Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3580. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče (Slovenske Konjice), stran 5380.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Loče na seji dne 22. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Loče, ki vključuje naselja Loče, Mali breg, Koble, Podob, Kravjek, Mlače, Penoje, Lipoglav, Ostrožno pri Ponikvi – del, Klokočovnik in Suhadol.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje sledečega programa:
1. sofinanciranje izgradnje vodovodnih virov,
2. sofinanciranje izgradnje za prehod na devetletno šolo in ureditev zunanjih površin za športno dejavnost,
3. zgraditev avtobusne postaje, ureditev prometnega režima in izgradnja pločnikov v Ločah,
4. vzdrževanje sakralno kulturnega spomenika – cerkev, dvorana in grad Pogled,
5. izgradnja bencinske črpalke – ureditev dokumentacije.
6. Preplastitev krajevnih cest:
– Loče – Suhadol                     1700 m
– Buser – Hajdnik-Mlakar                  600 m
– Loče – Kravjek                     1200 m
– Koble – Podob                      1000 m
– Koble – Mali breg                    300 m
7. Modernizacija in asfaltiranje krajevnih cest:
– Golobjek – Hvala – Pečovnik               1300 m
– Klokočovnik – Kukovič – Fevžer             1500 m
– Cugmas – Zidanšek – Brumec               1000 m
– Dečman – Čujež, železnica – Orešnik           800 m
8. javna razsvetljava Loče, Mali breg,
9. ureditev in posodobitev krajevnih mostov.
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 50,000.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 145,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Loče po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Loče od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Loče stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu Krajevne skupnosti Loče.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Loče.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Loče.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                   Krajevna skupnost Loče
.                      GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Loče dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
1. sofinanciranje izgradnje vodovodnih virov,
2. sofinanciranje izgradnje za prehod na devetletno šolo in ureditev zunanjih površin za športno dejavnost,
3. zgraditev avtobusne postaje, ureditev prometnega režima in izgradnja pločnikov v Ločah,
4. vzdrževanje sakralno kulturnega spomenika – cerkev, dvorana in grad Pogled,
5. izgradnja bencinske črpalke – ureditev dokumentacije,
6. preplastitev krajevnih cest:
– Loče – Suhadol                     1700 m
– Buser – Hajdnik-Mlakar                  600 m
– Loče – Kravjek                     1200 m
– Koble – Podob                      1000 m
– Koble – Mali breg                    300 m
7. modernizacija in asfaltiranje krajevnih cest:
– Golobjek – Hvala – Pečovnik               1300 m
– Klokočovnik – Kukovič – Fevžer             1500 m
– Cugmas – Zidanšek – Brumec               1000 m
– Dečman – Čujež, železnica – Orešnik           800 m
8. javna razsvetljava Loče, Mali breg,
9. ureditev in posodobitev krajevnih mostov.
.                       GLASUJEM
“ZA”                                     “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Loče, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Loče, dne 22. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Loče
Franc Petek l. r.

AAA Zlata odličnost