Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1995 z dne 4. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1995 z dne 4. 10. 1995

Kazalo

2640. Uredba o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga, stran 4447.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa podrobnejše kriterije in način dokazovanja porekla blaga, kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi:
1. uporabe carinske tarife,
2. uporabe drugih ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi s prometom posameznih vrst blaga,
3. izdaje potrdil o poreklu blaga.
2. člen
(zaupnost podatkov)
(1) Vsi podatki, ki se predložijo zaradi dokazovanja ali ugotavljanja porekla blaga so zaupne narave.
(2) Vsi, ki pridejo v stik s podatki iz prejšnjega odstavka morajo spoštovati njihovo zaupno naravo.
II. NEPREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
3. člen
(osnovni kriteriji)
Nepreferencialno poreklo blaga se ugotavlja na podlagi kriterijev iz 12. do 14. člena carinskega zakona in kriterijev, ki jih določa ta uredba.
4. člen
(preprečevanje zlorab)
Če carinski organ ugotovi, da je določena predelava ali obdelava v posamezni državi v smislu prvega odstvka 14. člena carinskega zakona izvršena z namenom, da se zaobidejo predpisi v zvezi z blagom, po poreklu iz te države, se pod nobenim pogojem ne more šteti, da je blago zaradi takšne obdelave ali predelave pridobilo poreklo države, kjer je bila obdelava ali predelava izvršena.
5. člen
(podrobnejši kriteriji za tekstil in tekstilne proizvode)
(1) Če se v skladu s 14. členom carinskega zakona ugotavlja poreklo tekstila in tekstilnih proizvodov, ki se uvrščajo v XI. oddelek nomenklature carinske tarife, se šteje, da so tekstil oziroma tekstilni proizvodi po poreklu iz tiste države, kjer je bil izvršen celotni postopek predelave.
(2) Kot “celotni postopek predelave” iz prejšnjega odstavka se šteje obdelava oziroma predelava, zaradi katere se pridobljeni proizvod razvršča v drugo številko (štirimestno) nomenklature carinske tarife kot je številka nomenklature carinske tarife vseh materialov brez porekla in so bili uporabljeni v postopku predelave.
(3) Pri ugotavljanju porekla proizvodov iz priloge 1 k tej uredbi kot “celotni postopek predelave” šteje samo postopek, ki je naveden v 3. stolpcu te priloge, ne glede na to, ali pri predelavi teh proizvodov pride do spremembe številke nomenklature carinske tarife v skladu s prejšnjim odstavkom ali ne. Priloga 1 je sestavni del te uredbe.
(4) V skladu s tem členom blago v naslednjih primerih nikakor ne pridobi porekla, čeprav je zaradi predelave prišlo do spremembe številke nomenklature carinske tarife:
1. postopki, ki so potrebni za ohranitev blaga v nespremenjenem stanju med prevozom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, odstranjevanje pokvarjenih delov ipd.)
2. enostavno odstranjevanje prahu, presejavanje ali izločevanje, sortiranje, klasificiranje (vključno s sestavljanjem v set), pranje, razrezovanje;
3. - zamenjava embalaže ter razdeljevanje in združevanje tovorkov;
– preprosto pakiranje blaga v etuije, vreče, škatle, zaboje; nameščanje na lepenko ali les ipd. ter drugi preprosti postopki pakiranja blaga za prodajo;
4. etiketiranje in označevanje blaga ali njegove embalaže;
5. preprosto sestavljanje delov blaga v popoln proizvod;
6. kombinacija postopkov iz 1. do 5. točke tega odstavka.
6. člen
(dodatki, rezervni deli in orodje)
(1) Za dodatke, rezervne dele in orodje, ki se dobavijo skupaj z opremo, strojem, aparatom ali vozilom in tvorijo del njegove standardne opreme, se šteje, da imajo enako poreklo kot ta oprema, stroj, aparat ali vozilo.
(2) Za bistvene rezervne dele za opremo, stroje, aparate ali vozila, ki se sprostijo v prost promet ali izvozijo prej kot oprema, stroji, aparati ali vozila, se šteje, da imajo isto poreklo kot oprema, stroj, aparat ali vozilo samo, če so izpolnjeni pogoji iz 7. člena te uredbe.
7. člen
(pogoji za bistvene rezervne dele)
(1) Domneva iz prejšnjega člena se lahko upošteva le, če:
1. je to nujno zaradi uvoza v namembno državo ali
2. vključitev bistvenega rezervnega dela v opremo, stroje, aparate ali vozilo v proizvodni proces ne bi preprečila, da bi ta oprema, stroj, aparat ali vozilo dobilo slovensko poreklo ali poreklo države, kjer se opravlja proizvodni proces.
(2) Za opremo, stroje, aparate ali vozila iz 6. člena te uredbe se šteje blago, ki se razvršča v XVI., XVII. in XVIII. oddelek nomenklature carinske tarife.
(3) Za bistvene rezervne dele iz prvega odstavka tega člena se štejejo deli:
1. brez katerih pravilno delovanje blaga iz prejšnjega odstavka, ki je bilo predhodno sproščeno v prost promet ali predhodno izvoženo nebi bilo mogoče,
2. ki so bistveni za blago iz prejšnjega odstavka in
3. so namenjeni za normalno vzdrževanje blaga iz prejšnjega odstavka in za nadomestitev enakih rezervnih delov, ki so poškodovani ali jih ni mogoče popraviti.
8. člen
(dokazovanje porekla v primeru iz 6. člena te uredbe)
(1) Oseba, ki zahteva izdajo potrdila o poreklu blaga za rezervne dele v skladu s 6. členom te uredbe, mora pristojnemu organu v svoji zahtevi predložiti:
1. izjavo, da so rezervni deli, na katere naj se potrdilo nanaša, namenjeni za normalno vzdrževanje opreme, stroja, aparata ali vozila,
2. natančne podatke o opremi, stroju, aparatu ali vozilu, kateremu je rezervni del namenjen in
3. podatke o potrdilu o poreklu blaga, ki je bil izdan za opremo, stroj, aparat ali vozilo za vzdrževanje katerega je namenjen rezervni del, za katerega se zahteva novo potrdilo o poreklu blaga.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti vsebovani tudi v potrdilu o poreklu blaga.
(3) V zvezi s preverjanjem pogojev iz 6. in 7. člena te uredbe lahko pristojni organi zahtevajo tudi, da vložnik zahtevka predloži dodatne dokaze za svoje navedbe, kot npr. račune ali kopije računov, ki se nanašajo na opremo, stroje, aparate ali vozila, pogodbe ali druge dokumente, ki kažejo na to, da je dobava določenega rezervnega dela opravljena v sklopu normalnega vzdrževanja.
9. člen
(dokazovanje porekla blaga)
Če se ob uvozu zahteva dokazovanje porekla blaga, se le-to dokazuje s predložitvijo ustreznega potrdila o poreklu blaga.
10. člen
(zahtevek za izdajo potrdila)
(1) Potrdilo o poreklu blaga izdajo pristojni organi vložniku zahtevka na podlagi njegovega pisnega zahtevka.
(2) Vložnik zahtevka je odgovoren za pravilnost in popolnost podatkov v zahtevku za izdajo potrdila o poreklu blaga in mora na zahtevo pristojnega organa le-temu priskrbeti še dodatne podatke in dokumente, ki dokazujejo njegove navedbe v zahtevku.
11. člen
(obvezna vsebina potrdila o poreklu blaga)
(1) Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga mora:
1. vsebovati vse podatke, potrebne za identifikacijo blaga, na katerega se nanaša, predvsem pa:
– število tovorkov, njihovo naravo in označbe oziroma številke, ki so na tovorkih,
– tip blaga,
– bruto in neto težo blaga, če to ni mogoče, pa podatke o številu ali volumnu blaga, posebej kadar je to glede na naravo blaga primerneje,
– ime oziroma firmo in sedež dobavitelja blaga ter
2. nedvomno dokazovati, da je blago, na katerega se nanaša po poreklu iz določene države.
(2) Carinski organ lahko sprejme potrdilo iz prejšnjega odstavka, izdano v drugi državi, če so izpolnjeni predpisani pogoji in če je potrdilo izdal pristojni organ ali pooblaščena organizacija te države.
(3) Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino določi vrste blaga pri uvozu katerih je treba predložiti potrdilo o poreklu blaga v skladu s tem členom.
12. člen
(pristojnost in postopek za izdajo potrdila
o slovenskem poreklu blaga - nepreferencialno poreklo)
(1) Potrdila iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki dokazujejo, da je blago slovenskega porekla, izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 k tej uredbi in je njen sestavni del.
(2) Potrdilo o poreklu blaga se izda na podlagi pisnega zahtevka, ki ustreza vzorcu iz priloge 3 k tej uredbi in je njen sestavni del.
(3) Potrdilo o poreklu blaga mora vsebovati serijsko številko, po kateri ga je mogoče identificirati. Potrdilo in zahtevek morata vsebovati isto serijsko številko.
(4) Glede na okoliščine posameznega primera, če vložnik zahtevka v določenem časovnem obdobju redno izvaža istovrstno blago, lahko Gospodarska zbornica Slovenije odloči, da bo izdala potrdilo o poreklu blaga, ne da bi vložnik moral vsakokrat predložiti posebni pisni zahtevek, vendar pa mora pri tem zagotoviti spoštovanje predpisanih kriterijev in pogojev.
(5) Potrdilo o poreklu blaga se izda v enem izvodu. Na zahtevo vložnika zahtevka in če je to potrebno zaradi trgovanja z zadevnim blagom, se lahko izda več prepisov istega potrdila o poreklu blaga. Na vseh nadaljnjih prepisih mora biti oznaka, da gre za kopijo.
13. člen
(pogoji za izdajo potrdila o nepreferencialnem slovenskem poreklu blaga in dodatno preverjanje podatkov)
(1) Gospodarska zbornica Slovenije izda potrdilo o slovenskem poreklu blaga če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in da blago, na katerega se potrdilo nanaša ustreza kriterijem za pridobitev slovenskega porekla.
(2) Gospodarska zbornica Slovenije lahko v zvezi s preverjanji iz prejšnjega odstavka od vložnika zahtevka zahteva predložitev dodatnih podatkov ali dokumentov, ki dokazujejo posamezne navedbe vložnika v zahtevku ali pa zahteva pregled dokumentacije pri vložniku zahtevka in pregled proizvodnega postopka.
14. člen
(način izpolnjevanja potrdil o poreklu blaga)
Zahtevek in potrdilo o poreklu blaga iz prejšnjega člena morata biti izpolnjena s pisalnim strojem (računalnikom) ali v rokopisu, z velikimi tiskanimi črkami, vendar enotno.
15. člen
(hramba zahtevkov)
Gospodarska zbornica Slovenije mora hraniti zahtevke, na podlagi katerih je izdala potrdila o poreklu blaga najmanj dve leti od dneva izdaje.
III. PREFERENCIALNO POREKLO BLAGA
16. člen
(kriteriji za ugotavljanje preferencialnega porekla blaga)
(1) Kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi ugotavljanja upravičenosti preferencialnega carinskega obravnavanja posameznega blaga, se le-to ugotavlja v skladu s predpisi, ki določajo takšno obravnavanje.
(2) Če predpisi iz prejšnjega odstavka ne vsebujejo določil o ugotavljanju in dokazovanju preferencialnega porekla blaga, se primerno uporabljajo splošni kriteriji iz 12. do 14. člena carinskega zakona in podrobnejši kriteriji, ki jih za nepreferencialno poreklo določa ta uredba.
17. člen
(dokazovanje preferencialnega porekla blaga)
(1) Preferencialno poreklo blaga se dokazuje s predložitvijo dokazil o poreklu blaga, katerih uporaba je dogovorjena z nacionalnimi ali mednarodnimi pogodbami, ki določajo preferencialno carinsko obravnavanje.
(2) Če je z mednarodno pogodbo, ki določa preferencialno carinsko obravnavanje določeno, da je mogoče posameznim upravičencem dovoliti kakšne poenostavitve v zvezi z dokazovanjem porekla blaga, izda na podlagi pisnega zahtevka vložnika dovoljenje za izvajanje teh poenostavitev Carinska uprava RS.
(3) Pri izdaji dovoljenj iz prejšnjega odstavka Carinska uprava upošteva predvsem:
1. jamstva vložnika zahtevka v zvezi s pravilnim izvajanjem poenostavljenega postopka,
2. zanesljivost vložnika zahtevka pri vodenju carinskih postopkov.
18. člen
(dokazila o slovenskem poreklu blaga - preferencialno poreklo)
(1) FORM A obrazec, ki dokazuje slovensko poreklo blaga za uveljavljanje preferencialnega obravnavanja blaga na podlagi preferencialnih shem, izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z mednarodnimi sporazumi, ki določajo preferencialne sheme.
(2) Druga dokazila o slovenskem poreklu blaga, ki se uporabljajo za uveljavljanje preferencialnega carinskega obravnavanja (npr. potrdilo o prometu blaga EUR.1), izdajajo carinski organi, če ni z mednarodnimi sporazumi, ki določajo preferencialno carinsko obravnavanje določena pristojnost drugega organa.
19. člen
(primerna uporaba drugih določb te uredbe)
Za izdajanje, izpolnjevanje in hrambo dokazil o preferencialnem poreklu blaga se primerno uporabljajo 10., 14. in 15. člen te uredbe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(veljavnost dosedanjih dokazil o poreklu blaga)
(1) Potrdila o slovenskem poreklu blaga (nepreferencialno obravnavanje), ki so jih pristojni organi izdali pred uveljavitvijo te uredbe, uvoz oziroma izvoz blaga, na katerega se potrdilo nanaša pa ni bil izvršen do uveljavitve te uredbe, se lahko uporabijo tudi po uveljavitvi te uredbe, vendar najpozneje do 1. julija 1996.
(2) Pristojni organi lahko na podlagi zahtevkov, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo te uredbe, postopek za izdajo potrdil pa ni bil zaključen do 1. januarja 1996, izdajajo potrdila o slovenskem poreklu blaga (nepreferencialno obravnavanje), če so izpolnjeni pogoji, ki so za pridobitev potrdila veljali pred uveljavitvijo te uredbe. Tako izdana potrdila se lahko uporabijo najpozneje do 1. julija 1996.
21. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati peti odstavek 1. člena in 3. do 8. člen odredbe o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Uradni list RS, št. 18/93).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati odredba o načinu ugotavljanja izvora blaga (Uradni list SFRJ, št. 41/79).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 424-03/95-14/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
  PRILOGA 1
                              
 PREDELAVE IN OBDELAVE BLAGA, POTREBNE ZA PRIDOBITEV POREKLA
     - TEKSTIL IN TEKSTILNI PROIZVODI (5. člen)
               
            Uvodne opombe
               
Opomba 1

1.1. Prva dva stolpca v seznamu priloge 1 opisujeta
pridobljene proizvode. Prvi stolpec določa tarifno številko
ali številko poglavja carinske nomenklature, drugi stolpec
pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v carinski nomenklaturi
uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis
v prvih dveh stolpcih, je v tretjem stolpcu navedeno pravilo
za pridobitev porekla. Kjer je pred vpisom v prvem stolpcu
naveden "ex", to pomeni, da se pravilo v tretjem stolpcu
uporablja le za del tarifne številke ali poglavja, opisanega
v drugem stolpcu.

1.2. Če je v prvem stolpcu združenih več tarifnih številk
ali če je navedena številka poglavja in je zato opis blaga v
drugem stolpcu podan le na splošno, se pravilo v tretjem
stolpcu nanaša na vse proizvode, ki so v kombinirani
nomenklaturi razvrščeni pod te tarifne številke oziroma
poglavja.

1.3. Kjer seznam vsebuje različna pravila, ki se nanašajo na
različne proizvode v okviru ene tarifne številke, vsebuje
vsak nov zamaknjeni odstavek opis, ki se nanaša na tisti del
tarifne številke, ki je predmet pravila v tretjem stolpcu.

Opomba 2

2.1. Izraz "proizvodnja" označuje vse oblike obdelave ali
predelave, vključno s "sestavljanjem" ali posebnimi
operacijami.

2.2. Izraz "material" pomeni vse oblike "sestavin",
"elementov", "surovin", "materialov", "sestavnih delov",
"delov" itd., ki se uporabljajo pri proizvodnji proizvoda.

2.3. Izraz "proizvod" označuje pridobljeni proizvod, tudi če
je namenjen za poznejšo uporabo v drugi proizvodni
operaciji.

Opomba 3

3.1. Obdelava ali predelava, ki ju zahteva pravilo v tretjem
stolpcu, se nanaša le na uporabljene materiale brez porekla.
Omejitve navedene v pravilu iz tretjega stolpca, se prav
tako nanašajo le na uporabljene materiale brez porekla.

3.2. Če se proizvod iz materialov brez porekla, ki je med
proizvodnjo pridobil status proizvoda s poreklom, uporabi
kot material v proizvodnem postopku kakšnega drugega
proizvoda, pravilo, ki se uporablja za proizvod, v katerega
je vgrajen, zanj ne velja.

Na primer:

Nevezena tkanina lahko pridobi poreklo, če je tkana iz
preje. Če se potem uporabi za izdelavo vezenega posteljnega
perila, se odstotek omejitve vrednosti limita, ki je naveden
pri uporabi nevezene tkanine, v tem primeru ne uporablja.

Opomba 4

4.1. Pravilo iz seznama določa minimalen obseg potrebne
obdelave ali predelave, pri čemer se z večjo obdelavo ali
predelavo tudi lahko pridobi poreklo; nasprotno pa se z
manjšo obdelavo ali predelavo ne more pridobiti porekla. Če
torej pravilo določa, da je možno na določeni stopnji
proizvodnje uporabiti material brez porekla, je uporaba
takšnega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena,
uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

4.2. Če pravilo iz seznama natančno določa, da je lahko nek
proizvod izdelan iz več materialov, to pomeni, da se lahko
uporabi eden ali več materialov. To ne pomeni, da morajo
biti uporabljeni vsi materiali.

Na primer:

Pravilo, ki se uporablja za tkanine, določa, da se lahko
uporabljajo naravna vlakna, in da se izmed drugih materialov
prav tako lahko uporabljajo kemični materiali. To ne pomeni,
da se morajo uporabljati oboji hkrati, lahko se uporabi eden
ali drugi ali oba skupaj.

4.3. Če pravilo iz seznama natančno določa, da mora biti
proizvod proizveden iz določenega materiala, ta pogoj ne
preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svojih
naravnih lastnosti ne morejo ustrezati pravilu.

Opomba 5

5.1. Izraz " vlakno" zajema "naravna vlakna" in "obdelana
lesna vlakna" iz tarifnih številk 5501 do 5507 in vlakna, ki
se lahko uporabljajo pri proizvodnji papirja.

5.2. Izraz "naravna vlakna" se uporablja za vlakna, ki niso
umetna ali sintetična in je omejen na vse oblike vlaken pred
predenjem, vključno z odpadki in razen, če ni drugače
določeno, zajema izraz "naravna vlakna" tudi vlakna, ki so
bila mikana, česana ali kako drugače obdelana, vendar ne
predena.

5.3. Izraz "naravna vlakna" zajema konjsko žimo iz tarifne
številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003 kot
tudi volno, fino in grobo živalsko dlako iz tarifnih številk
5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do
5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do
5305 carinske nomenklature.

5.4. Izraz "obdelana lesna vlakna" se uporablja za umetno
ali sintetično prejo iz filamentov, lesna vlakna ali odpadke
iz tarifnih številk 5501 do 5507.

5.5. Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" označujejo
netekstilne materiale (tiste, ki niso uvrščeni v poglavja 50
do 63), ki se lahko uporabljajo pri proizvodnji sintetičnih
ali umetnih vlaken ali vlaken, ki se uporabljajo pri
proizvodnji papirja.

5.6. Za proizvode izdelane iz dveh ali več tekstilnih
materialov, se pravilo, ki je vsebovano v tretjem stolpcu
uporablja za vsak posamezen tekstilni material, ki je
vsebovan v proizvodu.

Opomba 6

6.1. Izraz "predhodno beljen" uporabljen v seznamu za
podroben opis stopnje zahtevane proizvodnje, če se
uporabljajo določeni materiali brez porekla, se uporablja za
določene preje, tkane tkanine, tkanine iz pletiv ali
pletene, ki so bile po predenju ali tkanju samo oprane.

Predhodno beljeni proizvodi so pridobljeni v nižji stopnji
proizvodnje kot beljeni proizvodi, ki so bili večkrat prani
v belilnih sredstvih.

6.2. Izraz "popolnoma izdelan" pomeni, da so opravljene vse
operacije, ki sledijo rezanju, pletenju ali kvačkanju tkanin
za dokončno oblikovanje.

Vendar se izdelava ne šteje nujno kot nedokončana, če ni
izvršena ena ali več zaključnih operacij.

Primeri za zaključne operacije:

- pritrjevanje gumbov in /ali drugih vrst zaponk,

- izdelava gumbnic,

- izdelava zavihkov oziroma robov pri hlačah in rokavih ali
končno robljenje kril in oblek,

- izdelovanje okrasnih šivov in dodatkov kot npr. žepov,
nalepk, emblemov itd.

- likanje in druge priprave oblačil za prodajo.

Opombe za zaključne operacije - posebni primeri

Pri posameznih proizvodnih operacijah je lahko izvršitev
zaključnih operacij, posebno v primeru kombiniranja teh
operacij, tako pomembna, da se za te operacije mora šteti,
da presegajo enostavno dokončanje.

V teh posebnih primerih nedokončanje zaključnih operacij
lahko pomeni, da izdelave ni mogoče šteti za popolno.

6.3. Izraz "impregniranje, prevlečenje, prekrivanje ali
laminiranje" se ne nanaša na tiste operacije, ki so potrebne
za povezovanje tkanin.
.--------------------------------------------------------------------.
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . TARIFNA  . POIMENOVANJE      . OBDELAVA ALI PREDELAVA, . .
. . OZNAKA   .             . OPRAVLJENA NA MATERIALIH . .
. .      .             . BREZ POREKLA, KI JIM DA . .
. .      .             . STATUS BLAGA S POREKLOM . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. .  (1)   .     (2)       .     (3)       . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . ex 5101  . Volna, nemikana in   .             . .
. .      . nečesana:        .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - razmaščena volna,   .             . .
. .      . nekarbonizirana     . Proizvodnja iz mastne  . .
. .      .             . volne, vštevši kose   . .
. .      .             . odpadne volne, katere  . .
. .      .             . vrednost ne presega 50% . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .      . - karbonizirana     .             . .
. .      .             . Proizvodnja iz      . .
. .      .             . razmaščene volne,    . .
. .      .             . nekarbonizirane, katere . .
. .      .             . vrednost ne presega 50% . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . ex 5103  . Odpadki volne in fine  . Proizvodnja iz      . .
. .      . ali grobe živalske   . nekarboniziranih     . .
. .      . dlake, karbonizirani  . odpadkov, katerih    . .
. .      .             . vrednost ne presega 50% . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . ex 5201  . Bombaž, nemikan in   . Proizvodnja iz      . .
. .      . nečesan, beljen     . neobdelanega bombaža,  . .
. .      .             . katerega vrednost ne   . .
. .      .             . presega 50% cene     . .
. .      .             . proizvoda franko tovarna . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . od 5501 do . Obdelana lesna vlakna: .             . .
. . 5507    .             .             . .
. .      . - nemikana in nečesana .             . .
. .      . ali drugače pripravljena. Proizvodnja iz kemičnih . .
. .      . za predivo       . materialov ali tekstilne . .
. .      .             . kaše           . .
. .      .             .             . .
. .      . - mikana ali česana ali . Proizvodnja iz kemičnih . .
. .      . drugo          . materialov ali tekstilne . .
. .      .             . kaše ali ostankov iz   . .
. .      .             . tar.št. 5505       . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . ex Poglavje. Preja, monofilamenti in .             . .
. . 50 do 55  . niti, razen papirne   .             . .
. .      . preje:         .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - tiskana ali barvana  .             . .
. .      .             . proizvodnja iz:     . .
. .      .             . - naravnih vlaken,    . .
. .      .             . nemikanih ali nečesanih . .
. .      .             . ali drugače pripravljenih. .
. .      .             . za prejo,        . .
. .      .             . - surove svile ali    . .
. .      .             . svilenih odpadkov,    . .
. .      .             . - kemičnih materialov  . .
. .      .             . ali tekstilne kaše ali  . .
. .      .             . - obdelanih lesnih    . .
. .      .             . vlaken, preje iz     . .
. .      .             . filamentov ali ostankov . .
. .      .             . vlaken, nemikanih ali  . .
. .      .             . nečesanih ali drugače  . .
. .      .             . pripravljenih za prejo  . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . tiskanje ali barvanje  . .
. .      .             . preje ali monofilamentov,. .
. .      .             . nebeljenih ali beljenih . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1), spremljano s    . .
. .      .             . pripravljalnimi in    . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (pletenja ali tkanje se . .
. .      .             . ne štejeta kot taka),  . .
. .      .             . vrednost blaga brez   . .
. .      .             . porekla (vključno s   . .
. .      .             . prejo) ne sme presegati . .
. .      .             . 48% cene proizvoda    . .
. .      .             . franko tovarna      . .
. .      . - drugo         .             . .
. .      .             . proizvodnja iz:     . .
. .      .             . - naravnih vlaken,    . .
. .      .             . nemikanih ali nečesanih . .
. .      .             . ali drugače       . .
. .      .             . pripravljenih za prejo, . .
. .      .             . - surove svile ali    . .
. .      .             . svilenih odpadkov,    . .
. .      .             . - kemičnih materialov ali. .
. .      .             . tekstilne kaše ali    . .
. .      .             . - obdelanih lesnih    . .
. .      .             . vlaken, preje iz     . .
. .      .             . filamentov ali ostankov . .
. .      .             . vlaken, nemikanih ali  . .
. .      .             . nečesanih ali drugače  . .
. .      .             . pripravljenih za prejo  . .
. .      .             .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - Tkane tkanine, razen .             . .
. .      . tkanine iz papirne   .             . .
. .      . kaše:          .             . .
. .      .             . proizvodnja iz preje   . .
. .      . - tiskane ali barvane  . ali           . .
. .      .             . tiskanje ali barvanje  . .
. .      .             . nebeljenih ali      . .
. .      .             . beljenih tkanin,     . .
. .      .             . spremljano s       . .
. .      .             . pripravljalnimi in    . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1) (2 da bi      . .
. .      .             . termotiskanje lahko   . .
. .      .             . šteli za predelavo    . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir)          . .
. .      .             .             . .
. .      .             . proizvodnja iz preje   . .
. .      .             .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - druge         .             . .
. .      .             .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5601    . Vata iz tekstilnih   . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .      . materialov in izdelki  .             . .
. .      . iz vate; tekstilna   .             . .
. .      . vlakna, dolga do 5 mm  .             . .
. .      . (kosmiči); prah in nope .             . .
. .      . iz tekstilnega materiala.             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5602    . Klobučevina, vštevši  .             . .
. .      . impregnirano, prevlečeno.             . .
. .      . ali laminirano:     .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - tiskana ali barvana  .             . .
. .      .             . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . tiskanje ali barvanje iz . .
. .      .             . nebeljene ali beljene  . .
. .      .             . klobučevine, spremljano . .
. .      .             . s pripravljalnimi in   . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1) (2 da bi      . .
. .      .             . termotiskanje lahko   . .
. .      .             . šteli za predelavo    . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir)          . .
. .      .             .             . .
. .      . - impregnirana,     .             . .
. .      . prevlečena, prekrita  . Impregniranje,      . .
. .      . ali laminirana     . prevlečenje, prekrivanje . .
. .      .             . ali laminiranje     . .
. .      .             . netkanega tekstila,   . .
. .      .             . nebeljenega (3 glej   . .
. .      .             . uvodno opombo 6.3)    . .
. .      . - drugo         .             . .
. .      .             . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5603    . Netkani tekstil, vštevši.             . .
. .      . impregniran, prevlečen, .             . .
. .      . prekrit ali laminiran: .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - tiskan ali barvan   . Proizvodnjo iz vlaken  . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Tiskanje ali barvanje iz . .
. .      .             . nebeljenega ali     . .
. .      .             . beljenega netkanega   . .
. .      .             . tekstila, skupaj s    . .
. .      .             . pripravljalnimi in    . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1) (2 da bi      . .
. .      .             . termotiskanje lahko   . .
. .      .             . šteli za predelavo    . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir          . .
. .      .             .             . .
. .      . - impregniran,     . Impregniranje,      . .
. .      . prevlečen, prekrit ali . prevlečenje, prekrivanje . .
. .      . laminiran        . ali laminiranje     . .
. .      .             . netkanega tekstila,   . .
. .      .             . nebeljenega (3 glej   . .
. .      .             . uvodno opombo 6.3)    . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5604    . Nit in kord iz gume,  .             . .
. .      . prekrit s tekstilnim  .             . .
. .      . materialom; tekstilna  .             . .
. .      . preja, trakovi in    .             . .
. .      . podobno iz tar.št. 5404 .             . .
. .      . ali 5405, impregnirani, .             . .
. .      . prevlečeni, prekriti,  .             . .
. .      . obloženi z gumo ali   .             . .
. .      . plastično maso:     .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - nit in kord iz gume, . Proizvodnja iz      . .
. .      . prekrit s tekstilnim  . gumijastih niti in korda,. .
. .      . materialom       . ki niso prekrite s    . .
. .      .             . tekstilnim materialom  . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Impregniranje,      . .
. .      .             . prevlečenje, prekrivanje . .
. .      .             . tekstilne preje in    . .
. .      .             . trakov in podobno,    . .
. .      .             . nebeljenih        . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5607    . Vrvi, motvozi, konopi  . Proizvodnja iz vlaken,  . .
. .      . in prameni, vštevši   . preje kokosovih vlaken, . .
. .      . pletene, impregnirane, . preje sintetičnih ali  . .
. .      . prevlečene, prekrite,  . umetnih filamentov ali  . .
. .      . obložene z gumo ali   . monofilamentov      . .
. .      . plastično maso     .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5609    . Izdelki iz preje,    . Proizvodnja iz vlaken,  . .
. .      . trakov in podobno iz  . preje kokosovih vlaken, . .
. .      . tar.št. 54.04 ali    . preje sintetičnih ali  . .
. .      . 54.05, motvozov, vrvi, . umetnih filamentov ali  . .
. .      . konopov in pramenov, ki . monofilamentov      . .
. .      . niso omenjeni in ne   .             . .
. .      . zajeti na drugem mestu .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5704    . Preproge in druga talna . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .      . prekrivala iz      .             . .
. .      . klobučevine, ki niso  .             . .
. .      . taftirana in ne     .             . .
. .      . kosmičena, dokončana  .             . .
. .      . ali nedokončana     .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . Poglavje 58. Specialne tkanine;   .             . .
. .      . taftirane tekstilne   .             . .
. .      . obloge; čipke;     .             . .
. .      . tapiserije;       .             . .
. .      . pozamentarija; vezenine:.             . .
. .      .             .             . .
. .      . - Vezenine v metraži,  . Proizvodnja pri kateri  . .
. .      . trakovih ali motivih  . vrednost vseh      . .
. .      . (tar.št. 5810)     . uporabljenih materialov . .
. .      .             . ne sme presegati 50%   . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .      .             .             . .
. .      . - tiskana ali barvana  . Proizvodnja iz preje   . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Tiskanje ali barvanje  . .
. .      .             . nebeljenih ali beljenih . .
. .      .             . tkanin, klubočevine ali . .
. .      .             . netiskanih tkanin,    . .
. .      .             . spremljano z       . .
. .      .             . pripravljalnimi ali   . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1)(2 da bi       . .
. .      .             . termotiskanje lahko   . .
. .      .             . šteli za predelavo    . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir)          . .
. .      .             .             . .
. .      . - impregnirana,     . Proizvodnja iz      . .
. .      . prevlečena ali     . nebeljenih tkanin,    . .
. .      . prekrita        . klobučevine ali netkanih . .
. .      .             . tkanin          . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Proizvodnja iz preje   . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5901    . Tekstilne tkanine,   . Proizvodnja iz      . .
. .      . prevlečene z lepilom  . nebeljenih tkanin    . .
. .      . ali škrobnimi snovmi,  .             . .
. .      . ki se uporabljajo za  .             . .
. .      . zunanjo vezavo knjig  .             . .
. .      . in podobne namene;   .             . .
. .      . tkanine za kopiranje;  .             . .
. .      . kanafas, pripravljen za .             . .
. .      . slikanje; toge tkanine .             . .
. .      . (bugram) in podobne   .             . .
. .      . tkanine, ki se     .             . .
. .      . uporabljajo za izdelavo .             . .
. .      . klobukov        .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5902    . Kord tkanine iz preje  . Proizvodnja iz preje   . .
. .      . iz najlona, poliestra  .             . .
. .      . in viskoznega rajona,  .             . .
. .      . velike jakosti     .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5903    . Tekstilne tkanine,   . Proizvodnja iz      . .
. .      . impregnirane, premazane,. nebeljenih tkanin    . .
. .      . prevlečene ali prekrite .             . .
. .      . ali laminirane s    . ali           . .
. .      . plastičnimi masami,   .             . .
. .      . razen tistih iz tar.št. . Tiskanje ali barvanje iz . .
. .      . 59.02          . nebeljenih ali beljenih . .
. .      .             . tkanin, spremljano s   . .
. .      .             . pripravljalnimi in    . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .      .             . (1 glej uvodno opombo  . .
. .      .             . 6.1) (2 da bi      . .
. .      .             . termotiskanje lahko   . .
. .      .             . šteli za predelavo    . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir)          . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5904    . Linolej, vštevši    . Proizvodnja iz      . .
. .      . rezanega v oblike;   . nebeljenih tkanin,    . .
. .      . talna prekrivala na   . klubočevine ali     . .
. .      . tekstilni podlagi,   . netkanega tekstila    . .
. .      . premazani, prevlečeni  .             . .
. .      . ali prekriti, vštevši  .             . .
. .      . razrezana v oblike   .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5905    . Zidne tapete iz     . Proizvodnja iz      . .
. .      . tekstila        . nebeljenih tkanin    . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Tiskanje ali barvanje iz . .
. .      .             . nebeljenih ali beljenih . .
. .      .             . tkanin, spremljano s   . .
. .      .             . pripravljalnimi ali   . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5906    . Gumirane tekstilne   . Proizvodnja iz beljenih . .
. .      . tkanine, razen tistih  . pletenih ali kvačkanih  . .
. .      . iz tar.št. 59.02    . tkanin ali drugih    . .
. .      .             . nebeljenih tkanin    . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5907    . Tekstilne tkanine,   . Proizvodnja iz      . .
. .      . drugače impregnirane,  . nebeljenih tkanin    . .
. .      . premazane, prevlečene  .             . .
. .      . ali prekrite; platna,  . ali           . .
. .      . slikana za odrske    .             . .
. .      . kulise, tkanine za   . Tiskanje ali barvanje iz . .
. .      . ateljeje in podobne   . nebeljenih ali beljenih . .
. .      . namene         . tkanin, spremljano s   . .
. .      .             . pripravljalnimi in    . .
. .      .             . končnimi operacijami   . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5908    . Stenji iz tekstila,   . Proizvodnja iz preje   . .
. .      . tkani, opleteni ali   .             . .
. .      . pleteni, za svetilke,  .             . .
. .      . peči, vžigalnike, sveče .             . .
. .      . ipd.; rokavci za    .             . .
. .      . plinsko razsvetljavo in .             . .
. .      . cevasto pletene tkanine .             . .
. .      . za rokavce, impregnirane.             . .
. .      . ali neimpregnirane   .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5909    . Cevi za črpalke in   . Proizvodnja iz preje ali . .
. .      . podobne cevi iz     . vlaken          . .
. .      . tekstilnega materiala, .             . .
. .      . vštevši obložene in   .             . .
. .      . armirane, s priborom iz .             . .
. .      . drugega materiala ali  .             . .
. .      . brez njega       .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5910    . Trakovi in jermeni iz  . Proizvodnja iz preje ali . .
. .      . tekstilnega materiala  . vlaken          . .
. .      . za transportne ali   .             . .
. .      . transmisijske namene,  .             . .
. .      . ojačeni ali neojačeni s .             . .
. .      . kovino ali drugim    .             . .
. .      . materialom       .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 5911    . Tekstilni izdelki in  .             . .
. .      . predmeti, za      .             . .
. .      . industrijsko uporabo,  .             . .
. .      . navedeni v 7. opombi  .             . .
. .      . 59. poglavja carinske  .             . .
. .      . nomenklature:      .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - diski in obroči za  . Proizvodnja iz preje,  . .
. .      . poliranje, razen iz   . odpadkov tkanin ali krp . .
. .      . klobučevine       . iz tar.št. 6310     . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Proizvodnja iz preje ali . .
. .      .             . vlaken          . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . Poglavje 60. Tkanine iz pletiv ali  . Proizvodnja iz preje   . .
. .      . pletene         .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Tiskanje ali barvanje  . .
. .      .             . nebeljenih ali beljenih . .
. .      .             . tkanin, spremljano s   . .
. .      .             . pripravljalnimi ali   . .
. .      .             . končnimi operacijami (1 . .
. .      .             . glej uvodno opombo 6.1) . .
. .      .             . (2 da bi termotiskanje  . .
. .      .             . lahko šteli za predelavo . .
. .      .             . oziroma dodelavo, na   . .
. .      .             . podlagi katere blago   . .
. .      .             . pridobi status blaga s  . .
. .      .             . poreklom, mora      . .
. .      .             . termotiskanje spremljati . .
. .      .             . tudi predtiskanje na   . .
. .      .             . papir)          . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Proizvodnja iz preje   . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . Poglavje 61. Oblačila in oblačilni  .             . .
. .      . dodatki iz pletiv ali  .             . .
. .      . pleteni:        .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - dobljeni s      . Popolna izdelava (4 glej . .
. .      . sestavljanjem npr.   . uvodno opombo 6.2)    . .
. .      . šivanjem ali drugače,  .             . .
. .      . iz dveh ali več kosov  .             . .
. .      . tkanine iz pletiv ali  .             . .
. .      . pletene, ki je urezana .             . .
. .      . v določeno obliko ali  .             . .
. .      . že v obliki       .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugi         . Proizvodnja iz preje   . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . ex Poglavje. Oblačila in oblačilni  .             . .
. . 62     . dodatki, razen iz pletiv.             . .
. .      . ali pleteni; razen   .             . .
. .      . tar.št. 6213 in 6214,  .             . .
. .      . za katere so pravila  .             . .
. .      . podana v nadaljevanju: .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - dokončana ali v    . Popolna izdelava (4 glej . .
. .      . kompletu        . uvodno opombo 6.2)    . .
. .      .             .             . .
. .      . - nedokončana ali    . Proizvodnja iz preje   . .
. .      . nekompletirana     .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 6213 in  . Robčki, žepni robčki,  .             . .
. . 6214    . šali, ešarpe, rute,   .             . .
. .      . naglavne rute, tančice .             . .
. .      . in podobni izdelki:   .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - vezeni        . Proizvodnja iz preje   . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Proizvodnja iz nevezene . .
. .      .             . tkanine, če vrednost   . .
. .      .             . uporabljene nevezene   . .
. .      .             . tkanine ne presega 40%  . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugi         . - Proizvodnja iz preje  . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 6301 do ex . Odeje in potovalne   .             . .
. . 6306    . odeje; posteljno,    .             . .
. .      . namizno, toaletno in  .             . .
. .      . kuhinjsko perilo;    .             . .
. .      . zavese (vštevši     .             . .
. .      . draperije) in      .             . .
. .      . notranje platnene    .             . .
. .      . rolete; kratke okrasne .             . .
. .      . draperije za okna ali  .             . .
. .      . postelje; drugi izdelki .             . .
. .      . za notranjo opremo,   .             . .
. .      . brez izdelkov iz tar.št..             . .
. .      . 9404; vrečke in vrečke .             . .
. .      . za pakiranje blaga;   .             . .
. .      . cerade, platnene    .             . .
. .      . strehe in izdelki za  .             . .
. .      . taborjenje:       .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - iz klobučevine ali  .             . .
. .      . netkanega tekstila:   .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - neimpregnirane,    . Proizvodnja iz vlaken  . .
. .      . nepremazane,      .             . .
. .      . neprevlečene,      .             . .
. .      . neprekrite ali     .             . .
. .      . nelaminirane      .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - impregnirane,     . Impregnirane, premazane, . .
. .      . premazane, prevlečene, . prevlečene ali prekrite . .
. .      . prekrite ali laminirane . ali laminirane iz    . .
. .      .             . klobučevine ali     . .
. .      .             . netkanega tekstila,   . .
. .      .             . nebeljenega (3 glej   . .
. .      .             . uvodno opombo 6.3)    . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo:        .             . .
. .      .             .             . .
. .      .  - pletene ali kvačkane.             . .
. .      .             .             . .
. .      .  - nevezene      . Popolna izdelava (4 glej . .
. .      .             . uvodno opombo 6.2)    . .
. .      .             .             . .
. .      .  - vezene       . Popolna izdelava (4 glej . .
. .      .             . uvodno opombo 6.2)    . .
. .      .             .             . .
. .      .             . ali           . .
. .      .             .             . .
. .      .             . Proizvodnja iz nevezenih . .
. .      .             . pletenih ali kvačkanih  . .
. .      .             . tkanin, katerih     . .
. .      .             . vrednost ne presega 40% . .
. .      .             . cene proizvoda franko  . .
. .      .             . tovarna         . .
. .      .             .             . .
. .      .  - nepletene in    .             . .
. .      .  nekvačkane:      . Proizvodnja iz preje   . .
. .      .             .             . .
. .      .  - nevezene      . Proizvodnja iz preje   . .
. .      .             . ali           . .
. .      .  - vezene       . Proizvodnja iz nevezenih . .
. .      .             . pletenin ali kvačkanih  . .
. .      .             . tkanin, katerih vrednost . .
. .      .             . ne presega 40% cene   . .
. .      .             . franko tovarna proizvoda . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 6307    . Drugi gotovi tekstilni .             . .
. .      . izdelki (vštevši modne .             . .
. .      . kroje za oblačila):   .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - krpe za tla, posodo, . Proizvodnja iz preje   . .
. .      . prah in podobne krpe  .             . .
. .      . za čiščenje       .             . .
. .      .             .             . .
. .      . - drugo         . Proizvodnja pri kateri  . .
. .      .             . vrednost uporabljenih  . .
. .      .             . materialov ne presega  . .
. .      .             . 40% cene proizvoda franko. .
. .      .             . tovarna         . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
. . 6308    . Garniture, ki so    . proizvodi brez porekla  . .
. .      . sestavljene iz koščkov . se lahko vključijo v   . .
. .      . tkanin in preje, s   . garnituro, če njihova  . .
. .      . priborom ali brez    . vrednost ne presega 25% . .
. .      . njega, za izdelavo   . cene garniture franko  . .
. .      . preprog in pregrinjal, . tovarna         . .
. .      . tapiserij, vezenih   .             . .
. .      . namiznih prtov in    .             . .
. .      . serviet ali podobnih  .             . .
. .      . tekstilnih izdelkov,  .             . .
. .      . pripravljeni v zavitkih .             . .
. .      . za prodajo na drobno  .             . .
. .------------.-------------------------.--------------------------. .
.---------------------------------------------------------------------.

1 glej uvodno opombo 6.1

2 da bi termotiskanje lahko šteli za predelavo oziroma dodelavo, na
 podlagi katere blago pridobi status blaga s poreklom, mora
 termotiskanje spremljati tudi predtiskanje na papir
3 glej uvodno opombo 6.3
4 glej uvodno opombo 6.2
                              PRILOGA 2

  OBRAZEC POTRDILA O POREKLU BLAGA (prvi odstavek 12. člena)

.------------------------------------------------------------------.
. .---------------------..-------------------..------------------. .
. . 1 pošiljatelj    ..  No. 00000000  ..         . .
. .           ..          .. ORIGINAL    . .
. .---------------------..-------------------..         . .
. .           ..  (številka    ..         . .
. .           ..  izdajatelja)  ..         . .
. .           ..-------------------..------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..      REPUBLIKA SLOVENIJA     . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..    ---------------------------   . .
. .---------------------..                    . .
. . 2 prejemnik     ..    POTRDILO O POREKLU BLAGA    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..                    . .
. .           ..                    . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           .. 3 država porekla           . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. . 4 podatki o     .. 5 opombe               . .
. .  transportu    ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. . 6 število tovorkov, znaki, število in vrste  . 7 količina . .
. .  paketov, opis blaga             .       . .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .--------------------------------------------------------------. .
. . 8 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE POTRJUJE, DA JE ZGORAJ   . .
. .  NAVEDENO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE V      . .
. .  POLJU 3                          . .
. .                               . .
. .                               . .
. .                               . .
. . Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojne službe  . .
. .                               . .
. .                               . .
. .                               . .
. .--------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------.

.------------------------------------------------------------------.
. .---------------------..-------------------..------------------. .
. . 1 pošiljatelj    ..  No. 00000000  ..         . .
. .           ..          ..  KOPIJA    . .
. .---------------------..-------------------..         . .
. .           ..  (številka    ..         . .
. .           ..  izdajatelja)  ..         . .
. .           ..-------------------..------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..      REPUBLIKA SLOVENIJA     . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..    ---------------------------   . .
. .---------------------..                    . .
. . 2 prejemnik     ..    POTRDILO O POREKLU BLAGA    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..                    . .
. .           ..                    . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           .. 3 država porekla           . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. . 4 podatki o     .. 5 opombe               . .
. .  transportu    ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. . 6 število tovorkov, znaki, število in vrste  . 7 količina . .
. .  paketov, opis blaga             .       . .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .--------------------------------------------------------------. .
. . 8 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE POTRJUJE, DA JE ZGORAJ   . .
. .  NAVEDENO BLAGO PO POREKLU IZ DRŽAVE, NAVEDENE V      . .
. .  POLJU 3                          . .
. .                               . .
. .                               . .
. .                               . .
. . Kraj in datum izdaje, ime, podpis in žig pristojne službe  . .
. .                               . .
. .                               . .
. .                               . .
. .--------------------------------------------------------------. .
.------------------------------------------------------------------.
                              PRILOGA 3
      ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O POREKLU BLAGA
          (drugi odstavek 12. člena)


.------------------------------------------------------------------.
. .---------------------..-------------------..------------------. .
. . 1 pošiljatelj (ime ..  No. 00000000  ..         . .
. .  oz. firma, naslov)..          ..  ZAHTEVEK    . .
. .---------------------..-------------------.. ZA IZDAJO    . .
. .           ..  (številka    ..         . .
. .           ..  izdajatelja)  ..         . .
. .           ..-------------------..------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..      REPUBLIKA SLOVENIJA     . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..    ---------------------------   . .
. .---------------------..                    . .
. . 2 prejemnik (ime oz...    POTRDILO O POREKLU BLAGA    . .
. .  firma, naslov)  ..                    . .
. .---------------------..                    . .
. .           ..                    . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           .. 3 država porekla (Slovenija ali druga . .
. .           ..  zadevna država)           . .
. .           ..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. . 4 podatki o     .. 5 opombe               . .
. .  transportu    ..                    . .
. .           ..                    . .
. .---------------------..---------------------------------------. .
. .           ..                    . .
. .           ..                    . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. . 6 število tovorkov, znaki, število in vrste  . 7 količina . .
. .  paketov, opis blaga             .  (neto ali . .
. .                        .  bruto teža. .
. .                        .  ali druga . .
. .                        . enota mere). .
. .------------------------------------------------.-------------. .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .                        .       . .
. .--------------------------------------------------------------. .
. .--------------------------------------------------------------. .
. . 8 Podpisani:                         . .
. .  - vlagam zahtevek za izdajo potrdila o poreklu, s katerim . .
. .  se zgoraj navedeno blago potrjuje kot blago po poreklu   . .
. .  iz države, navedene v polju 3,               . .
. .  - izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v zahtevku in   . .
. .  spremljajočih dokumentih, ki so predloženi   pristojnim . .
. .  organom zaradi izdaje tega potrdila o poreklu točni in da . .
. .  se ti dokumenti nanašajo na isto  blago kot je blago za  . .
. .  katerega zahtevam izdajo tega potrdila o poreklu ter da  . .
. .  blago izpolnjuje     predpisane pogoje, za pridobitev . .
. .  porekla,                          . .
. .  - sem pripravljen na zahtevo pristojnih organov      . .
. .  predložiti dodatne podatke in dokumente, ki so potrebni  . .
. .     za izdajo potrdila.                 . .
. .                               . .
. .                               . .
. .-----------------------------.                . .
. .---------------------------. .                . .
. . 9 vložnik zahtevka (če ni . .                . .
. .  določen kot pošiljatelj. .                . .
. .              . . ----------------------------- . .
. .              . . Kraj in datum   podpis   . .
. .              . .          vložnika  . .
. .              . .          zahtevka  . .
. .---------------------------. .                . .
.------------------------------------------------------------------.


  HRBTNA STRAN ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O POREKLU BLAGA

.-------------------------------------------------------------------.
. .---------------------------------------------------------------. .
. .    (PROSTOR REZERVIRAN ZA DRUGE ZAHTEVANE PODATKE)    . .
. .                                . .
. .                                . .
. .                                . .
. .                                . .
. .                                . .
.
.
.
             
. .                                . .
. .                                . .
. .---------------------------------------------------------------. .
.-------------------------------------------------------------------.


.-------------------------------------------------------------------.
. .  PRAVILA, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZPOLNJEVANJU    . .
. .   OBRAZCA POTRDILA IN ZAHTEVKA ZA IZDAJO POTRDILA O     . .
. .            POREKLU BLAGA              . .
. .                                . .
. . 1. Obrazci morajo biti izpoljeni s pisalnim strojem ali v   . .
. . rokopisu; vsi enako. Praviloma se izpolnijo v slovenskem   . .
. . jeziku, razen če je zaradi potreb trgovanja treba uporabiti  . .
. . kateri drug jezik. Če so obrazci izpolnjeni v rokopisu,    . .
. . morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami.    . .
. .                                . .
. . 2. Potrdilo in zahtevek za potrdila ne smeta vsebovati    . .
. . napak ali popravkov, pisanih čez osnovni tekst. Sprememba se . .
. . opravi tako, da se prečrta napačna navedba in zraven doda   . .
. . pravilna. Vsako takšno spremembo mora potrditi oseba, ki jo  . .
. . izvrši in naknadno potrditi tudi pristojni organ.       . .
. .                                . .
. . 3. Vsaki postavki, navedeni v zahtevku in potrdilu mora biti . .
. . dodana zaporedna številka. Z zadnjo postavko mora biti dodana . .
. . vodoravna črta. S poševnimi črtami je treba prečrtati prazen . .
. . prostor, tako da neuporabljenega prostora ni mogoče uporabiti . .
. . za naknadne vpise.                      . .
. .                                . .
. . 4. Če tako zahtevajo pogoji trgovanja, se lahko izda ena ali . .
. . več dodatnih prepisov potrdil o poreklu blaga.        . .
. .                                . .
. .---------------------------------------------------------------. .
.-------------------------------------------------------------------.