Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3586. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo stare ceste, od križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto gradenj (Vrhnika), stran 5387.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 52/93, 56/93, 71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 26. 9. 1996 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo stare ceste, od križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto gradenj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo Stare ceste od križišča z Robovo ulico do križišča s Cesto gradenj na Vrhniki, ki ga je izdelal Primis Vrhnika, d.d. oktobra 1994, pod št. 46/94.
II. VSEBINA LOKACIJSKEGA NAČRTA
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje sestavine, ki prikazujejo pogoje za prometno ureditev, komunalno ureditev, namembnost pritličja objektov in zunanjih površin, ulično opremo in obdelavo tlakov.
Vsebina lokacijskega načrta iz prejšnjega odstavka:
1. Besedni del:
1.1 Obrazložitev k lokacijskem načrtu
1.2 Soglasja pristojnih organov in organizacij
1.3 Situacija s prikazom namembnosti pritličja in zunanjih površin
1.4 Ulična oprema
1.5 Oblikovanje ulične površine
2. Grafični del:
2.1 Geodetski in katastrski načrt z omejitvijo območja M 1 : 500
2.2 Izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana Vrhnika M 1 : 5000
2.3 Zasnova
– situacija prometne ureditve: I. faza M 1 : 500
– situacija prometne ureditve II. faza M 1 : 500
– variantna zasnova širšega območja št. 1 M 1 : 500
– variantna zasnova širšega območja št. 2 M 1 : 500
– komunalna ureditev M 1 : 500.
III. OPIS MEJE OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH
3. člen
Meja območja urejanja poteka v razdalji 2 m od obstoječe meje parc. št. 2863/2 in obsega površine naslednjih parcel ali delov parcel v k. o. Vrhnika: 2162, .133, 2862/3, 2907, .129/2, .129/1, .128, .127, .126/1, .125, .124, .123, .115, 2907, .114, 113, 2863/2, .109, .108/2, .108/1, .781, .105, .830, .104, .103, .102, .101, .100, 2907, .97, .96/1, .91/1, .91/2, .89, 2207, .68, .67, 2859/1, .45, 2906, .44/1, 2250/1, 2250/3, .776/1, .39, .36/1, .36/2, .35, 2247, .34, .33, .32, 2240, .31, 2237/1, 2237/2, .813, .27/1, .26, .24/1, .23, 2065, 2073/1, 2073/3, 2920, 2073/4, 2066, 2071/1, 2067, .126/2, .20, 2855/2, .832, .19, 2094/8, .619, 2924, 2094/17, 2863/2.
IV. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Na odseku Stare ceste, od križišča z ulico Na Klancu do križišča z ulico Cesta gradenj, se uredita enosmerni promet v smeri severovzhod-jugozahod in peš promet.
Obstoječi pločnik se odstrani do vozišča.
Površini za pešce in vozni pas sta v istem nivoju in ločeni s talno označbo. Širina voznega pasu za enosmerni promet je min. 3,5 m.
Na obravnavanem odseku Stare ceste se določi: prepovedano ustavljanje in parkiranje (razen za dostavna vozila), prepovedana vožnja s kamioni (razen za dostavna vozila) in omejitev hitrosti.
Maksimalna dovoljena hitrost je 20 km/h.
Prepovedi iz prejšnjega odstavka označuje vertikalna signalizacija.
Potek dvosmernega, enosmernega in peš prometa ter ureditev parkirnih prostorov kakor tudi dopolnilna zazidava širšega območja, se izvede skladno z zasnovo: varianta 1 in varianta 2, ki je sestavni del tega lokacijskega načrta, na podlagi prostorskega izvedbenega načrta, lokacijske dokumentacije ali odločbe o priglasitvi.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
5. člen
Pritličja stanovanjskih objektov se lahko uredijo za oskrbne in storitvene dejavnosti na podlagi lokacijske dokumentacije.
Skladno s predpisanimi določili v tem lokacijskem načrtu se uredijo:
– ulična površina,
– zunanje površine ob objektih za potrebe dejavnosti (zunanja strežba),
– obstoječa ulična oprema, ki je v nasprotju s pogoji tega lokacijskega načrta,
– ulična oprema: oglaševalne table, izveski, svetilke, zabojniki za odpadke.
Izveski so oblikovno medsebojno usklajeni. Postavljajo se na osnovi priglasitve del. Oblikovalske rešitve za priglasitev del potrdi ustrezna strokovna urbanistična služba.
S talno označbo se skladno z variantno zasnovo št. 2, opredeli začetek in konec peš cone, ki je predvidena v II. fazi urejanja območja Stare ceste.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Območje je komunalno opremljeno. Vsi obstoječi nadzemni vodi se odstranijo in izvedejo kot podzemni. Obstoječi podzemni komunalni vodi se po potrebi deloma ali v celoti sanirajo.
Za razsvetljavo se postavijo stenske ali visoke svetilke, kakor je prikazano v grafični prilogi lokacijskega načrta.
Za potrebe organiziranih prireditev, se postavijo električne omarice.
Predvidi se plinifikacija, skladno z idejnim projektom.
Vsi posegi na komunalnih napravah se izvedejo skladno s predpisi, normativi in standardi, ki urejajo to področje ter pogoji upravljalcev.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE
7. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine:
Pri izvajanju vseh posegov se morajo upoštevati pogoji Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana.
VIII. ETAPE IZVAJANJA
8. člen
I. faza izvajanja obsega vse obravnavane posege.
II. faza izvajanja obsega ureditev peš cone in istočasno ali v naslednjih etapah novo prometno povezavo Čuže s Tržaško cesto po trasi, prikazani v grafični prilogi tega LN.
IX. DRUGI POGOJI
9. člen
Obravnavane površine v variantnih zasnovah, št. 1, 2 ohranjajo dosedanjo namembnost do realizacije predvidenih posegov na podlagi PIN, LD, odločbe o priglasitvi del.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
10. člen
Poškodbe vhodov v objekte in fasad zaradi odstranitve pločnika mora investitor sanirati na svoje stroške.
XI. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri občinskemu upravnemu organu, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu KS Vrhnika.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
12. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-106/93
Vrhnika, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost