Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3579. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Konjiška vas (Slovenske Konjice), stran 5379.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in št. 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Konjiška vas na seji dne 18. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Konjiška vas
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas, ki vključuje naselja Konjiška vas, Nova vas, Breg, Prežigal in Spodnja Pristava.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– asfaltiranje ceste proti Gošniku v Novi vasi,
– preplastitev odseka ceste Konjiška vas – Tolsti vrh,
– preplastitev preostale ceste Breg – Nova vas – Sp. Pristava,
– sanacija asfaltne prevleke v naselju Konjiška vas,
– asfaltiranje ceste Černec – Kocjan,
– dograditev vodovodnega omrežja v naselju Sp. Pristava,
– ureditev javne razsvetljave,
– izgradnja igrišča za mali nogomet in košarko,
– za čisto pitno vodo,
– za izgradnjo prizidka k OŠ Pod goro.
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 2,060.000 tolarjev letno.
Za izvedbo programa je potrebno 5,600.000 tolarjev letno.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Konjiška vas stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu Krajevne skupnosti Konjiška vas.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Konjiška vas.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Konjiška vas.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.               Krajevna skupnost Konjiška vas
.                    GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Konjiška vas dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– asfaltiranje ceste proti Gošniku v Novi vasi,
– preplastitev odseka ceste Konjiška vas – Tolsti vrh,
– preplastitev preostale ceste Breg – Nova vas – Sp. Pristava,
– sanacija asfaltne prevleke v naselju Konjiška vas,
– asfaltiranje ceste Černec – Kocjan,
– dograditev vodovodnega omrežja v naselju Sp. Pristava,
– ureditev javne razsvetljave,
– izgradnja igrišča za mali nogomet in košarko,
– za čisto pitno vodo,
– za izgradnjo prizidka k OŠ Pod goro.
.                      GLASUJEM
“ZA”                                      “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Konjiška vas, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Konjiška vas, dne 18. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Konjiška vas
Branko Pišotek l. r.

AAA Zlata odličnost