Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1995 z dne 8. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1995 z dne 8. 9. 1995

Kazalo

2443. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, stran 4052.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 - odl. US) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa standarde in normative za naslednje socialnovarstvene storitve (v nadaljnjem besedilu: storitve):
1. prvo socialno pomoč
2. osebno pomoč
3. pomoč družini za dom in na domu
4. institucionalno varstvo
5. vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
2. člen
Standard posamezne storitve se določi z naslednjimi elementi:
– opis storitve
– upravičenci ali strokovno področje, na katerem se uporablja
– postopek izvajanja
– trajanje
– metode dela
– izvajalci
– izobraževanje in supervizija
– dokumentacija.
Normativ storitve določa časovne okvire, število storitev na izvajalca ter načela smotrne organiziranosti izvajalcev.
II. STANDARDI IN NORMATIVI POSAMEZNIH STORITEV
3. člen
Prva socialna pomoč:
a) Opis storitve
Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.
b) Upravičenci
Upravičenec do prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v socialni stiski, če se za storitev odloči prostovoljno in jo išče pri pooblaščenem izvajalcu, če sprejme storitev, ki jo pooblaščeni izvajalec začne na pobudo upravičenih predlagateljev, ali če pristane na storitev, ki jo začne pooblaščeni izvajalec po uradni dolžnosti, ali na osnovi obvestil organov in zavodov, ki so ugotovili socialno ogroženost upravičenca.
c) Postopek
Prva socialna pomoč se opravi kot samostojna storitev tedaj, ko upravičenec išče pomoč prvič, izvajalec pa ne razpolaga s podatki, na osnovi katerih bi lahko upravičenca napotil k drugim izvajalcem.
Prvo socialno pomoč se izvaja v obliki usmerjenega razgovora v treh med seboj povezanih delih.
V prvem delu strokovni delavec predstavi institucijo in sebe. Ob tem upravičencu omogoča, da o svojih stiskah in težavah posreduje čimveč pomembnih podatkov. Spodbuja ga, da izrazi tudi svoje ocene in stališča o razmerah, v katerih se je znašel, tako glede gmotnih prilik kot tudi medsebojnih odnosov.
V drugem delu nudi izvajalec strokovno pomoč in podporo pri prepoznavanju upravičenčevih stisk in težav, upoštevaje njegova pričakovanja in njegove predloge rešitev.
V tretjem delu izvajalec predstavi upravičencu možne rešitve oziroma načine reševanja ugotovljenih stisk in težav. Pove mu o vrstah storitev, ki so na voljo pri različnih izvajalcih, in seznani s pogoji, pod katerimi lahko posamezno storitev uveljavi ter s kriteriji za morebitne socialnovarstvene dajatve. Po potrebi ga napoti k organom, kjer lahko dobi informacije, ali sproži postopke v zvezi s pravicami na področju dela in zaposlovanja, pokojninskega in invalidskega varstva, zdravstvenega zavarovanja ali na sodišče. Po potrebi izvajalec upravičencu nudi tudi pomoč pri oblikovanju zahtevkov in vlog, za katere ima strokovno znanje. O ugotovitvah in dogovorih pripravi izvajalec uradni zapis. Zapis je zaupne narave in se ga lahko posreduje drugim organom ali osebam le s soglasjem upravičenca.
Kadar gre za akutno socialno stisko, ali če se prva socialna pomoč zagotavlja po uradni dolžnosti, izvajalec sam odloči o možnih rešitvah in izvede nujne ukrepe v skladu s pooblastili. Upravičenec pri tem sodeluje le po svojih zmožnostih. O ugotovivah in sprejetih ukrepih izvajalec pripravi uradni zapis.
d) Trajanje storitve
Postopki prve socialne pomoči kot samostojne storitve trajajo v poprečju 45 minut. V isti zadevi se praviloma ne ponavljajo.
e) Metoda dela
Prva socialna pomoč se izvaja po metodi dela s posameznikom.
f) Izvajalci storitev
Storitve prve socialne pomoči opravljajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena zakona o socialnem varstvu s pet let delovnih izkušenj.
g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: 10 ur na vsakih 1300 storitev
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
h) Dokumentacija
Izvajalec vodi evidenco storitev po dnevih s tem, da evidentira število iskalcev prve socialne pomoči in napotitve oziroma dogovorjene ukrepe.
Za upravičence, ki jim je bila nudena prva socialna pomoč po uradni dolžnosti oziroma na predlog drugih služb, se vodi zbirka podatkov v skladu z navodili na podlagi 115. člena zakona o socialnem varstvu.
V evidenci se posebej označijo priprave pisnih dokumentov na željo upravičencev, kopije pa se hrani v skladu s predpisi o hrambi zaupnih gradiv.
i) Normativ storitve
Poprečni mesečni normativ na enega strokovnega delavca znaša 130 opravljenih storitev.
Tako določen normativ se poveča za ustrezen delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
– en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitev, ter
– en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 40 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitev.
Izvajanje storitev se organizira po merilu en strokovni delavec na vsakih 25.000 prebivalcev.
4. člen
Osebna pomoč
a) Opis storitve
Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.
Svetovanje je organizirana oblika strokovne pomoči posamezniku v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju.
Urejanje je oblika strokovne pomoči posamezniku, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti in pri tem ogroža tudi druge osebe. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje ključnih dejavnikov v širšem okolju.
Vodenje je oblika podpore posamezniku, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nesposoben za samostojno življenje.
b) Upravičenci
Upravičenci so posamezniki, ki so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski, prognoza njihovih težav pa kaže, da bi lahko ob ustrezni strokovni pomoči v svojem okolju normalno živeli.
Svetovanje se uporabi ob stiskah in težavah, ki jih posameznik zaznava, pa jih ne zna ali ne zmore reševati sam, kadar se pričakuje, da bo ob pomoči sprostil svojo napetost in se sam usmeril v aktivno reševanje svojega položaja in sam spremenil svojo socialno vedenje. Upravičenec mora biti sposoben aktivno sodelovati v svetovalnem procesu in se sam odločiti za storitev.
Urejanje se uporabi v socialnih stiskah in težavah, ko posameznikovo vedenje ogroža tudi okolje. Pogoj za uporabo storitve je pristanek upravičenca aktivno sodelovanje ključnih dejavnikov okolja.
Vodenje se uporabi ob posameznikih, ki zaradi zdravstvenih, osebnostnih ali drugih posebnosti ne morejo samostojno živeti, v okolju pa obstoje možnosti za stalne oblike pomoči pri urejanju in izboljševanju njihovega položaja. Pogoj za uporabo storitve sta ustrezna organizacijska mreža stalnih sodelavcev in prostovoljna odločitev za prejemanje pomoči.
c) Postopki
Postopki v zvezi s svetovanjem obsegajo: opredelitev problema in sklenitev dogovora o svetovanju; usmerjanje upravičenca v spoznavanje socialnih odnosov, svojih reakcij, načinov konfrontacije, ter načinov sodelovanja in pogajanja pri razreševanju konfliktov; usposabljanje upravičenca za socialno učenje in spreminjanje odnosov v okolju, ter evalvacijo svetovalnega procesa v obliki spremembe odnosa med svetovalcem in upravičencem iz odnosa pomoči v odnos sodelovanja.
Postopki v zvezi z urejanjem obsegajo: opredelitev ciljev in sklenitev dogovora o urejanju; dogovor o sodelovanju s ključnimi dejavniki okolja; pomoč strokovnjaka pri predelavi upravičenčevih negativnih izkušenj z okoljem; preusmerjanje negativnih izkušenj v pozitivno motivacijo; vključevanje okolja v aktivno spreminjanje odnosov z upravičencem; evalvacija doseženega in morebitna določitev novih, višjih ciljev ter vključitev upravičenca v organizirane oblike samopomoči.
Postopki v zvezi z vodenjem obsegajo: dogovor z nosilci socialne mreže za redno in trajno oskrbo ob soglasju upravičenca; seznanjanje upravičenca s strokovnimi in laičnimi delavci, ki bodo z njim sodelovali; določitev institucije, ki bo aktivnosti vodila oziroma usmerjala vse delavce; spodbujanje upravičenčevega sodelovanja pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti, pomembnih za njegovo življenje v povezavi z osebami, ki jim zaupa in so mu blizu; zagotavljanje vodenja na ravni, ki je za upravičenca smiselna in mu zagotavlja uporabo preostalih zmožnosti ter polletno evalvacijo dela, kar predstavlja osnovo za nadaljnje dogovore.
d) Trajanje
Osebna pomoč v obliki svetovanja pred sklenitvijo dogovora obsega 3 ure pogovorov, od tega en pogovor na domu upravičenca. Nadaljnji pogovori in ukrepanja potekajo po dogovorjenih terminih z enkratnimi mesečnimi srečanji v trajanju 90 minut. Možna so tudi tedenska srečanja v trajanju 60 minut. Svetovalni ciklus zajema največ 10 srečanj, oziroma poprečno 25 ur.
Osebna pomoč v obliki urejanja pred sklenitvijo dogovora obsega 3 ure pogovorov. Postopki za pripravo sodelovanja ključnih dejavnikov okolja trajajo poprečno 5 ur. Nadaljnje delo poteka po naprej dogovorjenih terminih in shemah in zajema po eno mesečno srečanje z upravičencem v trajanju 60 minut ter z dejavniki okolja v trajanju 45 minut. V ciklusu urejanja je mogoče opraviti največ 10 takih srečanj, oziroma poprečno 20 ur. Ciklus je mogoče ponoviti.
Osebna pomoč v obliki vodenja zajema 3 ure uvodnih priprav za oblikovanje dogovora o sodelovanju in predstavitve sodelavcev oziroma prostovoljcev, 8 ur za organizacijo učinkovite socialne mreže izvajalcev storitve, 4 ure mesečno za zagotavljanje in spremljanjem ciljev vodenje, ter po 2 uri za izdelavo evalvacije, ki se opravi dvakrat letno.
Ciklus storitve traja v 12 mesecih poprečno 55 ur in se lahko ponovi. V primeru ponovitve obnovimo dogovore z upravičencem in sodelavci iz mreže, kar traja 2 uri.
e) Metode dela
Storitev se izvaja po principih in načelih svetovalnega procesa, nasvetovanja ter s tehnikami usmerjanja, pogajanja in nudenja opore. Uporabljamo tudi skupinske oblike svetovanja, pri vodenju in urejanju pa tudi delo s skupnostjo.
f) Izvajalci storitev
Osebno pomoč v obliki svetovanja izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena zakona o socialnem varstvu s 5 leti izkušenj na področju svetovalnih dejavnosti.
Osebno pomoč v obliki urejanja in vodenja lahko izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena zakona o socialnem varstvu ter strokovni sodelavci iz 70. člena istega zakona.
g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: po 10 ur na 50 storitev v obliki svetovanja, 45 storitev v obliki urejanja ali 40 storitev v obliki vodenja.
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
h) Dokumentacija
Dokumentacija obsega evidence v skladu z navodili na podlagi 115. člena zakona o socialnem varstvu ter delovne evidence izvajalca, zlasti zapisi timskih obravnav ter pregledi supervizijskih posvetov.
i) Normativ storitve
Poprečni letni normativ storitve na enega strokovnega delavca znaša 50 storitev v obliki svetovanja, 45 storitev v obliki urejanja in 40 storitev v obliki vodenja.
Tako določen normativ se poveča za ustrezen delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
– en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 20 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve, ter
– en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 strokovnih delavcev, ki neposredno opravljajo storitve.
Izvajanje storitev se organizira po merilu 1 strokovni delavec na 30.000 prebivalcev.
5. člen
Pomoč družini za dom
a) Opis storitve
Pomoč družini za dom obsega: strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.
b) Upravičenci
Upravičenci do storitve so posamezniki in družine v primerih, ko socialne stiske in težave izhajajo iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami v družini kot celoti, kadar družina išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke, vendar poznani vzorci vedenja in znanja družine ne zadoščajo za odpravljanje težav ter v primerih, ko socialne stiske dveh ali več družinskih članov za zagotovitev normalnih pogojev za obstanek in razvoj družine zahtevajo trajnejšo podporo in vodenje.
Pogoj za uporabo storitve sta ocena, da so družinski člani motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejem dogovora o sodelovanju.
c) Postopek
Pomoč družini za dom je strokovno voden proces, v katerem sodelujejo dva strokovna delavca, družinski člani-upravičenci, ključni in odgovorni člani družine ter druge osebe, ki žive z obravnavano družino oziroma lahko vplivajo nanjo. Storitev ima pet delov.
Prvi del obsega prepoznavanje socialnih stisk upravičencev in ostalih družinskih članov, strokovno oceno potreb in pričakovanj družine ter oceno možnosti, ki jih nudi družina.
Drugi del obsega izmenjavo stališč strokovnih delavcev in članov družine o ponujeni storitvi, določitev uresničljivih ciljev ter sklenitev dogovora o oblikah pomoči, trajanju, sodelovanju in obveznostih udeležencev.
Tretji del obsega izdelavo načrta pomoči, zlasti pa opredelitev področij, na katerih je potrebno delovati, določitev pogostosti, krajev in terminov srečanj, določitev prioritet in prevzetih obveznosti vseh sodelujočih.
Četrti del obsega izvajanje dogovorov. Strokovna delavca usposabljata družinske člane za njihov prispevek k obstoju, spreminjanju in razvoju družine. Spodbujata identifikacijo težav v odnosih in usmerjata družinske člane v progresivno reševanje konfliktov v družini, ter v njenih odnosih z okoljem. Strokovna delavca dajeta pri tem družini oporo.
Peti del zajema evalvacijo doseganja etapnih ciljev, pri čemer se oceni zlasti motivacijo za spremembe v celotnem funkcioniranju družine, spremembe, ki jih zaznava okolje ter učinke pri posameznih družinskih članih.
d) Trajanje
Postopki prvega, drugega in tretjega dela do sklenitve dogovora o sodelovanju obsegajo 10 ur pogovorov, ki se lahko opravljajo tudi na domu. Nadaljnja srečanja potekajo po mesečno dogovorjenih terminih v poprečnem trajanju 90 minut. Možna so tudi tedenska srečanja, ki trajajo v poprečju 60 minut.
Prvi ciklus storitve obsega pripravo in 10 srečanj ali poprečno 40 ur, vsak naslednji ciklus pa poprečno 30 ur.
e) Metode dela
Storitev izvajamo timsko po principih skupinskega dela z družino, dopolnjeno s tehnikami animiranja, suporta, usmerjanja in pogajanja.
f) Izvajalci storitve
Storitev lahko izvajajo strokovni delavci iz drugega in tretjega odstavka 69. člena zakona o socialnem varstvu s triletnimi izkušnjami pri skupinskem delu.
Soizvajalci so lahko strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, ali delavci iz 70. člena istega zakona s triletnimi delovnimi izkušnjami.
g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: 12 ur za vodjo storitve oziroma 10 ur za soizvajalca na vsakih 50 storitev
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
h) Dokumentacija
Dokumentacija obsega evidence v skladu z navodili na osnovi 115. člena zakona o socialnem varstvu ter delovne evidence izvajalca, zlasti zapisi timskih obravnav ter pregled supervizijskih obravnav.
i) Normativ storitve
Poprečni letni normativ storitve na enega strokovnega delavca-vodjo storitve znaša 50 storitev, za soizvajalca pa 60 storitev.
Tako določen normativ se poveča za ustrezen delež upravno-administrativnih nalog po merilu:
– en delavec s V. stopnjo izobrazbe na vsakih 30 izvajalcev, ter
– en delavec s IV. stopnjo izobrazbe na vsakih 40 izvajalcev.
Izvajanje storitev se organizira po merilu en vodja storitve ter en soizvajalec storitve na vsakih 10.000 družin.
6. člen
Pomoč družini na domu
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč.
1. Socialna oskrba
a) Opis storitve
Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe lahko upravičenci uporabijo v primerih invalidnosti in starosti ter v drugih primerih, ko oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.
Storitev obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: priprava hrane, vzdrževanje stanovanjskih prostorov, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje, kurjava in druga dela po dogovoru z upravičencem.
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb.
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, strahu in predsodkov, pomoč za samopomoč, vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorodstvom, spremljenje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov ter priprava upravičenca ter njegove družine na institucionalno varstvo.
b) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekajurno dnevno pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno.
– osebe, mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja.
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb oziroma delovni invalidi I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča varstvo v instituciji.
– družine kronično bolnih otrok ali otrok z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, če jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo.
c) Postopek
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces, v katerem odgovorno sodelujejo dva izvajalca, upravičenec, ključni in odgovorni družinski člani, ter izvajalci drugih strokovnih služb.
Storitev se prične izvajati na zahtevo upravičenca in vsebuje dva dela. Prvi del pomeni pripravo za izvajanje storitve, sklenitev dogovora ter izvedbo vseh potrebnih srečanj med izvajalci in posameznikom ali družino, drugi del pa zajema neposredno izvajanje storitve.
d) Trajanje
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera, priprave dogovora in kontaktov z udeleženci v procesu nudenja pomoči traja v poprečju 10 ur.
Samo izvajanje storitve traja do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.
Dogovor o izvajanju storitve se obnavlja vsake 3 mesece.
e) Metode dela
Socialna oskrba na domu se izvaja po metodi socialnega dela s posameznikom in družino na domu in metodo socialnega dela s skupnostjo.
f) Izvajalci storitve
Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe izvajajo strokovni delavci iz 69. člena zakona o socialnem varstvu z višjo izobrazbo ter laični delavci z najmanj 3. stopnjo izobrazbe in verificiranim programom za izvajanje storitve. Razmerje med strokovnimi in laičnimi delavci znaša 1:20.
g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana na načelu:
supervizijski posveti: 8 ur na 150 upravičencev strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
h) Dokumentacija
Osnovna dokumentacija izvajalcev obsega evidenco dogovorov, delovne naloge za laične delavce s podatki, kdo izvaja storitev, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, tedenskem obsegu pomoči in obdobju izvajanja pomoči, evidenco opravljenih poti in supervizijskih obravnav.
Laični delavec vodi dnevnik dela, v katerega vpisuje podatke o upravičencu, datum obiska, opis storitve, porabljeni čas, kar mora biti potrjeno s podpisom uporabnika storitve.
i) Normativ storitve
Posamezni strokovni delavec vodi 20 laičnih delavcev. Posamezni laični delavec opravlja storitve za 4 upravičence. Storitev se organizira po načelu vodja in 20 laičnih delavcev na 120.000 prebivalcev.
2. Mobilna pomoč
a) Opis storitve
Mobilna pomoč je oblika strokovne pomoči na domu, s katero se osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju zagotavlja strokovna obravnava na domu. Odvisna je od potreb obravnavanih oseb, usmerjena pa je tudi na njihove svojce. Obsega opravila in postopke za korekcijo motenj ter za svetovalno in terapevtsko delo. Namenjena je predvsem specialno pedagoški obravnavi, socialni in psihološki obravnavi ter zaposlitvi.
b) Upravičenci
Upravičenci do mobilne pomoči so otroci, mladostniki in odrasle osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, katerim ta oblika storitve nadomešča vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ali institucionalno varstvo in pri katerih je s to pomočjo možno pričakovati ublažitev stanja oziroma ohranitev pridobljenih znanj in sposobnosti.
c) Postopek
Mobilna pomoč je strokovno delo, usmerjeno k prizadeti osebi. Sodelujejo strokovni delavec, upravičenec ter družinski člani, svojci, ter skrbniki.
d) Trajanje
Strokovna priprava za izvajanje storitve z analizo primera, timsko obravnavo in dogovori z udeleleženci procesa traja v poprečju 5 ur. V izvajanje storitve se vključujejo:
– specialni pedagog ali defektolog 8 ur mesečno
– socialni delavec 2 uri mesečno
– psiholog 2 uri mesečno
e) Metode dela
Mobilna pomoč se izvaja po metodah dela stroke izvajalca s posameznikom in družino na domu.
f) Izvajalci storitve
Storitev izvajajo strokovni delavci iz 69. člena zakona o socialnem varstvu s triletnimi izkušnjami na področju obravnave oseb z motnjami v razvoju.
g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi strokovno izpopolnjevanje in supervizija, organizirana po načelu:
– supervizijski posveti: 8 ur na vsakih 180 obravnav
– strokovno izpopolnjevanje: v obsegu, ki ga določa panožna kolektivna pogodba.
h) Dokumentacija
Dokumentacija izvajalca obsega evidenco storitev s podatki, kdo pomoč izvaja, komu se pomoč nudi, o vsebini pomoči, datumih izvajanja in opravljenih urah, evidenco opravljenih poti ter evidenco supervizijskih obravnav.
i) Normativ storitve
Strokovni delavec-specialni pedagog opravlja storitev za 20 upravičencev, socialni delavec ali psiholog pa za 85 upravičencev.
Storitev se organizira po načelu en specialni pedagog na 60.000 oziroma socialni delavec in psiholog na 240.000 prebivalcev.
7. člen
Institucionalno varstvo
a) Opis storitve
Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno oskrbo, ki pomeni bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, ki pomeni varstvo ter posebne oblike varstva ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.
Za otroke in mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na življenje.
Za otroke in mladostnike z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju obsega institucionalno varstvo tudi vodenje in usposabljanje, ki se izvaja po predpisih za področje šolstva. Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v okviru insitucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva.
Kot posebna storitev se upravičencem zagotavlja vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.
Osnovna oskrba zajema bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvo- in triposteljnih sobah za upravičence, starešje od 65 let, ter v tri- ali večposteljnih sobah za vse ostale upravičence, zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za programe, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter druge potrebne storitve. V osnovno oskrbo spada tudi priprava in serviranje celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.
Socialna oskrba obsega varstvo, posebne oblike varstva, vzgojo in pripravo za življenje ter vodenje.
Varstvo je pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri vstajanju, oblačenju, kot pomoč pri premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani.
Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, zaposlitvi, korekciji in terapiji motenj, ter aktivnemu preživljanju prostega časa.
Vzgoja in priprava na življenje obsega navajanje na osnovne funkcije oziroma skrb za samega sebe, razvijanje samostojnosti in ustvarjalnosti, razvijanje mišljenja, učnih navad, moralnih norm in socialnih vzorcev, usposabljanje za vključitev v življenje, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, razvijanje interesnih dejavnosti ter korekcijo in odpravljanje razvojnih težav in motenj.
Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, kontaktiranje in sodelovanje s posameznikom ter svojci, sodelovanje z drugimi insitucijami in strokovnimi delavci ter organizacijo prostočasovnih dejavnosti.
b) Upravičenci
Upravičenci do storitve so:
A) osebe, starejše od 65 let:
1. ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči
2. z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne neposredne osebne pomoči
3. z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, kar terja stalno neposredno osebno pomoč;
B) odrasle duševno bolne osebe in osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
1. s kronično duševno boleznijo
2. z demenco
3. s kroničnimi alkoholnimi organskimi psihozami
4. z zmerno motnjo v duševnem razvoju
5. z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ob dodatnih razvojnih motnjah
6. s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami
7. z vsemi stopnjami motenj v duševnem razvoju v kombinaciji z duševno boleznijo ali druge duševno bolne osebe z hudimi motnjami vedenja in osebnosti;
C) otroci in mladostniki, prikrajšani za normalno družinsko življenje:
1. ki potrebujejo nadomestilo za družinsko vzgojo in oskrbo
2. ki potrebujejo še dodatno strokovno obravnavo;
D) otroci in mladostniki z motnjami v razvoju, vključeni v programe usposabljanja:
1. z zmerno motnjo v duševnem razvoju
2. z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami v gibanju
3. s težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami
4. z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in s hudimi motnjami vedenja in osebnosti;
E) odrasle invalidne osebe, ki so sposobne aktivnega sodelovanja v programu zaposlovanja pod posebnimi pogoji:
1. z zmerno motnjo v duševnem razvoju
2. z zmerno motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami v gibanju
3. s težjo motnjo v duševnem razvoju in blažjimi dodatnimi motnjami;
F) osebe s posebnimi potrebami zaradi gibalnih okvar, slabovidnosti, slepote ter drugih telesnih okvar
c) Postopek
Postopek izvajanja institucionalnega varstva zajema strokovno pripravo na sprejem, namestitev, morebitno premestitev ali odpust upravičenca, ter je odvisen od njegovih potreb in oblik storitve.
d) Oblike storitve
Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena v socialnovarstvenem zavodu, v drugi družini ali stanovanjski skupini.
Zavodsko obliko institucionalnega varstva zagotavljajo domovi za starejše, posebni socialni zavodi, domovi za otroke in zavodi za usposabljanje.
Stanovanjska skupina je lahko organizirana kot bivalna enota zavoda, kot dislocirana enota zavoda ali kot samostojna enota.
e) Trajanje
Storitev traja dokler obstoje razlogi za vključitev upravičenca v institucionalno varstvo in dokler je pripravljen storitev sprejemati.
f) Metode
Storitev institucionalnega varstva se izvaja po metodah individualnega in timskega dela, upoštevaje splošna strokovna načela aktivnosti in avtonomije, možnosti izbire in dostopnosti oblik, dominicilnosti, disperzije in integracije, ter posebnih strokovnih načel, kot so: individualizacija, normalizacija, celovitost in kontinuiranost obravnave ter multidisciplinaren pristop.
g) Izvajalci
Osnovno oskrbo v okviru institucionalnega varstva izvajajo naslednji delavci: kuhar, kuharski pomočnik, servirka, ekonom, perica, likarica, šivilja, hišnik, kurjač, vzdrževalec, voznik, receptor in čistilka.
Socialno oskrbo v obliki varstva izvajajo naslednji delavci: strežnica, varuška-negovalka in gospodinja.
Socialno oskrbo s posebnimi oblikami varstva izvajajo: socialni delavec, delovni instruktor, psiholog in specialni pedagog.
Vzgojo in pripravo za življenje izvajajo: socialni delavec, pedagog in psiholog.
Vodenje izvajajo socialni delavec, psiholog in specialni pedagog.
h) Dokumentacija
O institucionalnem varstvu v zavodu ali stanovanjski skupini je potrebno voditi dokumentacijo o osebah v varstvu, o delu strokovnih delavcev in sodelavcev ter o delu zavoda.
Dokumentacija o osebah v varstvu obsega osebni list, evidence o strokovnih in specialističnih obravnavah ter drugo dokumentacijo.
Dokumentacija o delu strokovnih delavcev in sodelavcev obsega individualne programe obravnav, poročila o spremljanju in uresničevanju obravnav, pregled supervizijskih obravnav ter drugo dokumentacijo.
Dokumentacija o delu zavoda obsega razvojne in letne načrte, poročila o uresničevanju načrtov, evidence oseb v varstvu ter drugo dokumentacijo.
Dokumentacija se vodi in hrani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Dokumentacijo o institucionalnem varstvu v drugi družini vodi center za socialno delo.
i) Normativ storitve
Kadrovski normativ za posamezne oblike storitve institucionalnega varstva je razviden iz prilog 1, 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika. Izražen je v številu upravičencev na delavca.
8. člen
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji:
a) Opis storitve
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji so postopki in opravila, namenjeni ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvoju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti, ter vključevanju v skupnost in okolje. Storitev lahko obsega tudi posebne oblike priprav na zaposlitev, ki se izvajajo po predpisih s področja zaposlovanja.
Vodenje zajema: pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, vzdrževanje stikov in sodelovanje s posameznikom oziroma njegovimi svojci, sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in ustanovami ter organiziranje prostočasovnih aktivnosti.
Varstvo zajema: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vstajanju, oblačenju, obuvanju, sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikacijah in orientaciji, ter organizacijo prevozov, ki niso zdravstveno indicirani.
Zaposlitev pod posebnimi pogoji zajema: zaposlitev pri proizvodnih ali drugih delih oziroma delovno okupacijo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim posameznika, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, uvajanje v delo, zagotavljanje pogojev za varno delo, spremljanje delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje programov, ter prodajo izdelkov.
Storitev v obliki dnevne obravnave obsega še osnovno oskrbo, ki zajema zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno in skupnih prostorov, ogrevanje, porabo energije, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter pripravo in serviranje starosti in zdravstvenemu stanju primernega toplega obroka.
b) Upravičenci
Upravičenci do storitve so odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju z dodatnimi motnjami v gibanju, odrasle osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami in odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah.
c) Postopek
Postopek izvajanja storitve zajema strokovna opravila za sprejem, namestitev, morebitno premestitev ali odpust upravičenca, odvisen pa je od njegovih potreb in oblik storitve.
d) Oblike storitve
Storitev upravičencem zagotavljajo varstveno delovni centri.
e) Trajanje
Storitev se izvaja 8 ur pet dni v tednu in traja, dokler je upravičenec sposoben in pripravljen aktivno sodelovati v programu zaposlovanja.
f) Metode
Storitev se izvaja po metodah individualnega in timskega dela z upoštevanjem splošnih strokovnih načel aktivnosti in avtonomije, možnosti izbire in dostopnosti, dominicilnosti in disperzije, integracije, ter posebnih strokovnih načel, kot so individualizacija in normalizacija, celovita in kombinirana obravnava ter multidisciplinaren pristop.
g) Izvajalci
Varstvo in socialno oskrbo izvajajo naslednji delavci: strežnica, varuška-negovalka in gospodinja.
Vodenje izvajajo: socialni delavec, psiholog, specialni pedagog, prof. defektologije in pedagog.
Zaposlovanje pod posebnimi pogoji izvajajo: tehnolog, delovni instruktor, specialni pedagog in prof. defektologije.
Osnovno oskrbo izvajajo: kuhar, hišnik, kurjač, vzdrževalec, ekonom, voznik in čistilka.
h) Dokumentacija
Varstvenodelovni center vodi dokumentacijo o uporabnikih storitve, o delu strokovnih delavcev in sodelavcev ter o delu centra.
Dokumentacija o uporabnikih storitve obsega osebni list, podatke o strokovnih in specialističnih obravnavah ter drugo dokumentacijo.
Dokumentacija o delu strokovnih delavcev in sodelavcev obsega individualne programe obravnav, podatke o spremljanju in uresničevanju obravnav, pregled supervizijskih obravnav ter drugo dokumentacijo.
Dokumentacija o delu centra obsega razvojne in letne delovne načrte, poročila o uresničevanju načrtov, evidenco vključenih upravičencev ter drugo dokumentacijo.
Strokovno dokumentacijo je potrebno voditi in urejati v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
i) Normativ storitve
Kadrovski normativ za storitev je razviden iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Izražen je v številu upravičencev na delavca.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STORITEV
9. člen
Postopek za uveljavitev storitve se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko center za socialno delo začne postopek za uveljavitev storitve tudi po uradni dolžnosti.
Pobudo za začetek postopka po uradni dolžnosti lahko dajo zakonec upravičenca, otroci, osebe, ki žive z njim v skupnem gospodinjstvu, delodajalec in sindikat.
10. člen
Glede na naravo socialnih stisk in težav lahko upravičenci uporabljajo več storitev. Kadrovski normativi se ob tem seštevajo, razen v primerih vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, kjer se v primeru kombinacije dnevne in celodnevne oblike varstva kadrovski normativ za institucionalno varstvo uporabi v sorazmernem delu oziroma se preračuna za 5 dni v tednu na 16, za ostale dneve pa na 24 ur.
11. člen
Trajanje posamezne storitve je določeno s poprečno porabo časa izvajalcev storitve na upravičenca ali za posamezno fazo postopka, ki omogoča strokovno opravljeno storitev v skladu s predpisanim standardom, ter po metodah in etičnih merilih posameznih strok.
Kadar je storitev opravljena po metodah dela s skupino, se časi, določeni za delo s posameznikom, ne seštevajo.
Poraba časa za pot do upravičencev ni vključena v normativ.
12. člen
Kadar izvajalec institucionalnega varstva zagotavlja tudi vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, se kadrovski normativ za institucionalno varstvo uporabi v sorazmernem deležu.
IV. SPREMLJANJE IZVAJANJA PRAVILNIKA
13. člen
Izvajanje tega pravilnika spremlja 9-članska komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za socialne zadeve.
Komisijo sestavljajo predstavniki izvajalcev storitev in strokovne javnosti, ki jih predlaga Socialna zbornica Slovenije ter strokovni delavci ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
Komisija ima zlasti naslednje naloge:
– tolmačenje določb tega pravilnika,
– spremljanje izvajanja pravilnika,
– priprava predlogov za spremembe in dopolnitve pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izvajalci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje posameznih storitev, lahko opravljajo delo pod vodstvom strokovnega delavca, ki predpisane pogoje izpolnjuje, vendar najdlje eno leto od uveljavitve pravilnika.
15. člen
Dokler Socialna zbornica Slovenije ne bo organizirala supervizije strokovnega dela, si lahko izvajalci storitev zagotovijo supervizijo po merilih tega pravilnika na druge načine.
16. člen
Zbiranje, obdelavo in hranjenje osebnih podatkov o upravičencih storitev opravljajo izvajalci v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
Do uveljavitve navodil iz 115. člena zakona o socialnem varstvu, je vsak izvajalec dolžan voditi interne evidence storitev, iz katerih mora biti razvidno zlasti število upravičencev, število opravljenih storitev ter podatki o posameznem izvajalcu.
17. člen
Javni socialnovarstveni zavodi, ki nimajo pogojev za opravljanje storitev po standardih in normativih iz tega pravilnika, so dolžni v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi pripraviti analizo stanja in jo skupaj s predlogom ukrepov in programom sanacije predložiti ministrstvu, pristojnemu za socialne zadeve.
Javni socialnovarstveni zavodi, ki presegajo predpisane standarde in normative za posamezne storitve, so dolžni o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za socialne zadeve v roku enega meseca po uveljavitvi tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 038-020/95
Ljubljana, dne 28. avgusta 1995.
Rina Klinar l. r.
Ministrica
za delo, družino in
socialne zadeve
KADROVSKI NORMATIV ZA OPRAVIČENCE V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH/MINIMALNI....................................PRILOGA 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                           I
I                           I
I                           I     A - STARI NAD 65 LET
I                      STOPNJA  I
I                           I-------------------------------------------I--------------------
I S T O R I T E V I Z V A J A L C I          I   1.      2.      3.    I   1.    2.
I                           I rel. zdravi  upr. z     upr. z    I osebe s  osebe s
I                     IZOBRAZBE  I opravičenci, zmernimi    najzaht.   I kronično  domenco
I                           I ki ne     star. in zdr. star. in zdr.I duševno
I                           I potrebujejo  težavami -   težavami -  I boleznijo
I                           I neposr. os.  potrebujejo  v celoti   I
I                           I pomoči    manjši obseg  potrebujejo I
I                           I        neposr. oz.  neposr. oz. I
I                           I        pomoči     pomoč    I
I------------------------------------------------------I-------------------------------------------I--------------------
I OSNOVNA OSKRBA  1. receptor        II.   I   90      90      90    I   90    90
I- BIVANJE IN    2. kuh. pomočnik      II.   I   36      36      36    I   55    55
I PREHRANA     3. servirka        II.   I   84      84      24    I  120   120
I          4. čistilka        II.   I        na 600 m          I
I          5. perica         II.   I   168      120      96    I  180   180
I          6. likarica        II.   I   168      120      96    I  168   168
I          7. šivilja         IV.   I   240      240      240    I  138   138
I          8. hišnik         IV.   I   240      240      240    I  240   240
I          9. kurjač         IV.   I   360      360      360    I  360   360
I         10. vzdrževalec       IV.   I   240      240      240    I  240   240
I         11. voznik         IV.   I  -       -       -     I  -    -
I         12. kuhar          IV.   I   55      55      55    I   55    55
I         13. ekonom         V.   I   240      240      240    I  240   240
I------------------------------------------------------I-------------------------------------------I--------------------
I         14. adm. delavec     IV., V.  I
I         15. rač delavec     V., VI.  I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I SOCIALNA OSKRBA                   I                      I
I----------------                   I                      I
I  - VARSTVO    1. strežnica        II.   I   36      24      14    I   48    24
I          2. gospodinja       V.   I                      I   96    96
I          3. varuška - negovalka   V.   I                      I
I------------------------------------------------------I-------------------------------------------I--------------------
I  - POSEBNE    1. delovni inštruktor   IV.   I  -       -       -     I   20   -
I   OBLIKE    2. spec. pedagog      VI.   I  -       -       -     I  -    -
I   VARSTVA    3. specialni delavec  VI., VII. I   180      180      180    I  180   180
I          4. psiholog        VII.  I  -       -       -     I  180   360
I--------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------
I VZGOJA IN PRIPRAVA 1. socialni delavec  VI., VII. I                      I
I NA ŽIVLJENJE    2. pedagog        VII.  I                      I
I          3. psiholog        VII.  I                      I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I VODENJE      1. spec. pedagog     VI.   I                      I
I          2. specialni delavec  VI., VII. I                      I
I          3. psiholog        VII.  I                      I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Velja samo za otroke od 0 do z let starosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         U P R A V I Č E N C I

        B - ODRASLI DUŠ. BOLNE OSEBE            C - OTROCI IN             Č - OTROCI IN
      IN OSEBE Z MOTNJAMI V TEL./DUŠ. RAZVOJU          MLADOSTNIKI         Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM

-------------------------------------------------------------I--------------------------I-------------------------------
  3.      4.     5.     6.     7.   I  1.      4.   I   1.     2.
osebe s    osebe z  osebe z   osebe z  osebe z   I potrebni   potrebni  I otr./mlad. otr./mlad.
kronično   zmerno   zmerno,   težjo in  vsemi št.  I nadomestila  še dodatne I s zmerno  z zmerno,
alkoholnimi  motnjo v  težjo in   težko   motenj duš. I za družinsko strokovne I motnjo   težjo ali
organskimi  duševnem  težko    motnjo v  razvoja -  I vzgojo in   obravnave I v duš.   težko
psihozami   razvoju  motnjo v   duš.    hude motnje I oskrbo          I razvoju  motnjo v
             duš. razv., razvoju z vedenja in I             I      duš.
             ki so dod.  dodatnimi osebnosti  I             I      razvoju, ki
             motene v   motnjami        I             I      so dodatno
             razv.                I             I      moteni v
                               I             I      gibanju
-------------------------------------------------------------I--------------------------I-------------------------------
  90      90      90      90     90   I             I  -      -
  55      55      55      55     55   I  55       55   I  55     42
 120     120     120     120    120   I             I  -      -
      na 600 m                     I     na 600 m     I       na 600 m
 180     180     138     138    138   I  120      120   I  110     55
 168     168     110     110    110   I  110      110   I  110     55
 138     138     138     138    120   I  138      138   I  138     138
 240     240     240     240    240   I  240      240   I  276     216
 360     360     360     360    360   I  276      276   I  276     216
 240     240     240     240    240   I  192      156   I  192     156
 -      -      -      -     -     I  192      192   I  192     156
  55      55      55      55     55   I             I  55     42
 240     240     240     240    240   I             I  120     120
-------------------------------------------------------------I--------------------------I-------------------------------
                                        do 6% od skupnega števila zaposlenih
                                        do 6% od skupnega števila zaposlenih
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               I             I
                               I             I
                               I             I
  36      60      24      36     24   I  541      541   I  54     17
  96      96      84      84     84   I             I  84     84
                               I  121       84   I   7      3
-------------------------------------------------------------I--------------------------I-------------------------------
  24      20      19      67     67   I             I  -      -
 -       144     144     144     72   I             I  -      -
 180     138     138     138    180   I             I  -      -
 180     120     360     360     72   I             I  -      -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               I  138      108   I
                               I          36   I
                               I             I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               I             I  108     144
                               I             I  120     120
                               I             I  72     108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------I
--------------------------------------------------------------------------------------------I
                                              I
                                              I
MLADOSTNIKI                 D - OSEBE Z ZMERNO/TEŽJO      E - OSEBE  I
RAZVOJU                  MOTNJO V TEL./DUŠ. RAZVOJU     S POSEB.   I
                                        POTREBAMI  I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
   3.          4.     I  1.    2.      3.    I        I
otr./mlad. z     otr./mlad. z  I odrasle  odrasle    odrasle   I osebe z    I
težjo ali       zmerno, težjo  I osebe z  osebe z    osebe z   I gibalnimi   I
težko motnjo     ali težko    I zmerno  zmerno mot.  težjo    I okvarami,   I
v duš. razvoju    motnjo v duš., I motnjo v v duš. razv. motnjo v  I slepi in   I
z dod. motnjami    razvoju in   I duševnem in dodatno  duš. razv. I slabovidni  I
           hudimi motnjami I razvoju  motene v   in blažjimi I ter osebe   I
           vodenja in   I      gibanju    dodatnimi  I z drugimi   I
           osebnosti    I             motnjami  I tel. okvarami I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
 -           -       I  -    -       -     I    90   I
  55          55     I   55    55       55   I    36   I
 -           -       I  -    -       -     I    84   I
                   I     na 600 m          I na 600 m   I
  55          110     I  110    55       55   I   120   I
  55          110     I  110    55       55   I   120   I
  70          90     I  138   138       70   I   240   I
  216          168     I  276   276      276   I   240   I
  216          168     I  276   276      276   I   360   I
  156          138     I  192   192      192   I   240   I
  192          156     I  192   192      192   I   192   I
  55          55     I   55    55       55   I    55   I
  120          120     I  240   240      240   I   240   I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
                                              I
                                              I
----------------------------------------------------------------------------I---------------I
                   I                   I        I
                   I                   I        I
                   I                   I        I
  14          14     I   60    17       34   I    24   I
  84          84     I   96    84       84   I   120   I
   3           3     I   12    4       6   I   120   I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
 -           -       I                   I    67   I
 -           -       I                   I    72   I
 -           -       I                   I   180   I
 -           -       I                   I   180   I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
                   I                   I        I
                   I                   I        I
                   I                   I        I
--------------------------------------I-------------------------------------I---------------I
  144          27     I   20    19       67   I        I
  120          120     I  138   138      138   I        I
  108          36     I  120   360      360   I        I
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

Veljajo samo za otroke od 0 do 7 let starosti.

KADROVSKI NORMATIV ZA UPRAVIČENCE V STANOVANJSKI SKUPINI - D I S L O C I R A N A  E N O T A............PRILOGA 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                           I
I                           I
I                           I          B - ODRASLI DUŠ. BOLNE OSEBE
I                      STOPNJA  I        IN OSEBE Z MOTNJAMI V TEL./DUŠ. RAZVOJ
I                           I----------------------------------------------------------------I-
I S T O R I T E V I Z V A J A L C I          I   1.    2.    3.      4.    5.     6.   I
I                           I osebe s  osebe z osebe s   osebe z  osebe z  osebe z  I
I                     IZOBRAZBE  I kronično demenco kronično   zmerno  zmerno,  težjo in I
I                           I duševno      alkoholnimi motnjo v težjo in  težko   I
I                           I boleznijo     organskimi  duševnem težko   motnjo v I
I                           I          psihozami  razvoju  motnjo v  duš.   I
I                           I                      duš.    razvoju z I
I                           I                      razv., ki dodatnimi I
I                           I                      so dod.  motnjami I
I                           I                      motene v       I
I                           I                      razv.        I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I-
I OSNOVNA OSKRBA  1. receptor        II.   I                                I
I- BIVANJE IN    2. kuh. pomočnik      II.   I                                I
I PREHRANA     3. servirka        II.   I                                I
I          4. čistilka        II.   I             na 600 m               I
I          5. perica         II.   I  110   110    110     110   110    110   I
I          6. likarica        II.   I  120   120    120     120   120    120   I
I          7. šivilja         IV.   I  240   240    240     240   240    240   I
I          8. hišnik         IV.   I  240   240    240     240   240    240   I
I          9. kurjač         IV.   I  360   360    360     360   360    360   I
I         10. vzdrževalec       IV.   I  240   240    240     240   240    240   I
I         11. voznik         IV.   I  192   192    192     192   192    192   I
I         12. kuhar          IV.   I  120   120    120     120   120    120   I
I         13. ekonom         V.   I  120   120    120     120   120    120   I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I-
I         14. adm. delavec     IV., V.  I
I         15. rač delavec     V., VI.  I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I SOCIALNA OSKRBA                   I                                I
I----------------                   I                                I
I  - VARSTVO    1. strežnica        II.   I  108   108    108     108    36     36   I
I          2. gospodinja       V.   I  96    96     96     96    84     84   I
I          3. varuška - negovalka   V.   I                                I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I-
I  - POSEBNE    1. delovni inštruktor   IV.   I  20   -      24     19    67     67   I
I   OBLIKE    2. spec. pedagog      VI.   I  -    -      -      144   144    144   I
I   VARSTVA    3. specialni delavec  VI., VII. I  180   180     180     138   138    138   I
I          4. psiholog        VII.  I  180   360     180     120   360    360   I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I VZGOJA IN PRIPRAVA 1. socialni delavec  VI., VII. I                                I
I NA ŽIVLJENJE    2. pedagog        VII.  I                                I
I          3. psiholog        VII.  I                                I
I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I VODENJE      1. spec. pedagog     VI.   I                                I
I          2. specialni delavec  VI., VII. I                                I
I          3. psiholog        VII.  I                                I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 Velja samo za otroke od 0 do z let starosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
U P R A V I Č E N C I                                            I
                                                 E - OSEBE I
   C - OTROCI IN       Č - OTROCI IN MLADOSTNIKI     D - OSEBE Z ZMERNO/TEŽJO    S POSEBNIMI I
   MLADOSTNIKI       Z MOTNJAMI V DUŠ. RAZVOJU     MOTNJO V TEL./DUŠ. RAZVOJU    POTREBAMI I
                                                       I
--------------------------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
  1.      2.   I   1.     2.    3.   I  1.    2.     3.    I  1.   I
 potrebni   potrebni  I osebe z  osebe z  oseba z  I odrasle  odrasle   odrasle   I osebe z  I
 nadomestila  še dodatne I zmerno   zmerno,  težjo in I osebe z  osebe z   osebe z   I gibalnimi I
 za družinsko strokovne I motnjo v  težjo in  težko   I zmerno  zmerno   težjo    I okvarami, I
 vzgojo in   obravnave I duševnem  težko   motnjo v I motnjo v mot. v   motnjo v  I slepi in  I
 oskrbo          I razvoju  motnjo v  duš.   I duševnem duš. razv. duš. razv. I slabovidni I
             I      duš.    razvoju z I razvoju  in dodatno in blažjimi I ter osebe I
             I      razv., ki dodatnimi I      motene v  dodatnimi  I z drugimi I
             I      so dod.  motnjami I      gibanju   motnjami  I tel.    I
             I      motene v       I                  I okvarami  I
             I      gibanju       I                  I      I
--------------------------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
             I                 I                  I      I
             I                 I                  I      I
             I                 I                  I      I
    na 600 m     I    na 600 m         I    na 600 m          I na 600 m  I
  120      120   I  110    110    110   I  110    110     110    I   110  I
  120      120   I  120    120    120   I  120    120     120    I   120  I
  138      138   I  240    240    240   I  240    240     240    I   240  I
  240      240   I  240    240    240   I  240    240     240    I   240  I
  276      276   I  360    360    360   I  360    360     360    I   360  I
  240      240   I  240    240    240   I  240    240     240    I   240  I
  192      192   I  192    192    192   I  192    192     192    I   192  I
  72       72   I  120    120    120   I  120    120     120    I   120  I
  120      120   I  120    120    120   I  120    120     120    I   120  I
--------------------------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
           do 6% od skupnega števila zaposlenih                          I
           do 6% od skupnega števila zaposlenih                          I
------------------------------------------------------------------------------------------------I------------I
             I                 I                  I      I
             I                 I                  I      I
             I                 I                  I      I
  541      541   I  108    36     36   I  108    36     36    I   84  I
             I  84    84     84   I  96    84     84    I   84  I
  121       84   I  14     7     7   I  36    12     12    I   12  I
--------------------------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
             I                 I                  I   67  I
             I                 I                  I   144  I
             I                 I                  I   138  I
             I                 I                  I   360  I
------------------------------------------------------------------------------------------------I------------I
  138      108   I                 I                  I      I
  72       36   I                 I                  I      I
             I                 I                  I      I
------------------------------------------------------------------------------------------------I------------I
             I  108    144    144   I  20    19     67    I      I
             I  120    120    120   I  138    138     138    I      I
             I  72    108    108   I  120    360     360    I      I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

1 Velja samo za otroke od 0 do z let starosti

KADROVSKI NORMATIV ZA UPRAVIČENCE V STANOVANJSKI SKUPINI - S A M O S T O J N A  E N O T A     PRILOGA 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                           I
I                           I
I                           I A - STARI NAD      B - ODRASLE DUŠEVNE BOLNI IN OSEBE
I                      STOPNJA  I NAD 65 LET      Z MOTNJAMI V TELESNEM/DUŠEVNEM RAZVOJU
I                           I--------------I----------------------------------------------------
I S T O R I T E V I Z V A J A L C I          I   1.    I  1.    2.    3.      4.     5.
I                           I rel. zdravi I osebe s  osebe z osebe s   osebe z  osebe z
I                     IZOBRAZBE  I upravičenci, I kronično demenco kronično   zmerno  zmerno,
I                           I ki ne    I duševno      alkoholnimi motnjo v težjo in
I                           I potrebujejo I boleznijo     organskimi  duševnem težko
I                           I neposr. os. I          psihozami  razvoju  motnjo v
I                           I pomoči    I                      duš.
I                           I       I                      razv., ki
I                           I       I                      so dod.
I                           I       I                      motene v
I                           I       I                      razv.
I------------------------------------------------------I-------------------------------------------------------------------
I OSNOVNA OSKRBA  1. receptor        II.   I       I
I- BIVANJE IN    2. kuh. pomočnik      II.   I       I
I PREHRANA     3. servirka        II.   I       I
I          4. čistilka        II.   I       I
I          5. perica         II.   I       I
I          6. likarica        II.   I       I
I          7. šivilja         IV.   I       I
I          8. hišnik         IV.   I       I
I          9. kurjač         IV.   I       I
I         10. vzdrževalec       IV.   I       I
I         11. voznik         IV.   I       I
I         12. kuhar          IV.   I       I  240    240    240    240    240
I         13. ekonom         V.   I       I
I------------------------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------
I SOCIALNA OSKRBA                   I       I
I----------------                   I       I
I  - VARSTVO    1. strežnica        II.   I       I   48    36    48     48     36
I          2. gospodinja       V.   I       I  144    120    144    144    120
I          3. varuška - negovalka   V.   I       I
I------------------------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------
I  - POSEBNE    1. delovni inštruktor   IV.   I       I
I   OBLIKE    2. spec. pedagog      VI.   I       I
I   VARSTVA    3. specialni delavec  VI., VII. I    180  I  120    120    120    120    120
I          4. psiholog        VII.  I       I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I VZGOJA IN PRIPRAVA 1. socialni delavec  VI., VII. I       I
I NA ŽIVLJENJE    2. pedagog        VII.  I       I
I          3. psiholog        VII.  I       I
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I VODENJE      1. spec. pedagog     VI.   I       I
I          2. specialni delavec  VI., VII. I       I
I          3. psiholog        VII.  I       I
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------I
---------------------------------------------------------------------------------------------I
U P R A V I Č E N C I                                    I
                                         E - OSEBE I
          Č - OTR./MLAD. Z       D - OSEBE Z ZMERNO/TEŽJO    S POSEBNIMI I
        Z MOTNJAMI V DUŠ. RAZVOJU     MOTNJO V TEL./DUŠ. RAZVOJU    POTREBAMI I
                                               I
----------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
  6.   I   1.     2.    3.   I  1.    2.     3.    I      I
osebe z  I otr./mlad. otr./mlad. otr./mlad.I osebe z  osebe z   osebe s   I osebe z  I
težjo in I z zmerno  z zmerno, s težjo  I zmerno  zmerno   težjo    I gibalnimi I
težko   I motnjo v  težjo in  ali težko I motnjo v motnjo v  motnjo v  I okvarami, I
motnjo v I duš.    težko   motnjo v I duševnem duš.    duš.    I slepi in  I
duš.   I razvoju  motnjo v  duš.   I razvoju  razvoju -  razvoju   I slabovidni I
razvoju z I      duš.    razvoju z I      dodatno   (in z    I ter osebe I
dodatnimi I      razvoju,  dod.   I      motene v  blažjimi  I z drugimi I
motnjami I      ki so   motnjami I      gibanju   dod.    I tel.    I
     I      dodatno       I            motnjami)  I okvarami  I
     I      moteni v       I                  I      I
     I      gibanju       I                  I      I
----------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
  240  I  240    240     240   I  240    240     240    I   240  I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
----------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
  36  I  48    36     36   I  48    36     36    I   36  I
  120  I  144    120    120   I  144    120     120    I   120  I
     I  48    36     36   I  96    72     72    I   72  I
----------I---------------------------------I-----------------------------------I------------I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
  120  I                 I  120    60     60    I   120  I
     I                 I  120    120          I      I
--------------------------------------------------------------------------------I------------I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
     I                 I                  I      I
--------------------------------------------------------------------------------I------------I
     I  24    24     24   I                  I      I
     I  84    84     84   I  120    120     120    I      I
     I  84    84     84   I                  I      I
---------------------------------------------------------------------------------------------I
---------------------------------------------------------------------------------------------I

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, 22-May-95

K A D R O V S K I N O R M A T I V Z A D R U G O D R U Ž I N O / O S E B O           PRILOGA 4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                           I                            U P R A V
I                           I
I                           I     A - STARI NAD 65 LET         B - ODRASLI DUŠ.
I                      STOPNJA  I                        IN OSEBE Z MOT.
I                           I-------------------------------------------I--------------------
I S T O R I T E V I Z V A J A L C I          I   1.      2.      3.    I   1.    2.
I                           I rel. zdravi  upr. z     upr. z    I osebe s  osebe s
I                     IZOBRAZBE  I opravičenci, zmernimi    najzaht.   I kronično  domenco
I                           I ki ne     star. in zdr. star. in zdr.I duševno
I                           I potrebujejo  težavami -   težavami -  I boleznijo
I                           I neposr. os.  potrebujejo  v celoti   I
I                           I pomoči    manjši obseg  potrebujejo I
I                           I        neposr. os.  neposr. os. I
I                           I        pomoči     pomoč    I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I OSNOVNA OSKRBA  1. izvajalec        II.   I   6       5       4    I   4     5
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I SOCIALNA OSKRBA                   I                      I
I  - VARSTVO    1. gospodinja-varuška   V.   I   6       5       4    I   4     5
I           negovalka            I                      I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------I
------------------------------------------------------------------------I
I Č E N C I                               I
                              E - OSEBE S I
BOLNE OSEBE         D - OSEBE Z ZMRENO/TEŽJO    POSEBNIMI I
V TEL./DUŠ.R.        MOTNJO V TEL/DUŠ. RAZVOJU    POTREBAMI I
-----------------------I-----------------------------------I------------I
  3.      4.  I  1.    2.     3.    I      I
osebe s    osebe z I odrasle  odrasle   odrasle   I osebe z  I
kronično   zmerno  I osebe z  osebe z   osebe z   I gibalnimi I
alkoholnimi  motnjo v I zmerno  zmerno   težjo    I okvarami, I
organskimi  duševnem I motnjo v mot. v   motnjo v  I slepi in  I
psihozami   razvoju I duševnem duš. razv. duš. razv. I slabovidni I
            I razvoju  in dodatno in blažjimi I ter osebe I
            I      motena v  dodatnimi  I z drugimi I
            I      gibanju   motnjami  I tel.    I
            I                  I okvarami  I
-----------------------I-----------------------------------I------------I
  4      4   I  5     4     4     I   5   I
-----------------------------------------------------------I------------I
            I                  I      I
  4      4   I  5     4     4     I   5   I
            I                  I      I
------------------------------------------------------------------------I
------------------------------------------------------------------------I

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, 19-May-95

V A R S T V E N O  D E L O V N I  C E N T E R - k a d r o v s k i  n o r m a t i v     PRILOGA 5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I                           I                                I
I                           I                                I
I                           I          D - OSEBE Z ZMERNO IN TEŽJO         I
I                      STOPNJA  I        MOTNJO V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU      I
I                           I----------------------------------------------------------------I
I S T O R I T E V I Z V A J A L C I          I   1.       2.        3.       4.    I
I                           I  osebe     osebe z      osebe z     osebe z   I
I                     IZOBRAZBE  I z zmerno  zmerno motnjo   težjo motnjo  lažjo motnjo  I
I                           I  motnjo   v duš. razvoju  v duš. razvoju v duš. razvoju I
I                           I  v     in dodatno     (tudi z     in z     I
I                           I duševnem  motene v gibanju   blažjimi    dodatnimi   I
I                           I razvoju  (delno pokretne    dodatnimi    motnjami   I
I                           I       in nepokretne)    motnjami)          I
I                           I                                I
I                           I                                I
I                           I                                I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I
I OSNOVNA OSKRBA  1. receptor        II.   I         -         -        -     I
I          2. kuh. pomočnik      II.   I     110        110       110      110 I
I          3. servirka        II.   I  -       -         -        -     I
I          4. čistilka        II.   I        na 600 m                    I
I          5. perica         II.   I                                I
I          6. likarica        II.   I                                I
I          7. šivilja         IV.   I                                I
I          8. hišnik, kurjač     IV.   I     276        276       276      276 I
I          9. vzdrževalec       IV.   I     384        384       384      384 I
I         10. voznik         IV.   I     192        192       192      192 I
I         12. kuhar          IV.   I     110        110       110      110 I
I         13. ekonom         V.   I     240        240       240      240 I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I
I         14. adm. delavec     IV., V.  I     do 6% od skupnega števila zaposlenih          I
I         15. rač delavec     V., VI.  I     do 6% od skupnega števila zaposlenih          I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I SOCIALNA OSKRBA                   I                                I
I----------------                   I                                I
I  - VARSTVO    1. strežnica        II.   I     162        46        90   -     I
I          2. gospodinja       V.   I     258        222       222   -     I
I          3. varuška - negovalka   V.   I     44        16        23   -     I
I------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------I
I  - ZAPOSLITEV  1. delovni inštruktor   IV.   I     13        13        44       16 I
I          2. tehnolog     V., VI., VII. I     78        78        78       78 I
I          3. spec. pedagog      VI.   I     96        130        38      156 I
I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I VODENJE      1. spec. pedagog     VI.   I     44        96        52       64 I
I          2. specialni delavec  VI., VII. I     138        138       138      138 I
I          3. psiholog        VII.  I     444        960       960      444 I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IAAA Zlata odličnost