Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996

Kazalo

279. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornja Radgona, stran 462.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94, – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in 64. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji, dne 21. 12. 1995 in 28. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine izvaja zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena ter odgovarja za stanje na teh področjih, in opravlja druga strokovna in administrativna dela za župana, občinski svet, nadzorni odbor, odbore občinskega sveta in komisije.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami.
3. člen
Občinska uprava organizira opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čimkrajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavjajo svoje pravice in potrebe ter izvršujejo svoje obveznosti.
Občinska uprava v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbi za napredek in racionalizacijo dela in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.
4. člen
Občinska uprava je samostojna pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti in je za svoje delo odgovorna županu. Glede izvrševanja odločitev, ki jih sprejme občinski svet pa občinskemu svetu.
5. člen
Občinska uprava lahko opravlja določene strokovne naloge in opravila za občinske sklade, upravno enoto, druge lokalne skupnosti ter druge pogodbene partnerje na podlagi sporazuma oziroma pogodbe, ki jo sklene župan. V pogodbi oziroma sporazumu se določi zlasti obseg in vrsta nalog, ki jih občinska uprava opravlja za posameznega uporabnika, osnove in merila za plačilo pogodbenih obveznosti, način koordiniranja dela ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
6. člen
Občinska uprava lahko naroči izvedbo nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih: organizacijah in posameznikih (vendar le v soglasju z županom), na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan.
Takšna pogodba se ne more skleniti z delavcem, zaposlenim v občinski upravi ali s podjetjem, ki je v lasti delavca zaposlenega v občinski upravi oziroma njegovih ožjih družinskih članov.
7. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, tajnik ali druga oseba, katero pooblasti župan.
Občinska uprava oziroma njeni zaposleni morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi tako določeni.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
Organizacija občinske uprave
8. člen
Občinska uprava se organizira kot enoten upravni organ, kateri ima naslednje notranje organizacijske enote:
– odsek obče uprave in proračuna
– odsek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
– odsek za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo.
Delovno področje
9. člen
Odsek obče uprave in proračuna opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter izvaja predpise, ki se nanašajo na:
– naloge v zvezi z organizacijo dela občinske uprave, izpopolnjevanja delovnih metod ter modernizacije dela, urejanje kadrovskih zadev za občinsko upravo,
– vodi pisarniško poslovanje, poslovanje s spisi, arhivom,
– naloge, ki se nanašajo na načrtovanje, razvijanje in izvajanje informacijskega sistema ter strojne in programske opreme za potrebe občinske uprave in občinskega sveta,
– naloge, ki se nanašajo na pripravo splošnih aktov za občinski svet in župana iz svojega delovnega področja,
– strokovne in administrativne naloge za občinski svet, komisije in odbore ter druge notranje organizacijske enote,
– priprava odloka o proračunu občine, rebalansa proračuna ter odloka o zaključnem računu proračuna,
– sestavo premoženjske bilance, s katero se izkazuje vrednost premoženja občine,
– vodenje knjigovodstva proračuna občinske uprave, občinske sklade,
– finančno računovodske naloge za krajevne skupnosti,
– vodenje registra obč. stanovanj, dodeljevanje stanovanj ter druge pravne zadeve s stanovanjskega področja,
– strokovne naloge v zvezi z oddajo in najemom poslovnih in drugih objektov v najem,
– strokovne in upravne naloge s področja premoženjsko pravnih zadev,
– strokovne in upravne naloge s področja varstva pred požarom,
– strokovne in upravne naloge s področja organiziranja in delovanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
– naloge v zvezi z upravljanjem upravnih zgradb, investicijskim in rednim vzdrževanjem opreme in drugih sredstev za delo ter nemoteno poslovanje občinske uprave in občinskega sveta,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
10. člen
Odsek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne in strokovne naloge ter izvaja predpise, ki se nanašajo na:
– pospeševanje razvoja gospodarstva, podjetništva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma, kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnostih,
– priprava splošnih aktov za občinski svet iz svojega delovnega področja,
– upravne in strokovne naloge na področju izobraževanja, otroškega varstva in športa,
– strokovne in upravne naloge na področju kulturne dejavnosti,
– priprava podlag za organiziranje mreže javne zdravstvene službe, lekarniške dejavnosti, mrliško ogledne službe,
– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega delovnega področja,
– skrbi za izvajanje programov socialnega varstva in socialnega skrbstva,
– planiranje proračunskih sredstev potrebnih za izvajanje nalog s področja družbenih dejavnosti,
– priprava programov investicij in investicijskega vzdrževanja v javnih zavodih,
– priprava programa javnih del,
– vodenje postopkov pri sanaciji elementarnih nesreč iz svojega delovnega področja,
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami in izdajo ustreznih soglasij,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
11. člen
Odsek za urejanje in varstvo prostora ter komunalno infrastrukturo opravlja upravne in strokovne naloge ter izvaja predpise, ki se nanašajo na:
– strokovne in upravne naloge, urejanja prostora, naselij in drugih posegov v prostor in varstvo okolja,
– pripravlja predloge razvojne politike, spremlja in proučuje problematiko za navedena področja in v okviru svojih pooblastil odgovarja za njeno uresničevanje,
– spremlja izvajanje v planih dogovorjene politike razvoja in predlaga ustrezne ukrepe,
– skrbi za razvoj prostorskega informacijskega sistema občine,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in administrativno tehničnih nalog za potrebe sklada stavbnih zemljišč,
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora ter vodi evidenco ter dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor,
– opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
– izvajanja programa javnih del na svojem delovnem področju,
– vodi postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– pripravlja in vodi investicije na področju komunalne infrastrukture,
– pripravlja in organizira stanovanjsko gradnjo,
– vodi postopke sanacije elementarnih nesreč s področja komunalne infrastrukture,
– skrbi za delovanje in organiziranost krajevnih skupnosti,
– priprava podlag za predpisovanje lokalnih davkov,
– pripravlja podlage za določitev prekrškov in denarnih kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
– druge naloge s svojega delovnega področja.
12. člen
Naloge in pristojnosti občinske uprave na področjih, ki niso našteta v 9., 10. in 11. členu, opravlja tista notranja organizacijska enota, v katero delovno področje spada naloga po svoji naravi. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobene izmed notranjih organizacijskih enot jo opravlja odsek za občo upravo in proračun.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE IN ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH
13. člen
Občinsko upravo vodi župan. Občinsko upravo lahko vodi tajnik, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet.
Župan lahko pooblasti tajnika občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
14. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodji notranjih organizacijskih enot. Vodji notranjih organizacijskih enot so za svoje delo odgovorni županu.
15. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.
16. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik, kateri lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.
17. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
18. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnsoti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku ali v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
19. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan, če ni z zakonom drugače določeno.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma organ v njegovi sestavi.
IV. POLOŽAJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
20. člen
V občinski upravi so kot delovna mesta višjih upravnih delavcev opredeljena delovna mesta vodij odsekov ter delovna mesta svetovalcev.
Zaposleni na delovnih mestih navedeni v prvem odstavku, ne morejo opravljati posameznih del v drugem državnem organu ali v drugi občinski upravi, podjetju, drugi organizaciji, zasebnem delodajalcu ter samostojnega osebnega dela, ki je neposredno vezano z delom občinske uprave.
Višje upravne delavce imenuje župan.
21. člen
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja, o njegovem prenehanju, o pravicah, obveznostih in odgovornostih in o napredovanju zaposlenih v občinski upravi ter o povrnitvi stroškov in drugih prejemkov v zvezi z njihovim delom, odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave s splošnimi in individualnimi akti.
Zaposleni v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo ter aktom o sistemizaciji delovnih mest določi župan.
22. člen
O disciplinski odgovornosti zaposlenih v upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave, na drugi stopnji pa disciplinska komisija, ki jo imenuje župan.
Odškodninska odgovornost zaposlenega ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje župan.
23. člen
Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti določi župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave.
24. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan ob smiselni uporabi uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih in upravnih enotah, v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Gornja Radgona.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan izda pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v roku enega meseca po sprejemu tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o začasni organizaciji in delovnem področju uprave Občine Gornja Radgona z dne 9. 2. 1995.
27. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 10100/001/95
Gornja Radgona, dne 28. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost