Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1930. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 1995, stran 3078.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 22. člena in 6. poglavja statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Sevnica sestavljata splošni in posebni del. Splošni del predstavlja bilanco prihodkov in odhodkov ter račun financiranja, posebni del pa sestavljajo odhodki po uporabnikih in posameznih postavkah.
Prihodki so razdeljeni na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Sevnica za leto 1995 znašajo:
----------------------------------------------------------------
.          Bilanca                Račun
           prihodkov in odhodkov     financiranja
----------------------------------------------------------------
Prihodki       630,809.716,00
Odhodki       701,796.682,30        56,555.058,20
Primanjkljaj     70,986.966,30        56,555.058,20
----------------------------------------------------------------
Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah so sestavni del tega odloka.
3. člen
V rezerve Občine Sevnica se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo med vse porabnike v skladu z dinamiko prihodkov.
5. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Sevnica je odgovoren župan Občine Sevnica.
Župan sme, če nastanejo pri financiranju nalog nepričakovane težave, ali če se odloči za varnejšo ali bolj smotrno porabo sredstev zaradi ohranitve proračunskega ravnotežja, začasno spremeniti namen in višino sredstev, ki so razporejena v posebnem delu proračuna.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet občine Sevnica in predlagati ukrepe oziroma spremembe proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim določena s tem proračunom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
7. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za zagotovitev sredstev proračunu kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
– odloča o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov ne more uravnovestiti izvrševanje proračuna, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Sevnica odloča o uporabi sredstev rezerv za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč ter za kritje proračunskega primanjkljaja.
Občinski svet odloča tudi o zadolžitvi občine za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih in drugih javnih služb, vendar le v obsegu, ki ne presega 10% javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz drugega odstavka tega člena sklepa sklepa župan Občine Sevnica.
9. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev nadzoruje Nadzorni odbor Občine Sevnica in o svojih ugotovitvah najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-0012/95
Sevnica, dne 28. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina