Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1995 z dne 13. 7. 1995

Kazalo

1923. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994, stran 3071.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 3. julija 1995.
Št. 012-01/95-61
Ljubljana, dne 11. julija 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1994
1. člen
V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (Uradni list RS, št. 26/94) se v naslovu za letnico “1994” dodata besedi “in 1995”.
2. člen
V 1. členu se za letnico “1994” dodata besedi “in 1995”.
3. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če med izvajanjem proračuna Republika Slovenija sprejme pomoč iz tujine, se za znesek prejete pomoči poveča proračun.”
Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Znesek odhodkov in prihodkov iz prejšnjih odstavkov je sestavni del proračuna za tekoče leto.”
4. člen
V 5. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Uporabniki v svojem letnem finančnem načrtu izkažejo celotno vrednost nabav.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka, se nabave za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil izkazujejo v skladu s posebnim zakonom, nabave poslovnih prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov pa se izkazujejo v letnem finančnem načrtu v znesku, ki je enak odplačilom najetih posojil.”
5. člen
V 6. členu se na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: “Zavarovanje predplačil ni potrebno pri dogovarjanju oddaje dobav in storitev, katerih pogodbena vrednost ne presega 500.000 tolarjev.”
6. člen
V 7. členu se besedilo drugega stavka v prvem odstavku nadomesti z besedilom, ki se glasi: “Prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev v tekočem letu, iz naslova drugih namenov pa ne 25% teh sredstev.” Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Prevzete obveznosti iz prvega odstavka tega člena uporabniki vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.”
7. člen
V 8. členu se v petem odstavku besedi “31. januarja” nadomestita z besedama “zadnjega dne februarja”.
V šestem odstavku se besede “31. januarja tekočega leta za preteklo leto” nadomestijo z besedami “zadnjega dne februarja prihodnjega leta”.
8. člen
V 20. členu se za besedami “sprememb med letom” doda besedilo “in postavki sredstev PHARE”. Na koncu člena se doda nov stavek, ki se glasi: “Sredstva na postavki sprememb med letom se razporejajo na podlagi odločb ministra za finance.”
9. člen
V 21. členu se črta drugi odstavek.
10. člen
V 24. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva iz prejšnjega odstavka se med letom razporejajo na ustrezne postavke pri upravnih organih.”
11. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
“26.a člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev, obračunane po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) in drugih zakonih, se uporabnikom zagotavljajo v letu 1995 mesečno glede na število zasedenih delovnih mest po načrtu delovnih mest.”
12. člen
V 27. členu se črta drugi odstavek.
13. člen
V 28. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo “v letu 1995 pa skladno s 26.a členom tega zakona.”
Drugi in tretji odstavek se črtata.
14. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informatizacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabave zemljišč, zgradb, stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno s pisarniško opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega vzdrževanja (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav).
Vlada določi načrt nabav na predlog:
– Servisa skupnih služb vlade – za upravne organe in druge uporabnike, razen za Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo;
– Ministrstva za zunanje zadeve – za diplomatsko-konzularna predstavništva;
– Ministrstva za pravosodje – za pravosodne organe in kazensko-poboljševalne zavode;
– Ministrstva za notranje zadeve;
– Ministrstva za obrambo.
Pri odločanju o načrtu nabav iz prejšnjega odstavka je vlada dolžna upoštevati enotne standarde in normative.
Državni zbor, Državni svet, Predsednik Republike Slovenije, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic določijo načrt nabav in ga posredujejo vladi.
Sredstva po načrtu nabav iz prve alinee drugega odstavka tega člena se zagotavljajo na postavki Servisa skupnih služb vlade.
Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvrševanja načrta nabav, morajo vlada, Državni zbor, Državni svet, Predsednik Republike Slovenije, ustavno sodišče, računsko sodišče in varuh človekovih pravic v 30 dneh po sprejemu proračuna spremeniti načrt nabav.
Osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi načrta nabav, se izkazuje v premoženjski bilanci uporabnika, ki je osnovno sredstvo pridobil.”
15. člen
V 30. členu se v prvem odstavku za besedama “Državnega zbora” dodata besedi “Državnega sveta”, za besedama “Ustavnega sodišča” pa postavi vejica in dodata besedi “Računskega sodišča”.
Črta se zadnji odstavek.
16. člen
V 31. členu se besedilo prvega odstavka nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“Uporabnikom se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine, ki je zagotovljena s proračunom.”
Črta se drugi odstavek.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
17. člen
V 35. členu se v prvem odstavku za besedama “vzdrževalna dela” postavi vejica in doda beseda “subvencije”.
18. člen
V 39. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“O nakupih iz prvega odstavka tega člena vlada dvakrat letno obvešča Državni zbor.”
19. člen
Na koncu 46. člena se pika spremeni v vejico ter doda besedilo “vlada pa Državni zbor Republike Slovenije in Računsko sodišče Republike Slovenije.”
20. člen
Za 46. členom se naslov podpoglavja točka g) spremeni tako, da se glasi:
“g) Sredstva za finančno izravnavo v občinah”
Doda se nov 46.a člen, ki se glasi:
“46.a člen
Občine, ki prejemajo sredstva za finančno izravnavo, uporabljajo sredstva proračunov za kritje odhodkov iz naslova zagotovljene porabe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 20. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94). Vlada lahko na predlog resornega ministrstva ustavi nakazovanje sredstev za finančno izravnavo občini, ki ne uporablja sredstev proračuna za kritje odhodkov v skladu s prejšnjim odstavkom.”
21. člen
Členi od 47. do 58. se črtajo.
22. člen
V 60. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico ter doda besedilo “do 31. januarja naslednjega leta.”
23. člen
V 61. členu se v prvem odstavku besedilo “z Ministrstvom za finance” nadomesti z besedilom “s komisijo, ki jo imenuje vlada”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Glede upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem odloča vlada v letu 1995 skladno z zakonom o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).”
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
24. člen
V 62. členu se v prvem odstavku za besedama “državnega premoženja” doda besedilo “ter od odškodnin iz naslova zavarovanj”.
25. člen
V 65. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“V letu 1995 vlada razpolaga z deleži iz prvega odstavka tega člena skladno z zakonom o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).”
26. člen
V 66. členu se v prvem odstavku črta besedilo “za katere vodi računovodstvo Ministrstvo za finance”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Uporabniki odpirajo in odpravljajo račune le s soglasjem Ministrstva za finance; na predlog Ministrstva za finance se računi uporabnikov odpravijo tudi po uradni dolžnosti.”
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
27. člen
V 71. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Ministrstvo za finance kupuje in prodaja državne vrednostne papirje neposredno ali preko organiziranega trga vrednostnih papirjev.”
28. člen
V 73. členu se v prvem odstavku za besedami “Vlada lahko odloča o” dodata besedi “predčasnem vračilu,” ter doda nova prva alinea, ki se glasi:
“– če se s tem podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega ravnotežja”.
Dosedanja prva in druga alinea postaneta druga in tretja alinea.
V drugem odstavku se črta besedilo “o reprogramiranju državnih dolgov”.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se lahko predčasno vnovči državni dolg do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če je to potrebno zaradi izvajanja obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.”
V sedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedama “O reprogramiranju” dodajo besede “in o predčasnem vračilu”.
29. člen
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Vlada lahko daje poroštva za izpolnitev kratkoročnih posojilnih in drugih obveznosti pravnih oseb do bank z območja Republike Slovenije skladno z zakonom o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95).”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“O drugih poroštvih države za izpolnitev kratkoročnih posojilnih in drugih obveznosti odloča Državni zbor s posebnim zakonom.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek se črtata.
30. člen
75. člen se črta.
31. člen
V 76. členu se v prvem odstavku črta besedilo “garancije, potrjuje garancije (supergarancija) ali druge oblike”.
32. člen
V 77. členu se črta besedilo “garancijo, supergarancijo ali drugo obliko”, besede “službi družbenega knjigovodstva” se nadomestijo z besedami “Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje”, beseda “posojilojemalca” pa se nadomesti z besedo “dolžnika”.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
“Vlada lahko odloči, da Ministrstvo za finance ne izda naloga iz prejšnjega odstavka, ali ga izda v drugačnem roku, če so bila sredstva proračuna uporabljena za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih obveznosti javnih podjetij, zapadlih v letu 1995, za katere je dala poroštvo Republika Slovenija.”
33. člen
Za 79. členom se doda 79.a člen, ki se glasi:
“79.a člen
Vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v bilanco prihodkov in odhodkov ter način enotnega vodenja poslovnih knjig in letnih poročil za proračun in uporabnike proračunskih sredstev za leto 1995 predpiše minister za finance.”
34. člen
Za 82. členom se doda nov 82.a člen, ki se glasi:
“82.a člen
Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih potreb, se v letu 1995 zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom, razen za namen iz 86. člena tega zakona.”
35. člen
V 84. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: “Od prihodkov proračuna za leto 1995, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 400,000.000 tolarjev v rezerve Republike Slovenije.”
V drugem odstavku se znesek “1.000,000.000 tolarjev” nadomesti z zneskom “2.000,000.000 tolarjev”.
V tretjem odstavku se besedi “letu 1995” nadomesti z besedama “naslednjem letu”.
36. člen
V 85. členu se v prvem odstavku za besedami “do zneska 100,000.000 tolarjev” doda besedilo “in v letu 1995 do zneska 200,000.000 tolarjev.”
37. člen
Za 86. členom se doda nov 86.a člen, ki se glasi:
“86.a člen
Plačilo za storitve plačilnega prometa, ki ga opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje za proračun in za uporabnike proračuna, se najkasneje od 31. 12. 1995 dalje izvršuje na podlagi pogodbe, ki jo sklene minister za finance z Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje.”
38. člen
V 89. členu se besedilo “do 31. 12. 1994.” nadomesti z besedami “v koledarskem letu.”
39. člen
V 92. členu se v prvem odstavku znesek “500.000 tolarjev” nadomesti z zneskom “1,000.000 tolarjev”.
40. člen
V 93. členu se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Za kritje odhodkov proračuna za leto 1995 in odplačilo dolga se Republika Slovenija v letu 1995 lahko zadolži do višine 25.500 milijonov tolarjev.
V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994–2003 in dodatna zadolžitev za predčasno vnovčenje državnega dolga, če je to potrebno za izvajanje obveznega pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
Za nabavo poslovnih prostorov diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, lahko Republika Slovenija v letu 1995 najame hipotekarna posojila do višine 2.200 milijonov tolarjev. Hipotekarna posojila se lahko najamejo, če mesečna anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne najemnine za navedene prostore.”
41. člen
Za 94. členom se doda 94.a člen, ki se glasi:
“94. a člen
Vlada lahko v letu 1995 odloča o dajanju poroštev v skupnem znesku največ do 15.000 milijonov tolarjev.
O izdanih poroštvih obvešča vlada Državni zbor vsakih šest mesecev.”
42. člen
V 95. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba uporabnika:
– če v roku ne predloži Ministrstvu za finance predloga mesečnega finančnega načrta (11. člen);
– če proračunskim inšpektorjem ne nudi zahtevanih podatkov, listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijski pregled (42. člen);
– če v roku ne predloži Ministrstvu za finance premoženjske bilance (60. člen).
43. člen
Za 98. členom se dodata 98.a in 98.b člen, ki se glasita:
“98.a člen
Ministrstvo za finance od 1. januarja 1996 dalje vodi računovodstvo za proračun in za vse uporabnike proračuna, razen za pravosodne organe.
98.b člen
Do vzpostavitve enotnega računovodskega izkazovanja se pri upravnih enotah v proračunu izkazuje le razlika med prihodki in odhodki iz naslova upravnih taks in nabave registrskih tablic.”
44. člen
Prihranke pri sredstvih za plače delavcev in funkcionarjev, ki preostanejo uporabnikom na dan uveljavitve tega zakona, uporabniki najpozneje do predložitve periodičnih obračunov za obdobje januar–junij 1995 prenesejo v proračun.
45. člen
Določbe 88., 90. in 91. člena se ne uporabljajo za izvrševanje proračuna Republike Slovenije za leto 1995.
46. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/93-33/30
Ljubljana, dne 3. julija 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina