Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1996 z dne 31. 1. 1996

Kazalo

275. Proračun Republike Slovenije za leto 1996 (DP96), stran 337.

Na podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. januarja 1996 sprejel
P R O R A Č U N
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 (DP96)
Proračun Republike Slovenije za leto 1996 se določa v naslednjih zneskih:
                             - v tisočih tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

           Bilanca prihodkov       Račun
             in odhodkov       financiranja
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Prihodki       576.600.000         45.593.199
------------------------------------------------------------------------------

Odhodki        568.170.540         58.022.659
------------------------------------------------------------------------------

Primanjkljaj                   12.429.460
------------------------------------------------------------------------------

Presežek        8.429.460
------------------------------------------------------------------------------

Zmanjšanje
sredstev na računih                4.000.000
------------------------------------------------------------------------------

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu
financiranja so določeni v posebnem delu tega proračuna.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------

I. PRIHODKI PRORAČUNA              - tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                             Znesek
------------------------------------------------------------------------------

A. DAVČNI PRIHODKI                  543.550.000

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB           14.800.000

2. POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE         2.900.000

3. DOHODNINA                     114.250.000

4. PROMETNI DAVEK                  319.500.000

Davek od prometa naftnih derivatov   75.850.000

Davek od prometa tobačnih izdelkov   27.200.000

Davek od prometa alkoholnih pijač    9.300.000

Ostali davek od prometa proizvodov
in storitev              207.150.000

5. CARINE IN UVOZNE TAKSE               88.100.000

6. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST            4.000.000

Prispevek za zaposlovanje        2.000.000

Prispevek za porodniški dopust     2.000.000

B. NEDAVČNI PRIHODKI                 33.050.000

Registracijske takse          7.250.000

Vodna povračila             1.900.000

Odškodnine zaradi spremembe
namembnosti               1.030.000

Sodne takse               3.800.000

Prenočitvene takse            100.000

Upravne takse              3.500.000

Denarne kazni in povprečnine      3.000.000

Prihodki upravnih organov        3.900.000

Prihodki od obresti           1.500.000

Presežek prihodkov Banke Slovenije
po ZR                      0

Drugi prihodki             7.070.000
------------------------------------------------------------------------------

I. SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA             576.600.000
------------------------------------------------------------------------------


II. ODHODKI PRORAČUNA             - v tisočih tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                           Znesek
------------------------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI                  501.691.191

1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI OSEBNI PREJEMKI     149.931.757

1.1. V državnih organih        66.304.402

1.2. V izvajalskih organizacijah    83.627.355

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            30.053.104

2.1. V državnih organih        20.602.591

2.2. V izvajalskih organizacijah    9.450.513

3. SREDSTVA ZA OBRAMBO                29.823.166

3.1. Plače, prispevki in drugi
osebni prejemki            13.806.026

3.2. Materialni stroški         3.072.112

3.3. Drugi odhodki na področju obrambe 5.380.106

3.4. Drugi odhodki na področju zaščite  234.188

3.5. Investicije v redno dejavnost
obrambe in zaščite           6.333.734

3.6. Investicije v temeljne razvojne
programe                 997.000

4. SOCIALNI TRANSFERI                 90.788.401

4.1. Zaposlovanje           15.545.600

4.2. Otroško varstvo          39.893.709

4.3. Socialno varstvo          7.904.981

4.4. Varstvo vojnih invalidov,
veteranov in žrtev vojnega nasilja   14.833.638

4.5. Drugi socialni transferi      3.332.730

4.6. Štipendije             9.277.743

4./1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ         44.168.000

4.1.1. Tekoče obveznosti do ZPIZ    24.425.500

4.1.2. Dodatne obveznosti do ZPIZ   19.742.500

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    35.710.658

5.1. Javni zavodi v zdravstvu      1.383.164

5.2. Drugi javni zavodi in ustanove  34.327.494

6. DRUGA PLAČILA STORITEV               21.674.858

7. PLAČILA OBRESTI                  32.461.039

7.1. Plačila domačih obresti      21.737.946

7.2. Plačila obresti v tujino     10.723.093

8. JAMSTVA                       2.000.000

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI V GOSPODARSTVU       29.327.404

9.1. Železnica             5.568.154

9.2. Kmetijstvo             7.013.507

9.3. Prestrukturiranje industrije    1.831.228

9.4. Tehnološki razvoj         1.239.511

9.5. Ostali transferi v gospodarstvu  13.675.004

10. TRANSFERI OBČINAM                 25.381.863

11. DRUGI ODHODKI                   8.899.713

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE                1.471.228

B. INVESTICIJSKI ODHODKI               63.363.349

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     60.403.427

13.1. Ceste               9.505.691

13.2. Avtoceste            17.000.000

13.3. Železnica             3.182.395

13.4. Ostali promet in zveze       912.426

13.5. Energetika            5.098.988

13.6. Kmetijstvo            1.081.194

13.7. Komunala in urejanje voda      907.389

13.8. Javni zavodi in ustanove     9.801.960

13.9. Zdravstvo             1.769.519

13.10. Demografsko ogrožena območja   1.131.960

13.11. Državni organi         10.011.905

14. KAPITALSKE NALOŽBE                 2.959.922

C. REZERVE                       3.116.000
------------------------------------------------------------------------------

II. SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             568.170.540
------------------------------------------------------------------------------

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK               8.429.460
------------------------------------------------------------------------------


RAČUN FINANCIRANJA              - v tisoč tolarjih
------------------------------------------------------------------------------

                          Znesek
------------------------------------------------------------------------------

IV. ZADOLŽEVANJE                   45.593.199

V. ODPLAČILA DOLGA                  58.022.659

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA              29.934.227

1.1. Odplačila dolga izven javnega
sektorja                13.634.227

1.2. Odplačila dolga znotraj javnega
sektorja                16.300.000

Odplačila dolga ZPIZ          16.300.000

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO              28.088.432
------------------------------------------------------------------------------

VI. NETO ODPLAČILA DOLGA               12.429.460
------------------------------------------------------------------------------

VII. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          4.000.000
------------------------------------------------------------------------------

POSEBNI DEL PRORAČUNA PO UPORABNIKIH

                       - v tisoč tolarjih -
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

Postavka    Naziv postavke            Znesek
------------------------------------------------------------------------------
           1                2
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

 11     PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1111 Predsednik Republike Slovenije

3000 Plače                      128,056

3108 Drugi osebni dohodki (prejemki)          5,793

3216 Prispevki delodajalca              25,483

Skupaj 11 Plače - državni organi           159,332
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       159,332
-----------------------------------------------------------------------------

3324 Materialni stroški                43,175

3432 Amortizacija                   5,533

3540 Drugi odhodki za delo na področju obrambe     2,228

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     50,936
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          50,936
-----------------------------------------------------------------------------

6950 Razvoj informacijskega sistema          10,642

Skupaj 108 Investicije - državni organi        10,642
.............................................................................

4768 Investicijsko vzdrževanje            32,397

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi 32,397
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   43,039
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije      253,307
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE       253,307
*****************************************************************************


 121      DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

3001 Plače                     1.228,219

3109 Drugi osebni dohodki (prejemki)         79,148

3217 Prispevki delodajalca              244,416

Skupaj 11 Plače - državni organi          1.551,783
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                      1.551,783
-----------------------------------------------------------------------------

3325 Materialni stroški               340,000

1211 Državni zbor

3649 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    270,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     610,000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         610,000
-----------------------------------------------------------------------------

5485 Sofinanciranje strank              390,000

6455 Svet za radiodifuzijo              13,400

6456 Svet za varstvo okolja              15,400

Skupaj 9 Drugi odhodki                418,800
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                418,800
-----------------------------------------------------------------------------

4510 Investicije in investicijsko vzdrževanje    450,000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        450,000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  450,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1211 Državni zbor              3.030,583
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR               3.030,583
*****************************************************************************


 122      DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet

8131 Plače                      77,623

8132 Drugi osebni odhodki (prejemki)          5,277

8133 Prispevki delodajalca              15,447

Skupaj 11 Plače - državni organi            98,347
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        98,347
-----------------------------------------------------------------------------

8134 Materialni stroški                37,000

8139 Drugi odhodki za delo              100,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     137,000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         137,000
-----------------------------------------------------------------------------

6197 Investicije                   17,000

1212 Državni svet

Skupaj 108 Investicije - državni organi        17,000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   17,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1212 Državni svet               252,347
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET                252,347
*****************************************************************************


 123      REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

7660 Plače                       7,077

7668 Drugi osebni odhodki (prejemki)           752

7669 Prispevki delodajalca               1,409

Skupaj 11 Plače - državni organi            9,238
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        9,238
-----------------------------------------------------------------------------

7670 Materialni stroški                2,513

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      2,513
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          2,513
-----------------------------------------------------------------------------

7000 Izvedba volitev v državni zbor         410,000

Skupaj 9 Drugi odhodki                410,000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                410,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija        421,751
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA        421,751
*****************************************************************************


 124      VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic

3095 Plače                      87,801

1214 Varuh človeških pravic

3203 Drugi osebni odhodki (prejemki)          7,221

3311 Prispevki delodajalca              14,472

Skupaj 11 Plače - državni organi           112,494
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       112,494
-----------------------------------------------------------------------------

3419 Materialni stroški                39,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     39,000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          39,000
-----------------------------------------------------------------------------

6061 Nakup poslovnih prostorov            95,000

6451 Nakup pisarniške opreme              8,600

6452 Računalniška oprema                3,960

6453 Nakup osebnih avtomobilov             2,400

Skupaj 108 Investicije - državni organi        109,960
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  109,960
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic          261,454
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC          261,454
*****************************************************************************


 131      USTAVNO SODIŠČE

1311 Ustavno sodišče

3007 Plače                      191,602

3115 Drugi osebni odhodki (prejemki)         14,798

3223 Prispevki delodajalca              38,129

Skupaj 11 Plače - državni organi           244,529
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       244,529
-----------------------------------------------------------------------------

3331 Materialni stroški                35,000

3439 Amortizacija                   6,041

3655 Drugi odhodki za delo na drugih področjih     9,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     50,041
.............................................................................

1311 Ustavno sodišče

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          50,041
-----------------------------------------------------------------------------

1864 Obnova in delna preureditev
   zgradbe-Beethovnova 10             140,000

1866 Nakup službenih vozil               2,000

1867 Informatizacija                 14,300

6203 Ureditev poslovnih prostorov - Cankarjeva 5   50,000

6516 Nakup opreme                   15,000

Skupaj 108 Investicije - državni organi        221,300
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  221,300
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1311 Ustavno sodišče              515,870
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE              515,870
*****************************************************************************


 132      RAČUNSKO SODIŠČE

1312 Računsko sodišče

5911 Plače                      254,354

5912 Drugi osebni odhodki (prejemki)         20,272

5913 Prispevki delodajalca              50,617

Skupaj 11 Plače - državni organi           325,243
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       325,243
-----------------------------------------------------------------------------

5914 Materialni stroški               102,500

5916 Drugi odhodki za delo na drugih področjih     9,900

6400 Raziskovalne naloge                5,000

6401 Delo zunanjih strokovnjakov           29,700

6503 Izobraževanje                  14,850

6504 Amortizacija                   10,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     171,950
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         171,950
-----------------------------------------------------------------------------

6053 Informatizacija                 20,200

6054 Nakup opreme                   7,500

6402 Nakup službenih vozil               6,000

6403 Obnova in delna preureditev zgradbe        9,500

1312 Računsko sodišče

Skupaj 108 Investicije - državni organi        43,200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   43,200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1312 Računsko sodišče             540,393
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE              540,393
*****************************************************************************


 14      URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 Urad predsednika vlade

3002 Plače                      297,016

3110 Drugi osebni odhodki (prejemki)         34,414

3218 Prispevki delodajalca              62,670

Skupaj 11 Plače - državni organi           394,100
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       394,100
-----------------------------------------------------------------------------

3326 Materialni stroški               114,384

1823 Financiranje projektov              19,893

3650 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    192,929

4900 Sistem varovanja                 36,011

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     363,217
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         363,217
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade          757,317
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE           757,317
*****************************************************************************


 15      VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije

3005 Plače                      30,426

3113 Drugi osebni odhodki (prejemki)          4,173

3221 Prispevki delodajalca               6,055

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije

Skupaj 11 Plače - državni organi            40,654
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        40,654
-----------------------------------------------------------------------------

3329 Materialni stroški                3,400

3653 Drugi odhodki za delo na drugih področjih    79,341

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     82,741
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          82,741
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije   123,395
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve

3006 Plače                      187,984

3114 Drugi osebni odhodki (prejemki)         41,536

3222 Prispevki delodajalca               37,409

Skupaj 11 Plače - državni organi           266,929
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       266,929
-----------------------------------------------------------------------------

3330 Materialni stroški                44,758

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     44,758
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          44,758
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve      311,687
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1514 Urad za priseljevanje in begunce

7672 Plače                      24,172

7673 Drugi osebni odhodki (prejemki)          3,399

7674 Prispevki delodajalca               4,810


Skupaj 11 Plače - državni organi            32,381
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        32,381
-----------------------------------------------------------------------------

7675 Materialni stroški                12,750

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     12,750
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          12,750
-----------------------------------------------------------------------------

1294 Oskrba beguncev                1.471,228

Skupaj 120 Oskrba beguncev             1.471,228
.............................................................................

Skupaj 12 OSKRBA BEGUNCEV              1.471,228
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce    1.516,359
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1515 Urad za žensko politiko

7678 Plače                      11,698

7679 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1,185

7680 Prispevki delodajalca               2,328

Skupaj 11 Plače - državni organi            15,211
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        15,211
-----------------------------------------------------------------------------

7681 Materialni stroški                16,674

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     16,674
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          16,674
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko          31,885
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije

3003 Plače                       9,045

3111 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1,270

3219 Prispevki delodajalca               1,809

Skupaj 11 Plače - državni organi            12,124
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        12,124
-----------------------------------------------------------------------------

3327 Materialni stroški                 1,530

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      1,530
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          1,530
-----------------------------------------------------------------------------

1821 Sofinanciranje organizacij romske etične skupnosti 910

1872 Sofinanciranje radijskega programa za Rome    3,325

5203 Obveznosti do ustanov italijanske narodnosti   21,516

6952 Informativna dejavnost narodnih skupnosti    132,603

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam    158,354
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM 158,354
-----------------------------------------------------------------------------

5205 Narodnostne skupnosti              17,665

Skupaj 9 Drugi odhodki                 17,665
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                17,665
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike
Slovenije                       189,673
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1517 Službe vlade za zakonodajo

3014 Plače                      63,133

3122 Drugi osebni odhodki (prejemki)          5,083

3230 Prispevki delodajalca              12,564

Skupaj 11 Plače - državni organi            80,780
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        80,780
-----------------------------------------------------------------------------

3338 Materialni stroški                6,724

6206 Komisija za usklajevanje zakonodaje z EU     7,357

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     14,081
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          14,081
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo         94,861
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje

3013 Plače                      67,128

3121 Drugi osebni odhodki (prejemki)          7,621

3229 Prispevki delodajalca              13,358

Skupaj 11 Plače - državni organi            88,107
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        88,107
-----------------------------------------------------------------------------

3337 Materialni stroški                10,710

6202 Strokovno usposabljanje               867

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     11,577
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          11,577
-----------------------------------------------------------------------------

5285 Slovenska tiskovna agencija           163,000

Skupaj 99 Plačila storitev              163,000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV               163,000
-----------------------------------------------------------------------------

1873 Mednarodno sodelovanje na področju javnega
obveščanja                        608

5244 Obveščanje domače in tuje javnosti        66,396

5245 Tiskovna in publicistična dejavnost       24,929

5284 Promocija Slovenije               188,489

6198 Programi RTV za tujino              79,900

6200 Sofinanciranje glasil za slepe in slabovidne   12,974

6201 Sofinanciranje glasil za gluhe          11,038

Skupaj 9 Drugi odhodki                384,334
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                384,334
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje        647,018
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade

1287 Nadurno delo organov             1.423,217

1725 Nove zaposlitve v organih            95,839

1838 Sredstva za delovno uspešnost upravnih
organov                       2.012,629

3004 Plače                      58,431

3112 Drugi osebni odhodki (prejemki)          6,975

3220 Prispevki delodajalca              11,628

Skupaj 11 Plače - državni organi          3.608,719
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                      3.608,719
-----------------------------------------------------------------------------

3328 Materialni stroški                 5,613

3652 Sredstva za državna odlikovanja in kadrovsko
evidenco                         2,105

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      7,718
.............................................................................

Skupaj 21 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          7,718
-----------------------------------------------------------------------------

5221 Republiške štipendije               115,455

Skupaj 45 Transferi - štipendije            115,455
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI               115,455
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade          3.731,892
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

3102 Plače                       113,583

3210 Drugi osebni odhodki (prejemki)          22,315

3318 Prispevki delodajalca               22,603

Skupaj 11 Plače - državni organi            158,501
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        158,501
-----------------------------------------------------------------------------

3426 Materialni stroški                 92,565

1825 Tekoče vzdrževanje zgradb in prostorov       71,912

1875 Najemnine poslovnih prostorov in drugi stroški  431,500

6662 Najemnine poslovnih prostorov uprave na lokalni
   ravni                       267,200

6925 Tekoče vzdrževanje skupnih površin na mejnih
   prehodih                      74,695

6961 Stroški odprodaje vojaških stanovanj        9,098

1520 Servis skupnih služb vlade

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      946,970
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          946,970
-----------------------------------------------------------------------------

8847 Upravljanje in vzdrževanje službenih in najemnih
stanovanj                        345,904

Skupaj 99 Plačila storitev               345,904
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                345,904
-----------------------------------------------------------------------------

1879 Nakupi prevoznih sredstev za potrebe državnih
organov                         100,000

5300 Adaptacije in rekonstrukcije           509,960

6509 Investicije na mejnih prehodih           27,295

6690 Lastna udeležba za mejni prehod Dolga vas (PHARE) 129,570

6928 Lastna udeležba za mejni prehod Fernetiči (PHARE) 258,300

6929 Lastna udeležba za mejni prehod Jezersko (PHARE)  43,800

6930 Lastna udeležba za mejni prehod Učeja (PHARE)   17,200

6931 Lastna udeležba za mejni prehod Predel (PHARE)   18,300

6932 Lastna udeležba za mejni prehod Livek (PHARE)   10,420

6933 Lastna udeležba za mejni prehod Robič (PHARE)   28,074

6934 Lastna udeležba za mejni prehod Neblo (PHARE)    3,537

7268 Nakupi opreme za prostore na Langusovi cesti   120,860

8848 Nakupi poslovnih prostorov za potrebe državnih
organov - pogodbene obveznosti             455,758

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.723,074
.............................................................................

5299 Investicijsko vzdrževanje zgradb in poslovnih
prostorov                        168,428

6510 Investicijsko vzdrževanje v upravnih enotah    80,000

6511 Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov     85,764

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi  334,192
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  2.057,266
-----------------------------------------------------------------------------

4703 Odplačilo glavnice stanovanjskih kreditov     158,700

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga           158,700
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA                158,700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade        3.667,341
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1521 Center vlade za informatiko

3103 Plače                       94,843

3211 Drugi osebni odhodki (prejemki)          12,551

3319 Prispevki delodajalca               18,874

Skupaj 11 Plače - državni organi            126,268
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        126,268
-----------------------------------------------------------------------------

3427 Materialni stroški                 10,200

6457 Vzdrževanje informacijskega sistema državnih
organov                         850,000

6512 Vzdrževanje informacijskega sistema v upravnih
enotah                         190,812

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     1.051,012
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI         1.051,012
-----------------------------------------------------------------------------

5254 Informatizacija državnih organov         898,200

6724 Informacijski sistem v upravnih enotah      299,200

Skupaj 108 Investicije - državni organi        1.197,400
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  1.197,400
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko        2.374,680
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije

3033 Plače                       523,799

3141 Drugi osebni odhodki (prejemki)          89,206

3249 Prispevki delodajalca               104,236

Skupaj 11 Plače - državni organi            717,241
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        717,241
-----------------------------------------------------------------------------

3357 Materialni stroški                 79,000

1886 Uporaba tal                     1,500

5211 Mednarodno sodelovanje               7,900

6967 Redne letne raziskave - ankete           62,323

6968 Razvojne naloge                  16,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      166,723
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          166,723
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije    883,964
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

1983 Plače                       705,066

1984 Drugi osebni odhodki (prejemki)          81,814

1985 Prispevki delodajalca               190,368

Skupaj 11 Plača - državni organi            977,248
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        977,248
-----------------------------------------------------------------------------

1988 Materialni stroški                292,500

1989 Drugi odhodki za delo na drugih področjih     100,619

8792 Oborožitev in strelivo               5,360

8793 Posebna tehnična sredstva             69,000

8794 Zaščitna oprema                   4,059

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      471,538
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          471,538
-----------------------------------------------------------------------------

5341 Operativna tehnika                247,018

8800 Telekomunikacijski center             18,840

Skupaj 108 Investicije - državni organi         265,858
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   265,858
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 1.714,644
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave

4735 Plače                       35,695

4745 Drugi osebni odhodki (prejemki)           2,772

4755 Prispevki delodajalca                7,103

Skupaj 11 Plače - državni organi             45,570
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         45,570
-----------------------------------------------------------------------------

4733 Drugi materialni stroški              17,541

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      17,541
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           17,541
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1525 Služba vlade za reformo lokalne samouprave 63,111
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1526 Urad vlade za verske skupnosti

4736 Plače                        8,964

4746 Drugi osebni odhodki (prejemki)           1,019

4756 Prispevki delodajalca                1,784

Skupaj 11 Plače - državni organi             11,767
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         11,767
-----------------------------------------------------------------------------

4720 Materialni stroški                  2,293

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       2,293
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALI IN DRUGI STROŠKI            2,293
-----------------------------------------------------------------------------

4702 Prispevki duhovnikom               187,200

Skupaj 46 Transferi - ostalo              187,200
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI               187,200
-----------------------------------------------------------------------------

4730 Gradnja cerkve v Kočevski Reki           44,598

6209 Pomoč verskim skupnostim              1,800

Skupaj 9 Drugi odhodki                  46,398
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 46,398
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti       247,658
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 15      VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide

4737 Plače                        9,764

4747 Drugi osebni odhodki (prejemki)           2,669

4757 Prispevki delodajalca                1,953

Skupaj 11 Plače - državni organi             14,386
............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         14,386
-----------------------------------------------------------------------------

4767 Materialni stroški                  7,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       7,000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           7,000
-----------------------------------------------------------------------------

7266 Nagrade usposabljanja, življenja in dela invalidov 1,700

Skupaj 9 Drugi odhodki                  1,700
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  1,700
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide            23,086
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE               15.621,254
*****************************************************************************


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

3008 Plače                       527,748

3116 Drugi osebni odhodki (prejemki)          70,735

3224 Prispevki delodajalca               105,022

Skupaj 11 Plače - državni organi            703,505
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        703,505
-----------------------------------------------------------------------------

3332 Materialni stroški                118,294

3656 Spremembe med letom pri proračunskih uporabnikih  47,465

4600 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema MF   547,000

6314 Stroški vzpostavljanja nove davčne uprave     50,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      762,759
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          762,759
-----------------------------------------------------------------------------

4760 Tekoče zakonske obveznosti države do ZPIZ    24.425,500

6396 Dodatne obveznosti do ZPIZ           19.742,500

Skupaj 47 Transferi - obveznosti do ZPIZ       44.168,000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI              44.168,000
-----------------------------------------------------------------------------

1824 Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic     171,831

4980 Sklad RS za sukcesijo                21.642

6926 Agencija za plačilni promet, nadziranje in
informiranje                       582,000

7523 Stroški tiskanja - tobačna znamka in vrednotnice  215,449

Skupaj 99 Plačila storitev                990,922
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                990,922
-----------------------------------------------------------------------------

6579 Obresti - RS 1                   616,560

6580 Obresti - RS 2 (izvozne stimulacije)       1.826,699

6581 Obresti - RS 3 (Irak)               289,080

6582 Obresti - RS 4 (devizne vloge - občani)      325,012

6583 Obresti - RS 4 (devizne vloge - banke)      5.981,725

6585 Obresti - RS 6 (izplačane devizne vloge)     1.632,004

6586 Obresti - zakladni zapis 1993            37,795

6588 Obresti - zakladne menice              5,112

6589 Obresti novega domačega zadolževanja        99,068

6590 Obresti - domači krediti             1.153,998

6591 Obresti - domači krediti (avtoceste)        440,017

6592 Obresti železnica - infrastruktura         342,776

6923 Obresti - obveznice za sanacijo bank       8.988,100

Skupaj 61 Plačila domačih obresti           21.737,946
.............................................................................

6600 Obresti - tuji krediti              3.497,614

6601 Obresti - sukcesija SFRJ             4.621,976

6602 Obresti - tuji krediti (avtoceste)        2.183,172

6604 Obresti železnica - infrastruktura         420.331

Skupaj 62 Plačila obresti v tujino          10.723,093
.............................................................................

Skupaj 7 PLAČILA OBRESTI               32.461,039
-----------------------------------------------------------------------------

6611 Jamstva Republike Slovenije           2.000,000

Skupaj 63 Jamstvo                   2.000,000
.............................................................................

Skupaj 8 JAMSTVA                    2.000,000
-----------------------------------------------------------------------------

8680 Subvencije - obresti Slovenskih železarn     1.787,228

Skupaj 75 Subvencije - prestrukturiranje industrije  1.787,228
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                  1.787,228
-----------------------------------------------------------------------------

6399 Uresničevanje 28. in 29. člena Zakona o
financiranju občin                    743,053

7272 Odprava posledic neurij v letu 1995        602,185

7505 Dopolnilna sredstva občinam           24.036,625

Skupaj 8 Transferi občinam              25.381,863
.............................................................................

Skupaj 10 TRANSFERI OBČINAM              25.381,863
-----------------------------------------------------------------------------

4629 Uresničevanje Zakona o denacionalizaciji      40,000

6522 Stroški finančnih razmerij             499,000

7610 Odškodnine po sodnih sklepih            950,000

7654 Stroški in provizija APPNI in bank         25,000

8693 Stroški urejanja kreditnih razmerij s tujino    251,496

Skupaj 9 Drugi odhodki                 1.765,496
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                1.765,496
-----------------------------------------------------------------------------

4622 Investicije v informacijski sistem         478,169

Skupaj 108 Investicije - državni organi         478,169
.............................................................................

4623 Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)      17.000,000

Skupaj 110 Investicije - avtoceste          17.000,000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  17.478,169
-----------------------------------------------------------------------------

8687 Obveznosti do mednarodnih finančnih ustanov    296,351

Skupaj 111 Kapitalske naložbe              296,351
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE               296,351
-----------------------------------------------------------------------------

7640 Rezerva Republike Slovenije (stalna)       1.000,000

Skupaj 121 Stalna rezerva               1.000,000
.............................................................................

7608 Tekoča proračunska rezerva            2.016,000

8684 Intervencije na trgu vrednostnih papirjev     100,000

Skupaj 122 Tekoča rezerva               2.116,000
.............................................................................

Skupaj 15 REZERVE                   3.116,000
-----------------------------------------------------------------------------

6620 Glavnica - RS 1                 4.535,332

6621 Glavnica - RS 3 (Irak)               859,626

6622 Glavnica - RS 4 (devizne vloge - občani)      762,216

6624 Glavnica - zakladne menice             394,840

6625 Glavnica - domači krediti            1.933,146

6626 Glavnica - domači krediti (avtoceste)       778,132

6627 Glavnica - ZPIZ (zaostale obveznosti)      16.300,000

6630 Glavnica železnica - infrastruktura        782,734

6924 Glavnica - zakladni zapis             381,501

7264 Odkup obveznic za izplačane devizne vloge    1.000,000

8172 Odkup sanacijskih obveznic            2.000,000

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga          29.727,527
.............................................................................

6640 Glavnica - tuji krediti             6.459,732

6641 Glavnica - sukcesija SFRJ            18.449,402

6642 Glavnica avtoceste                1.727,223

6643 Glavnica železnica - prometna dejavnost     1.185,228

6644 Glavnica železnica - infrastruktura        266,847

Skupaj 132 Odplačila dolga v tujino          28.088,432
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA               57.815,959
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance          188.727,291
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS

3030 Plače                      3.626,545

3138 Drugi osebni odhodki (prejemki)          458,906

3246 Prispevki delodajalca               721,678

Skupaj 11 Plače - državni organi            4.807,129
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        4.807,129
-----------------------------------------------------------------------------

3354 Materialni stroški                1.400,000

3678 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      1,345

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi     1.401,345
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          1.401,345
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1612 Davčna uprava RS              6.208,474
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1613 Carinska uprava RS

3096 Plače                       3.647,426

3204 Drugi osebni odhodki (prejemki)           472,767

3312 Prispevki delodajalca                725,837

Skupaj 11 Plače - državni organi            4.846,030
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        4.846,030
-----------------------------------------------------------------------------

3420 Materialni stroški                  748,622

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       748,622
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           748,622
-----------------------------------------------------------------------------

6315 Stroški prodaje zaplenjenih vozil          35,077

Skupaj 99 Plačila storitev                 35,077
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 35,077
-----------------------------------------------------------------------------

7295 Nakup orožja                     9,578

Skupaj 108 Investicije - državni organi           9,578
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     9,578
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1613 Carinska uprava RS             5.639,307
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor

5917 Plače                         9,729

5918 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3,586

5919 Prispevki delodajalca                 1,936

Skupaj 11 Plače - državni organi              15,251
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          15,251
-----------------------------------------------------------------------------

4501 Materialni stroški                  15,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       15,000
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor         30,251
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

5920 Plače                        18,450

5921 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4,600

5922 Prispevki delodajalca                 3,671

Skupaj 11 Plače - državni organi              26,721
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          26,721
-----------------------------------------------------------------------------

4502 Materialni stroški                  6,388

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,388
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            6,388
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja    33,109
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1616 Devizni inšpektorat RS

5923 Plače                        27,727

5924 Drugi osebni odhodki (prejemki)            5,379

5925 Prispevki delodajalca                 5,518

Skupaj 11 Plače - državni organi              38,624
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          38,624
-----------------------------------------------------------------------------

4503 Materialni stroški                  7,225

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        7,225
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            7,225
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS             45,849
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 16      MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

7233 Plače                        11,316

7234 Drugi osebni prejemki (odhodki)            3,623

7235 Prispevki delodajalca                 2,252

Skupaj 11 Plače - državni organi              17,191
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          17,191
-----------------------------------------------------------------------------

7236 Materialni stroški                  12,600

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       12,600
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            12,600
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo   29,791
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE           200.714,072
*****************************************************************************


 17      MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

3107 Plače                      14.120,951

3215 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1.827,912

3323 Prispevki delodajalca               3.812,656

Skupaj 11 Plače - državni organi            19.761,519
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        19.761,519
-----------------------------------------------------------------------------

3431 Materialni stroški                2.601,000

1925 Mejni prehodi - tekoče vzdrževanje          42,500

3755 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      240,550

4700 Učni center - materialni stroški           85,000

6214 Materialni stroški Uprave za sistem državne uprave  34,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi      3.003,050
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI          3.003,050
-----------------------------------------------------------------------------

5387 Štipendije                      8,343

Skupaj 45 Transferi - štipendije              8,343
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 8,343
-----------------------------------------------------------------------------

6099 Republiški družbeni svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu                     24,591

Skupaj 99 Plačila storitev                 24,591
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 24,591
-----------------------------------------------------------------------------

1726 Brnik - hangar                   190,618

1738 Predhodna dela                    17,155

1905 Tehnična sredstva za varovanje oseb         19,062

1906 Oprema za nadzor južne meje             71,482

1907 Elektronska pošta                  61,951

1908 Projekt nove osebne izkaznice             4,765

1910 Projekt državljanstva in matičnih knjig        2,383

1911 Projekt pisarniškega poslovanja v ONZ        57,185

1913 Podutik - Center za šolanje službenih psov      2,859

1926 Oprema za zaščito podatkov              66,716

5314 Prevozna sredstva                  238,272

5315 Telekomunikacijska oprema              238,272

5316 Informacijska oprema                219,210

5317 Kriminalistična tehnična oprema           47,655

5318 Oprema delavnic in laboratorijev           23,827

5319 Birotehnična oprema MNZ               19,061

5321 Pisarniška oprema MNZ                19,061

5323 Sredstva za varstvo pri delu             14,296

5324 Oborožitev                      66,716

5325 Strelivo, plinska sredstva              66,716

5326 Osebna oprema                    428,890

5332 Sredstva za nadzor prometa              47,654

5334 Posebna tehnična sredstva in pripomočki       38,124

5337 Oprema za zdravstveno varstvo             9,531

5339 Zaščitna sredstva                  42,889

5445 UNZ Novo mesto                    95,309

6222 Maloobmejne propustnice                3,812

6223 Prenos centralnega registra prebivalstva v
   pristojnost MNZ                   14,296

6224 Projekt kazenska ovadba                4,003

6226 Digitalno radijsko omrežje MNZ            19,062

6227 Oprema za naloge po zakonu o zasebnem varovanju    4,765

6228 Oprema za naloge po zakonu o začasnih beguncih    4,765

6229 Dograditev centralnega računalnika          57,185

6230 Oprema Učnega centra MNZ               47,655

6231 Oprema Uprave za sistem državne uprave        4,765

6745 Oprema za zaščito ogroženih delavcev         9,794

Skupaj 108 Investicije - državni organi         2.279,761
.............................................................................

5311 Investicijsko vzdrževanje objektov ONZ       154,690

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi   154,690
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE   2.434,451
-----------------------------------------------------------------------------

5306 Plačilo anuitet stanovanjskih kreditov najetih
   do 1. 1990                      48,000

Skupaj 131 Odplačila domačega dolga            48,000
.............................................................................

Skupaj 16 ODPLAČILA DOLGA                 48,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve       25.279,954
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 17      MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

6025 Plače                        70,093

6026 Drugi osebni odhodki (prejemki)           10,486

6027 Prispevki delodajalca                16,402

Skupaj 11 Plače - državni organi              96,981
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          96,981
-----------------------------------------------------------------------------

5345 Materialni stroški                  50,885

5354 Prehrana tujcev v prehodnem domu           22,477

6232 Prevozi tujcev                    20,775

6233 Oskrba tujcev                    12,934

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       107,071
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           107,071
-----------------------------------------------------------------------------

5356 Oprema zvez 2. faza                  2,059

5359 Oprema Predhodnega doma za tujce           9,980

Skupaj 108 Investicije - državni organi          12,039
.............................................................................

5357 Vzdrževalna dela na objektih Predhodnega doma     5,988

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi    5,988
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     18,027
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce   222,079
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE        25.502,033
*****************************************************************************


 18      MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve

3015 Plače                        274,431

3123 Drugi osebni odhodki (prejemki)           37,775

3231 Prispevki delodajalca                54,612

Skupaj 11 Plače - državni organi             366,818
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         366,818
-----------------------------------------------------------------------------

3339 Materialni stroški                 124,950

3663 Drugi odhodki za delo na drugih področjih      149,390

5198 Raziskovalne naloge                  4,558

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       278,898
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI           278,898
-----------------------------------------------------------------------------

1297 Članarine in kotizacije v tujini          371,413

5201 Delovanje predstavništev RS v tujini       2.590,232

6210 Delovna skupnost Alpe Jadran             10,229

6211 Ureditev državne meje                 2,618

6524 Morska meja - Piranski zaliv             7,990

Skupaj 9 Drugi odhodki                 2.982,482
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 2.982,482
-----------------------------------------------------------------------------

5202 Prostori, oprema, komunikacijska sredstva za
predstavništva                      479,765

6525 Prostori veleposlaništva Ruske federacije      313,313

8145 Obnova Manziolijeve hiše v Izoli           19,760

Skupaj 108 Investicije - državni organi          812,838
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    812,838
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve        4.441,036
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 18      MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

6019 Plače                        16,701

6021 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2,589

6023 Prispevki delodajalca                 3,323

Skupaj 11 Plače - državni organi              22,613
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          22,613
-----------------------------------------------------------------------------

4504 Materialni stroški                  8,070

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8,070
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            8,070
-----------------------------------------------------------------------------

4750 Svetovni slovenski kongres              3,000

4975 Slovenska izseljenska matica             32,177

5234 Ustavne obveznosti - podpora slovenski narodnostni
   skupnosti                     1.017,946

6212 Ustavne obveznosti - podpora Slovencem po svetu   89,397

6213 Informiranje Slovencev zunaj RS             662

7275 Sofinanciranje radijskih in TV programov za
   Slovence po svetu                  20,000

7323 Pomoč pri gradnji kulturnega doma          100,000

Skupaj 9 Drugi odhodki                 1.263,182
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                 1.263,182
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu                          1.293,865
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 18      MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1813 Urad RS za evropske zadeve

6020 Plače                        24,090

6022 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4,263

6024 Prispevki delodajalca                 4,794

Skupaj 11 Plače - državni organi              33,147
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          33,147
-----------------------------------------------------------------------------

4505 Materialni stroški                  21,250

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       21,250
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            21,250
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1813 Urad RS za evropske zadeve           54,397
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE         5.789,298
*****************************************************************************


 19      MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo

3009 Plače                      10.033,915

3117 Drugi osebni odhodki (prejemki)          1.343,903

3225 Prispevki delodajalca               2.428,208

Skupaj 31 Obramba - plače               13.806,026
.............................................................................

3333 Materialni stroški                3.072,112

Skupaj 32 Obramba - materialni stroški         3.072,112
.............................................................................

6280 Prehrana enot rezervnega sestava           70,505

6281 Mednarodno sodelovanje NATO, PFP           66,377

6283 Inšpekcije s praktičnimi preverjanji         1,598

284 Mednarodni program - CISM               18,800

6285 Stroški za dejavnost vojaško diplomatskih
   predstavništev                    81,887

6286 Civilno služenje vojaškega roka           33,276

6287 Medicina dela                    67,681

6288 Zdravstvena, kurativna in lekarniška dejavnost   195,522

6289 Zdravstveno preventivna dejavnost          12,852

6290 Vaje Slovenske vojske                30,253

6291 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   Slovenske vojske                  543,139

6292 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
   ostalih uprav in organov v sestavi MORS       109,848

6544 Obvezno cepljenje                  84,601

6948 Usposabljanje rezervne sestave za zaščito in
   reševanje                       9,964

8802 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni      217,922

8803 Usposabljanje rezervnega sestava Slovenske vojske  459,573

8804 Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka  616,837

8805 Zdravstveni pregledi nabornikov           376,006

8806 Prehrana vojakov na služenju vojaškega roka    1.511,940

8807 Vojaško šolstvo                   121,261

8808 Obrambne vaje                     5,640

8809 Usposabljanje republiškega odreda za zveze      2,810

8810 Usposabljanje pokrajinskih enot za zveze       3,028

8812 Spremljanje mobilizacijske priprave         35,521

8813 Popolnitev z vojaškimi obvezniki           33,559

8814 Nabor                        31,093

8815 Napotitev                      17,880

8817 Izobraževalna dejavnost RCOU             18,800

8818 Spremljajoča dejavnost RCOU             14,100

8819 Tekoče vzdrževanje objektov             396,070

8820 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev
Tehničnega zavoda                     191,763

Skupaj 33 Obramba - drugi odhodki na področju obrambe  5.380,106
.............................................................................

2947 Strojna in druga oprema Tehničnega zavoda      98,168

2950 Sredstva za tehnično varovanje in zaščito objektov  93,834

2968 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve TZ                    258,788

2971 Sofinanciranje programov razvoja proizvodnje    236,529

2975 Razvoj, preizkušanje in nabava vzorcev        4,771

2994 Kartografski sistem obrambe in zaščite        23,096

4465 Urejanje prostora                  66,041

4466 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za obrambo           558,476

4468 Sredstva za operativno tehniko in elektronsko
   izvidovanje                     36,554

4469 Učna sredstva Slovenske vojske in organov v
   sestavi MORS                     74,202

4470 Nakup OVO za enote za zveze             101,272

4472 Oprema državnih organov in enot za oskrbo
   državnih organov                   10,339

4473 Nakup opreme za protipožarno zaščito in varstvo
   pri delu                       33,091

4474 Sredstva za zaščito in varovanje informacij     43,902

4475 Nakup sanitetne opreme                31,020

5142 Pehotna oborožitev Slovenske vojske         24,629

5143 Taktična sredstva zvez               144,763

5144 Vojaška vozila                   123,768

5146 Intendantska in druga oprema mirnodobnih in
   bojnih enot Slovenske vojske           1.547,815

5161 Oprema Republiškega centra za obrambo
   usposabljanje (Poljče)                10,153

5180 Oprema za redno dejavnost MORS            93,031

6293 Nakup računalniške, programske, strojne in
   komunikacijske opreme                338,405

6294 Strelivo in MES za usposabljanje (vadbeno in bojno) 376,006

6295 Razvoj in preizkušanje vojaške opreme in
   oborožitve ter nabava vzorcev            39,053

6297 Strojna in druga oprema delavnic Slovenske vojske  47,001

6298 Investicijsko vzdrževanje vojaške opreme in
   oborožitve Slovenske vojske             611,006

6299 Investicijsko vzdrževanje opreme in oborožitve
   ostalih uprav in organov v sestavi MORS        1,409

8840 Dograditev stacionarnega sistema upravnih zvez    38,652

Skupaj 35 Investicije v redno dejavnost obrambe in
   zaščite                      5.065,774
.............................................................................

4481 Investicije v temeljne razvojne programe
   oboroženih sil                   997,000

Skupaj 36 Investicije v temeljne razvojne programe
   oboroženih sil                   997,000
.............................................................................

Skupaj 3 OBRAMBA                    28.321,018
-----------------------------------------------------------------------------

7641 Vojaške štipendije V., VI. in VII. stopnje      13,567

Skupaj 45 Transferi - štipendije              13,567
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                13,567
-----------------------------------------------------------------------------

3599 Odškodnine za škodo, povzročeno s strani JLA     4,700

4740 Sofinanciranje organizacije slovenskih častnikov
   in drugih organizacij                26,373

4902 Obveznosti do organizacije Atlantski svet       2,826

Skupaj 9 Drugi odhodki                   33,899
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  33,899
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo           28.368,484
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 19      MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

4921 Plače                        123,705

4922 Drugi osebni odhodki (prejemki)           16,177

4923 Prispevki delodajalca                29,566

Skupaj 11 Plače - državni organi             169,448
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         169,448
-----------------------------------------------------------------------------

4925 Materialni stroški                  35,262

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       35,262
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            35,262
-----------------------------------------------------------------------------

4457 Usposabljanje pripadnikov Civilne zaščite      31,974

4459 Izobraževalni programi, učna sredstva,
   informativna dejavnost                38,922

4461 Informacijski sistemi o nesrečah           5,988

4463 Izobraževalni center Ig               32,934

4464 Preizkušanje in razvijanje opreme           1,876

4926 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni         90

4927 Tekoče vzdrževanje objektov              5,345

4928 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   11,976

4929 Štab RS za CZ in specializirane enote CZ       9,980

4930 Vaje, tekmovanja, demonstracije            11,677

4931 Varstvo pred NUS in drugi zaščitni ukrepi      21,381

6306 Regijski štabi in specializirane enote - tekoči
   odhodki                       14,970

6307 Razvojno - raziskovalni projekti           21,956

8824 Usposabljanje državljanov z ugovorom vesti za
   zaščito in reševanje                 3,382

8829 Nacionalni preventivni programi - tekoči odhodki   3,992

8833 Mednarodno sodelovanje                7,984

8837 Operativno načrtovanje                3,773

Skupaj 34 Obramba - drugi odhodki na področju zaščite   228,200
.............................................................................

4467 Adaptacija in izgradnja ter investicijsko
   vzdrževanje objektov za zaščito in reševanje     58,000

4476 Zaščitna in reševalna oprema za CZ in OO      111,648

4477 Državne rezerve za zaščito in reševanje       65,153

4478 Vozila za zaščito in reševanje            81,197

4932 Oprema za redno dejavnost               5,701

5132 Oprema in tehnična sredstva za civilno zaščito   290,745

6308 Oprema izobraževalnega centra za zaščito in
   reševanje Ig                     61,081

6309 Sofinanciranje društev in drugih organizacij    450,444

6311 Nacionalni preventivni programi - investicije    26,061

6565 Regijske uprave za zaščito in reševanje - oprema
   za zaščito in reševanje               109,946

Skupaj 35 Investicije v redno dejavnost obrambe in
zaščite                         1.259,976
.............................................................................

Skupaj 3 OBRAMBA                    1.488,176
-----------------------------------------------------------------------------

7645 Gasilska zveza Slovenije               41,916

Skupaj 9 Drugi odhodki                   41,916
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  41,916
-----------------------------------------------------------------------------

4791 Požarni sklad                    199,200

Skupaj 108 Investicije - državni organi          199,200
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    199,200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje      1.934,002
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 19      MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
   drugimi nesrečami

4951 Plače                        158,312

4952 Drugi osebni odhodki (prejemki)           15,672

4953 Prispevki delodajalca                40,212

Skupaj 11 Plače - državni organi             214,196
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         214,196
-----------------------------------------------------------------------------

4955 Materialni stroški                  22,100

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       22,100
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            22,100
-----------------------------------------------------------------------------

4956 Usposabljanje zaposlenih za delo v vojni        998

4957 Tekoče vzdrževanje objektov              1,996

4961 Tekoče vzdrževanje materialno tehničnih sredstev   2,994

Skupaj 34 Obramba - drugi odhodki na področju zaščite    5,988
.............................................................................

4958 Investicijsko vzdrževanje opreme            998

4959 Oprema za redno dejavnost               1,996

4960 Nabava vozil za redno dejavnost            4,990

Skupaj 35 Investicije v redno dejavnost obrambe in zaščite 7,984
.............................................................................

Skupaj 3 OBRAMBA                      13,972
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami                      250,268
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO            30.552,754
*****************************************************************************


 20      MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje

3010 Plače                        127,562

3118 Drugi osebni odhodki (prejemki)            14,672

3226 Prispevki delodajalca                 25,384

Skupaj 11 Plače - državni organi              167,618
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          167,618
-----------------------------------------------------------------------------

3334 Materialni stroški                  25,000

3658 Drugi odhodki za delo na drugih področjih       8,500

5250 Strokovno izpopolnjevanje delavcev v pravosodnih
   organih                        62,750

6390 Katalog - zbirka podatkov               1,000

6393 Kazenska evidenca                   3,000

6500 Najemnine poslovnih prostorov in selitveni stroški
   pravosodnih organov                 117,431

6917 Ekspertize pri zakonodajnih nalogah, raziskave s
   področja pravne informatike              1,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       218,681
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            218,681
-----------------------------------------------------------------------------

5295 Štipendije                      15,808

Skupaj 45 Transferi - štipendije              15,808
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 15,808
-----------------------------------------------------------------------------

1928 Sodni svet                      17,206

5281 Sredstva za odškodnine neupravičeno obsojenim    483,032

Skupaj 9 Drugi odhodki                   500,238
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                  500,238
-----------------------------------------------------------------------------

5240 Tehnološka posodobitev poslovanja pravosodnih
organov                          943,349

6391 Nakup poslovnih prostorov pravosodnih organov    100,000

Skupaj 108 Investicije - državni organi         1.043,349
.............................................................................

2987 Investicijsko vzdrževanje zgradb pravosodnih
organov in sodnikov za prekrške              173,506

6919 Investicijsko vzdrževanje stanovanj pravosodnih
organov                           1,000

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi   174,506
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.217,855
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje          2.120,200
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 20      MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

6028 Plače                       1.484,012

6029 Drugi osebni odhodki (prejemki)           189,679

6030 Prispevki delodajalca                393,263

Skupaj 11 Plače - državni organi             2.066,954
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         2.066,954
-----------------------------------------------------------------------------

4508 Materialni stroški                  425,000

6392 Drugi odhodki URSIKS                 111,000

6394 Inventarizacija objektov zavodov IKS          7,925

6395 Izobraževanje delavcev uprave zavodov IKS       11,900

6680 Oprema PUO in obsojencev               28,900

6681 Usposabljanje, oborožitev, posebna oprema in
zdravstveno varstvo                     28,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       612,725
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            612,725
-----------------------------------------------------------------------------

6915 Investicijsko vzdrževanje zgradb zavodov       96,800

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi    96,800
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     96,800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij  2.776,479
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE           4.896,679
*****************************************************************************


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

3018 Plače                        215,213

3126 Drugi osebni odhodki (prejemki)            23,720

3234 Prispevki delodajalca                 42,827

Skupaj 11 Plače - državni organi              281,760
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          281,760
-----------------------------------------------------------------------------

3342 Materialni stroški                  117,389

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       117,389
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            117,389
-----------------------------------------------------------------------------

5194 Agencija za radioaktivne odpadke           130,791

6104 Center za promocijo turizma             189,422

6107 Pospeševalni center za malo gospodarstvo       130,792

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   451,005
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    451,005
-----------------------------------------------------------------------------

1819 Pospeševalna mreža za malo gospodarstvo       107,096

5193 Program prestrukturiranja v energetiki        38,554

6106 Sofinanciranje turističnih programov         60,980

6921 Nadomestitev JUS standardov z obvezno uporabo s
tehničnimi predpisi                     12,851

6922 Harmonizacija slovenske tehnične zakonodaje s
tehnično zakonodajo veljavno v državah članicah EU     10,710

Skupaj 99 Plačila storitev                 230,191
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 230,191
-----------------------------------------------------------------------------

1731 Projekt prenove podjetij               44,000

Skupaj 75 Subvencije - prestrukturiranje industrije     44,000
.............................................................................

4651 Subvencioniranje obrestnih mer za ohranjanje
delovnih mest                       470,000

6722 Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost    10,000

Skupaj 77 Subvencije - ostale               480,000
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                    524,000
-----------------------------------------------------------------------------

4655 Rekultivacija stare deponije Lakonca         30,078

4656 Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično
sanacijo energetskih objektov                45,117

4657 Odstranjevanje mulja iz jezer: HE - Mariborski otok,
Zbilje, Most na Soči                    82,715

5186 Programi zapiranja rudnikov Idrija, Mežica in
Kamnik                          1.031,962

6101 Programi zapiranja rudnikov Kanižarica, Senovo
in Zagorje                        3.259,855

6109 Blok 5 / Šoštanj                   218,066

6756 Rekonstrukcija avtomatike in regulacije kotla
I in II (Tol)                        80,000

Skupaj 103 Investicije - energetika           4.747,793
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    4.747,793
-----------------------------------------------------------------------------

6112 Slovenske železarne                 716,000

7267 Dokapitalizacija Sklada RS za razvoj malega
gospodarstva                        96,800

Skupaj 111 Kapitalske naložbe               812,800
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                812,800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti    7.164,938
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2112 Urad RS za obrt

5932 Plače                         3,498

5933 Drugi osebni odhodki (prejemki)             807

5934 Prispevki delodajalca                  692

Skupaj 11 Plače - državni organi               4,997
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           4,997
-----------------------------------------------------------------------------

4509 Materialni stroški                   6,120

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,120
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2112 Urad RS za obrt                 11,117
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo

5935 Plače                         4,911

5936 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1,075

5937 Prispevki delodajalca                  977

Skupaj 11 Plače - državni organi               6,963
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           6,963
-----------------------------------------------------------------------------

4511 Materialni stroški                   8,160

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8,160
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8,160
-----------------------------------------------------------------------------

6103 Intervencije v obnovljive vire energije       136,171

Skupaj 99 Plačila storitev                 136,171
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 136,171
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2113 Direkcija RS za oskrbo z energijo       151,294
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114  Agencija RS za učinkovito rabo energije

5938 Plače                         3,614

5939 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1,344

5940 Prispevki delodajalca                  722

Skupaj 11 Plače - državni organi               5,680
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           5,680
-----------------------------------------------------------------------------

4512 Materialni stroški                   4,798

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4,798
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4,798
-----------------------------------------------------------------------------

6102 Intervencije v učinkovito rabo energije       140,710

6561 PHARE - lastna udeležba               332,655

Skupaj 99 Plačila storitev                 473,365
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 473,365
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije    483,843
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva

5941 Plače                         4,911

5946 Drugi osebni odhodki (prejemki)             807

5951 Prispevki delodajalca                  977

Skupaj 11 Plače - državni organi               6,695
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           6,695
-----------------------------------------------------------------------------

4513 Materialni stroški                   6,120

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,120
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,120
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva         12,815
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče

5942 Plače                         3,254

5947 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1,075

5952 Prispevki delodajalca                  654

Skupaj 11 Plače - državni organi               4,983
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           4,983
-----------------------------------------------------------------------------

4514 Materialni stroški                   6,120

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,120
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,120
-----------------------------------------------------------------------------

6545 Trgovinsko središče                  13,174

Skupaj 99 Plačila storitev                 13,174
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  13,174
-----------------------------------------------------------------------------

1992 Trgovinsko središče - investicije           5,720

Skupaj 108 Investicije - državni organi           5,720
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      5,720
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče                          29,997
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2117 Republiški energetski inšpektorat

5943 Plače                         83,586

5948 Drugi osebi odhodki (prejemki)             9,735

5953 Prispevki delodajalca                 16,634

Skupaj 11 Plače - državni organi              109,955
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          109,955
-----------------------------------------------------------------------------

4515 Materialni stroški                  27,915

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        27,915
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            27,915
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat       137,870


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat

5944 Plače                         15,705

5949 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2,152

5954 Prispevki delodajalca                 3,910

Skupaj 11 Plače - državni organi              21,767
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          21,767
-----------------------------------------------------------------------------

4516 Materialni stroški                   4,885

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4,885
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4,885
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat         26,652
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 21      MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2119 Republiški gradbeni inšpektorat

5945 Plače                         12,218

5950 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1,344

5955 Prispevki delodajalca                 2,431

Skupaj 11 Plače - državni organi              15,993
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          15,993
-----------------------------------------------------------------------------

4517 Materialni stroški                   8,078

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        8,078
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             8,078
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat         24,071
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     8.042,597
*****************************************************************************


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

3019 Plače                        203,353

3127 Drugi osebni odhodki (prejemki)            24,775

3235 Prispevki delodajalca                 40,467

Skupaj 11 Plače - državni organi              268,595
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          268,595
-----------------------------------------------------------------------------

3343 Materialni stroški                  137,000

1687 Lastninski certifikati                 5,500

1948 Stroški delegacij in gospodarskega sodelovanja s
tujino                           25,000

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       167,500
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            167,500
-----------------------------------------------------------------------------

1389 Revizija podjetij, sodelovanje z znanstvenimi in
ostalimi inštitucijami                   16,500

4748 Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo  283,000

5487 Raziskave in ekspertize                38,000

7286 Storitve Zavoda za blagovne rezerve         176,400

7287 Obnavljanje in dopolnjevanje blagovnih rezerv    946,871

Skupaj 99 Plačila storitev                1.460,771
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                1.460,771
-----------------------------------------------------------------------------

1442 Regresiranje cen določenih proizvodov       1.615,000

8694 Regresiranje izvoznih kreditov            400,200

Skupaj 77 Subvencije - ostale              2.015,200
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                   2.015,200
-----------------------------------------------------------------------------

6759 Ustanovitev komisije za privatizacijo         1,760

6760 Vzpostavitev lokalnih razvojnih agencij        3,520

Skupaj 9 Drugi odhodki                    5,280
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                   5,280
-----------------------------------------------------------------------------

1958 Sofinanciranje inicialnih razvojnih programov     15,000

5067 Sofinanciranje gospodarske infrastrukture     1.111,960

8167 Cesta Volče-Solarji-lastna udeležba za
sofinanciranje PHARE-CBC programa              5,000

Skupaj 107 Investicije - demografsko ogroženi      1.131,960
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE    1.131,960
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj  5.049,306
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov

5956 Plače                         4,911

5960 Drugi osebni odhodki (prejemki)             914

5958 Prispevki delodajalca                  977

Skupaj 11 Plače - državni organi               6,802
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           6,802
-----------------------------------------------------------------------------

4518 Materialni stroški                   1,275

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        1,275
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1,275
-----------------------------------------------------------------------------

6118 Informiranje in izobraževanje potrošnikov z
ocenjevanjem kakovosti proizvodov in storitev        42,100

Skupaj 99 Plačila storitev                 42,100
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  42,100
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov         50,177
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence

5957 Plače                         5,259

5961 Drugi osebni odhodki (prejemki)             914

5959 Prispevki delodajalca                 1,052

Skupaj 11 Plače - državni organi               7,225
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           7,225
-----------------------------------------------------------------------------

4519 Materialni stroški                   1,700

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        1,700
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1,700
-----------------------------------------------------------------------------

6119 Študije s področja varstva konkurence in ekspertna
mnenja                            3,494

Skupaj 99 Plačila storitev                 3,494
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  3,494
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence          12,419
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
   investicije

5962 Plače                         3,138

5964 Drugi osebni odhodki (prejemki)             942

5963 Prispevki delodajalca                  621

Skupaj 11 Plače - državni organi               4,701
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                           4,701
-----------------------------------------------------------------------------

4520 Materialni stroški                   3,400

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3,400
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3,400
-----------------------------------------------------------------------------

1946 Izvozna promocija slovenskega gospodarstva      96,600

6764 Sejmske predstavitve v tujini             87,824

Skupaj 99 Plačila storitev                 184,424
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                 184,424
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in
tuje investicije                      192,525
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

3032 Plače                          100,785

3140 Drugi osebni odhodki (prejemki)              11,581

3248 Prispevki delodajalca                   20,057

Skupaj 11 Plače - državni organi                132,423
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            132,423
-----------------------------------------------------------------------------

3356 Materialni stroški                    12,090

1957 Izdelava strategije gospodarskega razvoja         10,485

3680 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         3,824

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          26,399
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              26,399
-----------------------------------------------------------------------------

6127 Kotizacije in članarine mednarodnim organizacijam      591

Skupaj 9 Drugi odhodki                       591
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      591
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj    159,413
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 22      MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS

5965 Plače                          283,152

5966 Drugi osebni odhodki (prejemki)              34,240

5967 Prispevki delodajalca                   56,347

Skupaj 11 Plače - državni organi                373,739
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            373,739
-----------------------------------------------------------------------------

4521 Materialni stroški                    55,165

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          55,165
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              55,165
-----------------------------------------------------------------------------

5248 Analize vzorcev                      8,780

5766 Plačilo stroškov postopka                 5,270

Skupaj 99 Plačila storitev                   14,050
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    14,050
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS                442,954
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ     5.906,794
*****************************************************************************


 23      MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3020 Plače                          193,556

3128 Drugi osebni odhodki (prejemki)              19,240

3236 Prispevki delodajalca                   38,517

Skupaj 11 Plače - državni organi                251,313
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                            251,313
-----------------------------------------------------------------------------

3344 Materialni stroški                    80,317

1509 Ostali programski stroški                 15,704

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          96,021
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              96,021
-----------------------------------------------------------------------------

1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk 37,855

1852 Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč         4,770

Skupaj 51 Dotacija javnim zavodom in ustanovam         42,625
.............................................................................

1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji        133,602

1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji       386,073

1483 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo - podpora     147,081

1487 Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu         56,935

1506 Raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja
prostora in promocija CRP-ov                  15,869

1841 Javna gozdarska služba                 2.160,571

6767 Sofinanciranje konjerejskega turističnega centra Lipica  52,037

6768 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem morju      4,336

7293 Humanitarna pomoč                     2,500

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    2.959,004
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     3.001,629
-----------------------------------------------------------------------------

1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo in
vinogradništvo                         152,000

1457 Vrtnarski center - podpora                11,725

1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov
kmetijstva                           50,865

1489 Stroški strokovnih opravil - Poslovno združenje prehrane 46,123

1498 Razvoj konjereje                     26,347

1511 Obramba pred točo                    124,130

1842 Republiška kmetijska svetovalna služba         1.114,181

1851 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji       816,710

2612 Izdelava primerjalnih analiz in zakonodaje        24,022

2622 Genska banka v kmetijstvu                 26,840

2628 Monitoring onesnaževanja v kmetijstvu           28,825

7324 Center za vinogradništvo Ivanovci             10,000

Skupaj 99 Plačila storitev                  2.431,769
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  2.431,769
-----------------------------------------------------------------------------

1401 Obnova črede plemenskih krav - regres          137,050

1406 Plemenske živali - prašiči - regres            94,167

1407 Obnova gozdov, ki so predmet denacionalizacije       3,844

1410 Obnova črede plemenskih kobil - regres           5,015

1411 Obnova zasebnih gozdov                  30,738

1414 Plemenske živali - drobnica - regres            8,167

1419 Selekcioniranje čebelje matice - regres          3,960

1424 Seme pšenice in rži - regres               131,143

1425 Seme sladkorne pese - regres               116,000

1427 Trsne cepljenke - regres                  4,000

1428 Podpora razvoju semenarstva                32,560

1433 Nadomestila pri cenah kmetijskih proizvodov       325,555

1438 Nega gozdov, ki so predmet denacionalizacije       60,983

1441 Nega v zasebnih gozdovih                 52,849

1443 Subvencioniranje obresti za financiranje tekoče
proizvodnje                          601,592

1454 Sadne sadike, regres pri nakupu kakovostnih sadik
novih sort                           47,960

1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu      526,592

1471 Sadike hmelja, regres pri nakupu kakovostnih sadik    34,320

1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov - podpora    79,200

1486 Izravnava stroškov pridelave, podpora gorsko -
višinskemu območju                      1.787,696

1859 Ulov plave ribe - podpora                 22,792

2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg  1.488,831

4970 Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih predelih   24,022

6326 Preventivno varstvo gozdov                87,877

6327 Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih            19,218

6328 Vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali
v zasebnih gozdovih                       8,648

6329 Protipožarno varstvo na Krasu               8,648

6330 Semenarska in drevesničarska dejavnost v gozdarstvu    3,844

6331 Sanacija pogorišča nad Renčami              22,064

6332 Odškodnine zaradi razglasitve gozdov s posebnim namenom  21,139

6333 Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice      614,768

6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov         11,440

6772 Financiranje nakupa varovalnih gozdov s posebnim
namenom                             87,824

7294 Obnova vinogradov                    509,000

Skupaj 73 Subvencije - kmetijstvo              7.013,507
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                     7.013,507
-----------------------------------------------------------------------------

1403 Odškodnine za povzročeno škodo od divjadi         5,766

7504 Kotizacija za članstvo v mednarodnih organizacijah     4,339

Skupaj 9 Drugi odhodki                     10,105
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     10,105
-----------------------------------------------------------------------------

1409 Sanacija večjih onesnaževalcev v kmetijstvu        1,366

1422 Morsko ribištvo in marikultura               8,595

1431 Celostno urejanje podeželja in obnova
vasi - dokumentacija                       9,400

1449 Sladkovodno ribogojstvo                  10,744

1458 Celostno urejanje podeželja in obnova vasi - izvedba   13,200

1475 Agromelioracije - trajni nasadi in opore         104,860

1491 Agromelioracije                     166,540

1494 Namakanje kmetijskih zemljišč              290,392

1497 Akumulacije                        32,233

1502 Komasacije                        53,722

1505 Izdelava predhodnih analiz in investicijske tehnične
dokumentacije ter promocije                   26,400

3804 Kmetijska infrastruktura                  8,800

3805 Vinske ceste                        8,448

3807 Državni demonstracijski center za namakanje        2,160

6555 Priprave in uvajanje nacionalnega programa namakanja   16,280

6556 Sanacija nedokončanih komasacij              53,722

Skupaj 104 Investicije - kmetijstvo              806,862
.............................................................................

6557 Usposabljanje javnih zavodov, ustanov in razvojnih
centrov v kmetijstvu                      34,567

6559 PHARE - lastna udeležba                  6,447

6562 Obramba pred točo - oprema                22,338

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove        63,352
.............................................................................

1467 Vzdrževanje gozdnih cest v gozdovih, ki so predmet
denacionalizacije                        67,690

1479 Vzdrževanje cest v zasebnih gozdovih           100,998

1508 Vzdrževanje akumulacije Vogršček             17,820

6774 Vzdrževanje cest v državnih gozdovih           87,824

Skupaj 204 Investicijsko vzdrževanje - kmetijstvo       274,332
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      1.144,546
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano                         13.948,890
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 23      MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS

5968 Plače                          247,514

5971 Drugi osebni odhodki (prejemki)              29,924

5974 Prispevki delodajalca                   49,256

Skupaj 11 Plače - državni organi                326,694
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    326,694
-----------------------------------------------------------------------------

4522 Materialni stroški                    53,081

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          53,081
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              53,081
-----------------------------------------------------------------------------

6683 Veterinarski inštitut Slovenije             403,056

6684 Veterinarski zavod Slovenije              1.172,210

6685 Predpisano zdravstveno varstvo živali          325,600

Skupaj 99 Plačila storitev                  1.900,866
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  1.900,866
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS              2.280,641
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 23      MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva

5969 Plače                           16,955

5972 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2,309

5975 Prispevki delodajalca                   3,374

Skupaj 11 Plače - državni organi                22,638
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     22,638
-----------------------------------------------------------------------------

4523 Materialni stroški                     5,073

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          5,073
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5,073
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva        27,711
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 23      MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribolov

5970 Plače                          336,290

5973 Drugi osebni odhodki (prejemki)              26,627

5976 Prispevki delodajalca                   66,922

Skupaj 11 Plače - državni organi                429,839
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    429,839
-----------------------------------------------------------------------------

4524 Materialni stroški                    60,031

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          60,031
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              60,031
-----------------------------------------------------------------------------

2618 Preglednik blaga rastlinskega izvora - izvoz        4,483

2619 Analize odvzetih vzorcev kmetijske inšpekcije       9,926

6775 Izvršbe inšpekcijskih odločb               26,347

Skupaj 99 Plačila storitev                   40,756
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    40,756
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov
in ribolov                           530,626
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO                          16.787,868
*****************************************************************************


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze

3021 Plače                          163,894

3129 Drugi osebni odhodki (prejemki)              21,013

3237 Prispevki delodajalca                   32,615

Skupaj 11 Plače - državni organi                217,522
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    217,522
-----------------------------------------------------------------------------

3345 Materialni stroški                    59,500

3669 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         46,499

5498 Strokovno razvojne naloge                 46,231

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         152,230
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              152,230
-----------------------------------------------------------------------------

1673 Sprotno vzdrževanje signalno varnostnih in
telekomunikacijskih naprav                  1.216,424

1674 Sprotno vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov                  724,672

1675 Sprotno vzdrževanje prog                3.069,206

4209 Upravni stroški                     461,276

4210 Splošni stroški                     222,230

4211 Zavarovalne premije                   266,507

Skupaj 99 Plačila storitev                  5.960,315
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  5.960,315
-----------------------------------------------------------------------------

5196 Subvencioniranje storitev v potniškem prometu     5.317,300

5197 Subvencioniranje storitev v kombiniranem tovornem
prometu                            250,854

Skupaj 72 Subvencije - železnica               5.568,154
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                     5.568,154
-----------------------------------------------------------------------------

2917 Remont proge na odseku Mirna peč - Trebnje        42,000

2926 Oprema sekcij za vzdrževanje infrastrukture        50,000

2932 PROJEKTI (projektna dokumentacija)            170,000

4230 Zamenjava kretnic na območju SŽ (20 kom)         44,000

4244 ENP Črnotiči daljnovod - sofinanciranje         130,000

4400 Lastna udeležba pri črpanju kreditov EBRD in EIB    1.029,000

6407 Odprava odločb PIRS                    75,000

6411 Sanacija predora Lipoglav                100,000

6415 Postajno poslopje Ljubljana, nadaljevanje sanacije -
I. faza                            112,000

6422 Delna elektrifikacija tirov GPP Koper - tovorni      42,000

6437 RDZ Ljubljana - Sežana                  100,000

7288 Nova železniška povezava z Madžarsko           10,000

Skupaj 109 Investicije - železnica              1.904,000
.............................................................................

1662 Investicijsko vzdrževanje vozne mreže in
elektroenergetskih objektov                  158,857

1664 Investicijsko vzdrževanje SV in TK naprave        322,196

1665 Investicijsko vzdrževanje prog              777,342

6406 Elementar                         20,000

Skupaj 209 Investicijsko vzdrževanje - železnica       1.278,395
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      3.182,395
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze         15.080,616
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo

3039 Plače                           65,484

3147 Drugi osebni odhodki (prejemki)              7,475

3255 Prispevki delodajalca                   13,031

Skupaj 11 Plače - državni organi                85,990
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     85,990
-----------------------------------------------------------------------------

3363 Materialni stroški                    16,660

3823 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          577

5556 Materialni stroški za pomorski promet           4,182

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          21,419
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              21,419
-----------------------------------------------------------------------------

7664 Vzdrževanje objektov in opreme - varnost plovbe      9,600

Skupaj 99 Plačila storitev                    9,600
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    9,600
-----------------------------------------------------------------------------

3826 Objekti in naprave za varnost v pomorskem prometu     4,724

3830 Oprema za varnost pomorskega prometa            5,110

6256 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost
plovbe                             135,685

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze        145,519
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       145,519
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo               262,528
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo

3097 Plače                          236,003

3205 Drugi osebni odhodki (prejemki)              32,690

3313 Prispevki delodajalca                   53,337

Skupaj 11 Plače - državni organi                322,030
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    322,030
-----------------------------------------------------------------------------

3421 Materialni stroški                     9,350

3745 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         3,732

3815 Materialni stroški vodenja zračnega prometa       153,000

5220 Šolanje kontrolorjev letenja                24,898

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         190,980
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              190,980
-----------------------------------------------------------------------------

5604 Oprema in merilne naprave za vodenje zračnega prometa   13,772

6257 Objekt za radar dolgega dosega s potrebno infrastrukturo 11,976

6258 Izgradnja ceste do lokacije radarja dolgega obsega    24,000

6259 Nabava in postavitev energije in signalnih vodov do
lokacije r.d.d.                         70,000

6261 Posodobitev in adaptacija terminalne kontrole letenja
Maribor                             7,784

6262 Ureditev in posodobitev kontrolnega stolpa na Letališču
Ljubljana                            6,487

6263 Zamenjava agregatov in postavitev UPS za
radionavigacijske naprave                    10,778

6265 Rezervni deli                       29,940

6266 Razvoj in nakup programske opreme za ANS         14,970

6268 Radar dolgega dosega (PSR + MSSR) za zračne poti     243,885

6269 Radarska kupola                      12,455

6270 Dizelelektrična postaja s sistemom za nepretrgano
napajanje                            9,266

6271 ILS kat III elektronska oprema               2,645

6272 ILS kat III gradbena in inštalacijska dela         2,894

6778 ILS kat III - operativno uvajanje             10,579

6779 Tehnično varovanje naprav in objektov kontrole letenja   6,736

6780 Tehnično varovanje radarja dolgega dosega         3,593

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze        481,760
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       481,760
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo             994,770
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2414 Uprava RS za telekomunikacije

3098 Plače                           45,691

3206 Drugi osebni odhodki (prejemki)               5,791

3314 Prispevki delodajalca                    9,093

Skupaj 11 Plače - državni organi                 60,575
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     60,575
-----------------------------------------------------------------------------

3422 Materialni stroški                     17,144

3746 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          3,974

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          21,118
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               21,118
-----------------------------------------------------------------------------

1603 Računalniška oprema za projektiranje, nadzor in
evidenco TK naprav                        32,235

3818 Oprema in montaža kontrolno - merilnega sistema URST   106,632

7276 Izgradnja, vzdrževanje in obratovanje infrastrukture RTV
Slovenija                            119,000

Skupaj 102 Investicije - ostali promet in zveze         257,867
.............................................................................

7277 Vzdrževanje in obratovanje omrežja za lokalne in
nekomercialne programe                      27,280

Skupaj 202 Investicijsko vzdrževanje - ostali promet in zveze  27,280
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       285,147
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije            366,840
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste

3091 Plače                           77,772

3199 Drugi osebni odhodki (prejemki)              10,981

3307 Prispevki delodajalca                   15,477

Skupaj 11 Plače - državni organi                104,230
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     104,230
-----------------------------------------------------------------------------

3415 Materialni stroški                     55,335

1130 Informiranje                        2,550

1131 Izobraževanje                        3,570

1152 Redni pregledi objektov M.R                21,080

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          82,535
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               82,535
-----------------------------------------------------------------------------

1008 Razvojno raziskovalne naloge                93,000

1114 Kasneje ugotovljene obveznosti iz preteklega leta     74,400

1120 Kontrola osnih pritiskov in površine za izločanje      7,719

1124 Ekspropriacija M.R cest                  60,450

1127 Štetje prometa                       23,250

1141 Redno vzdrževanje magistralnih cest            550,000

1142 Redno vzdrževanje regionalnih cest            650,000

1143 Posipni materiali za regionalne in magistralne ceste   224,130

1144 Obnova vertikalne signalizacije              158,100

1145 Vzdrževanje signalnih naprav               102,300

1147 Obnova in nove varnostne ograje              93,000

1148 Električna energija                    37,200

1154 Talne obeležbe na magistralnih in regionalnih cestah   372,000

1626 Vzdrževanje in dopolnitev opreme za informatiko      18,600

2737 Zalivanje reg in razpok                  74,400

2738 Sanacije sredinskega stika                 37,200

2776 Obnova odvodnjavanja M in R cest              93,000

2778 Krpanje                          344,100

4761 Obnova makadamskih vozišč                 27,900

7269 Redno vzdrževanje - zimska služba vseh cest       1.500,000

7296 Letna povračila za uporabo cest              90,000

Skupaj 99 Plačila storitev                  4.630,749
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   4.630,749
-----------------------------------------------------------------------------

1117 Sofinanciranje AMZ                     48,400

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  48,400
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                       48,400
-----------------------------------------------------------------------------

1001 Projekti - obnove                     102,300

1002 Projekti - geomehanika                   46,500

1003 Projekti - objekti                     46,500

1004 Projekti - oprema in signalizacija             18,600

1005 Projekti - večje rekonstrukcije              93,000

1006 Kontrolne preiskave in meritve               74,400

1007 Projekti - novogradnje (obvoznice)             37,200

1036 M 10, Črni Kal                       8,000

1040 R 309/1059, Aver - Gračišče                18,600

1041 R 310/1061, Pobegi - Sveti Anton              74,400

1050 Ostalo in sofinanciranje                  46,500

1054 R 367/1350, Zgornji Dolič - Vitanje            66,030

1059 R 330/1189, Zgornja Besnica - Trebeljevo          13,020

1080 R 372/1360, križišče Jurčkova - Ižanska          46,500

1097 M 3/245, zahodna obvoznica v Mariboru           46,500

1118 Odkupi in odškodnine                   279,000

1119 Inženiring in ostale storitve               520,000

1249 R 327/1176 Soteska - Dvor                  9,300

1263 R 340/1249, Ljubno - Luče                 93,000

1853 M 10 - 3/328 Železniški nadvoz v Laškem           4,650

2681 Obvozi v času gradnje objektov               9,300

2704 R 324/1144 Todraž - Brebovnica               4,650

2712 Feasibility študije (EBRD)                 27,900

2714 Svetovalne storitve (EBRD)                 9,300

2717 R 372/1362 Rakitna - Cerknica               40,800

2732 M 10-8/1274 obvoznica Šentjur in objekt          140,000

2744 R 330/1192 Radeče - Loka pri Zidanem mostu         20,000

2770 R 363/1337 Impoljca - Zavratec               65,100

2771 M 3/345 Vrbanski plato                   74,400

2774 R 314/1074 Petrovo brdo - Podrošt             13,950

2780 R 322/1135 Kranj (Zavaroval. - Jaka), most         27,900

2784 M 10/295 Domžale - Črnuče (EBRD)             340,000

2786 Zelena meja (Zavrč, Mitroviči, Bezgarji)          40,000

2906 M 3/248 Ptuj - železniški nadvoz (EBRD)          360,000

3812 Oprema za kontrolo cest                  23,250

3839 M 10-8/1257 Dravograd                   23,250

3887 R 324/1144, Ljubljanica - Kurja vas            39,000

4708 Študije in investicijski programi             65,100

4762 R 326/1159 Žužemberk - Dobrava               44,000

4822 R 321C/1128 Vresje - Sorca                 23,600

4981 R 351/1299, meja z Madžarsko - Kobilje           38,000

4986 R 338/1237 Poljčane - Zgornje Poljčane           23,250

4989 Osilnica - Čačič - Borovec - Kočevska reka         83,700

4990 M10-3/332 Vrhovo - Hotemež                 18,500

4991 R 330 Radeče - priključek M10-3              69,750

5558 M 10-1/322 Kapca - Hotiza                 46,500

5611 R 358C/1327, Stročja vas - Ljutomer            79,000

6460 R 336/1219 most čez Kotrdešico v Zagorju          9,300

6461 R 370/1353 most čez Vuhredšico v Orlici          62,000

6462 R 346/1284 most čez Dravinjo v Majšperku          33,500

6465 R 357/1318 most čez Bukovico v Dobrovniku         33,550

6466 M 10-8/1260 most čez Pako v Hudi luknji          125,000

6467 R 302/1029 Most čez Sočo v Trenti             74,400

6470 M 10-1/366 Gornja Radgona - Mele              4,650

6471 M 1/212 Medvode                      51,150

6475 M 4/253 Obvoznica Novo mesto               145,000

6476 M 10-8/1260 Velenje križišče Šaleška - Goriška       4,650

6478 R 319/1105 Hudinov most na Jezerskem            4,650

6480 R 314/1081 križišče v Mostah                4,650

6481 R 322/1134 Mlaka - Kokrica                 9,300

6482 R 315/1093 Zlatorog - Savica                9,300

6483 R 326/1162 Mirna                      9,300

6486 R 3438/1431 Limbuš - Laznica                46,500

6490 R 314/1077 Škofja Loka (Žabnica - Grenc)          74,400

6493 M 10-1/314 Lenart                     63,000

6498 M 2/373 križišče Strunjan                 23,250

6569 M 10-10/1035 Most Idrija                 100,000

6691 M3/242 Radlje, Klanci (obvoznica)              9,300

6692 M10-8/1260 Huda luknja                  217,000

6698 M10-9/1182 Šentjakob-Radeče (Ribče-Litija)         9,300

6701 R356/1317 Petrovci naselje                 9,300

6705 M10-1/318 Petanjci-Murska Sobota (Cankarjeva cesta)     9,300

6706 R326/1166 Sevnica-Planina                  9,300

6708 R348/1292 Spodnji Duplek-Zgornji Duplek-Dvorjane      9,300

6717 R343/1430, Zreče - križišče                 4,550

6788 R330/1189 Zgornja Besnica - Trebeljevo           9,300

6792 L Zelena meja (Pungart, Črni potok ...)          27,900

6793 M12-1/323-325 Lendava (obvoznica)              9,300

6794 R320/1120 Sodražica - Žlebič                9,300

6796 R 330/1192 Radeče Loka pri Zidanem mostu          65,100

6797 R301/1012 Obvoznica Šempeter                67,000

6798 M10/282 Celje severna magistrala              9,300

6799 R314/1978 Škofja Loka (Stari Dvor-Petrol)          9,300

6975 Zelena meja (Bezgarji, Bilpa - Žaga)            38,000

6977 M 10-10/1040 Prapetno                    9,300

6978 R324/1144 Gornja vas - Ljubljanica             9,300

6979 R314/3085 Most čez Dreto v Gornjem Gradu          27,900

6982 R351/1302 Inudacija v Veržeju               37,200

7239 M 10-5 Ajdovščina - križišča                74,400

7240 M 10-10/1033 križišče Kalce - Godovič            9,300

7242 M 10-3/328 Debro - Laško                  44,000

7244 R345/1282 Most čez Sušico v Lesičnem            18,600

7245 R359A/1330 Most čez Svečino v Plaču            18,600

7270 Geološke in geomehanske preiskave in študije        27,900

7274 Odprava posledic neurij v letu 1995            300,000

7289 R 336/1222 Hrastnik - Dol                 39,000

7297 R 319/1111 Gornja vas - Treblje               9,300

7298 R 302/1029 most čez Limarico v Trenti           74,400

7299 M 4/256 križišče Jugorje                  4,650

7300 R 370/1353 Vuhred - Ribnica na Pohorju           4,650

7301 R 357/1320 Kranjčeva v Lendavi               9,300

7302 R 337/1234 Majšperk - Jurovci                4,650

7303 R 329/1187 Moravče - Čatež                 4,650

7304 R 314/1072 Hudajužna                    4,650

7305 R 10-3/330 Širje - Zidani most               4,650

7306 M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik               4,650

7325 R 365/1348 Grm - Radohova vas - Bič            10,000

Skupaj 101 Investicije - ceste                5.553,650
.............................................................................

1139 Začasni ukrepi za odpravo črnih točk           148,800

1146 Osvetlitev prehodov za pešce                46,500

1151 Oprema cest                        37,200

1153 Počivališča in avtobusne postaje              9,300

1164 Dodatna dela po tehničnih pregledih            20,000

1167 Ostalo in sofinanciranje                  65,000

1174 Popravila lesenih mostov na R cestah            27,900

1220 R 352/1307, Segovci - Podgrad                4,650

1254 Elementar - naravne nesreče M ceste            27,900

1255 Elementar - naravne nesreče R ceste            93,000

1634 M 10-5, Razdrto - Manče                  15,000

1639 Manjša intervencijska popravila              74,400

1646 R 355/1315, Martjanci - Petrovci              31,000

1655 Zaščita brežin na M in R cestah              46,500

2680 R 301A/1019 Cesta na Mangart                4,650

2698 M1/207 Žirovnica - Lesce                  4,650

2702 R 368/1351, Prebold                    31,000

2715 R 333/1206 Križaj - Čatež ob Savi             23,250

2721 R 326/1162 Trebnje - Mokronog               27,900

2726 R 333/1205 Kostanjevica - Križaj              20,000

2728 Program PHARE (Učja)                    4,650

2735 R 364/1343 Vinica - Stari trg                9,300

2725 R 352/1306 Šentilj - Trate                 27,900

2754 R 301/1004 Žaga - Kobarid                  9,300

2755 R 336/1221 Trbovlje - Hrastnik               9,300

2757 Obvozi v času sanacij objektov               13,950

2764 Sanacije propustov                     74,400

2766 R 342/1265 Črna-Šentvid                  46,500

2769 R 338/1241 Bizeljsko                    37,200

2777 Zaporni sloji in površinske prevleke           484,571

2782 Sanacije zidov                      111,600

2783 R 314/1076 Selca - Praprotno                51,150

4022 Sanacije plazov                      325,500

4023 Zasaditve in ozelenitve brežin               18,600

4081 R 324/1150 Ig                       23,250

4852 Obnove po odločbah PIRS                  27,900

4853 M 1/ Nadvozi Višnja gora - Obrežje             20,460

4854 R 315/1089 Bled - Soteska                 22,500

4984 R 301 F Zalošče                      50,000

4987 R 345/1279 Žiče - Dramlje                  3,720

4988 R 349/1293 Videm ob Ščavnici - Okoslavci          14,000

5557 M 1 Jesenice                        9,300

6271 Sanacije objektov na M in R cestah            235,000

6484 R 330/1189 Sostro - Besnica                 9,300

6488 R 368/1351 Podmeja                     4,650

6492 M 10-5/347 Selo - Nova Gorica (Črniče)           35,000

6494 R 312A/1067 Solkan - Lokve                 35,000

6495 R 315/1092 Bohinjska Bistrica - Jezero           40,000

6497 M 1 Višnja Gora - Obrežje (EBRD)              12,300

6570 R 338/1236 Križni vrh                   37,200

6695 Ribnica - Dolenja vas                   37,200

6696 Črnomelj - Vinica                     18,600

6699 R 345/1281 Črnolica - Lesično               13,950

6702 Sanacija objektov med Krko in Savo             86,000

6703 Pudob                            9,300

6704 R 314/1081 Križišče Podgorje                4,650

6707 Jurklošter - Dežno                     18,600

6712 Plaz Dankovci                       27,900

6787 R 314/1074 Petrovo Brdo - Podrošt             18,600

6790 R 346/1284 Rogatec - Stoperce                9,300

6791 R 387/1412 Kalce - Hrušica                 9,300

6795 R 330/1191 Sopota (Podkum) - Jagnjenica           9,300

6800 M10/10 Bača - Godovič                   60,000

6801 Manjše sanacije objektov                 241,800

6802 Večje sanacije objektov po spisku             353,400

6803 R361/1332 Hoče - Areh                   27,900

6976 R 349/1296 Cankova                     41,850

6986 M 3-3, Slovenske Šikole - Hajdina             46,500

6987 M10/300 Brezovica Sinja Gorica               27,900

6988 R339/1245 Višnja vas - Dobrna               46,500

6989 R323/1143 Spodnji Brnik - Cerklje             27,900

6990 R381/1379 Podgrad - Ilirska Bistrica            9,300

6991 R381/1380 Ilirska Bistrica                 18,600

6992 R313/1069 Prem - Obrov                   9,300

7237 Most čez Dravo v Ptuju                   40,000

7238 Most čez Muro v Veržeju                  32,000

7271 R 321 Lesce - Radovljica                  9,300

7290 R 362/1333 Senovo (naselje)                27,900

7291 R 323/1143 Cerklje - žičnica Krvavec            2,000

7307 R 320/117 Rakek (skozi naselje)               4,650

7308 R 322/1134 Tržič - Križe                  4,650

7309 R 387/1412 Kalce - Hrušica                 4,650

7310 R 356/1317 Martinje - Dolič                 4,650

7311 R 374/1365 Lož - Stari trg                 4,650

7312 M 10-10/1033 Hotedršica - Podstrane             4,650

7313 R 358/1322 Črenševci - Razkrižje              4,650

7314 R 357/1316 Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas        4,650

7315 M 10-10/1005 Kobarid                    4,650

7316 R 308/1058 Črni vrh - Col                  4,650

7317 R 306/1048 Opatje Selo - Komen               4,650

7318 M 10-3/336 Križišče - Krško                 4,650

7319 R 366/1349 Kamnik - Ločica                 4,650

8710 R 354/1313 Središče ob Dravi                44,640

Skupaj 201 Investicijsko vzdrževanje - ceste         3.952,041
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      9.505,691
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste              14.371,605
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 24      MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2418 Prometni inšpektorat RS

5977 Plače                           100,681

5978 Drugi osebni odhodki (prejemki)              10,884

5979 Prispevki delodajalca                   20,035

Skupaj 11 Plače - državni organi                131,600
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     131,600
-----------------------------------------------------------------------------

4534 Materialni stroški                     18,705

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          18,705
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               18,705
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS               150,305
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE           31.226,664
*****************************************************************************


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor

3016 Plače                           261,506

3124 Drugi osebni odhodki (prejemki)              27,715

3232 Prispevki delodajalca                   52,040

Skupaj 11 Plače - državni organi                341,261
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     341,261
-----------------------------------------------------------------------------

3340 Materialni stroški                     60,000

1750 Sodelovanje z ECE                       716

3664 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         10,821

4404 Predpisi                          60,000

4405 Promocije, razstave in publikacije             20,000

5043 Sredstva za delo GIS                    18,648

6342 Alpska konvencija                      4,080

6343 Habitat (programsko sodelovanje z OZN)           1,020

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          175,285
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              175,285
-----------------------------------------------------------------------------

5496 Sofinanciranje društev za varstvo okolja v RS        2,607

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam          2,607
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       2,607
-----------------------------------------------------------------------------

1747 Nastavitev digitalne topografske baze           74,000

4741 Moja dežela - lepa, urejena, čista             2,000

6335 Ciljni raziskovalni projekti za prostor          10,500

6336 Ciljni raziskovalni projekti za stanovanja         6,000

6339 Nastavitev drugih geoorientalnih digitalnih baz      58,000

6517 Ciljni raziskovalni projekti za okolje           27,000

7617 Delovanje geoinformacijskega sistema            26,300

Skupaj 99 Plačila storitev                   203,800
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    203,800
-----------------------------------------------------------------------------

6514 Projekt TIMAV in zaščita Gorice (PHARE)          33,000

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda        33,000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        33,000
-----------------------------------------------------------------------------

6386 Dokapitalizacija stanovanjskega sklada         1.500,000

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 1.500,000
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 1.500,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor         2.255,953
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2512 Geodetska uprava RS

3029 Plače                           867,767

3137 Drugi osebni odhodki (prejemki)              146,958

3245 Prispevki delodajalca                   172,686

Skupaj 11 Plače - državni organi               1.187,411
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    1.187,411
-----------------------------------------------------------------------------

3353 Materialni stroški                    335,422

1813 Vladna komisija za standardizacijo zemljepisnih imen    3,787

4407 Strokovne komisije za preizkus znanja            1,262

4409 Komasacijske pritožbe                    3,366

6344 Predpisi                          11,444

6345 Vodenje geodetskih evidenc                420,216

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          775,497
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              775,497
-----------------------------------------------------------------------------

1811 Oprema za izvedbo programa geodetskih del         21,699

6811 Sanacija geodetske položajne in višinske ter
gravimetrične mreže                       29,130

6812 Določitev državne meje s Hrvaško              24,294

6814 Nastavitev evidence stavbnih zemljišč in registra
stavb (za 1/18 države)                      26,680

6816 Vzpostavitev digitalnih načrtov zemljiškega katastra
(za 1/18 države)                         53,400

6817 Ciklično aerosnemanje 1/3 države              27,000

6818 Projekt in začetek izdelave državnih topografskih kart   22,056

6819 Vzpostavitev digitalnih topografskih kart         43,398

Skupaj 99 Plačila storitev                   257,657
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    257,657
-----------------------------------------------------------------------------

1812 Članstvo v mednarodnih geodetskih asociacijah        2,628

Skupaj 9 Drugi odhodki                      2,628
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      2,628
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS               2.223,193
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost

3031 Plače                           61,754

3139 Drugi osebni odhodki (prejemki)               6,337

3247 Prispevki delodajalca                   12,289

Skupaj 11 Plače - državni organi                 80,380
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     80,380
-----------------------------------------------------------------------------

3355 Materialni stroški                     8,330

1319 Publikacije in obveščanje javnosti              408

3679 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          1,360

4411 Varstvo pri delu                       680

4412 Knjižnica URSJV                        400

5019 Komisija za jedrsko varnost in preverjanje operaterjev   1,020

5060 Enkratne naloge jedrske varnosti              2,975

5061 Trajne naloge s področja jedrske varnosti          3,732

6356 Vzdrževanje pripravljenosti                 1,275

6809 Razširitev nadzora jedrskih materialov            850

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          21,030
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               21,030
-----------------------------------------------------------------------------

1298 Geotektonske raziskave za oceno varnosti          9,100

5020 Jedrska varnost                      32,172

Skupaj 99 Plačila storitev                    41,272
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    41,272
-----------------------------------------------------------------------------

1299 Center za analizo ponezgodnih stanj             4,590

4413 Simulacija transientov-analizator NEK            2,390

5021 Dozimetri                           740

5409 Povezave NEK, URSJV, RSCZ - II. faza            1,607

5410 Nacionalna mreža zgodnjega obveščanja v radioloških
nesrečah                             4,550

Skupaj 108 Investicije - državni organi             13,877
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        13,877
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost            156,559
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje

3104 Plače                           84,455

3212 Drugi osebni odhodki (prejemki)              11,794

3320 Prispevki delodajalca                   16,806

Skupaj 11 Plače - državni organi                113,055
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     113,055
-----------------------------------------------------------------------------

3428 Materialni stroški                     23,715

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          23,715
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               23,715
-----------------------------------------------------------------------------

1799 Prostorske analize in plan Slovenije            75,000

1802 Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija    122,856

3752 Drugi odhodki za delo na drugih področjih          2,000

6351 Regionalne priprave za prostorsko planiranje        50,000

6352 Intervencije pri izdelavi občinskih planskih aktov     18,000

6353 Prostorski in komunalni standardi in normativi       2,000

6354 Planska kartografija in informatika            15,000

Skupaj 99 Plačila storitev                   284,856
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    284,856
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje          421,626
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS

3034 Plače                          374,301

3142 Drugi osebni odhodki (prejemki)             43,460

3250 Prispevki delodajalca                  74,486

Skupaj 11 Plače - državni organi               492,247
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    492,247
-----------------------------------------------------------------------------

3358 Materialni stroški                    46,750

1791 Limnološka postaja Bled                   510

1792 Mednarodni projekt 7SWT                  1,700

1794 Kakovost zraka - mednarodne zadolžitve          9,350

1795 Redne publikacije                     7,735

3756 Kotizacije in potni stroški v mednarodnih organizacijah  4,590

5009 Kakovost zraka - monitoring               11,900

5010 Kakovost voda - monitoring                46,750

5011 Hidrološki monitoring                  20,400

5012 Agrometeorologija - meteorološki monitoring       20,400

5013 Merjenje ionizirajočega sevanja              3,145

5014 Meteorološka zaščita letalskega prometa          4,420

5015 Mednarodne komunikacije                 12,750

5016 Umerjanje meteoroloških in hidroloških instrumentov    7,650

5018 Obramba pred točo - HMZ                  3,400

6358 Varnost: zaščita premoženja, podatkov           2,380

6359 Zagotavljanje kvalitete podatkov             2,040

6361 Kataster emisij v zrak                   765

6820 Informacijski sistem varstva okolja            4,250

6821 Mednarodni projekt LACE in komunikacije          5,398

6822 Mednarodni kongres alpske meteorologije          1,700

6823 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah    3,825

6824 Mednarodni monitoring voda                5,100

6825 Monitoring vodnih virov                  2,975

6826 Vzdrževanje skupnih infrastrukturnih naprav - Vojkova   5,185

6827 Nacionalni meteorološki telekomunikacijski center    11,900

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         246,968
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             246,968
-----------------------------------------------------------------------------

4421 Članstvo v nevladnih mednarodnih organizacijah      3,397

Skupaj 9 Drugi odhodki                     3,397
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                     3,397
-----------------------------------------------------------------------------

4420 Interventna sredstva                   2,300

5008 Ekološki laboratorij - merilna oprema          40,000

5017 Računski center - nabava računalnika in specifične
programske opreme                       12,300

5429 Meteorološko radarski center               32,996

6357 Letalska meteorološka oprema (vzdrževanje, montaža,
nakup)                             22,000

6360 Razvoj novih merilnikov in metod             4,100

6528 Monitoringi, instrumentalna oprema            55,000

Skupaj 108 Investicije - državni organi            168,696
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      168,696
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS            911,308
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko

3035 Plače                          36,877

3143 Drugi osebni odhodki (prejemki)              5,435

3251 Prispevki delodajalca                   7,338

Skupaj 11 Plače - državni organi                49,650
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    49,650
-----------------------------------------------------------------------------

3359 Materialni stroški                    13,508

1753 Potresno inženirstvo                   2,283

1754 Inženirska seizmologija                  2,283

1755 Državna mreža potresnih opazovalnic           10,656

1757 Monitoring močnih potresov                3,426

2963 Geofizikalni monitoring                  7,137

2964 Geološki monitoring                    2,714

5006 Seizmološki monitoring ob povečanih aktivnostih      2,283

6364 Priprava osnov za zakonodajo               1,522

6365 Strokovna srečanja                    1,522

6828 Seizmološka programska oprema               1,683

6829 Geološki informacijski sistem              23,887

7630 Refrakcijska seizmika                   1,522

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         74,426
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              74,426
-----------------------------------------------------------------------------

6363 Mednarodne članarine                    440

Skupaj 9 Drugi odhodki                      440
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                      440
-----------------------------------------------------------------------------

5005 Modernizacija seizmološke mreže             13,000

Skupaj 108 Investicije - državni organi            13,000
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       13,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko              137,516
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave

5980 Plače                          218,815

5982 Drugi osebni odhodki (prejemki)             26,904

5984 Prispevki delodajalca                  43,544

Skupaj 11 Plače - državni organi               289,263
.............................................................................

6546 Plače regionalnih zavodov                49,799

6547 Drugi osebni odhodki (prejemki) regionalnih zavodov    5,544

6548 Prispevki delodajalca regionalnih zavodov         9,910

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije           65,253
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    354,516
-----------------------------------------------------------------------------

3430 Materialni stroški                    60,860

1784 Strokovne obveznosti po mednarodnih konvencijah     16,150

1844 Pospeševanje razvoja javnih služb              850

3754 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         6,001

5047 Nacionalni program varstva okolja            22,400

5418 Poročilo o stanju okolja                 3,700

5420 Manipulativni stroški in rezerve             4,500

6055 Mednarodne konvencije - varstvo narave          7,100

6066 Priprava baz podatkov in strokovnih podlag-varstva okolja 5,600

6067 Ukrepanje pri ekoloških nesrečah             3,100

6069 Kartiranje habitatov                   3,000

6071 Publikacije za varstvo narave               8,500

6373 Vodnogospodarski informacijski sistem - baze in
evidence                            11,200

6377 Mednarodni promet z odpadki                3,700

6830 Komisija za oceno škod po naravnih nesrečah        4,500

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         161,161
.............................................................................

6549 Materialni stroški regionalnih zavodov          20,172

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije     20,172
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             181,333
-----------------------------------------------------------------------------

6572 Spominski park Trebče                  33,036

6573 Triglavski narodni park                 84,011

6911 Škocjanske jame                     18,810

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam        135,857
.............................................................................

6072 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju Mure   31,581

6073 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju Drave  69,102

6074 Javna vodnogospodarska služba na območju Savinje-Sotle  50,094

6075 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju
Dolenjske                           49,104

6076 Javna vodnogospodarska služba na območju
Ljubljanice-Save                        68,013

6077 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju
Gorenjske                           45,065

6078 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju Soče   42,669

6079 Javna vodnogospodarska služba na vodnem območju
Primorske                           30,195

6080 Javna vodnogospodarska služba - skupni program      39,204

6081 Služba varstva obalnega morja (SVOM)           27,532

6098 Intervencije - naravna dediščina             1,000

6574 Akcije varstva narave                  21,978

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    475,537
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     611,394
-----------------------------------------------------------------------------

1782 Recenzije in revizije                   1,800

4424 Strokovne podlage za vodnogospodarsko in prostorsko
dokumentacijo                         26,000

5046 Informacijski sistem varstva okolja           13,300

5048 Študija ranljivosti okolja                2,200

5049 Presoje vplivov na okolje                 4,800

5423 Intervencije ob naravnih nesrečah            12,700

6060 Upravna in razvojna dokumentacija             4,400

6070 Študije in raziskave                   4,400

6082 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Mure    141,620

6083 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Drave   198,604

6084 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju
Savinje - Sotle                        180,940

6085 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Dolenjske 162,150

6086 Vzdrževanje vodnega režima na območju
Ljubljanice - Save                      295,610

6087 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območja Gorenjske 174,042

6088 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Soče    164,400

6089 Vzdrževanje vodnega režima na vodnem območju Primorske 108,520

6571 Zavarovana območja narave                35,800

6666 Azil za zavarovane živalske vrste             5,100

6831 Standardi komunalne oskrbe                2,800

6832 Notranjski park (Life program)              5,500

Skupaj 99 Plačila storitev                 1.544,686
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                  1.544,686
-----------------------------------------------------------------------------

5191 Prezaposlitev delavcev v RUŽV              46,674

5425 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo
okolja                            506,600

6063 Vlaganja v komunalno infrastrukturo in varstvo okolja  162,100

6667 Dolžanova soteska                     2,400

Skupaj 77 Subvencije - ostale                 717,774
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                      717,774
-----------------------------------------------------------------------------

6371 Nadomestila za izvajanje režimov varstva narave      3,000

6575 Odškodnine -živalske vrste                10,000

Skupaj 9 Drugi odhodki                     13,000
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    13,000
-----------------------------------------------------------------------------

5472 Zapiranje rudnika urana Žirovski vrh          233,375

6378 Ekološka sanacija Rudnika Žirovski vrh         117,820

Skupaj 103 Investicije - energetika              351,195
.............................................................................

6380 Odkup nepremičnin na zavarovanih območjih narave     9,700

6668 Dokončanje informacijskega centra TNP          12,728

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       22,428
.............................................................................

1845 Vzdrževalno - ureditvena dela na obalnem morju      10,000

2954 Primorski vodovod in kanalizacija            186,000

2956 HE Golica - programi iz odškodnin KELAG          8,000

4425 HE Vrhovo sofinanciranje urejanja zalednih voda     35,833

5427 Gradnja vodnogospodarskih objektov in naprav       10,000

7273 Odprava posledic neurij v letu 1995           624,556

Skupaj 141 Investicije - komunala in urejanje voda      874,389
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.248,012
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave           4.670,715
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 25      MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor

5981 Plače                          286,858

5983 Drugi osebni odhodki (prejemki)             28,880

5985 Prispevki delodajalca                  57,085

Skupaj 11 Plače - državni organi               372,823
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    372,823
-----------------------------------------------------------------------------

4526 Materialni stroški                    99,719

5004 Sredstva za vzorce in analize izven rednega programa   3,556

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         103,275
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             103,275
-----------------------------------------------------------------------------

5001 Rušenje nedovoljeno izgrajenih objektov         60,912

6834 Izvršbe odločb                      8,000

6835 Izvedenska mnenja                     5,000

Skupaj 99 Plačila storitev                   73,912
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   73,912
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor        550,010
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR         11.326,880
*****************************************************************************


 26      MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

3011 Plače                          241,191

3119 Drugi osebni odhodki (prejemki)             25,104

3227 Prispevki delodajalca                  47,997

Skupaj 11 Plače - državni organi               314,292
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    314,292
-----------------------------------------------------------------------------

3335 Materialni stroški                    58,700

3659 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         1,260

4428 Izobraževanje                       4,800

5253 Sodelovanje s strokovnimi institucijami          4,200

6185 Delo organov in komisij                  2,497

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         71,457
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              71,457
-----------------------------------------------------------------------------

1826 DN in DN v enkratnem znesku             13.907,200

7022 Denarna pomoč                     1.638,400

Skupaj 41 Transferi - zaposlovanje             15.545,600
.............................................................................

4429 Starševski dodatek                   660,694

7011 Nadomestilo plače v času porodniškega dopusta    17.500,000

7013 Družbene pomoči otrokom               21.289,000

7014 Pomoč pri opremi novorojenca              444,015

Skupaj 42 Transferi - otroško varstvo           39.893,709
.............................................................................

6838 Varstvo vojnih invalidov (VI)             4.900,000

6839 Varstvo vojnih veteranov (VV)             1.722,000

6840 Varstvo žrtev vojnega nasilja (ŽVN)          5.200,000

7042 Republiške priznavalnine                 76,078

7047 Zdraviliško in klimatsko zdravljenje VI, VV, ŽVN    288,502

7048 Druge zakonske pravice VI, VV, ŽVN          2.647,058

Skupaj 43 Transferi - varstvo VI, VV, ŽVN         14.833,638
.............................................................................

7016 Denarne pomoči - edini vir               388,612

7017 Denarni dodatek                    5.249,196

7018 Družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb  2.129,371

7320 Varstvo družin vojakov                  1,000

8503 Zdravstveno zavarovanje prejemkov edinega vira      47,425

8504 Zdravstveno zavarovanje duševno in telesno prizadetih
oseb                              89,377

Skupaj 44 Transferi - socialno varstvo           7.904,981
.............................................................................

7054 Republiške štipendije                 8.838,012

Skupaj 45 Transferi - štipendije              8.838,012
.............................................................................

5629 Subvencioniranje študentske prehrane          900,000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 900,000
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                87.915,940
-----------------------------------------------------------------------------

6841 Krizni centri                       9,000

6842 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve nasilja       4,400

7089 Sofinanciranje tiska                   13,000

7091 Zveza prijateljev mladine Slovenije            2,000

8505 Materinski dom                      16,300

8707 Terapevtski center                    13,000

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         57,700
.............................................................................

1275 Stanovanjske skupine                   45,500

1276 Vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji   797,500

1279 Inštitut - SVC                      13,300

1280 Preventivni programi                   83,000

1283 Dejavnost centrov za socialno delo          2.236,000

1284 Socialna zbornica                     8,300

1285 Strokovno usposabljanje delavcev socialnega varstva   16,305

1286 Strokovni nadzor                     4,300

2445 Intervencije in izveninstitucionalne oblike varstva   109,000

4430 Uresničevanje resolucije o družinski politiki      10,500

4432 Republiški zavod za zaposlovanje           2.174,000

6184 Socialna rehabilitacija zasvojenih            21,000

6844 Izveninstitucionalne pomoči starim in invalidnim
osebam                             13,500

7019 Zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in
rejnikov                            86,000

7057 Rejnine                         701,000

7094 Institucionalno varstvo v zavodih            942,500

7095 Prehodni dom za tujce - oddelek za mladoletnike      1,400

7140 Stroški izvajanja zakona o družinskih prejemkih     90,000

7147 Interventni centri                    21,000

7148 Prevozi slepih                      4,700

7149 Oskrba oseb neznanega bivališča              3,000

7171 Raziskave, razvoj                    47,000

7172 Mednarodno sodelovanje                  34,000

8506 Izgradnja neprofitnega sektorja              6,100

8507 Razvoj terapevtskih skupin na področju zasvojenosti   33,000

8663 Sofinanciraje institucij in programov izobraževanja
odraslih                            54,000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   7.555,905
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    7.613,605
-----------------------------------------------------------------------------

4438 Prispevki delodajalcem za novozaposlene         300,458

6530 Presežki v državnih podjetjih              898,000

7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev          1.666,258

7024 Pospeševanje novega zaposlovanja           1.542,299

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb       1.013,709

7027 Preusposabljanje in dokup delovne dobe         118,718

7029 Javna dela                      1.150,474

7032 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest                            1.009,383

7265 Nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest - izvozniki                      1.500,000

8664 Izvajanje sanacij in prestrukturiranje podjetij
(SRSP)                            354,230

8665 Tehnična izvedba IPP                   9,548

8674 Pomoč pri samozaposlovanju               833,709

Skupaj 77 Subvencije - ostale               10.396,786
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                    10.396,786
-----------------------------------------------------------------------------

4433 Sofinanciranje PHARE programov              9,736

4904 Sofinanciranje ZZB-NOV                 135,853

6180 Sofinanciranje Zveze veteranov vojne 1991        21,981

6181 Sofinanciranje veteranskih organizacij slovenske
policije "SEVER"                        3,185

6661 Grobišče - Teharje, Kočevski Rog             1,000

6846 Druge organizacije žrtev vojnega nasilja         6,000

6847 Sofinanciranje zveze društev izgnancev Slovenije     4,000

7190 Priznanja socialnega varstva               2,123

7193 Sofinanciranje društev                  3,000

7197 Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji         23,480

7198 Vzdrževanje grobov v tujini                5,430

Skupaj 9 Drugi odhodki                    215,788
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    215,788
-----------------------------------------------------------------------------

1288 Računalniška oprema za uvedbo informacijskega sistema   2,632

2456 Poslovni prostor RZZ                  321,230

2570 Dom upokojencev Ptuj - Muretinci             47,243

4441 CSD - zamenjava avtomobilov                9,784

4442 Poslovni prostori CSD                  360,687

4443 Investicije VDC in oprema                219,435

4444 Socialno - varstveni zavodi za usposabljanje      105,842

4996 Stanovanjske skupnosti za invalide            30,000

5555 Dom paraplegikov                      393

6190 Dom upokojencev Šentjur                 107,031

6191 Dom upokojencev Trebnje                 35,677

6192 Zavetišče za ženske in otroke - žrtve nasilja       3,928

6194 Vzpostavitev računalniških programov za arhiviranje
dokumentacije                          1,688

6499 Vzpostavitev informacijskega sistema na področju
varstva VI, VV, ŽVN                      10,439

6848 Zagotavljanje nadomestnih kapacitet - posebni
socialno varstveni zavodi                   50,921

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      1.306,930
.............................................................................

6195 Investicijsko vzdrževanje socialnega varstva      287,378

6196 Investicijsko vzdrževanje RZZ              126,970

7139 Razvoj in vzdrževanje informacijske podpore za
izvajanje zakona                        21,722

Skupaj 205 Investicijsko vzdrževanje - javni zavodi in
ustanove                           436,070
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.743,000
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve                          108.270,868
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 26      MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu

5986 Plače                           6,799

5988 Drugi osebni odhodki (prejemki)              1,075

5990 Prispevki delodajalca                   1,360

Skupaj 11 Plače - državni organi                9,234
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     9,234
-----------------------------------------------------------------------------

4527 Materialni stroški                    3,165

6850 Mednarodno sodelovanje                  2,768

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          5,933
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5,933
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu       15,167
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 26      MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo

5987 Plače                          199,138

5989 Drugi osebni odhodki (prejemki)             18,827

5991 Prispevki delodajalca                  39,629

Skupaj 11 Plače - državni organi               257,594
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    257,594
-----------------------------------------------------------------------------

4528 Materialni stroški                    29,310

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         29,310
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              29,310
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo              286,904
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE                          108.572,939
*****************************************************************************


 27      MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

3023 Plače                          108,788

3131 Drugi osebni odhodki (prejemki)              9,726

3239 Prispevki delodajalca                  21,649

Skupaj 11 Plače - državni organi               140,163
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    140,163
-----------------------------------------------------------------------------

3347 Materialni stroški                    51,727

3671 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         1,268

6138 Sredstva za delo odbora za investicije v javne
zdravstvene zavode                       4,841

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         57,836
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              57,836
-----------------------------------------------------------------------------

7085 Svet za zdravje - programi za krepitev zdravja      9,068

7086 Zbiranje krvi in organov za presajanje          65,869

Skupaj 52 Dotacije zdravstvu                  74,937
.............................................................................

1292 Sekundariji                       187,073

5218 Zdravstveno varstvo pred ionizirajočimi sevanji     18,212

5617 Programi preprečevanja zasvojenosti z mamili       21,682

6130 Ciljni raziskovalni projekt Zdravje            6,050

6855 Nacionalni programi boja proti AIDS            8,520

6856 Nujna medicinska pomoč                  4,027

7075 Raziskovalne naloge in študije              18,352

7077 Univerzitetne naloge                   9,075

7079 Aplikativne študije                   10,261

7082 Zdravstveno informacijski sistem             9,520

7083 Zdravstvena prosveta in vzgoja              74,620

7084 Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva      831,693

7121 Plačilo obveznega psihiatričnega zdravljenja       29,848

7122 Nujno zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb       44,797

7123 Strokovni nadzor in javna pooblastila          26,404

7124 Obrambne priprave zdravstva in katastrofne medicine    4,355

7125 Publicistična dejavnost                  1,738

7283 Humanitarna pomoč za BIH                 2,000

Skupaj 54 Plačilo storitev zdravstvu            1.308,227
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    1.383,164
-----------------------------------------------------------------------------

6715 Varstvo potrošnikov zdravstvenega varstva         4,000

Skupaj 99 Plačila storitev                   4,000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    4,000
-----------------------------------------------------------------------------

1964 Medicinski tisk                      7,800

7184 Zdravstvo - demografsko ogrožena območja         30,621

7189 Nagrade in priznanja s področja zdravstva         1,180

7195 Sofinanciranje društev s področja zdravstva        7,284

7284 Mednarodno sodelovanje                  7,000

Skupaj 9 Drugi odhodki                     53,885
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    53,885
-----------------------------------------------------------------------------

2446 Investicije v zdravstvu                1.310,670

6385 Odplačila kreditov za UKC                235,193

6515 Sofinanciranje PHARE programa                81

6936 Odplačilo obveznosti po sklepih vlade          91,816

Skupaj 106 Investicije - zdravstvo             1.637,760
.............................................................................

2568 Investicijsko vzdrževanje v zdravstvenih zavodih    121,759

7321 Izboljšanje življenjsko-bivalnih pogojev v bolnici
Stara gora                           10,000

Skupaj 206 Investicijsko vzdrževanje - zdravstvo       131,759
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.769,519
-----------------------------------------------------------------------------

6563 Sanacija izgub                     350,771

Skupaj 111 Kapitalske naložbe                 350,771
.............................................................................

Skupaj 14 KAPITALSKE NALOŽBE                 350,771
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo            3.759,338
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 27      MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo

5992 Plače                           4,957

5994 Drugi osebni odhodki (prejemki)               404

5996 Prispevki delodajalca                    991

Skupaj 11 Plače - državni organi                6,352
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     6,352
-----------------------------------------------------------------------------

4529 Materialni stroški                    5,100

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          5,100
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5,100
-----------------------------------------------------------------------------

6132 Izvajanje programov sodelovanja z WHO           2,635

6133 Delovanje nacionalnih koordinatorjev           3,112

6134 Priprave na izvedbo ministrske konference v letu 1996  20,201

Skupaj 9 Drugi odhodki                     25,948
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    25,948
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo                          37,400
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 27      MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS

5993 Plače                          284,148

5995 Drugi osebni odhodki (prejemki)             38,680

5997 Prispevki delodajalca                  56,545

Skupaj 11 Plače - državni organi               379,373
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    379,373
-----------------------------------------------------------------------------

4530 Materialni stroški                    63,750

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         63,750
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              63,750
-----------------------------------------------------------------------------

6135 Meritve in analize imisij onesnaženosti         10,156

6136 Analize vzorcev                     32,300

6137 Ionizirana sevanja                    2,988

Skupaj 9 Drugi odhodki                     45,444
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    45,444
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS            488,567
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 2713 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO            4.285,305
*****************************************************************************


 33      MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport

3024 Plače                          278,554

3132 Drugi osebni odhodki (prejemki)             34,425

3240 Prispevki delodajalca                  55,432

Skupaj 11 Plače - državni organi               368,411
.............................................................................

6672 Plače - osnovno šolstvo               33.821,247

6678 Drugi osebni prejemki - osnovno šolstvo        1.754,000

6679 Prispevki delodajalca - osnovno šolstvo        6.988,921

6676 Plače - srednje šolstvo               15.522,225

6533 Drugi osebni prejemki - srednje šolstvo        1.717,000

6534 Prispevki delodajalca - srednje šolstvo        3.140,067

6675 Plače - visoko šolstvo                9.585,690

6535 Drugi osebni prejemki - visoko šolstvo         807,840

6536 Prispevki delodajalca - visoko šolstvo        1.938,369

6674 Plače - zavodi za usposabljanje            1.085,400

6677 Drugi osebni prejemki - zavodi za usposabljanje     130,000

6538 Prispevki delodajalca - zavodi za usposabljanje     220,371

6673 Plače - dijaški domovi                 935,152

6539 Drugi osebni prejemki - dijaški domovi         133,200

6540 Prispevki delodajalca - dijaški domovi         189,339

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije         77.968,821
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  77.337,232
-----------------------------------------------------------------------------

3348 Materialni stroški                    68,059

3672 Drugi odhodki za delo na drugih področjih        16,909

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         84,968
.............................................................................

7004 Materialni stroški - srednje šolstvo         2.725,969

7005 Amortizacija - srednje šolstvo             800,000

6537 Materialni stroški in amortizacija - visoko šolstvo  2.460,000

6541 Materialni stroški in amortizacija - zavodi za
usposabljanje                         212,312

6542 Materialni stroški in amortizacija - dijaški domovi   132,070

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   6.330,351
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            6.415,319
-----------------------------------------------------------------------------

4998 Štipendije športnikom                   1,846

5491 Štipendije                       218,119

Skupaj 45 Transferi - štipendije               219,965
.............................................................................

6974 Regresiranje potovanj                  93,400

7050 Regresiranje prevozov                 1.118,558

7225 Nezgodno zavarovanje vrhunskih športnikov         3,230

7226 PIZ vrhunskih športnikov                 4,153

7227 Zdravstveno varstvo športnikov              7,382

8638 Regresirana prehrana učencev              613,000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                1.839,723
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                 2.059,688
-----------------------------------------------------------------------------

5619 Šport otrok in mladine                 105,062

6860 Nadarjeni za vrhunski šport               64,596

6861 Svetovno prvenstvo v smučanju              13,704

6862 Preverjanje znanja in vpisa v SŠ             24,300

7096 Študentski domovi                    306,402

7097 Strokovna literatura                   72,000

7098 Tekmovanja učencev in dijakov              13,000

7100 Osnovni program športa                 319,913

8875 Sofinanciranje strokovne literature za predšolsko
vzgojo                             2,307

9135 Zavod za šport Slovenije                 27,408

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam        948,692
.............................................................................

4830 Računalniško opismenjevanje               841,000

4831 Tuji jeziki                       110,959

4832 Odkup in zalaganje učbenikov              496,552

6238 Šport za vse                       64,430

6239 Permanentno izobraževanje v športu            4,950

6240 Obveznosti do mednarodnih športnih organizacij      7,122

6241 Športne igre Alpe Jadran                 2,373

6245 Razvojne naloge v srednjem šolstvu            5,000

6247 Center za mlajše odrasle                 7,335

6248 Mednarodne izmenjave učiteljev              2,000

6250 Priprave na uvedbo poklicnega izobraževanja       30,000

6251 Razvoj knjižničarstva v šolah               3,400

6252 Projekt Prenova slovenskega jezika            10,000

6858 Socialno - varstvene storitve v zavodih in domovih   740,000

6864 Sofinanciranje Univerze za tretje življenjsko obdobje   3,668

6865 Olimpijski komite - delovanje              10,173

6866 Nacionalne športne zveze - delovanje           20,589

6867 Raziskovalne naloge za šport               13,564

6868 Univerzitetna komunikacijska mreža            20,552

6869 Visoko šolski študij na daljavo              4,069

6870 Strokovni sveti                      38,000

6871 Področne kurikularne komisije              105,000

6872 Center poklicnega izboraževanja              72,000

7153 Izobraževanje učiteljev                 210,000

7154 Izobraževanje otrok zdomcev                63,000

7155 Učbeniki in učna tehnologija               31,000

7157 Zdravniški pregledi                    44,000

7158 Izpiti občanov                       1,000

7159 Strokovne naloge športa                  40,693

7160 Srednje šole - izbirne vsebine              65,000

7162 Lektorati                         72,000

7163 Podiplomski študij                    75,000

7164 Asistenti stažisti                    194,000

7165 Računalniška dejavnost                  59,943

7166 Visokošolska knjižnica                  405,000

7167 Mednarodna dejavnost                   85,000

7168 Razvojne naloge osnovnega šolstva             18,500

7169 Raziskovalne naloge                    59,200

7170 Strokovne naloge                     50,000

7224 Storitve po vlogah                    11,000

7229 Izobraževanje odraslih                  229,482

7231 Priprave na maturo in njeno izvedbo           382,000

8165 Zavod RS za šolstvo                   849,174

8630 Center šolskih in obšolskih dejavnosti          350,000

8631 Šola za ravnatelje, mentorje in pripravnike        52,000

8632 Slovenski šolski muzej                  22,000

8633 Projekt informatizacije šolstva              50,000

8634 Republiški izpitni center                141,000

8646 Urad tekmovanj športnikov invalidov            4,408

8651 Olimpijske igre                      34,254

8871 Izobraževanje vzgojno - varstvenih delavcev in
mentorstvo                            3,604

8878 Razvojno in strokovno delo za predšolsko vzgojo      13,870

9136 Kritje stroškov znanstvenega in umetniškega dela
visokošolskih učiteljev                    330,000

9140 Mreža javnih zavodov za izobraževanje odraslih      64,667

9141 Sofinanciranje šolnin učiteljev              21,000

9142 Dopolnilni pouk za imigrante                3,000

9144 Mednarodna šola                      17,000

9145 Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev            11,000

Skupaj 53 Plačila storitev javnim zavodom in ustanovam    6.675,631
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     7.624,323
-----------------------------------------------------------------------------

6249 Šolski sejmi in razstave                 23,000

8644 Inventarizacija premoženja in dokumentacija        20,000

Skupaj 99 Plačila storitev                   43,000
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                    43,000
-----------------------------------------------------------------------------

7187 Nagrade v izobraževanju                  7,000

7188 Priznanja Stanka Bloudka                  3,691

7192 Sofinanciranje društev na področju izobraževanja     18,000

7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva              51,000

8872 Predšolska vzgoja otrok italijanske in madžarske
narodnosti                           42,449

8877 Sofinanciranje programa predšolske vzgoje v društvih     738

Skupaj 9 Drugi odhodki                     122,878
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    122,878
-----------------------------------------------------------------------------

4827 Centri za izobraževanje učiteljev             90,000

4828 Priprava dokumentacije                  31,000

4829 Intervencijska sredstva                  65,000

6236 Tehnološka posodobitev športnih objektov         16,635

6317 Šolstvo narodnosti                    57,000

6318 Srednje šolstvo novogradnje               983,000

6320 Izgradnje telovadnic                   310,000

6321 Visoko šolstvo                      780,000

6322 Študentski domovi                    362,000

6323 Zavodi za usposabljanje                  65,000

6324 OŠ na demografsko ogroženih področjih          366,000

6325 Centri za šolsko in obšolsko dejavnost          220,000

6908 Stanovanjski sklad za učitelje              19,000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      3.364,635
.............................................................................

5492 Obnova visokogorskih planinskih postojank         14,738

6316 Investicijsko vzdrževanje                245,000

6319 Adaptacije in dozidave                  960,000

6874 Obnova bazenov                      28,020

9123 Tehnološka posodobitev vrhunskega športa         34,062

9130 Sofinanciranje zavoda Planica               7,370

Skupaj 205 Investicijsko vzdrževanje - javni zavodi in
ustanove                           1.289,190
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      4.653,825
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport         99.256,265
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 33      MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3312 Urad RS za šolstvo

3037 Plače                           26,823

3145 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4,841

3253 Prispevki delodajalca                   5,338

Skupaj 11 Plače - državni organi                37,002
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     37,002
-----------------------------------------------------------------------------

3361 Materialni stroški                    12,622

3685 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         2,063

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          14,685
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              14,685
-----------------------------------------------------------------------------

6244 Nacionalni kurikulum                   45,195

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam     45,195
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      45,195
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo                 96,882
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 33      MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino

3099 Plače                           12,045

3207 Drugi osebni odhodki (prejemki)              2,206

3315 Prispevki delodajalca                   2,397

Skupaj 11 Plače - državni organi                16,648
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     16,648
-----------------------------------------------------------------------------

3423 Materialni stroški                     4,714

3747 Drugi odhodki za delo na drugih področjih         3,437

8654 Mladinski svet Slovenije                  7,959

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          16,110

.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              16,110
-----------------------------------------------------------------------------

6234 Mladinski centri                     12,672

6235 Evropska mladinska akcija                 19,346

7223 Mladinski program                     96,829

9131 Mladinske raziskave                    5,610

9132 Mladinska prenočišča                   32,986

9133 Mednarodna dejavnost mladih                6,181

9134 Informiranje in svetovanje za mlade            8,416

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam         182,040
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      182,040
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3313 Urad RS za mladino                 214,798
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 33      MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

5998 Plače                           21,137

5999 Drugi osebni odhodki (prejemki)              4,140

6000 Prispevki delodajalca                   4,207

Skupaj 11 Plače - državni organi                29,484
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     29,484
-----------------------------------------------------------------------------

4531 Materialni stroški                     6,978

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          6,978
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6,978
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport         36,462
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT          99.604,407
*****************************************************************************


 34      MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo

3026 Plače                          206,538

3134 Drugi osebni odhodki (prejemki)              19,363

3242 Prispevki delodajalca                   41,101

Skupaj 11 Plače - državni organi                267,002
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    267,002
-----------------------------------------------------------------------------

3350 Materialni stroški                    98,943

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          98,943
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              98,943
-----------------------------------------------------------------------------

6140 Ustanoviteljske obveznosti MZT             1.776,440

6141 Temeljne in aplikativne raziskave           5.479,745

6142 Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov       3.338,388

6143 Znanstveno informiranje in komuniciranje        1.149,032

Skupaj 51 Dotacije javnim zavodom in ustanovam       11.743,605
.............................................................................

6144 Promocija znanstveno raziskovalne dejavnosti-MZT     61,542

6145 Analize in ekspertize za razvoj znanosti         69,955

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    131,497
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    11.875,102
-----------------------------------------------------------------------------

4494 Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi     1.239,511

Skupaj 76 Subvencije - tehnološki razvoj          1.239,511
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                     1.239,511
-----------------------------------------------------------------------------

7058 Programi mednarodnega sodelovanja            146,000

7186 Nagrade na področju znanosti               26,512

Skupaj 9 Drugi odhodki                    172,512
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    172,512
-----------------------------------------------------------------------------

2452 Raziskovalna oprema                   682,967

2453 Univerzitetna knjižnica v Ljubljani           475,321

4492 Informacijska in komunikacijska infrastruktura      90,920

6147 Dom podiplomcev - družboslovno središče v Ljubljani   200,000

6148 Biološko središče v Ljubljani              206,646

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove      1.655,854
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.655,854
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo     15.308,924
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 34      MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje

3100 Plače                          132,334

3208 Drugi osebni odhodki (prejemki)             15,802

3316 Prispevki delodajalca                  26,334

Skupaj 11 Plače - državni organi               174,470
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    174,470
-----------------------------------------------------------------------------

3424 Materialni stroški                    54,108

6150 Splošni sektor                      20,714

8566 Mednarodno sodelovanje                  10,146

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         84,968
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              84,968
-----------------------------------------------------------------------------

4495 Vzdrževanje sledljivosti nacionalnih etalonov      27,000

6149 Akreditacija                       8,500

6151 Standardizacija                     18,000

6152 NPKRS - nagrade za nacionalni program kakovosti
Republike Slovenije                      13,000

6943 Infrastruktura meroslovnih etalonov           13,013

Skupaj 99 Plačila storitev                   79,513
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   79,513
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje     338,951
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 34      MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3413 Urad RS za intelektualno lastnino

3101 Plače                          87,801

3209 Drugi osebni odhodki (prejemki)             10,791

3317 Prispevki delodajalca                  17,472

Skupaj 11 Plače - državni organi               116,064
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    116,064
-----------------------------------------------------------------------------

3425 Materialni stroški                    54,764

4498 Program prenosa pravic (JU)                6,442

4499 Program mednarodne znamke Madrid             7,783

4500 Program Evropske patentne organizacije          4,832

6153 Avtorsko pravo                      4,263

8558 Podeljevanje pravic industrijske lastnine         7,812

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         85,896
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              85,896
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino         201,960
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 34      MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO

6001 Plače                           3,521

6002 Drugi osebni odhodki (prejemki)               439

6003 Prispevki delodajalca                    704

Skupaj 11 Plače - državni organi                4,664
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     4,664
-----------------------------------------------------------------------------

4532 Materialni stroški                    9,778

6139 Izvajanje programa UNESCO                 7,646

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         17,424
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              17,424
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO    22,088
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO      15.871,923
*****************************************************************************


 35      MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

3025 Plače                          97,855

3133 Drugi osebni odhodki (prejemki)             12,103

3241 Prispevki delodajalca                  19,473

Skupaj 11 Plače - državni organi               129,431
.............................................................................

7006 Plače                         4.154,920

7007 Drugi osebni odhodki (prejemki)             611,532

7008 Prispevki delodajalca                  826,829

Skupaj 12 Plače - izvajalske organizacije          5.593,281
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   5.722,712
-----------------------------------------------------------------------------

3349 Materialni stroški                    62,884

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         62,884
.............................................................................

7009 Materialni stroški                  2.579,990

7010 Amortizacija                      520,000

Skupaj 22 Materialni stroški - izvajalske organizacije   3.099,990
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            3.162,874
-----------------------------------------------------------------------------

7052 Kultura - štipendije                   66,593

Skupaj 45 Transferi - štipendije                66,593
.............................................................................

7094 Samostojni ustvarjalci na področju kulture       345,807

7285 Republiška priznavalnina                 60,000

Skupaj 46 Transferi - ostalo                 405,807
.............................................................................

Skupaj 4 SOCIALNI TRANSFERI                  472,400
-----------------------------------------------------------------------------

1966 Enciklopedija Slovenije                 23,000

6155 Knjižnično nadomestilo                 130,000

6156 Izvajanje zakona o arhivih                20,000

7102 Gledališka dejavnost                   80,000

7103 Glasbena dejavnost                    65,000

7104 Likovna dejavnost                    78,000

7105 Založništvo                       381,000

7106 Knjižničarstvo                     471,603

7110 Filmski sklad                      315,000

7111 ZKOS                           20,000

7112 Raziskovalne naloge                   20,539

7113 RTV                           10,000

7114 Mednarodno sodelovanje                 346,500

7115 Nepredvidene akcije                   40,000

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam   2.000,642
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    2.598,050
-----------------------------------------------------------------------------

1967 Arboretum Volčji potok                  4,000

Skupaj 77 Subvencije - ostale                  4,000
-----------------------------------------------------------------------------

7182 Demografsko ogroženi - kultura              59,281

7185 Prešernov sklad                     17,500

7199 Kulturni programi narodnosti               59,775

7202 Kultura za Slovence zunaj RS               86,551

Skupaj 9 Drugi odhodki                    223,107
..............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                    223,107
-----------------------------------------------------------------------------

1862 Kulturni dom Lendava                  110,000

2002 Narodna galerija Ljubljana                50,000

2477 Investicije v kulturi                  219,000

2478 ZVNKD - skupna nabava računalnikov            3,000

2479 Arhivi - skupna nabava računalnikov            3,275

6157 Metelkova - Etnografski muzej              164,000

6158 Roška - Zgodovinski arhiv, Restavratorski center     80,000

6577 Viba film                        150,000

6879 SNG Drama Ljubljana                   50,000

Skupaj 105 Investicije - javni zavodi in ustanove       829,275
.............................................................................

7322 Obnova hiše Društva slovenskih pisateljev         9,000

7328 Adaptacija Kulturnega doma v Hodošu            4,000

8596 Investicijsko vzdrževanje                196,856

Skupaj 205 Investicijsko vzdrževanje - javni zavodi in
ustanove                           209,865
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     1.039,131
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo             13.222,274
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 35      MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino

3036 Plače                          62,102

3144 Drugi osebni odhodki (prejemki)              8,579

3252 Prispevki delodajalca                  12,358

Skupaj 11 Plače - državni organi                83,039
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    83,039
-----------------------------------------------------------------------------

3360 Materialni stroški                    31,748

6160 Kotizacije, članarine                    774

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         32,522
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              32,522
-----------------------------------------------------------------------------

6162 Odškodnine lastnikom kulturnih spomenikov        34,040

7107 Muzejska dejavnost                    99,800

7108 Arhivski programi                    21,341

7109 Programi zavodov                     9,009

Skupaj 53 Plačilo storitev javnim zavodom in ustanovam    164,190
.............................................................................

Skupaj 5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     164,190
-----------------------------------------------------------------------------

7292 Arboretum Volčji potok                  12,844

Skupaj 77 Subvencije - ostale                 12,844
.............................................................................

Skupaj 9 SUBVENCIJE                      12,844
-----------------------------------------------------------------------------

1974 Nujni posegi - intervencije               50,819

1975 Arheologija                       33,808

1976 Lesena plastika in restavratorstvo            58,602

2994 Projekt izmer                      15,541

2495 Projekt Skansen                     32,127

6381 Kulturna krajina                     15,018

8594 Spomeniki                        418,455

Skupaj 205 Investicijsko vzdrževanje - javni zavodi
in ustanove                          624,370
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      624,370
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino          916,965
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 35      MINISTRSTVO ZA KULTURO

3513 Arhiv Republike Slovenije

3038 Plače                          123,439

3146 Drugi osebni odhodki (prejemki)             19,182

3254 Prispevki delodajalca                  24,565

Skupaj 11 Plače - državni organi               167,186
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    167,168
-----------------------------------------------------------------------------

3362 Materialni stroški                    58,370

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         58,370
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              58,370
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije             225,556
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 35      MINISTRSTVO ZA KULTURO

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine

6004 Plače                          4,911

6005 Drugi osebni odhodki (prejemki)              714

6006 Prispevki delodajalca                   977

Skupaj 11 Plače - državni organi                6,602
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    6,602
-----------------------------------------------------------------------------

4533 Materialni stroški                    5,698

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5,698
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5,698
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine   12,300
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO             14.377,095
*****************************************************************************


 39      SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

3092 Plače                          67,974

3200 Drugi osebni odhodki (prejemki)             10,328

3308 Prispevki delodajalca                  13,527

Skupaj 11 Plače - državni organi               91,829
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    91,829
-----------------------------------------------------------------------------

3416 Materialni stroški                    5,904

3524 Amortizacija                        890

3748 Meddržavno sodelovanje                  2,647

6162 Nakup revij in knjig                   6,090

6164 Materialni stroški bibilioteke              4,466

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         19,997
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             19,997
-----------------------------------------------------------------------------

4483 Znanstveno raziskovalni center SAZU           41,432

6165 Tisk Letopisa in publikacij SAZU             9,441

Skupaj 99 Plačila storitev                  50,873
.............................................................................

Skupaj 6 PLAČILA STORITEV                   50,873
-----------------------------------------------------------------------------

5252 Članske nagrade akademikov               138,600

Skupaj 9 Drugi odhodki                    138,600
.............................................................................

Skupaj 11 DRUGI ODHODKI                   138,600
-----------------------------------------------------------------------------

2476 Adaptacija objektov SAZU                38,158

6518 Adaptacija ZRC SAZU                  100,513

Skupaj 208 Investicijsko vzdrževanje - državni organi    138,671
.............................................................................

Skupaj 13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      138,671
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti    439,970
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI     439,970
*****************************************************************************


 41      VRHOVNO SODIŠČE

4111 Vrhovno sodišče RS

3053 Plače                         244,168

3161 Drugi osebni odhodki (prejemki)             15,578

3269 Prispevki delodajalca                  48,589

Skupaj 11 Plače - državni organi               308,335
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   308,335
-----------------------------------------------------------------------------

3377 Materialni stroški                   14,639

3701 Drugi odhodki za delo na drugih področjih        8,181

6880 Centralna pravosodna knjižnica              7,164

6881 Izobraževanje                      3,475

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         33,459
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             33,459
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS                341,794
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE                  341,794
*****************************************************************************


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 Višje sodišče Celje

3055 Plače                          90,941

3163 Drugi osebni odhodki (prejemki)             9,644

3271 Prispevki delodajalca                  18,097

Skupaj 11 Plače - državni organi               118,682
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   118,682
-----------------------------------------------------------------------------

3379 Materialni stroški                    5,049

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5,049
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5,049
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje               123,731
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4212 Višje sodišče Koper

3056 Plače                          88,276

3164 Drugi osebni odhodki (prejemki)             11,250

3272 Prispevki delodajalca                  17,567

Skupaj 11 Plače - državni organi               117,093
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   117,093
-----------------------------------------------------------------------------

3380 Materialni stroški                    5,310

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         5,310
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              5,310
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper               122,403
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4213 Višje sodišče Ljubljana

3057 Plače                         356,048

3165 Drugi osebni odhodki (prejemki)             34,866

3273 Prispevki delodajalca                  70,854

Skupaj 11 Plače - državni organi               461,768
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   461,768
-----------------------------------------------------------------------------

3381 Materialni stroški                   14,855

6167 Drugi odhodki - izobraževanje              1,782

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         16,637
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             16,637
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana             478,405
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor

3058 Plače                         171,283

3166 Drugi osebni odhodki (prejemki)             18,533

3274 Prispevki delodajalca                  34,085


Skupaj 11 Plače - državni organa               223,901
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   223,901
-----------------------------------------------------------------------------

3382 Materialni stroški                    8,771

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         8,771
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              8,771
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor              232,672
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4215 Okrožno sodišče v Celju

3073 Plače                         473,430

3181 Drugi osebni odhodki (prejemki)             58,132

3289 Prispevki delodajalca                  94,212

Skupaj 11 Plače - državni organi               625,774
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   625,774
-----------------------------------------------------------------------------

3397 Materialni stroški                   155,034

6886 Povečani stroški ob večjem številu sodnikov       11,073

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        166,107
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             166,107
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju             791,881
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4216 Okrožno sodišče v Kopru

3074 Plače                         305,192

3183 Drugi osebni odhodki (prejemki)             37,843

3290 Prispevki delodajalca                  60,733

Skupaj 11 Plače - državni organi               403,768
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   403,768
-----------------------------------------------------------------------------

3398 Materialni stroški                   117,216

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        117,216
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             117,216
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru             520,984
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju

3075 Plače                         273,551

3183 Drugi osebni odhodki (prejemki)             38,316

3291 Prispevki delodajalca                  54,436

Skupaj 11 Plače - državni organi               366,303
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   366,303
-----------------------------------------------------------------------------

3399 Materialni stroški                   150,480

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        150,480
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             150,480
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju             516,783
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4218 Okrožno sodišče v Ljubljani

3076 Plače                        1.036,040

3184 Drugi osebni odhodki (prejemki)            140,311

3292 Prispevki delodajalca                 206,172

Skupaj 11 Plače - državni organi              1.382,523
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  1.382,523
-----------------------------------------------------------------------------

3400 Materialni stroški                   555,984

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        555,984
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             555,984
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani          1.938,507
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru

3077 Plače                         435,047

3185 Drugi osebni odhodki (prejemki)             60,805

3293 Prispevki delodajalca                  86,574

Skupaj 11 Plače - državni organi               582,426
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   582,426
-----------------------------------------------------------------------------

3401 Materialni stroški                   200,089

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        200,089
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             200,089
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru            782,515
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti

3078 Plače                         203,249

3186 Drugi osebni odhodki (prejemki)             28,168

3294 Prispevki delodajalca                  40,447

Skupaj 11 Plače - državni organi               271,864
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   271,864
-----------------------------------------------------------------------------

3402 Materialni stroški                   82,140

6887 Tekoče investicijsko vzdrževanje - pleskanje
   prostorov v vseh pravosodnih zgradbah          7,920

6888 Sanacija parketov                    3,960

6889 Tesnenje oken in pleskanje oken             5,792

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         99,812
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             99,812
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti         371,676
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici

3079 Plače                         186,722

3187 Drugi osebni odhodki (prejemki)             27,204

3295 Prispevki delodajalca                  37,157

Skupaj 11 Plače - državni organi               251,083
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   251,083
-----------------------------------------------------------------------------

3403 Materialni stroški                   84,641

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         84,641
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             84,641
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici          335,724
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu

3080 Plače                         210,129

3188 Drugi osebni odhodki (prejemki)             24,931

3296 Prispevki delodajalca                  41,815

Skupaj 11 Plače - državni organi               276,875
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   276,875
-----------------------------------------------------------------------------

3404 Materialni stroški                   84,744

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         84,744
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             84,744
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu          361,619
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4223 Okrožno sodišče v Krškem

4540 Plače                         117,776

4571 Drugi osebni odhodki (prejemki)             15,367

5632 Prispevki delodajalca                  23,438

Skupaj 11 Plače - državni organi               156,581
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   156,581
-----------------------------------------------------------------------------

5663 Materialni stroški                   71,280

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         71,280
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             71,280
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem             227,861
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju

4546 Plače                         127,226

4577 Drugi osebni odhodki (prejemki)             17,393

5638 Prispevki delodajalca                  25,318

Skupaj 11 Plače - državni organi               169,937
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   169,937
-----------------------------------------------------------------------------

5669 Materialni stroški                   128,205

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        128,205
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             128,205
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju             298,142
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 42      VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

4547 Plače                          94,264

4578 Drugi osebni odhodki (prejemki)             10,989

5639 Prispevki delodajalca                  18,759

Skupaj 11 Plače - državni organi               124,012
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   124,012
-----------------------------------------------------------------------------

5670 Materialni stroški                   53,873

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         53,873
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             53,873
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu         177,885
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA             7.180,788
*****************************************************************************


 44      TOŽILSTVA

4411 Državno tožilstvo RS

3054 Plače                          77,344

3163 Drugi osebni odhodki (prejemki)             5,239

3270 Prispevki delodajalca                  15,392

Skupaj 11 Plače - državni organi               97,975
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    97,975
-----------------------------------------------------------------------------

3378 Materialni stroški                   11,524

3786 Drugi odhodki - strokovno izobraževanje         5,759

6891 Izobraževanje                      3,727

6892 Delo personalne komisije                 2,031

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         23,041
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             23,041
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS               121,016
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju

3059 Plače                         16,863

3167 Drugi osebni odhodki (prejemki)             1,581

3275 Prispevki delodajalca                  3,356

Skupaj 11 Plače - državni organi               21,800
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   21,800
-----------------------------------------------------------------------------

3383 Materialni stroški                   4,384

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         4,384
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4,384
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju         26,184
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


 44     TOŽILSTVA

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru

3060 Plače                         17,326

3168 Drugi osebni odhodki (prejemki)              680

3276 Prispevki delodajalca                  3,448

Skupaj 11 Plače - državni organi               21,454
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   21.454
-----------------------------------------------------------------------------

3384 Materialni stroški                   1,980

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         1,980
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1,980
----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru         23,434
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani

3061 Plače                         55,106

3169 Drugi osebni odhodki (prejemki)             2,852

3277 Prispevki delodajalca                 10,966

Skupaj 11 Plače - državni organi               68,924
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   68,924
-----------------------------------------------------------------------------

3385 Materialni stroški                   2,567

6895 Izobraževanje                       584

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         3,151
.............................................................................

Skupaj 22 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3,151
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani       72,075
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru

3062 Plače                         29,313

3170 Drugi osebni odhodki (prejemki)             1,192

3278 Prispevki delodajalca                  5,834

Skupaj 11 Plače - državni organi               36,339
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   36,339
-----------------------------------------------------------------------------

3386 Materialni stroški                   1,446

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         1,446
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1,446
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru        37,785
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

3081 Plače                         95,515

3189 Drugi osebni odhodki (prejemki)             5,944

3297 Prispevki delodajalca                 19,008

Skupaj 11 Plače - državni organi              120,467
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   120,467
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

3405 Materialni stroški                   10,800

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        10,800
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             10,800
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju        131,267
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru

3082 Plače                         60,862

3190 Drugi osebni odhodki (prejemki)             4,207

3298 Prispevki delodajalca                 12,111

Skupaj 11 Plače - državni organi               77,180
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   77,180
-----------------------------------------------------------------------------

3406 Materialni stroški                   6,534

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi         6,534
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,534
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru        83,714
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4418 Okrožno državno tožilstvo Kranju

3083 Plače                         69,363

3191 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4,708

3299 Prispevki delodajalca                 13,804

Skupaj 11 Plače - državni organi              87,875
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   87,875
-----------------------------------------------------------------------------

3407 Materialni stroški                   3,668

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3,668
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3,668
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju       91,543
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

3084 Plače                        198,813

3192 Drugi osebni odhodki (prejemki)            15,156

3300 Prispevki delodajalca                 39,563

Skupaj 11 Plače - državni organi              253,532
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  253,532
-----------------------------------------------------------------------------

3408 Materialni stroški                  20,731

6900 Izobraževanje                     3,465

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        24,196
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            24,196
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani     277,728
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

3085 Plače                        109,506

3193 Drugi osebni odhodki (prejemki)            6,589

3301 Prispevki delodajalca                 21,792

Skupaj 11 Plače - državni organi              137,887
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  137,887
-----------------------------------------------------------------------------

3409 Materialni stroški                   6,413

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,413
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,413
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru      144,300
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

3086 Plače                         45,204

3194 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3,759

3302 Prispevki delodajalca                 8,995

Skupaj 11 Plače - državni organi              57,958
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   57,958
-----------------------------------------------------------------------------

3410 Materialni stroški                   4,821

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        4,821
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4,821
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti    62,779
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

3087 Plače                         46,280

3195 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3,176

3303 Prispevki delodajalca                 9,210

Skupaj 11 Plače - državni organi              58,666
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   58,666
-----------------------------------------------------------------------------

3411 Materialni stroški                   6,405

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        6,405
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             6,405
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici     65,071
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

3088 Plače                         37,444

3196 Drugi osebni odhodki (prejemki)            3,686

3304 Prispevki delodajalca                 7,451

Skupaj 11 Plače - državni organi              48,581
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   48,581
-----------------------------------------------------------------------------

3412 Materialni stroški                   5,579

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        5,579
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             5,579
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu     54,160
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

4560 Plače                         19,504

4591 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2,350

5652 Prispevki delodajalca                 3,881

Skupaj 11 Plače - državni organi              25,735
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   25,735
-----------------------------------------------------------------------------

5683 Materialni stroški                   3,245

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3,245
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3,245
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem       28,980
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

4566 Plače                         29,035

4597 Drugi osebni odhodki (prejemki)            1,449

5658 Prispevki delodajalca                 5,778

Skupaj 11 Plače - državni organi              36,262
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   36,262
-----------------------------------------------------------------------------

5689 Materialni stroški                   2,739

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2,739
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2,739
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju       39,001
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 44      TOŽILSTVA

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

6039 Plače                         17,326

5040 Drugi osebni odhodki (prejemki)             870

6041 Prispevki delodajalca                 3,448

Skupaj 11 Plače - državni organi              21,644
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   21,644
-----------------------------------------------------------------------------

6042 Materialni stroški                   2,783

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        2,783
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             2,783
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu   24,427
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 44 TOŽILSTVA                   1.283,464
*****************************************************************************


 45      PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS

3050 Plače                         64,951

3158 Drugi osebni odhodki (prejemki)            4,697

3266 Prispevki delodajalca                 12,925

Skupaj 11 Plače - državni organi              82,573
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   82,573
-----------------------------------------------------------------------------

3374 Materialni stroški                  15,147

6171 Drugi odhodki                      440

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        15,587
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            15,587
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS            98,160
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 45      PRAVOBRANILSTVA

4514 Javno pravobranilstvo RS

3052 Plače                        166,963

3160 Drugi osebni odhodki (prejemki)            18,169

3268 Prispevki delodajalca                 33,226

Skupaj 11 Plače - državni organi              218,358
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  218,358
-----------------------------------------------------------------------------

3376 Materialni stroški                  75,210

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        75,210
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            75,210
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4514 Javno pravobranilstvo RS            293,568
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA                 391,728
*****************************************************************************


 49      REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE

4911 Republiški senat za prekrške

3051 Plače                         82,335

3159 Drugi osebni odhodki (prejemki)            5,828

3267 Prispevki delodajalca                 16,385

Skupaj 11 Plače - državni organi              104,548
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  104,548
-----------------------------------------------------------------------------

3375 Materialni stroški                   3,272

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        3,272
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             3,272
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 4911 Republiški senat za prekrške          107,820
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 49 REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE           107,820
*****************************************************************************


 50      DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4100 Plače                         61,928

4101 Drugi osebni odhodki                  5,688

4102 Prispevki delodajalca                 12,324

Skupaj 11 Plače - državni organi              79,940
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   79,940
-----------------------------------------------------------------------------

4103 Materialni stroški                  14,122

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        14,122
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            14,122
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani  94,062
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 50      DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju

4110 Plače                         25,330

4111 Drugi osebni odhodki (prejemki)            2,471

4112 Prispevki delodajalca                 5,040

Skupaj 11 Plače - državni organi              32,841
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   32,841
-----------------------------------------------------------------------------

4113 Materialni stroški                   9,504

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        9,504
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             9,504
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju             42,345
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 50      DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5013 Delovno sodišče v Kopru

4120 Plače                           49,431

4121 Drugi osebni odhodki (prejemki)              5,587

4122 Prispevki delodajalca                   9,837

Skupaj 11 Plače - državni organi                64,855
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     64,855
-----------------------------------------------------------------------------

4123 Materialni stroški                     9,850

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          9,850
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               9,850
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru              74,705
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 50      DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

4130 Plače                          148,259

4131 Drugi osebni odhodki (prejemki)              15,503

4132 Prispevki delodajalca                   29,503

Skupaj 11 Plače - državni organi               193,265
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    193,265
-----------------------------------------------------------------------------

4133 Materialni stroški                    55,282

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          55,282
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              55,282
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani      248,547
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 50      DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE

5015 Delovno sodišče v Mariboru

4140 Plače                           59,808

4141 Drugi osebni odhodki (prejemki)              5,054

4142 Prispevki delodajalca                   11,902

Skupaj 11 Plače - državni organi                76,764
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     76,764
-----------------------------------------------------------------------------

4143 Materialni stroški                    18,117

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi          18,117
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              18,1117
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru             94,881
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------


 51      SODNIKI ZA PREKRŠKE

5111 Sodniki za prekrške

6010 Plače                         844,532

6011 Drugi osebni odhodki (prejemki)             94,863

6012 Prispevki delodajalca                 168,060

Skupaj 11 Plače - državni organi              1.107,455
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  1.107,455
-----------------------------------------------------------------------------

6013 Materialni stroški                   312,593

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi        312,593
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             312,593
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške              1.420,048
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE               1.420,048
*****************************************************************************


 52      UPRAVNE ENOTE

5211 Upravne enote

6014 Plače                        4.546,695

6015 Drugi osebni prihodki (prejemki)            704,776

6016 Prispevki delodajalca                 904,792

Skupaj 11 Plače - državni organi              6.156,263
.............................................................................

Skupaj 1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI  6.156,263
-----------------------------------------------------------------------------

6017 Materialni stroški                  3.105,200

Skupaj 21 Materialni stroški - državni organi       3.105,200
.............................................................................

Skupaj 2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            3.105,200
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 5211 Upravne enote                 9.261,463
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE                  9.261,463
*****************************************************************************

Skupaj vse:                       626.193,199
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-44/1
Ljubljana, dne 19. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost