Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1996 z dne 14. 11. 1996

Kazalo

3577. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina (Slovenske Konjice), stran 5377.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je svet Krajevne skupnosti Bezina na seji dne 23. oktobra 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bezina
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Bezina, ki vključuje naselja Bezina, Gabrovnik in Strtenik.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
.                         v 000 tolarjih
– ureditev kanalizacije                  2.500
– izgradnja pločnika v spodnji Bezini           2.000
– asfaltiranje nekategoriziranih cest           3.000
– javna razsvetljava                    2.000
– izgradnja športnega igrišča               1.000
– obnova kapelic in križev                  500
3. člen
Dan glasovanja na referendumu je nedelja 8. december 1996 od 7. do 19. ure. Referendum bo izvedla volilna komisija krajevne skupnosti.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
5. člen
S samoprispevkom bo zbrano 11,000.000 tolarjev.
Za izvedbo programa je potrebno 35,000.000 tolarjev.
Potrebno bo zagotoviti še sredstva občanov in sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Bezina po stopnji 2%:
– od neto plače oziroma nadomestila plače ter nagrade in od plačila dopolnilnega dela po pogodbi o delu,
– od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov posameznikov,
– od neto osnove za plačilo prispevkov lastnikov družb, ki si ne izplačujejo plače,
– od neto pokojnin,
– od katastrskega dohodka,
– začasno zaposleni v tujini s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Bezina od osnove, ki je enaka povprečni plači v gospodarstvu RS za preteklo trimesečje,
– od neto dobička tistih, ki opravljajo postransko dejavnost.
Lastniki stanovanjske hiše, počitniške hiše ali vinske kleti, ki nimajo na območju Krajevne skupnosti Bezina stalnega prebivališča, plačajo samoprispevek letno v višini tolarske protivrednosti 100 DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
7. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku.
Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo svoje pravice lahko uveljavljali pri svetu Krajevne skupnosti Bezina.
8. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Bezina.
9. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki hkrati skrbi za izvajanje sprejetega programa.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Bezina.
11. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                  Krajevna skupnost Bezina
.                     GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu v Krajevni skupnosti Bezina dne 8. 12. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2001.
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– ureditev kanalizacije,
– izgradnja pločnika v spodnji Bezini,
– asfaltiranje nekategoriziranih cest,
– javna razsvetljava,
– izgradnja športnega igrišča,
– obnova kapelic in križev.
.                        GLASUJEM
“ZA”                                     “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Bezina, ki je dolžan vsako leto poročati zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev.
13. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je 8. 11. 1996.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Bezina, dne 23. oktobra 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Bezina
Božidar Laznik l. r.

AAA Zlata odličnost