Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3578. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slovenske Konjice (Slovenske Konjice), stran 5378.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Slov. Konjice na 6. seji dne 28. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Slovenske Konjice
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, ki vključuje naselja Blato, Slovenske Konjice, Zgornja Pristava in Škalce.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
.                         v 000 tolarjih
– oskrba z zdravo pitno vodo               48.655
– dozidava učilnic, kuhinje, jedilnice
in veznega hodnika v OŠ Pod goro             29.195
– modernizacija cest – asfaltiranje,
širitev ali izgradnja pločnika oziroma
kolesarske steze ter izgradnja javne
razsvetljave (Celjska, C. pod goro, Žička,
Mizarska, Prečna, Liptovska – tretji pas
in pločnik, Tatenbachova, Cvetlična –
širitev in parkirišča nad župniščem, Pod
gradom, Škalska, Rimska, Slomškova,
Mlinska, Šarhova, Kletna, Gubčeva,
Taborniška, Ul. Anice Černejeve, Ulica
pri izviru, Mariborska, Štajerska ter ceste
Trdin – Škalce, Vinogradna – Vinotoč,
dostop do Jezera, Škalce – Založnik –
Cesta ob Dravinji, Blato – Breg,
pokopališče – Stari grad, Sp. Pristava,
Vila Marija – cesta za Polene)              52.770
– urejanje kanalizacije (Stari trg,
Žička, Mizarska, Tovarniška,
Obrtniška, Tatenbachova, Škalce)             10.000
– regulacija (prestavitev) Polenšice           19.000
– vzdrževanje mesta                    10.000
– obnova mrliške vežice                  10.000
– obnova bazena                      10.000
– zamenjava centrale CATV
(povečanje z 20 na 40 programov)              5.000
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 194,116.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 571,171.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov, sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice ter druga sredstva.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Slov. Konjice po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Slov. Konjice od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske oziroma počitniške hiše oziroma stanovanja, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Slov. Konjice stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Plačevanja samoprispevka so oproščeni tudi tisti občani iz 1. in 4. alinee 1. odstavka 6. člena, ki ne plačujejo dohodnine oz. tisti občani iz tega odstavka, katerim je znesek obračunanega samoprispevka višji od obračunane oziroma odmerjene dohodnine, in sicer nad višino obračunane oziroma odmerjene dohodnine.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Slov. Konjice.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                  Krajevna skupnost Slovenske Konjice
.                        GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Slovenske Konjice dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– oskrbo z zdravo pitno vodo,
– dozidavo učilnic, kuhinje, jedilnice in veznega hodnika v OŠ Pod goro,
– modernizacijo cest – asfaltiranje, širitev ali izgradnja pločnika oziroma, kolesarske steze ter izgradnja javne razsvetljave (Celjska, C. pod goro, Žička, Mizarska, Prečna, Liptovska – tretji pas in pločnik, Tatenbachova, Cvetlična – širitev in parkirišča nad župniščem, Pod gradom, Škalska, Rimska, Slomškova, Mlinska, Šarhova, Kletna, Gubčeva, Taborniška, Ul. Anice Černejeve, Ulica pri izviru, Mariborska, Štajerska ter ceste Trdin – Škalce, Vinogradna – Vinotoč, dostop do Jezera, Škalce – Založnik – Cesta ob Dravinji, Blato – Breg, pokopališče – Stari grad, Sp. Pristava, Vila Marija – cesta za Polene),
– urejanje kanalizacije (Stari trg, Žička, Mizarska, Tovarniška, Obrtniška, Tatenbachova, Škalce),
– regulacijo (prestavitev) Polenšice,
– vzdrževanje mesta,
– obnovo mrliške vežice,
– obnovo bazena,
– zamenjavo centrale CATV (povečanje z 20 na 40 programov).
.                      GLASUJEM
“ZA”                                      “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Slovenske Konjice, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Slovenske Konjice, dne 28. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Slovenske Konjice
Božidar Punčuh l. r.

AAA Zlata odličnost