Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1929. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 1995, stran 3076.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lendava dne 31. 5. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 1995
1. člen
Proračun Občine Lendava za leto 1995 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava, ki sta sestavni del tega odloka.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna znašajo 733,000.000 SIT in se razporedijo za:
.                              SIT
– delo občinskih organov               45,500.000
– socialne transferje                 1,400.000
– plačila na področju družbenih dejavnosti      221,100.000
– plačila storitev ter subvencije in 
 intervencije v gospodarstvu            147,250.000
– druge odhodke                    64,150.000
– odhodke investicijskega značaja          229,750.000
– finančne tokove, oblikovanje rezerv 
 in druge obveznosti                 23,850.000
3. člen
V stalne rezerve občine Lendava se izloči 0,5% od doseženih prihodkov. O uporabi sredstev stalnih rezerv za namene iz 1. in 2. točke prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin odloča župan, in sicer do zneska določenega v proračunu za leto 1995 to je 3,645.000 SIT.
4. člen
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, in sicer za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
5. člen
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti odloča župan.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1995.
Št. 40100-0003/95
Lendava, dne 1. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
               Bilanca
  prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 1995

                                - v tolarjih
---------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI
---------------------------------------------------------------------------
I. PRENESENI PRIHODKI                      379,400.000
II. PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH 
IN FIZIČNIH OSEB                        206,000.000
III. PRIHODKI OD DAVKOV PROMETA 
PROIZVODOV IN STORITEV                      5,000.000
IV. PRIHODKI OD DAVKOV NA 
PREMOŽENJE                            4,000.000
V. PRIHODKI OD TAKS, POVRAČIL
IN DENARNIH KAZNI                        41,000.000
VI. PRIHODKI OD LASTNE DEJAV-
NOSTI IN DRUGI PRIHODKI                     97,600.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV                 733,000.000
---------------------------------------------------------------------------
ODHODKI
---------------------------------------------------------------------------
I. DELO OBČINSKIH ORGANOV                    45,500.000
II. SOCIALNI TRANSFERJI                      1,400.000
III. PLAČILA NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI                           221,100.000
IV. PLAČILA STORITEV TER SUBVEN-
CIJE IN INTERVENCIJE V GOSPODAR-
STVU                              147,250.000
V. DRUGI ODHODKI                         64,150.000
VI. ODHODKI INVESTICIJSKEGA
ZNAČAJA                             229,750.000
VII. FINANČNI TOKOVI, OBLIKOVA-
NJE REZERV IN DRUGE OBVEZNOSTI                  23,850.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA                    733,000.000
---------------------------------------------------------------------------


    Posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna
          Občine Lendava za leto 1995

                                - v tolarjih
---------------------------------------------------------------------------
PRIHODKI 
---------------------------------------------------------------------------
I. Preneseni prihodki                      379,400.000
1. Presežek prihodkov iz prejšnjega leta             43,000.000
2. Prihodki preneseni iz republiškega prora-
čuna za finančno izravnavo                   293,000.000
3. Prihodki iz Ministrstva za ekonomske
odnose za cesto Pince-Marof                   10,500.000
4. Prihodki iz Ministrstva za kulturo za
kulturni dom Lendava                       22,900.000
5. Prihodki iz Republike Madžarske za
kulturni dom Lendava                       10,000.000
---------------------------------------------------------------------------
II. Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb         206,000.000
1. Davek od osebnih prejemkov                  200,000.000
2. Davek od dohodka iz dejavnosti                 2,000.000
3. Davek od dohodka iz premoženjskih pravic            4,000.000
---------------------------------------------------------------------------
III. Prihodki od davkov na promet proizvodov
in storitev                            5,000.000
1. Davek na promet nepremičnin                  5,000.000
---------------------------------------------------------------------------
IV. Prihodki od davkov na premoženje               4,000.000
1. Davek od premoženja                      1,000.000
2. Davek na dediščine in darila                  1,000.000
3. Davek na dohodek od iger na srečo               2,000.000
---------------------------------------------------------------------------
V. Prihodki od taks, povračil in denarnih kazni         41,000.000
1. Upravne takse                         15,000.000
2. Turistične takse                        4.900.000
3. Posebna taksa od igralnih avtomatov              8,000.000
4. Prispevek za uporabo stavbnega zemljišča           10,000.000
5. Pristojbine za uporabo gozdnih cest               100.000
6. Prihodki od požarne takse                   3,000.000
---------------------------------------------------------------------------
VI. Prihodki od lastne dejavnosti in drugi
prihodki                             97,600.000
1. Obresti                            2,000.000
2. Najemnine                           3,000.000
3. Prihodki od anuitet od prodanih stanovanj           8,000.000
4. Nadomestilo za spremembo namembnosti
zemljišča                             9,000.000
5. Mejna pristojbina                       60,000.000
6. Vračilo anuitet kredita od PTT                 6,000.000
7. Participacija za prevoze otrok                 4,000.000
8. Vračilo anuitet kreditov                    2,000.000
9. Prihodki od računovodskih storitev               1,100.000
10. Drugi prihodki                        2,500.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV                 733,000.000
---------------------------------------------------------------------------
ODHODKI 
---------------------------------------------------------------------------
I. Delo občinskih organov                    45.500.000
1. Delo uprave občine Lendava                  43.500.000
1.1. Bruto osebni dohodki                    26,000.000
1.2. Drugi osebni prejemki                    1.500.000
1.3. Prispevki delodajalca                    6,000.000
1.4. Materialni stroški                     10,000.000
2. Sofinanciranje občinskega sveta madžarske
narodnostne skupnosti                       2,000.000
---------------------------------------------------------------------------
II. Socialni transferji                      1,400.000
1. Subvencije najemnin                      1,400.000
---------------------------------------------------------------------------
III. Plačila na področju družbenih dejavnosti          221,100.000
1. Kultura                            22,550.000
1.1. Sofinanciranje Zavoda za kulturo Lendava          11,500.000
1.2. Sofinanciranje Zveze kulturnih
organizacij - plača in materialni stroški             2,500.000
1.3. Sofinanciranje deleža republiških progra-
mov                                4,700.000
1.4. Sredstva za izdajo Lendavskih zvezkov             250.000
1.5. Sredstva za občinske programe                3,600.000
2. Zdravstvo                           8,900.000
2.1. Sofinanciranje Rdečega križa Lendava             1,100.000
2.2. Mrliško ogledna služba                     600.000
2.3. Zdravstveno varstvo nezavarovanih občanov          7,200.000
3. Otroško varstvo                        77,000.000
3.1. Vzgojno varstvena dejavnost                 76,650.000
3.2. Sofinanciranje oddelka v bolnišnici              350.000
4. Socialno skrbstvo                       30,200.000
4.1. Sofinanciranje Centra za socialno delo
Lendava                              2,600.000
4.2. Sofinanciranje humanitarnih organizacij            700.000
4.3. Domska oskrba                        26,000.000
4.4. Stroški skrbništva in pogrebnine                500.000
4.5. Drugi odhodki                         400.000
5. Vzgoja in izobraževanje                    71,800.000
5.1. Materialni stroški zavodov                 53,000.000
5.2. Sofinanciranje izobraževanja tujega jezika
na nižji stopnji                          400.000
5.3. Sofinanciranje Glasbene šole Lendava             1,350.000
5.4. Sofinanciranje Ljudske univerze               2,250.000
5.5. Štipendije za pedagoške delavce                200.000
5.6. Regresiranje šolskih prevozov                10,500.000
5.7. Sofinanciranje prehrane učencev in
izobraževanje Romov                        1,500.000
5.8. Sofinanciranje ekskurzij učencev                400.000
5.9. Sofinanciranje gledaliških predstav in
praznovanj                            1,300.000
5.10. Dodatno izobraževanje nadarjenih učencev           800.000
5.11. Drugi odhodki                         100.000
6. Telesna kultura                        10,650.000
6.1. Dotacije športnim društvom                  6,850.000
6.2. Strokovno delo v klubih                   1,450.000
6.3. Sofinanciranje Medobčinske nogometne
zveze Lendava                            150.000
6.4. Mednarodno sodelovanje                     500.000
6.5. Sofinanciranje tekmovanj šolskih športnih
društev                               160.000
6.6. Tekmovanje posameznikov in perspektivnih
športnikov                             170.000
6.7. Izobraževanje strokovnih kadrov                610.000
6.8. Stroški množičnih akcij za mladino               60.000
6.9. Zdravstvene storitve                      190.000
6.10. Nabava pokalov, medalj, plaket itn.              180.000
6.11. Ostali odhodki                        330.000
---------------------------------------------------------------------------
IV. Plačila storitev ter subvencije in interven-
cije v gospodarstvu                       147,250.000
1. Plačila storitev organizacijam s področja
komunale                             15,000.000
1.1. Vzdrževanje občinskega središča               12,000.000
1.2. Zimska služba mesta Lendava                 3,000.000
2. Plačila storitev organizacijam z drugih
področij gospodarstva                      71,000.000
2.1. Vzdrževanje lokalnih cest                  7,000.000
2.2. Modernizacija lokalnih cest                 44,000.000
2.3. Sofinanciranje krajevne infrastrukture
(ceste, elektrika, vodovod)                   20,000.000
3. Subvencije organizacijam z drugih področij
gospodarstva                           13,550.000
3.1. Subvencije na področju kmetijstva              8,050.000
3.2. Sofinanciranje ureditve Lendavske kleti           5,500.000
4. Sredstva za požarno varnost                  12,800.000
4.1. Dotacija Občinski gasilski zvezi Lendava           6,600.000
4.2. Sredstva požarnega sklada                  3,000.000
4.3. Sredstva za civilno zaščito                 3,200.000
5. Sredstva za razvoj gospodarskih dejavnosti          34,900.000
5.1. Subvencioniranje obrestnih mer podjetni-
kom                                4,000.000
5.2. Razvojni sklad občine Lendava                7,000.000
5.3. Naloge iz razvojnega programa občine
Lendava                             12,000.000
5.4. Sofinanciranje Centra za razvoj podjetništva
občine Lendava                          7,000.000
5.5. Javna dela                          2,000.000
5.6. Pospeševanje turizma                     2.900.000
---------------------------------------------------------------------------
V. Drugi odhodki                         64,150.000
1. Stroški plačilnega prometa in bančni stroški           200.000
2. Sredstva za krajevne skupnosti                53,300.000
2.1. Financiranje krajevnih skupnosti              16,000.000
2.2. Stroški javne razsvetljave po krajevnih
skupnostih                            5,300.000
2.3. Investicije v krajevnih skupnostih             32,000.000
3. Sredstva za druge javne potrebe                4,600.000
3.1. Sredstva za prostorsko planiranje              1,000.000
3.2. Sredstva za vzdrževanje policijskih postaj           500.000
3.3. Ureditev gozdnih cest                     100.000
3.4. Renta za odlagališče odpadkov                3,000.000
4. Drugi odhodki                         6,050.000
4.1. Financiranje političnih strank                1,721.520
4.1.1. Slovenski krščanski demokrati                491.400
4.1.2. Socialdemokratska stranka                  259.920
4.1.3. Združena lista                        299.880
4.1.4. Zeleni Lendava                        252.360
4.1.5. Liberalna demokracija                    417.960
4.2. Dotacije društvom in zvezam                 3,828.480
4.2.1. Zveza združenj borcev NOV Lendava              250.000
4.2.2. Združenje častnikov občine Lendava              75.000
4.2.3. Dotacije turističnim organizacijam             2,000.000
4.2.4. Dotacije ostalim društvom in drugi
odhodki                              1,503.480
4.3. Povračila stroškov volilne kampanje              500.000
---------------------------------------------------------------------------
VI. Odhodki investicijskega značaja               229,750.000
1. Investicije v družbenih dejavnostih             153,000.000
1.1. Vzdrževanje zavodov na področju vzgoje
in izobraževanja                         10,000.000
1.2. Kulturni dom Lendava                    102,000.000
1.3. Sofinanciranje spomeniško varstvenih
posegov                              4,000.000
1.4. Projektna dokumentacija za telovadnico
v Genterovcih                           2,500.000
1.5. Sofinanciranje vzdrževanja telesno
kulturnih objektov                        2,500.000
1.6. Sofinanciranje investicij v zdravstvu            5,000.000
1.7. Vzdrževanje vrtcev                      2,000.000
1.8. Sofinanciranje adaptacije vrtca v Lendavi          25,000.000
2. Investicije na področju dela občinskih organov         6,750.000
2.1. Investicijska dela občinskih organov             6,750.000
3. Investicije na področju komunale               70,000.000
3.1. Vzdrževanje mejnih prehodov                 14,500.000
3.2. Priprava stavbnih zemljišč                 20,000.000
3.3. Asfaltiranje pločnikov Lakoš-Gaberje-Kapca          1,500.000
3.4. Sofinanciranje zamenjave vodovodnega
omrežja v občini Lendava                     15,000.000
3.5. Sofinanciranje ločenega zbiranja odpadkov
mesta Lendava                           5,000.000
3.6. Sofinanciranje izgradnje kanalizacije
Lakoš-Gaberje-Kapca                        9,000.000
3.7. Projektna dokumentacija za kanalizacijo
in čistilno napravo v občini Lendava               5,000.000
---------------------------------------------------------------------------
VII. Finančni tokovi, oblikovanje rezerv in
druge obveznosti                         23,850.000
1. Krediti                            6,000.000
1.1. Dani krediti za uvajanje novih programov
v kmetijstvu                           3,000.000
1.2. Kreditiranje nabave plemenskih telic             3,000.000
2. Sredstva rezerv                        7,950.000
2.1. Stalna proračunska rezerva                  3,645.000
2.2. Tekoča proračunska rezerva                  4,305.000
3. Druge obveznosti                        9,900.000
3.1. 20% od anuitet za Republiški stanovanjski
sklad                               1,600.000
3.2. 10% od anuitet za Republiški odškod-
ninski sklad                            800.000
3.3. Amortizacija stanovanj in poslovnih
prostorov                             7,000.000
3.4. Odhodki iz preteklega leta                   500.000
---------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA                    733,000.000
---------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti