Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3584. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora v naselju Sojek (Slovenske Konjice), stran 5385.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora na seji dne 27. 10. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora v naselju Sojek
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora v naselju Sojek.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
.                                      SIT
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – meja Občina Vojnik 100 m    1,000.000
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – Loke 300 m           3,000.000
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – Kamna gora 500 m        5,000.000
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 1,500.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 9,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju naselja Sojek po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju naselja Sojek od povprečne plače v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju naselja Sojek stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Sojek-Kamna gora.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za območje naselja Sojek v Krajevni skupnosti Sojek-Kamna gora.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                Krajevna skupnost Sojek-Kamna gora
                      Naselje Sojek
.                      GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v naselju Sojek v Krajevni skupnosti Sojek-Kamna gora dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – meja Občina Vojnik 100 m
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek – Loke 300 m
– asfaltiranje cestnega odseka Sojek-Kamna gora 500 m
.                        GLASUJEM
“ZA”                                      “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Sojek – Kamna gora, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sojek, dne 27. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Sojek-Kamna gora
Srečko Podgoršek l. r.

AAA Zlata odličnost