Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1995 z dne 4. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1995 z dne 4. 10. 1995

Kazalo

2638. Uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, stran 4423.

Na podlagi 165. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št.1/95 in 28/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
1. Poglavje
Skupne določbe
1. člen
Ta uredba določa način uveljavljanja pravice do carinske oprostitve ter vrednosti, količine, vrste in namen uporabe blaga, ki je lahko oproščeno plačila carine v skladu s 159. do 164. členom carinskega zakona.
2. člen
(1) Če carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev plačila carine in s to uredbo ni drugače določeno, izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.
(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko carinski organ o oprostitvi odloči v obliki uradnega zaznamka na drugi listini, ki je predložena pri carinskem organu v zvezi z oprostitvijo plačila carine ali ustno.
(3) Potrdila, ki jih v zvezi s carinskimi oprostitvami v skladu s to uredbo izdajajo pristojna ministrstva ne vežejo carinskega organa pri odločanju o upravičenosti do carinske oprostitve, razen če gre za potrdila o katerih ministrstva vodijo uradne evidence.
3. člen
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzora, lahko carinski organ zahteva, da upravičenec označi predmet oprostitve z uradno nalepko. V tem primeru nalepko izda carinski organ, ki je odločil o oprostitvi plačila carine.
(2) Deklarant oziroma upravičenec mora v skladu z navodili carinskih organov z nalepko vidno označiti blago in je ne sme odstraniti z njega do preteka rokov iz prvega odstavka 166. člena carinskega zakona.
(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
2. Poglavje
Diplomatska in konzularna predstavništva ter predstavniki in njihovo osebje
4. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 159. člena carinskega zakona, mora carinskemu organu predložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, da so uvoženi predmeti namenjeni za službene potrebe oziroma za osebno rabo oseb iz prvega odstavka 159. člena carinskega zakona.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 160. člena carinskega zakona, mora carinskemu organu predložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, da so uvoženi predmeti namenjeni za osebno rabo oseb iz prvega odstavka 160. člena carinskega zakona in da je izpolnjen pogoj vzajemnosti.
(3) V primeru 3. točke prvega odstavka 160. člena carinskega zakona, mora potrdilo ministrstva pristojnega za zunanje zadeve, vsebovati tudi podatek o tem, kdaj je upravičenec prišel v službo v Republiko Slovenijo.
3. Poglavje
Potnikova osebna prtljaga
5. člen
(1) V skladu z 1. točko 161. člena carinskega zakona je plačila carine oproščeno blago v osebni prtljagi potnika, ki je namenjeno njegovim osebnim potrebam med potovanjem in se uvaža v nekomercialne namene.
(2) Kot osebna prtljaga v smislu prejšnjega odstavka se šteje prtljaga, ki jo potnik predloži carinskemu organu pri njegovem prihodu na carinsko območje Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinsko območje), kot tudi prtljaga, ki jo potnik predloži istemu carinskemu organu kasneje, če dokaže, da je bila kot spremljajoča prtljaga v času njegovega odhoda oddana na prevoz istemu prevozniku.
(3) Za blago, ki se uvaža v nekomercialne namene se šteje blago, ki :
– ga potnik priložnostno uvaža in
– gre izključno za blago za osebno rabo potnika ali njegove družine ali blago, ki je namenjeno za darila, narava in količina tega blaga pa ne sme biti takšna, da bi lahko kazala na to, da se uvaža v poslovne namene.
(4) Prenosna posoda, ki vsebuje gorivo se ne šteje za osebno prtljago.
(5) Če osebna prtljaga vsebuje tudi blago, namenjeno za darila, se smiselno uporabljajo določbe 8. do 11. člena te uredbe.
6. člen
Potnik, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine za blago v spremljajoči osebni prtljagi, oddani za kasnejši prevoz, mora carinskemu organu nedvomno dokazati, da gre za njegovo osebno prtljago.
7. člen
(1) Potnik lahko v skladu s 1. točko 161. člena carinskega zakona uveljavlja oprostitev plačila carine tudi za naslednje blago, ki ga nosi s seboj in ki ni namenjeno nadaljnji prodaji:
(a) tobačni izdelki:
– 200 cigaret, ali
– 100 cigarilosov (cigar max. teže 3 gramov po kosu), ali
– 50 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
(b) alkohol in alkoholne pijače:
– 2 litra vina in
– 1 liter žgane alkoholne pijače;
(c) parfumi: 50 gramov, ali toaletna voda: 0,25 litra.
(2) Potniki mlajši od 17 let ne morejo uveljavljati oprostitve iz točke (a) in (b) prejšnjega odstavka.
4. Poglavje
Predmeti, ki jih domači potniki prinašajo iz tujine
8. člen
V skladu s 2. točko 161. člena carinskega zakona so, poleg blaga v osebni prtljagi domači potniki oproščeni plačila carine tudi za predmete, ki jih prinašajo s seboj iz tujine, do skupne tolarske protivrednosti 80 ECU, če ti predmeti niso namenjeni v komercialne namene v smislu tretjega odstavka 5. člena te uredbe in če ne gre za blago iz 7. člena te uredbe.
9. člen
(1) Oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem območju,
– osebe, zaposlene na obmejnem območju sosednje države in
– osebe, zaposlene v prostih carinskih conah, pri prehodu iz prostih carinskih con na preostalo carinsko območje.
(2) Omejitev za osebe iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka velja le v primeru, če te osebe prehajajo carinsko črto z maloobmejnimi prepustnicami.
10. člen
Za posadko in vozno osebje prevoznih sredstev v mednarodnem prometu se vrednost iz prvega odstavka 8. člena te uredbe zniža na 40 ECU.
11. člen
(1) Oprostitve iz 8. oziroma 10. člena te uredbe ni mogoče uveljaviti za predmete, katerih posamična vrednost je višja od vrednosti, določene v teh členih.
(2) Če vrednost blaga, ki ga domači potnik nosi s seboj presega vrednost, določeno z 8. oziroma 10. členom te uredbe, se lahko oprostitev plačila carine odobri le za blago do te vrednosti, pri čemer pa se vrednost posameznega predmeta ne more razdeliti.
5. Poglavje
Predmeti za gospodinjstvo, ki jih pripeljejo ali dobijo iz tujine državljani Republike Slovenije, ki so bili na kakršnemkoli delu v tujini in tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno bivanje ali pribežališče v Republiki Sloveniji
12. člen
(1) V skladu s 3. točko 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni predmeti za gospodinjstvo do skupne tolarske protivrednosti 8.100 ECU.
(2) Kot delo v tujini v skladu s 3. točko 161. člena carinskega zakona se šteje tudi študij v tujini, če je bil upravičenec poslan na študij v tujino in se mu čas študija šteje v delovno dobo.
(3) Oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem velja tudi za poročne predmete in poročna darila, ki jih v primeru sklenitve zakonske zveze uvozijo tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
(4) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se lahko uveljavlja tudi, če gre za novo blago.
13. člen
(1) Za predmete za gospodinjstvo se štejejo osebni predmeti, tekstilni izdelki za gospodinjstvo, pohištvo in gospodinjski pripomočki, ki so namenjeni za osebno rabo ali za zadovoljitev gospodinjskih potreb upravičenca in oseb, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu ter eno rabljeno osebno motorno vozilo ali eno rabljeno motorno kolo.
(2) Rabljeno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo se ne všteva v vrednost iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(3) Motornega vozila ali motornega kolesa ni mogoče oprostiti plačila carine kot poročno blago ali poročno darilo.
14. člen
(1) Upravičenec lahko uveljavlja oprostitev plačila carine za predmete za gospodinjstvo, ki jih je deklariral za sprostitev v prost promet v Republiki Sloveniji, v roku 12 mesecev od dneva, ko je pridobil stalno prebivališče na carinskem območju oziroma se je preselil na carinsko območje.
(2) Predmeti za gospodinjstvo so lahko v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, sproščeni v prost promet v večih ločenih pošiljkah.
(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti predmetov za svoje gospodinjstvo v 12 mesecih in to carinskemu organu tudi dokaže, se čas, ko je delovala višja sila, ne všteva v ta rok.
15. člen
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena, lahko upravičenec zahteva oprostitev plačila carine za predmete za gospodinjstvo, ki bodo sproščeni v prost promet preden se bo preselil oziroma dobil dovoljenje za stalno bivanje na carinskem območju, če se obveže, da se bo v roku 6 mesecev dejansko preselil in če položi ustrezni instrument zavarovanja za plačilo morebitnega carinskega dolga.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, se 12 mesečni rok v smislu prvega odstavka 14. člena računa od dneva, ko so predmeti za gospodinjstvo dejansko pripeljani na carinsko območje.
16. člen
Delo v tujini brez presledka po 3.točki 161. člena carinskega zakona je tudi čas, ko je upravičenec na letnem dopustu, ter čas, ko je v Republiki Sloveniji zaradi opravljanja nujnih osebnih zadev ali na obisku pri družini.
17. člen
(1) Državljan, ki je bil na kakršnemkoli delu v tujini in je upravičen do oprostitve iz 3. točke 161. člena carinskega zakona mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. potrdilo, da je prebil na delu v tujini najmanj 12 mesecev brez presledka. Potrdilo lahko izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil delavec poslan na delo v tujino, če vodi o tem evidenco, ali domače podjetje, ki ga je poslalo na delo v tujino. Če upravičenec nima potrdila po prvem odstavku te točke, mora dokazati čas, ki ga je prebil na delu v tujini, na drug ustrezen način (z ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil oprostitve v skladu z 12. členom te uredbe;
3. pisno izjavo, da se za stalno vrača v Republiko Slovenijo;
4. seznam predmetov za gospodinjstv o (v dveh izvodih), ki jih uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Na seznamih carinski organ potrdi katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod priloži carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Če upravičenec predmete za svoje gospodinjstvo uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjeni seznam predmetov;
5. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave;
6. potrdilo o prijavi stalnega prebivališča.
(2) Dan vrnitve iz tujine ugotovi carinski organ iz potne listine upravičenca ali na drug ustrezen način.
18. člen
(1) Tuj državljan, ki je upravičen do oprostitve iz 3. točke 161. člena carinskega zakona, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiko Slovenijo;
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil ugodnosti v skladu z 12. členom te uredbe;
3. seznam predmetov za gospodinjstvo (v dveh izvodih), ki jih uvaža, vključno s tistimi, ki naj bi jih uvozil pozneje. Na seznamih carinski organ potrdi katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod priloži carinski organ k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Če upravičenec predmete za svoje gospodinjstvo uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjen seznam predmetov;
4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu uporabljal oziroma, da so bili v njegovi lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Tuj državljan, ki uveljavlja oprostitev plačila carine v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe, mora carinskemu organu predložiti dokazila iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka, izpisek iz poročne matične knjige ali drug dokaz o sklenitvi zakonske zveze ter pisno izjavo, da so uvoženi predmeti poročna darila oziroma poročni predmeti.
19. člen
Če se upravičenec kljub izkazanemu namenu, da se za stalno vrne oziroma naseli v Republiki Sloveniji, prej kot v treh letih od odobritve carinske oprostitve v skladu s 3. točko 161. člena carinskega zakona vrne v tujino, lahko blago uvoženo brez plačila carine vrne v tujino ali pa plača carinske dajatve, ki se obračunajo v skladu z drugim odstavkom 166. člena carinskega zakona.
20. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila carine za rabljeno osebno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo, ki ga upravičenec pripelje iz tujine, na carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma motorno kolo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati carino v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev se v rubriko Opomba vpiše naslednje besedilo:
“Vozilo oziroma motorno kolo, se ne sme brez plačila carine odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka).”
(4) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, uvoženega brez plačila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila carine na drugo osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila carina plačana v skladu s carinskim zakonom.
21. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo oziroma motorno kolo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila oziroma motornega kolesa na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo oziroma motorno kolo proda, ne da bi plačal carino.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila oziroma motornega kolesa, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
(3) Če upravičenec umre pred potekom roka iz drugega odstavka prejšnjega člena lahko dediči vozilo oziroma motorno kolo, ki so ga podedovali, prodajo ne da bi plačali carino.
6. Poglavje
Državljani Republike Slovenije, ki so na delu v tujini
22. člen
V skladu z 4. točko 161. člena carinskega zakona so enkrat na leto plačila carine oproščeni državljani Republike Slovenije, ki so najmanj 12 mesecev na delu v tujini, ko pridejo iz tujine na letni dopust, na obisk k družini in podobno - za predmete, ki niso namenjeni za nadaljnjo prodajo, do skupne tolarske protivrednosti 570 ECU.
23. člen
(1) Oprostitev iz prejšnjega člena ni mogoče uveljaviti za predmete, katerih posamična vrednost je višja od 570 ECU tolarske protivrednosti.
(2) Če vrednost blaga presega vrednost določeno s prejšnjim členom, se lahko oprostitev plačila carine odobri le za blago do te vrednosti, pri čemer pa se vrednost posameznega predmeta ne more razdeliti.
24. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine mora carinski deklaraciji priložiti seznam predmetov, ki jih prinaša s seboj, lastno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavil ugodnosti v skladu z 22. členom te uredbe ter dokazilo o delu v tujini.
7. Poglavje
Pošiljke manjše vrednosti
25. člen
V skladu z 5. točko 161. člena carinskega zakona, so plačila carine oproščeni predmeti, ki jih državljani Republike Slovenije in tuji državljani priložnostno prejmejo iz tujine v manjših pošiljkah, če skupna vrednost pošiljke ne presega protivrednosti 45 ECU.
26. člen
Oprostitev v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
(a) alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol,
(b) parfume in toaletne vode,
(c) tobak in tobačne izdelke.
8. Poglavje
Predmeti, pridobljeni z dedovanjem
27. člen
V skladu z 6. točko 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni predmeti, ki jih državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki stalno živijo v Republiki Sloveniji, podedujejo v tujini.
28. člen
(1) Oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim členom ne velja za naslednje predmete:
(a) alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol
(b) tobak in tobačne izdelke,
(c) vozila, ki se uporabljajo za opravljanje pridobitne dejavnosti,
(d) predmete, ki se uporabljajo v obrti ali poklicu, razen prenosnih instrumentov in naprav, ki jih je zapustnik uporabljal v svojem poklicu,
(e) zaloge surovin in končnih proizvodov ter polproizvodov,
(f) živino in kmetijske proizvode v količinah, ki presegajo običajne družinske potrebe.
(2) Oprostitev v skladu s prejšnjim členom ne velja za predmete, kupljene z denarjem, dobljenim s prodajo podedovanih predmetov ali za predmete, kupljene s podedovanim denarjem.
29. člen
(1) Oprostitev plačila carine je mogoče odobriti za predmete, ki so bili deklarirani za sprostitev v prost promet najpozneje v dveh letih od dneva pridobitve dediščine.
(2) Podedovane predmete lahko upravičenec uvozi pri istem carinskem organu v večih ločenih pošiljkah v roku, ki ga določa prejšnji odstavek.
(3) Če upravičenec zaradi višje sile ni mogel uvoziti podedovanih predmetov v dveh letih, se čas, ko je delovala višja sila, ne všteva v ta rok.
30. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti tudi akt pristojnega organa v Sloveniji ali v tujini o podedovanju predmetov, ki jih uvaža.
(2) Da bi se uveljavila oprostitev za podedovane rabljene predmete osebne garderobe zapustnika ali za njegove predmete za osebno rabo, se lahko, ne glede na prejšnji odstavek, priloži kot dokaz tudi smrtovnica.
9. Poglavje
Zdravila
31. člen
V skladu s 7. točko 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščena zdravila za osebno uporabo, ki jih upravičenec prinese s seboj ali prejme iz tujine v pošiljkah.
32. člen
(1) Državljan Republike Slovenije in tuj državljan s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora za uveljavitev oprostitve carinskemu organu predložiti ustrezen zdravniški recept ali njegovo fotokopijo.
(2) Tuj državljan, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora za uveljavitev oprostitve predložiti carinskemu organu izjavo, da potrebuje zdravila za osebno uporabo.
10. Poglavje
Specifična oprema in tehnični pripomočki, ki jih invalidi neposredno uporabljajo za življenje in delo ter nadomestni deli za to opremo in tehnične pripomočke
33. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 8. točke 161. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti dokaz, da mu je deklarirana specifična oprema oziroma tehnični pripomoček neposredno potreben za življenje in delo oziroma dokaz, da deklarirane nadomestne dele potrebuje za uporabo te opreme oziroma pripomočkov.
(2) Oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavlja le za predmete, ki so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe ter za osebna motorna vozila, v skladu s pogoji iz 34. do 37. člena te uredbe..
(3) Kot dokazilo iz prvega odstavka tega člena upravičenec predloži praviloma potrdilo pristojnega zdravnika oziroma zdravstvene ustanove.
34. člen
(1) V skladu z 8. točko 161. člena carinskega zakona lahko oprostitev plačila carine pri uvozu motornih vozil uveljavljajo samo naslednje osebe:
– osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončnin ali medenice nastala najmanj 80% telesna okvara;
– osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– osebe - invalidi s priznano pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč;
– osebe z zmerno, težjo in težko telesno in duševno prizadetostjo, ki potrebujejo nego in pomoč drugih in imajo v skladu s posebnimi predpisi priznano stanje stopnje invalidnosti iz prejšnjih alinej.
(2) Za osebe iz četrte alinee prejšnjega odstavka se štejejo:
– odrasle osebe, ki pridobijo status invalida v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
– otroci in mladoletniki, ki pridobijo status invalida v skladu s predpisi, ki urejajo izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
– predšolski otroci, ki imajo stalne motnje v telesnem in duševnem razvoju in jih spremljajo mentalnohigienski dispanzerji pediatrične službe ali ustrezne specialistične klinike.
(3) Osebno motorno vozilo se lahko v skladu s prvim odstavkom tega člena oprosti plačila carine le, če je namenjeno izključno za prevoz invalida.
(4) Oprostitev plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega člena se lahko zahteva največ enkrat v treh letih.
35. člen
(1) Oprostitev iz 34. člena te uredbe se uveljavlja na podlagi pisnega izvida in mnenja invalidske komisije, ustanovljene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter pisnega izvida in mnenja komisije za razvrščanje, ustanovljene po predpisih s področja šolstva. Vojni invalidi uveljavljajo oprostitev na podlagi pisnega izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o pravicah vojnih invalidov.
(2) Upravičenec lahko uveljavi pravico do carinske oprostitve, če uvaža osebno motorno vozilo izključno za osebni prevoz in če carinskemu organu poleg izvida in mnenja komisije iz prvega odstavka tega člena priloži tudi naslednje dokaze:
– da je sposoben voziti osebno motorno vozilo, kar dokazuje z ustreznim vozniškim dovoljenjem na svoje ime ali
– da mu je potrebna nega in pomoč druge osebe, ki ima vozniško dovoljenje in bo vozila to vozilo izključno zaradi prevoza invalida, če ta ne more imeti vozniškega dovoljenja zaradi invalidnosti, kar se dokaže z odločbo, s katero mu je priznana pravica do strežbe in pomoči, ali z drugim dokumentom, ki ga izda pristojni organ, in vozniškim dovoljenjem osebe, ki streže invalidu in mu pomaga.
(3) Upravičenec mora poleg navedenih dokazil in carinske deklaracije predložiti carinskemu organu še pisno izjavo, da v zadnjih treh letih ni uveljavil ugodnosti iz tega naslova.
36. člen
(1) Carinski organ mora o vseh dokazilih, na podlagi katerih invalid uveljavlja pravico do carinske oprostitve pri uvozu osebnega motornega vozila, vpisati ustrezne podatke v carinsko deklaracijo, na kateri tudi potrdi oprostitev plačila carine.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če invalidna oseba odtuji osebno motorno vozilo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati carino v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila, za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev se v rubriko Opomba vpiše naslednje besedilo: “ Vozilo se ne sme brez plačila carine odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka). Vozilo je namenjeno izključno za prevoz invalida.”
(4) Uporabo osebnega motornega vozila, uvoženega brez plačila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila carine, na drugo osebo preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila carina plačana v skladu s carinskim zakonom.
37. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal carino.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
(3) Če invalidna oseba umre pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko dediči vozilo, ki so ga podedovali, prodajo ne da bi plačali carino.
11. Poglavje
Lastna dela znanstvenikov, književnikov in umetnikov
38. člen
V skladu z 9. točko prvega odstavka 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni znanstveniki, književniki in umetniki za lastna dela, ki jih uvažajo iz tujine, če skupaj s carinsko deklaracijo carinskemu organu predložijo tudi pisno izjavo, da so ti predmeti njihova lastna dela. V izjavi morajo biti predmeti natančno označeni.
12. Poglavje
Gorivo in mazivo v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v motorna vozila in motorna kolesa
39. člen
(1) V skladu z 10. točko 161. člena carinskega zakona je plačila carine oproščeno gorivo v tovarniško vdelanih rezervoarjih motornih vozil, motornih koles in specialnih kontejnerjev, ki se uvažajo na carinsko območje..
(2) Za tovarniško vdelane rezervoarje, v smislu prejšnjega odstavka se štejejo:
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vsa motorna vozila in motorna kolesa istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo direktno uporablja za pogon, kot tudi za delovanje hladilnih in drugih naprav med transportom, ter
– plinski rezervoarji, vgrajeni v motorna vozila, ki za pogon uporabljajo plin in rezervoarji, ki ustrezajo ostalim sistemom s katerimi so lahko motorna vozila opremljena.
– rezervoarji, ki jih proizvajalec serijsko vgradi v vse kontejnerje istega tipa in ki omogočajo, da se gorivo med transportom direktno uporablja za delovanje hladilnih in drugih naprav, s katerimi so specilani kontejnerji lahko opremljeni.
(3) Za specialne kontejnerje se štejejo vsi kontejnerji, ki so opremljeni s posebnimi napravami za hladilne sisteme, sisteme za dovajanje kisika, toplotno izoalcijske ali druge sisteme.
(4) Carinska oprostitev ne velja za gorivo v dodatnih rezervoarjih tudi, če so ti rezervoarji že tovarniško dodani vdelanemu rezervoarju.
40. člen
Gorivo, ki je oproščeno plačila carine se sme uporabiti le v motornih vozilih oziroma motornih kolesih v katerih je bilo uvoženo, in se ne sme odstraniti iz tega vozila oziroma kolesa in skladiščiti, razen v času nujnih popravil vozila oziroma kolesa, niti se ne sme prodati niti brezplačno prepustiti drugemu.
41. člen
Oprostitev se nanaša tudi na maziva, ki so v motornih vozilih oziroma motornih kolesih in ki so potrebna za njihovo normalno delovanje.
13. Poglavje
Pridelki, ki jih slovenski državljani pridelajo na posestvih, ki ležijo v obmejnem območju sosednje države
42. člen
(1) V skladu z 11. točko 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni slovenski državljani za uvoz poljedelskih, živinorejskih, čebelarskih, vrtnarskih in gozdarskih pridelkov oziroma proizvodov, če upravičenci opravljajo osnovno dejavnost v Republiki Sloveniji, pridelajo pa te proizvode na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države.
(2) Oprostitve iz prvega odstavka se uporabljajo le za živinorejske proizvode tistih živali, ki izvirajo iz Republike Slovenije ali živali, ki so bile v Republiki Sloveniji sproščene v prost promet.
43. člen
Oprostitev ne velja za tiste predelane proizvode, ki so bili v obmejnem območju sosednje države predelani ali obdelani bolj, kot je to običajno po pridelovanju ali žetvi, zato, da bi se ohranila kvaliteta pridelka oziroma proizvoda.
44. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora predložiti dokazilo o lastništvu posestev, ki ležijo v obmejnem območju sosednje države ter izjavo o na omenjenih posestvih pridobljenih pridelkih oziroma proizvodih iz prvega odstavka 42. člena te uredbe.
14. Poglavje
Učni pripomočki
45. člen
(1) V skladu s 12. točko 161. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni državljani Republike Slovenije - študentje in dijaki, ki se šolajo v tujini ter tuji dijaki in študentje, ki se šolajo v Sloveniji, za učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe v času študija prinesejo s seboj iz tujine.
(2) Za učne pripomočke se štejejo predmeti in instrumenti (vključno z osebnimi in žepnimi računalniki in pisalnimi stroji), ki jih dijaki in študentje uporabljajo pri svojem študiju.
46. člen
(1) Oprostitev v skladu s tem poglavjem lahko upravičenec uveljavlja največ enkrat v šolskem oziroma študijskem letu.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti dokazilo, da je redno vpisan v izobraževalno ustanovo ter da je uvoženo blago učni pripomoček.
(3) Kot dokazilo iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec predloži:
– lastno izjavo,
– potrdilo šole ali
– drug dokaz, ki ga carinski organ glede na okoliščine posameznega primera lahko sprejme za ustreznega.
15. Poglavje
Častna odlikovanja ali nagrade
47. člen
(1) V skladu s 13. točko 161. člena carinskega zakona, so plačila carine oproščeni naslednji predmeti, če njihova narava ali posamična vrednost kaže na to, da niso uvoženi za komercialne namene:
(a) odlikovanja, ki so jih osebam, katerih stalno prebivališče je na carinskem območju, podelile tuje vlade ali mednarodne organizacije;
(b) pokali, medalje in podobni predmeti simbolične narave, ki so bili podeljeni v drugi državi osebam, ki imajo stalno prebivališče na carinskem območju kot darilo oziroma izraz spoštovanja za njihovo delovanje na področjih kot so umetnost, znanost, šport ali javna dela ali v znak priznanja za zasluge ob posebnih priložnostih;
(c) nagrade, trofeje ali spominiki simbolične narave ter manjše vrednosti, ki so na poslovnih kongresih ali podobnih mednarodnih srečanjih namenjeni za brezplačno razdelitev osebam s stalnim prebivališčem v tujini.
(2) Oprostitev v skladu s tem poglavjem velja tudi za pokale, medalje in podobne predmete simbolične narave, ki jih uvozijo tuji organi ali tuje fizične osebe z namenom, da jih brezplačno podelijo na carinskem območju, za enake namene kot so omenjeni v točki (b) prejšnjega odstavka.
48. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora predložiti carinskemu organu dokument, ki ga izda organizator prireditve, da je odlikovanje, medaljo, športno ali drugo trofejo oziroma podobne predmete simbolične narave dobil v tujini na tekmovanju, razstavi ali drugi prireditvi mednarodnega pomena.
(2) Namesto dokumenta iz prejšnjega odstavka, lahko carinski organ sprejme tudi lastno izjavo upravičenca, če je glede na okoliščine primera lahko šteje za ustrezno, kot tudi v primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena.
16. Poglavje
Pomoč žrtvam naravnih nesreč in vojn
49. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uveljaviti oprostitev iz 14. točke 161. člena carinskega zakona, mora skupaj s carinsko deklaracijo, predložiti carinskemu organu:
1. izjavo, da bo uvoženo blago (npr. hrana, zdravila, oblačila, šotori, bivalni kontejnerji) uporabljeno izključno za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih nesreč, vojn ipd. ali da bo ostalo v lasti dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij, dano pa bo na brezplačno razpolago prej omenjenim žrtvam;
2. dokazilo o svoji dejanski dobrodelni oziroma človekoljubni dejavnosti.
50. člen
Za dobrodelne in človekoljubne organizacije se štejejo prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljene za namene reševanja socialnih stisk in težav prebivalcev ter nudenju pomoči prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni.
51. člen
Oprostitev plačila carine velja le za tiste dobrodelne in človekoljubne organizacije, ki vodijo knjigovodstvo, ki carinskemu organu omogoča nadzor nad njihovim delovanjem in ki nudijo vsa potrebna jamstva za to, da jim oprostitev plačila carine ne omogoča zlorab ali večjega omejevanja svobode konkurence.
52. člen
Oprostitev plačila carine v skladu s 49. členom te uredbe, ne velja za material in opremo, namenjeno za obnovo prizadetih območij, razen za tisto opremo in material, ki ga dobi dobrodelna ali človekoljubna organizacija kot solidarnostno in brezplačno pomoč za izvajanje svojih programov za pomoč ljudem, prizadetih ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni.
53. člen
(1) Dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila carine ali, ki so zahtevale, da bi uporabile carine oproščeno blago za druge namene kot so predvideni v 49. členu te uredbe, morajo to nemudoma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.
(2) V primeru, da blago ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila carine in dobrodelna ali človekoljubna organizacija to blago prepusti drugi dobrodelni ali človekoljubni organizacij, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila carine v skladu s 49. členom ali dobrodelni ali človekoljubni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila carine v skladu s 59. členom te uredbe, se oprostitev dovoli, če ta organizacija uporablja blago v skladu z nameni, ki opravičujejo pravico do carinske oprostitve. V drugih primerih je blago zavezano plačilu carinskega dolga, ki se obračunava v skladu z drugim odstavkom 166. člena carinskega zakona.
(3) Blago, ki ga dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki je upravičena do oprostitve plačila carine, uporablja za druge namene kot so predvideni v 49. členu te uredbe, je zavezano plačilu carinskega dolga, ki se obračunava v skladu z carinskim zakonom.
17. Poglavje
Material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev; krste, žare ali pogrebni artikli
54. člen
V skladu z 15. točko 161. člena carinskega zakona, je plačila carine oproščen material, ki se uporablja za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav, ki so pokopane na carinskem območju in jih, v skladu s predpisi, ki urejajo pokopališko in pogrebno dejavnost oziroma vojna grobišča, uvažajo s strani pristojnih organov pooblaščene organizacije.
55. člen
Plačila carine so oproščeni tudi:
(a) krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika, ter cvetje in drugi artikli, ki običajno spremljajo krste in žare;
(b) cvetje in drugi okrasni predmeti, ki jih prinese oseba, ki živi v tujini in ki prisostvuje pogrebu ali prihaja okrasiti grobove na carinskem območju Republike Slovenije, če to blago niti po svoji naravi niti po količini ne odraža nobenih komercialnih namenov.
18. Poglavje
Blago, ki ga iz tujine brezplačno prejmejo subjekti za opravljanje nepridobitne dejavnosti
56. člen
(1) V skladu z 1.točko 162. člena carinskega zakona, je plačila carine oproščeno blago, ki ga iz tujine brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov kot dotacijo ali darilo prejmejo subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, če je to blago namenjeno opravljanju nepridobitne dejavnosti.
(2) Dotacije v skladu s prvim odstavkom je mogoče pridobiti tudi na podlagi dedovanja.
57. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. pisno izjavo ali proforma račun tujega pošiljatelja, iz katere je razvidno, da pošilja blago kot dotacijo ali darilo, ali, v primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena dokazilo o dedovanju;
2. izjavo upravičenca, da uvaža blago neposredno za opravljanje svoje dejavnosti;
3. potrdilo pristojnega organa, da se upravičenec ukvarja z nepridobitno ali versko dejavnostjo.
(2) Potrdilo pristojnega organa iz 3. točke prejšnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje, mora biti v potrdilu navedeno tudi blago, na katero se potrdilo nanaša in rok veljavnosti potrdila.
58. člen
Oprostitev plačila carine velja le za tiste subjekte s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in ki vodijo knjigovodstvo, ki carinskemu organu omogoča nadzor nad njihovim delovanjem in ki nudijo vsa potrebna jamstva za to, da jim oprostitev plačila carine ne omogoča zlorab ali večjega omejevanja svobode konkurence.
19. Poglavje
Blago za dobrodelne in človekoljubne organizacije
59. člen
(1) V skladu z 2.točko 162. člena carinskega zakona, so plačila carine oproščene dobrodelne in človekoljubne organizacije opredeljene v 50. in 51. členu te uredbe, za naslednje blago:
(a) osnovne življenske potrebščine, ki jih uvozijo za brezplačno razdelitev osebam, potrebnim pomoči;
(b) vsakovrstno blago, ki jim ga brezplačno in brez komercialnih namenov pošlje tuja oseba ali organizacija, zaradi zbiranja prispevkov na priložnostnih dobrodelnih ali človekoljubnih prireditvah,za pomoč pomoči potrebnim osebam;
(c) opremo, ki jim jo brezplačno in brez komercialnih namenov pošlje tuja oseba ali tuja organizacija, da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih potreb ali izvrševanja njihovih nalog.
(2) Izraz osnovne potrebščine iz točke (a) prvega odstavka pomeni blago, ki je potrebno za zadovoljitev nujnih človeških potreb npr. hrana, zdravila, oblačila, posteljnina, šotori in bivalni kontejnerji.
60. člen
Oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim členom ne velja za:
(a) alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol,
(b) tobak in tobačne izdelke,
(c) kavo in pravi čaj,
(d) motorna vozila razen reševalnih vozil in vozil konstruiranih za prevoz blaga, ki jih dobi dobrodelna ali človekoljubna organizacija brezplačno kot solidarnostno pomoč za opravljanje svojega dela v okviru mednarodne pomoči Republiki Sloveniji.
61. člen
Za potrebe tega poglavja se smiselno uporablja 53. člen te uredbe.
62. člen
Dobrodelna ali človekoljubna organizacija, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
1. izjavo, da bo uvoženo blago uporabljeno izključno za neposredno izvedbo dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog,
2. dokazilo, da je ustanovljena za opravljanje dobrodelne oziroma človekoljubne dejavnosti in se z njo tudi dejansko ukvarja,
3. za blago iz točke (b) in (c) 59. člena te uredbe ter za reševalna vozila in vozila konstruirana za prevoz blaga dokazilo, da je blago uvozila brezplačno.
63. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila carine za reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz tujine, na carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati carino v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev, se v rubriko Opomba vpiše naslednje besedilo:
“Reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, se ne sme brez plačila carine odtujiti do (vpiše se datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reševalno vozilo oziroma vozilo konstruirano za prevoz blaga, je namenjeno izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog.”
(4) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, uvoženega brez plačila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati reševalnega vozila oziroma vozila konstruiranega za prevoz blaga, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila carine, na drugo pravno ali fizično osebo preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila carina plačana v skladu s carinskim zakonom.
64. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal carino.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
20. Poglavje
Gasilske organizacije in druge reševalne službe
65. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 3.točke 162. člena carinskega zakona, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti potrdilo ministrstva pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerim se dokazuje, da se deklarirano blago uvaža izključno za opravljanje gasilske ali reševalne dejavnosti.
(2) Oprostitev plačila carine se nanaša samo na blago, ki je opredeljeno z merili za organiziranje in opremljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
(3) Za druge reševalne službe se štejejo:
– civilna zaščita,
– javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, razen gasilske službe, v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
66. člen
(1) Upravičenec iz 3. točke 162. člena carinskega zakona, ki uveljavlja oprostitev plačila carine za vozila, ki se na carinskem območju dodatno opremljajo za gasilsko ali drugo reševalno posredovanje, mora v roku treh mesecev od dneva sprostitve v prost promet, carinskemu organu predložiti dokaz, da so bila in kako so bila vozila dodatno opremljena.
(2) Če upravičenec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zadostnih dokazov za to, da so bila in kako so bila vozila dodatno opremljena, se za uvožena vozila obračunajo carinske dajatve v skladu z carinskim zakonom.
(3) Kot dodatna oprema v smislu tega člena se lahko šteje vsa oprema, ki zagotavlja ali izboljšuje sposobnost vozila za opravljanje gasilske ali reševalne dejavnosti.
67. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila carine za gasilsko ali drugo reševalno motorno vozilo, ki ga upravičenec uvozi iz tujine, na carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji gasilsko ali drugo reševalno motorno vozilo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati carino v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje gasilskega ali drugega reševalnega motornega vozila, za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev, se v rubriko Opomba vpiše naslednje besedilo:
“Gasilsko ali drugo reševalno motorno vozilo se ne sme brez plačila carine odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka). Gasilsko ali drugo reševalno motorno vozilo je namenjeno izključno za opravljanje gasilske ali reševalne dejavnosti.”
(4) Uporabo gasilskega ali drugega reševalnega motornega vozila, uvoženega brez plačila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati gasilskega ali reševalnega motornega vozila, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila carine, na drugo pravno ali fizično osebo preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila carina plačana v skladu s carinskim zakonom.
(6) Ta člen se smiselno uporablja tudi za vozila, ki se uvozijo na carinsko območje na podlagi 3. točke 162. člena carinskega zakona z namenom, da se na carinskem območju dodatno opremljajo za gasilsko in drugo reševalno posredovanje.
68. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal carino.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
21. Poglavje
Muzeji in umetniške galerije, javne knjižnice, Narodna univerzitetna knjižnica ter arhivi
69. člen
Oprostitev v skladu s 4. točko 162. člena carinskega zakona se odobri le, če so predmeti uvoženi za :
– javne muzeje, javne galerije, Narodno univerzitetno knjižnico, javne knjižnice in javne arhive, ali
– zasebne muzeje in zasebne galerije, ki pridobijo soglasje Ministrstva za kulturo
in niso namenjeni za nadaljno prodajo.
70. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo:
– lastno izjavo, da predmeti niso namenjeni za nadaljno prodajo in
– ustrezno potrdilo, da gre za javno ustanovo iz prve alinee prejšnjega člena, ali
– v primeru druge alinee prejšnjega člena,soglasje Ministrstva za kulturo.
(2) Soglasje Ministrstva za kulturo iz tretje alinee prejšnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se soglasje izda za določeno obdobje, mora biti v soglasju navedeno tudi blago, na katero se soglasje nanaša in rok veljavnosti soglasja.
22. Poglavje
Oprema za opravljanje dejavnosti
71. člen
Oprostitev plačila carine v skladu z 5. točko 162. člena carinskega zakona, velja le za opremo, ki je bila sproščena v prost promet pred potekom 12 mesecev od dneva, ko je imetnik v državi odhoda prenehal opravljati svojo dejavnost.
72. člen
Za imetnika opreme za opravljanje dejavnosti se za potrebe te uredbe štejejo pravne osebe in podjetniki posamezniki oziroma obrtniki, ki so vpisani v predpisano evidenco in ki so deklarirano opremo uporabljali za opravljanje svoje dejavnosti ter kmetje, ki so kot lastniki, imetniki pravice uporabe ali uživalci zemljišča vpisani v katastrskem operatu.
73. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno ukvarjati se z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo oziroma, da opravlja kmetijsko dejavnost in da je davčni zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, za opravljanje katere uvaža opremo. Če dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ni mogoče dobiti pred uvozom opreme, predloži upravičenec potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predložiti potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z zadevno dejavnostjo;
2. seznam opreme, ki jo uvaža oziroma jo namerava uvoziti pozneje;
3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tujini, ki ga izda pristojni organ v tujini;
4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev pred preselitvijo dejavnosti.
(2) Seznam opreme predloži upravičenec v dveh izvodih skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski organ potrdi katere predmete je upravičenec uvozil in kolikšna je njihova vrednost. En izvod seznama priloži carinski organ deklaraciji, drugega pa vrne upravičencu. Če upravičenec del opreme uvozi pozneje, mora predložiti to opremo istemu carinskemu organu in predložiti tudi potrjeni seznam predmetov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.
74. člen
Določila tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za opremo v lasti oseb, ki se ukvarjajo s svobodnimi poklici in opremo v lasti pravnih oseb, ki se ukvarjajo z neprofitnimi dejavnostmi in jih selijo na carinsko območje.
23. Poglavje
Invalidi I. in II. kategorije
75. člen
V skladu z 6. točko 162. člena carinskega zakona je plačila carine oproščena samo oprema, ki jo uvozijo invalidi I. in II. kategorije, ki so se usposobili za poklic, za samostojno opravljanje svoje poklicne dejavnosti.
76. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojne komisije, da se je usposobil za opravljanje določene dejavnosti;
2. potrdilo pristojnega organa, da mu je dovoljeno ukvarjati se z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo. Če dovoljenja za opravljanje določene dejavnosti ni mogoče dobiti pred uvozom opreme, predloži upravičenec do ugodnosti potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predložiti potrdilo, da mu je dovoljeno ukvarjati se z zadevno dejavnostjo;
3. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske panoge, da se oprema, ki se namerava uvoziti, ne proizvaja v Republiki Sloveniji.
(2) V primeru dvoma ali je deklarirana oprema potrebna za opravljanje dejavnosti, za katero se je invalid I. ali II. kategorije usposobil, carinski organ za mnenje zaprosi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
24. Poglavje
Znanstveni instrumenti in oprema
77. člen
(1) V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona, so plačila carine oproščeni znanstveni instrumenti in oprema, če je uvožena izključno za nekomercialne namene.
(2) Oprostitev iz prejšnjega odstavka se nanaša samo na znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdeluje v Republiki Sloveniji in ki je namenjena za:
– javna podjetja in javne zavode, ki se ukvarjajo z znanstveno raziskovalno dejavnostjo, ali
– zasebna podjetja in zasebne zavode ali zasebnike, ki so registrirani za raziskovalno dejavnost in ki pridobijo soglasje ministrstva pristojnega za znanost in tehnologijo za oprostitev plačila carine.
(3) Soglasje ministrstva pristojnega za znanost in tehnologijo iz 2. alinee drugega odstavka tega člena, se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se soglasje izda za določeno obdobje, mora biti v soglasju navedeno tudi blago, na katerega se soglasje nanaša.
78. člen
(1) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko odobri tudi za rezervne dele za znanstvene instrumente in opremo, ki se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji in ki se uvažajo istočasno kot znanstveni instrumenti in oprema ali ki so uvoženi naknadno, če se lahko ugotovi, da so namenjeni izključno za znanstvene instrumente in opremo:
– ki je bila predhodno že oproščena plačila carine in pod pogojem, da se ta oprema v času, ko se zahteva oprostitev za rezervne dele, še vedno uporablja za znanstveno raziskovalne namene, ali
– ki je bila upravičena do oprostitve v času, ko se oprostitev zahteva za rezervne dele.
(2) Oprostitev iz prejšnjega člena se lahko pod istimi pogoji kot so določeni v prejšnjem odstavku odobri tudi za orodje, ki se uporablja za vzdrževanje, pregledovanje, preverjanje ali popravilo opreme iz prejšnjega odstavka.
79. člen
(1) Kot znanstveni instrumenti in oprema v skladu s 77. členom te uredbe se štejejo instrumenti in oprema, ki je zaradi svojih objektivnih tehničnih lastnosti in rezultatov, ki jih dosega oziroma jih je sposobna doseči, pretežno ali izključno namenjena za znanstveno raziskovalne namene. Kot taka oprema se šteje tudi ustrezna programska oprema.
(2) Za uvoz za nekomercialne namene se za potrebe 77. člena te uredbe šteje uvoz znanstvenih instrumentov ali opreme, ki je namenjena za neprofitna znanstvena raziskovanja ali za izobraževalne namene.
80. člen
Za oprostitev plačila carine pri uvozu znanstvenih instrumentov in opreme ter orodja, ki ga pošilja pravna ali fizična oseba, s sedežem izven carinskega območja upravičencu iz 77. člena te uredbe brezplačno kot darilo ali dotacijo, se smiselno uporabljajo določbe 56. do 58. člena te uredbe.
81. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še:
1. dokumente, ki dokazujejo izponjevanje pogojev iz 77. člena te uredbe;
2. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske panoge, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Republiki Sloveniji;
3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno opravljanju znanstveno raziskovalnega dela;
4. dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 78. člena te uredbe, če gre za uvoz rezervnih delov ali orodja.
82. člen
(1) Upravičenec, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila carine ali, ki želi uporabiti carine oproščeno blago za druge namene kot so predvideni s to uredbo, mora to nemudoma sporočiti pristojnemu carinskemu organu.
(2) Blago, ki ostane v posesti upravičenca, ki ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev plačila carine je zavezano plačilu carinskega dolga, ki se obračunava v skladu z drugim odstavkom 166. člena carinskega zakona.
25. Poglavje
Predmeti, ki so neposredno namenjeni opravljanju kulturne dejavnosti in se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji
83. člen
Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu z 8. točko 162. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti še:
1. potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo, da je registriran za opravljanje nepridobitne kulturne dejavnosti ali potrdilo državnega organa, pristojnega za verske dejavnosti, da je evidentiran za opravljanje nepridobitne verske dejavnosti;
2. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske panoge, da se blago, ki se uvaža, ne proizvaja v Republiki Sloveniji;
3. lastno izjavo, da je blago namenjeno neposredno opravljanju kulturne oziroma verske dejavnosti.
(2) Potrdilo ministrstva pristojnega za kulturo oziroma državnega organa pristojnega za verske dejavnosti iz 1. točke prejšnjega odstavka, se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje, mora potrdilo poleg podatka o registraciji dejavnosti, vsebovati tudi navedbo blaga na katerega se potrdilo nanaša.
26. Poglavje
Farmacevtski proizvodi, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih manifestacijah
84. člen
V skladu z 9. točko 162. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko rabo, ki so namenjeni športnikom oziroma živalim, ki sodelujejo na mednarodnih športnih manifestacijah, organiziranih na carinskem območju in sicer v okviru količin, ki so potrebne za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja na tem območju.
85. člen
(1) Športniki oziroma lastniki živali, ki želijo uveljaviti oprostitev plačila carine morajo predložiti carinskemu organu izjavo, da potrebujejo farmacevtske proizvode za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja na carinskem območju in izjavo organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarodni športni manifestaciji.
(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnjega odstavka lahko le-ta Carinski upravi predloži skupen spisek vseh sodelujočih na mednarodni športni manifestaciji in navede čas in kraj vstopa teh oseb na carinsko območje.
27. Poglavje
Invalidske organizacije
86. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 10. točke 162. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti potrdilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da so specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični pripomočki) ter nadomestni deli in potrošni material za to opremo, priprave in instrumente namenjeni za potrebe invalidskih organizacij ali za potrebe njihovih članov.
(2) Oprostitev velja le za predmete, ki so navedeni v prilogi B, ki je sestavni del te uredbe.
87. člen
V primeru, da invalidska organizacija iz 89. člena te uredbe, opravlja gospodarsko dejavnost, se za uveljavljanje pravice do carinske oprostitve smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za invalidska podjetja in zavode za usposabljanje in zaposlovanje invalidov.
88. člen
(1) V skladu z 10. točko 162. člena carinskega zakona so plačila carine oproščena tudi motorna vozila, ki jih uvozijo invalidske organizacije in se uporabljajo izključno za izvajanje njihove dejavnosti oziroma za pomoč njihovim članom. Oprostitev je praviloma mogoče odobriti samo enkrat v treh letih.
(2) Invalidska organizacija, ki želi uveljaviti oprostitev v skladu s prejšnjim odstavkom mora poleg dokazil iz prvega odstavka 86. člena te uredbe predložiti še:
1. lastno izjavo, da se bo motorno vozilo uporabljalo izključno za izvajanje dejavnosti invalidske organizacije oziroma za pomoč njihovim članom;
2. lastno izjavo, da invalidska organizacija v zadnjih treh letih ni uveljavila te ugodnosti.
(3) V posebej upravičenih primerih lahko Ministrstvo za finance dovoli invalidski organizaciji, da v roku iz prvega odstavka, uvozi več kot eno motorno vozilo.
89. člen
Za invalidske organizacije se v skladu s 64. členom zakona o socialnem varstvu štejejo Zveza civilnih invalidov vojne Slovenije, Društvo mišično in živčno mišično obolelih, Zveza paraplegikov Slovenije, Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, Zveza društev invalidov Slovenije, Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, Društvo multiple skleroze Slovenije in Zveza društev za celebralno paralizo Slovenije.
90. člen
(1) Carinski organ posebej potrdi oprostitev plačila carine za motorno vozilo, ki ga upravičenec uvozi iz tujine, na carinski deklaraciji.
(2) Carinski organ na carinski deklaraciji vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji motorno vozilo v treh letih od dneva prepustitve, mora plačati carino v skladu s carinskim zakonom.”
(3) V prometno dovoljenje motornega vozila, za katerega je bila uveljavljena carinska oprostitev, se v rubriko Opomba vpiše naslednje besedilo: “Motorno vozilo se ne sme brez plačila carine odtujiti do (vpiše se datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka). Motorno vozilo je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti invalidske organizacije.”
(4) Uporabo motornega vozila, uvoženega brez plačila carine v skladu z zakonom kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(5) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati motornega vozila, ki ga je upravičenec uvozil brez plačila carine, na drugo pravno ali fizično osebo preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila carina plačana v skladu s carinskim zakonom.
91. člen
(1) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal carino.
(2) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
28. Poglavje
Invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
92. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev iz 11. točke 162. člena carinskega zakona mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, da je podjetje oziroma zavod registriran kot invalidsko podjetje oziroma kot zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov ter, da je blago, ki se uvaža namenjeno za uporabo pri dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter
2. potrdilo splošnega združenja ustrezne industrijske panoge, da se blago, ki se uvaža, ne izdeluje v Republiki Sloveniji.
(2) Oprostitev velja le za predmete, ki so navedeni v prilogi C, ki je sestavni del te uredbe.
29. Poglavje
Vzorci blaga neznatne vrednosti
93. člen
(1) V skladu z 1. točko 163. člena carinskega zakona, so plačila carine oproščeni vzorci blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za pridobivanje naročil tovrstnega blaga, ki bo uvoženo na carinsko območje.
(2) Kot vzorec blaga iz prejšnjega odstavka se šteje tisto blago, ki je reprezentativno za določeno skupino blaga in ki je glede izgleda ter količine neuporabno za kakršnekoli druge namene razen za pospeševanje prodaje blaga iste vrste in kvalitete.
94. člen
(1) Upravičenec mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti carinskemu organu izjavo, da so mu deklarirani vzorci blaga poslani brezplačno in da jih bo uporabljal izključno v namene iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Carinski organ lahko zahteva, da se posamezni vzorci napravijo trajno neuporabni za trgovske namene (s tem, da jih žigosa, preluknja ali na kak drug način), vendar tako, da ne izgubijo lastnosti vzorca.
30. Poglavje
Tiskovine in reklamni material
95. člen
V skladu z 2. točko 163. člena carinskega zakona so plačila carine oproščene tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in brošure in reklamni material, če se nanašajo na:
(a) blago za prodajo ali najem,
(b) prometne storitve, storitve zavarovanja ali bančne storitve, ki jih ponujajo osebe s sedežem poslovanja izven carinskega območja.
96. člen
Oprostitev velja le za tiskovine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
(a) iz tiskovin mora biti jasno razvidno ime podjetja, ki proizvaja, prodaja ali oddaja v najem ustrezno blago ali, ki nudi ustrezne storitve;
(b) vsaka pošiljka sme vsebovati največ eno reklamno tiskovino ali posamezen primerek vsake tiskovine, če je pošiljka sestavljena iz večih tiskovin. Pošiljka, ki vsebuje več izvodov istih tiskovin je lahko kljub temu oproščena plačila carine, če njena bruto teža ne presega enega kilograma;
(c) tiskovine ne smejo biti predmet zbirnih pošiljk istega pošiljatelja istemu naročniku.
97. člen
Plačila carine so v skladu z 95. členom te uredbe oproščeni tudi predmeti brez komercialne vrednosti, ki jih dobavitelj brezplačno pošilja svojim strankam in ki jih je mogoče uporabiti le v reklamne namene.
31. Poglavje
Proizvodi namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi
98. člen
(1) V skladu z 3. točko 163. člena carinskega zakona, je plačila carine oproščeno naslednje blago:
(a) majhni vzorci blaga proizvedenega izven carinskega območja, namenjeni za razstavljanje na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi, če:
– so kot taki brezplačno uvoženi ali so na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi pridobljeni iz nepakirane količine blaga, ki se uvozi izključno zaradi predstavitve na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi,
– se delijo brezplačno izključno obiskovalcem med prireditvijo,
– imajo v primerjavi s ceno za mersko enoto istovrstnega blaga majhno vrednost,
– jih je v vzorčnih ovitkih očitno manj kot jih je v standardnih ovitkih za prodajo na drobno,
– se v primeru živil in pijač, ki niso pakirane tako kot je določeno v prejšnji alineji, potrošijo na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi,
– njihova skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;
(b) blago, izključno uvoženo za to, da se na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali aparata tuje izdelave, če se to blago ob tem porabi ali uniči in katerega skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe;
(c) različni materiali manjše vrednosti kot so barve, laki, tapete in podobno, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in okrasitev začasnih stojnic tujih razstavljalcev;
(d) reklamne tiskovine kot so katalogi, prospekti, ceniki, reklamni plakati, koledarji (ilustrirani ali ne), neuokvirjene fotografije in ostali artikli, ki se brezplačno razdelijo obiskovalcem kot propagandni material za tuje blago, ki je razstavljeno na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi in katerih skupna vrednost in količina ustreza naravi sejma, razstave ali podobne prireditve ter številu obiskovalcev, trajanju prireditve in razstavljalčeve udeležbe.
(2) Za sejem, razstavo ali podobno prireditev v skladu s prejšnjim odstavkom se šteje:
(a) sejem, razstava ali podobna prireditev s področja trgovine, industrije, kmetijstva ali domače obrti;
(b) razstava ali prireditev organizirana v dobrodelne namene;
(c) razstava ali prireditev, organizirana predvsem za pospeševanje znanosti, tehnike, umetnosti, izobraževalnega, kulturnega, športnega ali verskega sodelovanja, sodelovanja na področju turizma, domače obrti, dela sindikatov ali zaradi mednarodnega sporazumevanja;
(d) srečanja predstavnikov mednarodnih organizacij ali združenj;
(e) uradne slovesnosti in spominski shodi;
razen razstav prirejenih za zasebne namene v prodajalnah ali drugih poslovnih prostorih zaradi prodaje tujega blaga.
99. člen
V skladu s tem poglavjem oprostitev plačila carine ne velja za:
– alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol,
– tobak ali tobačne proizvode,
– parfume in toaletne vode,
– gorivo in kurivo.
32. Poglavje
Proizvodi uvoženi zaradi preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja
100. člen
V skladu s 4. točko 163. člena carinskega zakona, je plačila carine oproščeno le blago, ki je zaradi določitve njegove sestave, kvalitete ali drugih tehničnih značilnosti blaga, namenjeno preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju, za potrebe zbiranja informacij ali za potrebe industrijskih oziroma komercialnih raziskav.
101. člen
Oprostitev plačila carine je dovoljena le za takšno količino blaga, kolikor je je nujno potrebne za namene zaradi katerih je uvoženo. Količino v vsakem primeru posebej določi carinski organ na podlagi podatkov, ki jih predloži upravičenec.
102. člen
(1) Oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem ne velja za blago, ki je po končanem preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju, namenjeno prodaji.
(2) Oprostitev plačila carine v skladu s tem poglavjem ne velja za blago uporabljeno pri preizkušanju, preiskovanju, analiziranju ali testiranju, zaradi pospeševanja prodaje.
103. člen
Razen v primerih iz 104. člena te uredbe, se oprostitev dovoli le pod pogojem, da se blago med preizkušanjem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem v celoti porabi ali uniči.
104. člen
(1) Oprostitev plačila carine se lahko dovoli tudi za blago, ki ni v celoti porabljeno ali uničeno med preizkušanjem, preiskovanjem, analiziranjem ali testiranjem, pod pogojem, da se preostanek blaga, s soglasjem carinskega organa in pod carinskim nadzorom:
– uniči na stroške uvoznika,
– predela v blago brez komercialne vrednosti,
– brezplačno prepusti carinskim organom v prosto razpolaganje,
– v utemeljenih primerih ponovno izvozi.
(2) Z blagom iz prvega odstavka tega člena je mišljeno blago, ki je rezultat preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja ali blago, ki dejansko ni bilo uporabljeno.
105. člen
(1) Razen v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena je preostalo blago, po zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja iz 100. člena te uredbe, zavezano plačilu carinskih dajatev, ki se obračunajo na podlagi podatkov, ki veljajo za preostalo blago ob zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja. Kot carinska vrednost se upošteva vrednost preostalega blaga ob zaključku preizkušanja, preiskovanja, analiziranja ali testiranja.
(2) Če se preostalo blago predela v odpadek, lahko na podlagi pisne prošnje upravičenca carinski organ dovoli, da se carinske dajatve obračunajo na podlagi carinskih stopenj, ki v času predelave veljajo za tak odpadek.
106. člen
Rok v katerem mora biti zaključeno preizkušanje, preiskovanje, analiziranje ali testiranje ter izvedene upravne formalnosti za zagotovitev predpisane uporabe blaga, določi carinski organ z uradnim zaznamkom na carinski deklaraciji.
33. Poglavje
Turistična informativna dokumentacija
107. člen
V skladu z 5. točko prvega odstavka 163. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni:
(a) turistična informativna dokumentacija (prospekti, brošure, knjige, revije, vodiči, uokvirjeni in neuokvirjeni posterji, neuokvirjene fotografije in fotografske povečave, ilustrirani in neilustrirani zemljevidi in ilustrirani koledarji), ki je namenjena za brezplačno razdelitev in katere glavni namen je spodbujati obisk tujih držav, predvsem obiskovanje kulturnih, turističnih, športnih, verskih, gospodarskih ali strokovnih srečanj in prireditev, če je očitna splošna narava njenih spodbujevalnih namenov. Takšna dokumentacija ne sme vsebovati več kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne sme vsebovati privatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji.
(b) listi in letopisi tujih hotelov, ki jih izdajajo uradne tuje turistične agencije ali se izdajajo po njihovem naročilu ter tuji vozni redi tujih prevoznikov, ki poslujejo v tujini, če so namenjeni za brezplačno razdelitev in če ne vsebujejo več kot 25% tujih privatnih komercialnih reklam in ne vsebujejo privatnih komercialnih reklam za podjetja in posameznike s sedežem v Republiki Sloveniji;
(c) tehnični material, ki ga uradne tuje turistične agencije pošiljajo svojim pooblaščenim zastopnikom ali korespondentom, če ni namenjen za nadaljno razdelitev, kot npr. letopisi, seznami telefonskih številk in številk za telefax, hotelski ceniki, sejemski katalogi, vzorci in izdelki domače obrti majhne vrednosti ter prospekti muzejev, univerz, zdravilišč ali drugih podobnih ustanov.
108. člen
Upravičenec mora predložiti skupaj s carinsko deklaracijo izjavo, da bo deklarirano blago uporabljal za namene, določene v prejšnjem členu.
34. Poglavje
Blago poslano v zvezi z blagovnimi znamkami, patenti ter modeli in spremljajoči dokumenti
109. člen
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila carine v skladu s 6. točko 163. člena carinskega zakona, mora skupaj z carinsko deklaracijo predložiti še pisno izjavo o namenu uporabe dokumentacije, če namen ni razviden iz same carinske deklaracije.
(2) V smislu 6. točke 163. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni tudi vzorci in skice.
(3) Oprostitev iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena je mogoče uveljaviti samo v tistih primerih, ko se blago oziroma spremljajoče dokumente pošilja subjektom, ki se ukvarjajo z zavarovanjem avtorske in industrijske pravice.
35. Poglavje
Krma za živali med transportom; materiali potrebni za zavarovanje blaga med transportom
110. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona, je plačila carine oproščena krma katerekoli vrste, naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz živali iz tuje države na carinsko območje ali preko njega.
111. člen
V skladu s 7. točko 163. člena carinskega zakona so plačila carine oproščeni naslednji materiali:
– stelja za prevoz živali ter
– materiali kot so vrvi, slama, papir, karton, les, plastika ipd.,
ki se uporablja za zavarovanje in pritrditev blaga na prevoznem sredstvu med transportom iz tujine na carinsko območje ali preko njega in običajno niso ponovno uporabni.
36. Poglavje
Različni dokumenti in blago
112. člen
Dokumenti in blago navedeno v 164. členu carinskega zakona, je lahko oproščeno plačila carine na podlagi pisne izjave upravičenca o namenu uporabe blaga, ki se mora predloži skupaj s carinsko deklaracijo, če namen uporabe blaga ni razviden že iz same carinske deklaracije, ali če namen uporabe ni razviden iz same narave blaga.
37. Poglavje
Uporaba mednarodnih pogodb
113. člen
(1) Če mednarodne pogodbe določajo oprostitve plačila carine, za katere postopek uveljavljanja ni določen s to uredbo, lahko način uveljavljanja teh oprostitev določi minister, pristojen za finance.
(2) Za blago, ki je oproščeno plačila carine na podlagi mednarodnih pogodb, se primerno uporablja 166. člen carinskega zakona.
38. Poglavje
Kazenske določbe
114. člen
(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– predmet oprostitve ne označi s posebno nalepko ali jo odstrani pred potekom rokov iz 166. člena carinskega zakona (3. člen);
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
115. člen
(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– blago, ki je oproščeno plačila carine na podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene za katere je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago,ki je bilo oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski dolg (drugi odstavek 113. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
116. člen
Z denarno kaznijo od 30.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
– blago, ki je oproščeno plačila carine na podlagi mednarodnih pogodb v nasprotju s 166. členom carinskega zakona odtuji, ga da v uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene za katere je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago, ki je bilo oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski dolg (drugi odstavek 113. člen).
39. Poglavje
Končna določba
117. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 1996.
Št. 424-03/95-16/1-8
Ljubljana, dne 21. septembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                          PRILOGA 1

Vzorec nalepke iz tretjega odstavka 3. člena uredbe o
uveljavljanju pravice do carinske oprostitve

.-------------------------------------------------------------.
.                               .
.        Ministrstvo za finance            .
.                               .
.      Carinska uprava Republike Slovenije       .
.                               .
.        Carinarnica:                 .
.                               .
.        Izpostava:                  .
.                               .
.-------------------------------------------------------------.
. 1                              .
.                               .
.                               .
.                               .
.                               .
.                               .
. Opomba 1 - vpiše se šifra in datum carinske oprostitve ter .
. naziv upravičenca                      .
.-------------------------------------------------------------.

                          PRILOGA 2

Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov ter
njihovih nadomestnih delov, za katere lahko invalidi
uveljavljajo pravico do carinske oprostive

Opomba: tarifne številke, ki so navedene v prilogi 2, so le
informativne narave, dokončne tarifne številke se določijo
ob carinjenju blaga navedenega v prilogi

1. DEL - Splošna oprema in tehnični pripomočki ter njihovi
nadomestni deli

39.20      Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
         plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
         neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki
         niso kombinirani z drugimi materiali:

    3920.71  - - iz regenerirane celuloze:

         Ex:

         - folije za dializo krvi

39.22      Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne
         školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči
         in podobni sanitarni proizvodi iz plastičnih
         mas:

         Ex:

         - kopalne kadi, prilagojene za kopanje invalidov

         - straniščne školjke, prilagojene za invalide

         - umivalniki,prilagojeni za invalide

         - tuš kabine, prilagojene za invalide

         - sanitarni dodatki: držala, opornice, mešalne
         baterije na fotocelico, sanitarni premični
         stoli,
         sedeži za kadi, premična ogledala ipd.

39.26      Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi
         iz drugih materialov iz tar. št. 39.01 do 39.14

    3926.90  - Drugo:

    3926.909 - - - drugo

         Ex:

         - Moški in ženski urinali (vrečke za seč)

         - Pasi in vrečke za blato

67.04      - Lasulje, umetne brade, obrvi, trepalnice, kite
         ipd. iz človeških las, ki niso omenjeni in
         zajeti na drugem mestu

84.21      - Centrifuge, vštevši centrifuge za sušenje;
         naprave za filtriranje in čiščenje tekočin ali
         plinov:

    8421.2  - Naprave za filtriranje in čiščenje tekočin:

    8421.21  - - za filtriranje in čiščenje vode

         Ex:

         Aparati za deioniziranje vode

84.23      Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo do 5
         centigramov), vštevši stroje za štetje in
         kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase;
         uteži za tehtnice vseh vrst:

    8423.10  - Osebne tehtnice, vštevši tetnice za dojenčke;
         gospodinjske tehtnice

         Ex:

         Posteljne tehtnice za invalide

84.28      Drugi stroji in naprave za dviganje,
         manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr.:
         dvigala, premične stopnice, transporterji in
         žičnice)

         Ex:

         - vgrajene premične ploščadi, sedeži ali kabine
         za premagovanje stopnic

         - dvigala za vstopanje in izstopanje nepokretnih
         oseb v avtomobil

         - dvigala za prestavljanje in dviganje v kad,
         tuš kabino ali na straniščno školjko

         - prenosne naprave za prenos invalidov z
         invalidskim vozičkom po stopnicah

         - dvigala za manipulacijo s posteljo

         - dvigala za dviganje in premeščanje nepokretnih
         oseb po prostoru

         - dvigala za dviganje in spuščanje nepokretnih
         oseb v bazen

         - posebna hidravlična ali kabelska dvigala za
         prevoz invalida z invalidskim vozičkom v
         notranjih prostorih

         - stopniščni vzpenjalec

84.71      Stroji za avtomatično obdelavo podatkov in
         njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
         stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
         podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
         takih podatkov, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu:

    8471.9980 - Drugo:

         Ex:

         - PC računalniki prilagojeni za invalide

85.17      Električni aparati za žično telefonijo in
         telegrafijo, vštevši take aparate za žične
         sisteme z nosilnim tokom:

    8517.10  - Telefonski aparati (telefoni):

    8517.109 - - - drugi:

         Ex:

         - Posebni telefonski aparati za invalide

         - Telefonski dodatki (ušesne slušalke z
         mikrofonom), ki omogočajo žično ali brezžično
         telefoniranje brez dvigovanja slušalke

    8517.811 - - - domofonski sistemi:

         Ex:

         - Posebni domofoni za kontrolo in odpiranje
         vhodnih vrat

87.08      Deli in pribor za motorna vozila iz tar.št.
         87.01 do 87.05:

         Ex:

         - Naprave za prilagoditev osebnih motornih vozil
         potrebam invalidov

87.13      Invalidski vozički, vštevši vozičke z
         motornim ali drugačnim mehaničnim pogonom:

         Ex:

         - Elektromotorni invalidski vozički za notranjo
         uporabo, s posebno napravo za dviganje

         - Elektromotorni invalidski vozički za uporabo
         na prostem, z adapterjem za premostitev
         stopnice - robnika

         - Invalidski vozički za hišno uporabo za otroke
         in mladino, s premičnim sedežem

         - Invalidski vozički v izvedbi trikolesnega
         skuterja

90.18      Medicinski, kirurški in zobozdravniški
         instrumenti in aparati, vštevši scintigrafske,
         elektromedicinske aparate in aparate za
         preiskavo vida:

         - Inekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile in
         podobno:

    9018.31  - - Inekcijske brizgalke, z iglami ali brez
         njih

         Ex: Avtomatske inekcijske brizgalke za dajanje
         insulina

    9018.90  - Drugi instrumenti in aparati:

    9018.909 - - - drugo

         Ex:

         - Umetni dializatorji krvi - terapijski aparati
         za odstranjevanje škodljivih sestavin v krvi iz
         organizma (nadomestitev naravne funkcije ledvic)

         - Urin receptor

         - Pnevmatični aparati za terapijo edemov

         - Ročne sesalke za odsesavanje sekreta idr. po
         operacijskem posegu

         - Urinski katetri z zamaškom ali brez

         - Urinski katerter za enakratno uporabo

         - Stimulatorji za urinski mehur

         - Zbiralnik za seč (urinala)

         - Urinalkondomi z lepilnimi trakovi

         - Vrečke za seč z vgrajeno kožno podlago

         - Predloge ali hlačne predloge (plenice)

         - Prevleke za zbirno vrečko

         - Vrečke za stomo z vgrajeno kožno podlago

         - Zamaški za stomo

         - Kožne podlage (ploščice)

90.19      Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo;
         aparati za psihološka testiranja; aparati za
         ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno
         terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski
         dihalni aparati:

         Ex:

         - električni stimulatorji za mišice

    9019.10  - Aparati za mehanoterapijo; aparati za
         masažo, aparati za psihološka testiranja:

         Ex:

         - Električni vibracijski masažni aparati

         - Terapevtski pripomočki za razgibavanje udov
         npr. električno kolo za razgibavanje nog in rok

         - Fizikalnoterapijska kolesa za rehabilitacijo

         - Žimnice proti preležaninam za težke bolnike

    9019.20  - Aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo,
         aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi
         terapevtski dihalni aparati

         Ex:

         - Prenosni respiratorji za pljučno insuficienco

         - Insuflatorji

         - Eksuflatorji

90.27      Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične
         analize (npr.: polarimetri, refraktometri,
         spektrometri, aparati za analizo plina ali
         dima); instrumenti in aparati za merjenje in
         kontrolo viskoznosti, poroznosti, ekspanzije
         površinske napetosti in podobno; instrumenti in
         aparati za kalorimetrijska, akustična in
         fotometrijska merjenja ali kontrolo (vštevši
         ekspozimetre); mikrotomi:

    9027.80  - Drugi instrumenti in aparati:

    9027.801 - - - elekronski

         Ex:

         Aparati za določanje sladkorja v krvi

94.02      Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in
         veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize,
         mize za preglede, bolniške postelje z
         mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli);
         frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
         vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih
         izdelkov:

    9402.90  - Drugo:

         Ex:

         - katapult - stol za pomoč invalidom pri
         vstajanju

         - posebni naslanjači - postelje, v katerem se
         lahko spreminja položaj bolnikov

94.04      Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno
         blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice,
         blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so
         napolnjeni s kakršnimkoli materialom ali iz
         penaste gume ali plastične mase, vštevši
         prevlečene:

         - Žimnice:

    9404.21  - - iz penaste gume ali plastične mase,
         vštevši prevlečene

         Ex: Žimnice iz impregniranega materiala,
         napolnjene z oljno tekočino

    9404.90  - Drugo:

         Ex:

         - Blazine iz impregniranega materiala,
         napolnjene z oljno tekočino

         - Prožni valji za spremembo lege težkih bolnikov

         - Specialne sedežne antidekubitusne blazine za
         invalidski voziček

         - Zaščitne blazine proti preležaninam za ude

2. DEL - Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov
ter njihovih nadomestnih delov za mišično obolele

84.69      Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila

         Ex:

         - Posebni električni stroji za pisanje s
         posebnim upravljačem in vizualno kontrolno
         ploščo

         - Električni pisalni stroji z vgrajenim spominom
         in ali brez displeja

         - Žepni kalkulatorji tudi z možnostjo
         programiranja

84.71      Stroji za avtomatično obdelavo podatkov in
         njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
         stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
         podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
         takih podatkov, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu:

    8471.9910 - Periferne enote

85.20      Magnetofoni in drugi aparati za snemanje
         zvoka, vštevši aparate z vdelanimi napravami za
         reprodukcijo zvoka:

         Ex:

         - žepni in stabilni diktafoni

         - magnetofoni s senzorskimi komandami ali
         telekomando

3. DEL - Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov
ter njihovih nadomestnih delov za paraplegike

90.21      Ortopedske priprave, vštevši bergle, kirurške
         pasove in kilne pasove; opornice in druge
         priprave za frakture; umetni deli telesa;
         aparati, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v
         telo, da bi odpravili hibo ali invalidnost:

    9021.1  - Umetni sklepi in druge ortopedske priprave za
         prelome:

    9021.11  - - umetni sklepi

    9021.19  - - drugo:

         Ex:

         Umetne proteze, ki nadomeščajo normalno funkcijo
         delov organizma

    9021.1910 - - - ortopedski pripomočki

         Ex:

         - Kilni pas pri inoperabilni, umbilikalbni,
         ingvinalni ali femoralni kili

    9021.30  - Drugi umetni deli telesa

    9021.90  - Drugo:

         Ex:

         - ortopedska obutev in vložki

94.02      Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in
         veterinarsko pohištvo (npr. operacijske mize,
         mize za preglede, bolniške postelje z
         mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli);
         frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
         vrtijo, nagibajo in dvigajo; deli navedenih
         izdelkov:

    9402.90  - Drugo

         Ex:

         - posteljna mizica prilagojena za invalide

         - posteljni trapez

4. DEL - Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov
ter njihovih nadomestnih delov za gluhe in naglušne

84.71      Stroji za avtomatično obdelavo podatkov in
         njihove enote; magnetni ali optični čitalniki,
         stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
         podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
         takih podatkov, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu:

         Ex:

         - vizualne povezave za računalnik

90.21      Ortopedske priprave, vštevši bergle, kirurške
         pasove in kilne pasove; opornice in druge
         priprave za frakture; umetni deli telesa;
         aparati za zboljšanje sluha in drugi aparati, ki
         se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi
         odpravili hibo ali invalidnost:

    9021.40  - Aparati za zboljšanje sluha, razen delov in
         pribora

         Ex:

         - Pripomočki za zboljšanje sluha

    9021.90  - Drugo:

    9021.9010 - - deli in pribor za slušne aparate

    9021.909 - - drugo:

         Ex:

         - Aparati za boljše sporazumevanje (brezžični
         sistem s frekvenčno modulacijo)

         - Aparati za omogočanje glasnega govora

94.05      Svetilke in druga svetila, vključno z
         reflektorji in njihovimi deli, ki niso navedeni
         in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki,
         osvetljene ploščice z imeni in podobno, s
         fiksiranim svetlobnim virom in njihovi deli, ki
         niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

         Ex:

         - Svetlobni indikatorji: baby cry, zvonci,
         budilke ipd.

5. DEL - Seznam specifične opreme oziroma tehničnih pripomočkov
ter njihovih nadomestnih delov za slepe in slabovidne

39.26      Drugi proizvodi iz plastičnih mas in
         proizvodi iz drugih materialov iz tar.št. 39.01
         do 39.14:

    3926.90  - Drugo:

    3926.909 - - - drugo

         Ex:

         - plastične talne oznake

         - markerji, sponke za nogavice, natiči za ključe
         in obeski, merilci denarja ipd. prilagojeni za
         slepe in slabovidne

32.12      Pigmenti (vključno kovinski prah in luske),
         dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem
         stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri
         proizvodnji premaznih sredstev (vključno lak
         barve); tiskarske folije, barve in druga
         barvila, ki so pripravljena v oblikah ali
         pakiranjih za prodajo na drobno:

    3212.10  - Tiskarske folije:

         Ex:

         - folija za risanje prilagojena za slepe in
         slabovidne

40.16      Drugi proizvodi iz gume, razen iz trde gume

         Ex:

         - nedrseča gumijasta podloga

         - gumijaste talne oznake

48.02      Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata
         za pisanje, tiskanje in druge grafične namene,
         vštevši papir in karton za luknjane kartice in
         trakove v zvitkih ali listih, razen papirja iz
         ta.št. 48.01 in 48.03; ročno izdelana papir in
         karton:

         - Drug papir in karton brez lesnih vlaken,
         dobljenih z mehaničnim postopkom ali ki vsebuje
         po masi do 10% teh vlaken od skupne vsebine
         vlaken:

    4802.52  - - z maso od vključno 40 do vključno 150
         g/m2:

         Ex:

         - Braillov papir

    4802.53  - - z maso nad 150 g/m2:

         Ex:

         - Braillov papir

    4802.60  - Drug papir in karton, ki od skupne količine
         vlaken vsebujeta po masi nad 10% vlaken,
         dobljenih z mehaničnim postopkom:

    4802.6090 - - Drugo:

         - Braillov papir

48.05      Drug nepremazan papir ali karton, v zvitkih
         ali listih:

    4805.60  - Drug papir in karton z maso do 150 g/m2:

         Ex: - Braillov papir

    4805.70  - Drug papir in karton z maso nad 150 g/m2,
         toda pod 225 g/m2: Ex:

         - Braillov papir

    4805.80  - Drug papir in karton z maso nad 225 g/m2:

         Ex:

         - Braillov papir

48.20      Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige
         za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
         dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki
         za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za
         knjige (po sistemu prostih listov ali druge),
         mape, ovitki, drobni izdelki za pisanje
         iz papirja ali kartona, albumi za vzorce ali
         zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona

    4820.10  - Registri, knjigovodske knjige, notesi,
         knjige za naročilnice in pobotnice, agende,
         rokovniki, dnevniki in podobni izdelki:

         Ex:

         - Prilagojeni za slepe in slabovidne

48.23      Drug papir, karton, celulozna vata ter listi
         in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v
         določene velikosti ali oblike, drugi izdelki iz
         papirne mase, papirja, kartona, celulozne vate
         ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken:

         - drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali
         druge grafične namene:

    4823 59  - - Drugo:

    4823.5990 - - Drugo:

         Ex:

         - Braillov papir

49.03      Otroške slikanice, vključno s tistimi za
         risanje in barvanje

         Ex:

         - Reliefne slikanice

49.05      Zemljevidi in hidrografske karte in podobne
         karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi
         zemljevidi, topografskimi načrti in globusi,
         tiskani

         Ex:

         - Prilagojeni za slepe in slabovidne

49.11      Druge tiskovine, vključno tiskane slike in
         fotografije

    4911.10  - Trgovinski reklamni material, katalogi in
         podobno

    4911.1090 - - Drugo:

         Ex:

         - Namenjeno za slepe in slabovidne

         - Drugo:

         - - Slike, gravure in fotografije:

         Ex:

         - Namenjeno za slepe in slabovidne

66.02      Palice, palice stolčki, biči, korobači ipd.

         Ex:

         - Palice za slepe: zložljive, teleskopske,
         sprehajalne, utrazvočne in infrardeče

73.19      Šivalne igle, pletilne igle, tope
         igle,kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki
         za ročno delo, iz železa ali jekla; bucike in
         druge igle iz železa ali jekla, ki niso navedene
         in ne zajete na drugem mestu

         Ex:

         - Igle z avtomatičnim vdevanjem sukanca za slepe

76.07      Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s
         podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali
         podobnih materialov), debeline do vključno 0,20
         mm (brez podlage)

         Ex:

         - aluminijasti listi za diagrame in reliefe za
         slepe in slabovidne

82.05      Ročno orodje in priprave, ki niso navedeni in
         ne zajeti na drugem mestu...:

         Ex:

         - pisalke za braillovo pisavo

82.11      Noži z rezili, nazobljenimi ali
         nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži),
         razen nožev iz tar.št. 8208 in rezil zanje

         Ex:

         - kuhinjski noži z distančnikom za slepe

84.22      Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in
         sušenje steklenic in druge posode; stroji za
         polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje,
         kapsuliranje in etiketiranje steklenic,
         pločevink, škatel, vreč in drugih posod; drugi
         stroji za pakiranje ali zavijanje; stroji za
         gaziranje pijač

         Ex:

         - pomivalni stroji prilagojeni za slepe

84.23      Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z
         občutljivostjo do vključno 5 centigramov),
         vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki
         delujejo na podlagi merjenja mase; uteži za
         tehtnice vseh vrst::

         Ex:

         - braillove in zvočne tehtnice za slepe

84.50      Pralni stroji za gospodinjstvo in pralnice,
         vključno s stroji, ki perejo in sušijo

         Ex:

         - pralni stroji za gospodinjstvo, prilagojeni za
         slepe

84.69      Pisalni stroji in stroji za obdelavo
         besedila:

         Ex:

         - električni Braillov pisalni stroj

         - mehanski Braillov pisalni stroj

84.70      Računski stroji; knjigovodski stroji,
         registrirne blagajne, frankirni stroji, stroji
         za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi
         računskimi napravami

         Ex:

         - Žepni kalkulatorji prilagojeni za slepe in
         slabovidne

84.71      Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in
         njihove enote; magneti ali optični čitalniki,
         stroji za prepisovanje podatkov na nosilce
         podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo
         takih podatkov, ki niso omenjeni in ne zajeti na
         drugem mestu:

         Ex:

         - Braillov tiskalnik

         - Braillova vrstica

         - Čitalnik dokumentov oznak in naprav za
         vnašanje podatkov (čitalnik z govorno indikacijo
         za slepe)

         - Elektronska Braillova beležnica

84.72      Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni
         stroji - hektografski ali na matrice, stroji za
         naslavljanje, avtomatski stroji za izplačilo
         bankovcev, stroji za sortiranje, štetje in
         zavijanje bankovcev, stroji za šiljenje
         svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje
         z žičnimi sponkami)

    8472.20  Stroji za naslavljanje in stroji za
         vtiskovanje besedila na naslovnih tablicah

         Ex:

         - Braillov strojček za etiketiranje

85.16      Električni pretočni in akumulacijski grelniki
         vode in potopni grelniki; električni aparati za
         ogrevanje prostorov in električne naprave za
         ogrevanje tal; elektrotermični aparati za
         urejanje las (npr. aparati za sušenje las,
         aparati za kodranje las idr.) in aparati za
         sušenje rok; električni likalniki; druge
         gospodinjske elektrotermične naprave; električni
         grelni upori, razen tistih iz tar.št. 8545

         Ex:

         - Električni likalniki, prilagojeni za slepe

         - Štedilniki, ki imajo vgrajeno vsaj pečico in
         grelno ploščo,prilagojeni za slepe

85.18      Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki,
         vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne
         slušalke, slušalke za eno uho in kombinacije z
         mikrofonom; avdiofrekvenčni električni
         ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje
         zvoka:

    8518.10  - Mikrofoni in njihova stojala

    8518.21  - - zvočne omarice z enim zvočnikom

    8518.22  - - zvočne omarice z več zvočniki

    8518.30  - Naglavne slušalke, slušalke za eno uho in
         kombinacije z mikrofonom

    8518.40  - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki

    8518.50  - Električni sestavi za ojačevanje zvoka

    8518.90  - Deli

85.20      Magnetofoni in drugi aparati za snemanje
         zvoka , vštevši aparate z vdelanimi napravami za
         reprodukcijo zvoka:

         Ex:

         - žepni in stabilni diktafoni

         - kasetni in standardni magnetofon

85.23      Pripravljeni prazni nosilci za zvočna
         snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov,
         razen izdelkov iz 37. poglavja:

         Ex:

         - prazni nosilci zvoka z antiresonančnim
         mehanizmom

85.24      Plošče, trakovi in drugi posneti noslici z
         zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vštevši
         matrice in galvanske odtise za proizvodnjo
         plošč, razen proizvodov iz 37. poglavja

         Ex:

         - govoreče knjige

85.27      Sprejemniki za radiotelefonijo,
         radiotelegrafijo ali radiodofuzijo, vključno s
         sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z
         aparatom za snemanje in reprodukcijo zvoka ali z
         uro:

         Ex:

         - radiokasetofon

85.43      Električni stroji in aparati s posebnimi
         funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
         drugem mestu v tem poglavju:

         Ex:

         - Elektronska povečala za slepe

90.01      Optična vlakna in snopi optičnih vlaken ;
         kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz
         tar.št. 85.44; listi in plošče iz
         polarizirajočega materiala; leče (vštevši
         kontaktne leče); prizme, zrcala in drugi optični
         elementi iz kakršnegakoli materiala,
         nemontirani, razen takih optično neobdelanih
         steklenih elementov:

    9001.30  - Kontaktne leče

         Ex:

         - Kontaktne leče, mehke

    9001.40  - Steklene leče za očala

         Ex:

         - Bifokalne leče (kriptar, telezin)

         - lentikularne leče v plusu (+)

         - plastične leče CR- 39

90.04      Očala in podobni proizvodi, korektivni,
         zaščini in drugi:

    9004.90  - Drugo:

    9004.901 - - - Očala za korekcijo vida

         Ex:

         - Očala z bifokalnimi, trifokalnimi ali
         multifokalnimi stekli v vseh oblikah (kriptar,
         telezin)

         - teleskopska očala

         - ultrazvočna očala za slepe

90.05      Daljnogledi in kukala (monokularni in
         binokularni) s prizmami ali brez njih:

         Ex:

         - Prizmatična očala

         - Kukala za slabovidne

90.13      Sklopi s tekočimi kristali, ki ne pomenijo
         izdelkov, podrobneje opisanih v drugih tarifnih
         številkah; laserji, razen laserskih diod; druge
         optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni
         in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju:

         Ex:

         - lupe za slabovidne

90.14      Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in
         aparati:

    9014.10  - Kompasi prilagojeni za slepe in slabovidne

90.17      Instrumenti in aparati za risanje, označevanje
         ali matematično računanje (npr.risalni aparati,
         pantografi, kotomeri, risalni pribori v
         kompletu, logaritemska računala, računala v
         obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za
         merjenje dolžine (npr. merilne palice in
         trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem),
         ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v
         tem poglavju

    9017.20  - Drugi instrumenti za risanje, označevanje
         ali matematično računanje:

         Ex:

         - Šablone za podpisovanje slepih

         - Računala s kroglicami

         - Šestila, ravnila, kotomeri, trikotniki ipd.
         prilagojeni za slepe in slabovidne

9023.00     Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za
         demonstracije (npr. pri pouku, na razstavah), ki
         niso primerni za kaj drugega:

   9023.00.80 - Drugo:

         Ex:

         - Učni pripomočki in aparati posebej namenjeni
         za uporabo slepih in slabovidnih

90.25      Hidrometri in podobni merilniki, termometri,
         pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri)
         in psihometri, tudi kombinacije teh
         instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez
         nje:

         Ex:

         - Prilagojeni za slepe in slabovidne

91.02      Ročne, žepne in druge osebne ure, vključno
         štoparice, razen tistih, ki se uvrščajo v
         tar.št. 91.01:

         Ex:

         - Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih
         kovin

         - zvočne ure

91.03      Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom
         za osebne ure, razen ur iz tar.št. 91.04:

         Ex:

         - Braillove ure, ki niso izdelane iz plemenitih
         kovin

         - zvočne ure

96.08      Kemični svinčniki; flomastri in označevalci z
         vrhom iz polsti ali drugega poroznega materiala;
         nalivna peresa in podobna peresa; peresa za
         kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala
         za svinčnike in podobna držala; deli (vključno
         kapice in ščipalke) navedenih proizvodov, razen
         tistih iz tar.št. 96.09:

         Ex:

         - Prilagojeni za slepe in slabovidne

96.10      Tablice in table, za pisanje in risanje, z
         okvirji ali brez okvirjev:

         Ex:

         - Braillove tablice

                          PRILOGA 3

Specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični pripomočki)
ter nadomestni deli in potrošni material za to opremo, priprave
in instrumente, za katere lahko invalidske organizacije
uveljavljajo pravico do carinske oprostitve

Opomba: tarifne številke, ki so navedene v prilogi 3, so le
informativne narave, dokončne tarifne številke se določijo ob
carinjenju blaga navedenega v prilogi

1. Za invalidske organizacije se smiselno uporablja priloga 2, če
se specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični
pripomočki) ter njihovi nadomestni deli in potrošni material za
to opremo, priprave in instrumente uvaža za potrebe invalidskih
organizacij ali njihovih članov.

2. Druga specifična oprema, priprave in instrumenti (tehnični
pripomočki) ter nadomestni deli in potrošni material za to
opremo, priprave in instrumente, za katere lahko invalidske
organizacije uveljavljajo pravico do carinske oprostitve :

39.23      Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz
         plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in
         druga zapirala iz plastičnih mas

   3923.10000 - Škatle, zaboji, gajbe in podobni proizvodi:

         Ex:

         - škatle za pošiljanje knjig in časopisov za
         slepe na zvoku ali na braillovi pisavi

83.02      Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki
         iz navadnih kovin, za pohištvo, vrata,
         stopnišča, okna, rolete, karoserije, sedlarsko
         blago, kovčke, skrinje, škatle in podobno;
         obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki
         (za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz
         navadnih kovin; avtomatična zapirala za vrata,
         iz navadnih kovin

    8302.60  - Avtomatična zapirala za vrata

84.41      Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja
         ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh
         vrst

    8441.10  - Stroji za rezanje:

         Ex:

         - Stroji za rezanje Braillovega papirja

84.43      Tiskarski stroji; stroji za pomožno uporabo
         pri tiskanju

         Ex:

         - Braillov tiskalni stroj

         - Rotor za razmnoževanje brajice

         - Stroji za obdelavo knjig za slepe

85.17      Električni aparati za žično telefonijo in
         telegrafijo, vštevši take aparate za žične
         sisteme z nosilnim tokom:

    8517.8210 - Stroji za faksimile

    8517.9098 - Drugi

         Ex:

         - Telefonska centrala z zunanjimi in internimi
         priključki, prilagojena za invalide

85.25      Oddajniki za radiotelefonijo,
         radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali
         televizijo, vštevši oddajnike z vdelanim
         sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali
         reprodukcijo zvoka; televizijske kamere:

    8525.2090 - drugi

         Ex:

         Primopredajniki in druga oprema za radijsko
         vodenje organiziranega prevoza invalidov

85.36      Električni aparati za vklapljanje in
         izklapljanje ali za zaščito električnih
         tokokrogov ali za povezavo z električnimi
         tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala,
         releji, varovalke, dušilni elementi motečih
         valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in
         razdelilne omarice), za napetosti do vključno
         1.000 V:

         Ex:

         - Releji za napetost do 60, za slepe telefoniste

85.43      Električni stroji in aparati s posebnimi
         funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na
         drugem mestu v tem poglavju:

         Ex:

         - Teletekst analyser in decoder

         - Kopirni stroj za zvočno tehniko

         - Naprave za pretvorbo Braillove pisave v črni
         tisk

         - Optakon

         - Nomad

87.03      Osebni avtomobili in druga motorna vozila,
         konstruirana predvsem za prevoz ljudi, vključno
         z motornimi vozili za kombiniran prevoz ljudi in
         blaga:

         Ex:

         - osebna vozila tipa karavan in kombi vozila,
         namenjena za prevoz slepih

87.05      Motorna vozila za posebne namene

    8705.9090 - - - drugi

         Ex:

         - osebna vozila tipa karavan posebej prirejena
         za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih

         - kombi vozila posebej prirejena za prevoz
         invalidov na invalidskih vozičkih

         - avtobusi s premično nakladalno ploščadjo ali s
         hidravličnim nagibom šasije za prevoz invalidov
         na invalidskih vozičkih

90.09      Aparati za fotokopiranje z vdelanim optičnim
         sistemom, aparati za kontaktno kopiranje in
         aparati za termično kopiranje

    9009.30  Aparati za termično kopiranje

         Ex:

         - Naprava za reliefno tiskanje za slepe

92.09      Deli (npr. mehanizmi za glasbene skrinje) in
         pribor (npr. kartice, plošče in valji za
         mehanična glasbila) za glasbila; metronomi,
         glasbene vilice in piščalke (za dajanje tona)
         vseh vrst

    9209.10  - Metronomi, glasbene vilice in piščali

94.02      Medicinsko, kirurško, zobozdravniško in
         veterinarsko pohištvo (npr.operacijske mize,
         mize za preglede, bolniške postelje z
         mehaničnimi napravami, zobozdravniški stoli);
         frizerski stoli in podobni stoli, ki se lahko
         vrtijo, nagibajo ali dvigajo; deli navedenih
         izdelkov:

    9420.90  - Drugo:

         Ex:

         - Miza za fizioterapijo z mehanskim pogonom

         - Miza za fizioterapijo z električnim pogonom

         - Preiskovalna miza z električnim pogonom

         - Ležišča z napravami za dviganje, premikanje in
         nagibanje invalidov

95.06      Proizvodi in oprema za telovadbo, atletiko,
         druge športe (vključno za namizni tenis) in igre
         na prostem, ki niso navedeni in ne zajeti na
         drugem mestu v tem poglavju; plavalni bazeni in
         bazeni za otroke:

         - Ex:

         - Zunanji plastični bazeni

         - Zunanji in notranji bazeni s keramično
         površino in strojno opremo za prečrpavanje in
         čiščenje vode

         - Montažni bazeni za hidroterapijo invalidov
         (npr. Habertova banja, hoja v vodi, plavalno
         razgibavanje invalidov)

3. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko izda
potrdilo iz prvega odstavka 86. člena te uredbe tudi za drugo
specifično opremo, priprave in instrumente (tehnične pripomočke)
ter nadomestne dele in potrošni material za to opremo, priprave
in instrumente, ki niso navedeni v 2. točki te priloge, vendar le
v okviru seznama ISO 9000, ki opredeljuje tehnične pripomočke za
invalide.

                          PRILOGA 4

Seznam opreme in tehničnih pripomočkov ter njihovih rezervnih
delov za katere lahko invalidska podjetja in zavodi za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov uveljavljajo pravico do
oprostitve plačila carine

1. Seznam poglavij carinske tarife, v okviru katerih se lahko
uvozi oprema in tehnični pripomočki ter njihovi pripadajoči
rezervni deli:

- 84. Poglavje

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi
deli

- 85. Poglavje

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje
ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

- 87. Poglavje

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter
njihovi deli in pribor - razen osebnih avtomobilov in drugih
motornih vozil, konstruiranih predvsem za prevoz ljudi (razen
vozil iz tar.št. 8702), vključno z motornimi vozili za kombiniran
prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnih
avtomobilov iz tar. št. 87.03

- 90. Poglavje

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni,
precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi
deli in pribor

- 94. Poglavje

Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimice, blazine in
podobni polnjeni izdelki; svetilke in druga svetila, ki niso
navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene
ploščice z imeni in podobno; montažne zgradbe

2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v potrdilu iz
prvega odstavka 92. člena natančno navede blago iz poglavij
carinske tarife, navedenih v tej prilogi, za katero se lahko v
skladu s pogoji navedenimi v 28. poglavju te uredbe uveljavlja
oprostitev plačila carine.


AAA Zlata odličnost