Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/1995 z dne 27. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/1995 z dne 27. 12. 1995

Kazalo

3435. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996, stran 6855.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3., 4. in 9. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1. člen
S to uredbo se določijo carinski kontingenti za uvoz določenega blaga v letu 1996 ter uporaba carinskih stopenj v okviru določenih carinskih kontingentov.
2. člen
(1) Določa se carinski kontingent s 40% znižano carinsko stopnjo za posamezno blago (nova cestna vozila), navedeno v prilogi 1, k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Carinski kontingent lahko koristijo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pogodbeni predstavniki proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(2) Višina carinskega kontingenta, ki ga lahko koristi posamezna pravna oseba iz prejšnjega odstavka, se določa v višini:
1. dela vrednosti izvoza cestnih vozil iz prejšnjega odstavka, ki predstavlja povečanje vrednosti, ki je rezultat operacij sestavljanja v Republiki Sloveniji in vgradnje delov s poreklom iz Republike Slovenije;
2. in vrednosti blaga slovenskega porekla, izvoženega tujemu podjetju – proizvajalcu posamezne blagovne znamke cestnega vozila ali njegovemu dobavitelju sklopov za vozila.
(3) Za tuje podjetje – proizvajalca posamezne blagovne znamke cestnih vozil iz prvega odstavka tega člena se šteje podjetje – proizvajalec vozil, kateremu se izvaža blago, ne glede na to, ali se izvaža direktno proizvajalcu, njegovemu kooperantu, njegovemu pooblaščenemu zastopniku oziroma koncesionarju. Potrdilo o poslovni povezavi izda podjetje – proizvajalec posamezne blagovne znamke cestnih vozil.
(4) Za blago slovenskega porekla iz 2. točke drugega odstavka tega člena se šteje blago, ki ustreza kriterijem, določenim z 12. do 14. členom carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) ter uredbo o kriterijih za ugotavljanje in način dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS, št. 56/95).
(5) Seznam blaga za izvoz iz 2. točke drugega odstavka tega člena tujim podjetjem – proizvajalcem posamezne blagovne znamke cestnih vozil je v prilogi 2 k tej uredbi, ki je njen sestavni del. Minister za ekonomske odnose in razvoj lahko izda predpis o spremembi in dopolnitvi priloge iz tega odstavka.
(6) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o višini carinskega kontingenta in njegovi izkoriščenosti po posameznih tujih blagovnih znamkah po drugem odstavku tega člena.
(7) Minister za ekonomske odnose in razvoj predpiše navodilo za uveljavljanje pravic po tem členu.
(8) V carinski kontingent za leto 1996 se všteva tudi izvoz, opravljen v letu 1995, če pravica do uvoza po znižani carinski stopnji po 7. členu uredbe o merilih, ki se bodo uporabljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga v letu 1995 (Uradni list RS, št. 80/94) ni bila izkoriščena v letu 1995.
3. člen
(1) Določa se carinski kontingent v neomejeni višini z uporabo carinske stopnje “prosto” za blago, navedeno v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago, ki se uvaža, se rabi neposredno za izgradnjo avtoceste v skladu s sprejetim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in se na gradbiščih tudi dejansko uporablja oziroma vgradi v avtocesto ali v celoti porabi pri njeni gradnji;
2. blago, ki se uvaža, se uporablja izključno na gradbišču odseka avtoceste, ki je navedeno v soglasju iz 4. člena te uredbe, oziroma na drugem gradbišču odseka avtoceste s soglasjem pristojnega carinskega organa.
(2) Carinski kontingent iz prejšnjega odstavka lahko koristijo pravne osebe in podjetniki – posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: upravičenci).
4. člen
(1) Upravičenci iz 3. člena te uredbe lahko uvažajo blago v okviru carinskega kontingenta, če pristojnemu carinskemu organu poleg rednih carinskih uvoznih dokumentov predložijo še naslednja dokazila:
1. potrdilo Ministrstva za promet in zveze, da je določena pravna oseba ali podjetnik – posameznik izvajalec oziroma podizvajalec del na posameznem gradbišču odseka avtoceste;
2. izjavo upravičenca, da bo blago uporabljeno oziroma se bo rabilo pri gradnji določenega odseka avtoceste.
(2) Carinska uprava Republike Slovenije vodi evidenco o količini, vrstah in vrednosti blaga, uvoženega v skladu s 3. členom te uredbe in o tem trimesečno poroča Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
5. člen
(1) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz 2. točke prvega odstavka 3. člena na predlog Družbe za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. firmo in sedež oziroma ime in priimek ter naslov upravičenca;
2. podatke o tem, ali gre za izvajalca del ali za podizvajalca z navedbo številke pogodbe z investitorjem oziroma njegovega soglasja k pogodbi med izvajalcem in podizvajalcem;
3. firmo in sedež uvoznika;
4. navedbo gradbišča odseka avtoceste, za katerega se blago uvaža, s točnim naslovom gradbišča po pogodbi med investitorjem in izvajalcem oziroma izvajalcem in podizvajalcem;
5. specifikacijo blaga, ki se uvaža (navedbo tarifnih oznak, poimenovanja blaga, količine in vrednosti);
6. navedbo, ali bo blago uvoženo naenkrat ali postopoma v več pošiljkah.
(3) Ministrstvo za promet in zveze izda potrdilo iz prvega odstavka tega člena v treh izvodih: en izvod zadrži, drugi izvod izroči upravičencu, tretji izvod pa pošlje pristojni carinarnici iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(4) Ministrstvo za promet in zveze trimesečno obvešča Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj o številu in vrednostnem obsegu izdanih potrdil iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Carinska uprava Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi carinarnico, preko katere lahko upravičenci uvažajo blago za posamezno gradbišče odseka avtoceste.
(2) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije v soglasju z investitorjem določi način vodenja evidenc in podatkov, predpisanih s to uredbo.
7. člen
Blago iz 3. člena te uredbe je mogoče premeščati iz enega gradbišča odseka avtoceste na drugega šele potem, ko se o tem obvesti pristojne carinarnice iz prvega odstavka 6. člena te uredbe.
8. člen
(1) Upravičenci so dolžni voditi evidenco o uporabi blaga pri gradnji na posameznem gradbišču odseka avtoceste in carinskim organom, na njihovo zahtevo omogočiti pregled blaga, uvoženega v skladu s to uredbo, in vpogled v dokumentacijo o uporabi blaga.
(2) Investitor je dolžan spremljati uporabo blaga na posameznem gradbišču odseka avtoceste in obveščati carinarnico iz 6. člena te uredbe o vseh spremembah v zvezi z blagom, zaradi katerih bi lahko nastopila obveznost plačila carinskega dolga v skladu z 10. členom te uredbe.
9. člen
(1) Investitor je dolžan na podlagi gradbenih knjig in normativov za porabo reprodukcijskega materiala predložiti pristojni carinarnici pisen izračun, koliko reprodukcijskega materiala, skupaj s predpisanim kalom, je dejansko vgrajenega v avtocesto in kolikšen je preostanek reprodukcijskega materiala, uvoženega v skladu s 3. členom te uredbe.
(2) Za preostanek reprodukcijskega materiala iz prejšnjega odstavka se plača carinski dolg v skladu z 10. členom te uredbe.
(3) Carinarnica preveri izračun iz prvega odstavka tega člena in ga potrdi. Potrjen izračun je podlaga za končni obračun med investitorjem in izvajalcem del oziroma podizvajalcem.
10. člen
(1) Ne glede na 3. člen te uredbe je upravičenec dolžan plačati carinski dolg po stopnji, predpisani z zakonom o carinski tarifi, če:
1. brez predhodnega obvestila carinarnice prenese blago iz enega gradbišča odseka avtoceste na drugega;
2. umakne blago z gradbišča odseka avtoceste;
3. odtuji, da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago za druge namene, ne pa za gradnjo avtocest v Republiki Sloveniji, preden je obračunan carinski dolg, razen če to blago proda, da v uporabo ali drugačno razpolaganje drugemu upravičencu;
4. je obveznost plačila carinskega dolga nastala v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe;
5. ne omogoči carinskim organom pregleda blaga ali vpogleda v listine o uporabi blaga.
(2) Carinski dolg iz 1., 3. in 5. točke prejšnjega odstavka se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene ob carinjenju, po stopnjah iz carinske tarife z zamudnimi obrestmi, računajoč od dneva carinjenja do izdaje odločbe o poznejšem plačilu carinskega dolga.
(3) Carinski dolg iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena se obračuna od carinske vrednosti, ugotovljene na dan naknadnega obračuna carinskega dolga po stopnjah, ki so veljale na dan, ko je bila vložena uvozna carinska deklaracija.
(4) Obveznost plačila carinskega dolga iz prejšnjega odstavka tega člena ugasne tri leta po vložitvi uvozne carinske deklaracije.
11. člen
(1) Določa se carinski kontingent za uporabo carinske stopnje “prosto”, za določeno blago, ki se uva`a v letu 1996 za potrebe izvedbe sprejetih nacionalnih obrambnih programov.
(2) Seznam blaga iz prejšnjega odstavka in višino carinskega kontingenta za posamezno blago določi Vlada Republike Slovenije.
12. člen
Carinski deklarant pri uvozu oziroma izvozu blaga po določbah te uredbe v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 24. oziroma 25. členom pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku (Uradni list RS, št. 56/95) v polje 39 vpiše naslednjo štirimestno šifro:
– 4001 – pri uvozu blaga iz priloge 1
– 4002 – pri uvozu blaga iz priloge 2
– 3001 – pri uvozu blaga iz priloge 3
– 6001 – pri uvozu blaga po 11. členu te uredbe.
13. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 424-01/95-15/1-8
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            PRILOGA 1

        SEZNAM BLAGA V OKVIRU CARINSKEGA
              KONTINGENTA

          iz prvega odstavka 2. člena

-----------------------------------------------------------------
Tarifna       Poimenovanje
oznaka
-----------------------------------------------------------------
8701        Traktorji, cestni vlačilci za polpriklopnike
          in druga vlečna vozila (razen tistih iz tar.
          št. 8709)

8701 10       - Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni:

8701 10 100     - - z močjo do vključno 4 kW

8701 10 900     - - z močjo nad 4 kW

8701 20       - Cestni vlačilci za polpriklopnike:

8701 20 100     - - novi

8701 90       - Drugi:

          - - kmetijski vlačilci (vključno s takimi
          brez sedeža, za katerimi se hodi) in
          gozdarski traktorji, na kolesih:

          - - - novi, z močjo motorja:

8701 90 110     - - - - do vključno 18 kW

8701 90 150     - - - - več kot 18 kW, do vključno 25 kW

8701 90 210     - - - - nad 25 kW, do vključno 37 kW

8701 90 250     - - - - nad 37 kW, do vključno 59 kW

8701 90 310     - - - - nad 59 kW, do vključno 75 kW

8701 90 350     - - - - nad 75 kW, do vključno 90 kW

8701 90 390     - - - - nad 90 kW

8701 90 900     - - drugi

8702        Motorna vozila za javni prevoz potnikov

8702 10       - Z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
          na vžig s kompresijo (dieselskim ali
          poldieselskim):

          - - s prostornino cilindrov nad 2.500
          kubičnih centimetrov:

8702 10 11     - - - nova:

8702 10 111     - - - - izdelana za prevoz samo na letališčih

8702 10 119     - - - - druga

          - - s prostornino cilindrov do vključno 2.500
          kubičnih centimetrov:

8702 10 910     - - - nova

8702 90       - Druga:

          - - z batnim motorjem z notranjim
          izgorevanjem in vžigom s svečko:

          - - - s prostornino cilindrov nad 2.800
          kubičnih centimetrov:

8702 90 11     - - - - nova:

8702 90 111     - - - - - izdelana za prevoz samo na
          letališčih

8702 90 119     - - - - - druga

          - - - s prostornino cilindrov do vključno
          2.800 kubičnih centimetrov:

8702 90 310     - - - - nova

8702 90 900     - - z drugimi motorji

8703        Osebni avtomobili in druga motorna vozila,
          konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen
          vozil iz tar. št. 8702), vključno z motornimi
          vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga
          (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi
          avtomobili

          - Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s
          svečko, razen z rotacijskimi batnimi motorji:

8703 21       - - s prostornino cilindrov do vključno 1000
          kubičnih centimetrov:

8703 21 100     - - - nova

8703 22       - - s prostornino cilindrov nad 1000 kubičnih
          centimetrov do vključno 1500 kubičnih
          centimetrov:

          - - - nova:

8703 22 19     - - - - druga:

8703 22 191     - - - - - terenska

8703 22 199     - - - - - druga

8703 23       - - s prostornino cilindrov nad 1500 kubičnih
          centimetrov do vključno 3000 kubičnih
          centimetrov:

          - - - nova:

8703 23 19     - - - - druga:

8703 23 191     - - - - - terenska vozila

8703 23 199     - - - - - druga

8703 24       - - s prostornino cilindrov nad 3000 kubičnih
          centimetrov:

8703 24 100     - - - nova

          - Druga vozila z batnim motorjem z notranjim
          zgorevanjem na vžig s kompresijo
          (dieselskim ali poldieselskim):

8703 31       - - s prostornino cilindrov do vključno 1500
          kubičnih centimetrov:

8703 31 10     - - - nova:

8703 31 101     - - - - terenska

8703 31 109     - - - - druga

8703 32       - - s prostornino cilindrov nad 1500 kubičnih
          centimetrov do vključno 2500 kubičnih
          centimetrov:

          - - - nova:

8703 32 19     - - - - druga:

8703 32 191     - - - - - terenska

8703 32 199     - - - - - druga

8703 33       - - s prostornino cilindrov nad 2500 kubičnih
          centimetrov:

          - - - nova:

8703 33 190     - - - - druga

8703 90       - Druga:

8703 90 100     - - z električnimi motorji

8703 90 900     - - druga

8704        Motorna vozila za prevoz blaga

8704 10       - Samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
          konstruirana za delo izven cestnega omrežja:

          - - z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
          s kompresijskim vžigom (dieselskim ali
          poldieselskim) ali z vžigom s svečko:

8704 10 11     - - - z batnim motorjem z notranjim
          zgorevanjem s kompresijskim vžigom
          (dieselskim ali poldieselskim), s prostornino
          cilindrov nad 2.500 kubičnih centimetrov, ali
          z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem z
          vžigom s svečko, s prostornino cilindrov nad
          2.800 kubičnih centimetrov:

8704 10 119     - - - - druga

8704 10 900     - - druga

          - Druga z batnim motorjem z notranjim
          zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim
          ali poldieselskim):

8704 21       - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 21 100     - - - posebej prirejena za transport
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - druga:

          - - - - z motorji s prostornino cilindrov nad
          2.500 kubičnih centimetrov:

8704 21 31     - - - - - nova:

8704 21 311     - - - - - - cisterne

8704 21 319     - - - - - - druga

          - - - - z motorji s prostornino cilindrov do
          vključno 2.500 kubičnih centimetrov:

8704 21 91     - - - - - nova:

8704 21 911     - - - - - - cisterne

8704 21 919     - - - - - - druga

8704 22       - - bruto mase nad 5 do vključno 20 t:

8704 22 100     - - - posebej prirejena za transport
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - druga:

8704 22 91     - - - - nova:

8704 22 911     - - - - - cisterne

8704 22 919     - - - - - druga

8704 23       - - bruto mase nad 20 t:

8704 23 100     - - - posebej prirejena za transport
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - druga:

8704 23 91     - - - - nova:

8704 23 911     - - - - - cisterne

8704 23 919     - - - - - druga

          - Druga z batnim motorjem z notranjim
          zgorevanjem na vžig s svečko:

8704 31       - - bruto mase do vključno 5 t:

8704 31 100     - - - posebej prirejena za transport
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - druga:

          - - - - z motorji s prostornino cilindrov nad
          2.800 kubičnih centimetrov:

8704 31 310     - - - - - nova

          - - - - z motorji s prostornino cilindrov do
          vključno 2.800 kubičnih centimetrov:

8704 31 910     - - - - - nova

8704 32       - - bruto mase nad 5 t:

8704 32 100     - - - posebej prirejena za transport
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - druga:

8704 32 910     - - - - nova

8704 90 000     - Druga

8705        Motorna vozila za posebne namene (npr.:
          samonakladalna vozila za prevoz vozil z
          okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
          vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki,
          vozila za čiščenje cest, vozila za
          škropljenje ali posipavanje, mobilne
          delavnice, mobilne radiološke enote), razen
          motornih vozil, ki so konstruirana predvsem
          za prevoz potnikov ali blaga

8705 10 000     - Vozila z dvigali

8705 20 000     - Mobilni vrtalni stolpi

8705 30 000     - Gasilska vozila

8705 40 000     - Vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

8705 90       - Druga:

8705 90 100     - - samonakladalna vozila za prevoz
          poškodovanih vozil

8705 90 300     - - vozila z betonskimi črpalkami

8705 90 900     - - druga

8711        Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in
          podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno
          prikolico ali brez nje; bočne prikolice

8711 10 000     - Z batnim motorjem in prostornino
          cilindrov do vključno 50 kubičnih centimetrov

8711 20       - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
          nad 50 kubičnimi centimetri do vključno 250
          kubičnimi centimetri:

8711 20 100     - - skuteriji

          - - drugo, s prostornino cilindrov:

8711 20 910     - - - nad 50 kubičnih centimetrov, do
          vključno 80 kubičnih centimetrov

8711 20 930     - - - nad 80 kubičnih centimetrov, do
          vključno 125 kubičnih centimetrov

8711 20 980     - - - nad 125 kubičnih centimetrov, do
          vključno 250 kubičnih centimetrov

8711 30       - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
          nad 250 kubičnimi centimetrov do vključno 500
          kubičnih centimetrov:

8711 30 100     - - s prostornino cilindrov nad 250 kubičnih
          centimetrov do vključno 380 kubičnih
          centimetrov

8711 30 900     - - s prostornino cilindrov nad 380 kubičnih
          centimetrov do vključno 500 kubičnih
          centimetrov

8711 40 000     - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
          nad 50 kubičnih centimetrov do vključno 800
          kubičnih centimetrov

8711 50 000     - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov
          nad 800 kubičnih centimetrov

8711 90 000     - Drugo

8716        Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
          nesamovozna; njihovi deli

8716 10       - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje
          ali kampiranje:

8716 10 100     - - zložljivi

          - - drugi, z maso:

8716 10 910     - - - do vključno 750 kg

8716 10 940     - - - od 750 kg do vključno 1600 kg

8716 10 960     - - - od 1600 kg do vključno 3500 kg

8716 10 990     - - - nad 3.500 kg

          - Drugi priklopniki in polpriklopniki za
          prevoz blaga:

8716 31 000     - - priklopniki-cisterne in polpriklopniki-
          cisterne

8716 39       - - drugi:

8716 39 100     - - - posebej prirejeni za prevoz
          visokoradioaktivnih snovi

          - - - drugi:

          - - - - novi:

8716 39 300     - - - - - polprikolice

          - - - - - drugi:

8716 39 510     - - - - - - enoosni

8716 39 590     - - - - - - drugi

8716 40 000     - Drugi priklopniki in polpriklopniki

8716 80 000     - Druga vozila

                            PRILOGA 2

       SEZNAM BLAGA, ZA KATEREGA SE VREDNOST
      IZVOZA, POD DOLOČENIMI POGOJI, UPOŠTEVA PRI
         OBLIKOVANJU VIŠINE CARINSKEGA
              KONTINGENTA

-----------------------------------------------------------------
Tar. št./
oznaka      Poimenovanje
-----------------------------------------------------------------
3208       Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
         sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
         naravnih polimerov, dispergiranih ali
         raztopljenih v nevodnem mediju ...

3208.10      Na osnovi poliestrov

3208.20      Na osnovi akrilnih in vinilnih polimerov

3208.90      Drugo

3214       Kiti (steklarski, za cepljenje idr.) ...

3214.90      Drugo

3506       Pripravljena lepila

3506.91      Sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali
         plastičnih mas (vštevši umetne smole)

3810       Preparati za dekapiranje kovinskih površin ...

3917       Cevi in pribor zanje iz plastičnih mas

3917.39      Druge

3920       Druge plošče, listi, filmi ...

3920.99      Iz drugih plastičnih mas

3921       Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
         iz plastičnih mas

3921.12      Iz polimerov vinilklorida

3921.13      Iz poliuretanov

3923       Izdelki za prevoz in pakiranje blaga iz
         plastičnih mas ...

3926       Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
         iz drugih materialov

3926.90      Drugo

4008       Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz
         gume, razen iz trde gume

4009       Cevi in upogibne cevi, gumene ...

4009.10      Neojačane in nekombinirane ...

4009.30      Ojačane in kombinirane ...

4009.50      S priborom

4010       Trakovi ali jermeni iz gume za transport ali
         transmisijo

4011       Nove zunanje pnevmatične gume ...

4011.10      Za osebne avtomobile ...

4011.20      Za avtobuse ali tovornjake ...

4013       Notranje gume (zračnice)

4016       Drugi proizvodi iz gume ali trde gume

4016.91      Talne obloge, pregrinjala in predpražniki

4016.93      Tesnila

5512       Tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več ...

5515       Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken

5516       Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

5602       Klobučevina ...

5603       Netkani tekstil ...

5801       Tkanine s fluorom in tkanine iz žaniljske
         preje ...

5806       Ozke tkanine, razen ...

5806.31      Iz bombaža

5806.32      Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

5902       Kord tkanine za avtomobilske plašče ...

5903       Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane ...

6001       Žamet, pliš, vštevši materiale ...

6813       Frikcijski materiali in proizvodi iz
         frikcijskega materiala

7007       Varnostno steklo iz kaljenega ali plastičnega
         stekla

7009       Steklena ogledala z okvirom ali brez, vštevši
         tudi vzvratna ogledala

7315       Verige in njihovi deli, iz železa ali jekla

7318       Vijaki, matice ...

7318.15      Drugi vijaki, s svojimi maticami ali podložkami
         ali brez njih

7318.16      Matice

7318.19      Drugo

7318.2      Proizvodi brez navoja

7320       Vzmeti in peresa iz želez ali jekla

7325       Drugi liti proizvodi iz železa in jekla

7325.99      Drugi

7326       Drugi železni ali jekleni proizvodi

7326.19      Drugi

7326.90      Drugi

7616       Drugi proizvodi iz aluminija

7616.99      Drugo (odlitki)

8201       Ročno orodje, rezače, lopate ...

8202       Ročne žage ...

8203       Pile, rašple, pincete, klešče ...

8204       Navadni in francoski ključi ...

8205       Ročno orodje in priprave ...

8206       Orodje iz dveh ali več tarifnih številk -
         garniture

8207       Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave

8208       Noži in rezila za stroje ali mehanične priprave

8301       Žabice in ključavnice ...

8301.20      Ključavnice za motorna vozila

8302       Okovje in pribor in podobni proizvodi ...

8302.30      Drugo okovje, pribor in podobni proizvodi za
         motorna vozila

8407       Batni motorji z notranjim zgorevanjem s
         svečkami

8408       Batni motorji z notranjim zgorevanjem ...

8409       Deli, ki so primerni izključno ...

8413       Črpalke za tekočine ...

8413.19      Druge

8413.30      Črpalke za gorivo, mazanje in hladilne
         medije ...

8414       Zračne ali vakuumske črpalke ...

8414.40      Zračni kompresorji vgrajeni ...

8414.5      Ventilatorji

8415       Klimatizacijske naprave z ventilatorjem ...

8421       Centrifuge, vštevši centrifuge za ...

8421.2      Naprave za filtriranje in čiščenje tekočin:

8421.3      Naprave za filtriranje in čiščenje plinov:

8456       Stroji za obdelovanje materialov ...

8457       Centri za strojno obdelavo ...

8458       Stružnice za obdelavo kovin

8459       Stroji za obdelavo kovin ...

8460       Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje ...

8461       Obdelovalni stroji za obdelavo kovin ...

8462       Obdelovalni stroj, vštevši stiskalnice za
         obdelavo kovin ...

8463       Drugi stroji za obdelavo kovin ...

8466       Deli in pribor, ki so izključno ali
         pretežno ...

8477       Stroji za obdelavo gume ali plastičnih mas ...

8479       Stroji in mehanične naprave s posebnimi
         funkcijami ...

8480       Utopi za livarne, modelne plošče ...

8480.49      Druge

8482       Kotalni ležaji

8482.10      Kroglični ležaji

8482.50      Drugi valjčni ležaji

8483       Transmisijske gredi (vštevši odmične gredi ...

8484       Tesnila iz kovinskih listov ...

8485       Deli strojev brez električnih priključkov ...

8485.90      Drugi

8501       Elektromotorji in električni generatorji ...

8501.109     Drugi

8501.319     Drugi

8501.329     Z močjo nad 750 W do 75 kW

8504       Električni transformatorji, statični
         konvertorji ...

8505       Elektromagneti; trajni magneti

8507       Električni akumulatorji, vštevši separatorje
         zanje ...

8507.10      Svinčeni akumulatorji za zagon batnih motorjev

8507.20      Drugi svinčeni akumulatorji

8511       Električna oprema za vžiganje in zaganjanje ...

8512       Električna oprema za razsvetljavo ...

8516       Električni pretočni in akumulacijski
         grelniki ...

8516.80      Električni grelni upori ...

8532       Električni kondenzatorji ...

8533       Električni upori ...

8534       Tiskana vezja

8536       Električni aparati za vklapljanja in
         izklapljanja

8538       Deli, ki so izključno ali pretežno ...

8538.90      Drugo

8539       Električne žarnice z nitko in električne
         žarnice za rezelektrenje ...

8544       Izolirana žica, kabli in drugi izolirani
         električni vodniki ...

8609.00      Kontejnerji (vštevši kontejnerje za transport
         fluidov ...

8701       Traktorji, cestni vlačilci ...

8701.20      Cestni vlačilci za polpriklopnike

8702       Motorna vozila za javni prevoz potnikov

8703       Osebni avtomobili in druga motorna vozila ...

8704       Motorna vozila za prevoz blaga

8705       Motorna vozila za posebne namene ...

8706.00      Šasije z vdelanimi motorji ...

8707       Karoserije (vštevši kabine) ...

8708       Deli in pribor za motorna vozila ...

8711       Motorna kolesa (vštevši mopede) in podobna
         vozila s podobnim motorjem ...

8714       Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713

8716       Priklopniki in polpriklopniki ...

9025       Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti ...

9026       Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
         pretoka

9029       Števci vrtljajev, števci proizvodnje,
         taksimetri ...

9032       Instrumenti in aparati za avtomatično
         regulacijo

9401       Sedeži ...

9401.20      Sedeži za motorna vozila

9401.90      Drugi (prevleke za avtomobilske sedeže iz
         tekstila in umetnega usnja)

Opomba:

Če je navedeno samo poglavje carinske tarife ali štirimestna
tarifna številka, se upošteva vse blago, ki ga zajema navedena
tarifna številka; če pa je poleg štirimestne tarifne številke
navedena še večmestna tarifna oznaka, se upošteva le blago iz te
izrecno navedene tarifne oznake.

                            PRILOGA 3

-----------------------------------------------------------------
Tar. ozn.     Poimenovanje
-----------------------------------------------------------------

2505       Pesek, naravni, vseh vrst, barvan ali nebarvan,
         razen kovinonosnega peska iz 26. poglavja

2505.90      drug pesek:

         Ex.:

         eruptivni material za proizvodnjo asfalta

2517       Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen,
         ki se navadno uporabljajo kot agregati za
         beton, za nasipanje cest in železniških prog
         ter za druga nasipanja, debeli gramoz, vštevši
         termično obdelan; makadam iz žlindre, troske
         ali podobnih industrijskih odpadkov, vštevši
         tudi mešane z materiali iz prvega dela te
         tarifne številke; ter makadam; drobljenec,
         odlomki in prah iz kamna iz tar. št. 25.15 ali
         25.16, vštevši termično obdelane:

2517.10      - Prodniki, gramoz, lomljeni ali zdrobljeni
         kamen, ki se uporabljajo kot agregati za beton,
         za nasipanje cest ali železniških prog in
         za druga nasipanja, debeli in drobni gramoz,
         vštevši termično obdelane

         Ex.:

         - eruptivni drobljenec

2517.4      Drobljenec, odlomki in prah iz kamna...:

2517.49      Ex.:

         - eruptivni agregati

2713.20      Naftni bitumen

2714       Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in
         oljni skrilavci in terpesek; asfaltiti in
         asfaltne kamnine

2714.10      bitumen

2715       Bitumenske mešanice na osnovi naravnega
         asfalta, naravnega bitumena iz nafte,
         mineralnega katrana in mineralne katranske
         smole (npr. bituminozni kit, cutback):

2715.001     - Bitumenske emulzije

         Ex.:

         - bitumenske emulzije iz polimernih
         modificiranih bitumnov

3209       Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi
         sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih
         naravnih polimerov, dispergiranih ali
         raztopljenih v vodni sredini

3209.90      Ex:

         - barve za horizontalno signalizacijo

3602.00      Pripravljena razstreliva razen smodnika

3603.00      Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne
         vrvice; udarne in razstrelilne kapice;
         vžigalniki; električni detonatorji

3603.001     Detonirajoče vžigalne vrvice

3603.009     Neelektrični sestavljen inicialni komplet, ki
         sestoji iz vžigalne cevke in detonatorja s
         povezovalnimi elementi ali brez njih; drugo

         Ex.:

         - električni vžigalniki

3823       Industrijske monokarboksilne maščobne kisline:

3823.19      Ex.:

         - za izboljšanje bitumna

3824       Pripravljena vezivna sredstva za livarske
         forme in livarska jedra, kemični proizvodi in
         preparati kemične industrije in sorodnih
         industrij (vštevši tudi tiste, ki so
         sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki
         niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu,
         preostali proizvodi kemične industrije ali
         sorodnih industrij, ki niso omenjeni in ne
         zajeti na drugem mestu:

3824.40      Pripravljeni aditivi za cemente, malte ali
         betone:

         Ex.:

         - emaco

         - betosan

         - premazi za beton

3824.90      Ex.

         - epoksi trdilec

3902       Polimeri propilena ali drugih olefinov, v
         primarnih oblikah

3902.10      Polipropilen:

         Ex.:

         dodatki iz polipropilena za proizvodnjo asfalta

3902.30      Kopolimeri propilena:

         Ex.:

         dodatki iz kopolimeri propilena za proizvodnjo
         asfalta

3907       Poliacetili, drugi polietri in epoksidne smole,
         v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne
         smole, polialilestri in drugi poliestri, v
         primarnih oblikah:

3907.30      - epoksidne smole

3919       Samolepilne plošče, listi filmi, folije,
         trakovi in druge podobne oblike iz plastičnih
         mas, vštevši tudi tiste v zvitkih:

3919.10      - V zvitkih širokih do 20 cm:

         Ex.:

         - elastomerni izolacijski materiali

3920       Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
         iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste
         strukture, neojačeni, nelaminirani, brez
         podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi
         materiali:

3920.10      Ex.:

         PVC folije za uporabo na avtocestah

3920.42      - - gibki

         Ex.:

         - PVC hidroizolacijska folija

3920.99      - - iz drugih plastičnih mas

         Ex.:

         - nopen (gumbičasta) folija

3921       Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi
         iz

3921.11      Ex.:

         folije in trakovi iz polimerov stirena za
         uporabo na avtocestah

3925       Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih
         mas, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
         mestu

3925.90      Ex.:

         folije za izolacijo in zaščito tunelov

3926       Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
         iz drugih materialov iz tar. št. 30.01 do
         30.14:

3926.909     - - - drugo:

         Ex.:

         - PVC podložke

4011       Nove zunanje pnevmatične gume (plašči),
         vštevši tubeless gume:

4011.99      - - druge:

         Ex.:

         - avtoplašči za gradbene stroje

6807       Proizvodi iz bitumna ali iz podobnih materialov
         (npr. iz bitumna iz nafte ali iz premogove
         katranske smole)

6807.10      Ex.:

         - bitumenski trakovi

7213       Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali
         nelegiranega jekla

7213.10      - z vdolbinami, rebri, žlebovi ali drugimi
         deformacijami, nastalimi med valjanjem

7214       Palice iz železa in nelegiranega jekla, samo
         kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče
         ekstrudirane, vštevši tiste, ki so zvite po
         valjanju:

7214.20      - Z vtiski, rebri, žlebovi in drugimi
         deformacijami, nastalimi med valjanjem

         Ex.:

         - gladke ali rebraste palice iz železa ali
         nelegiranega jekla, zakrivljene na enem ali
         obeh koncih

7214.911     betonsko železo in jeklo (ki vsebuje manj kot
         0,25% ogljika)

7214.99      betonsko železo in jeklo

7217       Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega
         jekla

7217.90      Ex.:

         - žica za prednapeti beton

7303.00      Cevi in votli profili iz litega železa

         Ex.:

         - litoželezne cevi

7304       Cevi in votli profili iz celega, iz železa
         (razen litega železa) ali jekla:

         Ex.:

         - zaščitne cevi za izdelavo profilov

         - vrtalno drogovje

7308       Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.
         št. 94.06) in deli konstrukcij (npr. mostovi in
         mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi,
         predelčni stebri, strehe, strešna ogrodja,
         vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za
         vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali
         jekla; pločevine, palice, profili, cevi in
         podobno, pripravljeni za uporabo v
         konstrukcijah, iz železa ali jekla:

7308.90      Ex.:

         - kovinski loki

7312       Vpredena žica, vrvi in kabli, pleteni trakovi
         ipd., iz železa ali jekla, ki niso električno
         izolirani

7312.109     Ex.:

         - kabli za prednapenjanje

7316 00 000    Kavlji (sidra), kljuke in njihovi deli, iz
         železa ali jekla

         Ex.:

         - sidra

7326       Drugi železni ali jekleni proizvodi:

7326.90      Ex.:

         - kovinske vezi

         - sidra

         - izlivniki, mozniki

         - diletacije

7610       Konstrukcije in deli konstrukcij

         Ex.:

         - tunelski opaži

         - sistemski opaži za gradnjo objektov

         - sistemska oprema za gradnjo z montažnimi
         elementi

8412       Drugi pogonski stroji in motorji:

8412.29      Ex.:

         - hidravlika

8413       Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami
         ali brez njih; elevatorji za tekočine

         Ex.:

         - črpalke za beton

         - črpalke za vodo

         - črpalke za mulj

8414       Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali
         plinski kompresorji in ventilatorji;
         ventilacijske ali recirkulacijske nape z
         vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki
         imajo filtre

         Ex.:

         - kompresorji

         - deli za črpalke in kompresorje, ki so
         navedeni v tem seznamu

8424       Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez
         njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje
         tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni
         ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne
         naprave; stroji za brizganje pare ali peska in
         podobni stroji za brizganje s curkom

         Ex.:

         - naprave za brizganje betona

         - naprave za injeciranje

8425       Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični
         vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno
         višino

         Ex.:

         - vitli

         - dvigala za težke tovore

         - dvigala za izdelavo pilotov

8429       Buldožerji, angledozerji, grejderji,
         ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z
         lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji,
         samovozni

8429.1      buldožerji in angledozerji

8429.20      grejderji in ravnalniki

8429.30      skreperji

8429.40      stroji za nabijanje in cestni valjarji

8429.5      bagri in nakladalniki

8430       Drugi stroji za ravnanje, strganje,
         izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje
         zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za
         izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni
         odmetalniki

8430.10      ovni in stroji za izdiranje pilotov

8430.3      stroji za spodrezavanje kamnin in stroji za
         prebijanje predorov

8430.4      drugi stroji za vrtanje

8430.6      drugi stroji, nesamovozni

8431       Deli primerni za uporabo izključno ali pretežno
         s stroji iz tar. št. 84.25 do 84.30:

8431.4      Ex.:

         deli za stroje iz tar. št. 84.29 in 84.30, ki
         so navedeni v tem seznamu

8544       Izolirna žica (vštevši lakirano žico in
         anodizirano žico), kabli (vštevši koaksialne
         kable) in drugi izolirani električni vodniki, s
         konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih
         vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih
         vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali
         ne, s konektorjem ali brez njega:

8544.592     - - - izolirani s plastičnimi masami

         Ex.:

         - žice in kabli za povezovanje minskih polj

         - električni kabli za tunele

8464       Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona,
         azbesta, cementa in podobnih mineralnih
         materialov ali za hladno obdelavo stekla:

8464.109     strojne žage za druge materiale

8464.209     stroji za brušenje in poliranje drugih
         materialov

         Ex.:

         - aparat za brušenje betonskih preizkušancev

8474       Stroji za sortiranje, presejevanje, separacijo,
         pranje drobljenje, mletje, mešanje itd.:

         Ex.:

         - separacije

         - betonarne

         - asfaltne baze

         - oprema za železokovnice

8479       Stroji in mehanične naprave s posebnimi
         funkcijami, ki niso omenjeni in ne zajeti an
         drugem mestu v tem poglavju:

8479.10      Ex.:

         - asfaltni finišerji

         - betonski finišerji

         - rezkarji

         - stroji za obeleževanje cest

         - žerjavi

8479.9      Ex.:

         deli za opremo iz tarifne številke 8479, ki je
         navedena v tem seznamu

8502       Električni generatorski agregati in rotacijski
         konvertorji (pretvorniki):

         Ex.:

         - električni generatorski agregati za uporabo
         v gradbeništvu

8543       Električni stroji in aparati s posebnimi
         funkcijami, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu v tem poglavju:

8543.40      Ex.:

         - vžigalni strojčki za miniranje

8543.81      Ex.:

         - vžigalni strojčki za miniranje

8543.89      Ex.:

         - vžigalni strojčki za miniranje

8701       Traktorji, cestni vlačilci za polpriklopnike in
         druga vlečna vozila (razen tistih iz tar. št.
         8709)

8701.20      - cestni vlačilci za polpriklopnike

8704       Motorna vozila za prevoz blaga:

8704.10      samorazkladalna (dumperji - prekucniki),
         konstruirana za delo izven cestnega omrežja

         Ex.:

         - dumperji

         - kiperji

         - kiperji z izolacijo

8704.23      Ex.:

         - šasija s kabino za kiper

8705       Motorna vozila za posebne namene (npr.:
         samonakladalna vozila za prevoz vozil z
         okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila,
         vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki,
         vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje
         ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne
         radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
         konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali
         blaga

8705.10      vozila z dvigali

8705.20      premični vrtalni stolpi

8705.40      vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki

8705.90      Ex.:

         - za prevoz eksploziva

8716       Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila,
         nesamovozna; njihovi deli

8716.3      Ex:

         priklopniki, polpriklopniki za prevoz gradbenih
         materialov

8716.80      Ex:

         druga vozila za prevoz gradbenih materialov

         - izlivniki, mozniki

         - diletacije

9015       Geodetski (vštevši fotogrametrijske),
         hidrografski, oceanografski, hidrološki in
         geofizikalni instrumenti in aparati, razen
         kompasov; daljinometri:

9015.80      Ex.:

         - geofizikalni instrumenti in naprave (merilne
         sonde, karotaže, seizmografi itd.)

9015.90      Ex.:

         - deli in pribor za geofizikalne instrumente in
         aparate

9022       Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali
         gama žarki za medicinsko, kirurško,
         zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo,
         vštevši aparate za radiografijo ali
         radioterapijo, rentgenske cevi in drugi
         generatorji rentgenskih žarkov,
         visokonapetnostni generatorji, komandne plošče
         in komandne mize, zasloni, mize, stoli in
         podobno za preiskovanje in zdravljenje:

9022.19      Ex.:

         - rentgenski aparati za drugo uporabo za
         ugotavljanje zvezanosti armirano-betonskih
         kolov

9022.29      Ex.:

         - sonde za meritve gostote in vlage zemljin in
         asfaltov

9024       Stroji in aparati za preizkušanje trdote,
         natezne trdnosti ali trdnosti na tlak,
         elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti
         materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega
         materiala, papirja, plastične mase):

9024.80      Ex.:

         - trgalni stroj za preiskavo hidroizolacijskih
         trakov

         - hidravlična stiskalnica

9027       Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične
         analize (npr. polarimetri, refraktometri,
         spektrometri, aparati za analizo plina ali
         dima) instrumenti in aparati za merjenje in
         kontrolo viskoznosti, poroznosti, ekspanzije,
         površinske napetosti in podobno; instrumenti in
         aparati za kalorimetrijska, akustična in
         fotometrijska merjenja ali kontrolo (vštevši
         ekspozimetre); mikrotomi:

9027.80      Ex.:

         - dinamična plošča za ugotavljanje zbitosti
         tamponov

9031       Instrumenti aparati in stroji za merjenje ali
         kontrolo, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu v tem poglavju; projektorji
         profilov:

9031.80      Ex.:

         - aparat za meritve drsnosti asfaltnih in
         betonskih preizkušancev


OPOMBA:

Če je v prilogi 3 navedena le 4-mestna tarifna oznaka se upošteva
vse blago, ki ga zajema navedena tarifna oznaka.

Če so poleg 4-mestne tarifne oznake navedene še večmestne tarifne
oznake, se upošteva le blago iz te izrecno navedene tarifne
oznake.

Če je v okviru tarifne oznake navedeno le določeno blago z oznako
"Ex." se šteje, da predmet uredbe ni vse blago, ki se razvršča v
to tarifno oznako ampak le izrecno navedeno blago.