Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995

Kazalo

2217. Navodilo o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi, stran 3609.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
N A V O D I L O
o načinu izvajanja akreditiranja in o splošnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akreditirani organi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo ureja način izvajanja akreditiranja preskusnih in meroslovnih laboratorijev, certifikacijskih organov, ki izvajajo certificiranje proizvodov, storitev, osebja in sistemov zagotavljanja kakovosti, ter nadzornih organov (v nadaljnjem besedilu: vložnikov) in predpisuje splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vložniki za pridobitev akreditacije oziroma akreditirani organi za njeno vzdrževanje.
2. člen
Akreditiranje izvaja Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) kot nacionalna akreditacijska služba.
Dokumenti urada, ki so izdani v zvezi z izvajanjem akreditiranja, so opremljeni s posebnim znakom slovenske akreditacije.
3. člen
Akreditacijska listina je dokument, s katerim urad prizna vložniku usposobljenost za opravljanje dejavnosti preskušanja, kalibriranja, certificiranja proizvodov, storitev, osebja ali sistemov zagotavljanja kakovosti oziroma nadzora. Usposobljenost se prizna akreditiranemu organu za opredeljeno vrsto, področje in obseg določene dejavnosti.
4. člen
Vsi standardi, navedeni v tem navodilu, so izdani kot posebna publikacija urada in so dosegljivi javnosti v standardoteki informacijskega centra urada.
II. NAČIN IZVAJANJA AKREDITIRANJA
5. člen
Postopek akreditiranja se začne na podlagi vložitve pisne zahteve pri uradu in plačila prijavne pristojbine.
6. člen
Zahteva za akreditacijo mora vsebovati oziroma imeti v prilogi:
1. splošne podatke o vložniku (ime oziroma firmo in naslov, pravni status, dejavnost, razmerje do morebitnih organizacijskih enot v isti pravni osebi, tehnične in kadrovske zmogljivosti, lokacijo, na kateri se izvajajo aktivnosti),
2. opredelitev vrste, področja in obsega želene akreditacije,
3. registrirano kopijo poslovnika kakovosti in dokumentov, na katere se poslovnik kakovosti sklicuje,
4. izjavo, da je vložnik:
– seznanjen s sistemom akreditiranja,
– seznanjen z obvezo plačevanja predpisanih pristojbin in nastalih stroškov,
– soglasen z načinom izvajanja akreditiranja in predpisanimi pogoji za predvideni obseg akreditacije ter pogoji za vzdrževanje akreditacije,
5. potrdilo o plačilu prijavne pristojbine.
7. člen
Po prejemu popolne zahteve urad imenuje vodilnega ocenjevalca in o tem obvesti vložnika.
Vodilni ocenjevalec organizira in vodi ocenjevanje, usklajuje delo strokovnih ocenjevalcev ter po zaključenem ocenjevanju izdela pisno poročilo.
Vložnik ima pravico ugovarjati zoper imenovanega vodilnega ocenjevalca. V primeru ugovora urad imenuje novega vodilnega ocenjevalca, zoper katerega vložnik nima pravice ugovarjati.
Vodilni ocenjevalec opravi predocenjevalni obisk, ki je namenjen ugotovitvi stanja pri vložniku pred izvedbo nadaljnjega postopka.
8. člen
Urad na predlog vodilnega ocenjevalca imenuje enega ali več strokovnih ocenjevalcev glede na vrsto, področje in obseg zahteve za akreditacijo.
Strokovni ocenjevalec v postopku ocenjevanja izvede eno ali več nalog, katere mu dodeli vodilni ocenjevalec.
Vložnik ima pravico ugovarjati zoper imenovane strokovne ocenjevalce. V primeru ugovora urad imenuje nove strokovne ocenjevalce, zoper katere vložnik nima pravice ugovarjati.
9. člen
Ocenjevanje se izvede v skladu s standardom SIST EN 45002: Splošni kriteriji za ocenjevanje preskusnih laboratorijev. Ta standard se uporabi tudi pri ocenjevanju certifikacijskih in nadzornih organov.
Urad v postopku akreditacije zagotavlja tajnost podatkov, ki jih dobi o vložniku v zvezi z zahtevami za akreditacijo, ocenjevanjem in vzdrževanjem akreditacije.
10. člen
Vodilni ocenjevalci in strokovni ocenjevalci so delavci urada oziroma zunanji strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje, skladno s standardom SIST EN 45002 in so pri uradu registrirani kot ocenjevalci. Naloge vodilnih in strokovnih ocenjevalcev lahko opravljajo tudi tuji strokovnjaki, ki so kot ocenjevalci registrirani pri kateri od nacionalnih akreditacijskih služb držav Evropske unije.
Vodilni ocenjevalec in strokovni ocenjevalci izvedejo ocenjevanje, ki obsega dejanja, ki so potrebna za ugotovitev, ali vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev akreditacije glede na vrsto, področje in obseg vložnikove zahteve za akreditacijo.
11. člen
Po končanem ocenjevanju vodilni ocenjevalec na podlagi svojega zapisnika in zapisnikov strokovnih ocenjevalcev izdela pisno poročilo o ocenjevanju, katerega sestavni del je predlog za podelitev ali zavrnitev podelitve akreditacijske listine. Poročilo se izroči vložniku in uradu.
12. člen
Odločitev o podelitvi akreditacijske listine oziroma zavrnitvi zahteve za podelitev akreditacije sprejme direktor urada po predhodnem mnenju odbora za akreditacijo, katerega sestavljajo pomočnik direktorja urada, pristojen za akreditacijo in trije zunanji strokovnjaki s področij, ki jih pokriva akreditacija. Akreditacijska listina se izda na obrazcu, ki je objavljen v prilogi št. 1 in je sestavni del tega navodila.
Odbor za akreditacijo posreduje predhodno mnenje direktorju urada tudi pri odločanju o začasnem odvzemu in razveljavitvi akreditacije.
Sklep o imenovanju zunanjih članov odbora za akreditacijo izda minister, pristojen za standardizacijo na predlog direktorja urada. Mandat zunanjih članov odbora traja dve leti.
13. člen
Če akreditirani organ poda zahtevo za razširitev obsega akreditacije, se ocenjevanje dejavnosti v povečanem obsegu izvede v celoti.
14. člen
Akreditirani organ se lahko odpove podeljeni akreditaciji. To stori tako, da pošlje uradu pisno obvestilo o odpovedi z enomesečnim odpovednim rokom. Akreditirani organ se po odpovedi ne more več sklicevati na akreditacijo.
III. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV IN VZDRŽEVANJE AKREDITACIJE
15. člen
Splošni pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, ki jih morajo izpolnjevati preskusni in meroslovni laboratoriji, so v skladu s standardom SIST EN 45001: Splošni kriteriji za delovanje preskusnih laboratorijev.
Splošni pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, ki jih morajo izpolnjevati certifikacijski organi za certificiranje proizvodov, so v skladu s standardom SIST EN 45011: Splošni kriteriji za certifikacijske organe za področje certificiranja proizvodov.
Splošni pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, ki jih morajo izpolnjevati certifikacijski organi za certificiranje storitev in sistemov zagotavljanja kakovosti, so v skladu s standardom SIST EN 45012: Splošni kriteriji za certifikacijske organe za področje certificiranja sistemov kakovosti.
Splošni pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, ki jih morajo izpolnjevati certifikacijski organi za certificiranje osebja, so v skladu s standardom SIST EN 45013: Splošni kriteriji za certifikacijske organe za področje certificiranja osebja.
Splošni pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije, ki jih morajo izpolnjevati nadzorni organi, so v skladu s standardom SIST EN 45004: Splošni kriteriji za delovanje različnih vrst nadzornih organov.
Certifikacijski in nadzorni organi, navedeni v drugem do petem odstavku tega člena, morajo za vzdrževanje akreditacije izpolnjevati tudi pogoje, navedene v točkah 6.2 in 7 standarda SIST EN 45001.
16. člen
Urad dovoli akreditiranemu organu oddajo izvajanja aktivnosti v obsegu akreditacije podpogodbeniku samo, če je le-ta akreditiran za te aktivnosti.
S podelitvijo akreditacije pridobi akreditirani organ pravico uporabljati znak slovenske akreditacije.
Neustrezno uporabo znaka slovenske akreditacije v oglasih, katalogih ipd. mora vložnik odpraviti v skladu z navodili urada.
17. člen
Akreditirani organi morajo nemudoma obvestiti urad o vseh spremembah, ki se nanašajo na elemente, ki bi lahko vplivali na njihovo usposobljenost, na obseg akreditacije ali na skladnost s pogoji za pridobitev in vzrževanje akreditacije.
18. člen
Po prejemu obvestila o spremembi lahko urad naloži akreditiranemu organu izvedbo ukrepov, ki mu bodo omogočili, da bo deloval v skladu s pogoji za pridobitev in vzdrževanje akreditacije. Akreditirani organ je po preteku danega roka za izvedbo ukrepov dolžan obvestiti urad o njihovi izpolnitvi.
19. člen
Urad izvaja stalen redni nadzor nad akreditiranimi organi. Prvi nadzorni obisk po podelitvi akreditacije je v roku šestih mesecev, naslednji nadzorni obiski pa si sledijo v rednih intervalih. Urad mora najpozneje v roku petih let ponovno v celoti oceniti akreditirani organ in preveriti, ali le-ta še vedno izpolnjuje pogoje za pridobitev in vzdrževanje akreditacije.
20. člen
Urad opravi izredni nadzor pri akreditiranem organu, če na temelju ugovorov ali pisnih pripomb obstaja dvom o ustreznem delovanju akreditiranega organa.
21. člen
Reden in izreden nadzor ter ponovno ocenjevanje se izvajajo po enakem postopku, kot je določen za način izvajanja akreditiranja.
IV. KONČNA DOLOČBA
22. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/95
Ljubljana, dne 13. julija 1995.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost