Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1996 z dne 19. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1996 z dne 19. 2. 1996

Kazalo

509. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje, stran 753.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 70. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Dobrepolje dne 6. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih in drugih standardov in normativov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb, oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Dobrepolje se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, javnih parkirišč, zelenih površin, peš poti in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
10. urejanje vasi in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
11. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
13. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
14. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
15. varstvo pred požari.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka, za posamezno javno službo ni drugače dolo- čeno.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok ne določata drugače.
5.člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Dobrepolje so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, vaški trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
6. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
7. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem obratov ali javnih podjetij.
8. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, ne pa tudi pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine (občin) ali kot podjetje v mešani lastnini, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino (občinami) kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
10. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina opravi v lastni režiji, ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
11. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če gre za družbo, v kateri je občina kapitalsko udeležena.
Postopek javnega razpisa se opravi v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
12. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
13. člen
Na podlagi odločitve občinskega sveta se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.)
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora, ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi občinski svet v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje občinskemu svetu, ki določi o izboru koncesionarja. Na podlagi odločitve občinskega sveta izda pristojni organ občine upravno odločbo o izboru.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo pravic v skladu z zakonom.
14. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Dejavnost iz 1., 2., 3., 4., 11., 13. in 14. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje na celotnem območju Občine Dobrepolje, dejavnosti iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. in 15. točke prvega odstavka 4. člena tega odloka, pa opravlja pravna ali fizična oseba na osnovi pogodbe prav tako na celotnem področju Občine Dobrepolje.
Javno podjetje lahko s soglasjem ustanovitelja s pogodbo poveri izvajanje posameznih dejavnosti ali dela posameznih dejavnosti drugemu izvajalcu, ki ima sedež firme v Občini Dobrepolje in je za tako dejavnost registriran in usposobljen.
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
16. člen
Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko občina posamezne dejavnosti oziroma proizvode in storitve iz 4. člena tega odloka zagotavlja z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne subjekte.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
17. člen
Občina lahko z aktom iz 17. člena prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
18. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje svet vaških skupnosti.
19. člen
Župan občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta vaških skupnosti, ki se nanašajo na izvajanje določb tega odloka. V primeru, da župan smatra, da je za rešitev pripomb potrebno mnenje občinskega sveta, župan predlaga reševanje pripombe oziroma predloga na prvi naslednji seji občinskega sveta.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
20. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih sredstev.
21. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev, ki se zbirajo na osnovi posebej sprejetih odlokov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Do sprejetja odlokov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
23. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med državo in občino, se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
24. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih družbah Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94)in sicer na območju Občine Dobrepolje, ki je pred uvedbo novih občin spadalo pod Občino Grosuplje.
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 353-3/96
Dobrepolje, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti