Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1995 z dne 28. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1995 z dne 28. 12. 1995

Kazalo

3437. Uredba o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA), stran 6901.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena in12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasni uporabi sporazuma med Slovenijo in državami EFTE in sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
1. člen
Ta uredba ureja pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1996 uvaža v Slovenijo iz držav EFTE (Švice, Liechtensteina, Norveške in Islandije) in je po poreklu iz teh držav, ter pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 1996 uvaža v Slovenijo iz držav pogodbenic CEFTA (Češke, Slovaške, Madžarske in Poljske) in je po poreklu iz teh držav.
2. člen
Izraz ’uvoz’ v smislu te uredbe pomeni sprostitev blaga v prosti promet kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane ali lahko nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo iz držav, omenjenih v 1. členu te uredbe in so po poreklu iz teh držav ter so navedeni v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se v letu 1996 plačuje carina po stopnjah, določenih v tej prilogi.
4. člen
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Švice oziroma Liechtensteina, ki so navedeni v prilogi 2 k tej uredbi, se pri uvozu iz teh držav v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene s tej prilogi.
Za ribe, ribje in morske izdelke po poreklu iz držav EFTE, navedene v prilogi 3 k tej uredbi, se v letu 1996 pri uvozu iz teh držav v Slovenijo uporabljajo carinske stopnje, ki so navedene v tej prilogi.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Češke, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, se pri uvozu iz Češke v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Slovaške, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, se pri uvozu iz Slovaške v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Madžarske, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, se pri uvozu iz Madžarske v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske izdelke po poreklu iz Poljske, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, se pri uvozu iz Poljske v Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, ki so določene v tej prilogi, posebna uvozna dajatev pa se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Priloge 2, 3, 4, 5, 6 in 7, navedene v prejšnjih odstavkih, so sestavni del te uredbe.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz prilog 2, 4, 5, 6 in 7 k tej uredbi razdeli Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj na predlog komisije, ki jo sestavljajo dva predstavnika Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in po en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance ter Združenja trgovine in Združenja za agroživilstvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
Komisijo vodi in sklicuje predsednik komisije, ki ga izmed predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj imenuje minister za ekonomske odnose in razvoj.
Komisija sprejme kriterije za oblikovanje predlogov o razdelitvi količin blaga v okviru carinskih kvot iz prilog 2, 4, 5, 6 in 7 k tej uredbi ter poslovnik o svojem delovanju.
6. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogah 2, 4, 5, 6 in 7 k tej uredbi, lahko vloži pravna oseba ter samostojni podjetnik posameznik s sedežem ali stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje enaindvajset dni po uveljavitvi te uredbe.
Zahtevek iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo, matično številko in poln naslov vlagatelja in koristnika blaga, če vlagatelj ni tudi koristnik;
– tarifno oznako za vsako blago (devetmestno);
– količino blaga, za katero se vlaga zahtevek, izraženo v enoti mere, ki je navedena v prilogi;
– podatke o proizvodnih oziroma prodajnih in skladiščnih zmogljivostih;
– podatke o uvozu blaga, ne glede na vrste carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, iz iste tarifne oznake v preteklem letu iz posamezne države, iz katere želi uvoziti blago.
O dodelitvi določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote vlagatelju, izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj odločbo, s katero določi tudi rok, do katerega lahko vlagatelj uvozi dodeljeno količino blaga v skladu s 3. členom te uredbe.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko razdeli količine blaga v okviru posamezne carinske kvote tudi postopno, praviloma pa dvakrat letno, pri čemer mora biti carinska kvota v celoti razdeljena najmanj dva meseca pred iztekom leta.
7. člen
Carinska uprava Republike Slovenije spremlja realizacijo uvoza po izdanih odločbah iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
8. člen
Minister za ekonomske odnose in razvoj izda predpis, v katerem objavi obseg carinskih kvot, ki niso bile razdeljene ali za katere uvoz na podlagi odločb ni bil izvršen oziroma ni bil v celoti izvršen ter določi rok, do katerega se lahko vložijo zahtevki za dodelitev količine v skladu s 6. členom te uredbe.
9. člen
Carinski deklarant, ki želi uveljaviti preferencialni carinski tretman pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe iz držav EFTA in CEFTA v Slovenijo, mora carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je bilo izdano v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga za države CEFTA iz priloge 8 k tej uredbi oziroma v državi izvoza v skladu s protokolom o poreklu blaga za države EFTA iz priloge 9 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del.
Poleg določb protokola o poreklu blaga za države CEFTA (priloga 8 k tej uredbi) bodo Češka republika, Slovaška republika in Republika Slovenija v medsebojni trgovini uporabljale tudi naslednja načela:
– Materiali s poreklom iz ene od teh držav se bodo šteli za materiale s poreklom v drugi državi in ne bo potrebno, da so ti materiali tam dovolj obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot je omenjeno v petem odstavku 4. člena priloge 8 k tej uredbi;
– Proizvodi, ki so pridobili status na osnovi prejšnje alinee, se lahko še naprej štejejo kot proizvodi s poreklom iz države samo, če tam dodana vrednost presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz drugih dveh držav. Če ta pogoj ni izpolnjen, se bodo ti proizvodi šteli za proizvode s poreklom iz države, ki je prispevala največji delež uporabljenih materialov s poreklom;
– Češka republika, Slovaška republika in Republika Slovenija v medsebojni trgovini ne bodo uporabljale določila, omenjenega v prvem odstavku priloge VIII k protokolu o poreklu blaga iz priloge 8 k tej uredbi.
Carinski organi Republike Slovenije bodo na zahtevo izvoznika potrjevali dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v države EFTA in države CEFTA, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s sporazumom o coni proste trgovine med državami EFTA in Slovenijo ter državami CEFTA in Slovenijo uživa preferencialni tretman, in če bodo izpolnjeni pogoji, določeni v protokolih o poreklu blaga iz prilog 8 in 9 k tej uredbi.
10. člen
Carinski deklarant pri uvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) za sprostitev blaga v prost promet v skladu s 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
1101 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Češke republike,
1201 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Slovaške republike,
1301 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Republike Madžarske,
1401 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Republike Poljske,
2101 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Švice,
2201 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Norveške,
2301 – za izdelke iz priloge 1 po poreklu iz Liechtensteina,
2102 – za izdelke iz priloge 2,
2002 – za izdelke iz priloge 3,
1102 – za izdelke iz priloge 4,
1202 – za izdelke iz priloge 5,
1302 – za izdelke iz priloge 6,
1402 – za izdelke iz priloge 7.
11. člen
Določbe te uredbe se ne uporabljajo za uvoz blaga iz Islandije.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 330-01/94-8/9-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                PRILOGA 1

-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka     Poimenovanje           Carinska stopnja
                           Če. in Svk. Ma. Pol. EFTA
-------------------------------------------------------------------------------

2501 00   Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol)
      in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini
      ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju
      ali za sipkost ali ne; morska voda

2501 00 100 - Morska voda in slanice ......................  pr  pr 2.5 4.0

      - Navadna sol (vključno z jedilno soljo in
      denaturirano soljo) in čisti natrijev klorid,
      v vodni raztopini ali neraztopljen z dodatkom
      ali brez dodatka snovi proti skepljanju ali za
      sipkost:

2501 00 310 -- za kemično predelavo (ločevanje natrija od
      klora), za proizvodnjo drugih proizvodov ......  pr  pr 2.5 4.0

      -- drugo:

2501 00 510 --- denaturirana ali za uporabo v industriji
      (vključno za rafiniranje), razen za
      shranjevanje ali pripravo hrane za človeško
      ali živalsko prehrano .........................  pr  pr 2.5 4.0

      --- drugo:

2501 00 910 ---- sol, primerna za človeško prehrano .......  pr  pr 3.0 4.8

2501 00 990 ---- drugo ....................................  pr  pr 3.0 4.8


2502 00 000 Železovi piriti, nepraženi ....................  pr  pr  pr  pr


2503 00   Žveplo vseh vrst, razen sublimiranega,
      usedlinskega in koloidnega žvepla

2503 00 100 - Žveplo, surovo ali neprečiščeno .............  pr  pr  pr  pr

2503 00 900 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr  pr


2504    Grafit, naravni

2504 10 000 - V prahu ali v luskah ........................  pr  pr  pr  pr

2504 90 000 - Drug ........................................  pr  pr  pr  pr


2505    Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali
      nebarvan, razen kovinonosnega peska iz 26.
      poglavja

2505 10 000 - Silikatni in kremenov pesek .................  pr 1.7 2.5 4.0

2505 90 000 - Drug ........................................  pr 1.7 2.5 4.0


2506    Kremen (razen naravnega peska); kvarcit,
      vključno grobo klesan ali razžagan ali kako
      drugače razrezan v pravokotne (vključno
      kvadratne) bloke ali plošče

2506 10 000 - Kremen ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Kvarcit (kremenec):

2506 21 000 -- surov ali grobo klesan .....................  pr 1.7 2.5 4.0

2506 29 000 -- drug .......................................  pr 1.7 2.5 4.0


2507 00   Kaolin in druge kaolinske gline, žgane ali
      nežgane

2507 00 200 - Kaolin ......................................  pr  pr  pr  pr

2507 00 800 - Druge kaolinske gline .......................  pr  pr  pr  pr


2508    Druge gline (razen ekspandiranih glin iz tar.
      št. 6806), andaluzit, kianit in silimanit,
      žgani ali nežgani; mulit; šamotne in dinas
      zemljine

2508 10 000 - Bentonit ....................................  pr  pr  pr  pr

2508 20 000 - Zemljine za razbarvanje in fullerjeva
      zemlja ........................................  pr 1.7 2.5  pr

2508 30 000 - Ognjevarna glina ............................  pr  pr 2.5 4.0

2508 40 000 - Druge gline .................................  pr  pr 2.5 4.0

2508 50 000 - Andaluzit, kianit in silimanit ..............  pr 1.7 2.5  pr

2508 60 000 - Mulit .......................................  pr  pr 2.5 4.0

2508 70   - Šamotne in dinas zemljine:

2508 70 100 -- šamotna zemljina ...........................  pr 1.7 2.5  pr

2508 70 900 -- dinas zemljina .............................  pr 1.7 2.5  pr


2509 00 000 Kreda .........................................  pr 1.7 2.5 4.0


2510    Naravni kalcijevi fosfati, naravni aluminijevi
      kalcijevi fosfati in fosfatna kreda

2510 10 000 - Nezmleti ....................................  pr  pr  pr  pr

2510 20 000 - Zmleti ......................................  pr  pr  pr  pr


2511    Naravni barijev sulfat (bariti); naravni
      barijev karbonat (viterit), žgan ali nežgan,
      razen barijevega oksida iz tar. št. 2816

2511 10 000 - Naravni barijev sulfat (bariti) .............  pr  pr  pr  pr

2511 20 000 - Naravni barijev karbonat (viterit) ..........  pr 0.3  pr  pr


2512 00 000 Silikatna fosilna moka (npr.: kremenka,
      tripolit, diatomit) in podobne silikatne
      zemljine, žgane ali nežgane, navidezne
      specifične teže 1 ali manjše ..................  pr  pr  pr  pr


2513    Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat
      in druge naravne snovi za brušenje, termično
      obdelane ali neobdelane

      - Plovec:

2513 11 000 -- surov ali v nepravilnih kosih, vključno
      lomljeni plovec ...............................  pr  pr  pr  pr

2513 19 000 -- drug .......................................  pr 0.3 0.5  pr

2513 20 000 - Smirek, naravni korund, naravni granat in
      druge naravne snovi za brušenje (abrazivi) ....  pr 1.7  pr  pr


2514 00 000 Skrilavec, vključno grobo klesan ali razžagan
      ali kako drugače razrezan v pravokotne
      (vključno kvadratne) bloke ali plošče .........  pr  pr  pr  pr


2515    Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev
      kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne
      specifične teže 2,5 ali večje, in alabaster,
      tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače
      razrezani v pravokotne (vključno kvadratne)
      bloke ali plošče

      - Marmor in travertin:

2515 11 000 -- surova in grobo klesana ....................  pr  pr  pr  pr

2515 12   -- razžagana ali kako drugače razrezana v
      pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali
      plošče:

2515 12 200 --- debeline do vključno 4 cm .................  pr  pr  pr  pr

2515 12 500 --- debeline nad 4 cm do vključno 25 cm .......  pr  pr  pr  pr

2515 12 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2515 20 000 - Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike
      ali gradbeništvo; alabaster ..................  pr  pr  pr  pr


2516    Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen
      za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo
      klesani ali razžagani ali kako drugače
      razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali
      plošče

      - Granit:

2516 11 000 -- surov ali grobo klesan .....................  pr  pr  pr  pr

2516 12   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
      kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče:

2516 12 100 --- debeline do vključno 25 cm ................  pr  pr  pr  pr

2516 12 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Peščenec:

2516 21 000 -- surov ali grobo klesan .....................  pr  pr  pr  pr

2516 22   -- razžagan ali kako drugače razrezan v
      kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče: 

2516 22 100 --- debeline do vključno 25 cm ................  pr  pr  pr  pr

2516 22 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2516 90   - Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo:

2516 90 100 -- porfir, sienit, lava, bazalt, gnajs, trahit
      in drugi podobni trdi kamni, samo razžagani
      ali kako drugače razrezani v kvadratne ali
      pravokotne bloke ali plošče, debeline do
      vključno 25 cm ................................  pr  pr  pr  pr

2516 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen,
      ki se navadno uporabljajo kot agregati za
      beton, za nasipanje cest in železniških prog
      ter za druga nasipanja, debeli gramoz,
      vključno termično obdelan; makadam iz žlindre,
      troske in podobnih industrijskih odpadkov,
      vključno mešani z materiali iz prvega dela te
      tarifne številke; termakadam; drobljenec,
      odlomki in prah iz kamna iz tar. št. 2515 ali
      2516, vključno termično obdelani

2517 10   - Prodniki, gramoz, lomljen ali zdrobljen
      kamen, ki se navadno uporabljajo kot agregati
      za beton, za nasipanje cest ali železniških
      prog in za druga nasipanja, debeli in drobni
      gramoz, vključno termično obdelani:

2517 10 100 -- prodniki, gramoz, debeli in drobni gramoz .  pr 1.7 2.5 4.0

2517 10 200 -- apnenec, dolomit in druge apnenčaste
      kamnine, lomljene ali zdrobljene ..............  pr 1.7 2.5 4.0

2517 10 800 -- drugi ......................................  pr 1.7 2.5 4.0

2517 20 000 - Makadam iz žlindre, troske ali podobnih
      industrijskih odpadkov, vključno tudi pomešani
      z materiali iz tar. podšt. 2517 10 ............  pr  pr  pr  pr

2517 30 000 - Termakadam ..................................  pr  pr  pr  pr

      - Drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar.
      št. 2515 ali 2516, vključno termično obdelani:

2517 41 000 -- iz marmorja ................................  pr  pr  pr  pr

2517 49 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2518    Dolomit, žgan ali nežgan; dolomit, grobo
      klesan ali razžagan ali kako drugače razrezan
      v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče,
      aglomerirani dolomit (vključno terdolomit)

2518 10 000 - Dolomit, nežgan ............................  pr 1.7 2.5 4.0

2518 20 000 - Dolomit, žgan ...............................  pr 0.7 1.0 1.6

2518 30 000 - Dolomit aglomeriran (vključno terdolomit) ...  pr 1.7 2.5 4.0


2519    Naravni magnezijev karbonat (magnezit);
      taljeni magnezijev oksid; mrtvopečen (sintran)
      magnezijev oksid z majhnimi količinami drugih
      oksidov, dodanih pred sintranjem, ali brez
      njih; drugi magnezijevi oksidi, čisti ali
      nečisti

2519 10 000 - Naravni magnezijev karbonat (magnezit) ......  pr  pr  pr  pr

2519 90   - Drugo:

2519 90 100 -- magnezijev oksid, razen žganega naravnega
      magnezijevega karbonata .......................  pr 1.7 2.5  pr

2519 90 300 -- mrtvopečeni (sintran) magnezijev oksid .....  pr  pr  pr  pr

2519 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2520    Surova sadra; anhidrid sadre; žgana sadra (ki
      sestoji iz žgane sadre ali kalcijevega
      sulfata), barvana ali nebarvana, z majhnimi
      količinami pospeševalcev ali zaviralcev
      vezanja ali brez njih

2520 10 000 - Surova sadra; anhidrit sadre ................  pr  pr  pr  pr

2520 20   - Žgana sadra:

2520 20 100 -- gradbena ...................................  pr  pr  pr  pr

2520 20 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr


2521 00 000 Apnenčev kamen, ki se uporablja kot talilo;
      apnenčev kamen in druge apnenčaste kamenine,
      ki se uporabljajo za proizvodnjo apna in
      cementa .......................................  pr 1.7 2.5 4.0


2522    Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno,
      razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tar.
      št. 2825

2522 10 000 - Živo apno ...................................  pr  pr  pr 4.0

2522 20 000 - Gašeno apno .................................  pr  pr  pr 6.4

2522 30 000 - Hidravlično apno ............................  pr  pr  pr 4.0


2523    Portlandski cement, aluminatni cement,
      žlindrani cement, supersulfatni cement in
      podobni hidravlični cementi, vštevši barvane
      in v obliki klinkerja

2523 10 000 - Cement v obliki klinkerja ...................  pr 7.5 5.0 8.0

      - Portlandski cement:

2523 21 000 -- beli cement, umetno barvan ali nebarvan ....  pr  pr  pr  pr

2523 29 000 -- drug .......................................  pr 7.5 5.0 8.0

2523 30 000 - Aluminatni cement ..........................  pr 7.5 5.0 8.0

2523 90   - Drugi hidravlični cementi:

2523 90 100 -- cement iz visokih peči .....................  pr 2.3 1.5 2.4

2523 90 300 -- pozolanski cement ..........................  pr 2.3 1.5 2.4

2523 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.3 1.5 2.4


2524 00   Azbest

2524 00 300 - Vlakna, kosmiči ali prah ....................  pr  pr  pr  pr

2524 00 800 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2525    Sljuda, tudi v cepih; sljudni odpadki

2525 10 000 - Surova sljuda in sljuda v listih ali cepih ..  pr  pr  pr  pr

2525 20 000 - Sljuda v prahu ..............................  pr  pr  pr  pr

2525 30 000 - Odpadki sljude ..............................  pr  pr  pr  pr


2526    Steatit, naravni, vključno grobo klesan ali
      razžagan ali kako drugače razrezan v kvadratne
      ali pravokotne bloke ali plošče; lojevec

2526 10 000 - Nezdrobljen ali nezmlet .....................  pr  pr  pr  pr

2526 20 000 - Zdrobljen ali zmlet .........................  pr  pr 0.5  pr


2527 00 000 Kriolit, naravni; kiolit, naravni .............  pr  pr  pr  pr


2528    Borati, naravni in njihovi koncentrati (žgani
      ali nežgani), razen boratov, izločenih iz
      naravne slane vode; naravna borova kislina, ki
      vsebuje do 85 % H3BO3, računano na suhi
      izdelek 

2528 10 000 - Natrijevi borati, naravni, in njihovi
      koncentrati (žgani ali nežgani) ...............  pr  pr  pr  pr

2528 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2529    Glinenec; levcit; nefelin in nefelin sienit;
      fluorit

2529 10 000 - Glinenec ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Fluorit:

2529 21 000 -- s 97 % ali manj kalcijevega fluorida .......  pr  pr  pr  pr

2529 22 000 -- z nad 97 % kalcijevega fluorida ............  pr  pr  pr  pr

2529 30 000 - Leucit, nefelin in nefelin sienit ...........  pr  pr  pr  pr


2530    Mineralne snovi, ki niso navedene in ne zajete
      na drugem mestu

2530 10   - Vermikulit, perlit in kloriti,
      neekspandirani:

2530 10 100 -- perlit .....................................  pr  pr  pr  pr

2530 10 900 -- vermikulit in kloriti ......................  pr  pr  pr  pr

2530 20 000 - Kieserit, epsomit (magnezijevi sulfati,
      naravni) ......................................  pr  pr  pr  pr

2530 40 000 - Sljudni železovi oksidi, naravni ............  pr 0.7 1.0  pr

2530 90   - Drugo:

2530 90 200 -- morska pena ................................  pr  pr  pr  pr

2530 90 950 -- drugo ......................................  pr 1.7 2.5 4.0


2601    Železove rude in koncentrati, tudi praženi
      železovi piriti

      - Železove rude in koncentrati, razen praženih
      železovih piritov:

2601 11 000 -- neaglomerirani .............................  pr  pr  pr  pr

2601 12 000 -- aglomerirani ...............................  pr  pr  pr  pr

2601 20 000 - Praženi železovi piriti .....................  pr  pr  pr  pr


2602 00 000 Manganove rude in koncentrati, vključno železo
      - manganove rude in koncentrati z 20% in več
      mangana, računano na suh izdelek ..............  pr  pr  pr  pr


2603 00 000 Bakrove rude in koncentrati ...................  pr  pr  pr  pr


2604 00 000 Nikljeve rude in koncentrati ..................  pr  pr  pr  pr


2605 00 000 Kobaltove rude in koncentrati .................  pr  pr  pr  pr


2606 00 000 Aluminijeve rude in koncentrati ..............  pr  pr  pr  pr


2607 00 000 Svinčeve rude in koncentrati ..................  pr  pr  pr  pr


2608 00 000 Cinkove rude in koncentrati ...................  pr  pr  pr  pr


2609 00 000 Kositrove rude in koncentrati .................  pr  pr  pr  pr


2610 00 000 Kromove rude in koncentrati ...................  pr  pr  pr  pr


2611 00 000 Volframove rude in koncentrati ................  pr  pr  pr  pr


2612    Uranove ali torijeve rude in koncentrati

2612 10   - Uranove rude in koncentrati:

2612 10 100 -- uranove rude in mešanice (uraninit) in
      njihovi koncentrati, z vsebnostjo urana nad 5%
      po masi .......................................  pr  pr  pr  pr

2612 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2612 20   - Torijeve rude in koncentrati:

2612 20 100 -- monazit; urano-torianit in druge torijeve
      rude in koncentrati, z vsebnostjo torija nad
      20% po masi ...................................  pr  pr  pr  pr

2612 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2613    Molibdenove rude in koncentrati

2613 10 000 - Praženi .....................................  pr  pr  pr  pr

2613 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2614 00   Titanove rude in koncentrati 

2614 00 100 - Ilmenit in njegovi koncentrati ..............  pr  pr  pr  pr

2614 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2615    Niobijeve, tantalove, vanadijeve in
      cirkonijeve rude in koncentrati

2615 10 000 - Cirkonijeve rude in koncentrati .............  pr  pr  pr  pr

2615 90   - Drugo:

2615 90 100 -- niobijeve in tantalove rude in koncentrati .  pr  pr  pr  pr

2615 90 900 -- vanadijeve rude in koncentrati .............  pr  pr  pr  pr


2616    Rude plemenitih kovin in koncentrati

2616 10 000 - Srebrove rude in koncentrati ................  pr  pr  pr  pr

2616 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2617    Druge rude in koncentrati

2617 10 000 - Antimonove rude in koncentrati ..............  pr  pr  pr  pr

2617 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2618 00 000 Granulirana žlindra (žlindrni pesek) pri
      pridobivanju železa ali jekla .................  pr  pr  pr  pr


2619 00   Žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in
      drugi odpadki pri pridobivanju železa in jekla

2619 00 100 - Prah iz visokih peči ........................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

2619 00 910 -- odpadki, primerni za pridobivanje železa
      ali mangana ..................................  pr  pr  pr  pr

2619 00 930 -- žlindra, uporabna za ekstrakcijo titanovega
      oksida ........................................  pr  pr  pr  pr

2619 00 950 -- odpadki, uporabni za ekstrakcijo vanadija ..  pr  pr  pr  pr

2619 00 990 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2620    Pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje
      železa in jekla), ki vsebujejo kovine ali
      kovinske spojine

      - Ki vsebujejo pretežno cink:

2620 11 000 -- usedlina pri galvanizaciji s cinkom ........  pr  pr  pr  pr

2620 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2620 20 000 - Ki vsebujejo pretežno svinec ................  pr  pr  pr  pr

2620 30 000 - Ki vsebujejo pretežno baker .................  pr  pr  pr  pr

2620 40 000 - Ki vsebujejo pretežno aluminij ..............  pr  pr  pr  pr

2620 50 000 - Ki vsebujejo pretežno vanadij ...............  pr  pr  pr  pr

2620 90   - Drugo:

2620 90 100 -- ki vsebujejo pretežno nikelj ...............  pr  pr  pr  pr

2620 90 200 -- ki vsebujejo pretežno niobij in tantal .....  pr  pr  pr  pr

2620 90 300 -- ki vsebujejo pretežno volfram ..............  pr  pr  pr  pr

2620 90 400 -- ki vsebujejo predvsem kositer ..............  pr  pr  pr  pr

2620 90 500 -- ki vsebujejo predvsem molibden .............  pr  pr  pr  pr

2620 90 600 -- ki vsebujejo pretežno titan ................  pr  pr  pr  pr

2620 90 700 -- ki vsebujejo pretežno antimon ..............  pr  pr  pr  pr

2620 90 800 -- ki vsebujejo pretežno kobalt ...............  pr  pr  pr  pr

2620 90 910 -- ki vsebujejo pretežno cirkonij .............  pr  pr  pr  pr

2620 90 990 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2621 00 000 Druge žlindre in pepeli, vključno pepel
      morskih alg ...................................  pr  pr  pr  pr


2701    Črni premog, tudi briketi raznih oblik iz
      črnega premoga

      - Črni premog, tudi v prahu, toda
      neaglomeriran:

2701 11   -- antracit :

2701 11 100 --- pri katerem delež hlapljivih snovi (na
      bazi suhega proizvoda brez mineralnih snovi)
      ne presega 10% ................................  pr  pr  pr  pr

2701 11 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2701 12   -- bituminozni črni premog :

2701 12 100 --- premog za koksanje ........................  pr  pr  pr  pr

2701 12 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

2701 19 000 -- drug črni premog ...........................  pr  pr  pr  pr

2701 20 00 - Briketi raznih oblik iz črnega premoga:

2701 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MG .........  pr  pr  pr  pr

2701 20 009 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2702    Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali
      neaglomeriran, razen gagata

2702 10 00 - Rjavi premog (lignit), tudi v prahu,
      neaglomeriran: 

2702 10 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MG .........  pr  pr  pr  pr

2702 10 009 -- drugo ......................................  pr 3.8 2.5 4.5

2702 20 00 - Aglomeriran rjavi premog (lignit):

2702 20 001 -- z vsebnostjo žvepla pod 0,7 g S/MG .........  pr  pr  pr  pr

2702 20 009 -- drugo ......................................  pr  pr 2.5 4.5


2703 00 000 Šota (vključno šotna slama), neaglomerirana
      ali aglomerirana ..............................  pr  pr  pr  pr


2704 00   Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega
      premoga, lignita ali šote, neaglomerirana ali
      aglomerirana; retortno oglje

      - Koks in polkoks iz črnega premoga:

2704 00 110 -- za proizvodnjo elektrod ....................  pr  pr  pr  pr

2704 00 190 -- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2704 00 300 - Koks in polkoks iz rjavega premoga ali
      lignita ......................................  pr  pr  pr  pr

2704 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2705 00 000 Plin iz črnega premoga, vodni plin,
      generatorski plin in podobni plini, razen
      naftnih plinov in drugih plinskih
      ogljikovodikov ................................  pr  pr  pr  pr


2706 00 000 Katran, dobljen z destilacijo črnega premoga,
      rjavega premoga, lignita in šote, in drugi
      mineralni katrani, dehidratirani ali
      nedehidratirani ali deloma destilirani ali ne,
      vključno rekonstituirani katrani ..............  pr  pr  pr  pr


2707    Olja in drugi proizvodi, dobljeni z
      destilacijo katrana iz črnega premoga pri
      visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri
      katerih masa aromatskih sestavin presega maso
      nearomatskih sestavin

2707 10   - Benzen:

2707 10 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo .............  pr  pr  pr  pr

2707 10 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

2707 20   - Toluen:

2707 20 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo .............  pr  pr  pr  pr

2707 20 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

2707 30   - Ksilen:

2707 30 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo .............  pr  pr  pr  pr

2707 30 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

2707 40 000 - Naftalen ....................................  pr  pr  pr  pr

2707 50   - Mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov,
      pri katerih 65 vol.% ali več (vštevši izgube)
      destilira pri temperaturi 250-C (po metodi
      ASTM D-86):

2707 50 100 -- za pogonsko gorivo ali kurjavo .............  pr 1.7  pr  pr

      -- za druge namene:

2707 50 910 --- solventna nafta ...........................  pr 1.7  pr  pr

2707 50 990 --- drugo .....................................  pr 1.7  pr  pr

2707 60 000 - Fenoli ......................................  pr 0.7  pr  pr

      - Drugo:

2707 91 000 -- kreozotna olja .............................  pr 1.3  pr  pr

2707 99   -- drugo:

      --- surova olja:

2707 99 110 ---- surova lahka olja, katerih 90%
      prostornine ali več destilira pri temperaturah
      do 200-C ......................................  pr 1.3  pr  pr

2707 99 190 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr  pr

2707 99 300 --- sulfunirane vrhnje frakcije ...............  pr 1.3  pr  pr

2707 99 500 --- temeljni proizvodi ........................  pr 1.3  pr  pr

2707 99 700 --- antracen ..................................  pr 1.3  pr  pr

      --- drugo:

2707 99 910 ---- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št.
      2803 ..........................................  pr 1.3  pr  pr

2707 99 990 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr  pr


2708    Smola in smolni koks, dobljena iz katrana
      črnega premoga ali iz drugih mineralnih
      katranov

2708 10 000 - Smola .......................................  pr  pr  pr  pr

2708 20 000 - Smolni koks .................................  pr  pr  pr  pr


2709 00   Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih
      mineralov, surovi

2709 00 100 - Kondenzati naravnega plina ..................  pr  pr  pr  pr

2709 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2710 00   Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz
      bituminoznih mineralov, razen surovih;
      proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več
      olj iz nafte ali olj, dobljenih iz
      bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne
      sestavine teh proizvodov

      - Lahka olja:

2710 00 110 -- za uporabo v posebnih procesih .............  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 150 -- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
      so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 11 ..  pr  pr 5.0 8.0

      -- za druge namene:

      --- posebni bencini:

2710 00 210 ---- beli špirit ..............................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 250 ---- drugo ....................................  pr  pr 5.0 8.0

      --- drugo:

      ---- motorni bencin:

2710 00 260 ----- letalski bencin .........................  pr  pr 5.0 8.0

      ----- drug, z vsebnostjo svinca:

      ------ do 0,013 g/l:

2710 00 270 ------- z oktanskim številom do 95 ............  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 290 ------- z oktanskim številom od 95 do manj kot
      98 ............................................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 320 ------- z oktanskim številom 98 ali več .......  pr  pr 5.0 8.0

      ------ nad 0,013 g/l:

2710 00 340 ------- z oktanskim številom do manj kot 98 ...  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 360 ------- z oktanskim številom 98 ali več .......  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 370 ---- bencinska reaktivna goriva ...............  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 390 ---- druga lahka olja .........................  pr  pr 2.0 3.2

      - Srednja olja:

2710 00 410 -- za uporabo v specifičnih procesih ..........  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 450 -- za uporabo v kemijski predelavi, razen v
      procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
      2710 00 41 ....................................  pr  pr 5.0 8.0

      -- za druge namene:

      --- kerozini:

2710 00 510 ---- reaktivno letalsko gorivo ................  pr  pr  pr  pr

2710 00 550 ---- drugo ....................................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 590 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 8.0

      - Težka olja:

      -- plinska olja:

2710 00 610 --- za uporabo v specifičnih procesih .........  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 650 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
      procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
      2710 00 61 ....................................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 690 --- za druge namene ...........................  pr  pr 5.0 8.0

      -- kurilna olja:

2710 00 710 --- za uporabo v specifičnih procesih .........  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 720 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
      so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 71 ..  pr  pr 5.0 8.0

      --- za druge namene:

2710 00 740 ---- z vsebnostjo žvepla pod 1% po masi .......  pr  pr  pr  pr

2710 00 760 ---- z vsebnostjo žvepla od 1% do manj kot 2%
      po masi .......................................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 770 ---- z vsebnostjo žvepla od 2% do manj kot
      2,8% po masi ..................................  pr  pr 5.0 8.0

2710 00 780 ---- z vsebnostjo žvepla od 2,8% po masi in
      več ...........................................  pr  pr 5.0 8.0

      -- mazalna olja; druga olja:

2710 00 810 --- za uporabo v specifičnih procesih .........  pr  pr 2.0 3.2

2710 00 830 --- za kemično predelavo, razen v procesih, ki
      so določeni v skladu s tar.podšt. 2710 00 81 ..  pr  pr 2.0 3.2

2710 00 850 --- za mešanje v skladu s pogoji dodatne
      opombe 6 k temu poglavju ......................  pr  pr 2.0 3.2

      --- za druge namene:

2710 00 870 ---- motorna olja, kompresijska mazalna olja,
      turbinska mazalna olja ........................  pr  pr 2.0 3.2

2710 00 880 ---- tekočine za hidravlične namene ...........  pr  pr  pr  pr

2710 00 890 ---- bela olja, tekoči parafin ................  pr  pr  pr  pr

2710 00 920 ---- olja za menjalnike in reduktorje .........  pr  pr  pr  pr

2710 00 940 ---- sredstva za obdelavo kovin, za ločevanje
      kalupov, antikorozivna olja ...................  pr  pr  pr  pr

2710 00 960 ---- elektroizolacijska olja ..................  pr  pr  pr  pr

2710 00 980 ---- druga mazalna in druga olja ..............  pr  pr 2.0 3.2


2711    Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

      - Utekočinjeni: 

2711 11 000 -- naravni plin ...............................  pr 0.7  pr  pr

2711 12   -- propan:

      --- propan s čistočo vsaj 99%:

2711 12 110 ---- za pogonsko gorivo ali kurjavo ...........  pr 0.7  pr  pr

2711 12 190 ---- za druge namene ..........................  pr  pr  pr  pr

      --- drug:

2711 12 910 ---- za uporabo v specifičnih procesih ........  pr 0.7  pr  pr

2711 12 930 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
      procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
      2711 12 91 ....................................  pr 0.7  pr  pr

      ---- za druge namene:

2711 12 940 ----- čistoče nad 90%, toda manj od 99% .......  pr 0.7  pr  pr

2711 12 960 ----- mešanice propana in butana, ki vsebujejo
      več kot 50%, vendar največ 70% propana ........  pr 0.7  pr  pr

2711 12 980 ----- drugo ...................................  pr 0.7  pr  pr

2711 13   -- butan:

2711 13 100 --- za uporabo v specifičnih procesih .........  pr 0.7  pr  pr

2711 13 300 --- za uporabo v kemični predelavi, razen v
      procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
      2711 13 10 ....................................  pr 0.7  pr  pr

      --- za druge namene:

2711 13 910 ---- čistoče nad 90%, toda manj od 95% ........  pr 0.7  pr  pr

2711 13 930 ---- mešanice butana in propana, ki vsebujejo
      več kot 50%, vendar največ 65% butana .........  pr 0.7  pr  pr

2711 13 980 ---- drugo ....................................  pr 0.7  pr  pr

2711 14 000 -- etilen, propilen, butilen in butadien ......  pr 0.7  pr  pr

2711 19 000 -- drugo ......................................  pr 0.7  pr  pr

      - V plinskem stanju:

2711 21 000 -- naravni plin ...............................  pr  pr  pr  pr

2711 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2712    Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni
      vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit,
      vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz
      šote, drugi mineralni voski in podobni
      proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi
      postopki, pobarvani ali nepobarvani

2712 10   - Vazelin:

2712 10 100 -- surov ......................................  pr 0.7  pr  pr

2712 10 900 -- drug .......................................  pr 1.7  pr  pr

2712 20 000 - Parafinski vosek, ki vsebuje manj kot 0,75%
      mase olja .....................................  pr 1.7  pr  pr

2712 90   - Drugo:

      -- ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali
      lignita ali vosek iz šote (naraven proizvod):

2712 90 110 --- surov .....................................  pr 1.7  pr  pr

2712 90 190 --- drug ......................................  pr 1.7  pr  pr

      -- drugo:

      --- surov:

2712 90 310 ---- za uporabo v specifičnih procesih ........  pr 1.7  pr  pr

2712 90 330 ---- za uporabo v kemični predelavi, razen v
      procesih, ki so določeni v skladu s tar.podšt.
      2712 90 31 ....................................  pr 1.7  pr  pr

2712 90 390 ---- za druge namene ..........................  pr 1.7  pr  pr

2712 90 900 --- drugo .....................................  pr 0.7  pr  pr


2713    Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte
      ali olj iz bituminoznih mineralov

      - Naftni koks: 

2713 11 000 -- nežgan (surov) .............................  pr  pr  pr  pr

2713 12 000 -- žgan .......................................  pr  pr  pr  pr

2713 20 000 - Naftni bitumen ..............................  pr  pr  pr  pr

2713 90   - Drugi ostanki iz nafte ali olj, dobljenih iz
      bituminoznih mineralov:

2713 90 100 -- za proizvodnjo proizvodov iz tar.št. 2803 ..  pr  pr  pr  pr

2713 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2714    Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in
      oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti
      in asfaltne kamnine

2714 10 000 - Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski
      pesek .........................................  pr  pr  pr  pr

2714 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2715 00   Bitumenske mešanice na osnovi naravnega
      asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte,
      mineralnega katrana ali mineralne katranske
      smole (npr.: bituminozni kit, "cutback")

2715 00 100 - bituminozni kiti ............................  pr 2.0  pr 4.8

2715 00 900 - drugo .......................................  pr 2.0  pr 4.8


2716 00 000 Električna energija ...........................  pr  pr  pr  pr


I. KEMIJSKI ELEMENTI

2801    Fluor, klor, brom in jod

2801 10 000 - Klor ........................................  pr 2.7 4.0 7.2

2801 20 000 - Jod .........................................  pr  pr  pr  pr

2801 30   - Fluor; brom:

2801 30 100 -- fluor ......................................  pr 0.7  pr  pr

2801 30 900 -- brom .......................................  pr 0.3  pr  pr


2802 00 000 Žveplo, sublimirano ali oborjeno; koloidno
      žveplo ........................................  pr  pr  pr  pr


2803 00   Ogljik (ogljene saje in druge oblike ogljika,
      ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu)

2803 00 100 - Metanske saje ...............................  pr  pr  pr  pr

2803 00 300 - Acetilenske saje ............................  pr  pr  pr  pr

2803 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2804    Vodik, žlahtni plini in druge nekovine

2804 10 000 - Vodik .......................................  pr  pr 1.5 2.4

      - Žlahtni plini:

2804 21 000 -- argon ......................................  pr  pr 1.5 2.4

2804 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr 1.5  pr

2804 30 000 - Dušik .......................................  pr  pr 5.0 9.0

2804 40 000 - Kisik .......................................  pr  pr 5.0 9.0

2804 50   - Bor, telur:

2804 50 100 -- bor ........................................  pr  pr  pr  pr

2804 50 900 -- telur ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Silicij:

2804 61 000 -- z najmanj 99,99 ut. % silicija .............  pr  pr  pr  pr

2804 69 000 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

2804 70 000 - Fosfor .....................................  pr  pr  pr  pr

2804 80 000 - Arzen .......................................  pr  pr  pr  pr

2804 90 000 - Selen .......................................  pr  pr  pr  pr


2805    Alkalijske in zemeljsko-alkalijske kovine;
      redke zemeljske kovine in skandij in itrij,
      vključno njihove medsebojne mešanice in
      zlitine; živo srebro

      - Alkalijske kovine:

2805 11 000 -- natrij .....................................  pr 0.3  pr  pr

2805 19 000 -- druge ......................................  pr 0.3  pr  pr

      - Zemeljsko-alkalijske kovine:

2805 21 000 -- kalcij .....................................  pr 0.3  pr  pr

2805 22 000 -- stroncij in barij ..........................  pr 0.3  pr  pr

2805 30   - Redke zemeljske kovine, skandij in itrij,
      vključno njihove medsebojne mešanice in
      zlitine:

2805 30 100 -- njihove mešanice ali zlitine ...............  pr 0.3  pr  pr

2805 30 900 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr  pr

2805 40   - Živo srebro:

2805 40 100 -- v steklenicah z neto vsebino 34,5 kg
      (standardna teža), katerih fob vrednost po
      steklenici ne presega 224 ECU .................  pr 1.0  pr 2.4

2805 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


II. ANORGANSKE KISLINE IN ANORGANSKE KISIKOVE SPOJINE NEKOVIN

2806    Klorovodik (klorovodikova kislina);
      klorsulfonska kislina

2806 10 000 - Klorovodik (klorovodikova kislina) ..........  pr  pr 5.0 9.0

2806 20 000 - Klorsulfonska kislina .......................  pr  pr  pr  pr


2807 00   Žveplova kislina; oleum

2807 00 100 - Žveplova kislina ............................  pr  pr  pr  pr

2807 00 900 - Oleum (kadeča se žveplova kislina) ..........  pr 1.0 1.5  pr


2808 00 000 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline .......  pr  pr  pr  pr


2809    Difosforjev pentoksid; fosforjeva kislina in
      polifosforjeve kisline

2809 10 000 - Difosforjev pentoksid .......................  pr  pr  pr  pr

2809 20 000 - Fosforjeva kislina in polifosforjeve
      kisline .......................................  pr 8.3 5.5  pr


2810 00 000 Borovi oksidi; borove kisline .................  pr 1.0  pr 2.4


2811    Druge anorganske kisline in druge anorganske
      kisikove spojine nekovin

      - Druge anorganske kisline:

2811 11 000 -- fluorovodik (fluorovodikova kislina) .......  pr  pr  pr  pr

2811 19   -- druge:

2811 19 100 --- bromovodikova kislina .....................  pr  pr  pr 1.6

2811 19 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 1.6

      - Druge anorganske kisikove spojine nekovin:

2811 21 000 -- ogljikov dioksid ...........................  pr  pr 4.0 7.2

2811 22 000 -- silicijev dioksid .........................  pr  pr 1.0 1.6

2811 23 000 -- žveplov dioksid ............................  pr  pr 1.5 2.4

2811 29   -- druge:

2811 29 100 --- žveplov trioksid (žveplov anhidrid);
      diarzenov trioksid ............................  pr  pr 1.5 2.4

2811 29 300 --- dušikovi oksidi ...........................  pr  pr 1.5 2.4

2811 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr 1.0 1.6


III. HALOGENSKE IN ŽVEPLOVE SPOJINE NEKOVIN

2812    Halogenidi in oksihalogenidi nekovin

2812 10   - Kloridi in oksikloridi:

      -- fosforja:

2812 10 110 --- fosforjev triklor oksid (fosforil
      triklorid) ...................................  pr 0.7  pr  pr

2812 10 150 --- fosforjev triklorid .......................  pr 0.7  pr  pr

2812 10 190 --- drugo .....................................  pr 0.7  pr  pr

2812 10 900 -- drugo ......................................  pr 0.7  pr  pr

2812 90 000 - Drugi .......................................  pr 0.7  pr  pr


2813    Sulfidi nekovin; fosforjev trisulfid,
      komercialni

2813 10 000 - Ogljikov disulfid ...........................  pr 0.3  pr  pr

2813 90   - Drugi:

2813 90 100 -- fosforjevi sulfidi, komercialni fosforjev
      trisulfid .....................................  pr 0.7  pr  pr

2813 90 900 -- drugo ......................................  pr 0.7  pr  pr


IV. ANORGANSKE BAZE IN OKSIDI, HIDROKSIDI IN PEROKSIDI 
KOVIN

2814    Amoniak, brezvodni ali v vodni raztopini

2814 10 000 - Amoniak, brezvodni ..........................  pr  pr 0.5  pr

2814 20 000 - Amoniak, v vodni raztopini ..................  pr  pr  pr  pr


2815    Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev
      hidroksid (kavstična pepelika); natrijevi ali
      kalijevi peroksidi

      - Natrijev hidroksid (kavstična soda):

2815 11 000 -- trden ......................................  pr  pr  pr 2.4

2815 12 000 -- v vodni raztopini (tekoča soda) ............  pr 6.0  pr 7.2

2815 20   - Kalijev hidroksid (kavstična pepelika):

2815 20 100 -- trden ......................................  pr  pr  pr  pr

2815 20 900 -- v vodni raztopini (kalijev lug ali tekoči
      kalijev lug) ..................................  pr  pr  pr  pr

2815 30 000 - Natrijevi ali kalijevi peroksidi ............  pr  pr 1.5 2.4


2816    Magnezijev hidroksid in peroksid; stroncijevi
      ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

2816 10 000 - Magnezijev hidroksid in peroksid ............  pr 0.3  pr  pr

2816 20 000 - Stroncijev oksid, hidroksid in peroksid .....  pr 0.3  pr  pr

2816 30 000 - Barijev oksid, hidroksid in peroksid ........  pr 0.3  pr  pr


2817 00 000 Cinkov oksid; cinkov peroksid .................  pr 0.7 1.0 1.6


2818    Umetni korund, kemično določen ali ne;
      aluminijev oksid; aluminijev hidroksid

2818 10 000 - Umetni korund, kemično določen ali ne .......  pr 1.0 1.5 2.4

2818 20 000 - Aluminijev oksid, razen umetnega korunda ....  pr 0.7  pr 1.6

2818 30 000 - Aluminijev hidroksid ........................  pr 0.3  pr  pr


2819    Kromovi oksidi in hidroksidi

2819 10 000 - Kromov trioksid (CrO3) ......................  pr 1.3  pr  pr

2819 90 000 - Drugi .......................................  pr 1.0  pr  pr


2820    Manganovi oksidi

2820 10 000 - Manganov dioksid ............................  pr 0.7  pr  pr

2820 90 000 - Drugi .......................................  pr 0.7  pr  pr


2821    Železovi oksidi in hidroksidi; zemeljske
      barve, ki vsebujejo po masi 70 ut.% ali več
      vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

2821 10 000 - Železovi oksidi in hidroksidi ...............  pr 0.7  pr 1.6

2821 20 000 - Zemeljske barve .............................  pr 0.7  pr 1.6


2822 00 000 Kobaltovi oksidi in hidroksidi; komercialni
      kobaltovi oksidi ..............................  pr 0.3  pr  pr


2823 00 000 Titanovi oksidi ...............................  pr 2.3 1.5 2.7


2824    Svinčevi oksidi; minij in oranžni svinčev
      oksid

2824 10 000 - Svinčev monoksid (emajl, svinčevo rumenilo) .  pr 1.0  pr 2.4

2824 20 000 - Minij in oranžni svinčev oksid ..............  pr 1.0  pr 2.4

2824 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr 2.4


2825    Hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske
      soli; druge anorganske baze; drugi kovinski
      oksidi, hidroksidi in peroksidi

2825 10 000 - Hidrazin in hidroksilamin ter njune
      anorganske soli ...............................  pr 0.7  pr  pr

2825 20 000 - Litijev oksid in hidroksid ..................  pr 0.7  pr  pr

2825 30 000 - Vanadijevi oksidi in hidroksidi .............  pr 0.7  pr  pr

2825 40 000 - Nikljevi oksidi in hidroksidi ..............  pr  pr  pr  pr

2825 50 000 - Bakrovi oksidi in hidroksidi ................  pr 0.7  pr  pr

2825 60 000 - Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid ....  pr 0.7  pr  pr

2825 70 000 - Molibdenovi oksidi in hidroksidi ............  pr 0.7  pr  pr

2825 80 000 - Antimonovi oksidi ...........................  pr 0.7  pr  pr

2825 90   - Drugo:

2825 90 100 -- kalcijev oksid, hidroksid in peroksid ......  pr 2.3  pr  pr

2825 90 200 -- berilijev oksid in hidroksid ...............  pr 0.7  pr  pr

2825 90 300 -- kositrovi oksidi ...........................  pr 0.3  pr  pr

2825 90 400 -- volframovi oksidi in hidroksidi ............  pr 0.7  pr  pr

2825 90 500 -- živosrebrovi oksidi ........................  pr 0.7  pr  pr

2825 90 600 -- kadmijev oksid .............................  pr 0.7  pr  pr

2825 90 800 -- drugi ......................................  pr 0.7  pr  pr


V. SOLI IN PEROKSI SOLI ANORGANSKIH KISLIN IN KOVIN

2826    Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in
      druge kompleksne fluorove soli

      - Fluoridi:

2826 11 000 -- amonija ali natrija ........................  pr 0.7  pr  pr

2826 12 000 -- aluminija ..................................  pr  pr  pr  pr

2826 19 000 -- drugi ......................................  pr 0.7  pr 1.6

2826 20 000 - Natrijevi ali kalijevi fluorosilikati .......  pr 0.7  pr 1.6

2826 30 000 - Natrijev heksafluoroaluminat (sintetični
      kriolit) ......................................  pr  pr  pr  pr

2826 90   - Drugo:

2826 90 100 -- dikalijev heksafluorocirkonat ..............  pr 0.7  pr 1.6

2826 90 900 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr 0.8


2827    Kloridi, oksikloridi in hidroksikloridi;
      bromidi in oksibromidi; jodidi in oksijodidi

2827 10 000 - Amonijev klorid .............................  pr 0.7  pr  pr

2827 20 000 - Kalcijev klorid .............................  pr 0.7  pr 1.6

      - Drugi kloridi:

2827 31 000 -- magnezija ..................................  pr 0.7  pr  pr

2827 32 000 -- aluminija ..................................  pr 0.7  pr  pr

2827 33 000 -- železa .....................................  pr 0.7  pr  pr

2827 34 000 -- kobalta ....................................  pr 0.7  pr  pr

2827 35 000 -- niklja .....................................  pr 0.3  pr  pr

2827 36 000 -- cinka ......................................  pr 1.0  pr 2.4

2827 38 000 -- barija .....................................  pr 1.0  pr  pr

2827 39   -- drugi:

2827 39 100 --- kositra ...................................  pr 0.7  pr 1.6

2827 39 900 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr 2.4

      - Oksikloridi in hidroksikloridi:

2827 41 000 -- bakra ......................................  pr 0.3  pr  pr

2827 49   -- drugi:

2827 49 100 --- svinca ....................................  pr 0.7  pr  pr

2827 49 900 --- drugi .....................................  pr 0.7  pr  pr

      - Bromidi in oksibromidi: 

2827 51 000 -- natrijevi in kalijevi bromidi ..............  pr 1.0  pr  pr

2827 59 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

2827 60 000 - Jodidi in oksijodidi ........................  pr 1.0  pr  pr


2828    Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit
      (klorovo apno); kloriti; hipobromiti

2828 10 000 - Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi
      kalcijevi hipokloriti .........................  pr  pr 2.0 3.2

2828 90 00 - Drugo:

2828 90 001 -- natrijev hipoklorit ........................  pr  pr 5.0 9.0

2828 90 009 -- drugo ......................................  pr  pr 1.5 2.7


2829    Klorati in perklorati; bromati in perbromati;
      jodati in perjodati

      - Klorati:

2829 11 000 -- natrija ....................................  pr 1.3  pr  pr

2829 19 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

2829 90   - Drugo:

2829 90 100 -- perklorati .................................  pr 1.0  pr 2.4

2829 90 500 -- kalijev bromat .............................  pr 1.0  pr 2.4

2829 90 600 -- natrijev bromat ............................  pr 1.0  pr 2.4

2829 90 800 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr 2.4


2830    Sulfidi; polisulfidi

2830 10 000 - Natrijevi sulfidi ...........................  pr 0.3  pr  pr

2830 20 000 - Cinkov sulfid ...............................  pr 0.3  pr  pr

2830 30 000 - Kadmijev sulfid ............................  pr 1.0  pr 2.4

2830 90   - Drugi:

      -- sulfidi:

2830 90 110 --- kalcija; antimona; železa .................  pr 1.0  pr 2.4

2830 90 190 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr 2.4

2830 90 900 -- polisulfidi ................................  pr 1.0  pr 2.4


2831    Ditioniti in sulfoksilati

2831 10 000 - Natrija .....................................  pr 1.0  pr  pr

2831 90 000 - Drugi .......................................  pr 1.0  pr 2.4


2832    Sulfiti; tiosulfati

2832 10 000 - Natrijevi sulfiti ...........................  pr 1.0  pr 2.4

2832 20 000 - Drugi sulfiti ...............................  pr 1.0  pr 2.4

2832 30 000 - Tiosulfati ..................................  pr 1.0  pr  pr


2833    Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati)

      - Natrijevi sulfati:

2833 11 000 -- dinatrijev sulfat ..........................  pr  pr  pr  pr

2833 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 3.2

      - Drugi sulfati:

2833 21 000 -- magnezija ..................................  pr 1.0  pr 2.4

2833 22 000 -- aluminija ..................................  pr 7.5 5.0 9.0

2833 23 000 -- kroma ......................................  pr 1.0  pr  pr

2833 24 000 -- niklja .....................................  pr 1.0  pr  pr

2833 25 000 -- bakra ......................................  pr 1.0  pr  pr

2833 26 000 -- cinka ......................................  pr 3.0  pr 7.2

2833 27 000 -- barija .....................................  pr 1.0  pr  pr

2833 29   -- drugi:

2833 29 100 --- kadmija ...................................  pr 1.0  pr 2.4

2833 29 300 --- kobalta; titana ...........................  pr 0.3  pr 0.8

2833 29 500 --- železa ....................................  pr 1.0  pr 2.4

2833 29 700 --- živega srebra; svinca .....................  pr 0.3  pr 0.8

2833 29 900 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr 2.4

2833 30   - Galuni:

2833 30 100 -- aluminijev amonijev bisulfat ...............  pr 1.0  pr  pr

2833 30 900 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr  pr

2833 40 000 - Peroksisulfati (persulfati) .................  pr 1.0  pr 2.4


2834    Nitriti; nitrati

2834 10 000 - Nitriti .....................................  pr 1.0  pr  pr

      - Nitrati:

2834 21 000 -- kalija .....................................  pr 1.0  pr  pr

2834 22 000 -- bizmuta ....................................  pr 1.0  pr 2.4

2834 29   -- drugi:

2834 29 100 --- barija; berilija; kadmija; kobalta;
      niklja ........................................  pr  pr  pr 2.4

2834 29 300 --- bakra; živega srebra ......................  pr  pr  pr 2.4

2834 29 500 --- svinca ....................................  pr  pr  pr 2.4

2834 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 2.4


2835    Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti),
      fosfati in polifosfati

2835 10 000 - Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati
      (fosfiti) .....................................  pr 1.0  pr 2.4

      - Fosfati:

2835 22 000 -- mononatrija in dinatrija ...................  pr 1.7 2.5 4.0

2835 23 000 -- trinatrija .................................  pr 1.7 2.5 4.0

2835 24 000 -- kalija ....................................  pr 3.3 5.0 8.0

2835 25   -- kalcijev hidrogenortofosfat ("dikalcijev
      fosfat"):

2835 25 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
      suhem, anhidridnem proizvodu ..................  pr 1.0 1.5 2.4

2835 25 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več, toda
      manj kot 0,2% po masi, v suhem anhidridnem
      proizvodu .....................................  pr 1.0 1.5 2.4

2835 26   -- drugi kalcijevi fosfati:

2835 26 100 --- z vsebnostjo fluora do 0,005% po masi, v
      suhem anhidridnem proizvodu ...................  pr 1.0 1.5 2.4

2835 26 900 --- z vsebnostjo fluora 0,005% ali več po
      masi, v suhem anhidridnem proizvodu ...........  pr 1.0 1.5 2.4

2835 29   -- drugi:

2835 29 100 --- triamonija ................................  pr 3.3 5.0 8.0

2835 29 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

      - Polifosfati: 

2835 31 000 -- natrijev trifosfat (natrijev
      tripolifosfat) ................................  pr 7.5 5.0 9.0

2835 39   -- drugi:

2835 39 100 --- amonijev ..................................  pr 3.3 5.0 8.0

2835 39 300 --- natrijev ..................................  pr 3.3 5.0 8.0

2835 39 700 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 8.0


2836    Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati);
      komercialni amonijev karbonat, ki vsebuje
      amonijev karbamat

2836 10 000 - Komercialni amonijev karbonat in drugi
      amonijevi karbonati ...........................  pr 1.0  pr 2.4

2836 20 000 - Dinatrijev karbonat .........................  pr  pr  pr  pr

2836 30 000 - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev
      bikarbonat) ...................................  pr 1.0  pr  pr

2836 40 000 - Kalijevi karbonati ..........................  pr 0.3  pr  pr

2836 50 000 - Kalcijev karbonat ...........................  pr 0.3  pr  pr

2836 60 000 - Barijev karbonat ............................  pr 0.3  pr  pr

2836 70 000 - Svinčev karbonat ............................  pr 1.0  pr  pr

      - Drugo:

2836 91 000 -- litijevi karbonati .........................  pr 1.0  pr 2.4

2836 92 000 -- stroncijev karbonat ........................  pr 1.0  pr 2.4

2836 99   -- drugo:

      --- karbonati:

2836 99 110 ---- magnezija; bakra .........................  pr 1.0  pr 2.4

2836 99 180 ---- drugi ....................................  pr 1.0  pr 2.4

2836 99 900 --- peroksikarbonati (perkarbonati) ...........  pr 3.3  pr 8.0


2837    Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

      - Cianidi in oksicianidi:

2837 11 000 -- natrija ....................................  pr 0.3  pr  pr

2837 19 000 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2837 20 000 - Kompleksni cianidi ..........................  pr 0.3  pr 0.8


2838 00 000 Fulminati, cianati in tiocianati ..............  pr 1.0  pr 2.4


2839    Silikati; komercialni silikati alkalijskih
      kovin

      - Natrija:

2839 11 000 -- natrijevi metasilikati .....................  pr  pr 1.5 2.4

2839 19 000 -- drugi ......................................  pr 7.5 5.0 8.0

2839 20 000 - Kalija ......................................  pr 1.0 1.5 2.4

2839 90 000 - Drugi .......................................  pr 1.0 1.5 2.4


2840    Borati; peroksiborati (perborati)

      - Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):

2840 11 000 -- brezvodni ..................................  pr 1.0 1.5 2.4

2840 19 000 -- drug .......................................  pr 3.3 5.0 8.0

2840 20   - Drugi borati:

2840 20 100 -- natrijevi borati, brezvodni ................  pr 1.0 1.5 2.4

2840 20 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5 2.4

2840 30 000 - Peroksiborati (perborati) ...................  pr 7.5 5.0 9.0


2841    Oksi in peroksi soli kovinskih kislin

2841 10 000 - Aluminati ...................................  pr 1.0  pr 2.4

2841 20 000 - Kromati cinka ali svinca ....................  pr 1.0  pr  pr

2841 30 000 - Natrijev dikromat ...........................  pr 1.3  pr  pr

2841 40 000 - Kalijev dikromat ............................  pr 1.3  pr  pr

2841 50 000 - Drugi kromati in dikromati; peroksikromati ..  pr 1.3  pr 3.2

      - Manganiti; manganati in permanganati:

2841 61 000 -- kalijev permanganat ........................  pr 0.3  pr  pr

2841 69 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

2841 70 000 - Molibdati ...................................  pr 1.0  pr 2.4

2841 80 000 - Volframati ..................................  pr 1.0  pr 2.4

2841 90   - Druge:

2841 90 100 -- antimonati .................................  pr 1.0  pr 2.4

2841 90 300 -- cinkati in vanadati ........................  pr 1.0  pr 2.4

2841 90 900 -- druge ......................................  pr 1.0  pr 2.4


2842    Druge soli anorganskih kislin ali peroksi
      kislin, razen azidov

2842 10 000 - Dvojni ali kompleksni silikati ..............  pr 1.7 2.5 4.0

2842 90   - Drugo:

2842 90 100 -- soli, dvojne ali kompleksne soli selenove
      in telurjeve kisline ..........................  pr 0.3  pr 0.8

2842 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr 2.4


VI. RAZNO

2843    Plemenite kovine v koloidnem stanju,
      anorganske in organske spojine plemenitih
      kovin, kemično določene ali nedoločene;
      amalgami plemenitih kovin

2843 10   - Plemenite kovine v koloidnem stanju:

2843 10 100 -- srebro .....................................  pr 0.3  pr  pr

2843 10 900 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr  pr

      - Srebrove spojine:

2843 21 000 -- srebrov nitrat .............................  pr 1.0  pr  pr

2843 29 000 -- druge ......................................  pr 1.0  pr 2.4

2843 30 000 - Spojine zlata ...............................  pr 1.0  pr  pr

2843 90   - Druge spojine; amalgami:

2843 90 100 -- amalgami ...................................  pr 1.0  pr  pr

2843 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr  pr


2844    Radioaktivni kemični elementi in radioaktivni
      izotopi (vključno fisijski in oploditveni
      kemični elementi in izotopi) in njihove
      spojine; mešanice in ostanki, ki vsebujejo te
      proizvode

2844 10   - Uran, naravni in njegove spojine, zlitine,
      disperzije (vključno kermete), keramični
      proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni
      uran ali spojine naravnega urana:

      -- naravni uran:

2844 10 100 --- surov; odpadki in ostanki .................  pr  pr  pr  pr

      --- obdelan:

2844 10 310 ---- palice, kotniki, profili in druge oblike,
      žica, listi in trakovi .......................  pr  pr  pr  pr

2844 10 390 ---- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

2844 10 500 -- fero-uran ..................................  pr  pr  pr  pr

2844 10 900 -- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2844 20   - Uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
      plutonij in njegove spojine; zlitine,
      disperzije (vključno kermete), keramični
      proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran,
      obogaten z U 235, plutonij ali spojine teh
      proizvodov:

      -- uran, obogaten z U 235, in njegove spojine;
      zlitine, disperzije (vključno kermeti),
      keramični proizvodi in mešanice, ki vsebujejo
      uran, obogaten z U 235, ali spojine teh
      proizvodov z vsebnostjo U 235:

      --- z vsebnostjo po masi do 20%:

2844 20 210 ---- fero-uran ................................  pr  pr  pr  pr

2844 20 290 ---- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      --- z vsebnostjo 20% po masi ali več:

2844 20 310 ---- fero-uran ................................  pr  pr  pr  pr

2844 20 390 ---- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      -- plutonij in njegove spojine; zlitine,
      raztopine (vštevši kermete), keramični
      proizvodi in zmesi, ki vsebujejo plutonij ali
      spojine teh proizvodov:

      --- zmesi urana in plutonija:

2844 20 510 ---- fero-uran ................................  pr  pr  pr  pr

2844 20 590 ---- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

2844 20 810 ---- fero-uran ................................  pr  pr  pr  pr

2844 20 890 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2844 30   - Uran, osiromašen z U 235, in njegove
      spojine; torij in njegove spojine; zlitine,
      disperzije (vključno kermeti), keramični
      proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran,
      osiromašen z U 235, torij in spojine teh
      proizvodov:

      -- uran, osiromašen z U 235; zlitine,
      disperzije (vključno kermeti), keramični
      proizvodi in mešanice, ki vsebujejo uran,
      osiromašen z U 235, ali spojine tega
      proizvoda:

2844 30 110 --- kermeti ...................................  pr 1.0  pr  pr

2844 30 190 --- drugo .....................................  pr 1.0  pr  pr

      -- torij; zlitine, disperzije (vključno
      kermeti), keramični proizvodi in mešanice, ki
      vsebujejo torij ali spojine tega proizvoda:

2844 30 510 --- kermeti ...................................  pr 1.0  pr  pr

      --- drugo :

2844 30 550 ---- surovi, odpadki in ostanki ...............  pr  pr  pr  pr

      ---- obdelani:

2844 30 610 ----- palice, kotniki, profili in druge
      oblike, listi in trakovi ......................  pr  pr  pr  pr

2844 30 690 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      -- spojine urana, osiromašenega z U 235 ali
      torija, v zmesi ali ne:

2844 30 910 --- torija ali urana, osiromašenega z U 235, v
      zmesi ali ne, razen torijevih soli ............  pr  pr  pr  pr

2844 30 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2844 40   - Radioaktivni elementi in izotopi ter
      spojine, razen tistih iz tar. podšt. 2844 10,
      2844 20 ali 2844 30; zlitine, disperzije
      (vključno kermeti), keramični proizvodi in
      mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope
      ali spojine; radioaktivni ostanki:

      -- uran, dobljen iz U 233 in njegove spojine;
      disperzije zlitin (vštevši kermete), keramični
      proizvodi ter zmesi in spojine, dobljene iz
      teh proizvodov:

2844 40 110 --- ferouran ..................................  pr  pr  pr  pr

2844 40 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

2844 40 200 --- umetni radioaktivni izotopi ..............  pr  pr  pr  pr

2844 40 300 --- spojine umetnih radioaktivnih izotopov ...  pr  pr  pr  pr

2844 40 400 --- anorganski proizvodi vrst, ki se
      uporabljajo kot luminoforji aktivirani z
      radioaktivnimi spojinami ......................  pr  pr  pr  pr

2844 40 90 --- drugo:

2844 40 901 ---- diagnostični ali terapeutski preparati ...  pr  pr  pr  pr

2844 40 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2844 50 000 - Izrabljeno (izsevano) gorivo (polnjenja)
      jedrskih reaktorjev ...........................  pr  pr  pr  pr


2845    Izotopi, razen izotopov iz tar. št. 2844;
      anorganske in organske spojine teh izotopov,
      kemično določene ali nedoločene

2845 10 000 - Težka voda (devterijev oksid) ...............  pr 1.0  pr  pr

2845 90   - Drugo:

2845 90 100 -- devterij in njegove spojine; vodik in
      njegove spojine; obogaten z devterijem;
      mešanice in raztopine, ki vsebujejo te
      proizvode .....................................  pr 1.0  pr  pr

2845 90 90 -- drugo:

2845 90 901 --- diagnostični ali terapeutski preparati ....  pr 1.0  pr  pr

2845 90 909 --- drugo .....................................  pr 1.0  pr  pr


2846    Anorganske in organske spojine redkih
      zemeljskih kovin, itrija ali skandija ali iz
      mešanic teh kovin

2846 10 000 - Cerijeve spojine ............................  pr 1.0  pr 2.4

2846 90 000 - Druge .......................................  pr 1.0  pr 2.4


2847 00 000 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne .....  pr 3.3 5.0 9.0


2848 00 000 Fosfidi, kemično določeni ali nedoločeni,
      razen železovih fosfidov ......................  pr 1.0  pr 2.4


2849    Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni

2849 10 000 - Kalcija .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

2849 20 000 - Silicija ....................................  pr 1.0 1.5 2.4

2849 90   - Drugi:

2849 90 100 -- bora .......................................  pr 1.0  pr 2.4

2849 90 300 -- volframa ...................................  pr 1.0  pr 2.4

2849 90 500 -- aluminija; kroma; molibdena; vanadija;
      tantala; titana ...............................  pr 1.0  pr 2.4

2849 90 900 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr 2.4


2850 00   Hidridi, nitridi, azidi, silicidi in boridi,
      kemično določeni ali ne; razen spojin, ki so
      tudi karbidi iz tar. št. 2849

2850 00 100 - Hidridi .....................................  pr 1.0 1.5 2.4

2850 00 300 - Nitridi .....................................  pr 1.0 1.5 2.4

2850 00 500 - Azidi .......................................  pr 1.0 1.5 2.4

2850 00 700 - Silicidi ....................................  pr 1.0 1.5 2.4

2850 00 900 - Boridi ......................................  pr 1.0 1.5 2.4


2851 00   Druge anorganske spojine (vključno z
      destilirano ali elektroneprevodno vodo in vodo
      podobne čistoče); utekočinjen zrak (z
      izločenimi ali neizločenimi žlahtnimi plini);
      stisnjen zrak; amalgami, razen amalgamov
      plemenitih kovin

2851 00 100 - Destilirana in elektroneprevodna voda in
      voda podobne čistoče ..........................  pr 3.3  pr 8.0

2851 00 300 - Tekoči zrak (z odstranjenimi ali
      neodstranjenimi žlahtnimi plini); stisnjeni
      zrak ..........................................  pr 3.3  pr 8.0

2851 00 90 - Drugo:

2851 00 901 -- cianamid ...................................  pr 1.0  pr 2.4

2851 00 909 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr 2.4


I. OGLJIKOVODIKI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO-, 
IN NITROZO DERIVATI

2901    Aciklični ogljikovodiki

2901 10   - Nasičeni:

2901 10 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr 2.4

2901 10 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

      - Nenasičeni:

2901 21   -- etilen:

2901 21 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 21 900 --- ki se uporablja za druge namene ...........  pr  pr  pr  pr

2901 22   -- propen (propilen):

2901 22 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 22 900 --- ki se uporablja za druge namene ...........  pr  pr  pr  pr

2901 23   -- buten (butilen) in njegovi izomeri:

      --- but-1-en in but-2-en: .....................

2901 23 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 23 190 ---- ki se uporablja za druge namene ..........  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

2901 23 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 23 990 ---- ki se uporablja za druge namene ..........  pr  pr  pr  pr

2901 24   -- buta-1,3-dien in izopren:

      --- buta-1,3-dien

2901 24 110 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 24 190 ---- ki se uporablja za druge namene ..........  pr  pr  pr  pr

      --- izopren:

2901 24 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2901 24 990 ---- ki se uporablja za druge namene ..........  pr  pr  pr  pr

2901 29   -- drugo:

2901 29 200 --- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr 8.0

2901 29 80 --- ki se uporablja za druge namene:

2901 29 801 ---- acetilen .................................  pr  pr  pr 8.0

2901 29 809 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr


2902    Ciklični ogljikovodiki

      - Cikloalkani, cikloalkeni in cikloterpeni:

2902 11   -- cikloheksan

2902 11 100 --- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2902 11 900 --- ki se uporablja za druge namene ...........  pr  pr  pr  pr

2902 19   -- drugi:

2902 19 100 --- cikloterpeni ..............................  pr 1.0  pr 2.4

2902 19 300 --- azulen in njegovi alkilni derivati ........  pr 1.0  pr 2.4

      --- drugo:

2902 19 910 ---- ki se uporablja kot gorivo ali za
      ogrevanje .....................................  pr  pr  pr  pr

2902 19 990 ---- ki se uporablja za druge namene ..........  pr  pr  pr  pr

2902 20   - Benzen:

2902 20 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
      kurjavo .......................................  pr  pr  pr  pr

2902 20 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

2902 30   - Toluen:

2902 30 100 -- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
      kurjavo .......................................  pr  pr  pr  pr

2902 30 900 -- za druge namene ............................  pr  pr  pr  pr

      - Ksileni:

2902 41 000 -- o-ksilen ...................................  pr  pr  pr  pr

2902 42 000 -- m-ksilen ...................................  pr  pr  pr  pr

2902 43 000 -- p-ksilen ...................................  pr  pr  pr  pr

2902 44   -- izomeri ksilenov v mešanici:

2902 44 100 --- za uporabo kot pogonsko gorivo ali za
      kurjavo .......................................  pr  pr  pr  pr

2902 44 900 --- za druge namene ...........................  pr  pr  pr  pr

2902 50 000 - Stiren ......................................  pr  pr  pr  pr

2902 60 000 - Etilbenzen ..................................  pr 0.7  pr 1.6

2902 70 000 - Kumen .......................................  pr 1.0  pr 2.4

2902 90   - Drugi:

2902 90 100 -- naftalen in antracen .......................  pr  pr  pr  pr

2902 90 300 -- bifenil in terfenili .......................  pr 1.0  pr 2.4

2902 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr 2.4


2903    Halogenski ogljikovodiki derivati

      - Nasičeni klorirani derivati acikličnih
      ogljikovodikov:

2903 11 000 -- monoklormetan (metilklorid) in monokloretan
      (etilklorid) - C2H5Cl .........................  pr  pr  pr  pr

2903 12 000 -- diklormetan (metilenklorid) - CH2Cl2 .......  pr  pr  pr 3.2

2903 13 000 -- kloroform (triklormetan) - CHCl3 ...........  pr  pr  pr 3.2

2903 14 000 -- ogljikov tetraklorid - CCl4 ................  pr  pr  pr 3.2

2903 15 000 -- 1,2-dikloretan (etilenklorid) - C2H4Cl2 ....  pr  pr  pr 3.2

2903 16 000 -- 1,2-diklorpropan (propilen-diklorid) in
      diklorbutani ..................................  pr  pr  pr 3.2

2903 19   -- drugi:

2903 19 100 --- 1,1,1,-trikloretan (metil kloroform) -
      C2H3Cl3 .......................................  pr  pr  pr 3.2

2903 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

      - Klorirani derivati nenasičenih acikličnih
      ogljikovodikov:

2903 21 000 -- vinilklorid (kloretilen) ...................  pr  pr  pr  pr

2903 22 000 -- trikloretilen - C2HCl3 .....................  pr  pr  pr  pr

2903 23 000 -- tetrakloretilen (perkloretilen) - C2Cl4 ....  pr  pr  pr  pr

2903 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 3.2

2903 30   - Fluorirani, bromirani ali jodirani derivati
      acikličnih ogljikovodikov:

2903 30 10 -- fluorirani:

2903 30 101 --- tetrafluoroetan (HFC 134a) ................  pr  pr  pr 3.2

2903 30 109 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

      -- bromirani:

2903 30 310 --- dibromoetan in vinilbromid ................  pr  pr  pr 3.2

2903 30 330 --- bromometan - CH3Br ........................  pr  pr  pr 3.2

2903 30 380 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

2903 30 900 -- jodirani ...................................  pr  pr  pr 3.2

      - Halogenirani derivati acikličnih
      ogljikovodikov, ki vsebujejo dva ali več
      različnih halogenskih elementov:

2903 41 000 -- triklorofluorometan - (CFC - 11) ...........  pr  pr  pr 3.2

2903 42 000 -- diklordifluorometan - (CFC - 12) ...........  pr  pr  pr 3.2

2903 43 000 -- triklrotrifluoroetani - (CFC - 113) ........  pr  pr  pr 3.2

2903 44   -- diklortetrafluoroetani in
      klorpentafluoretan:

2903 44 100 --- diklortetrafluoroetani - (CFC - 114)) .....  pr  pr  pr 3.2

2903 44 900 --- klorpentafluoroetan - (CFC - 115) .........  pr  pr  pr 3.2

2903 45   -- drugi perhalogenirani derivati, samo z
      fluorom in klorom:

2903 45 100 --- klorotrifluorometan - (CFC - 22) ..........  pr  pr  pr 3.2

2903 45 150 --- pentaklorofluoroetan - (CFC - 111) ........  pr  pr  pr 3.2

2903 45 200 --- tetraklorodifluoroetani - (CFC - 112) .....  pr  pr  pr 3.2

2903 45 250 --- heptaklorofluoropropani - (CFC - 211) .....  pr  pr  pr 3.2

2903 45 300 --- heksaklorodifluoropropani - (CFC - 212) ...  pr  pr  pr 3.2

2903 45 350 --- pentaklorotrifluoropropani - (CFC - 213) ..  pr  pr  pr 3.2

2903 45 400 --- tetraklorotetrafluoropropani - (CFC -
      214) ..........................................  pr  pr  pr 3.2

2903 45 450 --- trikloropentafluoropropani - (CFC - 215) ..  pr  pr  pr 3.2

2903 45 500 --- dikloroheksafluoropropani - (CFC - 216) ...  pr  pr  pr 3.2

2903 45 550 --- kloroheptafluoropropani - (CFC - 217) .....  pr  pr  pr 3.2

2903 45 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

2903 46   -- bromoklorodifluorometan,
      bromotrifluorometan in dibromtetrafluoroetani:

2903 46 100 --- bromoklorodifluorometan - HALON - 1211 ....  pr  pr  pr 3.2

2903 46 200 --- bromotrifluorometan - HALON - 1301 ........  pr  pr  pr 3.2

2903 46 900 --- dibromtetrafluoroetani - HALON - 2402 .....  pr  pr  pr 3.2

2903 47 000 -- drugi perhalogenirani derivati .............  pr  pr  pr 3.2

2903 49   -- drugi:

      --- halogenirani samo s fluorom ali klorom:

2903 49 100 ---- iz metana, etana ali propana .............  pr  pr  pr 3.2

2903 49 200 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 3.2

2903 49 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

      - Halogenirani derivati ciklanskih, ciklenskih
      in cikloterpenskih ogljikovodikov:

2903 51   -- 1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan:

2903 51 100 --- lindan (ISO) ..............................  pr  pr  pr 0.8

2903 51 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 0.8

2903 59   -- drugi:

2903 59 100 --- 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cikloheksan	
      ostanki:  pr  pr  pr 3.2

2903 59 300 --- tetrabromociklooktani .....................  pr  pr  pr 3.2

2903 59 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

      - Halogenirani derivati aromatičnih
      ogljikovodikov:

2903 61 000 -- klorbenzen, o- diklorbenzen in
      p-diklorbenzen ................................  pr  pr  pr 3.2

2903 62 000 -- heksaklorbenzen in DDT (1,1,1-triklor-2,2
      bis(p-klorfenil) etan) ........................  pr  pr  pr 3.2

2903 69   -- drugi:

2903 69 100 --- 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzen ............  pr  pr  pr 3.2

2903 69 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2


2904    Sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
      ogljikovodikov, halogenirani ali
      nehalogenirani

2904 10 000 - Derivati, ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
      njihove soli in etil estre ....................  pr  pr  pr 2.4

2904 20   - Derivati, ki vsebujejo samo nitro- ali
      nitrozo- skupine:

2904 20 100 -- trinitrotolueni in dinitronaftaleni (TNT in
      DNT) ..........................................  pr  pr  pr  pr

2904 20 90 -- drugi:

2904 20 901 --- 1-2-3 propantrioltrinitrat ................  pr  pr  pr  pr

2904 20 909 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

2904 90   - Drugi:

2904 90 200 -- sulfohalogenirani derivati .................  pr  pr  pr 2.4

2904 90 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 2.4


II. ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI 
NITROZO DERIVATI

2905    Aciklični alkoholi in njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

      - Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

2905 11 000 -- metanol (metilalkohol) .....................  pr 1.0  pr 2.4

2905 12 000 -- propan-1-ol (propilalkohol) in propan- 2-ol
      (izopropil- alkohol) ..........................  pr 0.3  pr  pr

2905 13 000 -- butan-1-ol (n-butilalkohol) ................  pr 0.3  pr  pr

2905 14   -- drugi butanoli:

2905 14 100 --- 2-metilpropan-2-ol (terc-butil alkohol) ...  pr 0.3  pr 0.8

2905 14 900 --- drugi .....................................  pr 0.3  pr 0.8

2905 15 000 -- pentanol (amilalkohol) in njegovi izomeri ..  pr 0.7  pr 1.6

2905 16   -- oktanol (oktilalkohol) in njegovi izomeri:

2905 16 100 --- 2-etilheksan-1-ol .........................  pr 0.3  pr  pr

2905 16 900 --- drugi .....................................  pr 0.3  pr  pr

2905 17 000 -- dodekan-1-ol (laurilalkohol),
      heksadekan-1-ol (cetilalkohol) in
      oktadekan-1-ol (stearilalkohol) ...............  pr 0.7  pr 1.6

2905 19   -- drugi:

2905 19 100 --- kovinski alkoholati .......................  pr 0.7  pr 1.6

2905 19 900 --- drugi .....................................  pr 0.7  pr 1.6

      - Nenasičeni enohidroksilni alkoholi:

2905 22   -- aciklični terpenski alkohol:

2905 22 100 --- geraniol, citronelol, linalol, rodinol in
      nerol .........................................  pr 0.7  pr 1.6

2905 22 900 --- drugi .....................................  pr 0.7  pr 1.6

2905 29   -- drugi:

2905 29 100 --- alilalkohol ...............................  pr 0.7  pr 1.6

2905 29 900 --- drugi .....................................  pr 0.7  pr 1.6

      - Dioli:

2905 31 000 -- etilenglikol (etandiol) ....................  pr  pr  pr  pr

2905 32 000 -- propilenglikol (propan-1,2-diol) ...........  pr  pr  pr  pr

2905 39   -- drugi:

2905 39 100 --- 2-metilpentan-2,4-diol (heksilenglikol) ...  pr 0.3  pr 0.8

2905 39 900 --- drugi .....................................  pr 1.3  pr 3.2

      - Drugi večhidroksilni alkoholi:

2905 41 000 -- 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol
      (trimetilolpropan) ............................  pr 0.3  pr 0.8

2905 42 000 -- pentaeritritol .............................  pr 0.3  pr  pr

2905 43 000 -- manitol ....................................  pr 0.3  pr 0.8

2905 44   -- D-glucitol (sorbitol):

      --- v vodni raztopini:

2905 44 110 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
      D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola ..  pr  pr  pr  pr

2905 44 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

2905 44 910 ---- ki vsebuje do vključno 2% po masi
      D-manitola, računano na vsebnost D-glucitola ..  pr  pr  pr  pr

2905 44 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

2905 45 000 -- glicerol ...................................  pr  pr  pr  pr

2905 49   -- drugi:

2905 49 100 --- trioli; tetroli ...........................  pr 0.3  pr 0.8

      --- drugi:

      ---- estri glicerola s spojinami, ki vsebujejo
      kislinske funkcije iz tar. št. 2904:

2905 49 510 ----- s sulfohalogeniranimi derivati ..........  pr 0.3  pr 0.8

2905 49 590 ----- drugi ...................................  pr 0.3  pr 0.8

2905 49 900 ---- drugi ....................................  pr 0.3  pr 0.8

2905 50   - Halogenski, sulfo-,nitro- ali
      nitrozo-derivati acikličnih alkoholov:

2905 50 100 -- iz nasičenih monohidridnih alkoholov .......  pr 0.7  pr 1.6

2905 50 30 -- iz nenasičenih monohidridnih alkoholov:

2905 50 301 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............  pr 0.7  pr 1.6
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2905 50 309 --- drugo .....................................  pr 0.7  pr 1.6

      -- iz polihidridnih alkoholov:

2905 50 910 --- 2,2-bis(bromoetil)propandiol ..............  pr 0.7  pr 1.6

2905 50 990 --- drugi .....................................  pr 0.7  pr 1.6


2906    Ciklični alkoholi in njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

      - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski:

2906 11 000 -- mentol .....................................  pr 0.3  pr  pr

2906 12 000 -- cikloheksanol, metilcikloheksanoli in
      dimetilcikloheksanoli .........................  pr 0.3  pr 0.8

2906 13   -- steroli in inozitoli:

2906 13 100 --- steroli ...................................  pr 1.3  pr 3.2

2906 13 900 --- inozitoli .................................  pr 1.3  pr 3.2

2906 14 000 -- terpinoli (terpineoli) .....................  pr 0.3  pr 0.8

2906 19 000 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr 2.4

      - Aromatski:

2906 21 000 -- benzilalkohol ..............................  pr  pr  pr  pr

2906 29   -- drugo:

2906 29 100 --- cinamil (cimetni) alkohol .................  pr 1.0  pr 2.4

2906 29 900 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr 2.4


III. FENOLI, FENOLNI ALKOHOLI IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, 
NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2907    Fenoli; fenolni alkoholi

      - Monofenoli:

2907 11 000 -- fenol (hidroksibenzen) in njegove soli .....  pr  pr  pr  pr

2907 12 000 -- krezoli in njihove soli ....................  pr  pr  pr  pr

2907 13 000 -- oktilfenol, nonilfenol in njuni izomeri;
      njune soli ....................................  pr 0.3  pr 0.8

2907 14 000 -- ksilenoli in njihove soli ..................  pr 0.3  pr 0.8

2907 15 000 -- naftoli in njihove soli ....................  pr 0.3  pr 0.8

2907 19   -- drugi:

2907 19 100 --- p-terc-butilfenol .........................  pr 0.3  pr 0.8

2907 19 900 --- drugi .....................................  pr 0.3  pr 0.8

      - Polifenoli:

2907 21 000 -- rezorcinol in njegove soli .................  pr 0.3  pr 0.8

2907 22   -- hidrokinon (kinol) in njegove soli:

2907 22 100 --- hidrokinon (kinol) ........................  pr 0.3  pr 0.8

2907 22 900 --- drugo .....................................  pr 0.3  pr 0.8

2907 23   -- 4,4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
      difenilolpropan) in njegove soli:

2907 23 100 --- 4, 4-izopropilidendifenol (bisfenol A,
      difenilolpropan) ..............................  pr 0.3  pr 0.8

2907 23 900 --- drugi .....................................  pr 0.3  pr 0.8

2907 29   -- drugo:

2907 29 100 --- dihidroksinaftaleni in njihove soli .......  pr 0.3  pr 0.8

2907 29 900 --- drugo .....................................  pr 0.3  pr 0.8

2907 30 000 - Fenol alkoholi ..............................  pr 0.3  pr 0.8


2908    Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati fenolov ali fenol alkoholov

2908 10   - Derivati, ki vsebujejo samo halogenske
      skupine in njihove soli:

2908 10 100 -- bromirani derivati .........................  pr 0.7  pr 1.6

2908 10 900 -- drugi ......................................  pr 0.7  pr 1.6

2908 20 000 - Derivati,ki vsebujejo samo sulfo- skupine,
      njihove soli in estri .........................  pr 0.7  pr 1.6

2908 90 000 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr 1.6


IV. ETRI, PEROKSIDI ALKOHOLOV, PEROKSIDI ETROV, PEROKSIDI 
KETONOV, EPOKSIDI S TRIČLENSKIM OBROČEM, ACETALI IN POLACETALI 
IN NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2909    Etri,eter-alkoholi, eter-fenoli, eter-alkohol-
      fenoli, peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
      peroksidi ketonov (kemično določeni ali
      nedoločeni) in njihovi halogenski, sulfo-,
      nitro- ali nitrozo- derivati

      - Aciklični etri in njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

2909 11 000 -- dietileter .................................  pr 0.3  pr  pr

2909 19 000 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr  pr

2909 20 000 - Ciklanski, ciklenski ali cikloterpenski etri
      in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
      nitrozo- derivati .............................  pr 1.0  pr 2.4

2909 30   - Aromatski etri in njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

2909 30 100 -- difenileter ................................  pr 3.3  pr 8.0

      -- bromirani derivati:

2909 30 310 --- pentabromodifenil eter;
      1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenoksi)
      benzen ........................................  pr 1.0  pr 2.4

2909 30 390 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr 2.4

2909 30 900 -- drugo ......................................  pr 1.0  pr 2.4

      - Eter-alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-,
      nitro- ali nitrozo- derivati:

2909 41 000 -- 2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol) ...  pr 0.3  pr  pr

2909 42 000 -- monometil etri etilenglikola ali
      dietilenglikola ...............................  pr 0.3  pr  pr

2909 43 000 -- monobutil etri etilenglikola ali
      dietilenglikola ...............................  pr 0.3  pr  pr

2909 44 000 -- drugi monoalkil etri etilenglikola ali
      dietilenglikola ...............................  pr 0.3  pr  pr

2909 49   -- drugo:

2909 49 100 --- aciklični .................................  pr 0.3  pr  pr

2909 49 900 --- ciklični ..................................  pr 0.3  pr  pr

2909 50   - Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli in njihovi
      halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozo-
      derivati:

2909 50 100 -- gvajakol in gvajakolsulfonati kalija .......  pr 0.3  pr 0.8

2909 50 900 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2909 60 000 - Peroksidi alkoholov, peroksidi etrov,
      peroksidi ketonov in njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ..........  pr 1.0  pr 2.4


2910    Epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli in
      epoksietri s tričlenskim obročem in njihovi
      halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati

2910 10 000 - Etilenoksid (oksiran) .......................  pr 0.3  pr  pr

2910 20 000 - Propilenoksid (metiloksiran) ................  pr 0.7  pr 1.6

2910 30 000 - Epiklorhidrin (1-kloro-2,3-epoksipropan) ....  pr 0.7  pr  pr

2910 90 000 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr 1.6


2911 00 000 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi
      funkcijami ali brez njih in njihovi
      halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati ......................................  pr  pr 1.0  pr


V. SPOJINE Z ALDEHIDNO FUNKCIJO

2912    Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali
      brez njih; ciklični polimeri aldehidov;
      paraformaldehid

      - Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih
      funkcij:

2912 11 000 -- metanal (formaldehid) ......................  pr 3.3 5.0 9.0

2912 12 000 -- etanal (acetaldehid) .......................  pr  pr  pr 2.4

2912 13 000 -- butanal (butiraldehid, normalni izomeri) ...  pr  pr  pr 2.4

2912 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 2.4

      - Ciklični aldehidi brez drugih kisikovih
      funkcij:

2912 21 000 -- benzaldehid ................................  pr  pr  pr 2.4

2912 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

2912 30 000 - Aldehid-alkoholi ............................  pr  pr  pr 2.4

      - Aldehid-etri, aldehid-fenoli in aldehidi z
      drugimi kisikovimi funkcijami:

2912 41 000 -- vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehid) ..  pr  pr  pr  pr

2912 42 000 -- etilvanilin
      (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) ..............  pr  pr  pr 2.4

2912 49 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 2.4

2912 50 000 - Ciklični polimeri aldehidov .................  pr  pr  pr 2.4

2912 60 000 - Paraformaldehid .............................  pr  pr  pr 6.4


2913 00 000 Halogenski,sulfo-,nitro- ali nitrozo- derivati
      proizvodov iz tar. št. 2912 ...................  pr 1.0  pr 2.4


VI. SPOJINE S KETONSKO IN KINONSKO FUNKCIJO

2914    Ketoni in kinoni z drugimi kisikovimi
      funkcijami ali brez njih in njihovi
      halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati

      - Akciklični ketoni brez drugih kisikovih
      funkcij:

2914 11 000 -- aceton .....................................  pr  pr  pr  pr

2914 12 000 -- butanon (metil etil keton) .................  pr  pr  pr  pr

2914 13 000 -- 4-metilpentan-2-on (metil izobutil keton) ..  pr 0.3  pr  pr

2914 19 000 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr 0.8

      - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski
      ketoni brez drugih kisikovih funkcij:

2914 21 000 -- kafra ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2914 22 000 -- cikloheksanon in metilcikloheksanoni .......  pr 0.3  pr  pr

2914 23 000 -- jononi in metiljononi ......................  pr 0.3  pr 0.8

2914 29 000 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr 0.8

      - Aromatski ketoni brez drugih kisikovih
      funkcij:

2914 31 000 -- fenilaceton (fenilpropan-2-on) .............  pr 0.3  pr 0.8

2914 39 000 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2914 40   - Ketonski alkoholi in ketonski aldehidi:

2914 40 100 -- 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaceton
      alkohol) ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2914 40 900 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr  pr

2914 50 000 - Ketonski fenoli in ketoni z drugimi
      kisikovimi funkcijami .........................  pr 0.3  pr 0.8

      - Kinoni:

2914 61 000 -- antrakinon .................................  pr 0.3  pr  pr

2914 69 000 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr  pr

2914 70   - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati:

2914 70 100 -- 4'-terc-butil-2',6'-dimetil-3',
      5'-dinitroacetofenon (mošusni keton) ..........  pr 0.3  pr 0.8

2914 70 900 -- drugi ......................................  pr 0.3  pr 0.8


VII. KARBOKSILNE KISLINE IN NJIHOVI ANHIDRIDI, HALOGENIDI, 
PEROKSIDI IN PEROKSIKISLINE TER NJIHOVI HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- 
ALI NITROZO- DERIVATI

2915    Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in
      njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
      peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
      nitro- ali nitrozo derivati

      - Mravljinčna kislina, njene soli in estri:

2915 11 000 -- mravljinčna kislina ........................  pr  pr  pr  pr

2915 12 000 -- soli mravljinčne kisline ...................  pr  pr  pr  pr

2915 13 000 -- estri mravljinčne kisline ..................  pr 0.3  pr  pr

      - Ocetna kislina in njene soli; anhidrid
      ocetne kisline:

2915 21 000 -- ocetna kislina .............................  pr  pr  pr  pr

2915 22 000 -- natrijev acetat ............................  pr  pr  pr  pr

2915 23 000 -- kobaltovi acetati ..........................  pr  pr  pr 2.4

2915 24 000 -- anhidrid ocetne kisline ....................  pr  pr  pr  pr

2915 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Estri ocetne kisline:

2915 31 000 -- etilacetat .................................  pr 0.3  pr  pr

2915 32 000 -- vinilacetat ................................  pr  pr  pr  pr

2915 33 000 -- n-butilacetat ..............................  pr 0.3  pr  pr

2915 34 000 -- izobutilacetat .............................  pr  pr  pr  pr

2915 35 000 -- 2-etoksietilacetat .........................  pr  pr  pr  pr

2915 39   -- drugi:

2915 39 100 --- propilacetat in izopropilacetat ...........  pr  pr  pr  pr

2915 39 300 --- metilacetat, pentilacetat (amilacetat),
      izopentilacetat (izoamilacetat) in glicerol
      acetati .......................................  pr  pr  pr  pr

2915 39 500 --- p-tolilacetat, fenilpropilacetati,
      benzilacetati, rodinilacetati, santalilacetati
      in acetati feniletan-1,2-diola ................  pr  pr  pr  pr

2915 39 90 --- drugo:

2915 39 901 ---- metil - cikloheksoil acetat ..............  pr  pr  pr  pr

2915 39 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2915 40 000 - Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njene
      soli in estri .................................  pr  pr  pr 3.2

2915 50 000 - Propionska kislina, njene soli in estri .....  pr  pr  pr 0.8

2915 60   - Maslene kisline, valerijanske kisline,
      njihove soli in estri:

2915 60 100 -- maslene kisline, njihove soli in estri .....  pr  pr  pr 0.8

2915 60 900 -- valerijanske kisline, njihove soli in
      estri .........................................  pr  pr  pr 0.8

2915 70   - Palmitinska kislina, stearinska kislina,
      njune soli in estri:

2915 70 150 -- palmitinska kislina ........................  pr  pr  pr  pr

2915 70 200 -- soli in estri palmitinske kisline ..........  pr  pr  pr  pr

2915 70 250 -- stearinska kislina .........................  pr  pr  pr  pr

2915 70 300 -- soli stearinske kisline ....................  pr  pr  pr  pr

2915 70 800 -- estri stearinske kisline ...................  pr  pr  pr  pr

2915 90   - Drugo:

2915 90 100 -- lavrinska kislina ..........................  pr  pr  pr  pr

2915 90 200 -- kloroformati ...............................  pr  pr  pr  pr

2915 90 80 -- drugo:

2915 90 801 --- natrijev valproat .........................  pr  pr  pr  pr

2915 90 809 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


2916    Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline,
      ciklične monokarboksilne kisline in njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi in
      peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
      nitro- ali nitrozo- derivati

      - Nenasičene aciklične monokarboksilne
      kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
      peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:

2916 11   -- akrilna kislina in njene soli:

2916 11 100 --- akrilna kislina ...........................  pr  pr  pr  pr

2916 11 900 --- soli akrilne kisline ......................  pr  pr  pr  pr

2916 12   -- estri akrilne kisline:

2916 12 100 --- metilakrilat ..............................  pr  pr  pr  pr

2916 12 200 --- etilakrilat ...............................  pr  pr  pr  pr

2916 12 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2916 13 000 -- metakrilna kislina in njene soli ...........  pr  pr  pr  pr

2916 14   -- estri metakrilne kisline:

2916 14 100 --- metil metakrilat ..........................  pr  pr  pr  pr

2916 14 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2916 15 000 -- oleinska, linolna in linoleinska kislina,
      njihove soli in estri .........................  pr 0.3  pr  pr

2916 19   -- drugo:

2916 19 100 --- undecenske kisline, njihove soli in estri .  pr 0.3  pr 0.8

2916 19 300 --- heksa-2,4-dienoična kislina (sorbinska
      kislina) ......................................  pr 0.3  pr 0.8

2916 19 900 --- drugo .....................................  pr 0.3  pr 0.8

2916 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
      monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
      halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
      njihovi derivati ..............................  pr 0.3  pr 0.8

      - Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline in njihovi derivati:

2916 31 000 -- benzojska kislina, njene soli in estri .....  pr 0.3  pr  pr

2916 32   -- benzoilperoksid in benzoilklorid:

2916 32 100 --- benzoilperoksid ...........................  pr 0.3  pr 0.8

2916 32 900 --- benzoilklorid .............................  pr 0.3  pr 0.8

2916 34 000 -- fenilocetna kislina, in njene soli .........  pr 0.3  pr 0.8

2916 35 000 -- estri fenilocetne kisline ..................  pr 0.3  pr 0.8

2916 39 000 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr 0.8


2917    Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
      halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
      njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
      nitrozo- derivati

      - Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline in njihovi derivati:

2917 11 000 -- oksalna kislina, njene soli in estri .......  pr  pr  pr  pr

2917 12   -- adipinska kislina, njene soli in estri:

2917 12 100 --- adipinska kislina in njene soli ...........  pr  pr  pr  pr

2917 12 900 --- estri adipinske kisline ...................  pr  pr  pr  pr

2917 13 000 -- azelainska kislina, sebacinska kislina,
      njune soli in estri ...........................  pr  pr  pr 1.6

2917 14 000 -- anhidrid maleinske kisline .................  pr 3.3  pr 8.0

2917 19   -- drugo:

2917 19 100 --- malonska kislina, njene soli in estri .....  pr  pr  pr  pr

2917 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2917 20 000 - Ciklanske, ciklenske in cikloterpenske
      polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
      halogenidi, peroksidi, peroksikisline in
      njihovi derivati ..............................  pr  pr  pr 1.6

      - Aromatske polikarboksilne kisline, njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline in njihovi derivati:

2917 31 000 -- dibutil ortoftalati ........................  pr 2.7 4.0 7.2

2917 32 000 -- dioktil ortoftalati ........................  pr 2.7 4.0 7.2

2917 33 000 -- dinonil ali didecil ortoftalati ............  pr 2.7 4.0 7.2

2917 34   -- drugi estri ortoftalne kisline:

2917 34 100 --- diizooktil, diizononil in diizodecil
      ortoftalati ...................................  pr 2.7 4.0 6.4

2917 34 900 --- drugo .....................................  pr 2.7 4.0 6.4

2917 35 000 -- anhidrid ftalne kisline ....................  pr 2.7 4.0 7.2

2917 36 000 -- tereftalna kislina in njene soli ...........  pr  pr  pr 1.6

2917 37 000 -- dimetiltereftalat ..........................  pr  pr  pr  pr

2917 39   -- drugo:

2917 39 100 --- bromirani derivati ........................  pr  pr  pr  pr

2917 39 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


2918    Karboksilne kisline z dodatno kisikovo
      funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi,
      peroksidi in peroksikisline; njihovi
      halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo-
      derivati

      - Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo,
      toda brez druge kisikove funkcije, njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline ali njihovi derivati

2918 11 000 -- mlečna kislina, njene soli in estri ........  pr  pr  pr  pr

2918 12 000 -- vinska kislina .............................  pr  pr  pr  pr

2918 13 000 -- soli in estri vinske kisline ...............  pr  pr  pr  pr

2918 14 000 -- citronska kislina ..........................  pr  pr  pr  pr

2918 15 000 -- soli in estri citronske kisline ............  pr  pr  pr  pr

2918 16 000 -- glukonska kislina, njene soli in estri .....  pr  pr  pr  pr

2918 17 000 -- fenilglikolna kislina (mandeljnova kislina)
      njene soli in estri ...........................  pr  pr  pr 3.2

2918 19   -- drugo:

2918 19 100 --- malična kislina, njene soli in estri
      (jabolčna) ....................................  pr  pr  pr 3.2

2918 19 300 --- holna kislina, 3-alfa,
      12-alfa-dihidroksi-5-beta-holan-24-ojska
      kislina (dezoksiholna kislina), njune soli in
      estri .........................................  pr  pr  pr 3.2

2918 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

      - Karboksilne kisline s fenolno funkcijo, toda
      brez drugih kisikovih funkcij, njihovi
      anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline in njihovi derivati:

2918 21 000 -- salicilna kislina in njene soli ............  pr  pr  pr  pr

2918 22 000 -- 0-acetilsalicilna kislina, njene soli in
      estri .........................................  pr  pr  pr  pr

2918 23   -- drugi estri salicilne kisline in njihove
      soli:

2918 23 100 --- metilsalicilat in fenilsalicilat (salol) ..  pr  pr  pr 3.2

2918 23 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

2918 29   -- drugo:

2918 29 100 --- sulfosalicilne kisline, hidroksinaftonske
      kisline; njihove soli in estri ................  pr  pr  pr 3.2

2918 29 300 --- 4-hidroksibenzojska kislina, njene soli in
      estri .........................................  pr  pr  pr 3.2

2918 29 500 --- galna kislina, njene soli in estri ........  pr  pr  pr 3.2

2918 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

2918 30 000 - Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko
      funkcijo, toda brez drugih kisikovih funkcij,
      njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
      peroksikisline in njihovi derivati ............  pr  pr  pr 0.8

2918 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr 0.8


VIII. ESTRI ANORGANSKIH KISLIN IN NJIHOVE SOLI, NJIHOVI 
HALOGENSKI, SULFO-, NITRO- ALI NITROZO- DERIVATI

2919 00   Estri fosforne kisline in njene soli, vključno
      z laktofosfati; njeni halogenski, sulfo-,
      nitro ali nitrozo- derivati

2919 00 100 - Tributil fosfati, trifenil fosfati, tritolil
      fosfati, triksilil fosfati in tris(2-kloretil)
      fosfat ........................................  pr 0.7  pr 1.6

2919 00 900 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr 1.6


2920    Estri drugih anorganskih kislin (razen estrov
      vodikovih halogenidov) in njihove soli;
      njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali
      nitrozo- derivati

2920 10 000 - Estri tiofosforne kisline (fosfortioati) in
      njihove soli; njihovi halogenski, sulfo-,
      nitro-, ali nitrozo- derivati .................  pr 0.3  pr  pr

2920 90   - Drugo:

2920 90 100 -- estri žveplove kisline in estri ogljikove
      kisline ter njihove soli, njihovi halogenski,
      sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati ..........  pr 0.7  pr  pr

2920 90 200 -- dimetil fosfonat (dimetil fosfit) ..........  pr 0.3  pr  pr

2920 90 300 -- trimetil fosfit (trimetoksifosfin) .........  pr 0.3  pr  pr

2920 90 800 -- drugi proizvodi ............................  pr 1.3  pr  pr


IX. SPOJINE Z DUŠIKOVO FUNKCIJO

2921    Spojine z amino funkcijo

      - Aciklični monoamini in njihovi derivati;
      njihove soli:

2921 11   -- metilamin, di- ali tri- metilamin in
      njihove soli:

2921 11 100 --- metilamin, di- ali trimetilamin ...........  pr  pr  pr  pr

2921 11 900 --- soli ......................................  pr  pr  pr  pr

2921 12 000 -- dietilamin in njegove soli .................  pr 0.3  pr 0.8

2921 19   -- drugo:

2921 19 100 --- trietilamin in njegove soli ...............  pr  pr  pr  pr

2921 19 300 --- izopropilamin in njegove soli .............  pr  pr  pr  pr

2921 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Aciklični poliamini in njihovi derivati;
      njihove soli:

2921 21 000 -- etilendiamin in njegove soli ...............  pr  pr  pr  pr

2921 22 000 -- heksametilendiamin in njegove soli .........  pr  pr  pr 0.8

2921 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2921 30   - Ciklanski, ciklenski in cikloterpenski mono-
      ali poliamini in njihovi derivati; njihove
      soli:

2921 30 100 -- cikloheksilamin in cikloheksildimetilamin
      in njune soli .................................  pr  pr  pr 0.8

2921 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 0.8

      - Aromatski monoamini in njihovi derivati;
      njihove soli:

2921 41 000 -- anilin in njegove soli .....................  pr  pr  pr 1.6

2921 42   -- derivati anilina in njihove soli:

2921 42 100 --- halogenirani, sulfonirani, nitrirani in
      nitrozirani derivati in njihove soli ..........  pr  pr  pr 0.8

2921 42 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 0.8

2921 43   -- toluidini in njihovi derivati; njihove
      soli:

2921 43 100 --- toluidini in njihove soli .................  pr  pr  pr 0.8

2921 43 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 0.8

2921 44 000 -- difenilamin in njegovi derivati; njihove
      soli ..........................................  pr  pr  pr 0.8

2921 45 000 -- 1-naftilamin (alfa-naftilamin),
      2-naftilamin (beta- naftilamin) in njihovi
      derivati; njihove soli ........................  pr  pr  pr 0.8

2921 49   -- drugo:

2921 49 100 --- ksilidini in njihovi derivati; njihove
      soli ..........................................  pr  pr  pr 0.8

2921 49 90 --- drugo:

2921 49 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS (1)) ..........  pr  pr  pr 0.8
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2921 49 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 0.8

      - Aromatski poliamini in njihovi derivati;
      njihove soli:

2921 51   -- o-,m-, p-fenilendiamini, diaminotolueni in
      njihovi derivati; njihove soli:

2921 51 100 --- o-, m-, p-fenilendiamin, diaminotolueni in
      njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani
      in nitrozirani derivati; njihove soli .........  pr  pr  pr  pr

2921 51 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2921 59 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2922    Aminospojine s kisikovo funkcijo

      - Aminoalkoholi in njihovi etri in estri razen
      tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
      funkcijo; njihove soli:

2922 11 000 -- monoetanolamin in njegove soli .............  pr  pr  pr  pr

2922 12 000 -- dietanolamin in njegove soli ...............  pr  pr  pr  pr

2922 13 000 -- trietanolamin in njegove soli ..............  pr  pr  pr  pr

2922 19 00 -- drugo:

2922 19 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr 0.3  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2922 19 009 --- drugo .....................................  pr 0.3  pr  pr

      - Aminonaftoli in drugi aminofenoli, njihovi
      etri in estri, razen tistih, ki vsebujejo več
      kot eno vrsto kisikove funkcije; njihove soli:

2922 21 000 -- aminohidroksinaftalensulfonske kisline in
      njihove soli ..................................  pr  pr  pr 3.2

2922 22 000 -- anizidini, dianizidini, fenetidini in
      njihove soli ..................................  pr  pr  pr 3.2

2922 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 3.2

2922 30 00 - Aminoaldehidi, aminoketoni in aminokinoni,
      razen tistih, ki vsebujejo več kot eno
      kisikovo funkcijo; njihove soli:

2922 30 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ...............  pr  pr  pr 0.8
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2922 30 009 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 0.8

      - Amino kisline in njihovi estri, razen
      tistih, ki vsebujejo več kot eno kisikovo
      funkcijo; njihove soli:

2922 41 000 -- lizin in njegovi estri; njegove soli .......  pr  pr  pr  pr

2922 42   -- glutaminska kislina in njene soli:

2922 42 100 --- mononatrijev glutamat .....................  pr  pr  pr  pr

2922 42 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

2922 43 000 -- antranilna kislina (2-aminobenzojska
      kislina) in njene soli ........................  pr 1.3  pr  pr

2922 49   -- drugo:

2922 49 100 --- glicin ....................................  pr  pr  pr  pr

2922 49 80 --- drugo:

2922 49 801 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2922 49 809 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2922 50 00 - Fenoli aminoalkoholov, fenoli amino-kislin
      in druge aminospojine s kisikovo funkcijo:

2922 50 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ...............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2922 50 009 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2923    Kvarterne amonijeve soli in hidroksidi;
      lecitini in drugi fosfoaminolipidi

2923 10   - Holin in njegove soli:

2923 10 100 -- holinov klorid .............................  pr  pr  pr  pr

2923 10 900 -- drugo ......................................  pr 0.7  pr  pr

2923 20 000 - Lecitini in drugi fosfoaminolipidi ..........  pr 1.3  pr  pr

2923 90 000 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr 1.6


2924    Spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine
      ogljikove kisline z amidno funkcijo

2924 10 00 - Aciklični amidi (vključno aciklični
      karbamati) in njihovi derivati; njihove soli:

2924 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS (1)) ............  pr 1.3  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2924 10 009 -- drugo ......................................  pr 1.3  pr  pr

      - Ciklični amidi (vključno ciklični karbamati)
      in njihovi derivati; njihove soli:

2924 21   -- ureini in njihovi derivati; njihove soli:

2924 21 100 --- izoproturon (ISO) .........................  pr 0.7  pr 1.6

2924 21 900 --- druge .....................................  pr 0.7  pr 1.6

2924 22 000 -- 2-acetamidobenzojska kislina
      (N-acetilantranilična kislina) ................  pr 0.7  pr  pr

2924 29   -- drugo:

2924 29 100 --- lidokain (INN) ............................  pr  pr  pr  pr

2924 29 300 --- paracetamol (INN) .........................  pr 1.3  pr  pr

2924 29 90 --- drugo:

2924 29 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr 1.3  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2924 29 909 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr  pr


2925    Spojine s karboksiimidno funkcijo (vključno
      saharin in njegove soli) in spojine z imino
      funkcijo

      - Imidi in njihovi derivati; njihove soli:

2925 11 000 -- saharin in njegove soli ....................  pr 1.3 2.0  pr

2925 19   -- drugo:

2925 19 100 --- 3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabromo-N,N'-etilenediftalimid	
      derivati  pr 2.3  pr 5.6

2925 19 300 --- etilenbisdibromonorbornandikarboksimid ....  pr 1.3  pr 3.2

2925 19 80 --- drugi:

2925 19 801 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr 1.3  pr 3.2
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2925 19 809 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr 3.2

2925 20 000 - Imini in njihovi derivati; njihove soli .....  pr 1.3  pr 3.2


2926    Spojine z nitrilno funkcijo

2926 10 000 - Akrilonitril ................................  pr  pr  pr  pr

2926 20 000 - 1-cianogvanidin (diciandiamid) ..............  pr 0.7  pr 1.6

2926 90   - Drugo:

2926 90 100 -- 2-hidroksi-2-metilpropiononitril (aceton
      cianohidrin) ..................................  pr 0.7  pr 1.6

2926 90 90 -- drugo:

2926 90 901 --- verapamil .................................  pr 0.7  pr 1.6

2926 90 902 --- klosantel .................................  pr 0.7  pr 1.6

2926 90 903 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............  pr 0.7  pr 1.6
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2926 90 904 --- benzil cianid (benzen acetonitril) ........  pr 0.7  pr 1.6

2926 90 909 --- drugo .....................................  pr 0.7  pr 1.6


2927 00 000 Diazo-, azo- ali azoksi spojine ...............  pr 0.7  pr  pr


2928 00 000 Organski derivati hidrazina ali
      hidroksilamina ................................  pr 0.7  pr 1.6


2929    Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

2929 10   - Izocianati:

2929 10 100 -- metilfenilen diizocianati (toluenovi
      diizocianati) (MDI, TDI) ......................  pr  pr  pr  pr

2929 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2929 90 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 9.6


X. ORGANSKO - ANORGANSKE SPOJINE, HETEROCIKLIČNE SPOJINE, 
NUKLEINSKE KISLINE IN NJIHOVE SOLI TER SULFONAMIDI

2930    Organske žveplove spojine

2930 10 000 - Ditiokarbonati (ksantati) ...................  pr  pr  pr 3.2

2930 20 000 - Tiokarbamati in ditiokarbamati ..............  pr  pr  pr  pr

2930 30 000 - Tiuram mono-, di- ali tetra-sulfidi .........  pr  pr  pr  pr

2930 40 000 - Metionin ....................................  pr  pr  pr  pr

2930 90   - Drugo:

2930 90 120 -- cistein ....................................  pr  pr  pr  pr

2930 90 140 -- cistin .....................................  pr  pr  pr  pr

2930 90 160 -- derivati cisteina in cistina ...............  pr  pr  pr  pr

2930 90 200 -- tiodiglikol (INN) (2, 2'-tiodietanol) ......  pr  pr  pr  pr

2930 90 300 -- DL-2-hidroksi-4-(metiltio)maslena kislina ..  pr  pr  pr  pr

2930 90 950 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr


2931 00   Druge organsko-anorganske spojine

2931 00 100 - Dimetil metilfosfonat .......................  pr 3.0  pr  pr

2931 00 200 - Metilfosfonoil difluorid (metilfosfonski
      difluorid) ....................................  pr  pr  pr  pr

2931 00 300 - Metilfosfonoil diklorid (metilfosfonski
      diklorid) .....................................  pr 3.0  pr  pr

2931 00 400 - 2-kloroetilfosfonska kislina ................  pr 3.0  pr  pr

2931 00 500 - Organo - silicijeve spojine .................  pr 3.0  pr  pr

2931 00 80 - Drugo:

2931 00 801 -- glifosfatna kislina in njene soli ..........  pr 11.3  pr  pr

2931 00 809 -- drugo ......................................  pr 3.0  pr  pr


2932    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
      heteroatomi kisika

      - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      furanov obroč (hidrogenirane ali ne):

2932 11 000 -- tetrahidrofuran ............................  pr  pr  pr  pr

2932 12 000 -- 2-furaldehid (furfuraldehid) ...............  pr  pr  pr  pr

2932 13 000 -- furfurilalkohol in tetrahidrofurfuril
      alkohol .......................................  pr  pr  pr  pr

2932 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Laktoni:

2932 21 000 -- kumarin, metilkumarini in etilkumarini .....  pr  pr  pr  pr

2932 29   -- drugi laktoni:

2932 29 100 --- fenolftalein ..............................  pr  pr  pr  pr

2932 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi:

2932 91 000 -- izosafrol ..................................  pr  pr  pr  pr

2932 92 000 -- 1-(1,3-benzodioksol-5-il)propan-2-on .......  pr  pr  pr  pr

2932 93 000 -- piperonal ..................................  pr  pr  pr  pr

2932 94 000 -- safrol .....................................  pr  pr  pr  pr

2932 99   -- drugi:

2932 99 100 --- benzofuran (kumaron) ......................  pr  pr  pr  pr

2932 99 300 --- interni etri ..............................  pr  pr  pr  pr

2932 99 500 --- epoksidi s štiričlenim obročem ............  pr  pr  pr  pr

2932 99 700 --- ciklični acetali in interni hemiacetali, z
      drugimi kisikovimi funkcijami ali brez njih,
      in njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ali
      nitrozo- derivati:

2932 99 900 --- drugo:

2932 99 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS (1) ...........  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2932 99 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr


2933    Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
      heteroatomi dušika

      - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      pirazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

2933 11   -- fenazon (antipirin) in njegovi derivati:

2933 11 100 --- propifenazon (INN) ........................  pr  pr  pr  pr

2933 11 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2933 19   -- druge:

2933 19 100 --- fenilbutazon (INN) ........................  pr  pr  pr  pr

2933 19 90 --- drugo:

2933 19 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 19 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      imidazolov obroč (hidrogenirane ali ne):

2933 21 000 -- hidrantoin in njegovi derivati .............  pr  pr  pr 0.8

2933 29   -- drugo:

2933 29 100 --- nafazolin hidroklorid (INNM) in nafazolin
      nitrat (INNM); fentolamin (INN); tolazolin
      hidroklorid (INNM) ............................  pr  pr  pr  pr

2933 29 90 --- drugo:

2933 29 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 29 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      piridinov obroč (hidrogenirane ali ne):

2933 31 000 -- piridin in njegove soli ....................  pr  pr  pr  pr

2933 32 000 -- piperidin in njegove soli ..................  pr  pr  pr  pr

2933 39   -- druge:

2933 39 100 --- iproniazid (INN); ketobemidon hidroklorid
      (INNM); piridostigmin bromid (INN) ............  pr  pr  pr  pr

2933 39 80 --- drugo:

2933 39 801 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 39 809 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2933 40   - Spojine, ki imajo kinolinsko ali
      izokinolinsko obročasto strukturo
      (hidrogenirane ali ne), nadalje
      nekondenzirane:

2933 40 100 -- halogeni derivati kinolina; derivati
      kinolinkarboksilne kisline ....................  pr  pr  pr  pr

2933 40 300 -- dekstrometorfan (INN) in njegove soli ......  pr  pr  pr  pr

2933 40 90 -- drugo:

2933 40 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 40 909 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski
      obroč (hidrogenirane ali ne) ali piperazinski
      obroč:

2933 51   -- malonilurea (barbiturna kislina) in njeni
      derivati; njene soli:

2933 51 100 --- fenobarbital (INN) in njegove soli ........  pr  pr  pr  pr

2933 51 300 --- barbital (INN) in njegove soli ............  pr  pr  pr  pr

2933 51 90 --- drugo:

2933 51 901 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 51 909 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

2933 59   -- drugo:

2933 59 100 --- diazinon (ISO) ............................  pr  pr  pr  pr

2933 59 80 --- drugo:

2933 59 801 ---- spojine iz priloge 1 (MIPS1) .............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 59 809 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      obroč triazina (hidrogenirane ali ne):

2933 61 000 -- melamin ....................................  pr  pr  pr  pr

2933 69   -- druge:

2933 69 100 --- atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin
      (ISO); heksahidro-
      1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen,
      trimetilentrinitramin) ........................  pr  pr  pr  pr

2933 69 200 --- metenamin (INN) (heksametilentetramin) ....  pr  pr  pr  pr

2933 69 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Laktami:

2933 71 000 -- 6-heksanlaktam (epsilonkaprolaktam) ........  pr  pr  pr  pr

2933 79 00 -- drugi laktami:

2933 79 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............  pr  pr  pr 3.2
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 79 009 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

2933 90   - Drugo:

2933 90 200 -- benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) .  pr  pr  pr  pr

2933 90 400 -- indol, 3-metilindol (skatol-,
      6-alil-6,7-dihidro-5H-dibenz(c,e)azepin
      (azapetin), klordiazepoksid (INN), fenindamin
      (INN) in njihove soli; imipramin hidroklorid
      (INNM) ........................................  pr  pr  pr  pr

2933 90 500 -- monoazepini ................................  pr  pr  pr  pr

2933 90 600 -- diazepini ..................................  pr  pr  pr  pr

2933 90 80 -- drugo:

2933 90 801 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2933 90 809 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


2934    Nukleinske kisline in njihove soli; druge
      heterociklične spojine

2934 10 000 - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran
      tiazolov obroč (hidrogenirane ali ne) .........  pr  pr  pr  pr

2934 20   - Spojine, ki imajo v strukturi benzotiazolov
      obroč (hidrogenirane ali ne) naprej
      nekondenzirane:

2934 20 200 -- di(benzotiazol-2-il)disulfid;
      benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) in
      njegove soli ..................................  pr  pr  pr  pr

2934 20 500 -- benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol)
      derivati (razen soli) .........................  pr  pr  pr  pr

2934 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2934 30   - Spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov
      obroč (hidrogenirane ali ne), naprej
      nekondenzirane:

2934 30 100 -- tietilperazin (INN); tioridazin (INN) in
      njegove soli ..................................  pr  pr  pr  pr

2934 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2934 90   - Drugo:

2934 90 100 -- tiofen .....................................  pr  pr  pr  pr

2934 90 300 -- klorpotiksen (INN), tenalidin (INN) in
      njuni tartrati in maleati .....................  pr  pr  pr  pr

2934 90 400 -- furazolidon (INN) ..........................  pr  pr  pr  pr

2934 90 500 -- monotiamonoazepini, hidrogenirani ali
      nehidrogenirani ...............................  pr  pr  pr  pr

2934 90 600 -- monotioli, hidrogenirani ali
      nehidrogenirani ...............................  pr  pr  pr  pr

2934 90 700 -- monooksamonoazini, hidrogenirani ali ne ....  pr  pr  pr  pr

2934 90 800 -- monotiini ..................................  pr  pr  pr  pr

2934 90 850 -- 7-aminocefalosporanska kislina .............  pr  pr  pr  pr

2934 90 890 -- nukleinske kisline in njihove soli .........  pr  pr  pr  pr

2934 90 99 -- drugo:

2934 90 991 --- kalijev klavulanat ........................  pr  pr  pr  pr

2934 90 992 --- spojine iz priloge 1 (MIPS(1)) ............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2934 90 999 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


2935 00 000 Sulfonamidi ...................................  pr  pr  pr  pr


XI. PROVITAMINI, VITAMINI IN HORMONI

2936    Provitamini in vitamini, naravni ali
      sintetični (vključno z naravnimi koncentrati),
      njihovi derivati, ki se uporabljajo predvsem
      kot vitamini, in medsebojne mešanice navedenih
      proizvodov, vključno s tistimi, ki so v
      kakršnem koli topilu

2936 10 000 - Provitamini, nepomešani .....................  pr  pr  pr  pr

      - Vitamini in njihovi derivati, nepomešani:

2936 21 000 -- vitamini A in njihovi derivati .............  pr  pr  pr  pr

2936 22 000 -- vitamin B 1 in njegovi derivati ............  pr  pr  pr  pr

2936 23 000 -- vitamin B 2 in njegovi derivati ............  pr  pr  pr  pr

2936 24 000 -- D ali DL pantotenska kislina (vitamin B 3
      ali vitamin B 5) in njeni derivati ............  pr  pr  pr  pr

2936 25 000 -- vitamin B 6 in njegovi derivati ............  pr  pr  pr  pr

2936 26 000 -- vitamin B 12 in njegovi derivati ...........  pr  pr  pr  pr

2936 27 000 -- vitamin C in njegovi derivati ..............  pr  pr  pr  pr

2936 28 000 -- vitamin E in njegovi derivati ..............  pr  pr  pr  pr

2936 29   -- drugi vitamini in njihovi derivati:

2936 29 100 --- vitamin B9 in njegovi derivati ............  pr  pr  pr  pr

2936 29 300 --- vitamin H in njegovi derivati .............  pr  pr  pr  pr

2936 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2936 90   - Drugi, vključno z naravnimi koncentrati:

      -- naravni koncentrati vitamninov:

2936 90 110 --- naravni koncentrati vitaminov A+D .........  pr  pr  pr  pr

2936 90 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2936 90 900 -- medsebojne mešanice, v topilu ali ne .......  pr  pr  pr  pr


2937    Hormoni, naravni ali sintetični; njihovi
      derivati, ki se uporabljajo predvsem kot
      hormoni; drugi steroidi, ki se uporabljajo
      predvsem kot hormoni

2937 10   - Hormon hipofize (sprednjega režnja) in
      podobni hormoni ter njihovi derivati:

2937 10 100 -- gonadotropični hormoni .....................  pr  pr  pr  pr

2937 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Adrenokortikalni hormoni in njihovi
      derivati:

2937 21 000 -- kortizon, hidrokortizon, prednizon
      (dehidrokortizon) in prednizolon
      (dehidrohidrokortizon) ........................  pr  pr  pr  pr

2937 22 000 -- halogenski derivati adrenokortikalnih
      hormonov ......................................  pr  pr  pr  pr

2937 29   -- drugo:

2937 29 100 --- acetati kortizona ali hidrokortizona ......  pr  pr  pr  pr

2937 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi hormoni in njihovi derivati; drugi
      steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot
      hormoni:

2937 91 000 -- insulin in njegove soli ....................  pr  pr  pr  pr

2937 92 000 -- estrogeni in progestogeni ..................  pr  pr  pr  pr

2937 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


XII. GLIKOZIDI IN RASTLINSKI ALKALOIDI, NARAVNI ALI SINTETIČNI, 
NJIHOVE SOLI, ETRI, ESTRI IN DRUGI DERIVATI

2938    Glikozidi, naravni ali sintetični, in njihove
      soli, etri, estri in drugi derivati

2938 10 000 - Rutozid (rutin) in njegovi derivati .........  pr  pr  pr  pr

2938 90   - Drugo:

2938 90 100 -- digitalis glikozidi ........................  pr  pr  pr  pr

2938 90 300 -- glicirizinska kislina in glicirizati .......  pr  pr  pr  pr

2938 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


2939    Rastlinski alkaloidi, naravni ali sintetični,
      njihove soli, etri, estri in drugi derivati

2939 10 00 - Alkaloidi opija in njihovi derivati; njihove
      soli:

2939 10 001 -- spojine iz priloge 1 (MIPS (1)) ............  pr  pr  pr  pr
(1) Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2939 10 009 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Alkaloidi kininovca in njihovi derivati,
      njihove soli:

2939 21   -- kinin in njegove soli:

2939 21 100 --- kinin in kininov sulfat ...................  pr  pr  pr  pr

2939 21 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2939 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2939 30 000 - Kofein in njegove soli ......................  pr  pr  pr  pr

      - Efedrini in njihove soli:

2939 41 000 -- efedrin in njegove soli ....................  pr  pr  pr  pr

2939 42 000 -- psevdoefedrin (INN) in njegove soli ........  pr  pr  pr  pr

2939 49 00 -- drugo:

2939 49 001 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr  pr  pr  pr
Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2939 49 009 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2939 50   - Teofilin in aminofilin
      (teofilin-etilendiamin) in njuni derivati;
      njune soli:

2939 50 100 -- teofilin in aminofilin
      (teofilin-etilenediamin); njune soli ..........  pr  pr  pr  pr

2939 50 90 -- drugo:

2939 50 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr  pr  pr  pr
Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.

2939 50 909 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Alkaloidi rženih rožičkov in njihovi
      derivati; njihove soli:

2939 61 000 -- ergometrin (INN) in njegove soli ...........  pr  pr  pr  pr

2939 62 000 -- ergotamin (INN) in njegove soli ............  pr  pr  pr  pr

2939 63 000 -- lizergična kislina in njene soli ...........  pr  pr  pr  pr

2939 69 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2939 70 000 - Nikotin in njegove soli .....................  pr  pr  pr  pr

2939 90   - Drugo:

      -- kokain in njegove soli:

2939 90 110 --- surovi kokain .............................  pr  pr  pr  pr

2939 90 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

2939 90 300 -- emetin in njegove soli .....................  pr  pr  pr  pr

2939 90 90 -- drugo:

2939 90 901 --- spojine iz priloge 1 (MIPS1) ..............  pr  pr  pr  pr
Glej prilogo 1 - Mamila in psihotropne substance.
2939 90 909 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


XIII. DRUGE ORGANSKE SPOJINE

2940 00   Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze,
      laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze;
      sladkorni etri in sladkorni estri in njihove
      soli, razen proizvodov iz tar. št. 2937, 2938
      ali 2939

2940 00 100 - Ramnoza, rafinoza in manoza .................  pr 0.7  pr  pr

2940 00 900 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr  pr


2941    Antibiotiki

2941 10   - Penicilini in njihovi derivati s strukturo
      penicilanske kisline; njihove soli:

2941 10 100 -- amoksicilin (INN) in njegove soli ..........  pr  pr  pr  pr

2941 10 200 -- ampicilin (INN), metampicilin (INN),
      pivampicilin in njihove soli ..................  pr  pr  pr  pr

2941 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

2941 20   - Streptomicini in njihovi derivati; njihove
      soli:

2941 20 100 -- dihidrostreptomicin ........................  pr  pr  pr  pr

2941 20 200 -- soli, estri in hidrati
      dihidrostreptomicina ..........................  pr  pr  pr  pr

2941 20 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

2941 30 000 - Tetraciklini in njihovi derivati; njihove
      soli ..........................................  pr  pr  pr  pr

2941 40 000 - Kloramfenikol in njegovi derivati; njihove
      soli ..........................................  pr  pr  pr  pr

2941 50 000 - Eritromicin in njegovi derivati; njihove
      soli ..........................................  pr  pr  pr  pr

2941 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


2942 00 000 Druge organske spojine ........................  pr  pr  pr 3.2


3001    Žleze in drugi organi za organoterapevtske
      namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz
      žlez in drugih organov ali njihovih izločkov
      za organoterapevtske namene; heparin in
      njegove soli; druge človeške ali živalske
      snovi, pripravljene za terapevtske ali
      profilaktične namene, ki niso navedene in ne
      zajete na drugem mestu

3001 10   - Žleze in drugi organi, sušeni, v prahu ali
      ne:

3001 10 100 -- v prahu ....................................  pr  pr  pr  pr

3001 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3001 20   - Ekstrakti iz žlez ali drugih organov ali iz
      njihovih izločkov:

3001 20 100 -- človeškega izvora ..........................  pr  pr  pr  pr

3001 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3001 90   - Drugo:

3001 90 100 -- človeškega izvora ..........................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3001 90 910 --- heparin in njegove soli ...................  pr  pr  pr  pr

3001 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


3002    Človeška kri; živalska kri, pripravljena za
      uporabo v terapevtske, profilaktične ali
      diagnostične namene; antiserumi in druge
      frakcije krvi ter modificirani imunološki
      proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih
      ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture
      mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni
      proizvodi

3002 10   - Antiserumi in druge frakcije krvi ter
      modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po
      biotehničnih postopkih ali kako drugače:

3002 10 100 -- antiserumi .................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3002 10 910 --- hemoglobin, krvni globulin in serumski
      globulini .....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

3002 10 950 ---- človeškega izvora ........................  pr  pr  pr  pr

3002 10 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

3002 20 000 - Cepiva za humano medicino ...................  pr  pr  pr  pr

3002 30 000 - Cepiva za uporabo v veterini ................  pr  pr  pr  pr

3002 90   - Drugo:

3002 90 100 -- človeška kri ..............................  pr  pr  pr  pr

3002 90 300 -- živalska kri, pripravljena za terapevtsko,
      profilaktično ali diagnostično rabo ...........  pr  pr  pr  pr

3002 90 500 -- kulture mikroorganizmov ....................  pr  pr  pr  pr

3002 90 90 -- drugo:

3002 90 901 --- diagnostični reagenti v setih, ki
      vsebujejo najmanj eno komponento iz tar. št.
      3002 ..........................................  pr  pr  pr  pr

3002 90 909 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


3003    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
      3005 ali 3006), ki sestoje iz dveh ali več
      sestavin in ki so pomešana za terapevtsko ali
      profilaktično uporabo, toda niso pripravljena
      v odmerjenih dozah in ne v oblikah ali
      pakiranjih za prodajo na drobno

3003 10 000 - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate
      s strukturo penicilanske kisline ali
      streptomicine ali njihove derivate ............  pr  pr  pr  pr

3003 20 000 - Ki vsebujejo druge antibiotike ..............  pr  pr  pr  pr

      - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
      tar. št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

3003 31 000 -- ki vsebujejo insulin .......................  pr  pr  pr  pr

3003 39 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr

3003 40 000 - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
      toda ne vsebujejo hormonov ali drugih
      proizvodov iz tar. št. 2937 ali antibiotikov ..  pr  pr  pr  pr

3003 90   - Druga:

3003 90 100 -- ki vsebujejo jod ali jodove spojine ........  pr  pr  pr  pr

3003 90 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr


3004    Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002,
      3005 ali 3006), ki sestoje iz pomešanih ali
      nepomešanih proizvodov za terapevtsko ali
      profilaktično uporabo, pripravljena v
      odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih
      za prodajo na drobno

3004 10   - Ki vsebujejo peniciline ali njihove derivate
      s strukturo penicilanske kisline ali
      streptomicine ali njihove derivate:

3004 10 100 -- ki kot aktivne substance vsebujejo le
      penicilin ali njegove derivate s strukturo
      penicilanske kisline ..........................  pr  pr  pr  pr

3004 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0

3004 20   - Ki vsebujejo druge antibiotike:

3004 20 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .  pr  pr  pr  pr

3004 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0

      - Ki vsebujejo hormone ali druge proizvode iz
      tar.št. 2937, toda ne vsebujejo antibiotikov:

3004 31   -- ki vsebujejo insulin:

3004 31 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr  pr  pr

3004 31 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 12.0

3004 32   -- ki vsebujejo adrenokortikalne hormone:

3004 32 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr  pr  pr

3004 32 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 12.0

3004 39   -- druga:

3004 39 100 --- v obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr  pr  pr

3004 39 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 12.0

3004 40   - Ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate,
      toda ne vsebujejo hormonov, drugih proizvodov
      iz tar.št. 2937 ali antibiotikov:

3004 40 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .  pr  pr  pr  pr

3004 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0

3004 50   - Druga zdravila, ki vsebujejo vitamine ali
      druge proizvode iz tar. št. 2936:

3004 50 100 -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno .  pr  pr  pr  pr

3004 50 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0

3004 90   - Drugo:

      -- v obliki ali embalaži za prodajo na drobno

3004 90 110 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine .......  pr  pr  pr 8.0

3004 90 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

      -- drugo:

3004 90 910 --- ki vsebujejo jod ali jodove spojine .......  pr  pr  pr 8.0

3004 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0


3005    Vata, gaza, obveze in podobni proizvodi (npr.
      obliži, obkladki), impregnirani, premazani ali
      prevlečeni s farmacevtskimi snovmi ali
      pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za
      prodajo na drobno, za medicinske, kirurške,
      zobarske ali veterinarske namene

3005 10 000 - Lepljive obveze in drugi proizvodi z
      lepljivo plastjo ..............................  pr  pr 5.0 8.0

3005 90   - Drugo:

3005 90 100 -- vata in proizvodi iz vate ..................  pr  pr 5.0 8.0

      -- drugo:

      --- iz tekstilnih materialov:

3005 90 310 ---- gaza in proizvodi iz gaze ................  pr  pr 5.0 8.0

      ---- drugo:

3005 90 510 ----- iz netkanega blaga ......................  pr  pr 5.0 8.0

3005 90 550 ----- drugo ...................................  pr  pr 5.0 8.0

3005 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 8.0


3006    Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k
      temu poglavju

3006 10   - Sterilni kirurški katgut, sterilni material
      in sterilni adhezivi v kirurgiji za zapiranje
      ran; sterilna laminarija in sterilni tamponi;
      sterilna absorpcijska sredstva za ustavljanje
      krvavite v kirurgiji in zobarstvu:

3006 10 100 -- sterilni kirurški katgut ...................  pr  pr  pr  pr

3006 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3006 20 000 - Reagenti za določanje krvnih skupin .........  pr  pr  pr  pr

3006 30 000 - Kontrastna sredstva za rentgenske preiskave;
      diagnostični reagenti, namenjeni za uporabo na
      bolnikih ......................................  pr  pr  pr  pr

3006 40 00 - Zobarski cementi in druga zobarska polnila;
      cementi za rekonstrukcijo kosti:

3006 40 001 -- za prodajo na drobno .......................  pr  pr  pr  pr

3006 40 009 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3006 50 000 - Omarice in kompleti za prvo pomoč ...........  pr  pr  pr 8.0

3006 60   - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
      hormonov ali spermicidov:

      -- na osnovi hormonov:

3006 60 110 --- v obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr  pr 8.0

3006 60 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

3006 60 900 -- na osnovi spermicidov ......................  pr  pr  pr  pr

3101 00 000 Gnojila živalskega ali rastlinskega izvora,
      nepomešana ali med seboj pomešana ali kemično
      obdelana; gnojila, dobljena z mešanjem ali
      kemično obdelavo proizvodov živalskega ali
      rastlinskega izvora ...........................  pr  pr  pr  pr


3102    Dušikova gnojila, mineralna ali kemična

3102 10   - Sečnina, vključno s sečnino v vodni
      raztopini:

3102 10 100 -- sečnina, ki vsebuje nad 45% po masi dušika
      v suhem brezvodnem proizvodu ..................  pr  pr  pr  pr

3102 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Amonijev sulfat; dvojne soli in mešanice
      amonijevega sulfata in amonijevega nitrata:

3102 21 000 -- amonijev sulfat ............................  pr  pr  pr  pr

3102 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3102 30   - Amonijev nitrat, vključno amonijev nitrat v
      vodni raztopini:

3102 30 100 -- v vodni raztopini ..........................  pr  pr  pr  pr

3102 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3102 40   - Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim
      karbonatom (KAN) ali drugimi anorganskimi
      negnojilnimi snovmi:

3102 40 100 -- pri katerih delež dušika ne presega 28% po
      masi ..........................................  pr  pr  pr  pr

3102 40 900 -- pri katerih delež dušika presega 28% po
      masi ..........................................  pr  pr  pr  pr

3102 50   - Natrijev nitrat:

3102 50 100 -- naravni natrijev nitrat ....................  pr  pr  pr  pr

3102 50 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3102 60 000 - Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata
      in amonijevega nitrata ........................  pr  pr  pr  pr

3102 70   - Kalcijev cianamid:

3102 70 100 -- za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov ......  pr  pr  pr  pr

3102 70 900 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

3102 80 000 - Mešanice sečnine in amonijevega nitrata v
      vodni ali amoniakalni raztopini ...............  pr  pr  pr  pr

3102 90 000 - Druga, tudi mešanice, ki niso določene v
      predhodnih podštevilkah .......................  pr  pr  pr  pr


3103    Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična

3103 10   - Superfosfati:

3103 10 100 -- ki vsebujejo nad 35% difosforjevega
      pentaoksida po masi ...........................  pr  pr  pr  pr

3103 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3103 20 000 - Bazična žlindra .............................  pr  pr  pr  pr

3103 90 000 - Druga .......................................  pr  pr  pr  pr


3104    Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična

3104 10 000 - Karnalit, silvit in druge surove naravne
      kalijeve soli .................................  pr  pr  pr  pr

3104 20   - Kalijev klorid:

3104 20 100 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po
      masi do vključno 40% v suhem brezvodnem
      proizvodu .....................................  pr  pr  pr  pr

3104 20 500 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po
      masi presega 40%, vendar do vključno 62% v
      suhem brezvodnem proizvodu ....................  pr  pr  pr  pr

3104 20 900 -- z deležem kalija, računanega kot K2O po
      masi presega 62% v suhem brezvodnem proizvodu .  pr  pr  pr  pr

3104 30 000 - Kalijev sulfat ..............................  pr  pr  pr  pr

3104 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


3105    Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo
      dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor
      in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega
      poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali
      pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase

3105 10 000 - Proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali
      podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10
      kg bruto mase .................................  pr  pr 3.0 4.8

3105 20   - Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo
      tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in
      kalij:

3105 20 100 -- v katerih delež dušika presega 10% po masi
      v suhem brezvodnem proizvodu ..................  pr  pr 3.5  pr

3105 20 900 -- druga ......................................  pr  pr 3.5  pr

3105 30   - Diamonijevhidrogenortofosfat (diamonijev
      fosfat):

3105 30 100 -- z deležem železa, ki ne presega 0,03% po
      masi v suhem brezvodnem proizvodu .............  pr  pr  pr  pr

3105 30 900 -- z deležem železa, ki presega 0,03% po masi
      v suhem brezvodnem proizvodu ..................  pr  pr  pr  pr

3105 40   - Amonijevdihidrogenortofosfat (monoamonijev
      fosfat) in njegove mešanice z diamonijevim
      hidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat):

3105 40 100 -- z deležem železa pod 0,03% po masi v suhem
      brezvodnem proizvodu ..........................  pr  pr 3.5  pr

3105 40 900 -- z deležem železa nad 0,03% po masi v suhem
      brezvodnem proizvodu ..........................  pr  pr 3.5  pr

      - Druga mineralna in kemična gnojila, ki
      vsebujejo dva gnojilna elementa - dušik in
      fosfor:

3105 51 000 -- ki vsebujejo nitrate in fosfate ............  pr  pr 3.5  pr

3105 59 000 -- druga ......................................  pr  pr 3.0  pr

3105 60   - Mineralna in kemična gnojila, ki vsebujejo
      dva gnojilna elementa - fosfor in kalij:

3105 60 100 -- kalijevi superfosfati ......................  pr  pr 2.0  pr

3105 60 900 -- druga ......................................  pr  pr 2.0  pr

3105 90   - Druga:

3105 90 100 -- naravni kalijev natrijev nitrat, sestavljen
      iz naravne mešanice natrijevega nitrata in
      kalijevega nitrata (delež kalijevega nitrata
      je lahko do 44%), pri kateri skupni delež
      dušika ne sme presegati 16,3% po masi v suhem
      brezvodnem proizvodu ..........................  pr  pr 2.0  pr

      -- druga:

3105 90 910 --- z deležem dušika nad 10% po masi v suhem
      brezvodnem proizvodu ..........................  pr  pr 2.0  pr

3105 90 990 --- druga .....................................  pr  pr 2.0  pr


3201    Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora;
      tanini in njihove soli, etri, estri in drugi
      derivati

3201 10 000 - Quebrachev ekstrakt .........................  pr  pr  pr  pr

3201 20 000 - Ekstrakt mimoze .............................  pr  pr  pr  pr

3201 90   - Drugo:

3201 90 200 -- ekstrakt Sumach, ekstrakt Vallonia,
      hrastovi ali kostanjevi ekstrakt ..............  pr 3.3 5.0 8.0

3201 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.3 2.0 3.2


3202    Sintetična organska strojila; anorganska
      strojila; strojilni preparati ne glede na to,
      ali vsebujejo naravna strojila; encimski
      preparati za predstrojenje

3202 10 000 - Sintetična organska strojila ................  pr 0.7 1.0  pr

3202 90 000 - Drugo .......................................  pr 0.7 1.0  pr


3203 00   Barvila rastlinskega ali živalskega izvora
      (vključno z ekstrakti za barvanje, toda brez
      živalskega oglja), kemično določena ali
      nedoločena; preparati na osnovi barvil
      rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v
      3. opombi v tem poglavju

      - Barvila rastlinskega izvora in preparati na
      njihovi osnovi:

3203 00 110 -- črna akacija (Acacia catechu) ..............  pr  pr  pr  pr

3203 00 190 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3203 00 900 - Barvila živalskega izvora in preparati na
      njihovi osnovi ................................  pr 1.0  pr  pr


3204    Sintetična organska barvila, kemično določena
      ali nedoločena; preparati na osnovi
      sintetičnih organskih barvil, navedeni v 3.
      opombi v tem poglavju; sintetični organski
      proizvodi, ki se uporabljajo kot sredstva za
      fluorescenco ali kot luminofori, kemično
      določeni ali nedoločeni

      - Sintetična organska barvila in preparati na
      osnovi teh barvil, navedeni v 3. opombi v tem
      poglavju:

3204 11 000 -- disperzijska barvila in preparati na osnovi
      teh barvil ....................................  pr 0.3  pr  pr

3204 12 000 -- kisla barvila, metalizirana ali
      nemetalizirana, in preparati na osnovi teh
      barvil; jedkalna barvila in preparati na
      osnovi teh barvil .............................  pr  pr  pr  pr

3204 13 000 -- bazična barvila in preparati na osnovi teh
      barvil ........................................  pr  pr  pr  pr

3204 14 000 -- direktna barvila in preparati na osnovi teh
      barvil ........................................  pr 0.3 0.5  pr

3204 15 000 -- redukcijska barvila (vključno tista, ki so
      v tem stanju uporabna kot pigmenti) in
      preparati na osnovi teh barvil ................  pr 0.3 0.5  pr

3204 16 000 -- reaktivna barvila in preparati na osnovi
      ter barvil ....................................  pr  pr  pr  pr

3204 17 000 -- pigmenti in preparati na osnovi pigmentov ..  pr 0.3 0.5  pr

3204 19 000 -- drugo, vključno mešanice barvil iz dveh ali
      več tarifnih podštevilk 3204.11 do 3204.19 ....  pr  pr  pr  pr

3204 20 000 - Sintetični organski proizvodi, ki se
      uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva
       ..............................................  pr 1.3 2.0  pr

3204 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0  pr


3205 00 000 Lak barve; preparati predvideni v 3. opombi v
      tem poglavju na osnovi "lak barv" .............  pr 1.3  pr  pr


3206    Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi
      v tem poglavju, razen tistih iz tar. št. 3203,
      3204 ali 32.05; anorganski proizvodi, ki se
      uporabljajo kot luminofori, kemično določeni
      ali nedoločeni

      - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega
      dioksida:

3206 11 000 -- ki vsebujejo 80 ut.% ali več titanovega
      dioksida, računano na suhi izdelek ............  pr 7.5 5.0 9.0

3206 19 000 -- drugi ......................................  pr 7.5 5.0 9.0

3206 20 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kromovih
      spojin ........................................  pr 1.0 1.5  pr

3206 30 000 - Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih
      spojin ........................................  pr 1.0 1.5  pr

      - Druga barvila in drugi preparati:

3206 41 000 -- ultramarin in preparati na osnovi
      ultramarina ...................................  pr 1.0 1.5  pr

3206 42 000 -- litopon in drugi pigmenti ter preparati na
      osnovi cinkovega sulfida ......................  pr 1.0 1.5  pr

3206 43 000 -- pigmenti in preparati na osnovi
      heksacianoferatov (ferocianidov in
      fericianidov) .................................  pr 0.7 1.0  pr

3206 49   -- drugo:

3206 49 100 --- magnetit ..................................  pr  pr  pr  pr

3206 49 900 --- drugo .....................................  pr 0.7 1.0  pr

3206 50 000 - Anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
      luminofori ....................................  pr 1.3 2.0  pr


3207    Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
      za motnjenje in pripravljanje barve, steklasti
      emajli in glazure, lošči, tekoči keramični
      laki in podobni preparati, ki se uporabljajo v
      keramični, emajlni in steklarski industriji;
      steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih
      ali luskah

3207 10 000 - Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva
      za motnenje, pripravljene barve in podobni
      preparati .....................................  pr  pr 5.0 8.0

3207 20   - Steklasti emajli in glazure, lošči in
      podobni preparati:

3207 20 100 -- glineni lošči ..............................  pr  pr 5.0 8.0

3207 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr 5.0 8.0

3207 30 000 - Tekoči keramični laki in podobni preparati ..  pr  pr 5.0 8.0

3207 40   - Steklena frita in drugo steklo v prahu,
      zrnih ali luskah:

3207 40 100 -- steklo, znano pod nazivom "emajlirano
      steklo" .......................................  pr  pr 5.0 8.0

3207 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 8.0


3208    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
      sintetičnih polimerov ali kemično
      modificiranih naravnih polimerov,
      dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem
      mediju; raztopine, definirane v 4. opombi v
      tem poglavju

3208 10   - Na osnovi poliestrov:

3208 10 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k
      temu poglavju .................................  pr  pr  pr 11.7

3208 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr 11.7

3208 20   - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov:

3208 20 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k
      temu poglavju .................................  pr  pr  pr 11.7

3208 20 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr 11.7

3208 90   - Drugo:

3208 90 100 -- raztopine, kot so določene v 4. opombi k
      temu poglavju .................................  pr  pr  pr 11.7

      -- drugo:

3208 90 910 --- na osnovi sintetičnih polimerov ...........  pr  pr  pr 11.7

3208 90 990 --- na osnovi kemično spremenjenih naravnih
      polimerov .....................................  pr  pr  pr 11.7


3209    Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
      sintetičnih polimerov ali kemično
      modificiranih naravnih polimerov,
      dispergiranih ali raztopljenih v vodni sredini

3209 10 000 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov ...  pr  pr  pr 11.7

3209 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr 8.0


3210 00   Druga premazna sredstva (emajli, laki in vodne
      barve) in pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se
      uporabljajo za dodelavo usnja

3210 10 100 - Oljne barve in laki (vključno emajli) .......  pr  pr 5.0 9.0

3210 10 900 - Drugo .......................................  pr  pr 5.0 9.0


3211 00 000 Pripravljeni sikativi .........................  pr  pr 6.0 10.8


3212    Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
      dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
      stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
      proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
      barve); tiskarske folije, barve in druga
      barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
      pakiranjih za prodajo na drobno

3212 10   - Tiskarske folije:

3212 10 100 -- na osnovi kovin ............................  pr  pr 1.5 2.4

3212 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr 1.5 2.4

3212 90   - Drugo:

      -- pigmenti (vključno s kovinskim prahom in
      lističi), raztopljeni v nevodnih vezivih, v
      tekoči obliki ali v obliki paste, vrste, ki se
      uporablja za proizvodnjo barv (vključno z
      emajli):

3212 90 100 --- biserna esenca ............................  pr  pr 6.5 10.4

      --- drugo:

3212 90 310 ---- z osnovo iz aluminijevega prahu ..........  pr  pr 6.5 10.4

3212 90 390 ---- drugo ....................................  pr  pr 6.5 10.4

3212 90 900 -- barvila in druge barvne snovi v obliki ali
      embalaži za prodajo na drobno .................  pr  pr 6.5 10.4


3213    Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za
      pleskanje, barve za niansiranje, barve in
      podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah,
      tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali
      podobnih oblikah ali pakiranjih

3213 10 000 - Barve v kompletih ...........................  pr  pr 7.5 12.0

3213 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 7.5 12.0


3214    Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni
      ometi, druge tesnilne mase, polnila za
      pleskarsko-barvarska dela; preparati za
      površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov,
      tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni

3214 10   - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
      smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti;
      polnila za pleskarskobarvarska dela:

3214 10 100 -- steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves,
      smolni cementi, tesnile mase in drugi kiti ....  pr  pr 5.0 9.0

3214 10 900 -- pleskarskobarvarska polnila ................  pr  pr 5.0 9.0

3214 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 5.0 8.0


3215    Tiskarske barve, tuši in črnila za pisanje ali
      risanje in druga črnila, vključno
      nekoncentrirana ali v trdnem stanju

      - Tiskarske barve:

3215 11 000 -- črna .......................................  pr 1.7 2.5 4.0

3215 19 00 -- druge:

3215 19 001 --- zaščitne barve za tiskanje mednarodnih
      papirjev, dokumentov,ipd. (barve, ki
      spreminjajo barvo pod UV-svetlobo) ............  pr 1.7 2.5 4.0

3215 19 009 --- druge .....................................  pr 1.7 2.5 4.0

3215 90   - Drugo:

3215 90 100 -- črnilo za pisanje ali risanje ..............  pr 1.3 2.0  pr

3215 90 800 -- drugo ......................................  pr 1.3 2.0  pr


3301    Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni),
      vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in
      čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol;
      koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh,
      neeteričnih oljih, voskih ali podobnem,
      dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo
      ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi,
      dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni
      destilati in vodne raztopine eteričnih olj

      - Eterična olja agrumov:

3301 11   -- iz bergamota:

3301 11 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr 0.3 0.5  pr

3301 11 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 12   -- iz pomaranče:

3301 12 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr 0.3 0.5  pr

3301 12 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 13   -- iz limone:

3301 13 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr 0.3 0.5  pr

3301 13 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 14   -- iz citronovca:

3301 14 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr 0.3 0.5  pr

3301 14 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 19   -- drugo:

3301 19 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr 0.3 0.5  pr

3301 19 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

      - Eterična olja, druga, razen iz citronskega
      sadja (agrumov):

3301 21   -- iz geranije:

3301 21 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 21 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 22   -- iz jasmina:

3301 22 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 22 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 23   -- iz sivke ali lavandina:

3301 23 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 23 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 24   -- iz mete (Mentha piperita):

3301 24 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 24 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 25   -- iz drugih met:

3301 25 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 25 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 26   -- iz vetivera:

3301 26 100 --- nedeterpenirana ...........................  pr  pr  pr  pr

3301 26 900 --- deterpenirana .............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 29   -- druga:

      --- nageljnova, niaouli in ylang-ylang:

3301 29 110 ---- nedeterpenirana ..........................  pr  pr  pr  pr

3301 29 310 ---- deterpenirana ............................  pr 0.3 0.5  pr

      --- druga:

3301 29 610 ---- nedeterpenirana ..........................  pr  pr  pr  pr

3301 29 910 ---- deterpenirana ............................  pr 0.3 0.5  pr

3301 30 000 - Rezinoidi ...................................  pr 0.3 0.5  pr

3301 90   - Drugo:

3301 90 100 -- terpenski stranski produkti deterpenizacije
      eteričnih olj .................................  pr 1.0 1.5  pr

      -- ekstrahirane oleo-smole:

3301 90 210 --- sladkih koreninic in hmelja ...............  pr 8.3 12.5  pr

3301 90 290 --- iz piretra ali iz korenin rastlin, ki
      vsebujejo rotenon; medsebojne mešanice
      zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač
      ali prehrambenih izdelkov .....................  pr 1.0 1.5  pr

      --- drugo:

3301 90 310 ---- medicinski ...............................  pr  pr  pr  pr

3301 90 390 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

3301 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5  pr


3302    Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne
      raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki
      se uporabljajo kot surovine v industriji;
      drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se
      uporabljajo v proizvodnji pijač

3302 10   - Za uporabo v industriji hrane in pijač:

      -- za uporabo v industriji pijač:

      --- preparati, ki vsebujejo vse arome,
      značilne za določeno vrsto pijače:

3302 10 100 ---- z volumsko vsebnostjo alkohola, ki
      presega 0,5 vol.% .............................  pr  pr 5.0 8.0

      ---- drugo:

3302 10 210 ----- ki ne vsebujejo mlečnih maščob,
      saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali
      ki vsebujejo manj kot 1,5 % mlečnih maščob,
      manj kot 5% saharoze ali izoglukoze, manj kot
      5% glukoze ali škroba ........................  pr  pr 6.0 9.6

3302 10 290 ----- drugo ..................................  pr  pr 6.0 9.6

3302 10 400 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 8.0

3302 10 900 -- za uporabo v industriji hrane ..............  pr  pr 5.0 8.0

3302 90   - Drugo:

3302 90 100 -- alkoholne raztopine ........................  pr  pr 5.0 8.0

3302 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 8.0


3303 00   Dišave (parfumi) in toaletne vode

3303 00 100 - Parfumi .....................................  pr  pr 5.0 8.0

3303 00 900 - Toaletne vode ...............................  pr  pr 7.5 12.0


3304    Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za
      nego kože (razen zdravil), vključno preparati
      za zaščito pred soncem ali za pojačenje
      pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, in
      preparati za manikiranje in pedikiranje

3304 10 00 - Izdelki za ličenje ustnic:

3304 10 001 -- Iv obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr 5.0 8.0

3304 10 009 -- Idrugi (in bulk) ...........................  pr  pr 1.5 2.4

3304 20 00 - Izdelki za ličenje oči:

3304 20 001 -- Iv obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr 5.0 8.0

3304 20 009 -- Idrugi (in bulk) ...........................  pr  pr 1.5 2.4

3304 30 00 - Preparati za manikiranje in pedikiranje:

3304 30 001 -- Iv obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr 5.0 8.0

3304 30 009 -- Idrugi (in bulk) ...........................  pr  pr 1.5 2.4

      - Drugo:

3304 91 00 -- pudri, vključno kompaktni:

3304 91 001 --- Iv obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr 5.0 8.0

3304 91 009 --- Idrugo (in bulk) ..........................  pr  pr 1.5 2.4

3304 99 00 -- drugo:

3304 99 001 --- Iv obliki ali embalaži za prodajo na
      drobno ........................................  pr  pr 5.0 8.0

3304 99 009 --- Idrugo (in bulk) ..........................  pr  pr 1.5 2.4


3305    Preparati za lase

3305 10 000 - Šamponi .....................................  pr  pr 5.0 8.0

3305 20 000 - Preparati za trajno kodranje in ravnanje ....  pr  pr 5.0 8.0

3305 30 000 - Laki za lase ................................  pr  pr 5.0 8.0

3305 90   - Drugo:

3305 90 100 -- losioni za lase ............................  pr  pr 5.0 8.0

3305 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 8.0


3306    Preparati za higieno ust in zob, vključno s
      praški in pastami za pritrjevanje protez;
      nitke za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih
      za prodajo na drobno

3306 10 000 - Zobne paste .................................  pr  pr 5.0 8.0

3306 20 000 - Nitke za čiščenje zob .......................  pr 5.0  pr 12.0

3306 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 5.0 8.0


3307    Preparati za britje, vključno s preparati za
      uporabo pred britjem in po njem, dezodoranti
      za osebno nego, preparati za kopanje,
      depilatorji ter drugi parfumerijski,
      kozmetični ali toaletni preparati, ki niso
      navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
      pripravljeni dezodoranti za prostore,
      parfumirani ali neparfumirani, vključno s
      tistimi z dezinfekcijskimi lastnostmi

3307 10 000 - Preparati za britje, vključno s tistimi za
      uporabo pred britjem in po njem ...............  pr  pr 5.0 8.0

3307 20 000 - Dezodoranti za osebno nego in preparati
      proti potenju .................................  pr  pr  pr 8.0

3307 30 000 - Parfumirane soli in drugi preparati za
      kopanje .......................................  pr  pr 5.0 8.0

      - Preparati za parfumiranje ali dezodoriranje
      prostorov, vključno z dišečimi preparati za
      verske obrede:

3307 41 000 -- "agarbatti" in drugi dišeči preparati, ki
      dišijo pri zgorevanju .........................  pr  pr 7.5 12.0

3307 49 000 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 8.0

3307 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 5.0 8.0


3401    Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in
      preparati, ki se uporabljajo kot milo, v
      obliki paličic, kolutov, litih ali oblikovanih
      kosov z dodatkom mila ali brez njega; papir,
      vata, polst in netkane tkanine, impregnirani
      ali premazani z milom ali detergentom

      - Milo in organski površinsko aktivni
      proizvodi in preparati v paličicah, kolutih,
      litih ali oblikovanih kosih ter papir, vata,
      polst in netkane tkanine, impregnirani ali
      premazani z milom ali detergentom:

3401 11 000 -- za toaletno uporabo (vključno proizvode z
      zdravilnimi substancami) ......................  pr  pr 7.0 11.2

3401 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr 7.0 11.2

3401 20   - Milo v drugih oblikah:

3401 20 100 -- kosmiči, lističi, zrna ali praški ..........  pr  pr 7.0 11.2

3401 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.0 11.2


3402    Organska površinsko aktivna sredstva (razen
      mila); površinsko aktivni preparati, preparati
      za pranje (tudi pomožni preparati za pranje)
      in preparati za čiščenje z dodatkom mila ali
      brez njega, razen tistih iz tar. št. 3401

      - Organska površinsko aktivna sredstva,
      pripravljena in nepripravljena za prodajo na
      drobno:

3402 11 000 -- anionska ...................................  pr  pr  pr 8.0

3402 12 000 -- kationska ..................................  pr  pr  pr 4.8

3402 13 000 -- neionogena .................................  pr  pr  pr 8.0

3402 19 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 8.0

3402 20   - Preparati, pripravljeni za prodajo na
      drobno:

3402 20 100 -- površinsko aktivni preparati ...............  pr 3.3  pr 9.0

3402 20 900 -- pralni preparati in čistilni preparati .....  pr 3.3  pr 9.0

3402 90   - Drugo:

3402 90 100 -- površinsko aktivni preparati ...............  pr  pr  pr 9.0

3402 90 900 -- pralni preparati in čistilni preparati .....  pr  pr  pr 9.0


3403    Mazalni preparati (vključno s preparati na
      osnovi olj za hlajenje, kaljenje in preparati
      za popuščanje vijakov in matic, preparati
      zoper rjo in korozijo ter preparati za
      ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev)
      ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev
      in maščenje tekstilnih materialov, usnja,
      krzna ali drugih materialov, toda brez
      preparatov, ki vsebujejo 70 % ali več naftnega
      olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih
      mineralov, kot osnovne sestavine

      - Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz
      bituminoznih mineralov:

3403 11 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih
      materialov, usnja, krzna ali drugih
      materialov ....................................  pr  pr 5.0 8.0

3403 19   -- drugo:

3403 19 100 --- ki vsebujejo nad 70% po masi naftnih olj
      ali olj, pridobljenih iz bituminoznih
      mineralov, ki pa niso temeljna sestavina ......  pr  pr 5.0 8.0

      --- drugo:

3403 19 910 ---- preparati za mazanje strojev, naprav in
      vozil .........................................  pr  pr 5.0 8.0

3403 19 990 ---- drugo ....................................  pr  pr 5.0 8.0

      - Drugo:

3403 91 000 -- preparati za obdelavo tekstilnih
      materialov, usnja, krzna in drugih materialov .  pr  pr 5.0 8.0

3403 99   -- drugo:

3403 99 100 --- preparati za mazanje strojev, naprav in
      vozil .........................................  pr  pr 5.0 8.0

3403 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 8.0


3404    Umetni voski in pripravljeni voski

3404 10 000 - Iz kemično modificiranega lignita ali
      rjavega premoga ..............................  pr 1.0 1.5 2.4

3404 20 000 - Iz polietilenglikola ........................  pr 1.0 1.5 2.4

3404 90   - Drugo:

3404 90 100 -- pripravljeni voski, vključno s tesnilnimi
      voski .........................................  pr 1.0 1.5 2.4

3404 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5 2.4


3405    Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla,
      karoserije, steklo ali kovine, paste in praški
      za čiščenje in podobni preparati (ne glede na
      to, ali so v obliki papirja, vate, polsti,
      netkanih tkanin, gobastih materialov, iz
      plastike ali gume, impregnirani ali premazani
      s takimi preparati), razen voskov iz tar. št.
      3404

3405 10 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
      obutev in usnje ...............................  pr  pr 7.0 11.2

3405 20 000 - Loščila, kreme in podobni preparati za
      vzdrževanje lesenega pohištva, tal in drugih
      lesenih predmetov .............................  pr  pr 7.0 11.2

3405 30 000 - Loščila in podobni preparati za karoserije,
      razen loščil za kovine ........................  pr  pr 7.0 11.2

3405 40 000 - Paste, praški in drugi preparati za
      čiščenje ......................................  pr  pr 7.0 11.2

3405 90   - Drugo:

3405 90 100 -- loščila za kovine ..........................  pr  pr 7.0 11.2

3405 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.0 11.2


3406 00   Sveče, svečke in podobno

      - Sveče:

3406 00 110 -- navadne, neparfumirane .....................  pr 4.7 7.0 12.6

3406 00 190 -- druge ......................................  pr 4.7 7.0 12.6

3406 00 900 - Drugo .......................................  pr 4.7 7.0 12.6


3407 00 000 Mase za modeliranje (tudi pripravljene za
      otroško igro); t.i. "zobarski voski" ali
      "zmesi za zobne odtise" v kompletih,
      pakiranjih za prodajo na drobno, v ploščicah,
      podkvicah, paličicah in podobno; drugi
      preparati, ki se uporabljajo v zobarstvu, na
      osnovi sadre (žgane sadre ali kalcijevega
      sulfata) ......................................  pr 3.3 5.0 8.0


3501    Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
      kazeinska lepila

3501 10   - Kazein:

3501 10 100 -- za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih
      vlaken ........................................  pr  pr  pr  pr

3501 10 500 -- za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo
      hrane ali krme ................................  pr 1.0 1.5 3.0

3501 10 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5 3.0

3501 90   - Drugo:

3501 90 100 -- kazeinska lepila ...........................  pr 1.7 2.5 4.0

3501 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.7 2.5 5.0


3502    Albumini (vključno koncentrati dveh ali več
      proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80 ut.% ali
      več proteinov iz sirotke, računano na suho
      snov), albuminati in drugi albuminski derivati

      - Jajčni albumin:

3502 11   -- posušen:

3502 11 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
      neustrezen za človeško prehrano ...............  pr  pr  pr  pr

3502 11 900 --- drugo .....................................  pr 0.7 1.0 2.0

3502 19   -- drugo:

3502 19 100 --- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
      neustrezen za človeško prehrano ...............  pr  pr  pr  pr

3502 19 900 --- drugo .....................................  pr 0.7 1.0 2.0

      - Mlečni albumin, vključno koncentrati iz dveh
      ali več mlečnih proteinov:

3502 20 100 -- neustrezen ali ki bo s predelavo postal
      neustrezen za človeško prehrano ...............  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3502 20 910 --- posušen (na primer v lističih, kosmičih,
      prahu) ........................................  pr  pr  pr  pr

3502 20 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

3502 90   - Drugo:

      -- albumini, razen jajčnih albuminov in
      mlečnih albuminov (laktoalbuminov):

3502 90 200 --- za človeško prehrano neprimeren ali ki bo
      s predelavo postal neprimeren .................  pr  pr  pr  pr

3502 90 700 --- drugo .....................................  pr 0.7 1.0  pr

3502 90 900 -- albuminati in drugi derivati albumina ......  pr 0.7 1.0  pr


3503 00   Želatina (vključno z želatino v kvadratnih in
      pravokotnih listih; po površini obdelano ali
      neobdelano ali barvano) in njeni derivati;
      ribje lepilo; drugo lepilo živalskega izvora,
      razen kazeinskih lepil iz tar. št. 3501

3503 00 100 - Želatina in njeni derivati ..................  pr  pr  pr  pr

3503 00 800 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0  pr


3504 00 000 Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske
      snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in
      ne zajeti na drugem mestu; prah iz kože ali
      usnja, vključno tudi prah iz kromovo
      strojenega usnja ..............................  pr  pr  pr  pr


3505    Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.
      preželatinizirani in estrificirani škrobi);
      lepila na osnovi škrobov ali na osnovi
      dekstrina in drugih modificiranih škrobov

3505 10   - Dekstrini in drugi modificirani škrobi:

3505 10 100 -- dekstrini ..................................  pr 3.3 5.0 8.0

      -- drugi modificirani škrobi:

3505 10 500 --- škrobi, esterificirani ali eterificirani ..  pr 3.3 5.0 8.0

3505 10 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

3505 20   - Lepila:

3505 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 25% škrobov ali
      dekstrinov ali drugih modificiranih škrobov ...  pr 3.3 5.0 8.0

3505 20 300 -- ki po masi vsebujejo od vključno 25% do 55%
      škrobov ali dekstrinov ali drugih
      modificiranih škrobov .........................  pr 3.3 5.0 8.0

3505 20 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 55% do 80%
      škrobov ali dekstrinov ali drugih
      modificiranih škrobov .........................  pr 3.3 5.0 8.0

3505 20 900 -- ki po masi vsebujejo 80% ali več škrobov
      ali dekstrinov ali drugih modificiranih
      škrobov .......................................  pr 3.3 5.0 8.0


3506    Pripravljena lepila in druga pripravljena
      sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne
      zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so
      primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za
      lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno
      kot lepila in sredstva za lepljenje v
      pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

3506 10 000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot
      lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni
      za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva
      za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg
      neto mase .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

      - Drugo:

3506 91 000 -- sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
      plastičnih mas (vključno umetne smole) ........  pr 5.0 7.5 12.0

3506 99 000 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0


3507    Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni
      in ne zajeti na drugem mestu

3507 10 000 - Sirilo in njegovi koncentrati ...............  pr 1.3 2.0 3.2

3507 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0  pr


3601 00 000 Smodniki ......................................  pr 3.3 5.0 8.0


3602 00 000 Pripravljena razstreliva, razen smodnika ......  pr 5.0 7.5 13.5


3603 00   Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
      vrvice; udarne in razstrelilne kapice;
      vžigalniki; električni detonatorji

3603 00 10 - Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
      vrvice:

3603 00 101 -- počasi goreče vžigalne vrvice ..............  pr 5.0 7.5 13.5

3603 00 109 -- detonirne vrvice ...........................  pr 1.3 2.0 3.6

3603 00 90 - Drugo:

3603 00 901 -- neelektrični sestavljen inicialni komplet,
      ki sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
      povezovalnimi elementi ali brez njih ..........  pr 5.0 7.5 13.5

3603 00 909 -- drugo ......................................  pr 1.3 2.0 3.6


3604    Pirotehnični proizvodi za ognjemete, signalne
      rakete, rakete proti toči, signalne rakete za
      gosto meglo in drugi pirotehnični proizvodi

3604 10 000 - Pirotehnični proizvodi za ognjemete .........  pr 5.0 7.5 12.0

3604 90 000 - Drugo .......................................  pr 5.0 7.5 12.0


3605 00 000 Vžigalice, razen pirotehničnih proizvodov iz
      tar. št. 3604 .................................  pr  pr  pr  pr


3606    Ferocerij in druge piroforne zlitine v vseh
      oblikah; proizvodi iz vnetljivih snovi,
      navedeni v 2. opombi k temu poglavju

3606 10 000 - Tekoča ali utekočinjena plinasta goriva, ki
      se uporabljajo za vžigalnike za cigarete in
      podobne vžigalnike, v posodah s prostornino do
      vključno 300 cm3 ..............................  pr 1.7  pr 4.0

3606 90   - Drugo:

3606 90 100 -- ferocerijske in druge piroforne zlitine v
      vseh oblikah ..................................  pr 5.0  pr 12.0

3606 90 900 -- drugo ......................................  pr 5.0  pr 12.0


3701    Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi
      za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
      materiala, razen iz papirja, kartona ali
      tekstila; plan filmi za trenutno (hitro)
      fotografijo, občutljivi na svetlobo,
      neosvetljeni, v kasetah ali brez njih

3701 10   - Za rentgensko snemanje:

3701 10 100 -- za medicinsko, zobarsko ali veterinarsko
      rabo ..........................................  pr  pr  pr  pr

3701 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3701 20 000 - Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo
      (polaroid) ....................................  pr  pr  pr  pr

3701 30 000 - Druge plošče in plan filmi, katerih ena
      stran je daljša od 255 mm .....................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

3701 91 000 -- za barvne fotografije (večbarvne) ..........  pr  pr  pr  pr

3701 99 000 -- drugo: .....................................  pr  pr  pr 4.0


3702    Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na
      svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli
      materiala, razen iz papirja, kartona ali
      tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre)
      fotografije, občutljivi na svetlobo,
      neosvetljeni

3702 10 000 - Za rentgenska snemanja ......................  pr  pr  pr  pr

3702 20 000 - Film za trenutno (hitro) fotografijo
      (polaroid) ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi filmi, neperforirani, široki do
      vključno 105 mm:

3702 31   -- za barvno fotografijo (večbarvno):

3702 31 100 --- dolžine do vključno 30 m ..................  pr  pr  pr  pr

3702 31 900 --- dolžine nad 30 m ..........................  pr  pr  pr  pr

3702 32   -- drugi, z emulzijo srebrovega halogenida:

      --- širine do vključno 35 mm:

3702 32 110 ---- mikrofilm; film za grafične namene .......  pr  pr  pr  pr

3702 32 190 ---- drug .....................................  pr  pr  pr  pr

      --- širine nad 35 mm:

3702 32 310 ---- mikrofilm ................................  pr  pr  pr  pr

3702 32 510 ---- film za grafične namene ..................  pr  pr  pr  pr

3702 32 900 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

3702 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi filmi, neperforirani, široki nad 105
      mm:

3702 41 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, za
      barvno fotografijo (večbarvno) ................  pr  pr  pr  pr

3702 42 000 -- široki nad 610 mm in dolgi nad 200 m, razen
      za barvno fotografijo .........................  pr  pr  pr  pr

3702 43 000 -- široki nad 610 mm in dolgi do vključno 200
      m .............................................  pr  pr  pr  pr

3702 44 000 -- široki nad 105 mm do vključno 610 mm .......  pr  pr  pr  pr

      - Drugi filmi, za barvno fotografijo
      (večbarvno):

3702 51 000 -- široki do vključno 16 mm in dolgi do
      vključno 14 m .................................  pr  pr  pr  pr

3702 52   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad
      vključno 14 m:

3702 52 100 --- dolžine do vključno 30 m ..................  pr  pr  pr  pr

3702 52 900 --- dolžine nad 30 m ..........................  pr  pr  pr  pr

3702 53 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
      do vključno 30 m za diapozitive ...............  pr  pr  pr  pr

3702 54 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
      do vključno 30 m, razen za diapozitive ........  pr  pr  pr  pr

3702 55 000 -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
      nad 30 m ......................................  pr  pr  pr  pr

3702 56   -- široki nad 35 mm:

3702 56 100 --- dolžine do vključno 30 m ..................  pr  pr  pr  pr

3702 56 900 --- dolžine nad 30 m ..........................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

3702 91   -- široki do vključno 16 mm in dolgi do
      vključno 14 m:

3702 91 100 --- filmi za grafične namene ..................  pr  pr  pr  pr

3702 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

3702 92   -- široki do vključno 16 mm in dolgi nad 14 m:

3702 92 100 --- filmi za grafične namene ..................  pr  pr  pr  pr

3702 92 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

3702 93   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
      do vključno 30 m:

3702 93 100 --- mikrofilm; film za grafične namene ........  pr  pr  pr  pr

3702 93 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

3702 94   -- široki nad 16 mm do vključno 35 mm in dolgi
      nad 30 m:

3702 94 100 --- mikrofilm; film za grafične namene ........  pr  pr  pr  pr

3702 94 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

3702 95 000 -- široki nad 35 mm ...........................  pr  pr  pr  pr


3703    Fotografski papir, karton in tekstil,
      občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

3703 10 000 - V zvitkih, širokih nad 610 mm ...............  pr  pr  pr  pr

3703 20   - Drugo, za barvno fotografijo (večbarvno):

3703 20 100 -- za fotografije, za katere se uporablja
      negativ film ..................................  pr  pr  pr  pr

3703 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

3703 90   - Drugo:

3703 90 100 -- senzitivirani s srebrovimi ali platinovimi
      solmi .........................................  pr  pr  pr  pr

3703 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


3704 00   Fotografske plošče, filmi, papir, karton in
      tekstil, osvetljeni toda nerazviti

3704 00 100 - Plošče in film ..............................  pr  pr  pr  pr

3704 00 900 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr  pr


3705    Fotografske plošče in filmi, osvetljeni in
      razviti, razen kinematografskih filmov

3705 10 000 - Za ofsetno reprodukcijo .....................  pr 0.7  pr  pr

3705 20 000 - Mikrofilmi ..................................  pr  pr  pr  pr

3705 90   - Drugo:

3705 90 100 -- za grafične namene .........................  pr  pr  pr  pr

3705 90 900 -- drugo ......................................  pr 0.7  pr  pr


3706    Kinematografski filmi, osvetljeni in razviti,
      s posnetim zvočnim zapisom ali brez njega ali
      samo s posnetim zvočnim zapisom

3706 10   - Široki 35 mm in več:

      -- samo z zvočnim zapisom:

3706 10 110 --- negativi; vmesni pozitivi .................  pr  pr  pr  pr

3706 10 190 --- drugi pozitivi ............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3706 10 910 --- negativi; vmesni pozitivi .................  pr  pr  pr  pr

3706 10 990 --- drugi pozitivi ............................  pr  pr  pr  pr

3706 90   - Drugo:

      -- samo z zvočnim zapisom:

3706 90 110 --- negativi; vmesni pozitivi .................  pr  pr  pr  pr

3706 90 190 --- drugi pozitivi ............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3706 90 310 --- negativi; vmesni pozitivi .................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi pozitivi:

3706 90 510 ---- filmske novice ...........................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi, širine:

3706 90 910 ----- do 10 mm ................................  pr  pr  pr  pr

3706 90 990 ----- 10 mm ali več ...........................  pr  pr  pr  pr


3707    Kemični preparati za fotografske namene (razen
      lakov, lepil, sredstev za lepljenje in
      podobnih preparatov); nepomešani proizvodi za
      fotografsko uporabo, pripravljeni v odmerjene
      količine ali pripravljeni za prodajo na drobno
      v obliki pripravljeni za uporabo

3707 10 000 - Emulzije, občutljive na svetlobo ............  pr  pr  pr  pr

3707 90   - Drugo:

      -- razvijalci in fiksirji:

      --- za barvno fotografijo (polychrome):

3707 90 110 ---- za fotografske filme in plošče ...........  pr  pr  pr  pr

3707 90 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

3707 90 300 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

3707 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


3801    Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni
      grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih
      vrst ogljika v obliki paste, blokov, plošč in
      drugih polizdelkov

3801 10 000 - Umetni grafit ...............................  pr  pr  pr  pr

3801 20   - Koloidni ali polkoloidni grafit:

3801 20 100 -- koloidni grafit v oljni suspenziji;
      polkoloidni grafit ............................  pr 0.3  pr  pr

3801 20 900 -- drug .......................................  pr 0.3  pr  pr

3801 30 000 - Ogljikove paste za elektrode in podobne
      paste za oblaganje peči .......................  pr 1.0  pr  pr

3801 90 000 - Drugi .......................................  pr 1.0  pr 2.4


3802    Aktivno oglje; aktivni naravni mineralni
      proizvodi; živalsko oglje, vključno rabljeno
      živalsko oglje

3802 10 000 - Aktivno oglje ...............................  pr 1.3  pr  pr

3802 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr  pr


3803 00   Tal-olje, surovo ali rafinirano

3803 00 100 - Surovo ......................................  pr  pr  pr  pr

3803 00 900 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr  pr


3804 00   Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze,
      nekoncentrirane ali koncentrirane, razsladkane
      ali kemično obdelane, vključno z lignin
      sulfonati, toda brez tal-olja iz tar. št. 3803

3804 00 100 - Koncentrirana sulfitna lužnica ..............  pr 1.7  pr 4.0

3804 00 900 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr 2.4


3805    Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga
      terpentinova olja, dobljena z destilacijo ali
      po drugačnem postopku iz lesa iglavcev; surovi
      dipenten; sulfitni terpentin in drugi surovi
      paracimeni; borovo olje, ki vsebuje
      alfa-terpineol kot glavno sestavino

3805 10   - Smolna (gumijeva) ali sulfatna lesna
      terpentinova olja:

3805 10 100 -- smolni terpentin ...........................  pr 1.0 1.5 2.4

3805 10 300 -- lesni terpentin ............................  pr 1.0 1.5 2.4

3805 10 900 -- sulfatni terpentin .........................  pr 1.0 1.5 2.4

3805 20 000 - Borovo olje .................................  pr 1.3 2.0 3.2

3805 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0 3.2


3806    Kolofonija in druge smolne kisline ter njihovi
      derivati; smolni špirit in smolna olja;
      staljene smole

3806 10   - Kolofonija in smolne kisline:

3806 10 100 -- dobljene iz svežih oljnatih smol (oleo
      smol) .........................................  pr 1.3  pr  pr

3806 10 900 -- druge ......................................  pr 1.3  pr  pr

3806 20 000 - Soli kolofonije, smolnih kislin ali derivati
      kolofonije ali smolnih kislin, razen soli
      aduktov kolofonije ............................  pr 1.3  pr  pr

3806 30 000 - Smolni estri ................................  pr 1.3  pr  pr

3806 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.3  pr  pr


3807 00   Lesni katran; olja iz lesnega katrana; lesni
      kreozot; lesna nafta; rastlinska smola;
      pivovarska smola in podobni preparati na
      osnovi kolofonije, smolnih kislin ali
      rastlinskih smol

3807 00 100 - Lesni katran ................................  pr 1.0 1.5  pr

3807 00 900 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0  pr


3808    Insekticidi, rodenticidi, fungicidi,
      herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za
      urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in
      podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali
      pakiranjih za prodajo na drobno ali kot
      preparati ali proizvodi (npr.: žveplani
      trakovi, stenji, sveče in muholovke)

3808 10   - Insekticidi:

3808 10 100 -- na osnovi piretroidov ......................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 10 200 -- na osnovi kloriranih ogljikovodikov ........  pr 3.3 5.0 8.0

3808 10 300 -- na osnovi karbamatov .......................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 10 400 -- na osnovi organofosfornih spojin ...........  pr 1.7 2.5 4.0

3808 10 900 -- drugi ......................................  pr 2.7 4.0 6.4

3808 20   - Fungicidi:

      -- anorganski:

3808 20 100 --- preparati na osnovi bakrovih spojin .......  pr 1.7 2.5 4.0

3808 20 150 --- drugi .....................................  pr 1.7 2.5 4.0

      -- drugi:

3808 20 300 --- na osnovi ditiokarbamatov .................  pr 3.3 5.0 8.0

3808 20 400 --- na osnovi benzimidazolov ..................  pr 3.3 5.0 8.0

3808 20 500 --- na osnovi diazolov ali triazolov ..........  pr 3.3 5.0 8.0

3808 20 600 --- na osnovi diazinov ali morfolinov .........  pr 3.3 5.0 8.0

3808 20 800 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

3808 30   - Herbicidi, sredstva zoper klitje in sredstva
      za urejanje rasti rastlin:

      -- herbicidi:

3808 30 110 --- na osnovi fenoksi - fitohormonov ..........  pr 1.7 2.5 4.0

3808 30 130 --- na osnovi triazinov .......................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 30 150 --- na osnovi amidov ..........................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 30 170 --- na osnovi karbamatov ......................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 30 210 --- na osnovi dinitroanilinovih derivatov .....  pr 3.3 5.0 8.0

3808 30 230 --- na osnovi derivatov sečnine, uracila ali
      sulfonil sečnine ..............................  pr 3.3 5.0 8.0

3808 30 270 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

3808 30 300 -- proizvodi proti klitju .....................  pr 2.7 4.0 6.4

3808 30 900 -- regulatorji rastlinske rasti ...............  pr 2.7 4.0 6.4

3808 40   - Dezinfektanti:

3808 40 100 -- na osnovi kvarternih amonijevih soli .......  pr 2.7 4.0 6.4

3808 40 200 -- na osnovi halogeniziranih spojin ...........  pr 3.3 5.0 8.0

3808 40 900 -- drugi ......................................  pr 2.7 4.0 6.4

3808 90   - Drugo:

3808 90 100 -- rodenticidi ................................  pr 1.7 2.5 4.0

3808 90 900 -- drugi ......................................  pr 2.7 4.0 6.4


3809    Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva
      za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil
      ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za
      apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v
      tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih
      industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu

3809 10   - Na osnovi škrobnih snovi:

3809 10 100 -- ki po masi vsebujejo do 55% takih substanc .  pr 0.3 0.5 0.8

3809 10 300 -- ki po masi vsebujejo 55% ali več, vendar do
      70% takih substanc ............................  pr 0.3 0.5 0.8

3809 10 500 -- ki po masi vsebujejo od vključno 70% do 83%
      takih substanc ................................  pr 0.3 0.5 0.8

3809 10 900 -- ki po masi vsebujejo 83% ali več takih
      substanc ......................................  pr 0.3 0.5 0.8

      - Drugo:

3809 91 000 -- ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih
      industrijah ...................................  pr 0.3 0.5 0.8

3809 92 000 -- ki se uporabljajo v papirni ali podobnih
      industrijah ...................................  pr 0.3 0.5 0.8

3809 93 000 -- ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih
      industrijah ...................................  pr 0.3  pr 0.8


3810    Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
      talila in drugi pomožni preparati za spajkanje
      in varjenje; praški in paste za spajkanje in
      varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih
      materialov; preparati, ki se uporabljajo kot
      jedra ali obloge za elektrode ali varilne
      palice

3810 10 000 - Preparati za dekapiranje kovinskih površin;
      praški in paste, ki so sestavljeni iz kovin in
      drugih materialov, za spajkanje ali varjenje ..  pr 3.3  pr 8.0

3810 90   - Drugo:

3810 90 100 -- preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali
      prevleke za varilne elektrode in palice .......  pr  pr  pr 8.0

3810 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 8.0


3811    Preparati zoper detonacijo, antioksidanti,
      preparati za preprečevanje kopičenja smole, za
      zboljšanje viskoznosti, preparati za
      preprečevanje korozije in drugi pripravljeni
      aditivi, za mineralna olja (vključno bencin)
      ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v
      iste namene kot mineralna olja

      - Preparati zoper detonacijo:

3811 11   -- na osnovi svinčevih spojin:

3811 11 100 --- na osnovi tetraetil-svinca ................  pr 1.0  pr  pr

3811 11 900 --- drugi .....................................  pr 1.0  pr  pr

3811 19 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

      - Aditivi za mazalna olja:

3811 21 000 -- ki vsebujejo naftna olja in olja iz
      bituminoznih mineralov ........................  pr 0.7  pr  pr

3811 29 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

3811 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr  pr


3812    Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije,
      sestavljeni plastifikatorji za gumo in
      plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti
      na drugem mestu, antioksidanti in drugi
      sestavljeni stabilizatorji za gumo ali
      plastične mase

3812 10 000 - Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije za
      gumo ..........................................  pr  pr  pr  pr

3812 20 000 - Sestavljeni mehčalci za gumo in plastične
      mase ..........................................  pr  pr  pr  pr

3812 30   - Antioksidanti in drugi sestavljeni
      stabilizatorji za gumo ali plastične mase:

3812 30 200 -- antioksidanti ..............................  pr  pr  pr  pr

3812 30 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


3813 00 000 Preparati in polnila za aparate za gašenje
      požara; napolnjene granate za gašenje požara ..  pr 1.3  pr  pr


3814 00   Sestavljena organska topila in razredčila, ki
      niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
      pripravljena sredstva za odstranjevanje
      premazov ali lakov

3814 00 100 - Na osnovi butil acetata .....................  pr  pr  pr 8.0

3814 00 90 - Druga:

3814 00 901 -- ki vsebujejo kloro, fluoro ali bromo
      ogljikovodike .................................  pr  pr  pr 2.4

3814 00 909 -- druga ......................................  pr  pr  pr 2.4


3815    Iniciatorji reakcije, pospeševalci reakcije in
      katalitični preparati, ki niso navedeni in ne
      zajeti na drugem mestu

      - Katalizatorji na nosilcu:

3815 11 000 -- z nikljem ali nikljevimi spojinami kot
      aktivnimi snovmi ..............................  pr 1.0  pr  pr

3815 12 000 -- s plemenitimi kovinami ali spojinami
      plemenitih kovin kot aktivnimi snovmi .........  pr 1.0  pr  pr

3815 19 000 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

3815 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


3816 00 000 Ognjevarni cementi, ognjevarne malte,
      ognjevarni betoni in podobne ognjevarne mase,
      razen proizvodov iz tar. št. 3801 .............  pr  pr 1.5 2.4


3817    Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni,
      razen tistih iz tar. št. 2707 ali 2902

3817 10   - Mešani alkilbenzeni:

3817 10 100 -- dodecilbenzen ..............................  pr 1.0  pr  pr

3817 10 500 -- linearni alkilbenzen .......................  pr 1.0  pr  pr

3817 10 800 -- drugi ......................................  pr 1.0  pr  pr

3817 20 000 - Mešani alkilnaftaleni .......................  pr 1.0  pr 2.4


3818 00   Kemični elementi, dopirani za uporabo v
      elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali
      podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za
      uporabo v elektroniki

3818 00 100 - Dopirani silicij ............................  pr 1.0  pr  pr

3818 00 900 - Drugi .......................................  pr 1.0  pr  pr


3819 00 000 Tekočine za hidravlične zavore in druge
      pripravljene tekočine za hidravlični prenos,
      ki po masi ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 %
      naftnega olja ali olj, dobljenih iz
      bituminoznih mineralov ........................  pr 1.0 1.5 2.4


3820 00 000 Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene
      tekočine za odtajanje .........................  pr  pr 5.0 8.0


3821 00 000 Pripravljene podlage za razvoj
      mikroorganizmov ...............................  pr  pr  pr  pr


3822 00 00 Diagnostični ali laboratorijski reagenti na
      podlogi (nosilcu) in pripravljeni diagnostični
      ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali
      brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali
      3006:

3822 00 001 - Diagnostični reagenti na podlogi (nosilcu)
      in pripravljeni diagnostični reagenti na
      nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar.
      št. 3002 ali 3006 ............................  pr 2.7 4.0 6.4

3822 00 009 - Laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu)
      in pripravljeni laboratorijski reagenti na
      nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar.
      št. 3002 ali 3006 ............................  pr 1.0 1.5 2.4


3823    Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
      kisla olja iz rafinacije; industrijski
      maščobni alkoholi

      - Industrijske maščobne monokarbonske kisline;
      kisla olja iz rafinacije:

3823 11 000 -- stearinska kislina .........................  pr 1.7  pr  pr

3823 12 000 -- oleinska kislina ...........................  pr 1.7  pr  pr

3823 13 000 -- maščobne kisline talovega olja .............  pr 1.7  pr  pr

3823 19   -- drugo:

3823 19 100 --- destilirane maščobne kisline ..............  pr 1.7  pr  pr

3823 19 300 --- destilati maščobnih kislin ................  pr 1.7  pr  pr

3823 19 900 --- drugo .....................................  pr 1.7  pr  pr

3823 70 000 - Industrijski maščobni alkoholi ..............  pr  pr  pr  pr


3824    Pripravljena vezivna sredstva za livarske
      modele in livarska jedra, kemični proizvodi in
      preparati kemijske industrije in sorodnih
      industrij (vključno tudi tisti, ki so
      sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov),
      ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu;
      ostanki iz proizvodnje kemijske industrije ali
      sorodnih industrij, ki niso navedeni in ne
      zajeti na drugem mestu

3824 10 000 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske
      modele ali livarska jedra .....................  pr 1.0 1.5 2.4

3824 20 000 - Naftenske kisline, njihove v vodi netopne
      soli in njihovi estri .........................  pr 1.0  pr 2.4

3824 30 000 - Neaglomerirani karbidi kovin, med seboj
      pomešani ali pomešani s kovinskimi vezivi .....  pr 1.0 1.5 2.4

3824 40 000 - Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
      betone ........................................  pr 1.0 1.5 2.4

3824 50   - Neognjevarne malte in betoni:

3824 50 100 -- beton, pripravljen za vlivanje .............  pr 2.7 4.0 6.4

3824 50 900 -- drugo ......................................  pr 2.7 4.0 6.4

3824 60   - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podšt.
      2905 44:

      -- v vodni raztopini:

3824 60 110 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
      računano glede na vsebnost D-glucitola ........  pr 1.0  pr  pr

3824 60 190 --- drug ......................................  pr 1.0  pr  pr

      -- drug:

3824 60 910 --- ki vsebuje 2 ut.% ali manj D-manitola,
      računano glede na vsebnost D-glucitola ........  pr 1.0  pr  pr

3824 60 990 --- drug ......................................  pr 1.0  pr  pr

      - Mešanice, ki vsebujejo perhalogenirane
      derivate acikličnih ogljikovodikov, ki
      vsebujejo dva ali več različnih halogenov:

3824 71 000 -- ki vsebujejo aciklične ogljikovodike, ki so
      perhalogenirani zgolj s fluorom in klorom .....  pr  pr  pr  pr

3824 79 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3824 90   - Drugo:

3824 90 100 -- petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih
      sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali
      etanolaminov; tiofeniranih sulfonskih kislin,
      iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov
      in njihovih soli ..............................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 150 -- ionski izmenjalci ..........................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 200 -- sušilci (getterji) za vakuumske cevi .......  pr  pr 1.5  pr

3824 90 250 -- piroligniti (na primer kalcijevi); surovi
      kalcijev tartrat; surovi kalcijev citrat ......  pr  pr 1.5  pr

3824 90 300 -- alkalni železovi oksidi za prečiščevanje
      plina .........................................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 350 -- antikorozijski preparati, ki vsebujejo
      amine kot aktivne sestavine ...................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 400 -- anorganska sestavljena topila in razredčila
      za lake in podobne proizvode ..................  pr  pr 5.0  pr

      -- drugo:

3824 90 450 --- preparati, ki preprečujejo tvorbo vodnega
      kamna in podobni preparati ....................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 500 --- preparati za elektro-galvanizacijo ........  pr  pr 5.0  pr

3824 90 550 --- mešanice mono-, di- in tri- estrov
      maščobnih kislin z glicerinom (emulgatorji za
      maščobe) ......................................  pr  pr 5.0  pr

3824 90 600 --- proizvodi in preparati za farmacevtsko in
      kirurško rabo .................................  pr  pr 1.5  pr

3824 90 650 --- pomožni proizvodi za livarne (razen
      tistih, uvrščenih v tar.podšt. 3824 10 00) ....  pr  pr 5.0  pr

3824 90 700 --- ognjevarni, vodotesni in podobni zaščitni
      preparati, ki se uporabljajo v gradbeništvu ...  pr  pr 5.0  pr

3824 90 90 --- drugi:

3824 90 901 ---- odpadna organska topila ali razredčila,
      ki ne vsebujejo halogenov (Y6, Y42 (1)) .......  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 902 ---- odpadna organska topila ali razredčila,
      ki vsebujejo halogene (Y41(1)) ................  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 903 ---- odpadki in ostanki, ki vsebujejo poleg
      organskih topil še druge substance, razen
      emulzij (Y6(1)) ...............................  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 904 ---- tekoči odpadki in ostanki v obliki
      emulzij (npr. voda/olje, voda/organska topila
      ipd.) (Y9(1)) .................................  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 905 ---- blata, brozge, usedline in slične oblike
      odpadkov in ostankov, ki niso zajeti in
      omenjeni na drugem mestu (Y12, Y13(1)) ........  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 906 ---- odpadki in ostanki nastali pri uporabi
      ali proizvodnji mineralnih goriv, olj, masti
      in drugih proizvodov destilacije, vključno
      bituminoznih substanc in mineralnih voskov
      (Y11(1)) ......................................  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 907 ---- proizvodi iz 30. do 38. poglavja, katerih
      rok uporabnosti je potekel ali so kako drugače
      postali neuporabni za uporabo, za katero so
      bili prvotno namenjeni ........................  pr  pr 4.0  pr

3824 90 908 ---- drugi odpadki in ostanki, ki niso
      omenjeni ali zajeti na drugem mestu (navesti Y
      oznako iz Baselske konvencije(1)) .............  pr  pr 4.0  pr
(1) Oznake iz Baselske konvencije o nadzoru prehoda
nevarnih odpadkov preko meje in njihovega odstranjevanja 
(Ur. list RS 48/93)>)

3824 90 909 ---- drugo ....................................  pr  pr 1.5  pr


I.PRIMARNE OBLIKE

3901    Polimeri etilena v primarnih oblikah

3901 10   - Polietilen s specifično gostoto pod 0,94: 

3901 10 100 -- linearni polietilen ........................  pr  pr  pr  pr

3901 10 900 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

3901 20 000 - Polietilen s specifično gostoto 0,94 ali
      več ...........................................  pr  pr  pr  pr

3901 30 000 - Kopolimeri etilen-vinil acetata .............  pr  pr  pr  pr

3901 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


3902    Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
      primarnih oblikah

3902 10 000 - Polipropilen ................................  pr  pr  pr  pr

3902 20 000 - Poliizobutilen ..............................  pr  pr  pr  pr

3902 30 000 - Kopolimeri propilena ........................  pr  pr  pr  pr

3902 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


3903    Polimeri stirena v primarnih oblikah

      - Polistiren:

3903 11 000 -- za ekspandiranje ...........................  pr  pr  pr  pr

3903 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3903 20 000 - Kopolimeri stiren-akrilnitrila (SAN) ........  pr  pr  pr  pr

3903 30 000 - Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena
      (ABS) .........................................  pr  pr  pr  pr

3903 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


3904    Polimeri viniklorida ali drugih halogeniranih
      olefinov, v primarnih oblikah

3904 10 000 - Polivinilklorid, nepomešan z drugimi snovmi .  pr  pr  pr  pr

      - Drug polivinilklorid:

3904 21 000 -- nemehčan ...................................  pr  pr  pr  pr

3904 22 000 -- mehčan .....................................  pr  pr  pr  pr

3904 30 000 - Kopolimeri vinilklorida-vinilacetata ........  pr  pr  pr  pr

3904 40 000 - Drugi kopolimeri vinilklorida ...............  pr  pr  pr  pr

3904 50 000 - Polimeri viniliden klorida ..................  pr  pr  pr  pr

      - Fluoro-polimeri:

3904 61   -- politetrafluoroetilen (PTFE):

3904 61 100 --- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov .....  pr  pr  pr  pr

3904 61 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

3904 69 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3904 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


3905    Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov,
      v primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v
      primarnih oblikah

      - Polimeri vinilacetata:

3905 12 000 -- v vodni disperziji .........................  pr 1.7 2.5 4.5

3905 19 000 -- drugi ......................................  pr 1.7  pr 4.0

      - Kopolimeri vinilacetata:

3905 21 00 -- v vodni disperziji:

3905 21 001 --- kopolimer etilenvinilacetata ..............  pr 1.7 2.5 4.0

3905 21 009 --- drugi .....................................  pr 4.0 6.0 9.6

3905 29 000 -- drugi ......................................  pr 1.7  pr 4.0

3905 30 000 - Polivinilalkoholi, s hidroliziranimi ali
      nehidroliziranimi acetatnimi skupinami ........  pr 1.3  pr 3.2

      - Drugi:

3905 91 000 -- Kopolimeri .................................  pr 1.3  pr 3.2

3905 99 000 -- Drugi ......................................  pr 1.3  pr 3.2


3906    Akrilni polimeri v primarnih oblikah

3906 10 000 - Polimetilmetakrilat .........................  pr  pr  pr 3.2

3906 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr 9.6


3907    Poliacetali, drugi polietri in epoksidne
      smole, v primarnih oblikah; polikarbonati,
      alkidne smole, polialilestri in drugi
      poliestri, v primarnih oblikah

3907 10 000 - Poliacetali .................................  pr 1.3  pr  pr

3907 20   - Drugi polietri:

      -- polieter alkoholi:

      --- polietilen glikoli:

3907 20 120 ---- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov ....  pr  pr  pr  pr

3907 20 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

3907 20 210 ---- s hidroksilnim številom do vključno 100 ..  pr  pr  pr  pr

3907 20 290 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

3907 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

3907 30 000 - Epoksidne smole .............................  pr 1.3  pr  pr

3907 40 000 - Polikarbonati ..............................  pr 1.0  pr  pr

3907 50 000 - Alkidne smole ...............................  pr 2.7 4.0 6.4

3907 60   - Polietilentereftalat:

3907 60 100 -- za proizvodnjo farmaceutskih izdelkov ......  pr  pr  pr  pr

3907 60 900 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi poliestri:

3907 91   -- nenasičeni:

3907 91 100 --- tekoči ....................................  pr  pr 5.0 8.0

3907 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 8.0

3907 99   -- drugi:

3907 99 100 --- s hidroksilnim številom do vključno 100 ...  pr 3.3 5.0 8.0

3907 99 900 --- drugo .....................................  pr 1.0 1.5 2.4


3908    Poliamidi v primarnih oblikah

3908 10 000 - Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ali
      6,12 .........................................  pr  pr  pr  pr

3908 90 000 - Drugi .......................................  pr 1.0  pr  pr


3909    Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v
      primarnih oblikah

3909 10 000 - Sečninske smole; tiosečninske smole .........  pr 7.5 5.0 8.0

3909 20 000 - Melaminske smole ............................  pr 3.3 5.0 8.0

3909 30 000 - Druge amino smole ...........................  pr 3.3 5.0 8.0

3909 40 000 - Fenolne smole ...............................  pr 3.3 5.0 8.0

3909 50 000 - Poliuretani .................................  pr 3.3 5.0 8.0


3910 00 000 Silikoni v primarnih oblikah ..................  pr 1.0  pr  pr


3911    Naftne smole; kumaron-inden smole,
      politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in drugi
      proizvodi, navedeni v 3. opombi v tem
      poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu, v primarnih oblikah

3911 10 000 - Naftne smole, kumaron, inden ali
      kumaron-inden smole in politerpeni ............  pr 1.3  pr  pr

3911 90   - Drugo:

3911 90 100 -- proizvodi kondenzacije ali preureditvene
      polimerizacije, kemično modificirani ali
      nemodificirani ................................  pr 1.3  pr  pr

3911 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.3  pr  pr


3912    Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso
      navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v
      primarnih oblikah

      - Celulozni acetati:

3912 11 000 -- nemehčani ..................................  pr 1.0  pr  pr

3912 12 000 -- mehčani ....................................  pr 1.3  pr  pr

3912 20   - Nitrati celuloze (vključno s kolodiji):

      -- nemehčani:

3912 20 110 --- kolodije in keloidin (celulozni
      tetranitrat) ..................................  pr 1.3  pr  pr

3912 20 190 --- drugo .....................................  pr 1.3  pr  pr

3912 20 900 -- mehčani ....................................  pr 1.3  pr  pr

      - Celulozni etri:

3912 31 000 -- karboksimetilceluloza in njene soli ........  pr  pr  pr  pr

3912 39   -- drugi:

3912 39 100 --- etilceluloza .............................  pr 1.3  pr  pr

3912 39 900 --- drugo .....................................  pr 1.3  pr  pr

3912 90   - Drugo:

3912 90 100 -- celulozni estri ............................  pr 0.3  pr  pr

3912 90 900 -- drugo ......................................  pr 0.3  pr  pr


3913    Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in
      modificirani naravni polimeri (npr.: strjene
      beljakovine, kemični derivati naravnega
      kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu, v primarnih oblikah

3913 10 000 - Alginska kislina, njene soli in estri .......  pr 1.3  pr  pr

3913 90   - Drugi:

3913 90 100 -- kemični derivati naravnega kavčuka .........  pr  pr  pr  pr

3913 90 200 -- amilopektin ................................  pr  pr  pr  pr

3913 90 300 -- amiloza ....................................  pr 1.7  pr  pr

3913 90 800 -- drugo ......................................  pr 1.3  pr  pr


3914 00 000 lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tar.
      št. 3901 do 3913, v primarnih oblikah .........  pr  pr  pr  pr


II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI

3915    Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas

3915 10 000 - Iz polimerov etilena ........................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 20 000 - Iz polimerov stirena ........................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 30 000 - Iz polimerov viniklorida ....................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 90   - Iz drugih plastičnih mas:

      -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3915 90 110 --- iz polimerov propilena ....................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 90 130 --- iz akrilnih polimerov .....................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 90 190 --- drugi .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

      -- drugi:

3915 90 910 --- iz epoksidnih smol ........................  pr 5.0 7.5 12.0

3915 90 930 --- iz celuloze in njenih kemičnih derivatov ..  pr 5.0 7.5 12.0

3915 90 990 --- drugo .....................................  pr 5.0 7.5 12.0


3916    Monofilamenti, katerih kateri koli prečni
      prerez presega 1 mm, palice, paličice in
      profilne oblike iz plastičnih mas, površinsko
      obdelane ali ne, toda drugače neobdelane

3916 10 000 - Iz polimerov etilena ........................  pr  pr 7.5 12.0

3916 20   - Iz polimerov viniklorida:

3916 20 100 -- iz polivinilklorida ........................  pr  pr 7.5 12.0

3916 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.5 12.0

3916 90   - Iz drugih plastičnih mas:

      -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
      preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificirani ali nemodificirani:

3916 90 110 --- iz poliestrov .............................  pr  pr 2.0 3.2

3916 90 130 --- iz poliamidov .............................  pr  pr 2.0 3.2

3916 90 150 --- iz epoksidnih smol .......................  pr  pr 2.0 3.2

3916 90 190 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2

      -- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3916 90 510 --- iz polimerov propilena ....................  pr  pr 2.0 3.2

3916 90 590 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2

3916 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr 2.0 3.2


3917    Cevi, tulci in pribor zanje (na primer:
      spojnice, kolena, prirobnice) iz plastičnih
      mas

3917 10   - Umetna čreva (čreva za klobasne izdelke) iz
      strjenih beljakovin ali celuloznih materialov:

3917 10 100 -- iz strjenih beljakovin .....................  pr  pr  pr  pr

3917 10 900 -- iz celuloznih snovi ........................  pr  pr  pr  pr

      - Cevi in tulci, togi:

3917 21   -- iz polimerov etilena:

3917 21 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
      dimenzijo prečnega preseka, površinsko
      obdelani ali neobdelani, vendar drugače
      neobdelani ....................................  pr  pr  pr 4.0

      --- drugi:

3917 21 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 21 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 12.0

3917 22   -- iz polimerov propilena:

3917 22 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
      dimenzijo prečnega preskea, površinsko
      obdelani ali neobdelani, vendar drugače
      neobdelani ....................................  pr  pr  pr 12.0

      --- drugo:

3917 22 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 22 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 10.4

3917 23   -- iz polimerov viniklorida:

3917 23 100 --- brezšivne, dolžine, ki presega največjo
      dimenzijo prečnega preseka, površinsko
      obdelani ali neobdelani, vendar drugače
      neobdelani ....................................  pr  pr  pr 12.0

      --- drugo:

3917 23 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
      letalstvu ....................................  pr  pr  pr  pr

3917 23 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 10.4

3917 29   -- iz drugih plastičnih mas:

      --- brezšivne, z dolžino, ki presega največjo
      dimenzijo prečnega preseka, površinsko
      obdelani ali neobdelani, drugače neobdelani:

      ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
      ali preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificirani ali nemodificirani:

3917 29 110 ----- iz epoksidnih smol ......................  pr  pr 7.5 12.0

3917 29 130 ----- drugo ...................................  pr  pr 7.5 12.0

3917 29 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ...  pr  pr 7.5 12.0

3917 29 190 ---- drugi ....................................  pr  pr 7.5 12.0

      --- drugo:

3917 29 910 ---- z dodano opremo za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 29 990 ---- drugo ....................................  pr  pr 2.0 3.2

      - Druge cevi in tulci:

3917 31   -- gibke cevi, ki lahko zdržijo tlak 27,6 MPa
      ali več:

3917 31 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 31 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 12.0

3917 32   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
      drugimi materiali, brez pribora:

      --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
      večje od največje dimenzije prečnega preseka,
      površinsko obdelane ali neobdelane, toda
      drugače neobdelane:

      ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
      ali preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih:

3917 32 110 ----- iz epoksidnih smol ......................  pr  pr  pr 12.0

3917 32 190 ----- drugo ..................................  pr  pr  pr 12.0

      ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3917 32 310 ----- iz polimerov etilena ....................  pr  pr  pr 12.0

3917 32 350 ----- iz polimerov vinilklorida ...............  pr  pr  pr 12.0

3917 32 390 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr 10.4

3917 32 510 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- drugo:

3917 32 910 ---- umetna čreva za klobase ..................  pr  pr  pr 3.2

3917 32 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 8.0

3917 33   -- druge, ki niso ojačene in ne kombinirane z
      drugimi materiali, s priborom:

3917 33 100 --- z dodano opremo za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 33 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

3917 39   -- druge:

      --- brezšivne, razrezane na dolžine, ki so
      večje od največje dimenzije prečnega preseka,
      površinsko obdelane ali neobdelane, toda
      drugače neobdelane:

      ---- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo
      ali preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih:

3917 39 110 ----- iz epoksidnih smol ......................  pr  pr  pr 12.0

3917 39 130 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr 12.0

3917 39 150 ---- iz proizvodov adicijske polimerizacije ..  pr  pr  pr 10.4

3917 39 190 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- drugo:

3917 39 910 ---- z dodanim priborom za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

3917 39 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 8.0

3917 40   - Pribor:

3917 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

3917 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 8.0


3918    Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne
      ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za
      stene ali strope, definirane z 9. opombo v tem
      poglavju

3918 10   - Iz polimerov viniklorida:

3918 10 100 -- na nosilci, ki je impregniran, prevlečen
      ali premazan s polivinilkloridom ..............  pr 5.0 7.5 13.5

3918 10 900 -- druge ......................................  pr 4.3 6.5 11.7

3918 90 000 - Iz drugih plastičnih mas ....................  pr 1.3 2.0 3.2


3919    Samolepilne plošče, listi, filmi, folije,
      trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih
      mas, vključno tudi tiste v zvitkih

3919 10   - V zvitkih, širokih do vključno 20 cm:

      -- trakovi, prevlečeni z nevulkaniziranim
      naravnim ali sintetičnim kavčukom:

3919 10 110 --- iz mehčanega polivinilklorida ali
      polietilena ...................................  pr  pr 7.5 12.0

3919 10 130 --- iz nemehčanega polivinilklorida ...........  pr  pr 7.5 12.0

3919 10 150 --- iz polipropilena ..........................  pr  pr 7.5 12.0

3919 10 190 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 12.0

      -- drugo:

      --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
      preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih:

3919 10 310 ---- iz poliestrov ............................  pr  pr 2.5 4.0

3919 10 350 ---- iz epoksidnih smol .......................  pr  pr 2.5 4.0

3919 10 390 ---- drugo ....................................  pr  pr 2.5 4.0

      --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3919 10 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
      polietilena ...................................  pr  pr 7.5 12.0

3919 10 690 ---- drugo ....................................  pr  pr 7.5 12.0

3919 10 900 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2

3919 90   - Drugo:

3919 90 100 -- nadalje obdelane razen površinsko obdelanih
      ali rezane v druge oblike razen pravokotnih
      (vključno s kvadratnimi) .....................  pr 5.0 7.5 12.0

      -- drugo:

      --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
      preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih

3919 90 310 ---- iz polikarbonatov, alkidnih smol,
      polialilnih estrov ali drugih poliestrov ......  pr 1.3 2.0 3.2

3919 90 350 ---- iz epoksidnih smol .......................  pr 1.3 2.0 3.2

3919 90 390 ---- drugo ....................................  pr 1.3 2.0 3.2

      --- iz proizvodov adicijske polimerizacije:

3919 90 610 ---- iz mehčanega polivinilklorida ali
      polietilena ...................................  pr 5.0 7.5 12.0

3919 90 690 ---- drugo ....................................  pr 5.0 7.5 12.0

3919 90 900 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0 3.2


3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
      iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
      strukture, neojačeni, nelaminirani, brez
      podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi
      materiali

3920 10   - Iz polimerov etilena:

      -- debeline do vključno 0,125 mm:

      --- iz polietilena s specifično težo:

3920 10 220 ---- manj od 0,94 .............................  pr  pr 7.5 13.5

3920 10 280 ---- 0,94 ali več .............................  pr  pr 7.5 13.5

3920 10 400 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 13.5

3920 10 800 -- debeline več od 0.125 mm ...................  pr  pr 7.5 13.5

3920 20   - Iz polimerov propilena:

      -- debeline do vključno 0,10 mm:

3920 20 210 --- biaksialno usmerjenih .....................  pr  pr 7.5 12.0

3920 20 290 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 12.0

      -- debeline nad 0,10 mm:

      --- trakovi širine nad 5 mm vendar do vključno
      20 mm, vrste, ki se uporablja za pakiranje:

3920 20 710 ---- dekorativni trakovi ......................  pr  pr 7.5 12.0

3920 20 790 ---- drugi ....................................  pr  pr 7.5 12.0

3920 20 900 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 12.0

3920 30 000 - Iz polimerov stirena ........................  pr  pr 7.5 12.0

      - Iz polimerov vinilklorida:

3920 41   -- togi (negibki):

      --- nemehčani, debeline:

3920 41 110 ---- do vključno 1 mm .........................  pr  pr 7.5 12.0

3920 41 190 ---- nad 1 mm .................................  pr  pr 7.5 12.0

      --- mehčani, debeline:

3920 41 910 ---- do vključno 1 mm .........................  pr  pr 7.5 12.0

3920 41 990 ---- nad 1 mm .................................  pr  pr 7.5 12.0

3920 42   -- gibki:

      --- nemehčani, debeline:

3920 42 110 ---- do vključno 1 mm .........................  pr  pr 2.5 4.0

3920 42 190 ---- nad 1 mm .................................  pr  pr 2.5 4.0

      --- mehčani, debeline:

3920 42 910 ---- do vključno 1 mm .........................  pr  pr 2.5 4.0

3920 42 990 ---- nad 1 mm .................................  pr  pr 2.5 4.0

      - Iz akrilnih polimerov:

3920 51 000 -- iz polimetilmetakrilata ....................  pr  pr 6.0 9.6

3920 59 000 -- drugo ......................................  pr  pr 2.0 3.2

      - Iz polikarbonatov, alkidnih smol,
      polialilnih estrov ali drugih poliestrov

3920 61 000 -- iz polikarbonatov ..........................  pr  pr 2.0 3.2

3920 62   -- iz polietilentereftalata:

3920 62 100 --- debeline do vključno 0,35 mm ..............  pr  pr 2.0 3.2

3920 62 900 --- debeline nad 0,35 mm ......................  pr  pr 2.0 3.2

3920 63 000 -- iz nenasičenih poliestrov ..................  pr  pr 6.5 10.4

3920 69 000 -- iz drugih poliestrov .......................  pr  pr 2.0 3.2

      - Iz celuloze ali njenih kemičnih derivatov:

3920 71   -- iz regenerirane celuloze:

      --- folije, filmi ali trakovi, naviti ali
      nenaviti, debeline pod 0,75 mm:

3920 71 110 ---- nepotiskani ..............................  pr  pr 2.0  pr

3920 71 190 ---- potiskani ................................  pr  pr 2.0  pr

3920 71 900 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0  pr

3920 72 000 -- iz vulkanfibra .............................  pr  pr 0.5 0.8

3920 73   -- iz celuloznega acetata:

3920 73 100 --- filmi v kolutih ali trakovih, za
      kinematografijo ali fotografijo ...............  pr  pr 2.0 3.2

3920 73 500 --- listi, filmi ali trakovi, naviti na
      tuljavo ali nenaviti, debeline pod 0,75 mm ....  pr  pr 2.0 3.2

3920 73 900 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2

3920 79 000 -- iz drugih derivatov celuloze ...............  pr  pr 2.0 3.2

      - Iz drugih plastičnih mas:

3920 91 000 -- iz polivinilbutirala .......................  pr  pr 2.0  pr

3920 92 000 -- iz poliamidov .............................  pr  pr 5.0 8.0

3920 93 000 -- iz amino smol ..............................  pr  pr 5.0 8.0

3920 94 000 -- iz fenolnih smol ...........................  pr  pr 5.0 8.0

3920 99   -- iz drugih plastičnih mas:

      --- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
      preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih:

3920 99 110 ---- iz epoksidnih smol .......................  pr  pr 2.0 3.2

3920 99 190 ---- drugo ....................................  pr  pr 2.0 3.2

3920 99 500 --- iz proizvodov adicijske polimerizacije ....  pr  pr 2.0 3.2

3920 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2


3921    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
      iz plastičnih mas

      - Celičaste strukture:

3921 11 000 -- iz polimerov stirena .......................  pr 5.0 7.5 12.0

3921 12 000 -- iz polimerov viniklorida ...................  pr 1.7 2.5 4.0

3921 13   -- iz poliuretanov:

3921 13 100 --- gibkih ....................................  pr 5.0 7.5 12.0

3921 13 900 --- drugih ....................................  pr 5.0 7.5 12.0

3921 14 000 -- iz regenerirane celuloze ...................  pr 1.3 2.0 3.2

3921 19   -- iz drugih plastičnih mas:

3921 19 100 --- iz epoksidnih smol ........................  pr  pr 2.0 3.2

3921 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0 3.2

3921 90   - Drugo:

      -- iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali
      preureditveno polimerizacijo, kemično
      modificiranih ali nemodificiranih:

      --- iz poliestrov:

3921 90 110 ---- valoviti listi in plošče .................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 190 ---- drugo ....................................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 200 --- iz epoksidnih smol ........................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 300 --- iz fenolnih smol ..........................  pr 4.0 6.0 9.6

      --- iz amino smol:

      ---- laminirani: 

3921 90 410 ----- laminirani proizvodi, izdelani pod
      visokim pritiskom z dekorativno površino na
      eni ali na obeh straneh .......................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 430 ----- drugi ...................................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 490 ---- drugi ....................................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 500 --- drugi .....................................  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 600 -- iz proizvodov adicijske polimerizacije .....  pr 4.0 6.0 9.6

3921 90 900 -- drugo ......................................  pr 4.0 6.0 9.6


3922    Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
      školjke, deske in pokrovi, izplakovalni
      kotliči in podobni sanitarni proizvodi iz
      plastičnih mas

3922 10 000 - Kadi, pršne kadi in lijaki .................  pr 5.0 7.5 13.5

3922 20 000 - Straniščne deske in pokrovi .................  pr 3.3 5.0 8.0

3922 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0 8.0


3923    Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
      plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
      druga zapirala iz plastičnih mas

3923 10 000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi ..  pr 5.0 7.5 12.0

      - Vreče in vrečke (vključno trikotne):

3923 21 000 -- iz polimerov etilena .......................  pr 5.0 7.5 13.5

3923 29   -- iz drugih plastičnih mas:

3923 29 100 --- iz polivinilklorida .......................  pr 5.0 7.5 12.0

3923 29 900 --- druge .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

3923 30   - Baloni, steklenice, stekleničke in podobni
      proizvodi:

3923 30 100 -- z vsebnostjo do vključno dveh litrov .......  pr 5.3 8.0 12.8

3923 30 900 -- z vsebnostjo nad dva litra .................  pr 5.3 8.0 12.8

3923 40   - Motki, kopsi, vretena in podobne podloge:

3923 40 100 -- motki, koluti in podobni nosilci za
      fotografske ali kinematografske filme ali za
      trakove, filme in podobno, ki se uvrščajo v
      tar.št. 8523 in 8524 ..........................  pr 5.0 7.5 12.0

3923 40 900 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0

3923 50   - Zamaški, pokrovi, pokrovke in druga
      zapirala:

3923 50 100 -- pokrovčki in zapirala za steklenice ........  pr 5.0 7.5 12.0

3923 50 900 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0

3923 90   - Drugo:

3923 90 100 -- mreže, vlečene v cevno obliko ..............  pr 5.0 7.5 12.0

3923 90 900 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0


3924    Namizna posoda, kuhinjska posoda in drugi
      gospodinjski proizvodi in toaletni izdelki iz
      plastičnih mas

3924 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda .................  pr 5.0 7.5 12.0

3924 90   - Drugo:

      -- iz regenerirane celuloze: 

3924 90 110 --- spužve ....................................  pr 2.0 3.0 4.8

3924 90 190 --- drugo .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

3924 90 900 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0


3925    Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
      mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
      mestu

3925 10 000 - Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne
      posode s prostornino nad 300 l ................  pr 5.0 7.5 12.0

3925 20 000 - Vrata, okna in okvirji zanje, pragi za
      vrata .........................................  pr 5.0 7.5 12.0

3925 30 000 - Oknice, okenske navojnice (tudi žaluzije)
      ter podobni proizvodi in njihovi deli .........  pr 5.0 7.5 12.0

3925 90   - Drugo:

3925 90 100 -- pribor in armatura, namenjeni stalni
      vgradnji v vratih ali na njih, oknih,
      stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb ....  pr 5.0 7.5 12.0

3925 90 200 -- razdelilne doze, instalacijski vodniki in
      kabelske armature za električno napeljavo .....  pr 5.0 7.5 12.0

3925 90 800 -- drugo ......................................  pr 5.0 7.5 12.0


3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
      iz drugih materialov iz tar. št. 3901 do 3914

3926 10 000 - Proizvodi za pisarne in šole ................  pr  pr 7.5 12.0

3926 20 000 - Obleka in pribor zanjo (vključno rokavice) ..  pr  pr 10.0 16.0

3926 30 000 - Fitingi za pohištvo, karoserije in podobno ..  pr  pr 7.5 12.0

3926 40 000 - Kipci in drugi okrasni predmeti .............  pr  pr 7.5 12.0

3926 90   - Drugo:

3926 90 100 -- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

3926 90 500 --- perforirana vedra in podobni predmeti, ki
      se uporabljajo za precejanje (filtriranje)
      vode pri dotoku v drenažo .....................  pr  pr 6.0 9.6

      --- drugo:

3926 90 910 ---- narejeni iz plošč ali folij ..............  pr  pr 6.0 9.6

3926 90 990 ---- drugo ....................................  pr  pr 6.0 9.6


4001    Naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala,
      čikl in podobne naravne gume, v primarnih
      oblikah ali ploščah, listih ali trakovih

4001 10 000 - Lateks iz naravnega kavčuka,
      predvulkaniziran ali ne .......................  pr  pr  pr  pr

      - Naravni kavčuk v drugih oblikah:

4001 21 000 -- dimljeni kavčuk v obliki listov ............  pr  pr  pr  pr

4001 22 000 -- naravni kavčuk, tehnično specificiran
      (TSNR) ........................................  pr  pr  pr  pr

4001 29   -- drug:

4001 29 100 --- krep ......................................  pr  pr  pr  pr

4001 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4001 30 000 - Balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne
      naravne gume .................................  pr  pr  pr  pr


4002    Sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja,
      v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali
      trakovih; mešanice katerega koli proizvoda iz
      tar. št. 4001 s katerim koli proizvodom iz te
      tarifne številke, v primarnih oblikah ali
      ploščah, listih ali trakovih

      - Stiren-butadien kavčuk (SBR); karboksilirani
      stiren-butadien kavčuk (XSBR):

4002 11 000 -- lateks .....................................  pr  pr  pr  pr

4002 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4002 20 000 - Butadien kavčuk (BR) ........................  pr  pr  pr  pr

      - Izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR);
      haloizobutenizopren kavčuk (CIIR ali BIIR):

4002 31 000 -- izobuten-izopren (butil) kavčuk (IIR) ......  pr  pr  pr  pr

4002 39 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Kloropren (klorobutadien) kavčuk (CR):

4002 41 000 -- lateks .....................................  pr  pr  pr  pr

4002 49 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Akrilonitril-butadien kavčuk (NBR):

4002 51 000 -- lateks .....................................  pr  pr  pr  pr

4002 59 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4002 60 000 - Izopren kavčuk (IR) .........................  pr  pr  pr  pr

4002 70 000 - Etilen-propilen nekonjugirani dien kavčuk
      (EPDM) ........................................  pr  pr  pr  pr

4002 80 000 - Mešanica proizvodov iz tar. št. 4001 s
      katerim koli proizvodom iz te tarifne številke
       ..............................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4002 91 000 -- lateks .....................................  pr  pr  pr  pr

4002 99   -- drugo:

4002 99 100 --- proizvodi, modificirani z vgradnjo
      plastike ......................................  pr  pr  pr  pr

4002 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4003 00 000 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v
      ploščah, listih ali trakovih ..................  pr  pr  pr  pr


4004 00 000 Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen
      trde gume), prah in zrna, dobljeni iz teh
      proizvodov ....................................  pr 1.7 2.5 4.0


4005    Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih
      oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

4005 10 000 - Mešanice s sajami ali silicijevim dioksidom
      (bele saje) ...................................  pr 1.7 2.5 4.0

4005 20 000 - Raztopine; disperzije, razen tistih iz tar.
      podšt. 400510 .................................  pr 2.0 3.0 4.8

      - Drugo:

4005 91 000 -- plošče, listi in trakovi ...................  pr 1.7 2.5 4.0

4005 99 000 -- drugo ......................................  pr 1.7 2.5 4.0


4006    Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili)
      in proizvodi (npr. koluti in obroči) iz
      nevulkaniziranega kavčuka

4006 10 000 - Profilirani trakovi z vzorci za
      protektiranje pnevmatike ......................  pr 1.7 2.5 4.0

4006 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.7 2.5 4.0


4007 00 000 Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka
      (gume) ........................................  pr  pr  pr  pr


4008    Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz
      gume, razen iz trde gume

      - Iz celularne gume:

4008 11 000 -- plošče, listi in trakovi ...................  pr 3.3 5.0 8.0

4008 19 000 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0 8.0

      - Iz necelularne gume:

4008 21   -- plošče, listi in trakovi:

4008 21 100 --- talne obloge in predpražniki ..............  pr 3.3 5.0 8.0

4008 21 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

4008 29   -- drugo:

4008 29 100 --- profili, rezani po meri, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

4008 29 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 8.0


4009    Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen
      iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr.
      spojnice, kolena, prirobnice)

4009 10 000 - Neojačene in nekombinirane z drugimi
      materiali, brez pribora .......................  pr 9.0 6.0 9.6

4009 20 000 - Ojačene ali kombinirane samo s kovino, brez
      pribora .......................................  pr 3.0 2.0 3.2

4009 30 000 - Ojačene ali kombinirane samo s tekstilnimi
      materiali, brez pribora .......................  pr 9.0 6.0 9.6

4009 40 000 - Ojačene ali kombinirane z drugimi materiali,
      brez pribora ..................................  pr 3.8 2.5 4.0

4009 50   - S priborom: 

4009 50 100 -- ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 9.0 6.0 9.6

      -- drugo:

4009 50 300 --- neojačane ali drugače kombinirane z
      drugimi materiali .............................  pr 9.0 6.0 9.6

4009 50 500 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
      kovinami ......................................  pr 9.0 6.0 9.6

4009 50 700 --- ojačane ali drugače kombinirane zgolj s
      tekstilnimi materiali .........................  pr 9.0 6.0 9.6

4009 50 900 --- ojačane ali drugače kombinirane z drugimi
      materiali .....................................  pr 9.0 6.0 9.6


4010    Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka
      (gume) za transport ali transmisijo

      - Transportni trakovi in jermeni:

4010 11 000 -- ojačani zgolj s kovino .....................  pr 5.0 7.5 13.5

4010 12 000 -- ojačani zgolj s tekstilnimi materiali ......  pr 5.0 7.5 13.5

4010 13 000 -- ojačani zgolj s plastičnimi materiali ......  pr 5.0 7.5 13.5

4010 19 000 -- drugi ......................................  pr 5.0 7.5 13.5

      - Transmisijski jermeni ali trakovi:

4010 21 000 -- neskončni transmisijski jermeni
      trapezastega preseka (V-jermeni), nažlebljeni
      ali nenažlebljeni, obsega več kot 60 cm,
      vendar ne več kot 180 cm ......................  pr 5.0 7.5 13.5

4010 22 000 -- neskončni transmisijski jermeni
      trapezastega preseka (V-jermeni), nažlebljeni
      ali nenažlebljeni, obsega več kot 180 cm,
      vendar ne več kot 240 cm ......................  pr 5.0 7.5 13.5

4010 23 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
      60 cm, vendar ne več kot 150 cm ...............  pr 5.0 7.5 13.5

4010 24 000 -- neskončni sinhroni jermeni, obsega več kot
      150 cm, vendar ne več kot 198 cm ..............  pr 5.0 7.5 13.5

4010 29 000 -- drugi ......................................  pr 5.0 7.5 13.5


4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči)

4011 10 000 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome
      in dirkalne avtomobile) .......................  pr  pr 7.5 13.5

4011 20   - Za avtobuse ali tovornjake:

4011 20 100 -- z indeksom obremenitve do vključno 121 .....  pr  pr  pr  pr

4011 20 900 -- z indeksom obremenitve nad 121 .............  pr  pr 7.5  pr

4011 30   - Za letala:

4011 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

4011 30 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

4011 40   - Za motorna kolesa: 

4011 40 100 -- za kolesa s premerom platišča do vključno
      30,5 cm .......................................  pr  pr 7.5 12.0

      -- druge, z maso:

4011 40 910 --- do vključno 1,4 kg ........................  pr  pr 7.5 12.0

4011 40 990 --- nad 1,4 kg ................................  pr  pr 7.5 12.0

4011 50   - Za dvokolesa:

4011 50 100 -- gume (plašči ) z všitimi zračnicami ........  pr  pr 7.5 12.0

4011 50 900 -- druge ......................................  pr  pr 7.5 12.0

      - Druge:

4011 91   -- z vzorcem ribje kosti ali podobnim
      vzorcem:

4011 91 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in
      gozdarska vozila ..............................  pr  pr 7.5 12.0

4011 91 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno
      mehanizacijo ..................................  pr  pr 7.5 12.0

4011 91 900 --- druge .....................................  pr  pr 7.5 12.0

4011 99   -- druge:

4011 99 100 --- ki se uporabljajo za kmetijska in
      gozdarska vozila ..............................  pr  pr 7.5 12.0

4011 99 300 --- ki se uporabljajo za gradbeno
      mehanizacijo ..................................  pr  pr 7.5 12.0

4011 99 900 --- druge .....................................  pr  pr 7.5 12.0


4012    Protektirane ali rabljene zunanje gume
      (plašči); polne gume in gume z zračnimi
      komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in
      ščitniki iz gume

4012 10   - Protektirane gume

4012 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

4012 10 300 --- ki se uporabljajo za motorna vozila
      (vključno z avtohišami in dirkalnimi
      avtomobili) ...................................  pr 5.0 7.5 12.0

4012 10 500 --- ki se uporabljajo za avtobuse ali
      tovornjake ....................................  pr 5.0 7.5 12.0

4012 10 800 --- druge .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

4012 20   - Rabljene zunanje gume (plašči):

4012 20 10 -- za uporabo v civilnem letalstvu:

4012 20 101 --- za protektiranje ..........................  pr  pr  pr  pr

4012 20 109 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

4012 20 90 -- druge:

4012 20 901 --- za protektiranje ..........................  pr 2.0 3.0 4.8

4012 20 909 --- druge .....................................  pr 5.0 7.5 12.0

4012 90   - Drugo:

4012 90 100 -- trdne gume ali gume z zračnimi komorami in
      zamenljivi protektorji ........................  pr 5.0 7.5 12.0

4012 90 900 -- zaščitne "zavesice" (ščitniki iz gume) .....  pr 5.0 7.5 12.0


4013    Notranje gume (zračnice)

4013 10   - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome
      in dirkalne avtomobile), avtobuse in
      tovornjake:

4013 10 100 -- za osebne avtomobile (vključno za avtodome
      in dirkalne avtomobile) .......................  pr 5.0 7.5 13.5

4013 10 900 -- za tovornjake in avtobuse ..................  pr 5.0 7.5 13.5

4013 20 000 - Za dvokolesa ................................  pr 5.0 7.5 13.5

4013 90   - Druge:

4013 90 100 -- za motorna kolesa ..........................  pr 5.0 7.5 12.0

4013 90 900 -- druge ......................................  pr 5.0 7.5 12.0


4014    Higienski in farmacevtski izdelki (vključno s
      cuclji), iz gume, razen iz trde gume s
      priborom iz trde gume ali brez njega

4014 10 000 - Preservativi ................................  pr  pr  pr  pr

4014 90   - Drugo:

4014 90 100 -- cuclji in podobni proizvodi za dojenčke ....  pr  pr  pr  pr

4014 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr 6.5  pr


4015    Oblačilni predmeti in pribor za oblačila
      (vključno rokavice) za vse vrste namenov, iz
      gume, razen trde gume

      - Rokavice:

4015 11 000 -- kirurške ...................................  pr  pr 1.5  pr

4015 19   -- druge:

4015 19 100 --- gospodinjske rokavice .....................  pr  pr 2.5 4.0

4015 19 900 --- druge .....................................  pr  pr 2.5 4.0

4015 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 5.0 8.0


4016    Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

4016 10   - Iz celularne gume:

4016 10 100 -- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

4016 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.5 12.0

      - Drugo:

4016 91 000 -- talne obloge, pregrinjala in predpražniki ..  pr  pr 7.5 12.0

4016 92 000 -- radirke ....................................  pr  pr 3.5 5.6

4016 93   -- tesnila:

4016 93 100 --- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

4016 93 900 --- drugo .....................................  pr  pr 6.5 10.4

4016 94 000 -- odbijala za ladje ali doke (bokobrani),
      napihljiva ali ne .............................  pr  pr 7.5 12.0

4016 95 000 -- drugi napihljivi proizvodi .................  pr  pr 7.5 12.0

4016 99   -- drugo:

4016 99 100 --- za tehnične namene, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4016 99 300 ---- ekspanderji ..............................  pr  pr 7.5 12.0

      ---- drugo:

      ----- za vozila iz tarifnih številk 8701 do
      8705:

4016 99 520 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine .....  pr  pr 7.5 12.0

4016 99 580 ------ drugo ..................................  pr  pr 7.5 12.0

      ----- drugo:

4016 99 820 ------ sestavljeni deli iz gume in kovine .....  pr  pr 7.5 12.0

4016 99 880 ------ drugo ..................................  pr  pr 5.0 8.0


4017 00   Trda guma (npr.: ebonit) v vseh oblikah,
      vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trde
      gume

      - Trda guma (na primer ebonit) v kateri koli
      obliki, vključno z odpadki in ostanki:

4017 00 110 -- v razsutem stanju ali v blokih, ploščah,
      listih ali trakovih, v palicah, v obliki
      profilov ali cevi .............................  pr  pr  pr  pr

4017 00 190 -- odpadki in ostanki, prah trde gume .........  pr  pr  pr  pr

      - Izdelki iz trde gume:

4017 00 910 -- cevi in upogljive cevi z dodanim priborom,
      ustrezne za prenos plinov ali tekočin, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr  pr  pr  pr

4017 00 990 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


4101    Surove kože, govedi ali kopitarjev (sveže ali
      nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
      konservirane, toda nestrojene niti pergamentno
      obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali
      brez dlake, cepljene ali necepljene

4101 10   - Cele kože, govedi, ki tehtajo do vključno 8
      kg, če so suhe, do vključno 10 kg, če so suho
      nasoljene, ali do vključno 14 kg, če so sveže,
      mokro soljene ali drugače konservirane:

4101 10 100 -- sveže ali mokro nasoljene ..................  pr  pr  pr  pr

4101 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Druge goveje, sveže ali mokro nasoljene:

4101 21 000 -- cele .......................................  pr  pr  pr  pr

4101 22 000 -- kruponi ali polkruponi .....................  pr  pr  pr  pr

4101 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4101 30   - Druge goveje, drugače konservirane:

4101 30 100 -- posušene ali nasoljene na suho .............  pr  pr  pr  pr

4101 30 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

4101 40 000 - Kože kopitarjev .............................  pr  pr  pr  pr


4102    Surove kože ovc ali jagnjet (sveže ali
      nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače
      konservirane, toda nestrojene, pergamentno
      neobdelane in tudi ne kako drugače naprej
      obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali
      necepljene, razen tistih, ki so izključene s
      prvo opombo pod (c) k temu poglavju

4102 10   - Z volno:

4102 10 100 -- jagnjet ....................................  pr  pr  pr  pr

4102 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Brez volne:

4102 21 000 -- piklane ...................................  pr  pr  pr  pr

4102 29 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr


4103    Druge surove kože (sveže ali nasoljene,
      sušene, lužene, piklane ali drugače
      konservirane, toda nestrojene in pergamentno
      neobdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali
      brez dlake, cepljene ali necepljene, razen
      tistih, ki so izključene s prvo opombo pod (b)
      ali (c) k temu poglavju

4103 10   - Kozje ali kozličje:

4103 10 100 -- sveže, nasoljene ali sušene ................  pr  pr  pr  pr

4103 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

4103 20 000 - Plazilcev ...................................  pr  pr  pr  pr

4103 90 000 - Druge .......................................  pr  pr  pr  pr


4104    Usnje goveda ali kopitarjev, brez dlake, razen
      usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

4104 10   - Cele goveje kože, strojene, skupne površine
      do vključno 28 kvadratnih čevljev (2,6 m2):

4104 10 100 -- vzhodnoindijske kože, cele, z odstranjenimi
      ali neodstranjenimi glavami in nogami,
      posamične teže do vključno 4,5 kg, drugače
      neobdelane, razen rastlinsko strojene,
      obdelane ali neobdelane na določen način,
      vendar očitno neustrezne za takojšnjo uporabo
      v proizvodnji usnjenih izdelkov ...............  pr  pr  pr  pr

4104 10 300 -- drugo usnje, neobdelano, razen strojeno s
      kromom (wet-blue) .............................  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

4104 10 910 --- neobdelane, razen strojene ................  pr  pr  pr 2.4

      --- drugače pripravljene:

4104 10 950 ---- goveji boks ..............................  pr  pr  pr 2.4

4104 10 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 2.4

      - Druge strojene ali dostrojene goveje kože
      ali kože kopitarjev, toda nadalje neobdelane,
      cepljene ali necepljene:

4104 21 000 -- goveje kože, strojene z rastlinskim
      predstrojem ...................................  pr  pr  pr 2.4

4104 22   -- goveje kože, strojene z drugo vrsto
      predstroja:

4104 22 100 --- neobdelane, razen strojene s kromom
      (wet-blue) ....................................  pr  pr  pr  pr

4104 22 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 2.4

4104 29 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr 2.4

      - Druge strojene kože, goveje in kopitarjev,
      pergamentno obdelane ali dodelane po
      strojenju:

4104 31   -- nebrušene kože na sprednji strani (lice) in
      nebrušene cepljene:

      --- goveje usnje:

      ---- nebrušene kože na sprednji strani (lice):

4104 31 110 ----- usnje za podplate ......................  pr  pr  pr 2.4

4104 31 190 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr 2.4

4104 31 300 ---- nebrušene cepljene .......................  pr  pr  pr 2.4

4104 31 900 --- usnje kopitarjev ..........................  pr  pr  pr 2.4

4104 39   -- drugo:

4104 39 100 --- goveje usnje ..............................  pr  pr  pr 2.4

4104 39 900 --- usnje kopitarjev ..........................  pr  pr  pr 2.4


4105    Ovčje ali jagnječje usnje, brez volne, razen
      usnja iz tar.št. 4108 ali 4109

      - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
      neobdelano, cepljeno ali necepljeno: 

4105 11   -- z rastlinskim predstrojem:

4105 11 100 --- indijskih kosmatih ovac, obdelano ali
      neobdelano na določen način, vendar očitno
      neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
      usnjenih proizvodov ...........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4105 11 910 ---- necepljeno ...............................  pr  pr  pr 4.0

4105 11 990 ---- cepljeno .................................  pr  pr  pr 4.0

4105 12   -- z drugimi vrstami predstroja:

4105 12 100 --- necepljeno ................................  pr  pr  pr  pr

4105 12 900 --- cepljeno ..................................  pr  pr  pr 4.0

4105 19   -- drugo:

4105 19 100 --- necepljeno ................................  pr  pr  pr  pr

4105 19 900 --- cepljeno ..................................  pr  pr  pr 4.0

4105 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
      strojenju .....................................  pr  pr  pr 3.2


4106    Kozje ali kozličje usnje, brez dlake, razen
      uznja iz tar.št. 4108 in 4109

      - Strojeno ali dostrojeno, toda naprej
      neobdelano, cepljeno ali necepljeno:

4106 11   -- z rastlinskim predstrojem:

4106 11 100 --- indijskih koz ali kozličkov, obdelano ali
      neobdelano na določen način, vendar očitno
      neustrezno za takojšnjo uporabo v proizvodnji
      usnjenih izdelkov .............................  pr  pr  pr  pr

4106 11 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 4.0

4106 12 000 -- z drugo vrsto predstroja ..................  pr  pr  pr  pr

4106 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4106 20 000 - Pergamentno obdelano ali dodelano po
      strojenju .....................................  pr  pr  pr 4.0


4107    Usnje drugih živali, brez dlake, razen usnja
      iz tar.št. 4108 ali 4109

4107 10   - Prašičev:

4107 10 100 -- samo strojeno, drugače neobdelano ..........  pr  pr  pr  pr

4107 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 4.0

      - Plazilcev:

4107 21 000 -- z rastlinskim predstrojem ..................  pr  pr  pr 4.0

4107 29   -- drugo:

4107 29 100 --- samo strojeno, drugače neobdelano .........  pr  pr  pr 4.0

4107 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 4.0

4107 90   - Drugih živali:

4107 90 100 -- neobdelano, razen s strojenjem .............  pr  pr  pr 2.4

4107 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 2.4


4108 00   Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš
      usnja)

4108 00 100 - Ovac in jagnjet .............................  pr 1.7  pr 4.0

4108 00 900 - Drugih živali ...............................  pr 1.7  pr 4.0


4109 00 000 Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje;
      metalizirano usnje ............................  pr 1.7  pr 4.0


4110 00 000 Obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega
      usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih
      izdelkov; prah in moka iz usnja ...............  pr  pr  pr  pr


4111 00 000 Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih
      vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v
      zvitkih .......................................  pr 3.3  pr 8.0


4201 00 000 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero
      koli žival (vključno vprežne vrvi za komate,
      povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki,
      podstavki in blazine za sedla, torbe-bisage,
      plašči za pse in podobno), iz kakršnega koli
      materiala ....................................  pr  pr  pr 13.5


4202    Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
      aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki
      za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za
      glasbila, toki za puške, toki za samokrese in
      podobni izdelki; potne torbe, toaletne torbe,
      nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe,
      listnice, denarnice za kovance, tulci in mape
      za zemljevide ali dokumente, tobačnice,
      mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne
      torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit,
      škatle za puder, škatle za jedilni pribor in
      podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, iz
      folij iz plastičnih mas, iz tekstilnih
      materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v
      celoti ali pretežno prevlečeni s temi
      materiali ali papirjem

      - Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki,
      aktovke, šolske torbe in podobne torbe:

4202 11   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
      ali lakiranega usnja:

4202 11 100 --- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
      podobne torbe .................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 11 900 --- drugo .....................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 12   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
      tekstilnih materialov:

      --- v obliki plastične prevleke:

4202 12 110 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
      podobne torbe .................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 12 190 ---- drugo ....................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 12 500 --- iz lite plastike ..........................  pr 15.0  pr 18.0

      --- iz drugih materialov, vključno z
      vulkaniziranimi vlakni:

4202 12 910 ---- ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in
      podobne torbe .................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 12 990 ---- drugo ....................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 19   -- drugo:

4202 19 100 --- iz aluminija ..............................  pr 15.0  pr 18.0

4202 19 900 --- iz drugih materialov ......................  pr 15.0  pr 18.0

      - Ročne torbe z naramnim jermenom ali brez,
      tudi tiste brez ročajev:

4202 21 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
      ali lakastega usnja ...........................  pr  pr  pr 18.0

4202 22   -- z zunanjo površino iz plastičnih mas ali
      tekstilnih materialov:

4202 22 100 --- s plastično prevleko .....................  pr 15.0  pr 18.0

4202 22 900 --- iz tekstilnih materialov ..................  pr 15.0  pr 18.0

4202 29 000 -- druge ......................................  pr 15.0  pr 18.0

      - Izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali
      ročni torbici:

4202 31 000 -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
      ali lakastega usnja ...........................  pr 15.0  pr 18.0

4202 32   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
      tekstilnih materialov:

4202 32 100 --- s plastično prevleko ......................  pr 15.0  pr 18.0

4202 32 900 --- iz tekstilnih materialov ..................  pr 15.0  pr 18.0

4202 39 000 -- drugi ......................................  pr 15.0  pr 18.0

      - Drugo:

4202 91   -- z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja
      ali lakastega usnja:

4202 91 100 --- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki in
      športne torbe .................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 91 800 --- drugo .....................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 92   -- z zunanjo površino iz plastične mase ali
      tekstilnih materialov:

      --- s plastično prevleko:

4202 92 110 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki
      in športne torbe ..............................  pr 15.0  pr 18.0

4202 92 150 ---- kovčki za glasbene instrumente ...........  pr 15.0  pr 18.0

4202 92 190 ---- drugo ....................................  pr 15.0  pr 18.0

      --- iz tekstilnih materialov:

4202 92 910 ---- potovalke, toaletne torbice, nahrbtniki
      in športne torbe ..............................  pr 15.0  pr 18.0

4202 92 980 ---- drugo ....................................  pr 15.0  pr 18.0

4202 99 000 -- drugo ......................................  pr 15.0  pr 18.0


4203    Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali
      umetnega usnja

4203 10 000 - Oblačilni predmeti ..........................  pr 15.0  pr 18.0

      - Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

4203 21 000 -- športne ....................................  pr 15.0  pr 18.0

4203 29   -- druge:

4203 29 100 --- zaščitne za vse poklice ...................  pr 15.0  pr 18.0

      --- druge:

4203 29 910 ---- moške in fantovske .......................  pr 15.0  pr 18.0

4203 29 990 ---- druge ....................................  pr 15.0  pr 18.0

4203 30 000 - Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za
      naboje ........................................  pr 15.0  pr 18.0

4203 40 000 - Drug pribor za oblačila .....................  pr 15.0  pr 18.0


4204 00   Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se
      uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah
      ali za druge tehnične namene

4204 00 100 - Tekoči ali pogonski jermeni ali trakovi .....  pr  pr  pr 10.8

4204 00 900 - Drugi .......................................  pr  pr  pr 10.8


4205 00 000 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja ...  pr 11.3  pr 13.5


4206    Izdelki iz črev, pozlatarskih open, mehurjev
      ali kit

4206 10 000 - Katgut (kirurška nit za šivanje) ............  pr  pr  pr  pr

4206 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


4301    Surovo krzno (vključno z glavami, repi, tacami
      in drugimi kosi ali odrezki, primernimi za
      krznarsko rabo), razen surovih kož, ki se
      uvrščajo v tar. št. 4101, 4102 ali 4103

4301 10 000 - Nerca, celega, z glavo, repom ali tacami ali
      brez njih .....................................  pr  pr  pr  pr

4301 20 000 - Zajca ali kunca, celega, z glavo, repom ali
      tacami ali brez njih ..........................  pr  pr  pr  pr

4301 30 000 - Naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih,
      jagnjet s širokim repom, karakut, perzijskih
      in podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
      mongolskih ali tibetskih jagnjet, celo, z
      glavo, repom ali tacami ali brez ..............  pr  pr  pr  pr

4301 40 000 - Bobra, celega, z glavo, repom ali tacami ali
      brez njih .....................................  pr  pr  pr  pr

4301 50 000 - Pižmovke, cele, z glavo, repom ali tacami
      ali brez njih .................................  pr  pr  pr  pr

4301 60 000 - Lisice, cele, z glavo, repom ali tacami ali
      brez njih .....................................  pr  pr  pr  pr

4301 70   - Tjulnja, celega, z glavo, repom ali tacami
      ali brez njih:

4301 70 100 -- mladičev sedlastega ali grenlandskega
      belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
      kapucastega tjulnja ...........................  pr  pr  pr  pr

4301 70 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4301 80   - Drugo krzno, celo, z glavo, repom ali tacami
      ali brez njih:

4301 80 100 -- morske vidre ali nutrije (coypu) ...........  pr  pr  pr  pr

4301 80 300 -- svizcev ....................................  pr  pr  pr  pr

4301 80 500 -- divjih mačk (zveri) ........................  pr  pr  pr  pr

4301 80 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4301 90 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
      primerni za krznarsko rabo ....................  pr  pr  pr  pr


4302    Strojeno ali obdelano krzno (vključno z
      glavami, repi, tacami ali drugimi kosi ali
      odrezki), nesestavljeno ali sestavljeno (z
      dodajanjem drugih materialov ali brez
      dodajanja), razen tistega, ki se uvršča v tar.
      št. 4303

      - Celo krzno, z glavo, repom ali tacami ali
      brez, nesestavljeno:

4302 11 000 -- nerca ......................................  pr  pr  pr 3.2

4302 12 000 -- zajca ali kunca ............................  pr  pr  pr 3.2

4302 13 000 -- naslednjih vrst jagnjet: astrahanskih,
      jagnjet s širokim repom, karakul, perzijskih
      in podobnih jagnjet, indijskih, kitajskih,
      mongolskih ali tibetskih jagnjet ..............  pr  pr  pr 3.2

4302 19   -- drugo:

4302 19 100 --- bobra .....................................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 200 --- pižmovke ..................................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 300 --- lisice ....................................  pr  pr  pr 3.2

      --- tjulnja:

4302 19 410 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
      belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
      kapucastega tjulnja ...........................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 490 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 500 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ..........  pr  pr  pr 3.2

4302 19 600 --- svizcev ...................................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 700 --- divjih mačk (zveri) ......................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 800 --- ovac ali jagnjet ..........................  pr  pr  pr 3.2

4302 19 950 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 3.2

4302 20 000 - Glave, repi, tace in drugi kosi ali odrezki,
      nesestavljeni .................................  pr  pr  pr  pr

4302 30   - Celo krzno in deli ali odrezki iz njega,
      sestavljeno:

4302 30 100 -- spuščeno krzno .............................  pr 2.0  pr 4.8

      -- drugo:

4302 30 210 --- nerca .....................................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 250 --- zajca ali kunca ...........................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 310 --- ovac vrst astrahan, širokorepih, karakul,
      perzijskih in podobnih ovac, indijskih,
      kitajskih, mongolskih ali tibetskih jagnjet ...  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 350 --- bobrov ....................................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 410 --- pižmovk ...................................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 450 --- lisic .....................................  pr 1.3  pr 3.2

      --- tjulnja:

4302 30 510 ---- mladičev sedlastega ali grenlandskega
      belega tjulnja in mladičev kapucinastega ali
      kapucastega tjulnja ...........................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 550 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 610 --- morske vidre ali nutrije (coypu) ..........  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 650 --- svizcev ...................................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 710 --- divjih mačk (zveri) .......................  pr 1.3  pr 3.2

4302 30 750 --- drugo .....................................  pr 1.3  pr 3.2


4303    Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni
      izdelki

4303 10   - Oblačila in pribor za oblačila:

4303 10 100 -- iz krzna mladičev sedlastega ali
      grenlandskega belega tjulna in mladičev
      kapucinastega ali kapucastega tjulnja .........  pr 5.7  pr 15.3

4303 10 900 -- drugo ......................................  pr 5.7  pr 15.3

4303 90 000 - Drugo .......................................  pr 5.7  pr 15.3


4304 00 00 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

4304 00 001 - Umetno krzno  pr  pr  pr  pr

4304 00 009 - Proizvodi iz umetnega krzna  pr 5.0  pr 13.5


4401    Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
      vejah, butarah ali podobnih oblikah; iverje in
      podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in
      ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v
      okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike

4401 10 000 - Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
      vejah, butarah ali podobnih oblikah ...........  pr  pr  pr  pr

      - Iverji, sekanci in podobno:

4401 21 000 -- iglavcev ...................................  pr  pr  pr  pr

4401 22 000 -- neiglavcev .................................  pr  pr  pr  pr

4401 30   - Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani
      ali neaglomerirani v okroglice, brikete,
      pelete ali podobne oblike:

4401 30 100 -- žagovina ...................................  pr  pr  pr  pr

4401 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


4402 00 000 Lesno oglje (vključno oglje iz lusk),
      aglomerirano ali neaglomerirano ...............  pr  pr  pr  pr


4403    Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
      beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen) 

4403 10   - Obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali
      drugimi zaščitnimi sredstvi:

4403 10 100 -- hlodi iglavcev, inicirani ali drugače
      impregnirani do katere koli stopnje, dolgi med
      6 m in 18 m, z obsegom spodnjega konca več kot
      45 cm, pa do vključno 90 cm ...................  pr 1.0 1.5  pr

4403 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4403 20   - Drugo, iglavcev:

4403 20 100 -- jelka vrste Picea abies Karst. ali srebrna
      jelka (Abies alba Mill.) ......................  pr  pr  pr  pr

4403 20 300 -- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L. ........  pr  pr  pr  pr

4403 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo, iz vrst tropskega drevja, ki je
      navedeno v opombi 1. k tar. podštevilki v tem
      poglavju: 

4403 41 000 -- dark red meranti, light red meranti in
      meranti bakau .................................  pr  pr  pr  pr

4403 49   -- drugo:

4403 49 100 --- sapelli, acajou d'afrique, in iroko .......  pr  pr  pr  pr

4403 49 200 --- okoum- ....................................  pr  pr  pr  pr

4403 49 300 --- obeche ....................................  pr  pr  pr  pr

4403 49 400 --- sipo ......................................  pr  pr  pr  pr

4403 49 500 --- limba .....................................  pr  pr  pr  pr

4403 49 600 --- tiama, mansonia, ilomba, dib-tou in azob-:

4403 49 700 --- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula,
      palissandre de Rio, palissandre de para,
      palissandre de rose ...........................  pr  pr  pr  pr

4403 49 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4403 91 000 -- hrastov (Quercus spp.) .....................  pr  pr  pr  pr

4403 92 000 -- bukov (Fagus spp.) .........................  pr  pr  pr  pr

4403 99   -- drugo:

4403 99 100 --- topolov ...................................  pr  pr  pr  pr

4403 99 200 --- kostanjev .................................  pr  pr  pr  pr

4403 99 300 --- evkaliptusov ..............................  pr  pr  pr  pr

4403 99 500 --- brezov ....................................  pr  pr  pr  pr

4403 99 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4404    Les za obroče, klani, količi; zašiljeni
      količi, planke, letve in stebri za lesene
      ograje, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini;
      les, grobo skrajšan, toda ne stružen,
      neupognjen ali drugače obdelan, primeren za
      izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev
      za orodje ali podobne proizvode, trakovi,
      cepke in podobno iz lesa

4404 10 000 - Iglavcev ....................................  pr  pr  pr  pr

4404 20 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


4405 00 000 Lesna volna, lesna moka .......................  pr  pr  pr  pr


4406    Leseni železniški in tramvajski pragovi

4406 10 000 - Neimpregnirani ..............................  pr 1.0 1.5  pr

4406 90 000 - Ostali ......................................  pr 1.3 2.0  pr


4407    Les, vzdolžno žagan in iverjen, rezan ali
      luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
      dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm

4407 10   - Iglavcev:

4407 10 100 -- skobljan ali ne, topo ali zobato dolžinsko
      spojen, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

      --- skobljan:

4407 10 310 ---- jelka vrste Picea abies Karst. ali
      srebrna jelka (Abies alba Mill.) ..............  pr  pr  pr  pr

4407 10 390 ---- drug .....................................  pr  pr  pr  pr

4407 10 500 --- brušen ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- Drugo:

4407 10 710 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov ........  pr  pr  pr  pr

4407 10 790 ---- les dolžine do vključno 125 cm in
      debeline manjše od 12,5 mm ....................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4407 10 910 ----- jelka vrste Picea abies Karst. ali
      srebrna jelka (Abies alba Mill.) ..............  pr  pr  pr  pr

4407 10 930 ----- rdeči bor vrste Pinus sylvestris L. .....  pr  pr  pr  pr

4407 10 990 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
      opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju: 

4407 24   -- virola, mahagoni (Swietenia spp.), imbula
      in balsa:

4407 24 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4407 24 300 ---- skobljan .................................  pr  pr  pr  pr

4407 24 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 24 900 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

4407 25   -- dark red meranti, light red meranti in
      meranti bakau:

4407 25 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- skobljan:

4407 25 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
      parket ali ladijski pod, nesestavljeni ........  pr  pr  pr  pr

4407 25 390 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 25 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4407 25 600 ----- dark red meranti, light red meranti .....  pr  pr  pr  pr

4407 25 800 ----- meranti bakau ...........................  pr  pr  pr  pr

4407 26   -- white lauan in white meranti, white seraya,
      yellow meranti in alan: 

4407 26 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- skobljan:

4407 26 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
      parket ali ladijski pod, nesestavljeni ........  pr  pr  pr  pr

4407 26 390 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 26 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4407 26 700 ----- white lauan in white meranti ............  pr  pr  pr  pr

4407 26 800 ----- white seraya, yellow meranti in alan	  pr  pr  pr  pr

4407 29   -- drugo:

      --- keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
      merbau, jelutong, kempas, okoum-, obeche,
      sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makor-,
      iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou,
      limba, azob-, palissandre de Rio, palissandre
      de para in palissandre de rose

4407 29 100 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen,
      skobljan ali ne, brušen ali ne ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

      ----- skobljan:

4407 29 200 ------ palissandre de Rio, palissandre de para
      in palissandre de rose ........................  pr  pr  pr  pr

      ------ drugo:

4407 29 310 ------- bloki, deščice, frizi in ploščice za
      parket ali ladijski pod, nesestavljeni ........  pr  pr  pr  pr

4407 29 390 ------- drugo .................................  pr  pr  pr  pr

4407 29 500 ----- brušen ..................................  pr  pr  pr  pr

      ----- drugo:

4407 29 610 ------ azob- ..................................  pr  pr  pr  pr

4407 29 690 ------ drugo .................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4407 29 700 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen,
      skobljan ali ne, brušen ali ne ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4407 29 830 ----- skobljan ................................  pr  pr  pr  pr

4407 29 850 ----- brušen ..................................  pr  pr  pr  pr

4407 29 990 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4407 91   -- hrastov (Quercus spp.):

4407 91 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- skobljan:

4407 91 310 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
      parket ali ladijski pod, nesestavljeni ........  pr  pr  pr  pr

4407 91 390 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 91 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 91 900 ---- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 92   -- bukov (Fagus spp.):

4407 92 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4407 92 300 ---- skobljan .................................  pr  pr  pr  pr

4407 92 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

4407 92 900 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

4407 99   -- drugo:

4407 99 100 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4407 99 300 ---- skobljan .................................  pr  pr  pr  pr

4407 99 500 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4407 99 910 ----- topolov .................................  pr  pr  pr  pr

4407 99 930 ----- orehov ..................................  pr  pr  pr  pr

4407 99 980 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr


4408    Furnirski listi ali listi za vezan les
      (spojeni ali ne) in drug vzdolžno žagan les,
      rezan ali luščen, skobljan ali ne, topo ali
      zobato dolžinsko spojen, debeline do vključno
      6 mm

4408 10   - Iglavcev:

4408 10 100 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

4408 10 300 --- skobljan ..................................  pr  pr  pr  pr

4408 10 500 --- brušen ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugih iglavcev:

4408 10 910 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov ........  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4408 10 930 ----- debeline do vključno 1 mm ...............  pr  pr  pr  pr

4408 10 990 ----- debeline več kot 1 mm ...................  pr  pr  pr  pr

      - Iz vrst tropskega drevja, ki je navedeno v
      opombi 1. k tar. podštevilki v tem poglavju: 

4408 31   -- dark red meranti, light red meranti in
      meranti bakau:

4408 31 110 --- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4408 31 210 ---- skobljan .................................  pr  pr  pr  pr

4408 31 250 ---- brušen ...................................  pr  pr  pr  pr

4408 31 300 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

4408 39   -- drugo:

      --- white lauan, sipo, limba, okoum-, obeche,
      acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni
      (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
      palissandre de para in palissandre de rose:

4408 39 110 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen,
      skobljan ali ne, brušen ali ne ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4408 39 210 ----- skobljan ................................  pr  pr  pr  pr

4408 39 250 ----- brušen ..................................  pr  pr  pr  pr

      ----- drugo:

4408 39 310 ------ debeline do vključno 1 mm ..............  pr  pr  pr  pr

4408 39 350 ------ debeline več kot 1 mm ..................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4408 39 510 ---- topo ali zobato dolžinsko spojen,
      skobljan ali ne, brušen ali ne ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4408 39 610 ----- skobljan ................................  pr  pr  pr  pr

4408 39 650 ----- brušen ..................................  pr  pr  pr  pr

      ----- drugega drevja:

4408 39 700 ------ deščice za proizvodnjo svinčnikov ......  pr  pr  pr  pr

      ------ drugo:

      ------- debeline do vključno 1 mm:

4408 39 810 -------- makor-, iroko, tiama, mansonia,
      ilomba, dib-tou, azob-, white meranti, white
      seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin,
      kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
      kempas, imbuia in balsa .......................  pr  pr  pr  pr

4408 39 890 -------- drugo ................................  pr  pr  pr  pr

      ------- debeline več kot 1 mm:

4408 39 910 -------- makor-, iroko, tiama, mansonia,
      ilomba, dib-tou, azob-, white meranti, white
      seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin,
      kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
      kempas, imbuia in balsa .......................  pr  pr  pr  pr

4408 39 990 -------- drugo ................................  pr  pr  pr  pr

4408 90   - Drugo:

4408 90 110 -- topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
      ali ne, brušen ali ne .........................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

4408 90 210 --- skobljan ..................................  pr  pr  pr  pr

4408 90 250 --- brušen ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4408 90 350 ---- deščice za proizvodnjo svinčnikov ........  pr  pr  pr  pr

      ---- drugo:

4408 90 810 ----- debeline do vključno 1 mm ...............  pr  pr  pr  pr

4408 90 890 ----- debeline več kot 1 mm ...................  pr  pr  pr  pr


4409    Les (vključno lamele in frize za parket,
      nesestavljene), profiliran (pero in utor,
      utorjen ali podobno obdelan) po dolžini
      katerega koli roba ali strani, vključno
      skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko
      spojen

4409 10   - Iglavcev:

      -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
      obrobami in drugimi oblikovanimi ploščicami:

4409 10 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
      fotografije, zrcala ali podobne predmete ......  pr  pr  pr  pr

4409 10 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4409 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4409 20   - Drugo:

      -- oblikovane letvice za obrobe, vključno z
      obrobami in drugimi oblikovanimi ploščami:

4409 20 110 --- oblikovane letvice za okvirje za slike,
      fotografije, zrcala ali podobne predmete ......  pr  pr  pr  pr

4409 20 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drug:

4409 20 910 --- bloki, lamele in frize za parket ali
      ladijski pod, nesestavljeni ...................  pr  pr  pr  pr

4409 20 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4410    Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in
      drugih lesnatih (ligninskih) materialov,
      neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali
      drugimi organskimi vezivi

      - Iz lesa:

4410 11 00 -- iverne plošče, vštevši usmerjene pramenske
      plošče:

4410 11 001 --- plošče debeline do vključno 10 mm .........  pr  pr 5.0 9.0

4410 11 002 --- plošče debeline več kot 10 mm ............  pr  pr 5.0 9.0

4410 19   -- drugo:

4410 19 10 --- neobdelane ali zgolj brušene:

4410 19 101 ---- plošče debeline do vključno 10 mm ........  pr  pr 2.0 3.6

4410 19 102 ---- plošče debeline več kot 10 mm ...........  pr  pr 5.0 9.0

4410 19 30 --- površinsko obdelane z dekorativnimi
      laminati, izdelanimi pod visokim pritiskom:

4410 19 301 ---- plošče debeline do vključno 10 mm ........  pr  pr 2.0 3.6

4410 19 302 ---- plošče debeline več kot 10 mm ...........  pr  pr 5.0 9.0

4410 19 50 --- površinsko obdelane s papirjem,
      impregniranim z melaminsko smolo:

4410 19 501 ---- plošče debeline do vključno 10 mm ........  pr  pr 2.0 3.6

4410 19 502 ---- plošče debeline več kot 10 mm ...........  pr  pr 5.0 9.0

4410 19 90 --- drugo:

4410 19 901 ---- plošče debeline do vključno 10 mm ........  pr  pr 2.0 3.6

4410 19 902 ---- plošče debeline več kot 10 mm ...........  pr  pr 5.0 9.0

4410 90 00 - Iz drugih lesnatih (ligninskih) materialov:

4410 90 001 --- plošče debeline do vključno 10 mm .........  pr  pr 2.0 3.6

4410 90 002 --- plošče debeline več kot 10 mm ............  pr  pr 5.0 9.0


4411    Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih
      materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s
      smolami ali drugimi organskimi vezivi

      - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,80 g/cm3:

4411 11 00 -- mehanično neobdelane in površinsko
      neprevlečene:

4411 11 001 --- plošče debeline do vključno 17 mm .........  pr  pr 5.0 9.0

4411 11 002 --- plošče debeline več kot 17 mm ............  pr  pr 2.0 3.6

4411 19 00 -- druge:

4411 19 001 --- plošče debeline do vključno 17 mm .........  pr 3.3 5.0 9.0

4411 19 002 --- plošče debeline več kot 17 mm ............  pr 1.3 2.0 3.6

      - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,5 g/cm3
      do vključno 0,8 g/cm3:

4411 21 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
      neprevlečene ..................................  pr 3.3 5.0 9.0

4411 29 000 -- druge ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Vlaknene plošče, gostote več kot 0,35 g/cm3
      do vključno 0,5 g/cm3:

4411 31 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
      neprevlečene ..................................  pr 3.3 5.0 9.0

4411 39 000 -- druge ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Druge:

4411 91 000 -- mehanično neobdelane in površinsko
      neprevlečene ..................................  pr  pr 5.0 9.0

4411 99 000 -- druge ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


4412    Vezan les, furnirske plošče in podoben
      lameliran les

      - Vezane plošče, ki so sestavljene samo iz
      furniranih lesenih listov, katerih posamezna
      debelina ne presega 6 mm:

4412 13   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
      tropskega drevja, navedenih v opombi k
      tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju: 

4412 13 11 --- iz lesa okoum-:

4412 13 111 ---- plošče debeline do vključno 5 mm .........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 13 112 ---- plošče debeline več kot 5 mm ............  pr 3.3 5.0 9.0

4412 13 19 --- iz lesa dark red meranti, light red
      meranti, white lauan, sipo, limba, obeche,
      acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahagoni
      (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
      palissandre de para in palissandre de rose:

4412 13 191 ---- plošče debeline do vključno 5 mm .........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 13 192 ---- plošče debeline več kot 5 mm ............  pr 3.3 5.0 9.0

4412 13 90 --- druge:

4412 13 901 ---- plošče debeline do vključno 5 mm .........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 13 902 ---- plošče debeline več kot 5 mm ............  pr 3.3 5.0 9.0

4412 14 00 -- druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
      lesa, ki ni les iglavcev:

4412 14 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ..........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 14 002 --- plošče debeline več kot 5 mm .............  pr 3.3 5.0 9.0

4412 19 00 -- druge:

4412 19 001 --- plošče debeline do vključno 5 mm ..........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 19 002 --- plošče debeline več kot 5 mm .............  pr 3.3 5.0 9.0

      - Druge, z najmanj enim zunanjim slojem iz
      lesa, ki ni les iglavcev:

4412 22   -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
      tropskega drevja, navedenih v opombi k
      tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju: 

4412 22 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

4412 22 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm .........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 22 102 ---- plošče debeline več kot 5 mm ............  pr 3.3 5.0 9.0

      --- druge:

4412 22 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
      plošče:

4412 22 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 22 912 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 22 99 ---- drugo:

4412 22 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 22 992 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 23 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ....  pr 3.3 5.0 9.0

4412 29   -- druge:

4412 29 20 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
      plošče:

4412 29 201 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 29 202 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 29 80 ---- drugo:

4412 29 801 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 29 802 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

      - Drugo:

      -- z najmanj enim zunanjim slojem iz vrst
      tropskega drevja, navedenih v opombi k
      tarifnim podštevilkam št. 1 v tem poglavju: 

4412 92 10 --- ki imajo najmanj en sloj iz iverice:

4412 92 101 ---- plošče debeline do vključno 5 mm .........  pr 1.3 2.0 3.6

4412 92 102 ---- plošče debeline več kot 5 mm ............  pr 3.3 5.0 9.0

      --- druge:

4412 92 91 ---- vezane plošče in druge večplastne lesene
      plošče:

4412 92 911 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 92 912 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 92 99 ---- drugo:

4412 92 991 ----- plošče debeline do vključno 5 mm ........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 92 992 ----- plošče debeline več kot 5 mm ...........  pr 3.3 5.0 9.0

4412 93 000 -- druge, ki imajo najmanj en sloj iverice ....  pr 3.3 5.0 9.0

4412 99   -- drugo:

4412 99 200 --- vezane plošče in druge slojevite lesene
      plošče ........................................  pr 3.3 5.0 9.0

4412 99 800 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 9.0


4413 00 000 Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih
      ali profilih ..................................  pr 4.0 6.0  pr


4414 00   Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala
      in podobne predmete

4414 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
      opombi 2 k temu poglavju ......................  pr  pr  pr  pr

4414 00 900 - Iz drugega lesa .............................  pr  pr  pr  pr


4415    Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in
      podobna embalaža za pakiranje, iz lesa; bobni
      (tulci) za kable iz lesa; palete, zabojaste
      palete in druge nakladalne plošče iz lesa;
      paletne prirobnice iz lesa

4415 10   - Zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
      lesena embalaža, bobni (tulci) za kable:

4415 10 100 -- zaboji, škatle, gajbe, bobni in podobna
      embalaža ......................................  pr 2.7  pr  pr

4415 10 900 -- bobni (tulci) za kable .....................  pr 2.7  pr  pr

4415 20   - Palete, zabojaste palete in druge nakladalne
      plošče, paletne prirobnice:

4415 20 200 -- ploščate palete; paletne prirobnice ........  pr 2.7  pr  pr

4415 20 900 -- drugo ......................................  pr 2.7  pr  pr


4416 00   Sodi, kadi, vedra in drugi trgovski proizvodi
      in njihovi deli, iz lesa, vključno tudi doge

4416 00 100 - Razcepljene lesene doge, drugače neobdelane
      razen žagane po glavni ploskvi; žagane lesene
      doge, pri katerih je vsaj glavna površina
      cilindrično žagana, neobdelane, razen z
      žaganjem ......................................  pr  pr  pr  pr

4416 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


4417 00   Orodja, škatle za orodje, držaji za orodje in
      lesena držala za metle in ščetke, lesena
      kopita za obutev

4417 00 200 - Ročaji za jedilni pribor (razen za jedilne
      nože, vilice in žlice), držala za krtače ......  pr  pr  pr  pr

4417 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


4418    Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za
      gradbeništvo, vključno celičaste plošče,
      sestavljene parketne plošče, žagane in klane
      skodle

4418 10   - Okna, vrata z okni in okviri ................  pr  pr  pr  pr

4418 10 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v
      dodatni opombi 2 k temu poglavju ..............  pr 11.3  pr  pr

4418 10 500 -- iz lesa iglavcev ...........................  pr 11.3  pr  pr

4418 10 900 -- iz drugega lesa ............................  pr 11.3  pr  pr

4418 20   - Vrata, podboji in pragovi:

4418 20 100 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v
      dodatni opombi 2 k temu poglavju ..............  pr 11.3  pr  pr

4418 20 500 -- iz lesa iglavcev ...........................  pr 11.3  pr  pr

4418 20 800 -- iz drugega lesa ............................  pr 11.3  pr  pr

4418 30   - Parketne plošče:

4418 30 100 -- za mozaična tla ............................  pr 11.3  pr  pr

      -- druge:

4418 30 910 --- sestavljene iz dveh ali več plasti lesa ...  pr 11.3  pr  pr

4418 30 990 --- druge .....................................  pr 11.3  pr  pr

4418 40 000 - Opaži za betonska dela ......................  pr 11.3  pr  pr

4418 50 000 - Skodle (žagane ali klane) ...................  pr 11.3  pr  pr

4418 90   - Drugo:

4418 90 100 -- lepljen lameliran les ......................  pr 11.3  pr  pr

4418 90 900 -- drugo ......................................  pr 11.3  pr  pr


4419 00   Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

4419 00 100 - Iz tropskega lesa, kot je določeno v dodatni
      opombi 2 k temu poglavju ......................  pr  pr  pr  pr

4419 00 900 - Iz drugega lesa .............................  pr  pr  pr  pr


4420    Marketerija in intarzija iz lesa; skrinjice in
      škatle za nakit, za jedilni pribor in podobni
      leseni proizvodi, leseni kipci in drugi leseni
      okraski; proizvodi za notranjo opremo, ki se
      ne uvrščajo v 94. poglavje, iz lesa

4420 10   - Kipci in drugi okraski iz lesa:

4420 10 110 -- iz tropskega lesa, kot je določeno v
      dodatni opombi 2 k temu poglavju ..............  pr  pr  pr  pr

4420 10 190 -- iz drugega lesa ............................  pr  pr  pr  pr

4420 90   - Drugo:

      -- lesena marketerija in intarziran les:

4420 90 110 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v
      dodatni opombi 2 k temu poglavju ..............  pr  pr  pr  pr

4420 90 190 --- iz drugega lesa ...........................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

4420 90 910 --- iz tropskega lesa, kot je določeno v
      dodatni opombi 2 k temu poglavju ..............  pr  pr  pr  pr

4420 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4421    Drugi leseni proizvodi

4421 10 000 - Obešalniki ..................................  pr  pr  pr  pr

4421 90   - Drugo:

4421 90 100 -- tulci, tuljavice, koluti za šivalne niti in
      podobno, iz struženega lesa ...................  pr  pr  pr  pr

4421 90 300 -- navojnice za rolete, opremljene ali
      neopremljene z vzmetmi ........................  pr  pr  pr  pr

4421 90 500 -- trščice za vžigalice; lesene kljukice ali
      zatiči za obuvala .............................  pr  pr  pr  pr

4421 90 700 -- ročaji za ledilne nože, vilice ali žlice ...  pr  pr  pr  pr

      -- drugo: 

4421 90 910 --- iz vlaknastih plošč .......................  pr  pr  pr  pr

4421 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4501    Pluta, naravna, surova ali enostavno obdelana;
      odpadki plute, zdrobljena, drobljena ali
      zmleta pluta 

4501 10 000 - Pluta, naravna, surova ali enostavno
      obdelana ......................................  pr  pr  pr  pr

4501 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


4502 00 000 Pluta naravna, z odstranjeno skorjo ali grobo
      štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih
      blokov, plošč, listov ali trakov (vključno z
      nedokončanimi izdelki (blanks) z ostrimi
      robovi, za čepe in zamaške) ...................  pr  pr  pr  pr


4503    Izdelki iz naravne plute

4503 10   - Čepi in zamaški:

4503 10 100 -- valjasti ..................................  pr  pr  pr  pr

4503 10 900 -- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

4503 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


4504    Aglomerirana pluta (z vezivi ali brez njih) in
      izdelki iz aglomerirane plute

4504 10   - Bloki, plošče, listi in trakovi; ploščice
      vseh oblik, valji s polnim prerezom, vključno
      kolute:

      -- čepi in zamaški:

4504 10 110 --- za peneče vino, vključno z zamaški s
      tesnilom iz naravne plutovine .................  pr  pr  pr  pr

4504 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- Drugo:

4504 10 910 --- z vezivom .................................  pr  pr  pr  pr

4504 10 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4504 90   - Drugo:

4504 90 100 -- tesnila in podobno za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

4504 90 910 --- čepi in zamaški ...........................  pr  pr  pr  pr

4504 90 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4601    Pletenice in podobni proizvodi iz pletarskega
      materiala, povezani v trakove ali ne;
      pletarski materiali, pletenice in podobni
      proizvodi iz pletarskega materiala, povezani v
      vzporedne pramene ali tkani v obliki listov,
      ne glede na to, ali so dokončani ali
      nedokončani proizvodi (npr. podstavki,
      pregrinjala in zastirala)

4601 10   - Pletenice in podobni proizvodi iz
      pletarskega materiala, povezani v trakove ali
      nepovezani:

4601 10 100 -- iz nevpredenih rastlinskih materialov ......  pr  pr  pr  pr

4601 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4601 20   - Predpražniki, podstavki, pregrinjala in
      zastirala iz rastlinskih materialov:

4601 20 100 -- iz pletenic in podobnih proizvodov iz tar.
      podšt. 4601 10 ................................  pr  pr  pr  pr

4601 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4601 91   -- iz rastlinskih materialov:

4601 91 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz
      tar. podšt. 460110 ............................  pr  pr  pr  pr

4601 91 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4601 99   -- drugo:

4601 99 100 --- iz pletenic ali podobnih proizvodov iz
      tar. podšt. 460110 ............................  pr  pr  pr  pr

4601 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4602    Košarski, pletarski in podobni proizvodi,
      izdelani neposredno v oblike iz pletarskega
      materiala ali iz proizvodov, ki se uvrščajo v
      tar. št. 4601, proizvodi iz plute

4602 10   - Iz rastlinskih materialov:

4602 10 100 -- slamnati ovoji za steklenice ...............  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

4602 10 910 --- košarski in pletarski proizvodi,
      neposredno izoblikovani iz pletarskih
      materialov ....................................  pr  pr  pr  pr

4602 10 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4602 90   - Drugo:

4602 90 100 -- košarski, pletarski in drugi proizvodi,
      oblikovani neposredno iz pletarskih
      materialov ....................................  pr  pr  pr  pr

4602 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


4701 00   Mehanična lesna celuloza (lesovina)

4701 00 100 - Termomehanična lesna celuloza (lesovina) ....  pr  pr  pr  pr

4701 00 900 - Druga .......................................  pr  pr  pr  pr


4702 00 000 Topljiva kemična lesna celuloza ...............  pr  pr  pr  pr


4703    Kemična lesna celuloza, kavstična ali
      sulfatna, razen topljive

      - Nebeljena:

4703 11 000 -- iglavcev ...................................  pr  pr  pr  pr

4703 19 000 -- neiglavcev .................................  pr  pr  pr  pr

      - Polbeljena ali beljena:

4703 21 000 -- iglavcev ...................................  pr  pr  pr  pr

4703 29 000 -- neiglavcev .................................  pr  pr  pr  pr


4704    Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen
      topljive

      - Nebeljena:

4704 11 000 -- iglavcev ...................................  pr 0.7 1.0 1.6

4704 19 000 -- neiglavcev .................................  pr 0.7 1.0 1.6

      - Polbeljena ali beljena:

4704 21 000 -- iglavcev ...................................  pr  pr  pr 1.6

4704 29 000 -- neiglavcev .................................  pr 0.7  pr 1.6


4705 00 000 Polkemična lesna celuloza .....................  pr  pr  pr  pr


4706    Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
      starega papirja ali lepenke ali iz drugih
      vlaknastih celuloznih materialov

4706 10 000 - Celuloza iz bombažnega lintersa .............  pr  pr  pr  pr

4706 20 000 - Celuloza iz vlaken, dobljenih z reciklažo
      starega papirja ali lepenke ...................  pr  pr  pr  pr

      - Druga: 

4706 91 000 -- mehanična ..................................  pr  pr  pr  pr

4706 92 000 -- kemična ....................................  pr  pr  pr  pr

4706 93 000 -- polkemična .................................  pr  pr  pr  pr


4707    Papirni ali kartonski odpadki in ostanki

4707 10 000 - Iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali
      valovitega papirja ali kartona ................  pr  pr  pr  pr

4707 20 000 - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
      beljene kemične celuloze, nebarvani v masi ....  pr  pr  pr  pr

4707 30   - Papirja ali kartona, dobljenih pretežno iz
      lesovine (časopisi, revije in podobne
      tiskovine):

4707 30 100 -- stari ali neprodani časopisi in revije,
      telefonski imeniki, brošure in tiskan
      propagandni material ..........................  pr  pr  pr  pr

4707 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4707 90   - Drugi, vključno z nesortiranimi odpadki in
      ostanki:

4707 90 100 -- nesortirani ................................  pr  pr  pr  pr

4707 90 900 -- sortirani ..................................  pr  pr  pr  pr


4801 00   Časopisni papir, v zvitkih ali listih

4801 00 100 - Omenjen v dodatni opombi 1 k temu poglavju ..  pr 0.7  pr 1.8

4801 00 900 - Drug ........................................  pr 0.7  pr 1.8


4802    Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata
      za pisanje, tiskanje ali druge grafične
      namene, vključno papir in karton za luknjane
      kartice in trakove v zvitkih ali listih, razen
      papirja iz tar.št. 4801 ali 4803; ročno
      izdelana papir in karton

4802 10 000 - Ročno izdelana papir in karton ..............  pr 3.3 5.0 9.0

4802 20 000 - Papir in karton, ki se uporabljata kot
      podlaga za fotoobčutljiv, toplotno občutljiv
      ali elektro-občutljiv papir ali karton ........  pr 0.3 0.5  pr

4802 30 000 - Papirna podlaga za karbon papir .............  pr 3.3 5.0  pr

4802 40   - Papirna podlaga za tapete:

4802 40 100 -- ki ne vsebuje lesnih vlaken, dobljenih z
      mehanskimi postopki, ali ki vsebuje po masi do
      vključno 10% teh vlaken od skupne vsebine
      vlaken ........................................  pr 3.3 5.0 8.0

4802 40 900 -- druga ......................................  pr 3.3 5.0 8.0

      - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
      dobljenih z mehaničnim postopkom, ali ki
      vsebuje po masi do vključno 10% teh vlaken od
      skupne vsebine vlaken:

4802 51   -- z maso pod 40 g/m2:

4802 51 100 --- z maso do vključno 15 g/m2 za matrice .....  pr 3.3  pr 8.0

4802 51 900 --- drugo .....................................  pr 3.3  pr 8.0

4802 52   -- z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2:

4802 52 200 --- v zvitkih .................................  pr 7.5  pr 9.0

4802 52 800 --- v listih ..................................  pr 7.5  pr 9.0

4802 53   -- z maso nad 150 g/m2:

4802 53 200 --- v zvitkih .................................  pr 3.3  pr 8.0

4802 53 800 --- v listih ..................................  pr 3.3  pr 8.0

4802 60   - Drug papir in karton, ki od skupne količine
      vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
      dobljenih z mehaničnim postopkom:

      -- z maso do vključno 72 g/m2, ki po masi
      vsebuje nad 50% lesnih vlaken, dobljenih z
      mehaničnim postopkom, od skupne vsebine lesnih
      vlaken:

4802 60 110 --- v zvitkih .................................  pr 3.3  pr 9.0

4802 60 190 --- v listih ..................................  pr 3.3  pr 9.0

      -- drugo:

4802 60 910 --- v zvitkih .................................  pr 3.3  pr 9.0

4802 60 990 --- v listih ..................................  pr 3.3  pr 9.0


4803 00   Toaletni papir, papir za odstranjevanje
      ličila, papir za brisače, serviete in robčke
      ter podoben papir za uporabo v gospodinjstvu
      ali za sanitarne namene, celulozna vata, listi
      in trakovi iz celuloznih vlaken, vključno
      nabrane (krep, plisirane idr.), reliefne,
      luknjane, površinsko barvane, površinsko
      okrašene ali tiskane izdelke, v zvitkih,
      širokih nad 36 cm, ali v pravokotnih (vključno
      kvadratnih) listih z najmanj eno stranico
      daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem stanju

4803 00 100 - Celulozna vata ..............................  pr 3.0  pr 8.1

      - Krep papir in podoben vpojni papir iz
      celuloznih vlaken z maso posameznih plasti:

4803 00 310 -- do vključno 25 g/m2 ........................  pr 5.0  pr 13.5

4803 00 390 -- nad 25 g/m2 ................................  pr 5.0  pr 13.5

4803 00 900 - drugo .......................................  pr 3.0  pr 8.1


4804    Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih
      ali listih, razen tistih iz tar.št. 4802 ali
      4803

      - Kraftliner:

4804 11   -- nebeljen:

      --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
      vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi
      ali sulfatnimi kemičnimi procesi:

4804 11 110 ---- z maso do 150 g/m2 .......................  pr  pr  pr  pr

4804 11 150 ---- z maso 150 g/m2 ali več, vendar do 175
      g/m2 ..........................................  pr  pr  pr  pr

4804 11 190 ---- z maso 175 g/m2 ali več ..................  pr  pr  pr  pr

4804 11 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

4804 19   -- drug:

      --- pri katerem je vsaj 80% vlaken po masi iz
      vlaken iglavcev, pridobljenih s kavstičnimi
      ali sulfatnimi kemičnimi procesi:

      ---- ki je sestavljen iz ene ali več
      nebeljenih plasti z zunanjo beljeno,
      polbeljeno ali obarvano plastjo, z maso na m2:

4804 19 110 ----- do 150 g ................................  pr  pr  pr  pr

4804 19 150 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ..........  pr  pr  pr  pr

4804 19 190 ----- 175 g ali več ...........................  pr  pr  pr  pr

      ---- drug, z maso na m2:

4804 19 310 ----- do 150 g ................................  pr  pr  pr  pr

4804 19 350 ----- 150 g ali več, vendar do 175 g ..........  pr  pr  pr  pr

4804 19 390 ----- 175 g ali več ...........................  pr  pr  pr  pr

4804 19 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Kraft papir za vreče:

4804 21   -- nebeljen:

4804 21 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
      vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
      s kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi
      procesi .......................................  pr  pr  pr  pr

4804 21 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

4804 29   -- drug:

4804 29 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase
      vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
      s kavstičnimi ali sulfatnimi kemičnimi
      procesi .......................................  pr  pr  pr  pr

4804 29 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drug kraft papir in karton, z maso do
      vključno 150 g/m2:

4804 31   -- nebeljena:

4804 31 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št.
      5308 ali papirne preje, ojačane s kovino iz
      tar.št. 5607 ..................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
      iglavcev, dobljenih s kavstičnimi ali
      sulfatnimi kemičnimi postopki, od skupne mase
      vsebovanih lesnih vlaken: 

4804 31 510 ----- kraft elektrotehnični izolirni papir ....  pr  pr  pr  pr

4804 31 590 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4804 31 900 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

4804 39   -- drugo:

4804 39 100 --- za proizvodnjo papirne preje iz tar.št.
      5308 ali papirne preje, ojačane s kovino, iz
      tar.št. 5607 ..................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- ki vsebujeta vsaj 80% po masi vlaken
      iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali sulfatnim
      kemičnim postopkom, od skupne mase vsebovanih
      lesnih vlaken:

4804 39 510 ----- beljena v masi ..........................  pr  pr  pr  pr

4804 39 590 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr  pr

4804 39 900 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drug kraft papir in karton, mase nad 150
      g/m2, vendar pod 225 g/m2:

4804 41   -- nebeljena:

4804 41 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
      vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
      kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

4804 41 910 ---- vpojni kraft papir .......................  pr  pr  pr  pr

4804 41 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr

4804 42   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
      vsebuje po masi nad 95% lesnih vlaken,
      dobljenih s kemičnim postopkom:

4804 42 100 --- ki vsebuje vsaj 80% od skupne mase vlaken,
      vlaken iglavcev, dobljenih s kavstičnim ali
      sulfatnim kemičnim procesom ..................  pr  pr  pr  pr

4804 42 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4804 49   -- drugo:

4804 49 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
      vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
      s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom
       ..............................................  pr  pr  pr  pr

4804 49 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m2
      ali več:

4804 51   -- nebeljena:

4804 51 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
      vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih s
      kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom ..  pr  pr  pr  pr

4804 51 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4804 52   -- beljena v masi, ki v skupni količini vlaken
      vsebuje po masi nad 95 % lesnih vlaken,
      dobljenih s kemičnim postopkom:

4804 52 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
      vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
      s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom
       ..............................................  pr  pr  pr  pr

4804 52 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4804 59   -- drugo:

4804 59 100 --- ki vsebujeta vsaj 80% od skupne mase
      vsebovanih vlaken, vlaken iglavcev, dobljenih
      s kavstičnim ali sulfatnim kemičnim postopkom .  pr  pr  pr  pr

4804 59 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


4805    Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali
      listih, dalje neobdelan, razen obdelav, ki so
      navedene v 2. opombi tega poglavja

4805 10 000 - Papir iz polkemične celuloze za valovit sloj
      (fluting) .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Papir in karton, večplasten:

4805 21 000 -- katerih vse plasti so beljene ..............  pr 1.3  pr  pr

4805 22   -- s samo eno zunanjo beljeno plastjo:

4805 22 100 --- testliner .................................  pr 1.3  pr  pr

4805 22 900 --- drugo .....................................  pr 1.3  pr  pr

4805 23 000 -- s tremi ali več sloji, od katerih sta samo
      dva zunanja beljena ...........................  pr 1.3 2.0  pr

4805 29   -- drugo:

4805 29 100 --- testliner .................................  pr 1.3 2.0  pr

4805 29 900 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0  pr

4805 30   - Sulfitni ovojni papir:

4805 30 100 -- z maso do 30 g/m2 ..........................  pr 1.3 2.0  pr

4805 30 900 -- z maso 30 g/m2 ali več .....................  pr 1.3 2.0  pr

4805 40 000 - Filtrirni papir in karton ...................  pr 1.3 2.0  pr

4805 50 000 - Klobučni papir in klobučni karton ...........  pr 1.3 2.0  pr

4805 60   - Drug papir in karton, z maso do vključno 150
      g/m2:

4805 60 100 -- papir in lepenka iz slame ..................  pr  pr  pr  pr

      -- papir in lepenka za valovit papir in
      lepenko:

4805 60 200 --- papir za valovito lepenko (Wellenstoff) ...  pr  pr  pr  pr

4805 60 400 --- testliner .................................  pr  pr  pr  pr

4805 60 600 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4805 60 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

4805 70   - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2,
      toda pod 225 g/m2:

      -- papir in karton za valoviti papir in
      karton:

4805 70 110 --- testliner .................................  pr 1.3 2.0 3.6

4805 70 190 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0 3.6

4805 70 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

4805 80   - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali
      več:

      -- izdelan iz odpadnega papirja:

4805 80 110 --- testliner .................................  pr  pr  pr 9.0

4805 80 190 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 9.0

4805 80 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 13.5


4806    Pergamentni papir, za maščobe neprepusten
      papir, pavs papir in prozorni papir ter drugi
      glazirani prozorni ali prosojni papirji, v
      zvitkih ali listih

4806 10 000 - Pergamentni papir ...........................  pr 3.0 4.5  pr

4806 20 000 - Papir, neprepusten za maščobe ...............  pr 3.3 5.0  pr

4806 30 000 - Pavs papir ..................................  pr 3.3 5.0  pr

4806 40   - Prozorni ali drugi glazirani prozorni ali
      prosojni papirji:

4806 40 100 -- prozoren papir .............................  pr 3.3 5.0  pr

4806 40 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0  pr


4807    Sestavljena papir in karton (izdelana z
      lepljenjem ravnih slojev), površinsko
      nepremazana in neimpregnirana, znotraj ojačena
      ali neojačena, v zvitkih ali listih

4807 10 000 - Papir in karton, z vmesnim slojem iz
      bitumna, katrana ali asfalta ..................  pr 3.3 5.0  pr

4807 90   - Drugo:

4807 90 100 -- papir in karton iz slame, neprekrita ali
      prekrita z drugim papirjem, razen iz slame ....  pr 5.0 7.5  pr

      -- drugo:

4807 90 500 --- narejena iz odpadnega papirja, prekrita
      ali neprekrita s papirjem .....................  pr 5.0 7.5  pr

4807 90 900 --- drugo .....................................  pr 5.0 7.5  pr


4808    Papir in karton, valovita (z nalepljenimi
      ravnimi površinskimi listi ali brez njih),
      nabrana (krep, plisirana), reliefna ali
      luknjana, v zvitkih ali listih, razen tistih
      iz tar. št. 4803

4808 10 000 - Papir in karton, valovita, vključno
      luknjana ......................................  pr 1.3 2.0 3.6

4808 20 000 - Kraft papir za vreče, nabran (krep ali
      plisiran), vključno reliefni ali luknjani .....  pr  pr  pr  pr

4808 30 000 - Drug kraft papir, nabran (krep ali
      plisiran), vključno reliefni ali luknjani .....  pr  pr  pr  pr

4808 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0  pr


4809    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir
      za kopiranje ali prenašanje (vključno premazan
      ali impregniran papir za matrice za
      razmnoževanje ali ofsetne plošče), tiskan ali
      netiskan, v zvitkih, širokih nad 36 cm, ali v
      pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z
      najmanj eno stranico, daljšo od 36 cm, v
      neprepognjenem stanju

4809 10 000 - Karbon ali podoben kopirni papir ...........  pr 3.3  pr 8.0

4809 20   - Samokopirni papir:

4809 20 100 -- v zvitkih ..................................  pr 3.3  pr 8.0

4809 20 900 -- v listih ...................................  pr 3.3  pr 8.0

4809 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3  pr 8.0


4810    Papir in karton, premazana z ene ali z obeh
      strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi
      snovmi z vezivom ali brez njega, toda brez
      drugega premaza, površinsko barvana ali
      nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana
      ali netiskana, v zvitkih ali listih

      - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za
      druge grafične namene, ki v skupni količini
      vlaken vsebujeta po masi do vključno 10%
      vlaken, dobljenih z mehaničnim postopkom:

4810 11   -- z maso do vključno 150 g/m2:

4810 11 100 --- papir in karton, ki se uporabljata kot
      podlaga za fotosenzibilni, toplotno senzibilni
      ali elektrosenzibilni papir ali karton ........  pr 7.5 5.0 9.0

      --- drugo:

4810 11 910 ---- v zvitkih ................................  pr 7.5 5.0 9.0

4810 11 990 ---- v listih .................................  pr 7.5 5.0 9.0

4810 12 000 -- z maso nad 150 g/m2 .......................  pr 7.5  pr 9.0

      - Papir in karton za pisanje, tiskanje ali
      druge grafične namene, ki v skupni količini
      vlaken vsebujeta po masi nad 10 % vlaken,
      dobljenih z mehaničnim postopkom:

4810 21 000 -- papir majhne mase, premazan ................  pr 3.3  pr 8.0

4810 29   -- drugo:

      --- v zvitkih:

4810 29 110 ---- tapetni papir ............................  pr 3.0  pr 7.2

4810 29 190 ---- drugo ....................................  pr 1.3  pr 3.2

4810 29 900 --- v listih ..................................  pr 3.3  pr 8.0

      - Kraft papir in karton, razen tistih, ki se
      uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge
      grafične namene:

4810 31 000 -- beljena v masi, ki v skupni količini
      vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
      dobljenih s kemičnim postopkom, z maso do
      vključno 150 g/m2 .............................  pr  pr  pr  pr

4810 32   -- beljena v masi, ki v skupni količini
      vsebujeta po masi nad 95% lesnih vlaken,
      dobljenih s kemičnim postopkom, z maso nad 150
      g/m2:

4810 32 100 --- prevlečena s kaolinom .....................  pr  pr  pr  pr

4810 32 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

4810 39 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drug papir in karton:

4810 91   -- večplastna:

4810 91 100 --- pri katerima je vsaka plast beljena .......  pr 6.8 4.5  pr

4810 91 300 --- pri katerima je beljena le ena zunanja
      plast .........................................  pr 6.8 4.5  pr

4810 91 900 --- drugo .....................................  pr 6.8 4.5  pr

4810 99   -- drugo:

4810 99 100 --- beljen papir ali karton, prevlečen s
      kaolinom ......................................  pr 3.0 4.5  pr

4810 99 300 --- prevlečena s sljudnim prahom ..............  pr 3.0 4.5  pr

4810 99 900 --- drugo .....................................  pr 3.0 4.5  pr


4811    Papir, karton, celulozna vata ter listi in
      trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
      impregnirani, prekriti, površinsko barvani,
      površinsko okrašeni ali tiskani, v zvitkih ali
      listih, razen proizvodov iz tar. št. 4803,
      4809, 4810

4811 10 000 - Papir in karton, premazana s katranom ali
      bitumnom ali asfaltom .........................  pr 3.0 4.5  pr

      - Papir in karton, premazana z lepilom:

4811 21 000 -- samolepilna ................................  pr 3.0  pr  pr

4811 29 000 -- drugo .....................................  pr 3.0  pr 7.2

      - Papir in karton, premazana, impregnirana ali
      pokrita s plastičnimi masami (razen lepil):

4811 31 000 -- beljena, z maso nad 150 g/m2 ...............  pr 1.3 2.0 3.2

4811 39 000 -- drugo ......................................  pr 3.0 4.5 7.2

4811 40 000 - Papir in karton, premazana, prekrita ali
      impregnirana z voskom, parafinskim voskom,
      stearinom, oljem ali glicerinom ...............  pr 3.3 5.0  pr

4811 90   - Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
      in trakovi iz celuloznih vlaken:

4811 90 100 -- brezkončne oblike ..........................  pr 3.0  pr  pr

4811 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.0  pr  pr


4812 00 000 Filter bloki in plošče iz papirne mase ........  pr 3.3 5.0  pr


4813    Cigaretni papir, razrezan ali nerazrezan v
      določene velikosti ali v knjižicah ali ceveh

4813 10 000 - V knjižicah ali ceveh .......................  pr 2.0 3.0  pr

4813 20 000 - V zvitkih, širokih do vključno 5 cm .........  pr 1.3 2.0  pr

4813 90   - Drugo:

4813 90 100 -- neimpregniran, v zvitkih širine nad 15 cm
      ali v pravokotnih (vključno s kvadratnimi)
      polah, pri katerih ena stranica presega 36 cm .  pr 3.3 5.0  pr

4813 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0  pr


4814    Zidne tapete in podobne stenske obloge iz
      papirja; prozorni papir za okna

4814 10 000 - Papir z zrnato površino ("ingrain") .........  pr 5.0 7.5 12.0

4814 20 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
      papirja s prednjo stranjo, premazano ali
      prekrito s slojem plastične mase, ki ima
      zrnato, reliefno, barvano, tiskano ali drugače
      okrašeno površino .............................  pr 5.0  pr 13.5

4814 30 000 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz
      papirja s sprednjo stranjo prekrito s
      pletarskim materialom, ki je med seboj spojen
      ali nespojen v vzporedne niti ali tkan ........  pr 5.0  pr 13.5

4814 90   - Drugo:

4814 90 100 -- stenske tapete in podobne stenske obloge iz
      zrnatega, reliefnega, površinsko obarvanega,
      potiskanega z vzorci ali drugače površinsko
      okrašenega papirja, prevlečenega ali
      prekritega s prozorno zaščitno plastiko .......  pr  pr  pr 12.0

4814 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0


4815 00 000 Talne obloge na podlagi iz papirja ali
      kartona, nerazrezane ali razrezane v določene
      velikosti .....................................  pr 3.7 5.5 8.8


4816    Karbon papir, samokopirni papir in drug papir
      za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz
      tar. št. 4809; matrice za razmnoževanje in
      ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez
      škatel

4816 10 000 - Karbon in podoben kopirni papir .............  pr 5.0  pr 13.5

4816 20 000 - Samokopirni papir ...........................  pr 5.0  pr 13.5

4816 30 000 - Matrice za razmnoževanje ....................  pr 5.0  pr 12.0

4816 90 000 - Drugo .......................................  pr 5.0  pr 12.0


4817    Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice
      in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja
      ali kartona; kompleti za dopisovanje v
      škatlah, vrečkah, notesih in podobnih
      pakiranjih iz papirja ali kartona

4817 10 000 - Pisemske ovojnice ...........................  pr 6.7 10.0 16.0

4817 20 000 - Pisemske kartice, dopisnice in kartice za
      dopisovanje (brez slike) ......................  pr 6.7 10.0 16.0

4817 30 000 - Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah,
      notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali
      kartona .......................................  pr 4.0 6.0 9.6


4818    Toaletni papir, robčki, listi za
      odstranjevanje ličila, brisače, namizni prti,
      serviete, otroške plenice, tamponi, rjuhe in
      podobni predmeti za gospodinjstvo, bolnišnice
      ali sanitarne potrebe, oblačilni predmeti in
      pribor iz papirne mase, papirja, celulozne
      vate ali iz listov ali trakov iz celuloznih
      vlaken

4818 10   - Toaletni papir:

4818 10 100 -- z maso ene plasti do vključno 25 g/m2 ......  pr 11.3  pr 13.5

4818 10 900 -- z maso ene plasti nad 25 g/m2 ..............  pr 11.3  pr 13.5

4818 20   - Robčki, listi za odstranjevanje ličila ali
      brisače:

4818 20 100 -- robčki in listi za odstranjevanje ličila ...  pr 15.0  pr 18.0

      -- ročne brisače:

4818 20 910 --- v zvitkih .................................  pr 15.0  pr 18.0

4818 20 990 --- drugo .....................................  pr 15.0  pr 18.0

4818 30 000 - Namizni prti in serviete ....................  pr 6.7  pr 18.0

4818 40   - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične
      predloge in podobni sanitarni predmeti:

      -- damski vložki, tamponi in podobni predmeti:

4818 40 110 --- damski vložki .............................  pr 6.7  pr 18.0

4818 40 130 --- tamponi ...................................  pr 6.7  pr 18.0

4818 40 190 --- drugo .....................................  pr 6.7  pr 18.0

      -- otroške plenice, plenične predloge in
      podobni sanitarni pedmeti:

4818 40 910 --- nepripravljeni za prodajo na drobno .......  pr 6.7  pr 18.0

4818 40 990 --- drugo .....................................  pr 6.7  pr 18.0

4818 50 000 - Obleka in pribor za obleko ..................  pr 6.7 10.0  pr

4818 90   - Drugo:

4818 90 100 -- predmeti, ki se uporabljajo za kirurške,
      medicinske ali higienske namene,
      nepripravljeni za prodajo na drobno ...........  pr 6.7 10.0  pr

4818 90 900 -- drugo ......................................  pr 6.7 10.0  pr


4819    Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje,
      iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov
      ali trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni
      izdelki, iz papirja ali kartona, ki se
      uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno

4819 10 000 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona ....  pr 15.0 10.0 18.0

4819 20   - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in
      kartona:

4819 20 100 -- z maso papirja ali kartona do 600 g/m2 .....  pr 5.0  pr 13.5

4819 20 900 -- z maso papirja ali kartona 600 g/m2 ali
      več ...........................................  pr 5.0  pr 13.5

4819 30 000 - Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več .  pr  pr  pr  pr

4819 40 000 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne
      vrečke ........................................  pr 9.0 6.0 10.8

4819 50 000 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z
      ovitki za plošče ..............................  pr 2.0  pr 5.4

4819 60 000 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona,
      ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in
      podobno .......................................  pr 6.7  pr 18.0


4820    Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
      za naročilnice in pobotnice, agende,
      rokovniki, dnevniki in podobni izdelki,
      zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s
      pivniki, povezi za knjige (po sistemu prostih
      listov ali druge), mape, ovitki in fascikli za
      spise, zložljivi poslovni obrazci; kompleti z
      vstavljenim karbon papirjem in podobni izdelki
      za pisanje iz papirja ali kartona, albumi za
      vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja
      ali kartona

4820 10   - Registri, knjigovodske knjige, notesi,
      knjige za naročilnice in pobotnice, agende,
      rokovniki, dnevniki in podobni izdelki:

4820 10 100 -- registri, knjigovodske knjige, bloki
      naročilnic in dobavnic ........................  pr 6.7  pr 18.0

4820 10 300 -- zvezki, bloki s pisemskim papirjem in
      notesi ........................................  pr 6.7  pr 18.0

4820 10 500 -- dnevniki ...................................  pr 6.7  pr 18.0

4820 10 900 -- drugo ......................................  pr 6.7  pr 18.0

4820 20 000 - Šolski zvezki ...............................  pr 6.7  pr 18.0

4820 30 000 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise .  pr 6.7  pr 18.0

4820 40   - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
      vstavljenim karbon papirjem:

4820 40 100 -- neskončne oblike ...........................  pr 6.7 10.0 18.0

4820 40 900 -- drugo ......................................  pr 6.7 10.0 18.0

4820 50 000 - Albumi za vzorce ali zbirke .................  pr 6.7 10.0 16.0

4820 90 000 - Drugo .......................................  pr 6.0 9.0 14.4


4821    Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst,
      tiskane ali netiskane

4821 10   - Tiskane:

4821 10 100 -- samolepilne ................................  pr 6.7  pr 18.0

4821 10 900 -- druge .....................................  pr 6.7  pr 18.0

4821 90   - Druge:

4821 90 100 -- samolepilne ................................  pr 6.7  pr 16.0

4821 90 900 -- druge ......................................  pr 6.7  pr 16.0


4822    Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz
      papirne mase, papirja ali kartona (luknjani
      ali neluknjani, ojačeni ali neojačeni)

4822 10 000 - Za navijanje tekstilne preje ................  pr  pr  pr 9.0

4822 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3  pr 9.0


4823    Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
      in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
      določene velikosti ali oblike, drugi izdelki
      iz celuloze, papirja, kartona, celulozne vate
      ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

      - Papir v zvitkih ali trakovih, premazan z
      lepilom:

4823 11   -- samolepilni:

      --- trakovi širine do vključno 10 cm, katerih
      premaz vsebuje nevulkanizirano naravno ali
      sintetično gumo:

4823 11 110 ---- samolepilni na eni strani ................  pr 4.0  pr 9.6

4823 11 190 ---- samolepilni na obeh straneh ..............  pr 4.0  pr 9.6

4823 11 900 --- drugo .....................................  pr 4.0  pr 9.6

4823 19 000 -- drugo ......................................  pr 4.0 6.0 9.6

4823 20 000 - Filtrirni papir in karton ...................  pr 4.0 6.0  pr

4823 40 000 - Zvitki, listi in koluti, tiskani za
      registrirne aparate ...........................  pr 5.0  pr 13.5

      - Drug papir in karton za tiskanje, pisanje
      ali druge grafične namene

4823 51   -- tiskana, reliefna ali luknjana:

4823 51 100 --- neskončne oblike ..........................  pr 6.7 10.0 16.0

4823 51 900 --- drugo .....................................  pr 6.7 10.0 16.0

4823 59   -- drugo:

4823 59 100 --- v trakovih ali zvitkih za pisarniške
      stroje in podobno .............................  pr 15.0 10.0 18.0

4823 59 900 --- drugo .....................................  pr 15.0 10.0 18.0

4823 60   - Papirni ali kartonski pladnji, sklede,
      krožniki, skodelice in podobno:

4823 60 100 -- pladnji, sklede in krožniki ................  pr 6.7  pr 16.0

4823 60 900 -- drugo ......................................  pr 6.7  pr 16.0

4823 70   - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase:

4823 70 100 -- liti pladnji in škatle za jajca ............  pr 2.0 3.0 5.4

4823 70 900 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0 5.4

4823 90   - Drugo:

4823 90 100 -- tesnila in podobni predmeti za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr 6.7 10.0 16.0

      -- drugo:

4823 90 150 --- kartice, nepreluknjane, za stroje z
      luknjanimi karticami, v trakovih ali ne .......  pr 4.0 6.0 9.6

4823 90 200 --- perforiran papir in karton za žakardne in
      podobne stroje ................................  pr 6.7 10.0 16.0

4823 90 300 --- pahljače, ventilatorji in ročne pahljače;
      okvirji zanje in njihovi deli .................  pr 6.7 10.0 16.0

      --- drugo: 

4823 90 500 ---- urezani po meri ali obliki ...............  pr 6.7 10.0 16.0

4823 90 900 ---- drugo ....................................  pr 6.7 10.0 16.0


4901    Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno
      tiskano gradivo, vključno s prostimi listi

4901 10 000 - V prostih listih, zgibano ali nezgibano .....  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4901 91 000 -- slovarji in enciklopedije ter njihovi
      serijski deli, ki izhajajo v nadaljevanjih ....  pr  pr  pr  pr

4901 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


4902    Časopisi, revije in druge periodične
      publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami
      ali brez

4902 10 000 - Ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko ......  pr  pr  pr  pr

4902 90   - Drugo:

4902 90 100 -- ki izhajajo enkrat tedensko ................  pr  pr  pr  pr

4902 90 300 -- ki izhajajo enkrat mesečno .................  pr  pr  pr  pr

4902 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


4903 00 000 Otroške slikanice, vključno s tistimi za
      risanje ali barvanje ..........................  pr  pr  pr  pr


4904 00 000 Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana
      ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana ...  pr  pr  pr  pr


4905    Zemljevidi in hidrografske karte in podobne
      karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi
      zemljevidi, topografskimi načrti in globusi,
      tiskani

4905 10 000 - Globusi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

4905 91 000 -- v obliki knjig .............................  pr  pr  pr  pr

4905 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


4906 00 000 Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za
      arhitekturo, strojegradnjo, industrijo,
      trgovino, topografijo ali podobne namene;
      rokopisi; fotografske reprodukcije na
      občutljivem papirju in karbon kopije prej
      navedenih izdelkov ............................  pr  pr  pr  pr


4907 00   Poštne znamke, kolki ali podobne znamke,
      neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v
      namembni državi; taksni papirji; bankovci;
      čeki; akcije, delnice, obligacije in podobne
      listine

4907 00 100 - Poštne znamke, kolki in podobne znamke ......  pr 3.3  pr 8.0

4907 00 300 - Bankovci ....................................  pr 3.3  pr 8.0

      - Drugo:

4907 00 910 -- podpisani in oštevilčeni ...................  pr 3.3  pr 8.0

4907 00 990 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr 8.0


4908    Papir za preslikavanje (dekalkomanije)

4908 10 000 - Papir za preslikavanje (dekalkomanije), za
      steklo ........................................  pr 3.3  pr 8.0

4908 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3  pr  pr


4909 00   Poštne razglednice, čestitke in karte z
      osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali
      neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez
      njih

4909 00 100 - Tiskane ali ilustrirane razglednice .........  pr 3.3  pr 8.0

4909 00 900 - Drugo .......................................  pr 3.3  pr 8.0


4910 00 000 Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s
      koledarskimi bloki ............................  pr 3.3  pr 8.0


4911    Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
      fotografije

4911 10   - Trgovinski reklamni material, katalogi in
      podobno:

4911 10 100 -- trgovski katalogi ..........................  pr 3.3  pr 8.0

4911 10 900 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr 8.0

      - Drugo:

4911 91   -- slike, gravure in fotografije:

4911 91 100 --- listi (ki niso prodajni reklamni
      material), neprepognjeni, z ilustracijami ali
      slikami, brez besedila ali naslovov, za
      izdajanje knjig ali periodičnega tiska, ki
      izhajajo v različnih državah, v enem ali več
      jezikih .......................................  pr 1.7  pr 4.0

4911 91 800 --- drugo .....................................  pr 3.3  pr 8.0

4911 99 000 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr 8.0


5001 00 000 Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje ....  pr 0.3  pr  pr


5002 00 000 Surova svila (nepredena) ......................  pr 0.3  pr  pr


5003    Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni
      za odvijanje, odpadki preje in raztrgani
      tekstilni svileni materiali)

5003 10 000 - Nemikani in nečesani ........................  pr  pr  pr  pr

5003 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


5004 00   Svilena preja (razen preje iz svilenih
      odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno

5004 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ...........  pr 1.7  pr  pr

5004 00 900 - Druga .......................................  pr 1.7  pr  pr


5005 00   Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za
      prodajo na drobno

5005 00 100 - Nebeljena, degumirana ali beljena ...........  pr 1.0  pr  pr

5005 00 900 - Drugo .......................................  pr 1.0  pr  pr


5006 00   Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov,
      pripravljena za prodajo na drobno; svileni
      katgut

5006 00 100 - Svilena preja ...............................  pr 0.3  pr  pr

5006 00 900 - Preja iz odpadkov buretne ali druge svile;
      svileni katgut ................................  pr 1.0  pr  pr


5007    Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007 10 000 - Tkanine iz buretne svile ....................  pr 1.0  pr  pr

5007 20   - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več svile ali drugih svilenih odpadkov, razen
      buretne svile:

      -- krep:

5007 20 110 --- nebeljene, degumirane ali beljene svile ...  pr 2.3  pr  pr

5007 20 190 --- drug ......................................  pr 2.3  pr  pr

      -- pongee, habutai, honan, šantung, corah in
      podobne daljnjevzhodne tkanine, v celoti
      svilene (nemešane z buretno svilo ali drugimi
      svilenimi odpadki ali z drugimi svilenimi
      materiali):

5007 20 210 --- v platnovi vezavi, nebeljene ali nadalje
      neobdelane, razen degumirane ..................  pr 2.0  pr  pr

      --- druge:

5007 20 310 ---- v platnovi vezavi ........................  pr 2.7  pr  pr

5007 20 390 ---- druge ....................................  pr 2.7  pr  pr

      -- drugo:

5007 20 410 --- prozorne tkanine (odprto tkane) ...........  pr 2.7  pr  pr

      --- druge:

5007 20 510 ---- nebeljene, degumirane ali beljene ........  pr 2.7  pr  pr

5007 20 590 ---- barvane ..................................  pr 2.7  pr  pr

      ---- iz raznobarvnih prej:

5007 20 610 ----- širine nad 57 cm do 75 cm ...............  pr 2.7  pr  pr

5007 20 690 ----- druge ...................................  pr 2.7  pr  pr

5007 20 710 ---- tiskane ..................................  pr 2.7  pr  pr

5007 90   - Druge tkanine:

5007 90 100 -- nebeljene, degumirane ali beljene ..........  pr 2.3  pr  pr

5007 90 300 -- barvane ....................................  pr 2.3  pr  pr

5007 90 500 -- iz raznobarvnih prej .......................  pr 2.3  pr  pr

5007 90 900 -- tiskane ....................................  pr 2.3  pr  pr


5101    Volna, nemikana in nečesana

      - Mastna volna, vključno z volno, oprano na
      ovci:

5101 11 000 -- strojarska volna ...........................  pr  pr  pr  pr

5101 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Razmaščena volna, nekarbonizirana:

5101 21 000 -- strojarska volna ...........................  pr  pr  pr  pr

5101 29 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr

5101 30 000 - Karbonizirana ...............................  pr  pr  pr  pr


5102    Fina ali groba živalska dlaka, nemikana in
      nečesana

5102 10   - Fina živalska dlaka:

5102 10 100 -- angorskega zajca ...........................  pr  pr  pr  pr

5102 10 300 -- alpake, lame ali vikunje ...................  pr  pr  pr  pr

5102 10 500 -- kamele ali jaka ali angorske, tibetanske,
      kašmirske ali podobnih koz ....................  pr  pr  pr  pr

5102 10 900 -- divjih in domačih zajcev (razen angorskih),
      bobrov, nutrij ali pižmovk ....................  pr  pr  pr  pr

5102 20 000 - Groba živalska dlaka ........................  pr  pr  pr  pr


5103    Odpadki volne in fine ali grobe živalske
      dlake, vključno z odpadki preje, toda brez
      razvlaknjenih tekstilnih materialov

5103 10   - Izčesek iz volne ali fine živalske dlake:

5103 10 100 -- nekarbonizirani ............................  pr  pr  pr  pr

5103 10 900 -- karbonizirani ..............................  pr  pr  pr  pr

5103 20   - Drugi odpadki iz volne ali fine živalske
      dlake:

5103 20 100 -- odpadki preje ..............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

5103 20 910 --- nekarbonizirani ...........................  pr  pr  pr  pr

5103 20 990 --- karbonizirani .............................  pr  pr  pr  pr

5103 30 000 - Odpadki iz grobe živalske dlake .............  pr  pr  pr  pr


5104 00 000 Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne in
      fine ali grobe živalske dlake .................  pr  pr  pr  pr


5105    Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana
      ali česana (vključno s česano volno, v masi)

5105 10 000 - Mikana volna ................................  pr  pr  pr  pr

      - Česana volna:

5105 21 000 -- česana volna, v razsutem stanju - v
      pramenih ......................................  pr  pr  pr  pr

5105 29 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr

5105 30   - Fina živalska dlaka, mikana ali česana:

5105 30 100 -- mikana .....................................  pr  pr  pr  pr

5105 30 900 -- česana .....................................  pr  pr  pr  pr

5105 40 000 - Groba živalska dlaka, mikana ali česana .....  pr  pr  pr  pr


5106    Preja iz mikane volne, nepripravljena za
      prodajo na drobno

5106 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

5106 10 100 -- nebeljena ..................................  pr 3.8  pr  pr

5106 10 900 -- druga ......................................  pr 3.8  pr  pr

5106 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

      -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in
      fine živalske dlake:

5106 20 110 --- nebeljena .................................  pr 3.8  pr  pr

5106 20 190 --- druga .....................................  pr 3.8  pr  pr

      -- druga:

5106 20 910 --- nebeljena .................................  pr 4.5  pr  pr

5106 20 990 --- druga .....................................  pr 4.5  pr  pr


5107    Preja iz česane volne, nepripravljena za
      prodajo na drobno

5107 10   - Ki vsebuje po masi 85% ali več volne:

5107 10 100 -- nebeljena ..................................  pr 3.8  pr  pr

5107 10 900 -- druga ......................................  pr 3.8  pr  pr

5107 20   - Ki vsebuje po masi pod 85 % volne:

      -- ki vsebuje po masi 85% ali več volne in
      fine živalske dlake:

5107 20 100 --- nebeljena .................................  pr 5.3  pr  pr

5107 20 300 --- druga .....................................  pr 5.3  pr  pr

      -- Druga:

      --- mešana samo ali pretežno s sintetičnimi
      rezanimi vlakni:

5107 20 510 ---- nebeljena ................................  pr 5.3  pr  pr

5107 20 590 ---- druga ....................................  pr 5.3  pr  pr

      --- drugače mešana:

5107 20 910 ---- nebeljena ................................  pr 5.3  pr  pr

5107 20 990 ---- druga ....................................  pr 5.3  pr  pr


5108    Preja iz fine živalske dlake (mikana ali
      česana), nepripravljena za prodajo na drobno

5108 10   - Mikana:

5108 10 100 -- nebeljena ..................................  pr 1.7 2.5  pr

5108 10 900 -- druga ......................................  pr 1.7 2.5  pr

5108 20   - Česana:

5108 20 100 -- nebeljena ..................................  pr 1.7 2.5  pr

5108 20 900 -- druga ......................................  pr 1.7 2.5  pr


5109    Preja iz volne ali fine živalske dlake,
      pripravljena za prodajo na drobno

5109 10   - Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali
      fine živalske dlake:

5109 10 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso
      nad 125 g, vendar do 500 g ....................  pr 1.3 2.0  pr

5109 10 900 -- druga ......................................  pr 2.3 3.5  pr

5109 90   - Druga:

5109 90 100 -- v klobčičih, štrenah ali štrenicah z maso
      nad 125 g, vendar do 500 g ....................  pr 2.0 3.0  pr

5109 90 900 -- druga ......................................  pr 2.3 3.5  pr


5110 00 000 Preja iz grobe živalske dlake ali konjske žime
      (vključno ovita preja iz konjske žime),
      pripravljena ali nepripravljena za prodajo na
      drobno ........................................  pr 1.3  pr  pr


5111    Tkanine iz mikane volne ali mikane fine
      živalske dlake

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
      fine živalske dlake:

5111 11   -- mase do vključno 300 g/m2:

      --- loden tkanine:

5111 11 110 ---- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ............  pr 4.5 3.0 4.8

5111 11 190 ---- druge ....................................  pr 4.5 3.0 4.8

      --- druge tkanine:

5111 11 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
      ali več .......................................  pr 4.5 3.0 4.8

5111 11 990 ---- druge ....................................  pr 4.5 3.0 4.8

5111 19   -- druge:

      --- z maso, ki presega 300 g/m2, do vključno
      450 g/m2

      ---- loden tkanine:

5111 19 110 ----- vrednosti 2,50 ECU/m2 ali več ...........  pr 9.8 6.5 10.4

5111 19 190 ----- druge ...................................  pr 10.5 7.0 11.2

      ---- druge tkanine:

5111 19 310 ----- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
      ali več .......................................  pr 9.8 6.5 10.4

5111 19 390 ----- druge ...................................  pr 12.0 8.0 12.8

      --- z maso, večjo od 450 g/m2

5111 19 910 ---- iz volnene preje, vrednosti 2,50 ECU/m2
      ali več .......................................  pr 9.8 6.5 10.4

5111 19 990 ---- druge ....................................  pr 12.0 8.0 12.8

5111 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
      umetnimi ali sintetičnimi filamenti ...........  pr 4.5 3.0 4.8

5111 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
      rezanimi umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

5111 30 100 -- z maso do vključno 300 g/m2 ................  pr 12.8 8.5 13.6

5111 30 300 -- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 ..  pr 12.8 8.5 13.6

5111 30 900 -- z maso nad 450 g/m2 ........................  pr 12.8 8.5 13.6

5111 90   - Druge:

5111 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
      tekstilnih surovin iz poglavja 50 .............  pr 4.5 3.0 4.8

      -- druge:

5111 90 910 --- z maso do vključno 300 g/m2 ...............  pr 4.5 3.0 4.8

5111 90 930 --- z maso nad 300 g/m2, do vključno 450 g/m2 .  pr 4.5 3.0 4.8

5111 90 990 --- z maso nad 450 g/m2 .......................  pr 4.5 3.0 4.8


5112    Tkanine iz česane volne ali česane fine
      živalske dlake

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več volne ali
      fine živalske dlake:

5112 11   -- mase do vključno 200 g/m2

5112 11 100 --- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ................  pr 9.8 6.5 11.7

5112 11 900 --- druge .....................................  pr 12.0 8.0 14.4

5112 19   -- druge:

      --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2

5112 19 110 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ...............  pr  pr 6.5 11.7

5112 19 190 ---- druge ....................................  pr  pr 6.5 11.7

      --- z maso nad 375 g/m2:

5112 19 910 ---- vrednosti 3 ECU/m2 ali več ...............  pr  pr 6.5 11.7

5112 19 990 ---- druge ....................................  pr  pr 8.0 14.4

5112 20 000 - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
      umetnimi ali sintetičnimi filamenti ...........  pr 12.8 8.5 15.3

5112 30   - Druge, v mešanici pretežno ali samo z
      rezanimi umetnimi ali sintetičnimi vlakni:

5112 30 100 -- z maso do vključno 200 g/m2 ................  pr  pr 8.5 15.3

5112 30 300 -- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 ..  pr  pr 8.5 15.3

5112 30 900 -- z maso nad 375 g/m2 ........................  pr  pr 8.5 15.3

5112 90   - Druge:

5112 90 100 -- ki po masi vsebujejo skupno nad 10%
      tekstilnih materialov iz poglavja 50 ..........  pr 12.8 8.5 15.3

      -- druge:

5112 90 910 --- z maso do vključno 200 g/m2 ...............  pr 12.8 8.5 15.3

5112 90 930 --- z maso nad 200 g/m2, do vključno 375 g/m2 .  pr 12.8 8.5 15.3

5112 90 990 --- z maso nad 275 g/m2 .......................  pr 12.8 8.5 15.3


5113 00 000 Tkanine iz grobe živalske dlake ali konjske
      žime ..........................................  pr 4.0 6.0  pr


5201 00   Bombaž, nemikan in nečesan

5201 00 100 - Izkuhan ali beljen ..........................  pr  pr  pr  pr

5201 00 900 - Drug ........................................  pr  pr  pr  pr


5202    Bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in
      razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5202 10 000 - Odpadki preje (vključno z odpadki sukanca) ..  pr  pr  pr  pr

      - Drugi:

5202 91 000 -- razvlaknjene tekstilne surovine ............  pr  pr  pr  pr

5202 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


5203 00 000 Bombaž, mikan ali česan .......................  pr 0.7  pr  pr


5204    Sukanec za šivanje iz bombaža, nepripravljen
      ali pripravljen za prodajo na drobno

      - Nepripravljen za prodajo na drobno:

5204 11 000 -- ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža ....  pr 2.7  pr  pr

5204 19 000 -- drug .......................................  pr 2.7  pr  pr

5204 20 000 - Pripravljen za prodajo na drobno ............  pr 3.3  pr  pr


5205    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
      vsebuje po masi 85 % ali več bombaža,
      nepripravljena za prodajo na drobno

      - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

5205 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več
      (metrične številke Nm do 14) ..................  pr 1.5  pr 1.6

5205 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
      (metrična številka Nm nad 14 do 43) ...........  pr 1.5 1.0 1.6

5205 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 43 do 52) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5205 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 52 do 80) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5205 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80):

5205 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar
      najmanj 83,33 deciteksov (metrične številke Nm
      nad 80 do 120) ................................  pr 1.5 1.0 1.6

5205 15 900 --- številke do 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 120) ..........................  pr 1.5 1.0 1.6

      - Enojna preja iz česanih vlaken:

5205 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več
      (metrične številke Nm do 14) ..................  pr 1.5 1.0 1.6

5205 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
      (metrične številke Nm 14 do 43) ...............  pr 1.5  pr 1.6

5205 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 43 do 52) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5205 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 52 do 80) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5205 26 000 -- številke od 106,38 do 125 deciteksov
      (metrične številke Nm več kot 80 do vključno
      94) ...........................................  pr 1.5 1.0 1.6

5205 27 000 -- številke pod 106,38 deciteksov, vendar ne
      manj kot 83,33 deciteksov (metrične številke
      Nm nad 94 do 120) .............................  pr 1.5 1.0 1.6

5205 28 000 -- številke do 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 120) ..........................  pr 1.5 1.0 1.6

      - Dvojna, večnitna ali prameneska preja iz
      nečesanih vlaken:

5205 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
      več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ...  pr 4.5 3.0 4.8

5205 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
      deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
      deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
      deciteksov (metrične številke Nm 52 do 80 na
      eno nit) ......................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 35   -- številke na eno nit pod 125 decitesov
      (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

5205 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
      vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80 do 120 na eno nit) .........  pr 4.5 3.0 4.8

5205 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .....  pr 4.5 3.0 4.8

      - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
      česanih vlaken:

5205 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
      več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ...  pr 4.5 3.0 4.8

5205 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
      deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
      deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
      deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5205 46 000 -- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
      vendar vsaj 106,38 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80 do 94 na eno nit) ..........  pr 4.5  pr 4.8

5205 47 000 -- številke na eno nit pod 106,38 deciteksov,
      vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 94 do 120 na eno nit) .........  pr 4.5  pr 4.8

5205 48 000 -- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .....  pr 4.5  pr 4.8


5206    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje), ki
      vsebuje po masi pod 85% bombaža,
      nepripravljena za prodajo na drobno

      - Enojna preja iz nečesanih vlaken:

5206 11 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več
      (metrične številke Nm do 14) ..................  pr 1.5  pr 1.6

5206 12 000 -- številke od 232,56 do 714,29 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 14 do 43) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 13 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 43 do 52) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 14 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 52 do 80) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 15   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80):

5206 15 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
      83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80
      do 120) .......................................  pr 1.5 1.0 1.6

5206 15 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 120) ..........................  pr 1.5 1.0 1.6

      - Enojna preja iz česanih vlaken:

5206 21 000 -- številke 714,29 deciteksov ali več
      (metrične številke Nm do 14) ..................  pr 1.5 1.0 1.6

5206 22 000 -- številke od 232,56 do 714,29 decitesov
      (metrične številke Nm nad 14 do 43) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 23 000 -- številke od 192,31 do 232,56 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 43 do 52) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 24 000 -- številke od 125 do 192,31 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 52 do 80) ...........  pr 1.5  pr 1.6

5206 25   -- številke pod 125 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80):

5206 25 100 --- številke pod 125 deciteksov, vendar vsaj
      83,33 deciteksov (metrične številke Nm nad 80
      do 120) .......................................  pr 1.5 1.0 1.6

5206 25 900 --- številke pod 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 120) ..........................  pr 1.5 1.0 1.6

      - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
      nečesanih vlaken:

5206 31 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
      več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ...  pr 4.5  pr 4.8

5206 32 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
      deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 33 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
      deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
      na nit) .......................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 34 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
      deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 35   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

5206 35 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
      vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm od 80 do 120 na eno nit) ..........  pr 4.5 3.0 4.8

5206 35 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .....  pr 4.5 3.0 4.8

      - Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz
      česanih vlaken:

5206 41 000 -- številke na eno nit 714,29 deciteksov ali
      več (metrične številke Nm do 14 na eno nit) ...  pr 4.5 3.0 4.8

5206 42 000 -- številke na eno nit od 232,56 do 714,29
      deciteksov (metrične številke Nm nad 14 do 43
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 43 000 -- številke na eno nit od 192,31 do 232,56
      deciteksov (metrične številke Nm nad 43 do 52
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 44 000 -- številke na eno nit od 125 do 192,31
      deciteksov (metrične številke Nm nad 52 do 80
      na eno nit) ...................................  pr 4.5  pr 4.8

5206 45   -- številke na eno nit pod 125 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 80 na eno nit):

5206 45 100 --- številke na eno nit pod 125 deciteksov,
      vendar vsaj 83,33 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 80 do 120 na eno nit) .........  pr 4.5 3.0 4.8

5206 45 900 --- številke na eno nit pod 83,33 deciteksov
      (metrične številke Nm nad 120 na eno nit) .....  pr 4.5 3.0 4.8


5207    Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)
      pripravljena za prodajo na drobno

5207 10 000 - Ki vsebuje po masi 85 % ali več bombaža .....  pr 4.0 6.0 9.6

5207 90 000 - Druga .......................................  pr 3.3 5.0 8.0


5208    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
      ali več bombaža, mase do 200 g/m2

      - Nebeljene:

5208 11   -- v platnovi vezavi, mase do 100 g/m2:

5208 11 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in
      medicinske gaze ...............................  pr  pr 2.5 4.5

5208 11 900 --- druge .....................................  pr  pr 2.5 4.5

5208 12   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

      --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
      vključno 130 g/m2, in širine:

5208 12 110 ---- do vključno 115 cm .......................  pr  pr  pr 4.5

5208 12 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr  pr  pr 4.5

5208 12 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr  pr  pr 4.5

5208 12 190 ---- nad 165 cm ...............................  pr  pr  pr 4.5

      --- v platnovi vezavi, z maso nad 130 g/m2,
      širine:

5208 12 910 ---- do vključno 115 cm .......................  pr  pr  pr 4.5

5208 12 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr  pr  pr 4.5

5208 12 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr  pr  pr 4.5

5208 12 990 ---- nad 165 cm ...............................  pr  pr  pr 9.0

5208 13 000 -- trinitne ali štirinitne keper tkanine,
      vključno križni keper .........................  pr  pr 5.0 9.0

5208 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.0 9.0

      - Beljene:

5208 21   -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100
      g/m2:

5208 21 100 --- tkanine za proizvodnjo povojev in
      medicinske gaze ...............................  pr  pr  pr 10.8

5208 21 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 10.8

5208 22   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

      --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2 do
      vključno 130 g/m2 in širine:

5208 22 110 ---- do vključno 115 cm .......................  pr  pr  pr 10.8

5208 22 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr  pr  pr 10.8

5208 22 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr  pr  pr 10.8

5208 22 190 ---- nad 165 cm ...............................  pr  pr  pr 10.8

      --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
      širine:

5208 22 910 ---- do vključno 115 cm .......................  pr  pr  pr 10.8

5208 22 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr  pr  pr 10.8

5208 22 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr  pr  pr 10.8

5208 22 990 ---- nad 165 cm ...............................  pr  pr  pr 10.8

5208 23 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr 6.0 10.8

5208 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 6.0 10.8

      - Barvane:

5208 31 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100
      g/m2 ..........................................  pr 9.0 6.0 10.8

5208 32   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

      --- v platnovi vezavi, z maso nad 100 g/m2, do
      vključno 130 g/m2 in širine:

5208 32 110 ---- do vključno 115 cm .......................  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 130 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 150 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 190 ---- nad 165 cm ...............................  pr 9.0  pr 10.8

      --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2,
      širine:

5208 32 910 ---- do vključno 115 cm .......................  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 930 ---- nad 115 cm do vključno 145 cm ............  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 950 ---- nad 145 cm do vključno 165 cm ............  pr 9.0  pr 10.8

5208 32 990 ---- nad 165 cm ...............................  pr 9.0  pr 10.8

5208 33 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 9.0 6.0 10.8

5208 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr 9.0 6.0 10.8

      - Iz raznobarvne preje:

5208 41 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100
      g/m2 ..........................................  pr  pr 6.0 10.8

5208 42 000 -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2 .......  pr  pr 6.0 10.8

5208 43 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr 6.0 10.8

5208 49 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 6.0 10.8

      - Tiskane:

5208 51 000 -- v platnovi vezavi, mase do vključno 100
      g/m2 ..........................................  pr 9.0 6.0 10.8

5208 52   -- v platnovi vezavi, mase nad 100 g/m2:

5208 52 100 --- v platnovi vezavi z maso nad 100 g/m2, do
      vključno 130 g/m2 .............................  pr 4.0  pr 10.8

5208 52 900 --- v platnovi vezavi z maso nad 130 g/m2 .....  pr 4.0  pr 10.8

5208 53 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 9.0 6.0 10.8

5208 59 000 -- druge tkanine ..............................  pr 9.0 6.0 10.8


5209    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali
      več bombaža, mase nad 200 g/m2

      - Nebeljene:

5209 11 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr  pr  pr 4.5

5209 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr  pr 4.5

5209 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 2.5 4.5

      - Beljene:

5209 21 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr  pr  pr 4.5

5209 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr  pr 4.5

5209 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 2.5 4.5

      - Barvane:

5209 31 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 3.8 2.5 4.5

5209 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 3.8 2.5 4.5

5209 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr 3.8 2.5 4.5

      - Iz preje različnih barv:

5209 41 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr  pr 2.5 4.5

5209 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim ........  pr  pr 2.5 4.5

5209 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali
      štirinitnega kepra, vključno križni keper .....  pr  pr 2.5 4.5

5209 49   -- druge tkanine:

5209 49 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm do
      vključno 140cm ................................  pr  pr 2.5 4.5

5209 49 900 --- druge .....................................  pr  pr 2.5 4.5

      - Tiskane:

5209 51 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 3.8 2.5 4.5

5209 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 3.8 2.5 4.5

5209 59 000 -- druge tkanine ..............................  pr 3.8 2.5 4.5


5210    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85
      % bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
      umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase do 200
      g/m2

      - Nebeljene:

5210 11   -- v platnovi vezavi:

5210 11 100 --- širine do vključno 165 cm .................  pr  pr  pr 4.5

5210 11 900 --- širine nad 165 cm .........................  pr  pr  pr 4.5

5210 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr 2.5 4.5

5210 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 2.5 4.5

      - Beljene:

5210 21   -- v platnovi vezavi:

5210 21 100 --- širine do vključno 165 cm .................  pr  pr  pr 4.5

5210 21 900 --- širine nad 165 cm .........................  pr  pr  pr 4.5

5210 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr 2.5 4.5

5210 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 2.5 4.5

      - Barvane:

5210 31   -- v platnovi vezavi:

5210 31 100 --- širine do vključno 165 cm .................  pr 3.8  pr 4.5

5210 31 900 --- širine nad 165 cm .........................  pr 3.8  pr 4.5

5210 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 3.8 2.5 4.5

5210 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr 3.8 2.5 4.5

      - Iz raznobarvne preje:

5210 41 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 3.8 2.5 4.5

5210 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 3.8 2.5 4.5

5210 49 000 -- druge tkanine ..............................  pr 3.8 2.5 4.5

      - Tiskane:

5210 51 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr  pr  pr 4.5

5210 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr  pr 2.5 4.5

5210 59 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 2.5 4.5


5211    Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
      bombaža, v mešanici pretežno ali samo z
      umetnimi ali sintetičnimi vlakni, mase nad 200
      g/m2

      - Nebeljene:

5211 11 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 1.7  pr 4.5

5211 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 1.7  pr 4.5

5211 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr 1.7  pr 4.5

      - Beljene:

5211 21 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr 1.7 2.5 4.5

      - Barvane:

5211 31 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr 1.7 2.5 4.5

      - Iz raznobarvne preje:

5211 41 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 42 000 -- tkanine za kavbojke (jeans) - denim ........  pr 1.7 2.5 4.5

5211 43 000 -- druge tkanine iz trinitnega ali
      štirinitnega kepra, vključno križni keper .....  pr 1.7 2.5 4.5

5211 49   -- druge tkanine:

5211 49 100 --- jacquard tkanine ..........................  pr 3.8 2.5 4.5

5211 49 900 --- druge .....................................  pr 3.8 2.5 4.5

      - Tiskane:

5211 51 000 -- v platnovi vezavi ..........................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 52 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper ..................................  pr 1.7 2.5 4.5

5211 59 000 -- druge tkanine ..............................  pr 1.7 2.5 4.5


5212    Druge bombažne tkanine

      - Mase do 200 g/m2:

5212 11   -- nebeljene:

5212 11 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 11 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 12   -- beljene:

5212 12 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 12 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 13   -- barvane:

5212 13 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 13 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 14   -- iz raznobarvne preje:

5212 14 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 14 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 15   -- tiskane:

5212 15 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 15 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

      - Mase nad 200 g/m2:

5212 21   -- nebeljene:

5212 21 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 21 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 22   -- beljene:

5212 22 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 22 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 23   -- barvane:

5212 23 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 23 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 24   -- iz raznobarvne preje:

5212 24 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 24 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8

5212 25   -- tiskane:

5212 25 100 --- v mešanici pretežno ali zgolj z lanom .....  pr  pr 6.0 10.8

5212 25 900 --- v drugi mešanici ..........................  pr  pr 6.0 10.8


5301    Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno
      predivo in odpadki (vključno z odpadki preje
      in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5301 10 000 - Lan, surov ali močen ........................  pr  pr  pr  pr

      - Lan, lomljen, trt, grebenan ali kako drugače
      obdelan, toda nepreden:

5301 21 000 -- lomljen ali trt ............................  pr  pr  pr  pr

5301 29 000 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

5301 30   - Laneno predivo in odpadki:

5301 30 100 -- predivo ....................................  pr  pr  pr  pr

5301 30 900 -- odpadki ....................................  pr  pr  pr  pr


5302    Konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali
      predelana, toda nepredena; konopljeno predivo
      in odpadki (vključno z odpadki preje in
      razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 10 000 - Konoplja, surova ali močena .................  pr  pr  pr  pr

5302 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


5303    Juta in druga tekstilna ličnata vlakna (brez
      lanu, konoplje in ramije), surova ali
      predelana, toda nepredena; predivo in odpadki
      iz teh vlaken (vključno z odpadki preje in
      razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5303 10 000 - Juta in druga tekstilna ličnata vlakna,
      surova ali močena .............................  pr  pr  pr  pr

5303 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


5304    Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,
      surova ali predelana, toda nepredena; predivo
      in odpadki iz teh vlaken (vključno z odpadki
      preje in razvlaknjenimi tekstilnimi
      surovinami)

5304 10 000 - Sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu
      agav, surova ..................................  pr  pr  pr  pr

5304 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


5305    Kokosovo vlakno, abaka (manila ali Musa
      textilis Nee), ramija in druga rastlinska
      tekstilna vlakna, ki niso navedena in ne
      zajeta na drugem mestu, surova ali predelana,
      toda nepredena; predivo, izčesek in odpadki
      teh vlaken (vključno z odpadki preje in
      razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

      - Kokosovo vlakno:

5305 11 000 -- surovo .....................................  pr  pr  pr  pr

5305 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Vlakno iz abake:

5305 21 000 -- surovo .....................................  pr  pr  pr  pr

5305 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Druga vlakna:

5305 91 000 -- surova .....................................  pr  pr  pr  pr

5305 99 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr


5306    Lanena preja

5306 10   - Enojna:

      -- nepripravljena za prodajo na drobno:

      --- številke 833,3 deciteksov ali več (do 12
      metrične številke Nm):

5306 10 110 ---- nebeljena ................................  pr  pr  pr  pr

5306 10 190 ---- druga ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
      277,8 deciteksov (metrične številke Nm od 12
      do 36):

5306 10 310 ---- nebeljena ................................  pr  pr  pr  pr

5306 10 390 ---- druga ....................................  pr  pr  pr  pr

5306 10 500 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 36) ...........................  pr  pr  pr  pr

5306 10 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ..........  pr  pr  pr  pr

5306 20   - Dvojna, večnitna ali pramenska:

      -- nepripravljena za prodajo na drobno:

5306 20 110 --- nebeljena .................................  pr  pr  pr  pr

5306 20 190 --- druga .....................................  pr  pr  pr  pr

5306 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ..........  pr  pr  pr  pr


5307    Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih
      vlaken iz tar. št. 5303

5307 10   - Enojna:

5307 10 100 -- številke pod 1000 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 10) ...........................  pr  pr  pr  pr

5307 10 900 -- številke nad 1000 deciteksov (metrične
      številke Nm do 10) ............................  pr  pr  pr  pr

5307 20 000 - Dvojna, večnitna ali pramenska ..............  pr  pr  pr  pr


5308    Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken;
      papirna preja

5308 10 000 - Preja iz kokosovega vlakna ..................  pr  pr  pr  pr

5308 20   - Preja iz konoplje:

5308 20 100 -- nepripravljena za prodajo na drobno ........  pr  pr  pr 4.0

5308 20 900 -- pripravljena za prodajo na drobno ..........  pr  pr  pr 4.0

5308 30 000 - Preja iz papirja ............................  pr  pr  pr  pr

5308 90   - Druga:

      -- preja iz ramije:

5308 90 110 --- številke 833,3 deciteksov ali več
      (metrične številke Nm do 12) ..................  pr  pr  pr  pr

5308 90 130 --- številke pod 833,3 deciteksov, vendar vsaj
      277,8 deciteksov (metrične številke Nm nad 12
      do 36) ........................................  pr  pr  pr  pr

5308 90 190 --- številke pod 277,8 deciteksov (metrične
      številke Nm nad 36) ...........................  pr  pr  pr  pr

5308 90 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr


5309    Lanene tkanine

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več lanu:

5309 11   -- nebeljene ali beljene:

      --- nebeljene, z maso:

5309 11 110 ---- do vključno 400 g/m2 .....................  pr  pr  pr  pr

5309 11 190 ---- nad 400 g/m2 .............................  pr  pr  pr  pr

5309 11 900 --- beljene ...................................  pr  pr  pr  pr

5309 19   -- druge:

5309 19 100 --- barvane ali iz raznobarvnih prej ..........  pr  pr  pr  pr

5309 19 900 --- tiskane ...................................  pr  pr  pr  pr

      - Ki vsebujejo po masi do 85 % lanu:

5309 21   -- nebeljene ali beljene:

5309 21 100 --- nebeljene .................................  pr  pr  pr  pr

5309 21 900 --- beljene ...................................  pr  pr  pr  pr

5309 29   -- druge:

5309 29 100 --- barvane ali iz raznobarvnih prej ..........  pr  pr  pr  pr

5309 29 900 --- potiskane .................................  pr  pr  pr  pr


5310    Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih
      liičnatih vlaken iz tar. št. 5303

5310 10   - Nebeljene:

5310 10 100 -- širine do vključno 150 cm ..................  pr 3.3  pr 8.0

5310 10 900 -- širine nad 150 cm ..........................  pr 3.3  pr 8.0

5310 90 000 - Druge .......................................  pr 3.3  pr  pr


5311 00   Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih
      vlaken; tkanine iz papirne preje

5311 00 100 - Iz ramije ...................................  pr 4.7  pr  pr

5311 00 900 - Druge .......................................  pr 4.7  pr  pr


5401    Sukanec za šivanje iz filamentov iz umetnih
      ali sintetičnih vlaken, nepripravjen ali
      pripravljen za prodajo na drobno

5401 10   - Iz sintetičnih filamentov:

      -- nepripravljen za prodajo na drobno:

5401 10 110 --- temeljna nit ..............................  pr 6.8  pr 7.2

5401 10 190 --- drug ......................................  pr 6.8  pr 7.2

5401 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ...........  pr 6.8  pr 7.2

5401 20   - Iz umetnih filamentov:

5401 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno .........  pr 3.3  pr 8.0

5401 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ...........  pr 3.3  pr 8.0


5402    Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca
      za šivanje), nepripravljena za prodajo na
      drobno, vključno sintetične monofilamente
      številke pod 67 deciteksov

5402 10   - Preja velike trdnosti (iz najlona ali drugih
      poliamidov):

5402 10 100 -- iz aramidov ................................  pr  pr  pr  pr

5402 10 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr

5402 20 000 - Preja velike trdnosti iz poliestra ..........  pr  pr  pr  pr

      - Teksturirana preja:

5402 31   -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke
      na eno nit do vključno 50 deciteksov:

5402 31 100 --- številke na eno nit največ 5 teksov .......  pr  pr 5.0 8.0

5402 31 300 --- številke na eno nit nad 5 teksov, vendar
      največ 33 teksov ..............................  pr  pr 5.0 8.0

5402 31 900 --- številke na eno nit nad 33 teksov, vendar
      največ 50 teksov ..............................  pr  pr 4.5 7.2

5402 32 000 -- iz najlona ali drugih poliamidov, številke
      na eno nit nad 50 teksov ......................  pr  pr  pr 8.0

5402 33   -- iz poliestra:

5402 33 100 --- številke na eno nit največ 14 teksov ......  pr  pr  pr 4.0

5402 33 900 --- številke na eno nit nad 14 teksov .........  pr  pr  pr 4.0

5402 39   -- druga:

5402 39 100 --- iz polipropilena ..........................  pr  pr  pr  pr

5402 39 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Druga preja, enojna nesukana ali vpredena,
      do 50 zavojev na meter:

5402 41   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

5402 41 100 --- številke največ 7 teksov ..................  pr  pr 2.0 3.2

5402 41 300 --- številke nad 7 teksov, vendar največ 33
      teksov ........................................  pr  pr 2.0 3.2

5402 41 900 --- številke več kot 33 teksov ................  pr  pr 5.0 8.0

5402 42 000 -- iz poliestrov, delno orientiranih ..........  pr  pr  pr  pr

5402 43   -- iz poliestrov, druga:

5402 43 100 --- številke največ 14 teksov .................  pr  pr 2.0  pr

5402 43 900 --- številke nad 14 teksov ....................  pr  pr 2.0  pr

5402 49   -- druga:

5402 49 100 --- elastomerna ...............................  pr  pr 2.0  pr

      --- drugo:

5402 49 910 ---- iz propilena .............................  pr  pr 4.5  pr

5402 49 990 ---- druge ....................................  pr  pr 2.0  pr

      - Druga preja, enojna, vpredena, z nad 50
      zavoji na meter:

5402 51   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

5402 51 100 --- številke največ 7 teksov ..................  pr  pr 5.0 8.0

5402 51 300 --- številke nad 7 teksov, vendar največ 33
      teksov ........................................  pr  pr 5.0 8.0

5402 51 900 --- številke nad 33 teksov ....................  pr  pr 4.5 7.2

5402 52   -- iz poliestra:

5402 52 100 --- številke največ 14 teksov .................  pr  pr  pr 7.2

5402 52 900 --- številke več kot 14 teksov ................  pr  pr  pr 7.2

5402 59   -- druga:

5402 59 100 --- iz polipropilena ..........................  pr  pr  pr  pr

5402 59 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

5402 61   -- iz najlona ali drugih poliamidov:

5402 61 100 --- številke na eno nit največ 7 teksov .......  pr  pr  pr  pr

5402 61 300 --- številke na eno nit nad 7 teksov, vendar
      največ 33 teksov ..............................  pr  pr  pr  pr

5402 61 900 --- številke na eno nit nad 33 teksov .........  pr  pr  pr  pr

5402 62   -- iz poliestra:

5402 62 100 --- številke na eno nit največ 14 teksov ......  pr  pr  pr  pr

5402 62 900 --- številke na eno nit nad 14 teksov .........  pr  pr  pr  pr

5402 69   -- druga:

5402 69 100 --- iz polipropilena ..........................  pr  pr  pr  pr

5402 69 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


5403    Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za
      šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno,
      vključno z umetnimi monofilamenti številke
      manj kot 67 deciteksov

5403 10 000 - Preja velike trdnosti, iz viskoznega rajona .  pr 3.3 5.0  pr

5403 20   - Teksturirana preja:

5403 20 100 -- iz celuloznega acetata .....................  pr 3.3 5.0  pr

5403 20 900 -- druga ......................................  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga preja, enojna:

5403 31 000 -- iz viskoznega rajona, brez zavojev ali do
      120 zavojev na meter ..........................  pr 1.3  pr  pr

5403 32 000 -- iz viskoznega rajona z nad 120 zavoji na
      meter .........................................  pr 3.3 5.0  pr

5403 33   -- iz celuloznega acetata:

5403 33 100 --- enojna, brez zavojev ali z največ 250
      zavoji na meter ...............................  pr 3.3  pr  pr

5403 33 900 --- druga .....................................  pr 3.3  pr  pr

5403 39 000 -- druga ......................................  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga preja, dvojna, večnitna ali pramenska:

5403 41 000 -- iz viskoznega rajona .......................  pr 1.3 2.0  pr

5403 42 000 -- iz celuloznega acetata .....................  pr 3.3  pr  pr

5403 49 000 -- druga ......................................  pr 1.3 2.0  pr


5404    Sintetični monofilamenti, številke 67
      deciteksov ali več, katerih noben prečni
      prerez ne presega 1 mm; trakovi in podobno
      (npr. umetna slama) iz sintetičnih tekstilnih
      surovin, vidne širine do 5 mm

5404 10   - Monofilamenti:

5404 10 100 -- elastomerni ................................  pr 2.0 3.0  pr

5404 10 900 -- drugi ......................................  pr 2.0 3.0  pr

5404 90   - Drugo:

      -- iz polipropilena:

5404 90 110 --- dekorativni trakovi, ki se uporabljajo za
      pakiranje .....................................  pr 2.0 3.0  pr

5404 90 190 --- drugo .....................................  pr 2.0 3.0  pr

5404 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0  pr


5405 00 000 Umetni monofilamenti, številke 67 deciteksov
      ali več, katerih dimenzija prečnega prereza ne
      presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna
      slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne
      širine do 5 mm ................................  pr 1.3 2.0  pr


5406    Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov
      (razen sukanca za šivanje), pripravljena za
      prodajo na drobno

5406 10 000 - Preja iz sintetičnih filamentov .............  pr 4.0 6.0  pr

5406 20 000 - Preja iz umetnih filamentov .................  pr 4.0 6.0  pr


5407    Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov,
      vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
      št. 5404

5407 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz najlona
      ali drugih poliamidov ali iz poliestra ........  pr 8.3 5.5 8.8

5407 20   - Tkanine, dobljene iz trakov ali podobnih
      izdelkov:

      -- iz polietilena ali polipropilena, širine:

5407 20 110 --- pod 3 m ...................................  pr 11.3 7.5 12.0

5407 20 190 --- 3 m ali več ...............................  pr 11.3 7.5 12.0

5407 20 900 -- druge ......................................  pr 11.3 7.5 12.0

5407 30 000 - Tkanine, predvidene v 9. opombi v XI.
      oddelku .......................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več filamentov iz najlona ali drugih
      poliamidov:

5407 41 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr 3.8 2.5 4.0

5407 42 000 -- barvane ....................................  pr 3.8  pr 4.0

5407 43 000 -- iz preje različnih barv ....................  pr 3.8 2.5 4.0

5407 44 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več teksturiranih poliestrskih filamentov:

5407 51 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr 8.3 5.5 8.8

5407 52 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5407 53 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr 8.3 5.5 8.8

5407 54 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več poliestrskih filamentov:

5407 61   -- druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 %
      ali več neteksturiranih poliestrskih
      filamentov:

5407 61 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 8.3  pr 8.8

5407 61 300 --- barvane ...................................  pr 8.3  pr 8.8

5407 61 500 --- iz raznobarvnih prej ......................  pr 8.3  pr 8.8

5407 61 900 --- potiskane .................................  pr 8.3  pr 8.8

5407 69   -- druge:

5407 69 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 8.3  pr 8.8

5407 69 900 --- druge .....................................  pr 8.3  pr 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več sintetičnih filamentov:

5407 71 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr 8.3  pr 8.8

5407 72 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5407 73 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr 8.3 5.5 8.8

5407 74 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
      sintetičnih filamentov, v mešanici pretežno z
      bombažem ali samo z bombažem:

5407 81 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr 8.3 5.5  pr

5407 82 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5  pr

5407 83 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr 8.3 5.5  pr

5407 84 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5  pr

      - Druge tkanine:

5407 91 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr 8.3 5.5  pr

5407 92 000 -- barvane ....................................  pr 3.8 2.5  pr

5407 93 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr 8.3 5.5  pr

5407 94 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5  pr


5408    Tkanine iz preje iz umetnih filamentov,
      vključno tkanine, dobljene iz izdelkov iz tar.
      št. 5405

5408 10 000 - Tkanine iz preje velike trdnosti, iz
      viskoznega rajona .............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Druge tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali
      več umetnih filamentov ali trakov ali podobnih
      izdelkov:

5408 21 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5408 22   -- barvane:

5408 22 100 --- širine nad 135 cm, vendar do vključno 155
      cm, v platnovi vezavi, keper, križni keper ali
      v vezavi atlas ................................  pr  pr 5.5 8.8

5408 22 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.5 8.8

5408 23   -- iz raznobarvne preje:

5408 23 100 --- jacquard tkanine širine nad 115 cm, vendar
      do vključno 140 cm, z maso nad 250 g/m2 .......  pr  pr 5.5  pr

5408 23 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.5  pr

5408 24 000 -- tiskane ....................................  pr  pr 5.5 8.8

      - Druge tkanine:

5408 31 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 2.5  pr

5408 32 000 -- barvane ....................................  pr  pr 2.5  pr

5408 33 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr  pr 2.5  pr

5408 34 000 -- tiskane ....................................  pr  pr 2.5  pr


5501    Prameni iz sintetičnih filamentov

5501 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov ............  pr  pr 4.0  pr

5501 20 000 - Iz poliestra ................................  pr  pr  pr  pr

5501 30 000 - Akrilni ali modakrilni ......................  pr  pr  pr  pr

5501 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr 4.0  pr


5502 00   Prameni iz umetnih filamentov

5502 00 100 - Iz viskoznega rajona ........................  pr 1.7  pr  pr

5502 00 900 - Drugi .......................................  pr 2.7  pr  pr


5503    Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana
      in ne drugače pripravljena za predenje

5503 10   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

      -- iz aramidov:

5503 10 110 --- velike trdnosti ...........................  pr 3.8 2.5  pr

5503 10 190 --- druga .....................................  pr 6.0 4.0  pr

5503 10 900 -- druga ......................................  pr 3.8 2.5  pr

5503 20 000 - Iz poliestra ................................  pr  pr  pr  pr

5503 30 000 - Akrilna ali modakrilna ......................  pr  pr  pr  pr

5503 40 000 - Iz polipropilena ............................  pr  pr 4.0 6.4

5503 90   - Druga:

5503 90 100 -- polivinilkloridna vlakna (PVC) .............  pr  pr  pr  pr

5503 90 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr  pr


5504    Umetna vlakna, rezana, nemikana, nečesana in
      ne drugače pripravljena za predenje

5504 10 000 - Iz viskoznega rajona ........................  pr  pr  pr  pr

5504 90 000 - Druga .......................................  pr  pr  pr  pr


5505    Odpadki (vključno kratka vlakna, dobljena pri
      česanju, odpadke iz preje in razvlaknjene
      tekstilne odpadke) iz umetnih ali sintetičnih
      vlaken

5505 10   - Iz sintetičnih vlaken:

5505 10 100 -- iz najlona ali drugih poliamidov ...........  pr 2.3  pr 5.6

5505 10 300 -- iz poliestrov ..............................  pr 2.3  pr 5.6

5505 10 500 -- iz akrila ali modakrila ....................  pr 2.3  pr 5.6

5505 10 700 -- iz polipropilena ...........................  pr 2.3  pr 5.6

5505 10 900 -- drugi ......................................  pr 2.3  pr 5.6

5505 20 000 - Iz umetnih vlaken ...........................  pr 2.7  pr 6.4


5506    Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali
      drugače pripravljena za predenje

5506 10 000 - Iz najlona ali drugih poliamidov ............  pr  pr 4.0  pr

5506 20 000 - Iz poliestra ................................  pr  pr  pr  pr

5506 30 000 - Iz akrila ali modakrila .....................  pr  pr  pr  pr

5506 90   - Druga:

5506 90 100 -- polivinilkloridna vlakna (PVC) .............  pr  pr 4.0  pr

      -- druga:

5506 90 910 --- iz polipropilena ..........................  pr  pr 2.0  pr

5506 90 990 --- druga .....................................  pr  pr 4.0  pr


5507 00 000 Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali
      drugače pripravljena za predenje ..............  pr 1.3  pr  pr


5508    Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali
      sintetičnih vlaken, pripravljen ali
      nepripravljen za prodajo na drobno

5508 10   - Iz rezanih sintetičnih vlaken:

      -- nepripravljen za prodajo na drobno:

5508 10 110 --- iz poliestrov .............................  pr 6.8 4.5 7.2

5508 10 190 --- drug ......................................  pr 6.8 4.5 7.2

5508 10 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ...........  pr 6.8 4.5 7.2

5508 20   - Iz rezanih umetnih vlaken:

5508 20 100 -- nepripravljen za prodajo na drobno .........  pr 6.8 4.5 7.2

5508 20 900 -- pripravljen za prodajo na drobno ...........  pr 6.8 4.5 7.2


5509    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
      sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo
      na drobno

      - Ki vsebuje po masi 85 % ali več najlona ali
      drugih rezanih poliamidnih vlaken:

5509 11 000 -- enojna preja ...............................  pr 3.0 4.5  pr

5509 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja .......  pr 3.0 4.5  pr

      - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
      poliestrskih vlaken:

5509 21   -- enojna preja:

5509 21 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr  pr

5509 21 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr  pr

5509 22   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

5509 22 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr  pr

5509 22 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr  pr

      - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
      akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5509 31   -- enojna preja:

5509 31 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr 7.2

5509 31 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr 7.2

5509 32   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

5509 32 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr 7.2

5509 32 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr 7.2

      - Druga preja, ki vsebuje po masi 85 % ali več
      drugih rezanih sintetičnih vlaken:

5509 41   -- enojna preja:

5509 41 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr  pr

5509 41 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr  pr

5509 42   -- dvojna, večnitna ali pramenska preja:

5509 42 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr 7.2

5509 42 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr 7.2

      - Druga preja iz rezanih poliestrskih vlaken:

5509 51 000 -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi
      rezanimi vlakni ...............................  pr 3.0  pr 7.2

5509 52   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali
      fino živalsko dlako:

5509 52 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr  pr

5509 52 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr  pr

5509 53 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ....  pr 3.0  pr  pr

5509 59 000 -- druga ......................................  pr 3.0  pr  pr

      - Druga preja iz rezanih akrilnih ali
      modakrilnih vlaken:

5509 61   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali
      fino živalsko dlako:

5509 61 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr 7.2

5509 61 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr 7.2

5509 62 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ....  pr 3.0  pr 7.2

5509 69 000 -- druga ......................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Druga preja:

5509 91   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali
      fino živalsko dlako:

5509 91 100 --- nebeljena ali beljena .....................  pr 3.0  pr  pr

5509 91 900 --- druga .....................................  pr 3.0  pr  pr

5509 92 000 -- v mešanici pretežno ali samo z bombažem ....  pr 3.0  pr 7.2

5509 99 000 -- druga ......................................  pr 3.0  pr  pr


5510    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
      umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na
      drobno

      - Ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih
      umetnih vlaken:

5510 11 000 -- enojna preja ...............................  pr 3.0  pr 7.2

5510 12 000 -- dvojna, večnitna ali pramenska preja .......  pr 1.3  pr 3.2

5510 20 000 - Druga preja, v mešanici, pretežno ali samo z
      volno ali fino živalsko dlako .................  pr 3.0  pr  pr

5510 30 000 - Druga preja, v mešanici pretežno ali samo z
      bombažem ......................................  pr 1.3  pr  pr

5510 90 000 - Druga preja .................................  pr 3.0  pr  pr


5511    Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih
      umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena
      za prodajo na drobno

5511 10 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebuje po
      masi 85 % ali več teh vlaken ..................  pr 3.3  pr 8.0

5511 20 000 - Iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo
      po masi pod 85 % teh vlaken ...................  pr 3.3  pr 8.0

5511 30 000 - Iz rezanih umetnih vlaken ...................  pr 3.3  pr 8.0


5512    Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
      rezanih sintetičnih tkanin

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
      poliestrskih vlaken:

5512 11 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5512 19   -- druge:

5512 19 100 --- tiskane ...................................  pr  pr  pr 8.8

5512 19 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 8.8

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
      akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5512 21 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5512 29   -- druge:

5512 29 100 --- potiskane .................................  pr  pr 5.5 8.8

5512 29 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.5 8.8

      - Druge:

5512 91 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5512 99   -- druge:

5512 99 100 --- potiskane .................................  pr  pr 5.5 8.8

5512 99 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.5 8.8


5513    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
      vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken, v
      mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do
      vključno 170 g/m2

      - Nebeljene ali beljene:

5513 11   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi:

5513 11 100 --- širine do vključno 135 cm .................  pr  pr  pr 8.8

5513 11 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ...  pr  pr  pr 8.8

5513 11 900 --- širine nad 165 cm .........................  pr  pr  pr 8.8

5513 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 5.5 8.8

5513 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5513 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Barvane:

5513 21   -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi:

5513 21 100 --- širine do vključno 135 cm .................  pr  pr  pr 8.8

5513 21 300 --- širine nad 135 cm, vendar največ 165 cm ...  pr  pr  pr 8.8

5513 21 900 --- širine nad 165 cm .........................  pr  pr  pr 8.8

5513 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 3.0 4.8

5513 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5513 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Iz preje različnih barv:

5513 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5513 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 5.5 8.8

5513 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5513 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Tiskane:

5513 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr  pr  pr 8.8

5513 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 5.5 8.8

5513 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5513 49 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8


5514    Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki
      vsebujejo po masi pod 85 % teh vlaken v
      mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase
      nad 170 g/m2

      - Nebeljene ali beljene:

5514 11 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5514 12 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 5.5 8.8

5514 13 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5514 19 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Barvane:

5514 21 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr 8.3 5.5 8.8

5514 22 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr 8.3 5.5 8.8

5514 23 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr 8.3 5.5 8.8

5514 29 000 -- druge tkanine ..............................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Iz raznobarvne preje:

5514 31 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5514 32 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr  pr 5.5 8.8

5514 33 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr  pr 5.5 8.8

5514 39 000 -- druge tkanine ..............................  pr  pr 5.5 8.8

      - Tiskane:

5514 41 000 -- iz rezanih poliestrskih vlaken v platnovi
      vezavi ........................................  pr 8.3 5.5 8.8

5514 42 000 -- trinitni ali štirinitni keper, vključno
      križni keper iz rezanih poliestrskih vlaken ...  pr 8.3 5.5 8.8

5514 43 000 -- druge tkanine iz rezanih poliestrskih
      vlaken ........................................  pr 8.3 5.5 8.8

5514 49 000 -- druge tkanine ..............................  pr 8.3 5.5 8.8


5515    Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

      - Iz rezanih poliestrskih vlaken:

5515 11   -- v mešanici pretežno ali samo z rezanimi
      vlakni iz viskoznega rayona:

5515 11 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 11 300 --- tiskane ...................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 11 900 --- druge .....................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 12   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
      sintetičnimi filamenti:

5515 12 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 12 300 --- potiskane .................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 12 900 --- druge .....................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 13   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali
      fino živalsko dlako:

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako:

5515 13 110 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr  pr 5.5 8.8

5515 13 190 ---- druge ....................................  pr  pr 5.5 8.8

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako:

5515 13 910 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr  pr 5.5 8.8

5515 13 990 ---- druge ....................................  pr  pr 5.5 8.8

5515 19   -- druge:

5515 19 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 19 300 --- potiskane .................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 19 900 --- druge .....................................  pr 3.7 5.5 8.8

      - Iz rezanih akrilnih ali modakrilnih vlaken:

5515 21   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
      sintetičnimi filamenti:

5515 21 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 2.0 3.0 4.8

5515 21 300 --- tiskane ...................................  pr 2.0 3.0 4.8

5515 21 900 --- druge .....................................  pr 2.0 3.0 4.8

5515 22   -- v mešanici pretežno ali samo z volno ali
      fino živalsko dlako:

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako:

5515 22 110 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 22 190 ---- druge ....................................  pr 3.7 5.5 8.8

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako:

5515 22 910 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 22 990 ---- druge ....................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 29   -- druge:

5515 29 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 29 300 --- potiskane .................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 29 900 --- druge .....................................  pr 3.7 5.5 8.8

      - Druge tkanine:

5515 91   -- v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
      sintetičnimi filamenti:

5515 91 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 91 300 --- potiskane .................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 91 900 --- druge .....................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 92   -- v mešanici ali samo z volno ali fino
      živalsko dlako:

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako (grebenano):

5515 92 110 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 92 190 ---- druge ....................................  pr 3.7 5.5 8.8

      --- v mešanici pretežno ali zgolj s česano
      volno ali fino živalsko dlako:

5515 92 910 ---- nebeljene ali beljene ....................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 92 990 ---- druge ....................................  pr 3.7 5.5 8.8

5515 99   -- Druge:

5515 99 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 3.7  pr 8.8

5515 99 300 --- potiskane .................................  pr 3.7  pr 8.8

5515 99 900 --- druge .....................................  pr 3.7  pr 8.8


5516    Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

      - Ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih
      umetnih vlaken:

5516 11 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 12 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5516 13 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 14 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
      umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
      umetnimi ali sintetičnimi filamenti:

5516 21 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 22 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5516 23   -- iz raznobarvne preje:

5516 23 100 --- jacquard tkanine širine 140 cm ali več
      (blago za žimnice) ............................  pr  pr 5.5 8.8

5516 23 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.5 8.8

5516 24 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
      umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
      volno ali fino živalsko dlako:

5516 31 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 32 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5516 33 000 -- iz raznobarvne preje .......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 34 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Ki vsebujejo po masi pod 85 % rezanih
      umetnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z
      bombažem:

5516 41 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 42 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5516 43 000 -- iz preje različnih barv ....................  pr  pr 5.5 8.8

5516 44 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

      - Druge:

5516 91 000 -- nebeljene ali beljene ......................  pr  pr 5.5 8.8

5516 92 000 -- barvane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8

5516 93 000 -- iz preje različnih barv ....................  pr  pr 5.5 8.8

5516 94 000 -- tiskane ....................................  pr 8.3 5.5 8.8


5601    Vata iz tekstilnih materialov in izdelki iz
      vate; tekstilna vlakna, dolga do 5 mm
      (kosmiči); prah in nopki - vlaknati vozlički

5601 10   - Damski vložki in tamponi, serviete in
      otroške plenice ter podobni sanitarni
      proizvodi iz vate:

5601 10 100 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr  pr 3.0 4.8

5601 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr  pr 4.0 6.4

      - Vata; drugi proizvodi iz vate:

5601 21   -- bombažni:

5601 21 100 --- vpojni ....................................  pr  pr 2.5 4.0

5601 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr 4.0 6.4

5601 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5601 22 100 --- zvitki premera do 8 mm ....................  pr  pr 2.5 4.0

      --- drugi:

5601 22 910 ---- iz sintetičnih vlaken ....................  pr  pr 3.0 4.8

5601 22 990 ---- iz umetnih vlaken ........................  pr  pr 3.0 4.8

5601 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr 2.5 4.0

5601 30 000 - Tekstilni kosmiči, prah in nopki ............  pr  pr 1.0 1.6


5602    Klobučevina, vključno z impregnirano,
      prevlečeno ali laminirano

5602 10   - Iglana klobučevina in tkanine, koprenaste
      vlaknovine ("stich-bonded"):

      -- neimpregnirana, prevlečena, prekrita ali
      laminirana:

      --- iglana klobučevina:

5602 10 110 ---- iz jute ali drugih ličnatih tekstilnih
      likastih vlaken in tar.št. 5303 ...............  pr 7.5 5.0 9.0

5602 10 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin .............  pr 7.5 5.0 9.0

      --- koprenaste ("stich-bonded") vlaknovine:

5602 10 310 ---- iz volne ali fine živalske dlake .........  pr 7.5 5.0 9.0

5602 10 350 ---- iz grobe živalske dlake ..................  pr 7.5 5.0 9.0

5602 10 390 ---- iz drugih tekstilnih surovin .............  pr 7.5 5.0 9.0

5602 10 900 -- impregnirana, prevlečena, prekrita ali
      laminirana ....................................  pr 7.5 5.0 9.0

      - Druga klobučevina, neimpregnirana,
      neprevlečena, neprekrita ali nelaminirana:

5602 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 3.0 2.0 3.6

5602 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

5602 29 100 --- iz grobe živalske dlake ...................  pr 7.5 5.0 9.0

5602 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 7.5 5.0 9.0

5602 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.0 2.0 3.6


5603 00   Netkani tekstil, vključno impregniran,
      prevlečen, prekrit ali laminiran

      - Iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

5603 11   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

5603 11 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 11 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 12   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 12 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 12 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 13   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 13 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 13 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 14   -- z maso nad 150 g/m2:

5603 14 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 14 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

      - Drug:

5603 91   -- z maso 25 g/m2 ali manj:

5603 91 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 91 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 92   -- z maso nad 25 g/m2 do vključno 70 g/m2:

5603 92 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 92 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 93   -- z maso nad 70 g/m2 do vključno 150 g/m2:

5603 93 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 93 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8

5603 94   -- z maso nad 150 g/m2:

5603 94 100 --- prevlečen ali prekrit .....................  pr  pr  pr 10.8

5603 94 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 10.8


5604    Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim
      materialom; tekstilna preja, trakovi in
      podobno iz tar.št. 5404 in 5405, impregnirani,
      prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali
      plastično maso

5604 10 000 - Niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim
      materialom ....................................  pr 1.3  pr  pr

5604 20 000 - Poliestrske, najlon in druge poliamidne
      preje in preje iz viskozne svile, velike
      jakosti, impregnirane ali prevlečene ..........  pr 0.7  pr  pr

5604 90 000 - Drugo .......................................  pr 0.7  pr  pr


5605 00 000 Metalizirana preja, vključno s posukano prejo,
      ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov
      ali podobnih oblik iz tar.št. 5404 in 5405,
      kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov
      ali prahu ali prevlečenih s kovino ............  pr 1.7  pr  pr


5606 00   Posukana preja, zviti trakovi in podobne
      oblike iz tar.št. 5404 in 5405, razen povitih
      proizvodov iz tar.št. 5605 in posukane preje
      iz konjske dlake iz grive in repa; ženiljska
      preja (vključno kosmičena ženiljska preja);
      efektno vozličasta preja

5606 00 100 - Vozličasta preja ............................  pr 4.0  pr 9.6

      - Drugo:

5606 00 910 -- posukana preja .............................  pr 4.0  pr 9.6

5606 00 990 -- drugo ......................................  pr 4.0  pr 9.6


5607    Vrvi, motvozi, konopci in prameni, vključno
      pletene, impregnirane, prevlečene, prekrite,
      obložene z gumo ali plastično maso

5607 10 000 - Iz jute ali drugih ličnatih vlaken iz
      tar.št. 5303 ..................................  pr 2.0 3.0 4.8

      - Iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz
      rodu agave:

5607 21 000 -- vrvi za vezanje ali strojno pakiranje ......  pr 4.0 6.0 9.6

5607 29   -- drugo:

5607 29 100 --- številke nad 100.000 deciteksov (10 g/m) ..  pr 4.0 6.0 9.6

5607 29 900 --- številke 100.000 deciteksov (10 g/m) ali
      manj ..........................................  pr 4.0 6.0 9.6

5607 30 000 - Iz abake (manila ali Musa textilis Nee) ali
      drugih listnih vlaken .........................  pr 3.3 5.0 8.0

      - Iz polietilena ali polipropilena:

5607 41 000 -- vrvi za vezanje ali strojno vezanje ........  pr 9.0 6.0 9.6

5607 49   -- drugo:

      --- številke več kot 50.000 deciteksov (5g/m):

5607 49 110 ---- pleteno ..................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 49 190 ---- drugo ....................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 49 900 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali
      manj ..........................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 50   - Iz drugih sintetičnih vlaken:

      -- iz najlona ali drugih poliamidov ali iz
      poliestrov:

      --- številke nad 50.000 deciteksov (5 g/m):

5607 50 110 ---- pleteni ..................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 50 190 ---- drugi ....................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 50 300 --- številke 50.000 deciteksov (5 g/m) ali
      manj ..........................................  pr 9.0 6.0 10.8

5607 50 900 -- iz drugih sintetičnih vlaken ...............  pr 9.0 6.0 10.8

5607 90 000 - Drugo .......................................  pr 9.0 6.0 9.6


5608    Vozlani mrežasti izdelki iz motvozov, vrvi ali
      konopcev; zgotovljene ribiške mreže in druge
      zgotovljene mreže iz tekstilnega materiala

      - Iz umetnega ali sintetičnega tekstilnega
      materiala:

5608 11   -- zgotovljene ribiške mreže:

      --- iz najlona ali drugih poliamidov:

5608 11 110 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ..  pr 3.7 5.5  pr

5608 11 190 ---- iz preje .................................  pr 3.7 5.5  pr

      --- drugo:

5608 11 910 ---- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov ..  pr 3.7 5.5  pr

5608 11 990 ---- iz preje .................................  pr 3.7 5.5  pr

5608 19   -- drugo:

      --- zgotovljene mreže:

      ---- iz najlona ali drugih poliamidov:

5608 19 110 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .  pr 3.7 5.5  pr

5608 19 190 ----- drugo ...................................  pr 3.7 5.5  pr

      ---- drugo:

5608 19 310 ----- iz motvoza, konopcev, vrvi ali pramenov .  pr 3.7 5.5  pr

5608 19 390 ----- drugo ...................................  pr 3.7 5.5  pr

      --- Drugo:

5608 19 910 ---- iz najlona ali drugih poliamidov .........  pr 3.7 5.5  pr

5608 19 990 ---- drugo ....................................  pr 3.7 5.5  pr

5608 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.3 2.0  pr


5609 00 000 Izdelki iz preje, trakov in podobno iz tar.št.
      5404 in 5405, motvozov, vrvi, konopcev in
      pramenov, ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu ..................................  pr 3.3 5.0  pr


5701    Preproge in druga talna prekrivala, vozlana,
      dokončana ali nedokončana

5701 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

5701 10 100 -- ki po masi vsebujejo skupno 10% svile ali
      odpadne svile, razen buretne svile ............  pr 3.3  pr  pr

      -- drugo:

5701 10 910 --- z več kot 350 vozli na meter osnove .......  pr 3.3  pr  pr

5701 10 930 --- z več kot 350, vendar do vključno 500
      vozli na meter osnove .........................  pr 3.3  pr  pr

5701 10 990 --- z več kot 500 vozli na meter osnove .......  pr 3.3  pr  pr

5701 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5701 90 100 -- iz svile, svilenih odpadkov razen buretne
      svile, iz sintetičnih vlaken, iz preje, ki
      sodi v tar.št. 5605, ali iz tekstilnih
      materialov, ki vsebujejo kovinske niti ........  pr 3.3  pr  pr

5701 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 3.3  pr  pr


5702    Preproge in druga talna prekrivala, tkana,
      vendar netaftirana, nekosmičena, dokončana ali
      nedokončana, vključno "kelim", "šumak",
      "karamani" in podobna ročno tkana prekrivala

5702 10 000 - "Kelim", "šumak", "karamani" in podobna
      ročno tkana prekrivala ........................  pr 3.3 5.0  pr

5702 20 000 - Talna prekrivala iz kokosovega vlakna .......  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga, z lasasto površino, nedokončana:

5702 31   -- iz volne ali fine živalske dlake:

5702 31 100 --- axminster .................................  pr 2.0 3.0  pr

5702 31 300 --- wilton ....................................  pr 2.0 3.0  pr

5702 31 900 --- druga .....................................  pr 2.0 3.0  pr

5702 32   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      surovin:

5702 32 100 --- axminster .................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 32 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

5702 39 100 --- bombažna ..................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 39 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga, z lasato površino, dokončana:

5702 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

5702 41 100 --- axminster .................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 41 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 42   -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      surovin:

5702 42 100 --- axminster .................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 42 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

5702 49 100 --- bombažna ..................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 49 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga, brez lasaste površine, nedokončana:

5702 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 3.3 5.0  pr

5702 52 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      surovin .......................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 3.3 5.0  pr

      - Druga, brez lasaste površine, dokončana:

5702 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 3.3 5.0  pr

5702 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      surovin .......................................  pr 3.3 5.0  pr

5702 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 3.3 5.0  pr


5703    Preproge in druga talna pokrivala iz tekstila,
      taftana, dokončana ali nedokončana

5703 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

5703 10 100 -- tiskana taftana ............................  pr 4.7 7.0  pr

5703 10 900 -- druga ......................................  pr 4.7 7.0  pr

5703 20   - Iz najlona ali drugih poliamidov:

      -- tiskana taftana:

5703 20 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ...........  pr 4.7 7.0  pr

5703 20 190 --- druga .....................................  pr 4.7 7.0  pr

      -- druga:

5703 20 910 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ...........  pr 4.7 7.0  pr

5703 20 990 --- druga .....................................  pr 4.7 7.0  pr

5703 30   - Iz drugih umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      surovin:

      -- iz polipropilena:

5703 30 110 --- plošče s površino največ 0,3 m2 ...........  pr 4.7 7.0  pr

5703 30 190 --- druga .....................................  pr 4.7 7.0  pr

      -- druga:

      --- tiskana taftana:

5703 30 510 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ..........  pr 4.7 7.0  pr

5703 30 590 ---- druga ....................................  pr 4.7 7.0  pr

      --- druga:

5703 30 910 ---- plošče s površino največ 0,3 m2 ..........  pr 4.7 7.0  pr

5703 30 990 ---- druga ....................................  pr 4.7 7.0  pr

5703 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5703 90 100 -- plošče s površino največ 0,3 m2 ............  pr 4.7 7.0  pr

5703 90 900 -- druga ......................................  pr 4.7 7.0  pr


5704    Preproge in druga talna prekrivala iz
      klobučevine, ki niso taftana in ne kosmičena,
      dokončana ali nedokončana

5704 10 000 - Plošče, velikosti do 0,3 m2 površine ........  pr 3.3 5.0  pr

5704 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0  pr


5705 00   Druge preproge in druga talna prekrivala iz
      tekstila, dokončana ali nedokončana

5705 00 100 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 2.0 3.0  pr

      - Iz sintetičnih ali umetnih tekstilnih
      surovin:

5705 00 310 -- ploščice s površino do največ 0,3 m2 .......  pr 2.0 3.0  pr

5705 00 390 -- druga ......................................  pr 2.0 3.0  pr

5705 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 2.0 3.0  pr


5801    Tkanine z zankasto oz. lakasto površino in
      tkanine iz ženiljske preje, razen tkanin iz
      tar.št. 5802 in 5806

5801 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 11.3 7.5 13.5

      - Iz bombaža:

5801 21 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ...  pr 9.0 6.0 9.6

5801 22 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi
      zankami po votku) .............................  pr 11.3 7.5 12.0

5801 23 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po
      votku .........................................  pr 11.3 7.5 12.0

5801 24 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi ..  pr 11.3 7.5 12.0

5801 25 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ....  pr 11.3 7.5 13.5

5801 26 000 -- ženiljske tkanine ..........................  pr 11.3 7.5 13.5

      - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5801 31 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po votku ...  pr 4.5 3.0 4.8

5801 32 000 -- rebrasti žamet (tkanine z razrezanimi
      zankami po votku) .............................  pr 11.3 7.5 12.0

5801 33 000 -- druge tkanine z razrezanimi zankami po
      votku .........................................  pr 4.5 3.0 4.8

5801 34 000 -- tkanine z nerazrezanimi zankami po osnovi ..  pr 11.3 7.5 12.0

5801 35 000 -- tkanine z razrezanimi zankami po osnovi ....  pr 11.3 7.5 13.5

5801 36 000 -- ženiljske tkanine ..........................  pr 11.3 7.5 13.5

5801 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5801 90 100 -- lanene .....................................  pr 11.3 7.5 12.0

5801 90 900 -- druge ......................................  pr 11.3 7.5 12.0


5802    Frotirne tkanine za brisače in podobne
      zankaste frotirne tkanine, razen ozkih tkanin
      iz tar.št. 5806; taftane tekstilne tkanine,
      razen proizvodov iz tar.št. 5703

      - Frotirne tkanine za brisače in podobne
      zankaste frotirne tkanine iz bombaža:

5802 11 000 -- nebeljene ..................................  pr 9.0 6.0 10.8

5802 19 000 -- druge ......................................  pr 9.0 6.0 10.8

5802 20 000 - Frotirne tkanine za brisače in podobne
      zankaste frotirne tkanine iz drugih tekstilnih
      surovin .......................................  pr 5.0 7.5 13.5

5802 30 000 - Taftane tekstilne tkanine ...................  pr 5.0 7.5 13.5


5803    Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar. št.
      5806

5803 10 000 - Iz bombaža ..................................  pr 4.0 6.0 10.8

5803 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

5803 90 100 -- iz svile ali njenih odpadkov ...............  pr 4.0  pr 10.8

5803 90 300 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 4.0  pr 10.8

5803 90 500 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 4.0  pr 10.8

5803 90 900 -- drugo ......................................  pr 4.7  pr 12.6


5804    Til in drug mrežast material, razen tkanega,
      pletenega ali kvačkanega, čipke v metraži,
      trakovih ali motivih

5804 10   - Til in drug mrežast material:

      -- navaden:

5804 10 110 --- vozlano mrežasto blago ....................  pr 4.0 6.0 9.6

5804 10 190 --- drugo .....................................  pr 4.0 6.0 9.6

5804 10 900 -- drugo ......................................  pr 4.3 6.5 10.4

      - Strojno izdelane čipke:

5804 21   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5804 21 100 --- izdelane na bobinet strojih ...............  pr 4.0 6.0 9.6

5804 21 900 --- druge .....................................  pr 4.0 6.0 9.6

5804 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

5804 29 100 --- izdelane na bobinet strojih ...............  pr 4.0 6.0 9.6

5804 29 900 --- druge .....................................  pr 4.0 6.0 9.6

5804 30 000 - Ročno izdelane čipke ........................  pr 4.3 6.5 10.4


5805 00 000 Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin,
      flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in
      z iglo izdelane tapiserije (npr. z drobnim in
      križnim vbodom), vključno konfekcionirane .....  pr 2.0 3.0  pr


5806    Ozke tkanine, razen proizvodov iz tar.št.
      5807; ozki materiali, ki so sestavljeni samo
      iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene,
      preje ali vlaken (bolduk)

5806 10 000 - Ozke tkanine z lasasto površino (vključno
      frotirne tkanine za brisače in podobne
      zankaste frotirne tkanine) in ženiljske
      tkanine .......................................  pr 3.3  pr  pr

5806 20 000 - Druge ozke tkanine, ki vsebujejo po masi 5 %
      ali več elastomerne preje ali gumenih niti ....  pr 7.5  pr 8.0

      - Druge ozke tkanine:

5806 31   -- bombažne:

5806 31 100 --- zarobljene ................................  pr 7.5  pr 8.0

5806 31 900 --- druge .....................................  pr 7.5  pr 8.0

5806 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5806 32 100 --- zarobljene ................................  pr 7.5  pr 8.0

5806 32 900 --- druge .....................................  pr 7.5  pr 8.0

5806 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 3.3  pr 8.0

5806 40 000 - Ozki materiali, ki so sestavljeni samo iz
      osnove, katere niti so med seboj zlepljene
      (bolduk) ......................................  pr 3.3  pr  pr


5807    Nalepke, značke in podobni izdelki iz
      tekstilnega materiala, v metraži, trakovih ali
      razrezani v določene oblike ali velikosti,
      nevezeni

5807 10   - Tkani:

5807 10 100 -- z vtkanimi napisi ..........................  pr 7.5 5.0 8.0

5807 10 900 -- drugi ......................................  pr 7.5 5.0 8.0

5807 90   - Drugi:

5807 90 100 -- iz klobučevine ali netkanega tekstila ......  pr 3.3 5.0 8.0

5807 90 900 -- drugi ......................................  pr 4.0 6.0 9.6


5808    Pletenice v metraži; okrasna pozameneterija in
      podobni okrasni izdelki v metraži, nevezeni,
      razen pletenih ali kvačkanih, rese, pomponi in
      podobni izdelki

5808 10 000 - Pletenice v metraži .........................  pr 3.3  pr 9.0

5808 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3  pr 9.0


5809 00 000 Tkanine iz kovinskih niti in tkanine iz
      metalizirane preje iz tar.št. 5605, ki se
      uporabljajo za izdelavo oblačil, notranjo
      opremo in podobno, ki niso navedene in ne
      zajete na drugem mestu ........................  pr 3.3  pr  pr


5810    Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

5810 10   - Vezenina brez vidne podlage:

5810 10 100 -- vrednosti nad 35 ECU/kg (neto teže) ........  pr 4.3 6.5 11.7

5810 10 900 -- druga ......................................  pr 4.3 6.5 11.7

      - Druga vezenina:

5810 91   -- bombažna:

5810 91 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ....  pr 3.3 5.0 9.0

5810 91 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

5810 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

5810 92 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ....  pr 3.3 5.0 9.0

5810 92 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

5810 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

5810 99 100 --- vrednosti nad 17,50 ECU/kg (neto teže) ....  pr 3.3 5.0 9.0

5810 99 900 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0 9.0


5811 00 000 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so
      sestavljeni iz ene ali več plasti tekstilnih
      materialov, spojenih s polnilom, prešivanjem
      ali na drug način, razen vezenin iz tar.št.
      5810 ..........................................  pr 3.7 5.5 9.9


5901    Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
      škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
      vezavo knjig in podobne namene; tkanine za
      risanje (projektno platno; kanafas,
      pripravljen za slikanje; toge tkanine
      (buckram) in podobne tkanine, ki se
      uporabljajo za izdelavo klobukov

5901 10 000 - Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali
      škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo
      vezavo knjig in podobne namene ................  pr 3.3 5.0  pr

5901 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0  pr


5902    Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje
      iz najlona, poliestra ali viskoznega rajona,
      velike trdnosti

5902 10   - Iz najlona in drugih poliamidov:

5902 10 100 -- impregnirane z gumo ........................  pr  pr  pr  pr

5902 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

5902 20   - Iz poliestrov:

5902 20 100 -- impregnirane z gumo ........................  pr  pr  pr  pr

5902 20 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

5902 90   - Druge:

5902 90 100 -- impregnirane z gumo ........................  pr  pr  pr  pr

5902 90 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr


5903    Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane,
      prevlečene ali prekrite ali laminirane s
      plastičnimi masami, razen tistih iz tar.št.
      5902

5903 10   - S polivinilkloridom:

5903 10 100 -- impregnirane ...............................  pr 3.8 2.5 4.0

5903 10 900 -- premazane, prevlečene ali laminirane .......  pr 3.8 2.5 4.0

5903 20   - S poliuretanom:

5903 20 100 -- impregnirane ...............................  pr 3.8 2.5 4.0

5903 20 900 -- premazane, prevlečene ali laminirane .......  pr 3.8 2.5 4.0

5903 90   - Druge:

5903 90 100 -- impregnirane ...............................  pr 3.8 2.5 4.0

      -- premazane, prevlečene ali laminirane:

5903 90 910 --- s celuloznimi derivati ali drugimi
      plastičnimi snovmi, s tkanino na licu .........  pr 3.8 2.5 4.0

5903 90 990 --- druge .....................................  pr 3.8 2.5 4.0


5904    Linolej, vključno rezan v oblike; talna
      prekrivala na tekstilni podlagi, premazani,
      prevlečeni ali prekriti, vključno z
      razrezanimi v oblike

5904 10 000 - Linolej .....................................  pr 3.3 5.0  pr

      - Drugo:

5904 91   -- na podlagi iz iglane klobučevine ali
      netkanega tekstila:

5904 91 100 --- na podlagi iz iglane klobučevine ..........  pr 9.0 6.0 10.8

5904 91 900 --- na podlagi iz netkanega tekstila ..........  pr 9.0 6.0 10.8

5904 92 000 -- na podlagi iz drugih tekstilnih materialov .  pr 7.5 5.0  pr


5905 00   Zidne tapete iz tekstilnih surovin

5905 00 100 - Ki so izdelane iz paralelnih niti,
      pritrjenih na podlago iz katerih koli surovin .  pr 4.7  pr  pr

      - Druge:

      -- lanene:

5905 00 310 --- nebeljene .................................  pr 4.7  pr  pr

5905 00 390 --- druge .....................................  pr 4.7  pr  pr

5905 00 500 -- iz jute ....................................  pr 4.7  pr  pr

5905 00 700 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 4.7  pr  pr

5905 00 900 -- druge ......................................  pr 4.7  pr  pr


5906    Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz
      tar.št. 5902

5906 10   - Lepljivi trakovi, široki do vključno 20 cm:

5906 10 100 -- širine do vključno 10 cm ...................  pr 3.3  pr 9.0

5906 10 900 -- širine nad 10 cm, vendar do vključno 20 cm .  pr 3.3  pr 9.0

      - Drugi:

5906 91 000 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 3.3  pr 9.0

5906 99   -- drugo:

5906 99 100 --- tkanine, navedene v opombi 4 (c) k temu
      poglavju ......................................  pr 4.0  pr 10.8

5906 99 900 --- drugo .....................................  pr 1.7  pr 4.5


5907 00   Tekstilne tkanine, drugače impregnirane,
      premazane, prevlečene ali prekrite; platna,
      slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje
      in podobne namene

5907 00 100 - Povoščeno platno in druge tekstilne tkanine,
      preparirane s snovmi na bazi sušečih olj ......  pr 1.7  pr  pr

5907 00 900 - drugo .......................................  pr 1.7  pr  pr


5908 00 000 Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali
      pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče
      ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo
      in cevasto pleteni materiali za plinske
      svetilke, impregnirani ali neimpregnirani .....  pr 2.0  pr  pr


5909 00   Cevi za črpalke in podobne cevi iz tekstilnih
      surovin, vključno obložene in armirane, s
      priborom iz drugega materiala ali brez njega

5909 00 100 - Iz sintetičnih vlaken .......................  pr 2.3  pr  pr

5909 00 900 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 2.3  pr  pr

5910 00 000 Trakovi in jermeni iz tekstilnega materiala za
      transportne ali transmisijske namene, ojačeni
      ali neojačeni s kovino ali drugim materialom ..  pr 3.3  pr  pr


5911    Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične
      namene, navedeni v 7. opombi k temu poglavju

5911 10 000 - Tekstilni materiali, klobučevina in tkanine,
      podložene s klobučevino, prevlečene, prekrite
      ali laminirane z gumo, usnjem ali drugim
      materialom, ki se uporabljajo za oblaganje
      mikalnikov, in podobne tkanine za druge
      tehnične namene, vključno ozki tekstil iz
      žameta, impregniran z gumo, ki se uporablja za
      prekrivanje tkalskih vreten ...................  pr 7.5  pr  pr

5911 20 000 - Tkanine za sita, vključno gotove za
      neposredno uporabo ............................  pr 3.8  pr 4.0

      - Tekstilne tkanine in klobučevina, brezkončne
      ali z elementi za spajanje, ki se uporabljajo
      pri strojih za proizvodnjo papirja ali pri
      podobnih strojih (npr. za celulozo ali azbest
      cement)

5911 31   -- mase manj kot 650 g/m2:

      --- svilene ali iz umetnih in sintetičnih
      vlaken:

5911 31 110 ---- tekstilne tkanine, podložene ali
      nepodložene s klobučevino, iz sintetičnih
      vlaken, ki se uporabljajo v strojih za
      izdelavo papirja ..............................  pr 2.3  pr  pr

5911 31 190 ---- druge ....................................  pr 4.5  pr  pr

5911 31 900 --- druge .....................................  pr 3.8  pr  pr

5911 32   -- mase 650 g/m2 ali več:

5911 32 100 --- iz svile ali umetnih vlaken ...............  pr 7.5  pr 8.0

5911 32 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 7.5  pr 8.0

5911 40 000 - Tkanine za precejanje in stiskanje, ki se
      uporabljajo v stiskalnicah za olje in podobno,
      vključno tkanine, izdelane iz človeških las ...  pr 2.3  pr  pr

5911 90   - Drugo:

5911 90 100 -- iz klobučevine .............................  pr 4.5  pr 4.8

5911 90 900 -- drugo ......................................  pr 4.5  pr 4.8


6001    Plišasti materiali, vključno z dolgolasastimi
      in bukle materiali, pleteni in kvačkani

6001 10 000 - Materiali z dolgolasasto površino ...........  pr 9.0  pr  pr

      - Bukle (zankasti) materiali:

6001 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 4.5  pr  pr

6001 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 4.5 3.0  pr

6001 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6001 29 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ..........  pr 4.5 3.0 4.8

6001 29 900 --- drugi .....................................  pr 4.5 3.0 4.8

      - Drugi:

6001 91   -- iz bombaža:

6001 91 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 91 300 --- barvane ...................................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 91 500 --- iz raznobarvnih prej ......................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 91 900 --- tiskane ...................................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6001 92 100 --- nebeljene ali beljene .....................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 92 300 --- barvane ...................................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 92 500 --- iz raznobarvnih prej ......................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 92 900 --- tiskane ...................................  pr 9.0 6.0 9.6

6001 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6001 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ..........  pr 9.0 6.0  pr

6001 99 900 --- drugi .....................................  pr 9.0 6.0  pr


6002    Drugi pleteni ali kvačkani materiali

6002 10   - Široki do 30 cm, ki vsebujejo po masi 5% ali
      več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali
      gume:

6002 10 100 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
      preje, vendar brez gumijaste niti .............  pr 9.0 6.0 9.6

6002 10 900 -- drugi ......................................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 20   - Drugi, široki do 30 cm:

6002 20 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 9.0 6.0 9.6

      -- iz sintetičnih vlaken:

6002 20 310 --- čipka rašel ...............................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 20 390 --- drugi .....................................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 20 500 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 20 700 -- iz bombaža .................................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 20 900 -- drugi ......................................  pr 9.0 6.0 9.6

6002 30   - Širine več kot 30 cm, ki vsebujejo po masi
      5% ali več elastomerne preje ali niti iz
      kavčuka ali gume:

6002 30 100 -- ki po masi vsebujejo 5% ali več elastomerne
      preje, vendar brez gumijaste niti .............  pr 9.0 6.0 10.8

6002 30 900 -- drugi ......................................  pr 9.0 6.0 10.8

      - Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno
      z materiali, dobljenimi z "galloon" pletilnimi
      stroji):

6002 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 9.0 6.0 10.8

6002 42   -- iz bombaža:

6002 42 100 --- nebeljeni ali beljeni .....................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 42 300 --- barvani ...................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 42 500 --- iz raznobarvnih prej ......................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 42 900 --- tiskani ...................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

      --- iz sintetičnih vlaken:

6002 43 110 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
      zavese ........................................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 190 ---- čipka rašel ..............................  pr 9.0  pr 10.8

      ---- drugi:

6002 43 310 ----- nebeljeni ali beljeni ...................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 330 ----- barvani .................................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 350 ----- iz raznobarvnih prej ....................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 390 ----- tiskani .................................  pr 9.0  pr 10.8

      --- iz umetnih vlaken:

6002 43 500 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
      zavese ........................................  pr 9.0  pr 10.8

      ---- drugi:

6002 43 910 ----- nebeljeni ali beljeni ...................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 930 ----- barvani .................................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 950 ----- iz raznobarvnih prej ....................  pr 9.0  pr 10.8

6002 43 990 ----- tiskani .................................  pr 9.0  pr 10.8

6002 49 000 -- drugi ......................................  pr 9.0 6.0 10.8

      - Drugi:

6002 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 9.0 6.0 9.6

6002 92   -- iz bombaža:

6002 92 100 --- nebeljeni ali beljeni .....................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 92 300 --- barvani ...................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 92 500 --- iz raznobarvnih prej ......................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 92 900 --- tiskani ...................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

      --- iz sintetičnih vlaken:

6002 93 100 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
      zavese ........................................  pr 9.0 6.0 10.8

      ---- drugi:

6002 93 310 ----- nebeljeni ali beljeni ...................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 93 330 ----- barvani .................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 93 350 ----- iz raznobarvnih prej ....................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 93 390 ----- tiskani .................................  pr 9.0 6.0 10.8

      --- iz umetnih vlaken:

6002 93 910 ---- za zavese, vključno z mrežastim blagom za
      zavese ........................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 93 990 ---- drugi ....................................  pr 9.0 6.0 10.8

6002 99 000 -- drugi ......................................  pr 9.0 6.0 9.6


6101    Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa
      anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s
      podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni
      izdelki za moške in dečke, pleteni ali
      kvačkani, razen izdelkov iz tar.št. 6103

6101 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

6101 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6101 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6101 20   - Bombažni:

6101 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6101 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6101 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6101 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6101 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6101 90   - Iz drugih tekstilnih materialov:

6101 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6101 90 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2


6102    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
      tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
      vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju
      in podobni izdelki za ženske in deklice,
      pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz
      tar.št. 6104

6102 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

6102 10 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6102 10 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6102 20   - Iz bombaža:

6102 20 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6102 20 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6102 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6102 30 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6102 30 900 -- vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno
      smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
      vložkom ali brez njih in podobni izdelki ......  pr 13.5 9.0 16.2

6102 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6102 90 100 -- plašči, površniki, vozniški jopiči,
      pelerine in podobni izdelki ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6102 90 900 -- anoraki (vključno s smučarskimi jaknami),
      vetrovke, vetrovke s podlogo ali vložkom ali
      brez njih in podobni izdelki ..................  pr 13.5 9.0 16.2


6103    Obleke, kompleti, sukniči in jopiči, hlače z
      oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
      kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške
      in dečke, pleteni ali kvačkani

      - Obleke:

6103 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Kompleti:

6103 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 22 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Sukniči in jopiči:

6103 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 32 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
      jahalne hlače in kratke hlače:

6103 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

6103 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 41 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 42   -- iz bombaža:

6103 42 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 42 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 43   -- iz sintetičnih vlaken:

6103 43 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6103 43 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6103 49 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

      --- druge:

6103 49 910 ---- iz umetnih vlaken ........................  pr 13.5 9.0 16.2

6103 49 990 ---- druge ....................................  pr 13.5 9.0 16.2


6104    Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke,
      krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom
      in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače
      (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za
      ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

      - Kostimi:

6104 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 12 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Kompleti:

6104 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 22 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 23 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Sukniči in jopiči:

6104 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 32 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 33 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Obleke:

6104 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 42 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 44 000 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Krila in hlačna krila:

6104 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 52 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
      jahalne hlače in kratke hlače:

6104 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

6104 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 61 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 62   -- iz bombaža:

6104 62 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 62 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 63   -- iz sintetičnih vlaken:

6104 63 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

6104 63 900 --- druge .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6104 69 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 13.5 9.0 16.2

      --- druge:

6104 69 910 ---- iz umetnih vlaken ........................  pr 13.5 9.0 16.2

6104 69 990 ---- iz drugih tekstilnih surovin .............  pr 13.5 9.0 16.2


6105    Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

6105 10 000 - Iz bombaža ..................................  pr 13.5  pr 16.2

6105 20   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6105 20 100 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 13.5 9.0 16.2

6105 20 900 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 13.5 9.0 16.2

6105 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6105 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6105 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2


6106    Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in
      deklice, pletene ali kvačkane

6106 10 000 - Iz bombaža ..................................  pr 13.5  pr 16.2

6106 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6106 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6106 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6106 90 300 -- iz svile ali svilenih odpadkov .............  pr 13.5 9.0 16.2

6106 90 500 -- iz lanu ali ramije .........................  pr 13.5 9.0 16.2

6106 90 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2


6107    Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni
      plašči, domače halje in podobni izdelki za
      moške in dečke, pleteni ali kvačkani

      - Spodnje hlače:

6107 11 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6107 12 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6107 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Spalne srajce in pižame:

6107 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6107 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6107 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6107 91   -- iz bombaža:

6107 91 100 --- iz plišastih pletenin .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6107 91 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6107 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6107 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6108    Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače,
      spalne srajce, pižame, jutranjke, kopalni
      plašči, domače halje in podobni izdelki, za
      ženske in deklice, pleteni ali kvačkani

      - Kombineže in spodnja krila:

6108 11   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6108 11 100 --- iz sintetičnih vlaken .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 11 900 --- iz umetnih vlaken .........................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6108 19 100 --- iz bombaža ................................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Spodnje hlače:

6108 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6108 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Spalne srajce in pižame:

6108 31   -- iz bombaža:

6108 31 100 --- spalne srajce .............................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 31 900 --- pižame ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

      --- iz sintetičnih vlaken:

6108 32 110 ---- spalne srajce ............................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 32 190 ---- pižame ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 32 900 --- iz umetnih vlaken .........................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 39 000 -- druge ......................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6108 91   -- iz bombaža:

6108 91 100 --- iz plišastih pletenin .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 91 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6108 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6108 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6108 99 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6108 99 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 6.0 9.0 16.2


6109    T-majice, spodnje majice in druge majice,
      pletene ali kvačkane

6109 10 000 - Iz bombaža ..................................  pr 15.0 10.0 18.0

6109 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6109 90 100 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 15.0 10.0 18.0

6109 90 300 -- iz sintetičnih ali umetnih vlaken ..........  pr 15.0 10.0 18.0

6109 90 900 -- druge ......................................  pr 15.0 10.0 18.0


6110    Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji,
      brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
      kvačkani

6110 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

6110 10 100 -- jope in puloverji, ki po masi vsebujejo
      vsaj 50% volne in tehtajo 600 g ali več po
      kosu ..........................................  pr 13.5 9.0 16.2

      -- drugo:

      --- moški ali deški:

6110 10 310 ---- iz volne .................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- iz fine živalske dlake:

6110 10 350 ----- kašmirskih koz ..........................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 10 380 ----- drugo ...................................  pr 13.5 9.0 16.2

      --- ženski ali dekliški:

6110 10 910 ---- iz volne .................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- iz fine živalske dlake:

6110 10 950 ----- kašmirskih koz ..........................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 10 980 ----- drugo ...................................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 20   - Iz bombaža:

6110 20 100 -- lahke, fino pletene jope in puloverji
      puliji, s polo ovratnikom ali ravnim izrezom ..  pr 13.5 9.0 16.2

      -- drugo:

6110 20 910 --- moški ali deški ...........................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 20 990 --- za ženske ali deklice .....................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 30   - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6110 30 100 -- lahke, fino pletene jope in
      puloverji-puliji, s polo ovratnikom ali ravnim
      izrezom .......................................  pr 13.5 9.0 16.2

      -- drugo:

6110 30 910 --- za moške ali dečke ........................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 30 990 --- za ženske ali deklice .....................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6110 90 100 -- iz lanu ali ramije .........................  pr 13.5 9.0 16.2

6110 90 900 -- drugo ......................................  pr 13.5 9.0 16.2


6111    Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke,
      pleteni ali kvačkani

6111 10   - Iz volne ali fine živalske dlake:

6111 10 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov .  pr 13.5 9.0 16.2

6111 10 900 -- drugo ......................................  pr 13.5 9.0 16.2

6111 20   - Iz bombaža:

6111 20 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov .  pr 13.5  pr 16.2

6111 20 900 -- drugo ......................................  pr 13.5  pr 16.2

6111 30   - Iz sintetičnih vlaken:

6111 30 100 -- rokavice, palčniki in rokavice brez prstov .  pr 13.5  pr 16.2

6111 30 900 -- drugo ......................................  pr 13.5  pr 16.2

6111 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 13.5 9.0 16.2


6112    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke
      ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane

      - Trenirke:

6112 11 000 -- Iz bombaža .................................  pr 15.0  pr 18.0

6112 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 15.0  pr 18.0

6112 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 15.0 10.0 18.0

6112 20 000 - Smučarske obleke ............................  pr 13.5 9.0 16.2

      - Moške in deške kopalne hlačke:

6112 31   -- iz sintetičnih vlaken:

6112 31 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
      niti ..........................................  pr 15.0  pr 18.0

6112 31 900 --- drugo .....................................  pr 15.0  pr 18.0

6112 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6112 39 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
      niti ..........................................  pr 13.5  pr 16.2

6112 39 900 --- drugo .....................................  pr 13.5  pr 16.2

      - Ženske in dekliške kopalne hlačke in kopalne
      obleke:

6112 41   -- iz sintetičnih vlaken:

6112 41 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
      niti ..........................................  pr 15.0  pr 18.0

6112 41 900 --- drugo .....................................  pr 15.0  pr 18.0

6112 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6112 49 100 --- ki po masi vsebujejo 5% ali več gumijaste
      niti ..........................................  pr 13.5  pr 16.2

6112 49 900 --- drugo .....................................  pr 13.5  pr 16.2


6113 00   Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih
      materialov iz tar. št. 5903, 5906 in 5907

6113 00 100 - Iz pletenih ali kvačkanih materialov iz tar.
      št. 5906 ......................................  pr 13.5 9.0 16.2

6113 00 900 - Drugo .......................................  pr 13.5 9.0 16.2


6114    Druga oblačila, pletena ali kvačkana

6114 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 13.5 9.0 16.2

6114 20 000 - Iz bombaža ..................................  pr 13.5 9.0 16.2

6114 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6114 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 13.5 9.0 16.2


6115    Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice
      za krčne žile in nogavice brez podplatov,
      pletene ali kvačkane

      - Hlačne nogavice:

6115 11 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne
      preje manj kot 67 deciteksov ..................  pr 13.5  pr 16.2

6115 12 000 -- iz sintetičnih vlaken, številke enojne
      preje 67 deciteksov ali več ...................  pr 13.5  pr 16.2

6115 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6115 19 100 --- iz volne ali fine živalske dlake ..........  pr 13.5  pr 16.2

6115 19 900 --- drugo .....................................  pr 13.5  pr 16.2

6115 20   - Ženske dolge nogavice ali dokolenke,
      številke enojne preje manj kot 67 deciteksov:

      -- iz sintetičnih vlaken:

6115 20 110 --- dokolenke .................................  pr 13.5  pr 16.2

6115 20 190 --- drugo .....................................  pr 13.5  pr 16.2

6115 20 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5  pr 16.2

      - Drugo:

6115 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5  pr 16.2

6115 92 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5  pr 16.2

6115 93   -- iz sintetičnih vlaken:

6115 93 100 --- nogavice za krčne žile ....................  pr 13.5  pr 16.2

6115 93 300 --- dokolenke (razen dokolenk za krčne žile) ..  pr 13.5  pr 16.2

      --- drugo:

6115 93 910 ---- ženske nogavice ..........................  pr 13.5  pr 16.2

6115 93 990 ---- drugo ....................................  pr 13.5  pr 16.2

6115 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2


6116    Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov,
      pletene ali kvačkane

6116 10   - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
      plastično maso ali gumo:

6116 10 200 -- rokavice, impregnirane, prevlečene ali
      prekrite s plastično maso .....................  pr 7.5 5.0 9.0

6116 10 800 -- drugo ......................................  pr 7.5 5.0 9.0

      - Drugo:

6116 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 3.3 5.0 8.0

6116 92 000 -- bombažne ...................................  pr 3.3 5.0 8.0

6116 93 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 3.3 5.0 8.0

6116 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 3.3 5.0 8.0


6117    Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali
      kvačkan; pleteni ali kvačkani deli oblačil ali
      pribora za oblačila

6117 10 000 - Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute,
      tančice in podobni izdelki ....................  pr 6.0 9.0 16.2

6117 20 000 - Kravate in metuljčki ........................  pr 6.0 9.0 16.2

6117 80   - Drug pribor:

6117 80 100 -- pleten ali kvačkan, elastičen ali gumiran ..  pr 6.0 9.0 16.2

6117 80 900 -- drugo ......................................  pr 6.0 9.0 16.2

6117 90 000 - Deli ........................................  pr 6.0 9.0 16.2


6201    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
      tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
      vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez
      njiju in podobni izdelki za moške in dečke,
      razen izdelkov iz tar.št. 6203

      - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
      podobni izdelki:

6201 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6201 12   -- iz bombaža:

6201 12 100 --- mase posameznega oblačila do 1 kg .........  pr 6.0 9.0 16.2

6201 12 900 --- mase posameznega oblačila nad 1 kg ........  pr 6.0 9.0 16.2

6201 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6201 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ..................  pr 6.0 9.0 16.2

6201 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo .................  pr 6.0 9.0 16.2

6201 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6201 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6201 92 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6201 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 5.7 8.5 15.3

6201 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6202    Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco
      tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
      vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju
      in podobni izdelki za ženske ali deklice,
      razen izdelkov iz tar. št. 6204

      - Plašči, dežni plašči, površniki, pelerine in
      podobni izdelki:

6202 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 5.7 8.5 15.3

6202 12   -- iz bombaža:

6202 12 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ..................  pr 6.0 9.0 16.2

6202 12 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo .................  pr 6.0 9.0 16.2

6202 13   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6202 13 100 --- mase do 1 kg na oblačilo ..................  pr 6.0 9.0 16.2

6202 13 900 --- mase nad 1 kg na oblačilo .................  pr 6.0 9.0 16.2

6202 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6202 91 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6202 92 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6202 93 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6202 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6203    Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z
      oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in
      kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške
      in dečke

      - Obleke:

6203 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6203 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6203 19 100 --- iz bombaža ................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 19 300 --- iz umetnih vlaken .........................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 19 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Kompleti:

6203 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 7.0 10.5 18.9

6203 22   -- iz bombaža:

6203 22 100 --- delovni ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 22 800 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 23   -- iz sintetičnih vlaken:

6203 23 100 --- delovni ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 23 800 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

6203 29 110 ---- delovni ..................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 29 180 ---- drugi ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 29 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Sukniči in jopiči:

6203 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6203 32   -- iz bombaža:

6203 32 100 --- delovni ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 32 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 33   -- iz sintetičnih vlaken:

6203 33 100 --- delovni ...................................  pr 5.7 8.5 15.3

6203 33 900 --- drugi .....................................  pr 5.7 8.5 15.3

6203 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

6203 39 110 ---- delovni ..................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 39 190 ---- drugi ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 39 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
      jahalne hlače in kratke hlače:

6203 41   -- iz volne ali fine živalske dlake:

6203 41 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 6.0 9.0 16.2

6203 41 300 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6203 41 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 42   -- iz bombaža:

      --- hlače in jahalne hlače:

6203 42 110 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

      ---- druge:

6203 42 310 ----- iz blaga za kavbojke (jeansa) ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6203 42 330 ----- iz rebrastega žameta ....................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 42 350 ----- druge ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

      --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6203 42 510 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 42 590 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 42 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 43   -- iz sintetičnih vlaken:

      --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

6203 43 110 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 43 190 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6203 43 310 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 43 390 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 43 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 49   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

      ---- hlače in jahalne hlače iz umetnih vlaken:

6203 49 110 ----- delovne in poklicne .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 49 190 ----- druge ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

      ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6203 49 310 ----- delovne in poklicne .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 49 390 ----- druge ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 49 500 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6203 49 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2


6204    Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke,
      krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom
      in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih
      hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

      - Kostimi:

6204 11 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 12 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 13 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6204 19 100 --- iz umetnih vlaken .........................  pr 6.0  pr 16.2

6204 19 900 --- drugi .....................................  pr 6.0  pr 16.2

      - Kompleti:

6204 21 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 22   -- iz bombaža:

6204 22 100 --- delovni in poklicni .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 22 800 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 23   -- iz sintetičnih vlaken:

6204 23 100 --- delovni in poklicni .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 23 800 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

6204 29 110 ---- delovni in poklicni ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 29 180 ---- drugi ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 29 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Sukniči in jopiči:

6204 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 32   -- iz bombaža:

6204 32 100 --- delovni in poklicni .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 32 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 33   -- iz sintetičnih vlaken:

6204 33 100 --- delovni in poklicni .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 33 900 --- drugi .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

6204 39 110 ---- delovni in poklicni ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 39 190 ---- drugi ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 39 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Obleke:

6204 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 42 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 43 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 44 000 -- iz umetnih vlaken ..........................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 49   -- iz drugih tekstilnih surovin

6204 49 100 --- iz svile ali svilenih odpadkov ............  pr 6.0 9.0 16.2

6204 49 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Krila in hlačna krila:

6204 51 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 5.7 8.5 15.3

6204 52 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 53 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 59   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6204 59 100 --- iz umetnih vlaken .........................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 59 900 --- druga .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
      jahalne hlače (pumparice) in kratke hlače:

6204 61   -- iz volne ali fine živalske dlake:

6204 61 100 --- hlače in jahalne hlače (pumparice) ........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 61 800 --- hlače z oprsnikom in naramnicami ..........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 61 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 62   -- iz bombaža:

      --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

6204 62 110 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

      ---- druge:

6204 62 310 ----- iz tkanine za kavbojke (jeansa) .........  pr 6.0 9.0 16.2

6204 62 330 ----- iz rebrastega žameta ....................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 62 390 ----- drugo ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

      --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6204 62 510 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 62 590 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 62 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 63   -- iz sintetičnih vlaken:

      --- hlače in jahalne hlače (pumparice):

6204 63 110 --- delovne in poklicne .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 63 180 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

      --- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6204 63 310 ---- delovne in poklicne ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 63 390 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 63 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 69   -- iz drugih tekstilnih surovin:

      --- iz umetnih vlaken:

      ---- hlače in jahalne hlače (pumparice):

6204 69 110 ----- delovne in poklicne .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 69 180 ----- druge ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

      ---- hlače z oprsnikom in naramnicami:

6204 69 310 ----- delovne in poklicne .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 69 390 ----- druge ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 69 500 ---- druge ....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6204 69 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2


6205    Srajce za moške in dečke

6205 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 16.5 11.0 19.8

6205 20 000 - Iz bombaža ..................................  pr 12.8 8.5 15.3

6205 30 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...........  pr 16.5 11.0 19.8

6205 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6205 90 100 -- iz lanu ali ramije .........................  pr 16.5 11.0 19.8

6205 90 900 -- druge ......................................  pr 16.5 11.0 19.8


6206    Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in
      deklice

6206 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ..............  pr 16.5 11.0 19.8

6206 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 16.5 11.0 19.8

6206 30 000 - Iz bombaža ..................................  pr 16.5  pr 19.8

6206 40 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...........  pr 16.5  pr 19.8

6206 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6206 90 100 -- iz lanu ali ramije .........................  pr 16.5 11.0 19.8

6206 90 900 -- druge ......................................  pr 16.5 11.0 19.8


6207    Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače,
      spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače
      halje in podobni izdelki za moške in dečke

      - Spodnje hlače:

6207 11 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6207 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Spalne srajce in pižame:

6207 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6207 22 000 -- iz umetnih in sintetičnih vlaken ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6207 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Drugo:

6207 91   -- iz bombaža:

6207 91 100 --- domače halje, toaletne halje in podobni
      izdelki iz plišastega frotirja in podobnih
      tkanih plišastih materialov ...................  pr 13.5 9.0 16.2

6207 91 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6207 92 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 13.5 9.0 16.2

6207 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2


6208    Spodnje majice in druge majice, kombineže,
      spodnja krila, hlačke, spodnje hlače, spalne
      srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči,
      domače halje in podobni izdelki, za ženske in
      deklice

      - Kombineže in spodnja krila:

6208 11 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 13.5 9.0 16.2

6208 19   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6208 19 100 --- bombažne ..................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 19 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

      - Spalne srajce in pižame:

6208 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 22 000 -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken ..........  pr 13.5 9.0 16.2

6208 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Drugo:

6208 91   -- iz bombaža:

      --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
      izdelki:

6208 91 110 ---- iz plišastega frotirja in podobnih tkanih
      plišastih materialov ..........................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 91 190 ---- drugo ....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 91 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 92   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6208 92 100 --- negližeji, kopalne halje, halje in podobni
      izdelki .......................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 92 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6208 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2


6209    Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke

6209 10 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 13.5 9.0 16.2

6209 20 000 - Iz bombaža ..................................  pr 13.5 9.0 16.2

6209 30 000 - Iz sintetičnih vlaken .......................  pr 13.5 9.0 16.2

6209 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 13.5 9.0 16.2


6210    Oblačila, izdelana iz materialov iz tar.št.
      5602, 5603, 5903, 5906 in 5907.

6210 10   - Iz materialov iz tar.št. 5602 in 5603:

6210 10 100 -- iz materialov iz tar.št. 5602 ..............  pr 6.0 9.0 14.4

      -- iz materialov iz tar.št. 5603:

6210 10 910 --- v sterilnih zavitkih ......................  pr 6.0 9.0 14.4

6210 10 990 --- druga .....................................  pr 6.0 9.0 14.4

6210 20 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6201 11
      do 620119 .....................................  pr 6.0 9.0 14.4

6210 30 000 - Druga oblačila, opisana v tar.podšt. 6202 11
      do 620219 .....................................  pr 6.0 9.0 14.4

6210 40 000 - Druga oblačila za moške in dečke ............  pr 6.0 9.0 14.4

6210 50 000 - Druga oblačila za ženske in deklice .........  pr 6.0 9.0 14.4


6211    Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke
      ali kopalne obleke; druga oblačila

      - Kopalne hlačke in kopalne obleke:

6211 11 000 -- moške in deške .............................  pr 13.5  pr 16.2

6211 12 000 -- ženske in dekliške .........................  pr 13.5  pr 16.2

6211 20 000 - Smučarske obleke ............................  pr 13.5  pr 16.2

      - Druga oblačila za moške in dečke:

6211 31 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6211 32   -- iz bombaža:

6211 32 100 --- delovna in poklicna oblačila ..............  pr 13.5 9.0 16.2

      --- podložene trenirke:

6211 32 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
      blaga .........................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- drugo:

6211 32 410 ----- zgornji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 32 420 ----- spodnji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 32 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 33   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 33 100 --- delovna in poklicna oblačila ..............  pr 13.5 9.0 16.2

      --- podložene trenirke:

6211 33 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
      blaga .........................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- drugo:

6211 33 410 ----- zgornji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 33 420 ----- spodnji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 33 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 13.5 9.0 16.2

      - Druga oblačila za ženske in deklice:

6211 41 000 -- iz volne ali fine živalske dlake ...........  pr 13.5 9.0 16.2

6211 42   -- iz bombaža:

6211 42 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
      zaščitna in delovna obleka (ustrezna ali
      neustrezna za domačo rabo) ....................  pr 13.5 9.0 16.2

      --- podložene trenirke:

6211 42 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
      blaga .........................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- drugo:

6211 42 410 ----- zgornji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 42 420 ----- spodnji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 42 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 43   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 43 100 --- predpasniki, delovni kombinezoni in druga
      zaščitna in delovna oblačila (ustrezna ali
      neustrezna za domačo rabo) ....................  pr 13.5 9.0 16.2

      --- podložene trenirke:

6211 43 310 ---- z zunanjo plastjo iz enega identičnega
      blaga .........................................  pr 13.5 9.0 16.2

      ---- drugo:

6211 43 410 ----- zgornji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 43 420 ----- spodnji deli ............................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 43 900 --- drugo .....................................  pr 13.5 9.0 16.2

6211 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6212    Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki,
      oporniki, naramnice, podveze in podobni
      izdelki ter njihovi deli, vključno s pletenimi
      ali kvačkanimi

6212 10 000 - Modrčki .....................................  pr 6.0  pr 16.2

6212 20 000 - Pasovi za nogavice in hlačni pasovi .........  pr 6.0  pr 16.2

6212 30 000 - Stezniki ....................................  pr 6.0  pr 16.2

6212 90 000 - Drugo .......................................  pr 6.0 9.0 16.2


6213    Robčki

6213 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ..............  pr 6.0 9.0 16.2

6213 20 000 - Iz bombaža ..................................  pr 6.0 9.0 16.2

6213 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 6.0 9.0 16.2


6214    Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice
      in podobni izdelki

6214 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ..............  pr 6.0 9.0 16.2

6214 20 000 - Iz volne ali fine živalske dlake ............  pr 6.0 9.0 16.2

6214 30 000 - Iz sintetičnih vlaken .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6214 40 000 - Iz umetnih vlaken ...........................  pr 6.0 9.0 16.2

6214 90   - Iz drugih tekstilnih surovin:

6214 90 100 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6214 90 900 -- drugi ......................................  pr 6.0 9.0 16.2


6215    Kravate in metuljčki

6215 10 000 - Iz svile ali svilenih odpadkov ..............  pr 6.0 9.0 16.2

6215 20 000 - Iz umetnih ali sintetičnih vlaken ...........  pr 6.0 9.0 16.2

6215 90 000 - Iz drugih tekstilnih odpadkov ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6216 00 000 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov ....  pr 6.0 9.0 14.4


6217    Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil
      ali pribora za oblačila, razen tistih iz tar.
      št.6212

6217 10 000 - Pribor ......................................  pr 6.0 9.0 16.2

6217 90 000 - Deli ........................................  pr 6.0 9.0 16.2


I. DRUGI GOTOVI TEKSTILNI IZDELKI

6301    Odeje in podobni pokrivači

6301 10 000 - Električne odeje ............................  pr 6.0 9.0  pr

6301 20   - Odeje (razen električnih odej), potovalne
      odeje in slična pregrinjala iz volne ali fine
      živalske dlake:

6301 20 100 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 6.0  pr  pr

      -- drugi:

6301 20 910 --- v celoti iz volne ali fine živalske dlake .  pr 6.0  pr  pr

6301 20 990 --- drugi .....................................  pr 6.0  pr  pr

6301 30   - Odeje (razen električnih odej) in podobna
      pregrinjala iz bombaža:

6301 30 100 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 6.0  pr 16.2

6301 30 900 -- drugi ......................................  pr 6.0  pr 16.2

6301 40   - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna
      pregrinjala, iz sintetičnih vlaken:

6301 40 100 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 6.0  pr 16.2

6301 40 900 -- drugi ......................................  pr 6.0  pr 16.2

6301 90   - Druge odeje in podobna pregrinjala:

6301 90 100 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 6.0  pr 16.2

6301 90 900 -- drugi ......................................  pr 6.0  pr 16.2


6302    Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko
      perilo

6302 10   - Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano:

6302 10 100 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo posteljno perilo, tiskano:

6302 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 22   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 22 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 22 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 29   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6302 29 100 --- iz lanu ali ramije ........................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 29 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo posteljno perilo:

6302 31   -- iz bombaža:

6302 31 100 --- mešano z lanom ............................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 31 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 32   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 32 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 32 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 39   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6302 39 100 --- iz lanu ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 39 300 --- iz ramije .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 39 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 6.0 9.0 16.2

6302 40 000 - Namizno perilo, pleteno ali kvačkano ........  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo namizno perilo:

6302 51   -- iz bombaža:

6302 51 100 --- mešano z lanom ............................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 51 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 52 000 -- laneno .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 53   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 53 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 53 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 59 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

6302 60 000 - Toaletno ali kuhinjsko perilo, iz frotirja
      ali podobne tkanine, bombažno .................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6302 91   -- iz bombaža:

6302 91 100 --- mešano z lanom ............................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 91 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 92 000 -- laneno .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 93   -- iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 93 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 93 900 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6302 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6303    Zavese (vključno draperije) in notranje
      platnene navojnice, kratke okrasne draperije
      za okna ali postelje

      - Pletene ali kvačkane:

6303 11 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6303 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0  pr 16.2

6303 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Druge:

6303 91 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6303 92   -- iz sintetičnih vlaken:

6303 92 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0  pr 16.2

6303 92 900 --- druge .....................................  pr 6.0  pr 16.2

6303 99   -- iz drugih tekstilnih surovin:

6303 99 100 --- iz netkanih tekstilij .....................  pr 6.0 9.0 16.2

6303 99 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2


6304    Drugi izdelki za notranjo opremo, brez
      izdelkov iz tar.št. 9404

      - Posteljna pregrinjala:

6304 11 000 -- pletena ali kvačkana .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6304 19   -- druga:

6304 19 100 --- iz bombaža ................................  pr 6.0 9.0 16.2

6304 19 300 --- iz lanu ali ramije ........................  pr 6.0 9.0 16.2

6304 19 900 --- iz drugih tekstilnih surovin ..............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugi:

6304 91 000 -- pleteni ali kvačkani .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6304 92 000 -- iz bombaža, razen pletenih ali kvačkanih ...  pr 6.0 9.0 16.2

6304 93 000 -- iz sintetičnih vlaken, razen pletenih ali
      kvačkanih .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6304 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin, razen
      pletenih ali kvačkanih ........................  pr 6.0 9.0 16.2


6305    Vreče in vrečke za pakiranje blaga

6305 10   - Iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken
      iz tar.št. 5303:

6305 10 100 -- rabljene ...................................  pr 6.0 9.0 16.2

6305 10 900 -- druge ......................................  pr 6.0 9.0 16.2

6305 20 000 - Iz bombaža ..................................  pr 6.0 9.0 16.2

      - Iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih
      materialov:

6305 32   -- fleksibilne vreče:

      --- iz polietilenskih ali polipropilenskih
      trakov ali podobnih oblik:

6305 32 110 ---- pleteni ali kvačkani .....................  pr 2.0 3.0 5.4

      ---- drugo:

6305 32 810 ----- iz materiala z maso 120 g/m2 ali manj ..  pr 6.0 9.0 16.2

6305 32 890 ----- iz materiala z maso nad 120 g/m2 ........  pr 6.0 9.0 16.2

6305 32 900 --- druge .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6305 33   -- druge, iz polietilenskih ali
      polipropilenskih trakov ali podobnih oblik:

6305 33 100 --- pletene ali kvačkane ......................  pr 4.0 6.0 10.8

      --- druge:

6305 33 910 ---- iz materiala z maso do 120 g/m2 ali manj .  pr 6.0 9.0 16.2

6305 33 990 ---- iz materiala z maso nad 120 g/m2 .........  pr 6.0 9.0 16.2

6305 39 000 -- drugo ......................................  pr 6.0 9.0 16.2

6305 90 000 - Iz drugih tekstilnih surovin ................  pr 6.0 9.0 16.2


6306    Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene
      navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila,
      jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki
      za taborjenje

      - Ponjave; platnene strehe in zunanje platnene
      navojnice:

6306 11 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 12 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 19 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Šotori:

6306 21 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 22 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 29 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 4.7 7.0 12.6

      - Jadra:

6306 31 000 -- iz sintetičnih vlaken ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 39 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Napihljive blazine:

6306 41 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 49 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2

      - Drugo:

6306 91 000 -- iz bombaža .................................  pr 6.0 9.0 16.2

6306 99 000 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 6.0 9.0 16.2


6307    Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji
      za oblačila

6307 10   - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
      čiščenje:

6307 10 100 -- pletene ali kvačkane .......................  pr 6.0 9.0 16.2

6307 10 300 -- iz netkanega tekstila ......................  pr 6.0 9.0 16.2

6307 10 900 -- druge: .....................................  pr 6.0 9.0 16.2

6307 20 000 - Reševalni jopiči in pasovi ..................  pr 6.0 9.0 14.4

6307 90   - Drugo:

6307 90 100 -- pleteno ali kvačkano .......................  pr 6.0 9.0 16.2

      -- drugo:

6307 90 910 --- iz klobučevine ............................  pr 6.0 9.0 16.2

6307 90 990 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0 16.2


II. KOMPLETI

6308 00 000 Garniture, ki so sestavljene iz koščkov tkanin
      in preje, s priborom ali brez njega, za
      izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij,
      vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih
      tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih
      za prodajo na drobno ..........................  pr 3.3 5.0 8.0


III. RABLJENA OBLEKA IN RABLJENI TEKSTILNI PREDMETI; KRPE

6309 00 000 Ponošena - izrabljena oblačila in drugi
      izrabljeni tekstilni izdelki ..................  pr 3.3 5.0 9.0


6310    Krpe, motvozi, vrvi, konopci in prameni v
      obliki odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz
      tekstilnega materiala

6310 10   - Sortirani:

6310 10 100 -- iz volne ali fine ali grobe živalske dlake .  pr 1.7 2.5 4.5

6310 10 300 -- laneni ali iz bombaža ......................  pr 1.7 2.5 4.5

6310 10 900 -- iz drugih tekstilnih surovin ...............  pr 1.7 2.5 4.5

6310 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.7 2.5 4.5


6401    Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim
      delom iz kavčuka, gume ali plastične mase,
      katere zgornji del ni pritrjen na podplat in
      ne spojen z njim s šivanjem, z zakovicami ali
      z žeblji, vijaki, čepi ali po podobnih
      postopkih

6401 10   - Obutev s kovinsko kapico:

6401 10 100 -- z zgornjim delom iz gume ...................  pr 6.7 10.0 18.0

6401 10 900 -- z zgornjim delom iz plastične mase .........  pr 6.7 10.0 18.0

      - Druga obutev:

6401 91   -- ki pokriva kolena:

6401 91 100 --- z zgornjim delom iz gume ..................  pr 6.7 10.0 18.0

6401 91 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ........  pr 6.7 10.0 18.0

6401 92   -- ki pokriva gležnje, ne pa tudi kolen:

6401 92 100 --- z zgornjim delom iz gume ..................  pr 6.7 10.0 18.0

6401 92 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ........  pr 6.7 10.0 18.0

6401 99   -- drugo:

6401 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ..................  pr 6.7 10.0 18.0

6401 99 900 --- z zgornjim delom iz plastične mase ........  pr 6.7 10.0 18.0


6402    Druga obutev s podplati in zgornjim delom iz
      kavčuka, gume ali plastične mase

      - Športna obutev:

6402 12   -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh
      in čevlji za smučanje na deski - "snowboard":

6402 12 100 --- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh .  pr  pr 10.0 18.0

6402 12 900 --- čevlji za smučanje na deski - "snowboard" .  pr  pr 10.0 18.0

6402 19 000 -- druga ......................................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 20 000 - Obutev z zgornjim delom iz trakov ali
      jermenov, spojenih s podplatom z vkovanimi
      čepi ..........................................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 30 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ..............  pr 15.0 10.0 18.0

      - Druga obutev:

6402 91 000 -- ki pokriva gležnje .........................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 99   -- druga:

6402 99 100 --- z zgornjim delom iz gume ..................  pr 15.0 10.0 18.0

      --- z zgornjim delom iz plastične mase:

      ---- obutev s prednjikom iz trakov ali
      jermenov ali z enim ali več izrezanimi deli:

6402 99 310 ----- s podplatom in peto, s skupno višino nad
      3 cm ..........................................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 99 390 ----- druga ...................................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 99 500 ---- copate in druga hišna obutev .............  pr 15.0 10.0 18.0

      ---- druga, z notranjkom dolžine:

6402 99 910 ----- pod 24 cm ...............................  pr 15.0 10.0 18.0

      ----- 24 cm ali več:

6402 99 930 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
      žensko obutev .................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ------ druga:

6402 99 960 ------- moška .................................  pr 15.0 10.0 18.0

6402 99 980 ------- ženska ................................  pr 15.0 10.0 18.0


6403    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
      mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim
      delom iz usnja

      - Športna obutev:

6403 12 000 -- smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh
      in čevlji za smučanje na deski - "snowboard" ..  pr 6.7  pr 18.0

6403 19 000 -- druga ......................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 20 000 - Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom
      iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog
      palca .........................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 30 000 - Obutev, izdelana samo z lesenim podplatom in
      brez kovinske kapice ..........................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 40 000 - Druga obutev s kovinsko kapico ..............  pr 15.0 10.0 18.0

      - Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 51   -- ki pokriva gležnje:

      --- ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z
      notranjki dolžine:

6403 51 110 ---- pod 24 cm ................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 51 150 ----- moška ...................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 51 190 ----- ženska ..................................  pr 15.0 10.0 18.0

      --- druga, z notranjkom dolžine:

6403 51 910 ---- do 24 cm .................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 51 950 ----- moška ...................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 51 990 ----- ženska ..................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 59   -- druga:

      --- obutev z zgornjim delom iz jermenčkov, z
      eneim ali več izrezanimi kosi:

6403 59 110 ---- s podplatom in peto, ki skupno merita nad
      3 cm ..........................................  pr  pr 10.0 18.0

      ---- druga, z notranjki dolžine:

6403 59 310 ----- pod 24 cm ...............................  pr  pr 10.0 18.0

      ----- 24 cm ali več:

6403 59 350 ------ moška ..................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 59 390 ------ ženska .................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 59 500 --- copate in druga hišna obutev ..............  pr  pr 10.0 18.0

      --- druga, z notranjki dolžine:

6403 59 910 ---- pod 24 cm ................................  pr  pr 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 59 950 ----- moška ...................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 59 990 ----- ženska ..................................  pr  pr 10.0 18.0

      - Druga obutev:

6403 91   -- ki pokriva gležnje:

      --- ki pokriva gležnje, vendar ne pokriva
      goleni, z notranjki dolžine:

6403 91 110 ---- pod 24 cm ................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 91 130 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali
      žensko ........................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ----- druga:

6403 91 160 ------ moška ..................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 91 180 ------ ženska .................................  pr 15.0 10.0 18.0

      --- druga, z notranjki dolžine:

6403 91 910 ---- pod 24 cm ................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 91 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali
      žensko ........................................  pr 15.0 10.0 18.0

      ----- druga:

6403 91 960 ------ moška ..................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 91 980 ------ ženska .................................  pr 15.0 10.0 18.0

6403 99   -- druga:

      --- obutev s sprednjikom iz paščkov ali
      jermenčkov, ali ki ima enega ali več izrezanih
      delov:

6403 99 110 ---- s podplatom in peto, ki sta skupno višja
      od 3 cm .......................................  pr  pr 10.0 18.0

      ---- druga, z notranjki dolžine:

6403 99 310 ----- pod 24 cm ...............................  pr  pr 10.0 18.0

      ----- 24 cm ali več:

6403 99 330 ------ obutev, ki se ne loči na moško ali
      žensko ........................................  pr  pr 10.0 18.0

      ------ druga:

6403 99 360 ------- moška .................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 99 380 ------- ženska ................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 99 500 --- copate ali druga hišna obutev .............  pr  pr 10.0 18.0

      --- druga, z notranjki dolžine:

6403 99 910 ---- pod 24 cm ................................  pr  pr 10.0 18.0

      ---- 24 cm ali več:

6403 99 930 ----- obutev, ki se ne loči na moško ali
      žensko ........................................  pr  pr 10.0 18.0

      ----- druga:

6403 99 960 ------ moška ..................................  pr  pr 10.0 18.0

6403 99 980 ------ ženska .................................  pr  pr 10.0 18.0


6404    Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične
      mase, iz usnja ali umetnega usnja in z
      zgornjim delom iz tekstilnih materialov

      - Obutev s podplati iz kavčuka, gume ali
      plastične mase:

6404 11 000 -- športna obutev; copate za tenis, košarko,
      gimnastiko in podobno .........................  pr 15.0  pr 18.0

6404 19   -- druga:

6404 19 100 --- copate in druga hišna obutev ..............  pr 15.0  pr 18.0

6404 19 900 --- druga .....................................  pr 15.0  pr 18.0

6404 20   - Obutev s podplati iz usnja ali umetnega
      usnja:

6404 20 100 -- copate in druga hišna obutev ...............  pr 15.0  pr 18.0

6404 20 900 -- druga ......................................  pr 15.0  pr 18.0


6405    Druga obutev

6405 10   - Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega
      usnja:

6405 10 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ..............  pr 15.0 10.0 18.0

6405 10 900 -- s podplatom iz drugih materialov ...........  pr 15.0 10.0 18.0

6405 20   - Z zgornjim delom iz tekstilnih materialov:

6405 20 100 -- s podplatom iz lesa ali plute ..............  pr 15.0 10.0 18.0

      -- s podplatom iz drugih materialov:

6405 20 910 --- copate in druga hišna obutev ..............  pr 15.0 10.0 18.0

6405 20 990 --- druga .....................................  pr 15.0 10.0 18.0

6405 90   - Druga:

6405 90 100 -- s podplati iz kavčuka, gume, plastične
      mase, usnja ali umetnega usnja ................  pr 15.0 10.0 18.0

6405 90 900 -- s podplati iz drugih materialov ............  pr 15.0 10.0 18.0


6406    Deli obutve; vložki za obutev, vstavki za pete
      in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni
      izdelki in njihovi deli

6406 10   - Zgornji deli in deli zgornjega dela, razen
      opetnikov:

      -- iz usnja:

6406 10 110 --- zgornji deli ..............................  pr  pr 7.5 12.0

6406 10 190 --- deli zgornjega dela .......................  pr  pr 7.5 12.0

6406 10 900 -- iz drugih materialov .......................  pr  pr 7.5 12.0

6406 20   - Podplati in pete, iz kavčuka, gume ali
      plastične mase:

6406 20 100 -- iz gume ....................................  pr 5.0 7.5 12.0

6406 20 900 -- iz plastične mase ..........................  pr 5.0 7.5 12.0

      - Drugo:

6406 91 000 -- iz lesa ....................................  pr  pr 7.5 12.0

6406 99   -- iz drugih materialov:

6406 99 100 --- gamaše, ovijači in podobni izdelki ter
      njihovi deli ..................................  pr  pr  pr 12.0

6406 99 300 --- kompleti zgornjih delov, pritrjeni na
      notranje podplate ali druge dele podplatov,
      vendar brez zunanjih podplatov ................  pr  pr  pr 12.0

6406 99 500 --- vložki in drugi zamenljivi dodatki ........  pr  pr  pr 12.0

6406 99 600 --- podplati iz usnja ali sestavljenega usnja .  pr  pr  pr 12.0

6406 99 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 12.0


6501 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki iz
      klobučevine, neoblikovani in brez oboda; krogi
      in cilindri (vključno z rezanimi cilindri) iz
      klobučevine ...................................  pr 4.0  pr 10.8


6502 00 000 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali
      izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega
      koli materiala, neoblikovani in brez oboda,
      nepodloženi in neokrašeni .....................  pr 4.0  pr 10.8


6503 00   Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine,
      izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov
      iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali
      okrašeni

6503 00 100 - Iz klobučevine, izdelane iz krzna, ali iz
      klobučevine, izdelane iz volne in krzna .......  pr 5.7  pr 15.3

6503 00 900 - Drugi .......................................  pr 6.0  pr 16.2


6504 00 000 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali
      izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega
      koli materiala, vključno tudi podloženi ali
      okrašeni ......................................  pr 6.0  pr 16.2


6505    Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali
      kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine
      ali drugih tekstilnih metražnih materialov
      (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali
      okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli
      materiala, vključno podložene ali okrašene

6505 10 000 - Mrežice za lase .............................  pr 6.0  pr 16.2

6505 90   - Drugo:

6505 90 10 -- beretke, čepice, kape, fesi in podobna
      pokrivala:

6505 90 101 --- iz pletenih ali kvačkanih materialov,
      polnjenih ali podloženih s klobučevino ........  pr 6.0  pr 16.2

6505 90 109 --- drugo .....................................  pr 6.0  pr 16.2

6505 90 300 -- koničaste kape .............................  pr 6.0  pr 16.2

6505 90 900 -- drugo ......................................  pr 6.0  pr 16.2


6506    Druga pokrivala, vključno podložena ali
      okrašena

6506 10   - Zaščitna (čelade ipd.):

6506 10 100 -- iz plastične mase ..........................  pr 6.0  pr 16.2

6506 10 80 -- iz drugih materialov:

6506 10 801 --- kovinska ..................................  pr 6.0  pr 16.2

6506 10 809 --- druga .....................................  pr 6.0  pr 16.2

      - Drugo:

6506 91 000 -- iz gume ali plastične mase .................  pr 6.0  pr 16.2

6506 92 000 -- iz krzna ...................................  pr 6.0  pr 16.2

6506 99 000 -- iz drugih materialov .......................  pr 6.0  pr 16.2


6507 00 000 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge,
      prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči
      in podbradniki, za pokrivala ..................  pr 5.3  pr 14.4


6601    Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki,
      vrtni dežniki in podobni dežniki)

6601 10 000 - Vrtni in podobni dežniki sončniki: ..........  pr 6.0  pr 14.4

      - Drugo:

6601 91 000 -- teleskopski ................................  pr 6.0  pr 14.4

6601 99   -- drugo:

      --- s prevleko iz tkanih tekstilnih
      materialov:

6601 99 110 ---- iz umetnih vlaken ........................  pr 6.0  pr 14.4

6601 99 190 ---- iz drugih tekstilnih surovin .............  pr 6.0  pr 14.4

6601 99 900 --- drugo .....................................  pr 6.0  pr 14.4


6602 00 000 Palice, palice-stolčki, biči, korobači ipd. ...  pr 5.3  pr  pr


6603    Deli, okraski in pribor izdelkov iz tar.št.
      6601 in 6602

6603 10 000 - Držaji ......................................  pr 1.3  pr 3.2

6603 20 000 - Ogrodja za dežnike, vključno montirana
      ogrodja na palicah ............................  pr 1.3  pr 3.2

6603 90 000 - Drugo .......................................  pr 5.0  pr 12.0


6701 00 000 Kože in drugi deli ptic z njihovim perjem in
      puhom, perje, deli perja, puh in izdelki iz
      njih (razen izdelkov iz tar. št. 0505 in
      obdelanih peresnih tulcev iz perja) ...........  pr 4.0  pr  pr


6702    Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi
      deli; izdelki, izdelani iz umetnega cvetja,
      listja ali sadežev

6702 10 000 - Iz plastičnih mas ...........................  pr 6.0  pr  pr

6702 90 000 - Iz drugih materialov ........................  pr 6.0  pr  pr


6703 00 000 Človeški lasje, urejeni, stanjšani, beljeni
      ali drugače obdelani; volna, dlaka ali druge
      tekstilne surovine, pripravljeni za uporabo
      pri izdelavi lasulj in podobnih izdelkov ......  pr 4.0  pr  pr


6704    Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite
      ipd. iz človeških las, živalske dlake ali
      drugih tekstilnih surovin; izdelki iz
      človeških las, ki niso navedeni in ne zajeti
      na drugem mestu

      - Iz sintetičnih tekstilnih surovin:

6704 11 000 -- lasulje ....................................  pr 4.0  pr  pr

6704 19 000 -- drugo ......................................  pr 4.0  pr  pr

6704 20 000 - Iz človeških las ............................  pr 4.0  pr  pr

6704 90 000 - Iz drugih materialov ........................  pr 4.0  pr  pr


6801 00 000 Kocke za tlakovanje, robniki in plošče za
      pločnike iz naravnega kamna (razen iz
      skrilavcev) ...................................  pr 1.7 2.5 4.0


6802    Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz
      skrilavcev) in izdelki iz njega, razen
      izdelkov iz tar.št. 6801; kockice za mozaik in
      podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz
      skrilavcev) na podlogi ali brez podloge;
      umetno obarvana zrna, luskine in prah iz
      naravnega kamna (vključno iz skrilavcev)

6802 10 000 - Plošče, kocke in podobni izdelki s
      pravokotnimi stranicami ali ne, če se lahko
      največja površina strani vklopi v kvadrat
      stranice, ki je manjša od 7 cm; umetno
      obarvane granule, luskine in prah .............  pr 3.3 5.0 8.0

      - Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki
      iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno -
      izravnano površino:

6802 21 000 -- marmor, travertin in alabaster .............  pr  pr  pr 8.0

6802 22 000 -- drug apnenčev kamen ........................  pr 1.0 1.5 2.4

6802 23 000 -- granit .....................................  pr  pr  pr 8.0

6802 29 000 -- drug kamen .................................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugo:

6802 91   -- marmor, travertin in alabaster:

6802 91 100 --- poliran alabaster, okrašen ali drugače
      obdelan, vendar ne klesan .....................  pr  pr  pr 8.0

6802 91 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

6802 92   -- drug apnenčev kamen:

6802 92 100 --- poliran, okrašen ali drugače obdelan,
      vendar ne klesan ..............................  pr 3.3 5.0 8.0

6802 92 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

6802 93   -- granit:

6802 93 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
      vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več .....  pr  pr  pr 8.0

6802 93 900 --- drug ......................................  pr  pr  pr 8.0

6802 99   -- drug kamen:

6802 99 100 --- poliran, dekoriran ali drugače obdelan,
      vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več .....  pr 3.3 5.0 8.0

6802 99 900 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 8.0


6803 00   Skrilavec, obdelan, izdelki iz skrilavca ali
      aglomeriranega skrilavca

6803 00 100 - Strešne in zidne plošče .....................  pr  pr  pr 0.8

6803 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr 0.8


6804    Mlinski kamni, brusi, brusilne plošče in
      podobno brez ogrodja, za mletje, brušenje,
      ostrenje, poliranje, izravnavanje ali rezanje,
      brusi za ročno ostrenje ali poliranje in
      njihovi deli iz naravnega kamna, iz
      aglomeriranega naravnega ali umetnega
      abrazivnega materiala ali iz keramike, z deli
      iz drugih materialov ali brez njih

6804 10 000 - Mlinski kamni in kamni za razvlaknjevanje ...  pr  pr 1.0  pr

      - Drugo:

6804 21 00 -- iz aglomeriranega sintetičnega ali
      naravnega diamanta:

6804 21 001 --- za steklarsko industrijo, razen plošč 1EE1
      in 9EE1 (oznake po mednarodnih FEPA oznakah) ..  pr  pr 1.0 1.6

6804 21 009 --- drugo .....................................  pr  pr 8.5 13.6

6804 22   -- iz drugih aglomeriranih abrazivnih
      materialov ali iz keramike

      --- iz umetnih abrazivnih materialov, z
      vezivom:

      ---- iz sintetičnih ali umetnih smol:

6804 22 120 ----- neojačani ...............................  pr  pr 5.0 8.0

6804 22 180 ----- ojačani .................................  pr  pr 5.0 8.0

6804 22 300 ---- iz keramike ali silikatov ................  pr  pr 2.0 3.2

6804 22 500 ---- iz drugih materialov .....................  pr  pr 5.0 8.0

6804 22 900 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 8.0

6804 23 000 -- iz naravnega kamna .........................  pr  pr 3.5 5.6

6804 30 000 - Brusi za ročno ostrenje ali poliranje .......  pr  pr 3.5 5.6


6805    Naravni ali umetni abrazivni materiali v prahu
      ali zrnu, na podlagi iz tekstila, papirja,
      kartona ali drugih materialov, vključno tudi
      razrezane v določene oblike, prešite ali kako
      drugače sestavljene

6805 10 000 - Na podlagi iz tekstilnih tkanin .............  pr 1.7 2.5 4.0

6805 20 000 - Na podlagi iz papirja ali kartona ...........  pr 1.7 2.5 4.0

6805 30   - Na podlagi iz drugih materialov:

6805 30 100 -- na osnovi tkanega tekstila, kombiniranega s
      papirjem ali kartonom .........................  pr 1.3 2.0 3.2

6805 30 200 -- na podlagi iz vulkaniziranih vlaken ........  pr 1.3 2.0 3.2

6805 30 800 -- drugo ......................................  pr 1.3 2.0 3.2


6806    Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
      mineralne volne; ekspandirani ali listasti
      vermikulit, ekspandirane gline, penasta
      žlindra in podobni ekspandirani mineralni
      materiali, mešanice in izdelki iz mineralnih
      materialov za toplotno ali zvočno izolacijo
      ali za absorbcijo zvoka, razen izdelkov iz
      tar.št. 6811, 6812 ali iz 69. poglavja

6806 10 000 - Žlindrina volna, volna iz kamna in podobne
      mineralne volne (vključno tudi medsebojne
      mešanice), v razsutem stanju, listih, ploščah
      ali zvitkih ...................................  pr 3.3 5.0 8.0

6806 20   - Ekspandirani ali listasti vermikulit,
      ekspandirane gline, penasta žlindra in podobni
      ekspandirani mineralni materiali (vključno
      medsebojne mešanice):

6806 20 100 -- ekspandirane gline .........................  pr 1.0 1.5  pr

6806 20 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5  pr

6806 90 000 - Drugo .......................................  pr 1.0 1.5 2.4


6807    Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov
      (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
      katranske smole)

6807 10   - V zvitkih:

6807 10 100 -- izdelki za strehe in fasade ................  pr 5.0 7.5 13.5

6807 10 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

6807 90 000 - Drugo .......................................  pr 2.3 3.5 6.3


6808 00 000 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih
      vlaken, slame, koruznega ličja, iverja,
      žagovine ali drugih lesnih odpadkov,
      aglomerirani s cementom, sadro ali drugimi
      mineralnimi vezivi ............................  pr 1.7 2.5 4.5


6809    Izdelki iz sadre ali mešanice na bazi sadre

      - Table, listi, plošče, ploščice in podobni
      izdelki, neokrašeni:

6809 11 000 -- prevlečeni ali ojačeni s papirjem ali
      kartonom ......................................  pr  pr  pr 2.4

6809 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 2.4

6809 90 000 - Drugi izdelki ...............................  pr  pr  pr 3.2


6810    Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna,
      armirani ali nearmirani

      - Strešniki, plošče, zidaki in podobni
      izdelki:

6810 11   -- bloki in zidaki, gradbeni:

6810 11 100 --- iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega
      plovca, zrnate žlindre) .......................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 11 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 19   -- drugo:

6810 19 100 --- strešniki .................................  pr 3.3 5.0 9.0

      --- druge ploščice in tlaki:

6810 19 310 ---- iz cementa ...............................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 19 390 ---- drugi ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 19 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Drugi izdelki:

6810 91   -- montažni elementi, gradbeni:

6810 91 100 --- talni montažni elementi ...................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 91 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

6810 99 000 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


6811    Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
      celuloznimi vlakni ipd.

6811 10 000 - Valovite plošče .............................  pr 11.3 7.5 13.5

6811 20   - Druge plošče, strešniki, ploščice in podobni
      izdelki:

6811 20 110 -- plošče do 40 x 60 cm, za strehe ali zidove .  pr 11.3 7.5 13.5

6811 20 800 -- drugo ......................................  pr 15.0 10.0 18.0

6811 30 000 - Cevi in pribor za cevi ......................  pr 11.3 7.5 13.5

6811 90 000 - Drugi izdelki ...............................  pr 11.3 7.5 13.5


6812    Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi
      azbesta ali na bazi azbesta in magnezijevega
      karbonata; izdelki iz teh mešanic ali iz
      azbesta (npr. preja, tkanine, oblačila,
      pokrivala, obutev, tesnila), ojačeni ali
      neojačeni, razen izdelkov iz tar. št. 6811 in
      6813

6812 10 000 - Predelana azbestna vlakna; mešanice na bazi
      azbesta ali na bazi azbesta z magnezijevim
      karbonatom ....................................  pr 1.7 2.5  pr

6812 20 000 - Preja .......................................  pr 2.7 4.0  pr

6812 30 000 - Motvozi in vrvi, pleteni ali nepleteni ......  pr 2.3 3.5  pr

6812 40 000 - Tkani ali pleteni materiali .................  pr 3.3 5.0  pr

6812 50 000 - Oblačila, pribor za oblačila, obutev in
      pokrivala .....................................  pr 2.3 3.5  pr

6812 60 000 - Papir, karton in klobučevina ................  pr 2.3 3.5  pr

6812 70 000 - Tesnila iz stisnjenih azbestnih vlaken v
      obliki listov, plošč ali zvitkov ..............  pr  pr 3.5 5.6

6812 90   - Drugo:

6812 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 2.3 3.5  pr

6812 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.3 3.5  pr


6813    Frikcijski material in izdelki iz frikcijskega
      materiala (npr. plošče, valji, trakovi,
      segmenti, koluti, podstavki, obloge),
      nemontirani, za zavore, sklopke ali podobno,
      na bazi azbesta, drugih mineralnih materialov
      ali celuloze, pa tudi kombinirani s tekstilom
      ali drugimi materiali

6813 10   - Zavorne obloge in ploščice:

6813 10 100 -- na bazi azbesta ali drugih mineralnih
      substanc, za uporabo v civilnem letalstvu .....  pr  pr  pr  pr

6813 10 900 -- druge ......................................  pr 2.3 3.5  pr

6813 90   - Drugo:

6813 90 100 -- na bazi azbesta ali drugih mineralnih
      substanc, za uporabo v civilnem letalstvu .....  pr  pr  pr  pr

6813 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.3 3.5  pr


6814    Sljuda, obdelana in izdelki iz sljude,
      vključno z aglomerirano ali rekonstruirano
      sljudo na podlagi ali brez podlage iz papirja,
      kartona ali drugih materialov

6814 10 000 - Plošče, listi in trakovi iz aglomerirane ali
      rekonstruirane sljude, na podlagi ali brez
      podlage .......................................  pr 1.3 2.0  pr

6814 90   - Drugo:

6814 90 100 -- plošče ali razcepljeni kosi sljude .........  pr 1.3 2.0  pr

6814 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0  pr


6815    Izdelki iz kamna ali drugih mineralnih
      materialov (vključno s izdelki iz šote), ki
      niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

6815 10   - Izdelki iz grafita ali drugega ogljika, ki
      niso za elektrotehnične namene:

6815 10 100 -- grafitna vlakna in izdelki iz grafitnih
      vlaken ........................................  pr 1.0 1.5  pr

6815 10 900 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5  pr

6815 20 000 - Izdelki iz šote .............................  pr 1.0 1.5  pr

      - Drugi izdelki:

6815 91 000 -- ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit ..  pr 1.7 2.5 4.0

6815 99   -- drugo:

6815 99 100 --- iz refrakcijskih materialov, kemično
      vezanih .......................................  pr 1.0 1.5  pr

6815 99 900 --- drugo .....................................  pr 1.7 2.5  pr


I. IZDELKI IZ SILIKATNE FOSILNE MOKE ALI IZ PODOBNIH SILIKATNIH 
ZEMLJIN TER OGNJEVARNI IZDELKI

6901 00   Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični
      izdelki iz silikatne fosilne moke (npr. iz
      kremenčeve sige, tripolita) ali iz podobnih
      silikatnih zemljin

6901 00 100 - Opeke z maso nad 650 kg/m3 ..................  pr 1.3 2.0 3.2

6901 00 900 - Drugo .......................................  pr 1.7 2.5 4.0


6902    Ognjevarna opeka, bloki, ploščice in podobni
      ognjevarni keramični izdelki za vgraditev,
      razen tistih iz silikatne fosilne moke ali
      podobnih silikatnih zemljin

6902 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % elementov
      Mg, Ca in/ali Cr, izraženih kot MgO, CaO in
      Cr2O3, posamično ali skupaj ...................  pr  pr  pr  pr

6902 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice
      (Al2O3), silicijevega dioksida (SiO2) ali
      mešanice ali spojin teh izdelkov:

6902 20 100 -- ki vsebujejo 93% ali več silicijevega
      dioksida (SiO2) po masi .......................  pr  pr 2.0  pr

      -- drugo:

6902 20 910 --- ki po masi vsebujejo več kot 7%, vendar do
      45% aluminijevega oksida (Al2O3) ..............  pr  pr 2.0  pr

6902 20 990 --- drugo .....................................  pr  pr 2.0  pr

6902 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr 2.0  pr


6903    Drugi ognjevarni keramični izdelki (npr.:
      retorte, talilni lonci, ponve, brizgalne
      šobe-izlivalniki, čepi, podloge, kadi, cevi,
      obloge in palice), razen iz silikatne fosilne
      moke ali iz podobne silikatne zemljine

6903 10 000 - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % grafita
      ali drugega ogljika ali iz mešanic teh
      izdelkov ......................................  pr  pr 2.0 3.2

6903 20   - Ki vsebujejo po masi več kot 50 % glinice
      (Al2O3) ali mešanice ali spojine glinice ali
      silicijevega dioksida (SiO2):

6903 20 100 -- ki po masi vsebujejo do 45% aluminijevega
      oksida (Al2O3) ................................  pr  pr 3.0 4.8

6903 20 900 -- ki po masi vsebujejo 45% ali več
      aluminijevega oksida (Al2O3) ..................  pr  pr 2.0 3.2

6903 90   - Drugo:

6903 90 100 -- ki po masi vsebujejo več kot 25%, vendar do
      50% grafita ali drugih oblik ogljika ali
      mešanic teh snovi .............................  pr  pr 2.0 3.2

6903 90 200 -- ki po masi vsebujejo, posamično ali skupaj,
      nad 50% elementov Mg, Ca ali Cr, izraženih kot
      MgO, CaO ali Cr2O3 ............................  pr  pr 0.5 0.8

6903 90 800 -- drugo ......................................  pr  pr 4.0 6.4


II. DRUGI KERAMIČNI IZDELKI

6904    Keramične zidarske opeke, bloki za pode,
      nosilni bloki in podobno

6904 10 000 - Zidarske opeke ..............................  pr 3.3 5.0 9.0

6904 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0 9.0


6905    Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi
      izdelki za gradbeništvo iz keramike

6905 10 000 - Strešniki ...................................  pr 3.3 5.0 9.0

6905 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0 9.0


6906 00 000 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in pribor za
      cevi ..........................................  pr 1.0 1.5 2.4


6907    Neglazirane keramične ploščice za tlakovanje
      in oblaganje; neglazirane keramične kockice za
      mozaik in podobno, na podlagi ali brez podlage

6907 10 000 - Ploščice, kockice in podobni izdelki
      pravokotnih ali drugih oblik, pri katerih se
      lahko površina največje strani vklopi v
      kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm ............  pr 2.7 4.0  pr

6907 90   - Drugo:

6907 90 100 -- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" ........  pr 6.7 10.0 16.0

      -- drugo:

6907 90 910 --- kamnite ...................................  pr 6.7 10.0 16.0

6907 90 930 --- lončene ...................................  pr 6.7 10.0 16.0

6907 90 990 --- druge .....................................  pr 6.7 10.0 16.0


6908    Glazirane keramične ploščice za tlakovanje in
      oblaganje, glazirane keramične kockice in
      podobno, za mozaik, na podlagi ali brez
      podlage

6908 10   - Ploščice, kockice in podobni izdelki
      pravokotnih ali drugih oblik, pri katerih se
      lahko površina največje strani vklopi v
      kvadrat s stranico, manjšo od 7 cm:

6908 10 100 -- iz navadne lončenice .......................  pr 3.0 4.5  pr

6908 10 900 -- drugo ......................................  pr 3.0 4.5  pr

6908 90   - Drugo:

      -- iz navadne lončenine:

6908 90 110 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .......  pr 6.7 10.0 16.0

      --- druge, maksimalne debeline:

6908 90 210 ---- do vključno 15 mm ........................  pr 6.7 10.0 16.0

6908 90 290 ---- nad 15 mm ................................  pr 6.7 10.0 16.0

      -- drugo:

6908 90 310 --- dvojne ploščice tipa "Spaltplatten" .......  pr 6.7 10.0 16.0

      --- drugo:

6908 90 510 ---- s površino največ 90 cm2 .................  pr 6.7 10.0 16.0

      ---- drugo:

6908 90 910 ----- kamnite .................................  pr 6.7 10.0 16.0

6908 90 930 ----- lončene .................................  pr 6.7 10.0 16.0

6908 90 990 ----- druge ...................................  pr 6.7 10.0 16.0


6909    Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
      in drugo tehnično rabo; korita in podobne
      posode, ki se uporabljajo v kmetijstvu;
      keramični lonci, kozarci in podobni izdelki,
      ki se uporabljajo za transport ali pakiranje
      blaga

      - Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično
      in drugo tehnično rabo:

6909 11 000 -- iz porcelana ...............................  pr 2.3 3.5 5.6

6909 12 000 -- izdelki s trdoto 9 ali več po Mohs-evi
      lestvici ......................................  pr 2.0  pr  pr

6909 19 000 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0  pr

6909 90 000 - Drugo .......................................  pr 2.0 3.0  pr


6910    Pomivalna korita, umivalniki, stebri za
      umivalnike, kadi, bideji, straniščne školjke,
      izplakovalni kotliči, pisoarji in podobni
      sanitarni izdelki 

6910 10 000 - Iz porcelana ................................  pr 3.3 5.0  pr

6910 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0  pr


6911    Namizna posoda, kuhinjska posoda, drugi
      predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
      ali za toaleto, iz porcelana

6911 10 000 - Namizna in kuhinjska posoda .................  pr 4.7  pr  pr

6911 90 000 - Drugo .......................................  pr 4.7 7.0  pr


6912 00   Keramična namizna in kuhinjska posoda, drugi
      predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu
      ali za toaleto, razen iz porcelana

6912 00 100 - Iz navadne lončenine ........................  pr 3.3 5.0 8.0

6912 00 300 - Izdelki iz kamna ............................  pr 3.3 5.0 8.0

6912 00 500 - Iz fine lončenine ...........................  pr 3.7 5.5 8.8

6912 00 900 - Druga .......................................  pr 2.7 4.0 6.4


6913    Kipci in drugi okrasni izdelki iz keramike

6913 10 000 - Iz porcelana ................................  pr 3.0 4.5 7.2

6913 90   - Drugo:

6913 90 100 -- iz navadne lončenine .......................  pr 1.7 2.5  pr

      -- drugo:

6913 90 910 --- kamniti ...................................  pr 3.0 4.5  pr

6913 90 930 --- lončeni ali iz fine lončenine .............  pr 3.0 4.5  pr

6913 90 990 --- drugo .....................................  pr 3.0 4.5  pr


6914    Drugi izdelki iz keramike

6914 10 000 - Iz porcelana ................................  pr 2.7 4.0 6.4

6914 90   - Drugo:

6914 90 100 -- iz navadne lončenine .......................  pr 2.0 3.0 4.8

6914 90 900 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0 4.8


7001 00   Razbito steklo in drugi stekleni odpadki;
      steklo v masi

7001 00 100 - Razbito steklo in drugi stekleni odpadki ....  pr 1.7 2.5  pr

      - Steklo v masi:

7001 00 910 -- optično steklo .............................  pr 1.0 1.5  pr

7001 00 990 -- drugo ......................................  pr 1.0 1.5  pr


7002    Steklo v obliki krogel (razen kroglic iz tar.
      št. 7018), palic ali cevi, neobdelano

7002 10 000 - Krogle ......................................  pr 1.7 2.5  pr

7002 20   - Palice:

7002 20 100 -- iz optičnega stekla ........................  pr 1.7 2.5  pr

7002 20 900 -- druge ......................................  pr 1.7 2.5  pr

      - Cevi:

7002 31 000 -- iz taljenega kremena ali drugega taljenega
      silicijevega dioksida .........................  pr 0.7 1.0  pr

7002 32 000 -- iz drugega stekla, ki ima linearni
      dilatacijski koeficient do 5x10-6 po Kelvinu
      pri temperaturi med 0-C in 300-C ..............  pr 1.7 2.5  pr

7002 39 000 -- drugo ......................................  pr 1.7 2.5  pr


7003    Lito ali valjano steklo, v obliki listov,
      plošč ali profilov s plastjo za absorbcijo,
      refleksijo ali proti refleksiji ali brez nje,
      toda drugače neobdelano

      - Nearmirani listi in plošče:

7003 12   -- barvani v masi, neprozorni, plakirani ali s
      plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti
      refleksiji:

7003 12 100 --- iz optičnega stekla .......................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

7003 12 910 ---- s plastjo proti refleksiji ...............  pr  pr  pr  pr

7003 12 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

7003 19   -- drugi:

7003 19 100 --- optični ...................................  pr  pr  pr  pr

7003 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

7003 20 000 - Plošče, ojačane z žico ......................  pr 1.7  pr  pr

7003 30 000 - Profili .....................................  pr 2.0  pr  pr


7004    Vlečeno ali pihano steklo, v obliki listov ali
      plošč s plastjo za absorbcijo ali refleksijo
      ali brez nje, toda drugače neobdelano

7004 20   - Barvano v masi, neprozorno, plakirano ali s
      plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti
      refleksiji:

7004 20 100 -- optično steklo .............................  pr 1.7 2.5  pr

      -- drugo:

7004 20 910 --- s plastjo proti refleksiji ................  pr 2.0 3.0  pr

7004 20 990 --- drugo .....................................  pr 2.0 3.0  pr

7004 90   - Drugo steklo:

7004 90 100 -- optično steklo .............................  pr  pr  pr  pr

7004 90 700 -- hortikulturno ravno steklo v ploščah .......  pr  pr  pr  pr

      -- drugo, debeline:

7004 90 920 --- do vključno 2,5 mm ........................  pr  pr  pr  pr

7004 90 980 --- nad 2,5 mm ................................  pr  pr  pr  pr


7005    Float steklo in površinsko brušeno ali
      polirano steklo, v obliki listov ali plošč, s
      plastjo za absorbcijo, refleksijo ali proti
      refleksiji ali brez nje, toda drugače
      neobdelano

7005 10   - Nearmirano steklo s plastjo za absorbcijo,
      refleksijo ali proti refleksiji:

7005 10 050 -- s plastjo proti refleksiji .................  pr 2.0 3.0  pr

      -- drugo, debeline:

7005 10 250 --- do vključno 3,5 mm ........................  pr 1.3 2.0  pr

7005 10 300 --- nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm .....  pr 1.3 2.0  pr

7005 10 800 --- nad 4,5 mm ................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Drugo nearmirano steklo:

7005 21   -- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali
      samo površinsko brušeno:

7005 21 250 --- debeline do vključno 3,5 mm ...............  pr  pr  pr  pr

7005 21 300 --- debeline nad 3,5 mm, vendar do vključno
      4,5 mm ........................................  pr  pr  pr  pr

7005 21 800 --- debeline nad 4,5 mm .......................  pr  pr  pr  pr

7005 29   -- drugo:

7005 29 250 --- do vključno 3,5 mm ........................  pr  pr  pr  pr

7005 29 350 --- nad 3,5 mm, vendar do vključno 4,5 mm .....  pr  pr  pr  pr

7005 29 800 --- nad 4,5 mm ................................  pr  pr  pr  pr

7005 30 000 - Armirano steklo .............................  pr  pr 2.0  pr


7006 00   Steklo iz tar.št. 7003, 7004 in 7005,
      upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano,
      luknjano, emajlirano ali drugače obdelano,
      neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali

7006 00 100 - Optično steklo ..............................  pr  pr 3.0  pr

7006 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr 3.0  pr


7007    Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega
      stekla

      - Kaljeno varnostno steklo:

7007 11   -- velikosti in oblik, primernih za vgraditev
      v vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

7007 11 100 --- velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo
      v motorna vozila ..............................  pr 2.0 3.0  pr

7007 11 900 --- drugo .....................................  pr 2.0 3.0  pr

7007 19   -- drugo:

7007 19 100 --- emajlirano ................................  pr 2.0 3.0 4.8

7007 19 200 --- barvano v masi, neprozorno, plakirano ali
      s plastjo za absorbcijo ali refleksijo ........  pr 2.0 3.0 4.8

7007 19 800 --- drugo .....................................  pr 2.0 3.0 4.8

      - Plastno varnostno steklo:

7007 21   -- velikosti in oblik, primernih za vgraditev
      v vozila, letala, vesoljske ladje ali plovila:

7007 21 100 --- vetrobranska stekla, neuokvirjena, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 2.0 3.0  pr

      --- drugo:

7007 21 910 ---- velikosti in oblike, ustrezne za vgradnjo
      v motorna vozila ..............................  pr 1.3 2.0  pr

7007 21 990 ---- drugo ....................................  pr 2.0 3.0  pr

7007 29 000 -- drugo ......................................  pr 2.0 3.0 4.8


7008 00   Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz
      stekla

7008 00 200 - Barvani v masi, neprozorni, ali s plastjo za
      absorbcijo oziroma odboj svetlobe .............  pr 4.5 3.0 4.8

      - Drugo:

7008 00 810 -- iz dveh steklenih plošč, spojenih po
      robovih z zračno neprepustnim spojem, ločenih
      s plastjo zraka, drugih plinov ali z vakuumom .  pr 4.5 3.0 4.8

7008 00 890 -- drugo ......................................  pr 4.5 3.0 4.8


7009    Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega,
      vključno tudi vzvratna ogledala

7009 10 000 - Vzvratna ogledala (ogledala za vozila) ......  pr 1.3 2.0  pr

      - Drugo:

7009 91 000 -- brez okvirja ...............................  pr  pr  pr  pr

7009 92 000 -- v okvirju ..................................  pr 2.3 3.5  pr


7010    Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole,
      ampule in druge posode iz stekla, za transport
      ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za
      vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz
      stekla

7010 10 000 - Ampule ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7010 20 000 - Zamaški, pokrovi in druga zapirala ..........  pr 5.0  pr  pr

      - Drugo, s prostornino:

7010 91   -- več kot enega litra:

7010 91 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
      sterilizacijo) ................................  pr 4.0  pr 9.6

      --- drugo:

      ---- za pijače in hrano:

      ----- steklenice:

7010 91 210 ------ iz brezbarvnega stekla .................  pr 3.3  pr 8.0

7010 91 290 ------ iz barvanega stekla ....................  pr 3.3  pr 8.0

7010 91 600 ----- drugo ...................................  pr 3.3  pr 8.0

7010 91 900 ---- za druge izdelke .........................  pr 3.3  pr 8.0

7010 92   -- več kot 0,33 l, vendar ne več kot 1 l:

7010 92 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
      sterilizacijo) ................................  pr 4.0  pr 9.6

      --- drugo:

      ---- za pijače in hrano:

      ----- steklenice:

7010 92 210 ------ iz brezbarvnega stekla .................  pr 3.3  pr 8.0

7010 92 290 ------ iz barvanega stekla ....................  pr 3.3  pr 8.0

7010 92 600 ----- drugo ...................................  pr 3.3  pr 8.0

7010 92 900 ---- za druge izdelke .........................  pr 3.3  pr 8.0

7010 93   -- več kot 0,15 l, vendar ne več kot 0,33 l:

7010 93 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
      sterilizacijo) ................................  pr 4.0  pr 9.6

      --- drugo:

      ---- za pijače in hrano:

      ----- steklenice:

7010 93 210 ------ iz brezbarvnega stekla .................  pr 3.3  pr 8.0

7010 93 290 ------ iz barvanega stekla ....................  pr 3.3  pr 8.0

      ----- drugo, s prostornino:

7010 93 610 ------ 0,25 litra ali več, vendar ne več kot
      0,33 litra ....................................  pr 3.3  pr 8.0

7010 93 690 ------ 0,15 litra ali več, vendar manj kot
      0,25 litra ....................................  pr 3.3  pr 8.0

7010 93 700 ---- za farmacevtske izdelke ..................  pr 3.3  pr 8.0

7010 93 900 ---- za druge izdelke .........................  pr 3.3  pr 8.0

7010 94   -- 0,15 l ali manj:

7010 94 100 --- kozarci za shranjevanje (kozarci za
      sterilizacijo) ................................  pr 4.0  pr 9.6

      --- drugo:

      ---- za pijače in hrano:

7010 94 200 ----- steklenice ..............................  pr 3.3  pr 8.0

7010 94 600 ----- drugo ...................................  pr 3.3  pr 8.0

      ---- za farmacevtske izdelke, s prostornino:

7010 94 710 ------- nad 0,055 litra .......................  pr 3.3  pr 8.0

7010 94 790 ------- 0,055 litra ali manj ..................  pr 3.3  pr 8.0

7010 94 900 ---- za druge izdelke .........................  pr 3.3  pr 8.0


7011    Stekleni plašči (vključno baloni in cevmi),
      odprti, in njihovi stekleni deli brez
      fitingov, za električne žarnice, katodne cevi
      ipd.

7011 10   - Za električno razsvetljavo:

7011 10 100 -- žarnice za svetilke z maksimalnim zunanjim
      premerom 25 mm ali več, vendar do 70 mm .......  pr 2.3 3.5  pr

7011 10 900 -- drugo ......................................  pr 2.3 3.5  pr

7011 20 000 - Za katodne cevi .............................  pr 2.3 3.5  pr

7011 90 000 - Drugo .......................................  pr 2.3 3.5  pr


7012 00   Vložki za termovke ali za druge vakuumske
      posode

7012 00 100 - Nedokončani .................................  pr 2.3 3.5  pr

7012 00 900 - Dokončani ...................................  pr 4.3 6.5  pr


7013    Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v
      kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah,
      izdelki za notranjo dekoracijo in podobne
      namene (razen tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

7013 10 000 - Iz steklene keramike ........................  pr 4.0 6.0  pr

      - Kozarci za pitje, razen iz steklene
      keramike:

7013 21   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

      --- ročno obdelani:

7013 21 110 ---- brušeni ali drugače okrašeni .............  pr 6.7 10.0 16.0

7013 21 190 ---- drugi ....................................  pr 6.7 10.0 16.0

      --- strojno obdelani:

7013 21 910 ---- brušeni ali drugače okrašeni .............  pr 6.7 10.0 16.0

7013 21 990 ---- drugi ....................................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 29   -- drugi:

7013 29 100 --- iz ojačanega stekla .......................  pr 15.0 10.0 16.0

      --- drugi:

      ---- ročno obdelani:

7013 29 510 ----- brušeni ali drugače okrašeni ............  pr 15.0 10.0 16.0

7013 29 590 ----- drugi ...................................  pr 15.0 10.0 16.0

      ---- strojno obdelani:

7013 29 910 ----- brušeni ali drugače okrašeni ............  pr 18.8 12.5 20.0

7013 29 990 ----- drugi ...................................  pr 18.8 12.5 20.0

      - Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo
      (razen kozarcev za pitje) ali za kuhinjske
      namene, razen steklene keramike:

7013 31   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

7013 31 100 --- ročno obdelani ............................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 31 900 --- strojno obdelani ..........................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 32 000 -- iz stekla, ki ima linearni dilatacijski
      koeficient do 5 x10-6 po Kelvinu pri
      temperaturi med 0-C in 300-C ..................  pr 6.7 10.0  pr

7013 39   -- drugi:

7013 39 100 --- iz kaljenega stekla .......................  pr 6.7 10.0 16.0

      --- drugi:

7013 39 910 ---- ročno obdelani ...........................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 39 990 ---- strojno obdelani .........................  pr 8.3 12.5 20.0

      - Drugi stekleni predmeti:

7013 91   -- iz svinčevega kristalnega stekla:

7013 91 100 --- ročno obdelani ............................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 91 900 --- strojno obdelani ..........................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 99   -- drugi:

7013 99 100 --- ročno obdelani ............................  pr 6.7 10.0 16.0

7013 99 900 --- strojno obdelani ..........................  pr 7.3 11.0 17.6


7014 00 000 Stekleni izdelki za signalizacijo in optični
      deli iz stekla (razen tistih iz tar.št. 7015),
      optično neobdelani ............................  pr 2.3 3.5  pr


7015    Stekla za ure in podobna stekla, stekla za
      nekorektivna ali korektivna očala,
      izkrivljena, upognjena, votla in podobno
      obdelana, optično neobdelana; votla sferna
      stekla in segmenti za proizvodnjo takih stekel

7015 10 000 - Stekla za korektivna očala ..................  pr 1.0 1.5  pr

7015 90 000 - Drugo .......................................  pr 2.0 3.0  pr


7016    Bloki, zidaki, kocke, ploščice in drugi
      izdelki iz stisnjenega ali litega stekla,
      armirani ali nearmirani, ki se uporabljajo v
      gradbeništvu; steklene kocke in drugo drobno
      stekleno blago, na podlagi ali brez podlage,
      za mozaike ali podobne okrasne namene; okenska
      barvna stekla v okviru iz svinca ("vitražna",
      "katedralna", "umetniška") in podobno;
      multicelularno ali penasto steklo v obliki
      blokov, panelov, plošč ali v podobnih oblikah

7016 10 000 - Steklene kockice in drugo drobno stekleno
      blago, na podlagi ali brez podlage, za mozaike
      ali podobne dekorativne namene ................  pr 3.3 5.0  pr

7016 90   - Drugo:

7016 90 100 -- okenska barvna stekla v okviru iz svinca
      (vitražna stekla) in podobno ..................  pr 2.0 3.0  pr

7016 90 300 -- multicelularno ali penasto steklo ..........  pr 1.3 2.0  pr

7016 90 900 -- drugo ......................................  pr 1.3 2.0  pr


7017    Stekleni izdelki za laboratorijske, higienske
      ali farmacevtske namene, graduirani ali
      negraduirani, umerjeni ali neumerjeni

7017 10 000 - Iz taljenega kremena ali drugega taljenega
      silicijevega dioksida .........................  pr 1.7 2.5  pr

7017 20 000 - Iz drugega stekla, ki ima linearni
      dilatacijski koeficient do 5x10-6 po Kelvinu
      pri temperaturi med 0- C in 300- C ............  pr 2.0 3.0  pr

7017 90 000 - Drugo .......................................  pr 2.0 3.0 4.8


7018    Stekleni biseri, imitacije biserov, imitacije
      dragih ali poldragih kamnov in podobno drobno
      stekleno blago ter predmeti iz teh izdelkov,
      razen imitacij nakita; steklena očesa, razen
      protetičnih predmetov; kipci in drugi okraski
      iz stekla, izdelani na pihalnikih, razen
      imitacij nakita; steklene kroglice s premerom
      do 1 mm

7018 10   - Stekleni biseri, imitacije biserov,
      imitacije dragih in poldragih kamnov in
      podobno drobno stekleno blago:

      -- stekleni biseri:

7018 10 110 --- rezani in mehanično polirani ..............  pr  pr  pr  pr

7018 10 190 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0  pr

7018 10 300 -- umetni biseri ..............................  pr 0.3 0.5  pr

      -- umetni dragi in poldragi kamni:

7018 10 510 --- rezani in mehanično polirani ..............  pr  pr  pr  pr

7018 10 590 --- drugi .....................................  pr 2.0 3.0  pr

7018 10 900 -- drugi ......................................  pr 2.3 3.5  pr

7018 20 000 - Steklene kroglice s premerom do 1 mm ........  pr 2.0 3.0  pr

7018 90   - Drugo:

7018 90 100 -- steklena očesa; drobni stekleni izdelki ....  pr 2.0 3.0  pr

7018 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0  pr


7019    Steklena vlakna (vključno s stekleno volno) in
      izdelki iz njih (npr. preja, tkanine)

      - Trakovi iz steklenih vlaken, roving preja in
      rezane niti:

7019 11 000 -- rezane niti dolžine 50 mm ali manj .........  pr  pr  pr  pr

7019 12 000 -- roving prediva .............................  pr  pr  pr  pr

7019 19   -- drugo:

7019 19 100 --- iz filamentov .............................  pr  pr  pr  pr

7019 19 900 --- iz rezanih vlaken .........................  pr  pr  pr  pr

      - Tančice (voal), mreže, rogoznice, žimnice,
      plošče in podobni netkani izdelki:

7019 31 000 -- rogoznice ..................................  pr 1.3 2.0 3.2

7019 32 000 -- tančice (voal) .............................  pr  pr 2.0 3.2

7019 39   -- drugo:

7019 39 100 --- prevlečeno s papirjem ali kovino ..........  pr 3.3 5.0 8.0

7019 39 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 8.0

7019 40 000 - Tkanine, narejene iz roving prediva .........  pr  pr  pr 3.2

      - Druge tkanine:

7019 51   -- širine ne več kot 30 cm:

7019 51 100 --- iz filamentov .............................  pr  pr  pr 3.2

7019 51 900 --- iz rezanih vlaken .........................  pr  pr  pr 3.2

7019 52 000 -- širine več kot 30 cm, navadno tkane, ki so
      težke manj kot 250 g/m2, iz filamentov, ki na
      eno nit merijo več kot 136 teksov .............  pr  pr  pr 3.2

7019 59   -- drugo:

7019 59 100 --- iz filamentov .............................  pr  pr  pr 3.2

7019 59 900 --- iz rezanih vlaken .........................  pr  pr  pr 3.2

7019 90   - Drugo:

7019 90 100 -- netekstilna vlakna v razsutem stanju .......  pr 1.3 2.0 3.2

7019 90 300 -- podloge in zaščitna ogrodja za izolacijske
      cevi ..........................................  pr 1.3 2.0 3.2

      -- drugo:

7019 90 910 --- iz tekstilnih vlaken ......................  pr 1.3 2.0 3.2

7019 90 990 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0 3.2


7020 00   Drugi stekleni izdelki

7020 00 100 - Iz taljenega kvarca ali drugega taljenega
      silicijevega dioksida ........................  pr 2.0 3.0 4.8

7020 00 300 - Iz stekla, ki ima linearni razteznostni
      koeficient do 5x10-6 po Kelvinu v
      temperaturnem obsegu 0 do 300-Celzija .........  pr 2.0 3.0 4.8

7020 00 900 - Drugo .......................................  pr 2.0 3.0 4.8


I. NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI 
KAMNI

7101    Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali
      neobdelani, nesortirani, sortirani, toda
      nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni
      ali kultivirani biseri, začasno nanizani
      zaradi lažjega transporta

7101 10 000 - Naravni biseri ..............................  pr  pr  pr  pr

      - Kultivirani biseri:

7101 21 000 -- neobdelani .................................  pr  pr  pr  pr

7101 22 000 -- obdelani ...................................  pr  pr  pr  pr


7102    Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda
      nemontirani in nevdelani

7102 10 000 - Nesortirani .................................  pr  pr  pr  pr

      - Industrijski:

7102 21 000 -- neobdelani ali samo razžagani, razklani ali
      tesani ........................................  pr  pr  pr  pr

7102 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Neindustrijski:

7102 31 000 -- neobdelani ali samo razžagani, razklani ali
      tesani ........................................  pr  pr  pr  pr

7102 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


7103    Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi
      kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani
      ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani
      ali nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen
      diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani
      zaradi lažjega transporta

7103 10 000 - Neobdelani ali samo razžagani ali grobo
      oblikovani ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugače obdelani:

7103 91 000 -- rubini, safirji in smaragdi ................  pr  pr  pr  pr

7103 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


7104    Sintetični ali rekonstruirani dragi ali
      poldragi kamni, obdelani ali neobdelani,
      nesortirani ali sortirani, toda nenanizani,
      nemontirani, nevdelani; nesortirani sintetični
      ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni,
      začasno nanizani zaradi lažjega transporta

7104 10 000 - Piezoelektrični kremen ......................  pr 1.3 2.0  pr

7104 20 000 - Drugi neobdelani ali samo razžagani ali
      grobo oblikovani ..............................  pr 0.7 1.0  pr

7104 90 000 - Drugi .......................................  pr 0.3 0.5  pr


7105    Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali
      poldragih kamnov

7105 10 000 - Diamantni ...................................  pr  pr  pr  pr

7105 90 000 - Drug ........................................  pr  pr  pr  pr


II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO

7106    Srebro (vključno srebro, platirano z zlatom
      ali platino), neobdelano ali v obliki
      polizdelkov ali prahu

7106 10 000 - Prah ........................................  pr 1.3  pr  pr

      - Drugo:

7106 91   -- neobdelano:

7106 91 100 --- čistoče najmanj 999 delov na 1000 .........  pr  pr  pr  pr

7106 91 900 --- čistoče manj kot 999 delov na 1000 ........  pr  pr  pr  pr

7106 92   -- polizdelki:

7106 92 100 --- opilki in odrezki .........................  pr 1.3  pr  pr

      --- drugo:

7106 92 910 ---- čistoče najmanj 750 delov na 1000 ........  pr 1.3  pr  pr

7106 92 990 ---- čistoče pod 750 delov na 1000 ............  pr 1.3  pr  pr


7107 00 000 Navadne kovine, platirane s srebrom, brez
      nadaljnje obdelave, kot polizdelki ............  pr 1.7 2.5  pr


7108    Zlato (vključno zlato, platirano s platino),
      neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu

      - Nemonetarno:

7108 11 000 -- prah .......................................  pr 1.7 2.5  pr

7108 12 000 -- neobdelano .................................  pr  pr  pr  pr

7108 13   -- polizdelki:

7108 13 100 --- palice, žica in profili; plošče; pločevina
      in trakovi debeline, ki brez podlage presega
      0,15 mm .......................................  pr 0.3 0.5  pr

7108 13 300 --- cevi in votle palice ......................  pr 0.7 1.0  pr

7108 13 500 --- tanka pločevina in trakovi (folija)
      debeline, ki brez podlage ne presega 0,15 mm ..  pr 1.7 2.5  pr

7108 13 900 --- drugo .....................................  pr 1.7 2.5  pr

7108 20 000 - Monetarno ...................................  pr  pr  pr  pr


7109 00 000 Navadne kovine ali srebro, platirani z zlatom,
      brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki .......  pr 1.0 1.5  pr


7110    Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu

      - Platina:

7110 11 000 -- neobdelana ali v prahu .....................  pr  pr  pr  pr

7110 19   -- drugo:

7110 19 100 --- palice, žica in odrezki; plošče; pločevina
      in trakovi debeline, ki brez podlage presega
      0,15 mm .......................................  pr 0.3 0.5  pr

7110 19 300 --- cevi in votle palice ......................  pr 0.7 1.0  pr

7110 19 500 --- tanka pločevina in trakovi (folija)
      debeline, ki brez podlage ne presega 0,15 mm ..  pr 1.3 2.0  pr

7110 19 900 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Paladij:

7110 21 000 -- neobdelan ali v prahu ......................  pr  pr  pr  pr

7110 29 000 -- drugo ......................................  pr 0.7 1.0  pr

      - Rodij:

7110 31 000 -- neobdelan ali v prahu ......................  pr  pr  pr  pr

7110 39 000 -- drugo ......................................  pr 0.7 1.0  pr

      - Iridij, osmij in rutenij:

7110 41 000 -- neobdelani ali v prahu .....................  pr  pr  pr  pr

7110 49 000 -- drugo ......................................  pr 0.7 1.0  pr


7111 00 000 Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s
      platino, brez nadaljnje obdelave, kot
      polizdelki ....................................  pr 1.0 1.5  pr


7112    Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin,
      platiranih s plemenito kovino; drugi ostanki
      in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali
      njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo
      predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih
      kovin

7112 10 000 - Iz zlata, tudi iz kovin, platiranih z
      zlatom, toda brez odpadkov, ki vsebujejo druge
      plemenite kovine ..............................  pr  pr  pr  pr

7112 20 000 - Iz platine, tudi iz kovin, platiranih s
      platino, toda brez odpadkov, ki vsebujejo
      druge plemenite kovine ........................  pr  pr  pr  pr

7112 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


III. NAKIT, ZLATARSKI IN DRUGI IZDELKI

7113    Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali
      kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

      - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki
      so prevlečeni ali platirani s plemenitimi
      kovinami:

7113 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
      prevlečeni ali platirani s plemenitimi
      kovinami ......................................  pr 6.7  pr 18.0

7113 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
      tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
      plemenitimi kovinami ..........................  pr 6.7  pr 18.0

7113 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
      kovinami ......................................  pr 6.7 10.0 18.0


7114    Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz
      plemenitih kovin ali kovin, platiranih s
      plemenitimi kovinami

      - Iz plemenitih kovin, vključno s tistimi, ki
      so prevlečeni ali platirani s plemenitimi
      kovinami:

7114 11 000 -- iz srebra, vključno s tistimi, ki so
      prevlečeni ali platirani s plemenitimi
      kovinami ......................................  pr 6.7 10.0 18.0

7114 19 000 -- iz drugih plemenitih kovin, vključno s
      tistimi, ki so prevlečeni ali platirani s
      plemenitimi kovinami ..........................  pr 6.7 10.0 18.0

7114 20 000 - Iz navadnih kovin, platiranih s plemenitimi
      kovinami ......................................  pr 6.7 10.0 18.0


7115    Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz
      kovin, platiranih s plemenitimi kovinami

7115 10 000 - Katalizatorji v obliki žične tkanine,
      rešetke ali mreže iz platine ..................  pr 6.0 9.0  pr

7115 90   - Drugo:

7115 90 100 -- iz plemenitih kovin ........................  pr 6.0 9.0  pr

7115 90 900 -- iz kovine, prevlečene z plemenito kovino ...  pr 6.7 10.0  pr


7116    Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov,
      dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
      sintetičnih ali rekonstruiranih)

7116 10 000 - Iz naravnih ali kultiviranih biserov ........  pr 6.7 10.0  pr

7116 20   - Iz dragih ali poldragih kamnov (naravnih,
      sintetičnih ali rekonstruiranih):

      -- v celoti iz naravnih dragih ali poldragih
      kamnov:

7116 20 110 --- ogrlice, zapestnice in drugi izdelki iz
      naravnih dragih ali poldragih kamnov,
      preprosto nanizanih, brez sponk in drugega
      pribora .......................................  pr 6.0 9.0  pr

7116 20 190 --- drugo .....................................  pr 6.0 9.0  pr

7116 20 900 -- drugo ......................................  pr 6.7 10.0  pr


7117    Imitacije nakita

      - Iz navadnih kovin, vključno s tistimi, ki so
      prevlečene s plemenitimi kovinami:

7117 11 000 -- manšetni gumbi in podobni gumbi ............  pr 5.0 7.5  pr

7117 19   -- drugo:

7117 19 100 --- s steklenimi deli .........................  pr 6.7 10.0  pr

      --- brez steklenih delov:

7117 19 910 ---- pozlačeno, posrebreno ali prekrito s
      platino .......................................  pr 6.7 10.0  pr

7117 19 990 ---- drugo ....................................  pr 6.7 10.0  pr

7117 90 000 - Drugo .......................................  pr 6.7 10.0  pr


7118    Kovanci

7118 10   - Kovanci (razen zlatnikov), ki niso zakonito
      plačilno sredstvo:

7118 10 100 -- srebrni ....................................  pr  pr  pr  pr

7118 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

7118 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


7201    Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in
      drugih primarnih oblikah

7201 10   - Nelegirani grodelj, ki vsebuje do 0,5 ut.%
      fosforja:

      -- ki vsebuje najmanj 0,4 ut.% mangana:

7201 10 110 --- ki vsebuje 1 ut.% ali manj silicija .......  pr  pr  pr  pr

7201 10 190 --- ki vsebuje več kot 1 ut.% silicija ........  pr  pr  pr  pr

7201 10 300 -- ki vsebuje najmanj 0,1 ut.%, toda manj kot
      0,4 ut.% mangana ..............................  pr  pr  pr  pr

7201 10 900 -- ki vsebuje manj kot 0,1 ut.% mangana .......  pr  pr  pr  pr

7201 20 000 - Nelegirani grodelj, ki vsebuje več kot 0,5
      ut.% fosforja .................................  pr  pr  pr  pr

7201 50   - Legirani grodelj; zrcalovina:

7201 50 100 -- legirani grodelj, ki vsebuje najmanj 0,3
      ut.%, vendar največ 1 ut.% titana in najmanj
      0,5 ut.%, vendar največ 1 ut.% vanadija .......  pr  pr  pr  pr

7201 50 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


7202    Ferozlitine

      - Fero-mangan:

7202 11   -- ki vsebuje več kot 2 ut.% ogljika:

7202 11 200 --- z granulacijo, ki ne presega 5 mm in
      vsebnostjo mangana več kot 65 ut.% ............  pr  pr  pr  pr

7202 11 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

7202 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Fero-silicij:

7202 21   -- ki vsebuje več kot 55 ut.% silicija:

7202 21 100 --- ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ
      80 ut.% silicija ..............................  pr  pr  pr 9.0

7202 21 900 --- ki vsebuje več kot 80 ut.% silicija ......  pr  pr  pr 9.0

7202 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 9.0

7202 30 000 - Fero-siliko-mangan ..........................  pr  pr  pr  pr

      - Fero-krom:

7202 41   -- ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika:

7202 41 100 --- ki vsebuje več kot 4 ut.%, vendar največ
      6 ut.% ogljika ................................  pr  pr  pr 3.6

      --- ki vsebuje več kot 6 ut.% ogljika:

7202 41 910 ---- ki vsebuje do vključno 60 ut.% kroma ....  pr  pr  pr 3.6

7202 41 990 ---- ki vsebuje več kot 60 ut.% kroma .......  pr  pr  pr 3.6

7202 49   -- drugo:

7202 49 100 --- ki vsebuje največ 0,05 ut.% ogljika ......  pr  pr  pr 3.6

7202 49 500 --- ki vsebuje več kot 0,05 ut.%, vendar
      največ 0,5 ut.% ogljika .......................  pr  pr  pr 3.6

7202 49 900 --- ki vsebuje več kot 0,5 ut.%, vendar
      največ 4 ut.% ogljika .........................  pr  pr  pr 3.6

7202 50 000 - Fero-siliko-krom ............................  pr  pr  pr  pr

7202 60 000 - Fero-nikelj .................................  pr  pr  pr  pr

7202 70 000 - Fero-molibden ...............................  pr  pr  pr  pr

7202 80 000 - Fero-volfram in fero-siliko-volfram: .......  pr  pr  pr  pr

      - Druge:

7202 91 000 -- fero-titan in fero-siliko-titan: ...........  pr  pr  pr  pr

7202 92 000 -- fero-vanadij ...............................  pr  pr  pr  pr

7202 93 000 -- fero-niobij ................................  pr  pr  pr  pr

7202 99   -- drugo:

      --- fero-fosfor:

7202 99 110 ---- ki vsebuje več kot 3 ut.%, vendar manj
      kot 15 ut.% fosforja ..........................  pr  pr  pr 0.9

7202 99 190 ---- ki vsebuje 15 ut.% ali več fosforja .....  pr  pr  pr 0.9

7202 99 300 --- fero-siliko-magnezij ......................  pr  pr  pr 3.6

7202 99 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 1.8


7203    Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove
      rude, in gobasti izdelki iz železa, v kosih,
      peletih in podobnih oblikah; železo minimalne
      čistoče 99,94 ut.%, v kosih, peletih ali
      podobnih oblikah

7203 10 000 - Železo, dobljeno z direktno redukcijo
      železove rude .................................  pr  pr  pr  pr

7203 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7204    Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni
      ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

7204 10 000 - Odpadki in ostanki litega železa ............  pr  pr  pr  pr

      - Odpadki in ostanki legiranega jekla:

7204 21   -- iz nerjavnega jekla:

7204 21 100 --- ki vsebujejo 8 ut.% ali več niklja .......  pr  pr  pr  pr

7204 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

7204 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

7204 30 000 - Odpadki in ostanki pokositrenega železa ali
      jekla .........................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi odpadki in ostanki:

7204 41   -- ostružki, opilki, odrezki, mleti odpadki,
      okruški ipd., vključno tudi v paketih

7204 41 100 --- ostružki, opilki, odrezki ipd., v paketih
      ali ne ........................................  pr  pr  pr  pr

      --- ostružki in drobci:

7204 41 910 ---- v paketih ................................  pr  pr  pr  pr

7204 41 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

7204 49   -- drugi:

7204 49 100 --- fragmentirani (razkosani) .................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

7204 49 300 ---- v paketih ................................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7204 49 910 ----- nesortirani in nekategorizirani .........  pr  pr  pr  pr

7204 49 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

7204 50   - Odpadni ingoti za pretaljevanje:

7204 50 100 -- iz legiranega jekla ........................  pr  pr  pr  pr

7204 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


7205    Granule in prah iz grodlja, zrcalovine, železa
      ali jekla

7205 10 000 - Granule .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Prah:

7205 21 000 -- iz legiranega jekla ........................  pr  pr  pr  pr

7205 29 000 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr


II. ŽELEZO IN NELEGIRANO JEKLO

7206    Železo in nelegirano jeklo, v ingotih ali
      drugih primarnih oblikah (razen železa iz
      tar.št. 7203)

7206 10 000 - Ingoti ......................................  pr  pr  pr  pr

7206 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7207    Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

      - Ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7207 11   -- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
      prečnim prerezom, širine, ki je manjša od
      dvojne debeline:

      --- valjani ali kontinuirno vliti:

7207 11 110 ---- iz avtomatnega jekla .....................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7207 11 140 ----- debeline največ 130 mm ..................  pr  pr  pr  pr

7207 11 160 ----- debeline več kot 130 mm .................  pr  pr  pr  pr

7207 11 900 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

7207 12   -- drugi s pravokotnim (razen kvadratnega)
      prečnim prerezom:

7207 12 100 --- valjani ali kontinuirno vliti .............  pr  pr  pr  pr

7207 12 900 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

7207 19   -- drugi:

      --- s krožnim ali mnogokotnim prečnim
      prerezom:

      ---- valjani ali kontinuirno vliti:

7207 19 110 ----- iz avtomatnega jekla ....................  pr  pr  pr  pr

      ----- drugi:

7207 19 140 ------ kontinuirno vliti ......................  pr  pr  pr  pr

7207 19 160 ------ drugi ..................................  pr  pr  pr  pr

7207 19 190 ---- kovani ...................................  pr  pr  pr  pr

      --- surovci za kotnike in profile:

7207 19 310 ---- valjani ali kontinuirno vliti ............  pr  pr  pr  pr

7207 19 390 ---- kovani ...................................  pr  pr  pr  pr

7207 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

7207 20   - Ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika:

      -- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
      prečnim prerezom širine, ki je manjša od
      dvojne debeline:

      --- valjani ali kontinuirno vliti:

7207 20 110 ---- iz avtomatnega jekla .....................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi, ki vsebujejo:

7207 20 150 ----- 0,25 ut.% ali več, vendar manj kot 0,6
      ut.% ogljika ..................................  pr  pr  pr  pr

7207 20 170 ----- 0,6 ut.% ali več ogljika ................  pr  pr  pr  pr

7207 20 190 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega)
      prečnim prerezom:

7207 20 320 --- valjani ali kontinuirno vliti .............  pr  pr  pr  pr

7207 20 390 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

      -- krožnega ali mnogokotnega prereza:

      --- valjani ali kontinuirno vliti:

7207 20 510 ---- iz avtomatnega jekla .....................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7207 20 550 ----- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar
      manj kot 0,6ut.% ogljika ......................  pr  pr  pr  pr

7207 20 570 ----- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ...  pr  pr  pr  pr

7207 20 590 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

      -- surovci za kotnike in profile:

7207 20 710 --- valjani ali kontinuirno vliti .............  pr  pr  pr  pr

7207 20 790 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

7207 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


7208    Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
      nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
      neplatirani in neprevlečeni

7208 10 000 - V kolobarjih, toplo valjani, brez nadaljnje
      obdelave, z reliefnimi vzorci .................  pr  pr 0.9 0.9

      - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
      nadaljnje obdelave, luženi (dekapirani):

7208 25 000 -- debeline 4,75 mm ali več ...................  pr  pr 5.0 9.0

7208 26 000 -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75
      mm ............................................  pr  pr 9.0 9.0

7208 27 000 -- debeline manj kot 3 mm .....................  pr  pr 9.0 9.0

      - Drugi, v kolobarjih, toplo valjani brez
      nadaljnje obdelave:

7208 36 000 -- debeline več kot 10 mm .....................  pr  pr 2.0 3.6

7208 37   -- debeline 4,75 mm ali več, toda ne več kot
      10 mm:

7208 37 100 --- za ponovno valjanje .......................  pr  pr 3.6 3.6

7208 37 900 --- drugi .....................................  pr  pr 9.0 9.0

7208 38   -- debeline 3 mm in več, toda manj kot 4,75
      mm:

7208 38 100 --- za ponovno valjanje .......................  pr  pr 3.6 3.6

7208 38 900 --- drugi .....................................  pr  pr 9.0 9.0

7208 39   -- debeline manj kot 3 mm:

7208 39 100 --- za ponovno valjanje .......................  pr  pr 3.6 3.6

7208 39 900 --- drugi .....................................  pr  pr 9.0 9.0

7208 40   - Ne v kolobarjih, toplo valjani brez
      nadaljnje obdelave, z reliefnimi vzorci:

7208 40 100 -- debeline 2 mm ali več ......................  pr 1.7 4.5 4.5

7208 40 900 -- debeline manj kot 2 mm .....................  pr 3.3 9.0 9.0

      - Drugi, ne v kolobarjih, toplo valjani, brez
      nadaljnje obdelave:

7208 51   -- debeline več kot 10 mm:

7208 51 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
      kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
      več ...........................................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- drugi, debeline:

7208 51 300 ---- več kot 20 mm ............................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 51 500 ---- več kot 15 mm, vendar ne več kot 20 mm ...  pr 3.3 9.0 9.0

      ---- več kot 10 mm, vendar ne več kot 15 mm,
      širine:

7208 51 910 ----- 2.050 mm ali več ........................  pr 1.3 3.6 3.6

7208 51 990 ----- manj kot 2.050 mm .......................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 52   -- drugi, debeline 4,75 mm ali več, vendar ne
      več kot 10mm:

7208 52 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
      kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
      več ...........................................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- drugi, širine:

7208 52 910 ---- 2.050 mm ali več .........................  pr 1.3 3.6 3.6

7208 52 990 ---- manj kot 2.050 mm ........................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 53   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
      mm:

7208 53 100 --- valjani s štirih strani ali v zaprtem
      kalibru, širine do 1250 mm in debeline 4 mm in
      več ...........................................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 53 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 54   -- debeline manj kot 3 mm:

7208 54 100 --- debeline 2 mm ali več .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 54 900 --- debeline manj kot 2 mm ....................  pr 3.3 9.0 9.0

7208 90   - Drugi:

7208 90 100 -- brez nadaljnje obdelave, površinsko
      obdelani ali enostavno rezani v oblike, razen
      v pravokotno obliko (vključno kvadratno) ......  pr 1.3 3.6 3.6

7208 90 900 -- drugi ......................................  pr 3.3 9.0 9.0


7209    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
      nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
      hladno valjani (hladno deformirani),
      neplatirani in neprevlečeni

      - V kolobarjih, hladno valjani, brez nadaljnje
      obdelave:

7209 15 000 -- debeline 3 mm in več .......................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 16   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3
      mm:

7209 16 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 16 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 17   -- debeline od 0,5 mm in več, vendar ne več
      kot kot 1 mm:

7209 17 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 17 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 18   -- debeline manj kot 0,5 mm:

7209 18 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

      --- drugi:

7209 18 910 ---- debeline 0,35 mm ali več, vendar manj kot
      0,5 mm ........................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 18 990 ---- debeline manj kot 0,35 mm ................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Drugi, v kolobarjih, hladno valjani, brez
      nadaljnje obdelave:

7209 25 000 -- debeline 3 mm in več .......................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 26   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3
      mm:

7209 26 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 26 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 27   -- debeline 0,5 mm ali več, vendar ne več kot
      kot 1 mm:

7209 27 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 27 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 28   -- debeline manj kot 0,5 mm:

7209 28 100 --- elektropločevine ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 28 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7209 90   - Drugi:

7209 90 100 -- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0 3.6

7209 90 900 -- drugi ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


7210    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
      nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več,
      platirani ali prevlečeni

      - Platirani ali prevlečeni s kositrom:

7210 11   -- debeline 0,5 mm ali več:

7210 11 100 --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 11 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 12   -- debeline do 0,5 mm:

      --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno):

7210 12 110 ---- pokositrena pločevina ....................  pr 0.7 1.0  pr

7210 12 190 ---- drugo ....................................  pr 0.7 1.0  pr

7210 12 900 --- drugi .....................................  pr 0.7 1.0  pr

7210 20   - Platirani ali prevlečeni s svincem, vključno
      tudi prevlečene z zlitino svinca in kositra:

7210 20 100 -- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 20 900 -- drugi ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 30   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
      cinkom:

7210 30 100 -- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 30 900 -- drugi ......................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Drugače platirani prevlečeni s cinkom:

7210 41   -- valoviti:

7210 41 100 --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 41 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 49   -- drugi:

7210 49 100 --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 49 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 50   - Platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi
      ali s kromom in kromovimi oksidi:

7210 50 100 -- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 50 900 -- drugi ......................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Platirani ali prevlečeni z aluminijem:

7210 61   -- platirani ali prevlečeni z zlitino
      aluminija in cinka:

7210 61 100 --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 61 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 69   -- drugi:

7210 69 100 --- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno) ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7210 69 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 70   - Pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
      plastično maso:

      -- samo površinsko obdelani ali enostavno
      rezani v oblike, razen v pravokotno obliko
      (vključno kvadratno): 

7210 70 310 --- pokositrena pločevina in izdelki iz nje,
      platirani ali prevlečeni s kromovimi oksidi
      ali s kromom in kromovimi oksidi, lakirani ....  pr 1.3 2.0  pr

7210 70 390 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 70 900 -- drugi ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 90   - Drugi:

7210 90 100 -- prevlečeni s srebrom ali zlatom, platino
      ali emajlirani ................................  pr 1.3 2.0  pr

      -- drugi:

      --- površinsko obdelani (vključno platirani),
      brez nadaljnje obdelave ali enostavno rezani v
      oblike, razen v pravokotno obliko (vključno
      kvadratno):

7210 90 310 ---- platirani ................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 90 330 ---- prevlečeni s kositrom in tiskani .........  pr 1.3 2.0  pr

7210 90 380 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7210 90 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr


7211    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
      nelegiranega jekla, širine manj kot 600 mm,
      neplatirani in neprevlečeni

      - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

7211 13 000 -- valjani s štirih strani ali v zaprtem
      kalibru, širine več kot 150 mm in debeline ne
      manj kot 4 mm, ne v kolobarju in brez
      reliefnih vzorcev (gladki) ....................  pr 4.0 10.8 10.8

7211 14   -- drugi, debeline 4,75 mm in več:

7211 14 100 --- širine več kot 500 mm .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 14 900 --- širine ne več kot 500 mm ..................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 19   -- drugi:

7211 19 200 --- širine več kot 500 mm .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 19 900 --- širine ne več kot 500 mm ..................  pr 3.3 9.0 9.0

      - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

7211 23   --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7211 23 100 --- širine več kot 500 mm .....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- širine ne več kot 500 mm:

7211 23 510 ---- v kolobarjih, namenjeni za proizvodnjo
      bele (pokositrene) pločevine, .................  pr 3.3 9.0 9.0

      ---- drugi:

7211 23 910 ----- elektropločevine ........................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 23 990 ----- drugi ...................................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 29   -- Drugi:

7211 29 200 --- širine več kot 500 mm .....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- širine ne več kot 500 mm:

7211 29 500 ---- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, vendar
      manj kot 0,6 ut.% ogljika .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 29 900 ---- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ....  pr 3.3 9.0 9.0

7211 90   - Drugi:

      -- širine več kot 500 mm:

7211 90 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 90 190 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7211 90 900 -- širine ne več kot 500 mm ...................  pr 3.3 9.0 9.0


7212    Ploščati valjani izdelki iz železa ali
      nelegiranega jekla, široki manj kot 600 mm,
      platirani ali prevlečeni

7212 10   - Platirani ali prevlečeni s kositrom:

7212 10 100 -- pokositrena pločevina, površinsko obdelana,
      brez nadaljnje obdelave .......................  pr 1.7 2.5  pr

      -- drugi:

      --- širine več kot 500 mm:

7212 10 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.7 2.5  pr

7212 10 930 ---- drugi ....................................  pr 1.7 2.5  pr

7212 10 990 --- širine ne več kot 500 mm ..................  pr 1.7 2.5  pr

7212 20   - Elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
      cinkom:

      -- širine več kot 500 mm :

7212 20 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 20 190 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 20 900 -- širine ne več kot 500 mm ...................  pr 1.3 2.0  pr

7212 30   - Drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

      -- širine več kot 500 mm:

7212 30 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 30 190 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 30 900 -- širine ne več kot 500 mm ...................  pr 1.3 2.0  pr

7212 40   - Barvani, lakirani ali prevlečeni s plastično
      maso:

7212 40 100 -- pokositrena pločevina, lakirana, brez
      nadaljnje obdelave ............................  pr 1.3 2.0  pr

      -- drugi:

      --- širine več kot 500 mm:

7212 40 910 ---- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 40 930 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

      --- širine ne več kot 500 mm:

7212 40 950 ---- platirani ali prevlečeni s kromovimi
      oksidi ali s kromom in kromovimi oksidi,
      lakirani ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 40 980 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 50   - Platirani ali prevlečeni na drug način:

      -- širine več kot 500 mm:

7212 50 100 --- posrebreni, pozlačeni, prevlečeni s
      platino ali emajlirani ........................  pr 1.3 2.0  pr

      --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave:

7212 50 310 ---- prevlečeni s svincem .....................  pr 1.3 2.0  pr

7212 50 510 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 50 580 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

      -- širine ne več kot 500 mm:

7212 50 750 --- prevlečeni ali platirani z bakrom .........  pr 1.7 2.5  pr

7212 50 910 --- prevlečeni ali platirani s kromom ali
      nikljem .......................................  pr 1.7 2.5  pr

      --- prevlečeni ali platirani z aluminijem:

7212 50 930 ---- prevlečeni ali platirani z zlitinami iz
      aluminija in cinka ............................  pr 1.3 2.0  pr

7212 50 970 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 50 990 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 60   - Platirani:

      -- širine več kot 500 mm:

7212 60 110 --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 60 190 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

      -- širine ne več kot 500 mm:

      --- površinsko obdelani, brez nadaljnje
      obdelave:

7212 60 910 ---- toplo valjani, platirani, brez nadaljnje
      obdelave ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 60 930 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7212 60 990 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr


7213    Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih
      kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla

7213 10 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
      deformacijami, povzročenimi med valjanjem .....  pr 3.3 9.0 9.0

7213 20 000 - Druge, iz avtomatnega jekla .................  pr 3.3  pr 9.0

      - Druge:

7213 91   -- s krožnim prečnim prerezom premera manj kot
      14 mm:

7213 91 100 --- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
      betona ........................................  pr 3.3  pr 9.0

7213 91 200 -- iz jekla, ki se uporablja za žično
      armiranje pnevmatik (tyre cord) ...............  pr 3.3  pr 9.0

      --- druge:

7213 91 410 ---- ki vsebujejo 0,06 ut.% ali manj ogljika .  pr 3.3  pr 9.0

7213 91 490 ---- ki vsebujejo več kot 0,06 ut.%, vendar ne
      več kot 0.25 ut.% ogljika .....................  pr 3.3  pr 9.0

7213 91 700 ---- ki vsebujejo več kot 0,25 ut.%, vendar ne
      več kot 0.75 ut.% ogljika .....................  pr 3.3  pr 9.0

7213 91 900 ---- ki vsebujejo več kot 0.75 ut.% ogljika ...  pr 3.3  pr 9.0

7213 99   -- druge:

7213 99 100 --- ki vsebujejo manj kot 0.25 ut.% ogljika ...  pr 3.3  pr 9.0

7213 99 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več ogljika ....  pr 3.3  pr 9.0


7214    Druge palice in žica, iz železa ali
      nelegiranega jekla, kovane, toplo valjane,
      toplo vlečene ali toplo iztiskane, brez
      nadaljne obdelave, vključno s tistimi, ki so
      spiralno zvite po valjanju

7214 10 000 - Kovane ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

7214 20 000 - Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi
      deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali
      spiralno zvite po valjanju ....................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 30 000 - Druge, iz avtomatnega jekla .................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Druge:

7214 91   -- s pravokotnim (razen kvadratnim) prerezom:

7214 91 100 --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika ...  pr 3.3 9.0 9.0

7214 91 900 --- ki vsebujejo 0,25 ut.% ogljika ali več ....  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99   -- druge:

      --- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7214 99 100 ---- iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje
      betona ........................................  pr 3.3 9.0 9.0

      ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
      premerom:

7214 99 310 ----- 80 mm ali več ...........................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99 390 ----- manj kot 80 mm ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99 500 ---- druge ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- druge, ki vsebujejo 0,25 ut.% in več, toda
      manj kot 0,6 ut.% ogljika:

      ---- druge, s krožnim prečnim prerezom in s
      premerom:

7214 99 610 ----- 80 mm ali več ...........................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99 690 ----- manj kot 80 mm ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99 800 ---- druge ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7214 99 900 - Druge,ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika .  pr 3.3 9.0 9.0


7215    Druge palice in žica iz železa ali
      nelegiranega jekla

7215 10 000 - Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali
      hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave ......  pr 3.3 9.0 9.0

7215 50   - Druge, hladno oblikovane ali hladno
      dodelane, brez nadaljnje obdelave:

      -- ki vsebujejo manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7215 50 110 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega
      prereza .......................................  pr 3.3 9.0 9.0

7215 50 190 --- druge .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7215 50 300 -- ki vsebujejo 0,25 ut.% ali več, toda manj
      kot 0,6 ut.% ogljika ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

7215 50 900 -- ki vsebujejo 0,6 ut.% ali več ogljika ......  pr 3.3 9.0 9.0

7215 90   - Druge:

7215 90 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
      platirane, brez nadaljnje obdelave ............  pr 3.3 9.0 9.0

7215 90 900 -- druge ......................................  pr 3.3 9.0 9.0


7216    Kotniki in drugi profili iz železa ali
      nelegiranega jekla

7216 10 000 - U, I ali H profili, toplo valjani, toplo
      vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
      obdelave, višine manj kot 80 mm ...............  pr 1.3 2.0  pr

      - L ali T profili, toplo valjani, toplo
      vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
      obdelave, višine manj kot 80 mm:

7216 21 000 -- L profili ..................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 22 000 -- T profili ..................................  pr 1.3 2.0  pr

      - U, I ali H profili, toplo valjani, toplo
      vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
      obdelave, višine 80 mm in več:

7216 31   -- U profili:

      --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot
      220 mm:

7216 31 110 ---- s paralelnima pasnicama ..................  pr 1.3 2.0  pr

7216 31 190 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

      --- višine več kot 220 mm:

7216 31 910 ---- s paralelnima pasnicama ..................  pr 1.3 2.0  pr

7216 31 990 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 32   -- I profili:

      --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot
      220 mm:

7216 32 110 ---- z paralelnima pasnicama ..................  pr 1.3 2.0  pr

7216 32 190 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

      --- višine več kot 220 mm:

7216 32 910 ---- s paralelnima pasnicama ..................  pr 1.3 2.0  pr

7216 32 990 ---- drugi ....................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 33   -- H profili:

7216 33 100 --- višine 80 mm ali več, vendar ne več kot
      180 mm ........................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 33 900 --- višine več kot 180 mm .....................  pr 1.3 2.0  pr

7216 40   - L ali T profili, toplo valjani, toplo
      vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
      obdelave, višine 80 mm in več:

7216 40 100 -- L profili ..................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 40 900 -- T profili ..................................  pr 1.3 2.0  pr

7216 50   - Kotniki in drugi profili, toplo valjani,
      toplo vlečeni ali iztiskani, brez nadaljnje
      obdelave:

7216 50 100 -- s prečnim prerezom, ki ga lahko zajamemo v
      kvadrat s stranico 80 mm ......................  pr 1.3 2.0  pr

      -- drugi: 

7216 50 910 --- tračno železo z robno izboklino ..........  pr 1.3 2.0  pr

7216 50 990 --- drugo .....................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Kotniki in drugi profili, hladno oblikovani
      ali hladno dodelani, brez nadaljnje obdelave:

7216 61   -- izdelani iz ploščato valjanih izdelkov:

7216 61 100 --- C, L, U, Z, omega ali odprti profili ......  pr 3.3 9.0 9.0

7216 61 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7216 69 000 -- drugi ......................................  pr 3.3 9.0 9.0

      - Drugi:

7216 91   -- hladno oblikovani, hladno dodelani iz
      plosko valjanih izdelkov:

7216 91 100 --- profilirana (rebrasta) pločevina ..........  pr 3.3 9.0 9.0

      --- drugi:

      ---- platirani ali prevlečeni s cinkom
      debeline:

7216 91 300 ----- manj kot 2,5 mm .........................  pr 1.3 3.6 3.6

7216 91 500 ----- 2,5 mm ali več ..........................  pr 1.3 3.6 3.6

7216 91 900 ---- drugi ....................................  pr 1.3 3.6 3.6

7216 99   -- drugi: 

7216 99 100 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali
      iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave .  pr 1.3 3.6 3.6

7216 99 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0


7217    Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
      jekla

7217 10   - Neplatirana ali neprevlečena, polirana ali
      nepolirana:

      -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7217 10 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
      kot 0,8 mm ....................................  pr 1.7 4.5 4.5

      --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8
      mm ali več:

7217 10 310 ---- ki vsebuje vtiske, rebra, žlebiče ali
      druge deformacije, povzročene med procesom
      valjanja ......................................  pr 3.3 9.0 9.0

7217 10 390 ---- druga ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7217 10 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj
      kot 0,6 ut.% ogljika ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

7217 10 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ........  pr 3.3 9.0 9.0

7217 20   - Platirana ali prevlečena s cinkom:

      -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7217 20 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
      kot 0,8 mm ....................................  pr 1.7 4.5 4.5

7217 20 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8
      mm ali več ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7217 20 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj
      kot 0,6 ut.% ogljika ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

7217 20 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ........  pr 3.3 9.0 9.0

7217 30   - Platirana ali prevlečena z drugimi navadnimi
      kovinami:

      -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

      --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
      kot 0,8 mm:

7217 30 110 ---- prevlečena z bakrom ......................  pr 1.3 2.0 3.6

7217 30 190 ---- druga ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

      --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8
      mm ali več:

7217 30 310 ---- prevlečena z bakrom ......................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 30 390 ---- druga ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 30 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj
      kot 0,6 ut.% ogljika ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 30 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ........  pr 3.3 5.0 9.0

7217 90   - Druga:

      -- ki vsebuje manj kot 0,25 ut.% ogljika:

7217 90 100 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza manj
      kot 0,8mm .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 90 300 --- z največjo dimenzijo prečnega prereza 0,8
      mm ali več ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 90 500 -- ki vsebuje 0,25 ut.% ali več, vendar manj
      kot 0,6 ut.% ogljika ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

7217 90 900 -- ki vsebuje 0,6 ut.% ali več ogljika ........  pr 3.3 5.0 9.0


III. NERJAVNO JEKLO

7218    Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih
      oblikah; polizdelki iz nerjavnega jekla

7218 10 000 - Ingoti in druge primarne oblike .............  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

7218 91   -- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim
      prerezom:

      --- valjani ali dobljeni s kontinuiranim
      litjem:

7218 91 110 ----- 2,5% ali več niklja .....................  pr  pr  pr 2.7

7218 91 190 ----- manj kot 2,5 % niklja ...................  pr  pr  pr 2.7

7218 91 900 --- kovani ....................................  pr  pr  pr 2.7

7218 99   -- drugi:

      --- s pravokotnim (razen s kvadratnim) prečnim
      prerezom:

7218 99 110 ---- valjani ali dobljeni s kontinuiranim
      litjem ........................................  pr  pr  pr 2.7

7218 99 190 ---- kovani ...................................  pr  pr  pr 2.7

      --- drugi:

7218 99 200 ---- valjani ali kontinuirno vliti ............  pr  pr  pr 2.7

      ---- kovani:

7218 99 910 ----- z okroglim ali mnogokotnim prečnim
      prerezom ......................................  pr  pr  pr 2.7

7218 99 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 2.7


7219    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
      širine 600 mm in več

      - Toplo valjani, v kolobarjih, brez nadaljnje
      obdelave:

7219 11 000 -- debeline več kot 10 mm .....................  pr 3.3  pr 9.0

7219 12   -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
      10 mm:

7219 12 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 12 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 13   -- debeline 3 mm ali več, vendar manj kot 4,75
      mm:

7219 13 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 13 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 14   -- debeline manj kot 3 mm:

7219 14 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 14 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

      - Toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
      nadaljnje obdelave:

7219 21   -- debeline več kot 10 mm:

7219 21 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 21 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 22   -- debeline 4,75 mm in več, vendar ne več kot
      10 mm:

7219 22 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 22 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 23 000 -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
      mm ............................................  pr 3.3  pr 9.0

7219 24 000 -- debeline manj kot 3 mm .....................  pr 3.3  pr 9.0

      - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

7219 31 000 -- debeline 4,75 mm in več ....................  pr 3.3  pr 9.0

7219 32   -- debeline 3 mm in več, vendar manj kot 4,75
      mm:

7219 32 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 32 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 33   -- debeline več kot 1 mm, vendar manj kot 3
      mm:

7219 33 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 33 900 --- ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja .......  pr 3.3  pr 9.0

7219 34   -- debeline 0,5 mm in več, vendar ne več kot 1
      mm:

7219 34 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 34 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 35   -- debeline manj kot 0,5 mm:

7219 35 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3  pr 9.0

7219 35 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3  pr 9.0

7219 90   - Drugi:

7219 90 100 -- površinsko obdelani, vključno platirani,
      ali enostavno rezani v oblike, razen
      pravokotne oblike (vključno kvadratne), brez
      nadaljnje obdelave ............................  pr 3.3  pr 9.0

7219 90 900 -- drugi ......................................  pr 3.3  pr 9.0


7220    Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla,
      širine manj kot 600 mm

      - Toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

7220 11 000 -- debeline 4,75 mm in več ....................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 12 000 -- debeline manj kot 4,75 mm ..................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 20   - Hladno valjani, brez nadaljnje obdelave:

7220 20 100 -- širine več kot 500 mm ......................  pr 3.3 9.0 9.0

      -- širine ne več kot 500 mm:

      --- debeline 3 mm ali več, ki vsebujejo (v
      utežnih %):

7220 20 310 ---- 2,5% ali več niklja ......................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 20 390 ---- manj kot 2,5% niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- debeline več kot 0,35 mm, vendar manj kot
      3 mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

7220 20 510 ---- 2,5% ali več niklja ......................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 20 590 ---- manj kot 2,5% niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- debeline do 0,35 mm, ki vsebujejo:

7220 20 910 ---- 2,5% ali več niklja ......................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 20 990 ---- manj kot 2,5% niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 90   - Drugi:

      -- širine več kot 500 mm:

7220 90 110 --- površinsko obdelani, vključno s
      platiranjem, brez nadaljnje obdelave ..........  pr 3.3 9.0 9.0

7220 90 190 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

      -- širine ne več kot 500 mm:

      --- površinsko obdelani, vključno s
      platiranjem, brez nadaljnje obdelave:

7220 90 310 ---- toplo valjani, platirani .................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 90 390 ---- drugi ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7220 90 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 9.0 9.0


7221 00   Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih
      kolobarjih, iz nerjavnega jekla

7221 00 100 - Ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ........  pr 3.3  pr 9.0

7221 00 900 - Ki vsebujejo do 2,5 ut.% niklja .............  pr 3.3  pr 9.0


7222    Druge palice in žica, kotniki in drugi profili
      iz nerjavnega jekla

      - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali
      iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

7222 11   -- okroglega prečnega prereza:

      --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
      utežnih %):

7222 11 110 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 11 190 ---- manj kot 2,5 % niklja ....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
      mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

7222 11 210 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 11 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
      utežnih %):

7222 11 910 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 11 990 ---- manj kot 2,5 % niklja ....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 19   -- druge:

7222 19 100 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3 9.0 9.0

7222 19 900 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3 9.0 9.0

7222 20   - Palice in žica, hladno oblikovane ali hladno
      dodelane, brez nadaljnje obdelave:

      -- okroglega prečnega prereza:

      --- premera 80 mm ali več, ki vsebujejo (v
      utežnih %):

7222 20 110 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 20 190 ---- do 2,5 % niklja ..........................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- premera 25 mm ali več, vendar manj kot 80
      mm, ki vsebujejo (v utežnih %):

7222 20 210 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 20 290 ---- manj kot 2,5 % niklja ....................  pr 3.3 9.0 9.0

      --- premera manj kot 25 mm, ki vsebujejo (v
      utežnih %):

7222 20 310 ---- 2,5 % ali več niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 20 390 ---- manj kot 2,5 % niklja ....................  pr 3.3 9.0 9.0

      -- druge, ki vsebujejo (v utežnih %):

7222 20 810 --- 2,5 % ali več niklja ......................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 20 890 --- manj kot 2,5 % niklja .....................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 30   - Druge palice in žica:

7222 30 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
      platirane, brez nadaljnje obdelave ............  pr 1.7 4.5 4.5

      -- kovane:

7222 30 510 --- ki vsebujejo 2,5 ut.% ali več niklja ......  pr 3.3 9.0 9.0

7222 30 910 --- ki vsebujejo manj kot 2,5 ut.% niklja .....  pr 3.3 9.0 9.0

7222 30 980 -- druge ......................................  pr 3.3 9.0 9.0

7222 40   - Kotniki in drugi profili:

7222 40 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
      brez nadaljnje obdelave  pr 3.3 5.0  pr

      -- drugi:

7222 40 300 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali
      iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave .  pr 1.7 2.5  pr

      --- drugi:

      ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani,
      brez nadaljnje obdelave:

7222 40 910 ----- dobljeni iz ploščato valjanih izdelkov ..  pr 3.3 5.0  pr

7222 40 930 ----- drugi ...................................  pr 3.3 5.0  pr

7222 40 990 ---- drugi ....................................  pr 3.3 5.0  pr


7223 00   Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

      - Ki vsebuje 2,5 ut.% ali več niklja:

7223 00 110 -- ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več
      kot 31 ut.% niklja in 20 ut.% ali več, vendar
      ne več kot 22 ut.% kroma ......................  pr 3.3 9.0  pr

7223 00 190 -- druga ......................................  pr 3.3 9.0  pr

      - Ki vsebuje manj kot 2,5 ut.% niklja:

7223 00 910 -- ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več
      kot 25 ut.% kroma in 3,5 ut.% ali več, vendar
      ne več kot 6 ut.% aluminija ...................  pr 3.3 9.0  pr

7223 00 990 -- druga ......................................  pr 3.3 9.0  pr


IV. DRUGA LEGIRANA JEKLA; VOTLE PALICE ZA SVEDRE, IZ LEGIRANEGA 
ALI NELEGIRANEGA JEKLA

7224    Druga legirana jekla v ingotih ali drugih
      primarnih oblikah; polizdelki iz drugih
      legiranih jekel

7224 10 000 - Ingoti in druge primarne oblike .............  pr  pr  pr  pr

7224 90   - Drugo:

      -- s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim
      prerezom:

      --- toplo valjani ali kontinuirno vliti:

      ---- pri katerih je širina manjša od dvakratne
      debeline:

7224 90 010 ----- iz hitroreznega jekla ...................  pr  pr  pr  pr

7224 90 050 ----- ki vsebujejo največ 0,7 ut.% ogljika,
      0,5 ut.% ali več, vendar največ 1,2 ut.%
      mangana in 0,6 ut.% ali več, vendar največ 2,3
      ut.% silicija; ki vsebujejo 0,0008 ut.% ali
      več bora z vsebnostjo katerih koli drugih
      elementov, ki je nižja od minimuma, omenjenega
      v opombi 1 f) k temu poglavju .................  pr  pr  pr  pr

7224 90 080 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

7224 90 150 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

7224 90 190 --- kovani ....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

      --- toplo valjani ali kontinuirno vliti :

7224 90 310 ---- ki vsebujejo ne manj kot 0,9 ut.%, vendar
      ne več kot 1,15 ut.% ogljika, ne manj kot 0,5
      ut.%, vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je
      prisoten, ne več kot 0,5 ut.% molibdena .......  pr  pr  pr  pr

7224 90 390 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- kovani:

7224 90 910 ---- s krožnim ali mnogokotnim prečnim
      prerezom ......................................  pr  pr  pr  pr

7224 90 990 ---- kovani ...................................  pr  pr  pr  pr


7225    Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih
      jekel, širine 600 mm in več

      - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

7225 11 000 -- zrnato usmerjeni ...........................  pr 3.3  pr 9.0

7225 19   -- drugi:

7225 19 100 --- toplo valjani .............................  pr 3.3  pr 9.0

7225 19 900 --- hladno valjani ............................  pr 3.3  pr 9.0

7225 20   - Iz hitroreznega jekla:

7225 20 200 -- valjani, površinsko obdelani, vključno
      platirani, brez nadaljnje obdelave, ali
      enostavno rezani v oblike, razen pravokotne
      oblike (vključno kvadratne) ..................  pr 3.3  pr 9.0

7225 20 900 -- drugi ......................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 30 000 - Drugi, toplo valjani, v kolobarjih, brez
      nadaljnje obdelave ............................  pr 3.3  pr 9.0

7225 40   - Drugi, toplo valjani, ne v kolobarjih, brez
      nadaljnje obdelave:

7225 40 200 -- debeline več kot 15 mm .....................  pr 3.3  pr 9.0

7225 40 500 -- debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot
      15 mm .........................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 40 800 -- debeline manj kot 4,75 mm ..................  pr 3.3  pr 9.0

7225 50 000 - Drugi, hladno valjani (hladno deformirani),
      brez nadaljnje obdelave .......................  pr 3.3  pr 9.0

      - Drugi:

7225 91   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
      cinkom:

7225 91 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
      brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani
      v oblike, razen pravokotne oblike (vključno
      kvadratne) ...................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 91 900 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 92   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

7225 92 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
      brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani
      v oblike, razen pravokotne oblike (vključno
      kvadratne) ...................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 92 900 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 99   -- drugi:

7225 99 100 --- površinsko obdelani, vključno platirani,
      brez nadaljnje obdelave, ali enostavno rezani
      v oblike, razen pravokotne oblike (vključno
      kvadratne) ...................................  pr 3.3  pr 9.0

7225 99 900 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0


7226    Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih
      jekel, širine manj kot 600 mm

      - Iz silicijevega jekla za elektropločevine:

7226 11   -- zrnato usmerjeni:

7226 11 100 --- katerih širina presega 500 mm .............  pr 3.3  pr 9.0

7226 11 900 --- katerih širina ne presega 500 mm ..........  pr 3.3  pr 9.0

7226 19   -- drugi:

7226 19 100 --- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave ....  pr 3.3  pr 9.0

      --- drugi:

7226 19 300 ---- katerih širina presega 500 mm ............  pr 3.3  pr 9.0

7226 19 900 ---- katerih širina ne presega 500 mm .........  pr 3.3  pr 9.0

7226 20   - Iz hitroreznega jekla:

7226 20 200 -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave;
      širine, ki ne presega 500 mm, toplo valjani,
      platirani, brez nadaljnje obdelave; širine več
      kot 500 mm, hladno valjani (hladno
      deformirani) ali površinsko obdelani, vključno
      platirani, brez nadaljnje obdelave ............  pr 3.3  pr 9.0

7226 20 800 -- drugi ......................................  pr 3.3  pr 9.0

      - Drugi:

7226 91   -- toplo valjani, brez nadaljnje obdelave:

7226 91 100 --- debeline 4,75 mm ali več ..................  pr 3.3  pr 9.0

7226 91 900 --- debeline manj kot 4,75 mm .................  pr 3.3  pr 9.0

7226 92   -- hladno valjani (hladno deformirani), brez
      nadaljnje obdelave:

7226 92 100 --- širine več kot 500 mm .....................  pr 3.3  pr 9.0

7226 92 900 --- širine ne več kot 500 mm:

7225 93   -- elektrolitsko platirani ali prevlečeni s
      cinkom:

7226 93 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo
      valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave;
      širine več kot 500 mm, površinsko obdelani,
      vključno platirani, brez nadaljnje obdelave ...  pr 3.3  pr 9.0

7226 93 800 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0

7226 94   -- drugače platirani ali prevlečeni s cinkom:

7226 94 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo
      valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave;
      širine več kot 500 mm, površinsko obdelani,
      vključno platirani, brez nadaljnje obdelave ...  pr 3.3  pr 9.0

7226 94 800 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0

7226 99   -- drugi:

7226 99 200 --- širine, ki ne presega 500 mm, toplo
      valjani, platirani, brez nadaljnje obdelave;
      širine več kot 500 mm, površinsko obdelani,
      vključno platirani, brez nadaljnje obdelave ...  pr 3.3  pr 9.0

7226 99 800 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr 9.0


7227    Palice in žica, toplo valjani, v ohlapno
      navitih kolobarjih, iz drugih legiranih jekel

7227 10 000 - Iz hitroreznega jekla .......................  pr 3.3  pr 9.0

7227 20 000 - Iz silicij-manganovih jekel .................  pr  pr  pr 9.0

7227 90   - Druga:

7227 90 100 -- ki vsebuje 0,0008 ut.% ali več bora, z
      vsebnostjo katerega koli elementa, manjšo od
      minimuma, omenjenega v opombi 1 f) k temu
      poglavju ......................................  pr  pr  pr 9.0

7227 90 300 -- ki vsebuje manj kot 0,35 ut.% ogljika, 0,5
      ut.% ali več, vendar do 1,2 ut.% mangana in
      0,6 ut.% ali več, vendar do 2,3 ut.% silicija .  pr  pr  pr 9.0

7227 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
      1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
      največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
      0,5 ut.% molibdena ............................  pr  pr  pr 9.0

7227 90 950 -- druga ......................................  pr  pr  pr 9.0


7228    Palice, kotniki in drugi profili iz drugih
      legiranih jekel; votle palice za svedre, iz
      legiranih ali nelegiranih jekel

7228 10   - Palice iz hitroreznega jekla:

7228 10 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
      brez nadaljnje obdelave ......................  pr 3.3 9.0 9.0

      -- druge:

7228 10 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali
      iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave .  pr 3.3 9.0 9.0

7228 10 500 --- kovane ....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7228 10 900 --- druge .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7228 20   - Palice iz silicij-manganovega jekla:

      -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
      brez nadaljnje obdelave:

7228 20 110 --- s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim
      prerezom, valjane s štirih strani .............  pr 3.3 9.0 9.0

7228 20 190 --- druge .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

      -- druge:

7228 20 300 --- toplo valjane, toplo vlečene ali
      iztiskane, platirane, brez nadaljnje obdelave .  pr 3.3 9.0 9.0

7228 20 600 --- druge .....................................  pr 3.3 9.0 9.0

7228 30   - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene
      ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

7228 30 200 -- iz orodnega jekla ..........................  pr 7.5 9.0 9.0

      -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar
      največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%,
      vendar največ 2 ut.% kroma in če je prisoten,
      največ 0,5 ut.% molibdena:

7228 30 410 --- s krožnim prečnim prerezom in s premerom
      80 mm ali več .................................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 30 490 --- druge .....................................  pr 7.5 9.0 9.0

      -- druge:

      --- krožnega prereza, s premerom:

7228 30 610 ---- 80 mm ali več ............................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 30 690 ---- manj kot 80 mm ...........................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 30 700 --- pravokotnega (razen kvadratnega) prereza,
      valjane s štirih strani .......................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 30 890 --- druge .....................................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 40   - Druge palice, kovane, brez nadaljnje
      obdelave:

7228 40 100 -- iz orodnega jekla ..........................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 40 900 -- druge ......................................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 50   - Palice, hladno oblikovane ali hladno
      dodelane, brez nadaljnje obdelave:

7228 50 200 -- iz orodnega jekla ..........................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 50 400 -- ki vsebujejo najmanj 0,9 ut.%, vendar
      največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%,
      vendar ne več kot 2 ut.% kroma in, če je
      prisoten, največ 0,5 ut.% molibdena ...........  pr 7.5 9.0 9.0

      -- druge:

      --- s krožnim prerezom, s premerom:

7228 50 610 ---- 80 mm ali več ............................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 50 690 ---- manj kot 80 mm ...........................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 50 700 --- s pravokotnim (razen s kvadratnim)
      prerezom, valjane s štirih strani .............  pr 7.5 9.0 9.0

7228 50 890 --- druge .....................................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 60   - Druge palice:

7228 60 100 -- toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
      samo platirane, brez nadaljnje obdelave .......  pr 7.5 9.0 9.0

      -- druge:

7228 60 810 --- iz orodnega jekla .........................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 60 890 --- druge .....................................  pr 7.5 9.0 9.0

7228 70   - Kotniki in drugi profili:

7228 70 100 -- toplo valjani, toplo vlečeni ali iztiskani,
      brez nadaljnje obdelave: ......................  pr 7.5 5.0 9.0

      -- drugi:

7228 70 310 --- toplo valjani, toplo vlečeni ali
      iztiskani, platirani, brez nadaljnje obdelave .  pr 7.5 5.0 9.0

      --- drugi:

7228 70 910 ---- hladno oblikovani ali hladno dodelani,
      brez nadaljnje obdelave .......................  pr 7.5 5.0 9.0

7228 70 990 ---- drugi ....................................  pr 7.5 5.0 9.0

7228 80   - Votle palice za svedre:

7228 80 100 -- iz legiranega jekla ........................  pr  pr 5.0  pr

7228 80 900 -- iz nelegiranega jekla ......................  pr  pr 5.0  pr


7229    Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

7229 10 000 - Iz hitroreznega jekla .......................  pr 3.3 9.0 9.0

7229 20 000 - Iz silicij-manganovega jekla ................  pr 3.3 9.0 9.0

7229 90   - Druga:

7229 90 500 -- ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%, vendar največ
      1,15 ut.% ogljika, najmanj 0,5 ut.%, vendar
      največ 2 ut.% kroma in, če je prisoten, največ
      0,5 ut.% molibdena ............................  pr 3.3 9.0 9.0

7229 90 900 -- druga ......................................  pr 3.3 9.0 9.0


7301    Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani,
      prebiti ali izdelani iz sestavljenih
      elementov; zvarjeni profili in kotniki iz
      železa ali jekla

7301 10 000 - Piloti ......................................  pr  pr  pr  pr

7301 20 000 - Zvarjeni profili in kotniki .................  pr 1.7 2.5 4.5


7302    Deli za železniške in tramvajske tire, iz
      železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate
      tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne
      palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne
      vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča,
      podložne plošče, pričvrščevalne ploščice,
      distančne palice, drugi deli, posebej
      konstruirani za postavljanje, spajanje in
      pritrjevanje tirnic

7302 10   - Tirnice:

7302 10 100 -- elektroprevodne, z deli iz neželeznih
      kovin .........................................  pr 1.3 2.0  pr

      -- druge:

      --- nove:

7302 10 310 ---- z maso 20 kg ali več na meter ............  pr 1.3 2.0  pr

7302 10 390 ---- z maso manj kot 20 kg na meter ...........  pr 1.3 2.0  pr

7302 10 900 --- rabljene ..................................  pr 1.0 1.5  pr

7302 20 000 - Pragovi za tirnice ..........................  pr 1.3 2.0  pr

7302 30 000 - Kretniški jezički, križišča, spojne palice
      in drugi deli kretnic .........................  pr 1.3 2.0  pr

7302 40   - Tirne vezice in podložne plošče:

7302 40 100 -- valjane ....................................  pr 3.3 5.0  pr

7302 40 900 -- druge ......................................  pr 3.3 5.0  pr

7302 90   - Drugo:

7302 90 100 -- tirna vodila ...............................  pr 3.3 5.0  pr

7302 90 300 -- tirne vezice, tirna ležišča in klini za
      tirna ležišča .................................  pr 3.3 5.0  pr

7302 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3 5.0  pr


7303 00   Cevi in votli profili iz litega železa

7303 00 100 - Cevi in votli profili, ki se uporabljajo v
      tlačnih sistemih ..............................  pr 1.3 2.0  pr

7303 00 900 - Drugi .......................................  pr 1.3 2.0  pr


7304    Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa
      (razen litega železa) ali jekla

7304 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:

7304 10 100 -- z zunanjim premerom do vključno 168,3 mm ...  pr 1.3 2.0  pr

7304 10 300 -- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm,
      vendar do vključno 406,4 mm ...................  pr 1.3 2.0  pr

7304 10 900 -- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm .......  pr 1.3 2.0  pr

      - Zaščitne cevi ("casing"), proizvodne cevi
      ("tubing") in vrtalne cevi, ki se uporabljajo
      pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

7304 21 000 -- vrtalne cevi ...............................  pr  pr  pr  pr

7304 29   -- drugo:

7304 29 110 --- z zunanjim premerom do vključno 406,4 mm ..  pr  pr  pr  pr

7304 29 190 --- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ......  pr  pr  pr  pr

      - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
      in nelegiranega jekla:

7304 31   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani
      (hladno deformirani):

7304 31 100 --- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

7304 31 910 ---- precizne cevi ............................  pr 1.7 2.5  pr

7304 31 990 ---- drugi ....................................  pr 1.7 2.5  pr

7304 39   -- drugi:

7304 39 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
      sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
      votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
      debelinami sten ...............................  pr 1.3 2.0  pr

      --- drugi:

7304 39 200 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7304 39 300 ----- z zunanjim premerom več kot 421 mm in z
      debelino sten več kot 10,5 mm .................  pr 1.3 2.0  pr

      ----- drugi:

      ------ navojne cevi (za plinovode):

7304 39 510 ------- platirane ali prevlečene s cinkom .....  pr 1.3 2.0  pr

7304 39 590 ------- druge .................................  pr 1.3 2.0  pr

      ------ drugi, z zunanjim premerom:

7304 39 910 ------- do vključno 168,3 mm ..................  pr 1.3 2.0  pr

7304 39 930 ------- več kot 168,3 mm, vendar do vključno
      406,4 mm ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7304 39 990 ------- več kot 406,4 mm ......................  pr 1.3 2.0  pr

      - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
      nerjavnega jekla:

7304 41   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani
      (hladno deformirani):

7304 41 100 --- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

7304 41 900 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0  pr

7304 49   -- drugi:

7304 49 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
      sten, za uporabo zgolj pri proizvodnji cevi in
      votlih profilov z drugimi prečnimi prerezi in
      debelinami sten ...............................  pr 1.3 2.0  pr

      --- drugi:

7304 49 300 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7304 49 910 ----- z zunanjim premerom do vključno 406,4
      mm ............................................  pr 1.3 2.0  pr

7304 49 990 ----- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ....  pr 1.3 2.0  pr

      - Drugi, s krožnim prečnim prerezom, iz
      drugega legiranega jekla:

7304 51   -- hladno vlečeni ali hladno oblikovani
      (hladno deformirani):

      --- ravni in z enakomerno debelino sten, iz
      legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9 ut.%,
      vendar ne več kot 1,15 ut.% ogljika, najmanj
      0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ
      do 0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo,
      dolžine:

7304 51 110 ---- do vključno 4,5 m ........................  pr 1.3 2.0  pr

7304 51 190 ---- več kot 4,5 m ............................  pr 1.3 2.0  pr

      --- drugi:

7304 51 300 ---- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7304 51 910 ----- precizne cevi ...........................  pr 1.3 2.0  pr

7304 51 990 ----- drugi ...................................  pr 1.3 2.0  pr

7304 59   -- drugi:

7304 59 100 --- neobdelani, ravni in z enakomerno debelino
      sten, za uporabo zgolj pri izdelavi cevi z
      drugačnimi prečnimi prerezi in debelinami
      sten ..........................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi, ravni, z enakomerno debelino sten,
      iz legiranega jekla, ki vsebuje najmanj 0,9
      ut.%, vendar največ 1,15 ut.% ogljika, najmanj
      0,5 ut.%, vendar največ 2 ut.% kroma in največ
      do 0,5 ut.% molibdena, če ga vsebujejo,
      dolžine:

7304 59 310 ---- do vključno 4,5 m ........................  pr  pr  pr  pr

7304 59 390 ---- več kot 4,5 m ............................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

7304 59 500 ---- opremljeni s priborom(fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

7304 59 910 ----- z zunanjim premerom do vključno 168,3
      mm ............................................  pr 1.3 2.0  pr

7304 59 930 ----- z zunanjim premerom več kot 168,3 mm,
      vendar do vključno 406,4 mm ...................  pr 1.3 2.0  pr

7304 59 990 ----- z zunanjim premerom več kot 406,4 mm ....  pr 1.3 2.0  pr

7304 90   - Drugi:

7304 90 100 -- opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

7304 90 900 -- drugi ......................................  pr 1.3 2.0  pr


7305    Druge cevi (npr. varjene, kovičene ali zaprte
      na podoben način), s krožnim prečnim prerezom,
      katerega zunanji premer presega 406,4 mm, iz
      železa ali jekla

      - Cevi za naftovode ali plinovode:

7305 11 000 -- vzdolžno varjene, električno obločno .......  pr 1.3 2.0  pr

7305 12 000 -- druge, vzdolžno varjene ....................  pr 1.3 2.0  pr

7305 19 000 -- druge ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7305 20   - Zaščitne cevi ("casing"), ki se uporabljajo
      pri vrtanju za pridobivanje nafte ali plina:

7305 20 100 -- vzdolžno varjene ...........................  pr 1.3 2.0  pr

7305 20 900 -- druge ......................................  pr 1.3 2.0  pr

      - Druge, varjene:

7305 31 000 -- vzdolžno varjene ...........................  pr 1.3 2.0  pr

7305 39 000 -- druge ......................................  pr 1.3 2.0  pr

7305 90 000 - Druge .......................................  pr 1.3 2.0  pr


7306    Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi
      spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben
      način), iz železa ali jekla

7306 10   - Cevi za naftovode ali plinovode:

      -- vzdolžno varjene, z zunanjim premerom:

7306 10 110 --- do vključno 168,3 mm ......................  pr 1.3 2.0  pr

7306 10 190 --- več kot 168,3 mm, vendar do vključno 406,4
      mm ............................................  pr 1.3 2.0  pr

7306 10 900 -- spiralno varjene ...........................  pr 1.3 2.0  pr

7306 20 000 - Zaščitne cevi ("casing") in proizvodne cevi
      ("tubing"), ki se uporabljajo pri vrtanju za
      pridobivanje nafte ali plina ..................  pr 1.3 2.0  pr

7306 30   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom,
      iz železa ali nelegiranega jekla:

7306 30 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr 3.3 5.0 9.0

      -- drugi:

      --- precizne cevi, z debelino sten:

7306 30 210 ---- do vključno 2 mm .........................  pr 3.3 5.0 9.0

7306 30 290 ---- več kot 2 mm .............................  pr 3.3 5.0 9.0

      --- drugi:

      ---- navojne cevi (za plinovode)

7306 30 510 ----- platirane ali prevlečene s cinkom .......  pr 3.3 5.0 9.0

7306 30 590 ----- druge ...................................  pr 3.3 5.0 9.0

      ---- drugi, z zunanjim premerom:

      ----- do vključno 168,3 mm:

7306 30 710 ------ platirani ali prevlečeni s cinkom ......  pr 3.3 5.0 9.0

7306 30 780 ------ drugi ..................................  pr 3.3 5.0 9.0

7306 30 900 ----- več kot 168,3 mm, vendar do vključno
      406,4 mm ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

7306 40   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom,
      iz nerjavnega jekla:

7306 40 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
      pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

7306 40 910 --- hladno vlečeni ali hladno oblikovani
      (hladno deformirani) ..........................  pr 1.3 2.0 3.6

7306 40 990 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0 3.6

7306 50   - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom,
      iz drugih legiranih jekel:

7306 50 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

7306 50 910 --- precizne cevi .............................  pr 1.3 2.0 3.6

7306 50 990 --- drugi .....................................  pr 1.3 2.0 3.6

7306 60   - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega
      prereza:

7306 60 100 -- opremljeni s priborom (fiting), ustrezni za
       pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr 3.3 5.0 9.0

      -- drugi:

      --- s pravokotnim (vključno s kvadratnim)
      prečnim prerezom, z debelino sten:

7306 60 310 ---- do vključno 2 mm .........................  pr 3.3 5.0 9.0

7306 60 390 ---- več kot 2 mm .............................  pr 3.3 5.0 9.0

7306 60 900 --- z drugačnimi prečnimi prerezi .............  pr 3.3 5.0 9.0

7306 90 000 - Drugo .......................................  pr 3.3 5.0 9.0


7307    Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
      kolena, oglavki) iz železa ali jekla

      - Liti pribor (fitingi):

7307 11   -- iz netempranega litega železa:

7307 11 100 --- ki se uporablja v tlačnih sistemih ........  pr 3.3 5.0 9.0

7307 11 900 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 19   -- drug:

7307 19 100 --- iz tempranega litega železa ...............  pr 3.3 5.0 8.0

7307 19 900 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 8.0

      - Drug, iz nerjavnega jekla:

7307 21 000 -- prirobnice .................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 22   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

7307 22 100 --- oglavki z navojem .........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 22 900 --- spojnice in kolena ........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 23   -- pribor (fitingi) za varjenje:

7307 23 100 --- kolena in loki ............................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 23 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 29   -- drug:

7307 29 100 --- navojni ...................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 29 300 --- za varjenje ...............................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 29 900 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Drugo:

7307 91 000 -- prirobnice .................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 92   -- kolena, loki in oglavki z navojem:

7307 92 100 --- oglavki z navojem .........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 92 900 --- spojnice in kolena ........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 93   -- pribor (fitingi) za varjenje:

      --- z največjim zunanjim premerom do vključno
      609,6 mm:

7307 93 110 ---- kolena in loki ...........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 93 190 ---- drugo ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

      --- z največjim zunanjim premerom več kot
      609,6 mm:

7307 93 910 ---- kolena in loki ...........................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 93 990 ---- drugo ....................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 99   -- drug:

7307 99 100 --- navojni ...................................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 99 300 --- za varjenje ...............................  pr 3.3 5.0 9.0

7307 99 900 --- drug ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


7308    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.
      št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi
      in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
      predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja,
      vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za
      vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa
      ali jekla; pločevine, palice, profili,
      kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za
      uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

7308 10 000 - Mostovi in deli mostne konstrukcije .........  pr 3.8 2.5 4.0

7308 20 000 - Stolpi in predalčni stebri ..................  pr 3.8 2.5 4.0

7308 30 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragovi za
      vrata .........................................  pr 7.5 5.0 9.0

7308 40   - Podporniki in drugi elementi za gradbene
      odre in opaže in podporniki za rudniške jaške:

7308 40 100 -- jamsko podporje ............................  pr  pr  pr  pr

7308 40 900 -- drugo ......................................  pr 7.5 5.0 8.0

7308 90   - Drugo:

7308 90 100 -- zapornice, deli za jezove, pristaniški
      odri, trdni doki in druge pomorske in rečne
      konstrukcije ..................................  pr 7.5 5.0 8.0

      -- drugo:

      --- zgolj ali predvsem iz pločevine:

7308 90 510 ---- plošče iz dveh slojev profilirane
      (rebraste) pločevine z izolacijskim jedrom ....  pr 7.5 5.0 8.0

7308 90 590 ---- drugo ....................................  pr 7.5 5.0 8.0

7308 90 990 --- drugo .....................................  pr 7.5 5.0 8.0


7309 00   Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
      kontejnerji za kakršen koli material (razen
      komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
      železa ali jekla, s prostornino več kot 300
      litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno
      izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih
      ali termičnih naprav

7309 00 100 - Za pline (razen komprimiranega ali
      utekočinjenega plina) .........................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Za tekočine:

7309 00 300 -- obloženi ali toplotno izolirani ............  pr 3.3 5.0 9.0

      -- drugi, s prostornino:

7309 00 510 --- več kot 100.000 litrov ....................  pr 3.3 5.0 9.0

7309 00 590 --- do vključno 100.000 litrov ................  pr 3.3 5.0 9.0

7309 00 900 - Za trdne snovi ..............................  pr  pr  pr  pr


7310    Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni
      kontejnerji, za kakršen koli material (razen
      komprimiranih ali utekočinjenih plinov), iz
      železa ali jekla, s prostornino do 300 litrov,
      z oblogo ali brez obloge, s toplotno izolacijo
      ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
      termičnih naprav

7310 10 000 - S prostornino 50 litrov in več ..............  pr 3.3 5.0 9.0

      - S prostornino manj kot 50 litrov:

7310 21   -- pločevinke, ki se zaprejo s spajkanjem ali
      robljenjem:

7310 21 100 --- pločevinke za shranjevanje hrane in
      pijače ........................................  pr 4.7 7.0 12.6

      --- drugo, z debelino stene:

7310 21 910 ---- manj kot 0,5 mm ..........................  pr 4.7 7.0 12.6

7310 21 990 ---- 0,5 mm ali več ...........................  pr 3.3 5.0 9.0

7310 29   -- drugo:

7310 29 100 --- z debelino stene manj kot 0,5 mm ..........  pr 3.3 5.0 9.0

7310 29 900 --- z debelino stene 0,5 mm ali več ...........  pr 3.3 5.0 9.0


7311 00   Kontejnerji za komprimirane ali utekočinjene
      pline, iz železa ali jekla

7311 00 100 - Brezšivni ...................................  pr  pr  pr 12.8

      - Drugi, s prostornino:

7311 00 910 -- manj kot 1.000 litrov ......................  pr  pr  pr 12.8

7311 00 990 -- 1.000 litrov ali več .......................  pr  pr  pr 12.8


7312    Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi
      ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno
      izolirani

7312 10   - Vpredena žica, vrvi in kabli:

7312 10 100 -- opremljeni s priborom (fitingi) ali
      predelani v izdelke za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

7312 10 300 --- iz nerjavnega jekla .......................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi, z največjim prečnim prerezom:

      ---- do vključno 3 mm:

7312 10 510 ----- platirani ali prevlečeni z zlitinami
      bakra in cinka (medenina) .....................  pr  pr  pr  pr

7312 10 590 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

      ---- več kot 3 mm:

      ----- vpredena žica:

7312 10 710 ------ neprevlečena ...........................  pr  pr  pr  pr

      ------ prevlečena:

7312 10 750 ------- platirana ali prevlečena s cinkom .....  pr  pr  pr  pr

7312 10 790 ------- druga .................................  pr  pr  pr  pr

      ----- vrvi in kabli (vključno z zaporo
      spiralno zavitih):

      ------ neprevlečeni ali samo prekriti ali
      prevlečeni s cinkom, z največjim prečnim
      prerezom:

7312 10 820 ------- več kot 3 mm vendar ne več kot 12 mm ..  pr  pr  pr  pr

7312 10 840 ------- več kot 12 mm vendar ne več kot 24 mm .  pr  pr  pr  pr

7312 10 860 ------- več kot 24 mm vendar ne več kot 48 mm .  pr  pr  pr  pr

7312 10 880 ------- več kot 48 mm  .......................  pr  pr  pr  pr

7312 10 990 ------ drugi ..................................  pr  pr  pr  pr

7312 90   - Drugo:

7312 90 100 -- opremljeno s priborom (fitingi) ali
      predelano v izdelke za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

7312 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


7313 00 000 Bodeča žica iz železa ali jekla; torzijsko
      zaviti (vpredeni) trakovi ali enojna ploščata
      žica, z bodicami ali brez njih, in rahlo
      torzijsko zavita (vpredena) dvojna žica, ki se
      uporablja za ograje, iz železa ali jekla ......  pr  pr 5.0 8.0


7314    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
      rešetke, mreže in ograje iz železne ali
      jeklene žice; rešetke, dobljene z
      razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa
      pločevine ali traku, iz železa ali jekla

      - Tkani izdelki:

7314 12 000 -- neskončni trakovi za stroje iz nerjavnega
      jekla .........................................  pr 7.5 5.0 9.0

7314 13 000 -- drugi neskončni trakovi za stroje ..........  pr 7.5 5.0 9.0

7314 14 000 -- drugi tkani izdelki iz nerjavnega jekla ...  pr 7.5 5.0 9.0

7314 19 000 -- drugi ......................................  pr 7.5 5.0 9.0

7314 20   - Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
      stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo
      prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo
      odprtine 100 cm2 ali več:

7314 20 100 -- iz rebraste žice ...........................  pr  pr 5.0 8.0

7314 20 900 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 8.0

      - Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na
      stičnih točkah:

7314 31 000 -- platirane ali prevlečene s cinkom ..........  pr  pr 5.0 8.0

7314 39 000 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 8.0

      - Druge rešetke, mreže in ograje:

7314 41   -- platirane ali prevlečene s cinkom:

7314 41 100 --- šesterokotne mreže ........................  pr  pr 5.0 8.0

7314 41 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.0 8.0

7314 42   -- prevlečene s plastično maso:

7314 42 100 --- šesterokotne mreže ........................  pr  pr 5.0 8.0

7314 42 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.0 8.0

7314 49 000 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 8.0

7314 50 000 - Rešetke, dobljene z razrezovanjem in
      raztegovanjem kosa pločevine ali traku ........  pr  pr 5.0 8.0


7315    Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

      - Členaste verige in njihovi deli:

7315 11   -- valjaste verige:

7315 11 100 --- ki se uporabljajo za kolesa in motorna
      kolesa ........................................  pr  pr 5.0 8.0

7315 11 900 --- druge .....................................  pr  pr 5.0 8.0

7315 12 000 -- druge verige ...............................  pr  pr 5.0 8.0

7315 19 000 -- deli .......................................  pr  pr 5.0 8.0

7315 20 000 - Verige zoper drsenje ........................  pr  pr 5.0 8.0

      - Druge verige:

7315 81 000 -- z ojačanimi členki (razponske) .............  pr  pr 5.0 8.0

7315 82   -- druge, z varjenimi členki:

7315 82 100 --- katerih sestavni členi imajo največji
      prečni prerez do vključno 16 mm ...............  pr  pr 5.0 8.0

7315 82 900 --- katerih sestavni členi imajo največji
      prečni prerez več kot 16 mm ...................  pr  pr 5.0 8.0

7315 89 000 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 8.0

7315 90 000 - Drugi deli ..................................  pr  pr 5.0 8.0


7316 00 000 Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz
      železa ali jekla ..............................  pr  pr  pr  pr


7317 00   Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno
      zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih
      iz tar. št. 8305) in podobni predmeti, iz
      železa in jekla, z glavo iz drugega materiala
      ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno
      glavo

7317 00 100 - Risalni žebljički ...........................  pr  pr 5.0 4.5

      - Drugi:

      -- hladno stisnjeni, iz žice:

7317 00 200 --- žeblji v trakovih ali kolutih .............  pr  pr 5.0 9.0

7317 00 400 --- jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 ut.% ali
      več ogljika, utrjeni ..........................  pr  pr 5.0 9.0

      --- drugi:

7317 00 610 ---- platirani ali prevlečeni a cinkom ........  pr  pr 5.0 9.0

7317 00 690 ---- drugi ....................................  pr  pr 5.0 9.0

7317 00 900 -- Drugi ......................................  pr  pr 5.0 9.0


7318    Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki
      s kavljem, kovice, klini za natezanje,
      razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke)
      in podobni izdelki, iz železa ali jekla

      - Izdelki z navojem:

7318 11 000 -- tirni vijaki (tirfoni) .....................  pr  pr 5.0 5.4

7318 12   -- drugi lesni vijaki:

7318 12 100 --- iz nerjavnega jekla .......................  pr  pr 2.0 3.6

7318 12 900 --- drugi .....................................  pr  pr 2.0 3.6

7318 13 000 -- vijaki s kavljem in vijaki z obročem .......  pr  pr 2.0 3.6

7318 14   -- samovrezni vijaki:

7318 14 100 --- iz nerjavnega jekla .......................  pr  pr 5.0 9.0

      --- drugi:

7318 14 910 ---- z distančnimi navoji .....................  pr  pr 5.0 9.0

7318 14 990 ---- drugi ....................................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15   -- drugi vijaki, sorniki, s svojimi maticami
      ali podložkami ali brez njih:

7318 15 100 --- vijaki iz palic, profilov ali žice, s
      polnim prerezom, z debelino do vključno 6 mm ..  pr  pr 5.0 9.0

      --- drugi:

7318 15 200 ---- za pritrjevanje sestavnega materiala na
      železniške tire ...............................  pr  pr 5.0 9.0

      ---- drugi:

      ----- brez glave:

7318 15 300 ------ iz nerjavnega jekla ....................  pr  pr 5.0 9.0

      ------ drugi, z natezno trdnostjo:

7318 15 410 ------- manj kot 800 MPa ......................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15 490 ------- 800 MPa ali več .......................  pr  pr 5.0 9.0

      ----- z glavo:

      ------ z ravno ali križno zarezo:

7318 15 510 ------- iz nerjavnega jekla ...................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15 590 ------- drugi .................................  pr  pr 5.0 9.0

      ------ vijaki s šesterokotno glavo brez
      zareze:

7318 15 610 ------- iz nerjavnega jekla ...................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15 690 ------- drugi .................................  pr  pr 5.0 9.0

      ------ šesterokotni sorniki:

7318 15 700 ------- iz nerjavnega jekla ...................  pr  pr 5.0 9.0

      ------- drugi, z natezno trdnostjo:

7318 15 810 -------- manj kot 800 MPa .....................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15 890 -------- 800 MPa ali več ......................  pr  pr 5.0 9.0

7318 15 900 ------ drugi ..................................  pr  pr 5.0 9.0

7318 16   -- matice:

7318 16 100 --- izdelane iz palic, profilov ali žice,
      polnega prereza, s premerom odprtine do
      vključno 6 mm .................................  pr  pr 5.0 9.0

      --- druge:

7318 16 300 ---- iz nerjavnega jekla ......................  pr  pr 5.0 9.0

      ---- druge:

7318 16 500 ----- samozaporne matice ......................  pr  pr 5.0 9.0

      ----- druge, z notranjim premerom:

7318 16 910 ------ do vključno 12 mm ......................  pr  pr 5.0 9.0

7318 16 990 ------ več kot 12 mm ..........................  pr  pr 5.0 9.0

7318 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 9.0

      - Izdelki brez navoja:

7318 21 000 -- vzmetne podložke in druge varnostne
      podložke ......................................  pr  pr 3.5 6.3

7318 22 000 -- druge podložke .............................  pr  pr 5.0 9.0

7318 23 000 -- kovice .....................................  pr  pr 5.0 9.0

7318 24 000 -- zatiči in razcepke .........................  pr  pr 5.0 9.0

7318 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr 5.0 9.0


7319    Šivalne igle, pletilne igle, tope igle,
      kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za
      ročno delo, iz železa ali jekla; varnostne
      zaponke in druge igle iz železa ali jekla, ki
      niso navedene in ne zajete na drugem mestu

7319 10 000 - Igle za šivanje, krpanje nogavic ali
      vezenje .......................................  pr  pr  pr  pr

7319 20 000 - Varnostne zaponke ...........................  pr  pr  pr  pr

7319 30 000 - Druge igle ..................................  pr  pr  pr  pr

7319 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7320    Vzmeti in peresa, iz železa ali jekla

7320 10   - Listnate vzmeti in peresa zanje:

      -- toplo oblikovani:

7320 10 110 --- ploščate (laminirane) vzmeti in peresa
      zanje .........................................  pr  pr 5.0 8.0

7320 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 8.0

7320 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr 5.0 8.0

7320 20   - Vijačne vzmeti:

7320 20 200 -- toplo oblikovane ...........................  pr  pr 5.0 8.0

      -- druge:

7320 20 810 --- tlačne navite vzmeti ......................  pr  pr 5.0 8.0

7320 20 850 --- natezne navite vzmeti .....................  pr  pr 5.0 8.0

7320 20 890 --- druge .....................................  pr  pr 2.0 3.2

7320 90   - Druge:

7320 90 100 -- ploščate spiralne vzmeti ...................  pr  pr 5.0 8.0

7320 90 300 -- krožnikaste (obročne) vzmeti ...............  pr  pr 5.0 8.0

7320 90 900 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 8.0


7321    Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki,
      rešetkasta ognjišča, kuhinjske peči (vključno
      s pomožnim kotlom za centralno ogrevanje),
      ražnji, prenosne pločevinaste posode z
      žerjavico, plinski kuhalniki, grelniki
      krožnikov in podobni neelektrični gospodinjski
      aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla

      - Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:

7321 11   -- na plinsko gorivo ali kombinirani na
      plinsko gorivo in na druga goriva:

7321 11 100 --- s pečico, vključno z ločenimi pečicami ....  pr  pr  pr 13.5

7321 11 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

7321 12 000 -- na tekoča goriva ...........................  pr  pr  pr 13.5

7321 13 000 -- na trda goriva .............................  pr  pr  pr 13.5

      - Drugi aparati:

7321 81   -- na plin ali kombinirani na plin in na druga
      goriva:

7321 81 100 --- z odvodom v dimnik ........................  pr  pr  pr 12.0

7321 81 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 12.0

7321 82   -- na tekoča goriva:

7321 82 100 --- z odvodom v dimnik ........................  pr  pr  pr 12.0

7321 82 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 12.0

7321 83 000 -- na trda goriva .............................  pr  pr  pr 12.0

7321 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 12.0


7322    Radiatorji za centralno ogrevanje, ki se ne
      ogrevajo z električno energijo, in njihovi
      deli iz železa ali jekla; grelniki na topli
      zrak in distributorji toplega zraka (vključno
      z razdelilci, ki lahko oddajajo tudi svež ali
      obnovljen zrak), ki se ne ogrevajo z
      električno energijo, z vgrajenim eletričnim
      ventilatorjem, in njihovi deli iz železa ali
      jekla

      - Radiatorji in njihovi deli:

7322 11 000 -- iz litega železa ...........................  pr 3.3  pr 8.0

7322 19 000 -- drugi ......................................  pr 3.3  pr 8.0

7322 90   - Drugo:

7322 90 100 -- grelci zraka in razdelilci toplega zraka
      (brez njihovih delov), za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr 3.3  pr 8.0

7322 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr 8.0


7323    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
      gospodinjstvo in njihovi deli, iz železa ali
      jekla; železna ali jeklena volna; gobe za
      čiščenje posode in blazinice za čiščenje in
      poliranje, rokavice ipd., iz železa ali jekla

7323 10 000 - Železna ali jeklena volna; gobe za čiščenje
      posode in blazinice za čiščenje in poliranje,
      rokavice ipd. .................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

7323 91 000 -- iz litega železa, neemajlirano .............  pr 3.3  pr 9.0

7323 92 000 -- iz litega železa, emajlirano ...............  pr 3.3  pr 9.0

7323 93   -- iz nerjavnega jekla:

7323 93 100 --- namizni izdelki ...........................  pr 3.3  pr 9.0

7323 93 900 --- drugo .....................................  pr 3.3  pr 9.0

7323 94   -- iz železa (razen iz litega železa) ali
      jekla, emajlirano:

7323 94 100 --- namizni izdelki ...........................  pr  pr  pr 9.0

7323 94 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 9.0

7323 99   -- drugi:

7323 99 100 --- namizni izdelki ...........................  pr 3.3  pr 9.0

      --- drugo:

7323 99 910 ---- lakirano ali poslikano ...................  pr 3.3  pr 9.0

7323 99 990 ---- drugo ....................................  pr 3.3  pr 9.0


7324    Sanitarni predmeti in njihovi deli, iz železa
      ali jekla

7324 10   - Pomivalna korita in umivalniki, iz
      nerjavnega jekla:

7324 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

7324 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Kadi:

7324 21 000 -- iz litega železa, emajlirane ali
      neemajlirane ..................................  pr 3.3  pr  pr

7324 29 000 -- druge ......................................  pr 3.3  pr 8.0

7324 90   - Drugo, vključno z deli:

7324 90 100 -- sanitarna oprema (brez njihovih delov) za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 3.3  pr  pr

7324 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr  pr


7325    Drugi liti izdelki iz železa ali jekla

7325 10   - Iz netempranega litega železa:

7325 10 200 -- železne stopnice, ki se uporabljajo v
      kanalizaciji ..................................  pr  pr 5.0 9.0

7325 10 500 -- pokrovi in ohišjaza vgradnjo ...............  pr  pr 5.0 9.0

      -- drugo:

7325 10 910 --- za kanalizacijo, vodovodne sisteme ipd. ...  pr  pr 5.0 9.0

7325 10 990 --- drugo .....................................  pr  pr 5.0 9.0

      - Drugi:

7325 91 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje ........  pr  pr 2.0  pr

7325 99   -- drugi:

7325 99 100 --- iz tempranega litega železa ...............  pr 3.3 5.0 9.0

      --- drugi:

7325 99 910 ---- vogalni fitingi za kontejnerje ...........  pr 3.3 5.0 9.0

7325 99 990 ---- drugo ....................................  pr 3.3 5.0 9.0


7326    Drugi železni ali jekleni izdelki

      - Odkovki in stiskanci, brez nadaljnje
      obdelave:

7326 11 000 -- krogle in podobni izdelki za mletje ........  pr  pr 3.0  pr

7326 19   -- drugi:

7326 19 100 --- kovani v odprti matrici ...................  pr 3.3 5.0  pr

7326 19 900 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0  pr

7326 20   - Izdelki iz železne ali jeklene žice:

7326 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 7.5 13.5

      -- drugi:

7326 20 300 --- majhne kletke in velike kletke za ptice
      (aviariji) ...................................  pr  pr 7.5 13.5

7326 20 500 --- žične košare ..............................  pr  pr 7.5 13.5

7326 20 900 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 13.5

7326 90   - Drugi:

7326 90 100 -- škatlice za njuhanec, cigaretnice,
      kozmetične škatlice in pudrnice in podobni
      žepni artikli .................................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 300 -- lestve in stopnice .........................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 400 -- palete in podobni podesti za prekladanje
      blaga .........................................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 500 -- koluti za kable, cevi in podobno ...........  pr  pr 7.5  pr

7326 90 600 -- nemehanični ventilatorji, žlebovi, kljuke
      in podobni izdelki, ki se uporabljajo v
      gradbeništvu ..................................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 700 -- perforirana vedra in podobni izdelki iz
      pločevine, ki se uporabljajo za filtriranje
      vode pri vstopu v drenažo .....................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 800 -- priključki (konektorji) za optična steklena
      vlakna ........................................  pr  pr 7.5  pr

      -- drugi izdelki iz železa in jekla:

7326 90 910 --- kovani v odprti matrici ...................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 930 --- utopno kovani .............................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 950 --- sintrani ..................................  pr  pr 7.5  pr

7326 90 970 --- drugi .....................................  pr  pr 7.5  pr


7401    Bakrov kamen; cementni baker
      (precipitat-oborina bakra)

7401 10 000 - Bakrov kamen ................................  pr  pr  pr  pr

7401 20 000 - Cementni baker (precipitat bakra) ...........  pr  pr  pr  pr


7402 00 000 Nerafiniran baker; bakrene anode (pozitivne
      elektrode) za elektrolizo .....................  pr  pr  pr  pr


7403    Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi

      - Rafiniran baker:

7403 11 000 -- katode (negativne elektrode) in katodni
      profili .......................................  pr  pr  pr  pr

7403 12 000 -- valjarniške gredice ........................  pr  pr  pr  pr

7403 13 000 -- valjarniški drogovi ........................  pr  pr  pr  pr

7403 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Bakrove zlitine:

7403 21 000 -- zlitine bakra in cinka (medenina) ..........  pr  pr  pr  pr

7403 22 000 -- zlitine bakra in kositra (bron) ............  pr  pr  pr  pr

7403 23 000 -- zlitine bakra in niklja ali bakra, niklja
      in cinka (novo srebro) ........................  pr  pr  pr  pr

7403 29 000 -- druge bakrove zlitine (razen predzlitin
      bakra iz tar. št. 7405) .......................  pr  pr  pr  pr


7404 00   Bakrovi odpadki in ostanki

7404 00 100 - Iz rafiniranega bakra .......................  pr  pr  pr  pr

      - Iz bakrenih litin:

7404 00 910 -- iz bakreno-cinkovih zlitin (medenine) ......  pr  pr  pr  pr

7404 00 990 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


7405 00 000 Predzlitine bakra .............................  pr  pr  pr  pr


7406    Prah in luskine, iz bakra

7406 10 000 - Prah nelamelarne strukture ..................  pr  pr  pr  pr

7406 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine ...........  pr  pr  pr  pr


7407    Bakrene palice in profili

7407 10 000 - Iz rafiniranega bakra .......................  pr  pr 5.0 9.0

      - Iz bakrovih zlitin:

7407 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

7407 21 100 --- palice ....................................  pr  pr 5.0 9.0

7407 21 900 --- profili ...................................  pr  pr 6.0 10.8

7407 22   -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
      niklja in cinka (novo srebro):

7407 22 100 --- iz zlitine bakra in niklja (baker-nikelj) .  pr  pr  pr 9.0

7407 22 900 --- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo
      srebro) .......................................  pr  pr  pr 10.8

7407 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 10.8


7408    Bakrena žica

      - Iz rafiniranega bakra:

7408 11 000 -- s prečnim prerezom, katerega največja
      dimenzija presega 6 mm .......................  pr  pr  pr 5.4

7408 19   -- druga:

7408 19 100 --- s prečnim prerezom, katerega največja
      dimenzija presega 0,5 mm .....................  pr  pr  pr 5.4

7408 19 900 --- s prečnim prerezom, katerega največja
      dimenzija je največ 0,5 mm ...................  pr  pr  pr 5.4

      - Iz bakrovih zlitin:

7408 21 000 -- iz zlitine bakra in cinka (medenina) .......  pr  pr  pr 5.4

7408 22 000 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
      niklja in cinka (novo srebro) .................  pr  pr  pr 5.4

7408 29 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 5.4


7409    Plošče, pločevine in trakovi iz bakra,
      debeline več kot 0,15 mm

      - Iz rafiniranega bakra:

7409 11 000 -- v kolobarjih ...............................  pr  pr  pr  pr

7409 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Iz zlitine bakra in cinka (medenina):

7409 21 000 -- v kolobarjih ...............................  pr  pr  pr  pr

7409 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Iz zlitine bakra in kositra (brona):

7409 31 000 -- v kolobarjih ...............................  pr  pr  pr  pr

7409 39 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

7409 40   - iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
      niklja in cinka (novo srebro):

7409 40 100 -- iz zlitine bakra in niklja (bakrov nikelj) .  pr  pr  pr  pr

7409 40 900 -- iz zlitine bakra in niklja in cinka (novo
      srebro) .......................................  pr  pr  pr  pr

7409 90   - Iz drugih bakrovih zlitin:

7409 90 100 -- v kolobarjih ...............................  pr  pr  pr  pr

7409 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


7410    Bakrene folije (tudi tiskane ali s podlago iz
      papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
      podložnih materialov), debeline do vključno
      0,15 mm (brez vštete podlage)

      - Brez podlage:

7410 11 000 -- iz rafiniranega bakra ......................  pr  pr  pr  pr

7410 12 000 -- iz bakrovih zlitin .........................  pr  pr  pr  pr

      - S podlago:

7410 21 000 -- iz rafiniranega bakra ......................  pr  pr  pr  pr

7410 22 000 -- iz bakrovih zlitin .........................  pr  pr  pr  pr


7411    Bakrene cevi

7411 10   - Iz rafiniranega bakra:

      -- ravne, z debelino sten:

7411 10 110 --- več kot 0,6 mm ............................  pr  pr  pr  pr

7411 10 190 --- do vključno 0,6 mm ........................  pr  pr  pr  pr

7411 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Iz bakrovih zlitin:

7411 21   -- iz zlitine bakra in cinka (medenina):

7411 21 100 --- ravne .....................................  pr  pr 3.0  pr

7411 21 900 --- drugo .....................................  pr  pr 3.0  pr

7411 22 000 -- iz zlitine bakra in niklja ali bakra in
      niklja in cinka (novo srebro) .................  pr  pr  pr  pr

7411 29   -- druge:

7411 29 100 --- ravne .....................................  pr  pr 3.0  pr

7411 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr 3.0  pr


7412    Pribor (fitingi) za cevi, iz bakra (npr.
      spojnice, kolena, oglavki)

7412 10 000 - Iz rafiniranega bakra .......................  pr  pr  pr  pr

7412 20 000 - Iz bakrovih zlitin ..........................  pr  pr  pr  pr


7413 00   Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd., iz
      bakra, električno neizolirani

7413 00 100 - Opremljeni s priborom (fitingi), za uporabo
      v civilnem letalstvu ..........................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

7413 00 910 -- iz rafiniranega bakra ......................  pr  pr  pr  pr

7413 00 990 -- iz bakrovih zlitin .........................  pr  pr  pr  pr


7414    Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi),
      rešetke in mreže iz bakrene žice; rešetke iz
      bakra, dobljene z razrezovanjem in
      raztegovanjem kosa pločevine ali traku

7414 20 000 - Tkanine .....................................  pr  pr  pr  pr

7414 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7415    Žičniki, žeblji, risalni žebljički, posamične
      sponke (razen iz tar. št. 8305) in podobni
      izdelki iz bakra ali železa ali iz jekla z
      bakreno glavo; vijaki, sorniki, zatiči,
      matice, vijaki s kavljem, kovice, klini,
      razcepke, podložke (vključno vzmetne podložke)
      in podobni izdelki, iz bakra

7415 10 000 - Žičniki in žeblji, risalni žebljički,
      posamične žične sponke in podobni izdelki .....  pr  pr  pr  pr

      - Drugi izdelki, brez navoja:

7415 21 000 -- podložke (vključno vzmetne podložke) .......  pr  pr  pr  pr

7415 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi izdelki, z navojem:

7415 31 000 -- lesni vijaki ...............................  pr  pr  pr  pr

7415 32 000 -- drugi vijaki; zatiči in matice .............  pr  pr  pr  pr

7415 39 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


7416 00 000 Bakrene vzmeti ................................  pr  pr  pr  pr


7417 00 000 Neelektrični aparati za kuhanje ali gretje, ki
      se uporabljajo v gospodinjstvu, in njihovi
      deli iz bakra .................................  pr  pr  pr  pr


7418    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
      gospodinjstvo in njihovi deli iz bakra; gobe
      za čiščenje posede in blazinice za čiščenje
      ali poliranje, rokavice ipd. iz bakra;
      sanitarni izdelki in njihovi deli iz bakra

      - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
      gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za
      čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali
      poliranje, rokavice ipd:

7418 11 000 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za
      čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. .........  pr  pr  pr  pr

7418 19 000 -- drugo. .....................................  pr  pr  pr  pr

7418 20 000 - Sanitarni izdelki; njihovi deli .............  pr  pr  pr  pr


7419    Drugi bakreni izdelki

7419 10 000 - Verige in njihovi deli ......................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi deli:

7419 91 000 -- odlitki, stiskanci in odkovki, brez
      nadaljnje obdelave ............................  pr  pr  pr 9.0

7419 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr 7.5 13.5


7501    Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi
      vmesni izdelki metalurgije niklja

7501 10 000 - Nikljev kamen ...............................  pr  pr  pr  pr

7501 20 000 - Sintrani oksidi niklja in drugi vmesni
      izdelki metalurgije niklja ....................  pr  pr  pr  pr


7502    Surovi nikelj

7502 10 000 - Nelegirani nikelj ...........................  pr  pr  pr  pr

7502 20 000 - Nikljeve zlitine ............................  pr  pr  pr  pr


7503 00   Nikljasti odpadki in ostanki

7503 00 100 - Iz nelegiranega niklja ......................  pr  pr  pr  pr

7503 00 900 - Iz nikljevih zlitin .........................  pr  pr  pr  pr


7504 00 000 Nikljasti prah in luskine .....................  pr  pr  pr  pr


7505    Nikljaste palice, profili in žica

      - Palice in profili:

7505 11 000 -- iz nelegiranega niklja .....................  pr  pr  pr  pr

7505 12 000 -- iz nikljevih zlitin ........................  pr  pr  pr  pr

      - Žica:

7505 21 000 -- iz nelegiranega niklja .....................  pr  pr  pr  pr

7505 22 000 -- iz nikljevih zlitin ........................  pr  pr  pr  pr


7506    Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz
      niklja

7506 10 000 - Iz nelegiranega niklja ......................  pr  pr  pr  pr

7506 20 000 - Iz nikljevih zlitin .........................  pr  pr  pr  pr


7507    Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
      spojnice, kolena, oglavki), iz niklja

      - Cevi:

7507 11 000 -- iz nelegiranega niklja .....................  pr  pr  pr  pr

7507 12 000 -- iz nikljevih zlitin ........................  pr  pr  pr  pr

7507 20 000 - Pribor za cevi ..............................  pr  pr  pr  pr


7508 00   Drugi nikljevi izdelki

7508 10 000 - Tkanine, rešetke, mreže in žične ograje, iz
      nikljeve žice .................................  pr  pr  pr  pr

7508 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7601    Aluminij, surov

7601 10 000 - Aluminij, nelegiran .........................  pr  pr  pr  pr

7601 20   - Aluminijeve zlitine:

7601 20 100 -- primarne ...................................  pr  pr  pr 4.5

      -- sekundarne:

7601 20 910 --- v ingotih ali v tekočem stanju ............  pr  pr  pr 0.9

7601 20 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 0.9


7602 00   Aluminijasti odpadki in ostanki

      - Odpadki:

7602 00 110 -- ostružki, opilki, odkruški, mlevni odpadki
      ipd.; odpadki barvanih, prevlečenih ali
      podloženih pločevin in folij, debeline (brez
      podlage) do vključno 0,2 mm ...................  pr  pr  pr  pr

7602 00 190 -- drugo (vključno s tovarniškim izmetom) .....  pr  pr  pr  pr

7602 00 900 - Odpadki .....................................  pr  pr  pr  pr


7603    Aluminijasti prah in luskine

7603 10 000 - Prah nelamelarne strukture ..................  pr  pr  pr  pr

7603 20 000 - Prah lamelarne strukture; luskine ...........  pr  pr  pr  pr


7604    Aluminijaste palice in profili

7604 10   - Iz nelegiranega aluminija:

7604 10 100 -- palice .....................................  pr  pr  pr 9.0

7604 10 900 -- profili ....................................  pr  pr  pr 9.0

      - Iz aluminijevih zlitin:

7604 21 000 -- votli profili ..............................  pr  pr  pr 9.0

7604 29   -- drugo:

7604 29 100 --- palice ....................................  pr  pr  pr 9.0

7604 29 900 --- profili ...................................  pr  pr  pr 9.0


7605    Aluminijasta žica

      - Iz nelegiranega aluminija:

7605 11 000 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več
      kot 7 mm ......................................  pr  pr  pr 9.0

7605 19 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 9.0

      - Iz aluminijevih zlitin:

7605 21 000 -- z največjo dimenzijo prečnega prereza več
      kot 7 mm ......................................  pr  pr  pr 9.0

7605 29 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 9.0


7606    Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija,
      debeline več kot 0,20 mm

      - Pravokotni (tudi kvadratni):

7606 11   -- iz nelegiranega aluminija:

7606 11 100 --- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
      plastično maso ................................  pr  pr  pr 9.0

      --- drugi, debeline:

7606 11 910 ---- manj kot 3 mm ............................  pr  pr  pr 9.0

7606 11 930 ---- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm .......  pr  pr  pr 9.0

7606 11 990 ---- 6 mm in več ..............................  pr  pr  pr 9.0

7606 12   -- iz aluminijevih zlitin:

7606 12 100 --- trakovi za žaluzije .......................  pr  pr  pr 9.0

      --- drugi:

7606 12 500 ---- pobarvani, lakirani ali prevlečeni s
      plastično maso ................................  pr  pr  pr 9.0

      ---- drugi, debeline:

7606 12 910 ----- manj kot 3 mm ...........................  pr  pr  pr 3.6

7606 12 930 ----- 3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm .....  pr  pr  pr 9.0

7606 12 990 ----- 6 mm ali več ............................  pr  pr  pr 9.0

      - Drugi:

7606 91 000 -- iz nelegiranega aluminija ..................  pr  pr  pr 9.0

7606 92 000 -- iz aluminijevih zlitin .....................  pr  pr  pr 9.0


7607    Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s
      podlago iz papirja, kartona, plastične mase
      ali podobnih materialov), debeline do vključno
      0,20 mm (brez podlage)

      - Brez podlage:

7607 11   -- samo valjane:

7607 11 100 --- debeline manj kot 0,021 mm ................  pr  pr  pr 9.0

7607 11 900 --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ
      0,2 mm ........................................  pr  pr  pr 9.0

7607 19   -- druge:

7607 19 100 --- debeline manj kot 0,021 mm ................  pr  pr  pr 7.2

      --- debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ
      0,2 mm:

7607 19 910 ---- samolepilne ..............................  pr  pr  pr 7.2

7607 19 990 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 7.2

7607 20   - S podlago:

7607 20 100 -- debeline (brez vsakršne podlage) manj kot
      0,021 mm ......................................  pr  pr  pr 9.0

      -- debeline (brez vsakršne podlage) najmanj
      0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

7607 20 910 ---- samolepilne ..............................  pr  pr  pr 9.0

7607 20 990 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 9.0


7608    Aluminijaste cevi

7608 10   - Iz nelegiranega aluminija:

7608 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr 9.0

7608 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr 9.0

7608 20   - Iz aluminijevih zlitin:

7608 20 100 -- opremljene s priborom (fitingi), ustrezne
      za pretok plina ali tekočine, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr 9.0

      -- druge:

7608 20 300 --- varjene ...................................  pr  pr  pr 9.0

      --- druge:

7608 20 910 ---- samo iztiskane ...........................  pr  pr  pr 9.0

7608 20 990 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 9.0


7609 00 000 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.:
      spojnice, kolena, oglavki) ....................  pr  pr  pr 9.0


7610    Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.
      št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi
      in deli mostov, stolpi, predalčni stebri,
      strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter
      okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri)
      iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi
      in podobno, iz aluminija, pripravljeni za
      uporabo v konstrukcijah

7610 10 000 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za
      vrata .........................................  pr 11.3  pr 13.5

7610 90   - Drugo:

7610 90 100 -- mostovi in deli mostov, stolpi in predalčni
      stebri ........................................  pr 3.0  pr 3.2

7610 90 900 -- drugo ......................................  pr 11.3  pr 12.0


7611 00 000 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni
      kontejnerji, iz aluminija, za kakršen koli
      material (razen komprimiranih ali
      utekočinjenih plinov), s prostornino več kot
      300 litrov, z oblogo ali brez nje ali s
      toplotno izolacijo ali brez nje, toda brez
      mehaničnih ali termičnih naprav ...............  pr  pr  pr  pr


7612    Sodi, bobni, pločevinke, škatle in podobni
      kontejnerji (tudi togi in upogljivi cevasti
      kontejnerji) za kakršen koli material (razen
      komprimiranih ali utekočinjenih plinov), s
      prostornino največ 300 litrov, z oblogo ali
      brez nje, s toplotno izolacijo ali brez nje,
      toda brez mehaničnih ali termičnih naprav

7612 10 000 - Upogljive cevaste posode (tube) .............  pr  pr  pr 5.6

7612 90   - Drugo:

7612 90 100 -- togi cevasti kontejnerji ...................  pr  pr  pr 9.6

7612 90 200 -- pločevinke, ki se uporabljajo za pršila
      (aerosole) ....................................  pr  pr  pr 9.6

      -- drugi, s prostornino:

7612 90 910 --- 50 litrov ali več .........................  pr  pr  pr 9.6

7612 90 980 --- manj kot 50 litrov ........................  pr  pr  pr 9.6


7613 00 000 Aluminijasti kontejnerji za komprimirane ali
      utekočinjene pline ............................  pr  pr  pr  pr


7614    Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz
      aluminija, električno neizolirani

7614 10 000 - Z jeklenim jedrom ...........................  pr  pr  pr  pr

7614 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7615    Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
      gospodinjstvo in njihovi deli iz aluminija;
      gobe za čiščenje posode in blazinice za
      čiščenje ali poliranje, rokavice ipd., iz
      aluminija; sanitarni izdelki in njihovi deli,
      iz aluminija

      - Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za
      gospodinjstvo in njihovi deli; gobe za
      čiščenje posode in blazinice za čiščenje ali
      poliranje, rokavice ipd.:

7615 11 000 -- gobe za čiščenje posode in blazinice za
      čiščenje ali poliranje, rokavice ipd. .........  pr  pr  pr  pr

7615 19   -- drugo:

7615 19 100 --- vliti .....................................  pr  pr  pr  pr

7615 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

7615 20 000 - Sanitarni izdelki in njihovi deli ...........  pr  pr  pr  pr


7616    Drugi izdelki iz aluminija

7616 10 000 - Žičniki, žeblji, žične sponke (razen tistih
      iz tar. št. 8305), vijaki, sorniki, zatiči,
      matice, vijaki s kavljem, kovice, klini,
      razcepke, podložke in podobni izdelki .........  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

7616 91 000 -- tkanine, rešetke, mreže in žične ograje ....  pr  pr 5.0 9.0

7616 99   -- drugo:

7616 99 100 --- vliti .....................................  pr  pr 7.5 13.5

7616 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 13.5


7801    Surovi svinec

7801 10 000 - Rafiniran svinec ............................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

7801 91 000 -- ki vsebuje antimon, ki po masi prevladuje
      nad drugimi elementi ..........................  pr  pr  pr  pr

7801 99   -- drugo:

7801 99 100 --- za rafiniranje, ki vsebuje 0,02 ut.% ali
      več srebra ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

7801 99 910 ---- svinčeve zlitine .........................  pr  pr  pr  pr

7801 99 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr  pr


7802 00 000 Svinčeni odpadki in ostanki ...................  pr  pr  pr  pr


7803 00 000 Svinčene palice, profili in žica ..............  pr  pr  pr  pr


7804    Plošče, pločevine, trakovi in folije, iz
      svinca; prah in luskine iz svinca

      - Plošče, pločevine, trakovi in folije:

7804 11 000 -- pločevine, trakovi in folije, debeline do
      vključno 0,20 mm (brez kakršne koli podlage) ..  pr  pr  pr  pr

7804 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

7804 20 000 - Prah in luskine .............................  pr  pr  pr  pr


7805 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
      spojnice, kolena, oglavki), iz svinca .........  pr  pr  pr  pr


7806 00   Drugi svinčeni izdelki

7806 00 100 - Kontejnerji s svinčeno prevleko proti
      radiacijam, za transport ali shranjevanje
      radioaktivnih snovi ...........................  pr  pr  pr  pr

7806 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7901    Cink, surov

      - Nelegiran cink:

7901 11 000 -- ki vsebuje 99,99 ut.% cinka ali več ........  pr  pr  pr  pr

7901 12   -- ki vsebuje manj kot 99,99 ut.% cinka:

7901 12 100 --- ki vsebuje 99,95 ut.% ali več, vendar manj
      kot 99,99 ut.% cinka ..........................  pr  pr  pr  pr

7901 12 300 --- ki vsebuje 98,5 ut.% ali več, vendar manj
      kot 99,95 ut.% cinka ..........................  pr  pr  pr  pr

7901 12 900 --- ki vsebujejo 97,5 ut.% ali več, vendar
      manj kot 98,5 ut.% cinka ......................  pr  pr  pr  pr

7901 20 000 - Cinkove zlitine .............................  pr  pr  pr 1.8


7902 00 000 Cinkovi odpadki in ostanki ....................  pr  pr  pr  pr


7903    Cinkov prah in luskine

7903 10 000 - Cinkov prah .................................  pr  pr  pr  pr

7903 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


7904 00 000 Cinkove palice, profili in žica ...............  pr  pr  pr 9.0


7905 00 000 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije ..  pr  pr  pr 9.0


7906 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
      spojnice, kolena, oglavki), iz cinka ..........  pr  pr  pr 9.0


7907 00 000 Drugi cinkovi izdelki .........................  pr  pr  pr 9.0


8001    Kositer, surov:

8001 10 000 - Kositer, nelegiran ..........................  pr  pr  pr  pr

8001 20 000 - Kositrove zlitine ...........................  pr  pr  pr  pr


8002 00 000 Kositrni odpadki in ostanki ...................  pr  pr  pr  pr


8003 00 000 Kositrne palice, profili in žica ..............  pr  pr  pr  pr


8004 00 000 Kositrne plošče, pločevine in trakovi,
      debeline več kot 0,20 mm ......................  pr  pr  pr  pr


8005    Kositrne folije (tudi tiskane ali s podlago iz
      papirja, kartona, plastične mase ali podobnih
      materialov), debeline do 0,20 mm (brez
      podlage); kositrni prah in luskine

8005 00 100 - Folije ......................................  pr  pr  pr  pr

8005 00 200 - Prah in luskine .............................  pr  pr  pr  pr


8006 00 000 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.:
      spojnice, kolena, oglavki), iz kositra ........  pr  pr  pr  pr


8007 00 000 Drugi kositrni izdelki ........................  pr  pr  pr  pr


8101    Volfram in volframovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8101 10 000 - Prah ........................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8101 91   -- volfram, surov, vključno palice, dobljene
      samo s sintranjem; odpadki in ostanki:

8101 91 100 --- volfram, surov, vključno s palicami,
      dobljenimi samo s sintranjem ..................  pr  pr  pr  pr

8101 91 900 --- odpadki in ostanki ........................  pr  pr  pr  pr

8101 92 000 -- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s
      sintranjem, profili, plošče, trakovi,
      pločevine in folije ...........................  pr  pr  pr  pr

8101 93 000 -- žica .......................................  pr  pr  pr  pr

8101 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8102    Molibden in molibdenovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8102 10 000 - Prah ........................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8102 91   -- molibden, surov, vključno palice, dobljene
      samo s sintranjem; odpadki in ostanki:

8102 91 100 --- molibden, surov, vključno s palicami,
      dobljenimi samo s sintranjem ..................  pr  pr  pr  pr

8102 91 900 --- odpadki in ostanki ........................  pr  pr  pr  pr

8102 92 000 -- palice, razen tistih, ki so dobljene samo s
      sintranjem, profili, plošče, trakovi,
      pločevine in folije ...........................  pr  pr  pr  pr

8102 93 000 -- žica .......................................  pr  pr  pr  pr

8102 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8103    Tantal in tantalovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8103 10   - Tantal, surov, vključno palice, dobljene
      samo s sintranjem; odpadki in ostanki; prah:

8103 10 100 -- surovi tantal, vključno s palicami,
      dobljenimi samo s sintranjem; prah ............  pr  pr  pr  pr

8103 10 900 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8103 90   - Drugo:

8103 90 100 -- palice, razen tistih, dobljenih samo s
      sintranjem, profili, žica, plošče, pločevina,
      trakovi in folije .............................  pr  pr  pr  pr

8103 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8104    Magnezij in magnezijevi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

      - Magnezij, surov:

8104 11 000 -- če vsebuje najmanj 99,8 ut.% magnezija .....  pr  pr  pr  pr

8104 19 000 -- drug .......................................  pr  pr  pr  pr

8104 20 000 - Odpadki in ostanki ..........................  pr  pr  pr  pr

8104 30 000 - Opilki, ostružki in zrna, sortirani po
      velikosti; prah ...............................  pr  pr  pr  pr

8104 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8105    Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
      metalurgije kobalta, kobalt in kobaltovi
      izdelki, vključno z odpadki in ostanki

8105 10   - Kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
      metalurgije kobalta; kobalt, surov; odpadki in
      ostanki; prah:

8105 10 100 -- kobaltni mate in drugi vmesni izdelki
      metalurgije kobalta; surovi kobalt; prah ......  pr  pr  pr  pr

8105 10 900 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8105 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8106 00   Bismut in bismutovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8106 00 100 - Bismut, surov ter odpadki in ostanki; prah ..  pr  pr  pr  pr

8106 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8107    Kadmij in kadmijevi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8107 10   - Kadmij, surov; odpadki in ostanki; prah

8107 10 100 -- surov kadmij; prah .........................  pr  pr  pr  pr

8107 10 900 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8107 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8108    Titan in titanovi izdelki, vključno z odpadki
      in ostanki

8108 10   - Titan, surov; odpadki in ostanki; prah:

8108 10 100 -- titan, surov; prah ........................  pr  pr  pr  pr

8108 10 900 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8108 90   - Drugo:

8108 90 100 -- cevi in votlli profili, opremljeni s
      priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina
      ali tekočine, za uporabo v civilnem letalstvu .  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

8108 90 300 --- palice, profili in žica ...................  pr  pr  pr  pr

8108 90 500 --- plošče, pločevina, trakovi in folije ......  pr  pr  pr  pr

8108 90 700 --- cevi in votli profili .....................  pr  pr  pr  pr

8108 90 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


8109    Cirkonij in cirkonijevi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

8109 10   - Cirkonij, surov; odpadki in ostanki; prah:

8109 10 100 -- Cirkonij, surov; prah .....................  pr  pr  pr  pr

8109 10 900 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8109 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8110 00   Antimon in antimonovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

      - Antimon, surov; odpadki in ostanki; prah:

8110 00 110 -- antimon, surov; prah .......................  pr  pr  pr  pr

8110 00 190 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8110 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8111 00   Mangan in manganovi izdelki, vključno z
      odpadki in ostanki

      - Mangan, surov; odpadki in ostanki; prah:

8111 00 110 -- mangan, surov; prah ........................  pr  pr  pr  pr

8111 00 190 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8111 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8112    Berilij, krom, germanij, vanadij, galij,
      hafnij, indij, niobij (kolumbij), renij in
      talij ter izdelki iz teh kovin, vključno z
      odpadki in ostanki

      - Berilij:

8112 11   -- surov; odpadki in ostanki; prah:

8112 11 100 --- surov; prah ...............................  pr  pr  pr  pr

8112 11 900 --- odpadki in ostanki ........................  pr  pr  pr  pr

8112 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8112 20   - Krom:

      -- surov; odpadki in ostanki; prah:

8112 20 100 --- zlitine, ki vsebujejo več kot 10 ut.%
      niklja ........................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

8112 20 310 ---- surov; prah ..............................  pr  pr  pr  pr

8112 20 390 ---- odpadki in ostanki .......................  pr  pr  pr  pr

8112 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8112 30   - Germanij:

8112 30 200 -- surov; prah ................................  pr  pr  pr  pr

8112 30 400 -- odpadki in ostanki .........................  pr  pr  pr  pr

8112 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8112 40   - Vanadij:

      -- surov; odpadki in ostanki; prah

8112 40 110 --- surov; prah ...............................  pr  pr  pr  pr

8112 40 190 --- odpadki in ostanki ........................  pr  pr  pr  pr

8112 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8112 91   -- surovi; odpadki in ostanki; prah:

8112 91 100 --- hafnij ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- niobij; renij:

8112 91 310 ---- surov; prah ..............................  pr  pr  pr  pr

8112 91 390 ---- odpadki in ostanki .......................  pr  pr  pr  pr

      --- galij; indij; talij:

8112 91 500 ---- odpadki in ostanki .......................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8112 91 810 ----- indij ...................................  pr  pr  pr  pr

8112 91 890 ----- galij; talij ............................  pr  pr  pr  pr

8112 99   -- drugo:

8112 99 100 --- hafnij ....................................  pr  pr  pr  pr

8112 99 300 --- niobij; renij .............................  pr  pr  pr  pr

8112 99 900 --- galij; indij; talij .......................  pr  pr  pr  pr


8113 00   Kermeti in izdelki iz kermetov; vključno z
      odpadki in ostanki

8113 00 200 - Surovi ......................................  pr  pr  pr  pr

8113 00 400 - Odpadki in ostanki ..........................  pr  pr  pr  pr

8113 00 900 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8201    Ročno orodje; rezače, lopate, krampi, kopače,
      motike, vile, grablje; sekire, vinjeki in
      podobno rezilno orodje; škarje vseh vrst
      (razen škarij z ušesi za prste); kose, srpi,
      kline za travo, škarje za živo mejo, klini za
      klanje debel in drugo orodje, ki se uporablja
      v kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu

8201 10 000 - Rezače in lopate ............................  pr 3.3  pr 8.0

8201 20 000 - Vile ........................................  pr 3.3  pr 8.0

8201 30 000 - Krampi, kopače, motike in grablje ...........  pr 3.3  pr 8.0

8201 40 000 - Sekire, vinjeki in podobno rezilno orodje ...  pr 3.3  pr 8.0

8201 50 000 - Škarje, ki se uporabljajo z eno roko
      (vključno škarje za žico) .....................  pr 3.3  pr 8.0

8201 60 000 - Škarje za živo mejo, škarje za obrezovanje
      vej in podobne škarje, ki se uporabljajo z
      obema rokama ..................................  pr 3.3  pr 8.0

8201 90 000 - Drugo ročno orodje, ki se uporablja v
      kmetijstvu, hortikulturi ali gozdarstvu .......  pr 3.3  pr 8.0


8202    Ročne žage; listi za žage vseh vrst (vključno
      z listi za žage za vrezovanje, prerezovanje
      ter listi žag brez zob)

8202 10 000 - Ročne žage ..................................  pr  pr  pr 8.0

8202 20 000 - Listi za tračne žage ........................  pr  pr  pr 8.0

      - Krožni listi za žage, vključno žagasta
      rezkala:

8202 31 000 -- z delovnim delom iz jekla ..................  pr 3.3  pr 8.0

8202 39 000 -- drugo, vključno z deli .....................  pr  pr  pr 8.0

8202 40 000 - Rezilne verige za žage ......................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugi listi za žage:

8202 91 000 -- ravni listi za žage, za obdelavo kovin .....  pr  pr  pr 8.0

8202 99   -- drugi:

      --- z jekleno delovno površino:

8202 99 110 ---- za obdelavo kovin ........................  pr  pr  pr 8.0

8202 99 190 ---- za obdelavo drugih materialov ............  pr  pr  pr 8.0

8202 99 900 --- z delovno površino iz drugih materialov ...  pr  pr  pr 8.0


8203    Pile, rašple, klešče (vključno klešče za
      rezanje); pincete, škarje za rezanje kovin,
      sekala za cevi, sekala za svornike, klešče za
      vrtanje in podobno ročno orodje

8203 10 000 - Pile, rašple in podobno orodje ..............  pr  pr  pr 9.0

8203 20   - Klešče (vključno klešče za rezanje), pincete
      in podobno orodje:

8203 20 100 -- kombinirane klešče .........................  pr  pr  pr 9.0

8203 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 9.0

8203 30 000 - Škarje za rezanje kovin in podobno orodje ...  pr  pr  pr 9.0

8203 40 000 - Sekala za cevi, sekala za svornike, klešče
      za vrtanje in podobno orodje ..................  pr  pr  pr 9.0


8204    Navadni in francoski ključi za vijake, ročni
      (vključno z momentnimi ključi); izmenljivi
      vložki za ključe, z držajem ali brez njega

      - Navadni in francoski ključi za vijake,
      ročni:

8204 11 000 -- nenastavljivi ..............................  pr  pr  pr 9.0

8204 12 000 -- nastavljivi ................................  pr  pr  pr 9.0

8204 20 000 - Izmenljivi vložki za ključe z držajem ali
      brez njega ....................................  pr  pr  pr 9.0


8205    Ročno orodje in priprave (vključno s
      stekloreškimi diamanti), ki niso navedeni in
      ne zajeti na drugem mestu; spajkalne plamenke;
      primeži, vpenjala in podobno, razen pribora in
      delov za obdelovalne stroje; nakovala;
      prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni
      ali nožni pogon

8205 10 000 - Orodje za vrtanje, narezovanje in vrezovanje
      navojev .......................................  pr  pr  pr 9.0

8205 20 000 - Kladiva in kovaška kladiva ..................  pr  pr  pr 9.0

8205 30 000 - Obliči, dleta (ravna in polkrožna) in
      podobno orodje za obdelavo lesa ...............  pr  pr  pr 9.0

8205 40 000 - Izvijači ....................................  pr  pr  pr 9.0

      - Drugo ročno orodje in priprave (vključno s
      stekloreškimi diamanti):

8205 51 000 -- priprave za gospodinjstvo ..................  pr  pr  pr 9.0

8205 59   -- drugo:

8205 59 100 --- orodje za zidarje, cementarje, gipsarje in
      pleskarje .....................................  pr  pr  pr 9.0

8205 59 300 --- orodje za zakovičenje in spenjanje (s
      kartušami) itd. ...............................  pr  pr  pr 9.0

8205 59 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 9.0

8205 60 000 - Spajkalne plamenke ..........................  pr  pr  pr 9.0

8205 70 000 - Primeži, vpenjala in podobno ................  pr  pr  pr 9.0

8205 80 000 - Nakovala; prenosne kovačnice; brusi s
      stojali na ročni ali nožni pogon ..............  pr  pr  pr 9.0

8205 90 000 - Garniture predmetov iz dveh ali več prej
      omenjenih podštevilk ..........................  pr  pr  pr 9.0


8206 00 000 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v
      garniturah za prodajo na drobno ...............  pr  pr  pr 9.0


8207    Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne
      priprave na mehanični pogon ali brez njega ali
      za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje,
      kovanje, vtiskovanje, prerezovanje,
      narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje,
      povečevanje odprtine s struganjem,
      prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami
      za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodje
      za vrtanje sten in zemlje

      - Orodje za vrtanje sten in zemlje:

8207 13 000 -- z delovnim delom iz sintranih kovinskih
      karbidov ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 19   -- drugo, vključno z deli:

8207 19 100 --- z delovnim delom iz diamanta ali
      aglomeriranega diamanta .......................  pr  pr 7.5 13.5

8207 19 900 --- drugo .....................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 20   - Matrice za vlečenje ali iztiskanje kovin:

8207 20 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
      aglomeriranega diamanta .......................  pr  pr 7.0 12.6

8207 20 900 -- z delovno površino iz drugih materialov ....  pr  pr 7.5 13.5

8207 30   - Orodje za stiskanje, kovanje, izvlačenje ali
      prerezovanje:

8207 30 100 -- za obdelavo kovin ..........................  pr  pr 7.0 12.6

8207 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.0 12.6

8207 40   - Orodje za vrezovanje navojev:

      -- za obdelavo kovin:

8207 40 100 --- orodje za narezovanje .....................  pr  pr 7.5 13.5

8207 40 300 --- orodje za vrezovanje ......................  pr  pr 7.5 13.5

8207 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 50   - Orodje za vrtanje, razen za vrtanje sten in
      zemlje:

8207 50 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
      aglomeriranega diamanta .......................  pr  pr 7.5 13.5

      -- z delovno površino iz drugih materialov:

8207 50 300 --- zidarski svedri ...........................  pr  pr 7.5 13.5

      --- drugo:

      ---- za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 50 500 ----- iz sintranih kovinskih karbidov ........  pr  pr 7.5 13.5

8207 50 600 ----- iz hitroreznega jekla ...................  pr  pr 7.5 13.5

8207 50 700 ----- iz drugih materialov ....................  pr  pr 7.5 13.5

8207 50 900 ---- drugo ....................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 60   - Orodje za razširjanje odprtin:

8207 60 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
      aglomeriranega diamanta .......................  pr  pr 7.5 13.5

      -- z delovno površino iz drugih materialov:

      --- vrtalna orodja:

8207 60 300 ---- za obdelavo kovin ........................  pr  pr 7.5 13.5

8207 60 500 ---- druga ....................................  pr  pr 7.5 13.5

      --- povrtala:

8207 60 700 ---- za obdelavo kovin, z delovno površino ....  pr  pr 7.5 13.5

8207 60 900 ---- druga ....................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 70   - Orodje za rezkanje:

      -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 70 100 --- iz sintranih kovinskih karbidov ..........  pr  pr 7.5 13.5

      --- iz drugih materialov:

8207 70 310 ---- vretenastega tipa ........................  pr  pr 7.5 13.5

8207 70 350 ---- polžasto .................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 70 380 ---- drugo ....................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 70 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 80   - Orodje za struženje:

      -- za obdelavo kovin, z delovno površino:

8207 80 110 --- iz sintranih kovinskih karbidov ...........  pr  pr 7.0 12.6

8207 80 190 --- iz drugih materialov ......................  pr  pr 7.5 13.5

8207 80 900 -- drugo ......................................  pr  pr 7.0 12.6

8207 90   - Drugo izmenljivo orodje:

8207 90 100 -- z delovno površino iz diamanta ali
      aglomeriranega diamanta .......................  pr  pr 7.5 13.5

      -- z delovno površino iz drugih materialov:

8207 90 300 --- izvijači ..................................  pr  pr 7.5 13.5

8207 90 500 --- orodje za rezkanje zobnikov ...............  pr  pr 7.5 13.5

      --- drugo, z delovno površino:

      ---- iz sintranih kovinskih karbidov:

8207 90 710 ----- za obdelavo kovin .......................  pr  pr 7.5 13.5

8207 90 780 ----- drugo ...................................  pr  pr 7.5 13.5

      ---- iz drugih materialov:

8207 90 910 ----- za obdelavo kovin .......................  pr  pr 7.5 13.5

8207 90 99 ----- drugo:

8207 90 991 ------ za rezanje papirja in kartona ..........  pr  pr 5.0 9.0

8207 90 999 ------ drugo ..................................  pr  pr 7.5 13.5


8208    Noži in rezila, za stroje ali mehanične
      priprave

8208 10 000 - Za obdelavo kovin ...........................  pr  pr  pr 8.0

8208 20 000 - Za obdelavo lesa ............................  pr  pr  pr 8.0

8208 30   - Za kuhinjske priprave ali za stroje, ki se
      uporabljajo v živilski industriji: 

8208 30 100 -- krožni noži ................................  pr  pr  pr 8.0

8208 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

8208 40 000 - Za stroje v kmetijstvu, hortikulturi in
      gozdarstvu ....................................  pr  pr  pr 8.0

8208 90 00 - Drugi:

8208 90 001 -- za rezanje papirja in kartona ..............  pr  pr  pr  pr

8208 90 009 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8209 00   Ploščice, paličice, vrhovi in podobno za
      orodje, nemontirani, iz sintranih kovinskih
      karbidov ali kermetov

8209 00 200 - Nastavljivi vstavki .........................  pr  pr  pr  pr

8209 00 800 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8210 00 000 Mehanične priprave na ročni pogon, mase do 10
      kg ali manj, ki se uporabljajo za
      pripravljanje ali streženje hrane ali pijač ...  pr  pr  pr  pr


8211    Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi
      (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz
      tar.št. 8208 in rezil zanje

8211 10 000 - Garniture ...................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8211 91   -- namizni noži z nezložljivimi rezili: 

8211 91 300 --- namizni noži z ročajem in rezilom iz
      nerjavnega jekla ..............................  pr  pr  pr  pr

8211 91 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8211 92 000 -- drugi noži z nezložljivimi rezili ..........  pr  pr  pr  pr

8211 93 000 -- noži z zložljivimi rezili ..................  pr  pr  pr  pr

8211 94 000 -- rezila .....................................  pr  pr  pr  pr

8211 95 000 -- ročaji iz osnovne kovine ...................  pr 5.7  pr  pr


8212    Brivski aparati, britve in rezila za britje,
      britvice idr. (vključno nedokončana rezila v
      trakovih)

8212 10   - Brivski aparati in britve:

8212 10 100 -- britvice z nezamenljivim rezilom ...........  pr  pr  pr  pr

8212 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8212 20 000 - Rezila za britje (britvice in drugo,
      vključno nedokončana rezila v trakovih) .......  pr  pr  pr  pr

8212 90 000 - Drugi deli ..................................  pr  pr  pr  pr


8213 00 000 Škarje (vključno krojaške in podobne škarje)
      in rezila zanje ...............................  pr  pr  pr 12.0

8214    Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za
      striženje, mesarske ali kuhinjske sekače,
      mesarske sekire in noži za sekljanje mesa,
      noži za papir); garniture in priprave za
      manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za
      nohte)

8214 10 000 - Noži za papir, odpiranje pisem, brisanje
      (strganje - radiranje), šiljenje svinčnikov in
      rezila zanje ..................................  pr  pr  pr  pr

8214 20 000 - Garniture in priprave za manikiranje ali
      pedikiranje (vključno pilice za nohte) ........  pr  pr  pr  pr

8214 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8215    Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno,
      lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe,
      noži za maslo, prijemalke za sladkor in
      podoben kuhinjski in namizni pribor

8215 10   - Garniture, ki imajo najmanj en izdelk,
      prevlečen s plemenito kovino:

8215 10 200 -- ki vsebujejo le predmete, prevlečene z
      plemenimi kovinami ............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugo:

8215 10 300 --- iz nerjavnega jekla .......................  pr  pr  pr  pr

8215 10 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8215 20   - Druge garniture:

8215 20 100 -- iz nerjavnega jekla ........................  pr  pr  pr  pr

8215 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8215 91 000 -- prevlečeno s plemenito kovino ..............  pr  pr  pr  pr

8215 99   -- drugo:

8215 99 100 --- iz nerjavnega jekla .......................  pr  pr  pr  pr

8215 99 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr


8301    Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali
      električne) iz navadnih kovin; zapirala in
      okovje z zapirali, ki imajo vgrajene
      ključavnice, iz navadnih kovin; ključi
      katerega koli navedenih izdelkov iz navadnih
      kovin

8301 10 000 - Žabice ......................................  pr  pr  pr 9.0

8301 20 000 - Ključavnice za motorna vozila ...............  pr  pr  pr 4.5

8301 30 000 - Ključavnice za pohištvo .....................  pr  pr  pr 9.0

8301 40   - Druge ključavnice:

      -- ključavnice za vrata (za stavbe):

8301 40 110 --- cilindrične ...............................  pr  pr  pr 9.0

8301 40 190 --- druge .....................................  pr  pr  pr 9.0

8301 40 900 -- druge ključavnice ..........................  pr  pr  pr 9.0

8301 50 000 - Zapirala in okovje z zapirali, ki imajo
      vgrajene ključavnice ..........................  pr  pr  pr 9.0

8301 60 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 9.0

8301 70 000 - Ključi, dobavljeni posebej ..................  pr  pr  pr 9.0


8302    Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz
      navadnih kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča,
      okna, rolete, karoserije, sedlarsko blago,
      kovčke, skrinje, škatle in podobno; obešalniki
      za klobuke, konzole ipd.; koleščki (za
      pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz
      navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata,
      iz navadnih kovin

8302 10   - Tečaji:

8302 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8302 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8302 20   - Koleščki (za pohištvo ipd.):

8302 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 5.0 9.0

8302 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr 5.0 9.0

8302 30 000 - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
      izdelki za motorna vozila .....................  pr  pr 2.5 4.5

      - Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni
      izdelki:

8302 41 000 -- stavbno okovje .............................  pr  pr 6.5 11.7

8302 42   -- drugi, za pohištvo:

8302 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr 5.0 9.0

8302 42 900 --- drugi .....................................  pr  pr 7.5 13.5

8302 49   -- drugi:

8302 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr 5.0 9.0

8302 49 900 --- drugi .....................................  pr  pr 7.5 13.5

8302 50 000 - Obešalniki za klobuke, konzole in podobno ...  pr  pr 5.0 9.0

8302 60   - Avtomatična zapirala za vrata:

8302 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 5.0 9.0

8302 60 900 -- druga ......................................  pr  pr 7.5 13.5


8303 00   Blagajne, sefi, vrata in pregraje za trezorje,
      prenosne varnostne kasete za denar ali
      dokumente in podobno, iz navadnih kovin

8303 00 100 - Prenosne varnostne kasete ...................  pr  pr  pr 12.8

8303 00 300 - Varnostna in ojačana vrata in ključavnice za
      sefe in podobne prostore ......................  pr  pr  pr 12.8

8303 00 900 - Blagajne za denar, dokumente itd. ...........  pr  pr  pr 12.8


8304 00 000 Arhivske omare, kartotečne omare, škatle za
      sortiranje dokumentov, regali za papir,
      stojala za peresa, stojala za žige in podobna
      pisarniška ali namizna oprema iz navadnih
      kovin, razen pisarniškega pohištva iz tar.št.
      9403 ..........................................  pr  pr  pr 12.0


8305    Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za
      fascikle, sponke za spise in pisma, kartotečni
      jezdeci in podobni pisarniški predmeti, iz
      navadnih kovin; sponke v "trakovih" (npr. za
      pisarne, tapetništvo, pakiranje) iz navadnih
      kovin

8305 10 000 - Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali
      za fascikle ...................................  pr  pr  pr  pr

8305 20 000 - Sponke v "trakovih" .........................  pr  pr  pr  pr

8305 90 000 - Drugo, vključno z deli ......................  pr  pr  pr  pr


8306    Zvonci, gongi in podobno, neelektrični, iz
      navadnih kovin; kipci in drugi okraski iz
      navadnih kovin; okviri za fotografije, slike
      ipd. iz navadnih kovin; ogledala iz navadnih
      kovin

8306 10 000 - Zvonci, gongi in podobno ....................  pr  pr  pr  pr

      - Kipci in drugi okraski:

8306 21 000 -- platirani s plemenito kovino ...............  pr  pr  pr  pr

8306 29   -- drugi:

8306 29 100 --- bakreni ...................................  pr  pr  pr  pr

8306 29 900 --- iz drugih osnovnih kovin ..................  pr  pr  pr  pr

8306 30 000 - Okviri za fotografije, slike in podobno;
      ogledala ......................................  pr  pr  pr  pr


8307    Upogljive cevi iz navadnih kovin, s priborom
      ali brez njega

8307 10   - Iz železa ali jekla:

8307 10 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo
      v civilnem letalstvu ..........................  pr  pr  pr 8.0

8307 10 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 8.0

8307 90   - Iz drugih navadnih kovin:

8307 90 100 -- opremljene s priborom (fitingi), za uporabo
      v civilnem letalstvu ..........................  pr  pr  pr 8.0

8307 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 8.0


8308    Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala
      z zaponkami, sponke, očesca in podobno, za
      obleko, obutev, ročne torbe, potovalne
      predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali
      razcepne kovice iz navadnih kovin; biseri in
      bleščice iz navadnih kovin

8308 10 000 - Sponke in očesca ............................  pr  pr  pr 4.5

8308 20 000 - Cevaste ali razcepne kovice .................  pr  pr  pr 8.0

8308 90 000 - Drugo, vključno z deli ......................  pr  pr  pr 13.5


8309    Zamaški (vključno kronska zapirala, navojni
      zamaški in zamaški, skozi katere se vliva),
      čepi za steklenice, pokrovi iz pločevine z
      navojem ali brez njega, zalivke in drug pribor
      za pakiranje, iz navadnih kovin

8309 10 000 - Kronska zapirala ............................  pr  pr  pr 12.0

8309 90   - Drugo:

8309 90 100 -- svinčene kapsule; aluminijaste kapsule s
      premerom več kot 21 mm ........................  pr  pr  pr 12.0

8309 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 12.0


8310 00 000 Plošče z napisi, oznakami, naslovi in podobne
      plošče, številke, črke in drugi znaki iz
      navadnih kovin, razen tistih iz tar.št. 9405 ..  pr  pr  pr 8.0


8311    Žica, palice, cevi, plošče, elektrode in
      podobni izdelki, iz navadnih kovin ali
      kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s
      talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje,
      trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine
      ali kovinskega karbida; žice in palice,
      aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za
      metalizacijo z brizganjem

8311 10   - Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za
      obločno varjenje:

8311 10 100 -- varilne elektrode z železnim ali jeklenim
      jedrom, prevlečene s težkotaljivim materialom .  pr  pr 6.5  pr

8311 10 900 -- druge ......................................  pr  pr 6.5  pr

8311 20 000 - Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno
      elektro- varjenje .............................  pr  pr  pr  pr

8311 30 000 - Oplaščene palice in žica z jedrom, iz
      navadnih kovin, za mehko spajkanje, trdo
      spajkanje in plamensko varjenje ...............  pr  pr  pr  pr

8311 90 000 - Drugo, vključno z deli ......................  pr  pr  pr  pr


8401    Jedrski reaktorji; gorilni elementi
      (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje;
      stroji in aparati za separacijo izotopov

8401 10 000 - Jedrski reaktorji ..........................  pr  pr  pr  pr

8401 20 000 - Stroji in aparati za separacijo izotopov in
      njihovi deli .................................  pr  pr  pr  pr

8401 30 000 - Gorilni elementi (polnjenja), neobsevani ...  pr  pr  pr  pr

8401 40   - Deli jedrskih reaktorjev:

8401 40 100 -- odprto utopno kovani .......................  pr  pr  pr  pr

8401 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8402    Kotli za pridobivanje vodne in druge pare
      (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo
      vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim
      tlakom), kotli za pregreto paro

      - Kotli za pridobivanje vodne in druge pare:

8402 11 000 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare nad 45
      t/h ...........................................  pr  pr  pr  pr

8402 12 000 -- vodocevni kotli s pridobivanjem pare do
      vključno 45 t/h ...............................  pr  pr  pr  pr

8402 19   -- drugi kotli za pridobivanje pare, vključno
      s hibridnimi kotli:

8402 19 100 --- plamenocevni kotli ........................  pr  pr  pr  pr

8402 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8402 20 000 - Kotli za pregreto vodo ......................  pr  pr  pr  pr

8402 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8403    Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz
      tar. št. 8402

8403 10   - Kotli:

8403 10 100 -- litoželezni ................................  pr  pr 7.5 13.5

8403 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8403 90   - Deli:

8403 90 100 -- litoželezni ................................  pr  pr  pr 12.0

8403 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0


8404    Pomožne naprave za kotle iz tar. št. 8402 in
      8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj
      in lovilniki plina, kondenzatorji za
      energetske enote na vodno ali drugo paro)

8404 10 000 - Pomožne naprave za uporabo s kotli iz tar.
      št. 8402 ali 8403 .............................  pr  pr  pr 12.0

8404 20 000 - Kondenzatorji za energetske enote na vodno
      ali drugo paro ................................  pr  pr  pr 12.0

8404 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 12.0


8405    Generatorji za generatorski ali vodni plin, s
      svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski
      generatorji in podobni generatorji na moker
      postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih

8405 10 000 - Generatorji za generatorski ali vodni plin,
      s svojimi čistilniki ali brez njih;
      acetilenski generatorji in podobni generatorji
      na moker postopek, s svojimi čistilniki ali
      brez njih .....................................  pr  pr  pr  pr

8405 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8406    Turbine na vodno in drugo paro

8406 10 000 - Turbine za pogon plovil .....................  pr  pr  pr  pr

      - Druge turbine:

8406 81   -- z izhodno močjo nad 40 MW:

8406 81 100 --- parne turbine za proizvodnjo elektrike ....  pr  pr  pr  pr

8406 81 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8406 82   -- z izhodno močjo, ki ne presega 40 MW:

      --- parne turbine za proizvodnjo elektrike,
      moči:

8406 82 110 ---- do vključno 10 MW ........................  pr  pr  pr  pr

8406 82 190 ---- nad 10 MW ................................  pr  pr  pr  pr

8406 82 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8406 90   - Deli:

8406 90 100 -- statorske lopatice, rotorji in njihove
      lopatice ......................................  pr  pr  pr  pr

8406 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8407    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig
      s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem
      bata

8407 10   - Letalski motorji:

8407 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8407 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Pogonski motorji za plovila:

8407 21   -- izvenkrmni motorji:

8407 21 100 --- s prostornino do vključno 325 cm3 .........  pr  pr  pr 9.0

      --- s prostornino nad 325 cm3:

8407 21 910 ---- z močjo do vključno 30 kW ................  pr  pr  pr 10.8

8407 21 990 ---- z močjo nad 30 kW ........................  pr  pr  pr 10.8

8407 29   -- drugi:

8407 29 200 --- z močjo do vključno 200 KW ................  pr  pr  pr 6.3

8407 29 800 --- z močjo nad 200 KW ........................  pr  pr  pr 6.3

      - Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za
      pogon vozil iz 87. poglavja:

8407 31 000 -- s prostornino do vključno 50 cm3 ...........  pr  pr  pr 5.4

8407 32   -- s prostornino nad 50 do vključno 250 cm3:

8407 32 100 --- s prostornino nad 50 cm3, do vključno 125
      cm3 ...........................................  pr  pr  pr 5.4

8407 32 900 --- s prostornino nad 125 cm3, do vključno 250
      cm3 ...........................................  pr  pr  pr 5.4

8407 33   -- s prostornino nad 250 do vključno 1000 cm3:

8407 33 100 --- za industrijsko sestavljanje: traktorjev s
      pedalnim vodenjem iz tar. št. 8701 10;
      motornih vozil iz tar. št. 8703, 8704 in 8705 .  pr  pr  pr  pr

8407 33 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8407 34   -- s prostornino nad 1000 cm3:

8407 34 100 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno
      vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10;
      motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih
      vozil iz tar. št. 8704 z motorji s prostornino
      do vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz tar.
      št. 8705 ......................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8407 34 300 ---- rabljeni .................................  pr  pr  pr  pr

      ---- novi, s prostornino:

8407 34 910 ----- do vključno 1.500 cm3 ...................  pr  pr  pr  pr

8407 34 990 ----- nad 1.500 cm3 ...........................  pr  pr  pr  pr

8407 90   - Drugi motorji:

8407 90 100 -- s prostornino do vključno 250 cm3 ..........  pr  pr  pr  pr

      -- s prostornino nad 250 cm3:

8407 90 500 --- za industrijsko sestavljanje: pedalno
      vodenih traktorjev iz tar. podšt. 8701 10;
      motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih
      vozil iz tar. št. 8704 z motorjem prostornine
      do vključno 2.800 cm3; motornih vozil iz tar.
      št. 8705 ......................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8407 90 800 ---- z močjo do vključno 10 KW ................  pr  pr  pr  pr

8407 90 900 ---- z močjo nad 10 KW ........................  pr  pr  pr  pr


8408    Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig
      s kompresijo (dieselski ali poldieselski
      motorji)

8408 10   - Pogonski motorji za plovila:

      -- rabljeni:

8408 10 110 --- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

      -- novi, z močjo:

      --- do vključno 15 KW:

8408 10 220 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 240 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 15 KW do vključno 50 KW:

8408 10 260 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 280 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 50 KW do vključno 100 KW:

8408 10 310 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 390 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 100 KW do vključno 200 KW:

8408 10 410 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 490 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 200 KW do vključno 300 KW:

8408 10 510 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 590 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 300 KW do vključno 500 KW:

8408 10 610 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 690 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 500 KW do vključno 1000 KW:

8408 10 710 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 790 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 1000 KW do vključno 5000 KW:

8408 10 810 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8408 10 890 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- nad 5000 KW:

8408 10 910 ---- za morska plovila in tar. številk od 8901
      do 8906, vlačilce iz tar. podštevilke 8904 00
      10 in bojne ladje iz tar. podštevilke 8906 00
      10 ............................................  pr  pr  pr  pr

8408 10 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8408 20   - Motorji za pogon vozil iz 87. poglavja:

8408 20 100 -- za industrijsko sestavljanje: pedalno
      vodenih traktorjev iz tar. št. 8701 10;
      motornih vozil iz tar. št. 8703; motornih
      vozil iz tar. št. 8704 z motorjem s
      prostornino do 2.500 cm3; motornih vozil iz
      tar. št. 8705 .................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

      --- za kmetijske ali gozdarske traktorje na
      kolesih, z močjo:

8408 20 310 ---- do vključno 50 kW ........................  pr  pr  pr 5.6

8408 20 350 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ..............  pr  pr  pr 5.6

8408 20 370 ---- nad 100 kW ...............................  pr  pr  pr 5.6

      --- za druga vozila iz poglavja 87, z močjo:

8408 20 510 ---- do vključno 50 kW ........................  pr  pr  pr 5.6

8408 20 550 ---- od 50 kW do vključno 100 kW ..............  pr  pr  pr 5.6

8408 20 570 ---- od 100 kW do vključno 200 kW .............  pr  pr  pr 5.6

8408 20 990 ---- nad 200 kW ...............................  pr  pr  pr 5.6

8408 90   - Drugi motorji:

8408 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 5.6

      -- drugi:

8408 90 210 --- za tirno vleko ............................  pr  pr  pr 5.6

      --- drugi:

8408 90 290 ---- rabljeni .................................  pr  pr  pr 5.6

      ---- novi, z močjo:

8408 90 310 ----- do vključno 15 kW .......................  pr  pr  pr 5.6

8408 90 330 ----- od 15 kW do vključno 30 kW ..............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 360 ----- od 30 kW do vključno 50 kW ..............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 370 ----- od 50 kW do vključno 100 kW .............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 510 ----- od 100 kW do vključno 200 kW ............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 550 ----- od 200 kW do vključno 300 kW ............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 570 ----- od 300 kW do vključno 500 kW ............  pr  pr  pr 5.6

8408 90 710 ----- od 500 kW do vključno 1.000 kW ..........  pr  pr  pr 5.6

8408 90 750 ----- od 1.000 kW do vključno 5.000 kW ........  pr  pr  pr 5.6

8408 90 990 ----- nad 5.000 kW ............................  pr  pr  pr 5.6


8409    Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za
      motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

8409 10   - Za letalske motorje:

8409 10 100 -- za motorje za uporabo v civilnem letalstvu .  pr  pr  pr  pr

8409 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi:

8409 91 000 -- primerni izključno ali pretežno za batne
      motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s
      svečko ........................................  pr  pr  pr  pr

8409 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8410    Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
      regulatorji

      - Hidravlične turbine in vodna kolesa:

8410 11 000 -- z močjo do vključno 1000 kW ................  pr 5.3  pr 14.4

8410 12 000 -- z močjo nad 1000 do vključno 10.000 kW .....  pr 5.3  pr 14.4

8410 13 000 -- z močjo nad 10.000 kW ......................  pr 2.7  pr 7.2

8410 90   - Deli, vključno z regulatorji:

8410 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr 2.7  pr 7.2

8410 90 900 -- drugi ......................................  pr 2.7  pr 7.2


8411    Turboreaktivni motorji; turbopropelerski
      motorji in druge plinske turbine

      - Turboreaktivni motorji:

8411 11   -- s potisno silo do vključno 25 kN:

8411 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8411 11 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8411 12   -- s potisno silo nad 25 kN:

      --- za uporabo v civilnem letalstvu: 

8411 12 110 ---- s potisno silo od 25 kN do vključno 44
      kN ............................................  pr  pr  pr  pr

8411 12 130 ---- s potisno silo od 44 kN do vključno 132
      kN ............................................  pr  pr  pr  pr

8411 12 190 ---- s potisno silo nad 132 kN ................  pr  pr  pr  pr

8411 12 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Turbopropelerski motorji:

8411 21   -- z močjo do vključno 1100 kW:

8411 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8411 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8411 22   -- z močjo nad 1100 kW:

      --- za uporabo v civilnem letalstvu:

8411 22 110 ---- z močjo od 1.100 kW do vključno 3.730 kW .  pr  pr  pr  pr

8411 22 190 ---- z močjo nad 3.730 kW .....................  pr  pr  pr  pr

8411 22 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Druge plinske turbine:

8411 81   -- z močjo do vključno 5000 kW:

8411 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8411 81 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8411 82   -- z močjo nad 5000 kW:

8411 82 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

      --- druge:

8411 82 910 ---- z močjo od 5.000 kW do vključno 20.000
      kW ............................................  pr  pr  pr  pr

8411 82 930 ---- z močjo nad 20.000 kW, vendar do vključno
      50.000kW ......................................  pr  pr  pr  pr

8411 82 990 ---- z močjo nad 50.000 kW ....................  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8411 91   -- turboreaktivnih ali turbopropelerskih
      motorjev:

8411 91 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8411 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8411 99   -- drugi:

8411 99 100 --- plinskih turbin, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

8411 99 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8412    Drugi pogonski stroji in motorji

8412 10   - Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih
      motorjev:

8412 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8412 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Hidravlični stroji in motorji:

8412 21   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

8412 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 4.8

      --- drugi:

8412 21 910 ---- hidravlični sistemi ......................  pr  pr  pr 8.0

8412 21 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

8412 29   -- drugi:

8412 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8412 29 500 ---- hidravlični sistemi ......................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8412 29 910 ----- hidravlični motorji na tekočine .........  pr  pr  pr  pr

8412 29 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

      - Pnevmatični stroji in motorji:

8412 31   -- z linearnim gibanjem (cilindri):

8412 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 5.6

8412 31 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8412 39   -- drugi:

8412 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8412 39 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8412 80   - Drugi:

8412 80 100 -- parni stroji ali drugi stroji na parni
      pogon .........................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8412 80 910 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8412 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8412 90   - Deli:

8412 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8412 90 300 --- reaktivnih motorjev, razen turboreaktivnih
      motorjev ......................................  pr  pr  pr  pr

8412 90 500 --- hidravličnih strojev in motorjev ..........  pr  pr  pr  pr

8412 90 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8413    Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali
      brez njih; elevatorji za tekočine

      - Črpalke z merilnimi napravami ali predvidene
      za delovanje z merilnimi napravami:

8413 11 000 -- črpalke za gorivo ali mazivo, ki se
      uporabljajo na bencinskih postajah ali v
      garažah .......................................  pr  pr 8.0 14.4

8413 19   -- druge:

8413 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr 4.0 7.2

8413 19 900 --- druge .....................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 20   - Ročne črpalke, razen črpalk iz tar. podšt.
      8413 11 in 8413 19:

8413 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 4.0 7.2

8413 20 900 -- druge ......................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 30   - Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne
      medije batnih motorjev z notranjim
      zgorevanjem:

8413 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 4.0 7.2

      -- druge:

8413 30 910 --- črpalke z vbrizgavanjem goriva ............  pr  pr 4.0 7.2

8413 30 990 --- druge .....................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 40 000 - Črpalke za beton ...........................  pr  pr 4.0 7.2

8413 50   - Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem:

8413 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8413 50 300 --- hidravlične enote .........................  pr  pr 4.0 7.2

8413 50 500 --- dozirne in proporcionalne črpalke .........  pr  pr 4.0 7.2

      --- druge:

      ---- batne črpalke:

8413 50 710 ----- hidravlično gnane črpalke ...............  pr  pr 4.0 7.2

8413 50 790 ----- druge ...................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 50 900 ---- druge ....................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 60   - Druge tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem:

8413 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 4.0 7.2

      -- druge:

8413 60 300 --- hidravlične enote .........................  pr  pr 4.0 7.2

      --- druge:

      ---- zobniške črpalke:

8413 60 410 ----- hidravlično gnane .......................  pr  pr 4.0 7.2

8413 60 490 ----- druge ...................................  pr  pr 4.0 7.2

      ---- krilne črpalke:

8413 60 510 ----- hidravlično gnane .......................  pr  pr 4.0 7.2

8413 60 590 ----- druge ...................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 60 600 ---- vijačne črpalke ..........................  pr  pr 4.0 7.2

8413 60 900 ---- druge ....................................  pr  pr 4.0 7.2

8413 70   - Druge centrifugalne črpalke:

8413 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

      --- potopne črpalke:

8413 70 210 ---- enostopenjske ............................  pr 4.7 7.0 12.6

8413 70 290 ---- večstopenjske ............................  pr 4.7 7.0 12.6

8413 70 300 --- rotacijske črpalke brez tesnil za
      ogrevalne sisteme in toplovode ................  pr 4.7 7.0 12.6

      --- druge, z izhodnim premerom:

8413 70 400 ---- do vključno 15 mm ........................  pr 1.7 2.5 4.5

      ---- nad 15 mm:

8413 70 500 ----- cevne rotacijske črpalke in bočne cevne
      črpalke ......................................  pr 5.3 8.0 14.4

      ----- radialne pretočne črpalke:

      ------ enostopenjske:

      ------- z enojnim vhodnim pogonskim
      propelerjem:

8413 70 610 -------- monoblok .............................  pr 1.7 2.5 4.5

8413 70 690 -------- druge ................................  pr 1.7 2.5 4.5

8413 70 700 ------- z več kot enim vhodnim pogonskim
      propelerjem ...................................  pr 1.7 2.5 4.5

8413 70 800 ------ večstopenjske ..........................  pr 1.7 2.5 4.5

      ----- druge centrifugalne črpalke:

8413 70 910 ------ enostopenjske ..........................  pr 5.0 7.5 13.5

8413 70 990 ------ večstopenjske ..........................  pr 5.0 7.5 13.5

      - Druge črpalke; elevatorji za tekočine:

8413 81   -- črpalke:

8413 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr 2.5 4.5

8413 81 900 --- druge .....................................  pr  pr 7.0 12.6

8413 82 000 -- elevatorji za tekočine: ....................  pr  pr 2.5 4.5

      - Deli:

8413 91   -- črpalk:

8413 91 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8413 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr 7.5 13.5

8413 92 000 -- elevatorjev za tekočine ....................  pr  pr 7.5 13.5


8414    Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali
      plinski kompresorji in ventilatorji;
      ventilacijske ali recirkulacijske nape z
      vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi,
      ki imajo filtre

8414 10   - Vakuumske črpalke:

8414 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8414 10 300 --- rotacijske batne črpalke, drsne krilne
      rotacijske črpalke, molekularne črpalke in
      Roots črpalke .................................  pr  pr  pr 13.5

      --- druge:

8414 10 500 ---- difuzijske črpalke, krio črpalke in
      adsorbcijske črpalke ..........................  pr  pr  pr 13.5

8414 10 900 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 13.5

8414 20   - Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon:

8414 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8414 20 910 --- ročne črpalke za kolesa ...................  pr  pr  pr 4.0

8414 20 990 --- druge .....................................  pr  pr  pr 4.0

8414 30   - Kompresorji za hladilne naprave:

8414 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 4.0

      -- drugi:

8414 30 300 --- z močjo do vključno 0,4 kW ................  pr  pr  pr 4.0

      --- z močjo nad 0,4 kW:

8414 30 910 ---- nepredušni ali pol-nepredušni ............  pr  pr  pr 4.0

8414 30 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 4.0

8414 40   - Zračni kompresorji, vgrajeni na šasiji
      priklopnika:

8414 40 100 -- z zmogljivostjo do vključno 2m3/min ........  pr  pr  pr 12.0

8414 40 900 -- z zmogljivostjo nad 2 m3/min ...............  pr  pr  pr 11.2

      - Ventilatorji:

8414 51   -- namizni, talni, stenski, okenski, stropni
      ali strešni ventilatorji, z vgrajenim
      elektromotorjem moči do vključno 125W:

8414 51 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 1.7  pr 4.5

8414 51 900 --- drugi .....................................  pr 2.0  pr 5.4

8414 59   -- drugi:

8414 59 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8414 59 300 ---- osni ventilatorji ........................  pr 3.3  pr 9.0

8414 59 500 ---- centrifugalni ventilatorji ...............  pr 3.3  pr 9.0

8414 59 900 ---- drugi ventilatorji .......................  pr 3.3  pr 9.0

8414 60 000 - Nape z največjo horizontalno stranico do
      vključno 120 cm ...............................  pr  pr  pr 13.5

8414 80   - Drugo:

8414 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 4.0

      -- drugo:

      --- turbokompresorji:

8414 80 210 ---- enostopenjski ............................  pr  pr  pr  pr

8414 80 290 ---- večstopenjski ............................  pr  pr  pr  pr

      --- recipročni prenosni kompresorji z delovnim
      tlakom:

      ---- do vključno 15 barov, pri pretoku na uro:

8414 80 310 ----- do vključno 60 m3 .......................  pr  pr  pr 4.0

8414 80 390 ----- nad 60 m3 ...............................  pr  pr  pr 4.0

      ---- nad 15 barov, pri pretoku na uro:

8414 80 410 ----- do vključno 120 m3 ......................  pr  pr  pr 4.0

8414 80 490 ----- nad 120 m3 ..............................  pr  pr  pr 4.0

      --- rotacijski prenostni kompresorji:

8414 80 600 ---- z eno gredjo .............................  pr  pr  pr 4.0

      ---- z več gredmi:

8414 80 710 ----- vijačni kompresorji .....................  pr  pr  pr 4.0

8414 80 790 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 4.0

8414 80 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 4.0

8414 90   - Deli:

8414 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8414 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8415    Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na
      motorni pogon in elementi za spreminjanje
      temperature in vlažnosti, vključno s stroji,
      pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej
      regulirati

8415 10 000 - Okenski ali stenski, samostojni .............  pr 3.3  pr 9.0

8415 20 000 - Vrste, ki se uprabljajo za osebno rabo, v
      motornih vozilih ..............................  pr 5.0  pr 13.5

      - Drugo:

8415 81   -- z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim
      ventilom za hlajenje ali gretje:

8415 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 13.5

8415 81 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 13.5

8415 82   -- drugo, z vgrajeno hladilno enoto:

8415 82 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr 13.5

8415 82 800 --- drugo .....................................  pr 5.0  pr 13.5

8415 83   -- brez vgrajene hladilne enote:

8415 83 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 13.5

8415 83 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 13.5

8415 90   - Deli:

8415 90 100 -- klimatizacijskih naprav iz tar. podšt. 8415
      81, 8415 82 ali 8415 83, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr 13.5

8415 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5


8416    Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na
      trdno gorivo v prahu ali na plin; mehanske
      naprave za kurjenje, vključno z njihovimi
      mehanskimi rešetkami, mehanskimi
      odstranjevalniki pepela in podobnimi napravami

8416 10   - Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo:

8416 10 100 -- z vgrajeno avtomatsko kontrolno napravo ....  pr  pr  pr 8.0

8416 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 4.0

8416 20   - Drugi gorilniki za kurišča, vključno s
      kombiniranimi gorilniki:

8416 20 100 -- samo za plin, monoblok, z vgrajenim
      ventilatorjem in kontrolno napravo ............  pr  pr  pr 12.0

8416 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0

8416 30 000 - Mehanske naprave za kurjenje, vključno z
      njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi
      odstranjevalniki pepela in podobnimi
      napravami .....................................  pr  pr  pr 8.0

8416 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 8.0


8417    Industrijske in laboratorijske peči, vključno
      peči za sežiganje, neelektrične

8417 10 000 - Peči za praženje, taljenje ali drugo
      toplotno obdelavo rud, pirita ali kovin .......  pr  pr  pr  pr

8417 20   - Pekarske peči, vključno peči za kekse:

8417 20 100 -- tunelske peči ..............................  pr  pr 5.0 9.0

8417 20 900 -- druge ......................................  pr  pr 5.0 9.0

8417 80   - Druge:

8417 80 100 -- peči za upepeljevanje odpadkov .............  pr  pr  pr  pr

8417 80 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8417 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 4.5


8418    Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za
      hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi;
      toplotne črpalke, razen klimatizacijskih
      naprav iz tar. št. 8415

8418 10   - Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s
      posebnimi vrati:

8418 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- druge:

8418 10 910 --- prostornine nad 340 litrov ................  pr 5.0  pr 13.5

8418 10 990 --- druge .....................................  pr 5.0  pr 13.5

      - Hladilniki za gospodinjstva:

8418 21   -- kompresorski:

8418 21 100 --- prostornine nad 340 litrov ................  pr 5.0  pr 13.5

      --- drugi:

8418 21 510 ---- namizni ..................................  pr 5.0  pr 13.5

8418 21 590 ---- za vgradnjo ..............................  pr 5.0  pr 13.5

      ---- drugi, s prostornino:

8418 21 910 ----- do vključno 250 litrov ..................  pr 5.0  pr 13.5

8418 21 990 ----- od 250 do vključno 340 litrov ...........  pr 5.0  pr 13.5

8418 22 000 -- absorbcijski, električni ...................  pr 11.3  pr 13.5

8418 29 000 -- drugi ......................................  pr 11.3  pr 13.5

8418 30   - Zamrzovalniki - skrinje, z zmogljivostjo do
      vključno 800 l:

8418 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- drugi:

8418 30 910 --- s prostornino do vključno 400 litrov ......  pr 5.0  pr 13.5

8418 30 990 --- s prostornino od 400 do vključno 800
      litrov ........................................  pr 5.0  pr 13.5

8418 40   - Zamrzovalniki - vertikalni, z zmogljivostjo
      do vključno 900 l:

8418 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- drugi:

8418 40 910 --- prostornine do vključno 250 litrov ........  pr 5.0  pr 13.5

8418 40 990 --- s prostornino od 250 do vključno 900
      litrov ........................................  pr 5.0  pr 13.5

8418 50   - Druge skrinje, omare, vitrine in podobno
      pohištvo za hlajenje ali zamrzovanje:

      -- hladilne razstavne vitrine in pulti (ki
      imajo vgrajeno hladilno enoto ali izparilnik):

8418 50 110 --- za shranjevanje zamrznjenih živil .........  pr 5.0  pr 13.5

8418 50 190 --- drugi .....................................  pr 5.0  pr 13.5

      -- drugo hladilno pohištvo:

8418 50 910 --- za globoko zamrzovanje, razen tistih iz
      tar. podšt. 8418 30 in 8418 40 ................  pr 5.0  pr 13.5

8418 50 990 --- drugo .....................................  pr 5.0  pr 13.5

      - Druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje;
      toplotne črpalke:

8418 61   -- kompresorske enote za hlajenje, katerih
      kondenzatorji so toplotni izmenjalniki:

8418 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 3.3 5.0 9.0

8418 61 900 --- druge .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

8418 69   -- druge:

8418 69 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 1.7 2.5 4.5

      --- druge:

8418 69 910 ---- absorpcijske grelne črpalke ..............  pr 1.7 2.5 4.5

8418 69 990 ---- druge ....................................  pr 1.7 2.5 4.5

      - Deli:

8418 91 000 -- pohištvo za vgraditev naprav za hlajenje
      ali zamrzovanje ...............................  pr 7.5  pr 9.0

8418 99   -- drugi:

8418 99 100 --- izparilniki in kondenzatorji, razen tistih
      za hladilnike za gospodinjstva ................  pr 1.7  pr 4.5

8418 99 900 --- drugi .....................................  pr 1.7  pr 4.5


8419    Stroji, naprave in laboratorijska oprema
      (vključno električno ogrevani), za obdelavo
      materiala s spremembo temperature, kot je
      ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija,
      rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija,
      parjenje, sušenje, evaporizacija,
      vaporizacija, kondenzacija ali hlajenje, razen
      gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in
      akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični

      - Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
      neelektrični:

8419 11 000 -- pretočni grelniki za vodo na plin ..........  pr  pr  pr 12.0

8419 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0

8419 20 000 - Medicinski, kirurški ali laboratorijski
      aparati za sterilizacijo ......................  pr  pr  pr 12.0

      - Sušilnice:

8419 31 000 -- za kmetijske izdelke .......................  pr  pr  pr 12.0

8419 32 000 -- za les, papirno maso, papir ali karton .....  pr  pr  pr 12.0

8419 39 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8419 40 000 - Naprave za destilacijo ali prečiščevanje z
      destilacijo: ..................................  pr  pr  pr 4.0

8419 50   - Toplotni izmenjalniki:

8419 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 8.0

8419 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8419 60 000 - Naprave za utekočinjanje zraka in drugih
      plinov ........................................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugi stroji, naprave in oprema:

8419 81   -- za pripravo toplih napitkov ali za kuhanje
      ali gretje hrane:

8419 81 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 8.0

      --- drugo:

8419 81 910 ---- perkolatorji (precejevalniki) in druge
      naprave za pripravljanje kave in drugih toplih
      napitkov ......................................  pr  pr  pr 8.0

8419 81 990 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 8.0

8419 89   -- drugo:

8419 89 100 --- hladilni stolpi in podobne naprave za
      neposredno hlajenje (brez predelne stene) s
      pomočjo kroženja vode .........................  pr  pr  pr 9.0

8419 89 150 --- aparati za hitro gretje polprevodnikov ....  pr  pr  pr 9.0

8419 89 200 --- aparati za kemično naparevanje
      polprevodnikov ................................  pr  pr  pr 9.0

8419 89 250 --- aparati za fizikalno parno naparevanje s
      pomočjo elektronskega snopa ali evaporizacijo
      na polprevodnikih .............................  pr  pr  pr 9.0

8419 89 300 --- naprave za naparevanje kovin v vakuumu ....  pr  pr  pr 9.0

8419 89 950 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 9.0

8419 90   - Deli:

8419 90 100 -- toplotnih izmenjalnikov, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr 4.5

8419 90 200 -- iz tar. podštevilke 8419 20 00 .............  pr  pr  pr 3.6

8419 90 950 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8420    Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za
      kovine ali steklo, in valji zanje

8420 10   - Kalandri in drugi stroji za valjanje:

8420 10 100 -- ki se uporabljajo v tekstilni industriji ...  pr  pr  pr  pr

8420 10 300 -- ki se uporabljajo v papirni industriji .....  pr  pr  pr  pr

8420 10 500 -- ki se uporabljajo v gumarski industriji in
      industriji plastičnih mas .....................  pr  pr  pr  pr

8420 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8420 91   -- valji:

8420 91 100 --- litoželezni ...............................  pr  pr  pr  pr

8420 91 300 --- odprto utopno kovani ......................  pr  pr  pr  pr

8420 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8420 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8421    Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje;
      naprave in aparati za filtriranje in čiščenje
      tekočin ali plinov

      - Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje:

8421 11 000 -- izločevalniki smetane ......................  pr  pr  pr 8.0

8421 12 000 -- centrifuge za sušenje (ožemanje) perila ....  pr  pr  pr 12.0

8421 19   -- druge:

8421 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 8.0

      --- druge:

8421 19 910 ---- centrifuge, ki se uporabljajo v
      laboratorijih .................................  pr  pr  pr 8.0

8421 19 930 ---- centrifugalna naprava za nanašanje
      fotografske emulzije na polprevodnike .........  pr  pr  pr 12.0

8421 19 980 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 12.0

      - Naprave in aparati za filtriranje in
      čiščenje tekočin:

8421 21   -- za filtriranje in čiščenje vode:

8421 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 12.0

8421 21 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 12.0

8421 22 000 -- za filtriranje in čiščenje pijač, razen
      vode ..........................................  pr  pr  pr 6.4

8421 23   -- filtri za olje ali gorivo, za motorje z
      notranjim zgorevanjem:

8421 23 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 6.4

8421 23 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 6.4

8421 29   -- druge:

8421 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 4.0

8421 29 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 6.4

      - Naprave in aparati za filtriranje in
      čiščenje plinov:

8421 31   -- filtri za vsesani zrak za motorje z
      notranjim zgorevanjem:

8421 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 12.0

8421 31 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 12.0

8421 39   -- druge:

8421 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 12.0

      --- druge:

8421 39 300 ---- naprave in aparati za filtriranje ali
      očiščevanje zraka .............................  pr  pr  pr 12.0

      ---- naprave in aparati za filtriranje ali
      čiščenje drugih plinov:

8421 39 510 ----- s tekočim procesom ......................  pr  pr  pr 12.0

8421 39 710 ----- s katalitičnim procesom .................  pr  pr  pr 12.0

8421 39 980 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 12.0

      - Deli:

8421 91 000 -- centrifug, vključno centrifuge za sušenje ..  pr  pr  pr 12.0

8421 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5


8422    Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in
      sušenje steklenic in druge posode; stroji za
      polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali
      etiketiranje steklenic, pločevink, škatel,
      vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje
      steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in
      podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali
      zavijanje (vključno stroji za zavijanje na
      osnovi toplotnega krčenja); stroji za
      gaziranje pijač

      - Pomivalni stroji:

8422 11 000 -- gospodinjski ...............................  pr  pr  pr 13.5

8422 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5

8422 20 000 - Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in
      druge posode ..................................  pr  pr  pr 13.5

8422 30 000 - Stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično
      zapiranje, ali etiketiranje steklenic,
      pločevink, škatel, vreč in druge posode;
      stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za
      vlaganje, cevi in podobnih posod; stroji za
      gaziranje pijač ...............................  pr  pr  pr 12.0

8422 40 000 - Drugi stroji za pakiranje ali zavijanje
      (vključno stroji za zavijanje na osnovi
      toplotnega krčenja) ...........................  pr  pr  pr 3.2

8422 90   - Deli:

8422 90 100 -- pomivalnih strojev .........................  pr  pr  pr  pr

8422 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8423    Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z
      občutljivostjo do vključno 5 centigramov
      (0,05g)), vključno s stroji za štetje in
      kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja
      mase; uteži za tehtnice vseh vrst

8423 10   - Osebne tehtnice, vključno tehtnice za
      dojenčke; gospodinjske tehtnice:

8423 10 100 -- gospodinjske tehtnice ......................  pr 5.0  pr 13.5

8423 10 900 -- druge ......................................  pr 5.0  pr 13.5

8423 20 000 - Tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na
      konvejerjih ...................................  pr  pr  pr 9.0

8423 30 000 - Tehtnice za nespremenljivo maso in tehtnice
      za izpuščanje vnaprej določene mase materiala
      v vrečko ali posodo, vključno tehtnice za
      doziranje .....................................  pr  pr  pr 9.0

      - Druge tehtalne naprave:

8423 81   -- z maksimalnim tehtalnim območjem do
      vključno 30 kg:

8423 81 100 --- tehtnice za preverjanje teže in stroji z
      avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej
      nastavljeno težo ..............................  pr  pr  pr 13.5

8423 81 300 --- tehtnice - naprave za tehtanje in
      etiketiranje pakiranega blaga .................  pr  pr  pr 13.5

8423 81 500 --- trgovske tehtnice .........................  pr  pr  pr 13.5

8423 81 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 13.5

8423 82   -- s tehtalnim območjem nad 30 do vključno
      5000 kg:

8423 82 100 --- tehtnice za preverjanje teže in stroji za
      avtomatsko kontrolo, ki delujejo glede na prej
      nastavljeno težo ..............................  pr  pr  pr 13.5

8423 82 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 13.5

8423 89   -- druge:

8423 89 100 --- mostne ....................................  pr  pr  pr 9.0

8423 89 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 9.0

8423 90 000 - Uteži za tehtnice vseh vrst; deli tehtnic ...  pr  pr  pr 13.5


8424    Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez
      njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje
      tekočin ali prahu; gasilski aparati,
      napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole
      in podobne naprave; stroji za brizganje pare
      ali peska in podobni stroji za brizganje s
      curkom

8424 10   - Gasilski aparati, napolnjeni ali
      nenapolnjeni:

8424 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 5.0 9.0

      -- drugi:

8424 10 910 --- težki do vključno 21 kg ...................  pr  pr 5.0 9.0

8424 10 990 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 9.0

8424 20 000 - Brizgalne pištole in podobne naprave ........  pr  pr  pr 8.0

8424 30   - Stroji za brizganje pare ali peska in
      podobni stroji za brizganje s curkom:

      -- vodne čistilne naprave z vgrajenim
      motorjem:

8424 30 010 --- z grelno napravo ..........................  pr  pr  pr 9.0

      --- druge, z močjo motorja:

8424 30 050 ---- do vključno 7,5 kW .......................  pr  pr  pr 9.0

8424 30 090 ---- nad 7,5 kW ...............................  pr  pr  pr 9.0

      -- drugi stroji:

8424 30 100 --- s pogonom na stisnjeni zrak ...............  pr  pr  pr 9.0

8424 30 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 9.0

      - Druge naprave:

8424 81   -- za kmetijstvo ali hortikulturo:

8424 81 100 --- škropilnice ...............................  pr  pr  pr 9.0

      --- druge:

      ---- prenosne naprave:

8424 81 310 ----- brez motorja ............................  pr  pr  pr 9.0

8424 81 390 ----- z motorjem ..............................  pr  pr  pr 9.0

      ---- druge:

8424 81 910 ----- razpršilniki in razpraševalci, prirejeni
      za rabo na poljedelskih traktorjih ali za
      vleko z le-temi ...............................  pr  pr  pr 9.0

8424 81 990 ----- druge ...................................  pr  pr  pr 9.0

8424 89   -- druge: 

8424 89 200 --- razpršilne naprave za jedkanje, guljenje
      ali čiščenje polprevodnikov ...................  pr  pr  pr 8.0

8424 89 800 --- druge .....................................  pr  pr  pr 8.0

8424 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 4.0


8425    Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični
      vitli; dvigala za velike tovore z majhno
      dvižno višino

      - Škripčevja in škripci:

8425 11   -- na električni pogon:

8425 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8424 11 900 --- drugi .....................................  pr 3.3  pr  pr

8425 19   -- drugi:

8425 19 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8425 19 910 ---- ročno vodeni verižni škripci .............  pr  pr  pr  pr

8425 19 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8425 20 000 - Izvozne naprave za jaške; vitli, specialno
      izdelani za uporabo pod zemljo ................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi vitli:

8425 31   -- na električni pogon:

8425 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8425 31 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8425 39   -- drugi:

8425 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ..........  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8425 39 910 ---- na pogon z batnimi motorji z notranjim
      izgorevanjem ..................................  pr  pr  pr  pr

8425 39 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Dvigala za velike tovore z majhno dvižno
      višino; dvigala za dviganje vozil:

8425 41 000 -- nepremična dvigala za vgraditev v
      delavnicah za popravilo cestnih vozil ........  pr  pr  pr  pr

8425 42   -- druga dvigala, hidravlična:

8425 42 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8425 42 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr  pr

8425 49   -- druga:

8425 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8425 49 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr  pr


8426    Dvigala, vključno kabelska dvigala; ladijski
      žerjavi; portalna dvigala, luška dvigala in
      avto dvigala, opremljena z dvigalom

      - Mostna, prekladalna in portalna dvigala in
      luška dvigala:

8426 11 000 -- mostna dvigala na fiksnih stebrih ..........  pr  pr  pr 10.4

8426 12 000 -- portalna dvigala na pnevmatičnih kolesih in
      luška dvigala .................................  pr  pr  pr 12.0

8426 19 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 12.0

8426 20 000 - Stolpna vrtljiva dvigala ....................  pr  pr  pr 12.0

8426 30 000 - Portalna dvigala s pomolom ..................  pr  pr  pr 12.0

      - Druga dvigala, samovozna:

8426 41 000 -- na pnevmatičnih kolesih ....................  pr  pr  pr 10.4

8426 49 000 -- druga ......................................  pr  pr  pr 4.0

      - Druga dvigala:

8426 91   -- predvidena za vgraditev v cestna vozila:

8426 91 100 --- hidravlični žerjavi za nakladanje in
      razkladanje vozil .............................  pr  pr  pr 12.0

8426 91 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr 12.0

8426 99   -- druga:

8426 99 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 12.0

8426 99 900 --- druga .....................................  pr  pr  pr 12.0


8427    Viličarji; druga avto dvigala z napravami za
      dviganje ali manipulacijo

8427 10   - Samovozni, na elektromotorni pogon:

8427 10 100 -- z dvigalno višino 1 m ali več ..............  pr 11.3  pr 13.5

8427 10 900 -- drugi ......................................  pr 11.3  pr 13.5

8427 20   - Drugi samovozni:

      -- z dvigalno višino 1 m ali več:

8427 20 110 --- viličarji za težavne terene in drugi
      nakladalni kamioni ............................  pr 3.8  pr 4.5

8427 20 190 --- drugi .....................................  pr 3.8  pr 4.5

8427 20 900 -- drugi ......................................  pr 7.5  pr 9.0

8427 90 000 - Drugi .......................................  pr 7.5  pr 9.0


8428    Drugi stroji za dviganje, manipulacijo,
      nakladanje ali razkladanje (npr.: dvigala,
      premične stopnice, transporterji in žičnice)

8428 10   - Dvigala in skipi:

8428 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8428 10 910 --- električno vodeni .........................  pr  pr  pr  pr

8428 10 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8428 20   - Transporterji, pnevmatični:

8428 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8428 20 300 --- posebno prilagojeni uporabi v kmetijstvu ..  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8428 20 910 ---- za razsuti tovor .........................  pr  pr  pr  pr

8428 20 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi transporterji, ki delujejo
      kontinuirano, za blago ali material:

8428 31 000 -- specialno predvideni za uporabo pod zemljo .  pr 7.5  pr  pr

8428 32 000 -- drugi, z vedri .............................  pr  pr  pr  pr

8428 33   -- drugi, s trakom:

8428 33 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8428 33 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8428 39   -- drugi:

8428 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr 4.0

      --- drugi:

8428 39 910 ---- valjčni transporterji ....................  pr  pr  pr 8.0

8428 39 930 ---- avtomatske naprave za transport,
      rokovanje in shranjevanje polprevodnikov,
      kaset, škatel in drugega materijala za
      polprevodniške naprave ........................  pr  pr  pr 8.0

8428 39 980 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 3.2

8428 40 000 - Premične stopnice in premične steze: ........  pr  pr  pr  pr

8428 50 000 - Potiskala rudarskih vozičkov, prenašalniki
      za lokomotive in vagone, razkladalne naprave
      za vagone in podobna manipulacijska oprema za
      železniške vagone .............................  pr  pr  pr  pr

8428 60 000 - Žičnice in vlečnice; vlečni mehanizmi za
      tirne žičnice .................................  pr  pr  pr  pr

8428 90   - Drugi stroji:

8428 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8428 90 300 --- valjčne proge (za valjarne); vrtljive mize
      za prinašanje in odnašanje izdelkov;
      prekucniki in manipulatorji za ingote, krogle,
      palice in plošče ..............................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8428 90 500 ---- oprema za nalaganje (razen žerjavov) za
      visoke peči in druge industrijske peči;
      kovaški manipulatorji .........................  pr  pr  pr  pr

      ---- nakladalniki, prilagojeni uporabi v
      kmetijstvu:

8428 90 710 ----- prilagojeni priključitvi na kmetijske
      traktorje .....................................  pr  pr  pr  pr

8428 90 790 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8428 90 910 ----- mehanski nakladalniki za razsuti tovor ..  pr  pr  pr  pr

8428 90 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr


8429    Buldožerji, angledozerji, grejderji,
      ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z
      lopato, stroji za nabijanje in cestni
      valjarji, samovozni

      - Buldožerji in angledozerji:

8429 11 000 -- goseničarji ................................  pr  pr  pr 5.6

8429 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 5.6

8429 20 000 - Grejderji in ravnalniki .....................  pr 0.7  pr 1.6

8429 30 000 - Skreperji ...................................  pr  pr  pr 4.8

8429 40   - Stroji za nabijanje in cestni valjarji:

      -- cestni valjarji:

8429 40 100 --- vibracijski ...............................  pr  pr  pr 3.2

8429 40 300 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

8429 40 900 -- teptalniki .................................  pr  pr  pr 5.6

      - Bagri in nakladalniki:

8429 51   -- nakladalniki s prednjo lopato:

8429 51 100 --- nakladalniki, prilagojeni za uporabo pod
      zemljo ........................................  pr  pr  pr 4.8

      --- drugi:

8429 51 910 ---- lopatasti nakladalniki - goseničarji .....  pr  pr  pr  pr

8429 51 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8429 52   -- stroji z nadgradnjo, ki se vrti 360-:

8429 52 100 --- tračni bagri ..............................  pr  pr  pr  pr

8429 52 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8429 59 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8430    Drugi stroji za ravnanje, strganje,
      izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje
      zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za
      izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni
      odmetalniki

8430 10 000 - Ovni in stroji za izdiranje pilotov .........  pr  pr  pr  pr

8430 20 000 - Snežni plugi in snežni odmetalniki ..........  pr  pr  pr 8.0

      - Stroji za spodrezavanje premoga ali kamnin
      in stroji za prebijanje predorov:

8430 31 000 -- samovozni ..................................  pr  pr  pr  pr

8430 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi stroji za vrtanje:

8430 41 000 -- samovozni ..................................  pr  pr  pr  pr

8430 49 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8430 50 000 - Drugi stroji, samovozni .....................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi stroji, nesamovozni:

8430 61 000 -- stroji za nabijanje ........................  pr  pr  pr  pr

8430 62 000 -- skreperji (strgalniki) .....................  pr  pr  pr  pr

8430 69 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8431    Deli, primerni za uporabo izključno ali
      pretežno s stroji iz tar. št. 8425 do 8430

8431 10 000 - Za stroje iz tar. št. 8425 ..................  pr  pr  pr 8.0

8431 20 000 - Za stroje iz tar. št. 8427 ..................  pr  pr  pr 12.0

      - Za stroje iz tar. št. 8428:

8431 31 000 -- za dvigala, skipe ali premične stopnice ....  pr  pr  pr 8.0

8431 39   -- drugi:

8431 39 100 --- za valjčne proge iz tar. podšt. 8428 90
      30 ............................................  pr  pr  pr 8.0

8431 39 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

      - Za stroje iz tar. št. 8426, 8429 in 8430:

8431 41 000 -- vedra, žlice, lopate, grabeži in prijemala .  pr  pr  pr 6.4

8431 42 000 -- lemeži za buldožerje ali angledozerje ......  pr  pr  pr 8.0

8431 43 000 -- deli strojev za vrtanje iz tar. podšt. 8430
      41 in 8430 49 .................................  pr  pr  pr  pr

8431 49   -- drugi:

8431 49 200 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 6.4

8431 49 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0


8432    Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v
      kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu;
      valjarji za travnike in športne terene

8432 10   - Plugi:

8432 10 100 -- odrivna plošča .............................  pr  pr  pr  pr

8432 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Brane, kolutne brane, kultivatorji,
      plevelniki in izkopalniki:

8432 21 000 -- kolutne brane ..............................  pr  pr  pr  pr

8432 29   -- drugo:

8432 29 100 --- kolutne brane in kultivatorji .............  pr  pr  pr 9.6

8432 29 300 --- brane .....................................  pr  pr  pr  pr

8432 29 500 --- roto kultivatorji .........................  pr  pr  pr  pr

8432 29 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8432 30   - Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje:

      -- stroji za sejanje:

8432 30 110 --- sejalniki na centralni pogon s preciznim
      preslednikom ..................................  pr  pr  pr  pr

8432 30 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8432 30 900 -- stroji za sajenje in presajevanje ..........  pr  pr  pr  pr

8432 40   - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih
      gnojil:

8432 40 100 -- trosilniki za mineralna ali kemična
      gnojila .......................................  pr  pr  pr  pr

8432 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 10.8

8432 80 000 - Drugi stroji ................................  pr  pr  pr  pr

8432 90   - Deli:

8432 90 100 -- plužna rezila ..............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8432 90 910 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr  pr

8432 90 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8433    Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno
      z balarji za slamo in krmo; kosilnice za
      travo; stroji za čiščenje, sortiranje ali
      selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih
      pridelkov, razen strojev iz tar. št. 8437

      - Kosilnice za travo (za travnike, parke ali
      športne terene):

8433 11   -- motorne, z rezalno napravo, vrtljivo v
      vodoravni ravni:

8433 11 100 --- električne ................................  pr  pr  pr 12.0

      --- druge:

      ---- samovozne:

8433 11 510 ----- s sedežem ...............................  pr  pr  pr 12.0

8433 11 590 ----- druge ...................................  pr  pr  pr  pr

8433 11 900 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 12.0

8433 19   -- druge:

      --- motorne:

8433 19 100 ---- električne ...............................  pr  pr  pr 13.5

      ---- druge:

      ----- samovozne:

8433 19 510 ------ s sedežem ..............................  pr  pr  pr 13.5

8433 19 590 ------ druge ..................................  pr  pr  pr 13.5

8433 19 700 ----- druge ...................................  pr  pr  pr 13.5

8433 19 900 --- brez motorja ..............................  pr  pr  pr 13.5

8433 20   - Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne
      kosilnice za montiranje na traktor:

8433 20 100 -- motorne ....................................  pr 5.0  pr 13.5

      -- druge:

      --- prilagojene za prenašanje oziroma vlečenje
      s traktorjem:

8433 20 510 ---- z rotirajočim rezilom v horizontalni
      ravni .........................................  pr 4.0  pr 10.8

8433 20 590 ---- druge ....................................  pr 4.0  pr 10.8

8433 20 900 --- druge .....................................  pr 4.0  pr 10.8

8433 30   - Drugi stroji za seno:

8433 30 100 -- obračalniki, stranski zgrabljalniki in
      rotacijski obračalniki ........................  pr  pr  pr 10.8

8433 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 10.8

8433 40   - Balarji za seno in krmo, vključno s stroji
      za pobiranje in povezovanje v bale:

8433 40 100 -- stroji za pobiranje in povezovanje v bale
      (npr. za povezovanje in ovijanje bal za
      silažo) .......................................  pr  pr  pr  pr

8433 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi stroji za pobiranje kmetijskih
      pridelkov (žetev in obiranje itd.);stroji za
      ločevanje zrn od rastline (za mlatev, robkanje
      itd.):

8433 51 00 -- kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov
      in za ločevanje zrn od rastline:

8433 51 001 --- brez lastnega pogona ......................  pr  pr  pr 9.0

8433 51 009 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8433 52 000 -- drugi stroji za ločevanje zrn od rastline
      (mlatev, robkanje itd.) .......................  pr  pr  pr  pr

8433 53   -- stroji za izkopavanje korenastih ali
      gomoljastih plodov:

8433 53 100 --- stroji za izkopavanje in pobiranje
      krompirja .....................................  pr  pr  pr  pr

8433 53 300 --- stroji za pobiranje repe in stroji za
      pobiranje pese (npr. rdeče, sladkorne) ........  pr  pr  pr  pr

8433 53 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8433 59   -- drugi:

      --- silažni kombajni:

8433 59 110 ---- na lastni pogon ..........................  pr  pr  pr  pr

8433 59 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 13.5

8433 59 300 --- stroji za obiranje grozdja ................  pr  pr  pr  pr

8433 59 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8433 60   - Stroji za čiščenje ali sortiranje jajc,
      sadja ali drugih kmetijskih pridelkov:

8433 60 100 -- stroji za sortiranje in čiščenje jajc ......  pr  pr  pr  pr

8433 60 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8433 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8434    Molzni stroji in mlekarski stroji

8434 10 000 - Molzni stroji ...............................  pr  pr  pr  pr

8434 20 000 - Mlekarski stroji ............................  pr  pr  pr  pr

8434 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 4.0

8435    Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki
      se uporabljajo za pridobivanje vina,
      jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov
      ali pijač

8435 10   - Stroji:

8435 10 100 -- stiskalnice ................................  pr  pr  pr 12.0

8435 10 90 -- drugi:

8435 10 901 --- sadni mlini z zmogljivostjo nad 100 kg ....  pr  pr  pr 8.0

8435 10 909 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8435 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 12.0


8436    Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo,
      gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo,
      vključno z napravami za kalitev z mehansko ali
      termično opremo; valilniki in tople baterije
      za piščance

8436 10   - Stroji za pripravo krme:

8436 10 100 -- drobilniki in drugi mlini za žitarice,
      stročnice in podobno ..........................  pr  pr  pr  pr

8436 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Stroji za perutninarstvo; valilniki in tople
      baterije za piščance:

8436 21 000 -- valilniki in tople baterije za piščance ....  pr  pr  pr  pr

8436 29 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8436 80   - Drugi stroji:

8436 80 100 -- gozdarski stroji ...........................  pr  pr  pr 12.0

      -- drugi:

8436 80 910 --- avtomatski napajalniki ....................  pr  pr  pr 12.0

8436 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 12.0

      - Deli:

8436 91 000 -- strojev za perutninarstvo, valilnikov in
      toplih baterij za piščance ....................  pr  pr  pr  pr

8436 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8437    Stroji za čiščenje ali sortiranje semena,
      zrnja ali suhih stročnic; stroji za mlinsko
      industrijo ali za predelavo žit ali suhih
      stročnic, razen strojev za kmetijska
      gospodarstva

8437 10 000 - Stroji za čiščenje ali sortiranje semena,
      zrnja ali suhih stročnic ......................  pr  pr  pr  pr

8437 80 000 - Drugi stroji ................................  pr  pr  pr  pr

8437 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8438    Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih
      tarifnih številkah tega poglavja, za
      industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo
      hrane ali pijač, razen strojev za ekstrakcijo
      ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih
      masti in olj

8438 10   - Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo
      makaronov, špagetov in podobnih izdelkov:

8438 10 100 -- pekarski stroji ............................  pr  pr  pr 9.0

8438 10 900 -- stroji za proizvodnjo testenin, špagetov in
      podobnih izdelkov .............................  pr  pr  pr 9.0

8438 20 000 - Stroji za proizvodnjo slaščic, kakava in
      čokolade ......................................  pr  pr  pr  pr

8438 30 000 - Stroji za proizvodnjo sladkorja .............  pr  pr  pr  pr

8438 40 000 - Pivovarniški stroji .........................  pr  pr  pr  pr

8438 50 000 - Stroji za pripravljanje perutninskega in
      drugega mesa ..................................  pr  pr  pr  pr

8438 60 000 - Stroji za pripravljanje sadja, orehov in
      zelenjave .....................................  pr  pr  pr  pr

8438 80   - Drugi stroji:

8438 80 100 -- za pripravo kave ali čaja ..................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8438 80 910 --- za pripravo ali proizvodnjo pijač .........  pr  pr  pr  pr

8438 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8438 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8439    Stroji za pridelavo celuloze iz vlaknastih
      celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali
      dovrševanje papirjev ali kartona

8439 10 000 - Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknatih
      celuloznih materialov .........................  pr  pr  pr  pr

8439 20 000 - Stroji za proizvodnjo papirja ali kartona ...  pr  pr  pr  pr

8439 30 000 - Stroji za dovrševanje papirja ali kartona ...  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8439 91   -- strojev za proizvodnjo celuloze iz
      vlaknatih celuloznih materialov:

8439 91 100 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr  pr

8439 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8439 99   -- drugi:

8439 99 100 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr  pr

8439 99 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8440    Knjigoveški stroji, vključno s stroji za
      šivanje knjig

8440 10   - Stroji:

8440 10 100 -- stroji za zgibanje .........................  pr  pr  pr  pr

8440 10 200 -- stroji za znašanje .........................  pr  pr  pr  pr

8440 10 300 -- stroji za šivanje, šivanje z žico in
      spenjanje s sponkami ..........................  pr  pr  pr  pr

8440 10 400 -- stroji za vezavo brez šivanja (perfect) -
      lepljenje .....................................  pr  pr  pr  pr

8440 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8440 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8441    Drugi stroji za predelavo papirne mase,
      papirja ali kartona, vključno s stroji za
      rezanje vseh vrst

8441 10   - Stroji za rezanje:

8441 10 100 -- stroji za rezanje zvitkov in premotavanje
      zvitkov .......................................  pr  pr  pr  pr

8441 10 200 -- drugi stroji za vzdolžno in prečno rezanje .  pr  pr  pr  pr

8441 10 300 -- giljotine ..................................  pr  pr  pr  pr

8441 10 400 -- noži s tremi rezili (trorezniki) ...........  pr  pr  pr  pr

8441 10 800 -- drugi ......................................

8441 20 000 - Stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih
      ovojnic .......................................  pr  pr  pr  pr

8441 30 000 - Stroji za izdelavo škatel, trikotnih vrečk,
      cevi, bobnov in podobnih škatel, razen s
      stiskanjem ....................................  pr  pr  pr  pr

8441 40 000 - Stroji za oblikovanje izdelkov iz papirne
      mase, papirja ali kartona s stiskanjem ........  pr  pr  pr  pr

8441 80 000 - Drugi stroji ................................  pr  pr  pr 8.0

8441 90   - Deli:

8441 90 100 -- strojev za rezanje .........................  pr  pr  pr  pr

8441 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8442    Stroji, aparati in naprave (razen obdelovalnih
      strojev iz tar. št. 8456 do 8465), za vlivanje
      in stavljanje črk, za pripravljanje ali
      izdelovanje klišejev, plošč, valjev in drugih
      tiskarskih oblik; tiskarske črke, klišeji,
      plošče, valji in druge tiskarske oblike;
      klišeji, plošče, valji in litografski kamen,
      pripravljen za tiskarske namene (npr. brušen,
      uzrnjen ali poliran)

8442 10 000 - Fotostavni stroji in komposerji .............  pr  pr  pr  pr

8442 20   - Stroji, aparati in naprave za stavljanje po
      drugih postopkih, z napravo za vlivanje ali
      brez nje:

8442 20 100 -- za vlivanje in stavljanje (na primer
      linotip, monotip, intertip) ...................  pr  pr  pr  pr

8442 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8442 30 000 - Drugi stroji, aparati in naprave ............  pr  pr  pr  pr

8442 40 000 - Deli omenjenih strojev, aparatov in naprav ..  pr  pr  pr  pr

8442 50   - Tiskarske črke, klišeji, plošče, valji in
      druge tiskarske oblike; klišeji, plošče, valji
      in litografski kamen, pripravljen za tiskarske
      namene (npr. brušen, uzrnjen ali poliran):

      -- s tiskarskim odtisom:

8442 50 210 --- za reliefni tisk ..........................  pr  pr  pr  pr

8442 50 230 --- za ploski tisk ............................  pr  pr  pr  pr

8442 50 290 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8442 50 800 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8443    Tiskarski stroji, vključno ink-jet tiskarski
      stroji, razen tistih in tar. št. 8417; stroji
      za pomožno uporabo pri tiskanju

      - Stroji za ofsetni tisk:

8443 11 000 -- na papirju v zvitku (rotacija) .............  pr  pr  pr  pr

8443 12 000 -- na papirju v polah (listih) največje
      velikosti pole 22 x 36 cm (stroji pisarniškega
      tipa) .........................................  pr  pr  pr  pr

8443 19   -- drugi:

      --- na papirju v polah (listih):

8443 19 100 ---- rabljeni .................................  pr  pr  pr  pr

      ---- novi, za tisk na listih velikosti:

8443 19 310 ----- do vključno 52 x 74 cm ..................  pr  pr  pr  pr

8443 19 350 ----- nad 52 x 74 cm, do vključno 74 x 107 cm .  pr  pr  pr  pr

8443 19 390 ----- nad 74 x 107 cm .........................  pr  pr  pr  pr

8443 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Stroji za visoki tisk, razen strojev za
      fleksografski tisk:

8443 21 000 -- na papirju v zvitku ........................  pr  pr  pr  pr

8443 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8443 30 000 - Stroji za fleksografski tisk (za brezkončne
      obrazce) ......................................  pr  pr  pr  pr

8443 40 000 - Stroji za globoki tisk ......................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi tiskarski stroji:

8443 51 000 -- ink-jet tiskarski stroji ...................  pr  pr  pr  pr

8443 59   -- drugi:

8443 59 200 --- za tiskanje tekstilnih materialov .........  pr  pr  pr  pr

8443 59 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8443 60 000 - Stroji za pomožno uporabo pri tiskanju ......  pr  pr  pr  pr

8443 90   - Deli:

8443 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr  pr

8443 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8444 00   Stroji za ekstrudiranje (brizganje),
      izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih
      ali sintetičnih tekstilnih filamentov

8444 00 100 - Stroji za ekstrudiranje .....................  pr  pr  pr  pr

8444 00 900 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


8445    Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken;
      stroji za predenje, združevanje (dubliranje)
      ali sukanje in drugi stroji za proizvodnjo
      tekstine preje; tekstilni stroji za navijanje
      (vključno za navijanje votka) in stroji za
      pripravljanje tekstilne preje za uporabo na
      strojih iz tar. št. 8446 in 8447.

      - Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken:

8445 11 000 -- mikalniki (karde) ..........................  pr  pr  pr  pr

8445 12 000 -- česalniki ..................................  pr  pr  pr  pr

8445 13 000 -- raztezalke in predpredilniki ...............  pr  pr  pr  pr

8445 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8445 20 000 - Tekstilni predilni stroji ...................  pr  pr  pr  pr

8445 30   - Tekstilni stroji za združevanje (dubliranje)
      ali sukanje:

8445 30 100 -- tekstilni stroji za združevanje
      (dubliranje) ..................................  pr  pr  pr  pr

8445 30 900 -- tekstilni stroji za sukanje ................  pr  pr  pr  pr

8445 40 000 - Tekstilni stroji za navijanje (vključno za
      navijanje votka) ..............................  pr  pr  pr  pr

8445 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


8446    Tkalski stroji (statve)

8446 10 000 - Za tkanje tkanin širine do vključno 30 cm ...  pr  pr  pr  pr

      - Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, s
      čolničkom:

8446 21 000 -- na motorni pogon ...........................  pr  pr  pr  pr

8446 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8446 30 000 - Za tkanje tkanin širine nad 30 cm, brez
      čolnička ......................................  pr  pr  pr  pr


8447    Pletilski stroji, šivalni prepletilniki in
      stroji za proizvodnjo ovite preje, tila, čipk,
      vezenin, pozamenterije, pletenic ali mrež in
      tafting stroji

      - Stroji za krožno pletenje:

8447 11   -- s premerom valja do vključno 165 mm:

8447 11 100 --- z ukrivljeno iglo .........................  pr  pr  pr  pr

8447 11 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8447 12   -- s premerom valja nad 165 mm:

8447 12 100 --- z ukrivljeno iglo .........................  pr  pr  pr  pr

8447 12 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8447 20   - Stroji za ravno pletenje; šivalni
      prepletilniki:

8447 20 100 -- ročno vodeni ...............................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8447 20 920 --- prepletilniki (vključno s stroji tipa
      Raschel); šivalni prepletilniki ...............  pr  pr  pr  pr

8447 20 980 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8447 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


8448    Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tar. št.
      8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr.: nitni stroji,
      jacquardski stroji, avtomatske naprave za
      ustavljanje in mehanizmi za spreminjane smeri
      čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za
      uporabo izključno ali pretežno s stroji iz te
      tarifne številke ali iz tar. št. 8444, 8445,
      8446 ali 8447 (npr.: vretena in krila za
      vretena, garniture za mikalnike, glavniki,
      ekstruzijske šobe, čolnički, ničalnice, listi
      za ničalnice in igle)

      - Pomožni stroji za stroje iz tar. št. 8444,
      8445, 8446 ali 8447:

8448 11 000 -- nitni in jacquardski stroji; stroji za
      zmanjševanje, kopiranje ali luknjanje kartic
      ali stroji za povezovanje luknjanih kartic ....  pr  pr  pr  pr

8448 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8448 20   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8444
      ali njihove pomožne stroje:

8448 20 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr  pr

8448 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8445
      ali njihove pomožne stroje:

8448 31 000 -- obloge za mikalnike (karde) ................  pr  pr  pr  pr

8448 32 000 -- za stroje za pripravljanje tekstilnih
      vlaken, razen oblog za mikalnike (karde) ......  pr  pr  pr  pr

8448 33   -- vretena, krilca za vretena, predilniški
      prstani in prstančni tekači:

8448 33 100 --- vretena in krilca za vretena ..............  pr  pr  pr  pr

8448 33 900 --- predilniški prstani in prstančni tekači ...  pr  pr  pr  pr

8448 39 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli in pribor za tkalske stroje (statve)
      ali njihove pomožne stroje:

8448 41 000 -- čolnični ...................................  pr  pr  pr  pr

8448 42 000 -- brda za statve, ničalnice in listi za
      ničalnice .....................................  pr  pr  pr  pr

8448 49 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8447
      ali njihove pomožne stroje:

8448 51   -- zapletni plugi, igle in drugi predmeti, ki
      se uporabljajo pri oblikovanju zank:

8448 51 100 --- zapletni plugi (ang. sinkers) .............  pr  pr  pr  pr

8448 51 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8448 59 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8449 00 000 Stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo
      klobučevine ali netkanega blaga v metraži ali
      v določenih oblikah, vključno s stroji za
      izdelovanje klobukov iz klobučevine; kalupi za
      klobuke .......................................  pr  pr  pr  pr


8450    Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice,
      vključno s stroji, ki perejo in sušijo

      - Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg
      suhega perila:

8450 11   -- popolnoma avtomatski:

      --- vsak z zmogljivostjo suhega perila do
      vključno 6 kg:

8450 11 110 ---- ki se polnijo od spredaj .................  pr 5.0  pr 13.5

8450 11 190 ---- ki se polnijo od zgoraj ..................  pr 5.0  pr 13.5

8450 11 900 --- vsak z zmogljivostjo suhega perila od 6 kg
      do vključno 10 kg .............................  pr 5.0  pr 13.5

8450 12 000 -- drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za
      ožemanje ......................................  pr  pr  pr 13.5

8450 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

8450 20 000 - Stroji z zmogljivostjo nad 10 kg suhega
      perila ........................................  pr  pr  pr  pr

8450 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8451    Stroji (razen strojev iz tar. št. 8450) za
      pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje,
      likanje (vključno s stiskalnicami za
      fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje,
      dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje
      tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali
      gotovih tekstilnih predmetov in stroji za
      nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo
      podlago, ki se uporablja pri proizvodnji
      talnih oblog, kot je linolej; stroji za
      navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali
      zobčasto izrezovanje tekstilnih tkanin

8451 10 000 - Stroji za kemično čiščenje ..................  pr  pr  pr  pr

      - Stroji za sušenje:

8451 21   -- z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega
      perila:

8451 21 100 --- vsak z zmogljivostjo do vključno 6 kg
      suhega perila .................................  pr  pr  pr 12.0

8451 21 900 --- vsak z zmogljivostjo od 6 kg do vključno
      10 kg suhega perila ...........................  pr  pr  pr 12.0

8451 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0

8451 30   - Stroji in stiskalnice za likanje (vključno s
      stiskalnicami za fiksiranje):

      -- električno ogrevani z močjo:

8451 30 100 --- do vključno 2.500 W .......................  pr  pr  pr  pr

8451 30 300 --- nad 2.500 W ...............................  pr  pr  pr  pr

8451 30 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8451 40 000 - Stroji za pranje, beljenje ali barvanje .....  pr  pr  pr  pr

8451 50 000 - Stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje,
      rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih
      tkanin ........................................  pr  pr  pr  pr

8451 80   - Drugi stroji:

8451 80 100 -- stroji, ki se uporabljajo za proizvodnjo
      linoleja ali drugih talnih oblog, za nanašanje
      paste na osnovno tkanino ali drugo podlago ....  pr  pr  pr 8.0

8451 80 300 -- stroji za apretiranje ali dodelavo .........  pr  pr  pr  pr

8451 80 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8451 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 3.2


8452    Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig
      iz tar. št. 8040; omarice, stojala in pokrovi,
      predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne
      stroje

8452 10   - Šivalni stroji za gospodinjstva:

      -- šivalni stroji (samo lock-stitch), z
      glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma
      do 17 kg z motorjem; glave šivalnih strojev
      (samo lock-stitch) z maso do 16 kg brez
      motorja oziroma do 17 kg z motorjem:

8452 10 110 --- šivalni stroji z vrednostjo (brez
      okvirjev, miz ali pohištva) nad 65 ECU za kos .  pr  pr  pr  pr

8452 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8452 10 900 -- drugi šivalni stroji in druge glave
      šivalnih strojev ..............................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi šivalni stroji:

8452 21 000 -- avtomati ...................................  pr  pr  pr  pr

8452 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8452 30   - Igle za šivalne stroje:

8452 30 100 -- z eno plosko osjo ..........................  pr  pr  pr  pr

8452 30 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8452 40 000 - Omarice, stojala in pokrovi za šivalne
      stroje ter njihovi deli .......................  pr  pr  pr  pr

8452 90 000 - Drugi deli za šivalne stroje ................  pr  pr  pr  pr


8453    Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo
      surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez
      nje), proizvodnjo ali popravilo obutve ali
      drugih predmetov iz surovih ali strojenih kož
      (z dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev

8453 10 000 - Stroji za pripravljanje, strojenje in
      obdelavo surovih ali strojenih kož ............  pr  pr  pr 4.0

8453 20 000 - Stroji za proizvodnjo ali popravilo obutve ..  pr  pr  pr 4.0

8453 80 000 - Drugi stroji ................................  pr  pr  pr 4.0

8453 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 4.0


8454    Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote
      in livarski stroji, ki se uporabljajo v
      metalurgiji ali livarnah kovin

8454 10 000 - Konvertorji .................................  pr  pr  pr 4.0

8454 20 000 - Forme za ingote in livarski lonci ...........  pr  pr  pr 8.0

8454 30   - Livarski stroji:

8454 30 100 -- za vlivanje pod pritiskom ..................  pr  pr  pr 4.5

8454 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

8454 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 9.0


8455    Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji
      za valjarniška ogrodja in proge

8455 10 000 - Valjarniška ogrodja in proge za cevi ........  pr  pr  pr  pr

      - Druga valjarniška ogrodja in proge:

8455 21 000 -- za vroče ali kombinirano vroče in hladno
      valjanje ......................................  pr  pr  pr  pr

8455 22 000 -- za hladno valjanje .........................  pr  pr  pr  pr

8455 30   - Valji za valjarniška ogrodja in proge:

8455 30 100 -- litoželezni ................................  pr  pr  pr 4.5

      -- iz kovanega jekla:

8455 30 310 --- delovni valji za vroče valjanje, podporni
      valji za vroče valjanje .......................  pr  pr  pr 9.0

8455 30 390 --- delovni valji za hladno valjanje ..........  pr  pr  pr 9.0

8455 30 900 -- iz litega ali varjenega jekla ..............  pr  pr  pr 9.0

8455 90 000 - Drugi deli ..................................  pr  pr  pr  pr


8456    Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst s
      posnemanjem materiala z laserjem ali drugim
      svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom,
      elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom,
      elektronskim snopom, ionskim snopom ali curkom
      plazme

8456 10 000 - Z laserjem, drugim svetlobnim ali fotonskim
      snopom ........................................  pr  pr  pr 8.0

8456 20 000 - Z ultrazvokom ...............................  pr  pr  pr 8.0

8456 30   - Z elektroerozijo:

      -- numerično krmiljeni:

8456 30 110 --- žični .....................................  pr  pr  pr 8.0

8456 30 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8456 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugi:

8456 91 000 -- aparati za suho jedkanje polprevodnikov ....  pr  pr  pr 8.0

8456 99   -- drugi:

8456 99 100 --- stroji za odvzemanje, ki delujejo na
      osnovi ionskega snopa za proizvodnjo ali
      popravilo mask in mrežic za oblike na
      polprevodniških napravah ......................  pr  pr  pr 8.0

8456 99 300 --- aparati za odstranjevanje ali čiščenje
      polprevodnikov ................................  pr  pr  pr 8.0

8456 99 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0


8457    Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani
      po principu standardnih enot (z eno postajo)
      in prenašalni stroji z več postajami, za
      obdelavo kovin

8457 10   - Centri za strojno obdelavo:

8457 10 100 -- horizontalni ..............................  pr 11.3  pr 12.0

8457 10 900 -- drugi ......................................  pr 3.8  pr 4.0

8457 20   - Stroji, izdelani po principu standardnih
      enot (z eno postajo):

8457 20 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr 7.5  pr 8.0

8457 20 900 -- drugi ......................................  pr 7.5  pr 8.0

8457 30   - Prenašalni stroji z več postajami:

8457 30 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr 11.3  pr 12.0

8457 30 900 -- drugi ......................................  pr 11.3  pr 12.0


8458    Stružnice za obdelavo kovin

      - Horizontalne stružnice:

8458 11   -- numerično krmiljene:

8458 11 200 --- stružni centri ...........................  pr 7.5  pr 8.0

      --- avtomatske stružnice:

8458 11 410 ---- z enim vretenom ..........................  pr 7.5  pr 8.0

8458 11 490 ---- z več vreteni ............................  pr 7.5  pr 8.0

8458 11 800 --- druge .....................................  pr 7.5  pr 8.0

8458 19   -- druge:

8458 19 200 --- stružni centri ............................  pr 3.8  pr 4.0

8458 19 400 --- avtomatske stružnice ......................  pr 3.8  pr 4.0

8458 19 800 --- druge .....................................  pr 3.8  pr 4.0

      - Druge stružnice:

8458 91   -- numerično krmiljene:

8458 91 200 --- stružni centri ............................  pr 11.3  pr 12.0

8458 91 800 --- druge .....................................  pr 3.8  pr 4.0

8458 99 000 -- druge ......................................  pr 3.8  pr 4.0


8459    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z
      odvzemanjem materiala (vključno s stroji z
      delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem,
      povečevanjem odprtin (s struženjem ali
      rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali
      narezovanjem navojev, razen stružnic iz tar.
      št. 8458

8459 10 000 - Stroji z delovnimi enotami na vodilih .......  pr 7.5  pr 8.0

      - Drugi stroji za vrtanje s svedrom:

8459 21 000 -- numerično krmiljeni ........................  pr 7.5  pr 8.0

8459 29 000 -- drugi ......................................  pr 7.5  pr 8.0

      - Drugi kombinirani stroji za obdelavo odprtin
      z vrtanjem in rezkanjem:

8459 31 000 -- numerično krmiljeni ........................  pr 11.3  pr 12.0

8459 39 000 -- drugi ......................................  pr 7.5  pr 8.0

8459 40   - Drugi stroji za povečevanje odprtin:

8459 40 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr 7.5  pr 8.0

8459 40 900 -- drugi ......................................  pr 7.5  pr 8.0

      - Konzolni rezkalni stroji:

8459 51 000 -- numerično krmiljeni ........................  pr 7.5  pr 8.0

8459 59 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi rezkalni stroji:

8459 61   -- numerično krmiljeni:

8459 61 100 --- orodni rezkalni stroji ....................  pr 10.5  pr 11.2

      --- drugi:

8459 61 910 ---- ploskovno rezkalni stroji ................  pr 3.8  pr 4.0

8459 61 990 ---- drugi ....................................  pr 3.8  pr 4.0

8459 69   -- drugi:

8459 69 100 --- orodni rezkalni stroji ....................  pr 7.5  pr 8.0

      --- drugi:

8459 69 910 ---- ploskovno rezkalni stroji ................  pr 7.5  pr 8.0

8459 69 990 ---- drugi ....................................  pr 7.5  pr 8.0

8459 70 000 - Drugi stroji za vrezovanje ali narezovanje
      navojev .......................................  pr  pr  pr  pr


8460    Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje,
      brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali
      drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih
      karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z
      izdelki za poliranje, razen strojev za
      izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali
      dodelavo zobnikov iz tar. št. 8461

      - Stroji za ravno brušenje, pri katerih se
      pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi
      s točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 11 000 -- numerično krmiljeni ........................  pr  pr  pr 4.0

8460 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi brusilni stroji, pri katerih se
      pozicioniranje v kateri koli osi lahko nastavi
      s točnostjo najmanj 0,01 mm:

8460 21   -- numerično krmiljeni:

      --- za cilindrične površine:

8460 21 110 ---- stroji za notranje brušenje ..............  pr  pr  pr 4.0

8460 21 150 ---- brezkonični brusilni stroji (centreless) .  pr  pr  pr 4.0

8460 21 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 4.0

8460 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8460 29   -- drugi:

      --- za cilindrične površine:

8460 29 110 ---- za notranje brušenje .....................  pr  pr  pr 4.0

8460 29 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8460 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Stroji za ostrenje orodij ali rezil:

8460 31 000 -- numerično krmiljeni ........................  pr  pr  pr 8.0

8460 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8460 40   - Stroji za honanje ali lepanje:

8460 40 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr  pr  pr 8.0

8460 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

8460 90   - Drugi:

8460 90 100 -- opremljeni z mikrometričnim sistemom za
      nastavitev, pri katerem se lega katere koli
      osi lahko nastavi do natančnosti najmanj 0,01
      mm ............................................  pr  pr  pr 8.0

8460 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0


8461    Obdelovalni stroji za obdelavo kovin,
      sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z
      odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z
      izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov,
      brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z
      žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki,
      ki niso na drugem mestu navedeni in ne zajeti

8461 10 000 - Dolgogibni skobeljniki ......................  pr  pr  pr 8.0

8461 20 000 - Kratkogibni skobeljniki .....................  pr  pr  pr 8.0

8461 30   - Stroji za vlečenje:

8461 30 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr  pr  pr 8.0

8461 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

8461 40   - Stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem,
      brušenjem ali dodelavo zobnikov:

      -- stroji za izdelavo zobnikov z rezanjem
      (vključno z brušenjem):

      --- za izdelavo cilindričnih zobnikov:

8461 40 110 ---- numerično krmiljeni ......................  pr  pr  pr 8.0

8461 40 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      --- za rezanje drugih zobnikov:

8461 40 310 ---- numerično krmiljeni ......................  pr  pr  pr 8.0

8461 40 390 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      -- stroji za dodelavo zobnikov:

      --- opremljeni z mikrometričnim sistemom
      nastavitve, pri katerem se lahko lega katere
      koli osi nastavi z natančnostjo vsaj 0,01 mm:

8461 40 710 ---- numerično krmiljeni ......................  pr  pr  pr 8.0

8461 40 790 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

8461 40 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8461 50   - Strojne žage in drugi stroji za odrezovanje:

      -- stroji za žaganje:

8461 50 110 --- cirkularne žage ...........................  pr  pr  pr 8.0

8461 50 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8461 50 900 -- stroji za odrezovanje ......................  pr  pr  pr 8.0

8461 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr 8.0


8462    Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami)
      za obdelavo kovin s prostim kovanjem ali
      kovanjem v utopih; obdelovalni stroji
      (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z
      upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem,
      uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem,
      za rezanje s striženjem; stiskalnice za
      obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso
      zgoraj navedene

8462 10   - Stroji za prosto kovanje ali kovanje v
      utopih (vključno s stiskalnicami) in kladiva:

8462 10 100 -- numerično krmiljeni ........................  pr  pr  pr 12.0

8462 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0

      - Stroji za upogibanje, prepogibanje, ravnanje
      in poravnavanje (vključno s stiskalnicami):

8462 21   -- numerično krmiljeni:

8462 21 100 --- za obdelovanje ploščatih izdelkov .........  pr  pr  pr 3.2

8462 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

8462 29   -- drugi:

8462 29 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov ............  pr  pr  pr 8.0

      --- drugi:

8462 29 910 ---- hidravlični ..............................  pr  pr  pr 8.0

8462 29 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0

      - Strojne škarje (vključno s stiskalnicami),
      razen kombiniranih strojev za prerezovanje in
      rezanje s striženjem:

8462 31 000 -- numerično krmiljene ........................  pr  pr  pr 8.0

8462 39   -- druge:

8462 39 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov ............  pr  pr  pr 8.0

      --- druge:

8462 39 910 ---- hidravlične ..............................  pr  pr  pr 8.0

8462 39 990 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 8.0

      - Stroji za prerezovanje ali izrezovanje
      (vključno s stiskalnicami), tudi kombinirani
      stroji za prerezovanje in rezanje s
      striženjem:

8462 41   -- numerično krmiljeni:

8462 41 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov ............  pr  pr  pr 3.2

8462 41 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 3.2

8462 49   -- drugi:

8462 49 100 --- za obdelavo ploščatih izdelkov ............  pr  pr  pr 8.0

8462 49 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugi:

8462 91   -- hidravlične stiskalnice:

8462 91 100 --- stiskalnice za livarske kovinske praške s
      sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
      odpadnih kovin v bale .........................  pr  pr  pr 12.0

      --- drugi:

8462 91 500 ---- numerično krmiljeni ......................  pr  pr  pr 12.0

      ---- drugi:

8462 91 910 ----- za izdelavo kovic, sornikov in vijakov ..  pr  pr  pr 12.0

8462 91 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 12.0

8462 99   -- drugi:

8462 99 100 --- stiskalnice za livarske kovinske praške s
      sintranjem ali stiskalnice za kompresijo
      odpadnih kovin v bale .........................  pr  pr  pr 12.0

      --- drugi:

8462 99 500 ---- numerično krmiljeni ......................  pr  pr  pr 12.0

      ---- drugi:

8462 99 910 ----- za izdelavo kovic, sornikov in vijakov ..  pr  pr  pr 12.0

8462 99 990 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 12.0


8463    Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih
      kovinskih karbidov ali kermetov, brez
      odvzemanja materiala

8463 10   - Stroji za vlečenje palic, cevi, profilov,
      žic ipd.:

8463 10 100 -- stroji za vlečenje žice ....................  pr  pr  pr 4.0

8463 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 4.0

8463 20 000 - Stroji za valjanje navojev ..................  pr  pr  pr 8.0

8463 30 000 - Stroji za obdelavo in predelavo žice ........  pr  pr  pr 4.0

8463 90   - Drugi:

8463 90 100 -- za obdelavo ploščatih izdelkov .............  pr  pr  pr 8.0

8463 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0


8464    Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
      azbesta, cementa in podobnih mineralnih
      materialov ali za hladno obdelavo stekla

8464 10   - Strojne žage:

8464 10 100 -- za rezanje monokristalnih polprevodnikov na
      rezine ........................................  pr  pr  pr 8.0

8464 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

8464 20   - Stroji za brušenje in poliranje:

8464 20 050 -- za obdelavo polprevodnikov .................  pr  pr  pr 8.0

      -- za obdelavo stekla:

8464 20 110 --- optično steklo ............................  pr  pr  pr 8.0

8464 20 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8464 20 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0

8464 90   - Drugi:

8464 90 100 -- za pisanje ali skiciranje polprevodniških
      vezij .........................................  pr  pr  pr 12.0

8464 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 12.0


8465    Stroji (vključno s stroji za povezovanje z
      žeblji, žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug
      način sestavljanja) za obdelavo lesa, plute,
      kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih
      trdih materialov

8465 10   - Stroji, s katerimi so mogoče različne vrste
      strojne obdelave brez zamenjave orodja med
      takimi obdelavami:

8465 10 100 -- z ročnim prenosom obdelovanca med
      operacijami ...................................  pr  pr  pr 11.2

8465 10 900 -- z avtomatskim prenosom obdelovanca med
      operacijami ...................................  pr  pr  pr 11.2

      - Drugi:

8465 91   -- strojne žage:

8465 91 100 --- tračne žage ...............................  pr  pr  pr 12.0

8465 91 200 --- krožne žage ...............................  pr  pr  pr 12.0

8465 91 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 12.0

8465 92 000 -- stroji za skobljanje, rezkanje ali
      oblikovanje z rezanjem ........................  pr  pr  pr 12.0

8465 93 000 -- stroji za brušenje, glajenje ali poliranje .  pr  pr  pr 12.0

8465 94 000 -- stroji za upogibanje ali sestavljanje ......  pr  pr  pr 12.0

8465 95 000 -- stroji za vrtanje ali dolbenje .............  pr  pr  pr 12.0

8465 96 000 -- stroji za cepljenje ali lupljenje ..........  pr  pr  pr 12.0

8465 99   -- drugi:

8465 99 100 --- stružnice .................................  pr  pr  pr 8.0

8465 99 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0


8466    Deli in pribor, ki so izključno ali pretežno
      primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8456
      do 8465, vključno z držali za obdelovance in
      orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje
      navojev, razdelilnimi glavami in drugimi
      specialnimi dodatnimi napravami za obdelovalne
      stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki
      se pri delu držijo v roki

8466 10   - Držala za orodje in samoodpiralne glave za
      rezanje navojev:

      -- držala za orodje:

8466 10 100 --- nasadilna, elastična in cevasta držala ....  pr  pr  pr 8.0

      --- druga:

8466 10 310 ---- za stružnice .............................  pr  pr  pr 8.0

8466 10 390 ---- druga ....................................  pr  pr  pr 8.0

8466 10 900 -- samoodpiralne glave za rezanje .............  pr  pr  pr 8.0

8466 20   - Držala za obdelovance:

8466 20 100 -- pomožna orodja za pritrjevanje posebnih
      naprav; kompleti standardnih pomožnih orodij
      za pritrjevanje ...............................  pr  pr  pr 8.0

      -- druga:

8466 20 910 --- za stružnice ..............................  pr  pr  pr 8.0

8466 20 990 --- druga .....................................  pr  pr  pr 8.0

8466 30 000 - Razdelilne glave in druge specialne dodatne
      naprave za obdelovalne stroje .................  pr  pr  pr 8.0

      - Drugo:

8466 91   -- za stroje iz tar. št. 8464:

8466 91 200 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8466 91 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

8466 92   -- za stroje iz tar. št. 8465:

8466 92 200 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8466 92 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

8466 93   -- za stroje iz tar. št. 8456 do 8461:

8466 93 200 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8466 93 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 8.0

8466 94 000 -- za stroje iz tar. št. 8462 in 8463 .........  pr  pr  pr 8.0


8467    Ročno orodje, pnevmatsko ali z vdelanim
      neelektričnim motorjem

      - Pnevmatsko:

8467 11   -- rotacijsko (vključno kombinirano rotacijsko
      - perkusijsko):

8467 11 100 --- za obdelavo kovin .........................  pr  pr  pr  pr

8467 11 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8467 19 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo orodje:

8467 81 000 -- verižne žage ...............................  pr  pr  pr 8.0

8467 89 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8467 91 000 -- verižnih žag ...............................  pr  pr  pr  pr

8467 92 000 -- pnevmatskega orodja ........................  pr  pr  pr  pr

8467 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8468    Stroji in aparati za spajkanje in varjenje,
      vključno s stroji, ki lahko režejo, razen
      strojev iz tar. št. 8515; stroji in aparati na
      plin za površinsko kaljenje

8468 10 000 - Ročne plamenke, na plin .....................  pr  pr  pr  pr

8468 20 000 - Drugi stroji in aparati, na plin ............  pr  pr  pr  pr

8468 80 000 - Drugi stroji in aparati .....................  pr  pr  pr  pr

8468 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8469    Pisalni stroji, razen tiskalnikov iz tar. št.
      8471; in stroji za obdelavo besedila

      - Avtomatski pisalni stroji in stroji za
      obdelavo besedila:

8469 11 000 -- stroji za obdelavo besedila ................  pr  pr  pr  pr

8469 12 000 -- avtomatski pisalni stroji ..................  pr  pr  pr  pr

8469 20 000 - Drugi pisalni stroji, električni ............  pr  pr  pr  pr

8469 30 000 - Drugi pisalni stroji, neelektrični ..........  pr  pr  pr  pr


8470    Računski stroji in žepni shranjevalniki
      podatkov, stroji za reprodukcijo ter stroji za
      prikazovanje z računskimi funkcijami;
      knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji
      za izdajanje kart in podobni stroji z
      vdelanimi računskimi napravami; registrirne
      blagajne:

8470 10   - Elektronski računski stroji, ki delujejo
      brez zunanjega vira električne energije in
      žepni shranjevalniki podatkov, stroji za
      reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z
      računskimi funkcijami:

8470 10 100 -- elektronski računski stroji, ki delujejo
      brez zunanjega vira energije ..................  pr  pr  pr  pr

8470 10 900 -- žepni shranjevalniki podatkov, stroji za
      reprodukcijo ter stroji za prikazovanje z
      računskimi funkcijami .........................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi elektronski računski stroji:

8470 21 000 -- z vgrajeno napravo za tiskanje .............  pr  pr  pr  pr

8470 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8470 30 000 - Drugi računski stroji .......................  pr  pr  pr  pr

8470 40 000 - Knjigovodski stroji .........................  pr  pr  pr  pr

8470 50 000 - Registrirne blagajne ........................  pr  pr  pr  pr

8470 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


8471    Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in
      njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
      stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
      podatkov v kodirani obliki in stroji za
      obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in
      ne zajeti na drugem mestu

8471 10   - Analogni in hibridni stroji za avtomatsko
      obdelavo podatkov:

8471 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8471 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8471 30 000 - Prenosni digitalni stroji za avtomatsko
      obdelavo podatkov z maso do vključno 10 kg, ki
      imajo v istem okrovu najmanj eno centralno
      enoto, tipkovnico in prikazovalnik ............  pr  pr  pr  pr

      - Drugi digitalni stroji za avtomatsko
      obdelavo podatkov:

8471 41   -- ki imajo v istem okrovu najmanj eno
      centralno enoto ter eno vhodno enoto in eno
      izhodno enoto, kombinirani ali ne:

8471 41 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8471 41 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8471 49   -- drugi, predstavljeni v obliki sistema:

8471 49 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8471 49 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8471 50   - Digitalne procesne enote, razen tistih iz
      tar. št 8471 41 in 8471 49, ki imajo lahko v
      istem ohišju eno ali dve izmed naslednjih vrst
      enot: pomnilniške enote, vhodne enote, izhodne
      enote:

8471 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8471 50 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8471 60   - Vhodne ali izhodne enote, vštevši tudi
      tiste, ki imajo v istem ohišju tudi
      pomnilniške enote:

8471 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 7.2

      -- druge:

8471 60 400 --- tiskalniki ................................  pr  pr  pr 7.2

8471 60 500 --- tastature .................................  pr  pr  pr 7.2

8471 60 900 --- drugo (npr. računalniški monitorji) .......  pr  pr  pr 7.2

8471 70   - Pomnilne enote:

8471 70 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8471 70 400 --- centralne pomnilne enote ..................  pr  pr  pr  pr

      --- druge:

      ---- diskovne pomnilne enote:

8471 70 510 ----- optične, vključno z magnetno-optičnimi ..  pr  pr  pr  pr

      ----- druge:

8471 70 530 ------ trdi diski .............................  pr  pr  pr  pr

8471 70 590 ------ druge ..................................  pr  pr  pr  pr

8471 70 600 ---- pomnilne enote z magnetnimi trakovi ......  pr  pr  pr  pr

8471 70 900 ---- druge ....................................  pr  pr  pr  pr

8471 80   - Druge enote strojev za avtomatsko obdelavo
      podatkov:

8471 80 100 --- periferne enote ...........................  pr  pr  pr  pr

8471 80 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8471 90 000 - Drugo:


8472    Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni
      stroji - hektografski ali na matrice, stroji
      za naslavljanje, avtomatski stroji za
      izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje,
      štetje in zavijanje kovancev, stroji za
      šiljenje svinčnikov, stroji za perforiranje
      ali spajanje z žičnimi sponkami)

8472 10 000 - Razmnoževalni stroji ........................  pr  pr  pr  pr

8472 20 000 - Stroji za naslavljanje in stroji za
      vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah ....  pr  pr  pr  pr

8472 30 000 - Stroji za sortiranje, prepogibanje, dajanje
      v ovitke ali zavoje, odpiranje, zapiranje ali
      pečatenje pošte in stroji za lepljenje ali
      žigosanje poštnih znamk .......................  pr  pr  pr  pr

8472 90   - Drugi:

8472 90 100 -- za sortiranje, štetje ali pakiranje
      kovancev ......................................  pr  pr  pr  pr

8472 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8473    Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za
      stroje ipd.), ki so izključno ali v glavnem
      primerni za uporabo s stroji iz tar. št. 8469
      do 8472

8473 10   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8469:

8473 10 100 -- elektronski deli ...........................  pr  pr  pr  pr

8473 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8470:

8473 21   -- za elektronske računske stroje iz tar.
      podšt. 8470 10, 8470 21 ali 8470 29:

8473 21 100 --- elektronski deli ..........................  pr  pr  pr  pr

8473 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8473 29   -- drugi:

8473 29 100 --- elektronski deli ..........................  pr  pr  pr  pr

8473 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8473 30   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8471:

8473 30 100 -- elektronski deli ...........................  pr  pr  pr  pr

8473 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8473 40   - Deli in pribor za stroje iz tar. št. 8472:

8473 40 100 -- elektronski deli ...........................  pr  pr  pr  pr

8473 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8473 50   - Deli in pribor, ki jih je moč uporabiti za
      stroje iz dveh ali več tar. številk med št.
      8469 in 8472:

8473 50 100 -- elektronski deli ...........................  pr  pr  pr  pr

8473 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8474    Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo,
      pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali
      gnetenje zemlje, kamna, rudnin ali drugih
      trdnih mineralnih materialov (vključno s
      prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje,
      modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih
      goriv, keramične mase, cementa, sadre ali
      drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali
      paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih
      kalupov

8474 10 000 - Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo
      ali pranje ....................................  pr  pr  pr 4.0

8474 20 000 - Stroji za drobljenje ali mletje .............  pr  pr  pr 4.0

      - Stroji za mešanje ali gnetenje:

8474 31 000 -- mešalniki za beton ali malto ...............  pr  pr  pr 8.0

8474 32 000 -- stroji za mešanje mineralnih materialov z
      bitumnom ......................................  pr  pr  pr 8.0

8474 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0

8474 80 000 - Drugi stroji ................................  pr  pr  pr 6.4

8474 90   - Deli:

8474 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr 8.0

8474 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0


8475    Stroji za montiranje električnih ali
      elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
      bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za
      proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in
      steklenih izdelkov

8475 10 000 - Stroji za montiranje električnih ali
      elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali
      bliskovnih žarnic v steklene plašče ...........  pr  pr  pr  pr

      - Stroji za izdelavo ali vročo obdelavo stekla
      ali steklenih izdelkov:

8475 21 000 -- stroji za izdelavo optičnih kablov ali
      polizdelkov zanje .............................  pr  pr  pr  pr

8475 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8475 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8476    Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr.
      stroji za poštne znamke, cigarete, hrano ali
      napitke), vključno s stroji za menjanje
      denarja za drobiž

      - Avtomatski stroji za prodajo pijač:

8476 21 000 -- z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje ..  pr  pr  pr  pr

8476 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi stroji:

8476 81 000 -- z vgrajeno napravo za gretje ali hlajenje ..  pr  pr  pr  pr

8476 89 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8476 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8477    Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali
      za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki
      niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
      tem poglavju

8477 10 000 - Stroji za brizgalno vlivanje v kalupe .......  pr  pr  pr 5.6

8477 20 000 - Ekstruderji .................................  pr  pr  pr 6.4

8477 30 000 - Stroji za oblikovanje s pihanjem ............  pr  pr  pr 6.4

8477 40 000 - Stroji za oblikovanje z vakuumom in drugi
      stroji za termično oblikovanje ................  pr  pr  pr 6.4

      - Drugi stroji za oblikovanje:

8477 51 000 -- za oblikovanje ali protektiranje plaščev
      ali za oblikovanje zračnic ....................  pr  pr  pr 8.0

8477 59   -- drugi:

8477 59 100 --- stiskalnice ...............................  pr  pr  pr  pr

8477 59 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8477 80   - Drugi stroji:

8477 80 100 -- stroji za proizvodnjo penastih izdelkov ....  pr  pr  pr  pr

8477 80 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8477 90   - Deli:

8477 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr 8.0

8477 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 8.0


8478    Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki
      niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
      tem poglavju

8478 10 000 - Stroji ......................................  pr  pr  pr  pr

8478 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8479    Stroji in mehanske naprave s posebnimi
      funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
      drugem mestu v tem poglavju

8479 10 000 - Stroji za graditev ulic, cest, visoko in
      nizko gradnjo ali podobna dela ................  pr  pr  pr 12.0

8479 20 000 - Stroji za ekstrakcijo ali pripravo živalskih
      ali rastlinskih masti ali olj .................  pr  pr  pr 8.0

8479 30   - Stiskalnice za proizvodnjo ivernih plošč ali
      vlaknenih plošč iz lesa ali drugega lesnatega
      materiala ter drugi stroji za obdelovanje lesa
      ali plute:

8479 30 100 -- stiskalnice ................................  pr  pr  pr  pr

8479 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8479 40 000 - Stroji za izdelavo vrvi ali kablov ..........  pr  pr  pr  pr

8479 50 000 - Industrijski roboti, ki niso navedeni in ne
      zajeti na drugem mestu ........................  pr  pr  pr 4.0

8479 60 000 - Hladilci zraka na osnovi izparevanja ........  pr  pr  pr 4.0

      - Drugi stroji in mehanske naprave:

8479 81 000 -- za obdelovanje kovin, vključno z napravami
      za navijanje električne žice ..................  pr  pr  pr 8.0

8479 82 000 -- stroji za mešanje, gnetenje, drobljenje,
      mletje, sejanje, rešetanje, homogeniziranje
      ali emulgiranje ...............................  pr  pr  pr 8.0

8479 89   -- drugo:

8479 89 100 --- naslednji izdelki, ki se uporabljajo v
      civilnem letalstvu:hidropnevmatske
      baterije;mehanski sprožilci za usmerjanje sile
      na turbini (za usmerjanje povratnega
      pritiska);posebno projektirane toaletne
      enote;vlažilci in sušilci zraka;servo
      mehanizmi, neelektrični;neelektrični starter
      motorji;pnevmatski starterji za turbo
      reaktivce, turbo propelerje in druge plinske
      turbine;neelektrični brisalci vetrobranskih
      stekel;neelektrični regulatorji propelerja ....  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

8479 89 300 ---- samohodno hidravlično rudarsko stropno
      podporje ......................................  pr  pr  pr  pr

8479 89 600 ---- centralni mazalni sistemi ................  pr  pr  pr 4.0

8479 89 650 ---- aparati za rast in izvlečenje
      monokristalov za polprevodnike ................  pr  pr  pr 4.0

8479 89 700 ---- aparati za epitaksno depozicijo na
      polprevodnikih ................................  pr  pr  pr 4.0

8479 89 750 ---- aparati za mokro jedkanje, razvijanje,
      guljenje ali čiščenje polprevodniških rezin ...  pr  pr  pr 4.0

8479 89 950 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 4.0

8479 90   - Deli:

8479 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 6.0 9.6

      -- drugi:

8479 90 920 --- iz litega železa in litega jekla ..........  pr  pr 6.0 9.6

8479 90 980 --- drugi .....................................  pr  pr 6.0 9.6


8480    Livarski okvirji za livarne kovin; modelne
      plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino
      (razen kalupov za ingote), kovinske karbide,
      steklo, mineralne materiale, gumo in plastične
      mase

8480 10 000 - Livarski okvirji za livarne kovin ...........  pr  pr  pr  pr

8480 20 00 - Modelne plošče:

8480 20 001 -- litoželezne ................................  pr  pr  pr  pr

8480 20 009 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8480 30   - Modeli za kalupe:

8480 30 100 -- leseni .....................................  pr  pr  pr  pr

8480 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Kalupi za kovino ali kovinske karbide:

8480 41 000 -- za brizganje ali kompresijo ................  pr  pr  pr 13.5

8480 49 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8480 50 000 - Kalupi za steklo ............................  pr  pr  pr  pr

8480 60 000 - Kalupi za mineralne materiale ...............  pr  pr  pr  pr

      - Kalupi za gumo ali plastične mase:

8480 71 000 -- za brizganje ali kompresijo ................  pr  pr  pr  pr

8480 79 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8481    Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode,
      kotle, rezervoarje, velike posode in podobno,
      vključno z redukcijskimi ventili in
      termostatsko krmiljenimi ventili

8481 10   - Redukcijski ventili:

      -- iz litega železa ali jekla:

8481 10 110 --- kombinirani s filtri ali mazalci ..........  pr  pr 5.0 9.0

8481 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 9.0

      -- drugi:

8481 10 910 --- kombinirani s filtri ali mazalci ..........  pr  pr 5.0 9.0

8481 10 990 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 9.0

8481 20   - Ventili za oljnohidravlične ali pnevmatske
      prenose:

8481 20 100 -- ventili za upravljanje oljnohidravlično
      poganjanih prenosov ...........................  pr  pr 5.0 9.0

8481 20 900 -- ventili za upravljanje pnevmatsko
      poganjanih prenosov ...........................  pr  pr 5.0 9.0

8481 30   - Nepovratni ventili:

8481 30 100 -- za pnevmatske gume in zračnice .............  pr  pr 5.0 9.0

      -- drugi:

8481 30 910 --- iz litega železa ali jekla ................  pr  pr 5.0 9.0

8481 30 990 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 9.0

8481 40   - Varnostni ventili:

8481 40 100 -- iz litega železa ali jekla .................  pr  pr 5.0 9.0

8481 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr 5.0 9.0

8481 80   - Druge naprave:

      -- pipe, ventili in podobne naprave za odtoke,
      pomivalna korita, bideje, vodne kotličke,
      banje in podobne instalacije:

8481 80 110 --- mešalni ventili ...........................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 190 --- drugi .....................................  pr  pr 6.5 11.7

      -- ventili za centralno ogrevanje:

8481 80 310 --- termostatski ventili ......................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 390 --- drugi .....................................  pr  pr 6.5 11.7

      -- druge:

      --- procesno upravljalni ventili:

8481 80 510 ---- temperaturni regulatorji .................  pr  pr  pr  pr

8481 80 590 ---- drugi ....................................  pr  pr 6.5 11.7

      --- drugi:

      ---- prepustni ventili:

8481 80 610 ----- litoželezni .............................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 630 ----- jekleni .................................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 690 ----- drugi ...................................  pr  pr 6.5 11.7

      ---- zapirni ventili (sedežni):

8481 80 710 ----- litoželezni .............................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 730 ----- jekleni .................................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 790 ----- drugi ...................................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 810 ---- kroglaste pipe in pipe s čepom ...........  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 850 ---- lopute ...................................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 870 ---- membranski ventili .......................  pr  pr 6.5 11.7

8481 80 990 ---- drugi ....................................  pr  pr 6.5 11.7

8481 90 000 - Deli ........................................  pr  pr 2.5 4.5


8482    Kotalni ležaji

8482 10   - Kroglični ležaji:

8482 10 100 -- z največjim zunanjim premerom do vključno
      30 mm .........................................  pr  pr 4.5 8.1

8482 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr 4.5 8.1

8482 20 000 - Stožčasti ležaji, vključno sestavi iz
      notranjega obroča in kletke s stožčastimi
      valjčki .......................................  pr  pr  pr  pr

8482 30 000 - Sodčkasti ležaji ............................  pr  pr  pr  pr

8482 40 000 - Iglično-valjčni ležaji ......................  pr  pr  pr  pr

8482 50 000 - Drugi valjčni ležaji ........................  pr  pr  pr  pr

8482 80 000 - Drugi, vključno s kombiniranimi
      kroglično-valjčnimi ležaji ....................  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8482 91   -- kroglice, iglice in valjčki:

8482 91 100 --- stožčasti valjčki .........................  pr  pr  pr  pr

8482 91 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8482 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8483    Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in
      kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje
      in drsni ležaji; zobniki, zobniški in
      frikcijski prenosniki; navojna vretena s
      kroglicami ali valji; menjalniška ohišja in
      drugi menjalniki hitrosti, vključno
      pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in
      vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja);
      sklopke in gredne vezi (vključno križni in
      kardanski zglobi)

8483 10   - Transmisijske gredi (vključno odmične gredi
      in kolenaste gredi) in ročice:

8483 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 8.0

      -- druge:

      --- odmične in kolenaste gredi in ročice:

8483 10 300 ---- večdelne kolenaste ročice (sestavljene
      kolenaste ročice) .............................  pr  pr  pr 8.0

      ---- druge:

8483 10 410 ----- iz litega železa ali litega jekla .......  pr  pr  pr 8.0

8483 10 510 ----- odprto utopno kovane ....................  pr  pr  pr 8.0

8483 10 530 ----- iz zaprto utopno kovanega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8483 10 580 ----- druge ...................................  pr  pr  pr 8.0

8483 10 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr 8.0

8483 20   - Ohišja za ležaje z vdelanimi kotalnimi
      ležaji:

8483 20 100 -- ki se uporabljajo v zračnem in vesoljskem
      prometu .......................................  pr  pr  pr 5.6

8483 20 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 8.0

8483 30   - Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih
      ležajev; drsni ležaji:

8483 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 8.0

      -- drugo:

      --- ohišja ležajev:

8483 30 310 ---- za kotalne ležaje ........................  pr  pr  pr 8.0

      ---- druga:

8483 30 510 ----- iz litega železa ali litega jekla .......  pr  pr  pr 8.0

8483 30 590 ----- drugo ...................................  pr  pr  pr 8.0

8483 30 900 --- drsni ležaji ..............................  pr  pr  pr 8.0

8483 40   - Zobniški in frikcijski prenosniki, brez
      zobnikov, verižnic in drugih transmisijskih
      elementov, dobavljenih posebej; navojna
      vretena s kroglicami; menjalniška ohišja in
      drugi menjalniki hitrosti, vključno s
      pretvorniki navora:

8483 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 9.0

      -- drugo:

8483 40 910 --- zobniki in zobčasti sestavi ...............  pr  pr  pr 9.0

8483 40 920 --- navojna vretena s kroglicami ali valji ....  pr  pr  pr 9.0

8483 40 930 --- menjalniki in drugi prenosi hitrosti ......  pr  pr  pr 9.0

8483 40 980 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 9.0

8483 50   - Vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno
      s tistimi za škripčevja):

8483 50 100 -- škripci za uporabo v civilnem letalstvu ....  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8483 50 910 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8483 50 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 8.0

8483 60   - Sklopke in gredne vezi (vključno križni in
      kardanski zglobi):

8483 60 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 8.0

      -- druge:

8483 60 910 --- iz litega železa ali litega jekla .........  pr  pr  pr 8.0

8483 60 990 --- druge .....................................  pr  pr  pr 8.0

8483 90   - Deli:

8483 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 8.0

      -- drugi:

8483 90 300 --- ohišij ležajev ............................  pr  pr  pr 8.0

      --- drugi:

8483 90 920 ---- iz litega železa ali litega jekla ........  pr  pr  pr 8.0

8483 90 980 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 8.0


8484    Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
      drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti
      kovine; garniture tesnil, različne po sestavi
      materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih
      pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

8484 10   - Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z
      drugim materialom ali iz dveh ali več plasti
      kovine:

8484 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 3.3  pr 8.0

8484 10 900 -- druga ......................................  pr 3.3  pr 8.0

8484 20 000 - Mehanski čepi (tesnila) .....................  pr 3.3  pr 8.0

8484 90   - Drugo:

8484 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 3.3  pr 8.0

8484 90 900 -- drugo ......................................  pr 3.3  pr 8.0


8485    Deli strojev brez električnih priključkov,
      izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih
      električnih delov, ki niso navedeni in ne
      zajeti na drugem mestu v tem poglavju

8485 10   - Propelerji in lopatice za ladje in čolne:

8485 10 100 -- bronasti ...................................  pr  pr  pr  pr

8485 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8485 90   - Drugi:

8485 90 100 -- iz nekovnega litega železa .................  pr  pr  pr  pr

8485 90 300 -- iz kovnega litega železa ...................  pr  pr  pr  pr

      -- železni ali jekleni:

8485 90 510 --- iz litega jekla ...........................  pr  pr  pr  pr

8485 90 530 --- iz odprto utopno kovanega železa ali
      jekla .........................................  pr  pr  pr  pr

8485 90 550 --- iz zaprto utopno kovanega železa ali
      jekla .........................................  pr  pr  pr  pr

8485 90 590 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8485 90 700 -- bakreni ....................................  pr  pr  pr  pr

8485 90 800 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8501    Elektromotorji in električni generatorji
      (razen generatorskih agregatov)

8501 10   - Motorji z močjo do 37,5 W:

8501 10 100 -- sinhroni motorji z močjo do vključno 18 W ..  pr 3.3  pr 9.0

      -- drugi:

8501 10 910 --- univerzalni motorji na izmenični ali
      enosmerni tok .................................  pr 3.3  pr 9.0

8501 10 930 --- motorji na izmenični tok ..................  pr 3.3  pr 9.0

8501 10 990 --- motorji na enosmerni tok ..................  pr 3.3  pr 9.0

8501 20   - Univerzalni motorji (na izmenični in
      enosmerni tok) z močjo nad 37,5 W:

8501 20 100 -- z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr  pr  pr  pr

8501 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi enosmerni motorji; generatorji
      enosmernega toka:

8501 31   -- z močjo do vključno 750 W:

8501 31 100 --- motorji z močjo nad 735 W, generatorji
      enosmernega toka, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr 5.0  pr 13.5

8501 31 900 --- drugi .....................................  pr 5.0  pr 13.5

8501 32   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW

8501 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr 13.5

      --- drugi:

8501 32 910 ---- z močjo nad 750 W do vključno 7,5 kW .....  pr 5.0  pr 13.5

8501 32 990 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 75 kW .....  pr 5.0  pr 13.5

8501 33   -- z močjo nad 75 kW do vključno 375 kW:

8501 33 100 --- motorji z močjo nad 75 kW do vključno 150
      kW in generatorji za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr 5.0  pr  pr

8501 33 900 --- drugi .....................................  pr 1.7  pr  pr

8501 34   -- z močjo nad 375 kW:

8501 34 100 --- generatorji za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr 5.0  pr  pr

      --- drugi:

8501 34 500 ---- vlečni motorji ...........................  pr 5.0  pr  pr

      ---- drugi, z močjo:

8501 34 910 ----- nad 375 kW do vključno 750 kW ...........  pr 5.0  pr  pr

8501 34 990 ----- nad 750 kW ..............................  pr 5.0  pr  pr

8501 40   - Drugi izmenični motorji, enofazni:

8501 40 100 -- z močjo nad 735 W do vključno 150 kW, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 5.0 7.5 13.5

      -- drugi:

8501 40 910 --- z močjo do vključno 750 W .................  pr 5.0 7.5 13.5

8501 40 990 --- z močjo nad 750 W .........................  pr 5.0 7.5 13.5

      - Drugi izmenični motorji, večfazni:

8501 51   -- z močjo do vključno 750 W:

8501 51 100 --- z močjo nad 735 W do vključno 750 W, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 5.0 7.5 13.5

8501 51 900 --- drugi .....................................  pr 5.0 7.5 13.5

8501 52   -- z močjo nad 750 W do vključno 75 kW:

8501 52 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0 7.5 13.5

      --- drugi:

8501 52 910 ---- z močjo od 750 W do vključno 7,5kW .......  pr 5.0 7.5 13.5

8501 52 930 ---- z močjo nad 7,5 kW do vključno 37 kW .....  pr 5.0 7.5 13.5

8501 52 990 ---- z močjo nad 37 kW do vključno 75 kW ......  pr 5.0 7.5 13.5

8501 53   -- z močjo nad 75 kW:

8501 53 100 --- z močjo nad 75 kW do vključno 150 kW, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr 5.0 7.5  pr

      --- drugi:

8501 53 500 ---- vlečni motorji ...........................  pr 5.0 7.5  pr

      ---- drugi, z močjo:

8501 53 920 ----- nad 75 kW, do vključno 375 kW ...........  pr 5.0 7.5  pr

8501 53 940 ----- nad 375 kW, do vključno 750 kW ..........  pr 5.0 7.5  pr

8501 53 990 ----- nad 750 kW ..............................  pr 5.0 7.5  pr

      - Generatorji izmeničnega toka (alternatorji):

8501 61   -- z močjo do vključno 75 kVA:

8501 61 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr  pr

      --- drugi:

8501 61 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ..............  pr 5.0  pr  pr

8501 61 990 ---- z močjo nad 7,5 kVA do vključno 75 kVA ...  pr  pr  pr  pr

8501 62   -- z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:

8501 62 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr  pr

8501 62 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8501 63   -- z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA:

8501 63 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr  pr

8501 63 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8501 64 000 -- z močjo nad 750 kVA ........................  pr 3.3  pr  pr


8502    Električni generatorski agregati in rotacijski
      konvertorji (pretvorniki)

      - Generatorski agregati z batnimi motorji z
      notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo
      (dieselski ali poldieselski motorji):

8502 11   -- z močjo do vključno 75 kVA:

8502 11 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr 13.5

      --- drugi:

8502 11 910 ---- z močjo do vključno 7,5 kVA ..............  pr 5.0  pr 13.5

8502 11 990 ---- z močjo nad 7,5 kVA, do vključno 75 kVA ..  pr 5.0  pr 13.5

8502 12   -- z močjo nad 75 kVA do vključno 375 kVA:

8502 12 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr  pr

8502 12 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8502 13   -- z močjo nad 375 kVA:

8502 13 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr  pr

      --- drugi:

8502 13 910 ---- z močjo nad 375 kVA do vključno 750 kVA ..  pr 5.0  pr  pr

8502 13 990 ---- z močjo nad 750 kVA ......................  pr 5.0  pr  pr

8502 20   - Generatorski agregati z batnimi motorji z
      notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

8502 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- drugi:

8502 20 910 --- z močjo do vključno 7,5 kVA ...............  pr 5.0  pr 13.5

8502 20 990 --- z močjo nad 7,5 kVA .......................  pr 5.0  pr 13.5

      - Drugi generatorski agregati:

8502 31 000 -- na veter ...................................  pr  pr  pr  pr

8502 39   -- drugi:

8502 39 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0  pr 13.5

      --- drugi:

8502 39 910 ---- turbogeneratorji .........................  pr  pr  pr  pr

8502 39 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8502 40   - Električni rotacijski konvertorji
      (pretvorniki):

8502 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr  pr

8502 40 900 -- drugi ......................................  pr 1.7  pr  pr


8503 00   Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za
      uporabo s stroji iz tar. št. 8501 ali 8502

8503 00 100 - Nemagnetni varnostni obroči .................  pr  pr  pr 13.5

      - Drugo:

8503 00 910 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr 13.5

8503 00 990 -- drugo ......................................  pr  pr  pr 13.5


8504    Električni transformatorji, statični
      konvertorji (npr. usmerniki) in indukcijske
      tuljave

8504 10   - Predstikalne naprave za žarnice na
      razelektrenje:

8504 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- druge:

8504 10 910 --- indukcijske tuljave, povezane ali
      nepovezane s kondenzatorjem ...................  pr 5.0  pr 13.5

8504 10 990 --- druge .....................................  pr 5.0  pr 13.5

      - Transformatorji s tekočim dielektrikom:

8504 21 000 -- z močjo do vključno 650 kVA ................  pr 5.0 7.5 13.5

8504 22   -- z močjo nad 650 kVA do vključno 10.000 kVA:

8504 22 100 --- nad 650 kVA, do vključno 1.600 kVA ........  pr 5.0 7.5 13.5

8504 22 900 --- nad 1.600 kVA, do vključno 10.000 kVA .....  pr 5.0 7.5 13.5

8504 23 000 -- z močjo nad 10.000 kVA .....................  pr 5.0 7.5 13.5

      - Drugi transformatorji:

8504 31   -- z močjo do vključno 1 kVA:

8504 31 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0 7.5 13.5

      --- drugi:

      ---- merilni transformatorji:

8504 31 310 ----- za merjenje napetosti ...................  pr 2.3 3.5 6.3

8504 31 390 ----- drugi ...................................  pr 2.3 3.5 6.3

8504 31 900 ---- drugi ....................................  pr 5.0 7.5 13.5

8504 32   -- z močjo nad 1 kVA do vključno 16 kVA:

8504 32 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0 7.5 13.5

      --- drugi:

8504 32 300 ---- merilni transformatorji ..................  pr 2.3 3.5 6.3

8504 32 900 ---- drugi ....................................  pr 2.3 3.5 6.3

8504 33   -- z močjo nad 16 kVA do vključno 500 kVA:

8504 33 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr 5.0 7.5 13.5

8504 33 900 --- drugi .....................................  pr 5.0 7.5 13.5

8504 34 000 -- z močjo nad 500 kVA ........................  pr 5.0 7.5 13.5

8504 40   - Statični pretvorniki (konvertorji):

8504 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 3.0  pr 8.1

      -- drugi:

8504 40 300 --- napajalniki za stroje za avtomatično
      obdelavo podatkov .............................  pr 3.0  pr 8.1

8504 40 500 --- polikristalni polprevodniki ...............  pr 3.0  pr 8.1

      --- drugi:

8504 40 910 ---- pretvorniki, ki so posebej prirejeni za
      varjenje, brez varilne opreme .................  pr 3.0  pr 8.1

8504 40 930 ---- polnilci akumulatorjev ...................  pr 3.0  pr 8.1

      ---- drugi:

8504 40 940 ----- usmerniki ...............................  pr 3.0  pr 8.1

      ----- razsmerniki (invertorji):

8504 40 960 ------ z zmogljivostjo do vključno 7,5 kVA ....  pr 3.0  pr 8.1

8504 40 970 ------ z zmogljivostjo nad 7,5 kVA ............  pr 3.0  pr 8.1

8504 40 990 ----- drugi ...................................  pr 3.0  pr 8.1

8504 50   - Druge indukcijske tuljave:

8504 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 4.0 6.0 10.8

8504 50 900 -- druge ......................................  pr 4.0 6.0 10.8

8504 90   - Deli:

      -- transformatorjev in indukcijskih tuljav:

8504 90 110 --- feritna jedra .............................  pr 2.7 4.0 7.2

8504 90 190 --- drugo .....................................  pr 2.7 4.0 7.2

8504 90 900 -- statičnih pretvornikov .....................  pr 2.7 4.0 7.2


8505    Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki
      so namenjeni, da po magnetenju postanejo
      trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne
      naprave in podobna držala za obdelovance na
      osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov;
      elektromagnetne sklopke in zavore;
      elektromagnetne dvigalne glave

      - Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni,
      da po magnetenju postanejo trajni magneti:

8505 11 000 -- kovinski ...................................  pr  pr 5.0 9.0

8505 19   -- drugi:

8505 19 100 --- trajni magneti iz aglomeriranega ferita ...  pr  pr 5.0 9.0

8505 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr 5.0 9.0

8505 20 000 - Elektromagnetne sklopke in zavore ...........  pr  pr  pr 3.6

8505 30 000 - Elektromagnetne dvigalne glave ..............  pr  pr  pr  pr

8505 90   - Drugo, vključno z deli:

8505 90 100 -- elektromagneti .............................  pr  pr 5.0  pr

8505 90 300 -- elektromagnetna ali trajnomagnetna
      vpenjala, sponke in podobna držala ............  pr  pr 5.0  pr

8505 90 900 -- deli .......................................  pr  pr 5.0  pr


8506    Primarne celice in primarne baterije 

8506 10   - Z manganovim dioksidom:

      -- alkalne:

8506 10 110 --- cilindrične celice ........................  pr  pr 10.0 18.0

8506 10 150 --- gumbaste celice ...........................  pr  pr 10.0 18.0

8506 10 190 --- druge .....................................  pr  pr 10.0 18.0

      -- druge:

8506 10 910 --- cilindrične celice ........................  pr  pr 10.0 18.0

8506 10 950 --- gumbaste celice ...........................  pr  pr 10.0 18.0

8506 10 990 --- druge .....................................  pr  pr 10.0 18.0

8506 30   - Z živosrebrovim oksidom:

8506 30 100 -- cilindrične celice .........................  pr  pr 7.5 13.5

8506 30 300 -- gumbaste celice ............................  pr  pr 7.5 13.5

8506 30 900 -- druge ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8506 40   - S srebrovim oksidom:

8506 40 100 -- cilindrične celice .........................  pr  pr 7.5 13.5

8506 40 300 -- gumbaste celice ............................  pr  pr 7.5 13.5

8506 40 900 -- druge ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8506 50   - Litijeve:

8506 50 100 -- cilindrične celice .........................  pr  pr 7.5  pr

8506 50 300 -- gumbaste celice ............................  pr  pr 7.5  pr

8506 50 900 -- druge ......................................  pr  pr 7.5  pr

8506 60   - Zrak-cinkove:

8506 60 100 -- cilindrične celice .........................  pr  pr 7.5  pr

8506 60 300 -- gumbaste celice ............................  pr  pr 7.5  pr

8506 60 900 -- druge ......................................  pr  pr 7.5  pr

8506 80   - Druge:

8506 80 050 -- suhe cink - ogljikove baterije napetosti
      5,5 V do vključno 6.5 V .......................  pr  pr 7.5  pr

      -- druge:

8506 80 110 --- cilindrične celice ........................  pr  pr 7.5  pr

8506 80 150 --- gumbaste celice ...........................  pr  pr 7.5  pr

8506 80 900 --- druge .....................................  pr  pr 7.5  pr

8506 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8507    Električni akumulatorji, vključno s
      separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno
      s kvadratnimi

8507 10   - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih
      motorjev:

8507 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0  pr 13.5

      -- drugi:

      --- z maso do vključno 5 kg:

8507 10 310 ---- s tekočim elektrolitom ...................  pr 5.0  pr 13.5

8507 10 390 ---- drugi ....................................  pr 5.0  pr 13.5

      --- z maso nad 5 kg:

8507 10 810 ---- s tekočim elektrolitom ...................  pr 5.0  pr 13.5

8507 10 890 ---- drugi ....................................  pr 5.0  pr 13.5

8507 20   - Drugi svinčevi akumulatorji:

8507 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr 5.0 7.5 13.5

      -- drugi:

      --- vlečni akumulatorji:

8507 20 310 ---- s tekočim elektrolitom ...................  pr 5.0 7.5 13.5

8507 20 390 ---- drugi ....................................  pr 5.0 7.5 13.5

      --- drugi:

8507 20 810 ---- s tekočim elektrolitom ...................  pr 5.0 7.5 13.5

8507 20 890 ---- drugi ....................................  pr 5.0 7.5 13.5

8507 30   - Kadmij-nikljevi akumulatorji:

8507 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8507 30 910 --- hermetično zaprti .........................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8507 30 930 ---- vlečni akumulatorji ......................  pr  pr  pr  pr

8507 30 980 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8507 40   - Železo-nikljevi akumulatorji:

8507 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8507 40 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8507 80   - Drugi akumulatorji:

8507 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi

8507 80 910 --- nikelj-hidridni ...........................  pr  pr  pr 13.5

8507 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

8507 90   - Deli:

8507 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi:

8507 90 910 --- plošče za akumulatorje ....................  pr  pr  pr 13.5

8507 90 930 --- separatorji ...............................  pr  pr  pr 13.5

8507 90 980 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 13.5


8508    Elektromehansko ročno orodje z vdelanim
      elektromotorjem

8508 10   - Vrtalniki vseh vrst:

8508 10 100 -- ki delujejo brez zunanjega napajanja .......  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8508 10 910 --- elektropnevmatski .........................  pr  pr  pr  pr

8508 10 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8508 20   - Žage:

8508 20 100 -- verižne žage ...............................  pr  pr  pr 16.2

8508 20 300 -- cirkularke .................................  pr  pr  pr 16.2

8508 20 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr 16.2

8508 80   - Drugo orodje:

8508 80 100 -- ki se uporablja za obdelavo tekstilnih
      materialov ....................................  pr  pr  pr 16.2

      -- drugo:

8508 80 300 --- za delovanje brez zunanjega vira energije .  pr  pr  pr 16.2

      --- drugo:

      ---- grobi in fini brusilniki:

8508 80 510 ----- kotni brusilniki ........................  pr  pr  pr 16.2

8508 80 530 ----- tračni brusilniki .......................  pr  pr  pr 16.2

8508 80 590 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr 16.2

8508 80 700 ---- ravnalni brusilniki ......................  pr  pr  pr 16.2

8508 80 800 ---- rezalniki žive meje in kosilnice robov
      travnikov .....................................  pr  pr  pr 16.2

8508 80 900 ---- drugo ....................................  pr  pr  pr 16.2

8508 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8509    Elektromehanski gospodinjski aparati z
      vdelanim elektromotorjem

8509 10   - Sesalniki:

8509 10 100 -- za napetost 110 V ali več ..................  pr 5.3  pr 14.4

8509 10 900 -- za napetost do 110 V .......................  pr 5.3  pr 14.4

8509 20 000 - Loščilniki za tla ...........................  pr  pr  pr 14.4

8509 30 000 - Kuhinjski aparati za drobljenje odpadkov ....  pr  pr  pr 14.4

8509 40 000 - Aparati za mletje in mešanje hrane;
      sokovniki za sadje in zelenjavo ...............  pr  pr  pr 14.4

8509 80 000 - Drugi aparati (teže do 20 kg) ...............  pr  pr  pr 14.4

8509 90   - Deli:

8509 90 100 -- sesalnikov ali loščilnikov za tla ..........  pr  pr  pr 14.4

8509 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 14.4


8510    Aparati za britje, striženje ter naprave za
      odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem

8510 10 000 - Brivski aparati .............................  pr  pr  pr 14.4

8510 20 000 - Aparati za striženje ........................  pr  pr  pr  pr

8510 30 000 - Naprave za odstranjevanje dlak ..............  pr 6.7  pr  pr

8510 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8511    Električna oprema za vžiganje in zaganjanje
      motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se
      vžigajo s svečko ali kompresijo (npr.:
      vžigalni magneti, dinamomagneti, vžigalne
      tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke,
      električni zaganjalniki); generatorji (npr.
      diname in alternatorji) in reglerji zanje

8511 10   - Vžigalne svečke:

8511 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

8511 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr 13.5

8511 20   - Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni
      vztrajniki:

8511 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 7.5 13.5

8511 20 900 -- drugi ......................................  pr  pr 7.5 13.5

8511 30   - Razdelilniki; vžigalne tuljave:

8511 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr 7.5  pr

8511 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr 7.5  pr

8511 40   - Električni zaganjalniki in stroji z dvojnim
      namenom (električni zaganjalniki-generatorji):

8511 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8511 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8511 50   - Drugi generatorji:

8511 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

8511 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5

8511 80   - Druga oprema:

8511 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

8511 80 900 -- druga ......................................  pr  pr  pr 13.5

8511 90 000 - Deli ........................................  pr  pr 7.5  pr


8512    Električna oprema za razsvetljavo in
      signalizacijo (razen izdelkov iz tar. št.
      8539), vetrobranski brisalci, naprave za
      odmrznitev in naprave za razmeglitev, za
      kolesa in motorna vozila

8512 10 000 - Oprema za razsvetljavo in vizualno
      signalizacijo za kolesa .......................  pr  pr  pr 13.5

8512 20 000 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
      signalizacijo .................................  pr  pr  pr 13.5

8512 30 000 - Oprema za zvočno signalizacijo ..............  pr  pr  pr  pr

8512 40 000 - Vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev
      in naprave za razmeglitev .....................  pr  pr  pr  pr

8512 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8513    Prenosne električne svetilke z lastnim virom
      energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali
      elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo
      iz tar. št. 8512

8513 10 000 - Svetilke ....................................  pr  pr 4.0 7.2

8513 90 000 - Deli ........................................  pr  pr 5.0  pr


8514    Industrijske ali laboratorijske električne
      peči (vključno indukcijske ali dielektrične
      peči); druga oprema za industrijsko ali
      laboratorijsko indukcijsko ali dielektrično
      segrevanje

8514 10   - Električne uporovne peči:

8514 10 100 -- krušne in slaščičarske peči ................  pr  pr  pr  pr

8514 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8514 20   - Indukcijske ali dielektrične peči:

8514 20 100 -- indukcijske peči in pečice .................  pr  pr  pr  pr

8514 20 900 -- dielektrične peči in pečice ................  pr  pr  pr  pr

8514 30   - Druge peči in pečice:

      -- infrardeče pečice:

8514 30 110 --- za proizvodnjo polprevodniških elementov
      na polprevodniških rezinah ....................  pr  pr  pr  pr

8514 30 190 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8514 30 910 --- za proizvodnjo polprevodniških elementov
      na polprevodniških rezinah ....................  pr  pr  pr  pr

8514 30 990 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8514 40 000 - Druga oprema za indukcijsko ali dielektrično
      segrevanje ....................................  pr  pr  pr  pr

8514 90   - Deli:

8514 90 100 -- iz litega železa ali litega jekla ..........  pr  pr  pr  pr

8514 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8515    Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje
      ali varjenje, električni (vključno z
      električno segrevalnim plinom), laserski ali
      na principu druge svetlobe ali fotonskega
      snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa,
      magnetnih impulzov ali plazemskega obloka,
      vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže;
      električni stroji in aparati za vroče
      brizganje kovin ali kermetov

      - Stroji in aparati za mehko ali trdo
      spajkanje:

8515 11 000 -- spajkalniki in pištole za mehko spajkanje ..  pr  pr  pr 10.8

8515 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 10.8

      - Stroji in aparati za električno uporovno
      varjenje kovin:

8515 21 000 -- avtomatski ali polavtomatski ...............  pr  pr  pr 10.8

8515 29   -- drugi:

8515 29 100 --- za čelno varjenje .........................  pr  pr  pr 10.8

8515 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 10.8

      - Stroji in aparati za varjenje kovin z
      električnim oblokom (vključno plazemski
      oblok):

8515 31 000 -- avtomatski in polavtomatski ................  pr  pr  pr 10.8

8515 39   -- drugi:

      --- za ročno varjenje s prekritimi
      elektrodami, skupaj s priborom za rezanje ali
      varjenje in dobavljeno skupaj z:

8515 39 130 ---- transformatorji ..........................  pr  pr  pr 10.8

8515 39 180 ---- generatorji ali rotacijskimi pretvorniki
      ali statičnimi pretvorniki, usmerniki ali
      usmerjevalnimi napravami ......................  pr  pr  pr 10.8

8515 39 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 10.8

8515 80   - Drugi stroji in aparati:

      -- za obdelavo kovin:

8515 80 110 --- za varjenje ...............................  pr  pr  pr 13.5

8515 80 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi:

8515 80 910 --- za uporovno varjenje plastičnih mas .......  pr  pr  pr 13.5

8515 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

8515 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 12.6


8516    Električni pretočni in akumulacijski grelniki
      vode in potopni grelniki; električni aparati
      za ogrevanje prostorov in električne naprave
      za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
      urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
      aparati za kodranje las idr.) in aparati za
      sušenje rok; električni likalniki; druge
      gospodinjske elektrotermične naprave;
      električni grelni upori, razen tistih iz tar.
      št. 8545

8516 10   - Električni pretočni in akumulacijski
      grelniki vode in potopni grelniki:

      -- grelniki vode:

8516 10 110 --- pretočni grelniki vode ....................  pr  pr  pr 13.5

8516 10 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

8516 10 900 -- potopni grelniki ...........................  pr  pr  pr 13.5

      - Električni aparati za ogrevanje prostorov in
      električne naprave za ogrevanje tal:

8516 21 000 -- akumulacijski ..............................  pr  pr  pr 13.5

8516 29   -- drugi:

8516 29 100 --- radiatorji, polnjeni s tekočino ...........  pr  pr  pr 13.5

8516 29 500 --- konvekcijski grelniki .....................  pr  pr  pr 13.5

      --- drugi:

8516 29 910 ---- z vgrajenimi ventilatorji ................  pr  pr  pr 13.5

8516 29 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 13.5

      - Elektrotermični aparati za urejanje las ali
      sušenje rok:

8516 31   -- aparati za sušenje las:

8516 31 100 --- sušilne avbe ..............................  pr  pr  pr 13.5

8516 31 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 13.5

8516 32 000 -- drugi aparati za urejanje las ..............  pr  pr  pr 13.5

8516 33 000 -- aparati za sušenje rok .....................  pr  pr  pr 13.5

8516 40   - Električni likalniki:

8516 40 100 -- likalniki na paro ..........................  pr  pr  pr 13.5

8516 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5

8516 50 000 - Mikrovalovne pečice .........................  pr  pr  pr  pr

8516 60   - Druge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne
      plošče; opekači in ražnji:

8516 60 100 -- štedilniki (ki imajo vgrajeno vsaj pečico
      in grelno ploščo) .............................  pr 5.0  pr 13.5

      -- kuhalne plošče, kuhalni prstani in spirale:

8516 60 510 --- spirale za vgradnjo .......................  pr 5.0  pr 13.5

8516 60 590 --- drugo .....................................  pr 5.0  pr 13.5

8516 60 700 -- opekači in ražnji ..........................  pr 5.0  pr 13.5

8516 60 800 -- vgradne pečice .............................  pr 5.0  pr 13.5

8516 60 900 -- drugo ......................................  pr 5.0  pr 13.5

      - Druge elektrotermične naprave:

8516 71 000 -- aparati za pripravljanje kave ali čaja .....  pr  pr  pr 13.5

8516 72 000 -- opekači ....................................  pr  pr  pr 13.5

8516 79   -- druge:

8516 79 100 --- grelniki krožnikov ........................  pr  pr  pr 13.5

8516 79 200 --- cvrtniki ..................................  pr  pr  pr 13.5

8516 79 800 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 13.5

8516 80   - Električni grelni upori:

8516 80 100 -- montirani v preprosto izolirano ohišje z
      električnim priključkom, uporabljani za
      odmrzovanje ali odtajanje, za uporabo v
      civilnem letalstvu ............................  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi:

8516 80 910 --- vgrajeni v izoliranem ohišju ..............  pr  pr  pr 4.5

8516 80 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 4.5

8516 90 000 - Deli ........................................  pr  pr 7.5  pr


8517    Električni aparati za žično telefonijo in
      telegrafijo, vključno telefonski aparati z
      brezžično slušalko ter telekomunikacijski
      aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali
      za digitalne žične sisteme

      - Telefonski aparati (telefoni); videofoni:

8517 11 000 -- Žični telefonski aparati (telefoni) z
      brezžično slušalko ............................  pr  pr 7.5 13.5

8517 19   -- drugi:

8517 19 100 --- videofoni .................................  pr  pr 5.0 9.0

8517 19 900 --- drugi .....................................  pr  pr 7.5 13.5

      - Stroji za faksimiliranje (telefaksi) in
      teleprinterji:

8517 21 000 -- stroji za faksimiliranje (telefaksi) .......  pr  pr  pr  pr

8517 22 000 -- teleprinterji ..............................  pr  pr  pr  pr

8517 30 00 - Komutacijski aparati za telefonijo in
      telegrafijo:

8517 30 001 -- jamski .....................................  pr  pr  pr  pr

8517 30 009 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 10.8

8517 50   - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim
      tokom ali za digitalne žične sisteme:

8517 50 100 -- aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ..  pr  pr  pr 9.0

8517 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5

8517 80   - Drugi aparati:

8517 80 100 -- domofonski sistemi .........................  pr  pr  pr  pr

8517 80 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 13.5

8517 90   - Deli:

      -- aparatov za žične sisteme z nosilnim tokom
      iz tar. podšt. 8517 50:

8517 90 110 --- elektronski sklopi ........................  pr  pr  pr  pr

8517 90 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8517 90 820 --- elektronski sklopi ........................  pr  pr  pr  pr

8517 90 880 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8518    Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki,
      vključno z zvočniki v zvočnih omaricah;
      naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
      kombinacije z mikrofonom; avdiofrekvenčni
      električni ojačevalniki; električni sestavi za
      ojačevanje zvoka

8518 10   - Mikrofoni in njihova stojala:

8518 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8518 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih
      omaricah:

8518 21   -- zvočne omarice z enim zvočnikom:

8518 21 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8518 21 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8518 22   -- zvočne omarice z več zvočniki:

8518 22 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8518 22 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8518 29   -- drugi:

8518 29 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8518 29 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8518 30   - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
      kombinacije z mikrofonom:

8518 30 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8518 30 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr

8518 40   - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki:

8518 40 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi:

8518 40 300 --- telefonski in merilni ojačevalniki ........  pr  pr  pr 13.5

      --- drugi:

8518 40 910 ---- enokanalni ...............................  pr  pr  pr 13.5

8518 40 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 13.5

8518 50   - Električni sestavi za ojačevanje zvoka:

8518 50 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8518 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8518 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8519    Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez
      njega, glazbeni avtomati na plošče, kasetni
      magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo
      zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje
      zvoka

8519 10 000 - Gramofoni, ki se vklopijo s kovancem ali
      žetonom .......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi gramofoni z ojačevalnikom:

8519 21 000 -- brez zvočnika ..............................  pr  pr  pr  pr

8519 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Gramofoni brez ojačevalnika:

8519 31 000 -- z mehanizmom za avtomatsko menjanje plošč ..  pr  pr  pr  pr

8519 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8519 40 000 - Aparati za reprodukcijo nareka (diktafoni) ..  pr  pr  pr  pr

      - Drugi aparati za reprodukcijo zvoka:

8519 92 000 -- kasetni, žepne velikosti ...................  pr  pr  pr  pr

8519 93   -- drugi kasetni aparati:

      --- ki se uporabljajo v motornih vozilih:

8519 93 310 ---- za analogni in digitalni zapis ...........  pr  pr  pr  pr

8519 93 390 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8519 93 810 ---- za analogni in digitalni zapis ...........  pr  pr  pr  pr

8519 93 890 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8519 99   -- drugi:

      --- za lasersko optični zapis:

8519 99 120 ---- ki se uporabljajo v motornih vozilih, za
      diske premera do vključno 6,5 cm ..............  pr  pr  pr  pr

8519 99 180 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8519 99 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8520    Magnetofoni in drugi aparati za snemanje
      zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo
      zvoka, ali brez njih

8520 10 000 - Diktirni aparati, ki ne morejo delovati brez
      zunanjega vira energije .......................  pr  pr  pr  pr

8520 20 000 - Aparati za odgovarjanje na telefonske klice .  pr  pr  pr  pr

      - Drugi magnetofoni z vgrajenimi enotami za
      reprodukcijo zvoka:

8520 32   -- za digitalno reprodukcijo zvoka:

      --- kasetni:

      ---- z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več
      vgrajenimi zvočniki:

8520 32 110 ----- ki delujejo brez zunanjega vira
      energije ......................................  pr  pr  pr  pr

8520 32 190 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

8520 32 300 ---- z vgrajenim ojačevalnikom, brez
      vgrajenega zvočnika, ki lahko delujejo brez
      zunanjega vira energije in katerega dimenzije
      ne presegajo 170 mm x 100 mm x 45mm ...........  pr  pr  pr  pr

8520 32 500 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8520 32 910 ---- s kolutnimi magnetnimi trakovi, z
      možnostjo snemanja ali predvajanja zvoka pri
      enojni hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več
      hitrostih, če so le-te 19 cm na sekundo in
      nižje .........................................  pr  pr  pr  pr

8520 32 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8520 33   -- drugi, kasetni:

      --- z vgrajenim ojačevalnikom in enim ali več
      vgrajenimi zvočniki:

8520 33 110 ---- ki delujejo brez zunanjega vira energije .  pr  pr  pr  pr

8520 33 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8520 33 300 --- z vgrajenim ojačevalnikom, brez vgrajenega
      zvočnika, ki lahko delujejo brez zunanjega
      vira energije in katerega dimenzije ne
      presegajo 170 mm x 100 mm x 45mm ..............  pr  pr  pr  pr

8520 33 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8520 39   -- drugi:

8520 39 100 --- s kolutnimi magnetnimi trakovi, z
      možnostjo snemanja ali predvajanja zvoka pri
      enojni hitrosti 19 cm na sekundo ali pri več
      hitrostih, če so le-te 19 cm na sekundo in
      nižje .........................................  pr  pr  pr  pr

8520 39 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8520 90   - Drugi:

8520 90 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8520 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8521    Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki
      imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno
      enoto) ali ne

8521 10   - Z magnetnim trakom:

8521 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8521 10 300 --- širine do vključno 1,3 cm, ki lahko
      snemajo ali predvajajo pri hitrosti do
      vključno 50 mm na sekundoi ....................  pr  pr  pr  pr

8521 10 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8521 90 000 - Drugi .......................................  pr  pr  pr  pr


8522    Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem
      z aparati iz tar. št. 8519 do 8521

8522 10 000 - Odjemne glave ...............................  pr  pr  pr  pr

8522 90   - Drugo:

8522 90 100 -- sklopi in podsklopi, ki vsebujejo dva ali
      več medsebojno pritrjenih delov za aparate iz
      tar. podšt. 8520 90, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8522 90 300 --- gramofonske igle ipd.; diamanti, safirji
      in drugi dragi ali poldragi kamni (naravni,
      sintetični ali rekonstruirani) za gramofonske
      igle, montirani ali nemontirani ...............  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

8522 90 910 ---- elektronski sklopi .......................  pr  pr  pr  pr

8522 90 930 ---- enojni kasetni sklopi z debelino do
      vključno 53 mm, vrste, ki se uporablja v
      proizvodnji naprav za reprodukcijo in snemanje
      zvoka .........................................  pr  pr  pr  pr

8522 90 980 ---- druge ....................................  pr  pr  pr  pr


8523    Pripravljeni prazni nosilci za zvočna snemanja
      ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen
      izdelkov iz 37. poglavja

      - Magnetni trakovi:

8523 11 000 -- široki do vključno 4 mm ....................  pr  pr  pr  pr

8523 12 000 -- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm .........  pr  pr  pr  pr

8523 13 000 -- široki nad 6,5 mm ..........................  pr  pr  pr  pr

8523 20   - Magnetne plošče (diski):

      -- trde:

8523 20 110 --- s tankim kovinskim nanosom, koercitivnosti
      preko 600 Oerstedov in premera do vključno 231
      mm ............................................  pr  pr  pr  pr

8523 20 190 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8523 20 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8523 30 000 - Kartice z vdelanim magnetni trakom ..........  pr  pr  pr  pr

8523 90 000 - Drugo .......................................  pr  pr  pr  pr


8524    Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z
      zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni,
      vključno z matricami in galvanskimi odtisi za
      proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz 37.
      poglavja

8524 10 000 - Gramofonske plošče ..........................  pr  pr  pr  pr

      - Plošče za laserske bralne sisteme:

8524 31 000 -- za reprodukcijo fenomenov, ki so drugačni
      od zvočnih ali slikovnih, vrste ki se
      uporabljajo s stroji za AOP ...................  pr  pr  pr  pr

8524 32 000 -- za reprodukcijo samo zvoka .................  pr  pr  pr  pr

8524 39 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Magnetni trakovi za reprodukcijo fenomenov,
      razen zvočnih ali slikovnih:

8524 40 100 -- ki vsebujejo podatke ali navodila (razen
      zvočnih ali video posnetkov), ki se
      uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo
      podatkov ......................................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8524 40 910 --- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm ........  pr  pr  pr  pr

8524 40 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi magnetni trakovi:

8524 51 000 -- široki do vključno 4 mm ....................  pr  pr  pr  pr

8524 52 000 -- široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm .........  pr  pr  pr  pr

8524 53 000 -- široki nad 6,5 mm ..........................  pr  pr  pr  pr

8524 60 000 - Kartice z vdelanim magnetni trakom ..........  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8524 91   -- drugo za reprodukcijo fenomenov, razen
      zvočnih ali slikovnih:

8524 91 100 --- ki vsebuje podatke ali navodila (razen
      zvočnih ali video posnetkov), ki se
      uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo
      podatkov ......................................  pr  pr  pr  pr

8524 91 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8524 99 000 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8525    Oddajniki za radiotelefonijo,
      radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali
      televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim
      sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video
      kamere za snemanje posamičnih slik in drugi
      video snemalne kamere

8525 10   - Oddajniki:

8525 10 100 -- radiotelegrafski ali radotelefonski
      aparati, za uporabo v civilnem letalstvu ......  pr  pr  pr  pr

8525 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 6.3

8525 20   - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom:

8525 20 100 -- radiotelegrafski ali radiotelefonski
      aparati, za uporabo v civilnem letalstvu ......  pr  pr  pr 9.0

      -- drugi:

8525 20 910 --- za mobilno telefonijo .....................  pr  pr  pr 9.0

8525 20 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 9.0

8525 30   - Televizijske kamere:

8525 30 100 -- s tremi ali več snemalnimi cevmi ...........  pr  pr  pr  pr

8525 30 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

8525 40   - Video kamere za snemanje posamičnih slik in
      druge video snemalne kamere:

8525 40 100 -- video kamere za snemanje posamičnih slik ...  pr  pr  pr  pr

      -- drugi video snemalniki:

8525 40 910 --- ki lahko posnamejo zvok ali sliko, posneto
      s televizijsko kamero .........................  pr  pr  pr  pr

8525 40 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8526 10   Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati
      za radijsko daljinsko krmiljenje

8526 10   - Radarji:

8526 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8526 10 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugo:

8526 91   -- naprave za radionavigacijo:

      --- za uporabo v civilnem letalstvu:

8526 91 110 ---- radionavigacijski sprejemniki (JPS,
      LORA) .........................................  pr  pr  pr  pr

8526 91 190 ---- druge ....................................  pr  pr  pr  pr

8526 91 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8526 92   -- naprave za radijsko daljinsko krmiljenje:

8526 92 100 --- za uporabo v civilnem letalstvu ...........  pr  pr  pr  pr

8526 92 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr


8527    Sprejemniki za radiotelefonijo,
      radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s
      sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z
      aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka
      ali z uro

      - Radiodifuzni sprejemniki, ki lahko delujejo
      brez zunanjega vira energije, vključno s
      takimi aparati, ki tudi lahko sprejemajo
      radiotelefonijo ali radiotelegrafijo:

8527 12   -- radio kasetofoni žepne velikosti:

8527 12 100 --- za analogni in digitalni zapis ............  pr  pr  pr  pr

8527 12 900 --- drugi  pr  pr  pr  pr

8527 13   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka:

8527 13 100 --- za lasersko optični zapis .................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8527 13 910 ---- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
      zapis .........................................  pr  pr  pr  pr

8527 13 990 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

8527 19 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Radiodifuzni sprejemniki, ki ne morejo
      delovati brez zunanjega vira energije, za
      motorna vozila, vključno s takimi aparati, ki
      tudi lahko sprejemajo radiotelefonijo ali
      radiotelegrafijo:

8527 21   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka:

      --- z možnostjo sprejemanja in dekodiranja
      digitalnega RDS (Radio Data System) signala:

8527 21 200 ---- za lasersko optični zapis ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8527 21 520 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
      zapis .........................................  pr  pr  pr  pr

8527 21 590 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8527 21 700 ---- za lasersko optični zapis ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8527 21 920 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
      zapis .........................................  pr  pr  pr  pr

8527 21 980 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

8527 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi radiofuzni sprejemniki, vključno s
      takimi aparati, ki tudi lahko sprejemajo
      radiotelefonijo ali radiotelegrafijo:

8527 31   -- kombinirani z aparatom za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka:

      --- v istem ohišju z enim ali več zvočniki

8527 31 110 ---- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
      zapis .........................................  pr  pr  pr  pr

8527 31 190 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8527 31 910 ---- za lasersko optični zapis ................  pr  pr  pr  pr

      ---- drugi:

8527 31 930 ----- kasetne izvedbe za analogni in digitalni
      zapis .........................................  pr  pr  pr  pr

8527 31 980 ----- drugi ...................................  pr  pr  pr  pr

8527 32   -- nekombinirani z aparatom za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka, toda kombinirani z uro:

8527 32 100 --- radijske budilke ..........................  pr  pr  pr  pr

8527 32 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8527 39   -- drugi:

8527 39 100 --- z enim ali več zvočniki v istem ohišju ....  pr  pr  pr  pr

      --- drugi:

8527 39 910 ---- brez vgrajenega ojačevalnika .............  pr  pr  pr  pr

8527 39 990 ---- z vgrajenim ojačevalnikom ................  pr  pr  pr  pr

8527 90   - Drugi aparati:

8527 90 100 -- za radiotelefonijo ali radiotelegrafijo, za
      uporabo v civilnem letalstvu ..................  pr  pr  pr  pr

      -- drugi:

8527 90 910 --- prenosni sprejemniki klicev ali obvestil
      (pozivniki) ...................................  pr  pr  pr  pr

8527 90 990 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr


8528    Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
      nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
      sprejemniki ali aparati za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji
      in videoprojektorji

      - Televizijski sprejemniki, kombinirani ali
      nekombinirani v istem ohišju z radijskimi
      sprejemniki ali aparati za snemanje ali
      reprodukcijo zvoka ali slike:

8528 12   -- barvni:

      --- televizijska projekcijska oprema:

8528 12 140 ---- z vrstičnim zapisom do vključno 625
      vrstic ........................................  pr 5.0 7.5 13.5

      ---- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

8528 12 160 ----- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic ...  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 180 ----- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
      več ...........................................  pr 5.0 7.5 13.5

      --- aparati, ki vsebujejo video snemalne ali
      reprodukcijske enote:

8528 12 220 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
      pod 1,5 .......................................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 280 ---- drugi ....................................  pr 5.0 7.5 13.5

      --- drugo:

      ---- z integralno cevjo:

      ----- z razmerjem med širino in višino zaslona
      pod 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

8528 12 520 ------ do vključno 42 cm ......................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 540 ------ od 42 cm do vključno 52 cm .............  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 560 ------ od 52 cm do vključno 72 cm .............  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 580 ------ nad 72 cm ..............................  pr 5.0 7.5 13.5

      ----- drugi:

      ------ z vrstičnim zapisom do vključno 625
      vrstic, z diagonalno izmero zaslona:

8528 12 620 ------- do vključno 75 cm .....................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 660 ------- nad 75 cm .............................  pr 5.0 7.5 13.5

      ------ z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic:

8528 12 720 ------- z navpično ločljivostjo do 700 vrstic .  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 760 ------- z navpično ločljivostjo 700 vrstic ali
      več ...........................................  pr 5.0 7.5 13.5

      ---- drugi:

      ----- z zaslonom:

8528 12 810 ------ z razmerjem med širino in višino
      zaslona pod 1,5 ...............................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 890 ------ drugi ..................................  pr 5.0 7.5 13.5

      ----- brez zaslona:

8528 12 910 ------ video tunerji (TV - sprejemne enote) ...  pr 5.0 7.5 13.5

8528 12 980 ------ drugo ..................................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 13 000 -- črno-beli in drugi enobarvni ...............  pr 5.0 7.5 13.5

      - Video monitorji:

      -- barvni:

8528 21   --- s katodno cevjo:

8528 21 140 ---- z razmerjem med širino in višino zaslona
      pod 1,5 .......................................  pr 5.0 7.5 13.5

      ---- drugi:

8528 21 160 ----- z vrstičnim zapisom do vključno 625
      vrstic ........................................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 21 180 ----- z vrstičnim zapisom nad 625 vrstic .....  pr 5.0 7.5 13.5

8528 21 900 --- drugi .....................................  pr 5.0 7.5 13.5

8528 22 000 -- Črno-beli in drugi enobarvni ...............  pr 5.0 7.5 13.5

      - Video monitorji:

8528 30 100 -- barvni  pr 5.0 7.5 13.5

8528 30 900 -- črno-beli in drugi enobarvni ...............  pr 5.0 7.5 13.5


8529    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni
      za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528

8529 10   - Antene in antenski raflektorji vseh vrst;
      deli, namenjeni za uporabo z njimi:

8529 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 13.5

      -- drugi:

      --- antene:

8529 10 200 ---- teleskopske in paličaste antene za
      prenosne aparate ali za aparate, montirane v
      motorna vozila ................................  pr  pr  pr 13.5

      ---- zunanje antene za radijske ali
      televizijske difuzne sprejemnike:

8529 10 310 ----- za satelitski sprejem ...................  pr  pr  pr 13.5

8529 10 390 ----- druge ...................................  pr  pr  pr 13.5

8529 10 400 ---- notranje (sobne) antene za radijske ali
      televizijske omrežne sprejemnike, vključno z
      izvedbami za vgradnjo v sprejemnike ...........  pr  pr  pr 13.5

8529 10 500 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 13.5

8529 10 700 --- antenski filtri in kretnice ...............  pr  pr  pr 13.5

8529 10 900 --- drugo .....................................  pr  pr  pr 13.5

8529 90   - Drugo:

8529 90 100 -- sklopi in podsklopi, ki so sestavljeni iz
      dveh ali več medsebojno pritrjenih delov, za
      aparate iz tar. podšt. 852610 10, 8526 91 11,
      852691 19 in 8526 92 10, za uporabo v civilnem
      letalstvu .....................................  pr  pr  pr 5.4

      -- drugo:

      --- omarice in ohišja:

8529 90 510 ---- lesene ...................................  pr  pr  pr 5.4

8529 90 590 ---- iz drugih materialov .....................  pr  pr  pr 5.4

8529 90 700 --- elektronski sklopi ........................  pr  pr  pr 5.4

8529 90 810 ---- za televizijske kamere iz tar.
      podštevilke 8525 30 in aparate iz tar. številk
      8527 in 8528 ..................................  pr  pr  pr 5.4

8529 90 890 ---- drugi ....................................  pr  pr  pr 5.4


8530    Električna oprema za signalizacijo, varnost,
      nadzor ali upravljanje prometa po železniških
      ali tramvajskih progah, cestah, notranjih
      vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali
      letališčih (razen opreme iz tar. št. 8608)

8530 10 000 - Oprema za železniške ali tramvajske proge ...  pr  pr  pr 9.0

8530 80 000 - Druga oprema ................................  pr  pr  pr 9.0

8530 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8531    Električni aparati za zvočno ali vizualno
      signalizacijo (npr.: zvonci, sirene,
      indikatorske table, alarmni aparati proti
      tatvini ali požaru), razen tistih iz tar. št.
      8512 in 8530

8531 10   - Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in
      podobni aparati:

8531 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 9.0

      -- drugi:

8531 10 200 --- namenjeni za motorna vozila ...............  pr  pr  pr 9.0

8531 10 300 --- namenjeni za zgradbe ......................  pr  pr  pr 9.0

8531 10 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 9.0

8531 20   - Indikatorske table z vdelanimi napravami s
      tekočimi kristali ali svetlečimi diodami:

8531 20 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8531 20 300 --- s svetlečimi diodami (LED) ................  pr  pr  pr 9.0

      --- s sklopi s tekočimi kristali (LCD):

      ---- z aktivnimi matričnimi sklopi s tekočimi
      kristali:

8531 20 510 ----- barvne ..................................  pr  pr  pr 9.0

8531 20 590 ----- črno-bele ali druge enobarvne ...........  pr  pr  pr 9.0

8531 20 800 ---- druge ....................................  pr  pr  pr 9.0

8531 80   - Drugi aparati:

8531 80 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr 9.0

8531 80 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

8531 90   - Deli:

8531 90 100 -- aparatov iz tar. podštevilke 8531 20 .......  pr  pr  pr  pr

8531 90 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8532    Električni kondenzatorji, konstantni,
      spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
      nastavljeni)

8532 10 000 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za
      uporabo v tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s
      kompenzacijo jalove moči najmanj 0,5 kVAr
      (močnostni kondenzatorji) .....................  pr  pr  pr 9.0

      - Drugi konstantni kondenzatorji:

8532 21 000 -- tantalski ..................................  pr  pr  pr  pr

8532 22 000 -- aluminijski elektrolitski ..................  pr  pr  pr 6.3

8532 23 000 -- keramični, enoplastni ......................  pr  pr  pr 9.0

8532 24   -- keramični, večplastni:

8532 24 100 --- s priključnimi vodniki ....................  pr  pr  pr 9.0

8532 24 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr 9.0

8532 25 000 -- papirnim ali plastičnim dielektrikom .......  pr  pr  pr 4.5

8532 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 4.5

8532 30   - Spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej
      nastavljeni kondenzatorji):

8532 30 100 -- spremenljivi kondenzatorji .................  pr  pr  pr  pr

8532 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8532 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8533    Električni upori (vključno z reostati in
      potenciometri), razen grelnih uporov

8533 10 000 - Stalni ogljeni upori, kompozitni ali
      naparjeni .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Drugi stalni upori:

8533 21 000 -- za moč do vključno 20 W ....................  pr  pr  pr  pr

8533 29 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

      - Spremenljivi žični upori, vključno z
      reostati in potenciometri:

8533 31 000 -- za moč do vključno 20 W ....................  pr  pr  pr 9.0

8533 39 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

8533 40   - Drugi spremenljivi upori, vključno z
      reostati in potenciometri:

8533 40 100 -- za moč do vključno 20 W ....................  pr  pr  pr 9.0

8533 40 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr 9.0

8533 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr 9.0


8534 00   Tiskana vezja

      - Ki vsebujejo le vezi in priključki:

8534 00 110 -- večslojna tiskana vezja ....................  pr  pr  pr 9.0

8534 00 190 -- druga ......................................  pr  pr  pr 9.0

8534 00 900 - Z drugimi pasivnimi elementi ................  pr  pr  pr 9.0


8535    Električni aparati za vklapljanje,
      izklapljanje ali zaščito električnih
      tokokrogov ali za povezavo z električnimi
      tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
      varovalke, prenapetostni odvodniki,
      omejevalniki napetosti, dušilni elementi
      motečih valov, priključne razdelilne priprave
      in stikalne omare), za napetost nad 1.000 V

8535 10 000 - Varovalke ...................................  pr 5.0 7.5 13.5

      - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

8535 21 000 -- za napetost, manjšo od 72,5 kV .............  pr 5.0 7.5 13.5

8535 29 000 -- drugi ......................................  pr 5.0 7.5 13.5

8535 30   - Ločilniki in odklopniki:

8535 30 100 -- za napetosti manjšo od 72,5 kV .............  pr 5.0 7.5 13.5

8535 30 900 -- drugi ......................................  pr 5.0 7.5 13.5

8535 40 000 - Prenapetostni odvodniki, omejevalniki
      napetosti in dušilni elementi motečih valov ...  pr 5.0 7.5 13.5

8535 90 000 - Drugo .......................................  pr 5.0 7.5 13.5


8536    Električni aparati za vklapljanje in
      izklapljanje ali za zaščito električnih
      tokokrogov ali za povezavo z električnimi
      tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
      releji, varovalke, dušilni elementi motečih
      valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
      razdelilne omarice), za napetosti do vključno
      1.000 V

8536 10   - Varovalke:

8536 10 100 -- za tokove do vključno 10 A .................  pr 5.0 7.5 13.5

8536 10 500 -- za tokove od 10 A do vključno 63 A .........  pr 5.0 7.5 13.5

8536 10 900 -- za tokove nad 63 A .........................  pr 5.0 7.5 13.5

8536 20   - Avtomatski odklopniki tokokrogov:

8536 20 100 -- za tokove do vključno 63 A .................  pr 5.0 7.5 13.5

8536 20 900 -- za tokove nad 63 A .........................  pr 1.7 2.5 4.5

8536 30   - Drugi aparati za zaščito električnih
      tokokrogov:

8536 30 100 -- za tokove do vključno 16 A .................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 30 300 -- za tokove od 16 A do vključno 125 A ........  pr 1.7 2.5 4.5

8536 30 900 -- za tokove nad 125 A ........................  pr 1.7 2.5 4.5

      - Releji:

8536 41   -- za napetost do vključno 60 V:

8536 41 100 --- za tokove do vključno 2 A .................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 41 900 --- za tokove nad 2 A .........................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 49 000 -- drugi ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 50   - Druga stikala:

      -- za napetosti nad 60 V:

8536 50 110 --- pritisna stikala ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 50 150 --- vrtljiva stikala ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 50 190 --- druga .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 50 900 -- druga ......................................  pr 3.3 5.0 9.0

      - Okovi žarnic, vtiči in vtičnice:

8536 61   -- okovi žarnic:

8536 61 100 --- z Edisonovim navojem ......................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 61 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 69   -- drugi:

8536 69 100 --- za koaksialne kable .......................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 69 300 --- za tiskana vezja ..........................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 69 900 --- drugi .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 90   - Drugi aparati:

8536 90 010 -- predpripravljeni elementi za električna
      vezja .........................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 90 100 -- vezni in kontaktni elementi za žice in
      kable .........................................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 90 200 -- kontaktno polje za rezine ..................  pr 3.3 5.0 9.0

8536 90 850 -- drugi ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


8537    Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
      osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz
      tar. št. 8535 in 85.36, za električno
      krmiljenje ali razdeljevanje električnega
      toka, vključno s tistimi z vgrajenimi
      instrumenti in aparati iz 90. poglavja in
      aparati za numerično krmiljenje, razen
      komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517

8537 10   - Za napetost do vključno 1.000 V:

8537 10 100 -- numerične upravljalne plošče z vgrajenimi
      avtomatskimi napravami za obdelavo podatkov ...  pr 3.3 5.0 9.0

      -- drugo:

8537 10 910 --- krmilniki s pomnilnikom, ki se lahko
      programirajo ..................................  pr  pr  pr  pr

8537 10 990 --- drugo .....................................  pr 3.3 5.0 9.0

8537 20   - Za napetost nad 1.000 V:

8537 20 910 -- za napetosti od 1.000 V do vključno 72,5
      kV ............................................  pr 3.3 5.0 9.0

8537 20 990 -- za napetosti nad 72,5 kV ...................  pr 3.3 5.0 9.0


8538    Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni
      za uporabo z aparati iz tar. št. 8535, 8536 in
      8537

8538 10 000 - Table, plošče, pulti, mize, omare in druge
      osnove za izdelke iz tar. št. 8537, ki niso
      opremljene s svojimi aparati ..................  pr 3.3 5.0 9.0

8538 90   - Drugi:

8538 90 100 -- elektronski sklopi .........................  pr 3.3 5.0 9.0

8538 90 900 -- drugi ......................................  pr 3.3 5.0 9.0


8539    Električne žarnice z nitko in električne
      žarnice na razelektrenje, vključno zaprte
      reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom,
      ultravijolične in infrardeče žarnice;
      obločnice

8539 10   - Zaprte reflektorske žarnice z naparjenim
      zrcalom (sealed beam lamp units):

8539 10 100 -- za uporabo v civilnem letalstvu ............  pr  pr  pr  pr

8539 10 900 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Druge žarnice z nitko, brez ultravijoličnih
      in infrardečih žarnic:

8539 21   -- volframove halogenske:

8539 21 100 --- ki se uporabljajo za projektorje ..........  pr  pr 5.0  pr

8539 21 300 --- ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
      druga motorna vozila ..........................  pr  pr 5.0  pr

      --- druge, za napetosti:

8539 21 920 ---- nad 100 V ................................  pr  pr 6.5  pr

8539 21 980 ---- do vključno 100 V ........................  pr  pr 6.5  pr

8539 22   -- druge, z močjo do vključno 200 W in za
      napetosti nad 100 V:

8539 22 100 --- reflektorske svetilke .....................  pr  pr  pr  pr

8539 22 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

8539 29   -- druge:

8539 29 300 --- ki se uporabljajo za motorna kolesa ali
      druga motorna vozila ..........................  pr  pr 7.0  pr

      --- druge, za napetosti:

8539 29 920 ---- nad 100 V ................................  pr  pr 7.0  pr

8539 29 980 ---- do vključno 100 V ........................  pr  pr 7.0  pr

      - Žarnice na razelektrenje, razen
      ultravijoličnih žarnic:

8539 31   -- fluorescenčne, s termokatodo:

8539 31 100 --- z dvojnim podnožjem .......................  pr  pr  pr  pr

8539 31 90 --- druge:

8539 31 901 ---- sijalke s predstikalnim vezjem - varčne
      žarnice .......................................  pr  pr  pr  pr

8539 31 909 ---- druge ....................................  pr  pr  pr  pr

8539 32   -- žarnice, napolnjene s parami živega srebra
      ali natrija in kovinsko - halogenske žarnice:

8539 32 100 --- napolnjene s parami živega srebra .........  pr  pr  pr  pr

8539 32 500 --- napolnjene s parami natrija ...............  pr  pr  pr  pr

8539 32 900 --- kovinsko - halogenske .....................  pr  pr  pr  pr

8539 39 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Ultravijolične in infrardeče žarnice;
      obločnice:

8539 41 000 -- obločnice ..................................  pr  pr  pr  pr

8539 49   -- druge

8539 49 100 -- ultravijolične žarnice .....................  pr  pr  pr  pr

8539 49 300 -- infrardeče žarnice .........................  pr  pr  pr  pr

8539 90   - Deli:

8539 90 100 -- podnožja žarnice ...........................  pr  pr  pr  pr

8539 90 900 -- drugo ......................................  pr  pr  pr  pr


8540    Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne
      elektronke (npr.: vakuumske elektronke ali
      elektronke, napolnjene s paro ali plinom,
      živosrebrove usmerjevalke, Braunove elektronke
      - katodne cevi, elektronke za televizijske
      kamere)

      - Katodne cevi za televizijske sprejemnike,
      vključno katodne cevi za video monitorje:

8540 11   -- barvne:

      --- z razmerjem med širino in višino zaslona
      manj od 1,5, z diagonalno izmero zaslona:

8540 11 110 ---- do vključno 42 cm ........................  pr  pr  pr  pr

8540 11 130 ---- od 42 cm do vključno 52 cm ...............  pr  pr  pr  pr

8540 11 150 ---- od 52 cm do vključno 72 cm ...............  pr  pr  pr  pr

8540 11 190 ---- nad 72 cm ................................  pr  pr  pr  pr

      --- druge, z diagonalno izmero zaslona:

8540 11 910 ---- do vključno 75 cm ........................  pr  pr  pr  pr

8540 11 990 ---- nad 75 cm ................................  pr  pr  pr  pr

8540 12 000 -- črno-bele ali druge enobarvne: .............  pr  pr  pr  pr

8540 20   - Elektronke za televizijske kamere;
      pretvorniki in ojačevalniki slike; druge
      fotokatodne elektronke:

8540 20 100 -- elektronke za TV kamere ....................  pr  pr  pr  pr

8540 20 300 -- pretvorniki ali ojačevalniki slike .........  pr  pr  pr  pr

8540 20 900 -- druge fotokatodne cevi .....................  pr  pr  pr  pr

8540 40 000 - Prikazovalne cevi za prikazovanje barvnih
      podatkov ali grafičnih zapisov z razmakom
      svetlečih točk na ekranu manjšim od 0.4 mm ....  pr  pr  pr  pr

8540 50 000 - Prikazovalne cevi za prikazovanje črno-belih
      ali enobarvnih podatkov ali grafičnih zapisov .  pr  pr  pr  pr

8540 60 000 - Druge katodne cevi ..........................  pr  pr  pr  pr

      - Mikrovalovne elektronke (npr.: magnetroni,
      klistroni, elektronke s potujočimi valovi in
      karcinotroni), razen elektronk s krmilno
      mrežico:

8540 71 000 -- magnetroni .................................  pr  pr  pr  pr

8540 72 000 -- klistroni ..................................  pr  pr  pr  pr

8540 79 000 -- druge ......................................  pr  pr  pr  pr

      - Druge elektronke:

8540 81 000 -- sprejemne ali ojačevalne elektronke ........  pr  pr  pr  pr

8540 89   -- druge:

      --- prikazovalne reprodukcijske (display)
      elektronke:

8540 89 110 ---- vakuumske ................................  pr  pr  pr  pr

8540 89 190 ---- druge ....................................  pr  pr  pr  pr

8540 89 900 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

      - Deli:

8540 91 000 -- katodnih cevi ..............................  pr  pr  pr  pr

8540 99 000 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr


8541    Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški
      elementi; fotoobčutljivi polprevodniški
      elementi, vključno fotonapetostne celice,
      sestavljene v module ali plošče ali ne; diode
      za sevanje svetlobe; montirani piezoelektrični
      kristali

8541 10   - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za
      sevanje svetlobe:

8541 10 100 -- rezine, nerazrezane v čipe .................  pr  pr  pr 9.0

      -- druge:

8541 10 910 --- močnostne usmerniške diode ................  pr  pr  pr 9.0

8541 10 990 --- druge .....................................  pr  pr  pr 9.0

      - Tranzistorji, razen fotoobčutljivih:

8541 21   -- z disipacijo (izgubljeno močjo), manjšo od
      1 W:

8541 21 100 --- rezine, še nerazrezane v čipe .............  pr  pr  pr  pr

8541 21 900 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8541 29   -- drugi:

8541 29 100 --- rezine, še nerazrezane v čipe .............  pr  pr  pr  pr

8541 29 200 --- močnostni tranzistorji MOS ................  pr  pr  pr  pr

8541 29 300 --- bipolni tranzistorji z izoliranimi vhodi
      (IGBT) ........................................  pr  pr  pr  pr

8541 29 800 --- drugi .....................................  pr  pr  pr  pr

8541 30   - Tiristorji, diac in triac elementi, razen
      fotoobčutljivih elementov:

8541 30 100 -- rezine, še nerazrezane v čipe ..............  pr  pr  pr  pr

8541 30 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8541 40   - Fotoobčutljivi polprevodniški elementi,
      vključno fotonapetostne celice, sestavljene v
      module ali plošče ali ne; diode za sevanje
      svetlobe:

      -- diode za sevanje svetlobe:

8541 40 110 --- laserske diode ............................  pr  pr  pr  pr

8541 40 190 --- druge .....................................  pr  pr  pr  pr

      -- druge:

8541 40 910 --- sončne celice, sestavljene ali
      nesestavljene v module ali plošče .............  pr  pr  pr  pr

8541 40 930 --- fotodiode, fototranzistorji,
      fototiristorji ali fotosklopniki ..............  pr  pr  pr  pr

8541 40 990 --- drugo .....................................  pr  pr  pr  pr

8541 50   - Drugi polprevodniški elementi:

8541 50 100 -- rezine, še nerazrezane v čipe ..............  pr  pr  pr  pr

8541 50 900 -- drugi ......................................  pr  pr  pr  pr

8541 60 000 - Montirani piezoelektrični kristali ..........  pr  pr  pr  pr

8541 90 000 - Deli ........................................  pr  pr  pr  pr


8542    Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

      - Monolitna integrirana vezja:

8542 12 000 -- kartice, z vgrajenim elektronskim
      integriranim vezjem ("pametne" kartice -
      "smart" kartice) ..............................  pr  pr  pr  pr

8542 13   -- MOS tipa:

8542 13 010 --- rezine, še nerazrezane v čipe .............  pr  pr  pr  pr

8542 13 050 --- čipi ......................................  pr  pr  pr  pr

      --- drugo:

      ---- pomnilniki:

      ----- dinamični RAM (random access memories)
      pomnilniki (D-RAM):

8542 13 110 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
      presega 4Mbit .................................  pr  pr  pr  pr

8542 13 130 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki
      presega 4Mbit, toda ne presega 16 Mbit ........  pr  pr  pr  pr

8542 13 150 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki
      presega 16Mbit, toda ne presega 64 Mbit .......  pr  pr  pr  pr

8542 13 170 ------ s shranjevalno zmogljivostjo nad 64
      Mbit ..........................................  pr  pr  pr  pr

      ----- statični RAM pomnilniki (S-RAM):

8542 13 220 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
      presega 256 kbit ..............................  pr  pr  pr  pr

8542 13 250 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki
      presega 256kbit, toda ne presega 1 Mbit .......  pr  pr  pr  pr

8542 13 270 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki 
      presega 1Mbit .................................  pr  pr  pr  pr

      ----- UV izbrisljivi, programabilni, bralni
      pomnilniki (EPROM):

8542 13 320 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
      presega 1Mbit .................................  pr  pr  pr  pr

8542 13 350 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki
      presega 1Mbit, toda ne presega 4 Mbit .........  pr  pr  pr  pr

8542 13 370 ------ s shranjevalno zmogljivostjo, ki
      presega 4Mbit .................................  pr  pr  pr  pr

      ----- električno izbrisljivi, programabilni
      bralni pomnilniki (E2PROM), vštevši FLASH
      E2PROM:

      ------ FLASH E2PROMi:

8542 13 410 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ne
      presega 1Mbit ................................  pr  pr  pr  pr

8542 13 430 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
      presega 1Mbit, toda ne presega 4 Mbit .........  pr  pr  pr  pr

8542 13 450 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
      presega 4Mbit, toda ne presega 16 Mbit ........  pr  pr  pr  pr

8542 13 470 ------- shranjevalno zmogljivostjo, ki ki
      presega 16 Mbit ...............................  pr  pr  pr  pr

8542 13 490 ------- drugi .................................  pr  pr  pr  pr

8542 13 510 ----- pomnilniki z naslovljeno vsebino (angl.
      content adressable memory - CAM); FIFO in LIFO
      pomnilniki; feroelektrični pomnilniki .........  pr  pr  pr  pr

8542 13 530 ----- drugi pomnilniki ........................  pr  pr  pr  pr

8542 13 550 --