Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3581. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje (Slovenske Konjice), stran 5382.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Tepanje na seji dne 22. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tepanje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Tepanje, ki vključuje naselja Tepanje, Tepanjski vrh, Dobrnež, Novo Tepanje in Perovec.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
.                                      SIT
1. pridobitev lastnega izvira pitne vode               10,000.000
2. modernizacija cest                        16,000.000
3. izgradnja mrliške vežice                     12,000.000
4. rekonstrukcija doma krajanov in razširitev gasilske garaže    18,000.000
5. kanalizacije                            6,000.000
6. javna razsvetljava                         2,000.000
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 27,600.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 64,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Tepanje po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Tepanje od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Tepanje stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu Krajevne skupnosti Tepanje.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Tepanje.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Tepanje.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                       Krajevna skupnost Tepanje
.                           GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Tepanje dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– pridobitev lastnega izvira pitne vode,
– modernizacija cest,
– izgradnja mrliške vežice,
– rekonstrukcija doma krajanov in razširitev gasilske garaže,
– kanalizacije,
– javna razsvetljava.
.                       GLASUJEM
“ZA”                                     “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Tepanje, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tepanje, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Tepanje
Anton Ofentavšek l. r.

AAA Zlata odličnost