Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995

Kazalo

61. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leto 1995-1999, stran 821.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROGRAMA SODELOVANJA V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO ZA LETA 1995–1999
1. člen
Ratificira se Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1995–1999, podpisan 15. junija 1995 v Ljubljani.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
P R O G R A M
SODELOVANJA V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO ZA LETA 1995 – 1999
Republika Slovenija in Kraljevina Španija (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta v želji, da bi okrepili prijateljske vezi in pospešili izmenjave v kulturi, izobraževanju in znanosti, in na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, ki je bil podpisan 15. decembra 1993, sklenili, da podpišeta ta program sodelovanja za leta 1995 – 1999.
Seznam obeh delegacij se nahaja v prilogi.
I. IZOBRAŽEVANJE
1. Pogodbenici bosta omogočili Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije na eni strani in Ministrstvu za šolstvo in znanost Kraljevin Španije na drugi strani, da bosta okrepili stike med državama v izobraževanju.
V ta namen bosta pogodbenici:
A. Ugotovili, katera so prednostna področja sodelovanja v izobraževanju, ki bo podrobno določeno po diplomatski poti.
B. Načrtovali posebne ukrepe, s katerimi bi spodbudili neposredne stike, izmenjavo informacij ter izmenjavo strokovnjakov na področju izobraževanja.
C. Proučili pogoje in načine za medsebojno priznavanje stopenj, nazivov in študijskih obdobij, tako na univerzitetni kot na visokošolski in srednješolski ravni, v skladu z zakonodajo v vsaki od obeh držav. V ta namen bosta vzpostavili stike in izmenjali potrebne informacije.
2. Pogodbenici bosta izmenjali eno dvočlansko delegacijo, ki se bo seznanila s sistemom osnovnega, srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih v vsaki od držav. Trajanje obiskov bo določeno po diplomatski poti, vendar ne bodo daljši od sedem (7) dni.
Posebna področja sodelovanja so:
A. Poučevanje tujih jezikov.
B. Poklicno izobraževanje.
C. Sistemi končnih izpitov v srednjem šolstvu.
3. Pogodbenici priznavata pomen primerne predstavitve zgodovine in zemljepisa obeh držav v šolskih učbenikih in bosta na prošnjo druge strani izmenjali šolske programe.
4. Pogodbenici podpirata nadaljevanje lektorata španskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V ta namen bo španska stran izbrala in imenovala lektorja za španski jezik. Prav tako bosta pogodbenici proučili možnost za delovanje lektorata slovenskega jezika na Univerzi v Madridu.
Pogodbenici bosta podprli, da bosta Univerza v Ljubljani in Univerza v Barceloni okrepili svoje znanstveno in pedagoško sodelovanje zlasti tako, da bosta izmenjali lektorja za slovenski oziroma katalonski jezik. Pripravljenost za tako izmenjavo že vključuje sporazum o znanstvenem in pedagoškem sodelovanju med navedenima univerzama.
5. Španska stran seznanja slovensko stran o nedavni ustanovitvi Inštituta Cervantes, ustanove za širjenje španskega jezika in kulture v tujini z ustanavljanjem kulturnih centrov, ki pospešujejo učenje in znanje le-teh. Španska stran prosi slovensko stran za potrebno podporo v primeru ustanovitve takšnega centra v Sloveniji. Slovenska stran se je z veseljem seznanila s to informacijo.
II. ŠTIPENDIJE
6. Slovenska stran španskim kandidatom letno ponuja dve štipendiji (osemnajst – 18 – mesecev) za podiplomski študij in specializacijo. Štipendisti bodo morali dovolj dobro obvladati slovenski jezik ali jezik, za katerega se bodo dogovorili z mentorjem, da bodo lahko uresničili zastavljeni študij.
Španska stran ponuja vsako leto dve štipendiji (osemnajst – 18 – mesecev) za študij slovenskim podiplomskim kandidatom, predvsem na področju humanistike, za poglobitev študija na španskih visokošolskih ali raziskovalnih ustanovah. Vsako štipendijo bo lahko izrabil en ali več kandidatov v trajanju od treh (3) do devet (9) mesecev.
Štipendisti bodo morali dovolj dobro obvladati španski jezik.
7. Pogodbenici bosta letno izmenjali po dve štipendiji za Seminar slovenskega jezika, literature in kulture v Ljubljani in poletne tečaje španskega jezika v Španiji.
Štipendije, ki jih ponuja španska stran, bodo trajale en mesec in bodo namenjene poletnim tečajem španskega jezika, kulture in civilizacije. Te štipendije bodo namenjene predvsem tečaju Španske poletne šole, ki ga vsako leto julija v Madridu organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve in Univerza Complutense.
8. Pogodbenici bosta spodbujali neposredne stike med svojimi univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami.
III. ZNANOST
9. Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v znanosti in tehnologiji na podlagi neposrednih dogovorov med sodelujočimi ustanovami, ki bodo določile konkretna področja raziskovanja, in vse druge dejavnosti, za katere bodo menile, da so v skupnem interesu.
Slovenska stran predlaga nadaljevanje sodelovanja pri tehle projektih:
a) tehnika
(Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana in Inštitut za raziskovanje umetne inteligence, CSIC – Višji svet za znanstvene raziskave Španije; Autonomna univerza Barcelona, Center za visokošolske študije v Blanesu)
– projekt: Umetna inteligenca in ekspertni sistemi
b) biotehnologija – kužne bolezni, respiratorni TGE virus prašičev, anatomija in histologija, embriotransfer
(Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta in Univerza v Zaragozi, Inštitut za molekularno biologijo, Madrid; Veterinarska fakulteta, Madrid)
c) intenzivna nega
(Klinični center Ljubljana, Pediatrični oddelek kirurških strok in Otroška bolnišnica “La Paz”, Madrid)
d) primerjalno delovno pravo
(Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta in Univerza v Madridu, Pravna fakulteta)
e) naravoslovje – topologija
(Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana in Univerza Complutense iz Madrida ter Univerza iz Seville)
f) možganske poškodbe
(Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov Soča; Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana in Nacionalni center za rehabilitacijo paraplegikov, Toledo)
g) računalniško podprto načrtovanje tehnologij
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Oddelek za montanistiko in Mednarodni center za numerične metode in inženirstvo, Barcelona)
h) javna dela, urbanizem in ekologija
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in Univerza v Barceloni ter mesto Barcelona)
i) enologija
(Kmetijski kombinat Gornja Radgona in Cavas Codorniu, Barcelona)
j) arhitektura, urbanizem, krajina
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo – Šola za arhitekturo v Ljubljani in Visoka tehniška šola za arhitekturo iz Barcelone – ETSAB, Politehnična univerza Katalonije)
k) biologija in virologija
(Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Autonomne univerze v Madridu, Fakulteta za znanost, Center za molekularno biologijo/ CSIC – UAM)
- projekt: Raziskovanje porcinov in človeških interferonov
l) kemija
(Kemijski inštitut Ljubljana in Univerza de Rovira y Virgili, Tarragona)
m) računalništvo-medicina
(Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in LAPP ter ekspertni sistemi).
Španska stran sprejema navedene predloge projektov, s katerimi bo seznanila pristojne španske organe.
Pogodbenici soglašata, da določita in začneta izvajati projekte tehnološkega sodelovanja na področju industrije.
IV. KULTURA IN UMETNOST
10. Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med knjižnicami in arhivi s skupnimi interesi s posebnim poudarkom na javnih in znanstvenih knjižnicah. Njuni nacionalni knjižnici bosta poleg odnosov, ki jih imata v okviru mednarodnih organizacij, poskušali vzdrževati dvostranske odnose, ki naj bi omogočili izmenjavo njunih najpomembnejših bibliografskih publikacij, pozornost do gostujočih strokovnjakov v vsaki od njiju, izmenjavo izkušenj pri uporabi novih tehnologij in morebitne izmenjave strokovnjakov nasploh.
11. Pogodbenici bosta omogočili izmenjavo strokovnjakov na arhivskem področju, vključno s konzervatorstvom in restavratorstvom, v trajanju do petnajst (15) dni med veljavnostjo programa.
12. Pogodbenici bosta spodbujali prevode književnih del avtorjev iz obeh držav in izmenjavo pisateljev.
13. Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno izmenjavo prevajalcev obeh držav za strokovno izpopolnjevanje.
14. Pogodbenici bosta spodbujali izmenjave strokovnjakov s področij gledališča, glasbe, plesa, upodabljajočih umetnosti, založništva, filmske, video in RTV dejavnosti. V ta namen bosta letno odobrili sedem (7) dni.
15. Obe strani se bosta medsebojno obveščali o festivalih in drugih pomembnih kulturnih dogodkih v svojih državah.
Pogodbenici sta z zadovoljstvom vzeli na znanje projekt gostovanja Slovenskega mladinskega gledališča iz Ljubljane s predstavo Šeherezada v Španiji leta 1996 in gostovanje Plesnega gledališča iz Seville v času veljavnosti tega programa.
O podrobnostih se bodo neposredno dogovorili pristojni organi obeh držav.
V. MUZEJI IN RAZSTAVE
16. Pogodbenici bosta spodbujali neposredne stike med muzeji in ustanovami obeh držav, vključno z izmenjavo strokovnjakov.
17. Pogodbenici sta z zadovoljstvom vzeli na znanje pripravo naslednjih projektov:
- postavitev razstave slovenske moderne umetnosti v Madridu v letu 1995,
- razstavo slovenske sodobne arhitekture v Antropološkem muzeju v Madridu v letu 1996,
- razstavo slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika v Madridu v času veljavnosti tega programa,
- razstavo arhiva Archivo de Indias iz Seville o španski kulturni dediščini v Ljubljani v času veljavnosti tega programa,
- razstavo andaluzijskih ogrinjal v organizaciji seviljske fundacije El Monte v Sloveniji v času veljavnosti tega programa.
VI. FILM
18. Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo filmov in filmskih strokovnjakov na mednarodnih filmskih festivalih v obeh državah
19. Pogodbenici bosta spodbujali organiziranje tednov filma po vzajemnem načelu. Vsaka pogodbenica bo na teden filma povabila filmskega režiserja. O podrobnostih se bodo neposredno dogovorili pristojni organi obeh držav.
VII. MLADINA
20. Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje v izobraževanju in kulturi med mladimi obeh držav.
21. Pogodbenici bosta spodbujali izmenjavo slovenske in španske mladine z namenom izmenjave delegacij.
VIII. ŠPORT
22. Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje v športu in telesni vzgoji.
IX. SPLOŠNE IN FINANČNE DOLOČBE
23. Pri izmenjavi oseb za krajša obdobja (do petnajst – 15 – dni) slovenska stran zagotovi prenočišče z zajtrkom in polovico dnevnice, ki je določena z notranjimi predpisi, ter zdravstveno zavarovanje, ne pa zavarovanja za zdravila. Poleg tega bo krila stroške prevoza znotraj države, ki so potrebni za izvedbo odobrenega programa.
Španska stran bo dodelila 13.000 pts na dan in zdravniško zavarovanje, ne pa zavarovanja za zdravila. Poleg tega bo krila stroške prevoza znotraj države, ki so potrebni za izvedbo odobrenega programa.
24. Ob izmenjavi študentov mora pogodbenica, ki pošilja, sporočiti imena in prošnje kandidatov za štipendije najkasneje do 30. marca vsako leto. Pogodbenica sprejemnica bo drugo stran do 1. julija obvestila, ali so bili predlagani kandidati sprejeti. O sprejemu kandidatov za poletne tečaje je treba poslati obvestilo pred 1. junijem. Izbor kandidatov bo opravila mešana podkomisija, sestavljena iz predstavnikov pošiljateljice in veleposlaništva strani, ki sprejema.
25. Pogodbenici bosta poslali prijavnice kandidatom za štipendije.
26. Vsak dosje o štipendiji mora vključevati kandidatov življenjepis, kopije diplom ali spričeval, zdravniška spričevala, dokazilo o znanju zahtevanih jezikov za študij, študijski ali raziskovalni načrt za obiske, ki trajajo več kot devetdeset dni (v katerem so navedene ustanove in strokovnjaki, ki bi jih kandidat želel obiskati) ter druge potrebne podatke.
27. Slovenska stran ponuja:
a) Slovenska stran bo španskim štipendistom dodelila mesečno štipendijo v višini 35.000 SIT, plačala stanarino v študentskem domu ter dodatek ob prihodu v skladu z notranjimi predpisi in brezplačno šolanje na univerzah. Mesečna dodelitev štipendije pa se lahko zadrži ali pa zmanjša za odbitke, predvidene v veljavni slovenski zakonodaji.
b) Udeležencem Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (Ljubljana, julij) bo slovenska stran dodelila štipendijo, ki vključuje nastanitev v dijaškem domu z zajtrkom, plačilo šolnine za Seminar (za dopoldanski in popoldanski program), učbenike ter žepnino v višini 1.500 SIT.
Štipendisti pod a) in b) bodo imeli zdravstveno zavarovanje, ki pa izključuje stroške za zdravila, zobozdravstvo in bolezni, ki so jih štipendisti imeli, preden so dobili štipendijo.
Španska stran ponuja:
a) Za akademske štipendije 80.000 pts na mesec in za štipendije, ki trajajo najmanj sedem mesecev, do največ 100.000 pts kot prispevek pri stroških vpisa na tečaje oziroma predavanja, za katere je bila dodeljena štipendija. Mesečna dodelitev štipendije pa se lahko zadrži ali pa zmanjša za odbitke, predvidene v veljavni španski zakonodaji.
b) Poletne štipendije. Za vpisane v španski poletni šoli (Madrid, julij) brezplačni vpis, prenočišče in stroške bivanja v univerzitetnem študentskem domu in znesek v gotovini, ki bo določen vsako leto in je namenjen za preživljanje ob koncu tedna ter za kritje drugih stroškov. Vpisani v druge tečaje pa bodo dobili 80.000 pts.
Štipendisti pod a) in b) bodo imeli zdravstveno zavarovanje, ki pa izključuje stroške za zdravila, zobozdravstvo in bolezni, ki so jih štipendisti imeli, preden so dobili štipendijo.
28. O točnem datumu prihoda in načinu prevoza je treba pogodbenico sprejemnico obvestiti najkasneje tri (3) tedne vnaprej.
29. Pogodbenica, ki pošilja strokovnjake, bo dala predloge za njihovo izmenjavo vsaj štiri (4) mesece pred začetkom delovnega programa. Pogodbenica sprejemnica bo drugo stran obvestila o svojem soglasju vsaj šest (6) tednov pred dogovorjenim prihodom strokovnjaka.
Po posebnem dogovoru so omenjeni roki lahko krajši.
30. Pri izmenjavi razstav
A. pogodbenica pošiljateljica
a) plača stroške prevoza do prvega kraja, kjer bo razstava, kot tudi stroške povratnega prevoza iz zadnjega kraja iste razstave v državi sprejemnici;
b) krije stroške zavarovanja po načelu “od žeblja do žeblja”;
c) pošlje najmanj tri (3) mesece pred odprtjem razstave potrebno gradivo za katalog;
d) pošlje razstavne predmete v dogovorjenem roku glede na posebnosti posamezne razstave.
B. pogodbenica sprejemnica
a) daje pošiljateljici na razpolago prostor z vso potrebno opremo in tehničnimi uslugami, kot so varnost, osvetlitev itd.
Pri postavitvi in podiranju razstave lahko razstavo spremlja eden ali več strokovnjakov. Stroške njihovega bivanja krije pogodbenica sprejemnica v skladu z določili člena 23 tega programa.
b) krije stroške notranjega prevoza in stroške za reklame in kataloge, če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
c) Če se gradivo, ki ga pošilja pogodbenica pošiljateljica, poškoduje, je pogodbenica sprejemnica dolžna preskrbeti, predložiti in plačati vso potrebno dokumentacijo o škodi, da omogoči pogodbenici pošiljateljici uveljavitev odškodninskega zahtevka pri zavarovalnici.
V nobenem primeru ni dovoljeno restavriranje, če pogodbenica pošiljateljica tega izrecno ne dovoli.
Omenjeni pogoji za izmenjavo razstav ne veljajo za tiste razstave, za katere bosta obe strani sklenili posebne pogodbe.
X. KONČNE DOLOČBE
31. Vsa druga vprašanja, ki lahko nastanejo ob uresničevanju tega programa, se bodo reševala po diplomatski poti.
32. Ta program ne izključuje uresničevanja drugih izmenjav v kulturi in izobraževanju.
Ta program začne veljati z dnem, ko slovenska stran po diplomatski poti obvesti špansko stran, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni vsi notranji pogoji za njegovo izpolnitev.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 15. junija 1995 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Republiko
Slovenijo
Tanja Orel-Šturm l. r.
Za Kraljevino
Španijo
Tomas Rodriguez Pantoja l. r.
3. člen
Za izvajanje programa skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za kulturo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št.: 680-02/93-22/4-8
Ljubljana, dne 20. julija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
*Besedilo programa v španskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost