Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/1995 z dne 30. 12. 1995

Kazalo

3501. Pravilnik o vodenju zemljiške knjige, stran 7534.

Na podlagi 11., 49., 56., 75., 129. in 144. člena zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o vodenju zemljiške knjige
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in način vpisovanja v evidenčne liste, pomožne evidence glavne knjige in način njihovega vodenja, obrazce predlogov za vpis, vrednost zemljišč, ki se odpisujejo od posameznega vložka brez predložitve listin in način izvršitve prenosov vpisov javnega dobra iz seznamov, prekomejnih parcel in nepremičnin, vpisanih kot solastnina v različnih vložkih.
II. POMOŽNE EVIDENCE
2. člen
Za vsako glavno knjigo se vodijo naslednje pomožne evidence:
1. seznam imetnikov lastninske in drugih pravic, obr. PZK št. 1
2. seznam nepremičnin, obr. PZK št. 2.
3. člen
V sezname imetnikov pravic se vpišejo imetniki vknjiženih in imetniki predznamovanih pravic.
III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI VLOŽEK IN EVIDENČNI LISTI
1. Zemljiškoknjižni vložek
4. člen
Zemljiškoknjižni vložki (v nadaljnjem besedilu: vložki) se vodijo po zaporednih številkah in se vežejo v zvezke.
Če se vsi vpisi v vložku izbrišejo ali prenesejo v drug vložek, se vložek izbriše. Znamenje izbrisa je z rdečilom podčrtana številka vložka in rdečo navpično črto prečrtano besedilo vpisov v vseh evidenčnih listih. Številka izbrisanega vložka se ne sme ponovno uporabiti.
Če se posamezni evidenčni listi zapolnijo z vpisi, se vložek nadaljuje tako, da se vpisi izvršujejo na listih izbrisanih vložkov ali v ta namen za zadnjim vložkom v posameznem zvezku dodanimi evidenčnimi listi. Nadaljevanje se označi tako, da se na evidenčnih listih, v katerih se izvršujejo nadaljnji vpisi, označi ta vložek, v vložku pa se označi nadaljevanje vpisov.
5. člen
Če sta zaradi različnega lastninskega stanja zemljišče in stavba, ki stoji na njem ali pod njim, vpisana v različnih vložkih (prvi odstavek 54. člena zakona o zemljiški knjigi), se v obeh vložkih v nadpisu evidenčnih listov A označi medsebojna povezava.
6. člen
Nepremičnine, ki so javno dobro, se vpišejo v posebne vložke.
7. člen
Vložek sestavljajo naslednji evidenčni listi:
– evidenčni list A, obr. PZK št. 3
– evidenčni list B, obr. PZK št. 4
– evidenčni list C, obr. PZK št. 5.
Po potrebi ima vložek več posameznih evidenčnih listov.
8. člen
Vložek za stavbo v etažni lastnini je sestavljen iz osnovnega vložka in ustreznega števila podvložkov.
Osnovni vložek je enak vložku kot je opredeljen v 7. členu tega pravilnika.
Podvložki imajo številko osnovnega vložka in poddelilke k tej številki. Podvložek sestavljajo evidenčni listi A, B in C.
Osnovni vložek je vezan v zvezku glavne knjige, kjer je po zaporedju njegovo mesto, za vse podvložke enega osnovnega vložka pa se odpre poseben dopolnilni zvezek. Pri osnovnem vložku in v dopolnilnem zvezku se v nadpisu A listov označi medsebojna povezava.
9. člen
V osnovni vložek se vpišejo zemljišče, na katerem stavba stoji, zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi (funkcionalno zemljišče), in stavba v etažni lastnini.
V podvložke se vpišejo posamezni deli stavbe v etažni lastnini in tisti skupni deli, na katerih je lastninsko stanje različno od lastninskega stanja zemljišča in stavbe.
Vsak posamezen del ali skupen del iz prejšnjega odstavka ima svoj podvložek.
10. člen
Podvložki se smejo ustanoviti šele, ko je v osnovnem vložku vpisano zemljišče s stavbo v etažni lastnini.
2. Evidenčni list A
11. člen
Evidenčni list A ima oddelka A1 in A2.
V nadpis evidenčnega lista A se vpiše katastrska občina, v kateri ležijo nepremičnine, zaporedna številka zemljiškoknjižnega vložka, sodišče, ki vodi glavno knjigo in povezave, predpisane s tem pravilnikom.
12. člen
V oddelek A1 se, s podatki iz 9. člena zakona o zemljiški knjigi, vpišejo nepremičnine, ki se združujejo v ta vložek, po zaporednih številkah.
Nepremičnina, ki se v vložek pripiše, se vpiše pod naslednjo zaporedno številko, ki sledi zadnjevpisani nepremičnini.
Če se nepremičnina iz vložka odpiše, se označba te nepremičnine z rdečilom podčrta.
13. člen
V oddelek A2 se vpišejo spremembe, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v oddelku A1 (sprememba podatkov, s katerimi se nepremičnina identificira, odpisi, pripisi, združitve in delitev nepremičnin), zaznamujejo dejstva in poočitijo pravice, ki se nanašajo na nepremičnine, vpisane v oddelku A1 ter prenosi poočitenih pravic in zaznamovanih dejstev (npr. pri gospodujočem zemljišču služnosti, realna bremena).
14. člen
V oddelek A1 evidenčnega lista A osnovnega vložka za stavbo v etažni lastnini se vpišeta zemljišče, na katerem stavba stoji, zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi in stavba.
V oddelek A2 evidenčnega lista A se vpišejo spremembe, ki se nanašajo na zemljišče ali na stavbo, kot je določeno v 13. členu tega pravilnika.
15. člen
V oddelek A1 evidenčnega lista A podvložka za stavbo v etažni lastnini se vpisujejo posamezni deli stavbe in skupni deli, na katerih lastninsko stanje ni enako kot na stavbi, v oddelek A2 evidenčnega lista A pa spremembe, ki se nanašajo na te dele.
16. člen
Podatki o nepremičnini se v evidenčni list A vpišejo na podlagi listin, ki jih izda za geodetske zadeve pristojni upravni organ.
3. Evidenčni list B
17. člen
V evidenčni list B se vpisujejo lastninska pravica in dejstva ter opravijo poočitbe ki so določene v 52. členu zakona o zemljiški knjigi.
V evidenčnem listu B se prepoved odsvojitve in obremenitve, vpisana v evidenčnem listu C, poočiti.
Za imetnika lastninske pravice se navedejo označbe, predpisane v 15. členu zakona o zemljiški knjigi.
4. Evidenčni list C
18. člen
V evidenčni list C se vpišejo pravice in dejstva, ki so določena v 53. členu zakona o zemljiški knjigi.
Če se vpis pravice nanaša na posamezno nepremičnino, se v vpisu to navede in ta nepremičnina označi z zaporedno številko njenega vpisa v evidenčnem listu A in številko parcele oziroma drugo identifikacijsko številko.
5. Način vpisovanja pravic
a) Lastninska pravica
19. člen
Idealni deli solastninske pravice se navedejo s številkami v obliki ulomka, ki se vpišejo na desni strani evidenčnega lista B, imena solastnikov pa se označijo z zaporednimi črkami in vpišejo drugo pod drugim.
Če se nadaljnji vpis nanaša na idealni del solastninske pravice, se pri vpisu navede ime prejšnjega lastnika, ki lastninsko pravico prenaša.
Skupna lastnina se vpisuje na ime vseh skupnih lastnikov z oznako skupne lastnine.
b) Služnostna pravica in pravica stvarnega bremena
20. člen
Pri služnostni pravici in pravici stvarnega bremena se čimbolj natančno vpiše vsebina te pravice.
Če je izvrševanje služnostne pravice omejeno na določene dele nepremičnine, se te prostorske meje točno opišejo.
Če je vpis vsebine pravice preobsežen, se pri vpisu navede mesto v listini, kjer je ta vsebina podrobneje opisana.
c) Zastavna pravica
21. člen
Skupna hipoteka se v glavnem vložku in v ostalih vložkih, v katerih je vpisana (v nadaljnjem besedilu: sovložki) vpisuje za celotno terjatev, ki je zavarovana s hipoteko.
Pri glavnem vložku se zaznamujejo sovložki, pri vsakem sovložku pa se zaznamuje glavni vložek.
Kot glavni vložek se vodi tisti vložek, ki ga kot takega določi predlagatelj. Če predlagatelj ne označi glavnega vložka, se kot glavni vložek vodi tisti vložek, ki je v predlogu za vpis hipoteke naveden na prvem mestu.
Če je predlagana razširitev hipoteke, ki je že vpisana, še na druge nepremičnine, se kot glavni vložek vodi tisti vložek, v katerem je bila hipoteka najprej vpisana.
Če nastane skupna hipoteka zaradi odpisa nepremičnin (126. člen zakona o zemljiški knjigi), se kot glavni vložek vodi tisti vložek, v katerem je bila hipoteka najprej vpisana.
Če se posamezna nepremičnina odpiše od vložka, ki se vodi kot glavni vložek, je vložek v katerega se vpiše, nadaljnji sovložek.
Če se posamezna nepremičnina odpiše od sovložka, je vložek v katerega se vpiše nepremičnina, nadaljnji sovložek.
22. člen
Spremembe skupne hipoteke (npr. prenos, utesnitev, nadhipoteka) se vpisujejo samo v glavnem vložku. Ti vpisi imajo učinek za vse obstoječe in bodoče sovložke.
Popoln ali delen izbris skupne hipoteke se vknjiži v glavnem vložku in zaznamuje v sovložkih, na katere se izbris nanaša.
23. člen
Če se izbriše zastavna pravica v glavnem vložku, se v tem vložku izbrišejo vsi nadaljnji vpisi, ki se nanašajo na to zastavno pravico in se prenesejo v enega od sovložkov, ki jih vodi isto zemljiškoknjižno sodišče. Vložek, v katerega se prenesejo vpisi, se nadalje vodi kot glavni vložek.
Če se pri zemljiškoknjižnem sodišču ne vodi nobeden sovložek, to sodišče odloči, katero sodišče, ki vodi sovložke, bo nadalje vodilo glavni vložek in temu sodišču pošlje overjene prepise vpisov, ki obstojajo v glavni knjigi in overjene prepise listin, ki se nanje nanašajo.
O spremembi sovložka v glavni vložek se obvesti vsa zemljiškoknjižna sodišča, ki vodijo sovložke, ki po uradni dolžnosti to zaznamujejo v sovložkih.
24. člen
Nadhipoteka se vpisuje na način, predpisan za vpis hipoteke.
25. člen
Pri vpisih hipoteke, ki se nanaša samo na idealni del, na katerega je vpisana lastninska pravica posamezne osebe, se smiselno uporablja drugi odstavek 19. člena tega pravilnika.
5. Način izvršitve vpisov
26. člen
V evidenčnem listu se na mestu, kjer naj se izvrši vpis, označi vložitev zemljiškoknjižnega predloga oziroma uvedba postopka po uradni dožnosti tako, da se na tem mestu s črnilom vpiše opravilna številka, pod katero se zadeva vodi v vpisniku Dn (plomba).
Plombo je potrebno napraviti takoj po vpisu zemljiškoknjižne zadeve v vpisniku Dn.
Plomba se po uradni dolžnosti izbriše, ko je vpis izvršen, ali ko se izvrši zaznamba, da se zemljiškoknjižni predlog zavrne ali zavrže, ali zaznamba, da se vpis ne opravi (prvi odstavek 87. člena zakona o zemljiški knjigi).
Plomba se izbriše tudi, ko je sklep o umiku predloga pravnomočen ali ko postane sklep o zavrnitvi predloga pravnomočen, v primerih, kadar zavrnitev predloga ni bila zaznamovana (drugi odstavek 87. člena zakona o zemljiški knjigi), in v drugih v zakonu določenih primerih.
V primerih iz tretjega odstavka tega člena se plomba izbriše tako, da se opravilna številka z rdečilom prečrta, v primerih iz četrtega odstavka tega člena pa tako, da se plomba z rdečilom prečrta ter doda datum in podpis zemljiškoknjižnega referenta.
27. člen
Če je pri zemljiškoknjižnem sodišču vloženih več predlogov, ki se nanašajo na isti vložek, vendar je pozneje vložen predlog vpisan v vpisnik Dn pred predlogi, ki so bili vloženi pred njim, se v primerih, ko vpis v glavni knjigi še ni izvršen, opravilna številka Dn predloga, ki je bil vložen pozneje, izbriše. Pozneje vložen predlog dobi novo Dn številko v skladu z vrstnim redom kot so bili predlogi vloženi.
Če je v primerih iz prejšnjega odstavka vpis v glavni knjigi že izvršen, sodišče ravna po 99. in 100. členu zakona o zemljiški knjigi.
Po tem členu ravna sodišče tudi takrat, če plombe ne napravi v evidenčnem listu na tistem mestu, na katerem se naj izvrši vpis.
28. člen
Dejstva, ki so navedena v predlogu za vpis, sodišče primerja z vpisi v glavni knjigi in o tem sestavi poročilo (poročilo o knjižnem stanju).
29. člen
Vpisi v vložku se izvršijo v vrstnem redu vpisanih plomb.
30. člen
V nadpisu vpisa se navede datum vložitve zemljiškoknjižnega predloga oziroma uvedbe postopka po uradni dolžnosti in Dn številka.
Če se izvrši več vpisov, ki so v istem vrstnem redu, se v nadpisu vsakega vpisa navede tudi opravilna številka zadeve, ki je v istem vrstnem redu.
V glavnem vložku (drugi odstavek 13. člena zakona o zemljiški knjigi) se v nadpisu vpisa navede, da je vložek voden kot glavni vložek, v sovložkih pa, da so vodeni kot sovložki ter pri glavnem vložku zaznamuje skupna hipoteka s sovložki, pri sovložkih pa skupna hipoteka z glavnim vložkom.
31. člen
Besedilo vpisa mora biti skladno z izrekom sklepa o vpisu (drugi odstavek 88. člena zakona o zemljiški knjigi) in vsebovati označbo listine, na podlagi katere se dovoli vpis, vrsto vpisa, pravico in njenega imetnika oziroma dejstvo, ki se vpisuje.
Če se obseg pravice izraža s številkami, se v prvem vpisu številka izpiše s številko in z besedo, v nadaljnjih vpisih te pravice pa samo s številko.
Pri vpisih pravic iz 2. do 8. točke 10. člena zakona o zemljiški knjigi, katerih obseg je izražen s številko, se v za to določeni rubriki evidenčnega lista vpiše ta številka, pri vpisih drugih pravic in pri vpisih dejstev pa se v tej rubriki naredijo vejice.
32. člen
Vpisi se izvršujejo z dokumentnim ali temu ustreznim črnilom.
Vsak vpis se označi z zaporedno številko.
Za vsakim vpisom se preko celega evidenčnega lista povleče vodoravna črta. Če je izvršenih več vpisov na podlagi istega sklepa, se vodoravna črta povleče za zadnjim vpisom.
Če se vpis nanaša na prejšnji vpis v istem evidenčnem listu, se pod zaporedno številko tega vpisa v obliki ulomka navede ta vpis, tako da se črki “k” doda zaporedna številka tega vpisa (npr. k1), v prejšnjem vpisu pa se pod zaporedno številko tega vpisa črki “v” doda zaporedna številka poznejšega vpisa (npr. v 2).
33. člen
Če se vknjiži izbris vknjižbe ali predznambe, ali če se izbriše zaznamba ali poočiteno dejstvo, se v izbrisanem vpisu z rdečilom z neprekinjeno črto podčrta označba vrste vpisa, ime imetnika vpisane pravice in številke, s katerimi je označen obseg pravice. Pri delnem izbrisu se te oznake podčrtajo s prekinjeno črto.
Če se prenese pravica, se na način, določen v prejšnjem odstavku, podčrta ime prejšnjega imetnika pravice.
Če glavni vložek preneha biti glavni vložek, se z rdečilom podčrta oznaka “glavni vložek”. Če sovložek preneha biti sovložek se z rdečilom podčrta oznaka “sovložek”. Hkrati se izbriše zaznamba skupne hipoteke.
Pri izbrisih vpisov po tretjem odstavku 31. člena tega pravilnika se v tem odstavku določene oznake z rdečilom podčrtajo z neprekinjeno oziroma prekinjeno črto.
34. člen
Po izvršenem vpisu se na izvirniku sklepa o vpisu potrdi izvršitev vpisa in ta navedba podpiše.
35. člen
Če postane zemljiškoknjižni vložek nepregleden, se mora prepisati.
V nov vložek, ki obdrži prejšnjo zaporedno številko, se prenesejo veljavni vpisi, neveljavni vpisi pa le, če so pomembni za vsebino veljavnih vpisov.
Namesto izbrisanih vpisov se poleg zaporedne številke izbrisanega vpisa navede beseda “izbrisano”, namesto besedila izbrisanega vpisa pa beseda “izbris”.
Na vsakem evidenčnem listu, ki se prepisuje, se navede, da je prepisan, v nadpisu evidenčnega lista A prepisanega vložka pa se navede, na katerem mestu glavne knjige je prepisani vložek. V novem vložku se navede, kje je vložek, ki se je prepisal.
36. člen
Izpisek iz glavne knjige (zemljiškoknjižni izpisek) se izdaja za vse nepremičnine, vpisane v enem zemljiškoknjižnem vložku (splošni izpisek) ali za posamezne nepremičnine oziroma za posamezne solastninske deleže, posamezne hipoteke ali druga bremena (delni izpisek).
Delni izpisek se izrecno označi kot delni izpisek.
37. člen
Splošni izpisek vsebuje nadpis vložka, navedbo nepremičnine, ki so v času izdaje izpiska vpisane v vložku, veljavne vpise, tiste neveljavne vpise, ki so potrebni za razumevanje veljavnih vpisov ter druge pomembne označbe (npr. označbo glavni vložek, opravilne številke zadev nerešenih zadev...).
V izpisku se navede glavna vsebina vpisa, predvsem Dn številka, vrsta vpisa ime imetnika pravice, pravica oziroma kratka vsebina pravice.
Glede izbrisanih vpisov se poleg zaporedne številke da beseda “izbrisano”, namesto izbrisanega vpisa pa beseda “izbris”.
Na posebno zahtevo se v izpisku izpišejo tudi izbrisani vpisi (historični izpisek).
38. člen
V izpisku zemljiškokjnižnega vložka, v katerem je vpisana skupna hipoteka in se vodi kot sovložek, se navede tudi glavni vložek z opozorilom, da so spremembe glede skupne hipoteke vpisane samo v glavnem vložku.
39. člen
Zemljiškoknjižni izpisek je lahko tudi overjena fotokopija vložka glavne knjige.
IV. OBRAZCI PREDLOGOV ZA VPIS
40. člen
Predlogi za vpis se vložijo na naslednjih obrazcih, tako, da se s pisalnim strojem ali drugo napravo za pisanje tekstov izpolnijo ustrezne rubrike:
– predlog za vpis/izbris vknjižbe pravice, obr. PKZ št. 6
– predlog za vpis/izbris zaznambe, obr. PKZ št. 7
– predlog za vpis/izbris zaznambe vrstnega reda, obr. PKZ št. 8
– predlog za odpis nepremičnine, obr. PKZ št. 9
– predlog za vpis etažne lastnine na investitorja obr. PKZ št. 10.
Kadar je predpisan obrazec za vpis, se šteje, da je predlog vložen na obrazcu, če oblika rubrik in njihovo zaporedje ustreza obrazcu.
Obrazci morajo biti na papirju format A4.
41. člen
Predlog za vpis se mora vložiti v toliko izvodih, kolikor jih je potrebno za sodišče, predlagatelja in druge udeležence, ki jim je potrebno vročiti sklep o vpisu (89. člen zakona o zemljiški knjigi).
V. VPISNIK Dn
42. člen
Dn vpisnik se poleg listin iz 303. člena sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95) vpisujejo tudi ugovor zoper sklep o vpisu, pritožba zoper sklep o ugovoru, odločba sodišča druge stopnje o pritožbi, izredna pravna sredstva in listine, ki so predložene zaradi vpisa po uradni dolžnosti (drugi odstavek 68. člena zakona o zemljiški knjigi) ter sklepi o vpisu, ki jih zemljiškoknjižno sodišče izda po uradni dolžnosti.
VI. ODPIS PARCEL, UPORABLJENIH ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO CESTE ALI ZA REGULACIJO VODNEGA TOKA
43. člen
Vrednost vseh zemljišč, ki se odpisujejo po 129. členu zakona o zemljiški knjigi, ne sme presegati zneska 100.000 SIT.
Vrednost iz prejšnjega odstavka se ugotavlja na podlagi ugotovitve vrednosti sodnega izvedenca.
Ugotovitev vrednosti zemljišč mora biti vsebovana v listinah iz 130. člena zakona o zemljiški knjigi.
VI. PRENOS JAVNEGA DOBRA, PREKOMEJNIH PARCEL IN NEPREMIČNIN, VPISANIH KOT SOLASTNINA V RAZLIČNIH VLOŽKIH
44. člen
Sodišče po uradni dolžnosti prenese nepremičnine, ki so javno dobro, iz seznamov v vložek glavne knjige, ki se vodi za tisto katastrsko občino, v kateri nepremičnine ležijo.
V nadpisu evidenčnega lista A se označi, da so nepremičnine javno dobro.
45. člen
Sodišče po uradni dolžnosti prenese iz vložka, v katerem so vpisane prekomejne parcele, te parcele v vložek glavne knjige, ki se vodi za tisto katastrsko občino, v katerem nepremičnine ležijo, s prenosom vseh še veljavnih vpisov. Prenesene nepremičnine vpiše v nov vložek ali jih pripiše k že obstoječemu vložku, v katerem je lastninsko stanje enako kot na prenesenih parcelah. Če so prekomejne parcele vpisane v seznamih, se ti izbrišejo.
46. člen
Sodišče po uradni dolžnosti prenese nepremičnine, ki so vpisane kot solastnina po idealnih delih v različnih vložkih, v nov vložek s prenosom vseh veljavnih vpisov iz dosedanjih solastnih vložkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
V seznam imetnikov lastninske in drugih pravic se do izvedenega procesa preoblikovanja družbene lastnine vpisujejo tudi imetniki upravičenj na družbeni lastnini.
48. člen
Podatki o imetnikih pravic iz 2. do 8. točke 10. člena zakona o zemljiški knjigi, se v pomožni evidenci iz 1. točke 2. člena tega pravilnika začnejo voditi, ko je vzpostavljena računalniška tehnologija vodenja zemljiške knjige.
49. člen
Do vzpostavitve katastra stavb se podatki o stavbi v etažni lastnini in o njenih posameznih ter skupnih delih iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika vpišejo v zemljiškoknjižni vložek za stavbo v etažni lastnini in v podvložke na podlagi etažnega načrta stavbe.
Etažni načrt stavbe mora biti predložen v dveh izvodih.
Načrt iz prejšnjega odstavka mora obsegati: zemljiškoknjižno označbo zemljišča, na katerem stavba stoji, površino zemljišča, označbo stavbe z navedbo ulice in hišne številke, mapno kopijo, iz katere je razvidna lega stavbe, za vsako nadstropje risbo, iz katere je razviden razpored posameznih delov stavbe, za katere se predlaga vpis, in so ti označeni tako, da se nedvoumno ločijo od drugih (različne barve), njihovo označbo in izmero ter lego in izmero tistih delov stavbe, ki služijo stavbi kot celoti ali njenim posameznim delom.
Načrt se izdeluje v merilu do 1:200 in mora biti zložen na format A4.
S sklepom o vpisu stavbe v etažni lastnini pošlje sodišče geodetski upravi tudi izvod etažnega načrta stavbe.
50. člen
Podatki, ki so določeni za povezovanje z drugimi evidencami, se začnejo voditi, ko je vzpostavljena računalniška tehnologija vodenja zemljiške knjige.
51. člen
Pri vpisih na podlagi prvega odstavka 136. člena zakona o zemljiški knjigi se upošteva 10. člen tega pravilnika.
52. člen
V vložkih, v katerih je več zemljiškoknjižnih teles, se vložek oblikuje v skladu z zakonom o zemljiški knjigi in s tem pravilnikom, ko se opravi prvi vpis glede na predloge oziroma listine, ki so bile predložene zaradi vpisa, po uveljavitvi tega pravilnika.
Dokler je stavbno zemljišče (funkcionalno zemljišče), na katerem stoji stavba v etažni lastnini, družbena lastnina, se za to zemljišče ustanovi poseben podvložek.
53. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-5/95
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Ministrica
za pravosodje
Meta Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti