Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1996 z dne 30. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1996 z dne 30. 10. 1996

Kazalo

3468. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto", stran 5161.

Na podlagi tretjega odstavka zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št.74/95), uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje “prosto” pri uvozu blaga (Uradni list RS, št.75/95 in 26/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje “prosto”
1. člen
V prilogi k uredbi o določitvi znižane carinske stopnje in stopnje “prosto” (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 17/96, 27/96 in 41/96) se:V prilogi k uredbi o določitvi znižane carinske stopnje in stopnje “prosto” (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96, 17/96, 27/96 in 41/96) se:
1. pri navedenih tarifnih številkah spremenijo carinske stopnje:
2503     Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega,
usedlinskega in koloidnega žvepla
2503 00 900 - Drugo                   -   pr
2516     Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen
       za spomenike, gradbeništvo idr., tudi grobo
       klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani
       v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče
       - Peščenec:
2516 22   - - razžagan ali kako drugače razrezan v
       kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:
2516 22 100 - - - debeline do vključno 25 cm      -   pr
2707     Olja in drugi proizvodi, dobljeni z
       destilacijo katrana iz črnega premoga pri
       visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri
       katerih masa aromatskih sestavin presega maso
       nearomatskih sestavin
270710    - Benzen:
270710100  - - za pogonsko kurivo ali kurjavo     -   pr
270720    - Toluen:
270720100  - - za pogonsko kurivo ali kurjavo     -   pr
270730    - Ksilen:
270730100  - - za pogonsko kurivo ali kurjavo     -   pr
2707 60 000 - Fenoli                  -   pr
2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
       bituminoznih mineralov, razen surovih;
       proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
       olj iz nafte ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
       sestavine teh proizvodov
       - Lahka olja:
       - - za druge namene:
       - - - drugo:
2710 00 390 - - - - druga lahka olja          -   pr
       - Težka olja:
       - - mazalna olja; druga olja:
2710 00 810 - - - za uporabo v specifičnih procesih   -   pr
2710 00 830 - - - za kemično predelavo, razen v procesih,
       ki so določeni v skladu s tar.podšt. 27100081
                             -   pr
2710 00 850 - - - za mešanje v skladu s pogoji dodatne
       opombe 6 k temu poglavju          -   pr
       - - - za druge namene:
2710 00 980 - - - - druga mazalna in druga olja     -   pr
2711     Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki
       - Utekočinjeni:
2711 12   - - propan:
       - - - propan s čistočo vsaj 99%:
2711 12 110 - - - - za pogonsko gorivo ali kurjavo   -   pr
       - V plinskem stanju:
271290    - Drugo:
       - - drugo:
2712 90 900 - - - drugo                 -   pr
2801     Fluor, klor, brom in jod
2801 30   - Fluor; brom:
2801 30 100 - - fluor                  -   pr
2801 30 900 - - brom                  -   pr
2802 00 000 Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno
       žveplo                   -   pr
2804     Vodik, žlahtni plini in druge nekovine
2804 10 000 - Vodik                  m3   pr
       - Žlahtni plini:
2804 21 000 - - argon                 m3   pr
2804 29 000 - - drugi                 m3   pr
2804 50   - Bor, telur:
2804 50 100 - - bor                   -   pr
       - Silicij:
2804 61 000 - - z najmanj 99,99 ut.% silicija      -   pr
2804 69 000 - - drug                  -   pr
2804 70 000 - Fosfor                  -   pr
2805     Alkalijske in zemeljsko- alkalijske kovine;
       kovine redkih zemelj in skandij in itrij,
       vključno njihove medsebojne mešanice in
       zlitine; živo srebro
       - Zemeljsko- alkalijske kovine:
2805 21 000 - - kalcij                 -   pr
2805 22 000 - - stroncij in barij            -   pr
2805 30   - Kovine redkih zemelj, skandij in itrij,
       vključno njihove medsebojne mešanice in
       zlitine:
2805 30 100 - - njihove mešanice ali zlitine      -   pr
2805 30 900 - - drugo                  -   pr
2807 00   Žveplova kislina; oleum
2807 00 900 - Oleum (kadeča se žveplova kislina)    -   pr
2808 00 000 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline   -   pr
2809     Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in
       polifosforjeve kisline
2809 10 000 - Difosforjev pentoksid        kg P2O5   pr
2810 00 000 Borovi oksidi; borove kisline        -   pr
2811     Druge anorganske kisline in druge anorganske
       kisikove spojine nekovin
       - Druge anorganske kisline:
2811 11 000 - - fluorovodik (fluorovodikova kislina)  -   pr
2811 19   - - drugi:
2811 19 100 - - - bromovodikova kislina         -   pr
2811 19 900 - - - drugi                 -   pr
       - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:
2811 22 000 - - silicijev dioksid            -   pr
2811 23 000 - - žveplov dioksid             -   pr
2811 29   - - druge:
2811 29 100 - - - žveplov trioksid (žveplov anhidrid);
       diarzenov trioksid             -   pr
2811 29 300 - - - dušikovi oksidi            -   pr
2811 29 900 - - - drugo                 -   pr
2812     Halogenidi in oksihalogenidi nekovin
2812 10   - Kloridi in oksikloridi:
       - - fosforja:
2812 10 110 - - - fosforjev triklor oksid (fosforil
       triklorid)                 -   pr
2812 10 150 - - - fosforjev triklorid          -   pr
2812 10 190 - - - drugo                 -   pr
2812 10 900 - - drugo                  -   pr
2812 90 000 - Drugi                   -   pr
2813     Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid,
       komercialni
2813 10 000 - Ogljikov disulfid             -   pr
2813 90   - Drugi:
2813 90 100 - - fosforjevi sulfidi, komercialni fosforjev
       trisulfid                  -   pr
2813 90 900 - - drugo                  -   pr
2814     Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini
2814 10 000 - Amoniak, brezvodni            -   pr
2814 20 000 - Amoniak, v vodni raztopini        -   pr
2815     Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
       hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
       kalijevi peroksidi
       - Natrijev hidroksid (kavstična soda):
2815 11 000 - - trden                  -   pr
2815 20   - Kalijev hidroksid (kavstična pepelika):
2815 20 100 - - trden                  -   pr
2815 20 900 - - v vodni raztopini (kalijev lug ali tekoči
       kalijev lug)             kg NaOH   pr
2815 30 000 - Natrijevi ali kalijevi peroksidi     -   pr
2816     Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi
       ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi
2816 10 000 - Magnezijev hidroksid in peroksid     -   pr
2816 20 000 - Stroncijev oksid, hidroksid in peroksid  -   pr
2816 30 000 - Barijev oksid, hidroksid in peroksid   -   pr
2817 00 000 Cinkov oksid; cinkov peroksid        -   pr
2818     Umetni korund, kemično določen ali ne;
       aluminijev oksid; aluminijev hidroksid
2818 10 000 - Umetni korund, kemično določen ali ne   -   pr
2818 20 000 - Aluminijev oksid, razen umetnega korunda -   pr
2818 30 000 - Aluminijev hidroksid           -   pr
2819     Kromovi oksidi in hidroksidi
2819 10 000 - Kromov trioksid (CrO3)          -   pr
2819 90 000 - Drugi                   -   pr
2820     Manganovi oksidi
2820 10 000 - Manganov dioksid             -   pr
2820 90 000 - Drugi                   -   pr
2821     Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske
       barve, ki vsebujejo po masi 70 ut.% ali več
       vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3
2821 10 000 - Železovi oksidi in hidroksidi       -   pr
2821 20 000 - Zemeljske barve              -   pr
2822 00 000 Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni
       kobaltovi oksidi              -   pr
2824     Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev
       oksid
2824 10 000 - Svinčev monoksid (emajl, svinčevo rumenilo)
                             -   pr
2824 20 000 - Minij in oranžni svinčev oksid      -   pr
2824 90 000 - Drugo                   -   pr
2825     Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske
       soli; druge anorganske baze; drugi kovinski
       oksidi, hidroksidi in peroksidi
2825 10 000 - Hidrazin in hidroksilamin ter njune
       anorganske soli               -   pr
2825 20 000 - Litijev oksid in hidroksid        -   pr
2825 30 000 - Vanadijevi oksidi in hidroksidi      -   pr
2825 50 000 - Bakrovi oksidi in hidroksidi       -   pr
2825 60 000 - Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid -   pr
2825 70 000 - Molibdenovi oksidi in hidroksidi     -   pr
2825 80 000 - Antimonovi oksidi             -   pr
2825 90   - Drugo:
2825 90 200 - - berilijev oksid in hidroksid      -   pr
2825 90 300 - - kositrovi oksidi            -   pr
2825 90 400 - - volframovi oksidi in hidroksidi     -   pr
2825 90 500 - - živosrebrovi oksidi           -   pr
2825 90 600 - - kadmijev oksid             -   pr
2825 90 800 - - drugi                  -   pr
2826     Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in
       druge kompleksne fluorove soli
       - Fluoridi:
2826 11 000 - - amonija ali natrija           -   pr
2826 12 000 - - aluminija                -   pr
2826 19 000 - - drugi                  -   pr
2826 20 000 - Natrijevi ali kalijevi fluorosilikati   -   pr
2826 30 000 - Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični
       kriolit)                  -   pr
2826 90   - Drugo:
2826 90 100 - - dikalijev heksafluorocirkonat      -   pr
2826 90 900 - - drugo                  -   pr
2827     Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi;
       bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi
2827 10 000 - Amonijev klorid              -   pr
2827 20 000 - Kalcijev klorid              -   pr
       - Drugi kloridi:
2827 31 000 - - magnezija                -   pr
2827 32 000 - - aluminija                -   pr
2827 33 000 - - železa                 -   pr
2827 34 000 - - kobalta                 -   pr
2827 35 000 - - niklja                 -   pr
2827 36 000 - - cinka                  -   pr
2827 38 000 - - barija                 -   pr
2827 39   - - drugi:
2827 39 100 - - - kositra                -   pr
2827 39 900 - - - drugi                 -   pr
       - Oksikloridi in hidroksikloridi:
2827 41 000 - - bakra                  -   pr
2827 49   - - drugi:
2827 49 100 - - - svinca                -   pr
2827 49 900 - - - drugi                 -   pr
       - Bromidi in oksibromidi:
2827 51 000 - - natrijevi in kalijevi bromidi      -   pr
2827 59 000 - - drugi                  -   pr
2827 60 000 - Jodidi in oksijodidi           -   pr
2828     Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
       (klorovo apno); kloriti; hipobromiti
2828 10 000 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi
       kalcijevi hipokloriti            -   pr
2828 90 009 - Drugo                   -   pr
2829     Klorati in perklorati; bromati in perbromati;
       jodati in perjodati
       - Klorati:
2829 11 000 - - natrija                 -   pr
2829 19 000 - - drugi                  -   pr
2829 90   - Drugo:
2829 90 100 - - perklorati               -   pr
2829 90 500 - - kalijev bromat             -   pr
2829 90 600 - - natrijev bromat             -   pr
2829 90 800 - - drugi                  -   pr
2830     Sulfidi; polisulfidi
2830 10 000 - Natrijevi sulfidi             -   pr
2830 20 000 - Cinkov sulfid               -   pr
2830 30 000 - Kadmijev sulfid              -   pr
2830 90   - Drugi:
       - - sulfidi:
2830 90 110 - - - kalcija; antimona; železa       -   pr
2830 90 190 - - - drugi                 -   pr
2830 90 900 - - polisulfidi               -   pr
2831     Ditioniti in sulfoksilati
2831 10 000 - Natrija                  -   pr
2831 90 000 - Drugi                   -   pr
2832     Sulfiti; tiosulfati
2832 10 000 - Natrijevi sulfiti             -   pr
2832 20 000 - Drugi sulfiti               -   pr
2832 30 000 - Tiosulfati                -   pr
2833     Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)
       - Natrijevi sulfati:
2833 11 000 - - dinatrijev sulfat            -   pr
2833 19 000 - - drugi                  -   pr
       - Drugi sulfati:
2833 21 000 - - magnezija                -   pr
2833 23 000 - - kroma                  -   pr
2833 24 000 - - niklja                 -   pr
2833 25 000 - - bakra                  -   pr
2833 27 000 - - barija                 -   pr
2833 29   - - drugi:
2833 29 100 - - - kadmija                -   pr
2833 29 300 - - - kobalta; titana            -   pr
2833 29 500 - - - železa                -   pr
2833 29 700 - - - živega srebra; svinca         -   pr
2833 29 900 - - - drugi                 -   pr
2833 30   - Galuni:
2833 30 100 - - aluminijev amonijev bisulfat      -   pr
2833 30 900 - - drugo                  -   pr
2833 40 000 - Peroksisulfati (persulfati)        -   pr
2834     Nitriti; nitrati
2834 10 000 - Nitriti                  -   pr
       - Nitrati:
2834 21 000 - - kalija                 -   pr
2834 22 000 - - bizmuta                 -   pr
2834 29   - - drugi:
2834 29 100 - - - barija; berilija; kadmija; kobalta;
       niklja                   -   pr
2834 29 300 - - - bakra; živega srebra         -   pr
2834 29 500 - - - svinca                -   pr
2835     Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
       fosfati in polifosfati
2835 10 000 - Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati
       (fosfiti)                  -   pr
       - Fosfati:
2835 25   - - kalcijev hidrogenortofosfat ("dikalcijev
       fosfat"):
2835 25 100 - - - z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem, anhidridnem proizvodu        -   pr
2835 25 900 - - - z vsebnostjo fluora 0,005% ali več, toda
       manj kot 0,2% po masi, v suhem anhidridnem
       proizvodu                  -   pr
2835 26   - - drugi kalcijevi fosfati:
2835 26 100 - - - z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
       suhem anhidridnem proizvodu         -   pr
2835 26 900 - - - z vsebnostjo fluora 0,005% ali več po
       masi, v suhem anhidridnem proizvodu     -   pr
2836     Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
       komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
       amonijev karbamat
2836 10 000 - Komercialni amonijev karbonat in drugi
       amonijevi karbonati             -   pr
2836 20 000 - Dinatrijev karbonat            -   pr
2836 30 000 - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev
       bikarbonat)                 -   pr
2836 40 000 - Kalijevi karbonati            -   pr
2836 50 000 - Kalcijev karbonat             -   pr
2836 60 000 - Barijev karbonat             -   pr
2836 70 000 - Svinčev karbonat             -   pr
       - Drugo:
2836 91 000 - - litijevi karbonati           -   pr
2836 92 000 - - stroncijev karbonat           -   pr
2836 93 000 - - bizmutov karbonat            -   pr
2836 99   - - drugo:
       - - - karbonati:
2836 99 110 - - - - magnezija; bakra          -   pr
2836 99 180 - - - - drugi                -   pr
2837     Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi
       - Cianidi in oksicianidi:
2837 11 000 - - natrija                 -   pr
2837 19 000 - - drugi                  -   pr
2837 20 000 - Kompleksni cianidi            -   pr
2838 00 000 Fulminati, cianati in tiocianati      -   pr
2839     Silikati; komercialni silikati alkalijskih
       kovin
       - Natrija:
2839 11 000 - - natrijevi metasilikati         -   pr
2839 20 000 - Kalija                  -   pr
2839 90 000 - Drugi                   -   pr
2840     Borati; peroksiborati (perborati)
       - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):
2840 11 000 - - brezvodni                -   pr
2840 20   - Drugi borati:
2840 20 100 - - natrijevi borati, brezvodni       -   pr
2840 20 900 - - drugo                  -   pr
2841     Oksi in peroksi soli kovinskih kislin
2841 10 000 - Aluminati                 -   pr
2841 20 000 - Kromati cinka ali svinca         -   pr
2841 30 000 - Natrijev dikromat             -   pr
2841 40 000 - Kalijev dikromat             -   pr
2841 50 000 - Drugi kromati in dikromati; peroksikromati
                             -   pr
2841     - Manganiti; manganati in permanganati:
2841 61 000 - - kalijev permanganat           -   pr
2841 69 000 - - drugi                  -   pr
2841 70 000 - Molibdati                 -   pr
2841 80 000 - Volframati                -   pr
2841 90   - Druge:
2841 90 100 - - antimonati               -   pr
2841 90 300 - - cinkati in vanadati           -   pr
2841 90 900 - - druge                  -   pr
2842     Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
       kislin, razen azidov
2842 90   - Drugo:
2842 90 100 - - soli, dvojne ali kompleksne soli selenove
       in telurjeve kisline            -   pr
2842 90 900 - - drugo                  -   pr
2843     Plemenite kovine v koloidnem stanju,
       anorganske in organske spojine plemenitih
       kovin, kemično določene ali nedoločene;
       amalgami plemenitih kovin
2843 10   - Plemenite kovine v koloidnem stanju:
2843 10 100 - - srebro                 -   pr
2843 10 900 - - drugo                  -   pr
       - Srebrove spojine:
2843 21 000 - - srebrov nitrat             -   pr
2843 29 000 - - druge                  -   pr
2843 90   - Druge spojine; amalgami:
2843 90 100 - - amalgami                -   pr
2844     Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni
       izotopi (vključno fisijski in oploditveni
       kemični elementi in izotopi) in njihove
       spojine; mešanice in ostanki, ki vsebujejo te
       proizvode
2844 30   - Uran, osiromašen z U 235, in njegove
       spojine; torij in njegove spojine; zlitine,
       disperzije (vključno kermeti), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran,
       osiromašen z U 235, torij in spojine teh
       proizvodov:
       - - uran, osiromašen z U 235; zlitine,
       disperzije (vključno kermeti), keramični
       proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran,
       osiromašen z U 235, ali spojine tega
       proizvoda:
2844 30 110 - - - kermeti                -   pr
       - - torij; zlitine, disperzije (vključno
       kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki
       vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:
2844 30 510 - - - kermeti                -   pr
2845     Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844;
       anorganske in organske spojine teh izotopov,
       kemično določene ali nedoločene
2845 10 000 - Težka voda (devterijev oksid)       -   pr
2845 90   - Drugo:
2845 90 100 - - devterij in njegove spojine; vodik in
       njegove spojine; obogaten z devterijem;
       mešanice in raztopine, ki vsebujejo te
       proizvode                  -   pr
2845 90 90  - - drugo:
2845 90 901 - - - diagnostični ali terapeutski preparati
                             -   pr
2845 90 909 - - - drugo                 -   pr
2846     Anorganske in organske spojine kovin redkih
       zemelj, itrija ali skandija ali iz mešanic teh
       kovin
2846 10 000 - Cerijeve spojine             -   pr
2846 90 000 - Druge                   -   pr
2848 00 000  Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni,
       razen železovih fosfidov          -   pr
2849     Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni
2849 20 000 - Silicija                 -   pr
2849 90   - Drugi:
2849 90 100 - - bora                  -   pr
2849 90 300 - - volframa                -   pr
2849 90 500 - - aluminija; kroma; molibdena; vanadija;
       tantala; titana               -   pr
2849 90 900 - - drugi                  -   pr
2850 00   Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi,
       kemično določeni ali ne; razen spojin, ki so
       tudi karbidi iz tar. št. 2849
2850 00 100 - Hidridi                  -   pr
2850 00 300 - Nitridi                  -   pr
2850 00 500 - Azidi                   -   pr
2850 00 700 - Silicidi                 -   pr
2850 00 900 - Boridi                  -   pr
2851 00   Druge anorganske spojine (vključno z
       destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo
       podobne čistoče); utekočinjen zrak (z
       izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini);
       stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov
       plemenitih kovin
2851 00 90  - Drugo:
2851 00 901 - - cianamid                -   pr
2851 00 909 - - drugo                  -   pr
2901     Aciklični ogljikovodiki
2901 10   - Nasičeni:
2901 10 100 - - za uporabo kot pogonsko gorivo ali
       ogrevanje                  -   pr
2902     Ciklični ogljikovodiki
       - Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:
2902 19   - - drugi:
2902 19 100 - - - cikloterpeni             -   pr
2902 19 300 - - - azulen in njegovi alkilni derivati  -   pr
2902 20   - Benzen:
2902 20 100 - - za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo                   -   pr
2902 30   - Toluen:
2902 30 100 - - za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo                   -   pr
       - Ksileni:
2902 44   - - izomeri ksilenov v mešanici:
2902 44 100 - - - za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
       kurjavo                   -   pr
2902 50 000 - Stiren                  -   pr
2902 60 000 - Etilbenzen                -   pr
2902 70 000 - Kumen                   -   pr
2902 90   - Drugi:
2902 90 300 - - bifenil in terfenili          -   pr
2902 90 900 - - drugo                  -   pr
2903     Halogenski ogljikovodiki derivati
       - Nasičeni klorirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov:
2903 11 000 - - monoklormetan (metilklorid) in
       monokloretan (etilklorid)          -   pr
2903 12 000 - - diklormetan (metilenklorid)       -   pr
2903 13 000 - - kloroform (triklormetan)        -   pr
2903 14 000 - - ogljikov tetraklorid          -   pr
2903 15 000 - - 1,2- dikloretan (etilenklorid)     -   pr
2903 16 000 - - 1,2- diklorpropan (propilen- diklorid) in
       diklorbutani                -   pr
2903 19   - - drugi:
2903 19 100 - - - 1,1,1,- trikloretan (metil kloroform) -   pr
2903 19 900 - - - drugi                 -   pr
       - Klorirani derivati nenasičenih acikličnih
       ogljikovodikov:
2903 21 000 - - vinilklorid (kloretilen)        -   pr
2903 23 000 - - tetrakloretilen (perkloretilen)     -   pr
2903 29 000 - - drugi                  -   pr
2903 30   - Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati
       acikličnih ogljikovodikov:
2903 30 10  - - fluorirani:
2903 30 101 - - - tetrafluoroetan (HFC 134a)      -   pr
2903 30 109 - - - drugo                 -   pr
       - - bromirani:
2903 30 310 - - - dibromoetan in vinilbromid      -   pr
2903 30 330 - - - bromometan              -   pr
2903 30 380 - - - drugo                 -   pr
2903 30 900 - - jodirani                -   pr
2903     - Halogenirani derivati acikličnih
       ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
       različnih halogenskih elementov:
       - - samo fluorirani ali klorirani:
2903 41 000 - - triklorofluorometan
       - (CFC - 11)                -   pr
2903 42 000 - - diklordifluorometan - (CFC - 12)    -   pr
2903 43 000 - - triklorotrifluoroetani (CFC - 113)   -   pr
2903 44   - - diklortetrafluoroetani in
       klorpentafluoretan:
2903 44 100 - - - diklortetrafluoroetani - (CFC - 114)) -   pr
2903 44 900 - - - klorpentafluoroetan - (CFC - 115)   -   pr
2903 45   - - drugi perhalogenirani derivati, samo s
       fluorom in klorom:
2903 45 100 - - - klorotrifluorometan - (CFC - 22)   -   pr
2903 45 150 - - - pentaflorofluoroetan - (CFC - 111)  -   pr
2903 45 200 - - - tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112) -   pr
2903 45 250 - - - heptaklorofluoropropani - (CFC - 211) -   pr
2903 45 300 - - - heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212)
                             -   pr
2903 45 350 - - - pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213)
                             -   pr
2903 45 400 - - - tetraklorotetrafluoropropani - (CFC - 214)
                             -   pr
2903 45 450 - - - trikloropentafluoropropani - (CFC - 215)
                             -   pr
2903 45 500 - - - dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216)
                             -   pr
2903 45 550 - - - kloroheptafluoropropani - (CFC - 217) -   pr
2903 45 900 - - - drugo                 -   pr
2903 46   - - bromoklorodifluorometan,
       bromotrifluorometan in dibromtetrafluoretani:
2903 46 100 - - - bromoklorodifluorometan - HALON - 1211
                             -   pr
2903 46 200 - - - bromotrifluorometan - HALON - 1301  -   pr
2903 46 900 - - - dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402 -   pr
2903 47 000 - - drugi perhalogenirani derivati     -   pr
2903 49   - - drugi:
       - - - halogenirani samo s fluorom ali klorom:
2903 49 100 - - - - - iz metana, etana ali propana   -   pr
2903 49 200 - - - - - drugi               -   pr
2903 49 900 - - - drugo                 -   pr
       - Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih
       in cikloterpenskih ogljikovodikov:
2903 51   - - 1,2,3,4,5,6- heksaklorcikloheksan:
2903 51 100 - - - lindan (ISO)             -   pr
2903 51 900 - - - drugo                 -   pr
2903 59   - - drugi:
2903 59 100 - - - 1,2- dibromo- 4- (1,2- dibromoetil)
       cikloheksan                 -   pr
2903 59 300 - - - tetrabromociklooktani         -   pr
2903 59 900 - - - drugi                 -   pr
       - Halogenirani derivati aromatičnih
       ogljikovodikov:
2903 61 000 - - klorbenzen, o- diklorbenzen in p-
       diklorbenzen                -   pr
2903 62 000 - - heksaklorbenzen in DDT (1,1,1- triklor-
       2,2 bis(p- klorfenil) etan)         -   pr
2903 69   - - drugi:
2903 69 100 - - - 2,3,4,5,6- pentabromoetilbenzen    -   pr
2903 69 900 - - - drugi                 -   pr
2904     Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
       ogljikovodikov, halogenirani ali nehalogenirani
2904 10 000 - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in etil estre         -   pr
2904 20   - Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali
       nitrozo- skupine:
2904 20 100 - - trinitrotolueni in dinitronaftaleni (TNT
       in DNT)                   -   pr
2904 20 90  - - drugi:
2904 20 901 - - - 1- 2- 3 propantrioltrinitrat     -   pr
2904 20 909 - - - drugi                 -   pr
2904 90   - Drugi:
2904 90 200 - - sulfohalogenirani derivati       -   pr
2904 90 800 - - drugi                  -   pr
2905     Aciklični alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati
       - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:
2905 11 000 - - metanol (metilalkohol)         -   pr
2905 12 000 - - propan- 1- ol (propilalkohol) in propan-
       2- ol (izopropil- alkohol)         -   pr
2905 13 000 - - butan- 1- ol (n- butilalkohol)     -   pr
2905 14   - - drugi butanoli:
2905 14 100 - - - 2- metilpropan- 2- ol (terc- butil
       alkohol)                  -   pr
2905 14 900 - - - drugi                 -   pr
2905 15 000 - - pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri
                             -   pr
2905 16   - - oktanol (oktilalkohol) in njegovi izomeri:
2905 16 100 - - - 2- etilheksan- 1- ol         -   pr
2905 16 900 - - - drugi                 -   pr
2905 17 000 - - dodekan- 1- ol (laurilalkohol),
       heksadekan- 1- ol (cetilalkohol) in
       oktadekan- 1- ol (stearilalkohol)      -   pr
2905 19   - - drugi:
2905 19 100 - - - kovinski alkoholati          -   pr
2905 19 900 - - - drugi                 -   pr
       - Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:
2905 21 000 - - alilalkohol               -   pr
2905 22   - - aciklični terpenski alkohol:
2905 22 100 - - - geraniol, citronelol, linalol, rodinol
       in nerol                  -   pr
2905 22 900 - - - drugi                 -   pr
2905 29   - - drugi:
2905 29 100 - - - alilalkohol              -   pr
2905 29 900 - - - drugi                 -   pr
       - Dioli:
2905 32 000 - - propilenglikol (propan- 1,2- diol)   -   pr
2905 39   - - drugi:
2905 39 100 - - - 2- metilpentan- 2,4- diol
       (heksilenglikol)              -   pr
2905 39 900 - - - drugi                 -   pr
       - Drugi večhidroksilni alkoholi:
2905 41 000 - - 2- etil- 2- (hidroksimetil) propan- 1,3-
       diol (trimetilolpropan)           -   pr
2905 42 000 - - pentaeritritol             -   pr
2905 43 000 - - manitol                 -   pr
2905 44   - - D- glucitol (sorbitol):
2905 49   - - drugi:
2905 49 100 - - - trioli; tetroli            -   pr
       - - - drugi:
       - - - - estri glicerola s spojinami, ki
       vsebujejo kislinske funkcije iz tar.št. 2904:
2905 49 510 - - - - - s sulfohalogeniranimi derivati  -   pr
2905 49 590 - - - - - drugi               -   pr
2905 49 900 - - - - drugi                -   pr
2905 50   - Halogenski, sulfo- ,nitro- ali nitrozo-
       derivati acikličnih alkoholov:
2905 50 100 - - iz nasičenih monohidridnih alkoholov  -   pr
2905 50 30  - - iz nenasičenih monohidridnih alkoholov:
2905 50 301 - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)      -   pr
2905 50 309 - - - drugo                 -   pr
       - - iz polihidridnih alkoholov:
2905 50 910 - - - 2,2- bis (bromoetil)propandiol    -   pr
2905 50 990 - - - drugi                 -   pr
2906     Ciklični alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati
       - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:
2906 11 000 - - mentol                 -   pr
2906 12 000 - - cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
       dimetilcikloheksanoli            -   pr
2906 13   - - steroli in inozitoli:
2906 13 100 - - - steroli                -   pr
2906 13 900 - - - inozitoli               -   pr
2906 14 000 - - terpinoli (terpineoli)         -   pr
2906 19 000 - - drugo                  -   pr
       - Aromatski:
2906 29   - - drugo:
2906 29 100 - - - cinamil (cimetni) alkohol       -   pr
2906 29 900 - - - drugi                 -   pr
2907     Fenoli; fenolni alkoholi
       - Monofenoli:
2907 13 000 - - oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri;
       njune soli                 -   pr
2907 14 000 - - ksilenoli in njihove soli        -   pr
2907 15 000 - - naftoli in njihove soli         -   pr
2907 19   - - drugi:
2907 19 100 - - - p- terc- butilfenol          -   pr
2907 19 900 - - - drugi                 -   pr
       - Polifenoli:
2907 21 000 - - rezorcinol in njegove soli       -   pr
2907 22   - - hidrokinon (kinol) in njegove soli:
2907 22 100 - - - hidrokinon (kinol)          -   pr
2907 22 900 - - - drugo                 -   pr
2907 23   - - 4,4- izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan) in njegove soli:
2907 23 100 - - - 4, 4- izopropilidendifenol (bisfenol A,
       difenilolpropan)              -   pr
2907 23 900 - - - drugi                 -   pr
2907 29   - - drugo:
2907 29 100 - - - dihidroksinaftaleni in njihove soli  -   pr
2907 29 900 - - - drugo                 -   pr
2907 30 000 - Fenol alkoholi              -   pr
2908     Halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati fenolov ali fenol alkoholov
2908 10   - Derivati, ki vsebujejo samo halogenske
       skupine in njihove soli:
2908 10 100 - - bromirani derivati           -   pr
2908 10 900 - - drugi                  -   pr
2908 20 000 - Derivati,ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
       njihove soli in estri            -   pr
2908 90 000 - Drugo                   -   pr
2909     Etri,eter- alkoholi, eter- fenoli, eter-
       alkohol- fenoli, peroksidi alkoholov,
       peroksidi etrov, peroksidi ketonov (kemično
       določeni ali nedoločeni) in njihovi
       halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati
       - Aciklični etri in njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati:
2909 11 000 - - dietileter               -   pr
2909 19 000 - - drugo                  -   pr
2909 20 000 - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri
       in njihovi halogenski, sulfo- , nitro- ali
       nitrozo- derivati              -   pr
2909 30   - Aromatski etri in njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati:
       - - bromirani derivati:
2909 30 310 - - - pentabromodifenoloksid;
       tetradekabromdifenoksi benzen        -   pr
2909 30 390 - - - drugi                 -   pr
2909 30 900 - - drugo                  -   pr
       - Eter- alkoholi in njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati:
2909 41 000 - - 2,2- oksidietanol (dietilenglikol, digol)
                             -   pr
2909 42 000 - - monometil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola
                             -   pr
2909 43 000 - - monobutil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola
                             -   pr
2909 44 000 - - drugi monoalkil etri etilenglikola ali
       dietilenglikola
                             -   pr
2909 49   - - drugo:
2909 49 100 - - - aciklični               -   pr
2909 49 900 - - - ciklični               -   pr
2909 50   - Eter- fenoli, eter- alkohol- fenoli in
       njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo-
       derivati:
2909 50 100 - - gvajakol in gvajakolsulfonati kalija  -   pr
2909 50 900 - - drugo                  -   pr
2909 60 000 - Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
       peroksidi ketonov in njihovi halogenski,
       sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati    -   pr
2910     Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in
       epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi
       halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati
2910 10 000 - Etilenoksid (oksiran)           -   pr
2910 20 000 - Propilenoksid (metiloksiran)       -   pr
2910 30 000 - Epiklorhidrin (1- kloro- 2,3- epoksipropan)
                             -   pr
2910 90 000 - Drugo                   -   pr
2911 00 000 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih in njihovi
       halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
       derivati                  -   pr
2912     Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
       brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
       paraformaldehid
       - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:
2912 12 000 - - etanal (acetaldehid)          -   pr
2912 13 000 - - butanal (butiraldehid, normalni izomeri)
                             -   pr
2912 19 000 - - drugi                  -   pr
       - Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih
       funkcij:
2912 21 000 - - benzaldehid               -   pr
2912 29 000 - - drugi                  -   pr
2912 30 000 - Aldehid- alkoholi             -   pr
       - Aldehid- etri, aldehid- fenoli in aldehidi z
       drugimi kisikovimi funkcijami:
2912 41 000 - - vanilin (4- hidroksi- 3-
       metoksibenzaldehid)             -   pr
2912 42 000 - - etilvanilin (3- etoksi- 4-
       hidroksibenzaldehid)            -   pr
2912 49 000 - - drugi                  -   pr
2912 50 000 - Ciklični polimeri aldehidov        -   pr
2913 00 000 Halogenski,sulfo- ,nitro- ali nitrozo-
       derivati proizvodov iz tar. št. 2912    -   pr
2914     Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi
       funkcijami ali brez njih in njihovi
       halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati
       - Akciklični ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:
2914 13 000 - - 4- metilpentan- 2- on (metil izobutil
       keton)                   -   pr
2914 19 000 - - drugi                  -   pr
       - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski
       ketoni brez drugih kisikovih funkcij:
2914 21 000 - - kafra                  -   pr
2914 22 000 - - cikloheksanon in metilcikloheksanoni  -   pr
2914 23 000 - - jononi in metiljononi          -   pr
2914 29 000 - - drugi                  -   pr
       - Aromatski ketoni brez drugih kisikovih
       funkcij:
2914 31 000 - - fenilaceton (fenilpropan- 2- on)    -   pr
2914 39 000 - - drugo                  -   pr
2914 40   - Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:
2914 40 100 - - 4- hidroksi- 4- metilpentan- 2- on
       (diaceton alkohol)             -   pr
2914 40 900 - - drugi                  -   pr
2914 50 000 - Ketonski fenoli in ketoni z drugimi
       kisikovimi funkcijami            -   pr
       - Kinoni:
2914 61 000 - - antrakinon               -   pr
2914 69 000 - - drugi                  -   pr
2914 70   - Halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati:
2914 70 100 - - 4'- terc- butil- 2',6'- dimetil- 3',5'-
       dinitroacetofenon (mošusni keton)      -   pr
2914 70 900 - - drugi                  -   pr
2915     Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo- ,
       nitro- ali nitrozo derivati
       - Mravljinčna kislina, njene soli in estri:
2915 11 000 - - mravljinčna kislina           -   pr
2915 12 000 - - soli mravljinčne kisline        -   pr
2915 13 000 - - estri mravljinčne kisline        -   pr
       - Ocetna kislina in njene soli; anhidrid
       ocetne kisline:
2915 21 000 - - ocetna kislina             -   pr
2915 22 000 - - natrijev acetat             -   pr
2915 23 000 - - kobaltovi acetati            -   pr
2915 24 000 - - anhidrid ocetne kisline         -   pr
2915 29 000 - - drugi                  -   pr
       - Estri ocetne kisline:
2915 31 000 - - etilacetat               -   pr
2915 33 000 - - n- butilacetat             -   pr
2915 34 000 - - izobutilacetat             -   pr
2915 35 000 - - 2- etoksietilacetat           -   pr
2915 39   - - drugi:
2915 39 100 - - - propilacetat in izopropilacetat    -   pr
2915 39 300 - - - metilacetat, pentilacetat (amilacetat),
       izopentilacetat (izoamilacetat) in glicerol
       acetati                   -   pr
2915 39 500 - - - p- tolilacetat, fenilpropilacetati,
       benzilacetati, rodinilacetati, santalilacetati
       in acetati feniletan- 1,2- diola      -   pr
2915 39 90  - - - drugo:
2915 39 901 - - - - metil- cikloheksoil acetat     -   pr
2915 39 909 - - - - drugo                -   pr
2915 40 000 - Mono- , di- ali triklorocetna kislina, njene
       soli in estri                -   pr
2915 50 000 - Propionska kislina, njene soli in estri  -   pr
2915 60   - Maslene kisline, valerijanske kisline,
       njihove soli in estri:
2915 60 100 - - maslene kisline, njihove soli in estri -   pr
2915 60 900 - - valerijanske kisline, njihove soli in
       estri                    -   pr
2915 70   - Palmitinska kislina, stearinska kislina,
       njune soli in estri:
2915 70 150 - - palmitinska kislina           -   pr
2915 70 200 - - soli in estri palmitinske kisline    -   pr
2915 70 250 - - stearinska kislina           -   pr
2915 70 300 - - soli stearinske kisline         -   pr
2915 70 800 - - estri stearinske kisline        -   pr
2915 90   - Drugo:
2915 90 100 - - lavrinska kislina            -   pr
2915 90 200 - - kloroformati              -   pr
2915 90 80  - - drugo:
2915 90 801 - - - natrijev valproat           -   pr
2915 90 809 - - - drugo                 -   pr
2916     Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
       ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi in
       peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo- ,
       nitro- ali nitrozo- derivati
2916 15 000 - - oleinska, linolna in linoleinska kislina,
       njihove soli in estri            -   pr
2916 19   - - drugo:
2916 19 100 - - - undecenske kisline, njihove soli in
       estri                    -   pr
2916 19 300 - - - heksa- 2,4- dienoična kislina (sorbinska
       kislina)                  -   pr
2916 19 900 - - - drugo                 -   pr
2916 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
       njihovi derivati              -   pr
       - Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:
2916 31 000 - - benzojska kislina, njene soli in estri -   pr
2916 32   - - benzoilperoksid in benzoilklorid:
2916 32 100 - - - benzoilperoksid            -   pr
2916 32 900 - - - benzoilklorid             -   pr
2916 34 000 - - fenilocetna kislina in njene soli    -   pr
2916 35 000 - - estri fenilocetne kisline        -   pr
2916 39 000 - - drugo                  -   pr
2917     Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
       njihovi halogenski, sulfo- , nitro- ali
       nitrozo- derivati
       - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:
2917 11 000 - - oksalna kislina, njene soli in estri  -   pr
2917 12   - - adipinska kislina, njene soli in estri:
2917 12 100 - - - adipinska kislina in njene soli    -   pr
2917 12 900 - - - estri adipinske kisline        -   pr
2917 13 000 - - azelainska kislina, sebacinska kislina,
       njune soli in estri             -   pr
2917 19   - - drugo:
2917 19 100 - - - malonska kislina, njene soli in estri -   pr
2917 19 900 - - - drugo                 -   pr
2917 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
       polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
       halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
       njihovi derivati              -   pr
       - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:
2917 36 000 - - tereftalna kislina in njene soli    -   pr
2917 39   - - drugo:
2917 39 100 - - - bromirani derivati          -   pr
2917 39 900 - - - drugo                 -   pr
2918     Karboksilne kisline z dodatno kisikovo
       funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi,
       peroksidi in peroksikisline; njihovi
       halogenski, sulfo- , nitro- ali nitrozo-
       derivati
       - Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo,
       toda brez druge kisikove funkcije, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline ali njihovi derivati
2918 11 000 - - mlečna kislina, njene soli in estri   -   pr
2918 12 000 - - vinska kislina             -   pr
2918 13 000 - - soli in estri vinske kisline      -   pr
2918 14 000 - - citronska kislina            -   pr
2918 15 000 - - soli in estri citronske kisline     -   pr
2918 16 000 - - glukonska kislina, njene soli in estri -   pr
2918 17 000 - - fenilglikolna kislina (mandeljnova
       kislina) njene soli in estri        -   pr
2918 19   - - drugo:
2918 19 100 - - - malična kislina, njene soli in estri
       (jabolčna)                 -   pr
2918 19 300 - - - holna kislina, 3- alfa, 12- alfa-
       dihidroksi- 5- beta- holan- 24- ojska kislina
       (dezoksiholna kislina), njune soli in estri -   pr
2918 19 900 - - - drugo                 -   pr
       - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
       brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
       anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati:
2918 21 000 - - salicilna kislina in njene soli     -   pr
2918 22 000 - - 0- acetilsalicilna kislina, njene soli
       in estri                  -   pr
2918 23   - - drugi estri salicilne kisline in njihove
       soli:
2918 23 100 - - - metilsalicilat in fenilsalicilat (salol)
                             -   pr
2918 23 900 - - - drugo                 -   pr
2918 29   - - drugo:
2918 29 100 - - - sulfosalicilne kisline,
       hidroksinaftonske kisline; njihove soli in
       estri                    -   pr
2918 29 300 - - - 4- hidroksibenzojska kislina, njene soli
       in estri                  -   pr
2918 29 500 - - - galna kislina, njene soli in estri  -   pr
2918 29 900 - - - drugo                 -   pr
2918 30 000 - Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
       funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij,
       njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
       peroksikisline in njihovi derivati     -   pr
2918 90 000 - Drugo                   -   pr
2919 00   Estri fosforne kisline in njene soli, vključno
       z laktofosfati; njeni halogenski, sulfo- ,
       nitro ali nitrozo- derivati
2919 00 100 - Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil
       fosfati, triksilil fosfati in tris(2-
       kloretil) fosfat              -   pr
2919 00 900 - Drugo                   -   pr
2920     Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov
       vodikovih halogenidov) in njihove soli;
       njihovi halogenski, sulfo- , nitro- ali
       nitrozo- derivati
2920 10 000 - Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in
       njihove soli; njihovi halogenski, sulfo- ,
       nitro- , ali nitrozo- derivati       -   pr
2920 90   - Drugo:
2920 90 100 - - estri žveplove kisline in estri ogljikove
       kisline ter njihove soli, njihovi halogenski,
       sulfo- , nitro- ali nitrozo- derivati    -   pr
2920 90 200 - - dimetil fosfonat (dimetil fosfit)    -   pr
2920 90 300 - - trimetil fosfit (trimetoksifosfin)   -   pr
2920 90 800 - - drugi proizvodi             -   pr
2921     Spojine z amino funkcijo
       - Aciklični monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:
2921 11   - - metilamin, di- ali tri- metilamin in
       njihove soli:
2921 11 100 - - - metilamin, di- ali trimetilamin
                        kg met.am.   pr
2921 11 900 - - - soli                 -   pr
2921 12 000 - - dietilamin in njegove soli       -   pr
2921 19   - - drugo:
2921 19 100 - - - trietilamin in njegove soli      -   pr
2921 19 300 - - - izopropilamin in njegove soli     -   pr
2921 19 900 - - - drugo                 -   pr
       - Aciklični poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:
2921 21 000 - - etilendiamin in njegove soli      -   pr
2921 22 000 - - heksametilendiamin in njegove soli   -   pr
2921 29 000 - - drugo                  -   pr
2921 30   - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono-
       ali poliamini in njihovi derivati; njihove
       soli:
2921 30 100 - - cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin
       in njune soli                -   pr
2921 30 900 - - drugo                  -   pr
       - Aromatski monoamini in njihovi derivati;
       njihove soli:
2921 41 000 - - anilin in njegove soli         -   pr
2921 42   - - derivati anilina in njihove soli:
2921 42 100 - - - halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
       nitrozirani derivati in njihove soli    -   pr
2921 42 900 - - - drugo                 -   pr
2921 43   - - toluidini in njihovi derivati; njihove
       soli:
2921 43 100 - - - toluidini in njihove soli       -   pr
2921 43 900 - - - drugo                 -   pr
2921 44 000 - - difenilamin in njegovi derivati; njihove
       soli                    -   pr
2921 45 000 - - 1- naftilamin (alfa- naftilamin), 2-
       naftilamin (beta- naftilamin) in njihovi
       derivati; njihove soli           -   pr
2921 49   - - drugo:
2921 49 100 - - - ksilidini in njihovi derivati; njihove
       soli                    -   pr
2921 49 90  - - - drugo:
2921 49 901 - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)     -   pr
2921 49 909 - - - - drugo                -   pr
       - Aromatski poliamini in njihovi derivati;
       njihove soli:
2921 51   - - o- ,m- , p- fenilendiamini, diaminotolueni
       in njihovi derivati; njihove soli:
2921 51 100 - - - o- , m- , p- fenilendiamin,
       diaminotolueni in njihovi halogenirani,
       sulfonirani, nitrirani in nitrozirani
       derivati; njihove soli           -   pr
2921 51 900 - - - drugo                 -   pr
2921 59 000 - - drugo                  -   pr
2922     Aminospojine s kisikovo funkcijo
       - Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen
       tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:
2922 11 000 - - monoetanolamin in njegove soli     -   pr
2922 12 000 - - dietanolamin in njegove soli      -   pr
2922 13 000 - - trietanolamin in njegove soli      -   pr
2922 19 00  - - drugo:
2922 19 001 - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)      -   pr
2922 19 009 - - - drugo                 -   pr
       - Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi
       etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo več
       kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:
2922 21 000 - - aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
       njihove soli                -   pr
2922 22 000 - - anizidini, dianizidini, fenetidini in
       njihove soli                -   pr
2922 29 000 - - drugo                  -   pr
2922 30 00  - Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni,
       razen tistih, ki vsebujejo več kot eno
       kisikovo funkcijo; njihove soli:
2922 30 001 - - spojine iz priloge 1 (MIPS)       -   pr
2922 30 009 - - drugo                  -   pr
       - Amino kisline in njihovi estri, razen
       tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
       funkcijo; njihove soli:
2922 41 000 - - lizin in njegovi estri; njegove soli  -   pr
2922 42   - - glutaminska kislina in njene soli:
2922 42 100 - - - mononatrijev glutamat         -   pr
2922 43 000 - - - antranilna kislina (2- aminobenzojska
       kislina) in njene soli           -   pr
2922 49 80  - - - drugo:
2922 49 801 - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)     -   pr
2922 49 809 - - - - drugo                -   pr
2922 50 00  - Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino- kislin
       in druge aminospojine s kisikovo funkcijo:
2922 50 001 - - spojine iz priloge 1 (MIPS)       -   pr
2922 50 009 - - drugo                  -   pr
2923     Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi;
       lecitini in drugi fosfoaminolipidi
2923 10   - Holin in njegove soli:
2923 10 900 - - drugo                  -   pr
2923 20 000 - Lecitini in drugi fosfoaminolipidi    -   pr
2923 90 000 - Drugo                   -   pr
2924     Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine
       ogljikove kisline z amidno funkcijo
2924 10 00  - Aciklični amidi (vključno aciklični
       karbamati) in njihovi derivati; njihove soli:
2924 10 001 - - spojine iz priloge 1 (MIPS)       -   pr
2924 10 009 - - drugo                  -   pr
       - Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati)
       in njihovi derivati; njihove soli:
2924 21   - - ureini in njihovi derivati; njihove soli:
2924 21 100 - - - izoproturon (ISO)           -   pr
2924 21 900 - - - druge                 -   pr
2924 22 000 - - 2- acetamidobenzojska kislina (N-
       acetilantranilična kislina)         -   pr
2924 29   - - drugo:
2924 29 300 - - - paracetamol (INN)           -   pr
2924 29 400 - - - 2- acetamidobenzojska kislina (N-
       acetilantranilična kislina)         -   pr
2924 29 90  - - - drugo:
2924 29 901 - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)     -   pr
2924 29 909 - - - - drugo                -   pr
2925     Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno
       saharin in njegove soli) in spojine z imino
       funkcijo
       - Imidi in njihovi derivati; njihove soli:
2925 11 000 - - saharin in njegove soli         -   pr
2925 19   - - drugo:
2925 19 100 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'- oktabromo- N,N'-
       etilenediftalimid druge m - 7 (1)
2925 19 300 - - - etilenbisdibromonorbornandikarboksimid
                             -   pr
2925 19 80  - - - drugi:
2925 19 801 - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)     -   pr
2925 19 809 - - - - drugo                -   pr
2925 20 000 - Imini in njihovi derivati; njihove soli  -   pr
2926     Spojine z nitrilno funkcijo
2926 20 000 - 1- cianogvanidin (diciandiamid)      -   pr
2926 90   - Drugo:
2926 90 100 - - 2- hidroksi- 2- metilpropiononitril
       (aceton cianohidrin)            -   pr
2926 90 90  - - drugo:
2926 90 901 - - - verapamil               -   pr
2926 90 902 - - - klosantel               -   pr
2926 90 903 - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)      -   pr
2926 90 904 - - - benzil- cianid (benzen- aceto- nitril)
                             -   pr
2926 90 909 - - - drugo                 -   pr
2927 00 000 Diazo- , azo- ali azoksi spojine      -   pr
2928 00 000 Organski derivati hidrazina ali hidroksilamina
                             -   pr
2929     Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami
2929 10   - Izocianati:
2929 10 100 - - metilfenilen diizocianati (toluenovi
       diizocianati) (MDI, TDI)          -   pr
2929 10 900 - - drugo                  -   pr
2930     Organske žveplove spojine
2930 10 000 - Ditiokarbonati (ksantati)         -   pr
2930 20 000 - Tiokarbamati in ditiokarbamati      -   pr
2930 30 000 - Tiuram mono- , di- ali tetra- sulfidi   -   pr
2930 90   - Drugo:
2930 90 120 - - cistein                 -   pr
2930 90 140 - - cistin                 -   pr
2930 90 160 - - derivati cisteina in cistina      -   pr
2930 90 950 - - druge                  -   pr
2931 00   Druge organsko- anorganske spojine
2931 00 100 - Dimetil metilfosfonat           -   pr
2931 00 300 - Metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski
       diklorid)                  -   pr
2931 00 400 - 2- kloroetilfosfonska kislina       -   pr
2931 00 500 - Organo - silicijeve spojine        -   pr
2931 00 80  - Drugo:
2931 00 809 - - drugo                  -   pr
2933     Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
       heteroatomi dušika
       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne):
2933 21 000 - - hidrantoin in njegovi derivati     -   pr
       - Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski
       obroč (hidrogenirane ali ne) ali piperazinski
       obroč:
2933 51   - - malonilurea (barbiturna kislina) in njeni
       derivati; njene soli:
2933 51 90  - - - drugo:
2933 51 901 - - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)     -   pr
2933 51 909 - - - - drugo                -   pr
2933 59   - - drugo:
2933 59 80  - - - drugo:
       - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
       obroč triazina (hidrogenirane ali ne):
2933 79 00  - - drugi laktami:
2933 79 001 - - - spojine iz priloge 1 (MIPS)      -   pr
2933 79 009 - - - drugo                 -   pr
2935 00 000 Sulfonamidi                 -   pr
2938     Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove
       soli, etri, estri in drugi derivati
2938 10 000 - Rutozid (rutin) in njegovi derivati    -   pr
2938 90   - Drugo:
2938 90 100 - - digitalis glikozidi           -   pr
2938 90 300 - - glicirizinska kislina in glicirizati  -   pr
2938 90 900 - - drugo                  -   pr
2940 00   Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze,
       laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze;
       sladkorni etri in sladkorni estri in njihove
       soli, razen proizvodov iz tar. št. 2937, 2938
       ali 2939
2940 00 100 - Ramnoza, rafinoza in manoza        -   pr
2940 00 900 - Drugo                   -   pr
2941     Antibiotiki
2941 20   - Streptomicini in njihovi derivati; njihove
       soli:
2941 20 100 - - dihidrostreptomicin           -   pr
2941 20 200 - - soli, estri in hidrati
       dihidrostreptomicina            -   pr
2942 00 000 Druge organske spojine           -   pr
3201 90   - Drugo:
3201 90 900 - - drugo                  -   pr
3202     Sintetična organska strojila; anorganska
       strojila; strojilni preparati ne glede na to,
       ali vsebujejo naravna strojila; encimski
       preparati za predstrojenje
3202 10 000 - Sintetična organska strojila       -   pr
3202 90 000 - Drugo                   -   pr
3204     Sintetična organska barvila, kemično določena
       ali nedoločena; preparati na osnovi
       sintetičnih organskih barvil, navedeni v 3.
       opombi v tem poglavju; sintetični organski
       proizvodi, ki se uporabljajo kot sredstva za
       fluorescenco ali kot luminofori, kemično
       določeni ali nedoločeni
       - Sintetična organska barvila in preparati na
       osnovi teh barvil, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju:
3204 11 000 - - disperzijska barvila in preparati na
       osnovi teh barvil              -   pr
3204 14 000 - - direktna barvila in preparati na osnovi
       teh barvil                 -   pr
3204 15 000 - - redukcijska barvila (vključno tista, ki so
       v tem stanju uporabna kot pigmenti) in
       preparati na osnovi teh barvil       -   pr
3204 17 000 - - pigmenti in preparati na osnovi pigmentov
                             -   pr
3204 20 000 - Sintetični organski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva
                             -   pr
3204 90 000 - Drugo                   -   pr
3205 00 000 Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v
       tem poglavju na osnovi "lak barv"      -   pr
3206     Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi
       v tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
       3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
       uporabljajo kot luminofori, kemično določeni
       ali nedoločeni
3206 20 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kromovih
       spojin                   -   pr
3206 30 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih
       spojin                   -   pr
       - Druga barvila in drugi preparati:
3206 41 000 - - ultramarin in preparati na osnovi
       ultramarina                 -   pr
3206 42 000 - - litopon in drugi pigmenti ter preparati na
       osnovi cinkovega sulfida          -   pr
3206 43 000 - - pigmenti in preparati na osnovi
       heksacianoferatov (ferocianidov in
       fericianidov)                -   pr
3206 49   - - drugo:
3206 49 900 - - - drugo                 -   pr
3206 50 000 - Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
       luminofori                 -   pr
3212     Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
       dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
       stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
       proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
       barve); tiskarske folije, barve in druga
       barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
       pakiranjih za prodajo na drobno
3212 10   - Tiskarske folije:
3212 10 100 - - na osnovi kovin             -   pr
3212 10 900 - - drugo                  -   pr
3215     Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
       risanje in druga črnila, vključno
       nekoncentrirana ali v trdnem stanju
3215 90   - Drugo:
3215 90 100 - - črnilo za pisanje ali risanje      -   pr
3215 90 800 - - drugo                  -   pr
3301     Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni),
       vključno t.i. "concretes" in čista olja;
       rezinoidi; koncentrati eteričnih olj in maščob
       v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali
       podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj
       z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski
       proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih
       olj; vodni destilati in vodne raztopine
       eteričnih olj
       - Eterična olja agrumov:
3301 11   - - iz bergamota:
3301 11 100 - - - nedeterpenirana            -   pr
3301 11 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 12   - - iz pomaranče:
3301 12 100 - - - nedeterpenirana            -   pr
3301 12 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 13   - - iz limone:
3301 13 100 - - - nedeterpenirana            -   pr
3301 13 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 14   - - iz citronovca:
3301 14 100 - - - nedeterpenirana            -   pr
3301 14 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 19   - - drugo:
3301 19 100 - - - nedeterpenirana            -   pr
3301 19 900 - - - deterpenirana             -   pr
       - Eterična olja, druga, razen iz citronskega
       sadja (agrumov):
3301 21   - - iz geranije:
3301 21 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 22   - - iz jasmina:
3301 22 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 23   - - iz sivke ali lavandina:
3301 23 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 24   - - iz mete (Mentha piperita):
3301 24 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 25   - - iz drugih met:
3301 25 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 26   - - iz vetivera:
3301 26 900 - - - deterpenirana             -   pr
3301 29   - - druga:
       - - - nageljnova, niaouli in ylang- ylang:
3301 29 310 - - - - deterpenirana            -   pr
       - - - druga:
3301 29 910 - - - - deterpenirana            -   pr
3301 30 000 - Rezinoidi                 -   pr
3404     Umetni voski in pripravljeni voski
3404 10 000 - Iz kemično modificiranega lignita ali
       rjavega premoga               -   pr
3404 20 000 - Iz polietilenglikola           -   pr
3404 90   - Drugo:
3404 90 100 - - pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi
       voski                    -   pr
3404 90 900 - - drugo                  -   pr
3501     Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
       kazeinska lepila
3501 10   - Kazein:
3501 10 500 - - za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo
       hrane ali krme               -   pr
3501 10 900 - - drugo                  -   pr
3502     Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
       proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
       več proteinov iz sirotke, računano na suho
       snov), albuminati in drugi albuminski derivati
       - Jajčni albumin:
3502 11   - - posušen:
3502 11 900 - - - drugo                 -   pr
3502 19   - - drugo:
3502 19 900 - - - drugo                 -   pr
3502 90   - Drugo:
       - - albumini, razen jajčnih albuminov in
       mlečnih albuminov (laktoalbuminov)
3502 90 700 - - - - drugo                -   pr
3502 90 900 - - albuminati in drugi derivati albumina  -   pr
3503 00   Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in
       pravokotnih listih; po površini obdelano ali
       neobdelano ali barvano) in njeni derivati;
       ribje lepilo; drugo lepilo živalskega izvora,
       razen kazeinskih lepil iz tar. št. 3501
3503 00 800 - Drugo                   -   pr
3507     Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni
       in ne zajeti na drugem mestu:
3507 10 000 - Sirilo in njegovi koncentrati       -   pr
3507 90 000 - Drugo                   -   pr
3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice; udarne in razstrelilne kapice;
       vžigalniki; električni detonatorji
3603 00 10  - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
       vrvice:
3603 00 109 - - detonirne vrvice            -   pr
3603 00 90  - Drugo:
3603 00 909 - - drugo                  -   pr
3605 00 000 Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz
       tar. št. 3604                -   pr
3606     Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh
       oblikah; proizvodi iz vnetljivih snovi,
       navedeni v 2. opombi k temu poglavju
3606 10 000 - Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki
       se uporabljajo za vžigalnike za cigarete in
       podobne vžigalnike, v posodah s prostornino do
       vključno 300 cm3                 pr
3701     Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi
       za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; plan filmi za trenutno (hitro)
       fotografijo, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni, v kasetah ali brez njih
3701 10   - Za rentgensko snemanje:
3701 10 100 - - za medicinsko, zobarsko ali veterinarsko
       rabo                    m2   pr
3701 10 900 - - drugi                 m2   pr
3701 20 000 - Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid)                kos   pr
       - Drugo:
3701 91 000 - - za barvne fotografije (večbarvne)    -   pr
3701 99 000 - - drugo:                 -   pr
3702     Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na
       svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
       materiala, razen iz papirja, kartona ali
       tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre)
       fotografije, občutljivi na svetlobo,
       neosvetljeni
3702 10 000 - Za rentgenska snemanja          m2   pr
3702 20 000 - Film za trenutno (hitro) fotografijo
       (polaroid)                kos   pr
       - Drugi filmi, neperforirani, široki do
       vključno 105 mm:
3702 31   - - za barvno fotografijo (večbarvno):
3702 31 100 - - - dolžine do vključno 30 m      kos   pr
3702 31 900 - - - dolžine nad 30 m           m   pr
3702 32   - - drugi, z emulzijo srebrovega halogenida:
       - - - širine do vključno 35 mm:
3702 32 110 - - - - mikrofilm; film za grafične namene -   pr
3702 32 190 - - - - drug                -   pr
       - - - širine nad 35 mm:
3702 32 310 - - - - mikrofilm              -   pr
3702 32 510 - - - - film za grafične namene       -   pr
3702 32 900 - - - - drugi                -   pr
3702 39 000 - - drugi                  -   pr
       - Drugi filmi, neperforirani, široki nad
       105 mm:
3702 41 000 - - široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, za
       barvno fotografijo (večbarvno)       m2   pr
3702 42 000 - - široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m,
       razen za barvno fotografijo        m2   pr
3702 43 000 - - široki nad 610 mm in dolgi do vključno
       200 m                   m2   pr
3702 44 000 - - široki nad 105 mm do vključno 610 mm  m2   pr
       - Drugi filmi, za barvno fotografijo
       (večbarvno):
3702 51 000 - - široki do vključno 16 mm in dolgi do
       vključno 14 m               kos   pr
3702 52   - - široki do vključno 16 mm in dolgi nad
       vključno 14 m:
3702 52 100 - - - dolžine do vključno 30 m      kos   pr
3702 52 900 - - - dolžine nad 30 m           m   pr
3702 53 000 - - široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
       dolgi do vključno 30 m za diapozitive   kos   pr
3702 54 000 - - široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
       dolgi do vključno 30 m, razen za diapozitive
                            kos   pr
3702 55 000 - - široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
       dolgi nad 30 m               m   pr
3702 56   - - široki nad 35 mm:
3702 56 100 - - - dolžine do vključno 30 m      kos   pr
3702 56 900 - - - dolžine nad 30 m           m   pr
       - Drugo:
3702 91   - - široki do vključno 16 mm in dolgi do
       vključno 14 m:
3702 91 100 - - - filmi za grafične namene       -   pr
3702 91 900 - - - drugi                kos   pr
3702 92   - - široki do vključno 16 mm in dolgi nad
       14 m:
3702 92 100 - - - filmi za grafične namene       -   pr
3702 92 900 - - - drugi                 m   pr
3702 93   - - široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
       dolgi do vključno 30 m:
3702 93 100 - - - mikrofilm; film za grafične namene  -   pr
3702 93 900 - - - drug                kos   pr
3702 94   - - široki nad 16 mm do vključno 35 mm in
       dolgi nad 30 m:
3702 94 100 - - - mikrofilm; film za grafične namene  -   pr
3702 94 900 - - - drug                 m   pr
3702 95 000 - - široki nad 35 mm            -   pr
3703     Fotografski papir, karton in tekstil,
       občutljivi na svetlobo, neosvetljeni
3703 10 000 - V zvitkih, širokih nad 610 mm       -   pr
3703 20   - Drugo, za barvno fotografijo (večbarvno):
3703 20 100 - - za fotografije, za katere se uporablja
       negativ film                -   pr
3703 20 900 - - drugo                  -   pr
3703 90   - Drugo:
3703 90 100 - - senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi
       solmi                    -   pr
3703 90 900 - - drugo                  -   pr
3704 00   Fotografske plošče, filmi, papir, karton in
       tekstil, osvetljeni toda nerazviti
3704 00 900 - Drugo                   -   pr
3705     Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in
       razviti, razen kinematografskih filmov
3705 10 000 - Za ofsetno reprodukcijo          -   pr
3705 90   - Drugo:
3705 90 900 - - drugo                  -   pr
3707     Kemični preparati za fotografske namene (razen
       lakov, lepil, sredstev za lepljenje in
       podobnih preparatov); nepomešani proizvodi za
       fotografsko uporabo, pripravljeni v odmerjene
       količine ali pripravljeni za prodajo na drobno
       v obliki pripravljeni za uporabo
3707 10 000 - Emulzije, občutljive na svetlobo     -   pr
3707 90   - Drugo:
       - - razvijalci in fiksirji:
       - - - za barvno fotografijo (polychrome):
3707 90 110 - - - - za fotografske filme in plošče   -   pr
3707 90 190 - - - - drugi                -   pr
3707 90 300 - - - drugi                 -   pr
3707 90 900 - - drugi                  -   pr
3801     Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni
       grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih
       vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in
       drugih polizdelkov
3801 10 000 - Umetni grafit               -   pr
3801 20   - Koloidni ali polkoloidni grafit:
3801 20 100 - - koloidni grafit v oljni suspenziji;
       polkoloidni grafit             -   pr
3801 20 900 - - drug                  -   pr
3801 30 000 - Ogljikove paste za elektrode in podobne
       paste za oblaganje peči           -   pr
3801 90 000 - Drugi                   -   pr
3802     Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni
       proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno
       živalsko oglje
3802 10 000 - Aktivno oglje               -   pr
3802 90 000 - Drugo                   -   pr
3803 00   Tal- olje, surovo ali rafinirano
3803 00 900 - Drugo                   -   pr
3804 00   Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
       nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane
       ali kemično obdelane, vključno z lignin
       sulfonati, toda brez tal- olja iz tar. št.
       3803
3804 00 900 - Drugo                   -   pr
3805     Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
       terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali
       po drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
       dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
       paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa-
       terpineol kot glavno sestavino
3805 10   - Smolna (gumijeva) ali sulfatna lesna
       terpentinova olja:
3805 10 100 - - smolni terpentin            -   pr
3805 10 300 - - lesni terpentin             -   pr
3805 10 900 - - sulfatni terpentin           -   pr
3806     Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi
       derivati; smolni špirit in smolna olja;
       staljene smole
3806 10   - Kolofonija in smolne kisline:
3806 10 100 - - dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo
       smol)                    -   pr
3806 10 900 - - druge                  -   pr
3806 20 000 - Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivati
       kolofonije ali smolnih kislin, razen soli
       aduktov kolofonije             -   pr
3806 30 000 - Smolni estri               -   pr
3806 90 000 - Drugo                   -   pr
3807 00   Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni
       kreozot; lesna nafta; rastlinska smola;
       pivovarska smola in podobni preparati na
       osnovi kolofonije, smolnih kislin ali
       rastlinskih smol
3807 00 900 - Drugo                   -   pr
3809     Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva
       za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil
       ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za
       apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v
       tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih
       industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu
3809 10   - Na osnovi škrobnih snovi:
3809 10 100 - - ki po masi vsebujejo do 55% takih substanc
                             -   pr
3809 10 300 - - ki po masi vsebujejo 55% ali več, vendar
       do 70% takih substanc            -   pr
3809 10 500 - - ki po masi vsebujejo od vključno 70% do
       83% takih substanc             -   pr
3809 10 900 - - ki po masi vsebujejo 83% ali več takih
       substanc                  -   pr
       - Drugo:
3809 91 000 - - ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih
       industrijah                 -   pr
3809 92 000 - - ki se uporabljajo v papirni ali podobnih
       industrijah                 -   pr
3809 93 000 - - ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih
       industrijah                 -   pr
3811     Preparati zoper detonacijo, antioksidanti,
       preparati za preprečevanje kopičenja smole, za
       zboljšanje viskoznosti, preparati za
       preprečevanje korozije in drugi pripravljeni
       aditivi, za mineralna olja (vključno bencin)
       ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v
       iste namene kot mineralna olja
       - Preparati zoper detonacijo:
3811 11   - - na osnovi svinčevih spojin:
3811 11 100 - - - na osnovi tetraetil- svinca      -   pr
3811 11 900 - - - drugi                 -   pr
3811 19 000 - - drugi                  -   pr
       - Aditivi za mazalna olja:
3811 21 000 - - ki vsebujejo naftna olja in olja iz
       bituminoznih mineralov           -   pr
3811 29 000 - - drugi                  -   pr
3811 90 000 - Drugo                   -   pr
3812     Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije,
       sestavljeni plastifikatorji za gumo in
       plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti
       na drugem mestu, antioksidanti in drugi
       sestavljeni stabilizatorji za gumo ali
       plastične mase
3812 10 000 - Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za
       gumo                    -   pr
3812 20 000 - Sestavljeni mehčalci za gumo in plastične
       mase                    -   pr
3812 30   - Antioksidanti in drugi sestavljeni
       stabilizatorji za gumo ali plastične mase:
3812 30 200 - - antioksidanti              -   pr
3812 30 800 - - drugi                  -   pr
3813 00 000 Preparati in polnila za aparate za gašenje
       požara; napolnjene granate za gašenje požara
                             -   pr
3814 00   Sestavljena organska topila in razredčila, ki
       niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
       pripravljena sredstva za odstranjevanje
       premazov ali lakov
3814 00 90  - Druga:
3814 00 901 - - ki vsebujejo kloro, fluoro ali bromo
       ogljikovodike                -   pr
3814 00 909 - - druga                  -   pr
3815     Iniciatorji reakcije, pospeševalci reakcije in
       katalitični preparati, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu
       - Katalizatorji na nosilcu:
3815 11 000 - - z nikljem ali nikljevimi spojinami kot
       aktivnimi snovmi              -   pr
3815 12 000 - - s plemenitimi kovinami ali spojinami
       plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi    -   pr
3815 19 000 - - drugi                  -   pr
3815 90 000 - Drugo                   -   pr
3816 00 000  Ognjevarni cementi, ognjevarne malte,
       ognjevarni betoni in podobne ognjevarne mase,
       razen proizvodov iz tar. št. 3801     -   pr
3817     Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni,
       razen tistih iz tar. št. 2707 ali 2902
3817 10    - Mešani alkilbenzeni:
3817 10 100 - - dodecilbenzen              -   pr
3817 10 500 - - linearni alkilbenzen          -   pr
3817 10 800 - - drugi                  -   pr
3817 20 000 - Mešani alkilnaftaleni           -   pr
3818 00   Kemični elementi, dopirani za uporabo v
       elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali
       podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za
       uporabo v elektroniki
3818 00 100 - Dopirani silicij             -   pr
3818 00 900 - Drugi                   -   pr
3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
       pripravljene tekočine za hidravlični prenos,
       ki po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70%
       naftnega olja ali olj, dobljenih iz
       bituminoznih mineralov           -   pr
3822 00 00  Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
       podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
       ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali
       brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali
       3006:
3822 00 009 - Laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu)
       in pripravljeni laboratorijski reagenti na
       nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar.
       št. 3002 ali 3006              -   pr
3823     Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije; industrijski
       maščobni alkoholi
       - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
       kisla olja iz rafinacije:
3823 11 000 - - stearinska kislina           -   pr
3824     Pripravljena vezivna sredstva za livarske
       modele in livarska jedra, kemični proizvodi in
       preparati kemijske industrije in sorodnih
       industrij (vključno tudi tisti, ki so
       sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov),
       ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
       ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
       sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
       zajeti na drugem mestu:
3824 10 000 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske
       modele ali livarska jedra          -   pr
3824 20 000 - Naftenske kisline, njihove v vodi netopne
       soli in njihovi estri            -   pr
3824 30 000 - Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj
       pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi  -   pr
3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
       betone                   -   pr
3824 60   - Sorbitol, razen sorbitola iz tar.podšt.
       2905 44:
       - - v vodni raztopini:
3824 60 110 - - - ki vsebuje 2 ut.% ali manj D- manitola,
       računano glede na vsebnost D- glucitola   -   pr
3824 60 190 - - - drug                 -   pr
       - - drug:
3824 60 910 - - - ki vsebuje 2 ut.% ali manj D- manitola,
       računano glede na vsebnost D- glucitola   -   pr
3824 60 990 - - - drug                 -   pr
       - Mešanice, ki vsebujejo perhalogenirane
       derivate acikličnih ogljikovodikov, ki
       vsebujejo dva ali več različnih halogenov:
3824 71 000 - - ki vsebujejo aciklične ogljikovodike, ki
       so perhalogenirani zgolj s fluorom in klorom
                             -   pr
3824 79 000 - - drugi                  -   pr
3824 90   - Drugo:
3824 90 100 - - petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih
       sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali
       etanolaminov; tiofeniranih sulfonskih kislin,
       iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov
       in njihovih soli              -   pr
3824 90 150 - - ionski izmenjalci            -   pr
3824 90 200 - - sušilci (getterji) za vakuumske cevi  -   pr
3824 90 250 - - piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
       kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat  -   pr
3824 90 300 - - alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
       plina                    -   pr
3824 90 350 - - antikorozijski preparati, ki vsebujejo
       amine kot aktivne sestavine         -   pr
       - - drugo:
3824 90 450 - - - preparati, ki preprečujejo tvorbo
       vodnega kamna in podobni preparati     -   pr
3824 90 600 - - - proizvodi in preparati za farmacevtsko
       in kirurško rabo              -   pr
3824 90 909 - - - drugo                 -   pr
3901     Polimeri etilena v primarnih oblikah
3901 10   - Polietilen s specifično gostoto pod 0,94:
3901 10 100 - - linearni polietilen           -   pr
3901 10 900 - - drug                  -   pr
3901 20 000 - Polietilen s specifično gostoto 0,94 ali več
                             -   pr
3901 30 000 - Kopolimeri etilen- vinil acetata     -   pr
3901 90 000 - Drugo                   -   pr
3902     Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
       primarnih oblikah
3902 10 000 - Polipropilen               -   pr
3902 20 000 - Poliizobutilen              -   pr
3902 30 000 - Kopolimeri propilena           -   pr
3902 90 000 - Drugo                   -   pr
3903     Polimeri stirena v primarnih oblikah
       - Polistiren:
3903 11 000 - - za ekspandiranje            -   pr
3903 19 000 - - drugi                  -   pr
3903 20 000 - Kopolimeri stiren- akrilnitrila (SAN)   -   pr
3903 30 000 - Kopolimeri akrilnitril- butadien- stirena
       (ABS)                    -   pr
3903 90 000 - Drugo                   -   pr
3904     Polimeri viniklorida ali drugih halogeniranih
       olefinov, v primarnih oblikah
3904 10 000 - Polivinilklorid, nepomešan z drugimi snovmi
                             -   pr
       - Drug polivinilklorid:
3904 21 000 - - nemehčan                -   pr
3904 22 000 - - mehčan                 -   pr
3904 30 000 - Kopolimeri vinilklorida- vinilacetata   -   pr
3904 40 000 - Drugi kopolimeri vinilklorida       -   pr
3904 50 000 - Polimeri viniliden klorida        -   pr
       - Fluoro- polimeri:
3904 61   - - politetrafluoroetilen (PTFE):
3904 61 100 - - - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov -   pr
3904 61 900 - - - drug                 -   pr
3904 69 000 - - drugi                  -   pr
3904 90 000 - Drugi                   -   pr
3905     Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov,
       v primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v primarnih oblikah
       - Polimeri vinilacetata:
3905 19 000 - - drugi                  -   pr
       - Kopolimeri vinilacetata:
3905 21 00  - - v vodni disperziji:
3905 21 001 - - - kopolimer etilenvinilacetata     -   pr
3905 29 000 - - drugi                  -   pr
3905 30 000 - Polivinilalkoholi, z hidroliziranimi ali
       nehidroliziranimi acetatnimi skupinami   -   pr
       - Drugi:
3905 91 000 - - Kopolimeri               -   pr
3905 99 000 - - Drugi                  -   pr
3907     Poliacetali, drugi polietri in epoksidne
       smole, v primarnih oblikah; polikarbonati,
       alkidne smole, polialilestri in drugi
       poliestri, v primarnih oblikah
3907 10 000 - Poliacetali                -   pr
3907 20   - Drugi polietri:
       - - polieter alkoholi:
       - - - polietilen glikoli:
3907 20 120 - - - - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov
                             -   pr
3907 20 190 - - - - drugi                -   pr
       - - - drugi:
3907 20 210 - - - - s hidroksilnim številom do vključno
       100                     -   pr
3907 20 290 - - - - drugo                -   pr
3907 20 900 - - drugi                  -   pr
3907 40 000 - Polikarbonati               -   pr
3907 60   - Polietilentereftalat:
3907 60 100 - - za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov  -   pr
3907 60 900 - - drug                  -   pr
       - Drugi poliestri:
3907 99   - - drugi:
3907 99 900 - - - drugo                 -   pr
3908     Poliamidi v primarnih oblikah
3908 90 000 - Drugi                   -   pr
3910 00 000  Silikoni v primarnih oblikah        -   pr
3911     Naftne smole; kumaron- inden smole,
       politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in
       drugi proizvodi, navedeni v 3. opombi v tem
       poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah
3911 10 000 - Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-
       inden smole in politerpeni         -   pr
3911 90   - Drugo:
3911 90 100 - - proizvodi kondenzacije ali preureditvene
       polimerizacije, kemično modificirani ali
       nemodificirani               -   pr
3911 90 900 - - drugo                  -   pr
3912     Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso
       navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
       primarnih oblikah
       - Celulozni acetati:
3912 11 000 - - nemehčani                -   pr
3912 12 000 - - mehčani                 -   pr
3912 20   - Nitrati celuloze (vključno s kolodiji):
       - - nemehčani:
3912 20 110 - - - kolodije in keloidin (celulozni
       tetranitrat)                -   pr
3912 20 190 - - - drugo                 -   pr
3912 20 900 - - mehčani                 -   pr
       - Celulozni etri:
3912 31 000 - - karboksimetilceluloza in njene soli   -   pr
3912 39   - - drugi:
3912 39 100 - - - etilceluloza             -   pr
3912 39 900 - - - drugo                 -   pr
3912 90   - Drugo:
3912 90 100 - - celulozni estri             -   pr
3912 90 900 - - drugo                  -   pr
3913     Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in
       modificirani naravni polimeri (npr.: strjene
       beljakovine, kemični derivati naravnega
       kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na
       drugem mestu, v primarnih oblikah
3913 10 000 - Alginska kislina, njene soli in estri   -   pr
3913 90   - Drugi:
3913 90 200 - - amilopektin               -   pr
3913 90 300 - - amiloza                 -   pr
3913 90 800 - - drugo                  -   pr
3914 00 000 Ionski izmenjalci na osnovi polimerov iz tar.
       št. 3901 do 3913, v primarnih oblikah    -   pr
3916     Monofilamenti, katerih kateri koli prečni
       prerez presega 1 mm, palice, paličice in
       profilne oblike iz plastičnih mas, površinsko
       obdelane ali ne, toda drugače neobdelane
3916 90   - Iz drugih plastičnih mas:
       - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
       preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificirani ali nemodificirani:
3916 90 110 - - - iz poliestrov             -   pr
3916 90 130 - - - iz poliamidov             -   pr
3916 90 150 - - - iz epoksidnih smol          -   pr
3916 90 190 - - - drugo                 -   pr
       - - iz proizvodov adicijske polimerizacije:
3916 90 590 - - - drugo                 -   pr
3916 90 900 - - drugo                  -   pr
3917     Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
       spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih
       mas
3917 10   - Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
       strjenih beljakovin ali celuloznih materialov:
3917 10 100 - - iz strjenih beljakovin         -   pr
3917 10 900 - - iz celuloznih snovi           -   pr
       - Cevi in tulci, togi:
3917 29   - - iz drugih plastičnih mas:
       - - - drugo:
3917 29 990 - - - - drugo                -   pr
       - Druge cevi in tulci:
3917 32   - - druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
       drugimi materiali, brez pribora:
       - - - drugo:
3917 32 910 - - - - umetna čreva za klobase       -   pr
3918     Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne
       ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za
       stene ali strope, definirane z 9. opombo v tem
       poglavju
3918 90 000 - Iz drugih plastičnih mas         m2   pr
3919     Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
       trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih
       mas, vključno tudi tiste v zvitkih
3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:
       - - drugo:
       - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
       ali preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:
3919 10 310 - - - - iz poliestrov            -   pr
3919 10 350 - - - - iz epoksidnih smol         -   pr
3919 10 390 - - - - drugo                -   pr
3919 10 900 - - - drugo                 -   pr
3919 90   - Drugo:
       - - drugo:
       - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
       ali preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih
3919 90 310 - - - - iz polikarbonatov, alkidnih smol,
       polialilnih estrov ali drugih poliestrov  -   pr
3919 90 350 - - - - iz epoksidnih smol         -   pr
3919 90 390 - - - - drugo                -   pr
3919 90 900 - - - drugo                 -   pr
3920     Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
       iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
       strukture, neojačeni, nelaminirani, brez
       podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi
       materiali
3920 20   - Iz polimerov propilena:
       - - debeline do vključno 0,10 mm:
3920 20 210 - - - biaksialno usmerjenih         -   pr
       - Iz polimerov vinilklorida:
3920 42   - - gibki:
       - - - mehčani, debeline:
3920 42 110 - - - - do vključno 1 mm          -   pr
3920 42 190 - - - - nad 1 mm              -   pr
       - - - mehčani, debeline:
3920 42 910 - - - - do vključno 1 mm          -   pr
3920 42 990 - - - - nad 1 mm              -   pr
       - Iz akrilnih polimerov:
3920 59 000 - - drugo                  -   pr
       - Iz polikarbonatov, alkidnih smol,
       polialilnih estrov ali drugih poliestrov
3920 61 000 - - iz polikarbonatov            -   pr
3920 62   - - iz polietilentereftalata:
3920 62 100 - - - debeline do vključno 0,35 mm     -   pr
3920 62 900 - - - debeline nad 0,35 mm         -   pr
3920 69 000 - - iz drugih poliestrov          -   pr
       - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:
3920 71   - - iz regenerirane celuloze:
       - - - folije, filmi ali trakovi, naviti ali
       nenaviti, debeline pod 0,75 mm:
3920 71 110 - - - - nepotiskani             -   pr
3920 71 190 - - - - potiskani              -   pr
3920 71 900 - - - drugo                 -   pr
3920 72 000 - - iz vulkanfibra             -   pr
3920 73   - - iz celuloznega acetata:
3920 73 100 - - - filmi v kolutih ali trakovih, za
       kinematografijo ali fotografijo       -   pr
3920 73 500 - - - listi, filmi ali trakovi, naviti na
       tuljavo ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm -   pr
3920 73 900 - - - drugo                 -   pr
3920 79 000 - - iz drugih derivatov celuloze      -   pr
       - Iz drugih plastičnih mas:
3920 91 000 - - iz polivinilbutirala          -   pr
3920 99   - - iz drugih plastičnih mas:
       - - - iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
       ali preureditveno polimerizacijo, kemično
       modificiranih ali nemodificiranih:
3920 99 110 - - - - iz epoksidnih smol         -   pr
3920 99 190 - - - - drugo                -   pr
3920 99 500 - - - iz proizvodov adicijske polimerizacije
                             -   pr
3920 99 900 - - - drugo                 -   pr
3921     Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
       iz plastičnih mas
       - Celičaste strukture:
3921 12 000 - - iz polimerov viniklorida        -   pr
3921 14 000 - - iz regenerirane celuloze        -   pr
3921 19   - - iz drugih plastičnih mas:
3921 19 100 - - - iz epoksidnih smol          -   pr
3921 19 900 - - - drugo                 -   pr
3924     Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
       gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
       plastičnih mas
3924 90   - Drugo:
       - - iz regenerirane celuloze:
3924 90 110 - - - spužve                -   pr
4007 00 000 Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume)
                             -   pr
4009     Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen
       iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
       spojnice, kolena, prirobnice)
4009 20 000 - Ojačene ali kombinirane samo s kovino, brez
       pribora                   -   pr
4011     Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)
4011 30 900 - - druge                 kos   pr
4015     Oblačilni predmeti in pribor za oblačila
       (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz
       gume, razen trde gume
       - Rokavice:
4015 11 000 - - kirurške                pa   pr
4104     Usnje goveda ali kopitarjev, brez dlake, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109
4104 10   - Cele goveje kože, strojene, skupne površine
       do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):
       - - druge:
4104 10 910 - - - neobdelane, razen strojene      -   pr
       - - - drugače pripravljene:
4104 10 950 - - - - goveji boks            m2   pr
4104 10 990 - - - - drugo               m2   pr
       - Druge strojene ali dostrojene goveje kože
       ali kože kopitarjev, toda nadalje neobdelane,
       cepljene ali necepljene:
4104 21 000 - - goveje kože, strojene z rastlinskim
       predstrojem                 -   pr
4104 22   - - goveje kože, strojene z drugo vrsto
       predstroja:
4104 22 900 - - - druge                 -   pr
4104 29 000 - - druge                  -   pr
       - Druge strojene kože, goveje in kopitarjev,
       pergamentno obdelane ali dodelane po
       strojenju:
4104 31   - - nebrušene kože na sprednji strani (lice)
       in nebrušene cepljene:
       - - - goveje usnje:
       - - - - nebrušene kože na sprednji strani
       (lice):
4104 31 110 - - - - - usnje za podplate         -   pr
4104 31 190 - - - - - drugo               -   pr
4104 31 300 - - - - nebrušene cepljene         m2   pr
4104 31 900 - - - usnje kopitarjev           m2   pr
4104 39   - - drugo:
4104 39 100 - - - goveje usnje             m2   pr
4104 39 900 - - - usnje kopitarjev           m2   pr
4105     Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen
       usnja iz tar.št. 4108 ali 4109
       - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
       neobdelano, cepljeno ali necepljeno:
4105 12   - - z drugimi vrstami predstroja:
4105 12 900 - - - cepljeno               -   pr
4107     Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja
       iz tar.št. 4108 ali 4109
4107 90   - Drugih živali:
4107 90 900 - - drugo                 m2   pr
4407     Les, vzdolžno žagan in iverjen, rezan ali
       luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
       dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm
       - Drugo:
4407 91   - - hrastov (Quercus spp. :
4407 91 100 - - - topo ali zobato dolžinsko spojen,
       skobljan ali ne, brušen ali ne       -   pr
       - - - drugo:
       - - - - skobljan:
4407 91 310 - - - - - bloki, deščice, frizi in ploščice za
       parket ali ladijski pod, nesestavljeni   m2   pr
4407 91 390 - - - - - drugo              m3   pr
4407 91 500 - - - - brušen               -   pr
4407 92   - - bukov (Fagus spp. :
4407 92 100 - - - topo ali zobato dolžinsko spojen,
       skobljan ali ne, brušen ali ne       -   pr
       - - - drugo:
4407 92 300 - - - - skobljan              m3   pr
4407 92 500 - - - - brušen               -   pr
4408     Furnirski listi ali listi za vezan les
       (spojeni ali ne) in drug vzdolžno žagan les,
       rezan ali luščen, skobljan ali ne, topo ali
       zobato dolžinsko spojen, debeline do vključno
       6 mm
4408 10   - Iglavcev:
4408 10 930 - - - - - debeline do vključno 1 mm    m3   pr
4408 10 990 - - - - - debeline več kot 1 mm      m3   pr
       - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
       opombi k tar.podštevilki v tem poglavju:
4408 31   - - dark red meranti, light red meranti in
       meranti bakau:
4408 31 110 - - - topo ali zobato dolžinsko spojen,
       skobljan ali ne, brušen ali ne       -   pr
       - - - drugo:
4408 31 210 - - - - skobljan              m3   pr
4408 31 250 - - - - brušen               -   pr
4408 31 300 - - - - drugo               m3   pr
4408 39   - - drugo:
       - - - white lauan, sipo, limba, okoume,
       obeche, acajou d Afrique, sapelli, virola,
       mahagoni (Swietenia spp.) palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre de rose:
4408 39 110 - - - - topo ali zobato dolžinsko spojen,
       skobljan ali ne, brušen ali ne       -   pr
       - - - - drugo:
4408 39 210 - - - - - skobljan             m3   pr
4408 39 250 - - - - - brušen              -   pr
       - - - - - drugo:
4408 39 310 - - - - - - debeline do vključno 1 mm   m3   pr
       - - - drugo:
4408 39 510 - - - - topo ali zobato dolžinsko spojen,
       skobljan ali ne, brušen ali ne       -   pr
       - - - - drugo:
4408 39 610 - - - - - skobljan             m3   pr
4408 39 650 - - - - - brušen              -   pr
       - - - - - drugega drevja:
       - - - - - - drugo:
       - - - - - - - debeline do vključno 1mm:
4408 39 810 - - - - - - - - makore, iroko, tiama,
       mansonia, ilomba, dibetou, azobe, white
       meranti, white seraya, yellow meranti, alan,
       keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
       jelutong, kempas, imbuia in balsa     m3   pr
4408 39 890 - - - - - - - - drugo           m3   pr
       - - - - - - - debeline več kot 1mm:
4408 39 910 - - - - - - - - makore, iroko, tiama,
       mansonia, ilomba, dibetou, azobe, white
       meranti, white seraya, kapur, teak, jongkong,
       merbau, jelutong, kempas, imbuia in balsa m3   pr
4408 39 990 - - - - - - - - drugo           m3   pr
4408 90   - Drugo:
4408 90 110 - - topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
       ali ne, brušen ali ne            -   pr
       - - drugo:
4408 90 210 - - - skobljan               m3   pr
4408 90 250 - - - brušen                -   pr
       - - - drugo:
       - - - - drugo:
4408 90 810 - - - - - debeline do vključno 1 mm    m3   pr
4408 90 890 - - - - - debeline več kot 1 mm      m3   pr
4409     Les (vključno lamele in frize za parket,
       nesestavljene), profiliran (pero in utor,
       utorjen ali podobno obdelan) po dolžini
       katerega koli roba ali strani, vključno
       skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko
       spojen
4409 10   - Iglavcev:
       - - oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščicami:
4409 10 110 - - - oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete  m   pr
4409 10 190 - - - drugo                 -   pr
4409 10 900 - - drugo                  -   pr
4409 20   - Drugo:
       - - oblikovane letvice za obrobe, vključno z
       obrobami in drugimi oblikovanimi ploščami:
4409 20 110 - - - oblikovane letvice za okvirje za slike,
       fotografije, zrcala ali podobne predmete  m   pr
4409 20 190 - - - drugo                 -   pr
       - - drug:
4409 20 910 - - - bloki, lamele in frize za parket ali
       ladijski pod, nesestavljeni        m2   pr
4409 20 990 - - - drugo                 -   pr
4410     Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
       drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
       neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
       drugimi organskimi vezivi
       - Iz lesa:
4410 11 00  - - iverne plošče, vštevši usmerjene pramenske
       plošče:
441011001  - - - plošče debeline do vključno 10 mm  m3   pr
4410 19   - - drugo:
4410 19 10  - - - neobdelane ali zgolj brušene:
4410 19 101 - - - - plošče debeline do vključno 10 mm m3   pr
4410 19 30  - - površinsko obdelane z dekorativnimi
       laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:
4410 19 301 - - - plošče debeline do vključno 10 mm  m3   pr
4410 19 50  - - površinsko obdelane s papirjem,
       impregniranim z melaminsko smolo:
4410 19 501 - - - plošče debeline do vključno 10 mm  m3   pr
4410 19 90  - - drugo:
4410 19 901 - - - plošče debeline do vključno 10 mm  m3   pr
4410 90 00  - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:
4410 90 001 - - - plošče debeline do vključno 10 mm  m3   pr
4411     Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
       materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
       smolami ali drugimi organskimi vezivi
       - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:
4411 11 00  - - mehanično neobdelane in površinsko
       neprevlečene:
4411 11 002 - - - plošče debeline več kot 17 mm    m2   pr
4411 19 00  - - druge:
4411 19 002 - - - plošče debeline več kot 17 mm    m2   pr
4412     Vezan les, furnirske plošče in podoben
       lameliran les
       - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
       furniranih lesenih listov, katerih posamezna
       debelina ne presega 6 mm:
4412 13   - - z najmanj enim zunanjim slojem iz
       naslednjih vrst tropskega drevja, navedenih v
       opombi k tarifnim podštevilkam št. 1 v tem
       poglavju:
4412 13 11  - - - iz lesa okoume:
4412 13 111 - - - - plošče debeline do vključno 5 mm  m3   pr
4412 13 19  - - - iz lesa dark red meranti, light red
       meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
       acajou d Afrique, sapelli, virola, mahagoni
       (Swietenia spp) palissandre de Rio,
       palissandre de para in palissandre de rose:
4412 13 191 - - - - plošče debeline do vključno 5 mm  m3   pr
4412 13 90  - - - druge:
4412 13 901 - - - - plošče debeline do vključno 5 mm  m3   pr
4412 14 00  - - druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:
4412 14 001 - - - plošče debeline do vključno 5 mm   m3   pr
4412 19 00  - - druge:
4412 19 001 - - - plošče debeline do vključno 5 mm   m3   pr
       - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
       lesa, ki ni les iglavcev:
4412 22   - - z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k
       tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
4412 22 10  - - - ki imajo najmanj en sloj iz iverice:
4412 22 101 - - - plošče debeline do vključno 5 mm   m3   pr
       - Drugo:
       - - z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
       tropskega drevja, navedenih v opombi k
       tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju:
4412 92 10  - - - ki imajo najmanj en sloj iz iverice:
4412 92 101 - - - - plošče debeline do vključno 5 mm  m3   pr
4504     Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in
       izdelki iz aglomerirane plute
4504 90   - Drugo:
       - - drugo:
4504 90 910 - - - čepi in zamaški            -   pr
4504 90 990 - - - drugo                 -   pr
4802     Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata
       za pisanje, tiskanje ali druge grafične
       namene, vključno papir in karton za luknjane
       kartice in trakove v zvitkih ali listih, razen
       papirja iz tar.št. 4801 ali 4803; ročno
       izdelana papir in karton
4802 20 000 - Papir in karton, ki se uporabljata kot
       podlaga za fotoobčutljiv, toplotno občutljiv
       ali elektro-občutljiv papir ali karton   -   pr
4804     Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
       ali listih, razen tistih iz tar.št. 4802 ali
       4803
       - Kraftliner:
4804 11   - - nebeljen:
       - - - pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi
       iz vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi
       ali sulfatnimi kemičnimi procesi:
4804 11 110 - - - - z maso do 150 g/m2         -   pr
4804 11 150 - - - - z maso 150 g/m2 ali več, vendar do
       175 g/m2                  -   pr
4804 11 190 - - - - z maso 175 g/m2 ali več       -   pr
4804 11 900 - - - drug                 -   pr
4804 19   - - drug:
       - - - pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi
       iz vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi
       ali sulfatnimi kemičnimi procesi:
       - - - - ki je sestavljen iz ene ali več
       nebeljenih plasti z zunanjo beljeno,
       polbeljeno ali obarvano plastjo, z maso na m2:
4804 19 110 - - - - - do 150 g             -   pr
4804 19 150 - - - - - 150 g ali več, vendar do 175 g  -   pr
4804 19 190 - - - - - 175 g ali več           -   pr
       - - - - drug, z maso na m2:
4804 19 310 - - - - - do 150 g             -   pr
4804 19 350 - - - - - 150 g ali več, vendar do 175 g  -   pr
4804 19 390 - - - - - 175 g ali več           -   pr
4804 19 900 - - - drug                 -   pr
       - Kraft papir za vreče:
4804 21   - - nebeljen:
4804 21 100 - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi
                             -   pr
4804 21 900 - - - drug                 -   pr
4804 29   - - drug:
4804 29 100 - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi procesi
                             -   pr
4804 29 900 - - - drug                 -   pr
       - Drug kraft papir in karton, z maso do
       vključno 150 g/m2:
4804 31   - - nebeljena:
       - - - drugo:
       - - - - ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnimi ali
       sulfatnimi kemičnimi postopki, od skupne mase
       vsebovanih lesnih vlaken:
4804 31 510 - - - - - kraft elektrotehnični izolirni papir
                             -   pr
4804 31 590 - - - - - drugo               -   pr
4804 31 900 - - - - drugo                -   pr
4804 39   - - drugo:
       - - - drugo:
       - - - - ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
       iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
       kemičnim postopkom, od skupne mase vsebovanih
       lesnih vlaken:
4804 39 510 - - - - - beljena v masi          -   pr
4804 39 590 - - - - - drugo               -   pr
4804 39 900 - - - - drugo                -   pr
       - Drug kraft papir in karton, mase nad
       150 g/m2, vendar pod 225 g/m2:
4804 41   - - nebeljena:
4804 41 100 - - - ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom -   pr
       - - - drugo:
4804 41 910 - - - - vpojni kraft papir         -   pr
4804 41 990 - - - - drugo                -   pr
4804 42   - - beljena v masi, ki v skupni količini
       vlaken vsebuje po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom:
4804 42 100 - - - ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
       vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim procesom -   pr
4804 42 900 - - - drugo                 -   pr
4804 49   - - drugo:
4804 49 100 - - - ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom
                             -   pr
4804 49 900 - - - drugo                 -   pr
       - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2
       ali več:
4804 51   - - nebeljena:
4804 51 100 - - - ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
       kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom -   pr
4804 51 900 - - - drugo                 -   pr
4804 52   - - beljena v masi, ki v skupni količini
       vlaken vsebuje po masi nad 95% lesnih vlaken,
       dobljenih s kemičnim postopkom:
4804 52 100 - - - ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom
                             -   pr
4804 52 900 - - - drugo                 -   pr
4804 59   - - drugo:
4804 59 100 - - - ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
       vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
       s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom
                             -   pr
4805     Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
       listih
4805 10 000 - Papir iz polkemične celuloze za valovit sloj
       (fluting)                  -   pr
       - Papir in karton, večplasten:
4805 21 000 - - katerih vse plasti so beljene      -   pr
4805 22   - - s samo eno zunanjo beljeno plastjo:
4805 22 100 - - - testliner               -   pr
4805 22 900 - - - drugo                 -   pr
4805 23 000 - - s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
       dva zunanja beljena             -   pr
4805 29   - - drugo:
4805 29 100 - - - testliner               -   pr
4805 29 900 - - - drugo                 -   pr
4805 30   - Sulfitni ovojni papir:
4805 30 100 - - z maso do 30 g/m2            -   pr
4805 30 900 - - z maso 30 g/m2 ali več         -   pr
4805 40 000 - Filtrirni papir in karton         -   pr
4805 50 000 - Klobučni papir in klobučni karton     -   pr
4805 60   - Drug papir in karton, z maso do vključno
       150 g/m2:
4805 60 100 - - papir in lepenka iz slame        -   pr
       - - papir in lepenka za valovit papir in
       lepenko:
4805 60 200 - - - papir za valovito lepenko (Wellenstoff)
                             -   pr
4805 60 400 - - - testliner               -   pr
4805 60 600 - - - drugo                 -   pr
4805 60 900 - - drugo                  -   pr
4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2,
       toda pod 225 g/m2:
       - - papir in karton za valoviti papir in
       karton:
4805 70 110 - - - testliner               -   pr
4805 70 190 - - - drugo                 -   pr
4808     Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
       ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
       nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
       luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih
       iz tar. št. 4803 ali 4818
4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana
                             -   pr
4810     Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
       strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
       snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
       drugega premaza, površinsko barvana ali
       nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana
       ali netiskana, v zvitkih ali listih
       - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali
       druge grafične namene, ki v skupni količini
       vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
       dobljenih z mehaničnim postopkom:
4810 29   - - drugo:
       - - - v zvitkih:
4810 29 190 - - - - drugo                -   pr
4811     Papir, karton, celulozna vata ter listi in
       trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
       impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
       površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
       listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
       4809, 4810 ali 4818
       - Papir in karton, premazana, impregnirana ali
       pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):
4811 31 000 - - beljena, z maso nad 150 g/m2      -   pr
4813     Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v
       določene velikosti ali v knjižicah ali ceveh
4813 20 000 - V zvitkih, širokih do vključno 5 cm    -   pr
4813 90   - Drugo:
4813 90 900 - - drugo                  -   pr
4819     Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje,
       iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov
       ali trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni
       izdelki, iz papirja ali kartona, ki se
       uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno
4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z
       ovitki za plošče              -   pr
4823     Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
       in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
       določene velikosti ali oblike, drugi izdelki
       iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate
       ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken
4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:
4823 70 100 - - liti pladnji in škatle za jajca     -   pr
4823 70 900 - - drugo                  -   pr
5002 00 000 Surova svila (nepredena)          -   pr
5006 00   Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov,
       pripravljena za prodajo na drobno; svileni
       katgut
5006 00 100 - Svilena preja               -   pr
5105     Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana
       ali česana (vključno s česano volno, v masi)
       - Česana volna:
5105 21 000 - - česana volna, v razsutem stanju
       - v pramenih                -   pr
5105 29 000 - - druga                  -   pr
5111     Tkanine iz mikane volne ali mikane fine
       živalske dlake
       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več volne ali
       fine živalske dlake:
5111 11   - - mase do vključno 300 g/m2:
       - - - loden tkanine:
5111 11 110 - - - - vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več   m2   pr
5111 11 190 - - - - druge               m2   pr
       - - - druge tkanine:
5111 11 910 - - - - iz volnene preje, vrednosti
       2,50 ECU/m2 ali več            m2   pr
5111 11 990 - - - - druge               m2   pr
5111 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi filamenti    m2   pr
5111 90   - Druge:
5111 90 100 - - ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
       tekstilnih surovin iz poglavja 50     m2   pr
       - - druge:
5111 90 910 - - - z maso do vključno 300 g/m2     m2   pr
5111 90 930 - - - z maso nad 300 g/m2, do vključno
       450 g/m2                  m2   pr
5111 90 990 - - - z maso nad 450 g/m2         m2   pr
5205     Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi 85% ali več bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno
       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:
5205 11 000 - - številke 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14)        -   pr
5205 12 000 - - številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrična številka Nm nad 14 do 43)     -   pr
5205 13 000 - - številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52)     -   pr
5205 14 000 - - številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80)     -   pr
5205 15   - - številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):
5205 15 100 - - - številke pod 125 deciteksov, vendar
       najmanj 83,33 deciteksov (metrične številke Nm
       nad 80 do 120)               -   pr
5205 15 900 - - - številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120)            -   pr
       - Enojna preja iz česanih vlaken:
5205 21 000 - - številke 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14)        -   pr
5205 22 000 - - številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm 14 do 43)       -   pr
5205 23 000 - - številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52)     -   pr
5205 24 000 - - številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80)     -   pr
5205 26 000 - - številke od 106, 38 do 125 deciteksov
       (metrične številke Nm več kot 80 do vključno
       94)                     -   pr
5205 27 000 - - številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne
       manj kot 83,33 deciteksov (metrične številke
       Nm nad 120)                 -   pr
5205 28 000 - - številke do 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120)            -   pr
5206     Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
       vsebuje po masi pod 85% bombaža,
       nepripravljena za prodajo na drobno
       - Enojna preja iz nečesanih vlaken:
5206 11 000 - - številke 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14)        -   pr
5206 12 000 - - številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43)     -   pr
5206 13 000 - - številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52)     -   pr
5206 14 000 - - številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80)     -   pr
5206 15   - - številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):
5206 15 100 - - - številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80
       do 120)                   -   pr
5206 15 900 - - - številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120)            -   pr
       - Enojna preja iz česanih vlaken:
5206 21 000 - - številke 714,29 deciteksov ali več
       (metrične številke Nm do 14)        -   pr
5206 22 000 - - številke od 232,56 do 714,29 decitesov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43)     -   pr
5206 23 000 - - številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52)     -   pr
5206 24 000 - - številke od 125 do 192,31 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 52 do 80)     -   pr
5206 25   - - številke pod 125 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 80):
5206 25 100 - - - številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
       83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80
       do 120)                   -   pr
5206 25 900 - - - številke pod 83,33 deciteksov (metrične
       številke Nm nad 120)            -   pr
5208     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase do 200 g/m2
       - Nebeljene:
5208 11   - - v platnovi vezavi, mase do 100 g/m2:
5208 11 100 - - - tkanine za proizvodnjo povojev in
       medicinske gaze              m2   pr
5208 11 900 - - - druge                m2   pr
5208 12   - - v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:
       - - - v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2,
       do vključno 130 g/m2, in širine:
5208 12 110 - - - - do vključno 115 cm         m2   pr
5208 12 130 - - - - nad 115 cm do vključno 145 cm   m2   pr
5208 12 150 - - - - nad 145 cm do vključno 165 cm   m2   pr
5208 12 190 - - - - nad 165 cm             m2   pr
       - - - v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2,
       širine:
5208 12 910 - - - - do vključno 115 cm         m2   pr
5208 12 930 - - - - nad 115 cm do vključno 145 cm   m2   pr
5208 12 950 - - - - nad 145 cm do vključno 165 cm   m2   pr
5209     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več bombaža, mase nad 200 g/m2
       - Nebeljene:
5209 11 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5209 12 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5209 19 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Beljene:
5209 21 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5209 22 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5209 29 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Barvane:
5209 31 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5209 32 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5209 39 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Iz preje različnih barv:
5209 41 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5209 42 000 - - tkanine za kavbojke (jeans) - denim  m2   pr
5209 43 000 - - druge tkanine iz trinitnega ali
       štirinitnega kepra, vključno križni keper m2   pr
5209 49   - - druge tkanine:
5209 49 100 - - - jacquard tkanine širine nad 115 cm do
       vključno 140cm               m2   pr
5209 49 900 - - - druge                m2   pr
       - Tiskane:
5209 51 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5209 52 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5209 59 000 - - druge tkanine             m2   pr
5210     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do
       200 g/m2
       - Nebeljene:
5210 11   - - v platnovi vezavi:
5210 11 100 - - - širine do vključno 165 cm      m2   pr
5210 11 900 - - - širine nad 165 cm          m2   pr
5210 12 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5210 19 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Beljene:
5210 21   - - v platnovi vezavi:
5210 21 100 - - - širine do vključno 165 cm      m2   pr
5210 21 900 - - - širine nad 165 cm          m2   pr
5210 22 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5210 29 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Barvane:
5210 31   - - v platnovi vezavi:
5210 31 100 - - - širine do vključno 165 cm      m2   pr
5210 31 900 - - - širine nad 165 cm          m2   pr
5210 32 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5210 39 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Iz raznobarvne preje:
5210 41 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5210 42 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5210 49 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Tiskane:
5210 51 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5210 52 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5210 59 000 - - druge tkanine             m2   pr
5211     Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
       bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
       umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase nad
       200 g/m2
       - Nebeljene:
5211 11 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5211 12 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5211 19 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Beljene:
5211 21 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5211 22 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5211 29 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Barvane:
5211 31 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5211 32 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5211 39 000 - - druge tkanine             m2   pr
       - Iz raznobarvne preje:
5211 41 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5211 42 000 - - tkanine za kavbojke (jeans) - denim  m2   pr
5211 43 000 - - druge tkanine iz trinitnega ali
       štirinitnega kepra, vključno križni keper m2   pr
5211 49   - - druge tkanine:
5211 49 100 - - - jacquard tkanine           m2   pr
5211 49 900 - - - druge                m2   pr
       - Tiskane:
5211 51 000 - - v platnovi vezavi           m2   pr
5211 52 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper                m2   pr
5211 59 000 - - druge tkanine             m2   pr
5309     Lanene tkanine
       - Ki vsebujejo po masi 85% ali več lanu:
5309 11   - - nebeljene ali beljene:
       - - - nebeljene, z maso:
5309 11 110 - - - - do vključno 400 g/m2        m2   pr
5309 11 190 - - - - nad 400 g/m2            m2   pr
5309 11 900 - - - beljene               m2   pr
5309 19   - - druge:
5309 19 100 - - - barvane ali iz raznobarvnih prej   m2   pr
5309 19 900 - - - tiskane               m2   pr
       - Ki vsebujejo po masi do 85% lanu:
5309 21   - - nebeljene ali beljene:
5309 21 100 - - - nebeljene              m2   pr
5309 21 900 - - - beljene               m2   pr
5309 29   - - druge:
5309 29 100 - - - barvane ali iz raznobarvnih prej   m2   pr
5309 29 900 - - - potiskane              m2   pr
5402     Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
       za šivanje), nepripravljena za prodajo na
       drobno, vključno sintetične monofilamente
       številke pod 67 deciteksov
       - Teksturirana preja:
5402 33   - - iz poliestra:
5402 33 100 - - - številke na eno nit največ 14 teksov -   pr
5402 33 900 - - - številke na eno nit nad 14 teksov   -   pr
5402 39   - - druga:
5402 39 100 - - - iz polipropilena           -   pr
5402 39 900 - - - druga                 -   pr
       - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena,
       do 50 zavojev na meter:
5402 41   - - iz najlona ali drugih poliamidov:
5402 41 100 - - - številke največ 7 teksov       -   pr
5402 41 300 - - - številke nad 7 teksov, vendar največ
       33 teksov                  -   pr
5402 42 000 - - iz poliestrov, delno orientiranih    -   pr
5402 43   - - iz poliestrov, druga:
5402 43 100 - - - številke največ 14 teksov       -   pr
5402 43 900 - - - številke nad 14 teksov        -   pr
5402 49   - - druga:
5402 49 100 - - - elastomerna              -   pr
       - - - drugo:
5402 49 990 - - - - druge                -   pr
5403     Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za
       šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno,
       vključno z umetnimi monofilamenti številke
       manj kot 67 deciteksov
       - Druga preja, enojna:
5403 31 000 - - iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do
       120 zavojev na meter            -   pr
       - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:
5403 41 000 - - iz viskoznega rajona          -   pr
5403 49 000 - - druga                  -   pr
5407     Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5404
       - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
       več filamentov iz najlona ali drugih
       poliamidov:
5407 41 000 - - nebeljene ali beljene         m2   pr
5407 43 000 - - iz preje različnih barv        m2   pr
       - Druge tkanine:
5407 92 000 - - barvane                m2   pr
5408     Tkanine iz preje iz umetnih filamentov,
       vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
       št. 5405
       - Druge tkanine:
5408 31 000 - - nebeljene ali beljene         m2   pr
5408 32 000 - - barvane                m2   pr
5408 33 000 - - iz raznobarvne preje          m2   pr
5408 34 000 - - tiskane                m2   pr
5502 00   Prameni iz umetnih filamentov
5502 00 900 - Drugi                   -   pr
5503     Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana
       in ne drugače pripravljena za predenje
5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:
       - - iz aramidov:
5503 10 110 - - - velike trdnosti            -   pr
5503 10 900 - - druga                  -   pr
5503 20 000 - Iz poliestra               -   pr
5503 30 000 - Akrilna ali modakrilna          -   pr
5504     Umetna vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
       ne drugače pripravljena za predenje
5504 10 000 - Iz viskoznega rajona           -   pr
5506     Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje
5506 90   - Druga:
       - - druga:
5506 90 910 - - - iz polipropilena           -   pr
5507 00 000 Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali
       drugače pripravljena za predenje      -   pr
5509     Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo
       na drobno
       - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
       modakrilnih vlaken:
5509 69 000 - - druga                  -   pr
5510     Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
       umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
       drobno
       - Ki vsebuje po masi 85% ali več rezanih
       umetnih vlaken:
5510 12 000 - - dvojna, večnitna ali pramenska preja  -   pr
5510 30 000 - Druga preja, v mešanici pretežno ali samo z
       bombažem                  -   pr
5513     Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
       vsebujejo po masi pod 85% teh vlaken, v
       mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
       vključno 170 g/m2
       - Barvane:
5513 22 000 - - trinitni ali štirinitni keper, vključno
       križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken
                            m2   pr
5515     Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken
       - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:
5515 21   - - v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
       ali sintetičnimi filamenti:
5515 21 100 - - - nebeljene ali beljene        m2   pr
5515 21 300 - - - tiskane               m2   pr
5515 21 900 - - - druge                m2   pr
5601     Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
       vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm
       (kosmiči); prah in nopki - vlaknati vozlički
5601 30 000 - Tekstilni kosmiči, prah in nopki     -   pr
5602     Klobučevina, vključno z impregnirano,
       prevlečeno ali laminirano
       - Druga klobučevina, neimpregnirana,
       neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:
5602 21 000 - - iz volne ali fine živalske dlake    -   pr
5602 90 000 - Drugo                   -   pr
5604     Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim
       materialom; tekstilna preja, trakovi in
       podobno iz tar.št. 5404 in 5405, impregnirani,
       prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali
       plastično maso
5604 10 000 - Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim
       materialom                 -   pr
5604 20 000 - Poliestrske, najlon in druge poliamidne
       preje in preje iz viskozne svile, velike
       jakosti, impregnirane ali prevlečene    -   pr
5604 90 000 - Drugo                   -   pr
5608     Vozlani mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali
       konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge
       zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala
5608 90 000 - Drugo                   -   pr
5702     Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
       vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali
       nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
       "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala
       - Druga, z lasasto površino, nedokončana:
5702 31   - - iz volne ali fine živalske dlake:
5702 31 100 - - - axminster              m2   pr
5702 31 300 - - - wilton                m2   pr
5702 31 900 - - - druga                m2   pr
5705 00   Druge preproge in druga talna prekrivala iz
       tekstila, dokončana ali nedokončana
5705 00 100 - Iz volne ali fine živalske dlake     m2   pr
       - Iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih
       surovin:
5705 00 310 - - ploščice s površino do največ 0,3 m2  m2   pr
5705 00 390 - - druga                 m2   pr
5705 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin       m2   pr
5801     Tkanine z zankasto oz. lakasto površino in
       tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
       tar.št. 5802 in 5806
       - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5801 31 000 - - tkanine z nerazrezanimi zankami po votku
                            m2   pr
5801 33 000 - - druge tkanine z razrezanimi zankami po
       votku                   m2   pr
5902     Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje
       iz najlona, poliestra ali viskoznega rajona,
       velike trdnosti
5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:
5902 10 100 - - impregnirane z gumo           -   pr
5902 20   - Iz poliestrov:
5902 20 100 - - impregnirane z gumo           -   pr
5902 90   - Druge:
5902 90 100 - - impregnirane z gumo           -   pr
5903     Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane,
       prevlečene ali prekrite ali laminirane s
       plastičnimi masami, razen tistih iz tar.št.
       5902
5903 10   - S polivinilkloridom:
5903 10 100 - - impregnirane              m2   pr
5903 10 900 - - premazane, prevlečene ali laminirane  m2   pr
5903 20   - S poliuretanom:
5903 20 100 - - impregnirane              m2   pr
5903 20 900 - - premazane, prevlečene ali laminirane  m2   pr
5903 90   - Druge:
5903 90 100 - - impregnirane              m2   pr
       - - premazane, prevlečene ali laminirane:
5903 90 910 - - - s celuloznimi derivati ali drugimi
       plastičnimi snovmi, s tkanino na licu   m2   pr
5903 90 990 - - - druge                m2   pr
5906     Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
       tar. št. 5902
       - Drugi:
5906 99   - - drugo:
5906 99 900 - - - drugo                 -   pr
5911     Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
       namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju
       - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
       ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
       pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
       podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
       cement)
5911 31   - - mase manj kot 650 g/m2:
       - - - svilene ali iz umetnih in sintetičnih
       vlaken:
5911 31 110 - - - - tekstilne tkanine, podložene ali
       nepodložene s klobučevino, iz sintetičnih
       vlaken, ki se uporabljajo v strojih za
       izdelavo papirja              m2   pr
5911 40 000 - Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se
       uporabljajo v stiskalnicah za olje in podobno,
       vključno tkanine, izdelane iz človeških las -   pr
6001     Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi
       in bukle materiali, pleteni in kvačkani
       - Bukle (zankasti) materiali:
6001 21 000 - - iz bombaža               -   pr
6001 22 000 - - iz umetnih ali sintetičnih vlaken    -   pr
6001 29   - - iz drugih tekstilnih surovin:
6001 29 100 - - - iz volne ali fine živalske dlake   -   pr
6001 29 900 - - - drugi                 -   pr
6305     Vreče in vrečke za pakiranje blaga
       - Iz umetnih tekstilnih materialov:
6305 32   - - fleksibilne vreče:
       - - - iz polietilenskih ali polipropilenskih
       trakov ali podobnih oblik:
6305 32 110 - - - - pletene ali kvačkane        -   pr
6305 33   - - druge, iz polietilenskih ali propilenskih
       trakov ali podobnih oblik:
6305 33 100 - - - pletene ali kvačkane         -   pr
6603     Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št.
       6601 in 6602
6603 10 000 - Držaji                  -   pr
6603 20 000 - Ogrodja za dežnike, vključno montirana
       ogrodja na palicah             -   pr
6802     Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
       skrilavcev) in izdelki iz njega, razen
       izdelkov iz tar.št. 6801; kockice za mozaik in
       podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz
       skrilavcev) na podlogi ali brez podloge;
       umetno obarvana zrna, luskine in prah iz
       naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)
       - Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki
       iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno
       - izravnano površino:
6802 22 000 - - drug apnenčev kamen           -   pr
6803 00   Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali
       aglomeriranega skrilavca
6803 00 100 - Strešne in zidne plošče          -   pr
6803 00 900 - Drugo                   -   pr
6902     Ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni
       ognjevarni keramični izdelki za vgraditev,
       razen tistih iz silikatne fosilne moke ali
       podobnih silikatnih zemljin
6902 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50% glinice
       (Al2O3), silicijevega dioksida (SiO2) ali
       mešanice ali spojin teh izdelkov:
6902 20 100 - - ki vsebujejo 93% ali več silicijevega
       dioksida (SiO2) po masi           -   pr
       - - drugo:
6902 20 910 - - - ki po masi vsebujejo več kot 7%, vendar
       do 45% aluminijevega oksida (Al2O3)     -   pr
6902 20 990 - - - drugo                 -   pr
6902 90 000 - Drugo                   -   pr
6903     Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr.:
       retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne šobe-
       izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi, obloge
       in palice), razen iz silikatne fosilne moke
       ali iz podobne silikatne zemljine
6903 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50% grafita ali
       drugih oblik ogljika ali iz mešanic teh
       izdelkov                  -   pr
6903 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50% glinice
       (Al2O3) ali mešanice ali spojine glinice
       ali silicijevega dioksida (SiO2):
6903 20 900 - - ki po masi vsebujejo 45% ali več
       aluminijevega oksida (Al2O3)        -   pr
6903 90   - Drugo:
6903 90 100 - - ki po masi vsebujejo več kot 25%, vendar
       do 50% grafita ali drugih oblik ogljika ali
       mešanic teh snovi              -   pr
6903 90 200 - - ki po masi vsebujejo, posamično ali
       skupaj, nad 50% elementov Mg, Ca ali Cr,
       izraženih kot MgO, CaO ali Cr2O3      -   pr
6906 00 000 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za
       cevi                    -   pr
7002     Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tar.
       št. 7018), palic ali cevi, neobdelano
       - Cevi:
7002 31 000 - - iz taljenega kremena ali drugega taljenega
       silicijevega dioksida            -   pr
7004     Vlečeno ali pihano steklo, v obliki listov ali
       plošč s plastjo za absorpcijo ali refleksijo
       ali brez, toda drugače neobdelano
7004 90   - Drugo steklo:
       - - drugo, debeline:
7004 90 920 - - - do vključno 2,5 mm          m2   pr
7004 90 980 - - - nad 2,5 mm              m2   pr
7007     Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
       stekla
       - Plastno varnostno steklo:
7007 21   - - velikosti in oblik, primernih za vgraditev
       v vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:
       - - - drugo:
7007 21 910 - - - - velikosti in oblike, ustrezne za
       vgradnjo v motorna vozila          -   pr
7009     Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega,
       vključno tudi vzvratna ogledala
7009 10 000 - Vzvratna ogledala (ogledala za vozila) kos   pr
       - Drugo:
7010     Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
       ampule in druge posode iz stekla, za transport
       ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
       vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
       stekla
7010 10 000 - Ampule                 kos   pr
7019     Steklena vlakna (vključno s stekleno volno)
       in izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)
       - Trakovi iz steklenih vlaken, roving preja
       in rezane niti:
7019 11 000 - - rezane niti dolžine 50 mm ali manj   -   pr
7019 12 000 - - roving prediva             -   pr
7019 19   - - drugo:
7019 19 100 - - - iz filamentov             -   pr
7019 19 900 - - - iz rezanih vlaken           -   pr
       - Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice,
       plošče in podobni netkani izdelki:
7019 31 000 - - rogoznice                -   pr
7019 32 000 - - tančice (voal)             -   pr
7019 40 000 - Tkanine, narejene iz roving prediva    -   pr
       - Druge tkanine:
7019 51   - - širine ne več kot 30 cm:
7019 51 100 - - - iz filamentov             -   pr
7019 51 900 - - - iz rezanih vlaken           -   pr
7019 52 000 - - širine več kot 30 cm, navadno tkane, ki so
       težke manj kot 250 g/m2, iz filamentov, ki na
       eno nit merijo več kot 136 teksov      -   pr
7019 59   - - drugo:
7019 59 100 - - - iz filamentov             -   pr
7019 59 900 - - - iz rezanih vlaken           -   pr
7019 90   - Drugo:
7019 90 100 - - netekstilna vlakna v razsutem stanju  -   pr
7019 90 300 - - podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske
       cevi                    -   pr
       - - drugo:
7019 90 910 - - - iz tekstilnih vlaken         -   pr
7019 90 990 - - - drugo                 -   pr
7104     Sintetični ali rekonstruirani dragi ali
       poldragi kamni, obdelani ali neobdelani,
       nesortirani ali sortirani, toda nenanizani,
       nemontirani, nevdelani; nesortirani sintetični
       ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni,
       začasno nanizani zaradi lažjega transporta
7104 90 000 - Drugi                   g   pr
7201     Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in
       drugih primarnih oblikah
7201 10   - Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 ut.%
       fosforja:
       - - ki vsebuje vsaj 0,4 ut.% mangana:
7201 10 110 - - - ki vsebuje 1 ut.% ali manj silicija  -   pr
7201 10 190 - - - ki vsebuje več kot 1 ut.% silicija  -   pr
7201 10 300 - - ki vsebuje vsaj 0,1 ut.%, vendar pod 0,4 ut.%
       mangana                   -   pr
7201 10 900 - - ki vsebuje pod 0,1 ut.% mangana     -   pr
7201 50   - Legirani grodelj; zrcalovina:
7201 50 900 - - drugo                  -   pr
7202     Ferozlitine
7202 30 000 - Fero- siliko- mangan           -   pr
       - Fero- krom:
7202 41   - - ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika:
7202 41 100 - - - ki vsebuje več kot 4 ut.%, vendar največ
       6 ut.% ogljika               -   pr
       - - - ki vsebuje nad 6 ut.% ogljika:
7202 41 910 - - - - ki vsebuje do vključno 60 ut.% kroma
                             -   pr
7202 41 990 - - - - ki vsebuje nad 60 ut.% kroma    -   pr
7202 49   - - drugo:
7202 49 100 - - - ki vsebuje največ 0,05 ut.% ogljika  -   pr
7202 49 500 - - - ki vsebuje nad 0,05 ut.%, vendar največ
       0,5 ut.% ogljika              -   pr
7202 49 900 - - - ki vsebuje nad 0,5 ut.%, vendar največ
       4 ut.% ogljika               -   pr
7202 50 000 - Fero- siliko- krom            -   pr
7202 70 000 - Fero- molibden              -   pr
7202 80 000 - Fero- volfram in fero- siliko- volfram:  -   pr
       - Druge:
7202 91 000 - - fero- titan in fero- siliko- titan:   -   pr
7202 92 000 - - fero- vanadij              -   pr
7202 93 000 - - fero- niobij              -   pr
7202 99   - - drugo:
       - - - fero- fosfor:
7202 99 110 - - - - ki vsebuje nad 3 ut.%, vendar pod 15
       ut.% fosforja                -   pr
7202 99 190 - - - - ki vsebuje 15 ut.% ali več fosforja
                             -   pr
7202 99 300 - - - fero- siliko- magnezij        -   pr
7206     Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali
       drugih primarnih oblikah (razen železa iz
       tar.št. 7203)
7206 10 000 - Ingoti                  -   pr
7206 90 000 - Drugo                   -   pr
7207     Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla
       - Ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:
7207 11   - - s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom, širine, ki je manjša od
       dvojne debeline:
       - - - valjani ali kontinuirno vliti:
7207 11 110 - - - - iz avtomatnega jekla        -   pr
       - - - - drugi:
7207 11 140 - - - - - debeline največ 130 mm      -   pr
7207 11 160 - - - - - debeline več kot 130 mm      -   pr
7207 11 900 - - - kovani                -   pr
7207 12   - - drugi s pravokotnim (razen kvadratnega)
       prečnim prerezom:
7207 12 100 - - - valjani ali kontinuirno vliti     -   pr
7207 12 900 - - - kovani                -   pr
7207 19   - - drugi:
       - - - s krožnim ali mnogokotnim prečnim
       prerezom:
       - - - - valjani ali kontinuirno vliti:
7207 19 110 - - - - - iz avtomatnega jekla       -   pr
       - - - - - drugi:
7207 19 140 - - - - - - kontinuirno vliti        -   pr
7207 19 160 - - - - - - drugi              -   pr
7207 19 190 - - - - kovani               -   pr
       - - - surovci za kotnike in profile:
7207 19 310 - - - - valjani ali kontinuirno vliti    -   pr
7207 19 390 - - - - kovani               -   pr
7207 19 900 - - - drugi                 -   pr
7207 20   - Ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika:
       - - s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom širine, ki je manjša od
       dvojne debeline:
       - - - valjani ali kontinuirno vliti:
7207 20 110 - - - - iz avtomatnega jekla        -   pr
       - - - - drugi, ki vsebujejo:
7207 20 150 - - - - - 0,25 ut.% ali več, vendar pod 0,6
       ut.% ogljika                -   pr
7207 20 170 - - - - - 0,6 ut.% ali več ogljika     -   pr
7207 20 190 - - - kovani                -   pr
       - - drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega)
       prečnim prerezom:
7207 20 320 - - - valjani ali kontinuirno vliti     -   pr
7207 20 390 - - - kovani                -   pr
       - - krožnega ali mnogokotnega prereza:
       - - - valjani ali kontinuirno vliti:
7207 20 510 - - - - iz avtomatnega jekla        -   pr
       - - - - drugi:
7207 20 550 - - - - - ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več,
       vendar pod 0,6ut.% ogljika         -   pr
7207 20 570 - - - - - ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več
       ogljika                   -   pr
7207 20 590 - - - kovani                -   pr
       - - surovci za kotnike in profile:
7207 20 710 - - - valjani ali kontinuirno vliti     -   pr
7207 20 790 - - - kovani                -   pr
7207 20 900 - - drugi                  -   pr
7208     Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       neplatirani in neprevlečeni
7208 10 000 - V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
       obdelave,z reliefnimi vzorci        -   pr
       - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7208 37   - - debeline 4,75 mm ali več, toda manj kot
       4,75 mm:
7208 37 100 - - - za ponovno valjanje          -   pr
7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez
       nadaljnje obdelave, z reliefnimi vzorci:
7208 40 100 - - debeline 2 mm ali več          -   pr
       - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
       nadaljnje obdelave:
7208 51   - - debeline več kot 10 mm:
       - - - drugi, debeline:
       - - - - nad 10 mm, vendar ne več kot 15mm,
       širine:
7208 51 910 - - - - - 2,050 mm ali več         -   pr
       - - - drugi, širine:
7208 52 910 - - - - - 2.050 mm ali več         -   pr
7208 90   - Drugi:
7208 90 100 - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7209     Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       hladno valjani (hladno deformirani),
       neplatirani in neprevlečeni
7209 90   - Drugi:
7209 90 100 - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210     Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
       platirani ali prevlečeni
       - Platirani ali prevlečeni s kositrom:
7210 11   - - debeline 0,5 mm ali več:
7210 11 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 11 900 - - - drugi                 -   pr
7210 12   - - debeline do 0,5 mm:
       - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih kvadratnih:
7210 12 110 - - - - pokositrena pločevina        -   pr
7210 12 190 - - - - drugo                -   pr
7210 12 900 - - - drugi                 -   pr
7210 20   - Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno
       tudi prevlečene z zlitino svinca in kositra:
7210 20 100 - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 20 900 - - drugi                  -   pr
7210 30   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:
7210 30 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 30 900 - - - drugi                 -   pr
       - Drugače platirani prevlečeni s cinkom:
7210 41   - - valoviti:
7210 41 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 41 900 - - - drugi                 -   pr
7210 49   - - drugi:
7210 49 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 49 900 - - - drugi                 -   pr
7210 50   - Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi
       ali s kromom in kromovimi oksidi:
7210 50 100 - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 50 900 - - drugi                  -   pr
       - Platirani ali prevlečeni z aluminijem:
7210 61   - - platirani ali prevlečeni z zlitino
       aluminija in cinka             -   pr
7210 61 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 61 900 - - - drugi                 -   pr
7210 69   - - drugi:
7210 69 100 - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih        -   pr
7210 69 900 - - - drugi                 -   pr
7210 70   - Pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
       plastično maso:
       - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, in ne rezan v oblike, ki so drugačne
       od pravokotnih ali kvadratnih:
7210 70 390 - - - drugo                 -   pr
7210 70 900 - - drugi                  -   pr
7210 90   - Drugi:
7210 90 100 - - prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino
       ali emajlirani               -   pr
       - - drugi:
       - - - ne dalje obdelan, razen površinske
       obdelave, vključno s prevlekanjem z drugimi
       kovinami (npr. pokositran, pocinkan, pobakren,
       pozlačen ipd.) in ne rezan v oblike, ki so
       drugačne od pravokotnih ali kvadratnih
7210 90 310 - - - - platirani              -   pr
7210 90 330 - - - - prevlečeni s kositrom in tiskani  -   pr
7210 90 380 - - - - drugi                -   pr
7210 90 900 - - - drugi                 -   pr
7212     Ploščati valjani izdelki iz železa ali
       nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm,
       platirani ali prevlečeni
7212 20   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
       cinkom:
       - - širine nad 500 mm :
7212 20 110 - - - površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave                  -   pr
7212 20 190 - - - drugi                 -   pr
7212 20 900 - - širine ne več kot 500 mm        -   pr
7212 30   - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:
       - - širine nad 500 mm:
7212 30 110 - - - površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave                  -   pr
7212 30 190 - - - drugi                 -   pr
7212 30 900 - - širine ne več kot 500 mm        -   pr
7212 40   - Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično
       maso:
7212 40 100 - - pokositrena pločevina, lakirana, brez
       nadaljnje obdelave             -   pr
       - - drugi:
       - - - širine ne več kot 500 mm:
7212 40 950 - - - - platirani ali prevlečeni s kromovimi
       oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi,
       lakirani                  -   pr
7212 40 980 - - - - drugi                -   pr
7212 50   - Platirani ali prevlečeni na drug način:
       - - širine nad 500 mm:
7212 50 100 - - - posrebreni, pozlačeni, prevlečeni s
       platino ali emajlirani           -   pr
       - - - - površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave:
7212 50 310 - - - - posvinčeni             -   pr
7212 50 510 - - - - drugi                -   pr
7212 50 580 - - - drugi                 -   pr
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - prevlečeni ali platirani z aluminijem:
7212 50 930 - - - - prevlečeni ali platirani z zlitinami
       iz aluminija in cinka            -   pr
7212 50 970 - - - - drugi                -   pr
7212 50 990 - - - drugi                 -   pr
7212 60   - Platirani:
       - - širine nad 500 mm:
7212 60 110 - - - površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave                  -   pr
7212 60 190 - - - drugi                 -   pr
       - - širine ne več kot 500 mm:
       - - - površinsko obdelani, brez nadaljnje
       obdelave:
7212 60 910 - - - - toplo valjani, platirani, brez
       nadaljnje obdelave             -   pr
7212 60 930 - - - - drugi                -   pr
7212 60 990 - - - drugi                 -   pr
7216     Kotniki in drugi profili iz železa ali
       nelegiranega jekla
       - Drugi:
7216 91   - - hladno oblikovani, hladno dodelani iz
       plosko valjanih izdelkov:
       - - - drugi:
       - - - - platirani ali prevlečeni s cinkom
       debeline:
7216 91 300 - - - - - manj kot 2,5 mm          -   pr
7216 91 500 - - - - - 2,5 mm ali več          -   pr
7216 91 900 - - - - drugi                -   pr
7217     Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
       jekla
7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
       nepolirana:
       - ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:
7217 10 100 - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza
       manj kot 0,8 mm               -   pr
7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:
7217 20 100 - - - z največjo dimenzijo prečnega prereza
       manj kot 0,8 mm               -   pr
7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
       kovinami:
7217 30 900 - - ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika   -   pr
7218     Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih
       oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla
       - Drugo:
7218 91   - - s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
       prečnim prerezom:
7218 91 900 - - - kovani                -   pr
7218 99   - - drugi:
       - - - s kvadratnim prečnim prerezom:
7218 99 190 - - - - kovani               -   pr
       - - - drugi:
7218 99 200 - - - - valjani ali kontinuirano vliti   -   pr
       - - - - kovani:
7218 99 910 - - - - - z okroglim ali mnogokotnim prečnim
       prerezom                  -   pr
7218 99 990 - - - - - drugi               -   pr
7222     Druge palice in žica, kotniki in drugi profili
       iz nerjavnega jekla
7222 30   - Druge palice:
7222 30 100 - - toplo valjane, toplo vlečene ali
       iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave
                             -   pr
7222 40   - Kotniki in drugi profili:
       - - drugi:
7222 40 300 - - - hladno valjani, hladno vlečeni ali
       iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave
                             -   pr
7302     Deli za železniške in tramvajske tire, iz
       železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate
       tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne
       palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne
       vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča,
       podložne plošče, pričvrščevalne ploščice,
       distančne palice, drugi deli, posebej
       konstruirani za postavljanje, spajanje in
       pritrjevanje tirnic
7302 10   - Tirnice:
7302 10 100 - - elektroprevodne, z deli iz neželeznih
       kovin                    -   pr
7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice
       in drugi deli kretnic            -   pr
7303 00   Cevi in votli profili iz litega železa
7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v
       tlačnih sistemih              -   pr
7303 00 900 - Drugi                   -   pr
7304     Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa
       (razen litega železa) ali jekla
7304 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:
7304 10 100 - - z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm
                             -   pr
7304 10 300 - - z zunanjim premerom nad 168,3 mm, vendar
       do vključno 406,4 mm            -   pr
7304 10 900 - - z zunanjim premerom nad 406,4 mm    -   pr
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
       in nelegiranega jekla:
7304 31   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani
       (hladno deformirani):
       - - - drugi:
7304 31 910 - - - - precizno vlečene cevi        -   pr
7304 31 990 - - - - drugi                -   pr
7304 39   - - drugi:
7304 39 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno
       debelino sten, za uporabo zgolj pri
       proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi
       prečnimi prerezi in debelinami sten     -   pr
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
7304 39 300 - - - - - z zunanjim premerom nad 421 mm in z
       debelino sten nad 10,5 mm          -   pr
       - - - - - drugi:
       - - - - - - navojne cevi (za plinovode):
7304 39 510 - - - - - - - platirane ali prevlečene s
       cinkom                   -   pr
7304 39 590 - - - - - - - druge             -   pr
       - - - - - - drugi, z zunanjim premerom:
7304 39 910 - - - - - - - do vključno 168,3 mm     -   pr
7304 39 930 - - - - - - - nad 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm                  -   pr
7304 39 990 - - - - - - - nad 406,4 mm         -   pr
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       nerjavnega jekla:
7304 41   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani
       (hladno deformirani):
7304 41 900 - - - drugi                 -   pr
7304 49   - - drugi:
7304 49 100 - - - neobdelani, ravni in z enakomerno
       debelino sten, za uporabo zgolj pri
       proizvodnji cevi in votlih profilov z drugimi
       prečnimi prerezi in debelinami sten     -   pr
       
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
7304 49 910 - - - - - z zunanjim premerom do vključno
       406,4 mm                  -   pr
7304 49 990 - - - - - z zunanjim premerom nad 406,4 mm -   pr
       - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
       drugega legiranega jekla:
7304 51   - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani
       (hladno deformirani):
       - - - ravni in z enakomerno debelino sten, iz
       legiranega jekla, ki vsebuje vsaj 0,9 ut.%,
       vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, vsaj
       0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ
       do 0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo,
       dolžine:
7304 51 110 - - - - do vključno 4,5 m          -   pr
7304 51 190 - - - - nad 4,5 m              -   pr
       - - - drugi:
       - - - - drugi:
7304 51 910 - - - - - precizne cevi           -   pr
7304 51 990 - - - - - drugi               -   pr
7304 59   - - drugi:
       - - - drugi:
7304 59 500 - - - - opremljeni s priborom(fitingi),
       ustrezni za pretok plina ali tekočine za
       uporabo v civilnem letalstvu        -   pr
       - - - - drugi:
7304 59 910 - - - - - z zunanjim premerom do vključno
       168,3 mm                  -   pr
7304 59 930 - - - - - z zunanjim premerom nad 168,3 mm,
       vendar do vključno 406,4 mm         -   pr
7304 59 990 - - - - - z zunanjim premerom nad 406,4 mm -   pr
7304 90   - Drugi:
7304 90 900 - - drugi                  -   pr
7305     Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte
       na podoben način), z notranjim in zunanjim
       krožnim prečnim prerezom, katerega zunanji
       premer presega 406,4 mm, iz železa ali jekla
       
       - Cevi za naftovode ali plinovode:
7305 11 000 - - vzdolžno varjene, električno obločno  -   pr
7305 12 000 - - druge, vzdolžno varjene         -   pr
7305 19 000 - - druge                  -   pr
7305 20   - Zaščitne cevi ("casing"), ki se uporabljajo
       pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:
7305 20 100 - - vzdolžno varjene            -   pr
7305 20 900 - - druge                  -   pr
       - Druge, varjene:
7305 31 000 - - vzdolžno varjene            -   pr
7305 39 000 - - druge                  -   pr
7305 90 000 - Druge                   -   pr
7306     Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
       spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
       način), iz železa ali jekla
7306 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:
       - - vzdolžno varjene, z zunanjim premerom:
7306 10 110 - - - do vključno 168,3 mm         -   pr
7306 10 190 - - - več kot 168,3 mm, vendar do vključno
       406,4 mm                  -   pr
7306 10 900 - - spiralno varjene            -   pr
7306 20 000 - Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi
       ("tubing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za
       pridobivanje nafte ali plina        -   pr
7306 40   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom,
       iz nerjavnega jekla:
       - - drugi:
7306 40 910 - - - hladno vlečeni ali hladno oblikovani
       (hladno deformirani)            -   pr
7306 40 990 - - - drugi                 -   pr
7306 50   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom,
       iz drugih legiranih jekel:
       - - drugi:
7306 50 910 - - - precizne cevi             -   pr
7306 50 990 - - - drugi                 -   pr
7312     Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi
       ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno
       izolirani
7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:
       - - drugi:
       - - - drugi, z največjim prečnim prerezom:
       - - - - nad 3 mm:
7312 10 510 - - - - - platirani ali prevlečeni z zlitinami
       bakra in cinka               -   pr
7316 00 000 Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz
       železa ali jekla              -   pr
7318     Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki
       s kavljem, kovice, klini za natezanje,
       razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke)
       in podobni izdelki, iz železa ali jekla
       - Izdelki z navojem:
7318 12   - - drugi lesni vijaki:
7318 12 100 - - - iz nerjavnega jekla          -   pr
7318 12 900 - - - drugi                 -   pr
7318 13 000 - - vijaki s kavljem in vijaki z obročem  -   pr
7320     Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla
7320 20   - Vijačne vzmeti:
       - - druge:
7320 20 890 - - - druge                 -   pr
7325     Drugi liti izdelki iz železa ali jekla
       - Drugi:
7325 91 000 - - krogle in podobni izdelki za mletje   -   pr
7409     Plošče, pločevine in trakovi iz bakra,
       debeline več kot 0,15 mm
7409 90   - Iz drugih bakrovih zlitin:
7409 90 100 - - v kolobarjih              -   pr
7409 90 900 - - drugo                  -   pr
7507     Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
       spojnice, kolena, oglavki), iz niklja
       - Cevi:
7507 12 000 - - iz nikljevih zlitin           -   pr
7508 00   Drugi nikljevi izdelki
7508 10 000 - Tkanine, rešetke, mreže in žične ograje, iz
       nikljeve žice                -   pr
7508 90 000 - Drugo                   -   pr
7601     Aluminij, surov
7601 20   - Aluminijeve zlitine:
       - - sekundarne:
7601 20 910 - - - v ingotih ali v tekočem stanju    -   pr
7601 20 990 - - - druge                 -   pr
7606     Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
       debeline več kot 0,20 mm
       - Pravokotni (tudi kvadratni):
7606 12   - - iz aluminijevih zlitin:
       - - - drugi:
       - - - - drugi, debeline:
7606 12 910 - - - - - manj kot 3 mm           -   pr
7610     Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.
       št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi
       in deli mostov, stolpi, predalčni stebri,
       strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter
       okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri)
       iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi
       in podobno, iz aluminija, pripravljeni za
       uporabo v konstrukcijah
7610 90   - Drugo:
7610 90 100 - - mostovi in deli mostov, stolpi in
       predalčni stebri              -   pr
7614     Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz
       aluminija, električno neizolirani
7614 90 000 - Drugo                   -   pr
7901     Cink, surov
       - Nelegiran cink:
7901 11 000 - - ki vsebuje 99,99 ut.% cinka ali več   -   pr
7901 12   - - ki vsebuje manj kot 99,99 ut.% cinka:
7901 12 100 - - - ki vsebuje 99,95 ut.% ali več, vendar
       manj kot 99,99 ut.% cinka          -   pr
7901 12 300 - - - ki vsebuje 98,5 ut.% ali več, vendar
       manj kot 99,95 ut.% cinka          -   pr
7901 12 900 - - - ki vsebujejo 97,5 ut.% ali več, vendar
       manj kot 98,5 ut.% cinka          -   pr
7901 20 000 - Cinkove zlitine              -   pr
7903     Cinkov prah in luskine
7903 10 000 - Cinkov prah                -   pr
7903 90 000 - Drugo                   -   pr
8007 00 000  Drugi kositrni izdelki           -   pr
8101     Volfram in volframovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
8101 10 000 - Prah                   -   pr
       - Drugo:
8101 91   - - surovi volfram, vključno palice, dobljene
       samo s sintranjem; odpadki in ostanki:
8101 91 100 - - - surov volfram, vključno s palicami,
       dobljenimi samo s sintranjem        -   pr
8101 91 900 - - - odpadki in ostanki          -   pr
8101 92 000 - - palice, razen tistih, ki so dobljene samo
       s sintranjem, profili, plošče, trakovi,
       pločevine in folije             -   pr
8101 93 000 - - žica                  -   pr
8101 99 000 - - drugo                  -   pr
8102     Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
       - Drugo:
8102 99 000 - - drugo                  -   pr
8103     Tantal in tantalovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
8103 10   - Surovi tantal, vključno palice, dobljene
       samo s sintranjem; odpadki in ostanki; prah:
8103 10 100 - - surovi tantal, vključno s palicami,
       dobljenimi samo s sintranjem; prah     -   pr
8103 10 900 - - odpadki in ostanki           -   pr
8103 90   - Drugo:
8103 90 100 - - palice, razen tistih, dobljenih samo s
       sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina,
       trakovi in folije              -   pr
8103 90 900 - - drugo                  -   pr
8104     Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
       - Surovi magnezij:
8104 11 000 - - če vsebuje najmanj 99,8 ut.% magnezija -   pr
8104 19 000 - - drug                  -   pr
8104 30 000 - Opilki, ostružki in zrna, sortirani po
       velikosti; prah               -   pr
8104 90 000 - Drugo                   -   pr
8105     Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
       metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi
       izdelki, vključno z odpadki in ostanki
8105 90 000 - Drugo                   -   pr
8108     Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki
       in ostanki
8108 10   - Surovi titan; odpadki in ostanki; prah:
8108 10 100 - - surovi titan; prah           -   pr
8108 10 900 - - odpadki in ostanki           -   pr
8108 90   - Drugo:
       - - drugo:
8108 90 300 - - - palice, profili in žica        -   pr
8108 90 500 - - - plošče, pločevina, trakovi in folije -   pr
8108 90 700 - - - cevi in votli profili         -   pr
8108 90 900 - - - drugo                 -   pr
8109     Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
8109 10   - Surovi cirkonij; odpadki in ostanki; prah:
8109 10 100 - - surovi cirkonij; prah          -   pr
8109 10 900 - - odpadki in ostanki           -   pr
8109 90 000 - Drugo                   -   pr
8110 00   Antimon in antimonovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
       - Surovi antimon; odpadki in ostanki; prah:
8110 00 110 - - surovi antimon; prah          -   pr
8110 00 190 - - odpadki in ostanki           -   pr
8110 00 900 - Drugo                   -   pr
8111 00   Mangan in manganovi izdelki, vključno z
       odpadki in ostanki
       - Surovi mangan; odpadki in ostanki; prah:
8111 00 110 - - surovi mangan; prah           -   pr
8111 00 190 - - odpadki in ostanki           -   pr
8111 00 900 - Drugo                   -   pr
8112     Berilij, krom, germanij, vanadij, galij,
       hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in
       talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z
       odpadki in ostanki
       - Berilij:
8112 11   - - surov; odpadki in ostanki; prah:
8112 19 000 - - drugo                  -   pr
8112 20   - Krom:
       - - surov; odpadki in ostanki; prah:
       - - - drugo:
8112 20 310 - - - - surov; prah             -   pr
8112 20 390 - - - - odpadki in ostanki         -   pr
8112 20 900 - - drugo                  -   pr
8112 30   - Germanij:
8112 30 200 - - surov; prah               -   pr
8112 30 400 - - odpadki in ostanki           -   pr
8112 30 900 - - drugo                  -   pr
8112 40   - Vanadij:
       - - surov; odpadki in ostanki; prah
8112 40 110 - - - surov; prah              -   pr
8112 40 190 - - - odpadki in ostanki          -   pr
8112 40 900 - - drugo                  -   pr
       - Drugo:
8112 91   - - surovi; odpadki in ostanki; prah:
8112 91 100 - - - hafnij                -   pr
       - - - niobij; renij:
8112 91 310 - - - - surov; prah             -   pr
8112 91 390 - - - - odpadki in ostanki         -   pr
       - - - galij; indij; talij:
8112 91 500 - - - - odpadki in ostanki         -   pr
       - - - - drugi:
8112 91 810 - - - - - indij               -   pr
8112 91 890 - - - - - galij; talij           -   pr
8112 99   - - drugo:
8112 99 100 - - - hafnij                -   pr
8112 99 300 - - - niobij; renij             -   pr
8112 99 900 - - - galij; indij; talij          -   pr
8407     Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig
       s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
       bata
       - Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
       pogon vozil iz 87. poglavja:
8407 33   - - s prostornino nad 250 do vključno
       1000 cm3:
8407 33 900 - - - drugi                kos   pr
8407 34   - - s prostornino nad 1000 cm3:
8532     Električni kondenzatorji, konstantni,
       spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni)
8532 30   - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
       nastavljeni kondenzatorji):
8532 30 100 - - spremenljivi kondenzatorji       -   pr
8540     Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne
       elektronke (npr.: vakuumske elektronke ali
       elektronke, napolnjene s paro ali plinom,
       živosrebrove usmerjevalke, Braunove elektronke
       - katodne cevi, elektronke za televizijske
       kamere)
       - Katodne cevi za televizijske sprejemnike,
       vključno katodne cevi za video monitorje:
8540 11   - - barvne:
       - - - z razmerjem med širino in višino zaslona
       manj od 1,5, z diagonalno izmero zaslona:
8540 11 110 - - - - do vključno 42 cm         kos   pr
8540 11 130 - - - - od 42 cm do vključno 52 cm    kos   pr
8540 11 150 - - - - od 52 cm do vključno 72 cm    kos   pr
8540 11 190 - - - - nad 72 cm             kos   pr
       - - - druge, z diagonalno izmero zaslona:
8540 11 910 - - - - do vključno 75 cm         kos   pr
8540 11 990 - - - - nad 75 cm             kos   pr
8540 12 000 - - črno- bele ali druge enobarvne:    kos   pr
8540 20   - Elektronke za televizijske kamere;
       pretvorniki in ojačevalniki slike; druge
       fotokatodne elektronke:
8540 20 100 - - elektronke za TV kamere        kos   pr
8540 60 000 - Druge katodne cevi           kos   pr
       - Mikrovalovne elektronke (npr.: magnetroni,
       klistroni, elektronke s potujočimi valovi in
       karcinotroni), razen elektronk s krmilno
       mrežico:
8540 79 000 - - druge                 kos   pr
8542     Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi
       - Monolitna integrirana vezja:
8542 12 000 - - kartice z vgrajenim elektronskim
       integriranim vezjem ("pametne kartice"- smart
       kartice)                  -   pr
8542 13   - - - MOS tipa:
8542 13 010 - - - - rezine, še nerazrezane v čipe    -   pr
8542 13 050 - - - - čipi                -   pr
       - - - - drugo:
       - - - - - pomnilniki:
       - - - - - - dinamični RAM (random access
       memories) pomnilniki (D- RAM):
854213110  - - - - - - - s shranjevalnozmogljivostjo, ki
       ne presega 4 Mbit             kos   pr
854213130  - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 4 Mbit, toda ne presega 16 Mbit  kos   pr
8542 13 150 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 16 Mbit toda ne presega 64 Mbit  kos   pr
8542 13 170 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo nad
       64 Mbit                  kos   pr
       - - - - - - statični RAM pomnilniki (S- RAM):
8542 13 220 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       ne presega 256 Kbit            kos   pr
8542 13 250 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 256 Kbit, toda ne presega 1 Mbit kos   pr
8542 13 270 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 1 Mbit              kos   pr
       - - - - - - UV izbrisljivi, programabilni,
       bralni pomnilniki (EPROM):
8542 13 320 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       ne presega 1 Mbit             kos   pr
8542 13 350 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 1 Mbit, toda ne presega 4 Mbit  kos   pr
8542 13 370 - - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 4 Mbit              kos   pr
8542 13 410 - - - - - - - shranjevalno zmogljivostjo, ki
       ne presega 1 Mbit             kos   pr
8542 13 430 - - - - - - - shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 1 Mbit, toda ne presega 4 Mbit  kos   pr
8542 13 450 - - - - - - - shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 4 Mbit, toda ne presega 16 Mbit  kos   pr
8542 13 470 - - - - - - - shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 16 Mbit              kos   pr
8542 13 490 - - - - - - - drugi            kos   pr
8542 13 510 - - - - - - pomnilniki z naslovljeno vsebino
       (angl. content adressable memory - CAM);
       FIFO in LIFO pomnilniki; feroelektrični
       pomnilniki                kos   pr
8542 13 530 - - - - - - drugi pomnilniki        -   pr
8542 13 550 - - - - - - mikroprocesorji        kos   pr
       - - - - mikrokrmilniki in mikroračunalniki:
8542 13 610 - - - - - z zmogljivostjo, ki ne presega
       4 bite                  kos   pr
8542 13 630 - - - - - z zmogljivostjo, ki presega 8,
       vendar ne presega 16 bitov        kos   pr
8542 13 650 - - - - - z zmogljivostjo, ki presega 8,
       vendar ne presega 16 bitov        kos   pr
8542 13 670 - - - - - z zmogljivostjo, ki presega 16, toda
       ne presega 32 bitov            kos   pr
8542 13 690 - - - - - - z zmogljivostjo, ki presega
       32 bitov                 kos   pr
       - - - - drugo:
8542 13 700 - - - - - mikroperiferije          -   pr
       - - - - - drugo:
8542 13 720 - - - - - - povsem namembna logična vezja
       (angl. full custom logic circuits)     -   pr
8542 13 740 - - - - - - logične mreže          -   pr
8542 13 760 - - - - - - standardne celice        -   pr
8542 13 820 - - - - - - programabilna logična vezja   -   pr
8542 13 840 - - - - - - standardna logična vezja    -   pr
       - - - - - - drugo:
8542 13 910 - - - - - - - krmilna vezja; vmesniška
       (interface) vezja; vmesniška (interface) vezja
       s sposobnostjo krmilnih funkcij       -   pr
8542 13 990 - - - - - - - druga             -   pr
8542 14   - - vezja, dobljena s bipolarno tehnologijo
8542 14 010 - - - - rezine, še nerazrezane v čipe    -   pr
8542 14 050 - - - - čipi                -   pr
       - - - - drugo:
       - - - - - pomnilniki
8542 14 100 - - - - - - dinamični pomnilniki (D- RAM)  -   pr
8542 14 150 - - - - - - statični pomnilniki (S- RAM),
       vštevši cache- RAM; pomnilniki za odčitavanje,
       neprogramabilni pomnilniki (ROM); pomnilniki
       z naslovljeno vsebino (CAM), pomnilniki FIFO,
       LIFO in feroelektrični pomnilniki      -   pr
8542 14 200 - - - - - - električno izbrisljivi,
       programabilni bralni pomnilniki (E2PROM),
       vštevši FLASH E2PROM            -   pr
8542 14 250 - - - - - drugi pomnilniki         -   pr
8542 14 300 - - - - mikroprocesorji           -   pr
       - - - - - mikrokrmilniki in mikroračunalniki:
8542 14 420 - - - - - z zmogljivostjo do vključno 4 bitov
                             -   pr
8542 14 440 - - - - - z zmogljivostjo nad 4 bitov    -   pr
       - - - - - drugo:
8542 14 500 - - - - - - mikroperiferije         -   pr
       - - - - - drugo:
8542 14 600 - - - - - - - povsem namembna logična vezja
       (angl. full custom logic circuits)     -   pr
8542 14 650 - - - - - - - logične mreže         -   pr
8542 14 700 - - - - - - - standardne celice       -   pr
8542 14 750 - - - - - - - programabilna logična vezja  -   pr
8542 14 800 - - - - - - - standardna logična vezja   -   pr
       - - - - - - drugo:
8542 14 910 - - - - - - - kontrolna vezja; vmesniška
       (interface) vezja; vmesniška (interface) vezja
       s sposobnostjo krmilnih funkcij       -   pr
8542 14 990 - - - - - - - drugo             -   pr
8542 19   - - druga, vključno vezja, dobljena s
       kombinirano bipolarno in MOS tehnologijo
       (BIMOS tehnologija):
8542 19 010 - - - rezine, še nerazrezane v čipe     -   pr
8542 19 050 - - - čipi                 -   pr
       - - - drugo:
       - - - - pomnilniki:
8542 19 150 - - - - - dinamični RAM (random access
       memories) pomnilniki (D- RAM)        -   pr
       - - - - - statični RAM pomnilniki (S- RAM),
       vštevši cache RAM:
8542 19 220 - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       ne presega 256 kbit             -   pr
8542 19 250 - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 256 kbit, toda ne presega 1 Mbit  -   pr
8542 19 270 - - - - - - s shranjevalno zmogljivostjo, ki
       presega 1 Mbit               -   pr
8542 19 310 - - - - - UV izbrisljivi, programabilni,
       bralni pomnilniki (EPROM)          -   pr
8542 19 350 - - - - - električno izbrisljivi,
       programabilni bralni pomnilniki (E2PROM),
       vštevši FLASH E2PROM            -   pr
8542 19 410 - - - - - bralni pomnilniki, neprogramabilni
       pomnilniki (ROMi); pomnilniki z naslovljeno
       vsebino (CAMi); pomnilniki FIFO; pomnilniki
       LIFO; feroelektrični pomnilniki       -   pr
8542 19 490 - - - - - drugi pomnilniki         -   pr
8542 19 550 - - - - mikroprocesorji           -   pr
       - - - - mikrokrmilniki in mikroračunalniki:
8542 19 620 - - - - - z zmogljivostjo, ki ne presega
       4 bite                   -   pr
8542 19 680 - - - - - z zmogljivostjo, ki presega 4 bite
                             -   pr
       - - - - drugo:
8542 19 710 - - - - - mikroperiferije          -   pr
       - - - - - drugo:
8542 19 720 - - - - - - povsem namembna logična vezja
       (angl. full customlogic circuits)      -   pr
8542 19 740 - - - - - - logične mreže          -   pr
8542 19 760 - - - - - - standardne celice        -   pr
8542 19 820 - - - - - - programabilna logična vezja   -   pr
8542 19 840 - - - - - - standardna logična vezja    -   pr
       - - - - - - drugo:
8542 19 920 - - - - - - - krmilna vezja; vmesniška
       (interface) vezja; vmesniška (interface) vezja
       s sposobnostjo krmilnih funkcij       -   pr
8542 19 980 - - - - - - - druga             -   pr
8542 30   - Druga monolitna integrirana vezja:
8542 30 100 - - rezine, še nerazrezane v čipe      -   pr
8542 30 200 - - čipi                  -   pr
       - - drugo:
8542 30 300 - - - ojačevalniki             -   pr
8542 30 500 - - - regulatorji napetosti in toka     -   pr
       - - - krmilna vezja:
8542 30 610 - - - - inteligentna (smartpower) vezja   -   pr
       - - - - druga:
8542 30 650 - - - - - kombinirana analogno - digitalna
       vezja                    -   pr
8542 30 690 - - - - - druga               -   pr
8544     Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali
       elektrolitsko oksidirano žico), kabli
       (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi
       izolirani električni vodniki, s konektorjem
       ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken,
       izdelani iz posamično oplaščenih vlaken,
       kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s
       konektorjem ali brez njega
       - Žica za navijanje:
8544 11   - - bakrena:
8544 11 100 - - - lakirana ali emajlirana        -   pr
8544 11 900 - - - druga                 -   pr
8544 19   - - druga:
8544 19 100 - - - lakirana ali emajlirana        -   pr
8544 19 900 - - - druga                 -   pr
       - Drugi električni vodniki, za napetost do
       vključno 80 V:
8544 49   - - drugi:
8544 49 800 - - - drugi                 -   pr
8545     Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za
       žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz
       grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez
       nje, za električne namene
       - Elektrode:
8545 11 000 - - za peči                 -   pr
8545 19   - - druge:
8545 19 100 - - - elektrode za elektrolize       -   pr
8545 19 900 - - - druge                 -   pr
8545 20 000 - Ščetke                  -   pr
8545 90   - Drugo:
8545 90 100 - - grelni upori              -   pr
8545 90 900 - - drugo                  -   pr
8546     Električni izolatorji iz kakršnega koli
       materiala
8546 10 000 - Iz stekla                 -   pr
8708     Deli in pribor za motorna vozila iz tar. št.
       8701 do 8705
8708 10   - Odbijači in njihovi deli:
8708 10 900 - - drugi                  -   pr
       - Drugi deli in pribor karoserij (tudi za
       kabine):
8708 21   - - varnostni pasovi:
8708 29   - - drugo:
8708 29 900 - - - drugo                 -   pr
8708 93 900 - - - drugo                 -   pr
8708 94   - - volani, krmilni drogovi in krmilni
       mehanizmi:
8708 94 900 - - - drugi                 -   pr
9616 10   - Pršila za dišave in podobna toaletna pršila,
       naprave in glave zanje:
9616 10 100 - - toaletna pršila             -   pr
9616 10 900 - - naprave in glave zanje         -   pr
2. črta se tarifna oznaka 3906 10 000 in nadomesti z naslednjim:
"3906 10 00 - Polimetilmetakrilat:
3906 10 009 - - drugi                  -   pr
3. črta se tarifna oznaka 3907 30 000 in nadomesti z naslednjim:
"3907 30 00 - Epoksidne smole:
3907 30 009 - - drugo                  -   pr
4. črta se tarifna oznaka 3916 90 510.
5. za tarifno oznako 8546 10 000 se doda nova tarifna oznaka 8548 10 900, kot sledi:
"8548 10 900 - - odpadki in ostanki primarnih celic,
       primarnih baterij in električnih
       akumulatorjev               -   pr
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424– 03/95– 18/6– 8
Ljubljana, dne 24. oktobra 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost