik; tiskarske črke, klišeji,
       plošče, valji in druge tiskarske oblike;
       klišeji, plošče, valji in litografski kamen,
       pripravljen za tiskarske namene (npr. brušen,
       uzrnjen ali poliran)

 8442 10 000 - Fotostavni stroji in komposerji ............... pr

 8442 20   - Stroji, aparati in naprave za stavljanje po
       drugih postopkih, z napravo za vlivanje ali brez
       nje:

 8442 20 100 -- za vlivanje in stavljanje (na primer linotip,
       monotip, intertip) .............................. pr

 8442 20 900 -- drugi ........................................ pr

 8442 30 000 - Drugi stroji, aparati in naprave .............. pr

 8442 40 000 - Deli omenjenih strojev, aparatov in naprav .... pr

 8442 50   - Tiskarske črke, klišeji, plošče, valji in
       druge tiskarske oblike; klišeji, plošče, valji
       in litografski kamen, pripravljen za tiskarske
       namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran):

       -- s tiskarskim odtisom:

 8442 50 210 --- za reliefni tisk ............................ pr

 8442 50 230 --- za ploski tisk .............................. pr

 8442 50 290 --- drugi ....................................... pr

 8442 50 800 -- drugo ........................................ pr


 8443    Tiskarski stroji, vključno ink-jet tiskarski
       stroji, razen tistih in tar. št. 8417; stroji za
       pomožno uporabo pri tiskanju

       - Stroji za ofsetni tisk:

 8443 11 000 -- na papirju v zvitku (rotacija) ............... pr

 8443 12 000 -- na papirju v polah (listih) največje
       velikosti pole 22 x 36 cm (stroji pisarniškega
       tipa) ........................................... pr

 8443 19   -- drugi:

       --- na papirju v polah (listih):

 8443 19 100 ---- rabljeni ................................... pr

       ---- novi, za tisk na listih velikosti:

 8443 19 310 ----- do vključno 52 x 74 cm .................... pr

 8443 19 350 ----- nad 52 x 74 cm, do vključno 74 x 107 cm ... pr

 8443 19 390 ----- nad 74 x 107 cm ........................... pr

 8443 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Stroji za visoki tisk, razen strojev za
       fleksografski tisk:

 8443 21 000 -- na papirju v zvitku .......................... pr

 8443 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8443 30 000 - Stroji za fleksografski tisk (za brezkončne
       obrazce) ........................................ pr

 8443 40 000 - Stroji za globoki tisk ........................ pr

       - Drugi tiskarski stroji:

 8443 51 000 -- ink-jet tiskarski stroji ..................... pr

 8443 59   -- drugi:

 8443 59 200 --- za tiskanje tekstilnih materialov ........... pr

 8443 59 800 --- drugi ....................................... pr

 8443 60 000 - Stroji za pomožno uporabo pri tiskanju ........ pr

 8443 90   - Deli:

 8443 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8443 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8444 00   Stroji za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje,
       teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih
       tekstilnih filamentov

 8444 00 100 - Stroji za ekstrudiranje ....................... pr

 8444 00 900 - Drugi ......................................... pr


 8445    Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken;
       stroji za predenje, združevanje (dubliranje) ali
       sukanje in drugi stroji za proizvodnjo tekstine
       preje; tekstilni stroji za navijanje (vključno
       za navijanje votka) in stroji za pripravljanje
       tekstilne preje za uporabo na strojih iz tar.
       št. 8446 in 8447.

       - Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken:

 8445 11 000 -- mikalniki (karde) ............................ pr

 8445 12 000 -- česalniki .................................... pr

 8445 13 000 -- raztezalke in predpredilniki ................. pr

 8445 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8445 20 000 - Tekstilni predilni stroji ..................... pr

 8445 30   - Tekstilni stroji za združevanje (dubliranje)
       ali sukanje:

 8445 30 100 -- tekstilni stroji za združevanje (dubliranje) . pr

 8445 30 900 -- tekstilni stroji za sukanje .................. pr

 8445 40 000 - Tekstilni stroji za navijanje (vključno za
       navijanje votka) ................................ pr

 8445 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8446    Tkalski stroji (statve)

 8446 10 000 - Za tkanje tkanin širine do vključno 30 cm ..... pr

       - Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, s
       čolničkom:

 8446 21 000 -- na motorni pogon ............................. pr

 8446 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8446 30 000 - Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, brez
       čolnička ........................................ pr


 8447    Pletilski stroji, šivalni prepletilniki in
       stroji za proizvodnjo ovite preje, tila, čipk,
       vezenin, pozamenterije, pletenic ali mrež in
       tafting stroji

       - Stroji za krožno pletenje:

 8447 11   -- s premerom valja do vključno 165 mm:

 8447 11 100 --- z ukrivljeno iglo ........................... pr

 8447 11 900 --- drugi ....................................... pr

 8447 12   -- s premerom valja nad 165 mm:

 8447 12 100 --- z ukrivljeno iglo ........................... pr

 8447 12 900 --- drugi ....................................... pr

 8447 20   - Stroji za ravno pletenje; šivalni
       prepletilniki:

 8447 20 100 -- ročno vodeni ................................. pr

       -- drugi:

 8447 20 920 --- prepletilniki (vključno s stroji tipa
       Raschel); šivalni prepletilniki ................. pr

 8447 20 980 --- drugi ....................................... pr

 8447 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8448    Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tar. št.
       8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr.: nitni stroji,
       jacquardski stroji, avtomatske naprave za
       ustavljanje in mehanizmi za spreminjane smeri
       čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za
       uporabo izključno ali pretežno s stroji iz te
       tarifne številke ali iz tar. št. 8444, 8445,
       8446 ali 8447 (npr.: vretena in krila za
       vretena, garniture za mikalnike, glavniki,
       ekstruzijske šobe, čolnički, ničalnice, listi za
       ničalnice in igle)

       - Pomožni stroji za stroje iz tar. št. 8444,
       8445, 8446 ali 8447:

 8448 11 000 -- nitni in jacquardski stroji; stroji za
       zmanjševanje, kopiranje ali luknjanje kartic ali
       stroji za povezovanje luknjanih kartic .......... pr

 8448 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8448 20   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8444 ali
       njihove pomožne stroje:

 8448 20 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8448 20 900 -- drugi ........................................ pr

       - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8445 ali
       njihove pomožne stroje:

 8448 31 000 -- obloge za mikalnike (karde) .................. pr

 8448 32 000 -- za stroje za pripravljanje tekstilnih vlaken,
       razen oblog za mikalnike (karde) ................ pr

 8448 33   -- vretena, krilca za vretena, predilniški
       prstani in prstančni tekači:

 8448 33 100 --- vretena in krilca za vretena ................ pr

 8448 33 900 --- predilniški prstani in prstančni tekači ..... pr

 8448 39 000 -- drugo ........................................ pr

       - Deli in pribor za tkalske stroje (statve) ali
       njihove pomožne stroje:

 8448 41 000 -- čolnični ..................................... pr

 8448 42 000 -- brda za statve, ničalnice in listi za
       ničalnice ....................................... pr

 8448 49 000 -- drugo ........................................ pr

       - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8447 ali
       njihove pomožne stroje:

 8448 51   -- zapletni plugi, igle in drugi predmeti, ki se
       uporabljajo pri oblikovanju zank:

 8448 51 100 --- zapletni plugi (ang. sinkers) ............... pr

 8448 51 900 --- drugi ....................................... pr

 8448 59 000 -- drugo ........................................ pr


 8449 00 000 Stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo
       klobučevine ali netkanega blaga v metraži ali v
       določenih oblikah, vključno s stroji za
       izdelovanje klobukov iz klobučevine; kalupi za
       klobuke ......................................... pr


 8450    Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice,
       vključno s stroji, ki perejo in sušijo

       - Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg
       suhega perila:

 8450 11   -- popolnoma avtomatski:

       --- vsak z zmogljivostjo suhega perila do
       vključno 6 kg:

 8450 11 110 ---- ki se polnijo od spredaj ................... pr

 8450 11 190 ---- ki se polnijo od zgoraj .................... pr

 8450 11 900 --- vsak z zmogljivostjo suhega perila od 6 kg
       do vključno 10 kg ............................... pr

 8450 12 000 -- drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za
       ožemanje ........................................ pr

 8450 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8450 20 000 - Stroji z zmogljivostjo nad 10 kg suhega
       perila .......................................... pr

 8450 90 000 - Deli .......................................... pr


 8451    Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za
       pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje,
       likanje (vključno s stiskalnicami za
       fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje,
       dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
       tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali
       gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
       nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
       podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih
       oblog, kot je linolej; stroji za navijanje,
       odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto
       izrezovanje tekstilnih tkanin

 8451 10 000 - Stroji za kemično čiščenje .................... pr

       - Stroji za sušenje:

 8451 21   -- z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega
       perila:

 8451 21 100 --- vsak z zmogljivostjo do vključno 6 kg suhega
       perila .......................................... pr

 8451 21 900 --- vsak z zmogljivostjo od 6 kg do vključno 10
       kg suhega perila ................................ pr

 8451 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8451 30   - Stroji in stiskalnice za likanje (vključno s
       stiskalnicami za fiksiranje):

       -- električno ogrevani z močjo:

 8451 30 100 --- do vključno 2.500 W ......................... pr

 8451 30 300 --- nad 2.500 W ................................. pr

 8451 30 800 -- drugi ........................................ pr

 8451 40 000 - Stroji za pranje, beljenje ali barvanje ....... pr

 8451 50 000 - Stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje,
       rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih
       tkanin .......................................... pr

 8451 80   - Drugi stroji:

 8451 80 100 -- stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo
       linoleja ali drugih talnih oblog, za nanašanje
       paste na osnovno tkanino ali drugo podlago ...... pr

 8451 80 300 -- stroji za apretiranje ali dodelavo ........... pr

 8451 80 800 -- drugi ........................................ pr

 8451 90 000 - Deli .......................................... pr


 8452    Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig
       iz tar. št. 8040; omarice, stojala in pokrovi,
       predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne
       stroje

 8452 10   - Šivalni stroji za gospodinjstva:

       -- šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami,
       z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z
       motorjem; glave šivalnih strojev (samo
       lock-stitch) z maso do 16 kg brez motorja
       oziroma do 17 kg z motorjem:

 8452 10 110 --- šivalni stroji z vrednostjo (brez okvirjev,
       miz ali pohištva) nad 65 ECU za kos ............. pr

 8452 10 190 --- drugi ....................................... pr

 8452 10 900 -- drugi šivalni stroji in druge glave šivalnih
       strojev ......................................... pr

       - Drugi šivalni stroji:

 8452 21 000 -- avtomati ..................................... pr

 8452 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8452 30   - Igle za šivalne stroje:

 8452 30 100 -- z eno plosko osjo ............................ pr

 8452 30 900 -- druge ........................................ pr

 8452 40 000 - Omarice, stojala in pokrovi za šivalne stroje
       ter njihovi deli ................................ pr

 8452 90 000 - Drugi deli za šivalne stroje .................. pr


 8453    Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo
       surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez
       nje), proizvodnjo ali popravilo obutve ali
       drugih predmetov iz surovih ali strojenih kož (z
       dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev

 8453 10 000 - Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo
       surovih ali strojenih kož ....................... pr

 8453 20 000 - Stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve .... pr

 8453 80 000 - Drugi stroji .................................. pr

 8453 90 000 - Deli .......................................... pr


 8454    Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in
       livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji
       ali livarnah kovin

 8454 10 000 - Konvertorji ................................... pr

 8454 20 000 - Forme za ingote in livarski lonci ............. pr

 8454 30   - Livarski stroji:

 8454 30 100 -- za vlivanje pod pritiskom .................... pr

 8454 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8454 90 000 - Deli .......................................... pr


 8455    Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji
       za valjarniška ogrodja in proge

 8455 10 000 - Valjarniška ogrodja in proge za cevi .......... pr

       - Druga valjarniška ogrodja in proge:

 8455 21 000 -- za vroče ali kombinirano vroče in hladno
       valjanje ........................................ pr

 8455 22 000 -- za hladno valjanje ........................... pr

 8455 30   - Valji za valjarniška ogrodja in proge:

 8455 30 100 -- litoželezni .................................. pr

       -- iz kovanega jekla:

 8455 30 310 --- delovni valji za vroče valjanje, podporni
       valji za vroče valjanje ......................... pr

 8455 30 390 --- delovni valji za hladno valjanje ............ pr

 8455 30 900 -- iz litega ali varjenega jekla ................ pr

 8455 90 000 - Drugi deli .................................... pr


 8456    Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst s
       posnemanjem materiala z laserjem ali drugim
       svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
       elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
       elektronskim snopom, ionskim snopom ali curkom
       plazme

 8456 10 000 - Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim
       snopom .......................................... pr

 8456 20 000 - Z ultrazvokom ................................. pr

 8456 30   - Z elektroerozijo:

       -- numerično krmiljeni:

 8456 30 110 --- žični ....................................... pr

 8456 30 190 --- drugi ....................................... pr

 8456 30 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi:

 8456 91 000 -- aparati za suho jedkanje polprevodnikov ...... pr

 8456 99   -- drugi:

 8456 99 100 --- stroji za odvzemanje, ki delujejo na osnovi
       ionskega snopa za proizvodnjo ali popravilo mask
       in mrežic za oblike na polprevodniških napravah . pr

 8456 99 300 --- aparati za odstranjevanje ali čiščenje
       polprevodnikov .................................. pr

 8456 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8457    Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po
       principu standardnih enot (z eno postajo) in
       prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo
       kovin

 8457 10   - Centri za strojno obdelavo:

 8457 10 100 -- horizontalni ................................ pr

 8457 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8457 20   - Stroji, izdelani po principu standardnih enot
       (z eno postajo):

 8457 20 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8457 20 900 -- drugi ........................................ pr

 8457 30   - Prenašalni stroji z več postajami:

 8457 30 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8457 30 900 -- drugi ........................................ pr


 8458    Stružnice za obdelavo kovin

       - Horizontalne stružnice:

 8458 11   -- numerično krmiljene:

 8458 11 200 --- stružni centri ............................. pr

       --- avtomatske stružnice:

 8458 11 410 ---- z enim vretenom ............................ pr

 8458 11 490 ---- z več vreteni .............................. pr

 8458 11 800 --- druge ....................................... pr

 8458 19   -- druge:

 8458 19 200 --- stružni centri .............................. pr

 8458 19 400 --- avtomatske stružnice ........................ pr

 8458 19 800 --- druge ....................................... pr

       - Druge stružnice:

 8458 91   -- numerično krmiljene:

 8458 91 200 --- stružni centri .............................. pr

 8458 91 800 --- druge ....................................... pr

 8458 99 000 -- druge ........................................ pr


 8459    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
       odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
       delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
       povečevanjem odprtin (s struženjem ali
       rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
       narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar. št.
       8458

 8459 10 000 - Stroji z delovnimi enotami na vodilih ......... pr

       - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:

 8459 21 000 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8459 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin z
       vrtanjem in rezkanjem:

 8459 31 000 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8459 39 000 -- drugi ........................................ pr

 8459 40   - Drugi stroji za povečevanje odprtin:

 8459 40 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8459 40 900 -- drugi ........................................ pr

       - Konzolni rezkalni stroji:

 8459 51 000 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8459 59 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi rezkalni stroji:

 8459 61   -- numerično krmiljeni:

 8459 61 100 --- orodni rezkalni stroji ...................... pr

       --- drugi:

 8459 61 910 ---- ploskovno rezkalni stroji .................. pr

 8459 61 990 ---- drugi ...................................... pr

 8459 69   -- drugi:

 8459 69 100 --- orodni rezkalni stroji ...................... pr

       --- drugi:

 8459 69 910 ---- ploskovno rezkalni stroji .................. pr

 8459 69 99 ---- drugi:

*8459 69 991 ----- kopirni rezkalni stroji ................... pr

*8459 69 999 ----- drugi ..................................... pr

 8459 70 000 - Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje
       navojev ......................................... pr


 8460    Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje,
       brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali
       drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
       karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
       izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo
       zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo
       zobnikov iz tar. št. 8461

       - Stroji za ravno brušenje, pri katerih se
       pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
       točnostjo najmanj 0,01 mm:

 8460 11 000 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8460 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi brusilni stroji, pri katerih se
       pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi s
       točnostjo najmanj 0,01 mm:

 8460 21   -- numerično krmiljeni:

       --- za cilindrične površine:

 8460 21 110 ---- stroji za notranje brušenje ................ pr

 8460 21 150 ---- brezkonični brusilni stroji (centreless) ... pr

 8460 21 190 ---- drugi ...................................... pr

 8460 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8460 29   -- drugi:

       --- za cilindrične površine:

 8460 29 110 ---- za notranje brušenje ....................... pr

 8460 29 190 ---- drugi ...................................... pr

 8460 29 900 --- drugi ....................................... pr

       - Stroji za ostrenje orodij ali rezil:

 8460 31 000 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8460 39 000 -- drugi ........................................ pr

 8460 40   - Stroji za honanje ali lepanje:

 8460 40 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8460 40 900 -- drugi ........................................ pr

 8460 90   - Drugi:

 8460 90 100 -- opremljeni z mikrometričnim sistemom za
       nastavitev, pri katerem se lega katere koli osi
       lahko nastavi do natančnosti najmanj 0,01 mm .... pr

 8460 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8461    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem
       materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov,
       vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov
       ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z
       odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na
       drugem mestu navedeni in ne zajeti

 8461 10 000 - Dolgogibni skobeljniki ........................ pr

 8461 20 000 - Kratkogibni skobeljniki ....................... pr

 8461 30   - Stroji za vlečenje:

 8461 30 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8461 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8461 40   - Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem,
       brušenjem ali dodelavo zobnikov:

       -- stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem
       (vključno z brušenjem):

       --- za izdelavo cilindričnih zobnikov:

 8461 40 110 ---- numerično krmiljeni ........................ pr

 8461 40 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- za rezanje drugih zobnikov:

 8461 40 310 ---- numerično krmiljeni ........................ pr

 8461 40 390 ---- drugi ...................................... pr

       -- stroji za dodelavo zobnikov:

       --- opremljeni z mikrometričnim sistemom
       nastavitve, pri katerem se lahko lega katere
       koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:

 8461 40 710 ---- numerično krmiljeni ........................ pr

 8461 40 790 ---- drugi ...................................... pr

 8461 40 900 --- drugi ....................................... pr

 8461 50   - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:

       -- stroji za žaganje:

 8461 50 110 --- cirkularne žage ............................. pr

 8461 50 190 --- drugi ....................................... pr

 8461 50 900 -- stroji za odrezovanje ........................ pr

 8461 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8462    Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za
       obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v
       utopih; obdelovalni stroji (vključno s
       stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem,
       prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem,
       prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s
       striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali
       kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene

 8462 10   - Stroji za prosto kovanje ali kovanje v utopih
       (vključno s stiskalnicami) in kladiva:

 8462 10 100 -- numerično krmiljeni .......................... pr

 8462 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
       in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

 8462 21   -- numerično krmiljeni:

 8462 21 100 --- za obdelovanje ploščatih izdelkov ........... pr

 8462 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8462 29   -- drugi:

 8462 29 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. pr

       --- drugi:

 8462 29 910 ---- hidravlični ................................ pr

 8462 29 990 ---- drugi ...................................... pr

       - Strojne škarje (vključno s stiskalnicami),
       razen kombiniranih strojev za prerezovanje in
       rezanje s striženjem:

 8462 31 000 -- numerično krmiljene .......................... pr

 8462 39   -- druge:

 8462 39 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. pr

       --- druge:

 8462 39 910 ---- hidravlične ................................ pr

 8462 39 990 ---- druge ...................................... pr

       - Stroji za prerezovanje ali izrezovanje
       (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani
       stroji za prerezovanje in rezanje s striženjem:

 8462 41   -- numerično krmiljeni:

 8462 41 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. pr

 8462 41 900 --- drugi ....................................... pr

 8462 49   -- drugi:

 8462 49 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov .............. pr

 8462 49 900 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi:

 8462 91   -- hidravlične stiskalnice:

 8462 91 100 --- stiskalnice za livarske kovinske praške s
       sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
       odpadnih kovin v bale ........................... pr

       --- drugi:

 8462 91 500 ---- numerično krmiljeni ........................ pr

       ---- drugi:

 8462 91 910 ----- za izdelavo kovic, sornikov in vijakov .... pr

 8462 91 990 ----- drugi ..................................... pr

 8462 99   -- drugi:

 8462 99 100 --- stiskalnice za livarske kovinske praške s
       sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
       odpadnih kovin v bale ........................... pr

       --- drugi:

 8462 99 500 ---- numerično krmiljeni ........................ pr

       ---- drugi:

 8462 99 910 ----- za izdelavo kovic, sornikov in vijakov .... pr

 8462 99 990 ----- drugi ..................................... pr


 8463    Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih
       kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja
       materiala

 8463 10   - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov, žic
       ipd.:

 8463 10 100 -- stroji za vlečenje žice ...................... pr

 8463 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev .................... pr

 8463 30 000 - Stroji za obdelavo in predelavo žice .......... pr

 8463 90   - Drugi:

 8463 90 100 -- za obdelavo ploščatih izdelkov ............... pr

 8463 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8464    Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
       azbesta, cementa in podobnih mineralnih
       materialov ali za hladno obdelavo stekla

 8464 10   - Strojne žage:

 8464 10 100 -- za rezanje monokristalnih polprevodnikov na
       rezine .......................................... pr

 8464 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8464 20   - Stroji za brušenje in poliranje:

 8464 20 050 -- za obdelavo polprevodnikov ................... pr

       -- za obdelavo stekla:

 8464 20 110 --- optično steklo .............................. pr

 8464 20 19 --- drugi:

*8464 20 191 ---- stroji za brušenje in poliranje ravnega
       stekla .......................................... pr

*8464 20 199 ---- drugi ...................................... pr

 8464 20 800 -- drugi ........................................ pr

 8464 90   - Drugi:

 8464 90 100 -- za pisanje ali skiciranje polprevodniških
       vezij ........................................... pr

 8464 90 90 -- drugi:

*8464 90 901 --- stroji za vrtanje, rezanje, graviranje
       ravnega stekla ali njihova kombinacija ......... pr

*8464 90 902 --- stroji za diamantno kronsko vrtanje betona,
       hlajeni z vodo ................................. pr

*8464 90 909 --- drugi ....................................... pr


 8465    Stroji (vključno s stroji za povezovanje z
       žeblji, žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug
       način sestavljanja) za obdelavo lesa, plute,
       kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih
       trdih materialov

 8465 10   - Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste
       strojne obdelave brez zamenjave orodja med
       takimi obdelavami:

 8465 10 100 -- z ročnim prenosom obdelovanca med
       operacijami ..................................... pr

 8465 10 90 -- z avtomatskim prenosom obdelovanca med
       operacijami:

*8465 10 901 --- numerično krmiljeni obdelovalni center
       mostovne izvedbe "Point to point" ............... pr

*8465 10 902 --- numerično krmiljeni obdelovalni center vseh
       izvedb razen mostovne izvedbe "Point to point" .. pr

*8465 10 909 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi:

 8465 91   -- strojne žage:

 8465 91 10 --- tračne žage:

*8465 91 101 ---- širine med kolesi do vključno 550 mm ...... pr

*8465 91 102 ---- širine med kolesi nad 550 do vključno 650
       mm ............................................. pr

*8465 91 103 ---- širine med kolesi nad 650 mm .............. pr

 8465 91 20 --- krožne žage:

*8465 91 201 ---- formatne, krojilne ......................... pr

*8465 91 202 ---- večlistne .................................. pr

*8465 91 209 ---- druge ...................................... pr

 8465 91 90 --- druge:

*8465 91 901 ---- za hlodovino (gater in spahovalne žage) .... pr

*8465 91 902 ---- za horizontalno žaganje plošč .............. pr

*8465 91 909 ---- druge ...................................... pr

 8465 92 00 -- stroji za skobljanje, rezkanje ali
       oblikovanje z rezanjem:

*8465 92 001 --- mizni in nadmizni rezkarji za les s
       programobilnim pozicioniranjem .................. pr

*8465 92 002 --- verižni rezkarji za les ..................... pr

*8465 92 003 --- skobeljniki za les širine do vključno 360
       mm .............................................. pr

*8465 92 004 --- skobeljniki za les širine nad 440 mm ........ pr

*8465 92 009 --- drugi ....................................... pr

 8465 93 00 -- stroji za brušenje, glajenje ali poliranje:

*8465 93 001 --- brusilni stroji za les vseh izvedb, razen
       tračne brusilke s tamponom ...................... pr

*8465 93 002 --- gladilni in polirni stroji za les ........... pr

*8465 93 009 --- drugi ....................................... pr

 8465 94 00 -- stroji za upogibanje ali sestavljanje:

*8465 94 001 --- stroji za spajanje furnirja in masive po
       debelini lesa s stiskanjem ali lepljenjem ...... pr

*8465 94 002 --- stroji za spenjanje lesenih okvirjev ....... pr

 8465 95 00 -- stroji za vrtanje ali dolbenje:

*8465 95 001 --- večvretenski vrtalni stroji za les z medosno
       razdaljo nad 38 mm .............................. pr

*8465 95 002 --- drugi stroji za vrtanje in vijačenje za
       uporabo v industriji ........................... pr

*8465 95 009 --- drugi ...................................... pr

 8465 96 000 -- stroji za cepljenje ali lupljenje ............ pr

 8465 99   -- drugi:

 8465 99 10 --- stružnice:

*8465 99 101 ---- stružnice za les ........................... pr

*8465 99 109 ---- druge ...................................... pr

 8465 99 90 --- drugi:

*8465 99 901 ---- stroji za nanašanje lepila ali nanos ali
       oplaščevanje s folijo ........................... pr

*8465 99 902 ---- stroji za lesne sekance z lastnim pogonom . pr

*8465 99 903 ---- stroji za nameščanje okovja in krtačni
       stroji  ........................................ pr

*8465 99 904 ---- stroji za proizvodnjo čepov ................ pr

*8465 99 909 ---- drugi ...................................... pr


 8466    Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456 do
       8465, vključno z držali za obdelovance in
       orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje
       navojev, razdelilnimi glavami in drugimi
       specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
       stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki
       se pri delu držijo v roki

 8466 10   - Držala za orodje in samoodpiralne glave za
       rezanje navojev:

       -- držala za orodje:

 8466 10 100 --- nasadilna, elastična in cevasta držala ...... pr

       --- druga:

 8466 10 310 ---- za stružnice ............................... pr

 8466 10 390 ---- druga ...................................... pr

 8466 10 900 -- samoodpiralne glave za rezanje ............... pr

 8466 20   - Držala za obdelovance:

 8466 20 100 -- pomožna orodja za pritrjevanje posebnih
       naprav; kompleti standardnih pomožnih orodij za
       pritrjevanje .................................... pr

       -- druga:

 8466 20 910 --- za stružnice ................................ pr

 8466 20 990 --- druga ....................................... pr

 8466 30 000 - Razdelilne glave in druge specialne dodatne
       naprave za obdelovalne stroje ................... pr

       - Drugo:

 8466 91   -- za stroje iz tar. št. 8464:

 8466 91 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8466 91 800 --- drugo ....................................... pr

 8466 92   -- za stroje iz tar. št. 8465:

 8466 92 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8466 92 800 --- drugo ....................................... pr

 8466 93   -- za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:

 8466 93 200 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8466 93 800 --- drugo ....................................... pr

 8466 94 000 -- za stroje iz tar. št. 8462 in 8463 ........... pr


 8467    Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično ali z
       vdelanim neelektričnim motorjem

       - Pnevmatsko:

 8467 11   -- rotacijsko (vključno kombinirano rotacijsko -
       perkusijsko):

 8467 11 10 --- za obdelavo kovin:

*8467 11 101 ---- orodja za industrijsko sestavo in montažo
       karoserije vozil iz tar. št 8701 do 8705 ........ pr

*8467 11 109 ---- drugo ...................................... pr

 8467 11 90 --- drugo:

*8467 11 901 ---- za ekstrudiranje ........................... pr

*8467 11 909 ---- drugo ...................................... pr

 8467 19 000 -- drugo ........................................ pr

       - Drugo orodje:

 8467 81 000 -- verižne žage ................................. pr

 8467 89 00 -- drugo:

*8467 89 001 --- za hidravlično ekstrudiranje ................ pr

*8467 89 009 --- drugo ....................................... pr

       - Deli:

 8467 91 000 -- verižnih žag ................................. pr

 8467 92 000 -- pnevmatskega orodja .......................... pr

 8467 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8468    Stroji in aparati za spajkanje in varjenje,
       vključno s stroji, ki lahko režejo, razen
       strojev iz tar. št. 8515; stroji in aparati na
       plin za površinsko kaljenje

 8468 10 000 - Ročne plamenke, na plin ....................... pr

 8468 20 000 - Drugi stroji in aparati, na plin .............. pr

 8468 80 000 - Drugi stroji in aparati ....................... pr

 8468 90 000 - Deli .......................................... pr


 8469    Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tar. št.
       8471; in stroji za obdelavo besedila

       - Avtomatski pisalni stroji in stroji za
       obdelavo besedila:

 8469 11 000 -- stroji za obdelavo besedila .................. pr

 8469 12 000 -- avtomatski pisalni stroji .................... pr

 8469 20 000 - Drugi pisalni stroji, električni .............. pr

 8469 30 000 - Drugi pisalni stroji, neelektrični ............ pr


 8470    Računski stroji in žepni shranjevalniki
       podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za
       prikazovanje z računskimi funkcijami;
       knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za
       izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi
       računskimi napravami; registrirne blagajne:

 8470 10   - Elektronski računski stroji, ki delujejo brez
       zunanjega vira električne energije in žepni
       shranjevalniki podatkov, stroji za reprodukcijo
       ter stroji za prikazovanje z računskimi
       funkcijami:

 8470 10 100 -- elektronski računski stroji, ki delujejo brez
       zunanjega vira energije ......................... pr

 8470 10 900 -- žepni shranjevalniki podatkov, stroji za
       reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z
       računskimi funkcijami ........................... pr

       - Drugi elektronski računski stroji:

 8470 21 000 -- z vgrajeno napravo za tiskanje ............... pr

 8470 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8470 30 000 - Drugi računski stroji ......................... pr

 8470 40 000 - Knjigovodski stroji ........................... pr

 8470 50 000 - Registrirne blagajne .......................... pr

 8470 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8471    Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in
       njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
       stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
       podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
       takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu

 8471 10   - Analogni in hibridni stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov:

 8471 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8471 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8471 30 000 - Prenosni digitalni stroji za avtomatsko
       obdelavo podatkov z maso do vključno 10 kg, ki
       imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
       enoto, tipkovnico in prikazovalnik .............. pr

       - Drugi digitalni stroji za avtomatsko obdelavo
       podatkov:

 8471 41   -- ki imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
       enoto ter eno vhodno enoto in eno izhodno enoto,
       kombinirani ali ne:

 8471 41 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8471 41 900 --- drugi ....................................... pr

 8471 49   -- drugi, predstavljeni v obliki sistema:

 8471 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8471 49 900 --- drugi ....................................... pr

 8471 50   - Digitalne procesne enote, razen tistih iz tar.
       št 8471 41 in 8471 49, ki imajo lahko v istem
       ohišju eno ali dve izmed naslednjih vrst enot:
       pomnilniške enote, vhodne enote, izhodne enote:

 8471 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8471 50 900 -- druge ........................................ pr

 8471 60   - Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi tiste,
       ki imajo v istem ohišju tudi pomnilniške enote:

 8471 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8471 60 400 --- tiskalniki .................................. pr

 8471 60 500 --- tastature ................................... pr

 8471 60 900 --- drugo (npr. računalniški monitorji) ......... pr

 8471 70   - Pomnilne enote:

 8471 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8471 70 400 --- centralne pomnilne enote .................... pr

       --- druge:

       ---- diskovne pomnilne enote:

 8471 70 510 ----- optične, vključno z magnetno-optičnimi .... pr

       ----- druge:

 8471 70 530 ------ trdi diski ............................... pr

 8471 70 590 ------ druge .................................... pr

 8471 70 600 ---- pomnilne enote z magnetnimi trakovi ........ pr

 8471 70 900 ---- druge ...................................... pr

 8471 80   - Druge enote strojev za avtomatsko obdelavo
       podatkov:

 8471 80 100 --- periferne enote ............................. pr

 8471 80 900 --- druge ....................................... pr

 8471 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8472    Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni
       stroji - hektografski ali na matrice, stroji za
       naslavljanje, avtomatski stroji za izplačilo
       bankovcev, stroji za sortiranje, štetje in
       zavijanje kovancev, stroji za šiljenje
       svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje
       z žičnimi sponkami)

 8472 10 000 - Razmnoževalni stroji .......................... pr

 8472 20 000 - Stroji za naslavljanje in stroji za
       vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah ...... pr

 8472 30 000 - Stroji za sortiranje, prepogibanje, dajanje v
       ovitke ali zavoje, odpiranje, zapiranje ali
       pečatenje pošte in stroji za lepljenje ali
       žigosanje poštnih znamk ......................... pr

 8472 90   - Drugi:

 8472 90 100 -- za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev . pr

 8472 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8473    Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za
       stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem
       primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469 do
       8472

 8473 10   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8469:

 8473 10 100 -- elektronski deli ............................. pr

 8473 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8470:

 8473 21   -- za elektronske računske stroje iz tar. podšt.
       8470 10, 8470 21 ali 8470 29:

 8473 21 100 --- elektronski deli ............................ pr

 8473 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8473 29   -- drugi:

 8473 29 100 --- elektronski deli ............................ pr

 8473 29 900 --- drugi ....................................... pr

 8473 30   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8471:

 8473 30 100 -- elektronski deli ............................. pr

 8473 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8473 40   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:

 8473 40 100 -- elektronski deli ............................. pr

 8473 40 900 -- drugi ........................................ pr

 8473 50   - Deli in pribor, ki jih je moč uporabiti za
       stroje iz dveh ali več tar. številk med št. 8469
       in 8472:

 8473 50 100 -- elektronski deli ............................. pr

 8473 50 900 -- drugi ........................................ pr


 8474    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
       pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje
       zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih
       mineralnih materialov (vključno s prahom ali
       pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali
       oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične
       mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih
       izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za
       izdelavo peščenih livarskih kalupov

 8474 10 000 - Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo ali
       pranje .......................................... pr

 8474 20 000 - Stroji za drobljenje ali mletje ............... pr

       - Stroji za mešanje ali gnetenje:

 8474 31 000 -- mešalniki za beton ali malto ................. pr

 8474 32 000 -- stroji za mešanje mineralnih materialov z
       bitumnom ........................................ pr

 8474 39 000 -- drugi ........................................ pr

 8474 80 000 - Drugi stroji .................................. pr

 8474 90   - Deli:

 8474 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8474 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8475    Stroji za montiranje električnih ali
       elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
       bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za
       proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in
       steklenih izdelkov

 8475 10 000 - Stroji za montiranje električnih ali
       elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
       bliskovnih žarnic v steklene plašče ............. pr

       - Stroji za izdelavo ali vročo obdelavo stekla
       ali steklenih izdelkov:

 8475 21 000 -- stroji za izdelavo optičnih kablov ali
       polizdelkov zanje ............................... pr

 8475 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8475 90 000 - Deli .......................................... pr


 8476    Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr. stroji
       za poštne znamke, cigarete, hrano ali napitke),
       vključno s stroji za menjanje denarja za drobiž

       - Avtomatski stroji za prodajo pijač:

 8476 21 000 -- z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje .... pr

 8476 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi stroji:

 8476 81 000 -- z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje .... pr

 8476 89 000 -- drugi ........................................ pr

 8476 90 000 - Deli .......................................... pr


 8477    Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali
       za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju

 8477 10 000 - Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe ......... pr

 8477 20 000 - Ekstruderji ................................... pr

 8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem .............. pr

 8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi
       stroji za termično oblikovanje .................. pr

       - Drugi stroji za oblikovanje:

 8477 51 000 -- za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali
       za oblikovanje zračnic .......................... pr

 8477 59   -- drugi:

 8477 59 100 --- stiskalnice ................................. pr

 8477 59 900 --- drugi ....................................... pr

 8477 80   - Drugi stroji:

 8477 80 100 -- stroji za proizvodnjo penastih izdelkov ...... pr

 8477 80 900 -- drugi ........................................ pr

 8477 90   - Deli:

 8477 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8477 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8478    Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem
       poglavju

 8478 10 000 - Stroji ........................................ pr

 8478 90 000 - Deli .......................................... pr


 8479    Stroji in mehanske naprave s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

 8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in nizko
       gradnjo ali podobna dela ........................ pr

 8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih
       ali rastlinskih masti ali olj ................... pr

 8479 30   - Stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali
       vlaknenih plošč iz lesa ali drugega lesnatega
       materiala ter drugi stroji za obdelovanje lesa
       ali plute:

 8479 30 100 -- stiskalnice .................................. pr

 8479 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8479 40 000 - Stroji za izdelavo vrvi ali kablov ............ pr

 8479 50 000 - Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu .......................... pr

 8479 60 000 - Hladilci zraka na osnovi izparevanja .......... pr

       - Drugi stroji in mehanske naprave:

 8479 81 000 -- za obdelovanje kovin, vključno z napravami za
       navijanje električne žice ....................... pr

 8479 82 000 -- stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje,
       mletje, sejanje, rešetanje, homogeniziranje ali
       emulgiranje ..................................... pr

 8479 89   -- drugo:

 8479 89 100 --- naslednji izdelki, ki se uporabljajo v
       civilnem letalstvu:hidropnevmatske baterije;
       mehanski sprožilci za usmerjanje sile na turbini
       (za usmerjanje povratnega pritiska); posebno
       projektirane toaletne enote;vlažilci in sušilci
       zraka; servo mehanizmi,
       neelektrični;neelektrični starter
       motorji;pnevmatski starterji za turbo reaktivce,
       turbo propelerje in druge plinske turbine;
       neelektrični brisalci vetrobranskih stekel;
       neelektrični regulatorji propelerja ............. pr

       --- drugo:

 8479 89 300 ---- samohodno hidravlično rudarsko stropno
       podporje ........................................ pr

 8479 89 600 ---- centralni mazalni sistemi .................. pr

 8479 89 650 ---- aparati za rast in izvlečenje monokristalov
       za polprevodnike ................................ pr

 8479 89 700 ---- aparati za epitaksno depozicijo na
       polprevodnikih .................................. pr

 8479 89 750 ---- aparati za mokro jedkanje, razvijanje,
       guljenje ali čiščenje polprevodniških rezin ..... pr

 8479 89 950 ---- drugo (npr., teptalci snega "ratraki") ..... pr

 8479 90   - Deli:

 8479 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8479 90 920 --- iz litega železa in litega jekla ............ pr

 8479 90 980 --- drugi ....................................... pr


 8480    Livarski okvirji za livarne kovin; modelne
       plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino
       (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
       steklo, mineralne materiale, gumo in plastične
       mase

 8480 10 000 - Livarski okvirji za livarne kovin ............. pr

 8480 20 00 - Modelne plošče:

*8480 20 001 -- litoželezne .................................. pr

*8480 20 009 -- druge ........................................ pr

 8480 30   - Modeli za kalupe:

 8480 30 100 -- leseni ....................................... pr

 8480 30 900 -- drugi ........................................ pr

       - Kalupi za kovino ali kovinske karbide:

 8480 41 000 -- za brizganje ali kompresijo .................. pr

 8480 49 000 -- drugi ........................................ pr

 8480 50 000 - Kalupi za steklo .............................. pr

 8480 60 000 - Kalupi za mineralne materiale ................. pr

       - Kalupi za gumo ali plastične mase:

 8480 71 000 -- za brizganje ali kompresijo .................. pr

 8480 79 000 -- drugi ........................................ pr


 8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
       kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
       vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko
       krmiljenimi ventili

 8481 10   - Redukcijski ventili:

       -- iz litega železa ali jekla:

 8481 10 110 --- kombinirani s filtri ali mazalci ............ 5.0

 8481 10 190 --- drugi ....................................... 5.0

       -- drugi:

 8481 10 910 --- kombinirani s filtri ali mazalci ............ 2.8

 8481 10 990 --- drugi ....................................... 2.8

 8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
       prenose:

 8481 20 100 -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
       poganjanih prenosov ............................. 5.0

 8481 20 900 -- ventili za upravljanje pnevmatsko poganjanih
       prenosov ........................................ 5.0

 8481 30   - Nepovratni ventili:

 8481 30 100 -- za pnevmatske gume in zračnice ............... 5.0

       -- drugi:

 8481 30 910 --- iz litega železa ali jekla .................. 5.0

 8481 30 990 --- drugi ....................................... 5.0

 8481 40   - Varnostni ventili:

 8481 40 100 -- iz litega železa ali jekla ................... pr

 8481 40 900 -- drugi ........................................ pr

 8481 80   - Druge naprave:

       -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
       pomivalna korita, bideje, vodne kotličke, banje
       in podobne instalacije:

 8481 80 110 --- mešalni ventili ............................. 7.5

 8481 80 190 --- drugi ....................................... pr

       -- ventili za centralno ogrevanje:

 8481 80 310 --- termostatski ventili ........................ 7.5

 8481 80 390 --- drugi ....................................... 7.5

       -- druge:

       --- procesno upravljalni ventili:

 8481 80 510 ---- temperaturni regulatorji ................... pr

 8481 80 590 ---- drugi ...................................... 3.0

       --- drugi:

       ---- prepustni ventili:

 8481 80 610 ----- litoželezni ............................... 7.5

 8481 80 630 ----- jekleni ................................... pr

 8481 80 690 ----- drugi ..................................... 7.5

       ---- zapirni ventili (sedežni):

 8481 80 710 ----- litoželezni ............................... 7.5

 8481 80 730 ----- jekleni ................................... 7.5

 8481 80 790 ----- drugi ..................................... 7.5

 8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ............. 7.5

 8481 80 850 ---- lopute ..................................... 7.5

 8481 80 870 ---- membranski ventili ......................... 7.5

 8481 80 99 ---- drugi:

*8481 80 991 ----- ventili z razpršilci ...................... pr

*8481 80 999 ----- drugi ..................................... 7.5

 8481 90 000 - Deli .......................................... 2.5


 8482    Kotalni ležaji

 8482 10   - Kroglični ležaji:

 8482 10 100 -- z največjim zunanjim premerom do vključno 30
       mm .............................................. 3.3

 8482 10 900 -- drugi ........................................ 3.3

 8482 20 000 - Stožčasti ležaji, vključno sestavi iz
       notranjega obroča in kletke s stožčastimi
       valjčki ......................................... pr

 8482 30 000 - Sodčkasti ležaji .............................. pr

 8482 40 000 - Iglično-valjčni ležaji ........................ pr

 8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji .......................... pr

 8482 80 000 - Drugi, vključno s kombiniranimi
       kroglično-valjčnimi ležaji ...................... pr

       - Deli:

 8482 91   -- kroglice, iglice in valjčki:

 8482 91 100 --- stožčasti valjčki ........................... pr

 8482 91 900 --- drugi ....................................... pr

 8482 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8483    Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
       kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in
       drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski
       prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali
       valji; menjalniška ohišja in drugi menjalniki
       hitrosti, vključno pretvorniki navora;
       vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
       tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi
       (vključno križni in kardanski zglobi)

 8483 10   - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
       kolenaste gredi) in ročice:

 8483 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

       --- odmične in kolenaste gredi in ročice:

 8483 10 410 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... pr

 8483 10 510 ---- odprto utopno kovane ....................... pr

 8483 10 570 ---- druge ...................................... pr

 8483 10 600 --- kolenasti valji ............................. pr

 8483 10 800 --- druge ....................................... pr

 8483 20   - Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi ležaji:

 8483 20 100 -- ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem
       prometu ......................................... pr

 8483 20 900 -- drugo ........................................ pr

 8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih
       ležajev; drsni ležaji:

 8483 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugo:

       --- ohišja ležajev:

 8483 30 310 ---- za kotalne ležaje .......................... pr

 8483 30 390 ---- druga ...................................... pr

 8483 30 900 --- drsni ležaji ................................ pr

 8483 40   - Zobniški in frikcijski prenosniki, brez
       zobnikov, verižnic in drugih transmisijskih
       elementov, dobavljenih posebej; navojna vretena
       s kroglicami; menjalniška ohišja in drugi
       menjalniki hitrosti, vključno s pretvorniki
       navora:

 8483 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugo:

       --- zobniki in zobčasti sestavi (razen drsnih
       prestav):

 8483 40 820 ---- nazobljeni in spiralni ..................... pr

 8483 40 830 ---- poševni in poševno-spiralni ................ pr

 8483 40 840 ---- vijugaste prestave ......................... pr

 8483 40 850 ---- drugo ...................................... pr

 8483 40 920 --- navojna vretena s kroglicami ali valji ...... pr

       --- menjalniki in drugi prenosi hitrosti:

 8483 40 940 ---- ohišja prestav ............................. pr

 8483 40 960 ---- drugo ...................................... pr

 8483 40 980 --- drugo ....................................... pr

 8483 50   - Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s
       tistimi za škripčevja):

 8483 50 100 -- škripci za uporabo v civilnem letalstvu ...... pr

       -- drugi:

 8483 50 910 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8483 50 990 --- drugi ....................................... pr

 8483 60   - Sklopke in gredne vezi (vključno križni in
       kardanski zglobi):

 8483 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8483 60 910 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8483 60 990 --- druge ....................................... pr

 8483 90   - Deli:

 8483 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8483 90 300 --- ohišij ležajev .............................. pr

       --- drugi:

 8483 90 920 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... pr

 8483 90 980 ---- drugi ...................................... pr


 8484    Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
       drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti
       kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
       materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
       pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

 8484 10   - Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
       drugim materialom ali iz dveh ali več plasti
       kovine:

 8484 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8484 10 900 -- druga ........................................ pr

 8484 20 000 - Mehanski čepi (tesnila) ....................... pr

 8484 90   - Drugo:

 8484 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8484 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8485    Deli strojev brez električnih priključkov,
       izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih
       električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti
       na drugem mestu v tem poglavju

 8485 10   - Propelerji in lopatice za ladje in čolne:

 8485 10 100 -- bronasti ..................................... pr

 8485 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8485 90   - Drugi:

 8485 90 100 -- iz nekovnega litega železa ................... pr

 8485 90 300 -- iz kovnega litega železa ..................... pr

       -- železni ali jekleni:

 8485 90 510 --- iz litega jekla ............................. pr

 8485 90 530 --- iz odprto utopno kovanega železa ali jekla .. pr

 8485 90 550 --- iz zaprto utopno kovanega železa ali jekla .. pr

 8485 90 590 --- drugi ....................................... pr

 8485 90 800 -- drugi ........................................ pr


                 85. poglavje

       ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI
   ZA SNEMANJE ALI REPRODUKIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE
                  IZDELKE

 8501    Elektromotorji in električni generatorji (razen
       generatorskih agregatov)

 8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:

 8501 10 100 -- sinhroni motorji z močjo do vključno 18 W .... pr

       -- drugi:

 8501 10 910 --- univerzalni motorji na izmenični ali
       enosmerni tok ................................... pr

 8501 10 930 --- motorji na izmenični tok .................... pr

 8501 10 990 --- motorji na enosmerni tok .................... pr

 8501 20   - Univerzalni motorji (na izmenični in enosmerni
       tok) z močjo nad 37,5 W:

 8501 20 100 -- z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

 8501 20 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi enosmerni motorji; generatorji
       enosmernega toka:

 8501 31   -- z močjo do vključno 750 W:

 8501 31 100 --- motorji z močjo nad 735 W, generatorji
       enosmernega toka, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 8501 31 900 --- drugi ....................................... pr

 8501 32   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW

 8501 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8501 32 910 ---- z močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW ....... pr

 8501 32 990 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW ....... pr

 8501 33   -- z močjo nad 75 kW do vključno 375 kW:

 8501 33 100 --- motorji z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW
       in generatorji za uporabo v civilnem letalstvu .. pr

 8501 33 900 --- drugi ....................................... pr

 8501 34   -- z močjo nad 375 kW:

 8501 34 100 --- generatorji za uporabo v civilnem letalstvu . pr

       --- drugi:

 8501 34 500 ---- vlečni motorji ............................. pr

       ---- drugi, z močjo:

 8501 34 910 ----- nad 375 kW do vključno 750 kW ............. pr

 8501 34 990 ----- nad 750 kW ................................ pr

 8501 40   - Drugi izmenični motorji, enofazni:

 8501 40 100 -- z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

       -- drugi:

 8501 40 910 --- z močjo do vključno 750 W ................... pr

 8501 40 990 --- z močjo nad 750 W ........................... pr

       - Drugi izmenični motorji, večfazni:

 8501 51   -- z močjo do vključno 750 W:

 8501 51 100 --- z močjo nad 735 W do vključno 750 W, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

 8501 51 900 --- drugi ....................................... pr

 8501 52   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:

 8501 52 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8501 52 910 ---- z močjo od 750 W do vključno 7,5kW ......... pr

 8501 52 930 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 37 kW ....... pr

 8501 52 990 ---- z močjo nad 37 kW do vključno 75 kW ........ pr

 8501 53   -- z močjo nad 75 kW:

 8501 53 100 --- z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

       --- drugi:

 8501 53 500 ---- vlečni motorji ............................. pr

       ---- drugi, z močjo:

 8501 53 920 ----- nad 75 kW, do vključno 375 kW ............. pr

 8501 53 940 ----- nad 375 kW, do vključno 750 kW ............ pr

 8501 53 990 ----- nad 750 kW ................................ pr

       - Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):

 8501 61   -- z močjo do vključno 75 kVA:

 8501 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8501 61 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ................ pr

 8501 61 990 ---- z močjo nad 7,5 kVA do vključno 75 kVA ..... pr

 8501 62   -- z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:

 8501 62 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8501 62 900 --- drugi ....................................... pr

 8501 63   -- z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA:

 8501 63 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8501 63 900 --- drugi ....................................... pr

 8501 64 000 -- z močjo nad 750 kVA .......................... pr


 8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
       konvertorji (pretvorniki)

       - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
       (dieselski ali poldieselski motorji):

 8502 11   -- z močjo do vključno 75 kVA:

 8502 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8502 11 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ................ pr

 8502 11 990 ---- z močjo nad 7,5 kVA, do vključno 75 kVA .... pr

 8502 12   -- z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:

 8502 12 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8502 12 900 --- drugi ....................................... pr

 8502 13   -- z močjo nad 375 kVA:

 8502 13 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8502 13 910 ---- z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA .... pr

 8502 13 990 ---- z močjo nad 750 kVA ........................ pr

 8502 20   - Generatorski agregati z batnimi motorji z
       notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

 8502 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8502 20 910 --- z močjo do vključno 7,5 kVA ................. pr

 8502 20 990 --- z močjo nad 7,5 kVA ......................... pr

       - Drugi generatorski agregati:

 8502 31 000 -- na veter ..................................... pr

 8502 39   -- drugi:

 8502 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8502 39 910 ---- turbogeneratorji ........................... pr

 8502 39 990 ---- drugi ...................................... pr

 8502 40   - Električni rotacijski konvertorji
       (pretvorniki):

 8502 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8502 40 900 -- drugi ........................................ pr


 8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za
       uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502

 8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči ................... pr

       - Drugo:

 8503 00 910 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8503 00 990 -- drugo ........................................ pr


 8504    Električni transformatorji, statični konvertorji
       (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave

 8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
       razelektrenje:

 8504 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 7.5

       -- druge:

 8504 10 910 --- indukcijske tuljave, povezane ali nepovezane
       s kondenzatorjem ................................ 7.5

 8504 10 990 --- druge ....................................... pr

       - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

 8504 21 000 -- z močjo do vključno 650 kVA .................. 7.5

 8504 22   -- z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

 8504 22 100 --- nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA .......... 7.5

 8504 22 900 --- nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA ....... 7.5

 8504 23 000 -- z močjo nad 10.000 kVA ....................... pr

       - Drugi transformatorji:

 8504 31   -- z močjo do vključno 1 kVA:

 8504 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

       ---- merilni transformatorji:

 8504 31 31 ----- za merjenje napetosti:

*8504 31 311 ------ visokonapetostni merilni transformatorji
       za napetost od 6,3 kV do 1000 kV ............... pr

*8504 31 319 ------ drugo ................................... pr

 8504 31 390 ----- drugi ..................................... pr

 8504 31 900 ---- drugi ...................................... pr

 8504 32   -- z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:

 8504 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

       --- drugi:

 8504 32 300 ---- merilni transformatorji .................... pr

 8504 32 900 ---- drugi ...................................... pr

 8504 33   -- z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:

 8504 33 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8504 33 900 --- drugi ....................................... pr

 8504 34 000 -- z močjo nad 500 kVA .......................... pr

 8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

 8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. 4.5

       -- drugi:

 8504 40 300 --- napajalniki za stroje za avtomatično
       obdelavo podatkov ............................... 4.5

 8504 40 500 --- polikristalni polprevodniki ................. 4.5

       --- drugi:

 8504 40 930 ---- polnilci akumulatorjev ..................... 4.5

       ---- drugi:

 8504 40 940 ----- usmerniki ................................. 4.5

       ----- razsmerniki (invertorji):

 8504 40 960 ------ z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA ...... 4.5

 8504 40 970 ------ z zmogljivostjo nad 7,5 kVA .............. 4.5

 8504 40 990 ----- drugi ..................................... pr

 8504 50   - Druge indukcijske tuljave:

 8504 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8504 50 900 -- druge ........................................ pr

 8504 90   - Deli:

       -- transformatorjev in indukcijskih tuljav:

 8504 90 110 --- feritna jedra ............................... pr

 8504 90 190 --- drugo ....................................... pr

 8504 90 900 -- statičnih pretvornikov ....................... pr


 8505    Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
       namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni
       magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in
       podobna držala za obdelovance na osnovi
       elektromagnetov ali trajnih magnetov;
       elektromagnetne sklopke in zavore;
       elektromagnetne dvigalne glave

       - Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da
       po magnetenju postanejo trajni magneti:

 8505 11 000 -- kovinski ..................................... pr

 8505 19   -- drugi:

 8505 19 100 --- trajni magneti iz aglomeriranega ferita ..... pr

 8505 19 900 --- drugi ....................................... pr

 8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in zavore ............. pr

 8505 30 000 - Elektromagnetne dvigalne glave ................ pr

 8505 90   - Drugo, vključno z deli:

 8505 90 100 -- elektromagneti ............................... pr

 8505 90 300 -- elektromagnetna ali trajnomagnetna vpenjala,
       sponke in podobna držala ........................ pr

 8505 90 900 -- deli ......................................... pr


 8506    Primarne celice in primarne baterije

 8506 10   - Z manganovim dioksidom:

       -- alkalne:

 8506 10 110 --- cilindrične celice .......................... pr

 8506 10 150 --- gumbaste celice ............................. pr

 8506 10 190 --- druge ....................................... pr

       -- druge:

 8506 10 910 --- cilindrične celice .......................... pr

 8506 10 950 --- gumbaste celice ............................. pr

 8506 10 990 --- druge ....................................... pr

 8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:

 8506 30 100 -- cilindrične celice ........................... pr

 8506 30 300 -- gumbaste celice .............................. pr

 8506 30 900 -- druge ........................................ pr

 8506 40   - S srebrovim oksidom:

 8506 40 100 -- cilindrične celice ........................... pr

 8506 40 300 -- gumbaste celice .............................. pr

 8506 40 900 -- druge ........................................ pr

 8506 50   - Litijeve:

 8506 50 100 -- cilindrične celice ........................... pr

 8506 50 300 -- gumbaste celice .............................. pr

 8506 50 900 -- druge ........................................ pr

 8506 60   - Zrak-cinkove:

 8506 60 100 -- cilindrične celice ........................... pr

 8506 60 300 -- gumbaste celice .............................. pr

 8506 60 900 -- druge ........................................ pr

 8506 80   - Druge:

 8506 80 050 -- suhe cink - ogljikove baterije napetosti 5,5
       V do vključno 6.5 V ............................. pr

       -- druge:

 8506 80 110 --- cilindrične celice .......................... pr

 8506 80 150 --- gumbaste celice ............................. pr

 8506 80 900 --- druge ....................................... pr

 8506 90 000 - Deli .......................................... pr


 8507    Električni akumulatorji, vključno s separatorji
       zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi

 8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
       motorjev:

 8507 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

       --- z maso do vključno 5 kg:

 8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 7.5

 8507 10 390 ---- drugi ...................................... 7.5

       --- z maso nad 5 kg:

 8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... 7.5

 8507 10 890 ---- drugi ...................................... 7.5

 8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:

 8507 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

       --- vlečni akumulatorji:

 8507 20 310 ---- s tekočim elektrolitom ..................... pr

 8507 20 390 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 8507 20 810 ---- s tekočim elektrolitom ..................... pr

 8507 20 890 ---- drugi ...................................... pr

 8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:

 8507 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8507 30 910 --- hermetično zaprti ........................... pr

       --- drugi:

 8507 30 930 ---- vlečni akumulatorji ........................ pr

 8507 30 980 ---- drugi ...................................... pr

 8507 40   - Železo-nikljevi akumulatorji:

 8507 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8507 40 900 -- drugo ........................................ pr

 8507 80   - Drugi akumulatorji:

 8507 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi

 8507 80 910 --- nikelj-hidridni ............................. pr

 8507 80 990 --- drugi ....................................... pr

 8507 90   - Deli:

 8507 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8507 90 910 --- plošče za akumulatorje ...................... pr

 8507 90 930 --- separatorji ................................. pr

 8507 90 980 --- drugo ....................................... pr


 8508    Elektromehansko ročno orodje z vdelanim
       elektromotorjem

 8508 10   - Vrtalniki vseh vrst:

 8508 10 100 -- ki delujejo brez zunanjega napajanja ......... pr

       -- drugi:

 8508 10 910 --- elektropnevmatski ........................... pr

 8508 10 990 --- drugi ....................................... pr

 8508 20   - Žage:

 8508 20 100 -- verižne žage ................................. pr

 8508 20 300 -- cirkularke ................................... pr

 8508 20 900 -- druge ........................................ pr

 8508 80   - Drugo orodje:

 8508 80 100 -- ki se uporablja za obdelavo tekstilnih
       materialov ...................................... pr

       -- drugo:

 8508 80 300 --- za delovanje brez zunanjega vira energije ... pr

       --- drugo:

       ---- grobi in fini brusilniki:

 8508 80 510 ----- kotni brusilniki .......................... pr

 8508 80 530 ----- tračni brusilniki ......................... pr

 8508 80 590 ----- drugi ..................................... pr

 8508 80 700 ---- ravnalni brusilniki ........................ pr

 8508 80 800 ---- rezalniki žive meje in kosilnice robov
       travnikov ....................................... pr

 8508 80 900 ---- drugo ...................................... pr

 8508 90 000 - Deli .......................................... pr


 8509    Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim
       elektromotorjem

 8509 10   - Sesalniki:

 8509 10 100 -- za napetost 110 V ali več .................... pr

 8509 10 900 -- za napetost do 110 V ......................... pr

 8509 20 000 - Loščilniki za tla ............................. pr

 8509 30 000 - Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov ...... pr

 8509 40 000 - Aparati za mletje in mešanje hrane; sokovniki
       za sadje in zelenjavo ........................... pr

 8509 80 000 - Drugi aparati (teže do 20 kg) ................. pr

 8509 90   - Deli:

 8509 90 100 -- sesalnikov ali loščilnikov za tla ............ pr

 8509 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8510    Aparati za britje, striženje ter naprave za
       odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem

 8510 10 000 - Brivski aparati ............................... pr

 8510 20 000 - Aparati za striženje .......................... pr

 8510 30 000 - Naprave za odstranjevanje dlak ................ pr

 8510 90 000 - Deli .......................................... pr


 8511    Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
       motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo
       s svečko ali kompresijo (npr.: vžigalni magneti,
       dinamomagneti, vžigalne tuljave, vžigalne
       svečke, ogrevalne svečke, električni
       zaganjalniki); generatorji (npr. diname in
       alternatorji) in reglerji zanje

 8511 10   - Vžigalne svečke:

 8511 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 10 900 -- druge ........................................ pr

 8511 20   - Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni
       vztrajniki:

 8511 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 20 900 -- drugi ........................................ pr

 8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:

 8511 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8511 40   - Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim
       namenom (električni zaganjalniki-generatorji):

 8511 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 40 900 -- drugi ........................................ pr

 8511 50   - Drugi generatorji:

 8511 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 50 900 -- drugi ........................................ pr

 8511 80   - Druga oprema:

 8511 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8511 80 900 -- druga ........................................ pr

 8511 90 000 - Deli .......................................... pr


 8512    Električna oprema za razsvetljavo in
       signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št. 8539),
       vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in
       naprave za razmeglitev, za kolesa in motorna
       vozila

 8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo za kolesa ......................... pr

 8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
       signalizacijo ................................... pr

 8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo ................ pr

 8512 40 000 - Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev
       in naprave za razmeglitev ....................... pr

 8512 90 000 - Deli .......................................... pr


 8513    Prenosne električne svetilke z lastnim virom
       energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali
       elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz
       tar. št. 8512

 8513 10 000 - Svetilke ...................................... pr

 8513 90 000 - Deli .......................................... pr


 8514    Industrijske ali laboratorijske električne peči
       (vključno indukcijske ali dielektrične peči);
       druga oprema za industrijsko ali laboratorijsko
       indukcijsko ali dielektrično segrevanje

 8514 10   - Električne uporovne peči:

 8514 10 100 -- krušne in slaščičarske peči .................. pr

 8514 10 900 -- druge ........................................ pr

 8514 20   - Indukcijske ali dielektrične (mikrovalovne)
       peči:

 8514 20 100 -- indukcijske peči in pečice ................... pr

 8514 20 900 -- dielektrične peči in pečice .................. pr

 8514 30   - Druge peči in pečice:

       -- infrardeče pečice:

 8514 30 110 --- za proizvodnjo polprevodniških elementov na
       polprevodniških rezinah ......................... pr

 8514 30 190 --- druge ....................................... pr

       -- druge:

 8514 30 910 --- za proizvodnjo polprevodniških elementov na
       polprevodniških rezinah ......................... pr

 8514 30 990 --- druge ....................................... pr

 8514 40 000 - Druga oprema za indukcijsko ali dielektrično
       segrevanje ...................................... pr

 8514 90 000 - Deli .......................................... pr


 8515    Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali
       varjenje, električni (vključno z električno
       segrevalnim plinom), laserski ali na principu
       druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka,
       elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
       plazemskega obloka, vključno s tistimi, s
       katerimi se lahko reže; električni stroji in
       aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov

       - Stroji in aparati za mehko ali trdo spajkanje:

 8515 11 000 -- spajkalniki in pištole za mehko spajkanje .... pr

 8515 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Stroji in aparati za električno uporovno
       varjenje kovin:

 8515 21 000 -- avtomatski ali polavtomatski ................. pr

 8515 29   -- drugi:

 8515 29 100 --- za čelno varjenje ........................... pr

 8515 29 90 --- drugi:

*8515 29 901 ---- za točkovno varjenje in varilne klešče, ki
       se uporabljajo v industrijskem sestavljanju
       karoserij vozil iz tar. št. 8701 do 8705 ........ pr

*8515 29 909 ---- drugi ...................................... pr

       - Stroji in aparati za varjenje kovin z
       električnim oblokom (vključno plazemski oblok):

 8515 31 000 -- avtomatski in polavtomatski .................. pr

 8515 39   -- drugi:

       --- za ročno varjenje s prekritimi elektrodami,
       skupaj s priborom za rezanje ali varjenje in
       dobavljeno skupaj z:

 8515 39 130 ---- transformatorji ............................ pr

 8515 39 180 ---- generatorji ali rotacijskimi pretvorniki
       ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
       usmerjevalnimi napravami ........................ pr

 8515 39 900 --- drugi ....................................... pr

 8515 80   - Drugi stroji in aparati:

       -- za obdelavo kovin:

 8515 80 110 --- za varjenje ................................. pr

 8515 80 190 --- drugi ....................................... pr

       -- drugi:

 8515 80 910 --- za uporovno varjenje plastičnih mas ......... pr

 8515 80 990 --- drugi ....................................... pr

 8515 90 000 - Deli .......................................... pr


 8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki; električni aparati za
       ogrevanje prostorov in električne naprave za
       ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
       urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
       aparati za kodranje las idr.) in aparati za
       sušenje rok; električni likalniki; druge
       gospodinjske elektrotermične naprave; električni
       grelni upori, razen tistih iz tar. št. 8545

 8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski grelniki
       vode in potopni grelniki:

       -- grelniki vode:

 8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ...................... 7.5

 8516 10 190 --- drugi ....................................... 7.5

       -- potopni grelniki:

 8516 10 910 --- za domačo uporabo ........................... 7.5

 8516 10 990 --- drugi ....................................... 7.5

       - Električni aparati za ogrevanje prostorov in
       električne naprave za ogrevanje tal:

 8516 21 000 -- akumulacijski ................................ pr

 8516 29   -- drugi:

 8516 29 100 --- radiatorji, polnjeni s tekočino ............. pr

 8516 29 500 --- konvekcijski grelniki ....................... pr

       --- drugi:

 8516 29 910 ---- z vgrajenimi ventilatorji .................. pr

 8516 29 990 ---- drugi ...................................... pr

       - Elektrotermični aparati za urejanje las ali
       sušenje rok:

 8516 31   -- aparati za sušenje las:

 8516 31 100 --- sušilne avbe ................................ pr

 8516 31 900 --- drugi ....................................... pr

 8516 32 000 -- drugi aparati za urejanje las ................ pr

 8516 33 000 -- aparati za sušenje rok ....................... pr

 8516 40   - Električni likalniki:

 8516 40 100 -- likalniki na paro ............................ pr

 8516 40 900 -- drugi ........................................ pr

 8516 50 000 - Mikrovalovne pečice ........................... pr

 8516 60   - Druge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne
       plošče; opekači in ražnji:

 8516 60 100 -- štedilniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico in
       grelno ploščo) .................................. pr

       -- kuhalne plošče, kuhalni prstani in spirale:

 8516 60 510 --- spirale za vgradnjo ......................... pr

 8516 60 590 --- drugo ....................................... pr

 8516 60 700 -- opekači in ražnji ............................ pr

 8516 60 800 -- vgradne pečice ............................... pr

 8516 60 900 -- drugo ........................................ pr

       - Druge elektrotermične naprave:

 8516 71 000 -- aparati za pripravljanje kave ali čaja ....... pr

 8516 72 000 -- opekači ...................................... pr

 8516 79   -- druge:

 8516 79 100 --- grelniki krožnikov .......................... pr

 8516 79 200 --- cvrtniki .................................... pr

 8516 79 800 --- drugo ....................................... pr

 8516 80   - Električni grelni upori:

 8516 80 100 -- montirani v preprosto izolirano ohišje z
       električnim priključkom, uporabljani za
       odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugi:

 8516 80 910 --- vgrajeni v izoliranem ohišju ................ pr

 8516 80 990 --- drugi ....................................... pr

 8516 90 000 - Deli .......................................... pr


 8517    Električni aparati za žično telefonijo in
       telegrafijo, vključno telefonski aparati z
       brezžično slušalko ter telekomunikacijski
       aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
       digitalne žične sisteme

       - Telefonski aparati (telefoni); videofoni:

 8517 11 000 -- Žični telefonski aparati (telefoni) z
       brezžično slušalko .............................. pr

 8517 19   -- drugi:

 8517 19 100 --- videofoni ................................... pr

 8517 19 900 --- drugi ....................................... pr

       - Stroji za faksimiliranje (telefaksi) in
       teleprinterji:

 8517 21 000 -- stroji za faksimiliranje (telefaksi) ......... pr

 8517 22 000 -- teleprinterji ................................ pr

 8517 30 00 - Komutacijski aparati (telefonske centrale) za
       telefonijo ali telegrafijo:

*8517 30 001 -- jamski ....................................... pr

*8517 30 009 -- drugi ........................................ pr

 8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim
       tokom ali za digitalne žične sisteme:

 8517 50 100 -- aparati za žične sisteme z nosilnim tokom
       (analogni, modulirani) .......................... pr

 8517 50 900 -- drugi (npr., digitalni, vključno modemi) ..... pr

 8517 80   - Drugi aparati:

 8517 80 100 -- domofonski sistemi ........................... pr

 8517 80 900 -- drugi ........................................ pr

 8517 90   - Deli:

       -- aparatov za žične sisteme z nosilnim tokom iz
       tar. podšt. 8517 50:

 8517 90 110 --- elektronski sklopi .......................... pr

 8517 90 190 --- drugi ....................................... pr

       -- drugi:

 8517 90 820 --- elektronski sklopi .......................... pr

 8517 90 880 --- drugi ....................................... pr


 8518    Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno
       z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne
       slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z
       mikrofonom; avdiofrekvenčni električni
       ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
       zvoka

 8518 10   - Mikrofoni in njihova stojala:

 8518 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8518 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih
       omaricah:

 8518 21   -- zvočne omarice z enim zvočnikom:

 8518 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8518 21 900 --- druge ....................................... pr

 8518 22   -- zvočne omarice z več zvočniki:

 8518 22 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8518 22 900 --- druge ....................................... pr

 8518 29   -- drugi:

 8518 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8518 29 900 --- drugi ....................................... pr

 8518 30   - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
       kombinacije z mikrofonom:

 8518 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8518 30 900 -- drugo ........................................ pr

 8518 40   - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:

 8518 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8518 40 300 --- telefonski in merilni ojačevalniki .......... pr

       --- drugi:

 8518 40 910 ---- enokanalni ................................. pr

 8518 40 990 ---- drugi ...................................... pr

 8518 50   - Električni sestavi za ojačevanje zvoka:

 8518 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8518 50 900 -- drugi ........................................ pr

 8518 90 000 - Deli .......................................... pr


 8519    Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez
       njega, glazbeni avtomati na plošče, kasetni
       magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo
       zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje
       zvoka

 8519 10 000 - Gramofoni, ki se vklopijo s kovancem ali
       žetonom ......................................... pr

       - Drugi gramofoni z ojačevalnikom:

 8519 21 000 -- brez zvočnika ................................ pr

 8519 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Gramofoni brez ojačevalnika:

 8519 31 000 -- z mehanizmom za avtomatsko menjanje plošč .... pr

 8519 39 000 -- drugi ........................................ pr

 8519 40 000 - Aparati za reprodukcijo nareka (diktafoni) .... pr

       - Drugi aparati za reprodukcijo zvoka:

 8519 92 000 -- kasetni, žepne velikosti ..................... pr

 8519 93   -- drugi kasetni aparati:

       --- ki se uporabljajo v motornih vozilih:

 8519 93 310 ---- za analogni in digitalni zapis ............. pr

 8519 93 390 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 8519 93 810 ---- za analogni in digitalni zapis ............. pr

 8519 93 890 ---- drugi ...................................... pr

 8519 99   -- drugi:

       --- za lasersko optični zapis:

 8519 99 120 ---- ki se uporabljajo v motornih vozilih, za
       diske premera do vključno 6,5 cm ................ pr

 8519 99 180 ---- drugi ...................................... pr

 8519 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8520    Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka,
       z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali
       brez njih

 8520 10 000 - Diktirni aparati, ki ne morejo delovati brez
       zunanjega vira energije ......................... pr

 8520 20 000 - Aparati za odgovarjanje na telefonske klice ... pr

       - Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za
       reprodukcijo zvoka:

 8520 32   -- za digitalno reprodukcijo zvoka:

       --- kasetni:

       ---- z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več
       vgrajenimi zvočniki:

 8520 32 110 ----- ki delujejo brez zunanjega vira energije .. pr

 8520 32 190 ----- drugi ..................................... pr

 8520 32 300 ---- z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenega
       zvočnika, ki lahko delujejo brez zunanjega vira
       energije in katerega dimenzije ne presegajo 170
       mm x 100 mm x 45mm .............................. pr

 8520 32 500 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 8520 32 910 ---- s kolutnimi magnetnimi trakovi, z možnostjo
       snemanja ali predvajanja zvoka pri enojni
       hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več hitrostih,
       če so le-te 19 cm na sekundo in nižje ........... pr

 8520 32 990 ---- drugi ...................................... pr

 8520 33   -- drugi, kasetni:

       --- z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več
       vgrajenimi zvočniki:

 8520 33 110 ---- ki delujejo brez zunanjega vira energije ... pr

 8520 33 190 ---- drugi ...................................... pr

 8520 33 300 --- z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenega
       zvočnika, ki lahko delujejo brez zunanjega vira
       energije in katerega dimenzije ne presegajo 170
       mm x 100 mm x 45mm .............................. pr

 8520 33 900 --- drugi ....................................... pr

 8520 39   -- drugi:

 8520 39 100 --- s kolutnimi magnetnimi trakovi, z možnostjo
       snemanja ali predvajanja zvoka pri enojni
       hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več hitrostih,
       če so le-te 19 cm na sekundo in nižje ........... pr

 8520 39 900 --- drugi ....................................... pr

 8520 90   - Drugi:

 8520 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8520 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8521    Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki
       imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto)
       ali ne

 8521 10   - Z magnetnim trakom:

 8521 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8521 10 300 --- širine do vključno 1,3 cm, ki lahko snemajo
       ali predvajajo pri hitrosti traku do vključno 50
       mm/s ............................................ pr

 8521 10 800 --- drugi ....................................... pr

 8521 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8522    Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z
       aparati iz tar. št. 8519 do 8521

 8522 10 000 - Odjemne glave ................................. pr

 8522 90   - Drugo:

 8522 90 100 -- sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali več
       medsebojno pritrjenih delov za aparate iz tar.
       podšt. 8520 90, za uporabo v civilnem letalstvu . pr

       -- drugi:

 8522 90 300 --- gramofonske igle ipd.; diamanti, safirji in
       drugi dragi ali poldragi kamni (naravni,
       sintetični ali rekonstruirani) za gramofonske
       igle, montirani ali nemontirani ................. pr

       --- drugo:

 8522 90 910 ---- elektronski sklopi ......................... pr

 8522 90 930 ---- enojni kasetni sklopi z debelino do
       vključno 53 mm, vrste, ki se uporablja v
       proizvodnji naprav za reprodukcijo in snemanje
       zvoka ........................................... pr

 8522 90 980 ---- druge ...................................... pr


 8523    Pripravljeni prazni nosilci za zvočna snemanja
       ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen
       izdelkov iz 37. poglavja

       - Magnetni trakovi:

 8523 11 000 -- široki do vključno 4 mm ...................... pr

 8523 12 000 -- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm ........... pr

 8523 13 000 -- široki nad 6,5 mm ............................ pr

 8523 20   - Magnetne plošče (diski):

       -- trde:

 8523 20 110 --- s tankim kovinskim nanosom, koercitivnosti
       preko 600 Oerstedov in premera do vključno 231
       mm .............................................. pr

 8523 20 190 --- drugi ....................................... pr

 8523 20 900 -- druge ........................................ pr

 8523 30 000 - Kartice z vdelanim magnetni trakom ............ pr

 8523 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8524    Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z
       zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno
       z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo
       plošč, razen izdelkov iz 37. poglavja

 8524 10 000 - Gramofonske plošče ............................ pr

       - Plošče za laserske bralne sisteme:

 8524 31 000 -- za reprodukcijo fenomenov, ki so drugačni od
       zvočnih ali slikovnih, vrste ki se uporabljajo s
       stroji za AOP - software ........................ pr

 8524 32 000 -- za reprodukcijo samo zvoka ................... pr

 8524 39 000 -- druge ........................................ pr

 8524 40   - Magnetni trakovi za reprodukcijo fenomenov,
       razen zvočnih ali slikovnih:

 8524 40 100 -- ki vsebujejo podatke ali navodila (razen
       zvočnih ali video posnetkov), ki se uporabljajo
       v strojih za avtomatsko obdelavo podatkov -
       software ........................................ pr

       -- drugi:

 8524 40 910 --- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm .......... pr

 8524 40 990 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi magnetni trakovi:

 8524 51 000 -- široki do vključno 4 mm ...................... pr

 8524 52 000 -- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm ........... pr

 8524 53 000 -- široki nad 6,5 mm ............................ pr

 8524 60 000 - Kartice z vdelanim magnetni trakom ............ pr

       - Drugo:

 8524 91   -- drugo za reprodukcijo fenomenov, razen
       zvočnih ali slikovnih:

 8524 91 100 --- ki vsebuje podatke ali navodila (razen
       zvočnih ali video posnetkov), ki se uporabljajo
       v strojih za avtomatsko obdelavo podatkov -
       software ........................................ pr

 8524 91 900 --- drugo ....................................... pr

 8524 99 000 -- drugo ........................................ pr


 8525    Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo,
       radiodifuzijo ali televizijo, vključno z
       oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom
       za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske
       kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik
       in drugi video snemalne kamere

 8525 10   - Oddajniki:

 8525 10 100 -- radiotelegrafski ali radotelefonski aparati,
       za uporabo v civilnem letalstvu ................. pr

 8525 10 900 -- drugi, vključno brezžični mikrofoni .......... pr

 8525 20   - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:

 8525 20 100 -- radiotelegrafski ali radiotelefonski aparati,
       za uporabo v civilnem letalstvu ................. pr

       -- drugi:

 8525 20 910 --- za mobilno telefonijo ....................... pr

 8525 20 990 --- drugi ....................................... pr

 8525 30   - Televizijske kamere:

 8525 30 100 -- s tremi ali več snemalnimi cevmi ............. pr

 8525 30 900 -- druge ........................................ pr

 8525 40   - Video kamere za snemanje posamičnih slik in
       druge video snemalne kamere:

 8525 40 100 -- video kamere za snemanje posamičnih slik ..... pr

       -- drugi video snemalniki:

 8525 40 910 --- ki lahko posnamejo zvok ali sliko, posneto s
       televizijsko kamero ............................. pr

 8525 40 990 --- drugi ....................................... pr


 8526    Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati
       za radijsko daljinsko krmiljenje

 8526 10   - Radarji:

 8526 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8526 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugo:

 8526 91   -- naprave za radionavigacijo:

       --- za uporabo v civilnem letalstvu:

 8526 91 110 ---- radionavigacijski sprejemniki (JPS, LORA) .. pr

 8526 91 190 ---- druge ...................................... pr

 8526 91 900 --- druge ....................................... pr

 8526 92   -- naprave za radijsko daljinsko krmiljenje:

 8526 92 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ............. pr

 8526 92 900 --- druge ....................................... pr


 8527    Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo
       ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki,
       kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za
       snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

       - Radiodifuzni sprejemniki, ki lahko delujejo
       brez zunanjega vira energije, vključno s takimi
       aparati, ki tudi lahko sprejemajo
       radiotelefonijo ali radiotelegrafijo:

 8527 12   -- radio kasetofoni žepne velikosti:

 8527 12 100 --- za analogni in digitalni zapis .............. pr

 8527 12 900 --- drugi ....................................... pr

 8527 13   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka:

 8527 13 100 --- za lasersko optični zapis ................... pr

       --- drugi:

 8527 13 910 ---- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
       zapis ........................................... pr

 8527 13 990 ---- drugi ...................................... pr

 8527 19 000 -- drugi ........................................ pr

       - Radiodifuzni sprejemniki, ki ne morejo
       delovati brez zunanjega vira energije, za
       motorna vozila, vključno s takimi aparati, ki
       tudi lahko sprejemajo radiotelefonijo ali
       radiotelegrafijo:

 8527 21   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka:

       --- z možnostjo sprejemanja in dekodiranja
       digitalnega RDS (Radio Data System) signala:

 8527 21 200 ---- za lasersko optični zapis .................. pr

       ---- drugi:

 8527 21 520 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
       zapis ........................................... pr

 8527 21 590 ----- drugi ..................................... pr

       --- drugi:

 8527 21 700 ---- za lasersko optični zapis .................. pr

       ---- drugi:

 8527 21 920 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
       zapis ........................................... pr

 8527 21 980 ----- drugi ..................................... pr

 8527 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi radiofuzni sprejemniki, vključno s
       takimi aparati, ki tudi lahko sprejemajo
       radiotelefonijo ali radiotelegrafijo:

 8527 31   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka:

       --- v istem ohišju z enim ali več zvočniki

 8527 31 110 ---- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
       zapis ........................................... pr

 8527 31 190 ---- drugi ...................................... pr

       --- drugi:

 8527 31 910 ---- za lasersko optični zapis .................. pr

       ---- drugi:

 8527 31 930 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
       zapis ........................................... pr

 8527 31 980 ----- drugi ..................................... pr

 8527 32   -- nekombinirani z aparatom za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka, toda kombinirani z uro:

 8527 32 100 --- radijske budilke ............................ pr

 8527 32 900 --- drugi ....................................... pr

 8527 39   -- drugi:

 8527 39 100 --- z enim ali več zvočniki v istem ohišju ...... pr

       --- drugi:

 8527 39 910 ---- brez vgrajenega ojačevalnika ............... pr

 8527 39 990 ---- z vgrajenim ojačevalnikom .................. pr

 8527 90   - Drugi aparati:

 8527 90 100 -- za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za
       uporabo v civilnem letalstvu .................... pr

       -- drugi:

 8527 90 910 --- prenosni sprejemniki klicev ali obvestil
       (pozivniki - "paging") .......................... pr

 8527 90 990 --- drugi ....................................... pr


 8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in
       videoprojektorji

       - Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
       nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
       sprejemniki ali aparati za snemanje ali
       reprodukcijo zvoka ali slike:

 8528 12   -- barvni:

       --- televizijska projekcijska oprema:

 8528 12 140 ---- z vrstičnim zapisom do vključno 625 vrstic . 7.5

       ---- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 160 ----- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ..... 7.5

 8528 12 180 ----- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 7.5

       --- aparati, ki vsebujejo video snemalne ali
       reprodukcijske enote:

 8528 12 220 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 7.5

 8528 12 280 ---- drugi ...................................... 7.5

       --- drugo:

       ---- z integralno cevjo:

       ----- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 520 ------ do vključno 42 cm ........................ 7.5

 8528 12 540 ------ od 42 cm do vključno 52 cm ............... 7.5

 8528 12 560 ------ od 52 cm do vključno 72 cm ............... 7.5

 8528 12 580 ------ nad 72 cm ................................ 7.5

       ----- drugi:

       ------ z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

 8528 12 620 ------- do vključno 75 cm ....................... 7.5

 8528 12 660 ------- nad 75 cm ............................... 7.5

       ------ z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

 8528 12 720 ------- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ... 7.5

 8528 12 760 ------- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
       več ............................................. 7.5

       ---- drugi:

       ----- z zaslonom:

 8528 12 810 ------ z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 7.5

 8528 12 890 ------ drugi .................................... 7.5

       ----- brez zaslona:

       ------ video tunerji (TV - sprejemne enote):

 8528 12 920 ------- digitalni (vštevši mešane
       analogno-digitalne) ............................. 7.5

 8528 12 940 ------- drugi ................................... 7.5

 8528 12 980 ------ drugo .................................... 7.5

 8528 13 000 -- črno-beli ali drugi enobarvni ................ 7.5

       - Video monitorji:

 8528 21   -- barvni:

       --- s katodno cevjo:

 8528 21 140 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
       pod 1,5 ......................................... 7.5

       ---- drugi:

 8528 21 160 ----- z vrstičnim zapisom do vključno 625
       vrstic .......................................... 7.5

 8528 21 180 ----- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic ....... 7.5

 8528 21 900 --- drugi ....................................... 7.5

 8528 22 000 -- Črno-beli ali drugi enobarvni ................ 7.5

 8528 30   - Video projektorji:

 8528 30 100 -- barvni ....................................... pr

 8528 30 900 -- črno-beli in drugi enobarvni ................. pr


 8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

 8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
       deli, namenjeni za uporabo z njimi:

 8529 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

       --- antene:

 8529 10 200 ---- teleskopske in paličaste antene za prenosne
       aparate ali za aparate, montirane v motorna
       vozila .......................................... 7.5

       ---- zunanje antene za radijske ali televizijske
       difuzne sprejemnike:

 8529 10 310 ----- za satelitski sprejem ..................... 7.5

 8529 10 390 ----- druge ..................................... pr

 8529 10 400 ---- notranje (sobne) antene za radijske ali
       televizijske omrežne sprejemnike, vključno z
       izvedbami za vgradnjo v sprejemnike ............. 7.5

 8529 10 500 ---- druge ...................................... pr

 8529 10 700 --- antenski filtri in kretnice ................. 7.5

 8529 10 900 --- drugo ....................................... pr

 8529 90   - Drugo:

 8529 90 100 -- sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz
       dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za
       aparate iz tar. podšt. 852610 10, 8526 91 11,
       852691 19 in 8526 92 10, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

       -- drugo:

       --- omarice in ohišja:

 8529 90 510 ---- lesene ..................................... pr

 8529 90 590 ---- iz drugih materialov ....................... pr

 8529 90 700 --- elektronski sklopi .......................... pr

       --- drugo:

 8529 90 810 ---- za televizijske kamere iz tar. podštevilke
       8525 30 in aparate iz tar. številk 8527 in 8528 . pr

 8529 90 890 ---- drugi ...................................... pr


 8530    Električna oprema za signalizacijo, varnost,
       nadzor ali upravljanje prometa po železniških
       ali tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih
       poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih (razen
       opreme iz tar. št. 8608)

 8530 10 000 - Oprema za železniške ali tramvajske proge ..... pr

 8530 80 000 - Druga oprema .................................. pr

 8530 90 000 - Deli .......................................... pr


 8531    Električni aparati za zvočno ali vizualno
       signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
       indikatorske table, alarmni aparati proti
       tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
       8512 in 8530

 8531 10   - Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in
       podobni aparati:

 8531 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- drugi:

 8531 10 200 --- namenjeni za motorna vozila ................. pr

 8531 10 300 --- namenjeni za zgradbe ........................ pr

 8531 10 800 --- drugi ....................................... pr

 8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi napravami s
       tekočimi kristali ali svetlečimi diodami:

 8531 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

       -- druge:

 8531 20 300 --- s svetlečimi diodami (LED) .................. pr

       --- s sklopi s tekočimi kristali (LCD):

       ---- z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi
       kristali:

 8531 20 510 ----- barvne .................................... pr

 8531 20 590 ----- črno-bele ali druge enobarvne ............. pr

 8531 20 800 ---- druge ...................................... pr

 8531 80   - Drugi aparati:

 8531 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8531 80 900 -- drugi ........................................ pr

 8531 90   - Deli:

 8531 90 100 -- aparatov iz tar. podštevilke 8531 20 ......... pr

 8531 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)

 8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo
       v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
       kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
       (močnostni kondenzatorji) ....................... 5.0

       - Drugi konstantni kondenzatorji:

 8532 21 000 -- tantalski .................................... pr

 8532 22 000 -- aluminijski elektrolitski .................... 3.5

 8532 23 000 -- keramični, enoplastni ........................ pr

 8532 24   -- keramični, večplastni:

 8532 24 100 --- s priključnimi vodniki ...................... pr

 8532 24 900 --- drugi ....................................... pr

 8532 25 000 -- papirnim ali plastičnim dielektrikom ......... pr

 8532 29 000 -- drugi ........................................ pr

 8532 30 00 - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni kondenzatorji):

*8532 30 001 -- spremenljivi kondenzatorji ................... pr

*8532 30 009 -- drugi ........................................ pr

 8532 90 000 - Deli .......................................... pr


 8533    Električni upori (vključno z reostati in
       potenciometri), razen grelnih uporov

 8533 10 000 - Stalni ogljeni upori, kompozitni ali
       naparjeni ....................................... pr

       - Drugi stalni upori:

 8533 21 000 -- za moč do vključno 20 W ...................... pr

 8533 29 000 -- drugi ........................................ pr

       - Spremenljivi žični upori, vključno z reostati
       in potenciometri:

 8533 31 000 -- za moč do vključno 20 W ...................... pr

 8533 39 000 -- drugi ........................................ pr

 8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z reostati
       in potenciometri:

 8533 40 100 -- za moč do vključno 20 W ...................... 5.0

 8533 40 900 -- drugi ........................................ 5.0

 8533 90 000 - Deli .......................................... pr


 8534 00   Tiskana vezja

       - Ki vsebujejo le vezi in priključki:

 8534 00 110 -- večslojna tiskana vezja ...................... pr

 8534 00 190 -- druga ........................................ pr

 8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi .................. pr


 8535    Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje
       ali zaščito električnih tokokrogov ali za
       povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj
       njih (npr.: stikala, varovalke, prenapetostni
       odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni
       elementi motečih valov, priključne razdelilne
       priprave in stikalne omare), za napetost nad
       1.000 V

 8535 10 000 - Varovalke ..................................... 7.5

       - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8535 21 000 -- za napetost, manjšo od 72,5 kV ............... pr

 8535 29 000 -- drugi ........................................ 7.5

 8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

 8535 30 100 -- za napetosti manjšo od 72,5 kV ............... 7.5

 8535 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8535 40 00 - Prenapetostni odvodniki, omejevalniki
       napetosti in dušilni elementi motečih valov:

*8535 40 001 -- kovinsko - oksidni prenapetostni odvodniki
       vgrajeni v polimerna ohišja in dušilni elementi
       motečih valov ................................... pr

*8535 40 009 -- drugo ........................................ pr

 8535 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8536    Električni aparati za vklapljanje in
       izklapljanje ali za zaščito električnih
       tokokrogov ali za povezavo z električnimi
       tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
       releji, varovalke, dušilni elementi motečih
       valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
       razdelilne omarice), za napetosti do vključno
       1.000 V

 8536 10   - Varovalke:

 8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A ................... 7.5

 8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A ........... 7.5

 8536 10 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 7.5

 8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

 8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A ................... 7.5

 8536 20 900 -- za tokove nad 63 A ........................... 2.5

 8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
       tokokrogov:

 8536 30 100 -- za tokove do vključno 16 A ................... 5.0

 8536 30 300 -- za tokove od 16 A do vključno 125 A .......... 2.5

 8536 30 900 -- za tokove nad 125 A .......................... 2.5

       - Releji:

 8536 41   -- za napetost do vključno 60 V:

 8536 41 100 --- za tokove do vključno 2 A ................... pr

 8536 41 900 --- za tokove nad 2 A ........................... pr

 8536 49 000 -- drugi ........................................ pr

 8536 50   - Druga stikala:

       -- za napetosti nad 60 V:

 8536 50 110 --- pritisna stikala ............................ 5.0

 8536 50 150 --- vrtljiva stikala ............................ 5.0

 8536 50 190 --- druga ....................................... 5.0

 8536 50 900 -- druga ........................................ 3.7

       - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

 8536 61   -- okovi žarnic:

 8536 61 100 --- z Edisonovim navojem ........................ pr

 8536 61 900 --- drugi ....................................... pr

 8536 69   -- drugi:

 8536 69 100 --- za koaksialne kable ......................... pr

 8536 69 300 --- za tiskana vezja ............................ pr

 8536 69 900 --- drugi ....................................... pr

 8536 90   - Drugi aparati:

 8536 90 010 -- predpripravljeni elementi za električna
       vezja ........................................... pr

 8536 90 100 -- vezni in kontaktni elementi za žice in kable . pr

 8536 90 200 -- kontaktno polje za rezine .................... pr

 8536 90 850 -- drugi ........................................ pr


 8537    Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
       tar. št. 8535 in 85.36, za električno krmiljenje
       ali razdeljevanje električnega toka, vključno s
       tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz
       90. poglavja in aparati za numerično krmiljenje,
       razen komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517

 8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

 8537 10 100 -- numerične upravljalne plošče z vgrajenimi
       avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov ..... pr

       -- drugo:

 8537 10 910 --- krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko
       programirajo .................................... pr

 8537 10 990 --- drugo ....................................... pr

 8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:

 8537 20 910 -- za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5 kV .. pr

 8537 20 990 -- za napetosti nad 72,5 kV ..................... pr


 8538    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za
       uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 in 8537

 8538 10 000 - Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
       osnove za izdelke iz tar. št. 8537, ki niso
       opremljene s svojimi aparati .................... pr

 8538 90   - Drugi:

 8538 90 100 -- elektronski sklopi ........................... pr

 8538 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8539    Električne žarnice z nitko in električne žarnice
       na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske
       žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in
       infrardeče žarnice; obločnice

 8539 10   - Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim
       zrcalom (sealed beam lamp units):

 8539 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8539 10 900 -- druge ........................................ pr

       - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih in
       infrardečih žarnic:

 8539 21   -- volframove halogenske:

 8539 21 300 --- ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
       druga motorna vozila ............................ pr

       --- druge, za napetosti:

 8539 21 920 ---- nad 100 V .................................. pr

 8539 21 980 ---- do vključno 100 V .......................... pr

 8539 22   -- druge, z močjo do vključno 200 W in za
       napetosti nad 100 V:

 8539 22 100 --- reflektorske svetilke ....................... pr

 8539 22 900 --- druge ....................................... pr

 8539 29   -- druge:

 8539 29 300 --- ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
       druga motorna vozila ............................ pr

       --- druge, za napetosti:

 8539 29 920 ---- nad 100 V .................................. pr

 8539 29 980 ---- do vključno 100 V .......................... pr

       - Žarnice na razelektrenje, razen
       ultravijoličnih žarnic:

 8539 31   -- fluorescenčne, s termokatodo:

 8539 31 100 --- z dvojnim podnožjem ......................... pr

 8539 31 90 --- druge:

*8539 31 901 ---- sijalke s predstikalnim vezjem - varčne
       žarnice ......................................... pr

*8539 31 909 ---- druge ...................................... pr

 8539 32   -- žarnice, napolnjene s parami živega srebra
       ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:

 8539 32 100 --- napolnjene s parami živega srebra ........... pr

 8539 32 500 --- napolnjene s parami natrija ................. pr

 8539 32 900 --- kovinsko - halogenske ....................... pr

 8539 39 000 -- druge ........................................ pr

       - Ultravijolične in infrardeče žarnice;
       obločnice:

 8539 41 000 -- obločnice .................................... pr

 8539 49   -- druge

 8539 49 100 -- ultravijolične žarnice ....................... pr

 8539 49 300 -- infrardeče žarnice ........................... pr

 8539 90   - Deli:

 8539 90 100 -- podnožja žarnice ............................. pr

 8539 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8540    Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne
       elektronke (npr.: vakuumske elektronke ali
       elektronke, napolnjene s paro ali plinom,
       živosrebrove usmerjevalke, Braunove elektronke -
       katodne cevi, elektronke za televizijske kamere)

       - Katodne cevi za televizijske sprejemnike,
       vključno katodne cevi za video monitorje:

 8540 11   -- barvne:

       --- z razmerjem med širino in višino zaslona
       manj od 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

 8540 11 110 ---- do vključno 42 cm .......................... pr

 8540 11 130 ---- od 42 cm do vključno 52 cm ................. pr

 8540 11 150 ---- od 52 cm do vključno 72 cm ................. pr

 8540 11 190 ---- nad 72 cm .................................. pr

       --- druge, z diagonalno izmero zaslona:

 8540 11 910 ---- do vključno 75 cm .......................... pr

 8540 11 990 ---- nad 75 cm .................................. pr

 8540 12 000 -- črno-bele ali druge enobarvne: ............... pr

 8540 20   - Elektronke za televizijske kamere; pretvorniki
       in ojačevalniki slike; druge fotokatodne
       elektronke:

 8540 20 100 -- elektronke za TV kamere ...................... pr

 8540 20 300 -- pretvorniki ali ojačevalniki slike ........... pr

 8540 20 900 -- druge fotokatodne cevi ....................... pr

 8540 40 000 - Prikazovalne cevi za prikazovanje barvnih
       podatkov ali grafičnih zapisov z razmakom
       svetlečih točk na ekranu manjšim od 0.4 mm ...... pr

 8540 50 000 - Prikazovalne cevi za prikazovanje črno-belih
       ali enobarvnih podatkov ali grafičnih zapisov ... pr

 8540 60 000 - Druge katodne cevi ............................ pr

       - Mikrovalovne elektronke (npr.: magnetroni,
       klistroni, elektronke s potujočimi valovi in
       karcinotroni), razen elektronk s krmilno
       mrežico:

 8540 71 000 -- magnetroni ................................... pr

 8540 72 000 -- klistroni .................................... pr

 8540 79 000 -- druge ........................................ pr

       - Druge elektronke:

 8540 81 000 -- sprejemne ali ojačevalne elektronke .......... pr

 8540 89   -- druge:

       --- prikazovalne reprodukcijske (display)
       elektronke:

 8540 89 110 ---- vakuumske .................................. pr

 8540 89 190 ---- druge ...................................... pr

 8540 89 900 --- druge ....................................... pr

       - Deli:

 8540 91 000 -- katodnih cevi ................................ pr

 8540 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8541    Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški
       elementi; fotoobčutljivi polprevodniški
       elementi, vključno fotonapetostne celice,
       sestavljene v module ali plošče ali ne; diode za
       sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični
       kristali

 8541 10   - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za
       sevanje svetlobe:

 8541 10 100 -- rezine, nerazrezane v čipe ................... pr

       -- druge:

 8541 10 910 --- močnostne usmerniške diode .................. pr

 8541 10 990 --- druge ....................................... pr

       - Tranzistorji, razen fotoobčutljivih:

 8541 21   -- z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od 1
       W:

 8541 21 100 --- rezine, še nerazrezane v čipe ............... pr

 8541 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8541 29   -- drugi:

 8541 29 100 --- rezine, še nerazrezane v čipe ............... pr

 8541 29 200 --- močnostni tranzistorji MOS .................. pr

 8541 29 300 --- bipolni tranzistorji z izoliranimi vhodi
       (IGBT) .......................................... pr

 8541 29 800 --- drugi ....................................... pr

 8541 30   - Tiristorji, diac in triac elementi, razen
       fotoobčutljivih elementov:

 8541 30 100 -- rezine, še nerazrezane v čipe ................ pr

 8541 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8541 40   - Fotoobčutljivi polprevodniški elementi,
       vključno fotonapetostne celice, sestavljene v
       module ali plošče ali ne; diode za sevanje
       svetlobe:

       -- diode za sevanje svetlobe:

 8541 40 110 --- laserske diode .............................. pr

 8541 40 190 --- druge ....................................... pr

       -- druge:

 8541 40 910 --- sončne celice, sestavljene ali nesestavljene
       v module ali plošče ............................. pr

 8541 40 930 --- fotodiode, fototranzistorji, fototiristorji
       ali fotosklopniki ............................... pr

 8541 40 990 --- drugo ....................................... pr

 8541 50   - Drugi polprevodniški elementi:

 8541 50 100 -- rezine, še nerazrezane v čipe ................ pr

 8541 50 900 -- drugi ........................................ pr

 8541 60 000 - Montirani piezoelektrični kristali ............ pr

 8541 90 000 - Deli .......................................... pr


 8542    Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

       - Monolitna integrirana vezja:

 8542 12 000 -- kartice, z vgrajenim elektronskim
       integriranim vezjem ("pametne" kartice - "smart"
       kartice) ........................................ pr

 8542 13   -- MOS tipa:

 8542 13 010 --- rezine, še nerazrezane v čipe ............... pr

 8542 13 050 --- čipi ........................................ pr

       --- drugo:

       ---- pomnilniki:

       ----- dinamični RAM (random access memories)
       pomnilniki (D-RAM):

 8542 13 110 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
       presega 4Mbit ................................... pr

 8542 13 130 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       4Mbit, toda ne presega 16 Mbit .................. pr

 8542 13 150 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       16Mbit, toda ne presega 64 Mbit ................. pr

 8542 13 170 ------ s shranjevalno zmogljivostjo nad 64 Mbit . pr

       ----- statični RAM pomnilniki (S-RAM):

 8542 13 220 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
       presega 256 kbit ................................ pr

 8542 13 250 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       256kbit, toda ne presega 1 Mbit ................. pr

 8542 13 270 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       1Mbit ........................................... pr

       ----- UV izbrisljivi, programabilni, bralni
       pomnilniki (EPROM):

 8542 13 320 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
       presega 1Mbit ................................... pr

 8542 13 350 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       1Mbit, toda ne presega 4 Mbit ................... pr

 8542 13 370 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       4Mbit ........................................... pr

       ----- električno izbrisljivi, programabilni
       bralni pomnilniki (E2PROM), vštevši FLASH
       E2PROM:

       ------ FLASH E2PROMi:

 8542 13 410 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
       presega 1Mbit .................................. pr

 8542 13 430 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
       presega 1Mbit, toda ne presega 4 Mbit ........... pr

 8542 13 450 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
       presega 4Mbit, toda ne presega 16 Mbit .......... pr

 8542 13 470 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
       presega 16 Mbit ................................. pr

 8542 13 490 ------- drugi ................................... pr

 8542 13 510 ----- pomnilniki z naslovljeno vsebino (angl.
       content adressable memory - CAM); FIFO in LIFO
       pomnilniki; feroelektrični pomnilniki ........... pr

 8542 13 530 ----- drugi pomnilniki .......................... pr

 8542 13 550 ---- mikroprocesorji ............................ pr

       ---- mikrokrmilniki in mikroračunalniki:

 8542 13 610 ----- z zmogljivostjo, ki ne presega 4 bite ..... pr

 8542 13 630 ----- z zmogljivostjo, ki presega 4, toda ne
       presega 8bitov .................................. pr

 8542 13 650 ----- z zmogljivostjo, ki presega 8, toda ne
       presega 16 bitov ................................ pr

 8542 13 670 ----- z zmogljivostjo, ki presega 16, toda ne
       presega 32 bitov ................................ pr

 8542 13 690 ----- z zmogljivostjo, ki presega 32 bitov ...... pr

       ---- drugo:

 8542 13 700 ----- mikroperiferije ........................... pr

       ----- drugo:

 8542 13 720 ------ povsem namembna logična vezja (angl. full
       custom logic circuits) .......................... pr

 8542 13 740 ------ logične mreže ............................ pr

 8542 13 760 ------ standardne celice ........................ pr

 8542 13 820 ------ programabilna logična vezja .............. pr

 8542 13 840 ------ standardna logična vezja ................. pr

       ------ drugo:

 8542 13 910 ------- krmilna vezja; vmesniška (interface)
       vezja; vmesniška (interface) vezja s
       sposobnostjo krmilnih funkcij ................... pr

 8542 13 990 ------- druga ................................... pr

 8542 14   -- vezja, dobljena s bipolarno tehnologijo:

 8542 14 010 --- rezine, še nerazrezane v čipe ............... pr

 8542 14 050 --- čipi ........................................ pr

       --- drugo:

       ---- pomnilniki:

 8542 14 100 ----- dinamični pomnilniki (D-RAM) .............. pr

 8542 14 150 ----- statični pomnilniki (S-RAM), vštevši
       cache-RAM; pomnilniki za odčitavanje,
       neprogramabilni pomnilniki (ROM); pomnilniki z
       naslovljeno vsebino (CAM), pomnilniki FIFO ,
       LIFO in feroelektrični pomnilniki ............... pr

 8542 14 200 ----- električno izbrisljivi, programabilni
       bralni pomnilniki (E2PROM), vštevši FLASH
       E2PROM .......................................... pr

 8542 14 220 ----- UV izbrisljivi, programabilni bralni
       pomnilniki (EPROM) .............................. pr

 8542 14 290 ----- drugi pomnilniki .......................... pr

 8542 14 300 ---- mikroprocesorji ............................ pr

       ---- mikrokrmilniki in mikroračunalniki:

 8542 14 420 ----- z zmogljivostjo do vključno 4 bitov ....... pr

 8542 14 440 ----- z zmogljivostjo nad 4 bitov ............... pr

       ---- drugo:

 8542 14 500 ----- mikroperiferije ........................... pr

       ----- drugo:

 8542 14 600 ------ povsem namembna logična vezja (angl. full
       custom logic circuits) .......................... pr

 8542 14 650 ------ logične mreže ............................ pr

 8542 14 700 ------ standardne celice ........................ pr

 8542 14 750 ------ programabilna logična vezja .............. pr

 8542 14 800 ------ standardna logična vezja ................. pr

       ------ drugo:

 8542 14 910 ------- kontrolna vezja; vmesniška (interface)
       vezja; vmesniška (interface) vezja s
       sposobnostjo krmilnih funkcij ................... pr

 8542 14 990 ------- drugo ................................... pr

 8542 19   -- druga, vključno vezja, dobljena s kombinirano
       bipolarno in MOS tehnologijo (BIMOS
       tehnologija):

 8542 19 010 --- rezine, še nerazrezane v čipe ............... pr

 8542 19 050 --- čipi ........................................ pr

       --- drugo:

       ---- pomnilniki:

 8542 19 150 ----- dinamični RAM (random access memories)
       pomnilniki (D-RAM) .............................. pr

       ----- statični RAM pomnilniki (S-RAM), vštevši
       cache RAM:

 8542 19 220 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
       presega 256 kbit ................................ pr

 8542 19 250 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       256kbit, toda ne presega 1 Mbit ................. pr

 8542 19 270 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki presega
       1Mbit ........................................... pr

 8542 19 310 ----- UV izbrisljivi, programabilni bralni
       pomnilniki (EPROM) .............................. pr

 8542 19 350 ----- električno izbrisljivi, programabilni
       bralni pomnilniki (E2PROM), vštevši FLASH E2PROM
       ................................................ pr

 8542 19 410 ----- bralni pomnilniki, neprogramabilni
       pomnilniki (ROMi); pomnilniki z naslovljeno
       vsebino (CAMi); pomnilniki FIFO; pomnilniki
       LIFO; feroelektrični pomnilniki ................ pr

 8542 19 490 ----- drugi pomnilniki .......................... pr

 8542 19 550 ---- mikroprocesorji ............................ pr

       ---- mikrokrmilniki in mikroračunalniki:

 8542 19 620 ----- z zmogljivostjo, ki ne presega 4 bite ..... pr

 8542 19 680 ----- z zmogljivostjo, ki presega 4 bite ........ pr

       ---- drugo:

 8542 19 710 ----- mikroperiferije ........................... pr

       ----- drugo:

 8542 19 720 ------ povsem namembna logična vezja (angl. full
       custom logic circuits) .......................... pr

 8542 19 740 ------ logične mreže ............................ pr

 8542 19 760 ------ standardne celice ........................ pr

 8542 19 820 ------ programabilna logična vezja .............. pr

 8542 19 840 ------ standardna logična vezja ................. pr

       ------ drugo:

 8542 19 920 ------- krmilna vezja; vmesniška (interface)
       vezja; vmesniška (interface) vezja s
       sposobnostjo krmilnih funkcij ................... pr

 8542 19 980 ------- druga ................................... pr

 8542 30   - Druga monolitna integrirana vezja:

 8542 30 100 -- rezine, še nerazrezane v čipe ................ pr

 8542 30 200 -- čipi ......................................... pr

       -- drugo:

 8542 30 300 --- ojačevalniki ................................ pr

 8542 30 500 --- regulatorji napetosti in toka ............... pr

       --- krmilna vezja:

 8542 30 610 ---- inteligentna (smartpower) vezja ............ pr

       ---- druga:

 8542 30 650 ----- kombinirana analogno - digitalna vezja .... pr

 8542 30 690 ----- druga ..................................... pr

 8542 30 700 --- vmesniška (interface) vezja; vmesniška
       (interface) vezja s sposobnostjo krmilnih
       funkcij ......................................... pr

       --- druga:

 8542 30 910 ---- inteligentna (smartpower) vezja ............ pr

       ----- druga:

 8542 30 950 ----- kombinirana analogno - digitalna vezja .... pr

 8542 30 990 ----- druga ..................................... pr

 8542 40   - Hibridna integrirana vezja:

 8542 40 100 -- mikroprocesorji, mikrokrmilniki in
       mikroračunalniki ................................ pr

 8542 40 300 -- pretvorniki .................................. pr

 8542 40 500 -- ojačevalniki ................................. pr

 8542 40 900 -- drugo ........................................ pr

 8542 50 000 - Elektronski mikrosestavi ...................... pr

 8542 90 000 - Deli .......................................... pr


 8543    Električni stroji in aparati s posebnimi
       funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu v tem poglavju

       - Pospeševalniki delcev:

 8543 11 000 -- ionski pospeševalniki za dopiranje
       polprevodniških rezin ........................... pr

 8543 19 000 -- drugi ........................................ pr

 8543 20 000 - Signalni generatorji .......................... pr

 8543 30   - Stroji in aparati za galvanotehniko,
       elektrolizo in elektroforezo:

 8543 30 100 -- aparati za jedkanje, razvijanje, guljenje ali
       čiščenje polprevodniških rezin .................. pr

 8543 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8543 40 000 - Ionizatorji zraka ............................. pr

       - Drugi stroji in aparati:

 8543 81 000 -- približevalne kartice in ploščice (npr.
       plačilne kartice za avto-ceste) ................. pr

 8543 89   -- drugo:

 8543 89 100 --- zapisovalci poletov, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 8543 89 200 --- antenski ojačevalniki ...................... pr

       --- solarne postelje, luči za sončenje in
       podobna oprema za sončenje:

       ---- za fluorescenčne cevi z ultravioličnimi A
       žarki:

 8543 89 510 ----- z dolžino cevi največ 100 cm .............. pr

 8543 89 550 ----- drugo ..................................... pr

 8543 89 590 ---- drugo ...................................... pr

 8543 89 700 --- aparati za fizikalno depozicijo s pomočjo
       brizganja na polprevodniško rezino .............. pr

 8543 89 900 --- drugi ....................................... pr

 8543 90   - Deli:

 8543 90 100 -- sklopi in podsklopi iz dveh ali več delov ali
       kosov, ki so medsebojno pritrjeni, za
       zapisovalnike poletov, za uporabo v civilnem
       letalstvu ....................................... pr

 8543 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8544    Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno
       s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani
       električni vodniki, s konektorjem ali brez
       njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
       posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z
       električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali
       brez njega

       - Žica za navijanje:

 8544 11   -- bakrena:

 8544 11 100 --- lakirana ali emajlirana ..................... pr

 8544 11 900 --- druga ....................................... pr

 8544 19   -- druga:

 8544 19 100 --- lakirana ali emajlirana ..................... pr

 8544 19 900 --- druga ....................................... pr

 8544 20 000 - Koaksialni kabli in drugi koaksialni
       električni vodniki (za vse napetosti) ........... pr

 8544 30   - Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti
       vodnikov za vozila, letala ali ladje:

 8544 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu .............. pr

 8544 30 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi električni vodniki, za napetost do
       vključno 80 V:

 8544 41   -- s konektorji:

 8544 41 100 --- ki se uporabljajo za telekomunikacije ....... pr

 8544 41 900 --- drugi ....................................... pr

 8544 49   -- drugi:

 8544 49 200 --- ki se uporabljajo za telekomunikacije ....... pr

 8544 49 800 --- drugi ....................................... pr

       - Drugi električni vodniki, za napetosti nad 80
       do vključno 1000 V:

 8544 51 000 -- s konektorji ................................. pr

 8544 59   -- drugi:

 8544 59 100 --- žica in kabli, s posamičnimi žičnimi vodniki
       premera nad 0,51 mm ............................. pr

       --- drugi:

 8544 59 200 ---- za napetost 1.000 V ........................ pr

 8544 59 800 ---- za napetost nad 80 V, vendar manj kot 1.000
       V ............................................... pr

 8544 60   - Drugi električni vodniki, za napetost nad
       1.000 V:

 8544 60 100 -- z bakrenimi vodniki .......................... pr

 8544 60 900 -- z drugimi vodniki ............................ pr

 8544 70 000 - Kabli iz optičnih vlaken ...................... pr


 8545    Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za
       žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz
       grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez
       nje, za električne namene

       - Elektrode:

 8545 11 000 -- za peči ...................................... pr

 8545 19   -- druge:

 8545 19 100 --- elektrode za elektrolize .................... pr

 8545 19 900 --- druge ....................................... pr

 8545 20 000 - Ščetke ........................................ pr

 8545 90   - Drugo:

 8545 90 100 -- grelni upori ................................. pr

 8545 90 900 -- drugo ........................................ pr


 8546    Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala

 8546 10 000 - Iz stekla ..................................... pr

 8546 20   - Iz keramičnih materialov:

 8546 20 100 -- brez kovinskih delov ......................... 5.0

       -- s kovinskimi deli:

 8546 20 910 --- za prenos toka nad zemljo ali vlečne linije
       (npr. železnice) ................................ 5.0

 8546 20 99 --- drugi:

*8546 20 991 ---- za napetosti nad 72,5 kV ................... pr

*8546 20 999 ---- drugi ...................................... 5.0

 8546 90   - Drugi:

 8546 90 100 -- plastični .................................... pr

 8546 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8547    Izolirni deli za električne stroje, naprave ali
       opremo, izdelani v celoti iz izolirnega
       materiala ali samo z manjšimi kovinskimi
       komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi
       med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen
       izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne
       vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
       obložene z izolirnim materialom

 8547 10   - Izolirni deli iz keramičnih materialov:

 8547 10 100 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več kovinskih
       oksidov ......................................... pr

 8547 10 900 -- drugi ........................................ pr

 8547 20 000 - Izolirni deli iz plastičnih mas ............... pr

 8547 90 000 - Drugo ......................................... pr


 8548    Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji; električni
       deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in
       ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

 8548 10   - Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene
       primarne celice; iztrošene primarne baterije in
       iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 100 -- iztrošene primarne celice; iztrošene primarne
       baterije ........................................ 10.0

       -- iztrošeni električni akumulatorji:

 8548 10 210 --- svinčevo-kislinski akumulatorji ............. 7.5

 8548 10 290 --- drugi ....................................... 7.5

       -- odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih
       baterij in električnih akumulatorjev:

 8548 10 910 --- ki vsebujejo svinec ......................... pr

 8548 10 990 --- drugi ....................................... pr

 8548 90 000 - Drugo ......................................... pr


                 XVII. oddelek

      VOZILA, LETALA, PLOVILA IN SPREMLJAJOČA TRANSPORTNA OPREMA

------------------------------------------------------------------------
Tarifna           Poimenovanje           Carinska
oznaka                            stopnja
------------------------------------------------------------------------
  1               2                3 
------------------------------------------------------------------------

 8601    Tirne lokomotive, napajane iz zunanjega vira
       električne energije ali iz električnega
       akumulatorja

 8601 10 000 - Napajane iz zunanjega vira električne
       energije ........................................ pr

 8601 20 000 - Napajane iz električnih akumultorjev .......... pr


 8602    Druge tirne lokomotive; lokomotive z
       zalogovnikom

 8602 10 000 - Električne dieselske lokomotive ............... pr

 8602 90 000 - Druge ......................................... pr


 8603    Samovozni železniški in tramvajski potniški in
       tovorni vagoni, razen tistih iz tar. št. 8604

 8603 10 000 - Napajani iz zunanjega vira električne
       energije ........................................ pr

 8603 90 000 - Drugi ......................................... pr


 8604 00 000 Železniška in tramvajska vozila za vzdrževanje
       ali servisiranje, vključno samovozna (na primer
       vagoni-delavnice, vagoni-dvigala,
       vagoni-podbijalniki tolčenca, vagoni-ravnalniki
       tirov, poskusno-preskusni vagoni in progovna
       inšpekcijska vozila) ............................ pr


 8605 00 000 Železniški in tramvajski potniški vagoni,
       nesamovozni; prtljažni vagoni, poštni vagoni in
       drugi železniški in tramvajski vagoni za
       specialne namene, nesamovozni (razen tistih iz
       tar. št. 8604) .................................. pr


 8606    Železniški in tramvajski tovorni vagoni,
       nesamovozni

 8606 10 000 - Vagoni cisterne in podobno .................... pr

 8606 20 000 - Vagoni z izolacijo ali hlajenjem, razen tistih
       iz tar. podšt. 8606 10 .......................... pr

 8606 30 000 - Samopraznilni vagoni, razen tistih iz tar.
       podšt. 860610 in 8606 20 ........................ pr

       - Drugi:

 8606 91   -- s streho in zaprti:

 8606 91 100 --- posebej prirejeni za transport
       visokoradioaktivnih snovi ...................... pr

 8606 91 900 --- drugi ....................................... pr

 8606 92 000 -- odprti, s fiksnimi stranicami, visokimi več
       kot 60 cm ....................................... pr

 8606 99 000 -- drugi ........................................ pr


 8607    Deli tirnih vozil

       - Podstavni vozički, osi, kolesne dvojice in
       njihovi deli:

 8607 11 000 -- pogonski podstavni vozički ................... pr

 8607 12 000 -- drugi podstavni vozički ...................... pr

 8607 19   -- drugo, vključno z deli:

       --- osi, sestavljene ali nesestavljene; kolesa
       in njihovi deli:

 8607 19 010 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... pr

 8607 19 110 ---- iz zaprto utopno kovanega jekla ........... pr

 8607 19 180 ---- drugo ...................................... pr

       --- deli tovornih tirnih vozil, tovornih
       podstavkov itd.:

 8607 19 910 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... pr

 8607 19 990 ---- drugi ...................................... pr

       - Zavore in njihovi deli:

 8607 21   -- zračne zavore in njihovi deli:

 8607 21 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8607 21 900 --- drugo ....................................... pr

 8607 29   -- drugo:

 8607 29 100 --- iz litega železa ali litega jekla ........... pr

 8607 29 900 --- drugo ....................................... pr

 8607 30   - Vlečne naprave (s kavljem in drugo), odbojniki
       in njihovi deli:

 8607 30 010 -- iz litega železa ali litega jekla ............ pr

 8607 30 990 -- druge ........................................ pr

       - Drugi:

 8607 91   -- za lokomotive:

 8607 91 100 --- ohišja osi in njihovi deli .................. pr

       --- drugi:

 8607 91 910 ---- iz litega železa ali litega jekla .......... pr

 8607 91 990 ---- drugi ...................................... pr

 8607 99   -- drugi:

 8607 99 100 --- ohišja osi in njihovi deli .................. pr

 8607 99 300 --- karoserije in njihovi deli .................. pr

 8607 99 500 --- šasije in njihovi deli ...................... pr

 8607 99 900 --- drugi ....................................... pr


 8608 00   Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor;
       mehanska (vključno elektromehanska) oprema za
       signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje
       prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem
       prometu, prometu na notranjih vodnih poteh,
       parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli

 8608 00 100 - Oprema za železnice in tramvajske proge ....... pr

 8608 00 300 - Druga oprema .................................. pr

 8608 00 900 - Deli .......................................... pr


 8609 00   Zabojniki (vključno z zabojniki za transport
       tekočin), specialno konstruirani in opremljeni
       za enega ali več načinov prevoza

 8609 00 100 - Za prevoz radioaktivnih snovi, zaščiteni s
       protiradiacijsko prevleko ....................... pr

 8609 00 900 - Drugi ......................................... pr


                 87. poglavje

      VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL,
              TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR

 8701    Traktorji, (razen traktorjev iz tar. št. 8709)

 8701 10   - Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez
       sedeža):

 8701 10 100 -- z močjo do vključno 4 kW ..................... pr

 8701 10 900 -- z močjo nad 4 kW ............................. pr

 8701 20   - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

 8701 20 100 -- novi ......................................... pr

 8701 20 900 -- rabljeni ..................................... pr

 8701 30   - Traktorji goseničarji:

 8701 30 100 -- čistilci snega ............................... pr

 8701 30 900 -- drugi ........................................ pr

 8701 90   - Drugi:

       -- kmetijski vlačilci (razen takih brez sedeža,
       za katerimi se hodi) in gozdarski traktorji, na
       kolesih:

       --- novi, z močjo motorja:

 8701 90 110 ---- do vključno 18 kW .......................... pr

 8701 90 150 ---- več kot 18 kW, do vključno 25 kW ........... pr

 8701 90 210 ---- nad 25 kW, do vključno 37 kW ............... pr

 8701 90 25 ---- nad 37 kW, do vključno 59 kW:

*8701 90 251 ----- nad 37 kW, do vključno 49 kW .............. pr

*8701 90 259 ----- nad 49 kW do vključno 59 kW ............... pr

 8701 90 310 ---- nad 59 kW, do vključno 75 kW ............... pr

 8701 90 350 ---- nad 75 kW, do vključno 90 kW ............... pr

 8701 90 390 ---- nad 90 kW .................................. pr

 8701 90 500 --- rabljeni .................................... pr

 8701 90 900 -- drugi ........................................ pr


 8702    Motorna vozila za prevoz deset ali več oseb,
       vštevši voznika

 8702 10   - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na
       vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

       -- s prostornino cilindrov nad 2.500 cm3:

 8702 10 11 --- nova:

*8702 10 111 ---- izdelana za prevoz samo na letališčih ...... pr

*8702 10 119 ---- druga ...................................... pr

 8702 10 190 --- rabljena .................................... pr

       -- s prostornino cilindrov do vključno 2.500
       cm3:

 8702 10 910 --- nova ........................................ pr

 8702 10 990 --- rabljena .................................... pr

 8702 90   - Druga:

       -- z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem in
       vžigom s svečko:

       --- s prostornino cilindrov nad 2.800 cm3:

 8702 90 11 ---- nova:

*8702 90 111 ----- izdelana za prevoz samo na letališčih ..... pr

*8702 90 119 ----- druga ..................................... pr

 8702 90 190 ---- rabljena ................................... pr

       --- s prostornino cilindrov do vključno 2.800
       cm3:

 8702 90 310 ---- nova ....................................... pr

 8702 90 390 ---- rabljena ................................... pr

 8702 90 900 -- z drugimi motorji ............................ pr


 8703    Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana
       predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar.
       št. 8702), vključno z motornimi vozili za
       kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa
       "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
       avtomobili

 8703 10   - Vozila, konstruirana za vožnjo po snegu;
       specialna vozila za prevoz ljudi na terenih za
       golf in podobna vozila:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem in
       vžigom s kompresijo (dieselskim in
       poldieselskim) ali z batnim motorjem z notranjim
       izgorevanjem in z vžigom s svečko:

 8703 10 110 --- vozila, skonstruirana posebej za potovanje
       po snegu ........................................ pr

 8703 10 190 --- druga ....................................... pr

 8703 10 900 -- z drugimi motorji ............................ pr

       - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
       svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

 8703 21   -- s prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3:

 8703 21 100 --- nova ........................................ pr

 8703 21 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 22   -- s prostornino cilindrov nad 1000 cm3 do
       vključno 1500 cm3:

       --- nova:

 8703 22 110 ---- avtodomi ................................... pr

 8703 22 19 ---- druga:

*8703 22 191 ----- terenska .................................. pr

*8703 22 199 ----- druga ..................................... pr

 8703 22 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 23   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 3000cm3:

       --- nova:

 8703 23 110 ---- avtodomi ................................... pr

 8703 23 19 ---- druga:

*8703 23 191 ----- terenska vozila ........................... pr

*8703 23 199 ----- druga ..................................... pr

 8703 23 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 24   -- s prostornino cilindrov nad 3000 cm3:

 8703 24 100 --- nova ........................................ pr

 8703 24 900 --- rabljena .................................... pr

       - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8703 31   -- s prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3:

 8703 31 10 --- nova:

*8703 31 101 ---- terenska ................................... pr

*8703 31 109 ---- druga ...................................... pr

 8703 31 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 32   -- s prostornino cilindrov nad 1500 cm3 do
       vključno 2500cm3:

       --- nova:

 8703 32 110 ---- avtodomi ................................... pr

 8703 32 19 ---- druga:

*8703 32 191 ----- terenska .................................. pr

*8703 32 199 ----- druga ..................................... pr

 8703 32 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 33   -- s prostornino cilindrov nad 2500 cm3:

       --- nova:

 8703 33 110 ---- avtodomi ................................... pr

 8703 33 190 ---- druga ...................................... pr

 8703 33 900 --- rabljena .................................... pr

 8703 90   - Druga:

 8703 90 100 -- z električnimi motorji ....................... pr

 8703 90 900 -- druga ........................................ pr


 8704    Motorna vozila za prevoz blaga

 8704 10   - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
       konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

       -- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

 8704 10 11 --- z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3, ali z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:

*8704 10 111 ---- z nosilnostjo nad 70 ton ................... pr

*8704 10 112 ---- z nosilnostjo nad 30 do vključno 70 ton .... pr

*8704 10 119 ---- druga ...................................... pr

 8704 10 190 --- druga ....................................... pr

 8704 10 900 -- druga ........................................ pr

       - Druga z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali
       poldieselskim):

 8704 21   -- bruto mase do vključno 5 t:

 8704 21 100 --- posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi ...................... pr

       --- druga:

       ---- z motorji s prostornino cilindrov nad 2.500
       cm3:

 8704 21 31 ----- nova:

*8704 21 311 ------ cisterne ................................. pr

*8704 21 312 ------ vozila z nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ...... pr

*8704 21 319 ------ druga .................................... pr

 8704 21 39 ----- rabljena:

*8704 21 391 ------ cisterne ................................. pr

*8704 21 399 ------ druga .................................... pr

       ---- z motorji s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500cm3:

 8704 21 91 ----- nova:

*8704 21 911 ------ cisterne ................................. pr

*8704 21 912 ------ vozila z nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ...... pr

*8704 21 919 ------ druga .................................... pr

 8704 21 99 ----- rabljena:

*8704 21 991 ------ cisterne ................................. pr

*8704 21 999 ------ druga .................................... pr

 8704 22   -- bruto mase nad 5 do vključno 20 t:

 8704 22 100 --- posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi ...................... pr

       --- druga:

 8704 22 91 ---- nova:

*8704 22 911 ----- cisterne .................................. pr

*8704 22 912 ----- vozila z nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ...... pr

*8704 22 913 ----- kombinirana smetarska vozila za odvoz
       trdnih komunalnih odpadkov z vgrajenim vodnim
       rezervoarjem za čiščenje smetarskih zabojnikov .. pr

*8704 22 919 ----- druga ..................................... pr

 8704 22 99 ---- rabljena:

*8704 22 991 ----- cisterne .................................. pr

*8704 22 999 ----- druga ..................................... pr

 8704 23   -- bruto mase nad 20 t:

 8704 23 100 --- posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi ....................... pr

       --- druga:

 8704 23 91 ---- nova:

*8704 23 911 ----- cisterne .................................. pr

*8704 23 912 ----- vozila z nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ...... pr

*8704 23 919 ----- druga ..................................... pr

 8704 23 99 ---- rabljena:

*8704 23 991 ----- cisterne .................................. pr

*8704 23 992 ----- vozila z nevgrajenim delom za prevoz
       tovora (npr. keson, silos, hladilnik ipd.) ...... pr

*8704 23 999 ----- druga ..................................... pr

       - Druga z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem na vžig s svečko:

 8704 31   -- bruto mase do vključno 5 t:

 8704 31 100 --- posebej prirejena za transport visoko
       radioaktivnih snovi ............................ pr

       --- druga:

       ---- z motorji s prostornino cilindrov nad 2.800
       cm3:

 8704 31 310 ----- nova ...................................... pr

 8704 31 390 ----- rabljena .................................. pr

       ---- z motorji s prostornino cilindrov do
       vključno 2.800 cm3:

 8704 31 910 ----- nova ...................................... pr

 8704 31 990 ----- rabljena .................................. pr

 8704 32   -- bruto mase nad 5 t:

 8704 32 100 --- posebej prirejena za transport
       visokoradioaktivnih snovi ...................... pr

       --- druga:

 8704 32 910 ---- nova ....................................... pr

 8704 32 990 ---- rabljena ................................... pr

 8704 90 000 - Druga ......................................... pr


 8705    Motorna vozila za posebne namene (npr.:
       samonakladalna vozila za prevoz vozil z
       okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
       vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila
       za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali
       posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
       radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
       konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
       blaga

 8705 10 000 - Vozila z dvigali .............................. pr

 8705 20 000 - Mobilni vrtalni stolpi ........................ pr

 8705 30 000 - Gasilska vozila ............................... pr

 8705 40 000 - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki ...... pr

 8705 90   - Druga:

 8705 90 100 -- samonakladalna vozila za prevoz poškodovanih
       vozil ........................................... pr

 8705 90 30 -- vozila z betonskimi črpalkami:

*8705 90 301 --- zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad
       28 m ............................................ pr

*8705 90 309 --- drugo ....................................... pr

 8705 90 900 -- druga ........................................ pr


 8706 00   Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz
       tar. št. 8701 do 8705

       - Šasije za traktorje iz tar. št. 8701; šasije
       za motorna vozila iz tar. št. 8702, 8703 ali
       8704, z motorjem z notranjim zgorevanjem s
       kompresijskim vžigom (dieselskim ali
       poldieselskim), s prostornino cilindrov nad
       2.500 cm3 ali z vžigom s svečko, s prostornino
       cilindrov nad 2.800 cm3:

 8706 00 11 -- za vozila iz tar. št. 8702 ali 8704:

*8706 00 111 --- za industrijsko sestavljanje ................ pr

*8706 00 119 --- za druge namene ............................. pr

 8706 00 19 -- druge:

*8706 00 191 --- za industrijsko sestavljanje ................ pr

*8706 00 199 --- za druge namene ............................. pr

       - druge:

 8706 00 91 -- za vozila iz tar. št. 8703:

*8706 00 911 --- za industrijsko sestavljanje ................ pr

*8706 00 919 --- za druge namene ............................. pr

 8706 00 99 -- druge:

*8706 00 991 --- za industrijsko sestavljanje ................ pr

*8706 00 999 --- za druge namene ............................. pr


 8707    Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila
       iz tar. št. 8701 do 8705

 8707 10   - Za vozila iz tar. št. 8703:

 8707 10 100 -- za industrijsko sestavljanje ................. pr

 8707 10 900 -- druge ........................................ pr

 8707 90   - Druge:

 8707 90 100 -- za industrijsko sestavljanje:traktorjev iz
       tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90;vozil iz tar.
       št. 8704, z batnim motorjem z notranjim
       zgorevanjem s kompresijskim vžigom (dieselskim
       ali poldieselskim), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno 2.800
       cm3;motornih vozil za posebne namene iz tar. št.
       8705 ............................................ pr

 8707 90 900 -- druge ........................................ pr


 8708    Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št.
       8701 do 8705

 8708 10   - Odbijači in njihovi deli:

 8708 10 100 -- za industrijsko sestavljanje:vozil iz tar.
       št. 8703;vozil iz tar. št. 8704, z batnim
       motorjem z notranjim zgorevanjem s kompresijskim
       vžigom (dieselskim ali poldieselskim), s
       prostornino cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali
       z vžigom s svečko, s prostornino cilindrov do
       vključno 2.800 cm3;vozil iz tar. št. 8705 ....... pr

 8708 10 900 -- drugi ........................................ pr

       - Drugi deli in pribor karoserij (tudi za
       kabine):

 8708 21   -- varnostni pasovi:

 8708 21 100 --- za industrijsko sestavljanje: vozil iz tar.
       št. 8703;vozil iz tar. št. 8704, z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
       svečko, s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3;vozil iz tar. št. 8705 ................ pr

 8708 21 900 --- drugi ....................................... pr

 8708 29   -- drugo:

 8708 29 100 --- za industrijsko sestavljanje:traktorjev iz
       tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90; vozil iz
       tar. št. 8703;vozil iz tar. št. 8704, z motorji
       z notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskimi ali poldieselskimi), s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
       svečko, s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3;vozil iz tar. št. 8705 ................ pr

 8708 29 900 --- drugo ....................................... pr

       - Zavore in servozavore in njihovi deli:

 8708 31   -- montirane zavorne obloge na nosilcu:

 8708 31 100 --- za industrijsko sestavljanje:traktorjev iz
       tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90, iz tar.
       podšt. 8701 10; vozil iz tar. št. 8703; vozil iz
       tar. št. 8704, z motorji z notranjim zgorevanjem
       s kompresijskim vžigom (dieselskimi ali
       poldieselskimi), s prostornino cilindrov do
       vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s svečko, s
       prostornino cilindrov do vključno 2.800
       cm3;vozil iz tar. št. 8705 ...................... pr

       --- druge:

 8708 31 910 ---- za diskaste zavore ......................... pr

 8708 31 990 ---- druge ...................................... pr

 8708 39   -- drugo:

 8708 39 100 --- za industrijsko sestavljanje:traktorjev iz
       tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90;vozil iz tar.
       št. 8703;vozil iz tar. št. 8704 z motorji z
       notranjim zgorevanjem s kompresijskim vžigom
       (dieselskimi ali poldieselskimi) s prostornino
       cilindrov do vključno 2.500 cm3, ali z vžigom s
       svečko, s prostornino cilindrov do vključno
       2.800 cm3;vozil iz tar. št.